Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Unsorted > naiskarmyasidhi

naiskarmyasidhi

 

atha prathamo'dhyayah |

abrahmastambaparyantaih sarvapranibhih sarvaprakarasyapi

duhkhasya svarasata eva jihasitatvattannivrttyartha

pravrttirasti svarasata eva |

duhkhasya ca dehopadanaikahetutvaddehasya ca

purvopacitadharmadharmamulatvadanucchittih |

tayoscavihitapratisiddhakarmamulatvadanivrttih |

karmanasca ragadvesaspadatvadragadvesayosca

sobhanasobhanadhyasanibandhanatvadadhyasasya

cavicaritasiddhadvaitavastunimittatvaddvaitasya

ca suktikarajatadivatsarvasyapi

svatassiddhadvitiyatmanavabodhamatropadanatvadavyavrttih |

atah sarvanarthaheturatmanavabodha eva | sukhasya

canagamapayino'paratantrasyatmasvabhavatvattasyanavabodhah

pidhanam | atastasyatyantocchittavasesapurusarthapari-

samaptih | ajnananivrttesca samyagjnanasvarupalabha-

matrahetutvattadupadanam | asesanarthahetvatmanavabodha-

visayasya canagamikapratyaksadilaukikapramanavisayatva-

dvedantagamavakyadeva samyagjnanam |

ato'sesavedantasarasangrahaprakaranamidamarabhyate |

tatrabhilasitarthapracayaya prakaranarthasamsutranaya

cayamadyah slokah |

khanilagnyabdharitryantam srakphanivodgatam yatah |

dhvantacchide namastasmai haraye buddhisaksine || 1||

svasampradayasya coditapramanapurvakatvajnapanaya

visistagunasambandhasankirtanapurvika gurornamaskarakriya |

alabdhvatisayam yasmadvyavrttastamabadayah |

gariyase namastasma avidyagranthibhedine || 2||

namaskaranimittasvasayaviskaranarthah |

vedantodarasangudham samsarotsari vastugam |

jnanam vyakrtamapyanyairvaksye gurvanusiksaya || 3||

kimvisayam prakaranamiti cettadupanyasah |

yatsiddhavidamah siddhiryadasiddhau na kincana |

pratyagdharmaikanisthasya yathatmyam vaksyate sphutam || 4||

vivaksitaprakaranarthaprarocanayanuktaduruktapramanyakarana-

sankavyudasenasvaguroh pramanyopavarnanam |

gurukto vedaraddhantastatra no vacmyasaktitah |

sahasrakiranavyapte khadyotah kim prakasayet || 5||

gurunaiva vedarthasya parisamapitatvatprakaranoktau

khyatyadyapramanya-

karanasanketi cettadvyudasarthamaha |

na khyatilabhapujartham grantho'smabhirudiryate |

svabodhaparisuddhyartham brahmavinnikasasmasu || 6||

anarthanarthahetupurusarthataddhetuprakaranarthasangrahajnapa

-

nayopanyasah | aikatmyapratipattirya svatmanibhavasamsraya |

sa'vidya samsrterbijam tannaso muktiratmanah || 7||

purusarthahetoravasistatvattadabhivyaharah |

vedavasanavakyotthasamyagjnanasusuksanih |

dandahityatmano moham na karmapratikulatah || 8||

pratijnatarthasamsuddhyartham purvapaksoktih |

tatra jnanamabhyupagamya tavadupanyasah |

mukteh kriyabhih siddhatvajjnanam tatra karoti kim |

katham cecchrnu tatsarvam pranidhaya mano yatha || 9||

akurvatah kriyah kamya nisiddhastyajatastatha |

nityanaimittikam karma vidhivaccanutisthatah || 10||

kimato bhavati |

kamyakarmaphalam tasmaddevadimam na dhaukate |

nisiddhasya nirastatvannarakim naityadhojanim || 11||

deharambhakayosca dharmadharmayorjnanina saha karminah

samanau codyapariharau |

vartamanamidam yabhyam sariram sukhaduhkhadam |

arabdham punyapapabhyam bhogadeva tayoh ksayah || 12||

kamyapratisiddhakarmaphalatvatsamsarasya

tannirasenaivasesanarthanirasasya siddhatvatkim

nityanusthaneneti cettanna | tadakaranadapyanarthaprasakteh |

nityanusthanatascainam pratyavayo na samsprset |

anadrtyatmavijnanamatah karmani samsrayet || 13||

abhyupetyaivamucyate na tu yathavasthitatmavastuvisayam

jnanamasti | tatpratipadakapramanabhavat |

yavantyasceha vidyante srutayassmrtibhissaha |

vidadhatyuruyatnena karmato bhurisadhanam || 14||

syatpramanasambhavo bhavadaparadhaditi cettanna | yatah |

yatnato viksamano'pi vidhim jnanasya na kvacit |

srutau smrtau va pasyami visvaso nanyato'sti nah || 15||

syatpravrttirantarenapi vidhim lokavaditi cettanna | yatah |

antarena vidhim mohadyah kuryatsamparayikam |

na tatsyadupakaraya bhasmaniva hutam havih || 16||

abhyupagatapramanyavedarthavijjaiminyanusasanacca |

"amnayasya kriyarthatvadanarthakyam " ito'nyatha |

iti satopamahoccairvedavijjaiminih svayam || 17||

mantravarnacca |

"kurvanneveha karmani jijivisecchatam samah " |

iti mantro'pi nissesam karmanyayuravasrjat || 18||

jnaninasca vastuni vakyapramanyabhyupagamadvakyasya ca

kriyapadapradhanatvattatascabhipretajnanabhavah |

virahayya kriyam naiva samhanyante padanyapi |

na samastyapadam vakyam yatsyajjnanavidhayakam || 19||

jnanabhyupagame'pi na dosah | yatah |

karmano'ngangibhavena svapradhanataya'thava |

sambandhasyeha samsiddherjnane satyapyadosatah || 20||

yasmajjnanabhyupagamanabhyupagame'pi na jnananmuktih |

atah sarvasramanam hi vanmanahkayakarmabhih |

svanusthitairyathasakti muktih syannanyasadhanat || 21||

asadarthapralapo'yamiti dusanasambhavanayaha |

iti hrstadhiyam vacah svaprajna''dhmatacetasam |

ghusyante yajnasalasu dhumanaddhadhiyam kila || 22||

dusanopakramavadhijnapanayaha |

atrabhidadhmahe dosan kramaso nyayabrmhitaih |

vacobhih purvapaksoktighatibhirnatisambhramat || 23||

caturvidhasyapi karmakaryasya muktavasambhavanna mukteh

karmakaryatvam |

ajnanahanamatratvanmukteh karma na sadhanam |

karmapamarsti najnanam tamasivotthitam tamah || 24||

karmakaryatvabhyupagame'pi dosa eva |

ekena va bhavenmuktiryadi va sarvakarmabhih |

pratyekam cedvrthanyani sarvebhyo'pyekakarmata || 25||

sarvaprakarasyapi karmana utpattita eva visistasadhyabhi-

sambandhanna parisesyanyayasiddhih |

duritaksapanarthatvanna nityam syadvimuktaye |

svargadiphalasambandhatkamyam karma tathaiva na || 26||

pramanasambhavacca |

sadhyasadhanabhavo'yam vacanatparalaukikah |

nasrausam moksadam karma srutervaktratkathancana || 27||

abhyupagatabhyupagamacca svasrunirgacchoktivadbhavato

nisprayojanah pralapah |

nisiddhakamyayostyagastvayapisto yatha maya |

nityasyaphalavattvacca na moksah karmasadhanah || 28||

evam tavat "mukteh kriyabhih siddhatvat " iti

nirasto'yam

paksah | athadhuna sarvakarmapravrttihetunirupanena

yathavasthitatmavastuvisayakevalajnanamatradeva

sakalasamsaranarthanivrttiritimam paksam dradhayitukama

aha |

iha cedam pariksyate | kim yatha pratisiddhesu

yadrcchikesu ca karmasu

svabhavikasvasayotthanimittavasadevedam

hitamidamahitamiti visesan parikalpya

mrgatrsnikodakapipasuriva

laukikapramanaprasiddhanyeva sadhananyupadaya

hitapraptaye'hitanirasaya ca svayameva pravartate nivartate ca

tathaivadrstarthesu kamyesu nityesu ca karmasu kim

vanyadeva tatra pravrttinivrttinimittamiti | kincatah |

yadyevam srunu | yadi tavadyathavasthitavastusamyagjnanam

pramanabhutam laukikamagamikam va pravrttinimittamiti

nisciyate nivrttisastram ca nabhyupagamyate tada

hatah karmatyagino bhrantivijnanamatravastambhadalaukika-

pramanopattakarmanusthanatyagitvacca |  atha

mrgatrsnikodakapipasupravrttinimittavadayathavastubhranti-

vijnanameva sarvapravrttinimittam tada varddhamahe vayam

hatah stha yuyamiti |

hitam samprepsatam mohadahitam ca jihasatam |

upayanpraptihanarthan sastram bhasayate'rkavat || 29||

evam tavatpratyaksanumanagamapramanavastambhadatmano

niratisayasukhahitavyatirekasiddherahitasya ca

sasthagocaravatsvata evanabhisambandhadevamsvabhavya-

tmanavabodhamatradeva hitam me syadahitam me ma bhuditi

mithyajnanam tusarasuktikanavabodhotthamithyajnanavat-

pravrttinimittamiti nirdharitam | sastram ca na

padarthasaktyadhanakrditi | athaitasyaivottaratra prapanca

arabhyate |

na paripsam jihasam va pumsah sastram karoti hi |

nije eva tu te yasmatpasvadavapi darsanat || 30||

uktam tavadanavabuddhavastuyathatmya eva

vidhipratisesasastresvadhikriyata iti |

lipsate'jnanato'labdham kanthe camikaram yatha |

varjitam ca svato bhrantya chayayamatmano yatha || 31||

bhayanmohavanaddhatma raksah parijihirsati |

paccaparihrtam vastu tathalabdham ca lipsate || 32||

tatraitesu catursu visayesu praptaye pariharaya

ca vibhajya nyayah pradarsyate |

praptavyapariharyesu jnatvopayanchrteh prthak |

krtvatha prapnuyatprapyam tathanistam jahatyapi || 33||

athavasistayoh svabhavata eva |

parihrtavaptayorbodhaddhanaprapti na karmana |

mohamatrantarayatvatkriyaya te na sidhyatah || 34||

kasmatpunaratmavastuyathatmyavabodhamatradevabhilasita-

niratisayasukhavaptinissesaduhkhanivrtti bhavato na tu

karmaneti | ucyate |

karmajnanasamutthatvannalam mohapanuttaye |

samyagjnanam virodhyasya tamisrasyamsumaniva || 35||

nanvatmajnanamapyavidyopadanam | na hi

sastrasisyacaryadyanupadayatmajnanamatmanam

labhatah iti | naisa dosah | yata atmajnanam hi

svatassiddhaparamarthatmavastusvarupamatrasayadevavidyatadut

panna

karakagramapradhvamsi svatmopataveva sastradapeksyate

notpannamavidyanivrttau | karma punah svatmotpattavutpannam

ca | na hikriya karakanissprha kalpakotivyavahitaphaladanaya

svatmanam bibharti sadhyamanamatrarupatvattasyah | na ca

kriyatmajnanavatsvatmapratilambhakala eva svargadiphalena

kartaram sambadhnati | atmajnanam punah purusarthasiddhau

notpadyamanasvarupavyatirekenanyadrupantaram sadhanantaram

vapeksate |  kuta etat | yatah |

balavaddhi pramanottham samyagjnanam na badhyate |

akanksate na capyanyadbadhanam prati sadhanam || 36||

svapaksasya hetvavastambhena samarthitatvanirasanka-

mupasamhriyate |

tasmadduhkhodadherhetorajnanasyapanuttaye |

samyagjnanam suparyaptam kriya cennoktahetutah || 37||

nanu balavadapi samyagjnanam sadapramanotthena

badhyamanamupalabhamahe yata utpannaparamarthabodhasyapi

kartrtvabhoktrtvaragadvesadyanavabodhotthapratyaya

avirbhavanti | na hyabadhite samyagjnane tadviruddhanam

pratyayanam sambhavo'sti | naitadevam | kutah |

badhitatvadavidyaya vidyam sa naiva badhate |

tadvasana nimittatvam yanti vidyasmrterdhruvan || 38||

"karmajnanasamutthatvat " ityukto hetustasya ca

samarthanam purvamevabhihitam "hitam samprepsatam "

ityadina | tadabhyuccayarthamavidyanvayena ca

samsaranvayitvam pradarsayisyamityata aha |

brahmanyadyatmake dehe latva natmeti bhavanam |

sruteh kinkaratameti vanmanahkayakarmasu || 39||

yasmatkarmajnanasamutthameva tasmattadvyavrttau nivartata

ityucyate |

dagdhakhiladhikarascedbrahmajnanagnina munih |

vartamanah srutermurdhni naiva syadvedakinkarah || 40||

athetaro ghanataravidya patalasamvitantahkarano'ngikrta-

kartrtvadyasesakarmadhikarakarano

vidhipratisedhacodanasandamsopadastah

karmasu pravartamanah |

subhaih prapnoti devatvam nisiddhairnarakim gatim |

ubhabhyam punyapapabhyam manusyam labhate'vasah || 41||

abrahmastambaparyante ghore duhkhodadhau

ghatiyantravadarohavarohanyayenadhamamadhyamottamasukhaduhkha-

mohavidyuccapalasampatadayinirvicitrayoniscandotpinjala-

kasvasanavegabhihatambhodhimadhyavartisuskalabuvacchubha-

subhavyamisrakarmavayusamiritah |

evam cankramyamano'yamavidyakamakarmabhih |

pasito jayate kami mriyate casukhavrtah || 42||

yathokte'rtha adaravidhanaya pramanopanyasah |

srutiscemam jagadartham kamasya vinivrttaye |

tanmula samsrtiryasmattannaso'jnanahanatah || 43||

ka tvasau srutiriti cet |

"yada sarve pramucyanta " "iti nu " iti ca

vajinah |

kamabandhanamevedam vyaso'pyaha padepade || 44||

esa samsarapantha vyakhyatah | athedanim tadvyavrttaye

karmanyaradupakarakatvena yatha moksahetutam pratipadyante

tathabhidhiyate |

tasyaivam duhkhataptasya kathancitpunyasilanat |

nityehaksalitadhiyo vairagyam jayate hrdi || 45||

kidrgvairagyamutpadyata iti | ucyate |

narakadbhiryathasyabhuttatha kamyaphaladapi |

yatharthadarsanattasmannityam karma cikirsati || 46||

evam nityanaimittikakarmanusthanena |

sudhyamanam tu taccittamisvararpitakarmabhih |

vairagyam brahmalokadau vyanaktyatha sunirmalam || 47||

yasmadrajastamomalopasamsrstameva cittam

kamabadisenakrsya visayadurantasunasthanesa niksipyate

tasmannityanaimittikakarmanusthanaparimarjanenapaviddha-

rajastamomalam prasannamanakrlam sammarjitasphatikasilakalpam

bahyavisayahetukena ca ragadvesatmakenatigrahabadisena-

nakrsyamanam vidhutasesakalmasam pratyanmatrapravanam

cittadarpanamavatistate | ata idamabhidhiyate |

vyutthitasesakamebhyo yada dhiravatisthate |

tadaiva pratyagatmanam svayamevaviviksati || 48||

atahparamavasitadhikarani karmani pratyakpravanavatvasunau

krtasamprattikani caritarthani santi |

pratyakpravanatam buddheh karmanyutpadya suddhitah |

krtarthanyastamayanti pravrdante ghana iva || 49||

yato nityakarmanusthanasyaisa mahima |

tasmanmumuksubhih karyamatmajnanabhilasibhih |

nityam naimittikam karma sadaivatmavisuddhaye || 50||

yathokte'rthe sarvajnavacanam pramanam |

"aruruksormuneryogam karma karanamucyate |

yogarudhasya tasyaiva sama" eveti ca smrtih || 51||

nityakarmanusthanaddharmotpattirdharmotpatteh

papahanistatascittasuddhistatah

samsarayathatmyavabodhastato vairagyam tato mumuksutvam

tatastadupayaparyesanam

tatah sarvakarmatatsadhanasannyasastato

yogabhyasastatascittasya pratyakpravanata

tatastattvamasyadivakyarthaparijnanam

tato'vidyocchedastatasca svatmanye-

vavasthanam "brahmaiva san brahmapyeti "

