Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Advayatarakopanisat

Advayatarakopanisat

 

                                || shrih ||

                   upanisadbrahmayogiviracitam vivaranam

               shrimadappayasivacaryaviracitabhasyopeta

 

Invocation

 

          om purnamadah purnamidam purnat purnamudacyate |

            purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

                      om santih santih santih |

 

Text

 

                    vyakhyeyo visayah tadadhikari ca

 

Ed. II.  taarakayogaadhikaaraH .

 

athato'dvayatarakopanisadam vyakhyasyamah |

yataye jitendriyaya samadisadgunapurnaya || 1||

 

Commentary I.

 

shrimadvisvadhisthanaparamahamsasadgururamacandraya namah

 

dvaitasambhavavijnanasamsiddhadvayatarakam |

tarakabrahmeti gitam vande shriramavaibhavam ||

 

iha khalu suklayajurvedapravibhakteyam advayatarakopanisat

rajayogasarvasvam prakatayanti brahmatraparyavasanna drsyate |

asyah svalpagranthato vivaranamarabhyate | atra

yathoktadhikaryuddesena

srutayah tarakayogamupadisantityaha -- atheti || atha

karmopasanakandadvayanirupananantaram yatah tena

purusarthasiddhih

atah tadartham yatra svatirekena dvayam na vidyate tat advayam

brahma

tanmatrabodhini vidya tarakopanisat tam srutayo vayam

vyakhyasyamah |

kasma adhikarina ityata aha -- yataya iti |

svasramanusthanapurvakam

desikamukhato vedantasravanam tato yuktibhih

srutyaviruddhabhih

mananam ca krtva nididhyasanaya yatata iti yatih |

ajitendriyasya

yatitvam kuta ityata aha -- jitendriyayeti | jitendriyasya

yatitvopapatteh |

arisadvargakrantasya jitendriyata kuta ityata aha --

samadisadgunapurnayeti | samadisadgunasampatteh

arisadvargoparatipurvakatvat | evam sadhanavate srutayah

tarakayogamupadisantityarthah || 1||

 

Text

 

                             yogopaya tatphalam

 

Ed. II.  yogaanushhThaanaM tatphalaM cha .

 

citsvarupo'hamiti sada bhavayan samyannimilitaksah

kincidunmilitakso va'ntardrstya bhrudaharadupari

saccidanandatejahkutarupam param brahmavalokayan tadrupo

bhavati || 2||

 

Commentary I.

 

evam nididhyasanopayatatphalamaha -- ciditi || yogi svantah

cidrupo'smiti bhavayanardhonmilitalocanah bhrumadhyadau

saccidanandamatram brahmahamasmityalokayantadrupastarakarupo

bhavati || 2||

 

Text

 

                           advayatarakapadarthau

 

garbhajanmajaramaranabhayatsantarayati tasmattarakamiti |

jivesvarau mayikaviti vijnaya sarvavisesam neti netiti

vihaya

yadavasisyate tatadvayam brahma || 3||

 

Commentary I.

 

kim tarakamityataha -- garbheti || jyotirlingam bhruvormadhye

nityam dhyayetsada yatih | iti srutisiddhajyotirlingasya

pratyagrupatvena

svajnavikalpitagarbhasadisamsaratarakatvattarakam

pratyagatmetyarthah | jivesabhede sati

pratyagabhinnabrahmabhavah kuta

ityasankya tayorbhedasya mayikatvena mithyatvattato yacchisyate

tadeva

brahmetyaha -- jiveti || 3||

 

Text

 

                       laksyatrayanusandhanavidhih

 

Ed. II.  tadadhigamopaayaH

 

tatsiddhyai laksyatrayanusandhanam kartavyam || 4||

 

Commentary I.

 

tadadhigamopayah kathamityata aha tatsiddhya iti || 4||

 

Commentary II.

 

paricchinnajyotirupalaksyanusandhanasyapi

cittasuddhiphalakatvam

 

murtamurtatmakam yatra tarakadvayamucyate |

jyotirdarsanamargoktim vyakhyasye'dvayatarakam ||

 

nanu -- jivesvarau mayikaviti vijnaya sarvavisesam neti

netiti

vihaya yadavasisyate tatadvayam brahma iti yaduktam tad yuktameva |

api tu -- tatsiddhyai laksyatrayanusandhanam kartavyam

ityetadayuktam |

kutah laksyatrayasya ca dehantargatatvena

paricchinnajyotihsvarupataya

svayamaparicchinnatvabhavat | advayabrahma hi aparicchinnam

mahakasavat

prasiddham | tatsiddhyai paricchinnalaksyatrayanusandhanam katham

sadhanam syat | aparicchinnabrahmasiddhyai hi

aparicchinnabrahmadhyanam

kartavyam | atah iha viruddhamuktimiti cet -- satyamevaitat |

tathapi

uktalaksyatrayanusandhanadvara samsuddhacittsyaiva

vakyarthasravanamananasamskrtantahkaranavasikaranapurvakap

aricchinna-

brahmatmaikyanusandhanakaranasamarthyasambhavat |

anyatha dehamadhyagatajyotirdarsanahinatya

vakyadisravanadipravrttyasambhavacca paricchinnanusandhanam

yuktimityanusandhanam || 1-4||

 

