Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Gopala-tapiny-upanisad

Gopala-tapiny-upanisad

 

gopalapurva-tapiny-upanisad

 

shrimat-panca-padagaram

 sa-visesatayojvalam

pratiyogi-vinirmuktam

 nirvisesam harim bhaje

 

om bhadram karnebhir iti santih

 

gopala-tapanam krishnam

 yajnavalkyam varahakam

satyayani hayagrivam

 dattatreyam ca garudam

 

  p 1.1

om krsir bhu-vacakah sabdo

 nas ca nirvrti-vacakah

tayor aikyam param brahma

 krishna ity abhidhiyate

 

om sac-cid-ananda-rupaya

 krishnayaklista-karine

namo vedanta-vedyaya

 gurave buddhi-saksine

 

om munayo ha vai brahmanam ucuh kah paramo devah kuto mrtyur bibheti

kasya vijnanenakhilam bhati kenedam visvam samsaratiti. tad u hovaca brahmanah shri-krsno vai paramam daivatam govindan mrtyur bibheti

gopi-jana-vallabha-jnanena taj jnatam bhavati svahedam samsaratiti. tad u hocuh kah krsno govindas ca ko 'sav iti gopi-jana-vallabhah kah ka svaheti tan uvaca brahmanah papa-karsano go-bhumi-deva-vidito vedita gopi-janavidya-kala-prerakah. tan-maya ceti sakalam param brahmaitad yo dhyayati rasati bhajati so 'mrto bhavati so 'mrto bhavatiti.

 

   p 1.2

te hocuh kim tad-rupam kim rasanam katham vaho tad-bhajanam tat sarvam vividisatam akhyahiti. tad u hovaca hairanyo gopa-vesam abhrabham tarunam kalpa-drumashritam. tad iha sloka bhavanti

 

sat-pundarika-nayanam

 meghabham vaidyutambaram

dvi-bhujam jnana-mudradhyam

 vana-malinam isvaram

 

gopa-gopanganavitam

 saura-druma-talashritam

divyalankaranopetam

 ratna-pankaja-madhya-gam

 

kalindi-jala-kallola-

 sangi-maruta-sevitam

cintayams cetasa krishnam

 mukto bhavati samrteh

 

iti. tasya puna rasana-bhajana-bhumindu-sampatah kamadi krishnayety ekam pada govindayeti dvitiyam gopi-janeti trtiyam vallabhayeti turiyam svaheti pancamam iti panca-padim prajapan pancangam dyav-abhumi surya-candramasau sagni tad-rupataya brahma sampadyate brahma sampadyata iti.

 

  p 1.3

tad esa slokah

 

klim ity evadav adaya

 krishnaya yogam govindayota ca

 

gopi-jana-vallabhaya brhad ghanam syamam ta apy uccared yo gatis tasyasti manksu nanya gatih syad iti bhaktir asya bhajanam tad ihamutropadhi-nairasyenaivamusmin manah-kalpanam etad eva ca naiskarmyam krishnam santam vipra bahudha yajanti govindam santam bahudha rasanti gopi-jana-vallabho bhuvanani dadhre svahashrito jagad aijayat suretah

 

vayur yathaiko bhuvanam pratistho

 janye janye panca-rupo babhuva

krishnas tathaiko 'pi jagad-dhitartham

 sabdenasau panca-pado vibhatiti

 

  p 1.4

te hocur upasanam etasaya paramatmano govindasyakhiladharino bruhiti. tan uvaca brahma yat tasya pitham hairanyam asta-palasam ambujam tad-antaralikanalastra-yugam tad-anratadyarnam vilikhita krishnaya. nama iti bijadhyam sa brahmanam adhayanangam anu gayatrim yathavad vyasajya bhu-mandalam mula-vestitam krtvanga-vasudevadi-rukminy-adi-sva-saktindradi-vasudevadi-parthadi-nidhyavitam yajet sandhyasu pratipattibhir upacaras tenasyakhilam bhavaty akhilam bhavatiti.