"vimuktasca vimucyate " iti |

paramparyena karmaivam syadavidyanivrttaye |

jnanavannavirodhitvatkarmavidyam nirasyati || 52||

na ca karmanah karyamanvapi muktau sambhavyate napi muktau

yatsambhavati tatkarmapeksate |  taducyate |

utpadyamapyam samskaryam vikaryam ca kriyaphalam |

naivam muktiryatastasmatkarma tasya na sadhanam || 53||

evam tavatkevalam karma saksadavidyapanuttaye na

paryaptamiti prapancitam | muktau ca mumuksujnanata-

dvisayasvabhavyanurodhena sarvaprakarasyapi karmano'sambhava

ukto "hitam samprepsatam " ityadina |

yadrsascaradupakarakatvena jnanotpattau karmanam

samuccayah sambhavati tatha pratipaditam | avidyocchittau tu

labdhatmasvabhavasyatmajnanasyaivasadharanam

sadhakatamatvam

nanyasya pradhanabhutasya gunabhutasya cetyetadadhunocyate |

tatra jnanam gunabhutam tavadaheturityetadaha |

sannipatya na ca jnanam karmajnanam nirasyati |

sadhyasadhanabhavatvadekakalanavasthiteh || 54||

samapradhanayorapyasambhava eva |

badhyabadhakabhavacca pancasyoranayoriva |

ekadesanavasthananna samuccayata tayoh || 55||

kuto badhyabadhakabhavah | yasmat |

ayathavastvavidya syadvidya tasya virodhini |

samuccayastayorevam ravisarvarayoriva || 56||

tasmadakarakabrahmatmani parisamaptavabodhasyasesakarma-

codananamacodyasvabhavyatkunthata | katham tat |

abhidhiyate |

brhaspatisave yadvatksatriyo na pravartate |

brahmanatvadyahammani vipri va ksatrakarmani || 57||

yathayam drstanta evam darstantiko'pityetadaha |

videho vitasandeho netinetyavasesitah |

dehadyanatmadrktadvatkriyam viksate'pi na || 58||

tasyarthasyaviskaranarthamudaharanam |

mrtsnebhake yathebhatvam sisuradhyasya valgati |

adhyasyatmani dehadinmudhastadvatvicestate || 59||

na ca vayam jnanakarmanoh sarvatraiva pratyacaksmahe | yatra

prayojyaprayojakabhavo jnanakarmanostatra nasmatpitrapi sakyate

nivarayitum | tatra vibhagapradarsanayodaharanam pradarsyate |

sthanum coradhiyalaya bhito yadvatpalayate |

buddhyadibhistathatmanam bhranto'dhyaripya cestate || 60||

evam yatrayatra jnanakarmanoh prayojyaprayojakabhavastatra

sarvatrayam nyayah | yatra tu na samakalam napi

kramenopapadyate

samuccayah savisaya ucyate |

sthanoh satattvavijnanam yatha nangam palayate |

atmanastattvavijnanam tadvannangam kriyavidhau || 61||

yasmadgunasyaitatsvabhavyam |

yaddhi yasyanurodhena svabhavamanuvartate |

tattasya gunabhutam syanna pradhanadguno yatah || 62||

yasmat |

karmaprakaranakanksijnanam karmaguno bhavet |

yaddhi prakarane yasya tattadangam pracaksate || 63||

svarupalabhamatrena yattvavidyam nihanti nah |

na tadangam pradhanam va jnanam syatkarmanah kvacit || 64||

samuccayapaksavadinapyavasyametadabhyupagantavyam |

yasmat |

ajnanamanirakurvajjnanameva na sidhyati |

vipannakarakagramam jnanam karma na dhaukate || 65||

idam caparam karanam jnanakarmanoh samuccayanibarhi |

hetusvarupakaryani prakasatamasoriva |

virodhini tato nasti sangatyam jnanakarmanoh || 66||

evamupasamhrte kecitsvasampradayabalavastambhadahuryade-

tadvedantavakyadaham brahmeti vijnanam samutpadyate tannaiva

svotpattimatrenajnanam nirasyati | kim tarhi | ahanyahani

draghiyasa kalenopasinasya sato bhavanopacayannissesam

ajnanamapagacchati "devo bhutva devanapyeti " iti

sruteh | apare tu bruvate vedantavakyajanitamaham brahmeti

vijnanam samsargatmakatvadatmavastuyathatmyavagahyeva na

bhavati | kim tarhi |

etadeva gangasrotovatsatatamabhyasyato'nyadevavakyarthatmakam

vijnanantaramutpadyate | asya paksadvayasya nivrttaya

idamabhidhiyate |

sakrtpravrttya mrdnati kriyakarakarupabhrt |

ajnanamagamajnanam sangatyam nastyato'nayoh || 67||

evam tavadananatve brahmani jnanakarmanoh samuccayo

nirakrtah | athadhuna paksantarabhyupagamenapi

pratyavasthane purvavadanasvaso yatha tathabhidhiyate |

anutsaritananatvam brahma yasyapi vadinah |

tanmatenapi dussadhyo jnanakarmasamuccayah || 68||

tasya vibhagoktirdusanavibhagaprajnaptaye |

brahmatma va bhavettasya yadi vanatmarupakam |

atmanaptirbhavenmohaditarasyapyanatmanah || 69||

tatra yadi tavadvastavenaiva vrttena brahma

praptamatmasvabhavyatkevalamasuramohapidhanamatra-

mevanaptinimittam tasminpakse |

mohapidhanabhangaya naiva karmani karanam |

jnanenaiva phalavaptestatra karma nirarthakam || 70||

anatmarupake tu brahmani na karma sadhanabhavam pratipadyate

napi jnanam karmasamuccitamasamuccitam va yasmadanyasya

svata eva sadhakasya brahmano'pyanyatvam svata eva siddham |

tatraivam |

anyasyanyatmatapraptau na kvaciddhetusambhavah |

tasmin satyapi no nastah paratmanam prapadyate || 71||

aparasmimstu pakse vidhih |

paramatmanukulena jnanabhyasena duhkhinah |

dvaitino'pi pramucyeranna paratmavirodhina || 72||

itarasmimstu pakse vidherevanavakasatvam | katham |

samastavyastabhutasya brahmanyevavatisthatah |

bruta karmani ko hetuh sarvananyatvadarsinah || 73||

sarvakarmanimittasambhavasambhavabhyam sarvakarmasankarasca

prapnoti | yasmat |

sarvajatyadimattve'sya nitaram hetasambhavah |

visesam hyanupadaya karma naiva pravartate || 74||

syadvidhiradhyatmabhimanaditi cennaivam | yasmat |

na cadhyatmabhimano'pi viduso'styasuratvatah |

viduso'pyasurascetsyannisphalam brahmadarsanam || 75||

ajnanakaryatvanna samakalam napi kramena

jnanakarmanorvastvavastu-

tantratvatsangatirastityevam nirakrto'pi kasam kusam

vavalambyaha ||

athadhyatmam punaryayadashrito mudhatam bhavet |

sa karotyeva karmani ko hyajnam vinivarayet || 76||

siddhatvacca na sadhyam | yatah |

samanyetararupabhyam karmatmaivasya yoginah |

nissvasocchvasavattasmanna niyogamapeksate | || 77||

astu tarhi bhinnabhinnatmakam brahma | tatha ca sati

jnanakarmano sambhavato bhedabhedavisayatvattayoh | tatra

tavadayam paksa eva na sambhavati | kim karanam | na hi

bhinno'yamityabhedabuddhimanirakrtya bhedabuddhih

padarthamalingate | evam hyanabhyupagame bhinnabhinna-

padarthayoralaukikatvam prasajyeta | atha nispramanakama-

pyashriyate tadapyubhayapaksabhyupagamadabhedapakse duhkhi

brahma syadata aha |

bhinnabhinnam visesaiscedduhkhi syadbrahma te dhruvam |

asesaduhkhita ca syadaho prajnatmavadinam || 78||

tasmatsamyagevabhihitam na jnanakarmanoh samuccaya

ityupasamhriyate |

tamo'ngatvam yatha bhanoragnessitangata yatha |

varinascosnata yadvajjnanasyaivam kriyangata || 79||

yathoktopapattibalenaiva purvapaksasyotsaritatvadvaktavyam

navasesitamityatah pratipattikarmavatpurvapaksapariharaya

yatkincidvaktavyamityata idamabhidhiyate |

"mukteh kriyabhih siddhatvat " ityadyanucitam bahu |

yadabhani tadanyayyam yatha tadadhunocyate || 80||

yo'yam kamyanam pratisiddhanam ca tyagah pratijnayate

sa pratijna tavanna sakyate'nusthatum | kim karanam |

karmano hi nirvrttatmano dvabhyam prakarabhyam nivrttih

sambhavatyarabdhaphalasyopabhogenanarabdhaphalasyasubhasya

prayascittairiti | trtiyo'pi tyagaprakaro'kartra-

tmavabodhat sa tvatmajnananabhyupagamadbhavata

nabhyupagamyate | tatra yanyanupabhuktaphalanyanarabdhaphalani

tanisvarenapi kenacidapi na sakyante parityaktum |

atharabdhaphalani tyajyante tanyapi na sakyante tyaktum |

kim karanam | anivrtteh | anirvrttam hi cikirsitam

karma sakyate tyaktum pravrttinivrtti prati kartuh

svatantryat | nirvrtte tu karmani tadasambhavadduranustheyah

pratijnanarthah | asakyapratijnanacca |

na ca sakyate pratijnatum yavajjivam kamyani

pratisiddhani ca karmani na karisyamiti sunipunanamapi

suksmaparadhadarsanat | pramanabhavacca |

na ca pramanamasti moksakamo nityanaimittike karmani

kuryatkamyapratisiddhe ca varjayedarabdhaphale copabhogena

ksapayediti | anantyacca | na copacitanam

karmanamiyattasti samsarasyanaditvat | na ca kamyaih

pratisidhairva tesam nivrttirasti suddhyasuddhisamye

satyavirodhadityaha |

na krtsnakamyasantyago'nantatvatkartumisyate |

nisiddhakarmanascettu vyatitanantajanmasu || 81||

syanmatam vyatitananantajanmopattanam karmanam |

ksayo nityena tesam cetprayascittairyathainasah |

nisphalatvanna nityena kamyadervinivaranam || 82||

pramanabhavacca | katham |

papapanuttaye vakyatprayascittam yatha tatha |

gabhyate kamyahanartham nityam karma na vakyatah || 83||

athapi syatkamyaireva kamyanam purvajanmopacitanam ksayo

bhavisyatiti | tanna | yatah |

papmanam papmabhirnasti yathaiveha nirakriya |

kamyairapi tathaivastu kamyanamavirodhatah || 84||

evam tavat "mukteh kriyabhih siddhatvat " iti

nirakrtam ||

athatmajnanasya sadbhave pramanasambhava

uktastatpariharayaha |

srutayassmrtibhissamanantyatkaminamiha |

vidadhatyuruyatnena karmato bahukamadam || 85||

na ca bahulyam pramanye karanabhavam pratipadyate | ata aha |

pramanyaya na bahulyam na hyekatra pramanatam |

vastunyatanti manani tvekatraikasya manata || 86||

yattuktam "yatnato viksamano'pi " iti --  tatrapi

bhavata evaparadhah | kasmat | yatah |

"pariksya lokan " ityadya atmajnanavidhayinih |

naiskarmyapravanassadhvih srutih kim na srnosi tah ||

87||

nanu " atmetyevopasita " "atma va are

drastavyah" ityapurvavidhisruteh

purusasyatmadarsanakriyayam niyogo'vasiyata iti | naivam |

apurusatantratvadvastuyathatmyajnanasya

sakalanarthabijatmanavabodhotsarino muktihetoriti |

vidhyabhyupagame'pi napurvavidhirayam | ata aha |

niyamah parisankhya va vidhyartho'pi bhavedyatah |

anatmadarsanenaiva paratmanamupasmahe || 88||

yaccoktam "visvaso nanyato'sti nah" iti -- tadapi

nidraturacetasa tvaya svapnayamanena pralapitam | kim

karanam | na hi vayam pramanabalenaikatmyam pratipadyamaha

aikatmyasya svata evanubhavamatratmakatvat | ata eva

sarvapramanavatarasambhavam vaksyati |

pramanavyavasthayascanubhavamatrasrayatvat |

ata aha |

vakyaikagamyam yadvastu nanyasmattatra visvaset |

na'prameye svatassiddhe'visvasah kathamatmani || 89||

yadapyuktam "antarena vidhim " iti--

tadapyabuddhipurvakamiva nah pratibhati |

yasmatkalantaraphaladayisu karmasvetadghatate |

atmalabhakala eva phaladayini tvatmajnane

naitatsamanjasamityaha |

jnanatphale hyavapte'sminpratyakse bhavaghatini |

upakaraya tanneti na nyayyam bhati no vacah || 90||

yadapi jaiminiyam vacanamudghatayasi -- tadapi

tadvivaksaparijnanadevodbhavyate | kim karanam | yato na

jaiminerayamabhipraya amnayah | sarva eva kriyartha iti |

yadi hyayamabhiprayo'bhavisyat " athato brahmajijnasa |

janmadyasya yatah "