Text

 

                            antarlaksyalaksanam

 

dehamadhye brahmanadi susumna suryarupini purnacandrabha

vartate | sa tu muladharadarabhya brahmarandhragamini bhavati |

tanmadhye tatitkotisamanakantya mrnalasutravat suksmangi

kunndaliniti prasiddha'sti | tam drstva manasaiva narah

sarvapapavinasadvara mukto bhavati |

phalordhvagalalatavisesamandale nirantaram

tejastarakayogavisphuranena pasyati cet siddho bhavati |

tarjanyagronmilitakarnarandhradvaye tatra phutkarasabdo jayate |

tatra

sthite manasi caksurmadhyagatanilajyotissthalam vilokya

antardrstya

niratisayasukham prapnoti | evam hrdaye pasyati |

evamantarlaksyalaksanam mumuksubhirupasyam || 5||

 

Commentary I.

 

antarbahyamadhyabhedena laksyam trividham | tatra

antarlaksyalaksanam

tadabhyasaphalam caha -- deheti || yada kundalini

pranadrstimanognibhih

muladharatrikonagralankarasusumna'dhovaktram vibhidya

tanmadhye

pravisati tada bahyantahprapancavismaranapurvakam

munyantahkaranam

nirvikalpabrahmapadam bhajati | munih nirvikalpajnanat vikalpat

mukto

bhavatityarthah | tatsiddhyupayah kah ityata aha -- phaleti |

tadgatasukhanubhavopayam vadan antarlaksyam upasamharati --

tarjaniti |

sukham prapnoti na kevalam karnarandhradvaye evam hrdaye || 5||

 

Text

 

                            bahirlaksyalaksanam

 

atha bahirlaksyalaksanam | nasikagre caturbhih

sadbhirastabhih

dasabhih dvadasabhih kramat angulalante

niladyutisyamatvasadrgraktabhangisphuratpitavarnadvayopetam

vyoma

yadi pasyati sa tu yogi bhavati | caladrstya

vyomabhagaviksituh

purusasya drstyagre jyotirmayukha vartate | taddarsanena yogi

bhavati |

taptakancanasankasajyotirmayukha apangante bhumau va

pasyati

taddrstih sthira bhavati | sirsopari

dvadasangulasamiksituh

amrtatvam bhavati | yatra kutra sthitasya sirasi

vyomajyotirdrstam

cet sa tu yogi bhavati || 6||

 

Commentary I.

 

bahirlaksyalaksanamaha -- atheti | yogi bhavati

ityadikrtsnopanisat

prayaso mandalabrahmanopanisadvyakhyanena vyakhyatam

syaditi

mantavyam || 6||

 

Text

 

                           madhyalaksyalaksanam

 

atha madhyalaksyalaksanam

pratascitradivarnakhandasuryacakravat vahnijvalavalivat

tadvihinantariksavat pasyati | tadakarakaritaya avatisthati |

tadbhuyodarsanena gunarahitakasam bhavati |

visphurattarakakaradipyamanagadhatamopamam  paramakasam

bhavati |

kalanalasamadyotamanam mahakasam bhavati |

sarvotkrstaparamadyutipradyotamanam tattvakasam bhavati |

kotisuryaprakasavaibhavasankasam suryakasam bhavati |

evam bahyabhyantarasthavyomapancakam tarakalaksyam | taddarsi

vimuktaphalastadrgvyomasamano bhavati | tasmattaraka eva

laksyamamanaskaphalapradam bhavati || 7||

 

Commentary I.

 

antarbahyalaksyasvarupamuktva madhyalaksyasvarupamaha -- atheti |

taddarsi vimuktasvajnanatatkaryaphalah | yasmadevam tasmat || 7||

 

Commentary II.

