Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > taittiriya upanisad

taittiriya upanisad

 

om shri gurubhyo namah | harih om |

 

om sam no  mitrah sam varunah | sam no bhavatvaryama |

sam na indro brhaspatih | sam no visnururukramah |

namo brahmane | namaste vayo | tvameva pratyaksam brahmasi |

tvameva pratyaksam brahma vadisyami | rtam vadisyami |

satyam vadisyami | tanmamavatu | tadvaktaramavatu |

avatu mam | avatu vaktaram |

 

om santih santih santih || 1|| iti prathamo'nuvakah ||

 

om siksam vyakhyasyamah | varnah svarah | matra balam |

sama santanah | ityuktah siksadhyayah || 1||

 iti dvitiyo'nuvakah ||

 

saha nau yasah | saha nau brahmavarcasam |

athatah samhitaya upanisadam vyakhyasyamah |

pancasvadhikaranesu |

adhilokamadhijyautisamadhividyamadhiprajamadhyatmam |

ta mahasahita   ityacaksate | athadhilokam |

 

prthivi purvarupam | dyauruttararupam |

akasah sandhih || 1||

 

vayuh sandhanam | ityadhilokam | athadhijautisam |

agnih purvarupam | aditya uttararupam | apah sandhih |

vaidyutah sandhanam | ityadhijyautisam | athadhividyam |

acaryah purvarupam || 2||

 

antevasyuttararupam | vidya sandhih | pravacana sandhanam |

ityadhividyam | athadhiprajam | mata purvarupam |

pitottararupam | praja sandhih | prajananam  sandhanam |

ityadhiprajam || 3||

 

athadhyatmam | adhara hanuh purvarupam |

uttara hanuruttararupam | vaksandhih | jihva sandhanam |

ityadhyatmam | itima mahasam hitah |

ya evameta mahasam hita vyakhyata veda |

sandhiyate prajaya pasubhih |

brahmavarcasenannadyena suvargyena lokena || 4||

iti trtiyo'nuvakah ||

 

yaschandasamrsabho visvarupah |

chandobhyo'dhyamrtatsambabhuva |

sa mendro medhaya sprnotu |

 

amrtasya deva dharano bhuyasam |

sariram me vicarsanam | jihva me madhumattama |

karnabhyam bhuri visruvam |

 

brahmanah koso'si medhaya pihitah |

srutam me gopaya | avahanti vitanvana || 1||

 

kurvana'ciramatmanah | vasam si mama gavasca |

annapane ca sarvada | tato me shriyamavaha |

 

lomasam pasubhih saha svaha | a ma yantu brahmacarinah svaha |

vi ma''yantu brahmacarinah svaha |

 

pra ma''yantu brahmacarinah svaha |

damayantu brahmacarinah svaha |

samayantu brahmacarinah svaha || 2||

 

yaso jane'sani svaha | sreyan vasyaso'sani svaha |

tam tva bhaga pravisani svaha | sa ma bhaga pravisa svaha |

tasmin tsahasrasakhe nibhagaham tvayi mrje svaha |

yatha''pah pravata''yanti yatha masa aharjaram |

evam mam brahmacarinah | dhatarayantu sarvatah svaha |

prativeso'si pra ma bhahi pra ma padyasva || 3||

iti caturtho'nuvakah ||

 

bhurbhuvah suvariti va etastisro vyahrtayah |

tasamu ha smaitam caturthim | mahacamasyah pravedayate |

maha iti | tat brahma | sa atma | anganyanya devatah |

bhuriti va ayam lokah | bhuva ityantariksam |

suvarityasau lokah || 1||

 

maha ityadityah | adityena vava sarve loka mahiyante |

bhuriti va agnih | bhuva iti vayuh | suvarityadityah |

maha iti candramah | candramasa vava

sarvani jyotim si mahiyante | bhuriti va rcah |

bhuva iti samani |

 

suvariti yajum si || 2||

 