ityevamadibrahmavastusvarupamatrayathatmyaprakasanaparam

gambhiranyayasandrbdham sarvavedantarthamimamsanam

shrimaccharirakam nasutrayisyat | asutrayacca |

tasmajjaiminerevayamabhiprayo yathaiva vidhivakyanam

svarthamatre pramanyamevamaikatmyavakyanamapyanadhigata-

vastuparicchedasamyaditi | ata idamabhidhiyate |

adhicodanam ya amnayastasyaiva syatkriyarthata |

tattvamasyadivakyanam bruta karmarthata katham || 91||

api ca | aikatmyapaksa ivadrstarthakarmasu bhavatpakse'pi

pravrttirdurlaksya | yatah |

svargam yiyasurjuhuyadagnihotram yathavidhi |

dehadvyutthapitasyaivam kartrtvam jaimineh katham || 92||

na ca pratyakhyatasesasariradikarmasadhanasvabhava-

syatmamatrasya karmasvadhikarah | yasmat |

sarvapramanasambhavyo hyahamvrttyaikasadhanah |

yusmadarthamanaditsurjaiminih preryate katham || 93||

pravrttikaranabhavacca | yasmat |

sukhaduhkhadibhiryoga atmano nahameksyate |

paraktvatpratyagatmatvajjaiminih preryate katham || 94||

kinca |

na tavadyoga evasti sarirenatmanah sada |

visayairdurato nasti svargadau syatkatham sukham || 95||

yasmadanyatha nopapadyate |

narabhimaninam tasmatkarakadyatmadarsinam |

mantra ahorarikrtya "kurvan" iti na nirdvayam || 96||

yaccoktam "virahayya " iti tadapi na samyageva | tathapi

tu na ya kacitkriya yatra kva cadhyaharaniya kim tu ya

yatrabhipretasambandham ghatayitum saknotyakanksam ca

vakyasya purayati saivadhyaharaniya | evamvisista ca

kriyasmabhirabhyupagataiva | sa tupaditsitavakyartha-

virodhinyeva nabhutarthapradurbhavaphaleti |

sadbhavavikararahitatmavastuno nirdhutasesa-

dvaitanarthasyaparadhinaprakasasya

vijijnapayisitatvadasyasmityadikriyapadam

svamahimasiddharthapratipadanasamarthamabhyupagantavyam na

viparitarthapratipadanaparamiti |

dhavediti na danarthe padam yadvatprayujyate |

edhityadi tatha necchetsvatah siddharthavacini || 97||

na ca yathoktavastuvrttapratipadanavyatirekena

tattvamasyadivakyam vakyarthantaram vaktiti

sakyamadhyavasatumityaha |

tattvamasyadivakyanam svatassiddharthabodhanat |

arthantaram na sandrastum sakyate tridasairapi || 98||

yasmadevam |

atah sarvasramanam tu vanmanahkayakarmabhih |

svanusthitairna muktih syajjnanadeva hi sa yatah || 99||

tasmacca karanadetadapyupapannam |

svamanorathasanklrptaprajnadhmatadhiyamatah |

srotriyesveva vacastah sobhante natmavedisu || 100|

iti prathamo'dhyayah || 1||

atha dvitiyo'dhyayah |

pratyaksadinamanevamvisayatvattesam svarambhaka-

visayopanipatitvadatmanascasesaprameyavailaksanya-

tsarvanarthaikahetvajnanapanodijnanadivakarodayahetutvam

vastumatrayathatmyaprakasanapatiyasastattvamasyadervacasa

eveti bahvibhirupapattibhih pradarsitam |

atastadartharatipattau yatkaranam tadapanayanaya

dvitiyo'dhyaya arabhyate |

sravito vetti vakyartham nacettattvamasityatah |

tvampadarthanabhijnatvadatastatprakriyocyate || 1||

yo'yamahambrahmeti vakyarthastatpratipattirvakyadeveti

pratyaksadinamanevamvisayatvadityavadisam tasya

visuddhyarthamanaikattrikatvam purvapaksatvenopasthapyate |

krtsnanatmanivrttau ca kascidapnoti nirvrtim |

srutavakyasmrtescanyah smaryate ca vaco'parah || 2||

etatprasangena srotrantaropanyasamubhayatrapi sambhavanayaha |

vakyasravanamatracca pisacakavadapnuyat |

trisu yadrcchiki siddhih smaryamane tu niscita || 3||

nayamanaikantiko hetuh | yatah |

sarvo'yam mahima jneyo vakyasyaiva yathoditah |

vakyartham na hyrte vakyatkascijjanati tattvatah || 4||

vakyam ca pratipadanaya pravrttam satpratipadayatyeva

sarvapramananamapyevamvrttatvat |

nahangrahye na taddhine na pratyannapi duhkhini |

virodhah sadasityasmadvakyabhijnasya jayate || 5||

naviraktasya samsarannivivrtsa tato bhavet |

na canivrttatrsnasya purusasya mumuksuta || 6||

na camumuksorastiha gurupadopasarpanam |

na vina gurusambandham vakyasya sravanam bhavet || 7||

tatha padapadathau ca na sto vakyamrte kvacit |

anvayavyatirekau ca tavrte stam kaimasrayau || 8||

anvayavyatirekabhyam vina vakyarthabodhanam |

na syattena vinajnanaprahanam nopapadyate || 9||

vinajnanaprahanena purusarthah sudurlabhah |

tasmadyathoktasiddhyartham paro grantho'vataryate || 10||

varcaskam tvannakaryatvadyatha natmeti gamyate |

tadbhagah sendriyo dehastadvatkimiti neksyate || 11||

adyantayoranatmatve prasiddhe madhye'pi kah pratibandhah |

praganatmaiva jagdham sadatmatametyavidyaya |

sragalepanavaddeham tasmatpasyedviviktadhih || 12||

athaivamapi madvacanam nadriyase svayamevaitasmaccharirad-

asuciraserniraso bhavisyasi |

manyase tavadasmiti yavadasmanna niyase |

svabhih krodikrte dehe naivam tvamabhimamsyase || 13||

sira akramya padena bhartsayatyaparan sunah |

drstva sadharanam deham kasmatsakto'si tatra bhoh || 14||

srutipariprapito'yamartho'natma buddhyadidehanta itidamaha |

busavrihipalalamsairbijamekam tridha yatha |

buddhimamsapurisamsairannam tadvadavasthitam || 15||

yathoktarthapratipattau satyam na ragadvesabhyam vikriyate

vipascidityasyarthasya pratipattaye drstantah |

varcaske samparityakte dosatascavadharite |

yadi dosam vadettasmai kim tatroccariturbhavet || 16||

tadvatsuksme tatha sthule dehe tyakte vivekatah |

yadi dosam vadettabhyam kim tatra viduso bhavet || 17||

etavadeva hyaham brahmasmiti vakyarthapratipattau karanam

yaduta buddhyadau dehante hyahammameti nissandhibandhano grahah |

tadvyatireke hi na kutascidvibhajyata ekala eva pratyagatma-

nyavatisthata ityaha |

ripau bandhau svadehe ca samaikatmyam prapasyatah |

vivekinah kutah kopah svadehavayavesviva || 18||

itascanatma dehadih |

ghatadivacca drsyatvattaireva karanairdrseh |

svapne cananvayajjnayo deho'natmeti suribhih || 19||

dehadikaryakaranasanghatavyatirekavyatirekadarsinah

pratyaksata eva viruddham karyamupalabhyate |

caturbhiruhyate yattatsarvasaktya sarirakam |

tulayate tadevahandhiyaghratamacetasam || 20||

prasiddhatvaprakaranarthopasamharayaha |

sthulam yuktya nirasyaivam nabhaso nilatamiva |

deham suksmam nirakuryadato yuktibhiratmanah || 21||

katham deham suksmam nirakrryaditi | ucyate |

ahammamatvayatneccha natmadharmah krsatvavat |

karmatvenopalabhyatvadapayitvacca vastravat || 22||

vaidharmye drstantah |

nosnimanam dahatyagnih svarupatvadyatha jvalan |

tathaivatmatmano vidyadaham naivavisesatah || 23||

ekasyatmanah karmakartrbhavah sarvatha nopapadyata iti srutva

mimamsakah pratyavatisthate | ahampratyayagrahyatvadgrahaka

atmeti tannivrttyarthamaha |

yatkarmako hi yo bhavo nasau tatkartrko yatah |

ghatapratyayavattasmannaham syaddrastrkarmakah || 24||

atraha pratyaksenatmanah karmakartrtvabhyupagame

tatpadopajivinanumanena pratyaksotsaranamayuktamiti

codyam tannirakaranaya pratyaksopanyasah |

yatra yo drsyate drastra tasyaivasau guno na tu |

drastrstham drsyatam yasmannaiveyaddrastrbodhavat

|| 25||

pratyaksenaiva bhavadabhimatasya pratyaksasyabhasikrtatvat-

susthamevanumanam | atastadeva prakriyate tatra ca

vikalpadusanabhidhanam |

natmana na tadamsena gunah svastho'vagamyate |

abhinnatvatsamatvacca niramsatvadakarmatah || 26||

na yugapannapi kramenobhayatha caikasya dharmino

grahyagrahakatvamupapadyata iti pratipadanayaha |

drastrtvenopayuktatvattadaiva syanna drsyata |

kalantare ceddrsyatvam na hyadrastrkamisyate || 27||

santu kamamanatmadharma mamatvadayo

yathoktanyayabaladanatmatayaiva

ca tesu vyavaharadahamrupasya tu pratyagatmasambandhitayaiva

prasiddherahambrahmasmiti srutescanatmadharmatvamayuktamiti

cettanna |

ahandharmastvabhinnascedahambrahmeti vakyatah |

gauro'hamityanaikanto vakyam tadvyapanetr tat || 28||

katham vakyam tadvyapanetr taditi | ucyate |

yo'yam sthanuh pumanesa pundhiya sthanudhiriva |

brahmasmitidhiyasesa hyahambuddhirnivartyate || 29||

ahamparicchedavyavrttau na kincidavyavrttam

dvaitajatamavasisyate

dvitiyasambandhasya tanmulatvat | ata aha |

nivrttayamahambuddhau mamadhih praviliyate |

ahambija hi sa siddhyettamo'bhave kutah phani || 30||

vivaksitadrstantamsajnapanaya drstantavyakhya |

tamo'bhibhutacitto hi rajjvam pasyati rosanam |

bhrantya bhrantya vina tasmannoragam sraji viksate || 31||

ananvayacca natmadharmo'hankarah |

atmanascedahandharmo yayanmuktisusuptayoh |

yato nanveti tenayamanyadiyo bhavedaham || 32||

atmadharmatvabhyupagame'pariharyadosaprasaktisca |

yadyatmadharmo'hankaro nityatvam tasya bodhavat |

nityatve moksasastranam vaiyartham prapnuyaddhruvam ||

33||

syatpariharah

svabhavikadharmatvabhyupagame'pyamradiphalavaditi

cettanna |

amradeh parinamitvadgunahanirgunantaraih |

avikari tu tadbrahma "na hi drasturi"tisruteh || 34||

ahankarasya cagamapayitvattaddharminascanityatvam

prapnoti |

agamapayinisthatvadanityatvamiyaddrsih |

upayannapayandharmo vikaroti hi dharminam || 35||

astvanityatvam kamupalabhemahi pramanopapannatvaditi cettanna |

sadaviluptasaksitvam svatassiddham na paryate |

apahnotum ghatasyeva kusagriyadhiyatmanah || 36||

etasmacca hetorahankarasyanatmadharmatvamavasiyatam |

pramanaiscavagamyatvadghatadivadahandrseh |

yato radhih pramananam sa katham taih prasidhyati || 37||

dharmadharminoscetaretaraviruddhatmakatvadasangatih |

dharminasca viruddhatvanna drsyagunasangatih |

marutandolitajvalam saityam nagnim sisrpsati || 38||

tasmadvisrabdhamupagamyatam |

drastrtvam drsyata caiva naikasminnekada kvacit |

drsyadrsyo na ca drasta drasturdarsi drsirna ca ||

39||

sarvasamvyavaharalopasca prapnoti | yasmat |

drastapi yadi drsyaya atmeyatkarmatam dhiyah |

yaugapadyamadrsyatvam vaiyarthyam capnuyacchrtih || 40||

kutah | yasmat |

naluptadrsterdrsyatvam drsyatve drastrta kutah |

syacceddrgekam nirdrsyam jagadva syadasaksikam || 41||

uktayuktim drdhikartumagamodaharanopanyasah |

artamanyaddrseh sarvam "neti neti"ti casakrt |

vadanti nirgunam brahma katham srutirupeksyate || 42||

"mahabhutanyahankara" ityetatksetramucyate |

na drserdvaitayogo'sti visvesvaramatadapi || 43||

adhuna prakrtartho'pasamharah |

evametaddhirugjneyam mithyasiddhamanatmakam |

mohamulam sudurbodham dvaitam yuktibhiratmanah || 44||

 

