Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Unsorted > dhvanyaloka

dhvanyaloka

 

dhvanyaloka 1

 

|| prathama udyotah ||

svecchakesarinah  svacchasvacchayayasitendavah |

trayantam vo madhuripoh prapannarticchido nakhah ||

 

kavyasyatma dhvaniriti budhairyah samamnatapurva-

stasyabhavam jagadurapare bhaktamahustamanye |

kecidvacam sthitamavisaye tattvamucustadiyam

tena brumah  sahrdayamanahpritaye tatsvarupam || 1||

 

budhaih kavyatattvavidbhih kavyasyatma dhvaniriti sanjnitah ,

paramparaya yah samamnatapurvah samyak asamantat mnatah prakatitah

tasya sahrdayajanamanahprakasamanasyapyabhavamanye jagaduh |

tadabhavavadinam cami vikalpah sambhavanti |

 

tatra kecidacaksiran --- sabdarthasarirantavatkavyam |

tatra ca sabdagatascarutvahetavo'nuprasadayah prasiddha

eva | arthagatascopamadayah | varnasanghatanadharmasca ye

madhuryadayaste'pi pratiyante | tadanatiriktavrttayo

vrttayo'pi yah kaiscidupanagarikadyah prakasitah , ta

api gatah sravanagocaram | ritayasca vaidarbhiprabhrtayah |

tadvyatiriktah ko'yam dhvanirnameti |

 

anye bruyuh -- nastyeva dhvanih | prasiddhaprasthanavyatirekinah

kavyaprakarasya kavyatvahaneh sahrdayahrdayahladisabdartha-

mayatvameva kavyalaksanam | na coktaprasthanatirekino margasya

tatsambhavati | na ca tatsamatantahpatinah sahrdayan

kamscitparikalpya tatprasiddhya dhvanau kavyavyapadesah

pravartito'pi sakalavidvanmanograhitamavalambate |

 

punarapare tasyabhavamanyatha kathayeyuh -- na sambhavatyeva

dhvanirnamapurvah kascit | kamaniyakamanativartamanasya tasyoktesveva

carutvahetusvantarbhavat | tesamanyatamasyaiva va apurvasamakhya-

matrakarane yatkincana kathanam syat |

 

kinca vagvikalpanamanantyat sambhavatyapi va kasmimscit kavya-

laksanavidhayibhih prasiddhairapradarsite prakaralese dhvanirdhvaniriti

yadetadalikasahrdayatvabhavanamukulitalocanairnrtyate , tatra

hetum na vidmah | sahasraso hi mahatmabhiranyairalankaraprakarah

prakasitah prakasyante ca | na ca tesamesa dasa sruyate |

tasmat pravadamatram dhvanih | na tvasya ksodaksamam tattvam kincidapi

prakasayitum sakyam | tatha canyena krta evatra slokah ---

 

yasminnasti na vastu kincana manahprahladi salankrti

vyutpannai racitam ca naiva vacanairvakroktisunyam ca yat |

kavyam taddhvanina samanvitamiti pritya prasamsanjado

no vidmo'bhidadhati kim sumatina prstah svarupam dhvaneh ||

 

bhaktamahustamanye | anye tam dhvanisanjnitam kavyatmanam

gunavrttirityahuh |

 

yadyapi ca dhvanisabdasankirtanena kavyalaksanavidhayibhirgunavrtti-

ranyo va na kascitprakarah prakasitah , tathapi amukhyavrttya

kavyesu vyavaharam darsayata dhvanimargo manaksprsto'pi na

laksita iti parikalpyaivamuktam --- 'bhaktamahustamanye' iti |

 

kecitpunarlaksanakaranasalinabuddhayo dhvanestattvam giramagocaram

sahrdayahrdayasamvedyameva samakhyatavantah | tenaivamvidhasu

vimatisu sthitasu sahrdayamanahpritaye tatsvarupam brumah |

 

tasya hi dhvaneh svarupam  sakalasatkavikavyopanisadbhutamatiramaniya-

maniyasibhirapi cirantanakavyalaksanavidhayinam buddhibhiranunmilita-

purvam , atha ca ramayanamahabharataprabhrtini laksye sarvatra

prasiddhavyavaharam laksayatam sahrdayanamanando manasi labhatam

pratisthamiti prakasyate || 1||

 

tatra dhvanereva laksayitumarabdhasya bhumikam racayitumidamucyate ---

 

yo'rthah sahrdayaslaghyah kavyatmeti vyavasthitah |

vacyapratiyamanakhyau tasya bhedavubhau smrtau || 2||

 

kavyasya hi lalitocitasannivesacarunah sarirasyevatma sararupataya

sthitah sahrdayaslaghyo yo'rthastasya vacyah pratiyamanasceti dvau

bhedau |

 

tatra vacyah prasiddho yah prakarairupamadibhih |

bahudha vyakrtah so'nyaih ---

kavyalaksmavidhayibhih |

                           --- tato neha pratanyate || 3||

kevalamanudyate punaryathopayogamiti || 3||

 

pratiyamanam punaranyadeva vastvasti vanisu mahakavinam |

yattatprasiddhavayavatiriktam vibhati lavanyamivanganasu || 4||

 

pratiyamanam punaranyadeva vacyadvastvasti  vanisu mahakavinam |

yattatsahrdayasuprasiddham prasiddhebhyo'lankrtebhyah pratitebhyo

va'vayavebhyo vyatiriktatvena prakasate  lavanyamivanganasu | yatha

hyanganasu lavanyam prthannirvarnyamanam nikhilavayavavyatireki

kimapyanyadeva sahrdayalocanamrtam tattvantaram tadvadeva so'rthah |

 

sa hyartho vacyasamarthyaksiptam vastumatramalankararasadayascetyaneka

prabhedaprabhinnau darsayisyate | sarvesu ca tesu prakaresu tasya

vacyadanyatvam | tatha hyadyastavatprabhedo vacyad duram vibhedavan |

sa hi kadacidvacye vidhirupe pratisedharupah | yatha ---

 

bhrama dharmika visrabdhah sa sunako'dya maritastena |

godavarinadikulalatagahanavasina drptasimhena ||

 

kvacidvacye pratisedharupe vidhirupo yatha ---

 

svasruratra sete athava nimajjati atraham divasakam pralokaya |

ma pathika ratryandhah sayyayamavayoh sayisthah ||

 

kvacidvacye vidhirupe'nubhayarupo yatha ---

 

vraja mamaivaikasya bhavantu nihsvasaroditavyani |

ma tavapi taya vina daksinyahatasya janisata ||

 

kvacidvacye pratisedharupe'nubhayarupo yatha ---

 

prarthaye tavatprasida nivartasva mukhasasijyotsnaviluptatamonivahe |

abhisarikanam vighnam karosyanyasamapi hatase ||

 

kvacidvacyadvibhinnavisayatvena vyavasthapito yatha ---

 

kasya va na bhavati roso drstva priyayah savranamadharam |

sabhramarapadmaghranasile varitavame sahasvedanim ||

 

anye caivamprakara vacyadvibhedinah pratiyamanabhedah sambhavanti |

tesam dinmatrametatpradarsitam | dvitiyo'pi prabhedo vacyadvibhinnah

saprapancamagre darsayisyate |

 

trtiyastu rasadilaksanah prabhedo vacyasamarthyaksiptah prakasate ,

na tu saksacchabdavyaparavisaya iti vacyadvibhinna eva | tatha hi

vacyatvam tasya svasabdaniveditatvena va syat | vibhavadipratipadanamukhena

va | purvasmin pakse svasabdaniveditatvabhave rasadinamapratitiprasangah |

 

na ca sarvatra tesam svasabdaniveditatvam | yatrapyasti tat , tatrapi

visistavibhavadipratipadanamukhenaivaisam pratitih |

 

svasabdena sa kevalamanudyate , na tu tatkrta visayantare tatha

tasya adarsanat |

 

na hi kevalasrngaradisabdamatrabhaji vibhavadipratipadanarahite

kavye managapi rasavattvapratitirasti | yatasca svabhidhanamantarena

kevalebhyo'pi vibhavadibhyo visistebhyo rasadinam pratitih | kevalacca

svabhidhanadapratitih | tasmadanvayavyatirekabhyamabhidheyasamarthya-

ksiptatvameva rasadinam | na tvabhidheyatvam kathancit , iti trtiyo'pi

prabhedo vacyadvibhinna eveti sthitam | vacyena tvasya saheva pratitirityagre

darsayisyate |

 

kavyasyatma sa evarthastatha cadikaveh pura |

krauncadvandvaviyogotthah sokah slokatvamagatah || 5||

 

vividhavacyavacakaracanaprapancacarunah kavyasya sa

evarthah sarabhutah | cadikavervalmikeh nihatasahacarivirahakatara-

krauncakrandajanitah soka eva slokataya parinatah |

 

soko hi karunasthayibhavah | pratiyamanasya canyabhedadarsane'pi

rasabhavamukhenaivopalaksanam pradhanyat |

 

sarasvati svadu tadarthavastu nihsyandamana mahatam kavinam |

alokasamanyamabhivyanakti parisphurantam pratibhavisesam || 6||

 

tat vastutattvam nihsyandamana mahatam kavinam bharati alokasamanyam

pratibhavisesam  parisphurantamabhivyanakti | yenasminnativicitrakavi-

paramparavahini samsare kalidasaprabhrtayo dvitrah pancasa va

mahakavaya iti ganyante |

 

idam caparam pratiyamanasyarthasya sadbhavasadhanam pramanam ---

sabdarthasasanajnanamatrenaiva na vedyate |

vedyate sa tu kavyarthatattvajnaireva kevalam || 7||

 

so'rtho yasmatkevalam kavyarthatattvajnaireva  jnayate | yadi ca

vacyarupa evasavarthah syattadvacyavacakarupaparijnanadeva

tatpratitih syat | atha ca vacyavacakalaksanamatrakrtasramanam

kavyatattvarthabhavanavimukhanam svarasrutyadilaksanamiva'pra-

gitanam gandharvalaksanavidamagocara evasavarthah |

 

evam vacyavyatirekino vyangyasya sadbhavam pratipadya pradhanyam

tasyaiveti darsayati ---

 

so'rthastadvyaktisamarthyayogi sabdasca kascana |

yatnatah pratyabhijneyau tau sabdarthau mahakaveh || 8||

 

vyangyo'rthastadvyaktisamarthyayogi sabdasca kascana , na sabda-

matram | taveva sabdarthau mahakaveh pratyabhijneyau |vyangyavyanja-

kabhyameva suprayuktabhyam mahakavitvalabho mahakavinam , na

vacyavacakaracanamatrena |

 

idanim vyangyavyanjakayoh pradhanye'pi yadvacyavacakaveva

prathamamupadadate kavayastadapi yuktamevetyaha ---

 

alokarthi yatha dipasikhayam yatnavanjanah |

tadupayataya tadvadarthe vacye tadadrtah || 9||

 

yatha hyalokarthi sannapi dipasikhayam yatnavanjano bhavati tadu-

payataya | na hi dipasikhamantarenalokah sambhavati | tadvyangyamartham

pratyadrto jano vacye'rthe yatnavan bhavati | anena pratipadakasya

kavervyangyamartham prati vyaparo darsitah || 9||

 

pratipadyasyapi tam darsayitumaha ---

yatha padarthadvarena vakyarthah sampratiyate |

vacyarthapurvika tadvatpratipattasya vastunah || 10||

 

yatha hi padarthadvarena vakyarthavagamastatha vacyarthapratiti-

purvika vyangyasyarthasya pratipattih || 10||

 

idanim vacyarthapratitipurvakatve'pi tatpratitervyangyasyarthasya

pradhanyam yatha na vyalupyate tatha darsayati ---

 

svasamarthyavasenaiva vakyartham pratipadayan |

yatha vyaparanispattau padartho na vibhavyate || 11||

 

yatha svasamarthyavasenaiva vakyartham prakasayannapi padartho

vyaparanispattau na bhavyate vibhaktataya || 11||

 

tadvatsacetasam so'rtho vacyarthavimukhatmanam |

buddhau tattvarthadarsinyam jhatityevavabhasate || 12||

 

evam vacyavyatirekino vyangyasyarthasya sadbhavam pratipadya prakrta

upayojayannaha ---

 

yatrarthah sabdo va tamarthamupasarjanikrtasvarthau |

vyanktah kavyavisesah sa dhvaniriti suribhih kathitah || 13||

 

yatrartho vacyavisesah vacakavisesah sabdo va tamartham vyanktah ,

sa kavyaviseso dhvaniriti |

 

anena vacyavacakacarutvahetubhya upamadibhyo'nuprasadibhyasca

vibhakta eva dhvanervisaya iti darsitam | yadapyuktam ---

'prasiddhaprasthanatikramino margasya kavyahanerdhvanirnasti' iti ,

tadapyayuktam | yato laksanakrtameva sa kevalam na prasiddhah , laksye

tu pariksyamane sa eva sahrdayahrdayahladakari kavyatattvam |

tato'nyaccitramevetyagre darsayisyamah |

 

yadapyuktam --- 'kamaniyakamanativartamanasya  tasyoktalankaradi-

prakaresvantarbhavah ' iti , tadapyasamicinam  vacyavacakamatra-

srayini prasthane vyangyavyanjakasamasrayena vyavasthitasya dhvaneh

kathamantarbhavah , vacyavacakacarutvahetavo hi tasyangabhutah ,

sa tvangirupa eveti pratipadayisyamanatvat |

 

parikaraslokascatra ---

 

vyangyavyanjakasambandhanibandhanataya dhvaneh |

vacyavacakacarutvahetvantahpatita kutah ||

 

nanu yatra pratiyamanasyarthasya vaisadyenapratitih sa nama ma bhud

dhvanervisayah | yatra tu pratitirasti , yatha ---

 

samasoktyaksepanuktanimittavisesoktiparyayoktapahnutidipakasankara-

lankaradau , tatra dhvanerantarbhavo bhavisyatityadi nirakartumabhihitam

--- 'upasarjanikrtasvarthau ' iti |

 

artho gunikrtatma , gunikrtabhidheyah sabdo va yatrarthantara-

mabhivyanakti sa dhvaniriti | tesu katham tasyantarbhavah | vyangyapradhanye

hi dhvanih | na caitatsamasoktyadisvasti |

 

samasoktau tavat ---

upodharagena vilolatarakam tatha grhitam sasina nisamukham |

yatha samastam timiramsukam taya puro'pi ragadgalitam na laksitam ||

 

ityadau vyangyenanugatam vacyameva pradhanyena pratiyate samaropita-

nayikanayakavyavaharayornisasasinoreva vakyarthatvat |

 

aksepe'pi vyangyavisesaksepino'pi vacyasyaiva carutvam pradhanyena

vakyartha aksepoktisamarthyadeva jnayate | tathahi -- tatra sabdoparudho

visesabhidhanecchaya pratisedharupo ya aksepah sa eva vyangyavisesa-

maksipanmukhyam kavyasariram |

 

carutvotkarsanibandhana hi vacyavyangyayoh pradhanyavivaksa |

yatha ---

anuragavati sandhya divasastatpurassarah |

aho daivagatih kidrktathapi na samagamah ||

 

atra satyamapi vyangyapratitau vacyasyaiva carutvamutkarsavaditi tasyaiva

pradhanyavivaksa |

 

yatha ca dipakapahnutyadau vyangyatvenopamayah pratitavapi pradhanyena-

vivaksitatvanna taya vyapadesastadvadatrapi drastavyam |

 

anuktanimittayamapi visesoktau ---

ahuto'pi sahayairomityuktva vimuktanidro'pi |

gantumana api pathikah sankocam naiva sithilayati ||

 

ityadau vyangyasya prakaranasamarthyatpratitimatram na tu tatpratitinimitta

kaciccarutvanispattiriti na pradhanyam | paryayokte'pi yadi pradhanyena

vyangyatvam tadbhavatu nama tasya dhvanavantarbhavah | na tu dhvanestatranta-

rbhavah | tasya mahavisayatvenangitvena ca pratipadayisyamanatvat | na

punah paryayo bhamahodahrtasadrse vyangyasyaiva pradhanyam | vacyasya

tatropasarjanabhavenavivaksitatvat |

 

apahnutidipakayoh punarvacyasya pradhanyam vyangyasya canuyayitvam

prasiddhameva |

 

sankaralankare'pi yadalankaro'lankarantaracchayamanugrhnati ,

tada  vyangyasya pradhanyenavivaksitatvanna dhvanivisayatvam |

 

alankaradvayasambhavanayam tu vacyavyangyayoh samam pradhanyam |

atha vacyopasarjanibhavena vyangyasya tatravasthanam tada so'pi

dhvanivisayo'stu , na tu sa eva dhvaniriti vaktum sakyam | paryayokta-

nirdistanyayat |

 

api ca sankaralankare'pi ca kvacit sankaroktireva dhvanisambhavanam

nirakaroti |

 

aprastutaprasamsayamapi yada samanyavisesabhavannimittanimitti-

bhavadva abhidhiyamanasyaprastutasya pratiyamanena prastutenabhi-

sambandhastadabhidhiyamanapratiyamanayoh samameva pradhanyam |

 

yada tavatsamanyasyaprastutasyabhidhiyamanasya prakaranikena

visesena pratiyamanena sambandhastada visesapratitau satyamapi

pradhanyena tatsamanyenavinabhavatsamanyasyapi pradhanyam |

yadapi visesasya samanyanisthatvam tadapi samanyasya pradhanye

samanye sarvavisesanamantarbhavadvisesasyapi pradhanyam |

 

nimittanimittibhave cayameva nyayah |

 

yada tu sarupyamatravasenaprastutaprasamsayamaprakrtaprakrtayoh

sambandhastadapyaprastutasya sarupasyabhidhiyamanasya pradhanyena-

vivaksayam dhvanavevantahpatah | itaratha tvalankarantarameva |

tadayamatra sanksepah ---

 

vyangyasya yatrapradhanyam vacyamatranuyayinah |

samasoktyadayastatra vacyalankrtayah sphutah ||

vyangyasya pratibhamatre vacyarthanugame'pi va |

na dhvaniryatra va tasya pradhanyam na pratiyate ||

 

tatparaveva sabdarthau yatra vyangyam prati sthitau |

dhvaneh sa eva visayo mantavyah sankarojjhitah ||

 

tasmanna dhvaneranyatrantarbhavah | itasca nantarbhavah ; yatah

kavyaviseso'ngi dhvaniriti kathitah | tasya punarangani ---

alankara guna vrttayasceti pratipadayisyante | na cavayava eva

prthagbhuto'vayaviti prasiddhah | aprthagbhave tu tadangatvam

tasya | na tu tattvameva | yatrapi va tattvam tatrapi dhvanermahavisaya-

tvanna tannisthatvameva | ' suribhih kathita '  iti vidvadupajneyamuktih ,

na tu yathakathancitpravrtteti pratipadyate | prathame hi vidvamso

vaiyakaranah , vyakaranamulatvatsarvavidyanam | te ca sruyamanesu

varnesu dhvaniriti vyavaharanti |

 

tathaivanyaistanmatanusaribhih suribhih kavyatattvarthadarsibhi-

rvacyavacakasammisrah sabdatma kavyamiti vyapadesyo vyanjaka-

tvasamyaddhvanirityuktah | na caivamvidhasya dhvanervaksyamanaprabheda-

tadbhedasankalanaya mahavisayasya yatprakasanam tadaprasiddhalankara-

visesamatrapratipadanena tulyamiti tadbhavitacetasam yukta eva

samrambhah | na ca tesu kathancidirsyaya kalusitasemusikatva-

maviskaraniyam | tadevam dhvanestavadabhavavadinah pratyuktah |

 

asti dhvanih | sa casavavivaksitavacyo vivaksitanyaparavacyasceti

dvividhah samanyena |

 

tatradyasyodaharanam ---

suvarnapuspam prthivim cinvanti purusastrayah |

surasca krtavidyasca yasca janati sevitum ||

 

dvitiyasyapi ---

sikharini kva nu nama kiyacciram kimabhidhanamasavakarottapah |

taruni yena tavadharapatalam dasati bimbaphalam sukasavakah || 13||

 

yadapyuktam bhaktirdhvaniriti , tatpratisamadhiyate ---

bhaktya bibharti naikatvam rupabhedadayam dhvanih

 

ayamuktaprakaro dhvanirbhaktya naikatvam bibharti bhinnarupatvat |

vacyavyatiriktasyarthasya vacyavacakabhyam tatparyena prakasanam

yatra vyangyapradhanye sa dhvanih | upacaramatram tu bhaktih |

 

ma caitatsyadbhaktirlaksanam dhvanerityaha ---

ativyapterathavyapterna casau laksyate taya || 14||

 

naiva bhaktya dhvanirlaksyate | katham ? ativyapteravyaptesca |

tatrativyaptirdhvanivyatirikte'pi visaye bhakteh sambhavat | yatra hi

vyangyakrtam mahatsausthavam nasti tatrapyupacaritasabdavrttya

prasiddhyanurodhapravartitavyavaharah kavayo drsyante | yatha ---

 

parimlanam pinastanajaghanasangadubhayata-

stanormadhyasyantah parimilanamaprapya haritam |

idam vyastanyasam slathabhujalataksepavalanaih

krsangyah santapam vadati bisinipatrasayanam ||

 

tatha ---

satakrtvo'varudhyate sahasrakrtvascumbyate |

viramya puna ramyate priyo jano nasti punaruktam ||

 

tatha ---

kupitah prasanna avaruditavadana vihasantyah |

yatha grhitastatha hrdayam haranti svairinyo mahilah ||

 

tatha ---

bharyayah praharo navalataya dattah priyena stanaprsthe |

mrduko'pi duhsaha iva jato hrdaye sapatninam ||

 

tatha ---

pararthe yah pidamanubhavati bhange'pi madhuro

yadiyah sarvesamiha khalu vikaro'pyabhimatah |

na samprapto vrddhim yadi sa bhrsamaksetrapatitah

kimiksordoso'sau na punaragunaya marubhuvah ||

 

ityatreksupakse'nubhavatisabdah | na caivamvidhah kadacidapi

dhvanervisayah |

 

yatah ---

uktyantarenasakyam yattaccarutvam prakasayan |

sabdo vyanjakatam bibhrad dhvanyuktervisayibhavet || 15||

atra codahrte visaye noktyantarasakyacarutvavyaktihetuh

sabdah | kinca ---

 

rudha ye visaye'nyatra sabdah svavisayadapi |

lavanyadyah prayuktaste na bhavanti padam dhvaneh || 16||

 

tesu copacaritasabdavrttirastiti | tathavidhe ca visaye

kvacitsambhavannapi dhvanivyavaharah prakarantarena pravartate |

na tathavidhasabdamukhena |

 

api ca ---

mukhyam vrttim parityajya gunavrttya'rthadarsanam |

yaduddisya phalam tatra sabdo naiva skhaladgatih || 17||

 

tatra hi carutvatisayavisistarthaprakasanalaksane prayojane

kartavye yadi sabdasyamukhyata tada tasya prayoge dustataiva syat |

na caivam ; tasmat ---

 

vacakatvasrayenaiva gunavrttirvyavasthita |

vyanjakatvaikamulasya dhvaneh syallaksanam katham || 18||

 

tasmadanyo dhvaniranya ca gunavrttih | avyaptirapyasya laksanasya |

na hi dhvaniprabhedo vivaksitanyaparavacyalaksanah | anye ca

bahavah prakara bhaktya vyapyantah ; tasmadbhaktiralaksanam || 18||

 

kasyacid dhvanibhedasya sa tu syadupalaksanam |

 

sa punarbhaktirvaksyamanaprabhedamadhyadanyatamasya bhedasya yadi

namopalaksanataya sambhavyeta ; yadi ca gunavrttyaiva dhvani-

rlaksyata ityucyate tadabhidhavyaparena taditaro'lankaravargah

samagra eva laksyata iti pratyekamalankaranam laksanakarana-

vaiyarthyaprasangah | kim ca

 