maha iti brahma | brahmana vava sarve veda mahiyante |

bhuriti vai pranah | bhuva ityapanah | suvariti vyanah |

maha ityannam | annena vava sarve prana mahiyante |

ta va etascatasrascaturdha | catasrascatasro vyahrtayah |

ta yo veda |

 

sa veda brahma | sarve'smai deva balimavahanti || 3||

iti pancamo'nuvakah ||

 

sa ya eso'ntarahrdaya akasah | tasminnayam puruso manomayah |

amrto hiranmayah | antarena taluke | ya esa stana ivavalambate |

sendrayonih | yatrasau kesanto vivartate | vyapohya sirsakapale |

bhurityagnau pratitisthati |

 

bhuva iti vayau || 1||

 

suvarityaditye | maha iti brahmani | apnoti svarajyam |

apnoti manasaspatim | vakpatiscaksuspatih |

srotrapatirvijnanapatih | etattato bhavati | akasasariram brahma |

satyatma pranaramam mana anandam |

 

santisamrddhamamrtam |

iti pracinayogyopassva || 2|| iti sastho'nuvakah ||

 

prthivyantariksam dyaurdiso'vantaradisah |

agnirvayuradityascandrama naksatrani |

apa osadhayo vanaspataya akasa atma | ityadhibhutam |

athadhyatmam | prano vyano'pana udanah samanah |

caksuh srotram mano vak tvak |

carma mamsam  snavasthi majja |

etadadhividhaya rsiravocat | panktam va idam  sarvam |

panktenaiva panktam  sprnotiti || 1|| iti saptamo'nuvakah ||

 

omiti brahma | omitidam  sarvam |

omityetadanukrtirha sma va apyo sravayetyasravayanti |

omiti samani gayanti | om somiti sastrani sam santi |

omityadhvaryuh pratigaram pratigrnati | omiti brahma prasauti |

omityagnihotramanujanati |

omiti brahmanah pravaksyannaha brahmopapnavaniti |

brahmaivopapnoti || 1|| ityastamo'nuvakah ||

 

rtam ca svadhyayapravacane ca |

satyam ca svadhyayapravacane ca |

tapasca svadhyayapravacane ca |

damasca svadhyayapravacane ca |

samasca svadhyayapravacane ca |

agnayasca svadhyayapravacane ca |

agnihotram ca svadhyayapravacane ca |

atithayasca svadhyayapravacane ca |

manusam ca svadhyayapravacane ca |

praja ca svadhyayapravacane ca |

prajanasca svadhyayapravacane ca |

prajatisca svadhyayapravacane ca |

satyamiti satyavaca rathitarah |

tapa iti taponityah paurusistih |

svadhyayapravacane eveti nako maudgalyah |

taddhi tapastaddhi tapah || 1|| iti navamo'nuvakah ||

 

aham vrksasya reriva | kirtih prstham gireriva |

urdhvapavitro vajiniva svamrtamasmi | dravinam  savarcasam |

sumedha amrtoksitah | iti trisankorvedanuvacanam || 1||

iti dasamo'nuvakah ||

 

vedamanucyacaryontevasinamanusasti |

satyam vada | dharmam cara | svadhyayanma pramadah |

acaryaya priyam dhanamahrtya prajatantum ma vyavacchetsih |

satyanna pramaditavyam | dharmanna pramaditavyam |

kusalanna pramaditavyam | bhutyai na pramaditavyam |

svadhyayapravacanabhyam na pramaditavyam || 1||

 

devapitrkaryabhyam na pramaditavyam | matrdevo bhava |

pitrdevo bhava | acaryadevo bhava | atithidevo bhava |

yanyanavadyani karmani | tani sevitavyani | no itarani |

yanyasmakam  sucaritani |

 

tani tvayopasyani || 2||

 

no itarani | ye ke carumacchreyamso brahmanah |

tesam tvaya''sanena prasvasitavyam | sraddhaya deyam |

 