 

             uktanam laksyatrayavyomnam bhautikatvasanka

 

nanviha antarlaksyabahyalaksyamadhyalaksyalaksanesu

ucyamanesu

nilaraktapitracitradivarnayuktavyomadarsanani avagamyante |

naitaih

darsanaih kincidapi mumuksoh prayojanam bhavitumarhati | kutah

nanavidhajyotirvisayakatvena bhautikatvat | yadi

brahmajyotirdarsanam

syattada kramamuktyai va tat upayuktam syat | na tu tadetat |

brahmanah

evam nanavidhatvabhavat | bhautikani tu jyotimsi

upadhibhedat

bahuvidhani bhavitumarhanti | tasmat

prapancitalaksanabahuvidhajyotirdarsanani siddhyarthakani syuh |

upanisadam vaiyarthyakalpananarhatvat | iti cet --

 

              tannirasanena esam mumuksupayogitvanirnayah

 

atrocyate | nirvisesasya parasya brahmana eva etani jyotimsi

iti |

kutah bhautikajyotisam dehadbahih darsaniyatvena

dehantadarsanayogyatvat | pratyagatmajyotisah ekarupatve'pi

vividhanadivannadisambandhavasat nanavarnopapatteh |

yatha

ekavrttimanapyatma nananadisambandhavasat

jagratsvapnasusuptyavasthavisesaih nanavidhah anubhuyate

tadvat |

yadyapi etesam jyotisamkhandatvena darsanavisayatvabhat

kramamuktyai

paramparaya sadyomuktyai va sadhanatvan syat | na tu saksat

sadyomuktyai | na tu tavata siddhyarthakani mumuksoh

anupayuktaniti

vaktum yuktam || 5-7||

 

Text

 

                             dvividham tarakam

 

tattarakam dvividham purvardham tarakamuttarardhamamanaskam

ceti | tadesa sloko bhaveti --

 

tadyogam ca dvidha viddhi purvottaravidhanatah |

purvam tu tarakam vidyat amanaskam taduttaramiti || 8||

 

Text

 

                             tarakayogasiddhih

 

Ed. II. tarakayogasya somasrryaikyadarsanaikaphalakatvam |

 

aksyantastarayoh candrasuryapratiphalanam bhavati |

tarakabhyam

suryacandramandaladarsanam brahmandamiva

pindandasiromadhyasthakase ravindumandaladvitayamastiti

niscitya

tarakabhyam taddarsanam | atrapyubhayaikyadrstya manoyuktam

dhyayet tadyogabhave indrayapravrtteranavakasat |

tasmatantardrstya taraka evanusandheyah || 9||

 

Commentary I.

 

brahmandavat pindande'pi ravindu vidyete iti niscitya

tarakabhyam

tadaikyadarsanatah tarakayogasiddhih bhavedityaha -- aksiti ||

ayogi

yatha brahmandasthacandrasuryau manassahakrtatarakabhyam

pasyati

tatha yogi svamastakakasavibhataravindudvayam

manassahakrtatarabhyam

avalokayedityarthah | rupadarsanasya caksuradhinatvat kim

manasetyata

aha -- taditi | manasi anyatra vyaprte rupadigrahanasaktih

caksuradeh

nastityatra anyatramana abhuvam nadarsamanyatramana abhuvam

nasrausamityadisruteh | yasmadevam tasmat || 9||

 

Commentary II.

 

nanu nirgunakasam paramakasam mahakasam tattvakasam

suryakasam ceti tarakalaksyam akasapancakamabhidhiyate |

atra

katham purvottarardhavibhagah iti | atrocyate |

ubhayaikyadrstya

manoyuktam dhyayetiti tara evanusandhyeyah | iti ca

dhyanayogabhyasasya

vihitatvat | tadabhyasakalah purvardhah tarakayogasanjnakah

tatphalibhutajyotirdrsanakalah uttarardhah

amanaskayogasanjnakah |

evameva ca akasapancakadarsane purvottaravibhago mantavyah || 9||

 

Text

 

                  murtamurtabhedena dvividhamanusandheyam

 

tarakam dvividham murtitarakam amurtitarakam ceti |

yatindriyantam tat murtimat | yat bhruyugatitam tat amurtimat |

sarvatra antahpadarthavivecane manoyuktabhyasa isyate |

tarakabhyam

tadurdhvasthasattvadarsanat manoyuktena antariksanena

saccidanandasvarupam brahmaiva | tasmat suklatejomayam brahmeti

siddham |

tadbrahma manahsahakaricaksusa antardrstya vedyam bhavati |

evamamurtitarakamapi | manoyuktena caksusaiva daharadikam

vedyam

bhavati rupagrahanaprayocanasya manascaksuradhinatvat

bahyavadantare'pi atmamanascaksuhsamyogenaiva

rupagrahanakaryodayat |

tasmanmanoyukta antardrstih tarakaprakasaya bhavati || 10||

 

Commentary I.