laksane'nyaih krte casya paksasamsiddhireva nah || 19||

 

krte'pi va purvamevanyairdhvanilaksane paksasamsiddhireva nah ;

yasmaddhvanirastiti nah paksah | sa ca prageva samsiddha ityayatna-

sampannasamihitarthah samvrttah smah | ye'pi sahrdayahrdaya-

samvedyamanakhyeyameva dhvaneratmanamamnasisuste'pi na pariksya

vadinah | yata uktaya nitya vaksyamanaya ca dhvaneh samanyavise-

salaksane pratipadite'pi yadyanakhyeyatvam tatsarvesameva vastunam

tatprasaktam | yadi punardhvaneratisayoktyanaya kavyantaratisayi

taih svarupamakhyayate tatte'pi yuktabhidhayina eva ||

 

iti shrirajanakanandavardhanacaryaviracite dhvanyaloke prathama uddyotah ||

 

dhvanyaloka 2

 

evamavivaksitavacyavivaksitanyaparavacyatvena

dhvanirdviprakarah prakasitah|

 tatravivaksitavacyasya prabhedapratipadanayedamucyate ---

 

arthantare sankramitamatyantam va tiraskrtam |

avivaksitavacyasya dhvanervacyam dvidha matam || 1||

tathavidhabhyam ca tabhyam vyangyasyaiva visesah |

 

tatrarthantarasankramitavacyo yatha ---

snigdhasyamalakantiliptaviyato velladbalaka ghana

vatah sikarinah payodasuhrdamanandakekah kalah |

kamam santu drdham kathorahrdayo ramo'smi sarvam sahe

vaidehi tu katham bhavisyati haha ha devi dhira bhava ||

 

ityatra ramasabdah | anena hi vyangyadharmantaraparinatah sanjni

pratyayyate , na sanjnimatram |

 

yatha ca mamaiva visamabanalilayam ---

tada jayante guna yada te sahrdayairgrhyante |

ravikirananugrhitani bhavanti kamalani kamalani ||

ityatra dvitiyah kamalasabdah |

 

atyantatiraskrtavacyo yathadikavervalmikeh ---

ravisankrantasaubhagyastusaravrtamandalah |

nihsvasandha ivadarsascandrama na prakasate || iti |

atrandhasabdah |

gaganam ca mattamegham dharalulitarjunani ca vanani |

nirahankaramrganka haranti nila api nisah ||

atra mattanirahankarasabdau || 1||

 

asamlaksyakramoddyotah kramena dyotitah parah |

vivaksitabhidheyasya dhvaneratma dvidha matah || 2||

mukhyataya prakasamano vyangyo'rtho dhvaneratma | sa ca vacyarthapeksaya

kascidalaksyakramataya prakasate , kascidkrameneti dvidha matah || 2||

 

tatra

rasabhavatadabhasatatprasantyadirakramah |

dhvaneratmangibhavena bhasamano vyavasthitah || 3||

 

rasadirartho hi saheva vacyenavabhasate | sa cangitvenavabhasamano

dhvaneratma |

 

idanim rasavadalankaradalaksyakramadyotanatmano dhvanervibhakto

visaya iti pradarsyate ---

vacyavacakacarutvahetunam vividhatmanam |

rasadiparata yatra sa dhvanervisayo matah || 4||

 

rasabhavatadabhasatatprasamalaksanam mukhyamarthamanuvartamana

sabdarthalankara gunasca parasparam dhvanyapeksaya

vibhinnarupa vyavasthitastatra kavye dhvaniriti vyapadesah || 4||

 

pradhanye'nyatra vakyarthe yatrangam tu rasadayah |

kavye tasminnalankaro rasadiriti me matih || 5||

 

yadyapi rasavadalankarasyanyairdarsito visayastathapi yasmin kavye

pradhanataya'nyo'rtho vakyarthibhutastasya cangabhuta ye

rasadayaste rasaderalankarasya visaya iti mamakinah paksah |

tadyatha catusu preyo'lankarasya vakyarthatve'pi

rasadayo'ngabhuta drsyante |

 

sa ca rasadiralankarah suddhah sankirno va | tatradyo yatha ---

 

kim hasyena na me prayasyasi punah praptasciraddarsanam

keyam niskaruna pravasarucita kenasi durikrtah |

svapnantesviti te vadan priyatamavyasaktakanthagraho

buddha roditi riktabahuvalayastaram ripustrijanah ||

 

ityatra karunarasasya suddhasyangabhaavatspastameva

rasavadalankaratvam | evamevamvidhe visaye rasantaranam spasta

evangabhavah |

 

sankirno rasadirangabhuto yatha ---

ksipto hastavalagnah prasabhamabhihato'pyadadano'msukantam

grhnan kesesvapastascarananipatito neksitah sambhramena |

alingan yo'vadhutastripurayuvatibhih sasrunetrotpalabhih

kamivardraparadhah sa dahatu duritam sambhavo vah saragnih ||

 

ityatra tripuraripuprabhavatisayasya vakyarthatve irsyavipralambhasya

slesasahitasyangabhava iti , evamvidha eva rasavadadyalankarasya

nyayyo visayah | ata eva cersyavipralambhakarunayorangatvena

vyavasthanatsamaveso na dosah | yatra hi rasasya vakyarthibhavastatra

kathamalankaratvam ? alankaro hi carutvahetuh prasiddhah ; na

tvasavatmaivatmanascarutvahetuh |

tatha cayamatra sanksepah ---

 

rasabhavaditatparyamashritya vinivesanam |

alankrtinam sarvasamalankaratvasadhanam ||

 

tasmadyatra rasadayo vakyarthibhutah sa sarvo na

rasaderalankarasya visayah ; sa dhvaneh prabhedah ,

tasyopamadayo'lankarah | yatra tu pradhanyenarthantarasya

vakyarthibhave rasadibhiscarutvanispattih kriyate ,

sa rasaderalankarataya visayah |

 

evam dhvanerupamadinam rasavadalankarasya ca vibhaktavisayata

bhavati |

 

yadi tu cetananam vakyarthibhavo rasadyalankarasya visaya

ityucyate tarhyupamadinam praviralavisayata nirvisayata vabhihita

syat | yasmadacetanavastuvrtte vakyarthibhute punascetana-

vastuvrttantayojanaya yathakathancidbhavitavyam | atha satyamapi

tasyam yatracetananam vakyarthibhavo nasau rasavadalankarasya

visaya ityucyate | tat mahatah kavyaprabandhasya rasanidhanabhutasya

nirasatvamabhihitam syat | yatha ---

 

tarangabhrubhanga ksubhitavihagasrenirasana

vikarsanti phenam vasanamiva samrambhasithilam |

yathaviddham yati skhalitamabhisandhaya bahuso

nadirupeneyam dhruvamasahana sa parinata ||

 

yatha va ---

tanvi meghajalardrapallavataya dhautadharevasrubhih

sunyevabharanaih svakalavirahadvisrantapuspodgama |

cinta maunamivashrita madhukrtam sabdairvina laksyate

candi mamavadhuya padapatitam jatanutapeva sa ||

 

yatha va ---

tesam gopavadhuvilasasuhrdam radharahahsaksinam

ksemam bhadra kalindasailatanayatire latavesmanam |

vicchinne smaratalpakalpanamrducchedopayoge'dhuna

te jane jarathibhavanti vigalannilatvisah pallavah ||

 

ityevamadau visaye'cetananam vakyarthibhave'pi

cetanavastuvrttantayojanastyeva |

atha yatra cetanavastuvrttantayojanasti

tatra rasadiralankarah | tadevam satyupamadayo nirvisayah

praviralavisaya va syuh | yasmannastyevasavacetanavastuvrttanto

yatra cetanavastuvrttantayojana nastyantato vibhavatvena |

tasmadangatvena ca rasadinamalankarata | yah punarangi raso bhavo

va sarvakaramalankaryah sa dhvaneratmeti || 5||

 

kinca ---

tamarthamavalambante ye'nginam te gunah smrtah |

angashritastvalankara mantavyah katakadivat || 6||

 

ye tamartham rasadilaksanamanginam santamavalambate te gunah

sauryadivat | vacyavacakalaksananyangani ye punastadashritas-

te'lankara mantavyah katakadivat || 6||

 

tatha ca ---

srngara eva madhurah parah prahladano rasah |

tanmayam kavyamashritya madhuryam pratitisthati || 7||

 

srngara eva rasantarapeksaya madhurah prahladahetutvat |

tatprakasanaparasabdarthataya kavyasya sa madhuryalaksano gunah |

sravyatvam punarojaso'pi sadharanamiti || 7||

 

srngare vipralambhakhye karune ca prakarsavat |

madhuryamardratam yati yatastatradhikam manah || 8||

 

 vipralambhasrngarakarunayostu madhuryameva prakarsavat |

sahrdayahrdayavarjanatisayanimittatvaditi || 8||

 

raudradayo rasa diptya laksyante kavyavartinah |

tadvyaktihetu  sabdarthavashrityaujo vyavasthitam || 9||

 

raudradayo hi rasah param diptimujjvalatam janayantiti laksanaya

ta eva diptirityucyate | tatprakasanaparah sabdo dirghasamasa-

racanalankrtam vakyam | yatha ---

 

cancadbhujabhramitacandagadabhighata-

sancurnitoruyugalasya suyodhanasya |

styanavabaddhaghanasonitasonapani-

ruttamsayisyati kacamstava devi bhimah ||

 

tatprakasanaparascartho'napeksitadirghasamasaracanah

prasannavacakabhidheyah | yatha ---

yo yah sastram bibharti svabhujagurumadah pandavinam camunam

yo yah pancalagotre sisuradhikavaya garbhasayyam gato va |

yo yastatkarmasaksi carati mayi rane yasca yasca pratipah

krodhandhastasya tasya svayamapi jagatamantakasyantako'ham ||

 

ityadau dvayorojastavm || 9||

samarpakatvam kavyasya yattu sarvarasan prati |

sa prasado guno jneyah sarvasadharanakriyah || 10||

 

prasadastu svacchata sabdarthayoh | sa ca sarvarasasadharano

gunah sarvaracanasadharanasca vyangyarthapeksayaiva

mukhyataya vyavasthito mantavyah |

srutidustadayo dosa anitya ye ca darsitah |

dhvanyatmanyeva srngare te heya ityudahrtah || 11||

 

anitya dosasca ye srutidustadayah sucitaste'pi na

vacye arthamatre , na ca vyangye srngare va dhvaneranatmabhute |

kim tarhi ? dhvanyatmanyeva srngare'ngitaya vyangye

te heya ityudahrtah | anyatha hi tesamanityadosataiva na

syat | evamayamasamlaksyakramadyoto dhvaneratma pradarsitah

samanyena || 11||

 

tasyanganam prabheda ye prabhedah svagatasca ye |

tesamanantyamanyonyasambandhaparikalpane || 12||

 

angitaya vyangyo rasadirvivaksitanyaparavacyasya

dhvanereka atma ya uktastasyanganam

vacya vacakanupatinamalankaranam ye prabheda

niravadhayo ye ca svagatastasyangino'rthasya

rasabhavatadabhasatatprasamalaksana

vibhavanubhavavyabhicaripratipadanasahita anantah

svasrayapeksaya nihsimano visesastesa-

manyonyasambandhaparikalpane kriyamane kasyaci-

danyatamasyapi rasasya prakarah parisankhyatum na sakyante

kimuta sarvesam | tatha hi srngarasyanginastava-

dadyau dvau bhedau - sambhogo vipralambhasca |

sambhogasya ca parasparapremadarsanasurataviharanadi-

laksanah prakarah | vipralambhasyapyabhilasersya-

virahapravasavipralambhadayah | tesam ca pratyekam

vibhavanubhavavyabhicaribhedah | tesam ca

desakaladyasrayavasthabheda iti svagatabhedapeksa-

yaikasya tasyaparimeyatvam , kim punarangaprabheda-

kalpanayam | te hyangaprabhedah pratyekamangi-

prabhedasambandhaparikalpane kriyamane satyanantya-

mevopayanti || 12||

 

dinmatram tucyate yena vyutpannanam sacetasam |

buddhirasaditaloka sarvatraiva bhavisyati || 13||

 

dinmatrakathanena hi vyutpannanam sahrdayanamekatrapi

rasabhede sahalankarairangangibhavaparijnanadasaditaloka

buddhih sarvatraiva bhavisyati | tatra ---

srngarasyangino yatnadekarupanubandhavan |

sarvesveva prabhedesu nanuprasah prakasakah || 14||

 

angino hi srngarasya ye uktah prabhedastesu

sarvesvekaprakaranubandhitaya prabandhena

pravrtto'nupraso na vyanjakah | angina ityanenangabhutasya

srngarasyaikarupanubandhyanuprasanibandhane

kamacaramaha || 14||

dhvanyatmabhute srngare yamakadinibandhanam |

saktavapi pramaditvam vipralambhe visesatah || 15||

 

dhvaneratmabhutah srngarastatparyena vacyavacakabhyam

prakasyamanastasminyamakadinam yamakaprakaranam

nibandhanam duskarasabdabhangaslesadinam saktavapi

pramaditvam  | 'pramaditva' mityanenaitaddarsyate --- kakataliyena

kadacitkasyacidekasya yamakadernispattavapi bhumnalankarantara-

vadrasangatvena nibandho na kartavya iti | 'vipralambhe visesata' ityanena

vipralambhe saukumaryatisayah khyapyate | tasmindyotye yamakaderangasya

nibandho niyamanna kartavya iti || 15||

atra yuktirabhidhiyate ---

rasaksiptataya yasya bandhah sakyakriyo bhavet |

aprthagyatnanirvatyah so'lankaro dhvanau matah || 16||

 

nispattavascaryabhuto'pi yasyalankarasya rasaksiptatayaiva

bandhah sakyakriyo bhavetso'sminnalaksyakramavyangye

dhvanavalankaro matah | tasyaiva rasangatvam mukhyamityarthah|

yatha ---

kapole pattrali karatalanirodhena mrdita

nipito nihsvasairayamamrtahrdyo'dhararasah |

muhuh kanthe lagnastaralayati baspastanatatim

priyo manyurjatastava niranurodhe na tu vayam ||

 

rasangatve ca tasya laksanamaprthagyatnanirvartyatvamiti

yo rasam bandhumadhyavasitasya kaveralankarastam

vasanamatyuhya yatnantaramasthitasya nispadyate sa na

rasangamiti | yamake ca prabandhena buddhipurvakam kriyamane

niyamenaiva yatnantaraparigraha apatati sabdavisesanvesanarupah |

alankarantaresvapi tattulyamiti cet --- naivam ; alankarantarani

hi nirupyamanadurghatananyapi rasasamahitacetasah

pratibhanavatah kaverahampurvikaya parapatanti | yatha kadambaryam

kadambaridarsanavasare | yatha ca mayaramasirodarsanena

vihvalayam sitadevyam setau | yuktam caitat , yato rasa

vacyavisesairevakseptavyah | tatpratipadakaisca sabdaistat-

prakasino vacyavisesa eva rupakadayo'lankarah | tasmanna

tesam bahirangatvam rasabhivyaktau | yamakaduskaramargesu tu

tatsthitameva | yattu rasavanti kanicidyamakadini drsyante , tatra

rasadinamangata | yamakadinam tvangitaiva | rasabhase

cangatvamapyaviruddham | angitaya tu vyangye rase  nangatvam

prthakprayatnanirvartyatvadyamakadeh |

 

asyaivarthasya sangrahaslokah ---

rasavanti hi vastuni salankarani kanicit |

ekenaiva prayatnena nirvartyante mahakaveh ||

yamakadinibandhe tu prthagyatno'sya jayate |

saktasyapi rase'ngatvam tasmadesam na vidyate ||

rasabhasangabhavastu yamakaderna varyate |

dhvanyatmabhute srngare tvangata nopapadyate || 16||

 

idanim dhvanyatmabhutasya srngarasya vyanjako'la-

nkaravarga akhyayate ---

 

dhvanyatmabhute srngare samiksya vinivesitah |

rupakadiralankaravarga eti yatharthatam || 17||

 

alankaro hi bahyalankarasamyadanginascaarutva-

heturucyate | vacyalankaravargasca rupakadiryavanukto

vaksyate ca kaiscit , alankaranamanantatvat |||

 

sa sarvo'pi yadi samiksya vinivesyate tadalaksyakramavyangyasya

dhvaneranginah sarvasyaiva carutvaheturnispadyate || 17||

 

esa casya vinivesane samiksa ---

vivaksa tatparatvena nangitvena kadacana |

kale ca grahanatyagau natinirvahanaisita || 18||

nirvyudhavapi cangatve yatnena pratyaveksanam |

 

rupakadiralankaravargasyangatvasadhanam || 19||

 

rasabandhesvatyadrtamanah kaviryamalankaram tadangataya

vivaksati | yatha ---

 

calapangam drstim sprsasi bahuso vepathumatim

rahasyakhyayiva svanasi mrdu karnantikacarah |

karau vyadhunvatyah pibasi ratisarvasvamadharam

vayam tattvanvesanmadhukara hatastvam khalu krti ||

 

atra hi bhramarasvabhavoktiralankaro rasanugunah |

'nangitvene'ti na pradhanyena | kadacidrasaditatparyena

vivaksito'pi hyalankarah kascidangitvena vivaksito

drsyate | yatha ---

cakrabhighataprasabhajnayaiva cakara yo rahuvadhujanasya |

alinganoddamavilasavandhyam ratotsavam cumbanamatrasesam ||

 

atra hi paryayoktasyangitvena vivaksa rasaditatparye satyapiti |

angatvena vivaksitamapi yamavasare grhnati nanavasare |

avasare grhitiryatha ---

 

uddamotkalikam vipandurarucam prarabdhajrmbham ksana-

dayasam svasanodgamairaviralairatanvatimatmanah |

adyodyanalatamimam samadanam narimivanyam dhruvam

pasyan kopavipataladyuti mukham devyah karisyamyaham ||

 

ityatra upama slesasya |

grhitamapi ca yamavasare tyajati tadrasanugunatayalanka-

rantarapeksaya | yatha ---

 

raktastvam navapallavairahamapi slaghyaih priyaya gunai-

stvamayanti silimukhah smaradhanurmuktastatha mamapi |

kantapadatalahatistava mude tadvanmamapyavayoh

sarvam tulyamasoka kevalamaham dhatra sasokah krtah ||

 

atra hi prabandhapravrtto'pi sleso vyatirekavivaksaya

tyajyamano rasavisesam pusnati | natralankara-

dvayasannipatah , kim tarhi ? alankarantarameva

slesavyatirekalaksanam narasimhavaditi cet --- na , tasya

prakarantarena vyavasthapanat | yatra hi slesavisaya eva

sabde prakarantarena vyatirekapratitirjayate sa tasya

visayah | yatha -- ' sa harirnamna devah saharirvaraturaga-

nivahena ' ityadau | atra hyanya eva sabdah slesasya

visayo'nyasca vyatirekasya | yadi caivamvidhe

visaye'lankarantaratvakalpana kriyate tatsamsrstervisa-

yapahara eva syat | slesamukhenaivatra vyatirekasyatma-

labha iti nayam samsrstervisaya iti cet --- na ; vyatirekasya

prakarantarenapi darsanat | yatha ---

no kalpapayavayoradayarayadalatksmadharasyapi samya

gadhodgirnojjvalashrirahani na rahita no tamahkajjalena |

praptotpattih patanganna punarupagata mosamusnatviso vo

vartih saivanyarupa sukhayatu nikhiladvipadipasya diptih ||

 

atra hi samyaprapancapratipadanam vinaiva vyatireko darsitah |

natra slesamatraccarutvapratitirastiti slesasya

vyatirekangatvenaiva vivaksitatvat na svato'lankaratetyapi

na vacyam | yata evamvidhe visaye samyamatradapi

supratipaditaccarutvam drsyata eva | yatha ---

 

akrandah stanitairvilocanajalanyasrantadharambubhi-

stadvicchedabhuvasca sokasikhinastulyastadidvibhramaih |

antarme dayitamukham tava sasi vrttih samaivavayo-

statkim mamanisam sakhe jaladhara tvam dagdhamevodyatah ||

ityadau |

rasanirvahanaikatanahrdayo yam ca natyantam nirvodhumicchati |

yatha ---

kopatkomalalolabahulatikapasena baddha drdham

nitva vasaniketanam dayitaya sayam sakhinam purah |

bhuyo naivamiti skhalatkalagira samsucya duscestitam

dhanyo hanyata eva nihnutiparah preyanrudatya hasan ||

 

atra  hi rupakamaksiptamanirvyudham ca param rasapustaye |

nirvodhumistamapi yam yatnadangatvena pratyaveksate yatha ---

 

syamasvangam cakitaharinipreksane drstipatam

gandacchayam sasini sikhinam barhabharesu kesan |

utpasyami pratanusu nadivicisu bhruvilasan

hantaikastham kvacidapi na te bhiru sadrsyamasti ||

ityadau |

sa evamupanibadhyamano'lankaro rasabhivyaktihetuh

kaverbhavati | uktaprakaratikrame tu niyamenaiva rasabhangahetuh

sampadyate | laksyam ca tathavidham mahakaviprabandhesvapi

drsyate bahusah | tattu suktisahasradyotitatmanam mahatmanam

dosodghosanamatmana eva dusanam bhavatiti na vibhajya darsitam |

kim tu rupakaderalankaravargasya yeyam vyanjakatve rasadivisaye

laksanadigdarsita tamanusaran svayam canyallaksanamutpreksamano

yadyalaksyakramapratibhamanantaroktamenam dhvaneratmanamupa-

nibadhnati sukavih samahitacetastada tasyatmalabho bhavati

mahiyaniti || 18-19||

 

kramena pratibhatyatma yo'syanusvanasannibhah |

sabdarthasaktimulatvatso'pi dvedha vyavasthitah || 20||

 

asya vivaksitanyaparavacyasya dhvaneh samlaksyakrama-

vyangyatvadanurananaprakhyo ya atma so'pi sabdasakti-

mulo'rthasaktimulasceti dviprakarah ||

nanu sabdasaktya yatrarthantaram prakasate sa yadi

dhvaneh prakara ucyate tadidanim slesasya visaya

evapahrtah syat , napahrta ityaha ---

 

aksipta evalankarah sabdasaktya prakasate |

yasminnanuktah sabdena sabdasaktyudbhavo hi sah || 21||

 

yasmadalankaro na vastumatram yasmin kavye sabdasaktya prakasate

sa sabdasaktyudbhavo dhvanirityasmakam vivaksitam | vastudvaye ca

sabdasaktya prakasamane slesah | yatha ---

 

yena dhvastamanobhavena balijitkayah purastrikrto

yascodvrttabhujangaharavalayo gangam ca yo'dharayat |

yasyahuh sasimacchiro hara iti stutyam ca namamarah

payatsa svayamandhakaksayakarastvam sarvadomadhavah ||

 

nanvalankarantarapratibhayamapi slesavyapadeso bhavatiti

darsitam bhattodbhatena , tatpunarapi sabdasaktimulo dhvanirnirava-

kasa ityasankyedamuktam 'aksipta' iti| tadayamarthah ---

yatra sabdasaktya saksadalankarantaram vacyam

satpratibhasate sa sarvah slesavisayah | yatra tu sabdasaktya

samarthyaksiptam vacyavyatiriktam vyangyamevalankarantaram

prakasate sa dhvanervisayah | sabdasaktya saksadalankarantara-

pratibha yatha ---

tasya vinapi harena nisargadeva harinau |

janayamasatuh kasya vismayam na payodharau ||

 

atra srngaravyabhicari  vismayakhyo bhavah saksadviro-

dhalankarasca pratibhasata iti virodhacchayanugrahinah slesasyayam

visayah , na tvanusvanopamavyangyasya dhvaneh | alaksyakramavyangyasya

tu dhvanervacyena slesena virodhena va vyanjitasya visaya eva |

yatha mamaiva ---

 

slaghyasesatanum sudarsanakarah sarvangalilajita-

trailokyam caranaravindalalitenakrantaloko harih |

bibhranam mukhamindurupamakhilam candratmacaksurdadha-

tsthane yam svatanorapasyadadhikam sa rukmini vo'vatat ||

 

atra vacyatayaiva vyatirekacchayanugrahi slesah pratiyate |

yatha  ca ---

bhramimaratimalasahrdayatam pralayam murccham tamah sarirasadam |

maranam ca jaladabhujagajam prasahya kurute visam viyogininam ||

 

yatha va ---

 

khanditamanasakancanapankajanirmathitaparimala yasya |

akhanditadanaprasara bahuparigha iva gajendrah ||

 

atra rupakacchayanugrahi sleso vacyatayaivavabhasate |

sa caksipto'lankaro yatra punah sabdantarenabhihita-

svarupastatra na sabdasaktyudbhavanurananarupavyangya-

dhvanivyavaharah | tatra vakroktyadivacyalankaravyavahara

 eva | yatha ---

drstya kesava goparagahrtaya kincinna drstam maya

tenaiva skhalitasmi natha patitam kim nama nalambase |

ekastvam visamesu khinnamanasam sarvabalanam gati-

rgopyaivam gaditah salesamavatadgosthe harirvasciram ||

 

evanjatiyakah sarva eva bhavatu kamam vacyaslesasya visayah |

yatra tu samarthyaksiptam sadalankarantaram sabdasaktya

prakasate sa sarva eva dhvanervisayah | yatha ---

' atrantare kusumasamayayugamupasamharannajrmbhata grisma-

bhidhanah phullamallikadhavalattahaso mahakalah ' |

 

yatha ca ---

unnatah prollasaddharah kalagarumalimasah |

payodharabharastanvyah kam na cakre'bhilasinam ||

 

yatha va ---

dattanandah prajanam samucitasamayakrstasrstaih payobhih

purvahne viprakirna disi disi viramatyahni samharabhajah |

diptamsordirghaduhkhaprabhavabhavabhayodanvaduttaranavo

gavo vah pavananam paramaparimitam pritimutpadayantu ||

 

esudaharanesu sabdasaktya prakasamane satyaprakarani-

ke'rthantare vakyasyasambaddharthabhidhayitvam ma prasanksiditya-

prakaranikaprakaranikarthayorupamanopameyabhavah kalpayitavyah

samarthyadityarthaksipto'yam sleso na sabdoparudha  iti

vibhinna eva slesadanusvanopamavyangyasya dhvanervisayah |

anye'pi calankarah sabdasaktimulanusvanarupavyangye dhvanau

sambhavantyeva | tatha hi virodho'pi sabdasaktimulanusvanarupo

drsyate | yatha sthanvisvarakhyajanapadavarnane bhattabanasya ---

' yatra ca matangagaminyah silavatyasca gauryo vibhavaratasca

syamah padmaraginyasca dhavaladvijasucivadana madiramodi-

svasanasca pramadah ' |

 

 atra hi vacyo virodhastacchayanugrahi va sleso'yamiti na sakyam

vaktum | saksacchabdena virodhalankarasyaprakasitatvat | yatra

hi saksacchabdavedito virodhalankarastatra hi slistoktau

vacyalankarasya virodhasya slesasya va visayatvam | yatha tatraiva ---

 

