Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Unsorted > Narayanabhatta: Narayaniya

Narayanabhatta: Narayaniya

 

 

Reference system:

Nar_skanda#(1-12).dashaka# (continous!).verse#-line/pada#

 

 

Nar_1.1.1-1 sandranandavabodhatmakamanupamitam kaladesavadhibhyam

Nar_1.1.1-2 nirmuktam nityamuktam nigamasatasahasrena nirbhasyamanam /

Nar_1.1.1-3 aspastam drstamatre punarurupurusarthatmakam brahma tattvam

Nar_1.1.1-4 tattavad bhati saksad gurupavanapure hanta bhagyam jananam //

Nar_1.1.2-1 evam durlabhyavastunyapi sulabhataya hastalabdhe yadanyat

Nar_1.1.2-2 tanva vaca dhiya va bhajati bata janah ksudrataiva sphuteyam /

Nar_1.1.2-3 ete tavad vayam tu sthirataramanasa visvapidapahatyai

Nar_1.1.2-4 nissesatmanamenam gurupavanapuradhisamevasrayamah //

Nar_1.1.3-1 sattvam yattat purabhyamaparikalanato mirmalam tena tavad

Nar_1.1.3-2 bhutairbhutenidrayaiste vapuriti bahusah sruyate vyasavakyam /

Nar_1.1.3-3 tat svacchatvad yadacchaditaparasukhacidjarbhanirbhasarupam

Nar_1.1.3-4 tasmin dhanya ramante srutimatimadhure sugrahe vigrahe te //

Nar_1.1.4-1 niskampe nityapurne niravadhi paramanandapiyusarupe

Nar_1.1.4-2 nirlinanekamuktavalisubhagatame nirmalabrahmasindhau /

Nar_1.1.4-3 kallolollasatulyam khalu vimalataram sattvamahustadatma

Nar_1.1.4-4 kasmanno niskalastvam sakala iti vacastvatkalasveva bhuman! //

Nar_1.1.5-1 nirvyaparo'pi niskaranamaja! bhajase yat kriyamiksanakhyam

Nar_1.1.5-2 tenaivodeti lina prakrtirasatikalpapi kalpadikale /

Nar_1.1.5-3 tasyah samsuddhamamsam kamapi tamatirodhayakam sattvarupam

Nar_1.1.5-4 sa tvam dhrtva dadhasi svamahimavibhavakuntha! vaikuntha! rupam //

Nar_1.1.6-1 tatte pratyagradharadharalalitakalayavalikelikaram

Nar_1.1.6-2 lavanyasyaikasaram sukrtijanadrsam purnapunyavataram /

Nar_1.1.6-3 laksminissankalilanilayanamamrtasyandohamantah

Nar_1.1.6-4 sincat sancintakanam vapuranukalaye marutagaranatha! //

Nar_1.1.7-1 kasta te srsticesta bahutarabhavakhedavaha jivabhajamityevam

Nar_1.1.7-2 purvamalocitamajita! maya naivamadyabhijane /

Nar_1.1.7-3 no cejjivah katham va sadhurataramidam tvadvapuscidrasardram

Nar_1.1.7-4 netraih srotraisca pitva paramarasasudhambhodhipure rameran //

Nar_1.1.8-1 namranam sannidhatte satatamapi purastairanabhyarthitanapyarthan

Nar_1.1.8-2 kamanajasram vitarati paramanandasandram gatim ca /

Nar_1.1.8-3 ittham nissesalabhyo niravadhikaphalah parijato hare! tvam

Nar_1.1.8-4 ksudram tam sakravatidrumamabhilasati vyarthamarthivrajo'yam //

Nar_1.1.9-1 karunyat kamamanyam dadati khalu pare svatmadastvam visesa-

Nar_1.1.9-2 daisvaryadisate'nye jagati parajane svatmano'pisvarastvam /

Nar_1.1.9-3 tvayyuccairaramanti pratipadamadhure cetanah sphitabhagyastvam

Nar_1.1.9-4 catmaram evetyatulagunaganadhara! saure! namaste //

Nar_1.1.10-1 esvaryam sankaradisvaraviniyamanam visvatejoharanam

Nar_1.1.10-2 tejassamhari viryam vimalamapi yaso nisprhaiscopagitam /

Nar_1.1.10-3 angasanga sada shrirakhilavidasi na kvapi te sangavarta

Nar_1.1.10-4 tad vatagaravasin! murahara! bhagavacchabdamukhyasrayo'si //

Nar_1.2.1-1 suryaspardhikiritamurdhvatilakaprodbhasiphalantaram

Nar_1.2.1-2 karunyakulanetramardrahasitollasam sunasaputam /

Nar_1.2.1-3 gandodyanmakarabhakundalayugam kanthojjvalatkaustubham

Nar_1.2.1-4 tvadrupam vanamalyahirapatalashrivatsadipram bhaje //

Nar_1.2.2-1 keyurangadakankanottamamaharatnanguliyankitashrimadbahucatuskasangatagadasankharipankeruham /

Nar_1.2.2-2 kancit kancinakancilacchitalasatpitambaralambinimalambe vimalambujadyutipadam murtim tavarticchidam //

Nar_1.2.3-1 yat trailokyamahiyaso'pi mahitam sammohanam mohanat

Nar_1.2.3-2 kantam kantinidhanato'pi madhuram madhuryadhuryadapi /

Nar_1.2.3-3 saundaryottarato'pi sundarataram tvadrupamascaryato'pyascaryam

Nar_1.2.3-4 bhuvane na kasya kutukam pusnati visno! vibho! //

Nar_1.2.4-1 tattadrnmadhuratmakam tava vapuh samprapya sampanmayi

Nar_1.2.4-2 sa devi paramotsuka cirataram naste svabhaktesvapi /

Nar_1.2.4-3 tenasya bata kastamacyut! vibho! tvadrupamanojnakapremasthairyamayadacapalabalaccapalyavartodabhut //

Nar_1.2.5-1 laksmistavakaramaniyakahrtaiveyam paresvasthiret

Nar_1.2.5-2 yasminnanyadapi pramanamadhuna vaksyami laksmipate! /

Nar_1.2.5-3 ye tvaddhynagunanukirtanarasasakta hi bhakta janas

Nar_1.2.5-4 tesvesa vasati sthiraiva dayitaprastavadattadara //

Nar_1.2.6-1 evambhutamanojnatanavasudhanisyandasandohanam

Nar_1.2.6-2 tvadrupam paracidrasayanamayam cetoharam srnvatam /

Nar_1.2.6-3 sadyah prerayate matim madayate romancayatyngakam

Nar_1.2.6-4 vyasincatyapi sitabaspavisarairanandamurcchodbhavaih //

Nar_1.2.7-1 evambhutataya hi bhaktyabhihito yogah sa yogadvayat

Nar_1.2.7-2 karmajnanamayad bhrsottamataro yogisvarairgiyate /

Nar_1.2.7-3 saundaryaikarasatmake tvayi khalu premaprakarsatmika

Nar_1.2.7-4 bhaktirnihsramameva visvapurusairlabhya ramavallam! //

Nar_1.2.8-1 niskamam niyatasvadharmacaranam yat karmayogabhidham

Nar_1.2.8-2 tad duretyaphalam yadaupanisadajnanopalabhyam punah /

Nar_1.2.8-3 tat tvavyaktataya sudurgamataram cittasya tasmad vibho!

Nar_1.2.8-4 tvatprematmakabhaktireva satatam svadiyasi sreyasi //

Nar_1.2.9-1 atyayasakarani karmapatalanyacarya niryanmala

Nar_1.2.9-2 bodhe bhaktipathe'thavapyuvitatamayanti kim tavata /

Nar_1.2.9-3 klistva tarkapathe param tava vapurbrahmakhyamanye punas

Nar_1.2.9-4 cittardratvamrte vicintya bahubhih sidhyanti janmantaraih //

Nar_1.2.10-1 tvadbhaktistu katharasamrtajnarinirmajjanena svayam

Nar_1.2.10-2 sidhyanti vimalaprasodhapadavimaklesatastanvati /

Nar_1.2.10-3 sadyah siddhikari jayatyayi vibho! saivastu me tvatpada-

Nar_1.2.10-4 premapraudhirasardrata drutataram vatalayadhisvara! //

Nar_1.3.1-1 pathanto namani pramadabharasindhau nipatitah

Nar_1.3.1-2 smaranto rupam te varada! kathayanto gunakathah /

Nar_1.3.1-3 caranto ye bhaktastvapi khalu ramante paramamu-

Nar_1.3.1-4 naham dhanyan manye samadhigatasarvabhilasitan //

Nar_1.3.2-1 gadaklistam kastam tava caranasevarasabhare-

Nar_1.3.2-2 'pyanasaktam cittam bhavati bata visno! kuru dayam /

Nar_1.3.2-3 bhavatpadambhojasmaranarasiko namanivaha-

Nar_1.3.2-4 naham gayamgayam kuhacana vivatsyami vijane //

Nar_1.3.3-1 krpa te jata cet kimiva na hi labhyam tanubhrtam

Nar_1.3.3-2 madiyaklesaughaprasamanadasa nama kiyati /

Nar_1.3.3-3 na ke ke loke'sminnanisamayi sokabhirahita

Nar_1.3.3-4 bhavadbhakta muktah sukhagatimasakta vidadhate //

Nar_1.3.4-1 munipraudha rudha jagati khalu gudhatmagatayo

Nar_1.3.4-2 bhavatpadambhojasmaranavirujo naradmukhah /

Nar_1.3.4-3 carantis! svairam satataparinirbhataparacit-

Nar_1.3.4-4 sadanandadvaitaprasaraparimagnah kimaparam //

Nar_1.3.5-1 bhavadbhaktih sphita bhavatu mama saiva prasamaye-

Nar_1.3.5-2 dasesaklesaugham na khalu hrdi sandehakanika /

Nar_1.3.5-3 na ced vyasasyoktistava ca vacanam naigamavaco

Nar_1.3.5-4 bhavenmithya rathyapurusavacanaprayamakhilam //

Nar_1.3.6-1 bhavadbhaktistavat pramukhamadhura tvadgunarasat

Nar_1.3.6-2 mimapyarudha cedakhilaparitapaprasamani /

Nar_1.3.6-3 punascante svante vimalapari bodhodayamilan

Nar_1.3.6-4 mahanandadvaitam disati kimatah prarthyamaparam //

Nar_1.3.7-1 vidhuya klesan me kuru caranayugmam dhrtarasam

Nar_1.3.7-2 bhavatksetrapraptau karamapi ca te pujanavidhau /

Nar_1.3.7-3 bhavanmurtyaloke nayanamatha te padatulasi-

Nar_1.3.7-4 parighrane ghranam sravanamapi te carucarite //

Nar_1.3.8-1 prabhutadhivyadhiprasabhavalite mamakahrdi

Nar_1.3.8-2 tvadiyam tad rupam paramarasacidrupamudiyat /

Nar_1.3.8-3 udancadromanco galitabahuharsasrunivaho

Nar_1.3.8-4 yatha vismaryasam durupasamapidaparibhavan //

Nar_1.3.9-1 marudgehadhis! tvayi khalu paranco'pi sukhino

Nar_1.3.9-2 bhavatsnehi so'ham subahu paritapye ca kimidam /

Nar_1.3.9-3 akirtiste ma bhud varada! gadabharam prasamayan

Nar_1.3.9-4 bhavatbhaktottamsam jhatiti kuru mam kamsadamana! //

Nar_1.3.10-1 kimuktairbhuyobhistava hi karuna yavadudiyadaham

Nar_1.3.10-2 tavad deva! prahitavividhartapralapitah /

Nar_1.3.10-3 purah klrpte pade varada! tava nesyami divasan

Nar_1.3.10-4 yathasakti vyaktam natinutiniseva viracayan //

 

Nar_2.4.1-1 kalyatam mama kurusva tavatim kalyate bhavadupasanam yaya /

Nar_2.4.1-2 spastamastavidhayogacaryaya pustayasu tava tustimapnuyam //

Nar_2.4.2-1 bhrahmacaryadrdhatadibhiryamairaplvadiniyamaisca pavitah /

Nar_2.4.2-2 kurmahe drdhamami sukhasanam pankajadyamapi va bhavatparah //

Nar_2.4.3-1 taramantaranucintya santatam pranavayumabhiyamya nirmalah /

Nar_2.4.3-2 indriyani visayadathapahrtyasmahe bhavadupasanonmukhah //

Nar_2.4.4-1 asphute vapusi prayatnato dharayema dhisanam muhurmuhuh /

Nar_2.4.4-2 tena bhaktirasamantaradratamudvahema bhavadanghricintakah //

Nar_2.4.5-1 visphutavayavabhedasundaram tvadvapuh sucirasilanavasat /

Nar_2.4.5-2 asramam manasi cintayamahe dhyanayoganiratastvadasrayah //

Nar_2.4.6-1 dhyayatam sakalamurtimidrsimunmisanmadhuratahrtatmanam /

Nar_2.4.6-2 sandramodarasarupamantaram brahma rupamayi! te'vibhasate //

Nar_2.4.7-1 tatsamasvadanarupinim sthitim tvatsamadhimayi visvanayaka! /

Nar_2.4.7-2 ashritah punaratah paricyutavarabhemahi ca dharanadikam //

Nar_2.4.8-1 itthamabhyasananirbharollasattvatparatmasukhakalpitotsavah /

Nar_2.4.8-2 muktabhaktakulamaulitam gatah sancarema sukanaradadivat //

Nar_2.4.9-1 tvatsamadhivijaye tu yah punarmanksu moksarasikah kramena va /N

Nar_2.4.9-2 yogavasyamanilam sadasrayairunnayatyaja! susumnaya sanaih //

Nar_2.4.10-1 lingadehamapi santyajannatho liyate tvayi pare niragrahah /

Nar_2.4.10-2 urdhvalokakutuki tu murdhatah sardhameva karanairniriyate //

Nar_2.4.11-1 agnivasaravalarksapaksagairuttarayanajusa ca daivataih /

Nar_2.4.11-2 prapito ravipadam bhavatparo modavan dhruvapadantamiyate //

Nar_2.4.12-1 asthito'tha maharalaye yada sesavaktradahanosmanardyate /

Nar_2.4.12-2 iyate bhavadupasrayastada vedhasah padamatah puraiva va //

Nar_2.4.13-1 tatra va tava pade'thava vasan prakrtapralaya eti muktatam /

Nar_2.4.13-2 svecchaya khalu purapi mucyate samcibhidya jagadandamojasa //

Nar_2.4.14-1 tasya ca ksitipayomahoniladyomahatprakrtisaptakavrti /

Nar_2.4.14-2 tattadatmakataya visan sukhi yati te padamanavrtam vibho! //

Nar_2.4.15-1 arciradigatimidrsim vrajan vicyutim na bhajate jagatpate! /

Nar_2.4.15-2 sacciditmaka! bhavadgunodayanuccarantamanilesa! pahi mam //

Nar_2.5.1-1 vyaktavyaktamidam na kincidabhavat prak prakrtapraksaye

Nar_2.5.1-2 mayayam gunasamyaruddhavikrtau tvayyagatayam layam /

Nar_2.5.1-3 no mrtyusca tadamrtam ca samabhunnahno na ratreh sthiti-

Nar_2.5.1-4 statraikastvamasisyathah kila paranandaprakasatmana //

Nar_2.5.2-1 kalah karma gunasca jivanivaha visvam ca karyam vibho!

Nar_2.5.2-2 cillilaratimeyusi tvayi tada nirlinatamayayuh /

Nar_2.5.2-3 tesam naiva vadantyasattvamayi bhoh! saktyatmana tisthatam

Nar_2.5.2-4 no cet kim gaganaprasunasadrsam bhuyo bhavet sambhavah //

Nar_2.5.3-1 evanca dviparardhakalavigataviksam sisrksatmikam

Nar_2.5.3-2 bibhrane tvayi cuksume tribhuvanibhavaya maya svayam /

Nar_2.5.3-3 mayatah khalu kalasaktirakhiladrstam svabhavo'pi ca

Nar_2.5.3-4 pradurbhuya gunan vikasya vidadhustasyah sahayakriyam //

Nar_2.5.4-1 mayasannihito'pravistavapusa saksiti gito bhavan

Nar_2.5.4-2 bhedaistam pratibimbato vivisivan jivo'pi naivaparah /

Nar_2.5.4-3 kaladipratibodhitatha bhavata sancodita ca svayam

Nar_2.5.4-4 maya sa khalu buddhitattvamasrjad yo'sau mahanucyate //

Nar_2.5.5-1 tatrasau trigunatmako'pi ca mahan sattvapradhanah svayam

Nar_2.5.5-2 jive'smin khalu nirvikalpamahamityudbodhanispadakah /

Nar_2.5.5-3 cakre' smin savikalpabodhakamahantattvam mahan khalvasu

Nar_2.5.5-4 sampustam trigunaistamotibahulam visno! bhavatpreranat //

Nar_2.5.6-1 so'ham ca trigunakramat trividhatamasadyavaikariko

Nar_2.5.6-2 bhuyastaijasatamasaviti bhavannadyena sattvatmana /

Nar_2.5.6-3 devanidriyamanino'krta disavatarkapasyasvino

Nar_2.5.6-4 vahnindracyutamitrakan vidhuvidhishrirudrasarirakan //

Nar_2.5.7-1 bhuman! manasabuddhyahankrtimilaccittakhyavrttyanvitam

Nar_2.5.7-2 taccantah karanam vibho! tava balat sattvams evasrjat /

Nar_2.5.7-3 jatastaijasato dasendriyaganastattamasamsat puna-

Nar_2.5.7-4 stanmatram nabhaso marutpurapate! sabdo'jani tvadbalat //

Nar_2.5.8-1 sabdad vyama tatah sasarjitha vibho! sparsam tato marutam

Nar_2.5.8-2 tasmad rupamato maho'thaca rasam toyam gandham mahim /

Nar_2.5.8-3 evam madhava! purvapurvakalanadadyadyadharmanvitam

Nar_2.5.8-4 bhutagramamimam tvameva bhagavan! prakasayastamasat //

Nar_2.5.9-1 ete bhutaganastathendriyagana devasca jatah prthan

Nar_2.5.9-2 no sekurbhuvanandanirmitividhadevairamibhistada /

Nar_2.5.9-3 tvam nanavidhasuktibhirnutagunastattvanyamunyavisam-

Nar_2.5.9-4 scestasaktimudirya tani batayan hairanyamandam vyadhah //

Nar_2.5.10-1 andam tat khalu purvasrstasalile'tisthat sahasram sama

Nar_2.5.10-2 nirbindannakrthascaturdasajagadrupam viradahvayam /

Nar_2.5.10-3 sahasraih karapadamurdhanivahairnissesajivatmako

Nar_2.5.10-4 nirbhato'si marutpuradhipa! sa mam trayasva sarvamayat //

Nar_2.6.1-1 evam caturdasajaganmayatam gatasya

Nar_2.6.1-2 patalamisa! tava padatalam vadanti /

Nar_2.6.1-3 padordhvadesamapi deva! rasatalam ta

Nar_2.6.1-4 gulphadvayam khalu mahatalamadbhutatman //

Nar_2.6.2-1 janghe talatalamatho sutalam ca jan

Nar_2.6.2-2 kincorubhagayugalam vitalatele dve /

Nar_2.6.2-3 ksonitalam jaghanamambaramanga! nabhir-

Nar_2.6.2-4 vaksasca sakranilayastava cakrepane! //

Nar_2.6.3-1 griva mahastava mukham ca janastapastu

Nar_2.6.3-2 phalam sirastava samastamayasya satyam /

Nar_2.6.3-3 evam jaganmayantayo! jagadashritaira-

Nar_2.6.3-4 pyanyairnibaddhavapuse bhagavan! namaste //

Nar_2.6.4-1 tvadbrahmarandhrapadamisvara! visvakanda-

Nar_2.6.4-2 cchandamsi kesas! dhanastava kesapasah /

Nar_2.6.4-3 ullasicilliyugalam druhinasya geham

Nar_2.6.4-4 paksmani ratridivasau savita ca netre //

Nar_2.6.5-1 nissesavisvaracana ca kataksamoksah

Nar_2.6.5-2 karnau diso'sviyugalam tava nasike dve /

Nar_2.6.5-3 lobhatrape ca bhagavannadharottarosthau

Nar_2.6.5-4 taraganasca radanah samanasca damstra //

Nar_2.6.6-1 maya vilasahasitam svasitam samiro

Nar_2.6.6-2 jihva jalam vacanamis! sakuntapanktih /

Nar_2.6.6-3 siddhadayah svaragana mukharandhramagnir

Nar_2.6.6-4 deva bhujah stanayugam tava dharmadevah //

Nar_2.6.7-1 prstham tvadharmaiha deva! manah sudhamsu-

Nar_2.6.7-2 ravyaktameva hrdayambujamamnujaksa! /

Nar_2.6.7-3 kuksih samudranivaha vasanam tu sandhye

Nar_2.6.7-4 sephah prajapatirasau vrsnau ca mitrah //

Nar_2.6.8-1 sronisthalam mrgaganah padayornakhaste

Nar_2.6.8-2 hastystrasaindhavamukha gamanam tu kalah /

Nar_2.6.8-3 vipradivarnabhavanam vadanabjabahu-

Nar_2.6.8-4 caruruyugmacaranamkarunambudhe! te //

Nar_2.6.9-1 samsaracakramayi cakradhara! kriyaste

Nar_2.6.9-2 viryam mahasuragano'sthikulani sailah /

Nar_2.6.9-3 nadyah saritsamudayastaravasca roma

Nar_2.6.9-4 jiyadidam vapuranirvacaniyamis! //

Nar_2.6.10-1 idrg jaganmayavapustava karmabhajam

Nar_2.6.10-2 karmavasanasamaye smaraniyamahuh /

Nar_2.6.10-3 tasyantaratmavapuse vimalat mane te

Nar_2.6.10-4 vatalayadhipa! namo'stu nirundhi rogan // 

Nar_2.6.10-5 evam deva! caturdasatmakajagadrupena jatah punas

Nar_2.6.10-6 tasyodharvam khalu satyalokanikalaye jato'si dhata svayam /

Nar_2.6.10-7 yam samsanti hiranyagarbhamakhilatrailokyajivatmakam

Nar_2.6.10-8 yo'bhut sphitarajovikaravikasannanasisrksarasah //

Nar_2.7.2-1 so'yam visvavisargadattahrdayah sampasyamanah svayam

Nar_2.7.2-2 bodham khalvanavapya visvavisayam hi cintakulastasthivan /

Nar_2.7.2-3 tavat tvam jagatam pate! tapa tapetyevam hi vaihayasim

Nar_2.7.2-4 vanimenamasisravah srutisukham kurvamstapahpreranam //

Nar_2.7.3-1 ko'sau mamavadat pumaniti jalapurne jaganmandale

Nar_2.7.3-2 diksudviksya kimapyaniksitavata vakyarthamutpasyata /

Nar_2.7.3-3 divyam varsasahasramattatapasa tena tvamaradhitas

Nar_2.7.3-4 tasmai darsitavanasi svanilayam vaikunthamekadbhutam //

Nar_2.7.4-1 maya yatra kadapi no vikurute bhate jagadbhyate bahih

Nar_2.7.4-2 sokakrodhavimohasadhvasamukha bhavastu duram gatah /

Nar_2.7.4-3 sandranandajhari ca yatra paramajyotih prakasatmake

Nar_2.7.4-4 tat te dhama vibhavitam vijayate vaikuntharupam vibho! //

Nar_2.7.5-1 yasmin nama caturbhuja harimanisyamavadatatviso

Nar_2.7.5-2 nanabhusanaratnadipitadiso rajadvimanalayah /

Nar_2.7.5-3 bhaktipraptatathavidhonnatapada divyanti divyo janas

Nar_2.7.5-4 tat te dhama nirastasarvasamalam vaikuntharupam jayet //

Nar_2.7.6-1 nanadivyavadhujanairabhivrta vidyullatatulyaya

Nar_2.7.6-2 visvonmadanahrdyagatralataya vidyotitasantara /

Nar_2.7.6-3 tvatpadambujasauramaikakutukallaksmih svayam laksyate

Nar_2.7.6-4 yasmin vismayaniyadivyavibhava tat te oadam dehi me //

Nar_2.7.7-1 tatraivam pratidarsite nijapade ratnasanadhyasitam

Nar_2.7.7-2 bhasvatkotilasatkiritakatakadyakalpadiprakrti /

Nar_2.7.7-3 shrivatsankitamattakaustubhanicchayarunam karanam

Nar_2.7.7-4 visvesam tava rupamaiksata vidhistat te vibho! bhatu me //

Nar_2.7.8-1 kalambhodakalayakomalaruci cakrena cakram disa-

Nar_2.7.8-2 mavrnvanamudaramandahasitasyandaprasannananam /

Nar_2.7.8-3 rajatkambugadaripankajadharashrimadbhujamandalam

Nar_2.7.8-4 srastustustikaram vapustava vibho! madrogamudvasayet //

Nar_2.7.9-1 drstva sambhrtasambhramah kamalabhustvatpadapathoruhe

Nar_2.7.9-2 harsavesavasamvado nipatitah pritya krtarthibhavan /

Nar_2.7.9-3 janasyeva manisitam mama vibho! jnanam tadapadaya

Nar_2.7.9-4 dvaitadvaitabhavatsvarupaparamityacasta tam tvam bhaje //

Nar_2.7.10-1 atamre carane vinamramatha tam hastena haste sprsan

Nar_2.7.10-2 bodhaste bhavita na sargavidhibhirbando'pi sanjayate /

Nar_2.7.10-3 ityabhasya giram pratosyta nitaram taccittagudhah svayam

Nar_2.7.10-4 srstau tam samudairayah sa bhagavannullasayollaghatam //

 

Nar_3.8.1-1 evam tavat prakrtapraksayante brahme kalpe hyadime labdhajanma /

Nar_3.8.1-2 brahma bhuyastvatta evapya vedan srstim cakre purvakalpopamanam //

Nar_3.8.2-1 so'yam caturyugasahasramitanyahani

Nar_3.8.2-2 tavanmitasca rajanirbahuso ninaya /

Nar_3.8.2-3 nidratyasau tvayi niliya samam svasrstair

Nar_3.8.2-4 naimittikapralayamahurato'sya ratrim //

Nar_3.8.3-1 asmadrsam punaraharmukhakrtyatulyam

Nar_3.8.3-2 srstim karotyanudinam sa bhavatprasadat /

Nar_3.8.3-3 prag brahmakalpajanusam ca parayusam tu

Nar_3.8.3-4 suptaprabodhanasamasti tada visrstih //

Nar_3.8.4-1 pancasadabdamadhuna svavayordharupam

Nar_3.8.4-2 ekam parardhamativrtya hi vartate'sau /

Nar_3.8.4-3 tatrantyaratrijanitan kathayami bhuman!

Nar_3.8.4-4 pascad dinavatarane ca bhavadvilasan //

Nar_3.8.5-1 dinavasane'tha sarojayonih susuptikamastvayi sannililye /

Nar_3.8.5-2 jaganti ca tvajjatharam samiyustadedamekarnavamasa visvam //

Nar_3.8.6-1 tavaiva vese phaniraji sese jalaikasese bhuvane sma sese /

Nar_3.8.6-2 anandasandranubhavasvarupah svayoganidraparimudritatma //

Nar_3.8.7-1 kalakhyasaktim pralayavasane prabodhayetyadisata kiladau /

Nar_3.8.7-2 tvaya prasuptam parisuptasaktivrajena tatrakhilajivadhamna //

Nar_3.8.8-1 caturyuganam ca sahasramevam tvayi prasupte punaradvitiye /

Nar_3.8.8-2 kalakhyasaktih prathamaprabuddha pravodhayat tvam kila visvanatha //

Nar_3.8.9-1 vibudhya ca tvam jalagarbhasayin! vilokya lokanakhilan pralinan /

Nar_3.8.9-2 tesveva suksmatmataya nijantah sthitesu visvesu dadatha drstim //

Nar_3.8.10-1 tatastvadiyadayi! nabhirandhradudancitam kincana divyapadmam /

Nar_3.8.10-2 nilinanissesapadarthamalasankseparupam mukulayamanam //

Nar_3.8.11-1 tadetadambhoruhakudmalam te kalebarat toyapathe prarudham /

Nar_3.8.11-2 bahirniritam paritah sphuradbhih svadhamabhirdhvantamalam nyakrntat //

Nar_3.8.12-1 samphullapatre nitaram vicitre tasmin bhavadviryadhrte saroje /

Nar_3.8.12-2 sa padmajanma vidhiravirasit svayamprabuddhakhilavedarasih //

Nar_3.8.13-1 asmin paratman! nanu padmakalpe tvamitthamutthapitapadmayonih /

Nar_3.8.13-2 anantabhuma mama rogarasim nirundhi vatalayavas! visno! //

Nar_3.9.1-1 sthitah sa kamalodbhavastava hi nabhipankeruhe

Nar_3.9.1-2 kutah svididamambudhavuditamityanalokaayan /

Nar_3.9.1-3 tadiksanakutuhalat pratidisam vivrttananas

Nar_3.9.1-4 caturvadanatamagad vikasadastadrstyambujam //

Nar_3.9.2-1 maharnavavighurntam kamalameva tat kevalam

Nar_3.9.2-2 vilokya tadupasrayam tava tanum tu nalokayan /

Nar_3.9.2-3 ka esa kamalodare mahati nissahayo hyaham

Nar_3.9.2-4 kutah svididamambujam samajaniti cintamagat //

Nar_3.9.3-1 amusya hi saroruhah kimapi karanam sambhaved

Nar_3.9.3-2 itisma krtaniscayah sa khalu nalarandhradhvana /

Nar_3.9.3-3 sayogabalavidyaya samavarudhavan praudhadhis

Nar_3.9.3-4 tvadiyamatimohanam na tu kalebaram drstavan //

Nar_3.9.4-1 tatah sakalanalikavivaramargago margayan

Nar_3.9.4-2 praysya satavatsaram kimapi naiva sandrstavan /

Nar_3.9.4-3 nivrtya kamalodare sukhanisanna ekagradhih

Nar_3.9.4-4 samadhibalamadadhe bhavadanugrahaikagrahi //

Nar_3.9.5-1 satena parivatsarairdrdhasamadhibandhollasat

Nar_3.9.5-2 prabodhavisdikrtah sa khalu padminisambhavah /

Nar_3.9.5-3 adrstacaramadbhutam tava hi rupamantardrsa

Nar_3.9.5-4 vyacasta paritustadhirbhujagabhogabhagasrayam //

Nar_3.9.6-1 kiritamakrtollasat katakaharakeyurayug

Nar_3.9.6-2 manisphuritamekhalam suparivitapitambaram /

Nar_3.9.6-3 kalayakusumaprabham galatalollasatkaustubham

Nar_3.9.6-4 vapustadayi! bhavaye kamalajanmane darsitam //

Nar_3.9.7-1 srutiprakaradarsitapracuravaibhava! shripate!

Nar_3.9.7-2 hare! jaya jaya prabho! padamupaisi distya drsoh /

Nar_3.9.7-3 kurusva dhiyamasu me bhuvananirmitau karmatham

Nar_3.9.7-4 iti druhinavarnitasvagunabamhima pahi mam //

Nar_3.9.8-1 labhasva bhuvanatrayiracanadaksatamaksatam

Nar_3.9.8-2 grhana madanugraham kuru tapasca bhuyo vidhe! /

Nar_3.9.8-3 bhavatvakhilasadhani mayi ca bhaktiratyutkate-

Nar_3.9.8-4 tyudirya giramadadha muditacetasam vedhasam //

Nar_3.9.9-1 satam krtatapastatah sa khalu divyasamvatsara-

Nar_3.9.9-2 navapya ca tapobalam matibalam ca purvadhikam /

Nar_3.9.9-3 udiksya kila kampitam payasi pankajam vayuna

Nar_3.9.9-4 bhavatbalavijrmbhitah pavanapathasi pitavan //

Nar_3.9.10-1 tavaiva krpaya punah sarasijena tenaiva sa

Nar_3.9.10-2 prakalpya bhuvanatrayim pravavrte prajanirmitau /

Nar_3.9.10-3 tathavidhakrpabharo gurumarutpuradhisvara!