kuto mithyasiddhatvam dvaitasyeti cet |

na prthannatmana siddhiratmano'nyasya vastunah |

atmavatkalpitastasmadahankaradiratmani || 45||

tasmadajnanavijrmbhitametat |

drsyah sabdadayah klrpta drastr ca brahma nirgunam |

aham tadubhayam bibhradbhrantimatmani yacchati ||46||

tata eveyamabhinnasyatmano bhedabuddhih |

drgeka sarvabhutesu bhati drsyairanekavat |

jalabhajanabhedena mayukhasragvibhedavat || 47||

yathoktarthasya pratipattaye drstantah |

mitrodasinasatrutvam yathaikasyanyakalpanat |

abhinnasya cittestadvadbhedo'ntahkaranasrayah || 48||

apaharo yatha bhanoh sarvato jalapatrakaih |

tatkriyakrtidesaptistatha buddhibhiratmanah || 49||

na ca viruddhadharmanamekatranupapattih |

kalpitanamavastutvatsyadekatrapi sambhavah |

kamaniyasucih svadvityekasyamiva yositi || 50||

na cayam kriyakarakaphalatmaka abhasa isadapi

paramarthavastu sprsati tasya mohamatropadanatvat |

abhutabhinivesena svatmanam vancayatyayam |

asatyapi dvitiye'rthe somasarmapita yatha || 51||

vastuyathatmyanavabodhapatalavanaddhaksah san |

subhruh sunasa sumukhi sunetra caruhasini |

kalpanamatrasammohadrametyalingate'sucim || 52||

sarvasyanarthajatasya jihasitasya mulamahankara eva

tasyatmanatmoparagat | na tu paramarthata atmano'vidyaya

tatkaryena va sambadho'bhudasti bhavisyati va

tasyapariliptadrstisvabhavyat |

drsyanuraktam taddrastr drsyam drastranuranjitam |

ahamvrttyohayam raktam tannase'dvaitatatmanah || 53||

iha keciccodayanti yo'yamanvayavyatirekabhyamanatmata-

yotsarito'hankaro vakyarthapratipattaye so'yam viparitarthah

samvrtto yasmadaham brahmasmiti brahmahampadarthayoh

samanadhikaranyasravanadanatmarthena samanadhikaranyam

prapnoti | vaktavya ca pratyagatmani tasya vrttiriti socyate

prasiddhalaksanagunavrttibhih |

najnasisamiti praha susuptadutthito'pi hi |

ayodahadivattena laksanam paramatmanah || 54||

pratyaktvadatisuksmatvadatmadrstyanusilanat |

ato vrttirvihayanya hyahamvrttyopalaksate || 55||

atmana cavinabhavamathava vilayam vrajet |

na tu paksantaram yayadatascahandhiyocyate || 56||

kidrkpunarvastu laksyam |

namadibhyah paro bhuma niskalo'karako'kriyah |

sa evatmavatamatma svatassiddhah sa eva nah || 57||

ajnanotthabuddhyadikartrtvopadhimatmanam

parigrhyaivanvayavyatirekabhyamaham sukhi duhkhi

cetyahankaraderanatmadharmatvamuktam

kevalatmabhyupagame'sakyatvatphalabhavacca |

athedanimavidyaparikalpitam saksitvamashritya

kartrtvadyasesaparinamapratisedhayaha |

esa sarvadhiyam nrttamaviluptaikadarsanah |

viksate'viksamano'pi nimisattaddhruvo'dhruvam || 58||

nanu sarvasiddhantanamapi svasvadrstyapeksayopapannatva-

ditaretaradrstyapeksaya dussthitasiddhikatvannaikatrapi

visvasam pasyamo na ca sarvatarkikairadusitam samarthitam

sarvatarkikopadravapasarpanaya vartma sambhavayamah |

ucyate | visrabdhaih sambhavyatamanubhavamatrasaranatvat-

sarvatarkikaprasthananam | tadabhidhiyate |

imam prasikamuddisya tarkajvarabhrsaturah |

tvacchiraskavacojalairmohayantitaretaram || 59||

atrapi codayanti | anubhavatmano'pi vikriyabhyupagame'na-

bhyupagame'pi dosa eva | yasmadaha |

"varsatapabhyam kim vyomnascarmanyeva tayoh phalam |

carmopamascetso'nityah khatulyascedasatsamah " || 60||

buddhijanmani pumsasca vikrtiryadyanityata |

athavikrtirevayam pramateti na yujyate || 61||

asya pariharah |

urdhvam gacchati dhume kham bhidyate svinna bhidyate |

na bhidyate cetsthasnutvam bhidyate cedbhidasya ka || 62||

ityetatpratipattyarthamaha |

avikriyasya bhoktrtvam syadahambuddhivibhramat |

nauyanavibhramadyadvannagesu gatikalpanam || 63||

yathoktarthaviskaranaya drstantantaropadanam |

yatha jatyamaneh subhra jvalanti niscala sikha |

sannidhyasannidhanesu ghatadinamavikriya || 64||

ayamatramso vivaksita iti jnapanayaha |

yadavastha vyanaktiti tadavasthaiva sa punah |

bhanyate na vyanaktiti ghatadinamasannidhau || 65|| 

tatra ca |

sarvadhivyanjakastadvatparamatma pradipakah |

sannidhyasannidhanesu dhivrttinamavikriyah || 66||

na prakasakriya kacidasya svatmani vidyate |

upacaratkriya sasya yah prakasasya sannidhih || 67||

maivam sankisthah sankhyaradhyanto'yamiti | yatah |

yatha visuddha akase sahasaivabhramandalam |

bhutva viliyate tadvadatmanihakhilam jagat || 68||

tasmadesa kutastho na dvaitam managapi sprsati | yatah |

sabdadyakaranirbhasah ksanapradhvamsinirdrsa |

nityo'kramadrgatmaiko vyapnotiva dhiyo'nisam || 69||

evam ca sati buddheh parinamitvam yuktam |

atitanagatehatyanyugapatsarvagocaran |

vettyatmavanna dhiryasmatteneyam parinamini || 70||

tatascaitatsiddham |

apasyanpasyatim buddhimasrnvan srnvatim tatha |

niryatno'vikriyo'nicchannicchantim capyaluptadrk || 71||

dvisantimadvisannatma kupyantim capyakopanah |

nirduhkho duhkhinim caiva nissukhah sukhinimapi || 72||

amuhyamano muhyantim kalpayantimakalpayan |

smarantimasmaramscaiva sayanamasvapanmuhuh || 73||

sarvakaram nirakarah svartho'svartham niringanah |

nistrikalastrikalastham kutasthah ksanabhanguram || 74||

nirapeksasca sapeksam paracim pratyagadvayah |

savadhim nirgateyattah sarvadehesu pasyati || 75||

etasmacca karanadayamartho vyavasiyatam |

duhkhi yadi bhavedatma kassaksi duhkhino bhavet |

duhkhinah saksitayukta saksino duhkhita tatha || 76||

purvasyaiva vyakhyanarthamaha |

narte syadvikriyam duhkhi saksita ka vikarinah |

dhivikriyasahasranam saksyato'hamavikriyah || 77||

evam sarvasmin vyabhicarinyatmavastvevavyabhicarityanubhavato

vyavasthapanayaha |

pramanatannibhesvasya nocchittirmama samvidah |

matto'nyadrupamabhati yattatsyatksanabhangi hi || 78||

utpattisthitibhangesu kumbhasya viyato yatha |

notpattisthitinasassyurbuddherevam mamapi ca ||79||

sukhaduhkhasambandhanam ca pratyaksatvanna

sraddhamatragrahyametat |

sukhaduhkhadisambandham yatha dandena dandinam |

radhako viksate buddhim saksi tadvadasamhatah || 80||

etasmacca hetordhiyah parinamitvam yuktam |

yenaivasya bhavedyogah sukhakumbhadina dhiyah |

tam vidanti tadaivanyam vetti nato vikarini || 81||

asyasca ksanabhangaratve svayamevatma saksi | na hi

kutasthavabodhamantarena buddherevavirbhavatirobhavadi-

siddhirasti |

parinamidhiyam vrttam nityakramadrgatmana |

sadbhavavikriyameti vyaptam khenankaro yatha || 82||

sata atmanascavikaritve yuktih |

smrtisvapnaprabodhesu na kascitpratyayo dhiyah |

drsavyapto'styato nityamavikari svayandrsih || 83||

evam tavatparabhyupagataprakriyaprasthanena

nirastasesavikaraikatmyam

pratipaditamupapattibhih | athadhuna srautim

prakriyamavalambyocyate |

astu va parinamo'sya drseh kutastharupatah |

kalpito'pi mrsaivasau dandasyevapsu vakrata || 84||

satsu bhavavikaresu nisiddhesvevamatmani |

dosah kascidihasaktum na sakyastarkikasvabhih || 85||

prakrtamevopadaya buddheh parinamitvamatmanasca

kutasthatvam yuktibhirucyate |

pratyartham tu vibhidyante buddhayo visayonmukhah |

na bhidavagatestadvatsarvastascinnibha yatah || 86||

svasambaddhartha eva |

savasesaparicchedinyata eva na krtsnavit |

no cetparinamedbuddhih sarvajna svatmavadbhavet || 87||

ato'vagaterekatvat |

candalabuddheryarrdrstr tadeva brahmabuddhidrk |

ekam tadubhayorjyotirbhasyabhedadanekavat || 88|| 

kasmat |

avasthadesakaladibhedo nastyanayoryatah |

tasmajjagaddhiyam vrttam jyotirekam sadeksate || 89||

sarvadehesvatmaikatve pratibuddhaparamarthatattvasya-

pyapratibuddhadehasambaddhadasesaduhkhasambandha iti cettanna |

bodhatpragapi duhkhitvam nanyadehotthamasti nah |

bodhadurdhvam kutastatsyadyatra svagatamapyasat || 90||

na ceyam svamanisiketi grahyam | kutah |

srutyavastambhat |

sabdadyakaranirbhasa hanopadanadharmini |

bhasyetyaha srutirdrstiratmano'parinaminah || 91||

ka tvasau srutih |

drsterdrastaramatmanam na pasyerdrsyamanaya |

vijnataramare kena vijaniyaddhiyam patim || 92||

yasmatsarvapramanopapanno'yamarthastasmadato'nyathavadino

jatyandha ivanukampaniya ityaha |

tadetadadvayam brahma nirvikaram kubuddhibhih |

jatyandhagajadrstyeva kotisah parikalpyate || 93||

pramanopapanasyarthasyasambhavanattadanukampaniyatvasiddhih |

tadetadaha |

yadyadvisesanam drstam natmanastadananvayat |

khasya kumbhadivattasmadatma syannirvisesanah || 94||

atascatmano bhedasamsparso bhedasya mithyasvabhavyadata

aha |

avagatyatmano yasmadagamapayi kumbhavat |

sahankaramidam visvam tasmattatsyatkacadivat || 95||

sarvasyaivanumanavyaparasya phalamiyadeva yadvivekagrahanam |

taducyate |

buddheranatmadharmatvamanumanatprasiddhyati |

atmano'pyadvitiyatvamatmatvadeva siddhyati || 96||

yadyapyayam grahitrgrahanagrahyagrhititatphalatmaka

abrahmastambaparyantah samsaro'nvayavyatirekabhyamanatmataya

nirmalyavadapaviddhah | tathapi tu naivasau svatassiddhatma-

vyatiriktanatmaprakrtipadarthavyapasrayah sankhyanamiva |

kim tarhi |

svatassiddhanuditanastamitakutasthatmaprajnanamatra-

sarirapratibimbitavicaritasiddhatmanavabodhasraya eva

tadupadanatvattasyetimamartham nirvaktukama aha |

rte jnanam na santyartha asti jnanamrte'pi tan |

evam dhiyo hirugjyotirvivicyadanumanatah || 97||

yasmatpramanaprameyavyavahara atmanavabodhasraya

eva tasmatsiddhamatmano'prameyatvam | naiva hi karyam

svakaranamatilanghyanyatrakaraka aspadamupanibadhnati |

ata aha |

vyavadhiyanta evami buddhidehaghatadayah |

atmatvadatmanah kena vyavadhanam managapi || 98||

svayamanavagamatmakatvadanavagamatkatvam ca

mohamatropadanatvat |

pramanamantarenaisam buddhyadinamasiddhata |

anubhutiphalarthitvadatma jnah kimapeksate || 99||

vaksyamanetaretaradhyasasiddhyarthamuktavyatirekanuvadah |

ghatabuddherghataccarthaddrasturyadvadvibhinnata |

ahambuddherahangamyadduhkhinasca tatha drseh || 100||

evametayoratmanatmanoh svatah paratah siddhayorlaukikarajju-

sarpadhyaropavadavidyopasraya evetaretaradhyaropa ityetadaha |

abhrayanam yatha mohacchasabhrtyadhyavasyati |

sukhitvadindhiyo dharmamstadvadatmani manyate || 101 ||

dagdhrtvam ca yatha vahnerayaso manyate kudhih |

chaitanyam tadvadatmiyam mohatkartari manyate || 102||

sarva evayamatmanatmavibhagah pratyaksadipramanavartma-

nyunapatito'vidyotsangavartyeva na paramatmavyapasrayah |

asyascavidyayah sarvanarthahetoh kuto nivrttiriti

cettadaha |

duhkharaservicitrasya seyam bhrantiscirantani |

mulam samsaravrksasya tadbadhastattvadarsanat || 103||

tadbadhastattvadarsanaditi kutah sambhavyata iti cedata

ahagopalavipalapanditamiyameva prasiddhih |

apramottham pramotthena jnanam jnanena badhyate |

ahirajjvadivadbadho dehadyatmamatestatha || 104||

laukikaprameyavailaksanyadatmano nehanadhigatadhigamah

pramanaphalam |

avidyanasamatram tu phalamityupacaryate |

najnatajnapanam nyayyamavagatyekarupatah || 105||

yasmadatmanavabodhamatropadanah pramatradayastasmat |

na vidantyatmanah sattam drastrdarsanagocarah |

na canyonyamato'misam jneyatvam bhinnasadhanam || 106||

drastraderasadharanarupajnapanayaha |

bahya akaravan grahyo grahanam niscayadimat |

anvayyahamiti jneyah saksi tvatma dhruvah sada || 107||

sarvakarakakriyaphalavibhagattmakasamsarasunya atmeti

karakakriyaphalavibhagasaksitvadatmanastadaha |

grahakagrahanagrahyavibhage yo'vibhagavan |

hanopadanayossaksi hanopadanavarjitah || 108||

grahakadinisthaiva grahakadibhavabhavavibhagasiddhih

kasmanneti cettadaha |

svasadhana svayam nasto na nasam vettyabhavatah |

ata eva na canyesamato'sau bhinnasaksikah || 109||

grahakaderanyasaksipurvakatvasiddheh

svasaksino'pyanyasaksipurvakatva-

danavastheti cettanna saksino vyatiriktahetvanapeksatvadata

aha |

dhivannapeksate siddhimatmanyasmadavikriyah |

nirapeksamapeksyaiva siddhantyanye na tu svayam || 110||

yato grahakadisvatmabhavo'vidyanibandhana eva

tasmadanvayavyatirekabhyam vibhajyanatmanah svayam |

utpattisthitinasesu yo'vagatyaiva vartate |

jagato'vikarayavehi tamasmiti na nasvaram || 111||

svatassiddhatmachaitanyapratibimbitavicaritasiddhikatmanava-

bodhotthetaretarasvabhavapeksasiddhatvatsvatascasiddhe-

ranatmano dvaitendrajalasya |

na svayam svasya nanatvam navagatyatmana yatah |

nobhabhyamapyatassiddhamadvaitam dvaitabadhaya || 112||

yathoktarthapratipattidradhimne srutyudaharanopanyasah |