' samavaya iva virodhinam padarthanam | tatha hi --- sannihitabalandha-

karapi bhasvanmurtih ' ityadau |

 

yatha va mamaiva ---

sarvaikasaranamaksayamadhisamisam dhiyam harim krishnam |

chaturatmanam niskriyamarimathanam namata cakradharam ||

 

atra hi sabdasaktimulanusvanarupo virodhah sphutameva pratiyate |

evamvidho vyatireko'pi drsyate | yatha mamaiva ---

 

kham ye'tyujjvalayanti lunatamaso ye va nakhodbhasino

ye pusnanti saroruhashriyamapi ksiptabjabhasasca ye

ye murdhasvavabhasinah ksitibhrtam ye camaranam siram-

syakramantyubhaye'pi te dinapateh padah shriye santu vah ||

 

evamanye'pi sabdasaktimulanusvanarupavyangyadhvaniprakarah

santi te sahrdayaih svayamanusartavyah | iha tu granthavistarabhayanna

tatprapancah krtah |

 

arthasaktyudbhavastvanyo yatrarthah sa prakasate |

yastatparyena vastvanyadvyanaktyuktim vina svatah || 22||

 

yatrarthah svasamarthyadarthantaramabhivyanakti sabdavyaparam

vinaiva so'rthasaktyudbhavo namanusvanopamavyangyo dhvanih |

 

yatha ---

evamvadini devarsau parsve pituradhomukhi |

lilakamalapatrani ganayamasa kevalam ||

 

atra hi lilakamalapatragananamupasarjanikrtasvarupam sabdavyaparam

vinaivarthantaram vyabhicaribhavalaksanam prakasayati| na

cayamalaksyakramavyangyasyaiva dhvanervisayah | yato yatra

saksacchabdaniveditebhyo vibhavanubhavavyabhicaribhyo

rasadinam pratitih , sa tasya kevalasya margah | yatha

kumarasambhave madhuprasange vasantapuspabharanam vahantya

devya agamanadivarnanam manobhavasarasandhanaparyantam

sambhosca parivrttadhairyasya cestavisesavarnanadi

saksacchabdaniveditam | tasmadayamanyo dhvaneh prakarah |

 

yatra ca sabdavyaparasahayo'rtho'rthantarasya vyanjakatveno-

padiyate sa nasya dhvanervisayah | yatha ---

sanketakalamanasam vitam jnatva vidagdhaya |

hasannetrarpitakutam lilapadmam nimilitam ||

 

atra lilakamalanimilanasya vyanjakatvamuktyaiva niveditam |

 

tatha ca ---

sabdarthasaktya ksipto'pi vyangyo'rthah kavina punah |

yatraviskriyate svoktya sanyaivalankrtirdhvaneh || 23||

 

sabdasaktyarthasaktya sabdarthasaktya vaksipto'pi  vyangyo'rthah

kavina punaryatra svoktya prakasikriyate so'smadanusvanopamavyangyad-

dhvaneranya evalankarah | alaksyakramavyangyasya va dhvaneh

sati sambhave sa tadrganyo'lankarah |

 

tatra sabdasaktya yatha ---

vatse ma ga visadam svasanamurujavam santyajordhvapravrttam

kampah ko va guruste bhavatu balabhida jrmbhitenatra yahi |

pratyakhyanam suranamiti bhayasamanacchadmana karayitva

yasmai laksmimadadvah sa dahatu duritam manthamudham payodhih ||

 

arthasaktya yatha ---

amba sete'tra vrddha parinatavayasamagraniratra tato

nihsesagarakarmasramasithilatanuh kumbhadasi tathatra |

asmin papahameka katipayadivasaprositaprananatha

panthayettham tarunya kathitamavasaravyahrtivyajapurvam ||

 

ubhayasaktya yatha --- ' drstya kesavagoparagahrtaya '

ityadau || 23||

 

praudhoktimatranispannasarirah sambhavi svatah |

artho'pi dvividho jneyo vastuno'nyasya dipakah || 24||

 

arthasaktyudbhavanurananarupavyangye dhvanau yo vyanjako'rtha

uktastasyapi dvau prakarau --- kaveh kavinibaddhasya va vaktuh

praudhoktimatranispannasarira ekah , svatassambhavi ca dvitiyah |

 

kavipraudhoktimatranispannasariro yatha ---

sajjayati surabhimaso na tavadarpayati yuvatijanalaksyamukhan |

abhinavasahakaramukhannavapallavapatralananangasya saran ||

 

kavinibaddhavaktrpraudhoktimatranispannasariro yathodahrtameva ---

'sikharini ' ityadi |

 

yatha va ---

sadaravitirnayauvanahastalambam samunnamadbhyam |

abhyutthanamiva manmathasya dattam tava stanabhyam ||

svatah sambhavi ya aucityena bahirapi sambhavyamanasadbhavo na kevalam

bhanitivasenaivabhinispannasarirah | yathodahrtam

'evamvadini ' ityadi | yatha va ---

 

sikhipicchakarnapura jaya vyadhasya garvini bhramati |

muktaphalaracitaprasadhananam madhye sapatninam || 24||

 

arthasakteralankaro yatrapyanyah pratiyate |

anusvanopamavyangyah sa prakaro'paro dhvaneh || 25||

 

vacyalankaravyatirikto yatranyo'lankaro'rthasamarthyat-

pratiyamano'vabhasate so'rthasaktyudbhavo namanusvanarupa-

vyangyo'nyo dhvanih || 25||

 

tasya praviralavisayatvamasankyedamucyate ---

rupakadiralankaravargo yo vacyatam shritah |

sa sarvo gamyamanatvam bibhrad bhumna pradarsitah || 26||

 

anyatra vacyatvena prasiddho yo rupakadiralankarah

so'nyatra pratiyamanataya bahulyena pradarsitastatra-

bhavadbhirbhattodbhatadibhih | tatha ca sasandehadisupama-

rupakatisayoktinam prakasamanatvam pradarsitamityalankara-

ntarasyalankarantare vyangyatvam na yatnapratipadyam || 26||

 

iyatpunarucyata eva

alankarantarasyapi pratitau yatra bhasate |

tatparatvam na vacyasya nasau margo dhvanermatah || 27||

 

alankarantaresu tvanurananarupalankarapratitau satyamapi

yatra vacyasya vyangyapratipadanaunmukhyena carutvam na

prakasate nasau  dhvanermargah | tatha ca dipakadavalankare

upamaya gamyamanatve'pi tatparatvena carutvasyavyavasthananna

dhvanivyapadesah |

yatha ---

candramayukhairnisa nalini kamalaih kusumagucchairlata |

hamsaissaradasobha kavyakatha sajjanaih kriyate gurvi ||

 

ityadisupamagarbhatve'pi sati vacyalankaramukhenaiva carutvam

vyavatisthate na vyangyalankaratatparyena | tasmattatra

vacyalankaramukhenaiva kavyavyapadeso nyayyah | yatra tu vyangya-

paratvenaiva vacyasya vyavasthanam tatra  vyangyamukhenaiva vyapadeso

yuktah |

 

yatha --

praptashriresa kasmatpunarapi mayi tam manthakhedam vidadhya-

nnidramapyasya purvamanalamanaso naiva sambhavayami |

setum badhnati bhuyah kimiti ca sakaladvipanathanuyata-

stvayyayate vitarkaniti dadhata ivabhati kampah payodheh ||

 

yatha va mamaiva ---

lavanyakantiparipuritadinmukhe'smin

smere'dhuna tava mukhe taralayataksi |

ksobham yadeti na managapi tena manye

suvyaktameva jalarasirayam payodhih ||

 

ityevamvidhe visaye'nurananaruparupakasrayena kavyacarutva-

vyavasthanadrupakadhvaniriti vyapadeso nyayyah |

 

upamadhvaniryatha ---

viranam ramate ghusrnarune na tatha priyastanotsange |

drsti ripugajakumbhasthale yatha bahalasindure ||

 

yatha va mamaiva visamabanalilayamasuraparakramane kamadevasya ---

tattesam  shrisahodararatnaharane hrdayamekarasam |

bimbadhare priyanam nivesitam kusumabanena ||

 

aksepadhvaniryatha ---

sa vaktumakhilansakto hayagrivashritan gunan |

yo'mbukumbhaih paricchedam jnatum sakto mahodadheh ||

 

atratisayoktya hayagrivagunanamavarnaniyatapratipadana-

rupasyasadharanatadvisesaprakasanaparaasyaksepasya

prakasanam |

 

arthantaranyasadhvanih sabdasaktimulanurananarupavyangyo'rtha-

saktimulanurananarupavyangyasca sambhavati | tatradyasyodaharanam ---

 

daivayatte phale kim kriyatametavatpunarbhanamah |

raktasokapallavah pallavanamanyesam na sadrsah ||

 

padaprakasascayam dhvaniriti vakyasyarthantaratatparye'pi

sati na virodhah | dvitiyasyodaharanam yatha ---

 

hrdayasthapitamanyumaparosamukhimapi mam prasadayan |

aparaddhasyapi na khalu te bahujna rositum sakyam ||

 

atra hi vacyavisesena saparadhasyapi bahujnasya kopah

kartumasakya iti samarthakam samanyamanvitamanyattatparyena

prakasate |

 

vyatirekadhvanirapyubhayarupah sambhavati| tatradyasyodaharanam

prakpradarsitameva|

dvitiyasyodaharanam yatha ---

jayeya vanoddese kubja eva padapo galitapatrah |

ma manuse loke tyagaikaraso daridrasca ||

 

atra hi  tyagaikarasasya daridrasya janmanabhinandanam trutitapatra-

kubjapadapajanmabhinandanam ca saksacchabdavacyam |

tathavidhadapi padapattadrsasya pumsa upamanopameyatva-

pratipurvakam socyatayamadhikyam tatparyena prakasayati |

utpreksadhvaniryatha ---

candanasaktabhujaganihsvasanilamurcchitah |

murcchayatyesa pathikanmadhau malayamarutah ||

 

atra hi madhau malayamarutasya pathikamurcchakaritvam

manmathonmathadayitvenaiva | tattu candanasaktabhujaga-

nihsvasanilamurcchitatvenotpreksitamityutpreksa

saksadanuktapi vakyarthasamarthyadanurananarupa

laksyate | na caivamvidhe visaye ivadisabdaprayogamantarena-

sambaddhataiveti sakyate vaktum | gamakatvadanyatrapi tadaprayoge

tadarthavagatidarsanat | yatha ---

 

irsyakalusasyapi tava mukhasya nanvesa purnimacandrah |

adya sadrsatvam prapyanga eva na mati ||

 

yatha va ---

trasakulah paripatan parito niketan

pumbhirna kaiscidapi dhanvibhiranvabandhi |

tasthau tathapi na mrgah kvacidanganabhi

rakarnapurnanayanesuhateksanashrih ||

 

sabdarthavyavahare ca prasiddhireva pramanam |

 

slesadhvaniryatha ---

ramya iti praptavatih patakah ragam vivikta iti vardhayantih |

yasyamasevanta namadvalikah samam vadhubhirvalabhiryuvanah ||

 

atra vadhubhih saha valabhirasevanteti vakyarthapratiteranantaram vadhva

iva valabhya iti slesapratitirasabdapyarthasamarthyanmukhyatvena

vartate |

yathasankhyadhvaniryatha ---

ankuritah pallavitah korakitah puspitasca sahakarah |

ankuritah pallavitah korakitah puspitasca hrdi madanah ||

 

atra hi yathoddesamanuddese yaccarutvamanurananarupam

madanavisesanabhutanuritadisabdagatam tanmadanasaha-

karayostulyayogitasamuccayalaksanadvacyadatiricyamana-

malaksyate | evamanye'pyalankara yathayogam yojaniyah |

 

evamalankaradhvanimargam vyutpadya tasya prayojanavattam

khyapayitumidamucyate ---

 

saririkaranam yesam vacyatve na vyavasthitam |

te'lankarah param chayam yanti dhvanyangatam gatah || 28||

 

dhvanyangata cobhabhyam prakarabhyam vyanjakatvena

vyangyatvena ca | tatreha prakaranadvyangyatvenetyavagantavyam |

vyangyatve'pyalankaranam pradhanyavivaksayameva

satyam dhvanavantahpatah | itaratha tu gunibhutavyangyatvam

pratipadayisyate || 28||

 

angitvena vyangyatayamapi ,  alankaranam dvayi gatih --- kadaci-

dvastumatrena vyajyante , kadacidalankarena |

 

tatra --

vyajyante vastumatrena  yadalankrtayastaya |

dhruvam dhvanyangata tasam

atra hetu : ---

                         kavyavrttistadasraya || 29||

 

yasmattatra tathavidhavyangyalankaraparatvenaiva  kavyam pravrttam |

anyatha tu tadvakyamatrameva syat || 29||

 

tasamevalankrtinam ---

alankarantaravyangyabhave

puna ,

                                    dhvanyangata bhavet |

carutvotkarsato vyangyapradhanyam yadi laksyate || 30||

 

uktam hyetat --- ' carutvotkarsanibandhana vacyavyangyayoh

pradhanyavivaksa ' iti | vastu matravyangyatve calankarana-

manantaropadarsitebhya evodaharanebhyo visaya unneyah | tadeva-

marthamatrenalankaravisesarupena varthenarthantarasyalankarasya

va prakasane carutvotkarsanibandhane sati pradhanye'rthasaktyudbhavanu-

rananarupavyangyo niravagantavyah || 30||

 

evam dhvaneh prabhedan pratipadya tadabhasavivekam kartumucyate ---

yatra pratiyamano'rthah pramlistatvena bhasate |

vacyasyangataya vapi nasyasau gocaro dhvaneh || 31||

 

dvividho'pi pratiyamanah sphuto'sphutasca | tatra ya eva sphutah

sabdasaktyarthasaktya va prakasate sa eva dhvanermargo netarah |

sphuto'pi yo'bhidheyasyangatvena pratiyamano'vabhasate so'syanuranana-

rupavyangyasya dhvaneragocarah |

yatha ---

kamalakara na malita hamsa uddayita na ca sahasa |

kenapi gramatadage'bhramuttanitam ksiptam ||

 

atra hi pratiyamanasya mugdhavadhva jaladharapratibimbadarsanasya

vacyangatvameva | evamvidhe visaye'nyatrapi yatra vyangyapeksaya

vacyasya carutvotkarsapratitya pradhanyamavasiyate , tatra

vyangyasyangatvena pratiterdhvaneravisayatvam | yatha ---

 

vetasalatagahanoddinasakunikolahalam srnvatyah |

grhakarmavyaprtaya vadhvah sidantyangani ||

 

evamvidho hi visayah prayena gunibhutavyangyasyodaharanatvena

nirdeksyate | yatra tu prakaranadipratipattya nirdharitaviseso

vacyo'rthah punah pratiyamanangatvenaivavabhasate

so'syaivanurananarupavyangyasya dhvanermargah | yatha ---

 

uccinu patitam kusumam ma dhunihi sephalikam halikasnuse |

esa te visamavipakah svasurena sruto valayasabdah ||

atra hyavinayapatina saha ramamana sakhi bahihsrutavalayakalakalaya

sakhya pratibodhyate | etadapeksaniyam vacyarthapratipattaye |

pratipanne ca vacye'rthe tasyavinayapracchadanatatparyenabhi-

dhiyamanatvatpunarvyangyangatvamevetyasminnanurananarupavyangya-

dhvanavantarbhavah || 31||

 

evam vivaksitavacyasya dhvanestadabhasaviveke prastute satyavivaksita-

vacyasyapi tam kartumaha ---

avyutpatterasakterva nibandho yah skhaladgateh |

sabdasya sa ca na jneyah suribhirvisayo dhvaneh || 32||

 

 skhaladgaterupacaritasya sabdasyavyutpatterasakterva nibandho yah

sa ca na dhvanervisayah |

 

yatah ---

sarvesveva prabhedesu sphutatvenavabhasanam |

yadvyangyasyangibhutasya tatpurnam dhvanilaksanam || 33||

 

taccodahrtavisayameva || 33||

 

iti shrirajanakanandavardhanacaryaviracite dhvanyaloke dvitiya uddyotah ||

 

 

dhvanyaloka 3

 

evam vyangyamukhenaiva dhvaneh pradarsite saprabhede svarupe punarvyanjaka-

mukhenaitatprakasyate ---

avivaksitavacyasya padavakyaprakasata |

tadanyasyanurananarupavyangyasya ca dhvaneh || 1||

avivaksitavacyasyatyantatiraskrtavacye prabhede padaprakasata yatha

maharservyasasya -- ' saptaitah samidhah shriyah ' , yatha va kalidasasya -- ' kah

sannaddhe virahavidhuram tvayyupekseta jayam ' , yatha va -- ' kimiva hi madhu-

ranam mandanam nakrtinam' , esudaharanesu ' samidha ' iti 'sannaddha' iti

'madhurana' miti ca padani vyanjakatvabhiprayenaiva krtani |

 

tasyaivarthantarasankramitavacye yatha --  ramena priyajivitena tu krtam

premnah priye nocitam' | atra ramenetyetatpadam samasahasaikarasatvadi-

vyangyabhisankramitavacyam vyanjakam |

 

yatha va ---

evameva janastasya dadati kapolopamayam sasibimbam |

paramarthavicare punascandrascandra iva varakah ||

atra dvitiyascandrasabdo'rthantarasankramitavacyah |

 

avivaksitavacyasyatyantatiraskrtavacye prabhede vakyaprakasata yatha ---

 

ya nisa sarvabhutanam tasyam jagarti samyami |

yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyato muneh ||

 

anena hi vakyena nisartho na ca jagaranarthah kascidvivaksitah |

kim tarhi ? tattvajnanavahitatvamatattvaparanmukhatvam ca muneh pratipadyata

iti tiraskrtavacyasyasya vyanjakatvam |

 

tasyaivarthantarasankramitavacyasya vakyaprakasata yatha ---

 

visamayitah kesamapi kesamapi prayatyamrtanirmanah |

kesamapi visamrtamayah kesamapyavisamrtah kalah ||

 

atra hi vakye visamrtasabdabhyam duhkhasukharupasankramitavacyabhyam

vyavahara ityarthantarasankramitavacyasya vyanjakatvam |

 

vivaksitabhidheyasyanurananarupavyangyasya sabdasaktyudbhave prabhede

padaprakasata yatha ---

 

pratum dhanairarthijanasya vancham daivena srsto yadi nama nasmi |

pathi prasannambudharastadagah kupo'thava kim na jadah krto'ham || 1||

 

atra hi jada iti padam nirvinnena vakratmasamanadhikaranataya

prayuktamanurananarupataya kupasamanadhikaranatam svasaktya pratipadyate |

tasyaiva vakyaprakasata yatha harsacarite simhanadavakyesu -- 'vrtte'

sminmahapralaye dharanidharanayadhuna tvam sesah ' |

etaddhi vakyamanurananarupamarthantaram sabdasaktya sphutameva prakasayati |

 

asyaiva kavipraudhoktimatranispannasarirasyarthasaktyudbhave prabhede pada-

prakasataya yatha harivijaye ---

 

cutankuravatamsam ksanaprasaramaharghamanoharasuramodam |

asamarpitamapi grhitam kusumasarena madhumasalaksmimukham ||

 

atra hyasamarpitamapi kusumasarena madhumasalaksmya mukham grhitamitya-

samarpitamapityetadavasthabhidhayipadamarthasaktya kususmasarasya balatkaram

prakasayati |

 

atraiva prabhede vakyaprakasata yathodahrtam prak ' sajjayati surabhimaso '

ityadi | atra sajjayati surabhimaso na tavadarpayatyanangaya saranityayam

vakyarthah kavipraudhoktimatranispannasariro manmathonmathakadanavastham

vasantasamayasya sucayati |

 

svatahsambhavisarirarthasaktyudbhave prabhede padaprakasata yatha ---

vanijaka hastidantah kuto'smakam vyaghrakrttayasca |

yavallulitalakamukhi grhe parisvakkate snusa ||

atra lulitalakamukhityetatpadam vyadhavadhvah svatahsambhavitasari-

rarthasaktya suratakridasaktim sucayamstadiyasya bhartuh satatasambhoga-

ksamatam prakasayati |

 

tasyaiva vakyaprakasata yatha ---

sikhipicchakarnapura jaya vyadhasya garvini bhramati |

muktaphalaracitaprasadhananam madhye sapatninam ||

 

anenapi vakyena vyadhavadhvah sikhipicchikarnapuraya navaparini-

tayah kasyascitsaubhagyatisayah prakasyate | tatsambhogaikarato mayura-

matramaranasamarthah patirjata ityarthaprakasanat tadanyasam ciraparinitanam

muktaphalaracitaprasadhananam daurbhagyatisayah khyapyate | tatsasambhoga-

kale sa eva vyadhah karivaravadhavyaparasamartha asidityarthaprakasanat |

 

