Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Unsorted > nitisatakam by Bhartrihari

nitisatakam by Bhartrihari

 

|| bhartrharikrta nitisatakam ||

 

|| shri ||

 

dikkaladyanavacchinnanantacinmatramurtaye |

svanubhutyekanamaya namah santaya tejase || 1||

 

yam cintayami satatam mayi sa virakta

sapyanyamicchati janam sa jano'nyasaktah |

asmatkrte ca parisusyati kacidanya

dhik tam ca tam ca madanam ca imam ca mam ca || 2||

 

ajnah sukhamaradhyah sukhataramaradhyate visesajnah |

jnanalavadurvigdham brahmapi naram na ranjayati || 3||

 

prayah kandukapatenotpatatyaryah patannapi |

tatha patatyanaryastu mrtpindapatanam tatha || 4||

 

labheta sikatasu tailamapi yatnatah pidyanpibecca

mrgatrsnikasu salilam pipasarditah |

kadacidapi paryatansasavisanamasadayennatu

pratinivistamurkhajanacittamaradhayet || 5||

 

vyalam balamrnalatantubhirasau roddhum samujjrmbhate

chettum vajramanim sirisakusumaprantena sannahyati |

madhuryam madhubinduna racayitum ksarambudherihate

netum vanchati yah khalanpathi satam suktairsudhasyandibhih || 6||

 

svayattamekantagunam vidhatra

vinirmitam chadanamajnatayah |

visesatah sarvavidam samaje

vibhusanam maunamapanditanam || 7||

 

yada kincitajno'ham dvipa iva madandhah samabhavam

tada sarvajno'smityabhavadavaliptam mama manah |

yada kincitkincidbudhajanasakasadavagatam

tada murkho'smiti jvara iva madome vyapagatah || 8||

 

krmikulacitam lalaklinnam vigandhi jugupsitam

nirupamarasam pritya khadannarasthi niramisam |

surapitamapi sva parsvastham vilokya na sankate

na hi ganayati ksudro jantuh parigrahaphalgutam || 9||

 

sirah sarvam svargat pasupatisirastah ksitidharam

mahidhraduttungadavanimavanescapi jaladhim |

adho'dho gangeyam padamupagata stokamathava

vivekabhrastanam bhavati vinipatah satamukhah || 10||

 

sakyo varayitum jalena hutabhuk chatrena suryatapto

nagendro nisitankusena samado dandena gogardabhau |

vyadhirbhesajasangrahaisca vividhairmantraprayogairvisam

sarvasyausadhamasti sastravihitam murkhasya nastyausadham || 11||

 

sahityasangitakalavihinah saksatpasuh pucchavisanahinah |

trnam na khadannapi jivamanah tadbhagadheyam paramampasunam || 12||

 

yesam na vidya na tapo na danam

jnanam na silam na gunah na dharmah |

te martyaloke bhuvi bharabhutah

manusyarupena mrgah caranti || 13||

 

varam parvatadurgesu bhrantam vanacaraih saha |

na murkhajanasamparkah surendrabhavanesvapi || 14||

 

sastropaskrtasabdasundaragirah sisyapradeyagama

   vikhyatah kavayoh vasanti visaye yasya prabhornirdhanah |

tajjadyam vasudhadhipasya kavayastvartham vinapisvarah

   kutsyah syuh kupariksaka ki manayo yairghatah patitah || 15||

 

harturyati na gocaram kimapi sam pusnati yat sarvada-

    'pyarthibhyah pratipadyamanamanisam prapnoti vrddhim param |

kalpantesvapi na prayati nidhanam vidyakhyamantardhanam

  yesam tan prati manamujjhata nrpah kastaih saha spardhate || 16||

 

adhigataparamarthan panditan mavamamsta-

  strnamiva laghu laksmirnaiva tan samrunaddhi |

abhinavamadalekhasyamagand asthalanam

  na bhavati bisatanturnivaranam varananam || 17||

 

ambhojinivanaviharavilasameva

  hamsasya hanti nitaram kupito vidhata |

na tvasya dugdhajalabhedavidhau prasiddham

  vaidagdhyakirtimapahartumasau samarthah || 18||

 