Nar_3.9.10-4 tvamasu paripahi mam gurudayoksitairiksitaih //

Nar_3.10.1-1 vaikuntha! vardhitabalo'tha bhavatprasada-

Nar_3.10.1-2 dambhojayonirasrjat kila jivadehan /

Nar_3.10.1-3 sthasnuni bhuruhamayani tatha tirascam

Nar_3.10.1-4 jatirmanusyanivahanapi devabhedan //

Nar_3.10.2-1 mithyagrahasmimatiragavikopabhitir

Nar_3.10.2-2 ajnanavrttimiti pancavidham sa srstva /

Nar_3.10.2-3 uddamatamasapadarthavidhanadunas

Nar_3.10.2-4 tene tvadiyacaranasmaranam visuddhyai //

Nar_3.10.3-1 tavat sasarja manasa sanakam sanandam

Nar_3.10.3-2 bhuyam sanatanamunim ca sanatkumaram /

Nar_3.10.3-3 te srstikarmani tu tena niyujyamanas

Nar_3.10.3-4 tvatpadabhaktirasika jagrhurna vanim //

Nar_3.10.4-1 tavat prakopamuditam pratirundhato'sya

Nar_3.10.4-2 bhrumadhyato'jani mrdo bhavadekadesah /

Nar_3.10.4-3 namani me kuru padani ca ha virincet

Nar_3.10.4-4 yadau rurod kila tena sa rudranama //

Nar_3.10.5-1 ekadasahvayataya ca vibhinnarupam

Nar_3.10.5-2 rudram vidhaya dayita vanitasca dattva /

Nar_3.10.5-3 tavantyadatta ca padani bhavatpranunnah

Nar_3.10.5-4 praha prajaviracanaya ca sadaram tam //

Nar_3.10.6-1 rudrabhisrstabhayadakrtirudrasangha-

Nar_3.10.6-2 sampuryamanabhuvanatrayabhitacetah /

Nar_3.10.6-3 ma ma prajah srja tapascara mangalayet

Nar_3.10.6-4 yacasta tam kamalabhurbhavadiritatma //

Nar_3.10.7-1 tasyatha sargarasikasya mariciratris

Nar_3.10.7-2 tatrangirah kratuminih pulahah pulastyah /

Nar_3.10.7-3 angadajayata bhrgusca vasisthadaksau

Nar_3.10.7-4 shrinaradasca bhagavan bhavadanghridasah //

Nar_3.10.8-1 dharmadikanabhsrjannatha kardamam ca

Nar_3.10.8-2 vanim vidhaya vidhirangajasankulo'bhut /

Nar_3.10.8-3 tvadbodhitaih sanakadaksamukhaistanujair

Nar_3.10.8-4 udbodhitasca virarama tamo vimuncan //

Nar_3.10.9-1 devan purananivahanapi sarvavidyah

Nar_3.10.9-2 kurvan nijananaganacchaturanano'sau /

Nar_3.10.9-3 putresu tesu vinidhaya sa sargavrddhim

Nar_3.10.9-4 aprapnuvamstava padambujamashrito'bhut //

Nar_3.10.10-1 janannupayamatha dehamajo vibhajya

Nar_3.10.10-2 stripumsabhavamabhajanmanutadvadhubhyam /

Nar_3.10.10-3 tabhyam ca manusakulani vivardhayamstvam

Nar_3.10.10-4 govinda! marutapuradhipa! rundhi rogan //

Nar_3.11.1-1 kramena sarge parivardhamane kadapi divyah sanakadayaste /

Nar_3.11.1-2 bhavadvilokaya vikunthalokam prapedire marutamandiresa! //

Nar_3.11.2-1 manojnanaih sreyasakananadyairanekavapaminimandiraisca /

Nar_3.11.2-2 anopamam tam bhavato niketam munisvarah prapuratitakaksyah //

Nar_3.11.3-1 bhavaddidrksun bhavanam viviksun dvahsthau jayastan vijayo'pyarundham /

Nar_3.11.3-2 tesam ca citte padamapa kopah sarvam bhavatpreranayaiva bhuman //

Nar_3.11.4-1 vaikunthalokanucitapracestau kastau yuvam daityagatim bhajetam /

Nar_3.11.4-2 iti prasaptau bhavadasrayau tau harismrtirno'stviti nematustan //

Nar_3.11.5-1 tedetadajnaya bhavanavaptah sahaiva laksmya bahirambujaksa! /

Nar_3.11.5-2 khagesvaramsarpitacarubahuranandayamstinabhiramamurtya //

Nar_3.11.6-1 prasadya girbhih stuvato munindranananyanathavatha parsadau tau /

Nar_3.11.6-2 samrambhayogena bhavaistribhirmamupetamityattakrpam nyagadih //

Nar_3.11.7-1 tvadiyabhrtyau kila kasyapat tau surariviravuditau ditau dvau /

Nar_3.11.7-2 sandhyasamutpadanakastacestau yamau ca lokasya yamavivayau //

Nar_3.11.8-1 hiranyapurvah kasipuh kilaikah puro hiranyaksa iti pratitah /

Nar_3.11.8-2 ubhau bhavannathamasesalokam rusa nyarundham nijavasanandhau //

Nar_3.11.9-1 tayorhiranyaksamahasurendro ranaya dhavannanavaptavairi /

Nar_3.11.9-2 bhavatpriyam ksmam salile nimajjya cacara garvad vinadan gadavan //

Nar_3.11.10-1 tato jalesat sadrsam bhavantam nisamya babhrama gavesayamstvam /

Nar_3.11.10-2 bhaktaikadrsyah sa krpanidhe! tvam nirundhi rogan marudalayesa! //

Nar_3.12.1-1 svayambhuvo manuratho janasargasilo

Nar_3.12.1-2 drstva mahimasamaye salile nimaghnam /s

Nar_3.12.1-3 srastaramapa saranam bhavadanghriseva-

Nar_3.12.1-4 tustasayam munijanaih saha satyaloke //

Nar_3.12.2-1 kastam prajah srjati mayyavani nimagna

Nar_3.12.2-2 sthanam sarojabhava! kalpaya tat prajanam /

Nar_3.12.2-3 ityevamesa kathito manuni svayambhu-

Nar_3.12.2-4 rambhoruhaksa! tava padayugam vyacintit //

Nar_3.12.3-1 ha ha vibho! jalamaham nyapibam purastad

Nar_3.12.3-2 adyapi majjati mahi kimaham karomi /

Nar_3.12.3-3 ittham tvadanghriyugalam saranam yato'sya

Nar_3.12.3-4 nasaputat samabhavah sisukolarupi //

Nar_3.12.4-1 angusthamatravapurutpatitah purastad

Nar_3.12.4-2 bhuyo'tha kumbhisadrsah samajrmbhathastvam /

Nar_3.12.4-3 abhre tathavidhamudiksya bhavantamuccair

Nar_3.12.4-4 vismeratam vidhiragat saha sunubhih svaih //

Nar_3.12.5-1 ko'savacintyamahima kitirutthito me

Nar_3.12.5-2 ghonaputat kimu bhavedajitasya maya /

Nar_3.12.5-3 ittham vicintayati dhatarisailamatrah

Nar_3.12.5-4 sadyo bhavan kila jagarjitha ghoraghoram //

Nar_3.12.6-1 tam te ninadamupakarnya janastapahsthah

Nar_3.12.6-2 satyasthitasca munayo nunuvurbhavantam /

Nar_3.12.6-3 tatstotraharsulamanah parinadya bhuyas

Nar_3.12.6-4 toyasayam vipulamurtiravatarastvam //

Nar_3.12.7-1 urdhvaprasariparidhumravidhutaroma

Nar_3.12.7-2 protksiptavaladhiravanmukhaghoraghonah /

Nar_3.12.7-3 turnapradirnajaladah parighurnadaksna

Nar_3.12.7-4 stot n municchisirayannavateritha tvam //

Nar_3.12.8-1 antarjalam tadanu sankulanakracakram

Nar_3.12.8-2 bhramyattimingilakulam kalusormimalam /

Nar_3.12.8-3 avisya bhisanaravena rasatalastha-

Nar_3.12.8-4 nakampayan vasumatimagavesayastvam //

Nar_3.12.9-1 drstvatha daityahatakena rasatalante

Nar_3.12.9-2 samvesitam jhatiti kutakitirvibho! tvam /

Nar_3.12.9-3 apatukanaviganayya surarikhetan

Nar_3.12.9-4 damstrankurena vasudhamadadhah salilam //

Nar_3.12.10-1 abhyuddharannatha dharam dasanagralagna-

Nar_3.12.10-2 mustankurankita ivadhikapivaratma /

Nar_3.12.10-3 uddhataghorasalilajjaladherudancan

Nar_3.12.10-4 ktidavarahavapurisvara! pahi rogat //

Nar_3.13.1-1 hiranyaksam tavad varada! bhavadanvesanaparam

Nar_3.13.1-2 carantam samvarte payasi nijajanghaparimite /

Nar_3.13.1-3 bhavadbhukto gatva kapatapatudhirnaradamunih

Nar_3.13.1-4 sanairuce nandan danujamapi nindamstava balam //

Nar_3.13.2-1 sa mayavi visnurharati bhavadiyam vasumatim

Nar_3.13.2-2 prabho! kastam kastam kimidamiti tenabhigaditah /

Nar_3.13.2-3 nadan kvasau kvasaviti sa munina darsitaptho

Nar_3.13.2-4 bhavantam samprapad dharanidharamudyantamudakat //

Nar_3.13.3-1 aho aranyo'yam mrga iti hasantam bahutarair

Nar_3.13.3-2 duruktairvidhyantam ditisutamavajnaya bhagavan! /

Nar_3.13.3-3 mahim drstva damstrasirasi cakitam svena mahasa

Nar_3.13.3-4 payodhavadhaya prasabhamudayunktha mrdhavidhau //

Nar_3.13.4-1 gadapanau daitye tvamapi hi grhitonnatagado

Nar_3.13.4-2 niyuddhena kridan ghataghataravodghustaviyata /

Nar_3.13.4-3 ranalokaitsukyanmilati surasanghe drutamamum

Nar_3.13.4-4 nirundhyah sandhyatah prathamamiti dhatra jagadise //

Nar_3.13.5-1 gadonmarde tasmimstava khalu gadayam ditibhuvo

Nar_3.13.5-2 gadaghatad bhumau jhatiti patitayamahaha bhoh! /

Nar_3.13.5-3 mrdusmerasyastvam danujakulanirmulanacanam

Nar_3.13.5-4 mahacakram smrtva karabhuvi dadhano rurucise //

Nar_3.13.6-1 tatah sulam kalapratimarusi daitye visrjati

Nar_3.13.6-2 tvayicchindatyenat karakalitacakrapraharanat /

Nar_3.13.6-3 samarusto mustya sa khalu vitudamstvam samatamod

Nar_3.13.6-4 galanmaye mayastvayi kila jaganmohanakarih //

Nar_3.13.7-1 bhavaccakrajyotiskanalavanipatena vidhute

Nar_3.13.7-2 tato mayacakre vitataghanarosandhamanasam /

Nar_3.13.7-3 garisthabhirmustiprahrtibhirabhighnantamasuram

Nar_3.13.7-4 karagrena svena sravanapadamule niravadhih //

Nar_3.13.8-1 mahakayah so'yam tava karasarojapramathito

Nar_3.13.8-2 galadrakto vaktradapatadrsibhih slaghitahatih /

Nar_3.13.8-3 tada tvamudamapramadabharavidyotihrdaya

Nar_3.13.8-4 munindrah sandrabhih stutibhiranuvannadhvaratanam //

Nar_3.13.9-1 tvaci cchando romasvapi kusaganascaksusi ghrtam

Nar_3.13.9-2 caturhotaro'nghrau srugapi vadane codara ida /

Nar_3.13.9-3 graha jihvayam te parapurusa! karne ca camasa

Nar_3.13.9-4 vibho! somo viryam varada! galadese'pyupasandah //

Nar_3.13.10-1 munindrairityadistavanamukharairmoditamana

Nar_3.13.10-2 mahiyasya murtya vimalatarakirtya ca vilasan /

Nar_3.13.10-3 svadhisnyam sampraptah sukharasavihari madhuripo!

Nar_3.13.10-4 nirundhya rogam me sakalamapi vatalayapate! //

Nar_3.14.1-1 samanusmrtatavakanghriyugmah sa manuh pankajasambhavangajanma /

Nar_3.14.1-2 nijamantaramantarayahinam caritam te kathayan sukham ninaya //

Nar_3.14.2-1 samaye khalu tatra kardamakhyo druhinacchayabhavastadiyavaca /

Nar_3.14.2-2 ghrtasargaraso nisargaramyam bhagavamstvamayutam samah siseve //

Nar_3.14.3-1 garudopari kalameghakamram vilasatkelisarojapanipadmam /

Nar_3.14.3-2 hasitollasitananam vibho! tvam vapuraviskuruse sma kardamaya //

Nar_3.14.4-1 stuvate pulakavrtaya tasmai manuputrim dayitam navapi putrih /

Nar_3.14.4-2 kapilam ca sutam svameva pascat svagatim capyanugrhya nirgato'bhuh //

Nar_3.14.5-1 sa manuh satarupaya mahisya gunavatya sutaya ca devahutya /

Nar_3.14.5-2 bhavadiritanaradopadistah samagat kardamamagatipratiksam //

Nar_3.14.6-1 manunopahrtam ca devahutim taruniratnamavapya kardamo'sau /

Nar_3.14.6-2 bhavadarcananirvrto'pi tasyam drdhasusrusanaya dadhau prasadam //

Nar_3.14.7-1 sapunastvadupasanaprabhavad dayitakamakrte krte vimane /

Nar_3.14.7-2 vanitakulasankule navatma vyaharad devapathesu devahutya //

Nar_3.14.8-1 satavarsamatha vyatitya so'yam nava kanyah samavapya dhanyarupah /

Nar_3.14.8-2 vanayanasamudyato'pi kantahitakrt tvajjananotsuko nyavatsit //

Nar_3.14.9-1 nijabhartrgira bhavannisevaniratayamatha deva! devahutyam /

Nar_3.14.9-2 kapilastvamajayatha jananam prathayisyan paramatmatattvavidyam //

Nar_3.14.10-1 vanameyusi kardame prasanne matasarvasvamupadisanjananyai /

Nar_3.14.10-2 kapilatmaka! vayumadires! tvaritam tvam paripahi mam gadaughat //

Nar_3.15.1-1 matiriha gunasakta bandhakrt tesvasakta

Nar_3.15.1-2 tvamrtakrduparundhe bhaktiyogastu saktim /

Nar_3.15.1-3 mahadanugamalabhya bhaktirevatra sadhya

Nar_3.15.1-4 kapilatanuriti tvam devahutyai nyagadih //

Nar_3.15.2-1 prakrtimahadahankarasca matrasca bhutanyapi

Nar_3.15.2-2 hrdapi dasaksi purusah pancavimsah /

Nar_3.15.2-3 iti viditavibhago mucyate'sau prakrtyam

Nar_3.15.2-4 kapilatanuriti tvam devahutyai nyagadih //

Nar_3.15.3-1 prakrtigatagunaughairnajyate puruso'yam

Nar_3.15.3-2 yadi tu sajati tasyam tadgunastam bhajeran /

Nar_3.15.3-3 madanubhajanatattvalocanaih sapyapeyat

Nar_3.15.3-4 kapilatanuriti tvam devahutyai nyagadih //

Nar_3.15.4-1 vimalamatirupattairasanadyairmadangam

Nar_3.15.4-2 gurudasamadhirudham divyabhusayudhankam /

Nar_3.15.4-3 rucitulitatamalam silayetanuvelam

Nar_3.15.4-4 kapilatanuriti tvam devahutyai nyagadih //

Nar_3.15.5-1 mama gunagunalilakarnanaih kirtinadyair

Nar_3.15.5-2 mayi surasaridoghaprakhyacittanuvrttih /

Nar_3.15.5-3 bhavati paramabhaktih sa hi mrtyorvijetri

Nar_3.15.5-4 kapilatanuriti tvam devahutyai nyagadih //

Nar_3.15.6-1 ahaha bahulahimsasancitarthaih kudumbam

Nar_3.15.6-2 pratidinamanupusnan strijito balalali /

Nar_3.15.6-3 visati hi grhasakto yatanam mayyabhaktah

Nar_3.15.6-4 kapilatanuriti tvam devahutyai nyagadih //

Nar_3.15.7-1 yuvatijatharakhinno jatabodho'pyakande

Nar_3.15.7-2 prasavagalitabodhah pidayollanghya balyam /

Nar_3.15.7-3 punarapi bata muhyatyeva tarunyakale

Nar_3.15.7-4 kapilatanuriti tvam devahutyai nyagadih //

Nar_3.15.8-1 pitrsuraganayaji dharmiko yo grhasthah

Nar_3.15.8-2 sa ca nipatati kale daksinadhvopagami /

Nar_3.15.8-3 mayi nihitamakam karma tudakpathartham

Nar_3.15.8-4 kapilatanuriti tvam devahutyai nyagadih //

Nar_3.15.9-1 iti suviditavedyam deva! he devahutim

Nar_3.15.9-2 krtanutimanugrhya tvam gato yogisanghaih /

Nar_3.15.9-3 vimalamatirathasau bhaktiyogena mukta

Nar_3.15.9-4 tvamapi janahitirtham vartase pragudicyam //

Nar_3.15.10-1 parama! kimu bahuktya tvatpadambhojabhaktim

Nar_3.15.10-2 sakalabhayavinetrim sarvakamopanetrim /

Nar_3.15.10-3 vadasi khalu drdham tvam tvad vidhuyamayan me

Nar_3.15.10-4 gurupavanapures! tvayyupadhatsva bhaktim //

 

Nar_4.16.1-1 daso virincatanayo'tha manostanujam

Nar_4.16.1-2 labdhva prasutimiha sodasa capa kanyah /

Nar_4.16.1-3 dharme trayodasa dadau pirsu svadham ca

Nar_4.16.1-4 svaham havirbhuji satim girise tvadamse //

Nar_4.16.2-1 murtirhi dharmagrhini susuve bhavantam

Nar_4.16.2-2 narayanam narasakham mahitanubhavam /

Nar_4.16.2-3 yajjanmani pramuditah krtaturyaghosah

Nar_4.16.2-4 puspotkaran pravavrsurnunuvuh suraughah //

Nar_4.16.3-1 daityam sahasrakavacam kavacaih paritam

Nar_4.16.3-2 sahasravatsaratapassamarabhilavyaih /

Nar_4.16.3-3 paryayanirmitatapassamarau bhavantau

Nar_4.16.3-4 sistaikakankatamamum nyahatam salalim //

Nar_4.16.4-1 anvacarannupadisannapi moksadharmam

Nar_4.16.4-2 tvam bhratrman badarikasramamadhyavatsih /

Nar_4.16.4-3 sakro'tha te samatapobalanissahatma

Nar_4.16.4-4 divyanganaparivrtam prajighaya maram //

Nar_4.16.5-1 kamo vasantamalayanilabandhusali

Nar_4.16.5-2 kantakataksavisikhairvikasadvilasaih /

Nar_4.16.5-3 vidhyanmuhurmuhurakampamudiksya ca tvam

Nar_4.16.5-4 bhitastvayatha jagade mrduhasabhaja //

Nar_4.16.6-1 bhityalamangajavasantasurangana! vo

Nar_4.16.6-2 manmanasam tviha jusudhvamiti bruvanah /

Nar_4.16.6-3 tvam vismayena paritah stuvatamathaisam

Nar_4.16.6-4 pradarsayah svaparicarakakataraksih //

Nar_4.16.7-1 sammohanaya milita madanadayste

Nar_4.16.7-2 tvaddasikaparimalaih kila mohamapuh /

Nar_4.16.7-3 dattam tvaya ca jagrhustrapayaiva sarva-

Nar_4.16.7-4 svarvasigarvasamanim punarurvasim tam //

Nar_4.16.8-1 drstvorvasim tvam katham ca nisamya sakrah

Nar_4.16.8-2 paryakulo'jani bhavanmahimavamarsat /

Nar_4.16.8-3 evam prasantaramaniyataro'vataras

Nar_4.16.8-4 tvatto'dhiko varada! krishnatanustvameva //

Nar_4.16.9-1 daksastu dhaturatilalanaya rajondho

Nar_4.16.9-2 natyadrtastvayi ca kastamasantirasit /

Nar_4.16.9-3 yena vyanrundha sa bhavattanumeva sarvam

Nar_4.16.9-4 yajno ca vairapisune svasutam vyamanit //

Nar_4.16.10-1 kruddhesamarditamakhah sa tu krttasirso

Nar_4.16.10-2 devaprasaditaharadatha labdhajivah /

Nar_4.16.10-3 tvat puritakratuvarah punarapa santim

Nar_4.16.10-4 sa tvam prasantikara! pahi marutpures! //

Nar_4.17.1-1 uttanapadanrpatermanunandanasya

Nar_4.17.1-2 jaya babhuva surucirnitaramabhista /

Nar_4.17.1-3 anya sunitiriti bhartunaraddata sa

Nar_4.17.1-4 tvameva nityamagatih saranam gatabhut //

Nar_4.17.2-1 anke pituh suruciputrakamutramam tam

Nar_4.17.2-2 drstva dhruvah kila sunitisuto'dhiroksyan /

Nar_4.17.2-3 aciksipe kila sisuh sutaram surucya

Nar_4.17.2-4 dussantyaja khalu bhavadvimukhairasuya //

Nar_4.17.3-1 tvanmohite pitari pasyati daravasye

Nar_4.17.3-2 duram duruktinihatah sa gato nijambam /

Nar_4.17.3-3 sapi svakarmagatisantaranaya pumsam

Nar_4.17.3-4 tvatpadameva saranam sisave sasamsa //

Nar_4.17.4-1 akarnya so'pi bhavadarcaniscitatma

Nar_4.17.4-2 mani niretya nagarat kila pancavarsah /

Nar_4.17.4-3 sandrstanaradaniveditamantramargas

Nar_4.17.4-4 tvamararadha tapasa madhukananante //

Nar_4.17.5-1 tate visannahrdaye nagarim gatena

Nar_4.17.5-2 shrinaradena parisantvitacittavrttau /

Nar_4.17.5-3 balastvadarpitamanah kramavardhitena

Nar_4.17.5-4 ninye kathoratapasa kila panca masan //

Nar_4.17.6-1 tavat tapobalanirucchvasite digante

Nar_4.17.6-2 devarthitastvamudayatkarunardracetah /

Nar_4.17.6-3 tvadrupacidrasanilinamateh purasta-

Nar_4.17.6-4 davirbabhuvitha vibho! garudadhirudhah //

Nar_4.17.7-1 tvaddarsanapramadabharatarangitam tam

Nar_4.17.7-2 drgbhyam nimagnamiva ruparasayane te /

Nar_4.17.7-3 tustusamanamavagamya kapoladese

Nar_4.17.7-4 samsprstavanasi darena tathadarena //

Nar_4.17.8-1 tavad vibodhavimalam pranuvantamena-

Nar_4.17.8-2 mabhasathastvamavagamya tadiyabhavam /

Nar_4.17.8-3 rajyam ciram samanubhuya bhajasva bhuyah

Nar_4.17.8-4 sarvottaram dhruva! padam vinivrttihinam //

Nar_4.17.9-1 ityucusi tvayi gate nrpanandano'sa-

Nar_4.17.9-2 vananditakhilajano nagarimupetah /

Nar_4.17.9-3 reme ciram bhavadanugrahapurnakamas

Nar_4.17.9-4 tate gate ca vanamadrtarajyabharah //

Nar_4.17.10-1 yaksena deva! nihate punaruttame'smin

Nar_4.17.10-2 yaksaih sa yuddhanirato virato manukya /

Nar_4.17.10-3 santya prasannahrdayad dhanadadupetat

Nar_4.17.10-4 tvadbhaktimeva sudrdhamavrnonmahatma //

Nar_4.17.11-1 ante bhavatpurusanitavimanayato

Nar_4.17.11-2 matra samam dhruvapade mudito'yamaste /

Nar_4.17.11-3 evam svabhrtyajanapalanaloladhistvam

Nar_4.17.11-4 vatalayadhipa! nirundhi mamamayaughan //

Nar_4.18.1-1 jatasya dhruvakula eva tungakirte-

Nar_4.18.1-2 rangasya vyajani sutah sa venanama /

Nar_4.18.1-3 yaddosavyathitamatih sa rajavarya-

Nar_4.18.1-4 stvatpade vihitamana vanam gato'bhut //

Nar_4.18.2-1 papo'pi ksititalapalanaya venah

Nar_4.18.2-2 pauradyairupanihitah kathiraviryah /

Nar_4.18.2-3 sarvebhyo nijabalameva samprasamsan

Nar_4.18.2-4 bhucakre tava yajananyayam nyarautsit //

Nar_4.18.3-1 samprapte hitakathanaya tapasaudhe

Nar_4.18.3-2 matto'nyo bhavanapatirna kascaneti /

Nar_4.18.3-3 tvannindavacanaparo munisvaraistaih

Nar_4.18.3-4 sapagnau salabhadasamanayi venah //

Nar_4.18.4-1 tannasat khalajanabhirukairmunindrai-

Nar_4.18.4-2 stanmatra cirapariraksite tadange /

Nar_4.18.4-3 tyaktaghe parimathitadathorudandad

Nar_4.18.4-4 dordande parimathite tvamavirasih //

Nar_4.18.5-1 vikhyatah prthuriti tapasopadistaih

Nar_4.18.5-2 sutadyaih parinutabhavibhuriviryah /

Nar_4.18.5-3 venartya kabalitasampadam dharitri-

Nar_4.18.5-4 makrantam nijadhanusa samamakarsi //

Nar_4.18.6-1 bhuyastam nijakulamukhyavatsayuktair

Nar_4.18.6-2 devadyaih samucitacarubhajanesu /

Nar_4.18.6-3 annadinyabhilasitani yani tani

Nar_4.18.6-4 svacchandam surabhitanumaduduhastvam //

Nar_4.18.7-1 atmanam yahati sakhaistvayi tridhama-

Nar_4.18.7-2 nnarabdhe satatamavajimedhayage /

Nar_4.18.7-3 spardhaluh satamakha etya nicaveso

Nar_4.18.7-4 hrtvasvam tava tanayat parajito'bhut //

Nar_4.18.8-1 devendram muhuriti vajinam harantam

Nar_4.18.8-2 vahnau tam munavaramandale juhusau /

Nar_4.18.8-3 rundhane kamalabhave kratoh samaptau

Nar_4.18.8-4 saksat tvam madhuripumaiksathah svayam svam //

Nar_4.18.9-1 taddatam varamupalabhya bhaktimekam

Nar_4.18.9-2 gangante vihitapadah kadapi deva! /

Nar_4.18.9-3 satrastham muninivaham hitani samsa-

Nar_4.18.9-4 nnaiksisthah sanakamukhan munin purastat //

Nar_4.18.10-1 vijnanam sanakamukhoditam dadhanah

Nar_4.18.10-2 svatmanam svayamagamo vanantasevi /

Nar_4.18.10-3 tattadrkprthuvapurisa! satvaram me

Nar_4.18.10-4 rogaugham prasamaya vatagehavasin! //

Nar_4.19.1-1 prthostu napta prthudharmakarmathah pracinabarhiryuvatau satadrutau /

Nar_4.19.1-2 pracetaso nama sucetasah sutanajijanat tvatkarunankuraniva //

Nar_4.19.2-1 pituh sisrksaniratasya sasanad bhavattapasyanirata dasapi te /

Nar_4.19.2-2 payonidhim pascimametya tattate sarovaram sandadrsurmanoharam //

Nar_4.19.3-1 tada bhavattirthamidam samagato bhavo bhavatsevakadarsanadrtah /

Nar_4.19.3-2 prakasamasadya purah pracetasamupadisad bhaktatamastava stavam //

Nar_4.19.4-1 stavam japantastamami jalantare bhavantamasevisatayutam samah /

Nar_4.19.4-2 bhavatsukhasvadarasadamisviyan babhuva kalo dhruvavanna sighrata //

Nar_4.19.5-1 tapobhiresamatimatravardhibhih sa yajnahimsanirato'pi pavitah /

Nar_4.19.5-2 pitapi tesam grhayatanaradapradarsitatma bhavadatmatam yayau //

Nar_4.19.6-1 krpabalenaiva tath pracetasam prakasamagah patagendravahanah /

Nar_4.19.6-2 virajicakradivarayudhamsubhirbhujabhirastabhirudancitadyutih //

Nar_4.19.7-1 pracetasam tavadayacatamapi tvameva karunyabharad varanadah /

Nar_4.19.7-2 bhavadvicintapi sivayadehinam bhavatvasau rudranutisca kamada //

Nar_4.19.8-1 avapya kantam tanayam mahiruham taya ramadhvam dasalaksavatsarim /

Nar_4.19.8-2 suto'stu dakso nanu tatksanacca mam prayasyatheti nyagado mudaiva tan //

Nar_4.19.9-1 tatasca te bhutalarodhinastarun krudha dahanto druhinena varitah /

Nar_4.19.9-2 drumaisca dattam tanayamavapya tam tvaduktakalam sukhino'bhiremire //

Nar_4.19.10-1 avapya daksam ca sutam krtadhvarah pracetaso naradalabdhaya dhiya /

Nar_4.19.10-2 avapuranandapadam tathavidhustvamisa! vatalayanatha! pahi mam //

 

Nar_5.20.1-1 priyavratasya priyaputrabhutadagnidhrarajadudito hi nabhih /

Nar_5.20.1-2 tvam drstavanistadamistamadhye tavaiva tustyai krtayajnakarma //

Nar_5.20.2-1 abhistutastatra munisvaraistvam rajna svatulyam sutamarthyamanah /

Nar_5.20.2-2 svayam janisye'hamiti bruvanastirodadha barhisi visvamurte! //

Nar_5.20.3-1 nabhipriyayamatha merudevyam tvamamsato'bhurrsabhabhidhanah /

Nar_5.20.3-2 alokasamanyagunaprabhavaprabhavitasesajanapramodah //

Nar_5.20.4-1 tvayi trilokibhrti rajybharam nidhaya nabhih saha merudevya /

Nar_5.20.4-2 tapovanam prapya bhavannisevi gatah kilanandapadam padam te //

Nar_5.20.5-1 indrastvadutkarsakrtadamarsad vavarsa nasminnajanabhavarse /

Nar_5.20.5-2 yada tada tvam nijayogasaktya svavarsamenad vyadadhah suvarsam //

Nar_5.20.6-1 jitendradattam kamanim jayantimathodvahannatmaratasayo'pi /

Nar_5.20.6-2 ajijanat tatra satam tanujan yesam ksitiso bharato'grajanma //

Nar_5.20.7-1 navabhavan yogivara navanye tvapalayan bharatavarsakhandan /

Nar_5.20.7-2 saika tvasitistava sesaputrastapobalad bhusurabhuyamiyuh //

Nar_5.20.8-1 uktva sutebhyo'tha munindramadhye viraktibhaktyanvitamuktimargam /

Nar_5.20.8-2 svayam gatah paramahamsyavrttimadha jadonmattapisacacaryam //

Nar_5.20.9-1 paratmabhuto'pi paropadesam kurvan bhavan sarvanirasyamanah /

Nar_5.20.9-2 vikarahino vicacara krtsnam mahimahinatmarasabhilinah //

Nar_5.20.10-1 sayuvratam gomrgakakacaryam ciram carannapya param svarupam /

Nar_5.20.10-2 davahrtangah kutakacale tvam tapan mamapakuru vatanatha! //

Nar_5.21.1-1 madhyodbhavao bhuva ilavrtanamri varse

Nar_5.21.1-2 gauripradhanavanitajanamatrabhaji /

Nar_5.21.1-3 sarvena mantranutibhih sumupasyamanam

Nar_5.21.1-4 sankarsanatmakamadhisvara! samsraye tvam //

Nar_5.21.2-1 bhadrasvanamaka ilavrtapurvavarse

Nar_5.21.2-2 bhadrasravobhirrsibhih parinuyamanam /

Nar_5.21.2-3 kalpantagudhanigamoddharanapravinam

Nar_5.21.2-4 dhyayami deva! hayasirsatanum bhavantam //

Nar_5.21.3-1 dhyayami daksinagate harivarsavarse

Nar_5.21.3-2 prahladamukhyapurusaih parisevyamanam /

Nar_5.21.3-3 uttungasantadhavalakrtimekasuddha-

Nar_5.21.3-4 jnanapradam naraharim bhagavan! bhavantam //

Nar_5.21.4-1 varse pratici lalitatmani ketumale

Nar_5.21.4-2 lilavisesalalitasmitasobhanangam /

Nar_5.21.4-3 laksmya prajapatisutaisca nisevyamanam

Nar_5.21.4-4 tasyah priyaya dhrtakamatanum bhaje tvam //

Nar_5.21.5-1 ramye'pyudici khalu ramyakanamri varse

Nar_5.21.5-2 tadvarsanathamanuvarysaparyamanam /

Nar_5.21.5-3 bhaktaikavatsalamamatsarahrtsu bhantam

Nar_5.21.5-4 matsyakrtim bhuvananatha! bhaje bhavantam //

Nar_5.21.6-1 varsam hiranmayasamahvayamauttaraha-

Nar_5.21.6-2 masinamadridhrtikarmathakamathangam /

Nar_5.21.6-3 samsevate pitrganapravaro'ryamayam

Nar_5.21.6-4 tam tvam bhajami bhagavan! parachinmayatman! //

Nar_5.21.7-1 kincottaresu kurusu priyaya dharanya

Nar_5.21.7-2 samsevito mahitamantranutiprabhedaih /

Nar_5.21.7-3 damstragraghrstaghanaprsthagaristhavarsma

Nar_5.21.7-4 tvam pahi vijnanutayajnavarahamurte! //

Nar_5.21.8-1 yamyam disam bhajati kimpurusakhyavarse

Nar_5.21.8-2 samsevito hanumata drdhabhaktibhaja /

Nar_5.21.8-3 sitabhiramaparamadbhutarupasali

Nar_5.21.8-4 ramatmakah parilasan paripahi visno! //

Nar_5.21.9-1 shrinaradena saha bharatakhandamukhyais

Nar_5.21.9-2 tvam sankhyayoganutibhih samupasyamanah /

Nar_5.21.9-3 akalpakalamiha sadhujanabhiraksi

Nar_5.21.9-4 narayano narasakhah paripahi bhuman! //

Nar_5.21.10-1 plakse'rkarupamayi salmala indurupam

Nar_5.21.10-2 dviye bhajanti kusanamani vahnirupam /

Nar_5.21.10-3 kraunce'mburupamatha vayumayam ca sake

Nar_5.21.10-4 tvam brahmarupamayi puskaranamri lokah //

Nar_5.21.11-1 sarvairdhruvidibhiruduprakarairgrahaisca

Nar_5.21.11-2 pucchadikesvavayavesvabhikalpyamanaih /

Nar_5.21.11-3 tvam simsumaravapusa mahatamupasyah

Nar_5.21.11-4 sandhyasu rundhi narakam mama sindhusayain! //

Nar_5.21.12-1 patalamulabhuvi sesatanum bhavantam

Nar_5.21.12-2 lolaikakundalavirajisahasrasirsam /

Nar_5.21.12-3 nilambaram dhrtahalam bhujaganganabhir-

Nar_5.21.12-4 justam bhaje hara gadan gurugehanatha! //

 