nanu dhvanih kavyavisesa ityuktam tatkatham tasya padaprakasata |

kavyaviseso hi visistarthapratipattihetuh sabdasandarbhavisesah | tadbhavasca

padaprakasatve nopapadyate | padanam smarakatvenavacakatvat | ucyate ---

syadesa dosah yadi vacakatvam prayojakam dhvanivyavahare syat | na

tvevam ; tasya vyanjakatvena vyavasthanat | kim ca kavyanam sarira-

namiva samsthanavisesavacchinnasamudayasadhyapi carutvapratitiranvaya-

vyatirekabhyam bhagesu kalpyata iti padanamapi vyanjakatvamukhena vyava-

sthito dhvanivyavaharo na virodhi |

' anistasya srutiryadvadapadayati dustatam |

srutidustadisu vyaktam tadvadistasmrtirgunam ||

padanam smarakatve'pi padamatravabhasinah |

tena dhvaneh prabhedesu sarvesvevasti ramyata ||

vicchittisobhinaikena bhusaneneva kamini |

padadyotyena sukaverdhvanina bhati bharati || '

iti parikaraslokah || 1||

 

yastvalaksyakramavyangyo dhvanirvarnapadadisu |

vakye sanghatanayam ca sa prabandhe'pi dipyate || 2||

 

tatra varnanamanarthakatvaddyotakatvamasambhavityasankyedamucyate ---

sasau sarephasamyogo dhakarascapi bhuyasa |

virodhinah syuh srngare te na varna rasacyutah || 3||

ta eva tu nivesyante bibhatsadau rase yada |

tada tam dipayantyeva te na varna rasacyutah || 4||

 

slokadvayenanvayavyatirekabhyam varnanam dyotakatvam darsitam bhavati |

 

pade calaksyakramavyangyasya dyotanam yatha ---

 

utkampini bhayapariskhalitamsukanta

te locane pratidisam vidhure ksipanti |

krurena darunataya sahasaiva dagdha

dhumandhitena dahanena na viksitasi ||

atra hi te ityetatpadam rasamayatvena sphutamevavabhasate sahrdayanam |

 

padavayavena dyotanam yatha ---

vridayogannatavadanaya sannidhane gurunam

baddhotkampam kucakalasayormanyumantarnigrhya |

tisthetyuktam kimiva na taya yatsamutsrjya baspam

mayyasaktascakitahariniharinetratribhagah ||

ityatra tribhagasabdah |

 

vakyarupascalaksyakramavyangyo dhvanih suddho'lankarasankirnasceti

dvidha matah | tatra suddhasyodaharanam yatha ramabhyudaye --- ' krtaka-

kupitaih ' ityadi slokah | etaddhi vakyam parasparanuragam pariposa-

praptam pradarsayatsarvata eva param rasatattvam prakasayati |

 

alankarantarasankirno yatha --- 'smaranavanadipurenodhah ' ityadislo-

kah | atra hi rupakena yathoktavyanjakalaksananugatena prasadhito rasah

sutaramabhivyajyate || 3-4||

 

alaksyakramavyangyah sanghatanayam bhasate dhvanirityuktam tatra sanghatana-

svarupameva tavannirupyate ---

 

asamasa samasena madhyamena ca bhusita |

tatha dirghasamaseti tridha sanghatanodita || 5||

kaiscit --- tam kevalamanudyedamucyate ---

gunanashritya tisthanti madhuryadinvyanakti sa |

rasan ---

sa sanghatana rasadin vyanakti gunanashritya tisthantiti | atra

ca vikalpyam gunanam sanghatanayascaikyam vyatireko va | vyatireke'pi

dvayi gatih | gunasraya sanghatana , sanghatanasraya va guna iti | tatrai-

kyapakse sanghatanasrayagunapakse ca gunanatmabhutanadheyabhutanvashritya

tisthanti sanghatana rasadin vyanaktityayamarthah | yada tu nanatvapakse

gunasrayasanghatanapaksah tada gunanashritya tisthanti gunaparatantrasvabhava

na tu gunarupaivetyarthah | kim punarevam vikalpanasya prayojanamiti ?

 

abhidhiyate --- yadi gunah sanghatana cetyekam tattvam sanghatanasraya

va gunah , tada sanghatanaya iva gunanamaniyatavisayatvaprasangah | guna-

nam hi madhuryaprasadaprakarsah karunavipralambhasrngaravisaya eva | raudradbhu-

tadivisayamojah | madhuryaprasadau rasabhavatadabhasavisayaveveti visaya-

niyamo vyavasthitah , sanghatanayastu sa vighatate | tatha hi srngare'pi

dirghasamasa drsyate raudradisvasamasa ceti |

 

tatra srngare dirghasamasa yatha --- 'mandarakusumarenupinjaritalaka'

iti| yatha va ---

 

anavaratanayanajalalavanipatanaparimusitapattralekham te |

karatalanisannamabale vadanamidam kam na tapayati ||

ityadau | tatha raudradisvapyasamasa drsyate| yatha -- 'yo yah sastram

bibharti svabhujagurumadah' ityadau | tasmanna sanghatanasvarupah , na ca

sanghatanasraya gunah |

 

nanu yadi sanghatana gunanam nasrayastatkimalambana ete pari-

kalpyantam | ucyate --- pratipaditamevaisamalambanam |

 

tamarthamavalambante ye'nginam te gunah smrtah |

angashritastvalankara mantavyah katakadivat || iti |

 

athava bhavantu sabdasraya eva gunah , na caisamanuprasaditulya-

tvam | yasmadanuprasadayo'napeksitarthasabdadharma eva pratipaditah |

gunastu vyangyavisesavabhasivacyapratipadanasamarthasabdadharma eva |

sabdadharmatvam caisamanyasrayatve'pi sarirasrayatvamiva sauryadinam |

 

nanu yadi sabdasraya gunastatsanghatanarupatvam tadasrayatvam va tesam

praptameva | na hyasanghatitah sabda arthavisesapratipadyarasadyashritanam

gunanamavacakatvadasraya bhavanti | naivam ; varnapadavyangyatvasya

rasadinam pratipaditatvat |

 

abhyupagate va vakyavyangyatve rasadinam na niyata kacitsa-

nghatana tesamasrayatvam pratipadyata ityaniyatasanghatanah sabda eva gunanam

vyangyavisesanugata asrayah | nanu madhurye yadi namaivamucyate taducya-

tam ; ojasah punah kathamaniyatasanghatanasabdasrayatvam | na hyasamasa

sanghatana kadacidojasa asrayatam pratipadyate| ucyate --- yadi na prasi-

ddhimatragrahadusitam cetastadatrapi na na brumah | ojasah kathamasamasa

sanghatana nasrayah | yato raudradin hi prakasayatah kavyasya diptiroja

iti prakpratipaditam | taccaujo yadyasamasayamapi sanghatanayam sya-

ttatko doso bhavet | na cacarutvam sahrdayahrdayasamvedyamasti | tasmadani-

yatasanghatanasabdasrayatve gunanam na kacitksatih | tesam tu caksuradi-

namiva yathasvam visayaniyamitasya svarupasya na kadacidvyabhicarah |

 

yattuktam --- 'sanghatanavadgunanamapyaniyatavisayatvam prapnoti |

laksye vyabhicaradarsanat' iti | tatrapyetaducyate - yatra laksye parikalpita-

visayavyabhicarastadvirupamevastu | kathamacarutvam tadrse visaye sahrdayanam

navabhatiti cet ? kavisaktitirohitatvat | dvividho hi dosah --

kaveravyutpattikrto'saktikrtasca | tatravyutpattikrto dosah saktitira-

skrtatvat kadacinna laksyate | yastvasaktikrto dosah sa jhatiti

pratiyate | parikaraslokascatra ---

' avyutpattikrto dosah saktya samvriyate kaveh |

yastvasaktikrtastasya sa jhatityavabhasate || '

 

tatha hi --- mahakavinamapyuttamadevatavisayaprasiddhasambhogasrngaraniba-

ndhanadyanaucityam saktitiraskrtatvat gramyatvena na pratibhasate | yatha

kumarasambhave devisambhogavarnanam | evamadau ca visaye yathaucityaa-

tyagastatha darsitamevagre | saktikrtatvam canvayavyatirekabhyamava-

siyate | tatha hi saktirahitena kavina evamvidhe visaye srngara upani-

badhyamanah sphutameva dosatvena pratibhasate | nanvasmin pakse 'yo yah

sastram bibharti' ityadau kimacarutvam ? apratiyamanamevaropayamah |

tasmad gunavyatiriktatve gunarupatve ca sanghatanaya anyah

kascinniyamaheturvaktavya ityucyate |

--- tanniyame heturaucityam vaktrvacyayoh || 6||

 

tatra vakta kavih kavinibaddho va, kavinibaddhascapi rasabhavarahito

rasabhavasamanvito va , raso'pi kathanayakasrayastadvipaksasrayo va,

kathanayakasca dhirodattadibhedabhinnah purvastadanantaro veti vikalpah |

vacyam ca dhvanyatmarasangam rasabhasangam va, abhineyarthamanabhineyartham va,

uttamaprakrtyasrayam taditarasrayam veti bahuprakaram | tatra yada kavirapagata-

rasabhavo vakta tada racanayah kamacarah | yadapi kavinibaddho vakta

rasabhavarahitastada sa eva; yada tu kavih kavinibaddho va vakta rasa-

bhavasamanvito rasasca pradhanashritatvad dhvanyatmabhutastada niyamenaiva

tatrasamasamadhyasamase eva sanghatane | karunavipralambhasrngarayostva-

samasaiva sanghatana | kathamiti cet ; ucyate --- raso yada pradhanyena

pratipadyastada tatpratitau vyavadhayaka virodhinasca sarvatmanaiva pari-

haryah | evam ca dirghasamasa sanghatana samasanamanekaprakarasambhavanaya

kadacidrasapratitim vyavadadhatiti tasyam natyantamabhinivesah sobhate |

visesato'bhineyarthe kavye, tato'nyatra ca visesatah karunavipralambhasrnga-

rayoh | tayorhi sukumarataratvat svalpayamapyasvacchatayam sabdarthayoh

pratitirmantharibhavati | rasantare punah pratipadye raudradau madhyamasamasa

sanghatana kadaciddhiroddhatanayakasambandhavyaparena dirghasamasapi

va tadaksepavinabhavirasocitavacyapeksaya na viguna bhavatiti sapi

natyantam pariharya | sarvasu ca sanghatanasu prasadakhyo guno vyapi | sa

hi sarvarasasadharanah sarvasanghatanasadharanascetyuktam | prasadatikrame hyasa-

masapi sanghatana karunavipralambhasrngarau na vyanakti | tadaparityage ca

madhyamasamasapi na na prakasayati | tasmatsarvatra prasado'nusartavyah |

ata eva ca 'yo yah sastram bibharti' ityadau yadyojasah sthitirnesyate

tatprasadakhya eva guno na madhuryam | na cacarutvam ; abhipretarasa-

prakasanat | tasmadgunavyatiriktatve gunavyatiriktatve va sanghatanaya

yathoktadaucityadvisayaniyamo'stiti tasya api rasavyanjakatvam |

tasyasca rasabhivyaktinimittabhutaya yo'yamanantarokto niyamahetuh sa

eva gunanam niyato visaya iti gunasrayena vyavasthanamapyaviruddham |

visayasrayamapyanyadaucityam tam niyacchati |

kavyaprabhedasrayatah sthita bhedavati hi sa || 7||

 

vaktrvacyagataucitye satyapi visayasrayamanyadaucityam sanghatanam

niyacchati| yatah kavyasya prabheda muktakam samskrtaprakrtapabhramsa-

nibaddham | sandanitakavisesakakalapakakulakani | paryayabandhah

parikatha khandakatha-sakalakathe sargabandho'bhineyarthamakhyayika-kathe

ityevamadayah | tadasrayenapi sanghatana visesavati bhavati | tatra mukta-

kesu rasabandhabhinivesinah kavestadasrayamaucityam | tacca darsitameva |

anyatra kamacarah |

 

muktakesu prabandhesviva rasabandhabhinivesinah kavayo drsyante| yatha

hyamarukasya kavermuktakah srngararasasyandinah prabandhayamanah prasiddha

eva | sandanitakadisu tu vikatanibandhanaucityanmadhyamasamasadirgha-

samase eva racane | prabandhasrayesu yathoktaprabandhaucityamevanusartavyam |

paryayabandhe punarasamasamadhyamasamase eva sanghatane | kadacidarthaucitya-

srayena dirghasamasayamapi sanghatanayam parusa gramya ca vrttih pari-

hartavya | parikathayam kamacarah, tatretivrttamatropanyasena natyantam

rasabandhabhinivesat | khandakathasakalakathayostu prakrtaprasiddhayoh kulaka-

dinibandhanabhuyastvaddirghasamasayamapi na virodhah | vrttyaucityam tu yatha-

rasamanusartavyam | sargabandhe tu rasatatparye yatharasamaucityamanyatha tu

kamacarah, dvayorapi margayoh sargabandhavidhayinam darsanadrasatatparyam

sadhiyah | abhineyarthe tu sarvatha rasabandhe'bhinivesah karyah | akhya-

yikakathayostu gadyanibandhanabahulyadgadye ca chandobandhabhinnaprasthana-

tvadiha niyame heturakrtapurvo'pi manakkriyate || 7||

 

etadyathoktamaucityameva tasya niyamakam |

sarvatra gadyabandhe'pi chandoniyamavarjite || 8||

 

yadetadaucityam vaktrvacyagatam sanghatanaya niyamakamuktametadeva

gadye chandoniyamavarjite'pi visayapeksam niyamahetuh | tatha hyatrapi yada

kavih kavinibaddho va vakta rasabhavarahitastada kamacarah | rasabhava-

samanvite tu vaktari purvoktamevanusartavyam | tatrapi ca visayaucitya-

meva | akhyayikayam tu bhumna madhyamasamasadirghasamase eva sanghatane |

gadyasya vikatabandhasrayena chayavattvat | tatra ca tasya prakrsyamana-

tvat | kathayam tu vikatabandhapracurye'pi gadyasya rasabandhoktamaucitya-

manusartavyam || 8||

 

rasabandhoktamaucityam bhati sarvatra samshrita |

racana visayapeksam tattu kincidvibhedavat || 9||

athava padyavadgadyabandhe'pi rasabandhoktamaucityam sarvatra samshrita racana

bhavati | tattu visayapeksam kincidvisesavadbhavati, na tu sarvakaram | tatha

hi gadyabandhe'pyatidirghasamasa racana na vipralambhasrngarakarunayorakhya-

yikayamapi sobhate | natakadavapyasamasaiva na raudraviradivarnane |

visayapeksam tvaucityam pramanato'pakrsyate prakrsyate ca | tatha hyakhyayi-

kayam natyantamasamasa svavisaye'pi natakadau natidirghasamasa ceti

sanghatanaya diganusartavya || 9||

 

idanimalaksyakramavyangyo dhvanih prabandhatma ramayanamahabhara-

tadau prakasamanah prasiddha eva | tasya tu yatha prakasanam tatpratipadyate --

vibhavabhavanubhavasancaryaucityacarunah |

vidhih kathasarirasya vrttasyotpreksitasya va || 10||

itivrttavasayatam tyaktva'nanugunam sthitim |

utpreksya'pyantarabhistarasocitakathonnayah || 11||

sandhisandhyangaghatanam rasabhivyaktyapeksaya |

na tu kevalaya sastrasthitisampadanecchaya || 12||

uddipanaprasamane yathavasaramantara |

rasasyarabdhavisranteranusandhanamanginah || 13||

alankrtinam saktavapyanurupyena yojanam |

prabandhasya rasadinam vyanjakatve nibandhanam || 14||

 

prabandho'pi rasadinam vyanjaka ityuktam tasya vyanjakatve nibandha-

nam | prathamam tavadvibhavabhavanubhavasancaryaucityacarunah kathasarirasya

vidhiryathayatham pratipipadayisitarasabhavadyapeksaya ya ucito vibhavo

bhavo'nubhavah sancari va tadaucityacarunah kathasarirasya vidhirvya-

njakatve nibandhanamekam | tatra vibhavaucityam tavatprasiddham | bhavauci-

tyam tu prakrtyaucityat | prakrtirhyuttamamadhyamadhamabhavena divyamanusadi-

bhavena ca vibhedini | tam yathayathamanusrtyasankirnah sthayi bhava

upanibadhyamana aucityabhag bhavati | anyatha tu kevalamanusasrayena

divyasya kevaladivyasrayena va kevalamanusasyotsahadaya upanibadhya-

mana anucita bhavanti | tatha ca kevalamanusasya rajadervarnane sapta-

rnavalanghanadilaksana vyapara upanibadhyamana sausthavabhrto'pi nirasa

eva niyamena bhavanti, tatra tvanaucityameva hetuh |

 

nanu nagalokagamanadayah satavahanaprabhrtinam sruyante, tadalo-

kasamanyaprabhavatisayavarnane kimanaucityam sarvorvibharanaksamanam ksama-

bhujamiti | na tadasti ; na vayam brumo yatprabhavatisayavarnanamanucitam

rajnam, kim tu kevalamanusasrayena yotpadyavastukatha kriyate tasyam

divyamaucityam na yojaniyam | divyamanusyayam tu kathayamubhayaucitya-

yojanamaviruddhameva | yatha pandvadikathayam | satavahanadisu tu yesu

yavadapadanam sruyate tesu tavanmatramanugamyamanamanugunatvena pratibhasate |

vyatiriktam tu tesamevopanibadhyamanamanucitam | tadayamatra paramarthah ---

anaucityadrte nanyadrasabhangasya karanam |

prasiddhaucityabandhastu rasasyopanisatpara ||

 

ata eva ca bharate prakhyatavastuvisayatvam prakhyatodattanayakatvam

ca natakasyavasyakartavyatayopanyastam | tena hi nayakaucityanauci-

tyavisaye kavirna vyamuhyati | yastutpadyavastu natakadi kuryattasyapra-

siddhanucitanayakasvabhavavarnane mahan pramadah |

nanu yadyutsahadibhavavarnane kathanciddivyamanusyadyaucityapariksa

kriyate tatkriyatam, ratyadau tu kim taya prayojanam ? ratirhi bharata-

varsocitenaiva vyavaharena divyanamapi varnaniyeti sthitih | naivam ;

tatraucityatikramena sutaram dosah | tatha hyadhamaprakrtyaucityenottama-

prakrteh srngaropanibandhane ka bhavennopahasyata | trividham prakrtyauci-

tyam bharate varse'pyasti srngaravisayam | yatti divyamaucityam tattatranupa-

karakameveti cet --- na vayam divyamaucityam srngaravisayamanyatkincid-

brumah | kim tarhi ? bharatavarsavisaye yathottamanayakesu rajadisu srnga-

ropanibandhastatha divyasrayo'pi sobhate | na ca rajadisu prasiddha-

gramyasrngaropanibandhanam prasiddham natakadau, tathaiva devesu tatparihartavyam |

natakaderabhineyarthatvadabhinayasya ca sambhogasrngaravisayasya-

sabhyatvattatra parihara iti cet --- na; yadyabhinayasyaivamvisayasyasabhyata

tatkavyasyaivamvisayasya sa kena nivaryate ? tasmadabhineyarthe'nabhineyarthe

va kavye yaduttamaprakrte rajaderuttamaprakrtibhirnayikabhih saha gramya-

sambhogavarnanam tatpitroh sambhogavarnanamiva sutaramasabhyam | tathaivo-

ttamadevatadivisayam |

na ca sambhogasrngarasya suratalaksana evaikah prakarah, yavadanye-

'pi prabhedah parasparapremadarsanadayah sambhavanti, te kasmaduttamaprakrti-

visaye na varnyante ? tasmadutsahavadratavapi prakrtyaucityamanusartavyam |

tathaiva vismayadisu| yattvevamvidhe visaye mahakavinamapyasamiksyakarita

laksye drsyate sa dosa eva | sa tu saktitiraskrtatvattesam na laksyata

ityuktameva | anubhavaucityam tu bharatadau prasiddhameva|

iyattucyate -- bharatadiviracitam sthitim canuvartamanena mahakavi-

prabandhamsca paryalocayata svapratibham canusarata kavinavahitacetasa

bhutva vibhavadyaucityabhramsaparityage parah prayatno vidheyah | auci-

tyavatah kathasarirasya vrttasyotpreksitasya va graho vyanjaka ityanenaitat

pratipadayati --- yaditihasadisu kathasu rasavatisu vividhasu sati-

svapi yattatra vibhavadyaucityavatkathasariram tadeva grahyam netarat | vrtta-

dapi ca kathasariradutpreksite visesatah prayatnavata bhavitavyam | tatra

hyanavadhanatskhalatah kaveravyutpattisambhavana mahati bhavati |

 

parikaraslokascatra ---

kathasariramutpadyavastu karyam tatha tatha |

yatha rasamayam sarvameva tatpratibhasate ||

 

tatra cabhyupayah samyagvibhavadyaucityanusaranam | tacca darsi-

tameva | kinca ---

santi siddharasaprakhya ye ca ramayanadayah |

kathasraya na tairyojya sveccha rasavirodhini ||

tesu hi kathasrayesu tavatsvecchaiva na yojya | yaduktam --- 'katha-

marge na calpo'pyatikramah' | svecchapi yadi yojya tadrasavirodhini

na yojya |

 

idamaram prabandhasya rasabhivyanjakatve nibandhanam | itivrttavasa-

yatam kathancidrasananugunam sthitim tyaktva punarutpreksyapyantarabhista-

rasocitakathonnayo vidheyah yatha kalidasaprabandhesu | yatha ca sarva-

senaviracite harivijaye | yatha ca madiya evarjunacarite mahakavye |

kavina kavyamupanibadhnata sarvatmana rasaparatantrena bhavitavyam | tatre-

tivrtte yadi rasananugunam sthitim pasyettademam bhanktvapi svatantrataya

rasanugunam kathantaramutpadayet | na hi kaveritivrttamatranirvahanena

kincitprayojanam, itihasadeva tatsiddheh |

rasadivyanjakatve prabandhasya cedamanyanmukhyam nibandhanam, yatsandhinam

mukhapratimukhagarbhavamarsanirvahanakhyanam tadanganam copaksepadinam ghatanam

rasabhivyaktyapeksaya, yatha ratnavalyam; na tu kevalam sastrasthiti-

sampadanecchaya | yatha venisamhare vilasakhyasya pratimukhasandhyanga-

sya prakrtarasanibandhananugunamapi dvitiye'nke bharatamatanusaranamatrecchaya

ghatanam |

 

idam caparam prabandhasya rasavyanjakatve nimittam yaduddipanaprasamane

yathavasaramantara rasasya, yatha ratnavalyameva | punararabdhavisrante rasa-

syangino'nusandhisca | yatha tapasavatsaraje | prabandhavisesasya nata-

kade rasavyaktinimittamidam caparamavagantavyam yadalankrtinam saktavapya-

nurupyena yojanam | sakto hi kavih kadacidalankaranibandhane tada-

ksiptatayaivanapeksitarasabandhah prabandhamarabhate tadupadesarthamidamuktam |

drsyante ca kavayo'lankaranibandhanaikarasa anapeksitarasah prabandhesu |

kinca ---

anusvanopamatmapi prabhedo ya udahrtah |

dhvanerasya prabandhesu bhasate so'pi kesucit || 15||

asya vivaksitanyaparavacyasya dhvaneranurananarupavyangyo'pi yah

prabheda udahrto dviprakarah so'pi prabandhesu kesuciddyotate | tadyatha

madhumathanavijaye pancajanyoktisu | yatha va mamaiva kamadevasya saha-

carasamagame visamabanalilayam | yatha ca grdhragomayusamvadadau maha-

bharate || 15||

 