keyurani na bhusayanti purusam hara na candrojjvala

  na snanam na vilepanam na kusumam nalankrta murdhajah |

vanyeka samalankaroti purusam ya samskrta dharyate

  ksiyante khalu bhusanani satatam vagbhusanam bhusanam || 19||

 

vidya nama narasya rupam adhikam pracchannaguptam dhanam

  vidya bhogakari yasassukhakari vidya gurunam guruh |

vidya bandhujano videsagamane vidya para devata

  vidya rajasu pujita na tu dhanam vidyavihinah pasuh || 20||

 

ksantiscet kavacena kim kimaribhih krodho'sti ced dehinam

  jnatiscedanalena kim yadi suhrd divyausadhaih kim phalam |

kim sarpairyadi durjanah kimu dhanairvidyanavadya yadi

  vrida cet kimu bhusanaih sukavita yadyasti rajyena kim || 21||

 

daksinyam svajane daya parajane sathyam sada durjane

  pritih sadhujane nayo nrpajane vidvajjane carjavam |

sauryam satrujane ksama gurujane kantajane dhrstata

  ye caiva purusah kalasu kusalastesveva lokasthitih || 22||

 

jadyam dhiyo harati sincati vaci satyam

  manonnatim disati papamapakaroti |

cetah prasadayati diksu tanoti kirtim

  satsangatih kathaya kim na karoti pumsam || 23||

 

jayanti te sukrtinah rasasiddhah kavisvarah |

nasti yesam yasahkaye jaramaranajam bhayam || 24||

 

sunuh saccaritah sati priyatama svami prasadonmukhah

  snigdham mitramavancakah parijano nisklesalesa manah |

akaro rucirah sthirasca vibhavo vidyavadatam mukham

  tuste vistapakastaharini harau samprapyate dehina || 25||

 

pranaghatannivrttih paradhanaharane samyamah satyavakyam

  kale saktya pradanam yuvatijanakathamukabhavah paresam |

trsnasrotovibhango gurusu ca vinayah sarvabhutanukampa

  samanyah sarvasastresvanupahatavidhih sreyasamesa panthah || 26||

 

prarabhyate na khalu vighnabhayena nicaih

  prarabhya vighnavihata viramanti madhyah ||

vighnaih punah punarapi pratihanyamanah

  prarabdhamuttamaguna na parityajanti || 27||

 

asanto nabhyarthyah suhrdapi na yacyah krsadhanah

  priya nyayya vrttirmalinamasubhange'pyasukaram |

vipadyuccaih stheyam padamanuvidheyam ca mahatam

  satam kenoddistam visamamasidharavratamidam || 28||

 

ksutksamo'pi jarakrso'pi sithilaprayo'pi kastam

  dasamapannopi vipannadidhitirapi pranesu gacchatsvapi |

mattebhendravibhinnakumbhakavalagrasaikabaddhasprhah

  kim jirnam trnamatti manamahatamagresarah kesari || 29||

 

svalpasnayuvasavasesamalinam nirmamsamapyasthikam

  sva labdhva paritosameti na tu tattasya ksudhasantaye |

simho jambukamankamagatamapi tyaktva nihanti dvipam

  sarvah krcchragato'pi vanchati janah satvanurupam phalam || 30||

 

lanngulacalanamadhascaranavapatam

  bhumau nipatya vadanodaradarsanam ca |

sva pindadasya kurute gajapungavastu

  dhiram vilokayati catusataisca bhunkte || 31||

 

parivartini samsare mrtah ko va na jayate ||

sa jatah yena jatena yati vamsah samunnatim | 32||

 

kusumastabakasyeva dvayi vrttirmanasvinah |

murdhni va sarvalokasya visiryeta vane'thava || 33||

 

santyanye'pi brhaspatiprabhrtayah sambhavitah pancasah

  tan pratyesa visesavikramaruci rahurna vairayate |

dvaveva grasate divakaranisapranesvarau bhasvarau

  bhratah parvani pasya danavapatih sirsavasesakrtih || 34||

 

vahati bhuvanasrenim sesah phanaphalasthitam

  kamathapatina madhye prstham sada ca dhartyate |

tamapi kurute krodadhinam payodhiranadara-

  dahaha mahatam nihsimanascaritravibhutayah || 35||

 