Nar_6.22.1-1 ajamilo nama mahisurah pura caran vibho! dharmapathan grhasrami /

Nar_6.22.1-2 gurorgira kananametya drstavan sughrstasilam kulatam madakulam //

Nar_6.22.2-1 svatah prasanto'pi tadahrtasayah svadharmamutsrja taya samaraman /

Nar_6.22.2-2 adharmakari dasami bhavan punardadhau bhavannamayute sute ratim //

Nar_6.22.3-1 sa mrtyukale yamarajakingaran bhayankaramstrinabhilaksayan bhiya /

Nar_6.22.3-2 pura manak tvatsmrtivasanabalajjuhava narayananamakam sutam //

Nar_6.22.4-1 durasayasyapi tadatvanirgatatvadiyanamaksaramatravaibhavat /

Nar_6.22.4-2 puro'bhipeturbhavadiyaparsadascaturbhujah pitapata manoharah //

Nar_6.22.5-1 amum ca sampasya vikarsato bhatan vimuncatetyarurudhurbaladami /

Nar_6.22.5-2 nivaritaste ca bhavajjanaistada tadiyapapam nikhilam nyavedayan //

Nar_6.22.6-1 bhavantu papani katham tu niskrte krte'pi bho dandanamasti panditah! /

Nar_6.22.6-2 na niskrtih kiim vidita bhavadrsamiti prabho! tvatpurusa babhasire //

Nar_6.22.7-1 srutismrtibhyam vihita vratadayah punanti papam na lunanti vasanam /

Nar_6.22.7-2 anantaseva tu nikrntati dvayimiti prabho! tvatpurusa babhasire //

Nar_6.22.8-1 anena bho! janmasahasrakotibhih krtesu papesvapi niskrtih krta /

Nar_6.22.8-2 tadagrahinnama bhayakulo hareriti prabho! tvatpurusa babhasire //

Nar_6.22.9-1 nrnamabuddhyapi mukundakirtanam dahatyaghaughan mahimasya tadrsah /

Nar_6.22.9-2 yathagniredhamsi yathausedham gadaniti prabho! tvatpurusa babhasire //

Nar_6.22.10-1 itiritairyamyabhatairapasrte bhavadbhatanam ca gane tirohite /

Nar_6.22.10-2 bhavatsmrtim kancana kalamacaran bhavatpadam prapi bhavadbhatairasau //

Nar_6.22.11-1 svakingaravedanasankito yamastvadanghribhaktesu na gamyatamiti /

Nar_6.22.11-2 svakiyabhrtyanasisiksaduccakaih sa deva! vatalaynatha! pahi mam //

Nar_6.23.1-1 pracetastu bhagavannaparo'pi daksas-

Nar_6.23.1-2 tvatsevanam vyadhita sargavivrddhikamah /

Nar_6.23.1-3 avirbabhuvitha tada lasadastabahus-

Nar_6.23.1-4 tasmai varam daditha tam ca vadhumasiknim //

Nar_6.23.2-1 tasyatmajastvayutamisa! punah sahasram

Nar_6.23.2-2 shrinaradasya vacasa tava margamapuh /

Nar_6.23.2-3 naikatravasamrsaye mumuce sa sapam

Nar_6.23.2-4 bhaktottamastvrsiranugnahameva mene //

Nar_6.23.3-1 sastya tato duhitrbhih srjatah kulaughan

Nar_6.23.3-2 dauhitrasunuratha tasya sa visvarupah /

Nar_6.23.3-3 tvatstotravarmitamajapayadindramajau

Nar_6.23.3-4 deva! tvadiyamahima khalu sarvajaitrah //

Nar_6.23.4-1 prak surasenavisaye kila citraketuh

Nar_6.23.4-2 putragrahi nrpatirangirasah prabhavat /

Nar_6.23.4-3 labdhvaikaputramatha tatra hate sapatni-

Nar_6.23.4-4 sanghairamuhyadavasastava mayayasau //

Nar_6.23.5-1 tam naradastu samamangirasa dayaluh

Nar_6.23.5-2 samprapya tavadupadarsya sutasya jivam /

Nar_6.23.5-3 kasyasmi putra iti tasya gira vimoham

Nar_6.23.5-4 tyakatva tvadarcanavidhau nrpatim nyayunkta //

Nar_6.23.6-1 stotram ca mantramapi naradato'tha labdhva

Nar_6.23.6-2 tosaya sesavapuso nanu te tapasyan /

Nar_6.23.6-3 vidyadharadhipatitam sa hi saptaratre

Nar_6.23.6-4 labdhvatyukunthamatiranvabhajad bhavantam //

Nar_6.23.7-1 tasmai mrnaladhavalena sahasrasirsna

Nar_6.23.7-2 rupena baddhanutisiddhaganavrtena /

Nar_6.23.7-3 pradurbhavannacirato nutibhih prasanno

Nar_6.23.7-4 dattvatmatattvamanugrhya tirodadhatha //

Nar_6.23.8-1 tvadbhaktamauliratha so'pi ca laksalaksam

Nar_6.23.8-2 varsani harsulamana bhuvanesu kamam /

Nar_6.23.8-3 sanngapayan gunaganam tava sundaribhih

Nar_6.23.8-4 sangatirekarahito lalitam cacara //

Nar_6.23.9-1 atyantasangavilayaya bhavatpranunno

Nar_6.23.9-2 nunam sa rupyagirimapya mahatsamaje /

Nar_6.23.9-3 nissankamankakrtavallabhamangajarim

Nar_6.23.9-4 tam sankaram parihasannumayabhisepe //

Nar_6.23.10-1 nissambhramastvayamayacitasapamokso

Nar_6.23.10-2 vrtrasuratvamupagamya surendrayodhi /

Nar_6.23.10-3 bhaktyatmatattvakathanaih samare vicitram

Nar_6.23.10-4 satrorapi bhramamapasya gatah padam te //

Nar_6.23.11-1 tvatsevanena ditirindravadhodyatapi

Nar_6.23.11-2 tan prtyutendrasuhrdo maruto'bhilebhe /

Nar_6.23.11-3 dustasaye'pi subhadaiva bhavanniseva

Nar_6.23.11-4 tattadrsastvamava mam pavanalayesa! //

 

Nar_7.24.1-1 hiranyakse potripravaravapusa deva! bhavata

Nar_7.24.1-2 hate solakrodhaglapitaghrtiretasya sahajah /

Nar_7.24.1-3 hiranyaprarambhah kasipuramararatisadasi

Nar_7.24.1-4 pratijnamatene tava kila vadhartham muraripo! //

Nar_7.24.2-1 vidhataram ghoram sa khalu tapasitva naciratah

Nar_7.24.2-2 purah saksatkurvan suranaramrgadyairanidhanam /

Nar_7.24.2-3 varam labdhva drpto jagadiha bhavannayakamidam

Nar_7.24.2-4 pariksundannindradaharata divam tvamaganayan //

Nar_7.24.3-1 nihantum tvam bhuyastava padamavaptasya ca ripor-

Nar_7.24.3-2 bahirdrsterantardadhitha hrdaye suksmavapusa /

Nar_7.24.3-3 nadannuccaistatrapyakhilabhuvanante ca mrgayan

Nar_7.24.3-4 bhiya yatam matva sa khalu jitakasi nivavrte //

Nar_7.24.4-1 tato'sya prahladah samajani suto garbhavasatau

Nar_7.24.4-2 munervinapaneradhigatabhabadbhaktimahima /

Nar_7.24.4-3 sa vai jatya daityah sisurapi sametya tvayi ratim

Nar_7.24.4-4 gatastvadbhaktanam varada! paramodaharanatam //

Nar_7.24.5-1 surarinam hasyam tava caranadasyam nijasute

Nar_7.24.5-2 sa drstva distatma gurubhirasisiksacciramamum /

Nar_7.24.5-3 guruproktam casavidamidamabhadraya drdhami-

Nar_7.24.5-4 tyapakurvan sarvam tava caranabhaktyaiva vavrdhe //

Nar_7.24.6-1 adhitesu srestham kimiti pariprste'tha tanaye

Nar_7.24.6-2 bhavadbhaktim varyamabhigadati paryakuladhrtih /

Nar_7.24.6-3 gurubhyo rositva sahajamatirasyotyabhividan

Nar_7.24.6-4 vadhipayanasmin vyatatut bhavatpadasarane //

Nar_7.24.7-1 sa sulairaviddhah subahu mathito diggajaganair-

Nar_7.24.7-2 mahasarpairdasto'pyanasanagaraharavidhutah /

Nar_7.24.7-3 girindravaksipto'pyahaha paramatmannayi vibho!

Nar_7.24.7-4 tvayi nyastatmatvat kimapi na nipidamabhajata //

Nar_7.24.8-1 tatah sankavistah sa punaratidusto'sya janako

Nar_7.24.8-2 guruktya tadgeha kila varunapasaistamarunat /

Nar_7.24.8-3 guroscasannidhye sa punaranugan daityatanayan

Nar_7.24.8-4 bhavadbhaktestattvam paramapi vijnanamasisat //

Nar_7.24.9-1 pita srnvan balaprakaramakhilam tvatstutiparam

Nar_7.24.9-2 rusandhah prahainam kulahataka! kaste balamiti /

Nar_7.24.9-3 balam me vaikunthastava ca jagatam capi sa balam

Nar_7.24.9-4 sa eva trailokyam sakalamiti dhiro'yamagadit //

Nar_7.24.10-1 are! kvasau kvasau sakalajagadatma haririti

Nar_7.24.10-2 prabhinte sma stambham calitakaravalo ditisutah /

Nar_7.24.10-3 atah pascad visno! na hi vaditumiso'smi sahasa

Nar_7.24.10-4 krpatman! visvatman! pavanapuravasin! mrdaya mam //

Nar_7.25.1-1 stambhe ghattayato hiranyakasipoh karnau samacurnaya-

Nar_7.25.1-2 nnadhurnajjagadandakundakuharo ghorastavabhud ravah /

Nar_7.25.1-3 srutva yam kila daityarajahrdaye purvam kadapyasrutam

Nar_7.25.1-4 kampah kascana sampapat calito'pyambhojabhurvistapat //

Nar_7.25.2-1 daitye diksu visrstacaksusi mahasamrambhini stambhatah

Nar_7.25.2-2 sambhutam na mrgatmakam na manujakaram vapuste vibho! /

Nar_7.25.2-3 kim kim bhisanametadadbhutamiti vyudbhrantacitte'sure

Nar_7.25.2-4 visphurjaddhavalograromavikasadvarsma samajrmbhathah //

Nar_7.25.3-1 taptasvarnasavarnaghurnadatiruksaksam satakesara-

Nar_7.25.3-2 protkampapranikumbitambaramaho jiyat tavedam vapuh /

Nar_7.25.3-3 vyattavyaptamahadarisakhamukham khadgogravalganmaha-

Nar_7.25.3-4 jihvanirgamadrsyamanasumahadamstrayugoddamaram //

Nar_7.25.4-1 utsarpadvalibhangabhisunahanum hvasvasthaviyastara-

Nar_7.25.4-2 grivam pivaradossatodgatanakhakruramsudurolbanam /

Nar_7.25.4-3 vyomollanghighanaghanopamaghanapradhvananirdhavita-

Nar_7.25.4-4 spardhaluprakaram namami bhavatastannarasimham vapuh //

Nar_7.25.5-1 nunah vusnurayam nihanmyamumiti bhramyadgadabhisanam

Nar_7.25.5-2 daityendram samupadravantamadhrtha dorbhyam prthubhyamammum /

Nar_7.25.5-3 viro nirgalito'tha khadgaphalake grhnan vicitrasraman

Nar_7.25.5-4 vyavrnvan punarapapata bhuvanagrasodyatam tvamaho //

Nar_7.25.6-1 bhramyantam ditihadhamam punarapi prodgrhya dorbhyam javad

Nar_7.25.6-2 dvare'thoruyuge nipatya nakharan vyutnkhaya vaksobhuvi /

Nar_7.25.6-3 nirbhindannadhigarbhanirbharagaladraktambu baddhotsavam

Nar_7.25.6-4 payam payamudairayo bahujagatsamharisimharavan //

Nar_7.25.7-1 tyaktva tam hatamasu raktalaharisiktonnamadvarsmani

Nar_7.25.7-2 pratyutpatya samastadaityapatalim cakhadyamane tvayi /

Nar_7.25.7-3 bhramyadbhumi vikampitambudhikulam vyalolasailotkaram

Nar_7.25.7-4 protsarpatkhacaram caracaramaho duhsthamavastham dadhau //

Nar_7.25.8-1 tavanmamsavapakaralavapusam ghorantramaladharam

Nar_7.25.8-2 tvam madhyesabhamiddharosamusitam durvaragurvaravam /

Nar_7.25.8-3 abhyetum na sasaka ko'pi bhuvane dure sthita bhiravah

Nar_7.25.8-4 sarve sarvavirincavasavamukhah pratyekamastosata //

Nar_7.25.9-1 bhuyo'pyaksatarosadhamni bhavati brahmajnaya balake

Nar_7.25.9-2 prahlade padayornamatyapabhaye karunyabharakulah /

Nar_7.25.9-3 santastvam karamasya murdhni samadhah stotrairathodnayata-

Nar_7.25.9-4 stasyakamadhiyo'pi tenitha varam lokaya canugraham //

Nar_7.25.10-1 evam natitaraudracestita! vibho! shritapaniyabhidha-

Nar_7.25.10-2 srutyantasphutagitasarvamahimannatyantasuddhakrte! /

Nar_7.25.10-3 tattadrnnikhilottaram punaraho kastvam paro langhayet

Nar_7.25.10-4 prahladapriya! he marutpurapate! sarvamayat pahi mam //

 

Nar_8.26.1-1 indradyumnah pandyakhandadhirajastvadbhaktatmi candanadrau kadicit /

Nar_8.26.1-2 tvatsevayam magnadhiraluloke naivagastyam praptamatithyakamam //

Nar_8.26.2-1 kumbhodbhutah sambhrtakrodhabharah stabdhatma tvam hastibhuyam bhajeti /

Nar_8.26.2-2 saptvathainam pratyagat so'pi lebhe hastindratvam tvatsmrtivyaktidhanyam //

Nar_8.26.3-1 dugdhambhodhermadhyabhaji trikute krodanchaile yuthapo'yam vasabhih /

Nar_8.26.3-2 sarvan jantunatyavartista saktya tvadbhaktanam kutra notkarsalabhah //

Nar_8.26.4-1 stena sthemna divyadehatvasaktya so'yam khedanaprajanan kadacit /

Nar_8.26.4-2 sailaprante gharmatantah sarasyam yuthaih sardham tvatpranunno'bhireme //

Nar_8.26.5-1 huhustavad devalasyapi sapad grahibhutastajjale vartamanah /

Nar_8.26.5-2 jagrahainam hastinam padadese santyartham hi srantido'si svakanam //

Nar_8.26.6-1 tvatsevaya vaibhavad durnirodham yudhyantam tam vatsaranam sahasram /

Nar_8.26.6-2 prapte kale tvatpadaikagryasiddhyai nakrakrantam hastiviram vyadhastvam //

Nar_8.26.7-1 artivyaktapraktanajnanabhaktih sundotksiptaih samarcan /

Nar_8.26.7-2 purvabhyastam nirvisesatmanistham stotrasrestham so'ndagadit paratman! //

Nar_8.26.8-1 srutva stotram nirgunastham samastam brahmesadyairnahamityaprayate /

Nar_8.26.8-2 sarvatma tvam bhurikarunyavegat tarksyarudhah preksito'bhuh purastat //

Nar_8.26.9-1 hastindram tam hastapadmena dhrtva cakrena tvam nakravaryam vyadarih /

Nar_8.26.9-2 gandharve'smin muktasape sa hasti tvatsarupyam prapya dedipyate sma //

Nar_8.26.10-1 etad vrttam tvam ca mam ca prage yo gayet so'yam bhuyase sreyase syat /

Nar_8.26.10-2 ityuktvainam tena sardham gatastvam dhisnyam visno! pahi vatalayesa! //

Nar_8.27.1-1 durvasah suravanitaptadivyamalyam sakraya svayamupadaya tatra bhujah /

Nar_8.27.1-2 nagendrapratimrdite sasaya sakram ka ksantistvaditaradevatamsajanam //

Nar_8.27.2-1 sapena prathitajare'tha nirjarendre devesvapyasurajitesu nisprabhesu /

Nar_8.27.2-2 sarvadyah kamalajametya sarvadeva nirvanaprabhava! samam bhavantamapuh //

Nar_8.27.3-1 brahmadyairnutamahima ciram tadanim praduhsan varada! purah parena dhamna /

Nar_8.27.3-2 he deva! ditijakulairvidhaya sandhim piyusam parimathateti paryasastvam //

Nar_8.27.4-1 sandhanam krtavati danavaih suraudhe manthanam nayati madena mandaradrim /

Nar_8.27.4-2 bhraste'smin badaramivodvahan khagendre sadystvam vinihitavan payah payodhau //

Nar_8.27.5-1 adhaya drutamatha vasukim varatram pathodhau vinihitasarvabijajale /

Nar_8.27.5-2 prarabdhe mathanavidhau surasuraistairvyajat tvam bhujagamukhe'karoh surarin //

Nar_8.27.6-1 ksubdhadrau ksubhitajalodare tadanim dugdhabdhau gurutarabharato nimagne /

Nar_8.27.6-2 devesu vyathitatamesu tatpriyaisi pranaisih kamathatanum kathoraprstham //

Nar_8.27.7-1 vajratisthiratarakarparena visno! vistarat parigatalaksayojanena /

Nar_8.27.7-2 ambhodheh kuharagatena varsmana tvam nirmagnam ksitidharanathamunninetha //

Nar_8.27.8-1 unmagne jhatiti tada dharadharendre nirmethurdrdhamiha sammadena sarve /

Nar_8.27.8-2 avisya dvitayagane'pi sarparaje vaivasyam parisamayannavivrdhastan //

Nar_8.27.9-1 uddamabhramanajavonnamadgirindranyastaikasthiratarahastapankajam tvam /

Nar_8.27.9-2 abhrante vidhigirisadayah pramodadudbhranta nunuvurupattapuspavarsah //

Nar_8.27.10-1 daityaudhe bhujagamukhanilena tapte tenaiva tridasakule'pi kincidarte /

Nar_8.27.10-2 karunyat tava kila deva! varivahah pravarsannamaraganan na daityasanghan //

Nar_8.28.1-1 garalam taralanalam purastajjaladherudvijagala kalakutam /

Nar_8.28.1-2 amarastutivadamodanighno nirisastannipapau bhavatpriyartham //

Nar_8.28.2-1 vimathatsu surasuresu jata surabhistamrsisu nyadhastridhaman! /

Nar_8.28.2-2 hayaratnamabhudathebharatnam dyutaruscapsarasah suresu tani //

Nar_8.28.3-1 jagadisa! bhavatpara tadanim kamaniya kamala babhuva devi /

Nar_8.28.3-2 amalamavalokya yam vilokah sakalo'pi sprhayambabhuva lokah //

Nar_8.28.4-1 tvayi dattahrdde tadaiva devyai tridasendro manipithikam vyatarit /

Nar_8.28.4-2 sakalopahrtabhisecaniyairrsayastam srutigirbhirabhyasincan //

Nar_8.28.5-1 abhisekajalanupatimugdhatvadapangairavabhusitangavallim /

Nar_8.28.5-2 manikundalapitacelaharapramukhaistamamaradayo'ndabhusan //

Nar_8.28.6-1 varanasrajamattabhrnganadam dadhati sa kucakumbhamandayana /

Nar_8.28.6-2 padasinjitamanjunpura tvam kalitavrilavilasamasasada //

Nar_8.28.7-1 girisadruhinadisarvadevan gunabhajo'pyavimuktadosalesan /

Nar_8.28.7-2 avamrsya sadaiva sarvaramye nihita tvayyanayapi divyamala //

Nar_8.28.8-1 urasa tarasa mamanithainam bhuvananam jananimananyabhavam /

Nar_8.28.8-2 tvadurovilasattadiksanashriparivrstya paripustamasa visvam //

Nar_8.28.9-1 atimohanavibhrama tadanim madayanti khalu varuni niragat /

Nar_8.28.9-2 tamasah padavimadastvamenamatisammananaya mahasurebhyah //

Nar_8.28.10-1 tarunambudasundarastada tvam nanu dhanvantarirutthito'mburaseh /

Nar_8.28.10-2 amrtam kalase vahan karabhyamakhilartim hara marutalayesa! //

Nar_8.29.1-1 udgacchatastava karadamrtam haratsu

Nar_8.29.1-2 daityesu tanasaranananuniya devan /

Nar_8.29.1-3 sadhastirodadhitha deva! bhavatprabhavad

Nar_8.29.1-4 udyatsayuthyakalaha ditija babhuvuh //

Nar_8.29.2-1 syamam rucapi vayasapi tanum tadanim

Nar_8.29.2-2 prapto'si tungakucamandalabhanguram tvam /

Nar_8.29.2-3 piyusakumbhakalaham parimucya sarve

Nar_8.29.2-4 trsnakulah pratiyayustvadurojakumbhe //

Nar_8.29.3-1 ka tvam mrgaksi! vibhajasva sudhamimami-

Nar_8.29.3-2 tyarudharagavivasanabhiyacato'mun /

Nar_8.29.3-3 visvasyate mayi katham kulatasmi daitya!

Nar_8.29.3-4 ityalapannapi suvisvasitanatanih //

Nar_8.29.4-1 modat sudhakalasamesu dadatsu sa tvam

Nar_8.29.4-2 duscestitam mama sahadhvamiti bruvana /

Nar_8.29.4-3 panktiprabhedavinivesitadevadaitya

Nar_8.29.4-4 lilavilasagatibhih samadah sudham tam //

Nar_8.29.5-1 asmasviyam pranayinityusuresu tesu

Nar_8.29.5-2 josam sthitesvatha samapya sudham suresu /

Nar_8.29.5-3 tvam bhaktalokavasago mijarupametya

Nar_8.29.5-4 svarbhanumardhaparipitasudham vyalavih //

Nar_8.29.6-1 tvattam sudhaharanayogyaphalam paresu

Nar_8.29.6-2 dattva gate tvayi suraih khalu te vyagrhnan /

Nar_8.29.6-3 ghore'tha murchati rane balidaityamaya-

Nar_8.29.6-4 vyamohite suragane tvamihavirasih //

Nar_8.29.7-1 tvam kalanemimatha malisukhanjaghantha

Nar_8.29.7-2 sakro jaghana balijambhavalan sapakan /

Nar_8.29.7-3 suskardraduskaravadhe namucau ca lune

Nar_8.29.7-4 phenena naradagira nyaruno ranam tam //

Nar_8.29.8-1 yosavapurdanujamohanamahitam te

Nar_8.29.8-2 srutvam vilokanakutuhalavan mahesah /

Nar_8.29.8-3 bhutaih samam girijaya ca gatah padam te

Nar_8.29.8-4 stutvabravidabhimatam tvamatho tirodhah //

Nar_8.29.9-1 aramasimani ca kandukaghatalila-

Nar_8.29.9-2 lolayamananayanam kamanim manojnam /

Nar_8.29.9-3 tvamesa viksya vigaladvasanam manobhu-

Nar_8.29.9-4 vegadanangaripuranga! samalilinga //

Nar_8.29.10-1 bhuyo'pi vidrutavatimupadhavya devo

Nar_8.29.10-2 viryapramoksavikasatparamarthabodhah /

Nar_8.29.10-3 tvanmanitastava mahattvamuvaca devyai

Nar_8.29.10-4 tattadrsastvamava vataniketanatha! //

Nar_8.30.1-1 sakrena samyati hato'pi balirmahatma

Nar_8.30.1-2 sukrena jivitatanuh kratuvardhitosma /

Nar_8.30.1-3 vikrantiman bhayanilinasuram trilokim

Nar_8.30.1-4 cakre vase sa tava cakramukhadabhitah //

Nar_8.30.2-1 putrartidarsanavasadaditirvisanna

Nar_8.30.2-2 tam kasyapam nijapatim saranam prapanna /

Nar_8.30.2-3 tvatpujanam taduditam hi payovratakhyam

Nar_8.30.2-4 sa dvadasahamacarat tvayi bhaktipurna //

Nar_8.30.3-1 tasyavadhau tvayi nilinamateramusyah

Nar_8.30.3-2 syamascaturbhujavapuh svayamavirasih /

Nar_8.30.3-3 namram ca tamiha bhavattanayo bhaveyam

Nar_8.30.3-4 gopyam madiksanamiti pralapannayasih //

Nar_8.30.4-1 tvam kasyape tapasi sannidadhat tadanim

Nar_8.30.4-2 prapto'si garbhamaditeh pranuto vidhatra /

Nar_8.30.4-3 prasuta ca prakatavaishnavadivyarupam

Nar_8.30.4-4 sa dvadasisravanapunyadine bhavantam //

Nar_8.30.5-1 punyasramam tamabhivarsati puspavarsair-

Nar_8.30.5-2 harsakule surakule krtaturyaghose /

Nar_8.30.5-3 baddhvanjalim jaya jayeti tanuh pitrbhyam

Nar_8.30.5-4 tvam tatksane patutamam vaturupamadhah //

Nar_8.30.6-1 tavat prajapatimukhairupaniya maunji-

Nar_8.30.6-2 dandajinaksavalayadibhirarcyamanah /

Nar_8.30.6-3 dedipyamanavapurisa! krtagnikaryas

Nar_8.30.6-4 tvam prasthitha baligrham prakrtasvamedham //

Nar_8.30.7-1 gatrena bhavimahimocitagauravam prag

Nar_8.30.7-2 vyavrnvateva dharanim calayannayasih /

Nar_8.30.7-3 chatram parosmatiranarthamivadadhano

Nar_8.30.7-4 dandam ca danavajanesvivam sannidhatum //

Nar_8.30.8-1 tam narmadittaratate hayamedhasala-

Nar_8.30.8-2 masedusi tvayi ruca tava ruddhanetraih /

Nar_8.30.8-3 bhasvan kimesa dahano nu sanatkumaro

Nar_8.30.8-4 yogi nu ko'yamiti sukramukhaih sasanke //

Nar_8.30.9-1 anitamasu bhrgubhirmahasabhibhutais

Nar_8.30.9-2 tvam ramyarupamasurah pulakavrtangah /

Nar_8.30.9-3 bhaktya sametya sukrti parisicya padau

Nar_8.30.9-4 tattoyamanvadhrta murdhati tirthatirtham //

Nar_8.30.10-1 prahladavamsajataya kratubhirdvijesu

Nar_8.30.10-2 visvasato nu tadidam ditijo'pi lebhe /

Nar_8.30.10-3 yat te padambu girisasya sirobhilalyam

Nar_8.30.10-4 sa tvam vibho! gurupuralaya! palayethah //

Nar_8.31.1-1 pritya daityastava tanumahahpreksanit sarvathapi

Nar_8.31.1-2 tvamaradhyannajita! racayannanjalim sanjagada /

Nar_8.31.1-3 mattah kim te samabhilasitam viprasuno! vada tvam

Nar_8.31.1-4 vittam bhaktam bhavanamavanim vapi sarvam pradasye //

Nar_8.31.2-1 tamaksinam baligiramupakarnya karunyapurno-

Nar_8.31.2-2 'pyasyotsekam samayitumana daityavamsam prasamsan /

Nar_8.31.2-3 bhumim padatrayaparimitam prarthayamasitha tvam

Nar_8.31.2-4 sarvam dehiti tu nigadite kasya hasyam na va syat //

Nar_8.31.3-1 visvesam mam tripadamiha kim yacase balisastvam

Nar_8.31.3-2 sarvam bhumim vrnu kimamunetyalapat tvam sa drpyan /

Nar_8.31.3-3 yasmad darpat tripadaparipurtyaksamah ksepavadan

Nar_8.31.3-4 bandham casavagamadatadarho'pi gadhopasantyai //

Nar_8.31.4-1 padatrayya yadi na mudito vistapairnapi tusye-

Nar_8.31.4-2 dityukte'smin varada! bhavate datukame'tha toyam /

Nar_8.31.4-3 daityacaryastava khalu pariksarthinah preranat tam

Nar_8.31.4-4 ma ma deyam harirayamiti vyaktamevababhase //

Nar_8.31.5-1 yacatyevam yadi sa bhagavan purnakamo'smi so'ham

Nar_8.31.5-2 dasyamyeva sthiramiti vadan kavyasapto'pi daityah /

Nar_8.31.5-3 vindhyavalya nijadayitaya dattapadyaya tubhyam

Nar_8.31.5-4 citram citram sakalamapi sa prarpayat toyapurvam //

Nar_8.31.6-1 nissandeham ditikulapatau tvayyasesarpanam tad

Nar_8.31.6-2 vyatanvane mumucurrsayah samarah puspavarsam /

Nar_8.31.6-3 divyam rupam tava ca tadidam pasyatam visvabhajam-

Nar_8.31.6-4 uccairuccairavrdhadavadhikrtya visvandabhandam //

Nar_8.31.7-1 tvatpadagram nijapadagatam pundarikodbhavo'sau

Nar_8.31.7-2 kunditoyairasicadapunad yajjalam visvalokan /

Nar_8.31.7-3 harsotkarsat subahu khecarairutsave'smin

Nar_8.31.7-4 bherim nighnan bhuvanamacarajjambavan bhaktisali //

Nar_8.31.8-1 tavad daityastvanumatimrte bharturarabdhatuddha

Nar_8.31.8-2 devopetairbhavadanucaraih sangata bhangamapan /

Nar_8.31.8-3 kalatmayam vasati purato yadvasat prag jitah smah

Nar_8.31.8-4 kim vo yuddhairiti baligira te'tha patalamapuh //

Nar_8.31.9-1 pasairbaddham patagapatina daityamuccairavadi-

Nar_8.31.9-2 startiyikam disa mama padam kim na visvesvaro'si /

Nar_8.31.9-3 padam murdhni pranaya bhagavannityakampam vadantam

Nar_8.31.9-4 prahladastam svayamupagato manayannastavit tvam //

Nar_8.31.10-1 darpocchittyai vihitamakhilam daitya! siddho'si punyair

Nar_8.31.10-2 lokaste'stu tridivavijayi vasavatvam ca pascat /

Nar_8.31.10-3 matsayujyam bhaja ca punarityanvagrhna balim tam

Nar_8.31.10-4 vipraih santanitamakhavarah pahi vatalayesa! //

Nar_8.32.1-1 pura hayagrivamahasurena sasthantarantodyadakandakalpe /

Nar_8.32.1-2 nidronmukhabrahmamukhaddhrtesu vedesvadhitsah kila matsyarupam //

Nar_8.32.2-1 satyavratasya dramiladhibharturnadijale tarpayatastadanim /

Nar_8.32.2-2 karanjalau sa jvalitakrtistvamadrsyathah kascana balaminah //

Nar_8.32.3-1 ksiptam jale tvam cakitam vilokya ninye'nbupatrana munih svageham /

Nar_8.32.3-2 svalpairahobhih kalasim ca kupam vapim sarascanasise vibho! tvam //

Nar_8.32.4-1 yogaprabhavad bhavadajnayaiva nitastatastvam munina payodhim /

Nar_8.32.4-2 prsto'muna kalpadidrksumenam saptahamassveti vadannayasih //

Nar_8.32.5-1 prapte tvadukte'hani varidharapariplute bhumitale munindrah /

Nar_8.32.5-2 saptarsibhih sardhamaparavarinyudghurnamanah saranam yayau tvam //

Nar_8.32.6-1 dharam tvadadesakarimavaptam naurupinimaruruhustada te /

Nar_8.32.6-2 tatkampakampresu ca tesu bhuyastvamambudheravirabhurmahiyan //

Nar_8.32.7-1 jhasakrtim yojanalaksadirgham dadhanamuccaistaratejasam tvam /

Nar_8.32.7-2 niriksya tusta munayastvaduktya tvattungasrnge taranim babandhuh //

Nar_8.32.8-1 akrstanauko munimandalaya pradarsayan visvajagadvibhagan /

Nar_8.32.8-2 samstuyamano nrvarena tena jnanam param copadisannacarih //

Nar_8.32.9-1 kalpavadhau sapta munin purovat prastapya satyavratabhumipam tam /

Nar_8.32.9-2 vaivasvatakhyam manumadadhanah krodhaddhayagrivamabhidruto'bhuh //

Nar_8.32.10-1 svatungasrngaksatavaksasam tam nipatya daityam nigaman grhitva /

Nar_8.32.10-2 virincaye pritahrde dadanah prabhanjanagarapate! prapayah //

 