 

yadanusandheyam tat katividhamityatra tattarakam ||

bahyapadarthavivecanavat antahpadarthavivecanamapi

manascaksuradhinamityaha -- sarvatreti |

tadurdhvasthasattvadarsanat

bhrumadhyordhvavilasitottaratarakalaksyadarsanat |

kenaitaddarsaniyamityatra manoyukteneti | brahmaiva

uttaratarakalaksyamityanusandheyam | yasmadevam tasmat |

bhrumadhyadisthalavilasitsuklatejaso manahkalpitatve'pi

brahmanah

sarvavyapakatvena tatrapi vidyamanatvat tadeva brahmeti

abhimatidradhimna

line tatra manasi kalpakasapeksakalpanavairalaye nirvikalpakam

brahmaiva

avasisyate ityarthah | yattejo manahkalpitam tadbrahma |

yasmadevam tasmat || 10||

 

Commentary II.

 

murtitarakamurtitarakayosca

indryantabhruyugatitatvakathanena

sagunamurtidhyanaparatvam cavagantavyam | sagunamurtidhyanasya

ca

niskamakrtasya ca kramamukticittasuddhiprayojanataya

suprasiddhatvat || 10||

 

Text

 

                            tarakayogasvarupam

 

bhruyugamadhyabile drstim taddvara urdhvasthitateja

avirbhutam

tarakayogo bhavati | tena saha manoyuktam tarakam susamyojya

prayatnena

bhruyugmam savadhanataya kincidurdhvamtksepayet | iti

purvatarakayogah | uttaram tu amurtimatamanaskamityucyate |

talumulordhvabhage mahan jyotirmayukho vartate | tat

yogibhirdhyeyam |

tasmatanimadisiddhirbhavati || 11||

 

Commentary I.

 

ko'yam tarakayoga ityatra bhruyugamadhyabile tatratyajnacakre

drstiyugmam sannivesya | savadhanataya vilokayan | dhyeyam

tajjyotih brahmeti yogibhiscintyamityarthah | tatah kim

bhavatityatra

tasmaditi || 11||

 

Commentary II.

 

prakrtayoge purnamanovilayabhavena drsyamanajyotisah

pratyagatmasvarupatvanirnayah

 

idam jyotih tvampadarthah ahosvit tatpadarthah iti

samsiyate |

kutah samsayah tvampadarthavivecana iti saccidanandasvarupam

brahmaiveti ca uktatvat | atrocyate | tvampadarthah

pratyagatmaiva |

brahmamsatvattu brahmatvamupacaryate saksadbrahmayogo hi

manoviyuktabhyasarupah | tatraiva manonasasambhavat |

manoyuktabhyasastu prakrtah kantharavoktah |

manassahakaricaksusa

vedyam bhavatiti ca | yadi manasaiva vedyamityuktam tada

antardrsteh

mano'nanyatvat manasah brahmani vilayasambhavacca

akhandabrahmayoga

eva vivaksitah iti vaktum sakyam | na tu tadasti |

pratyagatmayoge ca

antare bahyavat atmamanascaksussamyogenaiva

rupagrahanakaryodayah

syat | na tu brahmayoge tadiyakhandasamyagdarsanam

caksuradhinam

mano'dinam va bhavati | caksurmanasi prsthatah krtva

svayamprakasamanatvat | nanu manoyuktantardrstirityuktatvat

manasah

antardrstidvara brahmani vilaya eva arthadavagamyate iti cetra |

bahyavadityuktatvena prakrtayoge manovilayasambhavat |

tatkalikastu

manolayah susuptasyeva natyanta sladhyatamo bhavitumarhati |

yadva

kramamuktisadhanibhuto'pi sa manolayah

punarjanmabijabharjanabhavat

na nasaparaparyayah ityavagantavyam || 11||

 

Text

 

                              sambhavimudra

 

antarbahyalaksye drstau nimesonmesavarjitayam satyam

sambhavi mudra bhavati | tanmudrarudhajnaninivasat bhumih

pavitra bhavati | taddrstya sarve lokah pavitra bhavanti |

tadrsaparamayogipuja yasya labhyate so'pi mukto bhavati || 12||

 

Commentary I.