varam paksacchedah samadamaghavanmuktakulisa

  praharairudgacchadbahuladahanodgaragurubhih |

tusaradreh sunorahaha pitari klesavivase

  na casau sampatah payasi payasam patyurucitah || 36||

 

yadacetano'pi padaih sprstah prajvalati saviturinakantah |

tattejasvi purusah parartanikrtim katham sahate || 37||

 

simhahsisurapi nipatati madamalinakapolabhittisu gajesu |

prakrtiriyam satvavatam na khalu vayastejaso hetuh || 38||

 

jatiryatu rasatalam gunaganaistatrapyadho gamyatam

  silam sailatatat patatvabhijanah sandahyatam vahnina |

saurye vairini vajramasu nipatatvartho'stu nah kevalam

  yenaikena vina gunastrnalavaprayah samasta ime || 39||

 

tanindriyanyavikalani tadeva nama

  sa buddhirapratihata vacanam tadeva |

arthosmana virahitah purusah ksanena

  so'pyanya eva bhavatiti vicitrametat || 40||

 

yasyasti vittam sa narah kulinah

  sa panditah sa srutavan gunajnah |

sa eva vakta sa ca darsaniyah

  sarve gunah kancanamasrayanti || 41||

 

daurmantryannrpatirvinasyati yatih sangat suto lalanad

  vipro'nadhyanat kulam kutanayacchilam khalopasanat |

hrirmadyanaveksanadapi krsih snehah pravasasra-

  yanmaitri capranayat samrddhiranayat tyagapramadaddhanam || 42||

 

danam bhogo nasastisro gatayo bhavanti vittasya |

yo na dadati na bhunkte tasya trtiya gatirbhavati || 43||

 

manih sanollidhah samaravijayi hetidalito

  madaksibo nagah saradi saritah syanapulinah |

kalasesascandrah suratamrdita balavanita

  tanimna sobhante galitavibhavascarthisu narah || 44||

 

pariksinah kascit sprhayati yavanam prasrtaye

  sa pascat sampurnah kalayati dharitrim trnasamam |

atascanaikantyad gurulaghutaya'rthesu dhanina-

  mavastha vastuni prathayati ca sankocayati ca || 45||

 

rajan dudhuksasi yadi ksitidhenum etam

  tenadya vatsamiva lokamamum pusana |

tasmimsca samyaganisam pariposyamane

  nanaphalaih phalati kalpalateva bhumih || 46||

 

satyanrta ca parusa priyavadini ca

  himstra dayalurapi carthapara vadanya |

nityavyaya pracuranityadhanagama ca

  varanganeva nrpanitiranekarupa || 47||

 

ajna kirtih palanam brahmananam danam bhogah mitrasamraksanam ca |

yesamete sadguna na pravrtah ko'rthastesam parthivopasrayena || 48||

 

yaddhatra nijabhalapattalikhitam stokam va mahadva dhanam

  tat prapnoti marusthale'pi nitaram merau tato nadhikam |

taddhiro bhava vittavatsu krpanam vrttim vrtha ma krtha

  kupe pasya payonidhavapi ghato grhnati tulyam jalam || 49||

 

tvameva catakadhara iti kesam na gocarah |

kimambhoda vadasmakam karpanyoktim pratiksase || 50||

 

re re cataka savadhanamanasa mitra ksanam sruyatam

  ambhodah bahavo vasanti gagane sarvepinaikadrsah |

kecidvrstibhiradrayanti dharanim garjanti kecidvrtha

  yam yam pasyasi tasya tasya purato ma bruhi dinam vacah || 51||

 

akarunatvamakaranavigrahah paradhane parayositi ca sprha |

sujanabandhujanesvasahisnuta prakrtisiddhamidam hi duratmanam || 52||

 

durjanah parihartavyo vidyayalankrto'pi san |

manina bhusitah sarpah kimasau na bhayankarah || 53||

 

lobhascedagunena kim pisunata yadyasti kim patakaih

  satyam cet tapasa ca kim suci mano yadyasti tirthena kim |

saujanyam yadi kim gunaih sumahima yadyasti kim mandanaih

  sadvidya yadi kim dhanairapayaso yadyasti kim mrtyuna || 55||

 

