Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Unsorted > Shringarashatak by Bhartrihari ..

Shringarashatak by Bhartrihari ..

 

|| bhartrhariviracita srngarasataka ||

 

|| shri ||

 

vasantatilaka

 

sambhuh svayambhuharayo harineksananam

yenakriyanta satatam grhakarmadasah ||

vacamagocaracaritravicitritaya

tasmai namo bhagavate kusumayudhaya || 1||

 

sikharini

 

kvacitsubhrubhangaih kvacidapi ca lajjaparinataih

kvacid bhititrastaih kvacidapi ca lilavilasitaih ||

kumarinamebhirvadanakamalairnetracalitaih

sphurannilabjanam prakaraparipurna iva disah || 2||

 

anustubh

 

mugdhe! dhanuskata keyamapurva tvayi drsyate |

yaya vidhyasi cetamsi gunaireva na sayakaih || 3||

 

sikharini

 

anaghratam puspam; kisalayamalunam kararuhai-

ranaviddham ratnam madhu navamanasvaditarasam ||

akhandam punyanam phalamiva ca tadrupamanagham

na jane bhoktaram kamiha samupasthasyati vidhih || 4||

 

sikharini

 

smitam kincid vaktre saralataralo drstivibhavah

parispando vacamabhinavavilasoktisarasah ||

gatanamarambhah kisalayitalilaparikarah

sprsantyastarunyam kimiha na hi ramyam mrgadrsah? || 5||

 

sardulavikridita

 

vyadirghena calena vakragatina tejasvina bhogina

nilabjadyutina'hina varamaham dasto, na taccaksusa ||

daste santi cikitsaka disi-disi prayena dharmarthino

mugdhaksiksanaviksitasya na hi me vaidyo na capyausadham || 6||

 

vamsastha

 

smitena bhavena ca lajjaya bhiya

paranmukhairardhakataksaviksanaih ||

vacobhirirsyakalahena lilaya

samastabhavaih khalu bandhanam striyah || 7||

 

salini

 

bhrucaturyakuncitaksah kataksah

snigdha vaco lajjitascaiva hasah ||

lilamandam prasthitam ca sthitam ca

strinametad bhusanam cayudham ca || 8||

 

sardulavikridita

 

vaktram candravidambi pankajaparihasaksame locane

varnah svarnamapakarisnuralinijisnuh kacanam cayah ||

vaksojavibhakumbhavibhramaharau gurvi nitambasthali

vacam hari ca mardavam yuvatisu svabhavikam mandanam || 9||

 

sardulavikridita

 

drastavyesu kimuttamam mrgadrsah premaprasannam mukham

ghratavyesvapi kim? tadasyapavanah, sravyesu kim? tadvacah ||

kim svadyesu? tadosthapallavarasah; sprsyesu kim ? tadvapuh

dhyeyam kim? navayauvanam sahrdayaih sarvatra tadvibhramah || 10||

 

vasantatilaka

 

etascaladvalayasamhatimekhalottha

jhankaranupuraparajitarajahamsyah ||

kurvanti kasya na mano vivasam tarunyo

vitrastamugdhaharinisadrsaih kataksaih || 11||

 

dodhaka

 

kunkumapankakalankitadeha gaurapayodharakampitahara |

nupurahamsaranatpadapadma kam na vasikurute bhuvi rama ? || 12||

 

vasantatilaka

 

nunam hi te kavivara viparitabodha

ye nityamahurabala iti kaministah ||

yabhirvilolataratarakadrstipataih

sakradayo'pi vijitastvabalah katham tah ? || 13||

 

anustubh

 

nunamajnakarastasyah subhruvo makaradhvajah |

yatastannetrasancarasucitesu pravartate || 14||

 

sardulavikridita

 

kesah samyaminah sruterapi param param gate locane

antarvaktramapi svabhavasucibhih kirnam dvijanam ganaih ||

muktanam satatadhivasarucirau vaksojakumbhavima

vittham tanvi! vapuh prasantamapi te ksobham karotyeva nah || 15||

 

anustubh

 

sati pradipe satyagnau satsu nanamanisvapi |

vina me mrgasavaksya tamobhutamidam jagat || 16||

 

sardulavikridita

 

udvrttah stanabhara esa tarale netre cale bhrulate

ragadhisthitamosthapallavamidam kurvantu nama vyatham ||

saubhagyaksaramalikeva likhita puspayudhena svayam

madhyastha'pi karoti tapamadhikam romavali kena sa ? || 17||

 