Nar_9.33.1-1 vaivasvatakhyamanuputranabhagajata-

Nar_9.33.1-2 nabhaganamakanarendrasuto'mbarisuh /

Nar_9.33.1-3 saptarnavavrtamahidayito'pi reme

Nar_9.33.1-4 tvatsangisu tvayi ca magnamanah sadaiva //

Nar_9.33.2-1 tvatpritayesakalameva vitanvato'sya

Nar_9.33.2-2 bhaktyaiva deva! naciradabhrthah prasadam /

Nar_9.33.2-3 yenasya yacanamrte'pyabhiraksanartham

Nar_9.33.2-4 cakram bhavan pravitatara sahasradharam //

Nar_9.33.3-1 sa dvadasivratamatho bhvadarcanartham

Nar_9.33.3-2 varsam dadhau madhuvane yamunopakanthe /

Nar_9.33.3-3 patnya samam sumanasa mahatim vitandan

Nar_9.33.3-4 pujam dvijesu visrjan pasusastikotim //

Nar_9.33.4-1 tatratha paranadine bhavadarcanante

Nar_9.33.4-2 durvasasasya munina bhavanam prapede /

Nar_9.33.4-3 bhoktum vrtasca sa nrpena parartisilo

Nar_9.33.4-4 mandam jagama yamunam niyaman vidhasyan //

Nar_9.33.5-1 rajnatha paranamuhnrtasamaptikhedad

Nar_9.33.5-2 varaiva paranamakari bhavatparena /

Nar_9.33.5-3 prapto munistadatha divyadrsa vijanan

Nar_9.33.5-4 ksipyan krudhoddhrtajato vitatana krtyam //

Nar_9.33.6-1 krtyam ca tamasidharam bhuvanam dahanti-

Nar_9.33.6-2 magre'bhiviksya nrpatirna padaccakampe /

Nar_9.33.6-3 tvadbhaktabadhamabhiviksya sudarsanam te

Nar_9.33.6-4 krtyanalam salabhayanmunimanvadhavit //

Nar_9.33.7-1 dhavannasesabhuvanesu bhiya sa pasyan

Nar_9.33.7-2 visvatra cakramapi te gatavan virincam /

Nar_9.33.7-3 kah kalacakramatilanghayatityapastah

Nar_9.33.7-4 sarvam yayau sa ca bhavantamavandataiva //

Nar_9.33.8-1 bhuyo bhavannilayametya munim namantam

Nar_9.33.8-2 proce bhavanahamrse! nanu bhaktadasah /

Nar_9.33.8-3 jnanam tapasca vinayanvitameva manyam

Nar_9.33.8-4 yahyambarisapadameva bhajeti bhuman! //

Nar_9.33.9-1 tavat sametya munina sa grhitapado

Nar_9.33.9-2 rajapasrtya bhavadastramasava (nausi?navi) te /

Nar_9.33.9-3 cakre gate muniradadakhilasiso'smai

Nar_9.33.9-4 tvadbhaktimagasi krte'pi krpam ca samsan //

Nar_9.33.10-1 raja pratiksya munimekasamamanasvan

Nar_9.33.10-2 sambhojya sadhu tamrsim visrjan prasannam /

Nar_9.33.10-3 bhuktva svayam tvayi tato'pi drdham rato'bhut

Nar_9.33.10-4 sayujyamapa ca sa mam pavanesa! payah //

Nar_9.34.1-1 girvanairarthyamano dasamukhanidhanam kosalesvrsyasrnge

Nar_9.34.1-2 putriyamistimistva dadusi dasarathaksmabhrte payasagryam /

Nar_9.34.1-3 tadbhuktya tatpurandhrisvapi tisrsu samam jatagarbhasu jato

Nar_9.34.1-4 ramastvam laksmanena svayamatha bharatenapi satrughnanamna //

Nar_9.34.2-1 kodandi kausikasya kratuvaramavitum laksmanenanuyato

Nar_9.34.2-2 yato'bhustatavaca munikathitamanudvandvasantadhvakhedah /

Nar_9.34.2-3 n nam tranaya banairmunivacanabalat tatakam patayitva

Nar_9.34.2-4 labdhvasmadastrajalam munivanamagamo deva! siddhasramakhyam //

Nar_9.34.3-1 maricam dravayitva makhasirasi sarairanyaraksamsi nighnan

Nar_9.34.3-2 kalyam kurvannahalyam pathi padarajasa prapya vaidehageham /

Nar_9.34.3-3 bhindanascandracudam dhanuravanisutamindirameva labdhva

Nar_9.34.3-4 rayam pratisthathastvam tribhirapi ca samam bhratrviraih sadaraih //

Nar_9.34.4-1 arundhane rusandhe bhrgukulatilake samkramayya svatejo

Nar_9.34.4-2 yate yato'syayodhyam sukhamiha nivasan kantaya kantamurte! /

Nar_9.34.4-3 satrughnenaikadatho gatavati bharate matulasyadhivasam

Nar_9.34.4-4 tatatrabdho'bhisekastava kila vihatah kekayadhisaputrya //

Nar_9.34.5-1 tatokya yatukamo vanamanujavadhusamyutascapadharah

Nar_9.34.5-2 pauranarudhya marge guhanilayagatastvam jataciradhari /

Nar_9.34.5-3 nava santirya gangamadhipadavi punastam bharadvajamara-

Nar_9.34.5-4 nnatva tadvakyahetoratisukhamavasascitrakute girindre //

Nar_9.34.6-1 srutva putrartikhinnam khalu bharatamukhat svargayatam svatatam

Nar_9.34.6-2 tapto dattvambu tasmai nidadhitha bharate padukam medinim ca /

Nar_9.34.6-3 atrim natvatha gatva vanamativipulam dandakam candakayam

Nar_9.34.6-4 hatva daityam viradham sugatimakalayascaru bhoh! sarabhangim //

Nar_9.34.7-1 natvagastyam samastasaranikarasapatrakrtim tapasebhyah

Nar_9.34.7-2 pratyasrausih priyaisi tadanu ca munina vaisnave divyacape /

Nar_9.34.7-3 brahmastre capi datte pathi pitrsuhrdam diksya jatayum

Nar_9.34.7-4 modad godatatante pariramasi pura pancavatyam vadhutya //

Nar_9.34.8-1 praptayah surpanakhya madanacaladhrterarthanairnissahatma

Nar_9.34.8-2 tam saumitrau visrjya prabalatamarusa tena nirlunanasam /

Nar_9.34.8-3 drstvainam rustacittam kharamabhipatitam dusanam ca trimurdham

Nar_9.34.8-4 vyahimsirasaranapyayutasamadhikamstatksanadaksatosma //

Nar_9.34.9-1 sodaryaproktavartavivasadasamukhadistamaricamaya-

Nar_9.34.9-2 sarangam sarasaksya sprhitamanugatah pravadhirbanaghatam /

Nar_9.34.9-3 tanmayakrandaniryapitabhavadanujam ravanastamaharsit

Nar_9.34.9-4 tenarto'pi tvamantah kimapi mudamadhastadvadhopayayalabhat //

Nar_9.34.10-1 bhuyastanvim vicinvannahrta dasamukhastvadvadhum madvadhene-

Nar_9.34.10-2 tyuktva yate jatayau divamatha suhrdah pratanoh pretakaryam /

Nar_9.34.10-3 grhnanam tam kabandham jaghanitha sabarim preksya pampatate tvam

Nar_9.34.10-4 samprapto vatasunum bhrsamuditamanah pahi vatalayesa! //

Nar_9.35.1-1 nitah sugrivamaitrim tadanu dundubheh kayamuccaih

Nar_9.35.1-2 ksiptvangusthena bhuyo lulavitha yugapat patrina sapta salan /

Nar_9.35.1-3 hatva sugrivaghatodyatamatulabalam valinam vyajavrttya

Nar_9.35.1-4 varsavelamanaisirvirahataralaitastvam matangasramante //

Nar_9.35.2-1 sugrivenanujoktya sabhayamabhiyata vyuhitam vahinim ta-

Nar_9.35.2-2 mrksanam viksya diksu drutamatha dayitamarganayavanamram /

Nar_9.35.2-3 sandesam canguliyam pavanasutakare pradiso modasali

Nar_9.35.2-4 marge marge mamarge kapibhirapi tadi tvatpriya saprayasah //

Nar_9.35.3-1 tvadvartakarnanodyadgarudurujavasampatisampativakya-

Nar_9.35.3-2 prottirnarnodhirantarnagari janakajam viksya dattvanguliyam /

Nar_9.35.3-3 praksudyodyanamaksaksapanacanaranah sodhabandho dasasyam

Nar_9.35.3-4 drstva plustva ca lankam jhatiti sa hanuman mauliratnam dadau te //

Nar_9.35.4-1 tvam sugrivangadadiprabalakapicamucakravikrantabhumi-

Nar_9.35.4-2 cakro'bhikramya parejaldhi nisicarendranujashriyamanah /

Nar_9.35.4-3 tatproktam satruvartam rahasi nisamayan prarthanaparthyarosa-

Nar_9.35.4-4 prastagneyastratejastramadudadhigira labdhavan madhyamargam //

Nar_9.35.5-1 kisairasantaropahrtagirinikaraih setumadhapya yato

Nar_9.35.5-2 yatunyamardya damstranakhasikharisilasalasastraih svasainyaih /

Nar_9.35.5-3 vyakurvan sanujastvam samarabhuvi param vikramam sakrajetra

Nar_9.35.5-4 vegannagastrabaddhah patagapatigarunmarutairmocito'bhuh //

Nar_9.35.6-1 saumitristvatra saktiprahrtigaladasurvatajanitasaila-

Nar_9.35.6-2 ghranat prananupeto vyakrnuta kusrtislaghinam meghanadam /

Nar_9.35.6-3 mayaksobhesu vaibhisanavacanahrtastambhanah kumbhakarnam

Nar_9.35.6-4 sampraptam kampitorvitalamakhilacamubhaksinam vyaksinostvam //

Nar_9.35.7-1 grhnan jambharisampresitarathakavacau ravanenabhiyudhyan

Nar_9.35.7-2 brahmastrenasya bhindan galatatimabalamagnisuddham pragrhnan /

Nar_9.35.7-3 deva! srenivarojjivitasamaramrtairaksatairrksasanghair-

Nar_9.35.7-4 lankabhartra ca sakam nijanagaramagah sapriyah puspakena //

Nar_9.35.8-1 prito divyabhisekairayutasamadhikan vatsaran paryaramsir-

Nar_9.35.8-2 maithilyam papavaca siva siva kila tam garbhinimabhyahasih /

Nar_9.35.8-3 satrughnenardayitva lavananisicaram prardayah sudrapasam

Nar_9.35.8-4 tavad valmikigehe krtavasatirupasuta sita sutau te //

Nar_9.35.9-1 valmikestvatsutodgapitamadhurakrterajnaya yajnavate

Nar_9.35.9-2 sitam tvayyasukame ksitimavisadasau tvam ca kalarthito'bhuh /

Nar_9.35.9-3 hetoh saumitrighati svayamatha sarayumagnanissesabhrtyaih

Nar_9.35.9-4 sakam nakam prayato nijapadamagamo deva! vaikunthamadyam //

Nar_9.35.10-1 so'yam martyavatarastava khalu niyatam martyasiksarthamevam

Nar_9.35.10-2 vislesartirniragastyajanamapi bhavet kamadharmatisaktya /

Nar_9.35.10-3 no cet svatmanubhuteh kvanu tava manaso vikriya cakrapane!

Nar_9.35.10-4 sa tvam sattvaikamurte! pavanapurapate! vyadhunu vyadhitapan //

Nar_9.36.1-1 atreh putrataya pura tvamanasuyayam hi dattabhidho

Nar_9.36.1-2 jatah sisyanisandhatandritamanah svasthascaran kantaya /

Nar_9.36.1-3 drsto bhaktatamena hehayamahipalena tasmai vara-

Nar_9.36.1-4 nastaisvaryamukhan pradaya daditha svenaiva cante vadham //

Nar_9.36.2-1 satyam kartumatharjunasya ca varam tacchaktimatranatam

Nar_9.36.2-2 brahmadvesi tadakhilam nrpakulam hantum ca bhumerbharam /

Nar_9.36.2-3 sanjato jamadagnito bhrgukule tvam renukayam hare!

Nar_9.36.2-4 ramo nama tadatmajesvavarajah pitroradhah sammadam //

Nar_9.36.3-1 labdhamnayaganascaturdasavaya gandharvaraje mana-

Nar_9.36.3-2 gasatam kila mataram prati pituh krodhakulasyajnaya /

Nar_9.36.3-3 tatajnatigasodaraih samamimam chitvatha santat pitus-

Nar_9.36.3-4 tesam jivanayogamapitha varam mata ca te'dad varam //

Nar_9.36.4-1 pitra matrmude stavahrtaviyaddhenornijadasramat

Nar_9.36.4-2 prasthayatha bhrgorgira himagiravaradhya gauripatim /

Nar_9.36.4-3 labdhva tatparasum taduktadanujacchedi mahastradikam

Nar_9.36.4-4 prapto mitramathakrtavranamunim prapyagamah svasramam //

Nar_9.36.5-1 akhetepagato'rjunah suragavisampraptasampadganais-

Nar_9.36.5-2 tvatpitra paripujitah puragato durmantrivaca punah /

Nar_9.36.5-3 gam kretum sacivam nyayunkta kudhiya tenapi rundhanmuni-

Nar_9.36.5-4 pranaksepasarosagohatacamucakrena vatso hrtah //

Nar_9.36.6-1 sukrojjivitatatavakyacalitakrodho'tha sakhya samam

Nar_9.36.6-2 bibhrud dhyatamahodaropanihitam capam kutharam saran /

Nar_9.36.6-3 arudhah sahavahayantrkaratham mahismatimavisan

Nar_9.36.6-4 vagbhirvatsamadasusi ksitipatau samprastuthah sangaram //

Nar_9.36.7-1 putranamayutenasaptadasabhiscaksauhinibhirmaha-

Nar_9.36.7-2 senanibhiranekamitranivahirvyajrmbhitiyodhanah /

Nar_9.36.7-3 sadyastvatkakutharabanavidalannissesasainyotkaro

Nar_9.36.7-4 bhitipradrutanastasistanayastvamapataddhehayah //

Nar_9.36.8-1 lilavaritanarmadajalavalallankesagarvapaha-

Nar_9.36.8-2 shrimadbahusahasramuktabahusastrastram nirundhannamum /

Nar_9.36.8-3 cakre tvayyatha vaisnave'pi vikale buddhva harim tvam muda

Nar_9.36.8-4 dhyayantam chitasrvadosamavadhih so'gat param te padam //

Nar_9.36.9-1 bhuyo'marsitahehayatmajaganaistate hate renuka-

Nar_9.36.9-2 maghnanam hrdayam niriksya bahuso ghoram pratijnam vahan /

Nar_9.36.9-3 dhyananitarathayudhastvamakrtha vipradruhah ksatriyan

Nar_9.36.9-4 dikcakresu kutharayan visikhayan nihksatriyam medinim //

Nar_9.36.10-1 tatojjivanakrnnrpalakakulam trihsaptakrtvo jayan

Nar_9.36.10-2 santarpyatha samantapancakamaharaktahrdaudhe pit n /

Nar_9.36.10-3 yajne ksmamapi kasyapadisu disan salvena yudhyan punah

Nar_9.36.10-4 krsno'mum nihanisyatiti samito yuddhat kumarairbhavan //

Nar_9.36.11-1 nyasyastrani mahendrabhubhrti tapastanvan punarmajjitam

Nar_9.36.11-2 gokarnavadhi sagarena dharanim drstvarthitastapasaih /

Nar_9.36.11-3 dhyatesvasaghrtanalastracakitam sindhum sruvaksepana-

Nar_9.36.11-4 dutsaryoddhrtakeralo bhrgupate! vatesa! samraksa mam //

Nar_9.36.11-5 sandrananandatano! hare! nanu pura daivasure sangare

Nar_9.36.11-6 tvatkrtta api karmasesavasato ye te na yata gatim /

Nar_9.36.11-7 tesam bhutalajanmanam ditibhuvam bharena durardita

Nar_9.36.11-8 bhumih prapa virincamashritapadam devaih puraivagataih //

 

Nar_10.37.2-1 ha ha durjanabhuribharamathitam pathonidhau patukam-

Nar_10.37.2-2 etam palaya hanta me vivasatam samprccha devaniman /

Nar_10.37.2-3 ityadipracurapralapavivasamalokya dhata mahim

Nar_10.37.2-4 devanam vadanani viksya parito dadhyau bhavantam hare! //

Nar_10.37.3-1 uce cambujabhuramunayi surah! satyam dharitrya vaco

Nar_10.37.3-2 nanvasya bhavatam ca raksanavidhau dakso hi laksmipatih /

Nar_10.37.3-3 sarve sarvapurassara vayamito gatva payovaridhim

Nar_10.37.3-4 natva tam stumahe javaditi yuyah sakam tavaketanam //

Nar_10.37.4-1 te mugdhanilasalidugdhajaladhestiram gatah sangata

Nar_10.37.4-2 yavat tvatpadacintanaikamanasastavat sa pathojabhuh /

Nar_10.37.4-3 tvadvacam hrdaye nisamya sakalananandayannaciva-

Nar_10.37.4-4 nakhyatah paramatmana svayamaham vakyam tadakarnyatam //

Nar_10.37.5-1 jane dinadasamaham divisadam bhumesca bhimairnrpais-

Nar_10.37.5-2 tatksepaya bhavami yadavakule so'ham samagratmana /

Nar_10.37.5-3 deva vrsnikule bhavantu kalaya devanganascavanau

Nar_10.37.5-4 matsevarthamiti tvadiyavacanam pathojabhurucivan //

Nar_10.37.6-1 srutva karnarasayanam tava vacah sarvesu nirvapita-

Nar_10.37.6-2 svantesvisa! gatesui tavakakrpapiyusatrptatmasu /

Nar_10.37.6-3 vikhyate mathurapure kila bhavatsannidhyapunyottare

Nar_10.37.6-4 dhanyam devakanandanamudavahad raja sa suratmajah //

Nar_10.37.7-1 udvahavasitau tadiyasahajah kamso'tha sammanaya-

Nar_10.37.7-2 nnetau sutataya gatah pathi rathe vyomotthaya tvadgira /

Nar_10.37.7-3 asyastvamatidustamastamasuto hanteti hanteritah

Nar_10.37.7-4 sattrasat sa tu hantumantikagatah tanvim krpanimadhat //

Nar_10.37.8-1 grhnanascikuresu tam khalamatih sauresciram santvanair-

Nar_10.37.8-2 no muncan punaratmajarpanagira prito'tha yato grhan /

Nar_10.37.8-3 adyam tvatsahajam tatharpitamapi snehena nahannasau

Nar_10.37.8-4 dustanamapi deva! pustakaruna drsta hi dhirekada //

Nar_10.37.9-1 tavat tvanmanasaiva naradamunih proce sa bhojesvaram

Nar_10.37.9-2 yuyam nanvasurah surasca yadavo janasi kim na prabho! /

Nar_10.37.9-3 mayavi sa harirbhavadvadhakrte bhavi suraprarthana-

Nar_10.37.9-4 dityakarnya yadunadudhunadasau sauresca sununahan //

Nar_10.37.10-1 prapte saptamagarbhatamahipatau tvatprerananmayaya

Nar_10.37.10-2 nite madhava! rohinim tvamapi bhoh! saccitsukhaikatmakah /

Nar_10.37.10-3 devakya jatharam vivesitha vibho! samstuyamanah suraih

Nar_10.37.10-4 sa tvam krishna! vidhuya rogapatalim bhaktim param dehi me //

Nar_10.38.1-1 anandarupa! bhagavannayi! te'vatare

Nar_10.38.1-2 prapte pradiptabhavadanga niriyamanaih /

Nar_10.38.1-3 kantivrajairiva ghanaghanamandalairdya-

Nar_10.38.1-4 mavrnvati viruruce kila varsavela //

Nar_10.38.2-1 asasu sitalatarasu payodatoyai-

Nar_10.38.2-2 rasasitaptivivasesu ca sajjanesu /

Nar_10.38.2-3 naisakarodayavidhau nisi madhyamayam

Nar_10.38.2-4 klesapahastrijagatam tvamihavirasih //

Nar_10.38.3-1 balyasrsapi vapusa dadhusa vubhuti-

Nar_10.38.3-2 rudyatkiritakatakangadaharabhasa /

Nar_10.38.3-3 sankharivarijagadaparibhasitena

Nar_10.38.3-4 meghasitena parilesitha sutigehe //

Nar_10.38.4-1 vaksahsthalisukhanilanavilasilaksmi-

Nar_10.38.4-2 mandaksalaksitakataksavimoksabhedaih /

Nar_10.38.4-3 tanmandirasya khalakamsakrtamalaksmi-

Nar_10.38.4-4 munmarjayanniva virejitha vasudeva! //

Nar_10.38.5-1 sauristu dhiramunimandalacetaso'pi

Nar_10.38.5-2 durasthitam vapurudiksya nijeksanabhyam /

Nar_10.38.5-3 anandabaspapulakodgamagadgadardra-

Nar_10.38.5-4 stustava drstimakarandarasam bhavantam //

Nar_10.38.6-1 deva! prasida parapurusa! tapavalli-

Nar_10.38.6-2 nirlunidatra! samanetra! kalavilasin! /

Nar_10.38.6-3 khedanapakuru krpagurubhih kataksair-

Nar_10.38.6-4 ityadi tena muditena ciram nuto'bhuh //

Nar_10.38.7-1 matra ca netrasalilastrtagatravallya

Nar_10.38.7-2 stotrairabhistutagunah karunalayastvam /

Nar_10.38.7-3 pracinajanmayugalam pratibodhya tabhyam

Nar_10.38.7-4 maturgira dadhitha manusabalavesam //

Nar_10.38.8-1 tvatpreristatadanu nandatanujaya te

Nar_10.38.8-2 vyatyasamaracayitum sa hi surasunuh /

Nar_10.38.8-3 tvam hastayoradhita cittavidharyamaryai-

Nar_10.38.8-4 rambhoruhasthakalahamsakisoraramyam //

Nar_10.38.9-1 jata tada pusupasadmani yoganidra

Nar_10.38.9-2 nidravimudritamathakrta pauralokam /

Nar_10.38.9-3 tvatpreranat kimiha citramacetanairyad

Nar_10.38.9-4 dvaraih svayam vyaghati sangatitaih sugadham //

Nar_10.38.10-1 sesena bhuriphanavaritavarinatha

Nar_10.38.10-2 svairam pradarsitapatho manidipitena /

Nar_10.38.10-3 tvam dharayan sa khalu dhanyatamah pratasthe

Nar_10.38.10-4 so'yam tvamisa! mama nasaya rogavegan //

Nar_10.39.1-1 bhavantamayamudvahan yadukulodvaho nissaran

Nar_10.39.1-2 dadarsa gaganoccalajjalabharam kalindatmajam /

Nar_10.39.1-3 ahi salilasancayah sa punaraindrajalodito

Nar_10.39.1-4 jalaugha iva tatksanat prapadameyatamayayau //

Nar_10.39.2-1 prasuptapasupalikam nibhrtamarudadbalika-

Nar_10.39.2-2 mapavrtakavatikam pasupavatikamavisan /

Nar_10.39.2-3 bhavantamayamarpayan prasavatalpake tatpadad

Nar_10.39.2-4 vahan kapatakanyakam svapuramagato vegatah //

Nar_10.39.3-1 tatastvadanujaravaksapitanidravegadravad-

Nar_10.39.3-2 bhatotkaraniveditaprasavavartayaivartiman /

Nar_10.39.3-3 vimuktacikurotkarastvaritamapatan bhojara-

Nar_10.39.3-4 datusta iva drstavan bhaginikakare kanyakam //

Nar_10.39.4-1 dhruvam kapatasalino madhuharasya maya bhave-

Nar_10.39.4-2 dasaviti kisorikam bhaginikakaralingitam /

Nar_10.39.4-3 dvipo nalinikantaradiva mrnalikamaksipa-

Nar_10.39.4-4 nnayam tvadanujamajamupalapattake pistavan //

Nar_10.39.5-1 tato bhavadupasako jhatiti mrtyupasadiva

Nar_10.39.5-2 pramucya tarasaiva sa samadhirudharupantara /

Nar_10.39.5-3 adhastalamajagmusi vikasadastabahusphuran-

Nar_10.39.5-4 mahayudhamaho gata kila vihayasa didyute //

Nar_10.39.6-1 nrsamsatara! kamsa! te kimu maya vinispistaya

Nar_10.39.6-2 babhuva bhavadantakah kvacana cintyatam te hitam /

Nar_10.39.6-3 iti tvadanuja vibho! khalamudirya tam jagmusi

Nar_10.39.6-4 marudganapanayita bhuvi ca mandiranyeyusi //

Nar_10.39.7-1 prage punaragatmajavacanamiriti bhubhuja

Nar_10.39.7-2 pralambabakaputanapramukhadanava maninah /

Nar_10.39.7-3 bhavannidhanakamyaya jagati babhramurnirbhayah

Nar_10.39.7-4 kumarakavimarakah kimiva duskaram niskrpaih //

Nar_10.39.8-1 tatah pasupamandire tvayi mukunda! nandapriya-

Nar_10.39.8-2 prasutisayanesaye ruvati kincidancatpade /

Nar_10.39.8-3 vibudhya vanitajanaistanayasambhave ghosite

Nar_10.39.8-4 muda kimu vadamyaho sakalamakulam gokulam //

Nar_10.39.9-1 aho khalu yasodaya navakalayacetoharam

Nar_10.39.9-2 bhavantamalamantike prathamamapibantya drsa /

Nar_10.39.9-3 punah stanabharam nijam sapadi payayantya muda

Nar_10.39.9-4 manoharatanusprsa jagati punyavanto jitah //

Nar_10.39.10-1 bhavatkusalakamyaya sa khalu nandagopastada

Nar_10.39.10-2 pramodabharasamkulo dvijakulaya kim nadadat /

Nar_10.39.10-3 tathaiva pasupalakah kimu na mangalam tenire

Nar_10.39.10-4 jagatritayamangala! tvamiha pahi mamamayat //

Nar_10.40.1-1 tadanu nandamamandasubhaspadam nrpapurim karadanakrte gatam /

Nar_10.40.1-2 samavalokya jagad bhavatpita viditakamsasahayajanodyamah //

Nar_10.40.2-1 ayi sakhe! tava balakajanma mam sukhayate'dya nijatmajajanmavat /

Nar_10.40.2-2 iti bhavatpitrtam vrajanayake samadhiropya sasamsa tamadarat //

Nar_10.40.3-1 iha ca santyanimittasatani te katakasimne tato laghu gamyatam /

Nar_10.40.3-2 iti ca tadvacasa vrajanayako bhavadapayabhiya drutamayayau //

Nar_10.40.4-1 avasare khalu tatra ca kacana vrajapade madhurakrtirangana /

Nar_10.40.4-2 taralasatpadalalitakuntala kapatapotaka! te nikatam gata //

Nar_10.40.5-1 sapasi sa hrtabalakacetana nisicaranvayaja kila putana /

Nar_10.40.5-2 vrajavadhusviha keyamiti ksanam vimrsatisu bhavantamupadade //

Nar_10.40.6-1 lalitabhavavilasahrtatmabhiryuvatibhih pratiroddhumaparita /

Nar_10.40.6-2 stanamasau bhavanantanisedusi pradadusi bhavate kapatatmane //

Nar_10.40.7-1 samadhiruhya tadankamasankitastvamatha balakalopanarositah /

Nar_10.40.7-2 mahadivamraphalam kucamandalam praticucusitha durvisadusitam //

Nar_10.40.8-1 asubhireva samam dhayati tvayi stanamasau stanitopamanisvana /

Nar_10.40.8-2 nirapatad bhayadayi nijam vapuh pratigata pravisarya bhujavubhau //

Nar_10.40.9-1 bhayadaghosanabhisanavigrahasravanadarsanamohitavallave /

Nar_10.40.9-2 vrajapade tadurahsthalakhelanam nanu bhavantamagrhnata gopikah //

Nar_10.40.10-1 bhuvanamankala!namabhireva te yuvatibhirbahudha krtaraksanah /

Nar_10.40.10-2 tvamayi vataniketananatha! mamagadayan kuru tavakasevakam //

Nar_10.41.1-1 vrajesvarah saurivaco nisamya samavrajannadhvani bhitacetah /

Nar_10.41.1-2 nispistanissesatarum niriksya kancit padartham saranam gatastvam //

Nar_10.41.2-1 nisamya gopivacanadudantam sarve'pi gopa bhayavismayandhah /

Nar_10.41.2-2 tvatpatitam ghorapisacadeham dehurvidure'tha kutharakrttam //

Nar_10.41.3-1 tvatpitaputastanataccharirat samuccalannuccataro hi dhumah /

Nar_10.41.3-2 sankamadhadagaravah kimesu kim candano gauggulavo'thaveti //

Nar_10.41.4-1 madangasangasya phalam na duram ksanena tavad bhavatamapi syat /

Nar_10.41.4-2 utyullapan vallavatallajebhyastvam putanamatanuthah sugandhim //

Nar_10.41.5-1 citram pisacya na hatah kumarascitram puraivakathi saurinedam /

Nar_10.41.5-2 iti prasamsan kila gopaloko bhavanmukhalokarase nyamanksit //

Nar_10.41.6-1 dine dine'tha prativrddhalaksmiraksinamangalyasato vrajo'yam /

Nar_10.41.6-2 bhavannivasadayi vasudeva! pramodasandrah parito vireje //

Nar_10.41.7-1 grhesu te komalarupahasamithahkathasankulitah kamanyah /

Nar_10.41.7-2 vrttesu krtyesu bhavanniriksasamagatah pratyahamatyanandan //

Nar_10.41.8-1 aho kumaro mayi dattadrstih smitah krtam mam prati vatsakena /

Nar_10.41.8-2 ehyehi mamityupasarya panim tvayasa! kim kim na krtam vadhubhih //

Nar_10.41.9-1 bhavadvapuhsparsanakautukena karat karam gopavadhujanena /

Nar_10.41.9-2 nitastvamatamrasarojamalavyalambilolambatulamalasih //

Nar_10.41.10-1 nipayayanti stanamankagam tvam vilokayanti vadanam hasanti /

Nar_10.41.10-2 dasam yasoda katamam na bheje sa tadrsah pahi hare! gadanmam //

Nar_10.42.1-1 kadapi janmarksadine tava prabho! nimantritajnativadhumahisura /

Nar_10.42.1-2 mahanasastvam savidhe nidhaya sa mahanasadau vavrte vrajesvari //

Nar_10.42.2-1 tato bhavattrananiyuktabalakaprabhitisankrandanasankularavaih /

Nar_10.42.2-2 vimisramasravi bhavatsamipatah parisphutaddarucataccataravah //

Nar_10.42.3-1 tatastadakarnanasambhramasramaprakampivaksojabhara vrajanganah /

Nar_10.42.3-2 bhavantamantardadrsuh samantato vinispataddarunadarumadhyagam //

Nar_10.42.4-1 sisoraho kim kimabhuditi drutam pradhavya nandah pasupasca bhusurah /

Nar_10.42.4-2 bhavantamalokya yasodaya dhrtam samasvasannasrujalardralocanah //

Nar_10.42.5-1 kasko nu kautaskuta esa vismayo visankatam yacchakatam vipatitam /

Nar_10.42.5-2 na karanam kincidiheti te sthitah svanasikadattakarastvadiksakah //

Nar_10.42.6-1 kumarakasyasya payodhararthinah prarodane lolapadambujahatam /

Nar_10.42.6-2 maya maya drstamano viparyagaditisa! te palakabalaka jaguh //

Nar_10.42.7-1 bhiya tada kincidajanatamidam kumarakanamatidurghatam vacah /

Nar_10.42.7-2 bhavatprabhavavidurairitiritam managivasankyata drstaputanaih //

Nar_10.42.8-1 pravalatamram kimidam padam ksatam sarojaramyau nu karau virojitau /

Nar_10.42.8-2 iti prasarpatkarunatarangitastvadangamapasprsuranganajanah //

Nar_10.42.9-1 aye sutam dehi jagatpateh krpatarangapatat paripatamadya me /

Nar_10.42.9-2 iti sma sangrhya pita tvadangukam guhurmuhuh slisyati jitakantakah //

Nar_10.42.10-1 anonilinah kila hantumagatah surarirevam bhavata vihimsitah /

Nar_10.42.10-2 rajo'pi nodrstamamusya tat katham sa suddhasattve tvayi linavan dhruvam //

Nar_10.42.11-1 prapujitaistatra tato dvijatibhirvisesato lambhitamangalasisah /

Nar_10.42.11-2 vrajam nijairbalyarasairvimohayan marutpuradhisa! rujam jahihi me //

Nar_10.43.1-1 tvamekada gurumarutpuranatha! vodhum

Nar_10.43.1-2 gadhadhirudhagarimanamaparayanti /

Nar_10.43.1-3 mata nodhaya sayane kimidam bateti

Nar_10.43.1-4 dhyayantyacestata grhesu nivistasanka //

Nar_10.43.2-1 tavad viduramupakarnitaghoraghosa-

Nar_10.43.2-2 vyajrmbhipamsupataliparipuritasah /

Nar_10.43.2-3 vatyavapuh sa kila daityavarastrnava-

Nar_10.43.2-4 rtakhyo jahara janamanasaharinam tvam //

Nar_10.43.3-1 uddamapamsutimirahatadrstipate

Nar_10.43.3-2 drastum kimapyakusale pasupalaloke /

Nar_10.43.3-3 ha balaksya kimiti tvadupantamapta

Nar_10.43.3-4 mata bhavantamavilokya bhrsam rurod //

Nar_10.43.4-1 tavat sa danavavaro'pi ca dinamurtir-

Nar_10.43.4-2 bhavatkabharaparidharanalunavegah /

Nar_10.43.4-3 sankocamapa tadanu ksatapamsughose

Nar_10.43.4-4 ghose vyatayata bhavajjananininadah //

Nar_10.43.5-1 rodopakarnanavasadupagamya geham

Nar_10.43.5-2 krandatsu nandamukhagopakulesu dinah /

Nar_10.43.5-3 tvam danavastvakhilamuktikaram mumuksus-

Nar_10.43.5-4 tvayyapramuncati papat viyatpradesat //

Nar_10.43.6-1 rodakulastadanu gopagana bahistha-

Nar_10.43.6-2 pasanaprsthabhuvi dehamatisthavistham /

Nar_10.43.6-3 praiksanta hanta nipantamamusya vaksa-

Nar_10.43.6-4 syaksinameva ca bhavantamalam hasantam //

Nar_10.43.7-1 gravaprapataparipistagaristhadeha-

Nar_10.43.7-2 bhrastasudustadanujopari dhrstahasam /

Nar_10.43.7-3 aghnanamambujakarena bhavantametya

Nar_10.43.7-4 gopa dadhurgirivaradiva nilaratnam //

Nar_10.43.8-1 ekaikamasu parigrhya nikamananda-

Nar_10.43.8-2 nnandadigopaparirabdhavicumbatangam /

Nar_10.43.8-3 adatukamaparisankitagopanari-

Nar_10.43.8-4 hastambujaprapatitam pranumo bhavantam //

Nar_10.43.9-1 bhuyo'pi kinnu krnumah pranatartihari

Nar_10.43.9-2 govinda eva paripalayatat sutam nah /

Nar_10.43.9-3 ityadi matarapitrprasukhaistadanim

Nar_10.43.9-4 samprarthitastvadavanaya vibho! tvameva //

Nar_10.43.10-1 vatatmakam danujamevamayi pradhunvan

Nar_10.43.10-2 vatodbhavan mama gadan kimu no dhunosi /

Nar_10.43.10-3 kim va karomi puranapyanilalayesa!