sasi divasadhusaro galitayauvana kamini

  saro vigatavarijam mukhamanaksaram svakrteh |

prabhurdhanaparayanah satatadurgatah sajjano

  nrpanganagatah khalo manasi sapta salyani me || 56||

 

na kasciccandakopanamatmiyo nama bhubhujam |

hotaramapi juhvanam sprsto dahati pavakah || 57||

 

maunanmukah pravacanapaturvatulo jalpako va

  dhrstah parsve vasati ca sada duratascapragalbhah |

ksantya bhiruryadi na sahate prayaso nabhijatah

  sevadharmah paramagahano yoginamapyagamyah || 58||

 

udbhasitakhilakhalasya visrunkhalasya

  pragjatavistrtanijadhamakarmavrtteh |

daivadavaptavibhavasya gunadviso'sya

  nicasya gocaragataih sukhamapyate kaih || 59||

 

arambhagurvi ksayini kramena

  laghvi pura vrddhimati ca pascat |

dinasya purvardhaparardhabhinna

  chayeva maitri khalasajjananam || 60||

 

mrgaminasajjananam trnajalasantosavihitavrttinam |

lubdhakadhivarapisuna niskaranavairino jagati || 61||

 

vancha sajjanasangame paragune pritirgurau namrata

  vidyayam vyasanam svayositi ratirlokapavadadbhayam |

bhaktih sulini saktiratmadamane samsargamuktih khale

  yesvete nivasanti nirmalagunastebhyo narebhyo namah || 62||

 

vipadi dhairyamathabhyudaye ksama sadasi vakpatuta yudhi vikramah |

yasasi cabhirucirvyasanam srutau prakrtisiddhamidam hi mahatmanam || 63||

 

pradanam pracchannam grhamupagate sambhramavidhih

  priyam krtva maunam sadasi kathanam capyupakrte |

anutseko laksmyamanabhibhavagandhah parakathah

  satam kenoddistam visamamasidharavratamidam || 64||

 

kare slaghyastyagah sirasi gurupadapranayita

  mukhe satya vani vijayi bhujayorviryamatulam |

hrdi svaccha vrttih srutamadhigatam ca sravanayoh

  vinapyaisvaryena prakrtimahatam mandanamidam || 65||

 

sampatsu mahatam cittam bhavatyutpalakomalam |

apatsu ca mahasailasilasanghatakarkasam || 66||

 

santaptayasi samsthitasya payaso namapi na jnayate

  muktakarataya tadeva nalinipatrasthitam rajate |

svatyam sagarasuktimadhyapatitam tanmauktikam jayate

  prayenadhamamadhyamottamagunah samsargato jayate || 67||

 

prinati yah sucaritah pitaram sa putro

  yadbhartureva hitamicchati tat kalatram |

tanmitramapadi sukhe ca samakriyam yad

  etat trayam jagati punyakrto labhante || 68||

 

eko devah kesavo va sivo va

  hyekam mitram bhupatirva yatirva |

eko vasah pattane va vane va

  hyeka bharya sundari va dari va || 69||

 

namratvenonnamantah paragunakathanaih svan gunan khyapayantah

  svarthan sampadayanto vitataprthutararambhayatnah pararthe |

ksantyaivakseparuksaksaramukharamukhan durjanan dusayantah

  santah sascaryacarya jagati bahumatah kasya nabhyarcaniyah || 70||

 

bhavanti namrastaravah phalodgamaih

  navambubhirduravilambino ghanah |

anuddhatah satpurusah samrddhibhih

  svabhava evaisa paropakarinam || 71||

 

srotram srutenaiva na kundalena

  danena panirna tu kankanena |

vibhati kayah karunaparanam

  paropakarairna tu candanena || 72||

 

papannivarayati yojayate hitaya

  guhyam niguhati gunan prakatikaroti |

apadgatam ca na jahati dadati kale

  sanmitralaksanamidam nigadanti santah || 73||

 

padmakaram dinakaro vikacikaroti

  candro vikasayati kairavacakravalam |

nabhyarthito jaladharo'pi jalam dadati

  santah svayam parahite vihitabhiyogah || 74||

 