anustubh

 

mukhena candrakantena mahanilaih siroruhaih |

panibhyam padmaragabhyam reje ratnamayiva sa || 18||

 

anustubh

 

guruna stanabharena mukhacandrena bhasvata |

sanaiscarabhyam padabhyam reje grahamayiva sa || 19||

 

vasantatilaka

 

tasyah stanau yadi ghanau, jaghanam ca hari

vaktram ca caru tava citta kimakulatvam ||

punyam kurusva yadi tesu tavasti vancha

punyairvina na hi bhavanti samihitarthah || 20||

 

vasantatilaka

 

sammohayanti madayanti vidambayanti

nirbhartsayanti ramayanti visadayanti ||

etah pravisya sadayam hrdayam naranam

kim nama vamanayana na samacaranti || 21||

 

ratthoddhata

 

tavadeva krtinam hrdi sphuratyesa nirmalavivekadipakah |

yavadeva na kurangacaksusam tadyate catulalocanancalaih || 22||

 

malini

 

vacasi bhavati sangatyagamuddisya varta

srutimukhamukharanam kevalam panditanam ||

jaghanamarunaratnagranthikancikalapam

kuvalayanayananam ko vihatum samarthah ? || 23||

 

arya

 

svaparapratarako'sau nindati yo'likapandito yuvatim |

yasmattapaso'pi phalam svargastasyapi phalam tathapsarasah || 24||

 

anustubh

 

ajitatmasu sambaddhah samadhikrtacapalah |

bhujangakutilah stabdho bhruviksepah khalayate || 25||

 

sragdhara

 

sanmarge tavadaste prabhavati ca narastavadeveendriyanam

lajjam tavadvidhatte vinayamapi samalambate tavadeva ||

bhrucapakrstamuktah sravanapathagata nilapaksmana ete

yavallilavatinam hrdi na dhrtimuso drstibanah patanti || 26||

 

sardulavikridita

 

visvamitraparasaraprabhrtayo vatambuparnasanah

te'pi strimukhapankajam sulalitam drstvaiva moham gatah ||

salyannam saghrtam payodadhiyutam ye bhunjate manavah

tesamindriyanigraho yadi bhavedvindhyastaretsagaram || 27||

 

upajati

 

sudhamayo'pi ksayarogasantyai nasagramuktaphalakacchalena ||

anangasanjivanadrstasaktirmukhamrtam te pibativa candrah || 28||

 

sikharini

 

asarah santvete virasavirasascaiva visaya

jugupsantam yadva nanu sakaladosaspadamiti ||

tathapyantastattve pranihitadhiyamapyanabalah

tadiyo nakhyeyah sphurati hrdaye ko'pi mahima || 29||

 

vasantatilaka

 

vistaritam makaraketanadhivarena

strisanjnitam badisamatra bhavamburasau ||

yenacirattadadharamisalolamartya-

matsyadvikrsya sa pacatyanuragavahnau ||30||

 

anustubh

 

kaminikayakantare stanaparvatadurgame |

ma sancara manahpantha ! tatraste smarataskarah || 31||

 

sikharini

 

na gamyo mantranam na ca bhavati bhaisajyavisayo

na capi pradhvamsam vrajati vividhaih santikasataih ||

bhramavesadange kamapi vidadhadbhangamasakrt

smarapasmaro'yam bhramayati drsam dhurnayati ca || 32||

 

anustubh

 

tavanmahattvam pandityam kulinatvam vivekita |

yavajjvalati nangesu hanta pancesupavakah || 33||

 

sardulavikridita

 

strimudram jhasaketanasya paramam sarvarthasampatkarim

ye mudhah pravihaya yanti kudhiyo mithyaphalanvesinah ||

te tenaiva nihatya nirdayataram nagnikrta munditah

kecitpancasikhikrtasca jatilah kapalikascapare || 34||

 

sikharini

 

krsah kanah khanjah sravanarahitah pucchavikalo

vrani puyaklinnah krmikulasatairavrtatanuh ||

ksudhaksamo jirnah pitharakakapalarpitagalah

sunimanveti sva ! hatamapi ca hantyeva madanah || 35||

 

vasantatilaka

 

mattebhakumbhadalane bhuvi santi surah

kecitpracandamrgarajavadhe'pi daksah ||

kintu bravimi balinam puratah prasahya

kandarpadarpadalane virala manusyah || 36||

 

harini

 

