Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Six Philosophies > tarkasangraha 1-8

tarkasangraha 1-8

 

tarkasangraha adhyaya 1 - 8

 

atha prathamo'dhyaya |

 

nidhaya hridi vishvesham vidhaya guruvandanam |

balanam sukhabodhaya kriyate tarkasangraha || 1 ||

 

     dipika

vishveshvaram sambamurtim pranipatya giram gurum |

tikam shishuhitam kurve tarkasangrahadipikam ||

cikirshitasya granathasya nirvighnaparisamaptyartham

shishtacaranumitashrutibodhitakartavyatak-ishtadevatanamaskaratmakam

mangalam shishyashikshayai granthato nibadhnamshcikirshitam pratijanite |

 

nidhayeti | nanu mangalasya samaptisadhanatvam nasti | mangale krite'pi

kiranavalyadau samaptyadarshanat, mangalabhave'pi kadambarmadau

samaptidarshanacca anvayavyatirekabhyam vyabhicaraditi cet na |

kiranavalyadau vighnabahulyatsamaptyabhavah | kadambaryadau granthadvahireva

 

mangalam kritmato na vyabhicarah | nanu mangalasya (granthadau)

kartavyatve kim pramanamiti cet na | shishtacaranumitashruterev

pramanatvat | tatha hi mangalam

veda-bodhitkartavyatakamalaukikavigitashishtacaravishayatvaddarshadivat |

bhojanadau vyabhicara varanaya alaukiketi | ratrishraddhadau

vyabhicaravaranaya avigiteti | shishtapadam spashtartham | na

kuryannishphalam karma iti jalatadanaderapi nishiddhatvat | tarkyante

pratipadyante iti tarkah dravyadipadarthastesham sangrahah sankshepena

svarupakathanam kriyata ityarthah | kasmai prayojanayetyata aha |

sukhabodhayeti | sukhenanayasena yo bodhah padarthajnanam tasma ityarthah |

nanu bahushu  tarkagratheshu satsu kimarthampurvo'yam granthah kriyata

ityata aha | balanamiti | teshamativistritatvadvalanam bodho na jayata

ityarthah | grahanadharanaputurbalah na tu stanandhayah | kim kritva

kriyata ityata aha | nidhayeti | vishvesham jaganniyantaram | hridi nidhaya

 

nitaram sthapayitva sada taddhayanaparo bhutvetyarthah | gurunam

vidyagurunam,vandanam namskaram, vidhaya kritvetyarthah ||

dravyagunakarmasamanyavisheshasamavaya'bhavah saptapadarthah || 2 ||

 

     dipika

padarthan vibhjate | dravyeti | padasyarthah padarthah iti

vyutpattyabhidheyatvam padarthasamanyalakshanam (labhyate) | nanu

vibhagadeva saptatve siddhe sapta (pada) grahanam vyarthamiti cet,

na adhikasankhyavyavacchedarthakatvat | nanvatiriktah padarthah

pramito va na va | na'dyah pramitasya nishedhayogat | na dvitiyah

pratiyogipramitim vina nishedhanupapatteriti cet, na | padarthatvam

dravyadisaptanyatamatvavyapyamiti vyavacchedarthakatvat

(saptagrahanam) | nanu saptanyatamatvam saptabhinnabhinnatvamiti

vaktavyam | saptabhinnasyaprasiddhaya katham saptanyatamatvavyaptinishcaya

iti cet, na | dravyadisaptanyatamatvam nama

dravyadibhedasaptakabhavavattvam | ato doshavirahat | evamagre'pi

drashtavyam ||

tatra dravyani prithivyaptejovayvakashakaladigatmamanamsi navaiva || 3 ||

 

     dipika

davyam (dravyani) vibhajate | tatreti | tatra dravyadimadhye |

dravyani navaivetyanvayah | kani tani ityata aha | prithiviti | nanu tamaso

 