asraddhaya'deyam | shriya deyam | hriya deyam | bhiya deyam |

samvida deyam |

 

atha yadi te karmavicikitsa va vrttavicikitsa va syat || 3||

 

ye tatra brahmanah sammarsinah | yukta ayuktah |

aluksa dharmakamah syuh | yatha te tatra varteran |

 

tatha tatra vartethah | athabhyakhyatesu |

ye tatra brahmanah sammarsinah | yukta ayuktah |

aluksa dharmakamah syuh | yatha te tesu varteran |

tatha tesu vartethah | esa adesah | esa upadesah |

esa vedopanisat | etadanusasanam | evamupasitavyam |

evamu caitadupasyam || 4|| ityekadasa'nuvakah ||

 

sam no mitrah sam varunah | sam no bhavatvaryama |

sam na indro brhaspatih | sam no visnururukramah |

namo brahmane | namaste vayo | tvameva pratyaksam brahmasi |

tvameva pratyaksam brahmavadisam | rtamavadisam |

satyamavadisam | tanmamavit | tadvaktaramavit |

avinmam | avidvaktaram |

om santih santih santih || 1|| iti dvadaso'nuvakah ||

 

|| iti siksavalli samapta ||

 

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

tejasvi navadhitamastu ma vidvisavahai |

 

om santih santih santih ||

 

om brahmavidapnoti param | tadesa'bhyukta |

 

satyam jnanamanantam brahma | yo veda nihitam guhayam parame vyoman |

so'snute sarvan kaman saha | brahmana vipasciteti ||

tasmadva etasmadatmana akasah sambhutah | akasadvayuh |

vayoragnih | agnerapah | adbhyah prthivi |

 

prthivya osadhayah | osadhibhyo'nnam | annatpurusah |

sa va esa puruso'nnnarasamayah |

tasyedameva sirah |

 

ayam daksinah paksah | ayamuttarah paksah |

ayamatma | idam puccham pratistha |

 

tadapyesa sloko bhavati || 1|| iti prathamo'nuvakah ||

 

annadvai prajah prajayante | yah kasca prthivim

shritah |

atho annenaiva jivanti | athainadapi yantyantatah |

annam hi bhutanam jyestham | tasmat sarvausadhamucyate |

sarvam vai te'nnamapnuvanti | ye'nnam brahmopasate |

annam hi bhutanam jyestham | tasmat sarvausadhamucyate |

annad bhutani jayante | jatanyannena vardhante |

adyate'tti ca bhutani | tasmadannam taducyata iti |

tasmadva etasmadannarasamayat | anyo'ntara atma pranamayah |

tenaisa purnah | sa va esa purusavidha eva |

tasya purusavidhatam | anvayam purusavidhah |

tasya prana eva sirah | vyano daksinah paksah |

apana uttarah paksah | akasa atma |

prthivi puccham pratistha | tadapyesa sloko bhavati || 1||

iti dvitiyo'nuvakah ||

 

pranam deva anu prananti | manusyah pasavasca ye |

prano hi bhutanamayuh | tasmat sarvayusamucyate |

sarvameva ta ayuryanti | ye pranam brahmopasate |

prano hi bhutanamayuh | tasmat sarvayusamucyata iti |

tasyaisa eva sarira atma | yah purvasya |

tasmadva etasmat pranamayat | anyo'ntara atma manomayah |

tenaisa purnah | sa va esa purusavidha eva |

tasya purusavidhatam | anvayam purusavidhah |

tasya yajureva sirah | rgdaksinah paksah | samottarah paksah |

adesa atma | atharvangirasah puccham pratistha |

tadapyesa sloko bhavati || 1|| iti trtiyo'nuvakah ||

 

