Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Unsorted > navagrahasukta

navagrahasukta

 

                     || gaoelavandan~ ||

om lukl~mbaradharaO vilouO lalivaroaO caturbhujam|

prasannavadanam dhyayetsarva vighnopalantaye||

 

|| pr~o~y~mam ||

om bh  | om bhuva'  | oD  suva' | om maha' | om jana |om tapa' | oD sa tyam|

om tatsa'vi turvare"oya O bhargo'de vasya' dhYmahi| dhiyo  yo na'  praco day~"t|

om~po  jyotY raso 'm ta O brahma  bh rbhuva ssuva rom ||

 

|| sadkalpa  ||

mamop~tta-samasta-duritaklayadv~r~ lrYparamelvara prYtyartham ~dity~di navagraha

devat~ pras~da siddhyartam ~dity~di navagraha namask~r~n karilye||

 

|| mantr~oi ||

om ~sa tyena  raja's~  varta'm~no nive laya'nna m ta O martya'O ca|

hi ra oyaye'na savi t~ rathe n~''de vo y~'ti  bhuva'n~ vi palyan'|

a gniO d  taO v 'oYmahe  hot~'raO vi lvave'dasam| a sya ya jsasya' su kratum" ||

yel~ mYle' palu pati'  pal  n~O catu'lpad~mu ta ca' dvi pad~"m|

nilkrY'to 'yaO ya jsiya'O bh~ game'tu r~ yaspol~  yaja'm~nasya santu ||

om adhidevat~ pratyadhidevat~ sahit~ya ~di'ty~ya  nama'  || 1 ||

 

om ~py~'yasva  same'tu te vi lvata'ssoma  v loi'yam| bhav~  v~ja'sya sadga the||

a psume  somo' abravYda ntarvilv~'ni bhela j~| a gnisca' vi lvala'mbhuva m~pa'lca vi lvabhe'lajY |

gau rY mi'm~ya sali l~ni  takla tyeka'padY dvi padY  s~ catu'lpadY|

a l ~pa'dY  nava'padY babh  vulY' sa hasr~"klar~ para me vyo'man|

om adhidevat~ pratyadhidevat~ sahit~ya som~'ya  nama'  || 2 ||

 

om a gnirm  rddh~ di va  ka kutpati'  p thi vy~ a yam| a p~D ret~D'si jinvati|

syo n~ p 'thivi  bhav~''n kla r~ ni vela'ni| yacch~'na llarma' sa prath~" |

kletra'sya  pati'n~ va yaDhi to ne'va jay~masi| g~malva'O polayi ntv~ sa no' m y~tY d le" ||

om adhidevat~ pratyadhidevat~ sahit~ya adg~'rak~ya  nama'  || 3 ||

 

om udbu'dhyasv~gne  prati'j~g hyenamil ~p  rte saDs 'jeth~ma yasca'|

puna'  k  ovaDstv~' pi tara O yuv~'nama nv~aD'sY tvayi  tantu'me tam ||

i daO vilou rvica'krame tre dh~ nida'dhe pa dam| sam 'yhamasyap~D su re ||

viloo' ra r~ a'masi  viloo"  p  l hama'si  viloo llnaptre"stho 

viloo ssy ra'si  viloo"rdhru vama'si vailoa vama'si  viloa've tv~|

om adhidevat~ pratyadhidevat~ sahit~ya budh~'ya  nama'  || 4 ||

 

om b ha'spate  ati yada ryo arh~"ddyu madvi bh~ti  kratu'ma jjane'lu|

yaddi daya ccava'sartapraj~ta  tada sm~su  dravi'oandhehi ci tram ||

indra'marutva i ha p~'hi  soma O yath~' l~ry~ te api'bassu tasya'|

tava  praoY'tY  tava' l ra larma nn~vi'v~santi ka vaya'suya js~  ||

brahma'jajs~ naO pra'tha maO pu rast~ dvisY'matassu ruco' ve na ~'va |

sabu dhniy~' upa m~ a'sya vi l h~ssa talca  yoni masa'talca  viva'

om adhidevat~ pratyadhidevat~ sahit~ya b ha spata'ye  nama'  || 5 ||

 

om prava'llu kr~ya' bh~ nave' bharadhvam| ha vyaO ma tiO c~ gnaye  sup 'tam ||

yo daivy~'ni  m~nu'l~ ja n Dli'| a ntarvilv~'ni vi dma n~  jig~'ti ||

i ndr~ oYm~ su n~ri'lu su patnY'ma hama'lravam| na hya'sy~ apa rasca na ja ras~  mara'te  pati'  ||

indra'O vo vi lvata spari  hav~'mahe  jane"bhya | a sm~ka'mastu  keva'la  ||

om adhidevat~ pratyadhidevat~ sahit~ya lukr~'ya  nama'  || 6 ||

 

om lanno' de vYra bhil a'ya  ~po' bhavantu pY taye"| laOyora bhisra'vantu na  ||

praj~'pate  na tvade tanya nyo vilv~' j~ t~ni  pari t~ ba'bh va|

yatk~'m~ste juhu m~stanno' astu va yaDsy~'ma  pata'yo rayY o~m|

i maO ya'maprasta ram~hi sYd~'dgi'robhi  pi t bhi'ssaOvid~ na |

~tv~  mantr~"  kavila st~ va'hantve n~ r~'jan ha vil~' m~dayasva||

om adhidevat~ pratyadhidevat~ sahit~ya lanailca'r~ya  nama'  || 7 ||

 

om kay~' nalci tra ~bhu'vad  tY sa d~v 'dha ssakh~"| kay~  laci'cal hay~ v  t~|

~'yadgau  p lni'rakramY dasa'nanm~ tara O puna' | pi tara'sca pra yantsuva' |

yatte' de vY nir 'tir~ba bandha  d~ma' grY v~sva'vica rtyam|

i dante  tadvily~ my~yu'lo  na madhy~ dath~'jY va  pi tuma'ddhi  pramu'kta  ||

om adhidevat~ pratyadhidevat~ sahit~ya raha've  nama'  || 8 ||

 

om ke tudk  ovanna'ke tave  pelo' mary~ ape lase"| samu ladbhi'raj~yath~ ||

bra hm~ de v~n~"O pada vY  ka'vY n~m li rvipr~'o~O mahi lo m  g~o~"m|

lye nog dhr~'o~ D svadhi'ti rvan~'n~ D  soma'  pa vitra matye'ti  rebhan'|

saci'tra ci traO ci tayan"tama sme citra'klatra ci trata'maO vayo dh~m|

ca ndraO ra yiO pu'ru vYram" b  hanta O candra'ca ndr~bhi'rg oa te yu'vasva ||

om adhidevat~ pratyadhidevat~ sahitebhya  ketu'bhyo  nama'  || 9 ||

 

|| om ~dity~di navagraha deva't~bhyo  namo  nama'  ||

|| om l~nti   l~nti   l~nti'  ||