suptinvacanasambandhaistatha karakasaktibhih |

krttaddhitasamasaisca dyotyo'laksyakramah kvacit || 16||

alaksyakramo dhvaneratma rasadih subvisesaistinvisesairvacanavise-

saih sambandhavisesaih karakasaktibhih krdvisesaistaddhitavisesaih samasaisceti |

casabdannipatopasargakaladibhih prayuktairabhivyajyamano drsyate |

yatha ---

nyakkaro hyayameva me yadarayastatrapyasau tapasah

so'pyatraiva nihanti raksasakulam jivatyaho ravanah |

dhigdhikchakrajitam prabodhitavata kim kumbhakarnena va

svargagramatikavilunthanavrthocchunaih kimebhirbhujaih ||

atra hi sloke bhuyasa sarvesamapyesam sphutameva vyanjakatvam drsya-

te | tatra 'me yadarayah' ityanena supsambandhavacananamabhivyanjakatvam |

'tatrapyasau tapasah' ityatra taddhitanipatayoh | 'so'pyatraiva nihanti

raksasakulam jivatyaho ravanah' ityatra tinkarakasaktinam | 'dhigdhi

kchakrajitam' ityadau slokardhe krttaddhitasamasopasarganam | evamvi-

dhasya vyanjakabhuyastve ca ghatamane kavyasya sarvatisayini bandha-

cchaya samunmilati | yatra hi vyangyavabhasinah padasyaikasyaiva tava-

davirbhavastatrapi kavye kapi bandhacchaya kimuta yatra tesam bahunam

samavayah | yathatranantaroditasloke | atra hi ravana ityasmin pade-

'rthantarasankramitavacyena dhvaniprabhedenalankrte'pi punaranantaroktanam

vyanjakaprakaranamudbhasanam | drsyante ca mahatmanam pratibhavisesabha-

jam bahulyenaivamvidha bandhaprakarah |

yatha maharservyasasya ---

atikrantasukhah kalah pratyupasthitadarunah |

svah svah papiyadivasa prthivi gatayauvana ||

atra hi krttaddhitavacanairalaksyakramavyangyah, 'prthivi gatayauvana'

ityanena catyantatiraskrtavacyo dhvanih prakasitah |

esam ca subadinamekaikasah samuditanam ca vyanjakatvam mahakavi-

nam prabandhesu prayena drsyate | subantasya vyanjakatvam yatha ---

talaih sinjadvalayasubhagaih kantaya nartito me |

yamadhyaste divasavigame nilakanthah suhrdvah ||

tinantasya yatha ---

apasara roditumeva nirmite ma pumsaya hate aksini me |

darsanamatronmattabhyam yabhyam tava hrdayamevamrupam na jnatam ||

yatha va ---

ma panthanam rudhah apehi balaka apraudha aho asi ahrikah |

vayam paratantra yatah sunyagrham mamakam raksaniyam vartate ||

sambandhasya yatha ---

anayatra vraja balaka snantim kim mam pralokayasyetat |

bho jayabhirukanam tatameva na bhavati ||

 

krtakaprayogesu prakrtesu taddhitavisaye vyanjakatvamavedyata eva |

avajnatisaye kah | samasanam ca vrttyaucityena viniyojane | nipa-

tanam vyanjakatvam yatha ---

ayamekapade taya viyogah priyaya copanatah suduhsaho me |

navavaridharodayadahobhirbhavitavyam ca niratapardharamyaih ||

ityatra casabdah | yatha va

muhurangulisamvrtadharaustham pratisedhaksaraviklavabhiramam |

mukhamamsavivarti paksmalaksyah kathamapyunnamitam na cumbitam tu ||

atra tusabdah | nipatanam prasiddhamapiha dyotakatvam rasapeksayokta-

miti drastavyam | upasarganam vyanjakatvam yatha ---

nivarah sukagarbhakotaramukhabhrastastarunamadhah

prasnigdhah kvacidingudiphalabhidah sucyanta evopalah |

visvasopagamadabhinnagatayah sabdam sahante mrga-

stoyadharapathasca valkalasikhanisyandalekhankitah ||

ityadau | dvitranam copasarganamekatra pade yah prayogah so'pi

rasavyaktyanugunatayaiva nirdosah | yatha -- 'prabhrasyatyuttariyatvisi

tamasi samudviksya vitavrtindragjantun' ityadau | yatha va ---

'manusyavrttya samupacarantam' ityadau |

 

nipatanamapi tathaiva | yatha --- ' aho batasi sprhaniyaviryah'

ityadau | yatha va ---

ye jivanti na manti ye sma vapusi pritya pranrtyanti ca

prasyandipramadasravah pulakita drste guninyurjite |

ha dhikkastamaho kva yami saranam tesam jananam krte

nitanam pralayam sathena vidhina sadhudvisah pusyata |

ityadau |

 

padapaunaruktyam ca vyanjakatvapeksayaiva kadacitprayujyamanam sobha-

mavahati | yatha ---

yadvancanahitamatirbahucatugarbham

karyonmukhah khalajanah krtakam braviti |

tatsadhavo na na vidanti vidanti kintu

kartum vrthapranayamasya na parayanti |

ityadau |

kalasya vyanjakatvam yatha ---

samavisamanirvisesah samantato mandamandasancarah |

aciradbhavisyanti panthano manorathanamapi durlanghyah ||

atra hyaciradbhavisyanti panthana ityatra bhavisyantityasmin pade

pratyayah kalavisesabhidhayi rasapariposahetuh prakasate | ayam hi

gatharthah pravasavipralambhasrngaravibhavataya vibhavyamano rasavan |

yathatra pratyayamso vyanjakastatha kvacitprakrtyamso'pi drsyate | yatha ---

tadgeham natabhitti mandiramidam labdhavagaham divah

sa dhenurjarati caranti karinameta ghanabha ghatah |

sa ksudro musaladhvanih kalamidam sangitakam yosita-

mascaryam divasairdvijo'yamiyatim bhumim samaropitah ||

atra sloke divasairityasmin pade prakrtyamso'pi dyotakah | sarva-

namnam ca vyanjakatvam yathanantarokte sloke | atra ca sarvanamnameva

vyanjakatvam hrdi vyavasthapya kavina kvetyadisabdaprayogo na krtah |

anaya disa sahrdayairanye'pi vyanjakavisesah svayamutpreksaniyah | eta-

cca sarvam padavakyaracanadyotanoktyaiva gatarthamapi vaicitryena vyutpattaye

punaruktam |

nanu carthasamarthyaksepya rasadaya ityuktam, tatha ca subadinam

vyanjakatvavaicitryakathanamananvitameva | uktamatra padanam vyanjakatvo-

ktyavasare | kincarthavisesaksepyatve'pi rasadinam tesamarthavisesanam vya-

njakasabdavinabhavitvadyathapradarsitam vyanjakasvarupaparijnanam vibhajyo-

payujyata eva | sabdavisesanam canyatra ca carutvam yadvibhagenopadarsitam

tadapi tesam vyanjakatvenaivavasthitamityavagantavyam |

yatrapi tatsamprati na pratibhasate tatrapi vyanjake racanantare

yad drstam sausthavam tesam pravahapatitanam tadevabhyasadapoddhrtanamapyava-

bhasata ityavasatavyam | ko'nyatha tulye vacakatve sabdanam carutva-

visayo visesah syat |

anya evasau sahrdayasamvedya iti cet, kimidam sahrdayatvam

nama ? kim rasabhavanapeksakavyashritasamayavisesabhijnatvam, uta

rasabhavadimayakavyasvarupaparijnananaipunyam | purvasmin pakse tatha-

vidhasahrdayavyavasthapitanam sabdavisesanam carutvaniyamo na syat |

punah samayantarenanyathapi vyavasthapanasambhavat | dvitiyasmimstu pakse

rasajnataiva sahrdayatvamiti | tathavidhaih sahrdayaih samvedyo rasadisamarpana-

samarthyameva naisargikam sabdanam visesa iti vyanjakatvasrayyeva tesam

mukhyam carutvam | vacakatvasrayanantu prasada evarthapeksayam tesam

visesah | arthanapeksayam tvanuprasadireva || 15-16||

evam rasadinam vyanjakasvarupamabhidhaya tesameva virodhirupam laksa-

yitumidamupakramyate ---

prabandhe muktake vapi rasadinbanddhumicchata |

yatnah karyah sumatina parihare virodhinam || 17||

prabandhe muktake vapi rasabhavanibandhanam pratyadrtamanah kavirviro-

dhiparihare param yatnamadadhita | anyatha tvasya rasamayah sloka eko'pi

samyanna sampadyate || 17||

 

kani punastani virodhini yani yatnatah kaveh parihartavyanityucyate ---

virodhirasasambandhivibhavadiparigrahah |

vistarenanvitasyapi vastuno'nyasya varnanam || 18||

akanda eva vicchittirakande ca prakasanam |

pariposam gatasyapi paunahpunyena dipanam |

rasasya syadvirodhaya vrttyanaucityameva ca || 19||

prastutarasapeksaya virodhi yo rasastasya sambandhinam vibhavabhava-

nubhavanam parigraho rasavirodhahetukah sambhavaniyah | tatra virodhirasa-

vibhavaparigraho yatha santarasavibhavesu tadvibhavatayaiva nirupitesvananta-

rameva srngaradivibhavavarnane | virodhirasabhavaparigraho yatha priyam prati

pranayakalahakupitasu kaminisu vairagyakathabhiranunaye | virodhirasanu-

bhavaparigraho yatha pranayakupitayam priyayamaprasidantyam nayakasya ko-

pavesavivasasya raudranubhavavarnane |

ayam canyo rasabhangaheturyatprastutarasapeksaya vastuno'nyasya katha-

ncidanvitasyapi vistarena kathanam | yatha vipralambhasrngare nayakasya

kasyacidvarnayitumupakrante kaveryamakadyalankaranibandhanarasikataya mahata

prabandhena parvatadivarnane | ayam caparo rasabhangaheturavagantavyo yadakanda-

eva vicchittih rasasyakanda eva ca prakasanam | tatranavasare viramo

rasasya yatha nayakasya kasyacitsprhaniyasamagamaya nayikaya kaya-

citparam pariposapadavim prapte srngare vidite ca parasparanurage samaga-

mopayacintocitam vyavaharamutsrjya svatantrataya vyaparantaravarnane |

anavasare ca prakasanam rasasya yatha pravrtte pravrttavividhavirasanksaye kalpa-

sanksayakalpe sangrame ramadevaprayasyapi tavannayakasyanupakrantaviprala-

mbhasrngarasya nimittamucitamantarenaiva srngarakathayamavataravarnane | na

caivamvidhe visaye daivavyamohitatvam kathapurusasya pariharo yato rasabandha

eva kaveh pradhanyena pravrttinibandhanam yuktam | itivrttavarnanam tadupaya

evetyuktam prak 'alokarthi yatha dipasikhayam yatnavanjanah' ityadina |

 

ata eva cetivrttamatravarnanapradhanye'ngangibhavarahitarasabhavaniba-

ndhena ca kavinamevamvidhani skhalitani bhavantiti rasadirupavyangya-

tatparyamevaisam yuktamiti yatno'smabhirarabdho na dhvanipratipadana-

matrabhinivesena | punascayamanyo rasabhangaheturavadharaniyo yatpariposam

gatasyapi rasasya paunahpunyena dipanam | upabhukto hi rasah svasamagri-

labdhapariposah punah punah paramrsyamanah parimlanakusumakalpah kalpate |

tatha vrttervyavaharasya yadanaucityam tadapi rasabhangahetureva | yatha nayakam

prati nayikayah kasyasciducitam bhangimantarena svayam sambhogabhila-

sakathane | yadi va vrttinam bharataprasiddhanam kaisikyadinam kavya-

lankarantaraprasiddhanamupanagarikadyanam va yadanaucityamavisaye nibandhanam

tadapi rasabhangahetuh | evamesam rasavirodhinamanyesam canaya disa svayamu-

tpreksitanam parihare satkavibhiravahitairbhavitavyam | parikaraslokascatra ---

mukhya vyaparavisayah sukavinam rasadayah |

tesam nibandhane bhavye taih sadaivapramadibhih ||

nirasastu prabandho yah so'pasabdo mahan kaveh |

sa tenakavireva syadanyenasmrtalaksanah ||

purve visrnkhalagirah kavayah prapyakirtayah |

tansamashritya na tyajya nitiresa manisina ||

valmikivyasamukhyasca ye prakhyatah kavisvarah |

tadabhiprayabahyo'yam nasmabhirdarsito nayah || iti || 19||

 

vivaksite rase labdhapratisthe tu virodhinam |

badhyanamangabhavam va praptanamuktiracchala || 20||

svasamagrya labdhaparipose tu vivaksite rase virodhinam virodhi-

rasanganam badhyanamangabhavam va praptanam satamuktiradosa | badhyatvam hi

virodhinam sakyabhibhavatve sati nanyatha | tatha ca tesamuktih prastuta-

rasapariposayaiva sampadyate | angabhavam praptanam ca tesam virodhitvameva

nivartate | angabhavapraptirhi tesam svabhaviki samaropakrta va | tatra

yesam naisargiki tesam tavaduktavavirodha eva | yatha vipralambhasrngare tada-

nganam vyadhyadinam tesanca tadanganamevadoso natadanganam | tadangatve

ca sambhavatyapi maranasyopanyaso na jyayan | asrayavicchede rasasya-

tyantavicchedaprapteh | karunasya tu tathavidhe visaye pariposo bhavisya-

titi cet na ; tasyaprastutatvat prastutasya ca vicchedat | yatra tu

karunarasasyaiva kavyarthatvam tatravirodhah | srngare va maranasyadirghakala-

pratyapattisambhave kadacidupanibandho natyantavirodhi | dirghakala-

pratyapattau tu tasyantara pravahaviccheda evetyevamvidhetivrttopanibandhanam

rasabandhapradhanena kavina parihartavyam |

 

tatra labdhapratisthe tu vivaksite rase virodhirasanganam badhyatvenokta-

vadoso yatha ---

kvakaryam sasalaksmanah kva ca kulam bhuyo'pi drsyeta sa

dosanam prasamaya me srutamaho kope'pi kantam mukham |

kim vaksyantyapakalmasah krtadhiyah svapne'pi sa durlabha

cetah svasthyamupaihi kah khalu yuva dhanyo'dharam pasyati ||

yatha va pundarikasya mahasvetam prati pravrttanirbharanuragasya dvitiya-

munikumaropadesavarnane | svabhavikyamangabhavapraptavadoso yatha ---

bhramimaratimalasahrdayatam pralayam murccham tamah sarirasadam |

maranam ca jaladabhujagajam prasahya kurute visam viyogininam ||

ityadau | samaropitayamapyavirodho yatha --- 'panduksamam' ityadau |

iyam cangabhavapraptiranya yadadhikarikatvatpradhana ekasminvakyarthe

rasayorbhavayorva parasparavirodhinordvayorangabhavagamanam tasyamapi

na dosah | yathoktam 'ksipto hastavalagnah' ityadau | katham tatravirodha

iti cet, dvayorapi tayoranyaparatvena vyavasthanat | anyaparatve'pi

virodhinoh katham virodhanivrttiriti cet, ucyate --- vidhau viruddha-

samavesasya dustatvam nanuvade |

yatha ---

ehi gaccha patottistha vada maunam samacara |

evamasagrahagrastaih kridanti dhanino'rthibhih ||

ityadau | atra hi vidhipratisedhayoranudyamanatvena samavese na

virodhastathehapi bhavisyati | sloke hyasminnirsyavipralambhasrngarakaruna-

vastunorna vidhiyamanatvam | tripuraripuprabhavatisayasya vakyarthatva-

ttadangatvena ca tayorvyavasthanat |

na ca rasesu vidhyanuvadavyavaharo nastiti sakyam vaktum, tesam

vakyarthatvenabhyupagamat | vakyarthasya vacyasya ca yau vidhyanuvadau

tau tadaksiptanam rasanam kena varyate | yairva saksatkavyarthata rasadinam

nabhyupagamyate, taistesam tannimittata tavadavasyamabhyupagantavya |

tathapyatra sloke na virodhah | yasmadanudyamananganimittobhayarasavastu-

sahakarino vidhiyamanamsadbhavavisesapratitirutpadyate tatasca na

kascidvirodhah | drsyate hi viruddhobhayasahakarinah karanatkaryaviseso-

tpattih | viruddhaphalotpadanahetutvam hi yugapadekasya karanasya viruddham

na tu viruddhobhayasahakaritvam | evamvidhaviruddhapadarthavisayah kathamabhinayah

prayoktavya iti cet, anudyamanaivamvidhavacyavisaye ya varta satrapi

bhavisyati | evam vidhyanuvadanayasrayenatra sloke parihrtastavadvirodhah |

 

kim ca nayakasyabhinandaniyodayasya kasyacitprabhavatisaya-

varnane tatpratipaksanam yah karuno rasah sa pariksakanam na vaiklavyamada-

dhati pratyuta prityatisayanimittatam pratipadyata ityatastasya kunthasakti-

katvattadvirodhavidhayino na kasciddosah | tasmadvakyarthibhutasya

rasasya bhavasya va virodhi rasavirodhiti vaktum nyayyah, na tvanga-

bhutasya kasyacit |

athava vakyarthibhutasyapi kasyacitkarunarasavisayasya tadrsena

srngaravastuna bhangivisesasrayena samyojanam rasapariposayaiva jayate |

yatah prakrtimadhurah padarthah socaniyatam praptah pragavasthabhavibhih

samsmaryamanairvilasairadhikataram sokavesamupajanayanti | yatha ---

ayam sa rasanotkarsi pinastanavimardanah |

nabhyurujaghanasparsi nivivisramsanah karah ||

ityadau | tadatra tripurayuvatinam sambhavah saragnirardraparadhah

kami yatha vyavaharati sma tatha vyavahrtavanityanenapi prakarenastyeva

nirvirodhatvam | tasmadyatha yatha nirupyate tatha tathatra dosabhavah |

ittham ca ---

kramantyah ksatakomalanguligaladraktaih sadarbhah sthalih

padaih patitayavakairiva patadbaspambudhautananah |

bhita bhartrkaravalambitakarastvadvairinatho'dhuna

davagnim parito bhramanti punarapyudyadvivaha iva ||

ityevamadinam sarvesameva nirvirodhatvamavagantavyam |

evam tavadrasadinam virodhirasadibhih samavesasamavesayorvisaya-

vibhago darsitah || 20||

 

idanim tesamekaprabandhavinivesane nyayyo yah kramastam pratipadayitu-

mucyate ---

prasiddhe'pi prabandhanam nanarasanibandhane |

eko raso'ngikartavyastesamutkarsamicchata || 21||

prabandhesu mahakavyadisu natakadisu va viprakirnatayangangibhavena

bahavo rasa upanibadhyanta ityatra prasiddhau satyamapi yah prabandhanam

chayatisayayogamicchati tena tesam rasanamanyatamah kascidvivaksito

raso'ngitvena vinivesayitavya ityayam yuktataro margah || 21||

 

nanu rasantaresu bahusu praptapariposesu satsu kathamekasyangita na

virudhyata ityasankyedamucyate ---

rasantarasamavesah prastutasya rasasya yah |

nopahantyangitam so'sya sthayitvenavabhasinah || 22||

prabandhesu prathamataram prastutah san punah punaranusandhiyamanatvena

sthayi yo rasastasya sakalabandhavyapino rasantarairantaralavartibhih

samaveso yah sa nangitamupahanti |

etadevopapadayitumucyate ---

karyamekam yatha vyapi prabandhasya vidhiyate |

tatha rasasyapi vidhau virodho naiva vidyate || 23||

 

sandhyadimayasya prabandhasarirasya yatha karyamekamanuyayi vyapakam

kalpyate na ca tatkaryantarairna sankiryate, na ca taih sankiryamanasyapi

tasya pradhanyamapaciyate, tathaiva rasasyapyekasya sannivese kriyamane

virodho na kascit | pratyuta pratyuditavivekanamanusandhanavatam sacetasam

tathavidhe visaye prahladatisayah pravartate || 23||

 

nanu yesam rasanam parasparavirodhah yatha --- virasrngarayoh srngara-

hasyayoh raudrasrngarayorviradbhutayorviraraudrayo raudrakarunayoh srngaradbhuta-

yorva tatra bhavatvangangibhavah | tesam tu sa katham bhavedyesam parasparam badhya-

badhakabhavah | yatha --- srngarabibhatsayorvirabhayanakayoh santaraudrayoh

santasrngarayorva ityasankyedamucyate ---

avirodhi virodhi va raso'ngini rasantare |

pariposam na netavyastatha syadavirodhita || 24||

angini rasantare srngaradau prabandhavyangye sati avirodhi virodhi

va rasah pariposam na netavyah | tatravirodhino rasasyangirasapeksaya-

tyantamadhikyam na kartavyamityayam prathamah pariposapariharah | utkarsa-

samye'pi tayorvirodhasambhavat |

yatha ---

ekato roditi priya anyatah samaraturyanirghosah |

snehena ranarasena ca bhatasya dolayitam hrdayam |

yatha va ---

kanthacchitvaksamalavalayamiva kare haramavartayanti

krtva paryankabandham visadharapatina mekhalaya gunena |

mithyamantrabhijapasphuradadharaputavyanjitavyaktahasa

devi sandhyabhyasuyahasitapasupatistatra drsta tu vo'vyat ||

ityatra |

angirasaviruddhanam vyabhicarinam pracuryenanivesanam, nivesane

va ksipramevangirasavyabhicaryanuvrttiriti dvitiyah |

angatvena punah punah pratyaveksa pariposam niyamanasyapyangabhutasya

rasasyeti trtiyah | anaya disanye'pi prakara utpreksaniyah |

virodhinastu rasasyangirasapeksaya kasyacinnyunata sampadaniya |

yatha sante'ngini srngarasya srngare va santasya | pariposarahitasya

rasasya katham rasatvamiti cet --- uktamatrangirasapeksayeti | angino hi

rasasya yavan pariposastavamstasya na kartavyah, svatastu sambhavi

pariposah kena varyate | etaccapeksikam prakarsayogitvamekasya rasasya

bahurasesu prabandhesu rasanamangangibhavamanabhyupagacchatapyasakyapratiksepa-

mityanena prakarenavirodhinam virodhinam ca rasanamangangibhavena samavese

prabandhesu syadavirodhah | etacca sarvam yesam raso rasantarasya vyabhicari-

bhavati iti darsanam tanmatenocyate | matantare'pi rasanam sthayino

bhava upacaradrasasabdenoktastesamangatvam nirvirodhameva || 24||

 

evamavirodhinam virodhinam ca prabandhasthenangina rasena samavese

sadharanamavirodhopayam pratipadyedanim virodhivisayameva tam pratipada-

yitumidamucyate ---

viruddhaikasrayo yastu virodhi sthayino bhavet |

sa vibhinnasrayah karyastasya pose'pyadosata || 25||

ekadhikaranyavirodhi nairantaryavirodhi ceti dvividho virodhi |

tatra prabandhasthena sthayinangina rasenaucityapeksaya viruddhaikasrayo

yo virodhi yatha virena bhayanakah sa vibhinnasrayah karyah | tasya

virasya ya asrayah kathanayakastadvipaksavisaye sannivesayitavyah |

tatha sati ca tasya virodhino'pi yah pariposah sa nirdosah | vipaksa-

visaye hi bhayatisayavarnane nayakasya nayaparakramadisampatsutaramu-

ddyotita bhavati | etacca madiye'rjunacarite'rjunasya patalavatarana-

prasange vaisadyena pradarsitam |

evamaikadhikaranyavirodhinah prabandhasthena sthayina rasenangabhava-

gamane nirvirodhatvam yatha tatha taddarsitam | dvitiyasya tu tatpratipada-

yitumucyate ---

ekasrayatve nirdoso nairantarye virodhavan |

rasantaravyavadhina raso vyangyah sumedhasa || 26||

yah punarekadhikaranatve nirvirodho nairantarye tu virodhi sa rasanta-

ravyavadhanena prabandhe nivesayitavyah | yatha santasrngarau naganande

nivesitau |

santasca trsnaksayasukhasya yah pariposastallaksano rasah pratiyata

eva | tatha coktam ---

yacca kamasukham loke yacca divyam mahatsukham |

trsnaksayasukhasyaite narhatah sodasim kalam ||

yadi nama sarvajananubhavagocarata tasya nasti naitavatasa-

valokasamanyamahanubhavacittavrttivisesah pratikseptum sakyah | na ca

vire tasyantarbhavah kartum yuktah | tasyabhimanamayatvena vyavasthapanat |

asya cahankaraprasamaikarupataya sthiteh | tayoscaivamvidhavisesasadbhave'pi

yadyaikyam parikalpyate tadviraraudrayorapi tatha prasangah | dayaviradinam

ca cittavrttivisesanam sarvakaramahankararahitatvena santarasaprabhedatvam,

itaratha tu viraprabhedatvamiti vyavasthapyamane na kascidvirodhah |

tadevamasti santo rasah | tasya caviruddharasavyavadhanena prabandhe virodhi-

rasasamavese satyapi nirvirodhatvam | yatha pradarsite visaye |

 