nityavagatirupatvatkarakadirna catmanah |

asthulam netinetiti na jayata iti srutih || 113|| 

sarvasyasya grahakaderdvaitaprapancasyatmanavabodha-

matropadanasya svayam seddhumasakyatvadatmasiddhesca-

nupadeyatvat |

atmanascennivaryante buddhidehaghatadayah |

sasthagocarakalpaste vijneyah paramarthatah || 114||

kuto nyayabaladevam niscitam pratiyate | yasmat |

nityam samvidamashritya svatassiddhamavikriyam |

siddhayante dhiyo bodhastamscashritya ghatadayah || 115||

yasmanna kayacidapi yuktyatmanah karakatvam kriyatvam

phalatvam copapadyate tasmadatmavastuyathatmyanavabodha-

matropadanatvannabhasiva rajodhumatusara niharanila-

tvadyadhyaso yathoktatmani sarvo'yam kriyakarakaphalatmaka-

samsaro'hammamatvayatnecchadimithyadhyasa eveti

siddhamimamarthamaha |

ahammithyabhisapena duhkhyatma tadbubhutsaya |

itah srutim taya netityuktah kaivalyamasthitah || 116||

tasyasya mumuksoh srautadvacasah

svapnanimittotsaritanidrasyeveyam

niscitartha prama jayate |

naham na ca mamatmatvatsarvadanatmavarjitah |

bhanaviva tamodhyaso'pahnavasca tatha mayi || 117||

so'yamevampratipannasvabhavamatmanam pratipanno'nukrosati |

yatra tvasyeti satopam krtsnadvaitanisedhinim |

protsarayantim samsaramapyasrausam na kim srutim || 118||

ityomityavabuddhatma niskalo'karako'kriyah |

virakta iva buddhyaderekakitvamupeyivan || 119||

iti dvitiyo'dhyayah || 2||

atha trtiyo'dhyayah |

sarvo'yam pramitipramanaprameyapramatrlaksana

abrahmastambaparyanto mithyadhyasa eveti bahusa

upapattibhiratisthipam | atma ca

janmadisadbhavavikaravarjitah

kutasthabodha eveti sphutikrtam | tayosca

mithyadhyasakutasthatmanornantarenajnanam

sambandho'nyatra codanapariprapitat yatha

"iyamevargagnih sama" iti | taccajnanam

svatmamatra nimittam na sambhavatiti

kasyacitkasmimscidvisaye

bhavatityabhyupagantavyam | iha ca padarthadvayam

nirddharitamatmanatma ca |

tatranatmanastavannajnanenabhisambandhah | tasya hi

svarupamevajnanam na hi svato'jnanasyajnanam ghatate |

sambhavadapyajnanasvabhave'jnanam kamatisayam janayet |

na ca tatra jnanapraptirasti yena tatpratisedhatmakamajnanam

syat | anatmanascajnanaprasutattvat |

na hi purvasiddham sattatolabdhatmalabhasya setsyata

asrayasyasrayi sambhavati | tadanapeksasya ca tasya

nissvabhavatvat | etebhya eva hetubhyo

nanatmavisayamajnanam

sambhavatiti grahyam | evam tavannanatmano'jnanitvam

napi

tadvisayamajnanam | parisesyadatmana evastvajnanam

tasyajno'smityanubhavadarsanat | "so'ham bhagavo

mantravidevasmi natmavit "iti sruteh |

na catmano'jnanasvarupata tasya chaitanyamatrasvabhavya-

datisayasca sambhavati jnanaviparilopo jnanapraptesca

sambhavastasya jnanakaritvat | na ca ajnanakaryatvam

kutasthatmasvabhavyadajnananapeksasya catmanah svata eva

svarupasiddheryuktamatmana evajnatvam | kimvisayam

punastadatmano'jnanam | atmavisayamiti brumah |

nanvatmano'pi jnanasvarupatvadananyatvacca

jnanaprakrtitvadibhyasca hetubhyo naivajnanam ghatate |

ghatata eva | katham |

ajnanamatranimittatvattadvibhagasya sarpatmateva rajjvah |

tasmattadapanuttau dvaitanarthabhavah | tadapanodasca

vakyadeva tatpadapadarthabhijnasya |

ato vakyavyakhyanayadhyaya arabhyate | tatra yathoktena

prakarena tattvamasyadivakyopanivistapadapadarthayoh

krtanvayavyatirekah |

yada na tattvamasyaderbrahmasmityavagacchati |

pradhvastahammamo naiti tada girmanasoh srtim || 1||

yadaiva tadartham tvamarthe'vaiti tadaivavakyarthatam

pratipadyate girmanasoh srtim na pratipadyata iti | kuta

etaddhyavasiyate | yasmat |

tatpadam prakrtartham syattvampadam pratyagatmani |

nilotpalavadetabhyam duhkhyanatmatvavarane || 2||

evam krtanvayavyatireko vakyadevavakyartham pratipadyata

ityuktamatastadvyakhyanaya sutropanyasah |

samanadhikaranyam ca visesanavisesyata |

laksyalaksanasambandhah padarthapratyagatmanam || 3||

asmin sutra upanyaste kasciccodayati yo'yam

vakyarthapratipattau purvadhyayenanvayavyatirekalaksano

nyayah sarvakarmasannyasapurvako'bhihitah kimayam

vidhipariprapitah kim va svarasata evatra

pumanpravartata iti | kincatah | srnu |

yadyatmavastusaksatkaranaya vidhipariprapito'yam

nyayastadavasyamatmavastusaksatkaranaya

vyavrttasubhasubhakarmarasirekagramana

anvayavyatirekabhyam yathoktabhyamatmadarsanam karoti |

aparisamapyatmadarsanam tatah pracyavamana arudhapatito

bhavati | yadi punaryadrcchatah pravartate tada na

kasciddosa iti | vidhipariprapita iti brumo yata aha |

samadisadhanah pasyedatmanyatmanamanjasa |

anvayavyatirekabhyam tyaktva yusmadasesatah || 4||

yusmadarthe parityakte purvoktairhetubhih srutih |

viksapannasya ko'smiti tattvamityaha sauhrdat || 5||

atrapi codayanti sankhyah | sarirendriyamanobuddhi-

svanatmasvatmeti nissandhibandhanam mithyajnanamajnanam

tannibandhano hyatmano'nekanarthasambandhastasya

canvayavyatirekabhyameva nirastattvannirvisayam

tattvamasyadivakyam praptam | tasmadvakyasya caisa

mahima yo'yamatmanatmanorvibhaga iti |

tannirakaranayedamucyate |

bhedasamvididam jnanam bhedabhavasca saksini |

karyametadavidyaya jnatmana tyajayedvacah || 6||

jnatmana tyajayedvaca ityupasrutyaha kascit |

mithyajnanavyatirekenatmanavabodhasyabhavatkim

vakyena nivartate | ajnanam hi nama jnanabhavastasya

cavastusvabhavyatkutah samsarakaranatvam na hyasatah

sajjanmesyate "kutastu khalu somyaivam syat " iti

"kathamasatah sajjayeta " iti sruteriti | atrocyate |

ajnata eva sarvo'rthah pragyato buddhijanmanah |

ekenaiva sata samsca sannajnato bhavettatah || 7||

sannajnato bhavettata ityuktamadhastatena slokena |

ko'sau sannajnata ityapeksayam tatsvarupapratipadanayaha |

pramitsayam ya abhati svayam matrpramanayoh |

svamahimna ca yassiddhah so'jnatartho'vasiyatam || 8||

atra kecidahuh | yatkincidiha vakyam laukikam vaidikam va

tatsarvam samsargatmakameva vakyartham gamayati |

atastattvamasyadivakyebhyah samsargatmakamaham brahmeti

vijnaya tavannididhyasita yavadavakyarthatmakah

pratyagatmavisayo'vabodho'ham brahmeti samabhijayate |

tasmadeva vijnanatkaivalyamapnotiti

tannirakaranayedamucyate |

samanadhikaranyaderghatetarakhayoriva |

vyavrtteh syadavakyarthah saksannastattvamarthayoh || 9||

kuto'vakyartho'vasiyata iti cettatpratipattyartham

visesanavisesyayoh samarthyoktih |

nirduhkhitvam tvamarthasya tadarthena visesanat |

pratyakta ca tadarthasya tvampadenasya sannidheh || 10||

uktam samanadhikaranyam visesanavisesyabhavasca

sanksepato'tha laksyalaksanavyakhyanayaha |

kutasthabodhapratyaktvamanimittam sadatmanah |

boddhrtahantayorhetustabhyam tenopalaksyate || 11||

buddheh kutasthabodhapratyaktvanimitte boddhrtapratyaktve

ye tvasadharane tayorvisesavacanam |

boddhrta kartrta buddheh karmata syadahantaya |

tayoraikyam yatha buddhau purvayorevamatmani || 12||

yatha buddhau purvayorevamatmanityatidesena buddhisadharmya-

vidhanannanatvaprasaktau tadapavadarthamaha |

dharmadharmitvabhedo'syah so'pi naivatmano yatah |

pratyagjyotirato'bhinnam bhedahetorasambhavat || 13||

bhedahetasambhavam darsayannaha |

na kasyancidavasthayam bodhapratyaktvayorbhida |

vyabhicaro'thava drsto yathahantadvidossada || 14||

yasmadajnanopadanaya eva buddherbhedo

natmanastasmadetatsiddham |

kutasthabodhato'dvaitam saksattvam pratyagatmanah |

kutasthabodhadboddhri dhih svato hiyam vinasvari || 15||

athadhuna prakrtasyaiva parinaminah kutasthasya ca

laksanamucyate |

visesam kancidashritya yatsvarupam pratiyate |

pratyabhijnapramanena parinami sa dehavat || 16||

samanyacca visesacca svamahimnaiva yo bhavet |

vyuthyayapyavikari syatkumbhakasadivattu sah || 17||

atmano buddhesca bodhapratyagatmatvamabhihitam

tayorasadharanalaksanabhidhanarthamaha |

buddheryatpratyagatmatvam tatsyaddehadyupasrayat |

atmanastu svarupam tannabhasah susita yatha || 18||

boddhrtvam tadvadevasyah pratyayotpattihetutah |

atmanastu svarupam tattisthantiva mahibhrtah || 19||

tayoh kutasthaparinaminoratmanavabodha eva sambandhaheturna

punarvastavah kascidapi sambandha upapadyata ityaha |

samyaksamsayamithyatvairdhireveyam vibhajyate |

hanopadanatamisam mohadadhyasyate drsau || 20||

kutah kutasthatmasiddhiriti cedyatah |

na hanam hanamatrena nodayo'piyata yatah |

tatsiddhih syattu taddhine hanadanavidharmake || 21||

evam |

agamapayihetubhyam dhutva sarvananatmanah |

tatastattvamasityetaddhantyasmadi nijam tamah || 22||

ityadi punahpunarucyate granthalaghavadbuddhilaghavam

prayojakamiti | tatra yadyapi tattvamasyadivakyadupadi-

tsitadvitiyatmarthavatparoksyasadvitiyarthah pratiyate |

tathapi tu naivasavarthah srutya tatparyena

pratipipadayisitah pragapetasya pratitatvaditimamarthamaha |

tadityetatpadam loke bahvarthapratipadakam |

aparityajya paroksyamabhidhanotthameva tat || 23||

tvamityapi padam tadvatsaksanmatrarthavaci tu |

samsaritamasantyajya sapi syadabhidhanaja || 24||

viruddhoddesanatvacca

paroksyaduhkhitvayoravivaksitatvamityaha |

uddisyamanam vakyastham noddesanagunatvitam |

akanksitapadarthena samsargam pratipadyate || 25||

yata etadevamato'nupaditsitayorapi

tattvamarthayorvisesanavisesyabhavo

bhedasamsargarahitavakyarthalaksanayaivetyupasamharah |

tado visesanarthatvam visesyatvam tvamastatha |

laksyalaksanasambandhastayoh syatpratyagatmana || 26||

katham punaravivaksitaviruddhanirasyamanasya laksanarthatvam |

laksanam sarpavadrajjvah praticah syadaham tatha |

tadbadhenaiva vakyartham vetti so'pi tadasrayat || 27||

iyam cavakyarthapratipattiranvayavyatirekabhijnasyaiva |

yasmat |

yavadyavannirasyayam dehadinpratyagancati |

tavattavattadartho'pi tvamartham praviviksati || 28||

kasmatpunah karanaddehadyanatmatvapratipattavevatma

tadarthamatmatvenabhilingate na viparyaya iti | ucyate |

pratyagatmanavabodhasyanatmasvabhavyattadabhinirvrttascayam

buddhyadidehantastasminnatmatvamavidyakrtamevatmatvamivana-

tmatvamapi savidyasyaiva | yato niravidyo vidvanavakyartharupa

eva kevalo'vasisyate tasmaducyate |

dehadivyavadhanatvattadartham svayamapyatah |

paroksyenaiva janati saksattvam tadanatmanah || 29||

yathoktarthapratipattisaukaryaya drstantopadanam |

pratyagudbhutapittasya yatha bahyarthapitata |

chaitanyam pratyagatmiyam bahirvaddrsyate tatha || 30||

yasmadevamato visuddhamavasiyatam |

padanyuddhrtya vakyebhyo hyanvayavyatirekatah |

padarthamllokato buddhva vetti vakyarthamanjasa || 31||

kutah punah samanyamatravrtteh padasya

vakyarthapratipattihetutvamiti |  badham |

samanyam hi padam brute viseso vakyakartrkah |

srutyadipratibaddham sadvisesartham bhavetpadam || 32||

anvayavyatirekapurassaram vakyameva

samanadhikaranyadinavidya-

patalapradhvamsadvarena mumuksum svarajye'bhisecayati na

tvanvayavyatirekamatrasadhyo'yamartha ityaha |

buddhyadinamanatmatvam lingadapi ca sidhyati |

nivrttistavata netityato vakyam samasrayet || 33||

na kevalamanumanamatrasarano'bhilasitamartham na

prapnotityanartham capnotityaha |

anadrtya srutim mohadato bauddhastamasvinah |

apedire niratmatvamanumanaikacaksusah || 34||

na canadare karanamasti | yasmatsarvatraivanadaranimittam

pramanasya pramanantarapratipannapratipadanam va

viparitapratipadanam va samsayitapratipadanam va na va

pratipadanamiti-- na caitesamanyatamadapi karanamasti |

yata aha |

manantaranavastabdham nirduhkhyatmanamanjasa |

bodhayanti srutih kena na pramanamitiryate || 35||

na ca samsayitavyamavagamayati | yatah |

sarvasamsayahetau hi niraste kathamatmani |

jayeta samsayo vakyadanumanena yusmadi || 36||

api ca |

yatra syatsamsayo nasau jneya atmeti panditaih |

na yatah samsayapraptiratmano'vagatitvatah || 37||

anavabodhakatvam tu durotsaritameva | yata aha |

bodhe'pyanubhavo yasya na kathancana jayate |

tam katham bodhayecchastram lostam narasamakrtim || 38||

anvayavyatirekapurassaram vakyamevavakyartharupamatmanam

pratipadayatityasya paksasya dradhimna

srutyudaharanamupanyasyati |

jighranimamaham gandhamiti yo vettyavikriyah |

sa atma tatparam jyotih sirasidam vacah sruteh || 39||

yatha "tatsatyam sa atma tattvamasi " ityasya

sesatvenanvayavyatirekasrutiryatha "ya eso'ksini

puruso

drsyate " ityadya "atha yo vededam jighrani "

