Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Excerpts from muktika upanisad

Excerpts from muktika upanishad

 

|| muktika upanishat||

 

2

 

rigvedasya tu shakhah syurekavimshatisankhyakah |

navadhikashatam shakha yajusho marutatmaja ||

 

sahasrasankhyaya jatah shakhah samnah parantapa |

atharvanasya shakhah syuh pancashadbhedato hare ||

 

ekaikasyastu shakhaya ekaikopanishanmata |

tasamekamricam yashca pathate bhaktito mayi  ||

sa matsayujyapadavim prapnoti munidurlabham |

 

iyam kaivalyamuktistu kenopayena siddhyati |

mandukyamekamevalam mumukshunam vimuktaye ||

 

tathapyasiddham cejjnanam dashopanishadam patha |

jnanam labdhva ciradeva mamakam dhama yasyasi ||

 

tathapi dridhata no cedvijnanasyanjanasuta |

dvatrimshakhyopanishadam samabhyasya nivartaya ||

 

videhamuktaviccha cedoshtarashatam patha |

tasam kramam sashantim ca shrunu vakshyami tattvatah ||

 

ishakenakathaprashnamundamandukyatittirih |

aitareyam ca chandogyam brihadaranyakam tatha ||

brahmakaivalyajabalashvetashvo hamsa arunih |

garbho narayano hamso bindurnadashirah shikha ||

maitrayani kaushitaki brihajjabalatapani |

kalagnirudramaitreyi subalakshurimantrika ||

sarvasaram niralambam rahasyam vajrasucikam |

tejonadadhyanavidyayogatattvatmabodhakam ||

parivrat trishikhi sita cuda nirvanamandalam |

dakshina sharabham skandam mahanarayanavhayam ||

rahasyam ramatapanam vasudevam ca mudgalam |

shandilyam paingalam bhikshumahaccharirakam shikha ||

turiyatitasannyasaparivrajakshamalika |

avyaktaikaksharam purna suryakshyadhyatmakundika ||

savitryatma pashupatam param brahmavadhutakam |

tripuratapanam devitripura kathabhavana ||

hridayam kundali bhasma rudrakshaganadarshanam ||

tarasaramahavakyapancabrahmagnihotrakam |

gopalatapanam krishnam yajnavalkyam varahakam ||

shatyayani hayagrivam dattatreyam ca garudam |

kalijabalisaubhagyarahasyaricamuktika ||

 

evamashtottarashatam bhavanatrayanashanam |

jnanavairagyadam pumsam vasanatrayanashanam ||

 

grihitvashtottarashatam ye pathanti dvijottamah |

prarabdhakshayaparyantam jivanmukta bhavanti te ||

 

aitareyakaushitakinadabindvatmaprabodhanirvanamudgalakshamalikatripurasaubhagya-

bahvricanamrigvedagatanam dashasankhyakanamupanishadam vanme manasiti shantih ||

 

ishavasyabrihadaranyajabalahamsaparamahamsasubalamantrikaniralambatrishikhibrahmanamandalabrahma-

nadvayatarakapaingalabhikshuturiyatitadhyatmatarasarayajnavalkyashatyayanimuktikanam

shuklayajurvedagatanamekonavimshatisankhyakanamupanishadam purnamada iti shantih ||

 

kathavallitaittiriyakabrahmakaivalyashvetashvataragarbhanarayanamritabindvamritanadakalagnirudrakshurika-

sarvasarashukarahasyatejobindudhyanabindubrahmavidyayogatattvadakshinamurtiskandashariraka-

yogashikhaikaksharakshyavadhutakatharudrahridayayogakundalinipancabrahmapranagnihotravarahakalisantarana-

sarasvatirahasyanam krishnayajurvedagatanam dvatrimshatsankhyakanamupanishadam saha navavatviti shantih ||

 

kenacchandogyarunimaitrayanimaitreyivajrasucikayogacudamanivasudevamahatsannyasavyaktakundika-

savitrirudrakshajabaladarshanajabalinam samavedagatanam shodashasankhyakanamupanishadamapyayantviti shantih ||

 

prashnamundakamandukyatharvashiro'tharvashikhabrihajjabalanrisimhatapaninaradaparivrajakasitasharabha-

mahanarayanaramarahasyaramatapanishandilyaparamahamsaparivrajakannapurnasuryatmapashupata-

parabrahmatripuratapanadevibhavanabrahmajabalaganapatimahavakyagopalatapanakrishnahayagriva-

dattatreyagarudanamatharvavedagatanamekatrimshatsankhyakanamupanishadam bhadram karnebhiriti shantih ||