 

  p 1.5

tad iha sloka bhavanti

 

eko vasi sarva-gah krishna idya

 eko 'pi san bahudha yo vibhati

tam pitha-stham ye 'nubhajanti dhiras

 tesam sukham sasvatam netaresam

 

nityo nityanam cetanas cetananam

 eko bahunam yo vidadhati kaman

tam pitha-gam ye 'nuyajanti vipras

 tesam siddhih sasvati netaresam

 

etad visnoh param padam ye

 nityodyuktah samyajante na kamat

tesam asau gopa-rupah prayatnat

 prakasayed atma-padam tadaiva

 

yo brahmanam vidadhati purvam

 yo vidyas tasmai gapayati sma krishnah

tam ha devam atma-vrtti-prakasam

 mumuksur vai saranam amum vrajet

 

om-karenantaritam yo japati

 govindasya panca-padam manum tam

tasyaivasau darsayed atma-rupam

 tasman mumuksur abhyasen nitya-santyai

 

etasmad anye panca-padad abhuvan

 govindasya manavo manavanam

dasarnadyas te 'pi sankrandanadyair

 abhyasyante bhuti-kamair yathavat

 

tad etasya sva-rupartham vaca vedayeti te papracchus tad u hovaca brahmanah, anavaratam maya dhyatas tatah parardhante so 'budhyata gopa-veso me purastad avirbabhuva tatah pranato maya, anukulena hrda mahyam astadasarnam svarupam srstaye dattvantarhitah punah sisrksa me pradurabhut tesv aksaresu bhavisyaj jagad-rupam prakasayams tad aha tad aha.

 

  p 1.6

anukulena hrda mahyam astadasarnam svarupam srstaye dattvantarhita iti. akasad apo jalat prthvi tato 'gnir bindor induh, tat-sampatad arkah. iti klim-karad akasam khad vayur ity-uttarat surabhi-vidyah pradurakarsam tad-uttarat tu stri-pumadi ca, idam sakalam idam sakalam.

 

  p 1.7

etasyaiva yajanena candra-dhvajo gata-moham atmanam vedayitvom-karantaralikam manum avartayan sanga-rahito 'tyapatat. tad visnoh paramam padam sada pasyanti surayah. diviva caksur atatam. tasmad etan nityam abhyasen nityam abhyased iti.

 

  p 1.8

tad ahur eke yasya prathama-padad bhumir dvitiya-padaj jalam trtiya-padat tejas caturthad vayus caramad vyometi vaishnavam panca-vyahrtim ayam mantram krishnavabhasam kaivalya-srtyai satatam avartayed iti. tad atra gathah

 

yasya purva-padad bhumir

 dvitiyat salalilodbhavah

trtiyat teja udbhutam

 caturthad gandha-vahanah

 

pancamad ambarotpattis

 tam evaikam samabhyased

candra-dhvajo 'gamad visnoh

 paramam padam avyayam

 

tato visuddham vimalam visokam

 asesa-lomadi-nirasta-sangam

yat tat padam panca-padam tad eva

 sa vasudevo na yato 'nyad asti

 

tam ekam govindam sac-cid-ananda-vigraham panca-padam vrndavane sura-bhu-ruha-talasinam satatam sa-marud-gano 'ham paramaya stutya tosayami.

 

  p 2. 1

om namo visva-rupaya

 visva-sthity-anta-hetave

visvesvaraya visvaya

 govindaya namo namah

 

  p 2.2

namo vijnana-rupaya

 paramananda-rupine

krishnaya gopi-nathaya

 govindaya namo namah

 

  p 2.3

namah kamala-netraya

 namah kamala-maline

namah-kamala-nabhaya

 kamala-pataye namah

 

  p 2.4

barhapidabhiramaya

 ramayakuntha-medhase

rama-manasa-hamsaya

 govindaya namo namah

 

  p 2.5

kamsa-vamsa-vinasaya

 kesi-canura-ghatine

vrsabha-dhvaja-vandyaya

 partha-sarathaye namah

 

  p 2.6

venu-vadana-silaya

 gopalayahi-mardane

kalindi-kula-lolaya

 lola-kundala-dharine

 

  p 2.7

ballavi-nayanambhoja-

 maline nrtya-saline

namah pranata-palaya

 shri-krishnaya namo namah

 

  p 2.8

namah papa-pranasaya

 govardhana-dharaya ca

putana-jivitantaya

 trnavartasurarine

 

  p 2.9

niskalaya vimohaya

 suddhayasuddha-varine

advitiyaya mahate

 shri-krishnaya namo namah

 