ityanta tatha "aham brahmasmi " ityasya sesah |

ahamah pratyagatmartho nirastasesayusmadah |

bambhaniti srutirnyayya yo'yamityadina'sakrt || 40||

katham punarayamartho'vasiyate ahamvyajenatratmartho

bubodhayisita iti | yatah |

esa atma svayanjyoti ravisomagnivaksu sah |

itesvastam drgevaste bhasayancittacestitam || 41||

nirnenekti ca prsto munih |

atmanaivetyupasrutya ko'yamatmetyudirite |

buddheh param svatomuktamatmanam munirabhyadhat || 42||

yasmaccatmatrahamvyajena pratyanmatro

jigrahayisitastasmadahamvrttih svarupasya vilayenaiva

vakyarthavagamaya karanatvam pratipadyata itimamarthamaha |

ahamvrttyaiva tadbrahma yasmadeso'vagacchati |

tatsvarupalayenatah karanam syadahankrtih || 43||

ata eva ca yah pratijnato'rtho "nahangrahye na

taddhine "ityadih sa yuktibhirupapadita iti

krtvopasamhriyate |

grhitahampadarthascetkasmajjno na prapadyate |

pratyaksadivirodhaccetpraticyuktirna yusmadi || 44||

purvasyaiva slokarthasya vispastarthamaha |

parancyeva tu sarvani pratyaksadini natmani |

praticyeva pravrttam tatsadasiti vaco'njasa || 45||

tasmatpramatrpramanaprameyebhyo

hiyamanopadiyamanebhyo'nvayavyatirekabhyam

munjesikavadasesabuddhivikriyasaksitayatmanam

niskrsya tattvamasyadivakyebhyo'purvadilaksanamatmanam

vijaniyat | tadetadaha |

aham duhkhi sukhi ceti yenayam pratyayo'dhruvah |

avagatyanta abhati sa ma atmeti vakyadhih || 46||

pramanantaranavastabdham nirastasesakarya-

karanatmakadvaitaprapancam satyajnanananda-

laksanamatmanam tattvamasyahambrahmasmityadivakyam

samsayitamithyajnanajnanapradhvamsamukhena

saksadaparoksatkaratalanyastamalakavatpratipadayatyeve-

tyasakrdabhihitam | tatra kecidahuh--tattvamasyadivakyai-

ryathavasthitavastuyathatmyanvakhyananisthairna

yathokto'rthah pratipattum sakyate'bhidhasrutitvattesam |

na hi loke'bhidhasruteh pramanantaranirapeksaya

nadyastire phalani santityadikayah pramanyamabhyupagatam |

ato niyogamukhenaivabhidhasruteh pramanyam yuktam

pramanantaranirapeksatvanniyogasya | asya pariharartha-

masesapratyaksadiprameyatvanirakaranadvarenatindriyartha-

visayatvadabhidhasruteh pramanyam suptapurusaprabodhaka-

vakyasyeva vaktavyamityayamarambhah |

nityavagatirupatvadanyamananapeksanat |

sabdadigunahinatvatsamsayanavataratah || 47||

trsnanisthivanairnatma pratyaksadyah pramiyate |

pratyagatmatvahetosca svarthatvadaprameyatah || 48||

srutirapimamartham nirvadati |

diddaksitaparichinnaparagrupadisamsrayat |

viparitamato drstya svatobuddham na pasyati || 49||

nyayasiddhamato vakti drsterdrastaramatmanah |

na pasyetpratyagatmanam pramanam srutiradarat || 50||

anumanavisayatve'nyadapi karanamucyate |

pratyaksasya paraktvanna sambandhagrahanam yatah |

atmano'to'numityasyanubhavo na kathancana || 51||

evamayam pramatrpramanaprameyavyavaharah sarva eva

paracinavisaya eva na praticinamatmanamavagahayitumalam |

evam ca satyanenaiva yathokto'rtho'vasatum sakyata ityaha |

pramanavyavaharo'yam sarva eva paragyatah |

suvicaryapyato'nena yusmadyeva didrksate || 52||

yasmallaukikapratyaksadipramananadhigamyo'hambrahmasmiti

vakyarthastasmat |

anvayavyatirekabhyam nirasyapranato yateh |

viksapannasya ko'smiti tadasiti srutirjagau || 53||

so'yamanvayavyatirekanyaya etavaneva yadavasano vakyarthasta-

dabhijnasyahambrahmasmityavirbhavati |

drastrdrsyavibhagenagamapayi-

saksivibhagena ca srutyabhyupagamatah sanksipyocyate |

drsyatvadghatavaddeho dehavaccendriyanyapi |

manascendriyavajjneyam manovanniscayadimat || 54||

tatha sakalakaryakaranagamapayi vibhagasaksitvenapi |

pragasadyati pascatsatsacca yayadasattatha |

anatmabhijanam tatsyadviparitah svayam drsih || 55||

tatra ghatadinam drsyanamanatmatvam drastratmapurvakam

pratyaksenaiva pramanenopalabhyanatmanascasadharanan-

dharmanavadharya tairdrsyatvagamapayadibhirdharmaih

sarirendriyamanoniscayadivrttiranatmataya

vyudasyahamvrttimato'pi drsyatvavisesaddrastr-

purvakatvamavasiyate | tadetadaha |

ghatadayo yatha lingam syuh paramparayahamah |

drsyatvadahamapyevam lingam syaddrasturatmanah || 56||

nanu drastrdarsanadrsyanam jagratsvapnasusupte-

svagamapayadarsanadyasaksikau tesamagamapayau sa

agamapayavibhagarahita atma yatha yannibandhanau jagatah

prakasaprakasau sa prakasaprakasavibhagarahitah surya

iti |

yada caivam tada vakyavagamyasyarthasyanuditanastamita-

vijnanamatrasvabhavasyanumanenaiva pratipannatvatpunarapi

vakyasya nirvisayatvaprasangah | naisa dosah |

lingavyavadhanena tatpratipatteh | nanu saksadaparoksa-

datmasvabhavenanatmano hanopadanayoh

sambandhagrahanatkamatisayam

vakyam kuryat | maivam vocah |

lingadhinatvattatpratipatteh |

na hi lingavyavadhanenatmapratipattih saksatpratipattirbhavati

"yamevaisa vrnute tena labhyah " iti sruteh | ata aha |

lingamastitvanisthatvanna syadvakyarthabodhakam |

sadasadvyutthitatma'yamato vakyatpratiyate || 57||

nanu yadi vyavrttasadasadvikalpajalam vastvabhistam

vakyadbhavatastathapi tutsaryate vakyavisaya

trsna--yasmadantarenapi vakyasravanam

nirastasesavikalpamagopalavipalapanditam susupte

vastu siddhamato nartho vakyasravanena | naitadevam |

kim karanam | sarvanarthabijasyatmanavabodhasya

susupte sambhavat | yadi hi susupte'jnanam

nabhavisyadantarenapi vedantavakyasravanamanana-

nididhyasananyaham brahmasmityadhyavasayatsarvaprana-

bhutamapi svarasata eva susuptapratipatteh sakalasamsaro-

cchittiprasangah | na ca kaivalyatpunarutthanam nyayya-

manirmoksaprasangat | na canya eva susupto'nya

evotthita iti sakyam vaktum nadraksamaham susupte'nyat-

kincidapityuttitasya pratyabhijnadarsanat | tasmadavasyam

susupte'jnanamabhyupagantavyam | nanu yadi tatrajnana-

mabhavisyadragadvesaghatajnanadivatpratyaksamabhavisya-

dyatheha loke ghatam na janamityajnanamavyavahitam

pratyaksam | atrocyate | na | abhivyanjakabhavat |

kathamabhivyanjakabhava iti cecchrnu |

bahyam vrttimanutpadya vyaktih syannahamo yatha |

narte'ntahkaranam tadvaddhvantasya vyaktiranjasi || 58||

kascidatikrantam pratismrtya "drsyatvadahamapyevam

lingam syaddrasturatmanah " iti

niryuktikamabhihitamityaha | kim karanam |

ahantajjnatrorvivekaprasiddheh | yatheha

ghatadevadattayorgrahyagrahakatvena sphutataro vibhagah prasiddho

loke na tathehahankaratajjnatrorvibhago'stiti

tasmadasadhvetadabhihitamiti | atrocyate |

dahyadahakataikatra yatha syadvahnidarunoh |

jneyajnatrkataivam syadahanjnatroh parasparam || 59||

evam tavadavidyotthasyantahkaranasya  bahyavisayanimitta-

rupavacchedayahamvrttirvyapriyate | tayavacchinnam

satkutasthapratyagatmopadanavabodharupasyavyavadhanataya

visayabhavam pratipadyata iti | tatra tayorjnatrahantarupayo-

ravabhasakavabhasyasambandhavyatirekena nanyatsambandhantara-

mupapadyate | ahantarupam tvatmasatkrtva'hankancukam

paridhayopakaryatvopakarakatvaksamah san bahyavisaye-

nopakarinapakarina vatmatmiyam sambandham pratipadyate |

tadabhidhiyate |

idam jnanam bhavejjnaturmamajnanam tathahamah |

ajnanopadhinedam syadvikriyato'hamo mama || 60||

ekasyaiva jnaturantarbahyanimittabhedadvibhinne'pi

visaya idam mameti jnanam dvairupyam jayata ityuktam |

atropakriyamanapakriyamanasyaiva jnaturvisaye

mamapratyayo bhavati viparyaye cedampratyaya iti kathamavagamyate |

avagamyatamanvayavyatirekabhyam | tatkathamityaha |

anupakriyamanatvanna jnatuh syadaham mama |

ghatadivadidam tu syanmohamatravyapasrayat || 61||

mohatatkaryasrayatvajjnatrtvavikriyayoh

purvatredammamajnanvayah pradarsitah | athadhuna tadvyatirekena

vyatirekapradarsanarthaha |

vikriyajnanasunyatvannedam na ca mamatmanah |

utthitasya sato'jnanam nahamajnasisam yatah || 62||

atmanatmavivekasyeyattapradarsanarthamaha |

vakyapratyaksamanabhyamiyanarthah pratiyate |

anarthakrttamohanirvakyadeva sadatmanah || 63||

dvitiyadhyayadau srotrcatustayamupanyastam |

tatra krtsnanatmanivrttau satyam yah pratyagatma-

nyavakyarthatam pratipadyate sa ksapitasesantarayaheturiti

na tam prati vaktavyam kincidapyavasisyate | yo'pi

vakyasravanamatradeva pratipadyate tasyapyatindriya-

saktimattvanna kincidapyapeksitavyamasti | yasca

sravitatattvamasyadivakyah svayamevanvayavyatireko krtva

tadavasana eva vakyartham pratipadyate'savapi yathartham

pratipanna iti purvavadevopeksitavyah |

yah punaranvayavyatirekau karayitvapi punahpunarvakyam sravyate

yathabhutarthapratipattaye tasya krtanvayavyatirekasya satah

katham vakyam sravyata iti | ucyate |

navasankhyahrtajnano dasamo vibhramadyatha |

na vetti dasamo'smiti viksamano'pi tannava || 64||

atha drstantagatamartham darstantikarthe

samarpayisyannaha |

apaviddhadvayo'pyevam tattvamasyadina vina |

vetti naikalamatmanam nanvesyam catra karanam || 65||

nanvesyam catra karanamityuktam tatkasmaditi codite

pratyahanvesanasahisnutvat | tatkathamityaha |

seyam bhrantirniralamba sarvanyayavirodhini |

sahate na vicaram sa tamo yadvaddivakaram || 66||

tasyah khalvasya avidyaya bhranteh samyagjnanotpattidvarena

nivrttih |

bubhutsocchedini casya sadasityadina drdham |

pratici pratipattih syannasau manantaradbhavet || 67||

katham punarvakyam pratipadayatyeveti ced drstantoktih |

jijnasordasamam yadvannavatikramya tamyatah |

tvameva dasamo'siti kuryadevam pramam vacah || 68||

sa ca tattvamasyadivakyasravanaja pramotpannavadeva |

na ca naivamiti pratyayantara jayate | tadetaddrstantena

pratipadayati |

dasamo'siti vakyottha na dhirasya vihanyate |

adimadhyavasanesu na navasvasya samsayah || 69||

evam tattvamasityasmaddvaitanutpratyagatmani |

samyagjnatatvamarthasya jayetaiva prama drdha || 70||

pratyagatmani pramopajayata ityuktam tatra codyate |

kim yatha ghatadiprameyavisaya prama kartradi-

karakabhedanapahnavena jayate tathaivotasesakaraka-

gramopamardena kartuh pratyagatmaniti | ucyate |

pratyaktasya svatorupam niskriyakarakaphalam |

advitiyam tadiddha dhih pratyagatmeva laksyate || 71||

yasmadevam |

vipascito'pyatastasyamatmabhavam vitanvate |

daviyassvindriyarthesu ksiyate hyuttarottaram ||  72||

aha | yadi vakyameva yathabhutarthavabodhakamatha

kasya hetoravidyotthapitasya kartrtvaderupadesa ityukte

pratividhiyate |

bhrantiprasiddhyanudyartham tattatvam bhrantibadhaya |

ayam netyupadisyeta tathaivam tattvamityapi || 73||

imamartham drstantena buddhavarohayati |

sthanuh sthanuritivoktirna nrbuddhim nirasyati |

vyanuvadattathaivoktirbhrantim pumso na badhate || 74||

yasmacchrotrprasiddhanuvadyeva tvamitipadam

tasmaduddisyamanasthatvadduhkhitvaderavivaksitatvameva |

vidhiyamanatve hi sati virodhaprasango na tu vidhiyamana-

nudyamanayoriti | svapradhanayorhi padayorvirodhasanka

samanyalingatatvattayorna viparyaye |

analingitasamanyau na jihasitavadinau |

vyutthitau tattvamau tasmadanyonyabhisamiksanau || 75||

apastasamanyarthatvadanuvadasthatvadvidhiyamanena

ca saha virodhadduhkhitvaderastu kamam jihasitarthayo-

rasamsargo yathopanyastadosavirahattattvamarthayoh samsargo'stu

nilotpalavaditi cennaivamapyupapadyate | tasmat |

tadarthayostu nisthatma dvayaparoksyavarjitah |

nadvitiyam vinatmanam natma nityadrsa vina || 76||

atraha | kimiha jihasitam kim vopaditsitamiti | ucyate |

pratyagatmarthabhidhayinastvampadadubhayam pratiyate'ham

duhkhi pratyagatma ca | tatra ca pratyagatmano'ham

duhkhityanenabhisambandha atmayathatmyanavabodhahetuka

eva | ato'hamartho'pasrstatvadajnanotthatvacca heya iti

pratyaksatovasiyate | tadarthe kim heyam kim vopadeyamiti

navadhriyate | tata idamabhidhiyate |