parimalabhrto vatah sakha navankurakotayo

madhuravirutotkantha vacah priyah pikapaksinam ||

viralasuratasvedodgara vadhuvadanendavah

prasarati madhau ratryam jato na kasya gunodayah ? || 37||

 

drutavilambita

 

madhurayam madhurairapi kokila

kalaravairmalayasya ca vayubhih ||

virahinah prahinasti saririno

vipadi hanta sudha'pi visayate || 38||

 

sardulavikridita

 

avasah kilakincitasya dayitah parsve vilasalasah

karne kokilakaminikalaravah smero latamandapah ||

gosthi satkavibhih samam katipayaih sevyah sitamso karah

kesancitsukhayanti dhanyahrdayam caitre vicitrah ksapah || 39||

 

sardulavikridita

 

panthastrivirahagnitivrataratamatanvati manjari

makandesu pikanganabhiradhuna sotkanthamalokyate ||

apyete navapataliparimalapragbharapataccara

vanti klantivitanatanavakrtah shrikhandasailanilah ||40||

 

arya

 

priyapurato yuvatinam tavatpadamatanoti hrdi manah |

bhavati na yavaccandanatarusurabhirnirmalah pavanah || 41||

 

arya

 

sahakarakusumakesaranikarabharamodamurcchitadigante |

madhuramadhuvidhuramadhupe madhau bhavetkasya notkantha || 42||

 

vasantatilaka

 

acchacchacandanarasardrakara mrgaksyo

dharagrhani kusumani ca kaumudi ca ||

mando marutsumanasah suci harmyaprstham

grisme madam ca madanam ca vivardhayanti || 43||

 

sikharini

 

srajo hrdyamoda vyajanapavanascandrakiranah

paragah kasaro malayajarasah sidhu visadam ||

sucih saudhotsangah pratanu vasanam pankajadrso

nidadharta hyetatsukhamupalabhante sukrtinah || 44||

 

dodhaka

 

tarunivaisohipitakama vikasitajatipuspasugandhih |

unnatapinapayodharabhara pravrt kurute kasya na harsam ? || 45||

 

malini

 

viyadupacitamegham bhumayah kandalinyo

navakutajakadambamodino gandhavahah ||

sikhikulakalakekaravaramya vanantah

sukhinamasukhinam va sarvamutkanthayanti || 46||

 

arya

 

upari ghanam ghanapatalam tiryaggirayo'pi nartitamayurah |

ksitirapi kandaladhavala drstim pathikah kva yapayatu ? || 47||

 

sikharini

 

ito vidyudvallivilasitamitah ketakitaroh

sphuradgandhah prodyajjaladaninadasphurjitamitah ||

itah kekikridakalakalaravah paksmaladrsam

katham yasyantyete virahadivasah sambhrtarasah ? || 48||

 

sikharini

 

asucisamcare tamasi nabhasi praudhajalada

dhvanipraye tasmin patati drsadam niranicaye ||

idam saudaminyah kanakakamaniyam vilasitam

mudam ca glanim ca prathayati pathisveva sudrsam || 49||

 

sardulavikridita

 

asaresu na harmyatah pritatamairyatum yada sakyate

sitotkampanimittamayatadrsa gadham samalingyate ||

jatah sikarasitalasca marutascatyantakhedacchido

dhanyanam bata dursinam sudinatam yati priyasangame || 50||

 

sragdhara

 

ardham nitva nisayah sarabhasasuratayasakhinnaslathangah

prodbhutasahyatrsno madhumadanirato harmyaprsthe vivikte ||

sambhogaklantakantasithilabhujalata''varjitam karkarito

jyotsnabhinnacchadharam na pibati salilam saradam mandabhagyah || 51||

 

sardulavikridita

 

hemante dadhidugdhasarpirasana manjisthavasobhrtah

kasmiradravasandradigdhavapusah khinna vicitrai rataih ||

pinorustanakaminijanakrtaslesa grhyabhyantare

tambulidalapugapuritamukha dhanyah sukham serate || 52||

 

sragdhara

 

prodyatpraudhapriyangudyutibhrti vidalatkundamadyaddvirephe

kale praleyavatapracalavikasitoddamamandaradamni ||

yesam no kanthalagna ksanamapi tuhinaksodadaksa mrgaksi

tesamayamayama yamasadanasama yamini yati yunam || 53||

 

sragdhara

 