Nar_10.43.10-4 nissesarogasamanam muhurarthaye tvam //

Nar_10.44.1-1 gudham vasudevagira kartum te niskriyasya samskaran /

Nar_10.44.1-2 hrdgatahoratattvo gargamunistvadgrhan vibho! gatavan //

Nar_10.44.2-1 nando'tha nanditatma brndistham manayannamum yaminam /

Nar_10.44.2-2 mandasmitardramuce tvat samskaran vidhatumutsukadhih //

Nar_10.44.3-1 yaduvamsacaryatvat sunibhrtamidamarya! karyamiti kathayan /

Nar_10.44.3-2 gargo nirgatapulakascakre tava sagrajasya namani //

Nar_10.44.4-1 kathamasya nama kurve sahasranamno hyanantanamno va /

Nar_10.44.4-2 iti nunam gargamuscakre tava nama nama rahasi vibho! //

Nar_10.44.5-1 krsidhitunakarabhyam sattanandatmatam kilabhilapat /

Nar_10.44.5-2 jagadaghakarsitvam va kathayadrsih krishnanama te vyatanot //

Nar_10.44.6-1 anyamsca namabhedan nyikurvannagraje ca ramadin /

Nar_10.44.6-2 atimanusanubhavam nyagadat tvamaprakasayan pitre //

Nar_10.44.7-1 snihyati yatsava putre suhyati sa na mayikaih punah sokaih /

Nar_10.44.7-2 druhyati yah sa tu nasyedityavadat te mahattvamrsivaryah //

Nar_10.44.8-1 jesyati bahutaradaityan nesyati nijabandhulokamamalapadam /

Nar_10.44.8-2 srosyasi suvimalakirtirasyeti bhavadvibhutimrsiruce //

Nar_10.44.9-1 amunaiva sarvadurgam taritastha krtasthamantra tisthadhvam /

Nar_10.44.9-2 harirevetyanabhilapannityadi tvamavarnayat sa munih //

Nar_10.44.10-1 garge'tha nirgate'smin nanditanandadinandyamanastvam /

Nar_10.44.10-2 madgadamudgatakaruno nirgamaya shrimarutpuradhisa! //

Nar_10.45.1-1 ayi sabala! murare! panijanupracaraih

Nar_10.45.1-2 kimapi bhavanabhagan bhusayantau bhavantau /

Nar_10.45.1-3 calitacaranakanje manjumanjirasinja-

Nar_10.45.1-4 sravanakutukabhajau ceratuscaru vegat //

Nar_10.45.2-1 mrdu mrdu vihasantavunmisaddantavantau

Nar_10.45.2-2 vadanapatitakesau drsyapadabjadesau /

Nar_10.45.2-3 bhujagalitakarantavyalagatkankanankau

Nar_10.45.2-4 matimaharatamuccaih pasyatam visvan nam //

Nar_10.45.3-1 anusarati janaughe kautukavyakulakse

Nar_10.45.3-2 kimapi krtaninadam vyahasantau dravantau /

Nar_10.45.3-3 balitavadanapadmam prsthato dattadrsti

Nar_10.45.3-4 kimiva na vidadhathe kautukam vasudeva! //

Nar_10.45.4-1 dutagatisu patantavutthitau liptapankau

Nar_10.45.4-2 divi munibhirapankaih sasmitam vandyamanau /

Nar_10.45.4-3 drutamatha jananibhyam sanukampam grhitau

Nar_10.45.4-4 muhurapi parirabdhau drag yuvam cumbitau ca //

Nar_10.45.5-1 snutakucabharamanke dharayanti bhavantam

Nar_10.45.5-2 taralamati yasoda stanyada dhanyadhanya /

Nar_10.45.5-3 kapatapasupa! madhye mugdhahasankuram te

Nar_10.45.5-4 dasanamukulahrdyam viksyam vaktram jaharsa //

Nar_10.45.6-1 tadanu caranacari darakaih sakamara-

Nar_10.45.6-2 nnilayatatisu khelan balacapalyasali /

Nar_10.45.6-3 bhavanasukabidalan vatsakamscanudhavan

Nar_10.45.6-4 kathamapi krtahasairgopakairvarito'bhuh //

Nar_10.45.7-1 haladharasahitastvam yatra yatropayato

Nar_10.45.7-2 vivasapatitanetrastatra tatraiva gopyah /

Nar_10.45.7-3 vigalitagrhakrtya vismrtapatyabhrtya

Nar_10.45.7-4 murahara! muhuratyantakula nityamasan //

Nar_10.45.8-1 pratinavanavanitam gopikadattamicchan

Nar_10.45.8-2 kalapadamupagayan komalam kvapi nrtyan /

Nar_10.45.8-3 sadayayuvatilokairarpitam sarpirasnan

Nar_10.45.8-4 kvacana navavipakvam dugdhamatyapibastvam //

Nar_10.45.9-1 mama khalu baligehe yacanam jatamastam-

Nar_10.45.9-2 iha punarabalanamagrato naiva kurve /

Nar_10.45.9-3 iti vihitamatih kim deva! santyajya yacnam

Nar_10.45.9-4 dadhighrtamaharastvam caruna coranena //

Nar_10.45.10-1 tava dadhighrtamose ghosayosajanana-

Nar_10.45.10-2 mabhajata hrdi roso navakasam na sokah /

Nar_10.45.10-3 hrdayamapi musitva harsasindhau nyadhastvam

Nar_10.45.10-4 sa mama samaya rogan vatagehadhinatha! //

Nar_10.45.11-1 sakhagre'tha vidhum vilokya phalamityambam ca tatam muhuh

Nar_10.45.11-2 samprarthyatha tada tadiyavacasa protksiptabahau tvayi /

Nar_10.45.11-3 citram deva! sasi sa te karamagat kim brumahe sampata-

Nar_10.45.11-4 jjyotirmandalapuritakhilavapuh praga viradrupatam //

Nar_10.45.12-1 kim kim batedamiti sambhramabhajamenam

Nar_10.45.12-2 brahmarnave ksanamamum parimajjya tatam /

Nar_10.45.12-3 mayam punastanayamohamayim vitanva-

Nar_10.45.12-4 nnanandachinmaya! jaganmaya! pahi rogat //

Nar_10.46.1-1 ayi deva! pura kila tvayi svayamuttanasaye stanandhaye /

Nar_10.46.1-2 parijrmbhanato vyapavrte vadane visvamacasta vallavi //

Nar_10.46.2-1 punarapyatha balakaih samam tvayi lilanirate jagatpate! /

Nar_10.46.2-2 phalasancayavancanakrudha tava mrdbhojanamucurarbhakah //

Nar_10.46.3-1 ayi te pralayavadhau vibho! ksititoyadisamastabhaksinah /

Nar_10.46.3-2 mrdupasanato ruja bhavediti bhita janani cukopa sa ///

Nar_10.46.4-1 ayi durvinayatmaka! tvaya kimu mrtsa bata vatsa! bhaksita /

Nar_10.46.4-2 iti matrgiram ciram vibho! vitatham tvam pratijajnise hasan //

Nar_10.46.5-1 ayi te sakalairviniscite vimatisced vadanam vidaryatam /

Nar_10.46.5-2 iti matrvibhartsito mukham vikasatpadmanibham vyadarayah //

Nar_10.46.6-1 ayi mrllavadarsanotsukam jananim tam bahu tarpayanniva /

Nar_10.46.6-2 prthivim nikhilam na kevalam bhuvananyapyakhilanyadidrsah //

Nar_10.46.7-1 kuhacid vanamambudhih kvacit kvacidabhram kuhacid rasatalam /

Nar_10.46.7-2 manuja danujah kvacit sura dadrse kim na tada tvadanane //

Nar_10.46.8-1 kalasambudhisayinam punah paravaikunthapadadhivasinam /

Nar_10.46.8-2 svapurasca nijarbhakatmakam katidha tvam na dadarsa sa mukhe //

Nar_10.46.9-1 vikasadbhuvane mukhodare nanu bhuyo'pi tathavidhananah /

Nar_10.46.9-2 anaya sphutamiksito bhavananavastham jagatam batatanot //

Nar_10.46.10-1 dhrtatattvadhiyam tada ksanam jananim tam pranayena mohayan /

Nar_10.46.10-2 stanamamba! disetyupasajan bhagavannadbhutabala! pahi mam //

Nar_10.47.1-1 ekada dadhivimathakarinim mataram samupasedivan bhavan /

Nar_10.47.1-2 stanyalolupataya nivarayannankametya papivan payodharau //

Nar_10.47.2-1 ardhapitakucakudmale tvayi snigdhahasamadhurananambuje /

Nar_10.47.2-2 dugdhamisa! dahane parisnutam dhartumasu janani jagama te //

Nar_10.47.3-1 samipitarasabhangasangatakrodhabharaparibhutacetasa /

Nar_10.47.3-2 manthadandamupagrhya patitam hanta deva! dadhibhajanam tvaya //

Nar_10.47.4-1 uccala dhvanitamuccakaistada samnisamya janani samadruta /

Nar_10.47.4-2 tvadyasovisaravad dadarsa sa sadya eva dadhi visrtam ksitau //

Nar_10.47.5-1 vedamargaparimargitam rusa tvamaviksya parimargayantyasau /

Nar_10.47.5-2 sandadarsa sukrtinyulukhale diyamananavanitamotave //

Nar_10.47.6-1 tvam pragrhya bata bhitibhavanabhasurananasarojamasu sa /

Nar_10.47.6-2 rosarusitamukhi sakhipuro bandhanaya rasanamupadade //

Nar_10.47.7-1 bandhumicchati yameva sajjanastam bhavantamayi bandhumicchati /

Nar_10.47.7-2 sa niyujya rasanagunan bahun vdyangulonamakhilam kilaiksata //

Nar_10.47.8-1 vismitotsmitasakhijaneksitam svinnasannavapusam niriksya tam /

Nar_10.47.8-2 nityamuktavapurapyaho hare! bandhameva krpayanvamayathah //

Nar_10.47.9-1 sthiyatam ciramulukhale khaletyagata bhavanameva sa yada /

Nar_10.47.9-2 pragulukhalabilantare tada sarpirarpitamadannavasthithah //

Nar_10.47.10-1 yadyapasasugamo bhavan vibho! samyatah kimu sapasayanaya /

Nar_10.47.10-2 evamadi divijairabhistuto vatanatha! paripahi mam gadat //

Nar_10.48.1-1 muda suraudhaistvamudarasammadairudirya damodara ityabhistutah /

Nar_10.48.1-2 mrdudarah svairamulukhale lagannadurato dvau kakubhavudaiksathah //

Nar_10.48.2-1 kuberasunurnalakubarabhidhah paro manigriva iti pratham gatah /

Nar_10.48.2-2 mahesasevadhigatashriyonmadau ciram kila tvadvimukhavakhelatam //

Nar_10.48.3-1 surapagayam kila tau madotkatau surapagayadbahuyauvatavrtau /

Nar_10.48.3-2 vivasasau keliparau sa narado bhavatpadaikapravano niraiksata //

Nar_10.48.4-1 bhiya priyalokamupattavasasam puro niriksyapi madandhacetasau /

Nar_10.48.4-2 imau bhavadbhaktyupasantisiddhaye munirjagau santimrte kutah sukham //

Nar_10.48.5-1 yuvamavaptau kakubhatmatam ciram harim niriksyatha padam svamapnutam /

Nar_10.48.5-2 itiritau tau bhavadiksanasprham gatau vrajante kakubhau babhuvatuh //

Nar_10.48.6-1 atandramindradruyugam tathavidham sameyusa mantharagamina tvaya /

Nar_10.48.6-2 tirayitolukhalarodhanirdhutau ciraya jirnau paripatitau taru //

Nar_10.48.7-1 abhaji sakhidvitayam yada tvaya tadaiva tadgarbhatalannireyusa /

Nar_10.48.7-2 mahatvisa yaksayugena tatksanadabhaji govinda! bhavanapi stavaih //

Nar_10.48.8-1 ihanyabhakto'pi samesyati kramad bhavantametau khalu rudrasevakau /

Nar_10.48.8-2 muniprasadad bhavadanghrimagatau gatau vrnanau khalu bhaktimuttamam //

Nar_10.48.9-1 tatastaruddaranadarunaravaprakampisampatini gopamandale /

Nar_10.48.9-2 vilajjitatvajjananimukheksina vyamoksi nandane bhavan vimoksadah //

Nar_10.48.10-1 mahiruhormadhyagato batarbhako hareh prabhavadapariksato'dhuna /

Nar_10.48.10-2 iti bravanairgamito grham bhavan marutpuradhisvara! pahi mam gadat //

Nar_10.49.1-1 bhavatprabhavavidura hi gopastaruprapatadikamatra gosthe /

Nar_10.49.1-2 shetumutpataganam visankya prayatumanyatra mano vitenuh //

Nar_10.49.2-1 tatropanandabhidhagopavaryo jagau bhavatpreranayaiva nunam /

Nar_10.49.2-2 itih praticyam vipinam manojnam brndavanam nama virajatiti //

Nar_10.49.3-1 brhadvanam tat khalu nandamukhya vidhaya gausthinamatha ksanena /

Nar_10.49.3-2 tvadanvitatvajjananinivistagaristayananugata viceluh //

Nar_10.49.4-1 anomanojnadhvanidhenupalikhurapranadantarato vadhubhih /

Nar_10.49.4-2 bhavadvinodalapitiksarani prapiya najnayata margadairghyam //

Nar_10.49.5-1 niriksya brndavanamisa! nandatprasunakundapramukhadrumaugham /

Nar_10.49.5-2 amodathah sadvalasandralaksmya harinmanikuttimapustasobham //

Nar_10.49.6-1 navakanirvyudhanivasabhedesvasesagopesu sukhasitesu /

Nar_10.49.6-2 vanashriyam gopakisorapalivimishritah paryagalokathastvam //

Nar_10.49.7-1 aralamargagatanirmalapam maralakujakrtanarmalapam /

Nar_10.49.7-2 nirantarasmerasarojavaktram kalindakanyam samalokayastvam //

Nar_10.49.8-1 mayurakekasatalobhaniyam myukhamilasabalam maninam /

Nar_10.49.8-2 virincalokasprsamuccasrngairgirim ca govardhanamaiksathastvam //

Nar_10.49.9-1 samam tato gopakumarakaistvam samantato yatra vanantamagah /

Nar_10.49.9-2 tatastatastam krtilamapasyah kalindajam ragavatimivaikam //

Nar_10.49.10-1 tathavidhe'smin vipine pasavye samutsuko vatsaganapracare /

Nar_10.49.10-2 caran saramo'tha kumarakaistvam samiragehadhipa! pahi rogat //

Nar_10.50.1-1 taralamadhukrdbrnde brndavane'tha manohare

Nar_10.50.1-2 pasupasisubhih sakam vatsanupalanalolupah /

Nar_10.50.1-3 haladharasakho deva! shriman! viceritha dharayan

Nar_10.50.1-4 gavalamuralivetram netrabhiramatanudyutih //

Nar_10.50.2-1 vihitajagatiraksam laksmikarambujalilitam

Nar_10.50.2-2 dadati caranadvandvam brndavane tvayi pavane /

Nar_10.50.2-3 kimiva na babhau sampatsampuritam taruvallari-

Nar_10.50.2-4 saliladharanigotraksetradikam kamalapate! //

Nar_10.50.3-1 vilasadulape kantarante samiranasitale

Nar_10.50.3-2 vipulayamunatire govardhanacalamurdhasu /

Nar_10.50.3-3 lalitamuralinadah sancarayan khalu vatsakam

Nar_10.50.3-4 kvacana divase daityam vatsakrtim tvamudaiksathah //

Nar_10.50.4-1 rabhasavilasatpuccham vicchayato'sya vilokayan

Nar_10.50.4-2 kimapi valitaskandham randhrapratiksamudiksitam /

Nar_10.50.4-3 tamatha carane bibhrad vibhramayan muhuruccakaih

Nar_10.50.4-4 kuhacana mahavrkse ciksepitha ksatajivitam //

Nar_10.50.5-1 nipatati mahadaitye jatya duratmani tatksanam

Nar_10.50.5-2 nipatanajavaksunnaksoniruhaksatakanane /

Nar_10.50.5-3 divi paramiladbrnda brndarakah kusumotkaraih

Nar_10.50.5-4 sirasi bhavato harsad varsanti nama tada hare! //

Nar_10.50.6-1 surabhilatama murdhanyurdhvam kutah kusumavali

Nar_10.50.6-2 nipatati tavetyukto balaih sahelamudairayah /

Nar_10.50.6-3 jhatiti danujaksepenordhvam gatastarumandalat

Nar_10.50.6-4 kusumanikarah so'yam nunam sameti sanairiti //

Nar_10.50.7-1 kvacana divase bhuyo bhuyastareparusatape

Nar_10.50.7-2 tapanatanayapathah patum gata bhavadadayah /

Nar_10.50.7-3 calitagarutam preksamasurbakam khalu vismrtam

Nar_10.50.7-4 ksitidharagarucchede kailasasailamivaparam //

Nar_10.50.8-1 pibati salilam gopavrate bhavanatamabhidrutah

Nar_10.50.8-2 sa kila niginalannagniprakhyam punardrutamudvaman /

Nar_10.50.8-3 dalayitumagat trotyah kotya tada yu bhavan vibho!

Nar_10.50.8-4 khalajanabhidacuncuscancu pragrhya dadara tam //

Nar_10.50.9-1 sapadi sahajam sandrastum va mrtam khalu putana-

Nar_10.50.9-2 manujamaghamapyagre gatva pratiksitumeva va /

Nar_10.50.9-3 samananilayam yate tasmin bake sumanogane

Nar_10.50.9-4 kirati sumanobrndam brndavanad grhamaiyathah //

Nar_10.50.10-1 lalitamuralinadam durannisamya vadhujanais-

Nar_10.50.10-2 tvaritamupagamyaradarudhamodamudiksitah /

Nar_10.50.10-3 janitajananinandanandah samiranamandira-

Nar_10.50.10-4 prathitavasate! saure! durikurusva mamamayan //

Nar_10.51.1-1 kadacana vrajasisubhih samam bhavan

Nar_10.51.1-2 vanasane vihitamatih pragetaram /

Nar_10.51.1-3 samavrto bahutaravatsamandalaih

Nar_10.51.1-4 satemanairniragamadisa! jemanaih //

Nar_10.51.2-1 viniryatastava caranambujadvaya-

Nar_10.51.2-2 dudancitam tribhuvanapavanam rajah /

Nar_10.51.2-3 maharsayah pulakadharaih kalebarai-

Nar_10.51.2-4 ruduhire dhrtabhavadiksanotsavah //

Nar_10.51.3-1 pracarayatyaviralasadvale tale

Nar_10.51.3-2 pasun vibho! bhavati samam kumarakaih /

Nar_10.51.3-3 aghasuro nyarunadaghaya vartanim

Nar_10.51.3-4 bhayanakah sapadi sayanakakrtih //

Nar_10.51.4-1 mahacalapratimatanorguhanibha-

Nar_10.51.4-2 prasaritaprathitamukhasya kanane /

Nar_10.51.4-3 mukhodaram viharanakautukad gatah

Nar_10.51.4-4 kumarakah kimapi vidurage tvayi //

Nar_10.51.5-1 pramadatah pravisati pannagodaram

Nar_10.51.5-2 kvathattanau pasupakule savatsake /

Nar_10.51.5-3 vidannidam tvamapi vivesitha prabho!

Nar_10.51.5-4 suhrjjanam visaranamasu raksitum //

Nar_10.51.6-1 galedare vipulitavarsmana tvaya

Nar_10.51.6-2 mahorage luthati niruddhamarute /

Nar_10.51.6-3 drutam bhavan vidalitakanthamandalo

Nar_10.51.6-4 vimocayan pasupasun viniryayau //

Nar_10.51.7-1 ksanam divi tvadupagamarthamasthitam

Nar_10.51.7-2 mahasuraprabhavamaho maho mahat /

Nar_10.51.7-3 vinirgate tvayi tu nilinamanjasa

Nar_10.51.7-4 nabhahshtale nanrturatho jaguh surah //

Nar_10.51.8-1 savismayaih kamalabhavadibhih surair-

Nar_10.51.8-2 anudrutastadanu gatah kumarakaih /

Nar_10.51.8-3 dine punastarunadasamupeyusi

Nar_10.51.8-4 svakairbhavanatanuta bhojanotsavam //

Nar_10.51.9-1 visanikamapi muralim nitambake

Nar_10.51.9-2 nivesayan kabaladharah karambuje /

Nar_10.51.9-3 prahasayan kalavacanaih kumarakan

Nar_10.51.9-4 bubhojitha tridasaganairmuda nutah //

Nar_10.51.10-1 sukhasanam tviha tava gopamandale

Nar_10.51.10-2 makhasanat priyamiva devamandale /

Nar_10.51.10-3 iti stutastridasavarairjagatprabho!

Nar_10.51.10-4 marutpurinilaya! gadat prapahi mam //

Nar_10.52.1-1 anyavataranikaresvaniriksitam te

Nar_10.52.1-2 bhumatirekamabhiviksya tadaghamokse /

Nar_10.52.1-3 brahma pariksitumanah sa paroksabhavam

Nar_10.52.1-4 ninye'tha vatsakaganan pravitatya mayam //

Nar_10.52.2-1 vatsanaviksya vivase pasupotkare ta-

Nar_10.52.2-2 nanetukama iva dhatrmatanuvarti /

Nar_10.52.2-3 tvam samibhuktakabalo gatavamstadanim

Nar_10.52.2-4 bhuktamstirodhita sarojabhavah kumaran //

Nar_10.52.3-1 vatsayitastadanu gopaganayitastvam

Nar_10.52.3-2 sikyadibhandamuraligavaladirupah /

Nar_10.52.3-3 pragvad vihrtya vipinesu ciraya sayam

Nar_10.52.3-4 tvam mayayatha bahudha vrajamayayatha //

Nar_10.52.4-1 tvameva sikyagavaladimayam dadhano

Nar_10.52.4-2 bhuyastvameva pasuvatsakabalarupah /

Nar_10.52.4-3 gorupinibhirapi gopavadhumayibhi-

Nar_10.52.4-4 rasadito'si jananibhiratipraharsat //

Nar_10.52.5-1 jivam hi kancidabhimanavasat svakiyam

Nar_10.52.5-2 matva tanuja iti ragabharam vahantyah /

Nar_10.52.5-3 atmanameva tu bhavantamavapya sunum

Nar_10.52.5-4 pritim yayurna kiyatim vanitasca gavah //

Nar_10.52.6-1 evam pratiksanavijrmbhitaharsabhara-

Nar_10.52.6-2 nissesagopaganalalitabhurimurtim /

Nar_10.52.6-3 tvamagrajo'pi bubudhe kila vatsarante

Nar_10.52.6-4 brahmatmanorapi mahan yuvayorvisesah //

Nar_10.52.7-1 varsavadhau navapuratanavatsapalan

Nar_10.52.7-2 drstva vivekamasrne druhine vimudhe /

Nar_10.52.7-3 pradidrsah pratinavan makutangadadi-

Nar_10.52.7-4 bhusamscaturbhujayujah sajalambudabhan //

Nar_10.52.8-1 pratyekameva kamalaparilalitangan

Nar_10.52.8-2 bhogindrabhogasayanan nayanabhiraman /

Nar_10.52.8-3 lilanimilitadrsah sanakadiyogi-

Nar_10.52.8-4 vyasevitan kamalabhurbhavato dadarsa //

Nar_10.52.9-1 narayanakrtimasankhyatamam niriksya

Nar_10.52.9-2 sarvatra sevakamapi svamaveksya dhata /

Nar_10.52.9-3 mayanimagnahrdayo vimumoha yavta-

Nar_10.52.9-4 deko babhuvitha tada kabalardhapanih //

Nar_10.52.10-1 nasyanmade tadanu visvapatim muhustvam

Nar_10.52.10-2 natva ca nutavati dhatari dhama yate /

Nar_10.52.10-3 potaih samam pramuditaih pravisanniketam

Nar_10.52.10-4 vatalayadhipa! vibho! paripahi rogat //

Nar_10.53.1-1 atitya balyam jagatam pate! tvamupetya paugandavayo manojnam /

Nar_10.53.1-2 upeksya vatsavanamutsavena pravartatha goganapalanayam //

Nar_10.53.2-1 upakramasyanugunaiva seyam marutpuradhisa! tava pravrttih /

Nar_10.53.2-2 gotraparitranakrte'vatinastadeva devarabhathastada yat //s

Nar_10.53.3-1 kadapi ramena samam vanante vanashriyam viksya caran sukhena /

Nar_10.53.3-2 shridamanamnah svasakhasya vaca modadaga dhenukakananam tvam //

Nar_10.53.4-1 uttalatalinivahe tvaduktya balena dhute'tha balena dorbhyam /

Nar_10.53.4-2 mrduh kharascabhyapatat purastat phalotkaro dhenukadanavo'pi //

Nar_10.53.5-1 samudyato dhainukapalane'ham vadham katham dhainukamadya kurve /

Nar_10.53.5-2 itiva matva dhruvamagrajena suraugharoddharamajighatastvam //

Nar_10.53.6-1 tadiyabhrtyanapi jambukatvenopagatanagrajasamyutastvam /

Nar_10.53.6-2 jambuphalaniva tada nirasthastalesu khelan bhagavan! nirasthah //

Nar_10.53.7-1 vinighnati tvayyatha jambukaugham sanamakatvadvarunastadanim /

Nar_10.53.7-2 bhayakulo jambukanamadheyam srutiprasiddham vyadhiteti manye //

Nar_10.53.8-1 tavavatarasya phalam murare! sanjatamadyeti surairnutastvam /

Nar_10.53.8-2 satyam phalam jatamiheti hasi balaih samam talaphalanyabhunkthah //

Nar_10.53.9-1 madhudravasrunti brhanti tani phalani medobharabhrnti bhuktva /

Nar_10.53.9-2 trptaisca drptairbhavanam phalaugham vahadbhiragah khalu balakaistvam //

Nar_10.53.10-1 hato hato dhenuka ityupetya phalanyadadbhirmadhurani lokaih /

Nar_10.53.10-2 jayeti jiveti nuto vibho! tvam marutpuradhisvara! pahi rogat //

Nar_10.54.1-1 tvatsevotkah saubharirnama purvam kalindyantardvadasabdam tapasyan /

Nar_10.54.1-2 minavrate snehavan bhogalole tarksyam saksadaiksatagre kadacit //

Nar_10.54.2-1 tvadvaham tam saksudham trksasunum minam kancijjaksatam laksayan sah /

Nar_10.54.2-2 taptascitte saptavanatra cet tvam jantun bhokta jivitam capi bhokta //

Nar_10.54.3-1 tasmin kale kaliyah ksveladarpat sarparate kalpitam bhagamsnan /

Nar_10.54.3-2 tena krodhat tvat padambhojabhaja paksaksiptastaddurapam payo'gat //

Nar_10.54.4-1 ghore tasmin surajaniravase tire vrksa viksatah ksvelavegat /

Nar_10.54.4-2 paksivratah peturabhre patantah karunyardram tvanmanastena jatam //

Nar_10.54.5-1 kale tasminnekada sirapanim muktva yate yamunam kananantam /

Nar_10.54.5-2 tvayyuddamagrismabhismosmatapta gogopala vyapiban ksvelatoyam //

Nar_10.54.6-1 nasyajjivan vicyutan ksmatale tan visvan pasyannacyuta! tvam dayardrah /

Nar_10.54.6-2 prapyopantam jivayamasitha drak piyusambhovarsibhih shrikataksaih //

Nar_10.54.7-1 kim kim jato harsavarsatirekah sarvangesvityutthita gopasanghah /

Nar_10.54.7-2 drstvagre tvam tvatkrtam tad vidantasrvamalingan drstananaprabhavah //

Nar_10.54.8-1 gavascaivam labdhajivah ksanena sphitanandastvam ca drstva purastat /