 

yatyogibhih dhyeyamuktam paryavasane tadeva sambhavi mudra

bhavatityaha antariti || mudra bhavati ityatra

 

antarlaksyam bahirdrstih nimesonmesavarjita |

esa sa sambhavi mudra sarvatantresu gopita ||

 

iti sruteh | tanmudrarudhayoginam stauti -- taditi | pavitra

bhavati

ityatra svapadanyasamatrena pavayan vasudhatalam iti

svarupadarsanokteh | pavitra bhavanti --

 

svecara bhucarah sarve brahmaviddrstigocarah |

sadya eva vimucyante kotijanmarjitairaghaih ||

 

iti sruteh || 12||

 

Text

 

                            antarlaksyavikalpah

 

antarlaksyajvalajjyotihsvarupam bhavati | paramagurupadesena

sahasrarajvalajjyotirva buddhiguhanihitacijjyotirva

sodasantasthaturiyachaitanyam va antarlaksyam bhavati |

taddarsanam

sadacaryamulam || 13||

 

Commentary I.

 

antarlaksyam vikalpya nirdharayati -- parameti || uktavikalpanam

ekarthaparyavasayitvat taddarsanamulam kimityatra --

taddarsanamiti || 13||

 

Text

 

                              acaryalaksanam

 

acaryo vedasampanno visnubhakto vimatsarah |

yogajno yoganisthasca sada yogatmakah sucih || 14||

 

gurubhaktisamayuktah purusjno visesatah |

evam laksanasampanno gururityabhidhiyate || 15||

 

gusabdastvandhakarah syat rusabdastannirodhakah |

andhakaranirodhitvat gururityabhidhiyate || 16||

 

gurureva param brahma gurureva para gatih |

gurureva para vidya gurureva parayanam || 17||

 

gurureva para kastha gurureva param dhanam |

yasmattadupadesta'sau tasmadgurutaro gururiti || 18||

 

Commentary I.

 

acaryalaksanamuktva gurusabdarthamaha -- gusabdastviti || 14-18||

 

Commentary II.

 

paramatmadarsanangabhutapratyagatmadarsanasya sarvatha

anupeksaniyatvoddhosah

 

nanviha tadrsaparamayogipuja yasya labhyate so'pi mukto

bhavatiti

etadrsani vakyani arthavadah evasyuh | kutah

sahasrarajvalajjyotirva --

ityadivakyoktadehaparicchinnajyotirmatre

paryavasannayah asyah upanisada adyantaparyalocane'pi

aparicchinnabrahmatmaikyayogasya kvacidapi anuktatvat | iti cet --

atrocyate |

satyamevaitat | tvampadalaksyarthasiddhya

ahampadalaksyarthasyapi

siddhitvena kaimutikanyayat brahmapadarthasiddheh katham

tvamahampadarthayoh bhedah nayam dosah | tvam padasya

khandapratyagatmarthakatvat | ahampadasya

tattvamasivakyarthajnanodayanantaram

akhandabrahmayogabhyasartham

grahyatvena akhandapratyagatmarthakatvacca tvamahampadayoh

bhedasya

vispastatvat | tasmadatra uktayoginah sadyomuktyabhavena

aupacarikaparamattvena ca prakrtavakyani arthavada eva | tathapi

svadehantarvartijyotidarsanam vina tattvamasi iti

upadisatamaham

brahmasmiti vanmatrena pralapatam ca bhrantatamanam

kalpakotisvapi samsarabandhanmoksasambhavat

moksaprathamasadhanatvaccasya darsanasya upeksa na kadapi

karya iti

sthitam || 12-18||

 

Text

 

                            granthabhyasaphalam

 

yah sakrduccarayati tasya samsaramocanam bhavati |

sarvajanmakrtam papam tatksanadeva nasyati | sarvan

kamanavapnoti |

sarvapurusarthasiddhirbhavati | ya evam vedetyupanisat || 19||

 

Commentary I.

 

granthatadarthapathananusandhanaphalamaha -- ya iti ||

kamakamadhiyam

pathanaphalam sarvakamaptih paramapurusarthaptisca |

ityupanisacchabdah advayatarakopanisatsamaptyarthah || 19||

 

shrivasudevendrasisyopanisadbrahmayogina |

advayopanisadvyakhya likhitesvaragocara |

advayopanisadvyakhyagrantho'sitiritiritah ||

 

          om purnamadah purnamidam purnat purnamudacyate |

            purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

                      om santih santih santih |

 

iti shrimadisadyastottarasatopanisacchastravivarane

tripancasatsankhyapurakam advayatarakopanisadvivaranan

sampurnam |

iti shrimatsundaresvaratatacaryasisyappayasivacaryakrtisu

advayatarakopanisadbhasyam samaptam || om||

 

om shrimadvisvadhisthanaparamahamsasadgururamacandrarpanamastu ||