ete satpurusah pararthaghatakah svartham parityajya ye |

  samanyastu pararthamudyamabhrtah svarthavirodhena ye ||

te'mi manavaraksasah parahitam svarthaya vighnanti ye |

  ye vighnanti nirarthakam parahitam te ke na janimahe || 75||

 

ksirenatmagatodakaya hi guna dattah pura te'khilah

  ksirottapamaveksya tena payasa svatma krsanau hutah |

gantum pavakamunmanastadabhavad drstva tu mitrapadam

  yuktam tena jalena samyati satam maitri punastvidrsi || 76||

 

itah svapiti kesavah kulamitastadiyadvisa

  mitasca saranarthinam sikharinam ganah serate |

ito'pi vadavanalah saha samastasamvartakaih

  aho vitatamurjitam bharasaham ca sindhorvapuh || 77||

 

trsnam chindhi bhaja ksamam jahi madam pape ratim ma krthah

  satyam bruhyanuyahi sadhupadavim sevasva vidvajjanam |

manyan manaya vidviso'pyanunaya prakhyapaya prasrayam

  kirtim palaya duhkhite kuru dayametat satam cestitam || 78||

 

manasi vacasi kaye punyapiyusapurnah

  tribhuvanamupakarasrenibhih prinayantah |

paragunaparamanun parvatikrtya nityam

  nijahrdi vikasantah santi santah kiyantah || 79||

 

kim tena hemagirina rajatadrina va

  yatrashritasca taravastaravata eva |

manyamahe malayameva yadasrayena

  kankolanimbakutaja api candanah syuh || 80||

 

ratnairmaharhaistutusurna deva

  na bhejire bhimavisena bhitim |

sudham vina na prayayurviramam

  na niscitarthad viramanti dhirah || 81||

 

kvacit prthvisayyah kvacidapi ca paryankasayanah

  kvacicchakaharah kvacidapi ca salyodanarucih |

kvacit kanthadhari kvacidapi ca divyambaradharo

  manasvi karyarthi na ganayati duhkham na ca sukham || 82||

 

aisvaryasya vibhusanam sujanata sauryasya vaksamyamo

  jnanasyopasamah srutasya vinayo vittasya patre vyayah |

akrodhastapasah ksama prabhaviturdharmasya nirvyajata

  sarvesamapi sarvakaranamidam silam param bhusanam || 83||

 

nindantu nitinipuna yadi va stuvantu

  laksmih samavisatu gacchatu va yathestam |

adyaiva va maranamastu yugantare va

  nyayyatpathah pravicalanti padam na dhirah || 84||

 

patito'pi karaghatairutpatatyeva kandukah |

prayena sadhuvrttanamasthayinyo vipattayah || 85||

 

alasyam hi manusyanam sarirastho mahanripuh |

nastyudyamasamo bandhuh kurvano navasidati || 86||

 

chinno'pi rohati taruscandrah ksino'pi vardhate loke |

iti vimrsantah santah santapyante na loke'smin || 87||

 

neta yasya brhaspatih praharanam vajram surah sainikah

  svargo durgamanugrahah khalu harerairavato varanah |

ityaisvaryabalanvito'pi balabhid bhagnah paraih sangare

  tad vyaktam nanu daivameva saranam dhig dhig vrtha paurusam || 88||

 

bhagnasasya karandapinditatanormlanendriyasya ksudha

  krtvakhurvivaram svayam nipatito naktam mukhe bhoginah |

trptastatpisitena satvaramasau tenaiva yatah patha

  lokah pasyata daivameva hi nrnam vrddhau ksaye karanam | 89||

 

karyayattam phalam pumsam buddhih karmanusarini |

tathapi sudhiya bhavyam suvicaryaiva kurvata || 90||

 

khalvato divasesvarasya kiranaih santapito mastake

  vanchandesamanatapam vidhivasattalasya mulam gatah |

tatroccairmahata phalena patata bhagnam sasabdam sirah

  prayo gacchati yatra bhagyarahitastatrapadam bhajanam || 91||

 

ravinisakarayorgrahapidanam gajabhujangamayorapi bandhanam |

matimatam ca vilokya daridratam vidhiraho balavaniti me matih || 92||

 

srjati tavadasesagunakaram purusaratnamalankaranam bhuvah |

tadapi tatksanabhangi karoti cedahaha kastamapanditata vidheh || 93||

 