Nar_10.54.8-2 dragavavruh sarvato harsabaspam vyamuncantyo mandamudyanninadah //

Nar_10.54.9-1 romanco'yam sarvato nah sarire bhuyasyantah kacidanandamurcha /

Nar_10.54.9-2 ascaryo'yam ksvelavego mukundetyukto gopairnandito vandito'bhuh //

Nar_10.54.10-1 evam bhaktan muktajivanapi tvam mugdhapankairastarogamstanosi /

Nar_10.54.10-2 tadrgbhutasphitakarunyabhuma rogit paya vayugehadhivasa! //

Nar_10.55.1-1 atha varini ghorataram phaninam prativarayitum krtadhirbhagavan! /

Nar_10.55.1-2 drutamaritha tiraganipatarum visamirutasositaparnacayam //

Nar_10.55.2-1 adhiruhya padamburuhena ca tam navapallavatulyamojnaruca /

Nar_10.55.2-2 hadavarini durataram nyapatah parighurnitaghoratarangagane //

Nar_10.55.3-1 bhuvanatrayabharabhrto bhavato gurubharavikrampivijrmbhijala /

Nar_10.55.3-2 parimajjayati sma dhanuhsatam tatini jhatiti sphutaghosavati //

Nar_10.55.4-1 atha diksu vidiksu pariksubhitabhramitodaravarininadabharaih /

Nar_10.55.4-2 udakadudagaduragadhipatistvadupantamasantarusandhamanah //

Nar_10.55.5-1 phanasrngasahasravinihsrmarajvaladagnikanogravisambudharam /

Nar_10.55.5-2 puratah phaninam samalokayatha bahusrnginamanjanasailamiva //

Nar_10.55.6-1 jvaladaksipariksaradugravisasvasanismabharah sa mahanbhujagah /

Nar_10.55.6-2 paridasya bhavantamanantabalam samavestayadasphutacestamaho //

Nar_10.55.7-1 avilokya bhavantamathakulite tatagamini balakadhenugane /

Nar_10.55.7-2 vrajagehatale'pyanimittasatam samudiksya gata yamunam pasupah //

Nar_10.55.8-1 akhilesu vibho! bhavadiyadasamavalokya jihasusu jivabharam /

Nar_10.55.8-2 phanibandhanamasu vimucya javadudagamyata hasajusa bhavata //

Nar_10.55.9-1 adhiruhya tatah phanirajaphanan nanrte bhavata mrdupadaruca /

Nar_10.55.9-2 kalasincitanupuramancumilatkarakankanasamkulasamkvanitam //

Nar_10.55.10-1 jahrsuh pasupastutusurmunayo vavrsuh kusumani surendraganah /

Nar_10.55.10-2 tvayi nrtyati marutagehapate! paripahi sa mam tvamadantagadat //

Nar_10.56.1-1 racirakampitakundalamandalah suciramisa! nanartitha pannage /

Nar_10.56.1-2 amarataditadundubhisundaram viyati gayati daivatayauvate //

Nar_10.56.2-1 namati yadyadamusya siro hare! parivihaya tadunnatamunnatam /

Nar_10.56.2-2 parimathan padapankaruha ciram vyaharathah karatalamanoharam //

Nar_10.56.3-1 tvadavabhagnavibhugnaphanagane galitasonitasonitapathasi /

Nar_10.56.3-2 phanipatavavasidati sannatastadabalastava madhava! padayoh //

Nar_10.56.4-1 ayi puraiva ciraya parisrutatvadanubhavavilinahrdo hi tah /

Nar_10.56.4-2 munibhirapyanavapyapathaih stavairnunuvurisa! bhavantamayantritam //

Nar_10.56.5-1 phanivadhuganabhaktivilokanapravikasatkarunakulacetasa /

Nar_10.56.5-2 phanipatirbhavatacyuta! jivitastvaji samarpitamurtiravanamat //

Nar_10.56.6-1 ramanakam vraje caridhimadhyagam phaniripurna karoti virodhitam /

Nar_10.56.6-2 iti bhavadvacananyatimanayan phanipatirniragaduragaih samam //

Nar_10.56.7-1 phanivadhujanadattamanivrajajvalitaharadukulavibhusitah /

Nar_10.56.7-2 tatagataih pramadasruvimishritaih samagathah svajanairdivasavadhau //

Nar_10.56.8-1 nisi punastamasa vrajamandiram vrajitumaksama eva janotkare /

Nar_10.56.8-2 svapati tatra bhavaccaranasraye davakrsanurarundha samantatah //

Nar_10.56.9-1 prabudhitanatha palaya palayetyudayadartaravan pasupalakan /

Nar_10.56.9-2 avitumasu papatha mahanalam kimiha citramayam khalu te mukham //

Nar_10.56.10-1 sikhina varnata eva hi pitata parilasatyudhana kriyayapyasau /

Nar_10.56.10-2 iti nutah pasupairmuditairvibho! hara hare! duritaih saha me gadan //

Nar_10.57.1-1 ramasakhah kvapi dine kamada! bhagavan! gato bhavan vipinam /

Nar_10.57.1-2 sunubhirapi gopanam dhenubhirabhisamvrto lasadvesu //

Nar_10.57.2-1 sandarsayan balaya svairam brndavanashriyam vimalam /

Nar_10.57.2-2 kandiraih saha balairbhandirakamagamo vatam kridan //

Nar_10.57.3-1 tavat tavakanidhanasprhayalurgopamurtiradayaluh /

Nar_10.57.3-2 daityah pralambanama pralambabahum bhavantamapede //

Nar_10.57.4-1 janannapyavijananniva tena samam nisaddhasauhardah /

Nar_10.57.4-2 vatanikate patupasupavyanaddham dvandvayuddhamarabdhah //

Nar_10.57.5-1 gopan vibhajya tanvan sangham balabhadrakam bhavatkamapi /

Nar_10.57.5-2 tvadbalabhirum daityam tvadbalagatamanvamanyatha bhagavan! //

Nar_10.57.6-1 kalpitavijetrvahane samare parauuthagam svadayitataram /

Nar_10.57.6-2 shridamanamadhatthah parajito bhaktadasatam prathayan //

Nar_10.57.7-1 evam bahusu vibhuman! balesu vahatsu vahyamanesu /

Nar_10.57.7-2 ramavijitah pralambo jahara tam durato bhavadbhitya //

Nar_10.57.8-1 tvad duram gamayantam tam drrstva halini vihitagarimabhare /

Nar_10.57.8-2 daityah svarupamagad yadrupat sa hi balo'pi cakito'bhut //

Nar_10.57.9-1 uccataya daityatanostvanmukhamalokya durato ramah /

Nar_10.57.9-2 vigatabhayo drdhamustya bhrsadustam sapadi pistavanenam //

Nar_10.57.10-1 hatva danavaviram praptam balamalilingitha premna /

Nar_10.57.10-2 tavanmilatoryvayoh sirasi krta puspavrstiramaraganaih //

Nar_10.57.11-1 alambo bhuvananam pralambam nidhanamevamaracayan /

Nar_10.57.11-2 kalam vihaya sadyo lolambaruce! hare! hareh klesan //

Nar_10.58.1-1 tvayi viharanalole balajalaih pralamba-

Nar_10.58.1-2 pramathanasavilambe dhenavah svairacarah /

Nar_10.58.1-3 trnakutukanivista duraduram carantyah

Nar_10.58.1-4 kimapi vipinamaisikakhyamisambabhuvuh //

Nar_10.58.2-1 anadhigatanidaghakrauryabrndavanantad

Nar_10.58.2-2 bahiridamupayatah kananam dhenavastah /

Nar_10.58.2-3 tava virahavisanna usmalagrismatapa-

Nar_10.58.2-4 prasaravisaradambhasyakulah stambhamapuh //

Nar_10.58.3-1 tadanu saha sahayairduramanvisya saure!

Nar_10.58.3-2 galitasaranimunjaranyasanjatakhedam /

Nar_10.58.3-3 pasukulamabhiviksya ksipramanetumarat

Nar_10.58.3-4 tvayi gatavati hi hi sarvato'gnirjajrmbhe //

Nar_10.58.4-1 sakalahariti dipte ghorabhankarabhime

Nar_10.58.4-2 sikhini vihatamarga ardhadagdha ivartah /

Nar_10.58.4-3 ahaha bhuvanabandho! pahi pahiti sarve

Nar_10.58.4-4 saranamupagatastvam tapahartaramekam //

Nar_10.58.5-1 alamalamatibhitya sarvato milayadhvam

Nar_10.58.5-2 drsamiti tava vaca militaksesu tesu /

Nar_10.58.5-3 kvanu davadahano'sau kutra munjatavi sa

Nar_10.58.5-4 sapadi vavrtire te hanta bhandiradese //

Nar_10.58.6-1 jaya jaya tava maya keyamiseti tesam

Nar_10.58.6-2 nutibhiruditahaso baddhananavilasah /

Nar_10.58.6-3 punarapi vipinante pracarah pataladi-

Nar_10.58.6-4 prasavanikaramatragrahyagharmanubhave //

Nar_10.58.7-1 tvayi vimukhamivoccaistapabharam vahantam

Nar_10.58.7-2 tava bhajanavadantah pankamucchosayantam /

Nar_10.58.7-3 tava bhujavadudancadbhuritejahpravaham

Nar_10.58.7-4 tapasamayamanaisiryamunesu sthalesu //

Nar_10.58.8-1 tadanu jaladajalaistvadvapustulyabhabhir-

Nar_10.58.8-2 vikasadamalavidyutpitavasovilasaih /

Nar_10.58.8-3 sakalabhuvanabhajam harsadam varsavelam

Nar_10.58.8-4 ksitidharakuharesu svairavasi vyanaisih //

Nar_10.58.9-1 kuharatalanivistam tvam garistham girindrah

Nar_10.58.9-2 sikhikulanavakekakakubhih stotrakari /

Nar_10.58.9-3 sphutakutajakadambastomapuspanjalim ca

Nar_10.58.9-4 pravidadhadanubheje deva! govardhano'sau //

Nar_10.58.10-1 atha saradamupetam tam bhavadbhaktaceto-

Nar_10.58.10-2 vimalasalilapuram manayan kananesu /

Nar_10.58.10-3 trnamamalavanante caru sancarayan gah

Nar_10.58.10-4 pavanapurapate! tvam dehi me dehasaukhyam //

Nar_10.59.1-1 tvadvapurnavakalayakomalam premadohanamasesamohanam /

Nar_10.59.1-2 brahma tattvaparacinmudatmakam viksya sammumuhuranvaham striyah //

Nar_10.59.2-1 manmathonmathitamanasah kramat tvadvilokanaratastatastatah /

Nar_10.59.2-2 gopikastava na sehire hare! kananopagatimapyaharmukhe // 

Nar_10.59.2-3 nirgate bhavati dattadrstayastvadgatena manasa mrgeksanah /

Nar_10.59.2-4 venunadamupakarnya duratastvadvilasakathayabhiremire //

Nar_10.59.4-1 kananantamitavan bhavanapi snigdhapadapatale manorame /

Nar_10.59.4-2 vyatyayakalitapadamasthitah pratyapurayata venunalikam //

Nar_10.59.5-1 marabanadhutakhecarikulam nirvikarapasupaksimandalam /

Nar_10.59.5-2 dravanam ca drsadamapi prabho! tavakam vyajani venukujitam //

Nar_10.59.6-1 venurandhrataralangulidalam talasancalitapadapallavam /

Nar_10.59.6-2 tat sthitam tava paroksamapyaho samvicintya mumuhurvrajanganah //

Nar_10.59.7-1 nirvisankabhavadangadarsinih khecarih khagamrgan pasunapi /

Nar_10.59.7-2 tvatpadapranayi kananam ca ta dhanyadhanyamiti nanvamanaya //

Nar_10.59.8-1 apiseyamadharamrtam kada venubhuktarasasesamekada /

Nar_10.59.8-2 durato bata krtam durasayetyakula muhurimah samamuhan //

Nar_10.59.9-1 pratyaham ca punaritthamanganascittayonijanitadanugrahat /

Nar_10.59.9-2 baddharagavivasastvayi prabho! nityamapuriha krtyamudhatam //

Nar_10.59.10-1 ragastavajjayate hi svabhavanmoksopaye yatnatah syanna va syat /

Nar_10.59.10-2 tasam tvekam tad dvayam labdhamasid bhagyam bhagyam pahi mam marytesa! //

Nar_10.60.1-1 madanaturacetaso'nvaham bhavadanghridvayadasyakampaya /

Nar_10.60.1-2 yamunatatasimni saikatim taralaksyo girijam samarcican //

Nar_10.60.2-1 tava namakatharatah samam sudrsah pratarupagata nadim /

Nar_10.60.2-2 upaharasatairapujayan dayito nandasuto bhavediti //

Nar_10.60.3-1 iti masamupahitavratastaralaksirabhiviksya ta bhavan /

Nar_10.60.3-2 karunamrdulo naditatam samayasit tadanugrahecchaya //

Nar_10.60.4-1 niyamavasitau nijambaram tatasimanyavamucya tastada /

Nar_10.60.4-2 yamunajalakhelanakulah puratastvamavalokya lajjitah //

Nar_10.60.5-1 trapaya namitananasvatho vanitasvambarajalamantike /

Nar_10.60.5-2 nihitam parigrhya bhuruho vitapam tam tarasadhirudhavan //

Nar_10.60.6-1 iha tavadupetya niyatam vasanam vah sudrso! yathayatham /

Nar_10.60.6-2 iti narmamrdusmite tvayi vruvati vyamumuhe vadhujanaih //

Nar_10.60.7-1 ayi jiva ciram kisora! nastava dasiravasikarosi kim /

Nar_10.60.7-2 pradisambaramambujeksanetyuditastvam smitameva vattavan //

Nar_10.60.8-1 adhiruhya tatam krtanjalih parisuddhah svagatirniriksya tah /

Nar_10.60.8-2 vasananyakhilanyanugraham punarevam giramapyada muda //

Nar_10.60.9-1 viditam nanu vo manisitam vaditarastviha yogyamuttaram /

Nar_10.60.9-2 yamunapuline sacandrikah ksanada ityabalastvamucivan //

Nar_10.60.10-1 upakarnya bhavanmukhacyutam madhunisyandi vaco mrgidrsah /

Nar_10.60.10-2 pranayadayi viksya viksya te vadanabjam sanakairgrham gatah //

Nar_10.60.11-1 iti nanvanugrhya ballavirtipinantesu pureva sancaran /

Nar_10.60.11-2 karunasisiro hare! hara tvaraya me sakalamayavalim //

Nar_10.61.1-1 tatasca brndavanato'tidurato vanam gatastvam khalu gopagokulaih /

Nar_10.61.1-2 hrdantare bhaktataradvijanginakadambakanugrahanagraham vahan //

Nar_10.61.2-1 tato niriksyasarane vanantare kisoralokam ksudhitam trsakulam /

Nar_10.61.2-2 udurato yajnaparan dvijan prati vyasarjayo didiviyacanaya tan //

Nar_10.61.3-1 gatesvatho tesvabhidhaya te'bhidham kumarakesvodanayacisu prabho! /

Nar_10.61.3-2 srutisthira apyabhininyurasrutim na kinciducusca mahisurottamah //

Nar_10.61.4-1 anadarat khinnadhiyo hi balakah samayayuryuktamidam hi yajvasu /

Nar_10.61.4-2 ciradabhaktah khalu te mahisurah katham hi bhaktam tvayi taih samarpyate //

Nar_10.61.5-1 nivedayadhvam grhinijanaya mam diseyurannam karunakula imah /

Nar_10.61.5-2 iti smitardram bhavaterita gataste daraka darajanam yayacire //

Nar_10.61.6-1 grhitanamni tvayi sambhramakulascaturvidham bhojyarasam pragrhya tah /

Nar_10.61.6-2 ciram dhrtatvatpravilokanagrahah svakairniruddha api turnamayayuh //

Nar_10.61.7-1 vilolapincham cikure kapolayoh samullasatkundalamardramiksite /

Nar_10.61.7-2 nidhaya bahum suhrdamsasimani sthitam bhavantam samalokayanta tah //

Nar_10.61.8-1 tada ca kacit tvadupagamodyata grhitahasta dayitena yajvana /

Nar_10.61.8-2 tadaiva sancintya bhavantamanjasa vivesa kaivalpamaho krtinyasau //

Nar_10.61.9-1 adaya bhojyanyanugrhya tah punastvadangasangasprhayojjhatirgrham /

Nar_10.61.9-2 vilokya yajnaya visarjayannimascakartha bhart napi tasvagarhanan //

Nar_10.61.10-1 nirupya dosam nijamanganajane vilokya bhaktim ca punarvicaribhih /

Nar_10.61.10-2 prabuddhatattvaistvamabhistuto dvijairmarutpuradhisa! nirundhi me gadan //

Nar_10.62.1-1 kadacid gopalan vihitamakhasambharavibhavan

Nar_10.62.1-2 niriksya tvam saure! maghavamadamuddhvamsitumanah /

Nar_10.62.1-3 vijanannapyetan vinayamrdu nandadipasupa-

Nar_10.62.1-4 naprcchah ko vayam janaka! bhavatamudyama iti //

Nar_10.62.2-1 babhase nandastvam suta! nanu vidheyo maghavato

Nar_10.62.2-2 makho varse varse sukhayati sa varsena prthivim /

Nar_10.62.2-3 nrnam varsayattam nikhilamupajivyam mahitale

Nar_10.62.2-4 visesadasmakam trnasalilajiva hi pasavah //

Nar_10.62.3-1 iti srutva vacam piturayi bhavanaha sarasam

Nar_10.62.3-2 dhigetanno satyam maghavajanita vrstiriti yat /

Nar_10.62.3-3 adrstam jivanam srjati khalu vrstim samucitam

Nar_10.62.3-4 maharanye vrksah kimiva balimindraya dadate //

Nar_10.62.4-1 idam tavat satyam yadiha pasapo nah kuladhanam

Nar_10.62.4-2 tadajivyayasau baliracalabhartre samucitah /

Nar_10.62.4-3 surebhyo'pyutkrsta nanu dharanidevah ksititale

Nar_10.62.4-4 tataste'pyaradhya iti jagaditha tvam nijajanam //

Nar_10.62.5-1 bhavadvacam srutva bahumatiyutaste'pi pasupa

Nar_10.62.5-2 dvijendranarcanto balimadaduruccaih ksitibhrte /

Nar_10.62.5-3 vyadhuh pradaksinyam subhrsamanamannadarayutas-

Nar_10.62.5-4 tvamadah sailatma balimakhilamabhirapuratah //

Nar_10.62.6-1 avocascaivam tan kimiha vitatham me nigaditam

Nar_10.62.6-2 girindro nanvesu svabalimupabhunkte svavapusa /

Nar_10.62.6-3 ayam gotro gotradvisi ca kupite raksitumalam

Nar_10.62.6-4 samastanityukta jahrsurakhila gokulajusah //

Nar_10.62.7-1 pariprita yatah khalu bhavadupeta vrajajuso

Nar_10.62.7-2 vrajam yavat tavannijamakhavibhangam nisamayan /

Nar_10.62.7-3 bhavantam janannapyadhikarajasakrantahrdayo

Nar_10.62.7-4 na sehe devendrastvaduparacitatmonnatirapi //

Nar_10.62.8-1 manusyatvam yato madhubhidapi devesvavinayam

Nar_10.62.8-2 vidhatte cennastastridasasadasam ko'pi mahima /

Nar_10.62.8-3 tatasca dhvamsisye pasupahatakasya shriyamiti

Nar_10.62.8-4 pravrttastvam jetum sa kila maghava durmadanidhih //

Nar_10.62.9-1 tvadavasam hantum pralayajaladanambarabhuvi

Nar_10.62.9-2 prahinvan bibhranah kulisamayamabhrebhagamanah /

Nar_10.62.9-3 pratasthe'nyairantardahanamarudadyairvihasito

Nar_10.62.9-4 bhavanmaya naiva tribhuvanapate! mohayati kam //

Nar_10.62.10-1 surendrah kuddhasced dvijakarunaya sailakrpaya-

Nar_10.62.10-2 pyanatanko'smakam niyata iti visvasya pasupan /

Nar_10.62.10-3 aho kim nayato giribhiditi sancintya nivasan

Nar_10.62.10-4 marudgehadhisa! pranuda muravairin! mama gadan //

Nar_10.63.1-1 dadrsire kila tatksanamaksatastanitajrmbhitakampitadiktatah /

Nar_10.63.1-2 susamaya bhavadangatulam gata vrajapadopari varidharastvaya //

Nar_10.63.2-1 vipulakarakamiscaistoyadharanipatair-

Nar_10.63.2-2 disi disi pasupanam mandale dandyamane /

Nar_10.63.2-3 kupitaharikrtannah pahi pahiti tesam

Nar_10.63.2-4 vacanamajita! srnvan ma bibhitetyabhanih //

Nar_10.63.3-1 kula iha khalu gotro daivatam gotrasatror-

Nar_10.63.3-2 vihatimiha sa rundhyat ko nuh vah samsaayo'smin /

Nar_10.63.3-3 iti sahasitavadi deva! govardhanadrim

Nar_10.63.3-4 tvaritamudamumulo mulato bala! dorbhyam //

Nar_10.63.4-1 tadanu girivarasya proddhrtasyasya tavat

Nar_10.63.4-2 sikatilamrdudese durato varitape /

Nar_10.63.4-3 parikaraparimisran dhenugopanadhasta-

Nar_10.63.4-4 dupanidadhadadhattha hastapadmena sailam //

Nar_10.63.5-1 bhavati vidhrtasaile balikabhirvayasyair-

Nar_10.63.5-2 api vihitavilasam kelilapadilole /

Nar_10.63.5-3 savidhamilitadhenurekahastena kandu-

Nar_10.63.5-4 yati sati pasupalastosamaisanta sarve //

Nar_10.63.6-1 atimahan giriresu tu vamake karasaroruhi tam dharate ciram /

Nar_10.63.6-2 kimidamadbhutamadribalam nviti tvadavalokibhirakathi gopakaih //

Nar_10.63.7-1 ahaha dharstyamamusya vatorgirim vyathitabahurasavavaropayet /

Nar_10.63.7-2 iti haristvayi baddhavigarhano divasasahtakamugramavarsayat //

Nar_10.63.8-1 acalati tvayi deva! padat padam galitasarvajale ca ghanotkare /

Nar_10.63.8-2 apahrte maruta marutam patistvadabhisankitadhih samupadravat //

Nar_10.63.9-1 samamupeyusi varsabhare tada pasupadhenukule ca vinirgate /

Nar_10.63.9-2 bhuvi vibho! samupahitabhudharah pramuditaih pasupaih parirebhise //

Nar_10.63.10-1 dharanimeva pura dhrtavanasi ksitidharoddharane tava kah sramah /

Nar_10.63.10-2 iti nutastridasaih kumalapate! gurupuralaya! palaya mam gadat //

Nar_10.64.1-1 alokya sailoddharanadirupam prabhavamuccaistava gopalokah /

Nar_10.64.1-2 visvesvaram tvamabhimatya visve nandah bhavajjatakamanvaprcchan //

Nar_10.64.2-1 gargodito nirgadito nijaya vargaya tatena tava prabhavah /

Nar_10.64.2-2 purvadhikstvayyanuraga esamaidhista tavad bahumanabharah //

Nar_10.64.3-1 tato'vamanoditatattvabodhah suradhirajah saha divyagavya /

Nar_10.64.3-2 upetya tustava sa nastagarvah sprstva padabjam manimaulina te //

Nar_10.64.4-1 snehastunaistvam surabhih payobhirgovindanamankitamabhyasincat /

Nar_10.64.4-2 eravatopahrtadivyagangapathobhirindro'pi ca jataharsah //

Nar_10.64.5-1 jagattrayese tvayi gokulesatayabhisikte sati gopavatah /

Nar_10.64.5-2 noke'pi vaikunthapade'pyalabhyam shriyam prapede bhavatah prabhavat //

Nar_10.64.6-1 kadacidantaryamunam prabhate snayan pita varunapurusena /

Nar_10.64.6-2 nitastamanetumagah purim tvam tam varunim karanamartyarupah //

Nar_10.64.7-1 sasambhramam tena jaladhipena prapujitastvam pratigrhya tatam /

Nar_10.64.7-2 upagatastatksanamatmageham pitavadat taccaritam nijebhyah //

Nar_10.64.8-1 harim viniscitya bhavantametan bhavatpadalokanabaddhatrsnan /

Nar_10.64.8-2 niriksya visno! paramam padam tad durapamanyaistvamadidrsastan //

Nar_10.64.9-1 sphuratparanandarasapravahaprapurnakaivalyamahapayodhau /

Nar_10.64.9-2 ciram nimagnah khalu gopasanghastvayaiva bhuman! punaruddhrtaste //

Nar_10.64.10-1 karabadaravadevam deva! kutravatare

Nar_10.64.10-2 nijapadamanavapyam darsitam bhaktibhajam /

Nar_10.64.10-3 tadiha pasuparupi tvam hi saksat paratman!

Nar_10.64.10-4 pavanapuranivasin! pahi mamamayebhyah //

Nar_10.65.1-1 gopijanaya kathitam niyamavasane

Nar_10.65.1-2 marotsavam tvamatha sadhayitum pravrttah /

Nar_10.65.1-3 sandrena candramahasa sisirikrtase

Nar_10.65.1-4 prapurayo muralikam yamunavanante //

Nar_10.65.2-1 sambhurchanabhiruditasvaramandalabhih

Nar_10.65.2-2 sammurchayantamakhilam bhuvanantaralam /

Nar_10.65.2-3 tvadvenunadamupakarnya vibho! tarunyas-

Nar_10.65.2-4 tattadrsam kamapi cittavimohamapuh //

Nar_10.65.3-1 ta gehakrtyaniratastanayaprasaktah

Nar_10.65.3-2 kantopasevanaparasca saroruhaksyah /

Nar_10.65.3-3 sarvam visrjya muraliravamohitaste

Nar_10.65.3-4 kantaradesamayi kantatano! sametah //

Nar_10.65.4-1 kascinnijangaparibhusanamadadhana

Nar_10.65.4-2 venupranadamupakarnya krtardhabhusah /

Nar_10.65.4-3 tvamagata nanu tathaiva vibhusitabhyas-

Nar_10.65.4-4 ta eva samrurucire tava locanaya //

Nar_10.65.5-1 haram nitambabhuvi kacana dharayanti

Nar_10.65.5-2 kancim ca kanthabhuvi deva! samagata tvam /

Nar_10.65.5-3 haritvamatmajaghanasya mukunda! tubhyam

Nar_10.65.5-4 vyaktam babhasa iva mugdhasukhi visesat //

Nar_10.65.6-1 kacit kuce punarasajjitakanculika

Nar_10.65.6-2 vyamohatah paravadhubhiralaksyamana /

Nar_10.65.6-3 tvamayayau nirupamapranayatibhara-

Nar_10.65.6-4 rajyabhisekavidhaye kalasidhareva //

Nar_10.65.7-1 kascid grhat kila niretumaparayantyas-

Nar_10.65.7-2 tvameva deva! hrdaye sudrdham vibhavya /

Nar_10.65.7-3 deham vidhuya paracitsukharupamekam

Nar_10.65.7-4 tvamavisan paramima nanu dhanyadhanyah //

Nar_10.65.8-1 jaratmana na paramatmataya smarantyo

Nar_10.65.8-2 naryo gatah paramahamsagatim ksanena /

Nar_10.65.8-3 tat tvam prakasaparamatmatanum kathanci-

Nar_10.65.8-4 ccitte vahannamrtamasramamasnuviya //

Nar_10.65.9-1 abhyagatabhirabhito vrajasundaribhir-

Nar_10.65.9-2 mugdhasmitardravadanah karunavaloki /

Nar_10.65.9-3 nissimakantijaladhistvamaveksyamano

Nar_10.65.9-4 visvaikahrdya! hara me paramesa! rogan //

Nar_10.66.1-1 upayatanam sudrsam kusumayudhabanapatavivasanam /

Nar_10.66.1-2 abhivanchitam vidhatum krtamatirapi ta jagatha vamamiva //

Nar_10.66.2-1 gaganagatam muninivaham sravayitum jagitha kulavadhudharmam /

Nar_10.66.2-2 dharmyam khalu te vacanam karma tu no nirmalasya visvasyam //

Nar_10.66.3-1 akarnya te pratipam vanimenidrsah param dinah /

Nar_10.66.3-2 ma ma karunasindho! parityajetyaticiram vilepustah //

Nar_10.66.4-1 tasam ruditairlapitaih karunakulamanaso murare! tvam /

Nar_10.66.4-2 tabhih samam pravrtto yamunapulinesu kamamabhirantum //

Nar_10.66.5-1 candrakarasyandalasatsundarayamunatatantavithisu /

Nar_10.66.5-2 gopijanottariyairapaditasamstaro nyasidastvam //

Nar_10.66.6-1 sumadhuranarmalapanaih karasamgrahanaisca cumbanollasaih /

Nar_10.66.6-2 gadhalinganasangaistvamanganalokamakulicakrse //

Nar_10.66.7-1 vasoharanadine yad vasoharanam pratisrutam tasam /

Nar_10.66.7-2 tadapi vibho! rasavivasasvantanam kantasubhruvamadadhah //

Nar_10.66.8-1 kandalitadharmalesam kundamrdusmeravaktrapathojam /

Nar_10.66.8-2 nandasuta! tvam trijagatsundaramupaguhya nandita balah //

Nar_10.66.9-1 virahesvangaramayah srngaramayasca sangame'pi tvam /

Nar_10.66.9-2 nitaramangaramayastatra punah sangame'pi citramidam //

Nar_10.66.10-1 radhatungapayodharasadhuparirambhalolupatmanam /

Nar_10.66.10-2 aradhaye bhavantam pavanapuradhisa! samaya sakalagadan //

Nar_10.67.1-1 sphuratparanandarasatmakena tvaya samasaditabhohalilah /

Nar_10.67.1-2 asimamanandabharam prapanna mahantamapurmadamambujaksyah //

Nar_10.67.2-1 niliyate'sau mayi mayyamayam ramapatirvisvamanobhiramah /

Nar_10.67.2-2 itisma sarvah kalitabhimana niriksya govinda! tirohito'bhuh //

Nar_10.67.3-1 radhabhidham tavadajatagarvamatipriyam gopavadhum murare! /

Nar_10.67.3-2 bhavanupadaya gato viduram taya saha svairaviharakari //

Nar_10.67.4-1 tirohite'tha tvayi jatatapah samam sametah kamalayataksyah /

Nar_10.67.4-2 vane vane tvam parimargayantyo visadamapurbhagavannaparam //

Nar_10.67.5-1 ha cuta! ha campaka! karnikara! ha mallike! malati! balavallyah! /

Nar_10.67.5-2 kim viksito no hrdayaikacora ityadi tastvatpravana vilepuh //

Nar_10.67.6-1 niriksito'yam sakhi! pankajaksah puro mametyakulamalapanti /

Nar_10.67.6-2 tvam bhavanacaksusi viksya kacit tapam sakhinam dvigunicakara //

Nar_10.67.7-1 tvadatmikasta yamunatatante tavanucakruh kila cestitani /

Nar_10.67.7-2 vicitya bhuyo'pi tathaiva manat tvaya viyuktam dadrsusca radham //

Nar_10.67.8-1 tatah samam ta vipine samantat tamovataravadhi margayantyah /

Nar_10.67.8-2 punarvimisra yamunatatante bhrsam vilepusca jagurgunamste //

Nar_10.67.9-1 tathavyathasamkulamanasanam vrajangananam karunaikasindho! /

Nar_10.67.9-2 jagattrayimohanamohanatma tvam pradurasirayi mandahasi //

Nar_10.67.10-1 sandigdhasandharsanamatmakantam tvam viksya tanvyah sahasa tadanim /

Nar_10.67.10-2 kim kim na cakruh pramadatibharat sa tvam gadat palaya marutesa! //

Nar_10.68.1-1 tava vilokanad goppikajanah pramadasamkulah pankajeksana! /

Nar_10.68.1-2 amrtadharaya sampluta iva stimitatam dadhustvatpurogatah //

Nar_10.68.2-1 tadanu kacana tvatkarambujam sapadi grhnati nirvisankitam /

Nar_10.68.2-2 ghanapayodhare sannidhaya sa pulakasamvrta tasthusi ciram //

Nar_10.68.3-1 tava vibho! pura komalam bhujam nijagalantare paryavestayat /

Nar_10.68.3-2 galasamudgatam pranamarutam pratinirundhativatiharsula //

Nar_10.68.4-1 apagatatrapa kapi kamini tava mukhambujat pugacarvitam /

Nar_10.68.4-2 pratigrhayya tad vaktrapankaje nidadhati gata purnakamatam //

Nar_10.68.5-1 vikaruno vane samvihaya mamapagato'si ka tvami sprset /

Nar_10.68.5-2 iti sarosaya tavadekaya sajalalocanam viksito bhavan //

Nar_10.68.6-1 iti mudakulairvallavijanaih samamupagato yamune tate /

Nar_10.68.6-2 mrdukucambaraih kalpitasane ghusrnabhasure paryasobhathah //

Nar_10.68.7-1 katividha krpa ke'pi sarvato dhrtadayodayah kecidashrite /

Nar_10.68.7-2 katicididrsa madrsesvatpityabhihito bhavan vallavijanaih //

Nar_10.68.8-1 ayi kumarika! naiva sankyatam kathinata mayi premakatare /

Nar_10.68.8-2 mayi yu cetaso vo'nuvrttaye krtamidam mayetyucivan bhavan //

Nar_10.68.9-1 ayi nisamyatam jivavallabhah! priyatamo jano nedrso mama /

Nar_10.68.9-2 tadiha ramyatam ramyayaminisvanuparodhamityalapo vibho! //

Nar_10.68.10-1 iti giradhikam modamedurairvrajavadhujanaih sakamaraman /

Nar_10.68.10-2 kalitakautuko rasakhelane gurupuripate! pahi mam gadat //

Nar_10.69.1-1 kesapasadhrtapicchikavitati sancalanmakarakundalam

Nar_10.69.1-2 harajalavanamalikalalitamangaragaghanasaurabham /

Nar_10.69.1-3 pitaceladhrtakancikancitamudancadamsumaninupuram

Nar_10.69.1-4 rasakeliparibhusitam tava hi rupamisa! kalayamahe //

Nar_10.69.2-1 tavadeva krtamandane kalitakanculikakucamandale

Nar_10.69.2-2 gandalolamanikundale yuvatimandale'tha parimandale /

Nar_10.69.2-3 antara sakalasundariyugalamindiraramana! sancaran

Nar_10.69.2-4 manjulam tadanu rasakelimayi kanjanabha! samupadadhah //

Nar_10.69.3-1 vasudeva! tava bhasamanamiha rasakelirasasaurabham

Nar_10.69.3-2 durato'pi khalu naradagaditamakalayya kutukakula /

Nar_10.69.3-3 vesabhusanavilasapesalavilasinisatasamavrta

Nar_10.69.3-4 nakato yugapadagata viyati vegato'tha suramandali //

Nar_10.69.4-1 venunadakrtatanadanakalaganaragagatiyojana-

Nar_10.69.4-2 lobhaniyamrdupadapatakrtatalamelanamanoharam /

Nar_10.69.4-3 panisamkvanitakankanam ca muhuramsalambitakarambujams

Nar_10.69.4-4 sronibimbacaladambaram bhajata rasakelirasadambaram //

Nar_10.69.5-1 sraddhaya viracitanuganakrtatarataramadhurasvare

Nar_10.69.5-2 nartane'tha lalitangaharalulitangaharamanibhusane /

Nar_10.69.5-3 sammadena krtapuspavarsamalamunmisad divisadam kulam

Nar_10.69.5-4 cinmaye tvayi niliyamanamiva sammumoha savadhukulam //

Nar_10.69.6-1 svinnasannatanuvallari tadanu kapi nama pasupangana

Nar_10.69.6-2 kantamamsamavalambate sma tava tantibharamukuleksana /

Nar_10.69.6-3 kacidacalitakuntala navapatirasaranavasaurabham

Nar_10.69.6-4 vancanena tava sancucumba bhujamancitorupulakankuram //

Nar_10.69.7-1 kapi gandabhuvi sannidhaya nijagandamakulitakundalam

Nar_10.69.7-2 punyapuranidhiranvavapa tava pugacarvitarasamrtam /

Nar_10.69.7-3 indiravihrtimandiram bhuvanasundaram hi natanantare

Nar_10.69.7-4 tvamavapya dadhuranganah kimu na sammadonmadadasantaram //

Nar_10.69.8-1 ganamisa! viratam kramena kila vadyamelanamuparatam

Nar_10.69.8-2 brahmasammadarasakulah sadasi kevalam nanrturanganah /

Nar_10.69.8-3 navidannapi ca nivikam kimapi kuntalimapi ca kanculim

Nar_10.69.8-4 jyotisamapi kadambakam divi vilambitam kimaparam bruve //

Nar_10.69.9-1 modasimni bhuvanam vilapya vihrtim samapya ca tato vibho!