yato vaco nivartante | aprapya manasa saha |

anandam brahmano vidvan | na bibheti kadacaneti |

tasyaisa eva sarira atma | yah purvasya |

tasmadva etasmanmanomayat | anyo'ntara atma vijnanamayah |

tenaisa purnah | sa va esa purusavidha eva |

tasya purusavidhatam |

anvayam purusavidhah | tasya sraddhaiva sirah |

rtam daksinah paksah |

satyamuttarah paksah | yoga atma | mahah puccham pratistha |

tadapyesa sloko bhavati || 1|| iti caturtho'nuvakah ||

 

vijnanam yajnam tanute | karmani tanute'pi ca |

vijnanam devah sarve |

brahma jyesthamupasate | vijnanam brahma cedveda |

 

tasmaccenna pramadyati | sarire papmano hitva |

sarvankamansamasnuta iti | tasyaisa eva sarira atma |

 

yah purvasya | tasmadva etasmadvijnanamayat |

anyo'ntara atma''nandamayah | tenaisa purnah |

 

sa va esa purusavidha eva | tasya purusavidhatam |

anvayam purusavidhah | tasya priyameva sirah | modo daksinah paksah |

 

pramoda uttarah paksah | ananda atma | brahma puccham pratistha |

tadapyesa sloko bhavati || 1|| iti pancamo'nuvakah ||

 

asanneva sa bhavati | asadbrahmeti veda cet |

asti brahmeti cedveda | santamenam tato viduriti |

tasyaisa eva sarira atma | yah purvasya |

athato'nuprasnah | utavidvanamum lokam pretya |

kascana gacchati3 u |This is a mark for prolonging the vowel in the form  ''' |

aho vidvanamum lokam pretya kascitsamasnuta 3 u | so'kamayata |

bahu syam prajayeyeti | sa tapo'tapyata | sa tapastaptva |

idam sarvamasrjata | yadidam kinca | tatsrstva |

tadevanupravisat | tadanupravisya | sacca tyaccabhavat |

niruktam caniruktam ca | nilayanam canilayanam ca |

vijnanam cavijnanam ca | satyam canrtam ca satyamabhavat |

yadidam kinca | tatsatyamityacaksate |

tadapyesa sloko bhavati || 1|| iti sastho'nuvakah ||

 

asadva idamagra asit | tato vai sadajayata |

tadatmanam svayamakuruta |

tasmattatsukrtamucyata iti |

 

yadvai tat sukrtam | raso vai sah |

rasam hyevayam labdhva''nandi bhavati | ko hyevanyatkah

pranyat | yadesa akasa anando na syat |

esa hyeva''nandayati |

yada hyevaisa etasminnadrsye'natmye'nirukte'nilayane'bhayam

 

pratistham vindate | atha so'bhayam gato bhavati |

yada hyevaisa etasminnudaramantaram kurute |

atha tasya bhayam bhavati | tatveva bhayam viduso'manvanasya |

tadapyesa sloko bhavati || 1|| iti saptamo'nuvakah ||

 

bhisa'smadvatah pavate | bhisodeti suryah |

bhisa'smadagniscendrasca | mrtyurdhavati pancama iti |

saisa''nandasya mimamsa bhavati |

yuva syatsadhuyuva'dhyayakah |

asistho drdhistho balisthah |

tasyeyam prthivi sarva vittasya purna syat |

sa eko manusa anandah | te ye satam manusa anandah || 1||

 

sa eko manusyagandharvanamanandah | srotriyasya cakamahatasya |

te ye satam manusyagandharvanamanandah |

 

sa eko devagandharvanamanandah | srotriyasya cakamahatasya |

te ye satam devagandharvanamanandah |

sa ekah pitrnam ciralokalokanamanandah |

srotriyasya cakamahatasya |

te ye satam pitrnam ciralokalokanamanandah |

 

sa eka ajanajanam devanamanandah || 2||

 

srotriyasya cakamahatasya |

te ye satam ajanajanam devanamanandah |

sa ekah karmadevanam devanamanandah |

ye karmana devanapiyanti | srotriyasya cakamahatasya |

te ye satam karmadevanam devanamanandah |

sa eko devanamanandah | srotriyasya cakamahatasya |

te ye satam devanamanandah | sa eka indrasya''nandah || 3||

 