patram naiva yada kariravitape doso vasantasya kim

  noluko'pyavalokate yadi diva suryasya kim dusanam |

dhara naiva patanti catakamukhe meghasya kim dusanam

  yatpurvam vidhina lalatalikhitam tanmarjitum kah ksamah || 94||

 

namasyamo devannanu hatavidheste'pi vasaga

  vidhirvandyah so'pi pratiniyatakarmaikaphaladah |

phalam karmayattam yadi kimamaraih kinca vidhina

  namastatkarmabhyo vidhirapi na yebhyah prabhavati || 95||

 

brahma yena kulalavanniyamito brahmandbhandodare

  visnuryena dasavataragahane ksipto mahasankate |

rudro yena kapalapaniputake bhiksatanam karitah

  suryo bhramyati nityameva gagane tasmai namah karmane || 96||

 

naivakrtih phalati naiva kulam na silam

  vidyapi naiva na ca yatnakrtapi seva |

bhagyani purvatapasa khalu sancitani

  kale phalanti purusasya yathaiva vrksah || 97||

 

vane rane satrujalagnimadhye

  maharnave parvatamastake va |

suptam pramattam visamasthitam va

  raksanti punyani pura krtani || 98

 

ya sadhumsca khalan karoti viduso murkhan hitan dvesinah

  pratyaksam kurute paroksamamrtam halahalam tatksanat |

tamaradhaya satkriyam bhagavatim bhoktum phalam vanchitam

  he sadho vyasanairgunesu vipulesvastham vrtha ma krthah || 99||

 

gunavadagunavadva kurvata karyajatam

  parinatiravadharya yatnatah panditena |

atirabhasakrtanam karmanamavipatteh

  bhavati hrdayadahi salyatulyo vipakah || 100||

 

sthalyam vaiduryamayyam pacati tilakanamscandanairindhanaughaih

  sauvarnairlangalagrairvilikhati vasudhamarkamulasya hetoh |

krtva karpurakhandan vrtimiha kurute kodravanam samantat

  prapyemam karmabhumim na carati manujo yastapo mandabhagyah || 101||

 

majjatvambhasi yatu merusikharam satrun jayatvavahe

  vanijyam krsisevane ca sakala vidyah kalah siksatam |

akasam vipulam prayatu khagavat krtva prayatnam param

  nabhavyam bhavatiha karmavasato bhavyasya nasah kutah || 102||

 

bhimam vanam bhavati tasya puram pradhanam

  sarvo janah svajanatamupayati tasya |

krtsna ca bhurbhavati sannidhiratnapurna

  yasyasti purvasukrtam vipulam narasya || 103||

 

ko labho gunisangamah kimasukham prajnetaraih sangatih

  ka hanih samayacyutirnipunata ka dharmatatve ratih |

kah suro vijitendriyah priyatama kanuvrata kim dhanam

  vidya kim sukhamapravasagamanam rajyam kimajnaphalam || 104||

 

apriyavacanadaridraih priyavacanadhyaih svadaraparitustaih |

paraparivadanivrttaih kvacitkvacinmandita vasudha ||  105||

 

kadarthitasyapi hi dhairyavrtterna sakyate dhairyagunah pramarstum |

adhomukhasyapi krtasya vanhernadhah sikha yati kadacideva || 106||

 

kantakataksavisikha na lunanti yasya

  cittam na nirdahati kopakrsanitapah |

karsanti bhurivisayasca na lobhapasaih

  lokatrayam jayati krtsnamidam sa dhirah || 107||

 

ekenapi hi surena padakrantam mahitalam |

kriyate bhaskareneva spharasphuritatejasa || 108||

 

vahnistasya jalayate jalanidhih kulyayate tatksanat

  meruh svalpasilayate mrgapatih sadyah kurangayate |

vyalo malyagunayate visarasah piyusavarsayate

  yasyange'khilalokavallabhatamam silam samunmilati || 109||

 

lajjagunaughajananim jananimiva svam

  atyantasuddhahrdayamanuvartamanam |

tejasvinah sukhamasunapi santyajanti

  satyavratavyasanino na punah pratijnam || 110||

 

|| iti nitisatakam sampurnam||