  p 2.10

prasida paramananda

 prasida paramesvara

adhi-vyadhi-bhujangena

 dastam mam uddhara prabho

 

  p 2.11

shri-krishna rukmini-kanta

 gopi-jana-manohara

samsara-sagare magnam

 mam uddhara jagad-guro

 

  p 2.12

kesava kesa-harana

 narayana janardana

govinda paramananda

 mam samuddhara madhava

 

  p 2.13

atha haivam stutibhir aradhayami te yuyam tatha panca-padam japantah shri-krishnam dhyayantah samsrtim tarisyatheti sa hovaca hairanyah. amum panca-padam mantram avartayed yah sa yaty anayasatah kevalam tat. anejad ekam manaso javiyo naitad deva apnuvan purvam arsad iti. tasmat krishna eva paro devas tam dhyayet tam raset tam bhajet tam bhajed ity om tat sad iti.

 

om bhadram karnebhir iti santih.

 

Gopalottara-tapiny-upanisat

 

om sac-cid-ananda-rupaya

 krishnayaklista-karine

namo vedanta-vedyaya

 gurave buddhi-saksine

 

om bhadram karnebhir iti santih.

 

  u 1

om ekada hi vraja-striyah sa-kamah sarvarim usitva sarvesvaram gopalam krishnam hi ta ucire. uvaca tah krishna-manuh kasmai brahmanaya bhaiksam datavyam bhavati durvasaseti. katham yasyamo 'tirtva jalam yamunayah, yatah sreyo bhavati krsneti krsno brahma-carity uktva margam vo dasyaty uttana bhavati yam mam smrtva, agadha gadha bhavati yam mam smrtva, aputah puto bhavati yam mam smrtvavrati vrati bhavati yam mam smrtva, niskamah sa-kamo bhavati yam mam smrtva, asrotriyah srotriyo bhavati yam mam smrtva srutva tad-vacam ha vai smrtva tad-vakyena tirtva tam sauryam hi vai gatvasramam punya-tamam natva muni-srestha-tamam hi raudram seti dattvasmai brahmanaya ksira-mayam ghrta-mayam mista-tamam hi va ista-tamah sa tustah snatva bhuktvasisam prayojyajna-madat katham yasyamo 'tirtva sauryam, sa hovava munir durvasinam mam smrtva vo dasyatiti margam. tasam madhye srestha gandharvi hovaca sahaivaitabhir evam vicarya katham krsno brahma-cari, katham durvasino munis tam hi mukhyam vidhaya purvam anu krtva tusnim asuh. sabda-van akasah sabdakasabhyam bhinnas tasminn akase tisthaty akasas tam na veda sa hy atmaham katham bhokta bhavami.

 

  u 2

sparsa-van vayuh sparsa-vayubhyam bhinnas tasmin vayau tisthati vayur na veda tam sa hy atmaham katham bhokta bhavami rupa-vad idam tejo rupagnibhyam bhinnas tasminn agnau tisthaty agnir na veda tam hi sa hyatmaham katham bhokta bhavami.

 

  u 3

rasa-vatya apo rasadbhyo bhinnas tasv apsu tisthati. apo na vidus tam hi sa hy atmaham katham bhokta bhavami.

 

  u 4

gandha-vati bhumir gandha-bhumibhyam bhinnas tasyam bhumau tisthati bhumir na veda tam hi sa hy atmaham katham bhokta bhavami.

 

  u 5

idam hi manas tesv evam hi manute tan idam grhnati. yatra hi sarvam atmaivabhut tatra va kutra manute kva va gacchatiti sa hy atmaham katham bhokta bhavami.

 

  u 6

ayam hi krsno yo vo hi presthah sarira-dvaya-karanam bhavati dvau suparnau bhavato brahmano 'msa-bhutas tathetaro bhokta bhavati. anyo hi saksi bhavatiti.

 

  u 7

vrksa-dharme tau tisthato 'bhoktr-bhoktarau purvo hi bhokta bhavati. tathetaro 'bhokta krsno bhavatiti yatra vidyavidye na vidamo vidyavidyabhyam bhinno vidya-mayo yah sa katham visayi bhavatiti.