cumbanto gandabhittiralakavati mukhe sitkrtanyadadhana

vaksahsutkancukesu stanabharapulakodbhedamapadayantah ||

urunakampayantah prthujaghanatatatsramsayantom'sukani

vyaktam kantajananam vitacaritakrtah saisira vanti vatah || 54||

 

sardulavikridita

 

kesanakulayan drso mukulayan vaso baladaksipan

atanvan pulakodgamam prakatayannavegakampam gataih ||

varamvaramudarasitkrtakrto dantacchadanpidayan

prayah saisira esa samprati marutkantasu kantayate || 55||

 

upajati

 

visramya visramya vanadrumanam chayasu tanvi vicacara kacit |

stanottariyena karoddhrtena nivarayanti sasino mayukhan || 56||

 

harini

 

pranayamadhurah premodgadha rasadalasastato

bhanitimadhura mugdhaprayah prakasitasammadah ||

prakrtisubhaga visrambharhah smarodayadayino

rahasi kimapi svairalapa haranti mrgidrsam || 57||

 

upajati

 

adarsane darsanamatrakama

drstva parisvangasukhaikalolah ||

alingitayam punarayataksyam

asasmahe vigrahayorabhedam || 58||

 

rathoddhata

 

malati sirasi jrmbhanonmukhi

candanam vapusi kunkumanvitam ||

vaksasi priyatama manohara

svarga eva parisista agatah || 59||

 

sardulavikridita

 

pranmameti managanagatarasam jatabhilasam tatah

savridam tadanu slathikrtatanu pradhvastadhairyam punah ||

premardram sprhaniyanirbhararahahkridapragalbham tato

nihsankangavikarsanadhikasukham ramyam kulastriratam || 60||

 

malini

 

urasi nipatitanam srastadhammillakanam

mukulitanayananam kincidunmilitanam ||

uparisuratakhedasvinnagandasthalinam

adharamadhu vadhunam bhagyavantah pibanti || 61||

 

anustubh

 

unmattapremasamrambhadarabhante yadanganah ||

tatra pratyuhamadhatum brahma'pi khalu katarah || 62||

 

arya

 

amilitanayananam yatsurataraso'nu samvidam bhati |

mithunairmitho'vadharitamavitathamidameva kamanirvahanam || 63||

 

vasantatilaka

 

mattebhakumbhaparinahini kunkumardre

kantapayodharatate rasakhedakhinnah ||

vakso nidhaya bhujapanjaramadhyavarti

dhanyah ksapam ksapayati ksanalabdhanidrah || 64||

 

anustubh

 

etatkamaphalam loke yaddvayorekacittata |

anyacittakrte kame savayoreva sangamah || 65||

 

salini

 

eko devah kesavo va sivo va hyekam mitram bhupatirva yatirva |

eko vasah pattane va vane va hyeka bharya sundari va dari va || 65-a||

 

upajati

 

matsaryamutsarya vicarya karyamaryah samaryadamidam vadantu ||

sevya nitambah kimu bhudharanamuta smarasmeravilasininam || 66||

 

anustubh

 

avasah kriyatam gange papavarini varini |

stanamadhye tarunya va manoharini harini || 67||

 

malini

 

disah vanaharinibhyah snigdhavamsacchavinam

kavalamupalakoticchinnamulam kusanam ||

sukayuvatikapolapandu tambulavalli-

dalamarunanakhagraih patitam va vadhubhyah || 69||

 

sragdhara

 

samsare'sminnasare parinatitarale dve gati panditanam

tattvajnanamrtambhahplavalulitadhiyam yatu kalah kathancit ||

nocenmugdhangananam stanajaghanabharabhogasambhogininam

sthulopasthasthalisu sthagitakaratalasparsalolodyatanam || 70||

 

sikharini

 

bhavanto vedantapranihitadhiyamaptaguravo

visitralapanam vayamapi kavinamanucarah ||

tathapyetad brumo na hi parahitatpunyamadhikam

na casminsamsare kuvalayadrso ramyamaparam || 71||

 

malini

 

kimiha bahubhiruktairyuktisunyaih pralapaih

dvayamiha purusanam sarvada sevaniyam ||

abhinavamadalilalalasam sundarinam

stanabharaparikhinnam yauvanam va vanam va || 72||

 

sragdhara

 

ragasyagaramekam narakasatamahaduhkhasampraptihetuh

mohasyotpattibijam jaladharapatalam jnanataradhipasya ||

kandarpasyaikamitram prakatitavividhaspastadosaprabandham

loke'sminna hyanarthavrajakulabhavanam yauvanadanyadasti || 73||

 