paroksyam yattadarthe syattaddheyamahamarthavat |

praticevahamo'bhedah paroksyenatmano'pi me || 77||

katham punastadartho'dvitiyalaksanah pratyagatmopasrayam

sadvitiyatvam duhkhitvam niranvayamapanudatiti | ucyate | na

caitayornivartakanivartyabhavam vayam brumah | katham tarhi |

tvamarthe pratyagatmani praganavabuddhadvitiyata

sanenavabodhyate |

ato'navabodhanirasena tadutthasya sadvitiyatvasya tvamarthatvasya

paroksatvasya ca tadarthasthasya nirasananna vaiyadhikaranyadi-

codyasyavasaro'stiti | tadidamabhidhiyate |

tattvamarthena samprkto nanatvam vinivartayet |

naparityaktaparoksyam tvam tadartham sisrpsati || 78||

kasmatpunah karanattadartho'dvitiyalaksanastvamarthena

pratyagatmana prthagarthah sannavidyottham sadvitiyatvam

nihantiti | ucyate | virodhat | taducyate |

samsaritadvitiyena paroksyam catmana saha |

prasangikam viruddhatvattattvambhyam badhanam tayoh || 79||

tattvamarthayostu badhakatve'nyadapi karanamucyate |

ajnatapurusarthatvacchrautatvattattvamarthayoh |

svamarthamaparityajya badhakau stam viruddhayoh || 80||

evam tavadyathopakrantena prakriyavartmana na

pratyaksadipramanantarairvirodhagandho'pi sambhavyate |

yada punah sarvaprakarenapi yatamana naivemam

vakyartham sambhavayamah pratyaksadipramanantaravirodhata

eva tasminnapi paksa ucyate |

pratyaksadiviruddham cedvakyamartham vadetkvacit |

syattu taddrstividhyartham yosagnivadasamsayam || 81||

yada tu tattvamasyadivakyam sarvaprakarenapi vicaryamanam

na kriyam kataksenapi viksate tada prasankhyanadivyaparo

dussambhavya iti | taducyate |

vastvekanistham vakyam cenna tasya syatkriyarthata |

vastuno hyekarupatvadvikalpasyapyasambhavah || 82||

bhinnavisayatvacca na pramanantaravirodhah | katham |

ucyate |

apurvadhigamam kurvatpramanam syanna cenna tat |

na virodhastato yukto vibhinnarthavabodhinoh || 83||

ya evamapi bhinnavisayanam virodham vakti so'trapi virodham

bruyat |

nayam sabdah kuto yasmadrupam pasyami caksusa |

iti yadvattathaivayam virodho'ksajavakyayoh || 84||

pramananam satam na virodhah srotradinamiva

bhinnavisayatvat |

yayoscabhinnavisayatvam tayorakhunakulayoriva pratiniyata eva

badhyabadhakabhavah syat | atastaducyate |

pratyaksam cenna sabdam syacchabdam cedaksajam

katham |

pratyaksabhasah pratyakse hyagamabhasa agame || 85||

na ca pratijnahetudrstantanyaya iha sambhavati

sabdadinam pratyekam pramanatvadata aha |

svamahimna pramanani kurvantyarthavabodhanam |

itaretarasacivye pramanyam nesyate svatah || 86||

na ca sukhaduhkhadisambandho'vagatyatmanah

pratyaksadipramanairgrhyate yena virodhah

pratyaksadipramanairuddhatyate |

duhkhitavagatiscetsyanna pramiyeta satmavat |

karmanyeva prama nyayya na tu kartaryapi kvacit || 87||

abhyupagame'pi ca prasankhyanasatenapi naiva tvam

sambhavitadosanmucyate | ata aha |

pramanabaddhamulatvadduhkhitvam kena varyate |

agnyusnavannivrttiscennairatmyam hyeti saugatam || 88||

atha matam |

nirakuryatprasankhyanam duhkhitvam cetsvanusthitam |

pratyaksadiviruddhatvatkathamutpadayetpramam || 89||

nanu prasankhyanam nama tattvamasyadisabdarthanvaya-

vyatirekayuktivisayabuddhyamredanamabhidhiyate

taccanusthiyamanam pramitivardhanaya paripurnam

pramitim janayati na punaraikagryavardhanayeti |

yathasesasucinide strikrnape kaminiti nirvastukah

purusayasamatrajanitah pratyaya iti | tanna | yatah |

abhyasopacayadbuddheryatsyadaikagryameva tat |

na hi pramananyabhyasatkurvantyarthavabodhanam || 90||

abhyasopacita krtsnam bhavana cennivartayet |

naikantiki nivrttirassyadbhavanajam hi tatphalam || 91||

api caha |

duhkhasmityapi ceddhvasta kalpakotyupabrmhita |

svalpiyo'bhyasajasthasnvi bhavanetyatra ka prama || 92||

nanu sastratsthasnutvam bhavisyati | naivam |

yathavasthitavastuyathatmyavabodhamatrakaritvacchastrasya |

na hi padarthasaktyadhanakrcchastram | prasiddham ca

loke |

bhavanajam phalam yatsyadyacca syatkarmanah phalam |

na tatsthasnviti mantavyam dravidesviva sangatam || 93||

yadyapi pratyaksadipramanopatamatmano duhkhitvam |

tathapi tattvamasyadivakyotthapratyaya eva baliyaniti

niscayo'vyabhicaripramanyavakyopattatvatprameyasya

ca svata eva nirduhkhitvasiddheh | pratyaksadestu

vyabhicaritva-

tsambhavanayasca purusaparikalpanamatrava-

stambhatvacceti |

nirduhkhitvam svatassiddham pratyaksadesca duhkhita |

ko hyatmanamanadrtya visvasedbahyamanatah || 94||

sambandhartha eva |

api pratyaksabadhena pravrttih pratyagatmani |

"paranci khani" tyetasmadvacaso gamyate sruteh || 95||

abhyupagamyaivamucyate na tu pramanam satpramanantarena

virudhyata ityasakrdavocama | yatrapi

vakyapratyaksayorvirodhasanka

tatrapi purusamohavasadeva sa jayate na tu paramarthata iti |

ata aha |

pramam cejjanayedvakyam pratyaksadivirodhinim |

gaunim pratyaksatam bruyanmukhyarthasambhavadbudhah || 96||

tasyarthasya sukhapratipattyarthamudaharanam |

agnissamyagadhite'sau jahasoccaisca mancakah |

yatha tadvadahamvrttya laksyate'narhayapi sah || 97||

kasmatpunah karanatsaksadevatma nabhidhiyate kimanaya

kalpanayeti tatraha |

tvamityatadvihayanyanna vartatmavabodhate |

samastiha tvamartho'pi gunalesena vartate || 98||

kasmatpunarhetorhyahamityetadapi gunalesena vartate na punah

saksadeveti | vidhutasarvakalpanakaranasvabhavyadatmanah

ata aha |

vyomni dhumatusarabhramalinaniva durdhiyah |

kalpayeyustatha mudhah samsaram pratyagatmani || 99||

nanu sarvakalpananamapyatmanyatyantasambhave samane'hamvrttau

kah paksapate heturyena vrttyantarani

vidhuyahamvrttyaivatmopalaksyata iti | ucyate |

cinnibheyamahamvrttih praticivatmano'nyatah |

purvoktebhyasca hetubhyastasmadaatmanayocyate || 100||

vrttibhiryusmadarthabhirlaksyate ceddrsih parah |

anatmatvam bhavettasya vitatham ca vacah sruteh || 101||

yathoktena |

anena gunalesena hyatyahankartrkarmaya |

laksyate'savahamvrttya nanjasatrabhidhiyate || 102||

nanjasatrabhidhiyata iti ko heturiti cet |

sasthigunakriyajatirudhayah sabdahetavah |

natmanyanyatamo'misam tenatma nabhidhiyate || 103||

yadi sabdo'bhidhanabhidheyatvasambandhangikarena natmani

vartate katham sabdadaham brahmasmiti samyagbodhotpattih |

ucyate |

asatye vartmani sthitva nirupayamupeyate |

atmatvakaranadvidmo gunavrttya vibodhitah || 104||

katham punarabhidhanamabhidheyenanabhisambaddham

sadanabhidheye'rthe

pramam janayatiti | srnu yathanabhisambaddhamapyanabhidhe-

ye'rthe'vidyanirakaranamukhena bodhayatityaha |

sayanah prayaso loke bodhyamanah svanamabhih |

sahasaiva prabudhyante yathaivam pratyagatmani || 105||

na hi namnasti sambandho vyutthitasya sariratah |

tathapi budhyate tena yathaivam tattvamityatah || 106|| 

yatha ca |

bodhabodhau nabho'sprstva krishnadhinidagau yatha |

badhyetaratmakau syatam tathehatmani gamyatam || 107||

"asatye vartmani sthitva" ityupasrutyativismito mahata

sambhramena kasciccodayati |

nasannupayo loke'sti paramarthaviniscaye |

nasallingaddhi baspadeh kascidagnim prapadyate || 108||

ityevam codayedyo'pi josayettam ghatadina |

sadasadbhyam vibhakto'sau paryayasca na canayoh || 109||

evam kucodyamunmulyathedanim prakrtamabhidhiyate |

prakrtam

canabhidheye kathamabhidhasrutiravidyadhvamsyatmani jnanam

janayatiti | tatraiva karanantaramucyate |

atidusstho'prabodho'tra hyatmaivasya prabuddhata |

nimittamatravdyetyesa nasagre badaram yatha || 110||

anuditanastamitakutasthabodhamatrasvabhavyadatmano

dussambhavyo'vidyasadbhava iti cenna | avidyaprasiddhyaiva

tatsadbhavasiddherulukanisavadityata idamucyate |

aho dharstyamavidyaya na kascidativartate |

pramanam vastvanadrtya paramatmeva tisthati || 111||

yasmadavidyaprasiddhyaivavidyasadbhavasiddhirata

atmavastuvrttanurodhena na kathancanapi tatsambhavanapyasti

yata aha |

jnanam yasya nijam rupam kriyakarakavarjitam |

sambhavanapyavidyayastatra syatkena hetuna || 112||

so'yamevamanuditanastamitavagatimatrasarira atmapi

sannavicaritaprasiddhavidyamatravyavahita evatathaiveksyate

yato'tah |

anumanadayam bhavavdyavrtto'bhavamashritah |

tato'pyasya nivrttih syadvakyadeva bubhutsatah || 113||

bhavavadabhavadapi nivrttiranumanadeva kimiti na bhavatiti

cecchrnu |

yato nanumanena vyaviddhasesakriyakarakaphalatmani

svarajye'bhisektum sakyate tasmat |

avidyanidraya so'yam prasupto durvivekaya |

bhavabhavavyudasinya srutyaiva pratibodhyate || 115||

atrahanuditanastamitavijnanatmamatrasvarupatvaddussambhavya

avidyeti | naitadevam | kutah | yata aha |

kuto avidyeti codyam syannaiva pragghetvasambhavat |

kalatrayaparicchitterna cordhvam codyasambhavah || 116||

yasmattattvamasyadivakyamevatmano'sesamavidyam

niranvayamapanudati tasmat |

addhatamamanadrtya pramanam sadasiti ye |

bubhutsante'nyatah kuryuste'ksnapi rasavedanam || 117||

evamapratihatamaham brahmeti pramam tattvamasyadivakyam

kurvadapi na pratipadayatiti cedabhimatam na kutascanapi

pratipattih syadata aha |

idam cedanrtam bruyatsatyamavagatavapi |

na canyatrapi visvaso hyavagatyavisesatah || 118||

na copaditsitadvakyarthadvakyarthantaram kalpayitum

yuktam | yasmat |

na cedanubhavo'tah syatpadarthavagatavapi |

kalpyam vidhyantaram tatra na hyanyo'rtho'vagamyate || 119||

na ca yathabhimato'rtho yathoktena nyayena navasiyate |

ko'sau nyaya ityaha |

namadibhyo nirakrtya tvamartham nisparigrahah |

nissprho yusmadarthebhyah samadividhicoditah || 120||

bhanktva cannamayadimstanpancanatmatayargalan |

aham brahmeti vakyartham vetti cennartha ihaya || 121||

na cedevamupagamyate vakyasya pramanasya sato'pramanyam

prapnoti | tadaha |

yadartham ca pravrttam yadvakyam tatra na cecchrutam |

pramamutpadayettasya pramanyam kena hetuna || 122||

atha manyase |

janiyaccetprasankhyanacchabdassatyavacah katham |

paroksyam sabdo nah praha prasankhyanattvasamsayam ||

123||

na ca yuktisabdavrttilaksanatprasankhyanadyathava-

tpratipattirbhavisyatiti sambhavayamah | yasmat |

yuktisabdau purapyasya na cedakurutam pramam |

saksadavartanattabhyam kimapurvam phalisyati || 124||

athaivamapi prasankhyanamantarena pranandharayitum na

saknositi cecchravanadaveva sampadayisyamah | katham |

prasankhyane srutavasya nyayo'stvamredanatmakah |

isacchrutam samisrutam samyaksrutvavagacchati || 125||

nanu prasankhyanavidhimanabhyupagacchatah paramahamsi carya

bauddhadicaryavadasastrapurvika prapnoti

tatascarudhapatitatvam

na syadasesakarmanam ca nivrttirna prapnotiti | ucyate |

tvamarthasyavabodhaya vidhirapyashrito yatah |

tamantarena ye dosaste'pi nayantyahetavah || 126||

iti trtiyo'dhyayah || 3||

atha caturtho'dhyayah |

purvadhyayesu yadvastu vistarenoditam sphutam |

sanksepato'dhuna vaksye tadeva sukhavittaye || 1||

sanksepavistarabhyam hi mandottamadhiyam nrnam |

vastucyamanametyantahkaranam tena bhanyate || 2||

atmanatma ca loke'sminpratyaksadipramanatah |

siddhastayoranatma tu sarvatraivatmapurvakah || 3||

anatmatvam svatassiddham dehadbhinnasya vastunah |

jnaturapyatmata tadvanmadhye samsayadarsanam || 4||

asadharanamstayordharman jnatva dhumagnivadbudhah |

anatmano'tha buddhyantan janiyadanumanatah || 5||

idamityeva bahye'rthe hyahamityeva boddhari |

dvayam drstam yato dehe tenayam muhyate janah || 6||

kena punarnyayenatmanatmanorasvamahisayoriva vibhagah

kriyata iti | ucyate |

nyayah purodito'smabhiratmanatmavibhagakrt |

tenedamarthamutsarya hyahamityatra yo bhavet || 7||

vidyattattvamasityasmadbhavabhavadrsam sada |

