Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Dattaatreya Upanishad

Dattaatreya Upanishad

 

dattatreyibrahmavidyasamvedyanandavigraham |

tripannarayanakaram dattatreyamupasmahe ||

 

om bhadram karnebhih srunuyama devah | bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvagamsastanubhih | vyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih | santih | santih ||

harih om ||

 

satyaksetre brahma narayanam mahasamrajyam kim tarakam tanno bruhi

bhagavannityuktah satyanandacidatmakam satvikam mamakam dhamopasvetyaha |

sada datto'hamasmiti pratyetatsamvadanti yena te samsarino bhavanti

narayanenairvam vivaksito brahma visvarupadharam visnum narayanam

dattatreyam dhyatva sadvadati |

damiti hamsah | damiti dirgham tadbijam nama bijastham |

damityekaksaram bhavati |

tadetattarakam bhavati | tadevopasitavyam vijneyam garbhaditaranam |

gayatri chandah | sadasiva rsih | dattatreyo devata |

vatabijasthamiva dattabijastham sarvam jagat |

etadevaikaksaram vyakhyatam | vyakhyasye sadaksaram | omiti

dvitiyam | hrimiti trtiyam |

klimiti caturtham | glaumiti pancamam | dramiti satkam |

sadaksaro'yam bhavati | yoganubhavo bhavati |

gayatri chandah | sadasiva rsih | dattatreyo devata | dramityuktva

dramityuktva va dattatreyaya nama ityastaksarah | dattatreyayeti

satyanandacidatmakam | nama iti purnanandakavigraham |

gayatri chandah | sadasiva rsih | dattatreyo devata |

dattatreyayeti kilakam | tadeva bijam |

namah saktirbhavati | omiti prathamam | amiti dvitiyam | hrimiti

trtiyam | kromiti caturtham |

ehiti tadeva vadet | dattatreyeti svaheti mantrarajo'yam

dvadasaksarah | jagati chandah | sadasiva rsih |

dattatreyo devata | omiti bijam | svaheti saktih | sambuddhiriti

kilakam | dramiti hrdaye | hrim klimiti sirse |

ehiti sikhayam | datteti kavace | atreyeti caksusi | svahetyastre |

tanmayo bhavati | ya evam veda |

sodasaksaram vyakhyasye | pranam deyam | manam deyam |

caksurdeyam | srotram deyam |

saddasasiraschinatti sodasaksaramantre na deyo bhavati |

atisevaparabhaktagunavacchisyaya vadet |

omiti prathamam bhavati | aimiti dvitiyam | kromiti trtiyam | klimiti

caturtham | klumiti pancamam | hramiti sastham | hrimiti

saptamam | hrumityastamam | sauriti navamam | dattatreyayeti

caturdasam | svaheti sodasam |

gayatri chandah | sadasiva rsih | dattatreyo devata | om bijam |

svaha saktih | caturthyantam kilakam |

omiti hrdaye | klam klim klumiti sikhayam | sauriti kavace |

caturthyantam caksusi | svahetyastre|

yo nityamadhiyanah saccidanandasukhi moksi bhavati | saurityante

shrivaishnava ityucyate |

tajjapi visnurupi bhavati | anustup chando vyakhyasye  sarvatra

sambuddhirimanityucyante |

dattatreya hare krishna unmattanandadayaka | digambara mune balapisaca

jnanasagara || 1|| ityupanisat |

 

anustup chandah | sadasiva rsih | dattatreyo devata dattatreyeti

hrdaye | hare krsneti sirse |

unmattanandeti sikhayam | dayakamuna iti kavace | digambareti

caksusi | pisacajnanasagarestyastre |

anustubho'yam mayadhitah | abrahmajanmadosasca pranasyanti |

sarvopakari moksi bhavati | ya evam vedetyupanisat || 1||

|| iti prathamah khandah || 1||

 

omiti vyaharet | om namo bhagavate dattatreyaya smaranamatrasantustaya

mahabhayanivaranaya mahajnanapradaya cidanandatmane

balonmattapisacavesayeti mahayogine'vadhutayeti

anasuyanandavardhanayatriputrayeti sarvakamaphalapradaya omiti

vyaharet |

bhavabandhamocanayeti hrimiti vyaharet | sakalavibhutidayeti kromiti

vyaharet |

sadhyakarsanayeti sauriti vyaharet | sarvamanahksobhanayeti shrimiti

vyaharet | mahomiti vyaharet |

ciranjivine vasaditi vyaharet | vasikuruvasikuru vausaditi

vyaharet |

akarsayakarsaya humiti vyaharet | vidvesayavidvesaya phaditi

vyaharet |

thatheti vyaharet | stambhaya stambhaya khakheti vyaharet |

uccatayoccataya thatheti vyaharet stambhayastambhaya khakheti

vyaharet marayamaraya namah sampannaya namah sampannaya svaha

posayaposaya paramantraparayantraparatantramschindhicchindhi

grahannivarayanivaraya vyadhinivarayanivaraya duhkham harayaharaya

daridryam vidravayavidravaya deham posayaposaya cittam

tosayatosayeti sarvamantrasarvayantrasarvatantrasarvapallavasvarupayeti

| om namah sivayetyupanisat || 2||

|| iti dvitiyah khandah || 2||

 

ya evamveda | anustup chandah | sadasiva rsih | dattatreyo devata

| omiti bijam | svaheti saktih |

dramiti kilakam | astamurtyastamantra bhavanti | yo nityamadhite

vayvagnisomadityabrahmavisnurudraih puto bhavati | gayatrya

satasahasram japtam bhavati | maharudrasatasahasrajapi bhavati |

pranavayutakotijapto bhavati | satapurvanchataparanpunati | sa

panktipavano bhavati | brahmahatyadipatakairmukto bhavati |

gohatyadipatakairmukto bhavati | tulapurusadidanaih prapapanatah puto

bhavati | asesapapanmukto bhavati |

bhaksyabhaksyapapairmukto bhavati | sarvamantrayogaparino bhavati | sa eva

brahmano bhavati |

tasmacchisyam bhaktam pratigrhniyat | so'nantaphalamasnute | sa

jivanmukto bhavati | ityaha bhagavannarayano brahmanamityupanisat || 3||

|| iti trtiyah khandah || 3||

 

om bhadram karnebhih srunuyama devah | bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvamsastanubhih | vyasema devahitam yadayuh|

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu |

om santih | santih | santih ||

harih om tatsat ||

 

|| iti dattatreyopanisatsamapta ||