sardulavikridita

 

srngaradrumanirade prasrmarakridarasa srotasi

pradyumnapriyabandhave chaturatamuktaphalodanvati ||

tanvinetracakoraparvanavidhau saubhagyalaksminidhau

dhanyah ko'pi na vikriyam kalayati prapte nave yauvane || 74||

 

sragdhara

 

rajamstrsnamburaserna hi jagati gatah kascidevavasanam

ko vartho'rthai prabhutaih svavapusi galite yauvane sanurage ||

gacchamah sadma tavadvikasitakumudendivaralokininam

yavaccakramya rupam jhatini na jaraya lupyate preyasinam || 75||

 

sardulavikridita

 

jantyandhaya ca durmukhaya ca jarajirnakhilangaya ca

graminaya ca duskulaya ca galatkusthabhibhutaya ca ||

yacchantisu manoharam nijavapurlaksmilavakanksaya

panyastrisu vivekakalpalatikasastrisu rajyeta kah ? || 76||

 

anustubh

 

vesya'sau madanajvala rupendhanavivardhita |

kamibhiryatra huyante yauvanani dhanani ca || 77||

 

arya

 

kascumbati kulapuruso vesyadharapallavam manojnamapi |

carabhatacauracetakanatavitanisthivanasaravam ? || 78

 

sragdhara

 

samsare'sminnasare kunrpatibhavanadvarasevavalamba

vyasangadhvastadhairyam kathamamaladhiyo manasam samvidadhyu ? ||

yadyetah prodyadindudyutini vayabhrto na syurambhojanetrah

prenkhatkancikalapah stanabharavinamanmadhyabhajastarunyah ? || 79||

 

sardulavikridita

 

siddhadhyasitakandare haravrsaskandhavarugnadrume

gangadhautasilatale himavatah sthane sthite sreyasi ||

kah kurvita sirah pramanamalinam mlanam manasvi jano

yadvitrastarakurangasavanayana na syuh smarastram striyah || 80||

 

anustubh

 

samsarodadhinistara padavi na daviyasi |

antara dustara na syuryadi re madireksana || 81||

 

indravajra

 

satyam jana vacmi na paksapatallokesu saptasvapi tathyametat |

nanyanmanohari nitambinibhyo duhkhaikaheturna ca kascidanyah || 82||

 

sardulavikridita

 

kantetyutpalalocaneti vipulasronibharetyutsukah

pinottungapayodhareti sumukhambhojeti subhruriti ||

drstva madyati modate'bhiramate prastauti vidvanapi

pratyaksasucibhastrikam striyamaho mohasya duscestitam ! || 83||

 

anustubh

 

smrta bhavati tapaya drstva conmadavardhini |

sprsta bhavati mohaya ! sa nama dayita katham ? || 84||

 

anustubh

 

tavadevamrtamayi yavallocanagocara |

caksuhpathadatita tu visadapyatiricyate || 85||

 

anustubh

 

namrtam na visam kincidekam muktva nitambinim |

saivamrtaruta rakta virakta visavallari || 86||

 

sragdhara

 

avartah samsayanamavinayabhavanam pattanam sahasanam

dosanam samvidhanam kapatasatamayam ksetramapratyayanam ||

svargadvarasya vighnau narakapuramukham sarvamayakarandam

striyantram kena srstam visamamrtamayam pranilokasya pasah || 87||

 

sardulavikridita

 

no satyena mrganka esa vadanibhuto na cendivara-

dvandvam locanatam gatam na kanakairapyangayastih krta ||

kim tvevam kavibhih prataritamanastattvam vijanannapi

tvanmamsasthimayam vapurmrgadrsam mando janah sevate || 88||

 

upajati

 

lilavatinam sahaja vilasasta eva mudhasya hrdi sphuranti ||

rago nalinya hi nisargasiddhastatra bhramatyeva vrtha sadanghrih || 89||

 

sikharini

 

yadetatpurnendudyutiharamudarakrtivaram

mukhabjam tanvangyah kila vasati tatradharamadhu ||

idam tatkimpakadrumaphalamivativa virasam

vyatite'smin kale visamiva bhavisyatyasukhadam || 90||

 

sardulavikridita

 

agrahyam hrdayam yathaiva vadanam yaddarpanantargatam

bhavah parvatasuksmamargavisamah strinam na vijnayate ||

cittam puskarapatratoyataralam vidvadbhirasamsitam

nari nama visankurairiva lata dosaih samam vardhita || 91||

 