 

  u 8

yo hi vai kamena kaman kamayate sa kami bhavati yo hi va tv akamena kaman na kamayate so 'kami bhavatiti. janma-jarabhyam bhinnah sthanur ayam acchedyo 'yam. yo 'sau surye tisthati yo 'sau gosu tisthati yo 'sau gopan palayati yo 'sau gopesu tisthati yo 'sau sarvesu devesu tisthati yo 'sau sarvair vedair giyate yo 'sau sarvesu bhutesv avisya tisthati bhutani ca vidadhati sa vo hi svami bhavatiti.

 

  u 9

sa hovaca gandarvi katham vasya mantrah kim vasya sthanam katham va devakyam jatah ko vasya jyayan ramo bhavati kidrsi pujasya gopalasya bhavati saksat prakrti-parayor ayam atma gopalah katham avatirno bhumyam hi vai.

 

  u 10

sa hovaca tam hi va eko hi vai purtam narayano devo yasmil+ loka otas ca protas ca tasya hrt-padmaj jato 'bja-yonih. sa pita tasmai ha varam dadau. sa kama-prasnam eva vavre. tam hasmai dadau sa hovacabja-yonir avataranam madhye srestho 'vatarah ko bhavati yena lokas tusta devas tusta bhavanti yam smrtva va mukta asmat samsarad bhavanti katham vasyavatarasya brahmata bhavati.

 

  u 11

sa hovaca tam hi narayano devah sa-kamya meroh srnge yatha sapta puryo bhavanti tatha hi niskamyah sa-kamyas ca bhu-loka-cakre sapta puryo bhavanti tasam madhye saksad brahma gopala-puri  hiti sa-kamya niskamya ca devanam sarvesam bhutanam ca bhavati.

 

  u 12

yatha hi vai sarasi padmam tisthati tatha bhumyam hi tisthatiti. cakrena raksita hi vai madhura tasmad gopala-puri hi bhavatiti. brhad brhad vanam madhor madhu-vanam talas tala-vanam kamyah kama-vanam bahulo bahula-vanam kumudah kumuda-vanam khadirah khadira-vanam bhadro bhadra-vanam bhandira iti bhandira-vanam shri-vanam loha-vanam vrndaya vrnda-vanam etair avrta puri bhavati.

 

  u 13

tatra tesv evam gahanesv eva deva manusya gandharva nagah kinnara gayantiti nrtyantiti tatra dvadasaditya ekadasa rudra astau vasavah sapta munayo brahma naradas ca panca vinayaka viresvaro rudresvaro 'mbikesvaro ganesvaro nila-kantha-visvesvaro gopalesvaro bhadresvara etad-adyani lingani catur-vimsatir bhavanti. dve vane stah krishna-vanam bhadra-vanam tayor antar dvadasa vanani punyani punya-tamani tesv eva devas tisthanti siddhah siddhim praptas tatra hi ramasya rama murtih pradyumnasya pradyumna-murtir aniruddhasyaniruddha-murtih krishnasya krishna-murtir vanesv eva madhurasv eva dvadasa murtayo bhavanti.

 

  u 14

ekam hi rudra yajanti dvitiyam hi brahma yajati trtiyam hi brahma-ja yajanti caturthim maruto yajanti pancamim vinayaka yajanti sasthim vasavo yajanti saptamim rsayo yajanty astamim gandharva yajanti navamim apsaraso yajanti dasami hi divo 'ntardhane tisthaty ekadarayantariksa-padam gata dvadasi tu bhumyam tisthati ta hi ye jayanti te mrtyum taranti muktim labhante garbha-janma-jara-marana-tapa-trayatmakam duhkham taranti.

 

  u 15

prathamam madhuram ramyam

 sada brahmadi-sevitam

sankha-cakra-gada-sarnga-

 raksitam musaladibhih

 

atrasau samsthitah krishnas

 tribhih saktya samahitah

ramaniruddha-pradyumnai

 rukminya sahito vibhuh

 

catuh-sabdo bhaved eko

 hy om-karah samudahrtah

 

tasmad eva paro rajasa iti so 'ham ity avadharya gopalo 'ham iti bhavayet. sa moksam asnute sa brahmatvam adhigacchati sa brahma-vid bhavati gopan jivan va atmatvenasrsti-paryantam alati sa gopalo bhavati hy om tad yat tat sat param brahma krishnatmako nityanandaika-rupah so 'ham. om tad gopala-deva eva param satyam abadhitam so 'ham ity atmanam adaya manasaikyam kuryat, atmano gopalo 'ham iti bhavayet sa evavyakto 'ntato nityo gopalah. madhurayam sthitir brahman sarvada me bhavisyati. sankha-cakra-gada-padma-vana-malavrtas tu vai.

