Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Atharvasikhopanisat

Atharvasikhopanisat

 

omkararthataya bhatan turyomkaragrabhasuram /

turyaturyantripadraman svamatran kalaye'nvaham //

 

om bhadran karnebhih srnuyama devah /

bhadram pasyemaksabhiryajatrah /

sthiraira~ngaistustuvam sastanubhirvyasema devahitan yadayuh /

svasti na indro vrddhasravah /

svasti nah pusa visvavedah /

svasti nastarksyo aristanemih /

svasti no brhaspatirdadhatu //

om   santih   santih   santih //

 

om atha hainam paippalado'ngirah sanatkumarascatharvanamuvaca bhagavankimadau prayuktan dhyanan dhyayitavyan kin taddhyanan ko va dhyata kasca dhyeyah /

sa ebhyotharva pratyuvaca // 1 //

omityetadaksaramadau prayuktan dhyanan dhyayitavyamityetadaksaram param brahmasya padascatvaro vedascatuspadidamaksaram param brahma /

purvasya matra prthivyakarah rgbhir rgvedo brahma vasavo gayatri garhapatyah /

dvitiyantariksan sa ukarah sa yajubhiryajurvedo visnurudrastristubdaksinagnih /

trtiyah dyauh sa makarah sa samabhih samavedo rudra aditya jagatyahavaniyah /

yavasane'sya caturthyardhamatra sa somaloka omkarah satharvanamantrairatharvavedah sanvartako'gnirmaruto viradekarsirbhasvati smrta /

prathama raktapita mahadbrahma daivatya /

dvitiya vidyumati krishna visnudaivatya /

trtiya subhasubha sukla rudradaivatya /

yavasane'sya caturthyardhamatra sa vidyumati sarvavarna purusadaivatya /

sa esa hyomkaraschaturaksarascatuspadascatuhsirascaturthamatrah sthulametadhrasvadirghapluta iti //

om om om iti triruktva caturthah santa atmaplutapranavaprayogena samastamomiti prayukta atmajyotih sakrdavartate sakrduccaritamatrah sa esa urdhvamannamayatityonkarah /

pranansarvanpraliyata iti pralayah /

pranansarvanparamatmani prananayatityetasmatpranavah /

caturthavasthita iti sarvadevavedayonih sarvavacyavastu pranavatmakam // 1//

devasceti sandhattan sarvebhyo duhkhabhayebhyah santarayatiti taranattarah /

sarve devah sanvisantiti visnuh /

sarvani brhayatiti brahma /

sarvebhyo'ntasthanebhyo dhyeyebhyah pradipavatprakasayatiti prakasah /

prakasebhyah sadomityantah sarire vidyudvaddyotayati muhurmuhuriti vidyudvatpratiyaddisan disam bhittva sarvanllokanvyapnoti vyapayatiti vyapanadvyapi mahadevah // 2//

 

purvasya matra jagarti jagaritan dvitiya svapnan trtiya susuptiscaturthi turiyam matra matrah pratimatragatah samyaksamastanapi padanjayatiti svayamprakasah svayam brahma bhavatityesa siddhikara etasmaddhyanadau prayujyate /

sarva karanopasanharatvaddharyadharanadbrahma turiyam /

sarvakaranani manasi sampratisthapya dhyanan visnuh pranam manasi saha karanaih sampratisthapya dhyata rudrah pranam manasi sahakaranairnadante paramatmani sampratisthapya dhyayitesanam pradhyayitavyan sarvamidam brahmavisnurudrendraste samprasuyante sarvani cendriyani saha bhutairna karanan karananan dhyata karanan tu dhyeyah sarvaisvaryasampannah sambhurakasamadhye dhruvan stabdhvadhikan ksanamekan kratusatasyapi catuhsaptatya yatphalan tadavapnoti krtsnamonkaragatin ca sarvadhyanayogajnananan yatphalamonkaro veda para iso va siva eko dhyeyah sivankarah sarvamanyatparityajya samastatharvasikhaitamadhitya dvijo garbhavasadvimukto vimucyata etamadhitya dvijo garbhavasadvimukto vimucyata ityom satyamityupanisat // 3//

 

om bhadran karnebhiriti santih //