etadeva sthirikartumidamucyate ---

rasantarantaritayorekavakyasthayorapi |

nivartate hi rasayoh samavese virodhita || 27||

rasantaravyavahitayorekaprabandhasthayorvirodhita nivartata ityatra na

kacidbhrantih | yasmadekavakyasthayorapi rasayoruktaya nitya

viruddhata nivartate | yatha ---

bhurenudigdhannavaparijatamalarajovasitabahumadhyah |

gadham sivabhih parirabhyamanansuranganaslistabhujantaralah ||

sasonitaih kravyabhujam sphuradbhih paksaih khaganamupavijyamanan |

samvijitascandanavarisekaih sugandhibhih kalpalatadukulaih ||

vimanaparyankatale nisannah kutuhalavistataya tadanim |

nirdisyamanamllalanangulibhirvirah svadehan patitanapasyan ||

ityadau | atra hi srngarabibhatsayostadangayorva virarasavyavadhanena

samaveso na virodhi |

 

virodhamavirodham ca sarvatrettham nirupayet |

visesatastu srngare sukumaratama hyasau || 28||

yathoktalaksananusarena virodhavirodhau sarvesu rasesu prabandhe'nyatra

ca nirupayetsahrdayah; visesatastu srngare | sa hi ratipariposatmakatvad

ratesca svalpenapi nimittena bhangasambhavatsukumaratamah sarvebhyo rasebhyo

managapi virodhisamavesam na sahate |

 

avadhanatisayavan rase tatraiva satkavih |

bhavettasmin pramado hi jhatityevopalaksyate || 29||

tatraiva ca rase sarvebhyo'pi rasebhyah saukumaryatisayayogini

kaviravadhanavan prayatnavan syat | tatra hi pramadyatastasya sahrdayamadhye

ksipramevavajnanavisayata bhavati | srngararaso hi samsarinam niyamena-

nubhavavisayatvat sarvarasebhyah kamaniyataya pradhanabhutah |

 

evam ca sati ---

vineyanunmukhikartum kavyasobharthameva va |

tadviruddharasasparsastadanganam na dusyati || 30||

srngaraviruddharasasparsah srngaranganam yah sa na kevalamavirodhalaksa-

nayoge sati na dusyati yavadvineyanunmukhikartum kavyasobharthameva va

kriyamano na dusyati | srngararasangairunmukhikrtah santo hi vineyah

sukham vinayopadesan grhnanti | sadacaropadesarupa hi natakadigosthi

vineyajanahitarthameva munibhiravatarita |

kim ca srngarasya sakalajanamanoharabhiramatvattadangasamavesah

kavye sobhatisayam pusyatityanenapi prakarena virodhini rase srngara-

ngasamaveso na virodhi | tatasca ---

satyam manorama ramah satyam ramya vibhutayah |

kim tu mattanganapangabhangalolam hi jivitam ||

ityadisu nasti rasavirodhadosah |

 

vijnayettham rasadinamavirodhavirodhayoh |

visayam sukavih kavyam kurvanmuhyati na kvacit || 31||

itthamanenanantaroktena prakarena rasadinam rasabhavatadabhasanam

parasparam virodhasyavirodhasya ca visayam vijnaya sukavih kavyavisaye

pratibhatisayayuktah kavyam kurvanna kvacinmuhyati |

evam rasadisu virodhavirodhanirupanasyopayogitvam pratipadya

vyanjakavacyavacakanirupanasyapi tadvisayasya tatpratipadyate ---

vacyanam vacakanam ca yadaucityena yojanam |

rasadivisayenaitatkarma mukhyam mahakaveh || 32||

vacyanamitivrttavisesanam vacakanam ca tadvisayanam rasadi-

visayenaucityena yadyojanametanmahakavermukhyam karma | ayameva hi mahaka-

vermukhyo vyaparo yadrasadinameva mukhyataya kavyarthikrtya tadvyaktya-

nugunatvena sabdanamarthanam copanibandhanam |

 

etacca rasaditatparyena kavyanibandhanam bharatadavapi suprasiddha-

meveti pratipadayitumaha ---

rasadyanugunatvena vyavaharo'rthasabdayoh |

aucityavanyasta eta vrttayo dvividhah sthitah || 33||

vyavaharo hi vrttirityucyate | tatra rasanuguna aucityavan

vacyasrayo yo vyavaharasta etah kaisikyadya vrttayah | vacakasraya-

scopanagarikadyah | vrttayo hi rasaditatparyena sannivesitah kamapi

natyasya kavyasya ca chayamavahanti | rasadayo hi dvayorapi

tayorjivabhutah | itivrttadi tu sarirabhutameva |

atra kecidahuh --- ' gunagunivyavaharo rasadinamitivrttadibhih

saha yuktah, na tu jivasariravyavaharah | rasadimayam hi vacyam pratibhasate

na tu rasadibhih prthagbhutam' iti | atrocyate --- yadi rasadimayameva

vacyam yatha gauratvamayam sariram | evam sati yatha sarire pratibhasamane

niyamenaiva gauratvam pratibhasate sarvasya tatha vacyena sahaiva rasadayo'pi

sahrdayasyasahrdayasya ca pratibhaseran | na caivam; tatha caitatpratipadi-

tameva prathamoddyote |

syanmatam ; ratnanamiva jatyatvam pratipattrvisesatah samvedyam vacyanam

rasadirupatvamiti | naivam ; yato yatha jatyatvena pratibhasamane ratne

ratnasvarupanatiriktatvameva tasya laksyate tatha rasadinamapi vibhava-

nubhavadirupavacyavyatiriktatvameva laksyeta | na caivam; na hi

vibhavanubhavavyabhicarina eva rasa iti kasyacidavagamah | ata eva

ca vibhavadipratityavinabhavini rasadinam pratitiriti tatpratityoh

karyakaranabhavena vyavasthanatkramo'vasyambhavi | sa tu laghavanna

prakasyate 'ityalaksyakrama eva santo vyangya rasadayah' ityuktam |

 

nanu sabda eva prakaranadyavacchinno vacyavyangyayoh samameva

pratitimupajanayatiti kim tatra kramakalpanaya | na hi sabdasya vacya-

pratitiparamarsa eva vyanjakatve nibandhanam | tatha hi gitadisabdebhyo-

'pi rasabhivyaktirasti | na ca tesamantara vacyaparamarsah | atrapi

brumah --- prakaranadyavacchedena vyanjakatvam sabdanamityanumatamevaitadasma-

kam | kim tu tadvyanjakatvam tesam kadacitsvarupavisesanibandhanam kadaci-

dvacakasaktinibandhanam | tatra yesam vacakasaktinibandhanam tesam yadi

vacyapratitimantarenaiva svarupapratitya nispannam tadbhavenna tarhi vacaka-

saktinibandhanam | atha tannibandhanam tanniyamenaiva vacyavacakabhava-

pratityuttarakalatvam vyangyapratiteh praptameva |

sa tu kramo yadi laghavanna laksyate tatkim kriyate | yadi ca

vacyapratitimantarenaiva prakaranadyavacchinnasabdamatrasadhya rasadipratitih

syattadanavadharitaprakarananam vacyavacakabhave ca svayamavyutpannanam

pratipattrnam kavyamatrasravanadevasau bhavet | sahabhave ca vacyapratite-

ranupayogah, upayoge va na sahabhavah | yesamapi svarupavisesapratiti-

nimittam vyanjakatvam yatha gitadisabdanam tesamapi svarupapratitervyangya-

pratitesca niyamabhavi kramah | tattu sabdasya kriyapaurvaparyamananyasadhya-

tatphalaghatanasvasubhavinisu vacyenavirodhinyabhidheyantaravilaksane

rasadau na pratiyate |

 

kvacittu laksyata eva | yathanurananarupavyangyapratitisu | tatrapi

kathamiti ceducyate --- arthasaktimulanurananarupavyangye dhvanau tavada-

bhidheyasya tatsamarthyaksiptasya carthasyabhidheyantaravilaksanatayatyanta-

vilaksane ye pratiti tayorasakyanihnavo nimittanimittibhava iti

sphutameva tatra paurvaparyam | yatha prathamoddyote pratiyamanarthasiddhyartha-

mudahrtasu gathasu | tathavidhe ca visaye vacyavyangyayoratyanta-

vilaksanatvadyaiva ekasya pratitih saivetarasyeti na sakyate vaktum |

sabdasaktimulanurananarupavyangye tu dhvanau ---

gavo vah pavananam paramaparimitam pritimutpadayantu

ityadavarthadvayapratitau sabdyamarthadvayasyopamanopameyabhavapratiti-

rupamavacakapadavirahe satyarthasamarthyadaksipteti, tatrapi sulaksamabhidheya-

vyangyalankarapratityoh paurvaparyam |

padaprakasasabdasaktimulanurananarupavyangye'pi dhvanau visesanapada-

syobhayarthasambandhayogyasya yojakam padamantarena yojanamasabdamapyartha-

davasthitamityatrapi purvavadabhidheyatatsamarthyaksiptalankaramatrapratityoh

susthitameva paurvaparyam | arthyapi ca pratipattistathavidhe visaye

ubhayarthasambandhayogyasabdasamarthyaprasaviteti sabdasaktimula kalpyate |

avivaksitavacyasya tu dhvaneh prasiddhasvavisayavaimukhyapratitipurvakamevartha-

ntaraprakasanamiti niyamabhavi kramah | tatravivaksitavacyatvadeva

vacyena saha vyangyasya kramapratitivicaro na krtah |

tasmadabhidhanabhidheyapratityoriva vacyavyangyapratityornimittani-

mittibhavanniyamabhavi kramah | sa tuktayuktya kvacillaksyate kvacinna

laksyate |

tadevam vyanjakamukhena dhvaniprakaresu nirupitesu kascidbruyat ---

kimidam vyanjakatvam nama vyangyarthaprakasanam , na hi vyanjakatvam

vyangyatvam carthasya vyanjakasiddhyadhinam vyangyatvam, vyangyapeksaya ca

vyanjakatvasiddhirityanyonyasamsrayadavyavasthanam | nanu vacyavyati-

riktasya vyangyasya siddhih prageva pratipadita tatsiddhyadhina ca

vyanjakasiddhiriti kah paryanuyogavasarah | satyamevaitat; praguktayukti-

bhirvacyavyatiriktasya vastunah siddhih krta, sa tvartho vyangyatayaiva

kasmadvyapadisyate yatra ca pradhanyenanavasthanam tatra vacyatayaivasau

vyapadestum yuktah, tatparatvadvakyasya | atasca tatprakasino vakyasya

vacakatvameva vyaparah | kim tasya vyaparantarakalpanaya ? tasma-

ttatparyavisayo yo'rthah sa tavanmukhyataya vacyah | ya tvantara

tathavidhe visaye vacyantarapratitih sa tatpratiterupayamatram padarthaprati-

tiriva vakyarthapratiteh |

atrocyate --- yatra sabdah svarthamabhidadhano'rthantaramavagamayati tatra

yattasya svarthabhidhayitvam yacca tadarthantaravagamahetutvam tayoraviseso

viseso va | na tavadavisesah; yasmattau dvau vyaparau bhinnavisayau

bhinnarupau ca pratiyete eva | tathahi vacakatvalaksano vyaparah

sabdasya svarthavisayah gamakatvalaksanastvarthantaravisayah | na ca

svaparavyavaharo vacyavyangyayorapahnotum sakyah, ekasya sambandhitvena

pratiteraparasya sambandhisambandhitvena | vacyo hyarthah saksacchabdasya

sambandhi taditarastvabhidheyasamarthyaksiptah sambandhisambandhi | yadi

ca svasambandhitvam saksattasya syattadarthantaratvavyavahara eva na syat |

tasmadvisayabhedastavattayorvyaparayoh suprasiddhah | rupabhedo'pi prasiddha

eva | na hi yaivabhidhanasaktih saivavagamanasaktih | avacakasyapi

gitasabdade rasadilaksanarthavagamadarsanat | asabdasyapi cestaderartha-

visesaprakasanaprasiddheh | tatha hi 'vridayogannatavadanaya' ityadisloke

cestavisesah sukavinarthaprakasanahetuh pradarsita eva | tasmadbhinnavisaya-

tvadbhinnarupatvacca svarthabhidhayitvamarthantaravagamahetutvam ca sabdasya

yattayoh spasta eva bhedah | visesascenna tarhidanimavagamanasyabhidheyasa-

marthyaksiptasyarthantarasya vacyatvavyapadesyata | sabdavyaparagocaratvam

tu tasyasmabhirisyata eva, tattu vyangyatvenaiva na vacyatvena | prasiddha-

bhidhanantarasambandhayogyatvena ca tasyarthantarasya pratiteh sabdanta-

rena svarthabhidhayina yadvisayikaranam tatra prakasanoktireva yukta |

 

na ca padarthavakyarthanyayo vacyavyangyayoh | yatah padarthaprati-

tirasatyaiveti kaiscidvidvadbhirasthitam | yairapyasatyatvamasya nabhyupeyate

tairvakyarthapadarthayorghatatadupadanakarananyayo'bhyupagantavyah | yathahi

ghate nispanne tadupadanakarananam na prthagupalambhastathaiva vakye tadarthe

va pratite padatadarthanam tesam tada vibhaktatayopalambhe vakyarthabuddhireva

duribhavet| na tvesa vacyavyangyayornyayah, na hi vyangye pratiyamane

vacyabuddhirduribhavati, vacyavabhasavinabhavena tasya prakasanat |

tasmad ghatapradipanyayastayoh, yathaiva hi pradipadvarena ghatapratitavutpanna-

yam na pradipaprakaso nivartate tadvyangyapratitau vacyavabhasah | yattu

prathamoddyote 'yatha padarthadvarena' ityadyuktam tadupayatvamatratsamya-

vivaksaya |

 

nanvevam yugapadarthadvayayogitvam vakyasya praptam tadbhave ca tasya va-

kyataiva vighatate, tasya aikarthyalaksanatvat ; naisa dosah ; gunapradhanabha-

vena tayorvyavasthanat | vyangyasya hi kvacitpradhanyam vacyasyopasa-

rjanabhavah kvacidvacyasya pradhanyamaparasya gunabhavah | tatra vyangyapra-

dhanye dhvanirityuktameva ; vacyapradhanye tu prakarantaram nirdeksyate |

tasmat sthitametat --- vyangyaparatve'pi kavyasya na vyangyasyabhidhe-

yatvamapi tu vyangyatvameva |

 

kim ca vyangyasya pradhanyenavivaksayam vacyatvam tavadbhavadbhirna-

bhyupagantavyamatatparatvacchabdasya | tadasti tavadvyangyah sabdanam kasci-

dvisaya iti | yatrapi tasya pradhanyam tatrapi kimiti tasya svarupama-

pahnuyate | evam tavadvacakatvadanyadeva vyanjakatvam ; itasca vacakatva-

dvyanjakatvasyanyatvam yadvacakatvam sabdaikasrayamitarattu sabdasrayamarthasrayam

ca sabdarthayordvayorapi vyanjakatvasya pratipaditatvat |

gunavrttistupacarena laksanaya cobhayasrayapi bhavati | kintu

tato'pi vyanjakatvam svarupato visayatasca bhidyate | rupabhedastavadayam --

yadamukhyataya vyaparo gunavrttih prasiddha | vyanjakatvam tu mukhyatayaiva

sabdasya vyaparah | na hyarthadvyangyatrayapratitirya tasya amukhyatvam

managapi laksyate |

ayam canyah svarupabhedah --- yadgunavrttiramukhyatvena vyavasthitam vaca-

katvamevocyate | vyanjakatvam tu vacakatvadatyantam vibhinnameva | etacca

pratipaditam | ayam caparo rupabhedo yadgunavrttau yadartho'rthantaramupala-

ksayati tadopalaksaniyarthatmana parinata evasau sampadyate | yatha ' ganga-

yam ghosah' ityadau | vyanjakatvamarge tu yadartho'rthantaram dyotayati tada

svarupam prakasayannevasavanyasya prakasakah pratiyate pradipavat | yatha ---

'lilakamalapatrani ganayamasa parvati' ityadau | yadi ca yatrati-

raskrtasvapratitirartho'rthantaram laksayati tatra laksanavyavaharah kriyate, ta-

devam sati laksanaiva mukhyah sabdavyapara iti praptam | yasmatprayena

vakyanam vacyavyatiriktatatparyavisayarthavabhasitvam |

 

nanu tvatpakse'pi yadartho vyangyatrayam prakasayati tada sabdasya

kidrso vyaparah | ucyate --- prakaranadyavacchinnasabdavasenaivarthasya tatha-

vidham vyanjakatvamiti sabdasya tatropayogah kathamapahnuyate | visayabhedo'pi

gunavrttivyanjakatvayoh spasta eva | yato vyanjakatvasya rasadayo'la

nkaravisesa vyangyarupavacchinnam vastu ceti trayam visayah | tatra rasadi-

pratitirgunavrttiriti na kenaciducyate na ca sakyate vaktum | vyangya-

lankarapratitirapi tathaiva | vastucarutvapratitaye svasabdanabhidheyatvena

yatpratipipadayitumisyate tadvyangyam | tacca na sarvam gunavrttervisayah

prasiddhyanurodhabhyamapi gaunanam sabdanam prayogadarsanat | tathoktam

prak | yadapi ca gunavrttervisayastadapi ca vyanjakatvanupravesena | tasma-

dgunavrtterapi vyanjakatvasyatyantavilaksanatvam | vacakatvagunavrttivi-

laksanasyapi ca tasya tadubhayasrayatvena vyavasthanam |

 

vyanjakatvam hi kvacidvacakatvasrayena vyavatisthate, yatha vivaksita-

nyaparavacye dhvanau | kvacittu gunavrttyasrayena yatha avivaksitavacye

dhvanau | tadubhayasrayatvapratipadanayaiva ca dhvaneh prathamataram dvau prabhedavupa-

nyastau | tadubhayashritatvacca tadekarupatvam tasya na sakyate vaktum |

yasmanna tadvacakatvaikarupameva, kvacillaksanasrayena vrtteh | na ca laksanai-

karupamevanyatra vacakatvasrayena vyavasthanat | na cobhayadharmatvenaiva

tadekaikarupam na bhavati | yavadvacakatvalaksanadiruparahitasabdadharmatvena-

pi | tathahi gitadhvaninamapi vyanjakatvamasti rasadivisayam | na ca

tesam vacakatvam laksana va kathancillaksyate | sabdadanyatrapi visaye vya-

njakatvasya darsanadvacakatvadisabdadharmaprakaratvamayuktam vaktum | yadi ca

vacakatvalaksanadinam sabdaprakaranam prasiddhaprakaravilaksanatve'pi vyanja-

katvam prakaratvena parikalpyate tacchabdasyaiva prakaratvena kasmanna parika-

lpyate | tadevam sabde vyavahare trayah prakarah --- vacakatvam gunavrttirvya-

njakatvam ca | tatra vyanjakatve yada vyangyapradhanyam tada dhvanih, tasya

cavivaksitavacyo vivaksitanyaparavacyasceti dvau prabhedavanukrantau

prathamataram tau savistaram nirnitau |

 

anyo bruyat --- nanu vivaksitanyaparavacye dhvanau gunavrttita

nastiti yaducyate tadyuktam | yasmadvacyavacakapratitipurvika yatrartha-

ntarapratipattistatra katham gunavrttivyavaharah, na hi gunavrttau yada nimi-

ttena kenacidvisayantare sabda aropyate atyantatiraskrtasvarthah yatha --

'agnirmanavakah' ityadau, yada va svarthamamsenaparityajamstatsambandhadva-

rena visayantaramakramati, yatha ' gangayam ghosah' ityadau | tadavi-

vaksitavacyatvamupapadyate | ata eva ca vivaksitanyaparavacye dhvanau va-

cyavacakayordvayorapi svarupapratitirarthavagamanam ca drsyata iti vyanja-

katvavyavaharo yuktyanurodhi | svarupam prakasayanneva paravabhasako vya-

njaka ityucyate, tathavidhe visaye vacakatvasyaiva vyanjakatvamiti guna-

vrttivyavaharo niyamenaiva na sakyate kartum |

 

avivaksitavacyastu dhvanirgunavrtteh katham bhidyate | tasya

prabhedadvaye gunavrttiprabhedadvayarupata laksyata eva yatah | ayamapi

na dosah | yasmadavivaksitavacyo dhvanirgunavrttimargasrayo'pi

bhavati na tu gunavrttirupa eva | gunavrttirhi vyanjakatvasunyapi

drsyate | vyanjakatvam ca yathoktacarutvahetum vyangyam vina na

vyavatisthate | gunavrttistu vacyadharmasrayenaiva vyangyamatrasrayena cabhe-

dopacararupa sambhavati, yatha --- tiksnatvadagnirmanavakah, ahlada-

katvaccandra evasya mukhamityadau | yatha ca 'priye jane nasti puna-

ruktam' ityadau | yapi laksanarupagunavrttih sapyupalaksaniyarthasamba-

ndhamatrasrayena carurupavyangyapratitim vinapi sambhavatyeva, yatha ---

mancah krosantityadau visaye |

 

yatra tu sa carurupavyangyapratitihetustatrapi vyanjakatvanupravese-

naiva vacakatvavat | asambhavina carthena yatra vyavaharah, yatha ---

'suvarnapuspam prthivim' ityadau tatra carurupavyangyapratitireva prayoji-

keti tathavidhe'pi visaye gunavrttau satyamapi dhvanivyavahara eva

yuktyanurodhi | tasmadavivaksitavacye dhvanau dvayorapi prabhedayorvyanja-

katvavisesavisista gunavrttirna tu tadekarupa sahrdayahrdayahladini

pratiyamana pratitihetutvadvisayantare tadrupasunyaya darsanat | etacca

sarvam praksucitamapi sphutatarapratitaye punaruktam |

 

api ca vyanjakatvalaksano yah sabdarthayordharmah sa prasiddhasamba-

ndhanurodhiti na kasyacidvimativisayatamarhati | sabdarthayorhi prasiddho

yah sambandho vacyavacakabhavakhyastamanurundhana eva vyanjakatvalaksano

vyaparah samagryantarasambandhadaupadhikah pravartate | ata eva vacaka-

tvattasya visesah | vacakatvam hi sabdavisesasya niyata atma vyu-

tpattikaladarabhya tadavinabhavena tasya prasiddhatvat | sa tvaniyatah,

aupadhikatvat | prakaranadyavacchedena tasya pratiteritaratha tvapratiteh |

nanu yadyaniyatastatkim tasya svarupapariksaya | naisa dosah ; yatah

sabdatmani tasyaniyatatvam, na tu sve visaye vyangyalaksane | linga-

tvanyayascasya vyanjakabhavasya laksyate, yatha lingatvamasrayesvaniyata-

vabhasam, icchadhinatvat ; svavisayavyabhicari ca | tathaivedam yatha

darsitam vyanjakatvam | sabdatmanyaniyatatvadeva ca tasya vacakatvapra-

karata na sakya kalpayitum | yadi hi vacakatvaprakarata tasya

bhavettacchabdatmani niyatatapi syadvacakatvavat | sa ca tathavidha

aupadhiko dharmah sabdanamautpattikasabdarthasambandhavadina vakyatattva-

vida paurusapauruseyayorvakyayorvisesamabhidadhata niyamenabhyupagantavyah,

tadanabhyupagame hi tasya sabdarthasambandhanityatve satyapyapauruseyapauruse-

yayorvakyayorarthapratipadane nirvisesatvam syat | tadabhyupagame tu pauru-

seyanam vakyanam purusecchanuvidhanasamaropitaupadhikavyaparantaranam

satyapi svabhidheyasambandhaparityage mithyarthatapi bhavet |

 

