Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > hayagriva upanisad

hayagriva upanisad

 

svajno'pi yatprasadena jnanam tatphalamapnuyat |

so'yam hayasyo bhagavanhrdi me bhatu sarvada ||

om bhadram karnebhih srunuyama devah |

bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvamsastanubhih |

vyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

harih om || narado brahmanamupasametyovacadhihi bhagavan

brahmavidyam varistham yaya ciratsarvapapam vyapohya

brahmavidyam labdhvaisvaryavanbhavati | brahmovaca

hayagrivadaivatyanmantranyo veda sa srutismrtitihasapuranani veda |

sa sarvaisvaryavanbhavati | ta ete mantrah |

visvottirnasvarupaya chinmayanandarupine |

tubhyam namo hayagriva vidyarajaya svaha svaha namah || 1||

rgyajuhsamarupaya vedaharanakarmane |

pranavodgithavapuse mahasvasirase namah svaha svaha namah || 2||

udgitha pranavodgitha sarvavagisvaresvara |

sarvavedamayacintya sarvam bodhaya bodhaya svaha svaha namah || 3||

brahmatriravisavitrbhargava rsayah | gayatritristubanustup chandamsi |

shriman hayagrivah paramatma devateti | lhaumiti bijam |

so'hamiti saktih | lhumiti kilakam | bhogamoksayorviniyogah |

akarokaramakarairanganyasah | dhyanam |

sankhacakramahamudrapustakadhyam caturbhujam |

sampurnacandrasankasam hayagrivamupasmahe ||

om shrimiti dve aksare | lhaumityekaksaram | om namo

bhagavata iti saptaksarani | hayagrivayeti pancaksarani |

visnava iti tryaksarani | mahyam medham prajnamiti

sadaksarani  prayaccha svaheti pancaksarani |

hayagrivasya turiyo bhavati || 4||

om shrimiti dve aksare | lhaumityekaksaram | aimaimaimiti

trinyaksarani | klim klimiti dve aksare | sauh sauriti dve aksare |

hrimityekaksaram | om namo bhagavata iti saptaksarani |

mahyam medham prajnamiti sadaksarani | prayaccha

svaheti pancaksarani | pancamo manurbhavati || 5||

hayagrivaikaksarena brahmavidyam pravaksyami | brahma

mahesvaraya mahesvarah sankarsanaya sankarsano naradaya

narado vyasaya vyaso lokebhyah prayacchaditi

hakaromsakaromakarom trayamekasvarupam bhavati | lhau

bijaksaram bhavati | bijaksarena lhaum rupena tajjapakanam

sampatsarasvatau bhavatah | tatsvarupajnanam vaidehi

muktisca bhavati | dikpalanam rajnam naganam

kinnaranamadhipatirbhavati | hayagrivaikaksarajapasilajnaya

suryadayah svatah svasvakarmani pravartante | sarvesam

bijanam hayagrivaikaksarabijamanuttamam mantrarajatmakam

bhavati | lhaum hayagrivasvarupo bhavati | amrtam kurukuru svaha |

tajjapakanam vaksiddhih shrisiddhirastangayogasiddhisca

bhavati | agamyagamanatputo bhavati | patitasambhasanatputo

bhavati | brahmahatyadipatakairmukto bhavati | grham grhapatiriva

dehi dehante paramatmanam pravisati | prajnanamanandam brahma

tattvamasi ayamatma brahma aham brahmasmiti mahavakyaih

pratipaditamartham ta ete mantrah pratipadayanti | svaravyanjanabhedena

dvidha ete | athanumantranjapati |

yadvagvadantyavicetanani rastri devanam nisasada mandra |

catasra urjam duduhe payamsi kva svidasyah paramam jagama || 1||

gaurirmimaya salilani taksatyekapadi dvipadi sa catuspadi |

astapadi navapadi babhuvusi sahasraksara parame vyoman || 2||

osthapidhana nakuli dantaih parivrta pavih |

sarvasyai vaca isana caru mamiha vadayeti ca vagrasah || 3||

sasarpariramatim badhamana brhanmimaya jamadagnidatta |

asuryasya durita tanana sravo devesvamrtamajuryam || 4||

ya imam brahmavidyamekadasyam patheddhayagrivaprabhavena

mahapuruso bhavati | sa jivanmukto bhavati | om namo brahmane

dharanam me astvanirakaranam dharayita bhuyasam karnayoh

srutam macyodhvam mamamusya omityupanisat ||

om bhadram karnebhih srunuyama devah | bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvamsastanubhirvyasema devahitam yadayuh ||

om svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih || harih om tatsat ||

atha hayagrivopanisatsamapta ||