anustubh

 

jalpanti sardhamanyena pasyantyanyam savibhramam |

hrdgatam cintayantyanyam priyah ko nama yositam ? || 92||

 

vaitaliya

 

madhu tisthati vaci yositam hrdi halahalameva kevalam |

ata eva nipiyate'dharo hrdayam mustibhireva tadyate || 93||

 

malini

 

iha hi madhuragitam nrtyametadraso'yam

sphurati parimalo'sau sparsa esa stananam |

iti hataparamarthairindriyairbhamyamanah

svahitakaranadaksaih pancabhirvancito'si || 94||

 

mandakranta

 

sastrajno'pi prathitavinayo'pyatmabodho'pi badham

samsare'sminbhavati viralo bhajanam sadgatinam ||

yenaitasminnirayanagaradvaramudghatayanti

vamaksinam bhavati kutila bhrulata kuncikeva || 95||

 

sardulavikridita

 

unmilattrivalitaranganilaya prottungapinastana-

dvandvenodyatacakravakamithuna vaktrambujodbhasini ||

kantakaradhara nadiyamabhitah krurasaya nesyate

samsararnavamajjanam yadi tada durena santyajyatam || 96||

 

harini

 

apasara sakhe duradasmatkataksavisanalat

prakrtikutiladyositsarpadvilasaphanabhrtah ||

itaraphanina dastah sakyascikitsitumausadhe-

schaturavanitabhogigrastam tyajanti hi mantrinah || 97||

 

puspitagra

 

idamanucitamakramasca pumsam

yadiha jarasvapi manmatha vikarah |

yadapi ca na krtam nitambininam

stanapatanavadhi jivitam ratam va || 98||

 

vasantatilaka

 

dhanyasta eva taralayatalocananam

tarunyadarpaghanapinapayodharanam ||

ksamodaroparilasattrivalilatanam

drstva''krtim vikrtimeti mano na yesam || 99||

 

arya

 

viraho'pi sangamah khalu parasparam sangatam mano yesam |

hrdayamapi vighattitam cetsango viraham visesayati || 100||

 

rathoddhata

 

kim gatena yadi sa na jivati

praniti priyatama tatha'pi kim ||

ityudirya navameghadarsane

na prayati pathikah svamandiram || 101||

 

harini

 

viramata budha yositsangat sukhatksanabhangurat

kuruta karunamaitriprajnavadhujanasangamam ||

na khalu narake harakrantam ghanastanamandalam

saranamathava sronibimbam rananmanimekhalam || 102||

 

sikharini

 

yada yogabhyasavyasanavasayoratmamanaso-

ravicchinna maitri sphurati yaminastasya kimu taih ||

priyanamalapairadharamadhubhirvaktravidhubhih

sanihsvasamodaih sakucakalasaslesasurataih ? || 103||

 

sikharini

 

sudhasubhram dhama sphuradamalarasmih sasadharah

priyavaktrambhojam malayajarasascatisurabhih ||

srajo hrdyamodastadidamakhilam ragini jane

karotyantahksobham na tu visayasamsargavimukhe || 104||

 

mandakranta

 

bale lilamukulitamami sundara drstipatah

kim ksipyante virama virama vyartha esa sramaste ||

sampratyantye vayasi viratam balyamastha vanante

ksino mohastrnamiva jagajjalamalokayamah || 105||

 

sikharini

 

iyam bala mam pratyanavaratamindivaradala-

prabhacoram caksuh ksipati kimabhipretamanaya ? ||

gato moho'smakam smarasabarabanavyatikara-

jvalajjvalah santastadapi na varaki viramati || 106||

 

sardulavikridita

 

kim kandarpa ! saram kadarthayasi re kodandajhankaritai ?

re re kokila komalam kalaravam kim va vrtha jalpasi ||

mugdhe ! snigdhavidagdhamugdhamadhurairlolaih kataksairalam

cetah samprati candracudacaranadhyanamrte vartate ||107||

 

sikharini

 

yada''sidajnanam smaratimirasancarajanitam

tada sarvam narimayamidamasesam jagadabhut |

idanimasmakam patutaravivekanjanadrsam

samibhuta drstistribhuvanamapi brahma manute || 108||

 

bhartrharikrta satakatrayi

 

Bhartrihari's three hundred-verse sets

Pages 125-214

Editted and translated in 1969 by L. G. Vinjhe. 

(Translation not included here.)