drsyate hi bhavanamaparityaktasvasvabhavanamapi samagryantara-

sampatasampaditaupadhikavyaparantaranam viruddhakriyatvam | tatha hi --

himamayukhaprabhrtinam nirvapitasakalajivalokam sitalatvamudvahatameva

priyavirahadahanadahyamanamanasairjanairalokyamananam satam santapakaritvam

prasiddhameva | tasmatpauruseyanam vakyanam satyapi naisargike'rthasambandhe

mithyarthatvam samarthayitumicchata vacakatvavyatiriktam kincidrupamaupadhikam

vyaktamevabhidhaniyam | tacca vyanjakatvadrte nanyat | vyangyaprakasanam

hi vyanjakatvam | pauruseyani ca vakyani pradhanyena purusabhipraya-

meva prakasayanti | sa ca vyangya eva na tvabhidheyah, tena sahabhidhana-

sya vacyavacakabhavalaksanasambandhabhavat | nanvanena nyayena sarvesa-

meva laukikanam vakyanam dhvanivyavaharah prasaktah | sarvesamapyanena

nyayena vyanjakatvat | satyametat; kim tu vaktrabhiprayaprakasanena

yad vyanjakatvam tatsarvesameva laukikanam vakyanamavisistam | tattu

vacakatvanna bhidyate vyangyam hi tatra nantariyakataya vyavasthitam |

na tu vivaksitatvena | yasya tu vivaksitatvena vyangyasya sthitih

tadvyanjakatvam dhvanivyavaharasya prayojakam |

 

yattvabhiprayavisesarupam vyangyam sabdarthabhyam prakasate tadbhavati

vivaksitam tatparyena prakasyamanam sat | kintu tadeva kevalamaparimitavi-

sayasya dhvanivyavaharasya na prayojakamavyapakatvat | tatha darsitabheda-

trayarupam tatparyena dyotyamanamabhiprayarupamanabhiprayarupam ca sarvameva

dhvanivyavaharasya prayojakamiti yathoktavyanjaktvavisese dhvanilaksane

nativyaptirna cavyaptih | tasmadvakyatattvavidam matena tavadvyanjaka-

tvalaksanah sabdo vyaparo na virodhi pratyutanuguna eva laksyate |

pariniscitanirapabhramsasabdabrahmanam vipascitam matamashrityaiva pravrtto'yam

dhvanivyavahara iti taih saha kim virodhavirodhau cintyete | krtrima-

sabdarthasambandhavadinam tu yuktividamanubhavasiddha evayam vyanjakabhavah

sabdanamarthantaranamivavirodhasceti na pratiksepyapadavimavatarati |

 

vacakatve hi tarkikanam vipratipattayah pravartantam, kimidam sva-

bhavikam sabdanamahosvitsamayikamityadyah | vyanjakatve tu tatpr-

sthabhavini bhavantarasadharane lokaprasiddha evanugamyamane ko vima-

tinamavasarah | alaukike hyarthe tarkikanam vimatayo nikhilah prava-

rtante na tu laukike | na hi nilamadhuradisvasesalokendriyagocare

badharahite tattve parasparam vipratipanna drsyante | na hi badharahitam

nilam nilamiti bruvannaparena pratisidhyate naitannilam pitametaditi |

tathaiva vyanjakatvam vacakanam sabdanamavacakanam ca gitadhvaninama-

sabdarupanam ca cestadinam yatsarvesamanubhavasiddhameva tatkenapahnuyate |

asabdamartham ramaniyam hi sucayanto vyaharastatha vyapara nibaddha-

scanibaddhasca vidagdhaparisatsu vividha vibhavyante | tanupahasyata-

matmanah pariharan ko'tisandadhita sacetah | bruyat, astyatisandha-

navasarah vyanjakatvam sabdanam gamakatvam tacca lingatvamatasca vyangya-

pratitirlingipratitireveti lingilingabhava eva tesam vyangyavyanjakabhavo

naparah kascit | atascaitadavasyameva boddhavyam yasmadvaktrabhiprayapeksaya

vyanjakatvamidanimeva tvaya pratipaditam vaktrabhiprayascanumeyarupa eva |

 

atrocyate --- nanvevamapi yadi nama syattatkim naschinnam | vaca-

katvagunavrttivyatirikto vyanjakatvalaksanah sabdavyaparo'stityasma-

bhirabhyupagatam | tasya caivamapi na kacit ksatih | taddhi vyanjakatvam

lingatvamastu anyadva | sarvatha prasiddhasabdaprakaravilaksanatvam sabdavya-

paravisayatvam ca tasyastiti nastyevavayorvivadah | na punarayam

paramartho yadvyanjakatvam lingatvameva sarvatra vyangyapratitisca lingiprati-

tireveti |

 

yadapi svapaksasiddhaye'smaduktamanuditam tvaya vaktrabhiprayasya vyangya-

tvenabhyupagamattatprakasane sabdanam lingatvameveti tadetadyathasmabhira-

bhihitam tadvibhajyam pratipadyate sruyatam --- dvividho visayah sabdanam ---

anumeyah pratipadyasca | tatranumeyo vivaksalaksanah | vivaksa ca sabda-

svarupaprakasaneccha sabdenarthaprakasaneccha ceti dviprakara | tatradya na

sabdavyavaharangam | sa hi pranitvamatrapratipattiphala | dvitiya tu

sabdavisesavadharanavasitavyavahitapi sabdakaranavyavaharanibandhanam |

te tu dve apyanumeyo visayah sabdanam | pratipadyastu prayokturarthaprati-

padanasamihavisayikrto'rthah |

 

sa ca dvividhah --- vacyo vyangyasca | prayokta hi kadacitsvasa-

bdenartham prakasayitum samihate kadacitsvasabdanabhidheyatvena prayojana-

peksaya kayacit | sa tu dvividho'pi pratipadyo visayah sabdanam na

lingitaya svarupena prakasate, api tu krtrimenakrtrimena va sambandha-

ntarena | vivaksavisayatvam hi tasyarthasya sabdairlingitaya pratiyate na tu

svarupam | yadi hi lingitaya tatra sabdanam vyaparah syattacchabdarthe

samyanmithyatvadi vivada eva na pravarteran dhumadilinganumitanu-

meyantaravat | vyangyascartho vacyasamarthyaksiptataya vacyavacchabdasya

sambandhi bhavatyeva | saksadasaksadbhavo hi sambandhasyaprayojakah |

vacyavacakabhavasrayatvam ca vyanjakatvasya prageva darsitam | tasmadvaktra-

bhiprayarupa eva vyangye lingataya sabdanam vyaparah | tadvisayikrte tu

pratipadyataya | pratiyamane tasminnabhiprayarupe'nabhiprayarupe ca vacakatve

naiva vyaparah sambandhantarena va | na tavadvacakatvena yathoktam prak |

sambandhantarena vyanjakatvameva | na ca vyanjakatvam lingatvarupameva

alokadisvanyatha drstatvat | tasmatpratipadyo visayah sabdanam na

lingitvena sambandhi vacyavat | yo hi lingitvena tesam sambandhi

yatha darsito visayah sa na vacyatvena pratiyate, api tupadhitvena |

pratipadyasya ca visayasya lingitve tadvisayanam vipratipattinam lauki-

kaireva kriyamananamabhavah prasajyeteti | etaccoktameva |

 

yatha ca vacyavisaye pramanantaranugamena samyaktvapratitau kvaci-

tkriyamanayam tasya pramanantaravisayatve satyapi na sabdavyapara-

visayatahanistadvyangyasyapi | kavyavisaye ca vyangyapratitinam satya

satyanirupanasyaprayojakatvameveti tatra pramanantaravyaparapariksopa-

hasayaiva sampadyate | tasmallingipratitireva sarvatra vyangyapratitiriti na

sakyate vaktum |

 

yattvanumeyarupavyangyavisayam sabdanam vyanjakatvam taddhvanivyavahara-

syaprayojakam | api tu vyanjakatvalaksanah sabdanam vyapara autpa-

ttikasabdarthasambandhavadinapyabhyupagantavya iti pradarsanarthamupanyastam |

taddhi vyanjakatvam kadacillingatvena kadacidrupantarena sabdanam

vacakanamavacakanam ca sarvavadibhirapratiksepyamityayamasmabhiryatna

arabdhah | tadevam gunavrttivacakatvadibhyah sabdaprakarebhyo niyamenaiva

tavadvilaksanam vyanjakatvam | tadantahpatitve'pi tasya hathadabhidhiya-

mane tadvisesasya dhvaneryatprakasanam vipratipattinirasaya sahrdayavyutpattaye

va tatkriyamanamanatisandheyameva | na hi samanyamatralaksanenopayogi-

visesalaksananam pratiksepah sakyah kartum | evam hi sati sattamatrala-

ksane krte sakalasadvastulaksananam paunaruktyaprasangah | tadevam ---

 

vimativisayo ya asinmanisinam satatamaviditasatattvah |

dhvanisanjnitah prakarah kavyasya vyanjitah so'yam ||

 

prakaro'nyo gunibhutavyangyah kavyasya drsyate |

yatra vyangyanvaye vacyacarutvam syatprakarsavat || 34||

 

vyangyo'rtho lalanalavanyaprakhyo yah pratipaditastasya pradhanye

dhvanirityuktam | tasya tu gunibhavena vacyacarutvaprakarse gunibhuta-

vyangyo nama kavyaprabhedah prakalpyate | tatra vastumatrasya vyangyasya

tiraskrtavacyebhyah pratiyamanasya kadacidvacyarupavakyarthapeksaya

gunibhave sati gunibhutavyangyata |

 

yatha ---

lavanyasindhuraparaiva hi keyamatra

yatrotpalani sasina saha samplavante |

unmajjati dviradakumbhatati ca yatra

yatrapare kadalikandamrnaladandah ||

 

atiraskrtavacyebhyo'pi sabdebhyah pratiyamanasya vyangyasya

kadacidvacyapradhanyena kavyacarutvapeksaya gunibhave sati guni-

bhutavyangyata, yathodahrtam -- 'anuragavati sandhya' ityevamadi |

tasyaiva svayamuktya prakasikrtatvena gunibhavah, yathodahrtam ---

' sanketakalamanasam' ityadi | rasadirupavyangyasya gunibhavo rasavada-

lankare darsitah ; tatra ca tesamadhikarikavakyapeksaya gunibhavo

vivahanapravrttabhrtyanuyayirajavat | vyangyalankarasya gunibhave

dipakadivisayah |

tatha ---

prasannagambhirapadah kavyabandhah sukhavahah |

ye ca tesu prakaro'yameva yojyah sumedhasa || 35||

ye caite'parimitasvarupa api prakasamanastathavidhartharamaniyah

santo vivekinam sukhavahah kavyabandhastesu sarvesvevayam prakaro guni-

bhutavyangyo nama yojaniyah | yatha ---

laksmi duhita jamata harih tatha grhini ganga |

amrtamrgankau ca sutau aho kutumbam mahodadheh ||

 

vacyalankaravargo'yam vyangyamsanugame sati |

prayenaiva param chayam bibhrallaksye niriksyate || 36||

vacyalankaravargo'yam vyangyamsasyalankarasya vastumatrasya va

yathayogamanugame sati cchayatisayam bibhrallaksanakarairekadesena darsitah |

sa tu tatharupah prayena sarva eva pariksyamano laksye niriksyate |

tatha hi -- dipakasamasoktyadivadanye'pyalankarah prayena vyangyalanka-

rantaravastvantarasamsparsino drsyante | yatah prathamam tavadatisayokti-

garbhata sarvalankaresu sakyakriya | krtaiva ca sa mahakavibhih kamapi

kavyacchavim pusyati, katham hyatisayayogita svavisayaucityena kriyamana

sati kavye notkarsamavahet | bhamahenapyatisayoktilaksane yaduktam ---

saisa sarvaiva vakroktiranayartho vibhavyate |

yatno'syam kavina karyah ko'lankaro'naya vina || iti |

 

tatratisayoktiryamalankaramadhitisthati kavipratibhavasattasya

carutvatisayayogo'nyasya tvalankaramatrataiveti sarvalankarasarirasvi-

karanayogyatvenabhedopacaratsaiva sarvalankararupetyayamevartho'vaga-

ntavyah | tasyascalankarantarasankirnatvam kadacidvacyatvena kadacidvya-

ngyatvena | vyangyatvamapi kadacitpradhanyena kadacidgunabhavena |

tatradye pakse vacyalankaramargah | dvitiye tu dhvanavantarbhavah |

trtiye tu gunibhutavyangyarupata |

 

ayam ca prakaro'nyesamapyalankaranamasti, tesam tu na sarvavisayah |

atisayoktestu sarvalankaravisayo'pi sambhavatityayam visesah | yesu

calankaresu sadrsyamukhena tattvapratilambhah yatha rupakopamatulyayogita-

nidarsanadisu tesu gamyamanadharmamukhenaiva yatsadrsyam tadeva sobhatisaya-

sali bhavatiti te sarve'pi carutvatisayayoginah santo gunibhutavya-

ngyasyaiva visayah | samasoktyaksepaparyayoktadisu tu gamyamanamsavi-

nabhavenaiva tattvavyavasthanadgunibhutavyangyata nirvivadaiva | tatra ca

gunibhutavyangyatayamalankaranam kesancidalankaravisesagarbhatayam niyamah |

yatha vyajastuteh preyo'lankaragarbhatve | kesancidalankaramatragarbhatayam

niyamah | yatha sandehadinamupamagarbhatve | kesancidalankaranam paraspa-

ragarbhatapi sambhavati | yatha dipakopamayoh | tatra dipakamupamagarbhatvena

prasiddham | upamapi kadaciddipakacchayanuyayini | yatha malopama |

tatha hi 'prabhamahatya sikhayeva dipah' ityadau sphutaiva dipakacchaya

laksyate |

 

tadevam vyangyamsasamsparse sati carutvatisayayogino rupakadayo'

lankarah sarva eva gunibhutavyangyasya margah | gunibhutavyangyatvam ca

tesam tathajatiyanam sarvesamevoktanuktanam samanyam | tallaksane sarva

evaite sulaksita bhavanti | ekaikasya svarupavisesakathanena tu samanya-

laksanarahitena pratipadapatheneva sabda na sakyante tattvato nirjnatum,

anantyat | ananta hi vagvikalpastatprakara eva calankarah |

gunibhutavyangyasya ca prakarantarenapi vyangyarthanugamalaksanena

visayatvamastyeva | tadayam dhvaninisyandarupo dvitiyo'pi mahakavivisa-

yo'tiramaniyo laksaniyah sahrdayaih | sarvatha nastyeva sahrdayahrdayaha-

rinah kavyasya sa prakaro yatra na pratiyamanarthasamsparsena saubhagyam |

tadidam kavyarahasyam paramiti suribhirbhavaniyam |

 

mukhya mahakavigiramalankrtibhrtamapi |

pratiyamanacchayaisa bhusa lajjeva yositam || 37||

anaya suprasiddho'pyarthah kimapi kamaniyakamaniyate |

tadyatha ---

visrambhottha manmathajnavidhane ye mugdhaksyah ke'pi lilavisesah |

aksunnaste cetasa kevalena sthitvaikante santatam bhavaniyah ||

ityatra ke'pityanena padena vacyamaspastamabhidadhata pratiyamanam

vastvaklistamanantamarpayata ka chaya nopapadita |

arthantaragatih kakva ya caisa paridrsyate |

sa vyangyasya gunibhave prakaramimamashrita || 38||

ya caisa kakva kvacidarthantarapratitirdrsyate sa vyangyasyarthasya

gunibhave sati gunibhutavyangyalaksanam kavyaprabhedamasrayate | yatha ---

'svastha bhavanti mayi jivati dhartarastrah' |

yatha va ---

am asatyah uparama pativrate na tvaya malinitam silam |

kim punarjanasya jayeva napitam tam na kamayamahe ||

sabdasaktireva hi svabhidheyasamarthyaksiptakakusahaya satyartha-

visesapratipattiheturna kakumatram | visayantare svecchakrtatkakumatra-

ttathavidharthapratipattyasambhavat | sa carthah kakuvisesasahayasabdavyapa-

roparudho'pyarthasamarthyalabhya iti vyangyarupa eva | vacakatvanugamenaiva

tu yada tadvisistavacyapratitistada gunibhutavyangyataya tathavidhartha-

dyotinah kavyasya vyapadesah | vyangyavisistavacyabhidhayino hi

gunibhutavyangyatvam |

prabhedasyasya visayo yasca yuktya pratiyate |

vidhatavya sahrdayairna tatra dhvaniyojana || 38||

sankirno hi kasciddhvanergunibhutavyangyasya ca laksye drsyate

margah | tatra yasya yuktisahayata tatra tena vyapadesah kartavyah | na

sarvatra dhvaniragina bhavitavyam | yatha

patyuh sirascandrakalamanena sprseti sakhya parihasapurvam |

sa ranjayitva caranau krtasirmalyena tam nirvacanam jaghana ||

yatha ca ---

prayacchatoccaih kusumani manini vipaksagotram dayitena lambhita |

na kinciduce caranena kevalam lilekha baspakulalocana bhuvam ||

ityatra 'nirvacanam jaghana' 'na kinciduce' iti pratisedhamukhena vya-

ngyasyarthasyoktya kincidvisayikrtatvad gunibhava eva sobhate | yada

vakroktim vina vyangyo'rthastatparyena pratiyate tada tasya pradhanyam |

yatha 'evam vadini devarsau' ityadau | iha punaruktirbhangyastiti vacya-

syapi pradhanyam | tasmannatranurananarupavyangyadhvanivyapadeso vidheyah |

 

prakaro'yam gunibhutavyangyo'pi dhvanirupatam |

dhatte rasaditatparyaparyalocanaya punah || 40||

gunibhutavyangyo'pi kavyaprakaro rasabhavaditatparyalocane

punardhvanireva sampadyate | yathatraivanantarodahrte slokadvaye | yatha ca ---

duraradha radha subhaga yadanenapi mrjata-

stavaitatpranesajaghanavasanenasru patitam |

kathoram stricetastadalamupacarairvirama he

kriyatkalyanam vo hariranunayesvevamuditah ||

 

evam sthite ca 'nyakkaro hyayameva' ityadislokanirdistanam

padanam vyangyavisistavacyapratipadane'pyetadvakyarthibhutarasapeksaya

vyanjakatvamuktam | ne tesam padanamarthantarasankramitavacyadhvanibhramo

vidhatavyah, vivaksitavacyatvattesam | tesu hi vyangyavisistatvam

vacyasya pratiyate na tu vyangyarupaparinatatvam | tasmadvakyam tatra

dhvanih, padani tu gunibhutavyangyani | na ca kevalam gunibhutavyangya-

nyeva padanyalaksyakramavyangyadhvanervyanjakani yavadarthantarasankramita-

vacyani dhvaniprabhedarupanyapi | yathatraiva sloke ravana ityasya prabheda-

ntararupavyanjakatvam | yatra tu vakye rasaditatparyam nasti gunibhuta-

vyangyaih padairudbhasite'pi tatra gunibhutavyangyataiva samudayadharmah |

yatha ---

rajanamapi sevante visamamapyupayunjate |

ramante ca saha stribhih kusalah khalu manavah ||

ityadau | vacyavyangyayoh pradhanyapradhanyaviveke parah prayatno

vidhatavyah, yena dhvanigunibhutavyangyayoralankaranam casankirno visayah

sujnato bhavati | anyatha tu prasiddhalankaravisaya eva vyamohah prava-

rtate | yatha ---

lavanyadravinavyayo na ganitah kleso mahan svikrtah

svacchandasya sukham janasya vasatascintanalo dipitah |

esapi svayameva tulyaramanabhavadvaraki hata

ko'rthascetasi vedhasa vinihitastanvyastanum tanvata ||

ityatra vyajastutiralankara iti vyakhyayi kenacittanna chaturasram,

yato'syabhidheyasyaitadalankarasvarupamatraparyavasayitve na suslista |

yato na tavadayam raginah kasyacidvikalpah | tasya ' esapi svayameva

tulyaramanabhavadvaraki hata' ityevamvidhoktyanupapatteh | napi niragasya;

tasyaivamvidhavikalpapariharaikavyaparatvat | na cayam slokah

kvacitprabandha iti sruyate, yena tatprakarananugatarthatasya parikalpyate |

tasmadaprastutaprasamseyam | yasmadanena vacyena gunibhutatmana nissa-

manyagunavalopadhmatasya nijamahimotkarsajanitasamatsarajanajvarasya

visesajnamatmano na kancidevaparam pasyatah paridevitametaditi prakasyate |

tatha cayam dharmakirteh sloka iti prasiddhih | sambhavyate ca tasyaiva |

yasmat ---

anadhyavasitavagahanamanalpadhisaktina-

pyadrstaparamarthatattvamadhikabhiyogairapi |

matam mama jagatyalabdhasadrsapratigrahakam

prayasyati payonidheh paya iva svadehe jaram ||

ityanenapi slokenaivamvidho'bhiprayah prakasita eva | aprastuta-

prasamsayam ca yadvacyam tasya kadacidvivaksitatvam, kadacidavivaksitatvam,

kadacidvivaksitavivaksitatvamiti trayi bandhacchaya | tatra vivaksita-

tvam yatha ---

 

pararthe yah pidamanubhavati bhange'pi madhuro

yadiyah sarvesamiha khalu vikaro'pyabhimatah |

na samprapto vrddhim yadi sa bhrsamaksetrapatitah

kimiksordoso'sau na punaragunaya marubhuvah ||

yatha va mamaiva ---

ami ye drsyante nanu subhagarupah saphalata

bhavatyesam yasya ksanamupagatanam visayatam |

niraloke loke kathamidamaho caksuradhuna

samam jatam sarvairna samamathavanyairavayavaih ||

anayorhi dvayoh slokayoriksucaksusi vivaksitasvarupe eva na ca

prastute | mahagunasyavisayapatitatvadapraptaparabhagasya kasyacitsvarupa-

mupavarnayitum dvayorapi slokayostatparyena prastutatvat | avivaksita-

tvam yatha ---

kastvam bhoh kathayami daivahatakam mam viddhi sakhotakam

vairagyadiva vaksi, sadhu viditam kasmadidam kathyate |

vamenatra vatastamadhvagajanah sarvatmana sevate

na cchayapi paropakarakarini margasthitasyapi me ||

na hi vrksavisesena sahoktipratyukti sambhavata ityavivaksitabhidhe-

yenaivanena slokena samrddhasatpurusasamipavartino nirdhanasya kasyaci-

nmanasvinah paridevitam tatparyena vakyarthikrtamiti pratiyate |

vivaksitatvavivaksitatvam yatha ---

utpathajataya asobhanaya phalakusumapatrarahitayah |

badarya vrttim dadatpamarah bhoh hasisyase ||

 

atra hi vacyartho natyantam sambhavi na casambhavi | tasmadva-

cyavyangyayoh pradhanyapradhanye yatnato nirupaniye |

 