srotriyasya cakamahatasya | te ye satamindrasya''nandah |

sa eko brhaspateranandah | srotriyasya cakamahatasya |

te ye satam brhaspateranandah | sa ekah prajapateranandah |

srotriyasya cakamahatasya |

 

te ye satam prajapateranandah |

sa eko brahmana anandah | srotriyasya cakamahatasya || 4||

 

sa yascayam puruse | yascasavaditye | sa ekah |

sa ya evamvit | asmallokatpretya |

 

etamannamayamatmanamupasankramati |

etam pranamayamatmanamupasankramati |

etam manomayamatmanamupasankramati |

 

etam vijnanamayamatmanamupasankramati |

etamanandamayamatmanamupasankramati |

 

tadapyesa sloko bhavati || 5|| ityastamo'nuvakah ||

 

yato vaco nivartante | aprapya manasa saha |

anandam brahmano vidvan |

na bibheti kutascaneti |

 

etam ha vava na tapati |

kimaham sadhu nakaravam | kimaham papamakaravamiti |

 

sa ya evam vidvanete atmanam sprnute |

ubhe hyevaisa ete atmanam sprnute | ya evam veda |

ityupanisat || 1|| iti navamo'nuvakah ||

 

|| iti brahmanandavalli samapta ||

 

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

tejasvi navadhitamastu ma vidvisavahai |

 

om santih santih santih ||

 

bhrgurvai varunih | varunam pitaramupasasara |

adhihi bhagavo brahmeti | tasma etatprovaca |

annam pranam caksuh srotram mano vacamiti |

tam hovaca | yato va imani bhutani jayante |

yena jatani jivanti |

yatprayantyabhisamvisanti | tadvijijnasasva | tad brahmeti |

sa tapo'tapyata | sa tapastaptva || 1|| iti prathamo'nuvakah ||

 

annam brahmeti vyajanat | annaddhyeva khalvimani

bhutani jayante | annena jatani jivanti |

annam prayantyabhisamvisantiti | tadvijnaya |

punareva varunam pitaramupasasara | adhihi bhagavo brahmeti |

tam hovaca | tapasa brahma vijijnasasva | tapo brahmeti |

sa tapo'tapyata | sa tapastaptva || 1|| iti dvitiyo'nuvakah ||

 

prano brahmeti vyajanat |

pranaddhyeva khalvimani bhutani jayante |

pranena jatani jivanti | pranam prayantyabhisamvisantiti |

tadvijnaya | punareva varunam pitaramupasasara |

adhihi bhagavo brahmeti | tam hovaca |

tapasa brahma vijijnasasva | tapo brahmeti |

sa tapo'tapyata | sa tapastaptva || 1|| iti trtiyo'nuvakah ||

 

mano brahmeti vyajanat | manaso hyeva khalvimani

bhutani jayante | manasa jatani jivanti |

 

manah prayantyabhisamvisantiti | tadvijnaya |

punareva varunam pitaramupasasara | adhihi bhagavo brahmeti |

tam hovaca | tapasa brahma vijijnasasva | tapo brahmeti |

sa tapo'tapyata | sa tapastaptva || 1|| iti caturtho'nuvakah ||

 

vijnanam brahmeti vyajanat |

vijnanaddhyeva khalvimani bhutani jayante |

vijnanena jatani jivanti |

vijnanam prayantyabhisamvisantiti | tadvijnaya |

punareva varunam pitaramupasasara | adhihi bhagavo brahmeti |

tam hovaca | tapasa brahma vijijnasasva | tapo brahmeti |

sa tapo'tapyata | sa tapastaptva || 1|| iti pancamo'nuvakah ||

 

anando brahmeti vyajanat |

anandadhyeva khalvimani bhutani jayante |

anandena jatani jivanti | anandam prayantyabhisamvisantiti |

saisa bhargavi varuni vidya | parame vyomanpratisthita |

sa ya evam veda pratitisthati | annavanannado bhavati |

 