 

cit svarupam param jyotih

 svarupam rupa-varjitam

sada mam samsaran brahman

 mat-padam yati niscitam

 

madhura-mandale yas tu

 jambu-dvipa-sthito 'pi va

yo 'rcayet pratimam pritya

 sa me pritya-taro bhuvi

 

  u 16

tasyam adhisthitah krishna-

 rupi pujyas tvaya sada

caturdha casyadhikari-

 bhedatvena yajanti mam

 

yuganuvartino loka

 yajantiha sumedhasah

 

gopalam sanujam ramam

 rukminya saha tat param

gopalam sanujam ramam

 rukminya saha tat param

 

gopalo 'ham ajo nityah

 pradyumno 'ham sanatanah

ramo 'ham hy aniruddho 'ham

 atmanam arcayed budhah

 

mayoktena sva-dharmena

 niskamena vibhagasah

tair ayam pujaniyo vai

 bhadra-krsno nivasibhih

 

tad-dharma-gati-hina ye

  tasyam mayi parayanah

kalina grasita ye vai

 tesam tasyam avasthitih

 

yatha tvam saha putrais tu

 yatha rudro ganaih saha

yatha shriyabhiyukto 'ham

 tatha bhakto mama priyah

 

  u 17

sa hovacabja-yonis caturbhir devaih katham eko devah syat. ekam aksaram yad visrutam hy anekaksaram katham bhutam sa hovaca. tam hi vai purvam hy ekam evadvitiyam brahmasit tasmad avyaktam vyaktam evaksaram tasmad aksaran mahan mahato va ahankaras tasmad evahankarat panca tan-matrani tebhyo bhutani tair avrtam aksaram bhavati. aksaro 'ham om-karo 'ham ajaro 'bhayo 'mrto brahmabhayam hi vai sa mukto 'ham asmy aksaro 'ham asmi.

 

satta-matram visva-rupam

 prakasam vyapakam tatha

ekam evadvayam brahma

 mayaya tu catustayam

 

rohini-tanayo ramo

 akaraksara-sambhavah

taijasatmakah pradyumna

 ukaraksara-sambhavah

 

prajnatmako 'niruddho vai

 ma-karaksara-sambhavah

ardha-matratmakah krsno

 yasmin visvam pratisthitam

 

krishnatmika jagat-kartri

 mula-prakrti-rukmini

vraja-stri-jana-sambhutah

 srutibhyo brahma-sangatah

 

pranavena prakrtitvam

 vadanti brahma-vadinah

tasmad om-kara-sambhuto

 gopalo visva-samsthitih

 

klim om-karam ca ekatvam

 pathyate brahma-vadibhih

madhurayam visesena

 mam dhyayan moksam asnute

 

asta-patram vikasitam

 hrt-padmam tatra samsthitam

divya-dhvajatapatrais tu

 cihnitam carana-dvayam

 

shrivatsa-lanchanam hrt-stham

 kaustubham prabhavayutam

catur-bhujam sankha-cakra-

 sarnga-padma-gadanvitam

 

su-keyuranvitam bahum

 kantham mala-sulobhitam

 

dyumat-kiritam abhayam

 sphuran-makara-kundalam

hiranmayam saumya-tanum

 sva-bhaktayabhaya-pradam

 

dhyayen manasi mam nityam

 venu-srnga-dharam tu va

 

mathyate tu jagat sarvam

 brahma-jnanena yena va

tat-sarva-bhutam yad yasyam

 mathura sa nigadyate

asta-dik-palibhir bhumi-

 padmam vikasitam jagat

 

samsararnava-sanjatam

 sevitam sama-manasaih

candra-suryambaraucitya

 dhvajo merur hiranmayah

 