Nar_10.69.9-2 kelisamptrditanirmalanganavagharmalesasubhagatmanam  /

Nar_10.69.9-3 manmathasahanacetasam pasupayositam sukrtacoditas-

Nar_10.69.9-4 tavadakalitamurtiradadhitha maraviraparamotsavan //

Nar_10.69.10-1 kelibhedaparilolitabhiratilalitabhirabalalibhih

Nar_10.69.10-2 svairamisa! nanu surajapayasi caru nama vihrtim vyadhah /

Nar_10.69.10-3 kanane'pi ca visarisitalakisoramarutamanohare

Nar_10.69.10-4 sunasaurabhamaye vilesitha vilasinisatavimohanam //

Nar_10.69.11-1 kaminiriti hi yaminisu khalu kamaniyakanidhe! bhavan

Nar_10.69.11-2 purnasammadarasarnavam kamapi yogigamyamanubhavayan /

Nar_10.69.11-3 brahmasankaramukhanapiha pasupanganasu bahumanayan

Nar_10.69.11-4 bhaktalokagamaniyarupa! kamaniya! krishna! paripahi mam //

Nar_10.70.1-1 iti tvayi rasakulam ramitavallabhe vallavah

Nar_10.70.1-2 kadapi punarambikakamiturambikakanane /

Nar_10.70.1-3 sametya bhavata samam nisi nisevya divyotsavam

Nar_10.70.1-4 sukham susupuragrasid vrajapamugranagastada //

Nar_10.70.2-1 samunmukhamatholmukairabhihate'pi tasmin bala-

Nar_10.70.2-2 damuncati bhavatpade nyapati pahi pahiti taih /

Nar_10.70.2-3 tada khalu pada bhavan samupagamya pasparsa tam

Nar_10.70.2-4 babhau sa ca nijam tanum samupasadya vaidyadharim //

Nar_10.70.3-1 sudarsanadhara! prabho! nanu sudarsanakhyo'smyaham

Nar_10.70.3-2 sunin kvacidapahasam ta iha mam vyadhurvahasam /

Nar_10.70.3-3 bhavatpadasamarpanadamalatam gato'smityasau

Nar_10.70.3-4 stuvan nijapadam yayau vrajapadam ca gopa muda //

Nar_10.70.4-1 kadapi khalu sirina viharati tvayi strijanair-

Nar_10.70.4-2 jahar dhanadanugah sa kila sankhacudo'balah /

Nar_10.70.4-3 atidrutamanudrutastamatha muktanarijanam

Nar_10.70.4-4 rurojitha siromanim halabhrte ca tasyadadah //

Nar_10.70.5-1 dinesu ca suhrjjanaih saha vanesu lilaparam

Nar_10.70.5-2 manobhavamanoharam rasitavenunadamrtam /

Nar_10.70.5-3 bhavantamamaridrsamamrtaparanadayinam

Nar_10.70.5-4 vicintya kimu nalapan virahatapita gopikah //

Nar_10.70.6-1 bhojarajabhrtakastvatha kascit kastadustapathadrstiraristah /

Nar_10.70.6-2 nisthurakrtirapasthuninadastisthate sma bhavate vrsarupi //

Nar_10.70.7-1 sakvaro'tha jagatidhrtihari murtimesa brhatim pradadhanah /

Nar_10.70.7-2 panktimasu parighurnya pasunam chandasam nidhimavapa bhavantam //

Nar_10.70.8-1 tungasrngamukhamasvabhiyantam sasangrhayya rabhasadabhiyam tam /

Nar_10.70.8-2 bhadrarupamapi daityamabhadram mardayannamadayah suralokam //

Nar_10.70.9-1 citramadya bhagavan! vrsaghatat susthirajani vrsasthitirurvyam /

Nar_10.70.9-2 vardhate ca vrsacetasi bhuyanmoda ityabhinuto'si surastvam //

Nar_10.70.10-1 auksakani! paridhavata duram viksyatamayamihoksavibhedi /

Nar_10.70.10-2 itthamattahasitaih saha gopairgehagastvamava vatapuresa! //

Nar_10.71.1-1 yatnesu sarvesvapi navakesi kesi sa bhojesituristabandhuh /

Nar_10.71.1-2 tvam sindhujavapya itiva matva sampraptavan sindhujavajirupah //

Nar_10.71.2-1 gandharvatamesa gato'pi ruksairnadaih samudvejitasarvalokah /

Nar_10.71.2-2 bhavadvilokavadhi gopavatim pramardya papah punara patat tvam //

Nar_10.71.3-1 tarksyarpitanghrestava tarksya esa ciksepa vaksobhuvi nama padam /

Nar_10.71.3-2 bhrgoh padaghatakatham nisamya svenapi sakyam taditiva mohat //

Nar_10.71.4-1 pravancayannasya khurancalam dragamum ca viksepitha duraduram /

Nar_10.71.4-2 sammurchito'pi hatimurchitena krodhosmana khaditumadrutastvam //

Nar_10.71.5-1 tvam vahadande krtadhisca bahadandam nyadhastasya mukhe tadanim /

Nar_10.71.5-2 tadvrddhiruddhasvasano gatasuh saptibhavannapyayamaikyamagat //

Nar_10.71.6-1 alambhamatrena pasoh suranam prasadake nutna ivasvamedhe /

Nar_10.71.6-2 krte tvaya harsavasat surendrastvam tustusuh kesavanamadheyam //

Nar_10.71.7-1 kamsaya te saurisutatvamuktva tam tadvadhotkam pratirudhya vaca /

Nar_10.71.7-2 praptena kesiksapanavasane shrinaradena tvamabhistuto'bhuh //

Nar_10.71.8-1 kadapi gopaih saha kananante nilayanakridanalolupam tvam /

Nar_10.71.8-2 mayatmajah prapa durantamayo vyomabhidho vyomacaroparodhi //

Nar_10.71.9-1 sa corapalayitavallavesu corayito gopasisun pasumsca /

Nar_10.71.9-2 guhasu krtva pidadhe silabhistvaya ca buddhva parimardito'bhut //

Nar_10.71.10-1 evamvidhaiscadbhutakelibhedairanandamurchamatulam vrajasya /

Nar_10.71.10-2 pade pade nutanayannasimam paratmarupin! pavanesa!payah //

Nar_10.72.1-1 kamso'tha naradagira vrajavasinam tva-

Nar_10.72.1-2 makarnya dirnahrdayah sa hi gandineyam /

Nar_10.72.1-3 ahuya karmukamakhacchalato bhavanta-

Nar_10.72.1-4 manetumenamahinodahinathasayin! //

Nar_10.72.2-1 akrura esa bhavadanghriparasciraya

Nar_10.72.2-2 tvaddarsanaksamamanah ksitipalabhitya /

Nar_10.72.2-3 tasyajnayaiva punariksitumudyatastvam-

Nar_10.72.2-4 anandabharamatibhuritaram babhara //

Nar_10.72.3-1 so'yam rathena sukrti bhavato nivasam

Nar_10.72.3-2 gacchan manorathaganamstvayi dharyamanan /

Nar_10.72.3-3 asvadayan muhurapayabhayena daivam

Nar_10.72.3-4 samprarthayan pathi na kincidapi vyajanat //

Nar_10.72.4-1 draksyami devasatagitagatim mpumamsam

Nar_10.72.4-2 spraksyami kimsvidapinama parisvajeya /

Nar_10.72.4-3 kim vaksyate sa khalu mam kva nu viksitah sya-

Nar_10.72.4-4 dittham ninaya sa bhavanmayameva margam //

Nar_10.72.5-1 bhuyah kramadabhivisan bhavadanghriputam

Nar_10.72.5-2 brndavanam haravirincasurabhivandyam /

Nar_10.72.5-3 anandamagna iva lagna iva pramohe

Nar_10.72.5-4 kim kim dasantaramavapa na pankajaksa! //

Nar_10.72.6-1 pasyannavandata bhavadvihrtisthalani

Nar_10.72.6-2 pamsusvavestata bhavaccaranankitesu /

Nar_10.72.6-3 kim brumahe bahujana hi tadapi jata

Nar_10.72.6-4 evam tu bhaktirala viralah paratman! //

Nar_10.72.7-1 sayam sa gopabhavanani bhavaccaritra-

Nar_10.72.7-2 gitamrtaprasrtakarnarasayanani /

Nar_10.72.7-3 pasyan pramodasariteva kilohyamano

Nar_10.72.7-4 gacchan bhavadbhavana nnidhimanvayasit //

Nar_10.72.8-1 tavad dadarsa pasudohavilokalolam

Nar_10.72.8-2 bhaktottamagatimiva pratipalayantam /

Nar_10.72.8-3 bhuman! bhavantamayamagrajavantamantar-

Nar_10.72.8-4 brahmanubhutirasasindhumivodvamantam //

Nar_10.72.9-1 sayantanaplavavisesaviviktagatrau

Nar_10.72.9-2 dvau pitanilarucirambaralobhaniyau /

Nar_10.72.9-3 natiprapancadhrtabhusanacaruvesau

Nar_10.72.9-4 mandasmitardravadanau sa yuvam dadarsa //

Nar_10.72.10-1 durad rathat samavaruhya namantamena-

Nar_10.72.10-2 mutthapya bhaktakulamaulimathopaguhan /

Nar_10.72.10-3 harsanmitaksaragira kusalanuyogi

Nar_10.72.10-4 panim pragrhya sabalo'tha grham ninetha //

Nar_10.72.11-1 nandena sakamamitadaramarcayitva

Nar_10.72.11-2 tam yadavam taduditam nisamayya vartam /

Nar_10.72.11-3 gopesu bhupatinidesakatham nivedya

Nar_10.72.11-4 nanakathabhiriha tena nisamanaisih //

Nar_10.72.12-1 candragrhe kimuta candrabhagagrhe nu

Nar_10.72.12-2 radhagrhe nu bhavane kimu maitravinde /

Nar_10.72.12-3 dhurtto vilambata iti pramadabhiruccai-

Nar_10.72.12-4 rasankito nisi marutpuranatha! payah //

Nar_10.73.1-1 misamayya tavatha yanavartam bhrsamartah pasupalabalikastah /

Nar_10.73.1-2 kimidam kimidam katham nvitimah samavetah paridevitanyakurvan //

Nar_10.73.2-1 karunanidhiresu nandasunuh kathamasman visrjedananyanathah /

Nar_10.73.2-2 bata nah kimu daivamevamasiditi tastvadgatamanasa vilepuh //

Nar_10.73.3-1 caramaprahare pratisthamanah saha pitra nijamitramandalaisca /

Nar_10.73.3-2 paritapabharam nitambininam samayisyan vyamucah sakhayamekam //

Nar_10.73.4-1 aciradupayami sannidhim vo bhavita sadhu mayaiva sangamashrih /

Nar_10.73.4-2 amrtambunidhau nimajjayisye drutamityasvasita vadhurakarsih //

Nar_10.73.5-1 savisadabharam sayancamuccairatiduram vanitabhiriksyamanah /

Nar_10.73.5-2 mrdu taddisi patayannapangan sabalo'krurarathena nirgato'bhuh //

Nar_10.73.6-1 anasa bahulena vallavanam manasa canugato'tha vallabhanam /

Nar_10.73.6-2 vanamartabhrgam visannavrksam samatito yamunatatimayasih //

Nar_10.73.7-1 miyamaya nimajjya varini tvamabhiviksyatha rathe'pi gandineyah /

Nar_10.73.7-2 vivaso'jani kinnvidam vibhoste nanu citram tvavalokanam samantat //

Nar_10.73.8-1 punaresa nimajjya punyasali purusam tvam paramam bhumangabhoge /

Nar_10.73.8-2 arikambugadambujaih sphurantam surasiddhoghaparitamaluloke //

Nar_10.73.9-1 sa tada paramatmasaukhyasindhau vinimagnah pranuvan prakarabhedaih /

Nar_10.73.9-2 avilokya punasca harsasindhoranuvrttya pulakavrto yayau tvam //

Nar_10.73.10-1 kimu sitalima mahan jale yat pulako'saviti coditena tena /

Nar_10.73.10-2 atiharsaniruttarena sardham rathavasi pavanesa! pahi mam tvam //

Nar_10.74.1-1 samprapto mathuram dinardhavigame tatrantarasmin vasa-

Nar_10.74.1-2 nnarame vihitasanah sakhijanairyatah purimiksitum /

Nar_10.74.1-3 prapo rajapatham cirasrutidhrtavyalokakautuhala-

Nar_10.74.1-4 stripumsodyadaganyapunyanigalairakrsyamano nu kim //

Nar_10.74.2-1 tvatpadaddutivat saragasubhagastvanmurtivad yositah

Nar_10.74.2-2 samprapta vilasatpayodhararuco lola bhavaddrstivat /

Nar_10.74.2-3 harinyastvadurassthalivadayi te mandasmitapraudhiva-

Nar_10.74.2-4 nnairmalyollasitah kacaugharucivad rajatkalapashritah //

Nar_10.74.3-1 tasamakalayannapangavalanairmodam praharsadbhuta-

Nar_10.74.3-2 vyalolesu janesu tatra rajakam kancit patim prarthayan /

Nar_10.74.3-3 kaste dasyati rajakiyavasanam yahiti tenoditah

Nar_10.74.3-4 sadyastasya karena sirsamahrthah so'pyapa punyam gatim //

Nar_10.74.4-1 bhuyo vayakamekamayatamatim tosena vesocitam

Nar_10.74.4-2 dasvamsam svapadam ninetha sukrtam ko veda jivatmanam /

Nar_10.74.4-3 malabhih stabakaih stavairapi punarmalakrta manito

Nar_10.74.4-4 bhaktim tena vrtam didesitha param laksmim ca laksmipate! //

Nar_10.74.5-1 kubjamabjavilocanam pathi punardrstvangarage taya

Nar_10.74.5-2 datte sadhu kilangaragamadadastasya mahantam hrdi /

Nar_10.74.5-3 cittasthamrjutamatha prathayitum gatre'pi tasyah sphutam

Nar_10.74.5-4 grhnan manju karena tamudanayastavajjagatsundarim //

Nar_10.74.6-1 tavanniscitavaibhavastava vibho! natyantapapa jana

Nar_10.74.6-2 yatkincid dadate sma saktyanugunam tambulamalyadikam /

Nar_10.74.6-3 grhnanah kusumadi kincana tada marge nibaddhanjalir-

Nar_10.74.6-4 natistham bata yato'dya vipulamartim vrajami prabho! //

Nar_10.74.7-1 esyamiti vimuktayapi bhagavannalepadatrya taya

Nar_10.74.7-2 durat kataraya niriksitagatistvam praviso gopuram /

Nar_10.74.7-3 aghosanumitatvadagamamahaharsollaladdevaki-

Nar_10.74.7-4 vaksojapragalatpayorasamisat tvatkirtirantargata //

Nar_10.74.8-1 avisto nagarim mahotsavavatim kodandasalam vrajan

Nar_10.74.8-2 madhuryena nu tejasa nu purusairdurena dattantarah /

Nar_10.74.8-3 sragbhirbhusitamarcitam varadhanurma meti vadat purah

Nar_10.74.8-4 pragrhnah samaropayah kila samakraksirabhanksirapi //

Nar_10.74.9-1 svah kamsaksapanotsavasya puratah prarambhaturyopama-

Nar_10.74.9-2 scapadhvamsamahadhvanistava vibho! devanaromancayat /

Nar_10.74.9-3 kamsasyapi ca vepathustaduditah kodandakhandadvayi-

Nar_10.74.9-4 candabhyahataraksipurusaravairutkulito'bhut tvaya //

Nar_10.74.10-1 sistairdustajanaisca drstamihima pritya ca bhitya tatah

Nar_10.74.10-2 sampasyan purasampadam pravivaran sayam gato vatikam /

Nar_10.74.10-3 shridamna saha radhikavirahajam khedam vadan prasvapa-

Nar_10.74.10-4 nnanandannavatarakaryaghatanad vatesa! samraksa mam //

Nar_10.75.1-1 pratah santrastabhojaksitipativacasa prastute mallaturye

Nar_10.75.1-2 sanghe rajnam ca mancanabhiyayusi gate nandagope'pi harmyam /

Nar_10.75.1-3 kamse saudhadhirudhe tvamapi sahabalah sanugascaruveso

Nar_10.75.1-4 rangadvaram gato'bhuh kupitakuvalayapidanagavalidham //

Nar_10.75.2-1 papisthapehi margad drutamiti vacasa nisturakruddhabuddhe-

Nar_10.75.2-2 ragbasthasya pranodadadhikajavajusa hastina grhyamanah /

Nar_10.75.2-3 kelimukto'tha gopikucakalasaciraspardhinam kumbhamasya

Nar_10.75.2-4 vyahatyaliyathastvam caranabhuvi punarnirgato valguhasi //

Nar_10.75.3-1 hastaprapyo'pyagamyo jhatiti munijanasyeva dhavan gajendram

Nar_10.75.3-2 kridannapatya bhumau punarabhipatatastasya dantam sajivam /

Nar_10.75.3-3 muladunmulya tanmulagamahitamahamauktikanyatmamitre

Nar_10.75.3-4 pradastvam haramebhirlalitaviracitam radhikayai diseti //

Nar_10.75.4-1 grhnanam dantamamse yutamatha halina rangamangavisantam

Nar_10.75.4-2 tvam mangalyangabhangirabhasahrtamanolocana viksya lokah /

Nar_10.75.4-3 hamho dhanyo nu nando nahi nahi pasupalangana no yasoda

Nar_10.75.4-4 no no dhanyeksanah smastrijagati vayameveti sarve sasamsuh //

Nar_10.75.5-1 purnam brahmaiva saksanniravadhiparamanandasandraprakasam

Nar_10.75.5-2 gopesu tvam vyalasirna khalu bahujanaistavadavedito'bhuh /

Nar_10.75.5-3 drstvatha tvam tadedamprathamamupagate punyakale janaughah

Nar_10.75.5-4 purnananda vipapah sarasamabhijagustvatkrtani smrtani //

Nar_10.75.6-1 canuro mallavirastadanu nrpagira mustiko mustisali

Nar_10.75.6-2 tvam ramam cabhipede jhatajhatiti mitho mustipatatiruksam /

Nar_10.75.6-3 utpatapatanakarsanavividharananyasatam tatra citram

Nar_10.75.6-4 mrtyoh prageva mallaprabhuragamadayam bhuriso bandhamoksan //

Nar_10.75.7-1 ha dhik kastam kumaarau sulalitavapusau mallavirau kathorau

Nar_10.75.7-2 na draksyamo vrajamastvaritamiti jane bhasamane tadanim /

Nar_10.75.7-3 canuram tam karadbhramanavigaladasum pothayamasithorvyam

Nar_10.75.7-4 pisto'bhunmustiko'pi drutamatha halina nastasistairdadhave //

Nar_10.75.8-1 kamsah samvaryam tnryam khalamatiravidan karyamaryan pit msta-

Nar_10.75.8-2 nahantum vyaptamurtestava ca samasisad mancamancannudancata-

Nar_10.75.8-3 khangavyavalgadussamgrahamapi ca hathat pragrahiraugrasenim //

Nar_10.75.9-1 sadyo nispistasandhim bhuvi narapatimapatya tasyoparistat

Nar_10.75.9-2 tvayyapatye tadaiva tvadupari patita nakinam puspavrstih /

Nar_10.75.9-3 kim kim brumastadanim satatamapi bhiya tvadgatatma sa bheje

Nar_10.75.9-4 sayujyam tvadvadhottha parama! paramiyam vasana kalanemeh //

Nar_10.75.10-1 tad bhrat nasta pistva drutamatha pitarau sannamannugrasenam

Nar_10.75.10-2 krtva rajanamuccairyadukulamakhilam modayan kamadanaih /

Nar_10.75.10-3 bhaktanamuttamam coddhavamamaraguroraptanitim sakhayam

Nar_10.75.10-4 labdhva tusto nagaryam pavanapurapate! rundhi me sarvarogan //

Nar_10.76.1-1 gatva sandipanimatha catussastimatrairahobhih

Nar_10.76.1-2 sarvajnastvam saha musalina sarvavidyam grhitva /

Nar_10.76.1-3 putram nastam yamanilayanadahrtam daksinartham

Nar_10.76.1-4 dattva tasmai nijapuramaga nadayan pancajanyam //

Nar_10.76.2-1 smrtva smrtva pasupasudrsah premabharapranunnah

Nar_10.76.2-2 karunyena tvamapi vivasah prahinoruddhavam tam /

Nar_10.76.2-3 kincamusmai paramasuhrde bhaktavaryaya tasam

Nar_10.76.2-4 bhaktyudrekam sakalabhuvane durlabham darsayisyan //

Nar_10.76.3-1 tvanmahatmyaprathimapisunam gokulam prapya sayam

Nar_10.76.3-2 tvadvartabhirbahu sa ramayamasa nandam yasodam /

Nar_10.76.3-3 pratardrstva manimayaratham sankitah pankajaksyah

Nar_10.76.3-4 srutvau praptam bhavadanucaram tyaktakaryah samiyuh //

Nar_10.76.4-1 drstva cainam tvadupamalasadvesabhusabhiramam

Nar_10.76.4-2 smrtva smrtva tava vilasitanyuccakaistani tani /

Nar_10.76.4-3 ruddhalapah kathamapi punargadgadam vacamucuh

Nar_10.76.4-4 saujanyadin nijaparabhidamapyalam vismarantyah //

Nar_10.76.5-1 shriman! kim tvam pitrjanakrte presito nirdayena

Nar_10.76.5-2 kvasau kanto nagarasudrsam ha hare! natha! payah /

Nar_10.76.5-3 aslesanamamrtavapuso hanta te cumbanana-

Nar_10.76.5-4 munmadanam kuhakavacasam vismaret kanta! ka va //

Nar_10.76.6-1 rasakridalulitalalitam vislathatkesapasam

Nar_10.76.6-2 mandodbhinnasramajalakanam lobhaniyam tvadangam /

Nar_10.76.6-3 karunyabdhe! sakrdapi samalingitum darsayeti

Nar_10.76.6-4 premonmadad bhuvanamadana! tvatpriyastvam vilepuh //

Nar_10.76.7-1 evamprayairvivasavacanairakula gopikastas-

Nar_10.76.7-2 tvatsandesaih prakrtimanayat so'tha vijnanagarbhaih /

Nar_10.76.7-3 bhuyastabhirmuditamatibhistvanmayibhirvadhubhis-

Nar_10.76.7-4 tattadvartasarasamanayat kanicid vasarani //

Nar_10.76.8-1 tvatprodganaih sahitamanisam sarvato gehakrtyam

Nar_10.76.8-2 tvadvartaiva prasarati mithah saiva cotsvapalapah /

Nar_10.76.8-3 cestah prayastvadanukrtayastvanmayam sarvamevam

Nar_10.76.8-4 drstva tatra vyamuhadadhikam vismayaduddhavo'yam //

Nar_10.76.9-1 radhaya me priyatamamidam matpriyaivam braviti

Nar_10.76.9-2 tvam kim maunam kalayasi sakhe! manini matpriyeva /

Nar_10.76.9-3 ityadyeva pravadati sakhi! tvatpriyo nirjane ma-

Nar_10.76.9-4 mitthamvadairaramayadayam tvatpriyamutpalaksim //

Nar_10.76.10-1 esyami draganupagamanam kevalam karyabharad

Nar_10.76.10-2 vislese'pi smaranadrdhatasambhavanmastu khedah /

Nar_10.76.10-3 brahmanande milati nacirat sangamo va viyogas-

Nar_10.76.10-4 tulyo vah syaditi tava gira so'karonnirvyathastah //

Nar_10.76.11-1 evam bhaktih sakalabhuvane nesita na sruta va

Nar_10.76.11-2 kim sastraughaih kimiha tapasa gopikabhyo namo'stu /

Nar_10.76.11-3 ityanandakulamupagatam gokuladuddhavam tam

Nar_10.76.11-4 drstva hrsto gurupurapate! pahi mamamayaughat //

Nar_10.77.1-1 sairandhryastadanu ciram smaraturaya

Nar_10.77.1-2 yato'bhuh salalitamuddhavena sardham /

Nar_10.77.1-3 avasam tvadupagamotsavam sadaiva

Nar_10.77.1-4 dhyayantyah pratidinavasasajjikayah //

Nar_10.77.2-1 upagate tvayi purnamanoratham

Nar_10.77.2-2 pramadasambhramakamprapayodharam /

Nar_10.77.2-3 vividhamananamadadhatim muda

Nar_10.77.2-4 rahasi tam ramayancakrse sukham //

Nar_10.77.3-1 prsta varam punarasavavrnod varaki

Nar_10.77.3-2 bhuyastvaya suratameva nisantaresu /

Nar_10.77.3-3 sayujyamastviti vaded budha eva kamam

Nar_10.77.3-4 samipyamastvanisamityapi nabravit kim //

Nar_10.77.4-1 tato bhavan deva! nisasu kasucin-

Nar_10.77.4-2 mrgidrsam tam nibhrtam vinodayan /

Nar_10.77.4-3 adadupasloka iti srutam sutam

Nar_10.77.4-4 sa naradat sattvatatantravid babhau //

Nar_10.77.5-1 akruramandiramito'tha baloddhavabhya-

Nar_10.77.5-2 mabhyarcito bahu nuto muditena tena /

Nar_10.77.5-3 enam visrjya vipinagatapandaveya-

Nar_10.77.5-4 vrttam viveditha tatha dhrtarastracestam //

Nar_10.77.6-1 vighatajjamatuh paramasuhrdo bhojanrpater-

Nar_10.77.6-2 jarasandhe rundhatyanavadhirusandhe'tha mathuram /

Nar_10.77.6-3 rathadyairdyolabdhaih katipayabalastvam balayuta-

Nar_10.77.6-4 strayovimsatyaksauhini tadupanitam samahrthah //

Nar_10.77.7-1 baddham baladatha balena balottaram tvam

Nar_10.77.7-2 bhuyo balodyamarasena mumocithainam /

Nar_10.77.7-3 nissesadigjayasamahrtavisvasainyat

Nar_10.77.7-4 ko'nyastato hi balapaurusavamstadanim //

Nar_10.77.8-1 bhagnah sa lagnahrdayo'pi nrpaih pranunno

Nar_10.77.8-2 yuddham tvaya vyadhita sodasakrtva evam /

Nar_10.77.8-3 aksauhinih siva sivasya jaghantha visno!