anantaramabahyartham pratyakstham muniranjasa || 8||

ucyatam tarhi kaya tu paripayya vakyartham vettiti |

ucyate | anvayavyatirekabhyam |

tyaktakrtsnedamarthatvattyakto'hamiti manyate |

navagacchamyaham yasmannijatmanamanatmanah || 9||

atha sariradibuddhiparyantah sa sarvo'natmaiveti

pramanadviniscitya

kimiti bubhutsato noparamate | srnu |

anucchinnabubhutsasca pratyagghetoranatmanah |

dolayamanacitto'yam muhyate bhautavannarah || 10||

aviluptavijnanatmana atmatvadeva nityasannidhyadbubhutsuh

kimiti na pratipadyata iti| yasmat |

yairadraksitpuratmanam yamanatmeti viksate |

drsterdrastaramatmanam taih prasiddhaih pramitsati || 11||

kasmatpunarhetoh paracinabhih sabdadyavalehinibhirbuddhibhi-

ratmanamanatmavanna viksata iti | ucyate |

caksurna viksate sabdamatadatmatvakaranat |

yathaivam bhautiki drstirnatmanam paripasyati || 12||

pratyaksadipramanasvabhavyanurodhena

tavattadadarsanakaranamuktam |

atha prameyasvabhavyanurodhena pratisedha ucyate |

dhivikriyasahasranam hanopadanadharminam |

sada saksinamatmanam pratyaktvannahamiksate || 13||

kva punariyam vivekabuddhih kimatmanyutanatmaniti | kincatah |

yadyatmani kutasthatvavyaghato'natmadarsitvat |

athanatmani tasyapyachaitanyanna vivekasambandha iti | ucyate |

"dahyadahakataikatra" ityuktapariharat |

buddhaveva viveko'yam yadanatmataya bhida |

buddhimevopamrdnati kadalim tatphalam yatha || 14||

so'yamatattve tattvadrk |

anumanapradipena hitva sarvananatmanah |

samsaraikavalambinya tadabhavam dhiyepsati || 15||

yo'yamanvayavyatirekajo viveka atmanatmavibhaga

laksano'natmasthah sthanau samsayavabodhavat-

pratipattavyo'nyathavastusvabhavyanmrgatrsnikodaka-

prabodhavavadityata aha |

samsarabijasamstho'yam taddhiya muktimicchati |

saso nimilaneneva mrtyum parijihirsati || 16||

asyarthasya dradhimne srutyudaharanam |

imamartham puraskrtya srutya samyagudahrtam |

"yaccaksuse"ti visrabdham "na drste "riti

ca sphutam || 17||

buddhyantamapaviddhyaivam ko nvaham syamitiiksituh |

srutistattvamasityaha sarvamanatigamini || 18||

esa sanksepatah purvadhyayatrayasyartha uktah |

so'yam nyayyo'pi vedantarthah sastracaryaprasada-

labhyo'pyanapeksitasastracaryaprasado'nanyapeksa-

siddhasvabhavatvatkaiscicchraddhadhanairna pratiyate |

tesam sangraharthamabhimatapramanyodaharanam |

bhagavatpujyapadaisca udaharyevameva tu |

suvispasto'smadukto'rthah sarvabhutahitaisibhih || 19||

kim paramatmana upadesa utaparamatmana iti | kim catah |

yadi paramatmanastasyopadesamantarenaiva muktatvannirarthaka

upadesah | athaparamatmanastasyapi svata eva samsara-

svabhavatvannisphala upadesah | evamubhayatrapi

dosavattvadata aha |

"avivicyobhayam vakti srutiscetsyadgrahastatha " |

iti paksamupadaya purvapaksam nisatya ca || 20||

taccedamavivekatsvato viviktatmane tattvamasityupadistam |

yusmadasmadvibhagajne syadarthavadidam vacah |

yato'nabhijne vakyam syadbadhiresviva gayanam || 21||

tasya ca yusmadasmadvibhagavijnanasya ka yuktirupayabhavam

pratipadyate | srnu |

"anvayavyatirekau hi padarthasya padasya ca |

syadetadahamityatra yuktirevavadharanam " || 22||

katham tau yuktirityatraha |

"nadraksamahamityasmin susupte'nyanmanagapi |

na varayati drstim svam pratyayam tu nisedhati " || 23||

"evam vijnatavacyarthe srutilokaprasiddhitah |

srutistattvamasityaha sroturmohapanuttaye " || 24||

tatra tvamiti padam yatra laksanaya vartate so'rtha ucyate |

"aham sabdasya ya nistha jyotisi pratyagatmani |

saivokta sadasityevam phalam tatra vimuktata " || 25||

anyaccanvayavyatirekodaharanam | tatha |

"chittva tyaktena hastena svayam natma visesyate |

tatha sistena sarvena yenayena visesyate || 26||

visesanamidam sarvam sadhvalankaranam yatha |

avidyadhyastamatah sarvam jnata atmanyasadbhavet || 27||

tasmattyaktena hastena tulyam sarvam visesanam |

anatmatvena tasmajjno muktah sarvavisesanaih || 28||

jnataivatma sada grahyo jneyamutsrjya kevalah |

ahamityapi yadgrahyam vyapetangasamam hi tat " || 29||

"drsyatvadahamityesa natmadharmo ghatadivat |

tathanye pratyaya jneya dosascatmamalo hyatah " || 30||

sarvanyayopasangrahah |

"nityamuktatvavijnanam vakyadbhavati nanyatah |

vakyarthasyapi vijnanam padarthasmrtipurvakam || 31||

anvayavyatirekabhyam padarthassmaryate dhruvam |

evam nirduhkhamatmanamakriyam pratipadyate || 32||

sadevetyadivakyebhyah prama sphutatara bhavet |

dasamastvamasityasmadyathaivam pratyagatmani " || 33||

viksapannasyodaharanam |

"navabuddhyapaharaddhi svatmanam dasapuranam |

apasyan jnatumevecchetsvamatmanam janastatha || 34||

avidyabaddhacaksustvatkamapahrtadhih sada |

viviktam drsimatmanam neksate dasamam yatha " || 35||

so'yamevamavidyapatalavagunthitadrstih san

kathamutthapyata ityaha |

yatha svapanimittena svapnadrkpratibodhitah |

karanam karma kartaram svapnam naiveksate svatah || 36||

anatmajnastathaivayam samyak srutyavabodhitah |

gurum sastram tatha mudham svatmano'nyam na pasyati || 37||

sa kim sakalasamsarapraviviktamatmanam vakyatpratipadyata

uta netiti | atra brumah | kutasthavagatisesamatratva-

tpratipatterata aha |

dandavasananisthassyaddandasarpo yatha tatha |

nityavagatinistham syadvakyajjagadasamsayam || 38||

kuta etat | yasmat |

pasyanniti yadahoccaih pratyaktvamajamavyayam |

apurvanaparanantam tvama tadupalaksyate || 39||

tattvamasyadivakyotthavijnanaiva badhyate | yasmat |

asmadyadaparam rupam nastityeva nirupyate |

anyathagrahanabhavadbijam tatsvapnabodhayoh || 40||

asyarthasya dradhimna udaharanam |

"karyakaranabaddhau tavisyete visvataijasau |

prajnah karanabaddhastu dvau tau turye na sidhyatah " || 41||

"anyathagrhanatah svapno nidra tattvamajanatah |

viparyase tayoh ksine turiyam padamasnute " || 42||

tatha bhagavatpadiyamudaharanam |

"susuptakhyam tamo'jnanam bijam svapnaprabodhayoh |

atmabodhapradagdham syadbijam dagdham yathabhavam " ||

43||

evam gaudairdravidairnah pujyairayamarthah prabhasitah |

ajnanamatropadhissannahamadidrgisvarah || 44||

tatranyathagrahanavadanyathagrahanabijamagrahanamanatmadharma

evetyaha |

idam jnanamaham jnata jneyametaditi trayam |

yo'vikaro vijanati paragevasya tattamah || 45||

yata etadevamatastasyaiva

bijatmanastamasascittadharmavisistasya

svakaryadvitiyabhisambandho na tvavikarina atmana ityaha

drstantena |

rupaprakasayoryadvatsangatirvikriyavatah |

sukhaduhkhadisambandhascittasyaivam vikarinah || 46||

tadetadanvayavyatirekabhyam darsayisyannaha |

samprasade'vikaritvadastam yate vikarini |

pasyato natmanah kinciddvitiyam sprsate'nvapi || 47||

so'yam kutasthajnanamurtiratma |

yatha prajne tathaivayam svapnajagaritantayoh |

pasyannapyavikaritvaddvitiyam na pasyati || 48||

evam jnanavato nasti mamahammatisamsrayah |

bhasvatpradipahastasya hyandhakara ivagratah || 49||

tatra drstantah |

a prabodhadyathasiddhirdvaitadanyasya vastunah |

bodhadevamasiddhatvam buddhyadeh pratyagatmanah || 50||

sa esa vidvanhanopadanasunyamatmanamatmani pasyan |

sarvamevanujanati sarvameva nisedhati |

bhedatmalabho'nujna syannisedho'tatsvabhavatah || 51||

sarvasyoktatvadupasamharah |

paramatharthanistham yatsarvavedantaniscitam |

tamopanuddhiyam jnanam tadetatkathitam maya || 52||

etavadihoktam |

nehatmavinmadanyo'sti na matto'jno'sti kascana |

ityajananvijanati yassa brahmaviduttamah || 53||

evamatmanam jnatva kim pravartitavyamuta nivartitavyamahosvi-

nmuktapragrahateti | ucyate |

jneyabhinnamidam yasmajjneyavastvanusaryatah |

na pravrttim nivrttim va kataksenapi viksate || 54||

kuta etajjneyabhinnamiti | yatah |

pragatmabodhadbodho'yam bahyavastupasarjanah |

pradhvastakhilasamsara atmaikalambanah sruteh || 55||

evamavagataparamarthatattvasya na sesasesibhava-

statkaranasyotsaritatvadityaha |

vastavenaiva vrttena nirunaddhi yato bhavam |

nivrttimapi mrdnati samyagbodhah pravrttivat || 56||

sakrdatmaprasutyaiva nirunaddhyakhilam bhavam |

dhvantamatranirasena na tato'nyanyathamatih || 57||

desakaladyasambaddhaddesadermohakaryatah |

nanutpannamadagdham va jnanamajnanamastyatah || 58||

samyagjnanasikhiplustamohatatkaryarupinah |

sakrnnivrtterbadhyasya kim karyamavasisyate || 59||

vastavenaiva vrttenavidyayah pradhvastatvanna

kincidavasisyata ityuktah pariharah | athaparassampradayikah

pariharah |

nivrttasarpassarpottham yatha kampam na muncati |

vidhvastakhilamoho'pi mohakaryam tathatmavit || 60||

yatah pravrttibijamucchinnam tasmat |

tarorutkhatamulasya sosenaiva yatha ksayah |

tatha buddhatmatattvasya nivrttyaiva tanuksayah || 61||

athalepakapaksanirasarthamaha |

buddhadvaitasattvasya yathestacaranam yadi |

sunam tattvadrsam caiva ko bhedo'sucibhaksane || 62||

kasmanna bhavati | yasmat |

adharmajjayate'jnanam yathestacaranam tatah |

dharmakarye katham tatsyadyatra dharmo'pi nesyate || 63||

pratyacaksana ahato yathestacaranam harih |

"yasya sarve samarambhah " "prakasam ce "ti

sarvadrk || 64||

tisthatu tavatsarvapravrttibijaghasmaram jnanam

mumuksvavasthayamapi na sambhavati yathestacaranam |

tadaha |

" yo hi yatra viraktah syannasau tasmai pravartate |

lokatrayaviraktatvanmumuksuh kimitihate " || 65||

tatra drstantah |

"ksudhaya pidyamano'pi na visam hyattumicchati |

mistannadhvastatrd janannamudhastajjighatsati " || 66||

yato'vagataparamarthatattvasya yathestacaranam na managapi

ghatate mumuksutve'pi ca tasmat |

rago lingamabodhasya cittavyayamabhumisu |

kutah sadvalata tasya yasyagnih kotare taroh || 67||

sakalapurusarthasamaptikarino'syatmavabodhasya kutah

prasutiriti | ucyate |

amanitvadinistho yo yascadvestradisadhanah |

jnanamutpadyate tasya na bahirmukhacetasah || 68||

utpanna atmavijnane kimavidyakaryatvatpravrttivannivrttya-

tmakamanitvadayo nivartanta uta neti | neti brumah | kim

karanam | nivrttisastraviruddhasvabhavyatparamatmano

na tu niyogavasat | katham tarhi | srnu |

utpannatmaprabodhasya tvadvestrtvadayo gunah |

ayatnato bhavantyasya na tu sadhanarupinah || 69||

yata etadevamatah |

imam granthamupaditsuramanitvadisadhanah |

yatnatah syanna durvrttah pratyagdharmanugo hyayam || 70||

na datavyascayam granthah |

naviraktaya samsarannanirastaisanaya ca |

na cayamavate deyam vedantarthapravesanam || 71||

jnatva yathoditam samyagjnatavyam navasisyate |

na canirastakarmedam janiyadanjasa tatah || 72||

nirastasarvakarmanah pratyakpravanabuddhayah |

niskama yatayah santa janantidam yathoditam || 73||

shrimacchankarapadapadmayugalam samsevya labdhvocivan

  jnanam paramahamsyametadamalam svantandhakarapanut |

ma bhudatra virodhini matiratah sadbhih pariksyam budhaih

  sarvatraiva visuddhaye matamidam santah param karanam ||

74|| 

subhasitam carvapi namahatmanam

     divakaro naktadrsamivamalah |

prabhati bhatyeva visuddhacetasam

     nidhiryathapastatrsam mahadhanah || 75||

visnoh padanugam yam nikhilabhavanudam sankaro'vapa

yogat

sarvajnam brahmasamstham muniganasahitam samyagabhyarcya

bhaktaya |

vidyam gangamivaham pravaragunanidheh prapya vedantadiptam

karunyattamavocam janimrtinivahadhvastaye duhkhitebhyah || 76||

vedantodaravarti bhasvadamalam dhvantacchidasmaddhiyo

   divyam jnanamatidriye'pivisaye vyahanyate na kvacit |

yo no nyayasalakayaiva nikhilam samsarabijam tamah

   protsaryavirakarsidguruguruh pujyaya tasmai namah || 77||

sambandhoktiriyam sadhvi pratislokamudahrta |

naiskarmyasiddherjnatvemam vyakhyatasau bhaveddhruvam

|| 78||

iti caturtho'dhyayah || 4||