mahanbhavati prajaya pasubhirbrahmavarcasena |

mahan kirtya || 1|| iti sastho'nuvakah ||

 

annam na nindyat | tadvratam | prano va annam |

sariramannadam | prane sariram pratisthitam |

sarire pranah pratisthitah | tadetadannamanne pratisthitam |

sa ya etadannamanne pratisthitam veda pratitisthati |

annavanannado bhavati |

 

mahanbhavati prajaya

pasubhirbrahmavarcasena | mahan kirtya || 1||

iti saptamo'nuvakah ||

 

annam na paricaksita | tadvratam | apo va annam |

jyotirannadam | apsu jyotih pratisthitam |

jyotisyapah pratisthitah | tadetadannamanne pratisthitam |

sa ya etadannamanne pratisthitam veda pratitisthati |

annavanannado bhavati |

 

mahanbhavati prajaya

pasubhirbrahmavarcasena |

 

mahan kirtya || 1||

ityastamo'nuvakah ||

 

annam bahu kurvita | tadvratam | prthivi va annam |

akaso'nnadah | prthivyamakasah pratisthitah |

akase prthivi pratisthita |

tadetadannamanne pratisthitam |

sa ya etadannamanne pratisthitam veda pratitisthati |

annavanannado bhavati |

 

mahanbhavati prajaya

pasubhirbrahmavarcasena | mahankirtya || 1||

iti navamo'nuvakah ||

 

na kancana vasatau pratyacaksita | tadvratam |

tasmadyaya kaya ca vidhaya bahvannam prapnuyat |

aradhyasma annamityacaksate |

etadvai mukhato'nam raddham |

mukhato'sma annam radhyate |

etadvai madhyato'nam raddham |

 

madhyato'sma annam radhyate |

edadva antato'nnam raddham |

antato'sma annam radhyate || 1||

 

ya evam veda | ksema iti vaci | yogaksema iti pranapanayoh |

karmeti hastayoh | gatiriti padayoh | vimuktiriti payau |

iti manusih samajnah | atha daivih | trptiriti vrstau |

balamiti vidyuti || 2||

 

yasa iti pasusu | jyotiriti naksatresu |

prajatiramrtamananda ityupasthe | sarvamityakase |

tatpratisthetyupasita | pratisthavan bhavati |

tanmaha ityupasita | mahanbhavati | tanmana ityupasita |

manavanbhavati || 3||

 

 tannama ityupasita | namyante'smai kamah |

tadbrahmetyupasita | brahmavanbhavati |

tadbrahmanah parimara ityupasita |

paryenam mriyante dvisantah sapatnah |

pari ye'priya bhratrvyah |

sa yascayam puruse | yascasavaditye | sa ekah || 4||

 

sa ya evamvit | asmallokatpretya |

etamannamayamatmanamupasankramya |

etam pranamayamatmanamupasankramya |

etam manomayamatmanamupasankramya |

etam vijnanamayamatmanamupasankramya |

etamanandamayamatmanamupasankramya |

imamllokankamanni kamarupyanusancaran |

etat sama gayannaste | ha 3 vu ha 3 vu ha 3 vu || 5||

 

ahamannamahamannamahamannam |

ahamannado3'hamannado3'ahamannadah |

aham slokakrdaham slokakrdaham slokakrt |

ahamasmi prathamaja rta3sya |

purvam devebhyo'mrtasya na3bhayi |

yo ma dadati sa ideva ma3''vah |

ahamannamannamadantama3dmi |

aham visvam bhuvanamabhyabhava3m |

suvarna jyotih | ya evam veda | ityupanisat || 6||

iti dasamo'nuvakah ||

 

|| iti bhrguvalli samapta ||

 

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

tejasvi navadhitamastu ma vidvisavahai |

 

       || om santih santih santih ||

 

                   || harih o3m ||