pradhanagunabhavabhyam vyangyasyaivam vyavasthite |

kavye ubhe tato'nyadyattaccitramabhidhiyate || 41

citram sabdarthabhedena dvividham ca vyavasthitam |

tatra kincicchabdacitram vacyacitramatah param || 42||

vyangyasyarthasya pradhanye dhvanisanjnitakavyaprakarah gunabhave tu

gunibhutavyangyata | tato'nyadrasabhavaditatparyarahitam vyangyarthavise-

saprakasanasaktisunyam ca kavyam kevalavacyavacakavaicitryamatrasrayeno-

panibaddhamalekhyaprakhyam yadabhasate taccitram | na tanmukhyam kavyam |

kavyanukaro hyasau | tatra kincicchabdacitram yatha duskarayamakadi |

vacyacitram tatah sabdacitradanyadvyangyarthasamsparsarahitam pradhanyena

vakyarthataya sthitam rasaditatparyarahitamutpreksadi |

atha kimidam citram nama ? yatra na pratiyamanarthasamsparsah | prati-

yamano hyarthastribhedah prakpradarsitah | tatra yatra vastvalankarantaram va

vyangyam nasti sa nama citrasya kalpyatam visayah | yatra tu rasadina-

mavisayatvam sa kavyaprakaro na sambhavatyeva | yasmadavastusamsparsita

kavyasya nopapadyate | vastu ca sarvameva jagadgatamavasyam kasyacidra-

sasya bhavasya vangatvam pratipadyate antato vibhavatvena | cittavrttivi-

sesa hi rasadayah, na ca tadasti vastu kincidyanna cittavrttivisesa-

mupajanayati tadanutpadane va kavivisayataiva tasya na syat kavivisa-

yasca citrataya kascinnirupyate |

atrocyate --- satyam na tadrkkavyaprakaro'sti yatra rasadinama-

pratitih | kim tu yada rasabhavadivivaksasunyah kavih sabdalankara-

marthalankaram vopanibadhnati tada tadvivaksapeksaya rasadisunyatarthasya

parikalpyate | vivaksoparudha eva hi kavye sabdanamarthah | vacyasama-

rthyavasena va kavivivaksavirahe'pi tathavidhe visaye rasadipratitirbhavanti

paridurbala bhavatityanenapi prakarena nirasatvam parikalpya citravisayo

vyavasthapyate | tadidamuktam ---

'rasabhavadivisayavivaksavirahe sati |

alankaranibandho yah sa citravisayo matah ||

rasadisu vivaksa tu syattatparyavati yada |

tada nastyeva tatkavyam dhvaneryatra na gocarah || '

etacca citram kavinam visrnkhalagiram rasaditatparyamanapeksyaiva kavya-

pravrttidarsanadasmabhih parikalpitam | idanintananam tu nyayye

kavyanayavyavasthapane kriyamane nastyeva dhvanivyatiriktah kavya-

prakarah | yatah paripakavatam kavinam rasaditatparyavirahe vyapara

eva na sobhate | rasaditatparye ca nastyeva tadvastu yadabhimatarasangatam

niyamanam na pragunibhavati | acetana pi hi bhava yathayathamucita-

rasavibhavataya cetanavrttantayojanaya va na santyeva te ye yanti na

rasangatam | tatha cedamucyate ---

apare kavyasamsare kavirekah prajapatih |

yathasmai rocate visvam tathedam parivartate ||

srngari cetkavih kavye jatam rasamayam jagat |

sa eva vitaragascennirasam sarvameva tat ||

bhavanacetananapi cetanavaccetananacetanavat |

vyavaharayati yathestam sukavih kavye svatantrataya ||

tasmannastyeva tadvastu yatsarvatmana rasatatparyavatah kavestadi-

cchaya tadabhimatarasangatam na dhatte | tathopanibadhyamanam va na carutva-

tisayam pusnati | sarvametacca mahakavinam kavyesu drsyate | asmabhi-

rapi svesu kavyaprabandhesu yathayatham darsitameva | sthite caivam sarva eva

kavyaprakaro na dhvanidharmatamatipatati rasadyapeksayam kavergunibhutavya-

ngyalaksano'pi prakarastadangatamavalambata ityuktam prak | yada tu

catusu devatastutisu va rasadinamangataya vyavasthanam hrdayavatisu ca

suprajnakagathasu kasucidvyangyavisistavacye pradhanyam tadapi gunibhuta-

vyangyasya dhvaninispandabhutatvamevetyuktam prak | tadevamidanintanakavi-

kavyanayopadese kriyamane prathamikanamabhyasarthinam yadi param citrena

vyavaharah, praptaparinatinam tu dhvanireva kavyamiti sthitametat |

tadayamatra sangrahah ---

yasmin raso va bhavo va tatparyena prakasate |

samvrttyabhihitau vastu yatralankara eva va ||

kavyadhvani dhvanirvyangyapradhanyaikanibandhanah |

sarvatra tatra visayi jneyah sahrdayairjanaih ||

 

sagunibhutavyangyaih salankaraih saha prabhedaih svaih |

sankarasamsrstibhyam punarapyuddyotate bahudha || 43||

tasya ca dhvaneh svaprabhedairgunibhutavyangyena vacyalankaraisca sankara-

samsrstivyavasthayam kriyamanayam bahuprabhedata laksye drsyate | tathahi

svaprabhedasankirnah, svaprabhedasamsrsto gunibhutavyangyasankirno gunibhutavya-

ngyasamsrsto vacyalankarantarasankirno vacyalankarantarasamsrstah samsrsta-

lankarasankirnah samsrstalankarasamsrstasceti bahudha dhvanih prakasate |

tatra svaprabhedasankirnatvam kadacidanugrahyanugrahakabhavena | yatha ---

'evamvadini devarsau' ityadau | atra hyarthasaktyudbhavanurananarupavyangya-

dhvaniprabhedenalaksyakramavyangyadhvaniprabhedo'nugrhyamanah pratiyate | evam

kadacitprabhedadvayasampatasandehena | yatha ---

ksanapraghunika devara esa jayaya kimapi te bhanita |

roditi sunyavalabhigrhe'nuniyatam varaki ||

atra hyanuniyatamityetatpadamarthantarasankramitavacyatvena viva-

ksitanyaparavacyatvena ca sambhavyate | na canyatarapaksanirnaye pramana-

masti | ekavyanjakanupravesena tu vyangyatvamalaksyakramavyangyasya

svaprabhedantarapeksaya bahulyena sambhavati | yatha --- 'snigdhasyamala'

ityadau | svaprabhedasamsrstatvam ca yatha purvodaharana eva | atra hyarthantara-

sankramitavacyasyatyantatiraskrtavacyasya ca samsargah | gunibhutavyangya-

sankirnatvam yatha --- ' nyakkaro hyayameva me yadarayah' ityadau | yatha va ---

karta dyutacchalanam jatumayasaranoddipanah so'bhimani

krishnakesottariyavyapanayanapatuh pandava yasya dasah |

raja duhsasanadergururanujasatasyangarajasya mitram

kvaste duryodhano'sau kathayata na rusa drastumabhyagatau svah ||

atra hyalaksyakramavyangyasya vakyarthibhutasya vyangyavisistavacya-

bhidhayibhih padaih sammisrata | ata eva ca padarthasrayatve gunibhutavya-

ngyasya vakyarthasrayatve ca dhvaneh sankirnatayamapi na virodhah

svaprabhedantaravat | yathahi dhvaniprabhedantarani parasparam sankiryante

padarthavakyarthasrayatvena ca na viruddhani |

kim caikavyangyasrayatve tu pradhanagunabhavo virudhyate na tu vyangya-

bhedapeksaya, tato'pyasya na virodhah | ayam ca sankarasamsrstivyavaharo

bahunamekatra vacyavacakabhava iva vyangyavyanjakabhave'pi nirvirodha eva

mantavyah | yatra tu padani kanicidavivaksitavacyanyanurananarupa-

vyangyavacyani va tatra dhvanigunibhutavyangyayoh samsrstatvam | yatha --

' tesam gopavadhuvilasasuhrdam' ityadau | atra hi 'vilasasuhrdam'

' radharahahsaksinam' ityete pade dhvaniprabhedarupe 'te' 'jane' ityete ca

pade gunibhutavyangyarupe |

vacyalankarasankirnatvamalaksyakramavyangyapeksaya rasavati

salankare kavye sarvatra suvyavasthitam | prabhedantaranamapi kadaci-

tsankirnatvam bhavatyeva | yatha mamaiva ---

ya vyaparavati rasan rasayitum kacitkavinam nava

drstirya parinisthitarthavisayonmesa ca vaipasciti |

te dve apyavalambya visvamanisam nirvarnayanto vayam

sranta naiva ca labdhamabdhisayana tvadbhaktitulyam sukham ||

ityatra virodhalankarenarthantarasankramitavacyasya dhvaniprabhedasya

sankirnatvam |

vacyalankarasamsrstatvam ca padapeksayaiva | yatra hi kanicitpadani

vacyalankarabhanji kanicicca dhvaniprabhedayuktani | yatha ---

dirghikurvan patu madakalam kujitam sarasanam

pratyusesu sphutitakamalamodamaittrikasayah |

yatra strinam harati surataglanimanganukulah

sipravatah priyatama iva prarthanacatukarah ||

atra hi maitripadamavivaksitavacyo dhvanih | padantaresvalankaranta-

rani |

samsrstalankarantarasankirno dhvaniryatha ---

dantaksatani karajaisca vipatitani

prodbhinnasandrapulake bhavatah sarire |

dattani raktamanasa mrgarajavadhva

jatasprhairmunibhirapyavalokitani ||

atra hi samasoktisamsrstena virodhalankarena sankirnasyalaksya-

kramavyangyasya dhvaneh prakasanam | dayavirasya paramarthato vakyarthi-

bhutatvat |

samsrstalankarasamsrstatvam ca dhvaneryatha ---

abhinavapayodhararasitesu pathikasyamayitesu divasesu |

sobhate prasaritagrivanam nrttam mayuravrndanam ||

atra hyupamarupakabhyam sabdasaktyudbhavanurananarupavyangyasya dhvaneh

samsrstatvam |

 

evam dhvaneh prabhedah prabhedabhedasca kena sakyante |

sankhyatum dinmatram tesamidamuktamasmabhih || 44||

ananta hi dhvaneh prakarah sahrdayanam vyutpattaye tesam dinmatram

kathitam |

 

ityuktalaksano yo dhvanirvivecyah prayatnatah sadbhih

satkavyam kartum va jnatum va samyagabhiyuktaih || 45||

uktasvarupadhvaninirupananipuna hi satkavayah sahrdayasca niyatameva

kavyavisaye param prakarsapadavimasadayanti |

 

asphutasphuritam kavyatattvametadyathoditam |

asaknuvadbhirvyakartum ritayah sampravartitah || 46||

etaddhvanipravartanena nirnitam kavyatattvamasphutasphuritam sadasaknu-

vadbhih pratipadayitum vaidarbhi gaudi pancali ceti ritayah pravartitah |

ritilaksanavidhayinam hi kavyatattvametadasphutataya manaksphuritamasi-

diti laksyate tadatra sphutataya sampradarsitenanyena ritilaksanena na

kincit |

 

sabdatattvasrayah kascidarthatattvayujo'parah |

vrttayo'pi prakasante jnate'smin kavyalaksane || 47||

asmin vyangyavyanjakabhavavivecanamaye kavyalaksane jnate sati

yah kascitprasiddha upanagarikadyah sabdatattvasrayah vrttayo yascartha-

tattvasambaddhah kaisikyadayastah samyagritipadavimavataranti | anyatha

tu tasamadrstarthanamiva vrttinamasraddheyatvameva syannanubhavasiddhatvam |

evam sphutatayaiva laksaniyam svarupamasya dhvaneh | yatra sabdanamarthanam ca

kesancitpratipattrvisesasamvedyam jatyatvamiva ratnavisesanam carutvamana-

khyeyamavabhasate kavye tatra dhvanivyavahara iti yallaksanam dhvanerucyate

kenacittadayuktamiti nabhidheyatamarhati | yatah sabdanam svarupasraya-

stavadaklistatve satyaprayuktaprayogah | vacakasrayastu prasado vyanjakatvam

ceti visesah | arthanam ca sphutatvenavabhasanam vyangyaparatvam vyangyamsa-

visistatvam ceti visesah |

tau ca visesau vyakhyatum sakyete vyakhyatau ca bahuprakaram |

tadvyatiriktanakhyeyavisesasambhavana tu vivekavasadabhavamulaiva | yasma-

danakhyeyatvam sarvasabdagocaratvena na kasyacitsambhavati | antato'na-

khyeyasabdena tasyabhidhanasambhavat | samanyasamsparsivikalpasabda-

gocaratve sati, prakasamanatvam tu yadanakhyeyatvamucyate kvacit

tadapi kavyavisesanam ratnavisesanamiva na sambhavati | tesam

laksanakaraivyakrtarupatvat | ratnavisesanam ca samanyasambhavanayaiva

mulyasthitiparikalpanadarsanacca | ubhayesamapi tesam pratipattrvisesasamve-

dyatvamastyeva | vaikatika eva hi ratnatattvavidah, sahrdaya eva hi

kavyanam rasajna iti kasyatra vipratipattih |

yattvanirdesyatvam sarvalaksanavisayam bauddhanam prasiddham tattanmatapariksayam

granthantare nirupayisyamah | iha tu granthantarasravanalavaprakasanam sahrdaya-

vaimanasyapradayiti na prakriyate | bauddhamatena va yatha pratyaksadilaksanam

tathasmakam dhvanilaksanam bhavisyati | tasmallaksanantarasyaghatanadasabda-

rthatvacca tasyoktameva dhvanilaksanam sadhiyah | tadidamuktam ---

anakhyeyamsabhasitvam nirvacyarthataya dhvaneh |

na laksanam, laksanam tu sadhiyo'sya yathoditam ||

 

iti shrirajanakanandavardhanacaryaviracite dhvanyaloke trtiya uddyotah ||

 

 

dhvanyaloka 4

 

 

evam dhvanim saprapancam vipratipattinirasartham vyutpadya tadvyutpadane

prayojanantaramucyate ---

dhvaneryah sagunibhutavyangyasyadhva pradarsitah |

anenanantyamayati kavinam pratibhagunah || 1||

ya esa dhvanergunibhutavyangyasya ca margah prakasitastasya phala-

ntaram kavipratibhanantyam |

kathamiti cet ---

ato hyanyatamenapi prakarena vibhusita |

vani navatvamayati purvarthanvayavatyapi || 2||

ato dhvaneruktaprabhedamadhyadanyatamenapi prakarena vibhusita sati

vani puratanakavinibaddharthasamsparsavatyapi navatvamayati | tathahyaviva-

ksitavacyasya dhvaneh prakaradvayasamasrayena navatvam purvarthanugame'pi

yatha ---

smitam kincinmugdham taralamadhuro drstivibhavah

parispando vacamabhinavavilasormisarasah |

gatanamarambhah kisalayitalilaparimalah

sprsantyastarunyam kimiva hi na ramyam mrgadrsah ||

ityasya,

savibhramasmitodbheda lolaksyah praskhaladgirah |

nitambalasagaminyah kaminyah kasya na priyah ||

ityevamadisu slokesu satsvapi tiraskrtavacyadhvanisamasrayena-

purvatvameva pratibhasate| tatha ---

yah prathamah prathamah sa tu tathahi hatahastibahalapalalasi |

svapadaganesu simhah simhah kenadharikriyate ||

ityasya,

svatejahkritamahima kenanyenatisayyate |

mahadbhirapi matangaih simhah kimabhibhuyate ||

ityevamadisu slokesu satsvapyarthantarasankramitavacyadhvanisamasra-

yena navatvam | vivaksitanyaparavacyasyapyuktaprakarasamasrayena navatvam

yatha ---

nidrakaitavinah priyasya vadane vinyasya vaktram vadhu-

rbodhatrasaniruddhacumbanarasapyabhogalolam sthita |

vailaksyadvimukhibhavediti punastasyapyanarambhinah

sakanksapratipatti nama hrdayam yatam tu param rateh ||

ityadeh slokasya,

sunyam vasagrham vilokya sayanadutthaya kincicchanai-

rnidravyajamupagatasya suciram nirvarnya patyurmukham |

visrabdham paricumbya jatapulakamalokya gandasthalim

lajjanamramukhi priyena hasata bala ciram cumbita ||

ityadisu slokesu satsvapi navatvam | yatha va --- 'tarangabhrubhanga'

ityadislokasya 'nanabhangibhramadbhruh' ityadislokapeksayanyatvam || 2||

yuktya'nayanusartavyo rasadirbahuvistarah |

mitho'pyanantatam praptah kavyamargo yadasrayat || 3||

bahuvistaro'yam rasabhavatadabhasatatprasamalaksano margo yathasvam

vibhavanubhavaprabhedakalanaya yathoktam prak | sa sarva evanaya yuktyanu-

sartavyah | yasya rasaderasrayadayam kavyamargah puratanaih kavibhih sahasra-

sankhyairasankhyairva bahuprakaram ksunnatvanmito'pyanantatameti | rasabhava-

dinam hi pratyekam vibhavanubhavavyabhicarisamasrayadaparimitatvam |

tesam caikaikaprabhedapeksayapi tavajjagadvrttamupanibadhyamanam sukavibhista-

dicchavasadanyatha sthitamapyanyathaiva vivartate | pratipaditam caitaccitra-

vicaravasare | gatha catra krtaiva mahakavina ---

atathasthitanapi tathasamsthitaniva hrdaye ya nivesayati |

arthavisesan sa jayati vikatakavigocara vani ||

tadittham rasabhavadyasrayena kavyarthanamanantyam supratipaditam |

etadevopapadayitumucyate ---

drstapurva api hyarthah kavye rasaparigrahat |

sarve nava ivabhanti madhumasa iva drumah || 4||

 

tatha hi vivaksitanyaparavacyasyaiva sabdasaktyudbhavanuranana-

rupavyangyaprakarasamasrayena navatvam | yatha --- 'dharanidharanayadhuna

tvam sesah' ityadeh |

seso himagiristvam ca mahanto guravah sthirah |

yadalanghitamaryadascalantim bibhrate bhuvam ||

ityadisu satsvapi | tasyaivarthasaktyudbhavanurananarupavyangyasamasra-

yena navatvam | yatha --- 'evamvadini devarsau' ityadi slokasya |

krte varakathalape kumaryah pulakodgamaih |

sucayanti sprhamantarlajjayavanatananah ||

ityadisu satsu arthasaktyudbhavanurananarupavyangyasya kavipraudho-

ktinirmitasariratvena navatvam | yatha --- 'sajjayati surabhimaso' ityadeh |

surabhisamaye pravrtte sahasa pradurbhavanti ramaniyah |

ragavatamutkalikah sahaiva sahakarakalikabhih ||

ityadisu satsvapyapurvatvameva |

 

arthasaktyudbhavanurananarupavyangyasya kavinibaddhavaktrpraudhoktimatra-

nispannasariratvena navatvam | yatha 'vanijya hastidantah' ityadiga-

tharthasya |

karinivaidhavyakaro mama putra ekakandavinipati |

hatasnusaya tatha krto yatha kandakarandakam vahati ||

evamadisvarthesu satsvapyanalidhataiva |

yatha vyangyabhedasamasrayena dhvaneh kavyarthanam navatvamutpadyate,

tatha vyanjakabhedasamasrayenapi | tattu granthavistarabhayanna likhyate,

svayameva sahrdayairabhyuhyam | atra ca punahpunaruktamapi saratayedamucyate ---

vyangyavyanjakabhave'sminvividhe sambhavatyapi |

rasadimaya ekasmin kavih syadavadhanavan || 5||

 

asminnarthanantyahetau vyangyavyanjakabhave vicitre sabdanam sambhava-

tyapi kavirapurvarthalabharthi rasadimaya ekasmin vyangyavyanjakabhave

yatnadavadadhita | rasabhavatadabhasarupe hi vyangye tadvyanjakesu ca yatha-

nirdistesu varnapadavakyaracanaprabandhesvavahitamanasah kaveh sarvamapurvam kavyam

sampadyate | tatha ca ramayanamahabharatadisu sangramadayah punahpunara-

bhihita api navanavah prakasante | prabandhe cangi rasa eka evopani-

badhyamano'rthavisesalabham chayatisayam ca pusnati | kasminniveti

cet --- yatha ramayane yatha va mahabharate | ramayane hi karuno rasah

svayamadikavina sutritah 'sokah slokatvamagatah' ityevamvadina |

nirvyudhasca sa eva sitatyantaviyogaparyantameva svaprabandhamuparacayata |

mahabharate'pi sastrakavyarupacchayanvayini vrsnipandavavirasavasa-

navaimanasyadayinim samaptimupanibadhnata mahamunina vairagyajananatatparyam

pradhanyena svaprabandhasya darsayata moksalaksanah purusarthah santo rasasca

mukhyataya vivaksavisayatvena sucitah | etaccamsena vivrtamevanyairvya-

khyavidhayibhih | svayameva caitadudgirnam tenodirnamahamohamagnamujjihirsata

lokamativimalajnanalokadayina lokanathena ---

yatha yatha viparyeti lokatantramasaravat |

tatha tatha virago'tra jayate natra samsayah ||

ityadi bahusah kathayata | tatasca santo raso rasantarairmoksalaksanah

purusarthah purusarthantaraistadupasarjanatvenanugamyamano'ngitvena vivaksa-

visaya iti mahabharatatatparyam suvyaktamevavabhasate | angangibhavasca

yatha rasanam tatha pratipaditameva |

 

paramarthikantastattvanapeksaya sarirasyevangabhutasya rasasya purusa-

rthasya ca svapradhanyena carutvamapyaviruddham | nanu mahabharate yavanvi-

vaksavisayah so'nukramanyam sarva evanukranto na caitattatra drsyate, pratyuta

sarvapurusarthaprabodhahetutvam sarvarasagarbhatvam ca mahabharatasya tasminnuddese

svasabdaniveditatvena pratiyate | atrocyate --- satyam santasyaiva rasasya-

ngitvam mahabharate moksasya ca sarvapurusarthebhyah pradhanyamityetanna sva-

sabdabhidheyatvenanukramanya darsitam, darsitam tu vyangyatvena ---

'bhagavanvasudevasca kirtyate'tra sanatanah'

ityasmin vakye | anena hyayamartho vyangyatvena vivaksito yadatra

mahabharate pandavadicaritam yatkirtyate tatsarvamavasanavirasamavidyapra-

pancarupanca, paramarthasatyasvarupastu bhagavanvasudevo'tra kirtyate |

tasmattasminneva paramesvare bhagavati bhavata bhavitacetaso, ma bhuta vibhu-

tisu nihsarasu ragino gunesu va nayavinayaparakramadisvamisu kevalesu

kesucitsarvatmana pratinivistadhiyah | tatha cagre -- pasyata nihsaratam

samsarasyetyamumevartham dyotayan sphutamevavabhasate vyanjakasaktyanugrhitasca

sabdah | evamvidhamevartham garbhikrtam sandarsayanto'nantarasloka laksyante --

'sa hi satyam' ityadayah |

 

ayam ca nigudharamaniyo'rtho mahabharatavasane harivamsavarnanena

samaptim vidadhata tenaiva kavivedhasa krishnadvaipayanena samyaksphutikrtah |

anena carthena samsaratite tattvantare bhaktyatisayam pravartayata sakala

eva samsariko vyavaharah purvapaksikrto nyaksena prakasate | devatatirtha-

tapahprabhrtinam ca prabhavatisayavarnanam tasyaiva parabrahmanah praptyupayatvena

tadvibhutitvenaiva devatavisesanamanyesam ca | pandavadicaritavarnana-

syapi vairagyajananatatparyadvairagyasya ca moksamulatvanmoksasya ca

bhagavatpraptyupayatvena mukhyataya gitadisu pradarsitatvatparabrahmapraptyu-

payatvameva paramparaya | vasudevadisanjnabhidheyatvena caparimitasaktya-