atapatram brahma-lokam

 mamordhva-caranah smrtam

shrivatsam ca svarupam ca

 vartate lanchanaih saha

shrivatsa-lanchanam tasmat

 kathyate brahma-vadibhih

 

yena suryagni-vak-candra-

 tejasa sva-svarupina

vartate kaustubha-manim

 tam vadantisa-maninah

 

sattvam rajas tama iti

 ahankaras catur-vidhah

panca-bhutatmakah sankhah

 paro rajasi samsthitah

 

cala-svarupam atyantam

 manas cakram nigadyate

atma maya bhavec charngam

 padmam visvam kare sthitam

 

adya vidya gada vedya

 sarvada me kare shrita

dharmartha-kama-keyurair

 divyair nityam avaritaih

 

kantham ti nirgunam proktam

 malyate mayayajaya

mala nigadyate brahmams

 tava putrais tu manasaih

 

kuta-sthasya svarupam ca

 kiritam pravadanti mam

aksarottamam prasphurat tat

 kundalam yugu(?)lam smrtam

 

dhyayen mama priyo nityam

 sa moksam adhigacchati

sa mukto bhavati tasmai

 ca atmanam dadamiti

 

etat sarvam bhavisyati

 maya proktam vidhe tava

svarupam dvi-vidham caiva

 sa-gunam nirgunam tatha

 

  u 18

sa hovacabja-yonir vyaktanam murtinam proktanam katham vavadharana bhavanti katham va deva yajanti rudra yajanti brahma yajanti vinayaka yajanti dvadasaditya yajanti vasavo yajanty apsaraso yajanti gandharva yajanti sva-padam gatantardhane tisthati kam manusya yajanti. sa hovaca tam tu ha vai narayano devah. adya avyakta dvadasa murtayah sarvesu lokesu sarvesu devesu sarvesu manusyesu tisthati rudresu raudri brahmany eva brahmi devesu daivi manasesu manasi vinayake vighna-nasiny adityesu jyotir gandharvesu gandharvy apsarahsv evam gaur vasusv evam kamy antardhane prakasana avirbhava tirobhava kevala tu sva-pade tisthati tamasi sattviki rajasi manusi vijnana-ghana ananda-ghanah sac-cid-anandaika-rase bhakti-yoge tisthati.

 

  u 19.1

om tam pranatmane tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai pranatmane namo namah.

  u 19.2

om tam krishnaya govindaya gopi-jana-vallabhaya tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.3

om tam apanatmane tam tat sad bhur bhuvah svas tasma apanatmane namo namah.

  u 19.4

om tam krishnaya pradyumnayaniruddhaya tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.5

om tam vyanatmane tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.6

om tam krishnaya ramaya tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.7

om tam udanatmane tam tat sad bhur bhuvah svas tasma udanatmane namo namah.

  u 19.8

om tam krishnaya devaki-nandanaya tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.9

om tam samanatmane tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai samanatmane namo namah.

  u 19.10

om tam gopalaya nija-svarupaya tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.11

om tam yo 'sau preyan atma gopalah tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.12

om tam yo 'sav indriyatma gopalah tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.13

om tam yo 'sau bhutatma gopalah tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.14

om tam yo 'sav uttama-puruso gopalah tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.15

om tam yo 'sau sarva-bhutatma gopalah tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

  u 19.16

om tam yo 'sau jagrat-svapna-susuptim atitya turyatito gopalah tam tat sad bhur bhuvah svas tasmai vai namo namah.

 

  u 19.17

eko devah sarva-bhutesu gudhah

 sarva-vyapi sarva-bhutantar-atma

karmadhyaksah sarva-bhutadhivasah

 saksi ceta kevalo nirgunas ca

 

rudraya nama adityaya namo vinayakaya namah suryaya namo vidyayai namah. indraya namo 'gnaye namah pitre namo nirrtaye namo varunaya namo marute namah kuveraya nama isanaya namo brahmane namah sarvebhyo devebhyo namah.

 

dattva stutim punya-tamam

 brahmane sva-svarupine

kartrtvam sarva-lokanam

 antardhane babhuva sah

 

brahmano brahma-putrebhyo

 naradat tu srutam yatha

tatha proktam tu gandharvi

 tvam svalayantikam gaccha tvam svalayantikam iti

 

om saha nav avatv iti santih.