Nar_10.77.8-4 sambhuya saikanavatitrisatam tadanim //

Nar_10.77.9-1 astadase'sya samare samupeyusi tvam

Nar_10.77.9-2 drstva puro'tha yavanam yavanatrikotya /

Nar_10.77.9-3 tvastra vidhapya puramasu payodhimadhye

Nar_10.77.9-4 tatratha yogabalatah svajanananaisih //

Nar_10.77.10-1 padbhyam tvam padmamali cakit iva purannirgato dhavamano

Nar_10.77.10-2 mlecchesenanuyato vadhasukrtavihinena saile nyalaisih /

Nar_10.77.10-3 suptenanghryahatena drutamatha mucukundena bhasmikrte'smin

Nar_10.77.10-4 bhupayasmai guhante sulalitavapusa tasthise bhaktibhaje //

Nar_10.77.11-1 eksvako'ham virakto'smyakhilanrpasukhe tvatprasadaikakanksi

Nar_10.77.11-2 ha deveti stuvantam varavitatisu tam nisprham viksya hrsyan /

Nar_10.77.11-3 muktestulyam ca bhaktim dhutasakalamalam moksamapyasu dattva

Nar_10.77.11-4 karyam himsavisuddhyai tapa iti ca tada prartha lokapratityai //

Nar_10.77.12-1 tadanu mathuram gatva hatva camum yavanahrtam

Nar_10.77.12-2 magadhapatina marge sainyaih pureva nivaritah /

Nar_10.77.12-3 caramavijayam darpayasmai pradaya palayito

Nar_10.77.12-4 jaladhinagarim yato vatalayesvara! pahi mam //

Nar_10.78.1-1 tridivavardhakivardhitakausalam tridasdattasamastavibhutimat /

Nar_10.78.1-2 jaladhimadhyagatah tvamabhusayo navapuram vapurancitarocisa //

Nar_10.78.2-1 dadusi revatabhubhrti revatim halabhrte tanayam vidhisasanat /

Nar_10.78.2-2 mahitamutsavaghosamapupusah samuditairmuditaih saha yadavaih //

Nar_10.78.3-1 atha vidarbhasutam khalu rukminim pranayinim tvayi deva! sahodarah /

Nar_10.78.3-2 svayamaditsata cedimahibhuje svatamasa tamasadhumupasrayan //

Nar_10.78.4-1 ciradhrtapranaya tvayi balika sapadi kanksitabhangasamakula /

Nar_10.78.4-2 tava nivedayitum dvijamadisat svakadanam kadanangavinirmitam //

Nar_10.78.5-1 dvijasuto'pi ca turnamupayayau tava puram hi durasadurasadam /

Nar_10.78.5-2 mudamavapa ca sadarapujitah sa bhavata bhavatapahrta svayam //

Nar_10.78.6-1 sa ca bhavantamavocata kundine nrpasuta khalu rajati rukmini /

Nar_10.78.6-2 tvayi samutsukaya nijadhiratarahitaya hi taya prahito'smyaham //

Nar_10.78.7-1 tava hrtasmi puraiva gunairaham harati mam kila cedinrpo'dhuna /

Nar_10.78.7-2 ayi krpalaya! palaya mamiti prajagade jagadekapate! taya //

Nar_10.78.8-1 asaranam yadi mam tvamupeksase sapadi jivitameva jahamyaham /

Nar_10.78.8-2 iti gira sutanoratanod bhrsam suhrdayam hrdayam tava kataram //

Nar_10.78.9-1 akathayastvamathainamaye sakhe! tadadhika mama manmathavedana /

Nar_10.78.9-2 nrpasamaksamupetya haramyaham tadayi tam dayitamasiteksanam //

Nar_10.78.10-1 pramuditena ca tena samam tada rathagato laghu kundinameyivan /

Nar_10.78.10-2 gurumarutpuranayaka! me bhavan vitanutam tanutam nikhilapadam //

Nar_10.79.1-1 balasametabalanugato bhavan puramagahata bhismakamanitah /

Nar_10.79.1-2 dvijasutam tvadupagamavadinam dhrtarasa tarasa prananama sa //

Nar_10.79.2-1 bhuvanakantamaveksya bhavadvapurnrpasutasya nisamya ca cestitam /

Nar_10.79.2-2 vipulakhedajusam puravasinam saruditairuditairagamannisa //

Nar_10.79.3-1 tadanu vanditumindumukhi sivam vihitamangalabhusanabhasura /

Nar_10.79.3-2 niragamad bhavadarpitajivita svapuratah puratah subhatavrta //

Nar_10.79.4-1 kulavadhubhirupetya kumarika girisutam paripujya ca sadaram /

Nar_10.79.4-2 muhurayacata tatpadapankaje nipatita patitam tava kevalam //

Nar_10.79.5-1 samavalokya kutuhalasankule nrpakule nibhrtam tvayi ca sthite /

Nar_10.79.5-2 nrpasuta niragad girijalayat suruciram ruciranjitadinmukha //

Nar_10.79.6-1 bhuvanamohanaruparuca tada vivasitakhilarajakadambaya /

Nar_10.79.6-2 tvamapi deva! kataksavimoksanaih pramadaya madayancakrse manak //

Nar_10.79.7-1 kva tu gamisyasi candramukhiti tam sarasametya karena haran ksanat /

Nar_10.79.7-2 samadhiropya ratham tvamapahrtha bhuvi tato vitato ninado dvisam //

Nar_10.79.8-1 kva nu gatah pasupala iti krudha krtarana yadubhisca jita nrpah /

Nar_10.79.8-2 na tu bhavanudacalyata tairaho pisunakaih sunakairiva kesari //

Nar_10.79.9-1 tadanu rukminamagatamahave vadhamupeksya nibadhya virupayan /

Nar_10.79.9-2 hrtamadam parimucya baloktibhih puramaya ramaya saha kantaya //

Nar_10.79.10-1 navasamagamaljjitamanasam pranayakautukajrmbhitamanmatham /

Nar_10.79.10-2 aramayah khalu natha! yathasukham rahasi tam hasitamsulasanmukhim //

Nar_10.79.11-1 vividhanarma bhirevamaharnisam pramadamakalayan punarekada /

Nar_10.79.11-2 rjumateh kila vakragira bhavan varatanoratanodatilolatam //

Nar_10.79.12-1 tadadhikairatha lalanakausalaih pranayinimadhikam ramayannimam /

Nar_10.79.12-2 ayi mukunda! bhavaccaritani nah pragadatam gadatantimapakuru //

Nar_10.80.1-1 satrajitastvamatha lubdhavadarkalabdham

Nar_10.80.1-2 divyam spamantakamanim bhagavannayacih /

Nar_10.80.1-3 tatkaranam bahuvidham mama bhati nunam

Nar_10.80.1-4 tasyatmajam tvayi ratam chalato vivodhum //

Nar_10.80.2-1 adattam tam tubhyam manivaramanenalpamanasa

Nar_10.80.2-2 prasenastadbhrata galabhuvi vahan prap mrgayam /

Nar_10.80.2-3 ahannenam simho manimahasi mamsabhramavasat

Nar_10.80.2-4 kapindrastam hatva manimapi ca balaya dadivan //

Nar_10.80.3-1 sasamsuh satrajidgiramanu janastvam maniharam

Nar_10.80.3-2 jananam piyusam bhavati guninam dosakanika /

Nar_10.80.3-3 tatah sarvajno'pi svajanasahito marganaparah

Nar_10.80.3-4 prasenam tam drstva harimapi gato'bhuh kapiguham //

Nar_10.80.4-1 bhavantamavitarkayannativayah svayam jambavan

Nar_10.80.4-2 mukundasaranam hi mam ka iha roddhumityalapan /

Nar_10.80.4-3 vibho! raghupate! hare! jaya jayetyalam mustibhi-

Nar_10.80.4-4 scaramstava samarcanam vyadhita bhaktacudamanih //

Nar_10.80.5-1 buddhvatha tena dattam navaramanim varamanim ca parigrhnan /

Nar_10.80.5-2 anugrhnannamumagah sapadi ca satrajite manim pradah //

Nar_10.80.6-1 tadanu sa khalu vridalolo vilolavilocanam

Nar_10.80.6-2 duhitaramaho dhiman bhamam giraiva pararpitam /

Nar_10.80.6-3 adita manina tubhyam labhyam sametya bhavanapi

Nar_10.80.6-4 pramuditamanastasyaivadanmanim gahanasayah //

Nar_10.80.7-1 vridakulam ramayati tvayi satyabhamam

Nar_10.80.7-2 kaunteyadahakathayatha kurun prayate /

Nar_10.80.7-3 hi gandineyakrtavarmagira nipatya

Nar_10.80.7-4 satrajitam satadhanurmanimajahara //

Nar_10.80.8-1 sokat kurunupagatamavalokya kantam

Nar_10.80.8-2 hatva drutam satadhunam samaharsayastam /

Nar_10.80.8-3 ratne sasanka iva maithilagehametya

Nar_10.80.8-4 ramo gadam samasisiksata dhartarastram //

Nar_10.80.9-1 akrura esa bhagavan! bhavadicchayaiva

Nar_10.80.9-2 satrajitah kucaritasya yuyoja himsam /

Nar_10.80.9-3 akrurato manimanahrtavan punastvam

Nar_10.80.9-4 tasyaiva bhutimupadhatumiti bruvanti //

Nar_10.80.10-1 bhaktastvayi sthiratarah sa hi gandineyas-

Nar_10.80.10-2 tasyaiva kapathamatih kathamisa! jata /

Nar_10.80.10-3 vijnanavan prasamavanahamityudirnam

Nar_10.80.10-4 garvam dhruvam samayitum bhavata krtaiva //

Nar_10.80.11-1 yatam bhayena krtavarmayutam punasta-

Nar_10.80.11-2 mahuya tadvinihitam ca manim prakasya /

Nar_10.80.11-3 tatriva suvaratadhare vinidhaya tusyan

Nar_10.80.11-4 bhamakucantarasayah pavanesa! payah //

Nar_10.81.1-1 snigdham mugdham satatamapi tam lalayan satyabhamam

Nar_10.81.1-2 yato bhuyah saha khalu taya yajnasenivivaham /

Nar_10.81.1-3 parthaprityai punarapi panagasthito hastipuryam

Nar_10.81.1-4 sakraprastham puramapi vibho! samvidhayagato'bhuh //

Nar_10.81.2-1 bhadram bhadram bhavadavarajam kauravenarthyamanam

Nar_10.81.2-2 tvadvaca tamahrta kuhanamaskari sakrasunuh /

Nar_10.81.2-3 tatra kruddham balamanunayan pratyagastena sardham

Nar_10.81.2-4 sakraprastham priyasakhamude satyabhamasahayah //

Nar_10.81.3-1 tatra kridannapi ca yamunakuladrstam grhitva

Nar_10.81.3-2 tam kalindim nagaramagamah khandavaprinitagnih /

Nar_10.81.3-3 bhratrtrastam pranayavivasam deva! paitrsvaseyim

Nar_10.81.3-4 rajnam madhye sapadi jahrise mitravindamavantim //

Nar_10.81.4-1 satyam gatva punarudavaho nagnajinnandanam tam

Nar_10.81.4-2 baddhva saptapi ca vrsavaran saptamurtirnimesat /

Nar_10.81.4-3 bhadram nama pradaduratha te deva! santardanadyas-

Nar_10.81.4-4 tatsodaryam varada! bhavatah sapi paitrsvaseyi //

Nar_10.81.5-1 parthadyairapyakrtalavanam toyamatrabhilaksyam

Nar_10.81.5-2 laksam chitva sapharamavrtha laksanam madrakanyam /

Nar_10.81.5-3 astavevam tava samabhavan vallabhastatra madhye

Nar_10.81.5-4 susrotha tvam surapatigira bhaumaduscestitani //

Nar_10.81.6-1 smrtayatam paksipravaramadhirudhastvamagamo

Nar_10.81.6-2 vahannanke bhamamupavanamivaratinagaram /

Nar_10.81.6-3 vibhindan durgani trutitaprtanasonitarasaih

Nar_10.81.6-4 puram tavat pragjyotisamakuruthah sonitapuram //

Nar_10.81.7-1 murastvam pancasyo jaladhivanamadhyadudapatat

Nar_10.81.7-2 sa cakre cakrena pradalitasira manksu bhavata /

Nar_10.81.7-3 catudantairdantavalapatibhirindhanasamaram

Nar_10.81.7-4 rathangenacchitva narakamakarostirnarakam //

Nar_10.81.8-1 stuto bhumya rajyam sapadi bhagadatte'sya tanaye

Nar_10.81.8-2 gajam caikam dattva prajighayitha nagan nijapurim /

Nar_10.81.8-3 khalenabaddhanam svagatamanasam sodasa punah

Nar_10.81.8-4 sahasrani strinamapi ca dhanarasim ca vipulam //

Nar_10.81.9-1 bhaumapahrtakundalam tadaditerdatum prayato divam

Nar_10.81.9-2 sakradyairmahitah samam dayitaya dyustrisu dattahviya /

Nar_10.81.9-3 hrtva kalpatarum rusabhipatitam jitvendramabhyagamas-

Nar_10.81.9-4 tattu shrimadadosa idrsa iti vyakhyatumevakrthah //

Nar_10.81.10-1 kalpadrum satyabhamabhavanabhuvi srjan dvyastasahasrayosah

Nar_10.81.10-2 svikrtya pratyagaram vihitabahuvapurlalayan kelibhedaih /

Nar_10.81.10-3 ascaryannaradalokitavividhagatistatra tatrapi gehe

Nar_10.81.10-4 bhuyah sarvasu kurvan dasa dasa tanayan pahi vatalayesa! //

Nar_10.82.1-1 pradyumno raukmineyah sa khalu tava kala sambarenahrtastam

Nar_10.82.1-2 hatva ratya sahapto nijapuramaharad rukmikanyam ca dhanyam /

Nar_10.82.1-3 tatputro'thaniruddho gunanidhiravahad rocanam rukmipautrim

Nar_10.82.1-4 tatrodvahe gatastvam nyavadhi musalina rukmyapi dyutavairat //

Nar_10.82.2-1 banasya sa balisutasya sahasrabahor-

Nar_10.82.2-2 mahesvarasya mahita duhita kilosa /

Nar_10.82.2-3 tvatpautramenamaniruddhamadrstapurvam

Nar_10.82.2-4 svapne'nubhuya bhagavan! virahaturabhut //

Nar_10.82.3-1 yoginyativa kusala khalu citralekha

Nar_10.82.3-2 tasyah sakhi vilikhati tarunanasesan /

Nar_10.82.3-3 tatraniruddhamusya viditam nisaya-

Nar_10.82.3-4 manesta yogabalato bhavato niketat //

Nar_10.82.4-1 kanyapure dayitaya sukhamaramantam

Nar_10.82.4-2 cainam kathancana babandhusi sarvabandhau /

Nar_10.82.4-3 shrinaradoktatadudantadurantarosais-

Nar_10.82.4-4 tvam tasya sonitapuram yadubhirnyarundhah //

Nar_10.82.5-1 puripalah sailapriyaduhitrnatho'sya bhagavan

Nar_10.82.5-2 samam bhutavratairyadubalamasankam nirurudhe /

Nar_10.82.5-3 mahaprano bano jatiti yuyudhanena yuyudhe

Nar_10.82.5-4 guhah pradyumnena tvamapi purahantra jaghatise //

Nar_10.82.6-1 niruddhasesastre mumuhusi tavastrena girise

Nar_10.82.6-2 druta bhuta bhitah pramathakulavirah pramathitah /

Nar_10.82.6-3 paraskandat skandah kusumasarabanaisca sacivah

Nar_10.82.6-4 sa kumbhando bhandam navamiva balenasu bibhide //

Nar_10.82.7-1 capanam pancasatya prasabhamupagate chinnacape'tha bane

Nar_10.82.7-2 vyarthe yate sameto jvarapatirasanairajvari tvajjvarena /

Nar_10.82.7-3 jnani stutvatha dattva tava caritajusam vijvaram sa jvaro'gat

Nar_10.82.7-4 prayo'ntarjnanavanto'pi ca bahutamasa raudracesta hi raudrah //

Nar_10.82.8-1 banam nanayudhogram punarabhipatitam durpadosad vitanvan

Nar_10.82.8-2 nirlunasesadosam sapadi bubudhusa sankarenopagitah /

Nar_10.82.8-3 tadvaca sistabahudvitayamubhayato nirbhayam tatpriyam tam

Nar_10.82.8-4 muktva taddattamano nijapuramagamah saniruddhah sahosah //

Nar_10.82.9-1 muhustavacchakram varunamajayo nandaharane

Nar_10.82.9-2 yamam balanitau davadahanapane'nilasakham /

Nar_10.82.9-3 vidhim vatsasteye girisamiha banasya samare

Nar_10.82.9-4 vibho! visvotkarsi tadayamavataro jayati te //

Nar_10.82.10-1 dvijarusa krkalasavapurdharam nrganrpam tridivalayamapayan /

Nar_10.82.10-2 nijajane dvijabhaktimanuttamamupadisan pavanesvara! pahi mam //

Nar_10.83.1-1 rame'thagokulagate pramadaprasakte

Nar_10.83.1-2 hutanupetayamunadamane madandhe /

Nar_10.83.1-3 svairam samaramati sevakavadamudho

Nar_10.83.1-4 dutam nyayunkta tava paundrakavasudevah //

Nar_10.83.2-1 narayano'hamavatirna ihasmi bhumau

Nar_10.83.2-2 dhatse kila tvamapi mamakalaksanani /

Nar_10.83.2-3 utsrjya tani saranam vraja mamiti tvam

Nar_10.83.2-4 duto jagada sakalairhasitah sabhayam //

Nar_10.83.3-1 dute'tha yatavati yadavasainikastvam

Nar_10.83.3-2 yato dadarsitha vapuh kila paundrakiyam /

Nar_10.83.3-3 tapena vaksasi krtankamanalpamulya-

Nar_10.83.3-4 shrikaustubham makarakundalapitacelam //

Nar_10.83.4-1 kalayasam nijasudarsanamasyato'sya

Nar_10.83.4-2 kalanalotkarakirena sudarsanena /

Nar_10.83.4-3 sirsam cakartitha mamarditha casya senam

Nar_10.83.4-4 tanmitrakasipasiro'pi cakartha kasyam //

Nar_10.83.5-1 jadyena balakagirapi kilahameva

Nar_10.83.5-2 shrivasudeva iti rudhamatisciram sah /

Nar_10.83.5-3 sayujyameva bhavadaikyadhiya gato'bhut

Nar_10.83.5-4 ko nama kasya sukrtam kathamityaveyat //

Nar_10.83.6-1 kasisvarasya tanayo'tha sudaksinakhyah

Nar_10.83.6-2 sarvam prapujya bhavate vihitabhicarah /

Nar_10.83.6-3 krtyanalam kamapi banaranatibhitair-

Nar_10.83.6-4 bhutaih kathancana vrtaih samamabhyamuncat //

Nar_10.83.7-1 talapramanacaranamakhilam dahantim

Nar_10.83.7-2 krtyam vilokya cakitaih kathito'pi pauraih /

Nar_10.83.7-3 dyutotsave kamapi no calito vibho! tvam

Nar_10.83.7-4 parsvasthamasu visasarjitha kalacakram //

Nar_10.83.8-1 abhyapatatyamitadhamni bhavanmahastre

Nar_10.83.8-2 ha heti vidrutavati khalu ghorakrtya /

Nar_10.83.8-3 rosat sudaksinamadaksinacestitam tam

Nar_10.83.8-4 puplosa cakramapi kasipuramadhaksit //

Nar_10.83.9-1 sa khalu vivido raksoghate krtopakrtih pura

Nar_10.83.9-2 tava tu kalaya mrtyum praptum tada khalatam gatah /

Nar_10.83.9-3 narakasacivo halina yudhyannaddha papata talahatah //

Nar_10.83.10-1 sambam kauravyaputriharananiyamitam santvanarthi kurunam

Nar_10.83.10-2 yatastadvakyarosoddhrtakarinagaro mocayamasa ramah /

Nar_10.83.10-3 te ghatyah pandaveyairiti yaduprtanam namucastvam tadanim

Nar_10.83.10-4 tam tvam durbodhalilam pavanapurapate! tapasantyai niseve //

Nar_10.84.1-1 kvacidatha tapanoparagakale puri nidadhat krtavarmakamasunu /

Nar_10.84.1-2 yadukulamahilavrtah sutirtham samupagato'si samantapancakakhyam //

Nar_10.84.2-1 bahutarajanatahitaya tatra tvamapi punan vinimajjya tirthatoye /

Nar_10.84.2-2 dvijaganaparimuktavittarasih samamilathah kurupandavadimitraih //

Nar_10.84.3-1 tava khalu dayitajanaih sameta drupadasuta tvayi gadhabhaktibhara /

Nar_10.84.3-2 taduditabhavadahrtiprakarairatimumude samamanyabhaminibhih //

Nar_10.84.4-1 tadanu ca bhagavan! niriksya gopanatikutukadupagamya manayitva /

Nar_10.84.4-2 cirataravirahaturangarekhah pasupavadhuh sarasam tvamanvayasih //

Nar_10.84.5-1 sapadi ca bhavadiksanotsavena pramusitamanahrdam nitambininam /

Nar_10.84.5-2 atirasaparimuktakanculike paricayahrdyatare kuce nyalaisih //

Nar_10.84.6-1 ripujanakalahaih punah punarme samupagatairiyati vilambanabhut /

Nar_10.84.6-2 iti krtaparirambhane tvayi dragativivasa khalu radhika nililye //

Nar_10.84.7-1 apagatavirahavyathastada ta rahasi vidhaya dadatha tattvabodham /

Nar_10.84.7-2 paramasukhacidatmako'hamatmetyudayatu vah sphutameva cetasiti //

Nar_10.84.8-1 sukharasaparimishrito viyogah kimapi purabhavaduddhavopadesaih /

Nar_10.84.8-2 samabhavadamutah param tu tasam paramasukaikyamayi bhavadvicinta //

Nar_10.84.9-1 munivaranivahaistavatha pitra duritasamaya subhani prcchyamanaih /

Nar_10.84.9-2 tvayi sati kimidam subhantarairityuruhasitairapi yajitastadasau //

Nar_10.84.10-1 sumahati yajane vitayamane pramuditamitrajane sahaiva gopah /

Nar_10.84.10-2 yadujanamahitastrimasamatram bhavadanusangarasam pureva bhejuh //

Nar_10.84.11-1 vyapagamasamaye sametya radham drdhamupaguhya niriksya vitakhedam /

Nar_10.84.11-2 pramuditahrdayah puram prayatah pavanapuresvara! pahi mam gadebhyah //

Nar_10.85.1-1 tato magadhabhumrta ciranirodhasamklesitam

Nar_10.85.1-2 satastakayutayutadvitayamisa! bhumibhrtam /

Nar_10.85.1-3 anathasaranaya te kamapi purusam prahino-

Nar_10.85.1-4 dayacata sa magadhaksapanameva kim bhuyasa //

Nar_10.85.2-1 yiyasurabhimagadham tadanu naradodiritad

Nar_10.85.2-2 yudhisthiramakhodyamadubhayakaryaparyakulah /

Nar_10.85.2-3 viruddhajayino'dhvaradubhayasiddhirityuddhave

Nar_10.85.2-4 sasamsusi nijaih samam puramiyetha yaudhisthirim //

Nar_10.85.3-1 asesadayitayute tvayi samagate dharmajo

Nar_10.85.3-2 vijitya sahajairmahim bhavadapangasamvardhitaih /

Nar_10.85.3-3 shriyam nirupamam vahannahaha bhaktadasayitam

Nar_10.85.3-4 bhavantamayi! magadhe prahitavan sabhimarjunam //

Nar_10.85.4-1 girivrajapuram gatastadanu deva! yuyam trayo

Nar_10.85.4-2 yayaca samarotsavam dvijamisena tam magadham /

Nar_10.85.4-3 apurnasukrtam tvamum pavanajena samgramayan

Nar_10.85.4-4 niriksya saha jisnuna tvamapi rajayudhva sthitah //

Nar_10.85.5-1 asantasamaroddhatam vitapapatanasamjnaya

Nar_10.85.5-2 nipatya jarasah sutam pavanajena nispatitam /

Nar_10.85.5-3 vimucya nrpatin muda samanugrhya bhaktim param

Nar_10.85.5-4 didesitha gatasprhanapi ca dharmaguptyai bhuvah //

Nar_10.85.6-1 pracakrusi yudhisthire tadanu rajasuyadhvaram

Nar_10.85.6-2 prasannabhrtakibhavatsakalarajakavyakulam /

Nar_10.85.6-3 tvamapyayi jagatpate! dvijapadavanejadikam

Nar_10.85.6-4 cakartha kimu kathyate nrpavarasya bhagyonnatih //

Nar_10.85.7-1 tatah savanakarmani pravaramagryapujavidhim

Nar_10.85.7-2 vicarya sahadevavaganugatah sa dharmatmajah /

Nar_10.85.7-3 vyadhatta bhavate muda sadasi visvabhutatmane

Nar_10.85.7-4 tada sasuramanusam bhavanameva trptih dadhau //

Nar_10.85.8-1 tatah sapadi cedipo muninrpesu tisthatsvaho

Nar_10.85.8-2 sabhajayati ko jadah pasupadurdurutam vatum /

Nar_10.85.8-3 iti tvayi sa durvacovitatimudvamannasana-

Nar_10.85.8-4 dudapatadudayudhah samapatannamum pandavah //

Nar_10.85.9-1 nivarya nijapaksaganabhimukhasya vidvesinas-

Nar_10.85.9-2 tvameva jahise siro danujadarina svarina /

Nar_10.85.9-3 janustritayalabdhaya satatacintaya suddhadhis-

Nar_10.85.9-4 tvaya sa paramekatamadhrta yoginam durlabham //

Nar_10.85.10-1 tatah sumahito tvaya kratuvare nirudhe jano

Nar_10.85.10-2 yayau jayati dharmajo jayati krishna ityalapan /

Nar_10.85.10-3 khalah sa tu suyodhano dhutamanah sapatnashriya

Nar_10.85.10-4 mayarpitasabhamukhe sthalajalabhramadabhramit //

Nar_10.85.11-1 tada hasitamutthitam drupadandanabhimayo-

Nar_10.85.11-2 rapangakalaya vibho! kimapi tavadujjrmbhayan /

Nar_10.85.11-3 dharabharanirakrtau sapadi nama bijam vapan

Nar_10.85.11-4 janardana! marutpurinilaya! pahi mamamayat //

Nar_10.86.1-1 salvo bhaismivivahe yadubalavijitascandracudad vimanam

Nar_10.86.1-2 vindan saubham sa mayi tvayi vasati kurumstvatpurimabhyabhanksit /

Nar_10.86.1-3 pradyumnastam nirundhannakhilayadubhatairnyagrahidugraviryam

Nar_10.86.1-4 tasyamatyam dyumantam vyajani ca samarah saptavimsatyahantam //

Nar_10.86.2-1 tavat tvam ramasali tvaritamupagatah khanditaprayasainyam

Nar_10.86.2-2 saubhesam tam nyarundhah sa ca kila gadaya sarngamabhramsayat te /

Nar_10.86.2-3 mayatatam vyahimsidapi tava puratastat tvayapi ksanardham

Nar_10.86.2-4 najnayityahureke tadidamavamatam vyasa eva nyasedhit //

Nar_10.86.3-1 ksiptva saubham gadacurnitamudakanidhau manksu salve'pi cakre-

Nar_10.86.3-2 notkrtte dantavaktrah prasabhamabhipatannabhyamuncad gadam te /

Nar_10.86.3-3 kaumodakya hato'savapi sukrtanidhiscaidyavat prapadaikyam

Nar_10.86.3-4 sarvesamesa purvam tvayi dhrtamanasam moksanartho'vatarah //

Nar_10.86.4-1 tvayyayate'tha jate kila kurusadasi dyutake samyatayah

Nar_10.86.4-2 krandantya yajnasenyah sakarunamakrthascelamalamanantam /

Nar_10.86.4-3 annantapraptasarvamsajamunicakitadraupadicintito'tha

Nar_10.86.4-4 praptah sakannamasnan muniganamakrthastrptimantam vanante //

Nar_10.86.5-1 yuddhodyoge'tha mantre milati sati vrtah phalgunena tvamekah

Nar_10.86.5-2 kauravye dattasainyah karipuramagamo dutyakrt pandavartham /

Nar_10.86.5-3 mismadronadimanye tava khalu vacane dhikkrte kauravena

Nar_10.86.5-4 vyavrnvan visvarupam munisadasi purim ksobhayitvagato'bhuh //

Nar_10.86.6-1 jisnostvam krishna! sutah khalu samaramukhe bandhughate dayalum

Nar_10.86.6-2 khinnam tam viksya viram kimidamayi sakhe! nitya eko'yamatma /

Nar_10.86.6-3 ko vadhyah ko'tra hanta tadiha vadhabhiyam projjhya mayyarpitatma

Nar_10.86.6-4 dharmyam yuddham careti prakrtimanayatha darsayan visvarupam //

Nar_10.86.7-1 bhaktottamse'tha bhisme tava dharanibharaksepakrtyaikasakte

Nar_10.86.7-2 nityam nityam vibhindatyavanibhrdayutam praptasade ca parthe /

Nar_10.86.7-3 nissastratvapratijnam vijahadarivaram dharayan krodhasali-

Nar_10.86.7-4 vadhavan pranjalim tam natasirasamatho viksya modadapagah //

Nar_10.86.8-1 yuddhe dronasya hastisthiraranabhagadatteritam vaishnavastram

Nar_10.86.8-2 vaksasyadhatta cakrasthagitaravimahah prardayan sindhurajam /

Nar_10.86.8-3 nagastre karnamukte ksitimavanamayan kevalam krttamaulim

Nar_10.86.8-4 tatre tatrapi partham kimiva na hi bhavan pandavanamakarsit //

Nar_10.86.9-1 yuddhadau tirthagami sa khalu haladharo naimisaksetramrccha-

Nar_10.86.9-2 nnapratyutthayisutaksayakrdatha sutam tatpade kalpayitva /

Nar_10.86.9-3 yajnaghnam balvalam parvani paridalayam snatatirtho ranante

Nar_10.86.9-4 samprapto bhimaduryodhanaranamasamam viksya yatah purim te //

Nar_10.86.10-1 samsuptadraupadeyaksapanahatadhiyam draunimetya tvaduktya

Nar_10.86.10-2 tanmuktam brahmamastram samahrta vijayo mauliratnam ca jahe /

Nar_10.86.10-3 ucchittyai pandavanam punarapi ca visatyuttaragarbhamastre

Nar_10.86.10-4 raksannangusthamatrah kila jatharamagascakrapanirvibho! tvam //

Nar_10.86.11-1 dharmaugham dharmasunorabhidadhadakhilam chandamrtyuh sa bhismas-

Nar_10.86.11-2 tvam pasyan bhaktibhumnaiva hi sapadi yayau niskalabrahmabhuyam /

Nar_10.86.11-3 samyajyathasvamedhaistribhiratimahitairdharmajam purnakamam

Nar_10.86.11-4 samprapto dvarakam tvam pavanapurapate! pahi mam sarvarogat //

Nar_10.87.1-1 kucelanama bhavatah satirthyatam gatah sa sandipanimandire dvijah /

Nar_10.87.1-2 tvadekaragena dhanadinihsprho dinani ninye prasami grhasrami //

Nar_10.87.2-1 samanasilapi tadayavallabha tathaiva no cittahayam sameyusi /

Nar_10.87.2-2 kadaciduce bata vrttilabdhaye ramapatih kim na sakha nisevyate //

Nar_10.87.3-1 itirito'yam priyaya ksudhartaya jugupsamano'pi dhane madavahe /

Nar_10.87.3-2 tada tvadalokanakautukad yayau vahan patante prthukanupayanam //

Nar_10.87.4-1 gato'yamascaryamayim bhavatpurim grhesu saibyabhavanam sameyivan /

Nar_10.87.4-2 pravisya vaikunthamivapa nirvrtim tavatisambhavanaya tu kim punah //

Nar_10.87.5-1 prapujitam tam priyaya ca vijitam kare grhitvakathayah pura krtam /

Nar_10.87.5-2 yadindhanartham gurudaracoditairapartuvarsam tadamarsi kanane //

Nar_10.87.6-1 trapajuso'smat prthukam baladatha pragrhya mustau sakrdasite tvaya /

Nar_10.87.6-2 krtam krtam nanviyateti sambhramad rama kilopetya karam rurodha te //

Nar_10.87.7-1 bhaktesu bhaktena sa manitastvaya purim vasannekanisam mahasukham /

Nar_10.87.7-2 bataparedyurdravinam vina yayau vicitrarupastava khalvanugrahah //

Nar_10.87.8-1 yadi hyayacisyamadasyadacyuto vadami bharyam kimiti vrajannasau /

Nar_10.87.8-2 tvaduktililasmitamagnadhih punah kramadapasyanmanidipramalayam //

Nar_10.87.9-1 kim margavibhramsa iti bhraman ksanam grham pravistah sa dadarsa vallabham /

Nar_10.87.9-2 sakhiparitam manihemabhusitam bubodha ca tvatkarunam mahadbhutam //

Nar_10.87.10-1 sa ratnasalasu vasannapi svayam samunnamadbhaktibharo'mrtam yayau /

Nar_10.87.10-2 tvamevamapuritabhaktavanchito marutpuradhisa! harasva me gadan //

Nar_10.88.1-1 pragevacaryaputrahrtinisamanaya sviyasatsunuviksam

Nar_10.88.1-2 kanksantya maturukatya sutalabhuvi balim prapya tenarcitastvam /

Nar_10.88.1-3 dhatuh sapaddhiranyanvitakasipubhavan saurijan kamsabhagna-

Nar_10.88.1-4 naniyainan pradarsya svapadamanayathah purvaputran mariceh //

Nar_10.88.2-1 srutadeva iti srutam dvijendram bahulasvam nrpatim ca bhaktipurnam /

Nar_10.88.2-2 yugapat tvamanugrahitukamo mithilam prapitha tapasaih sametah //

Nar_10.88.3-1 gacchan dvimurtirubhayoryugapanniketa-

Nar_10.88.3-2 mekena bhurivibhavairvihitopacarah /

Nar_10.88.3-3 anyena taddinabhrtaisca phalaudanadyais-

Nar_10.88.3-4 tulyam praseditha dadatha ca muktimabhyam //

Nar_10.88.4-1 bhuyo'tha dvaravatyam dvijatanayamrtim tatpralapanapi tvam

Nar_10.88.4-2 ko va daivam nirundhyaditi kila kathayan visvavodhapyasodhah /

Nar_10.88.4-3 jisnorgarvam vinetum tvayi manujadhiya kunthitam casya buddhim

Nar_10.88.4-4 tattvarudham vidhatum paramatamapadapreksaneneti manye //

Nar_10.88.5-1 nasta astasya putrah punarapi tava tupeksaya kastavadah

Nar_10.88.5-2 spasto jato jananamatha tadavasare dvarakamara parthah /

Nar_10.88.5-3 maitrya tatrosito'sau navamasutabhrtau vipravaryaprarodam

Nar_10.88.5-4 srutva cakre pratijnamanupahrtasutah sanniveksye krsanum //

Nar_10.88.6-1 mani sa tvamaprstva dvijanilayagato banajalairmahastrai

Nar_10.88.6-2 rundhanah sutigeham punarapi sahasa drstanaste kumare /

Nar_10.88.6-3 yamyamaindrimtathayah suravaranagarirvidyayasadya sadyo

Nar_10.88.6-4 moghodyogah patisyan hutabhuji bhavata sasmitam varito'bhut //

Nar_10.88.7-1 sardham tena praticim disamatijavina syandanenabhiyato