dashamadravyasya vidyamanatvatkatham navaiva dravyaniti | tatha hi | nilam

tamashcalatityabadhitapratitibalannilarupadharataya kriyadharataya ca

tamaso dravyatvam tavt siddham | tatra tamaso nakashadipancake'ntarbhavah

rupavattvat | ata eva na vayau, sparshabhavat sadagatimattvabhavacca |

 

napi tejasi, bhasvarupabhavat ushnasparshabhavacca | napi jale,

shitasparshabhavat nilarupavattvacca | napi prithivyam, gandhabhavat

sparsharahitatvacca | tasmattamo dashamadravyamiti cet, na |

tamasastejo'bhavarupatvat | tatha hi | tamo na

rupidravyamalokasahakritacakshurgrahyatvadalokabhavavat |

rupidravyacakshushapramayamalokasya karanatvat | tasmat

praudhaprakashakatejassamanyabhavastamah, tatra nilam tamashcalati iti

pratyayo bhramah | ato nava dravyaniti siddham | dravyatvajatimattvam

gunavattvam va dravyasamanyalakshanam | lakshyaikadeshavrittitvamavyaptih |

 

yatha goh kapilatvam | alakshye lakshanasya vartanamativyaptih | yatha goh

shrringitvam | lakshyamatravrittitvamasambhavah | yatha

gorekashaphavattvam | etaddushanatrayarahitadharmo lakshanam | sa

evasadharanadharma ityucyate |

lakshayatavacchedakasamaniyatatvamasadharanatvam | vyavartakasyaiva

lakshanatve vyavrittavabhideyatvadau cativyaptiratastadvaranaya

tadbhinnatvam dharmavisheshanam deyam | vyavaharasyapi lakshanaprayojanatve

tanna deyam | vyavritterapi vyavaharasadhanatvat | nanu gunavattvam na

dravyalakshanam, adyakshanavacchinnaghate utpannavinishtaghate

cavyapteriti cet, na | gunasamanadhikaranasattabhinnajatimattvasya

vivakshitatvat | nanvevamapi ekam rupam rasatprithak iti

vyavaharadrupadavativyaptiriti cet, na | ekarthasamavayadeva

tadrishavyavaharopapattau gune gunanangikarat |

rupa-rasa-gandha-sparsha-sankhya-parimana-prithaktva-samyoga-vibhaga-par

atva-'paratva-gurutva-dravatva-sneha-shabda-buddhi-sukha-duhkheccha

dvesha-prayatna-dharmadharma-samskarah caturvimshatirgunah || 4 ||

 

     dipika

gunanvibhajate | rupeti | dravyakarmabhinnatve sati samanyavan gunah |

gunatvajatimanva | nanu laghutvakathinatvamridutvadinam vidyamanatvat

katham caturvimshatirguna iti cet, na | laghutvasya

gurutvabhavarupatvanmridutvakathinatvayoh avayavasamyogavisheshatvat |

utkshepanapakshepanakuncanaprasaranagamanani panca karmani || 5 ||

 

     dipika

karma vibhajate | utkshepaneti | samyogabhinnatve sati

samyogasamavayikaranam karma karmatvajatimadva | bhramanadinamapi gamane

antarbhavanna pancatvavirodhah ||

paramaparam ceti dvividham samanyam || 6 ||

 

     dipika

samanyam vibhajate | paramiti | paramadhikadeshavritti | aparam

nyunadeshavritti | samanyadicatushtaye jatirnasti ||

nityadravyavrittayo visheshastvananta eva || 7 ||

 

     dipika

vishesham vibhajate | nityeti | prithivyadicatushtayaparamanavah

akashadipancakam ca nityadravyani |

samavayastveka eva || 8 ||

 

     dipika

samavayasya bhedo nastityaha | samavayastviti |

abhavashcaturvidhah - pragabhavah, pradhvamsabhavah,

atyantabhavah, anyonyabhavashceti || 9 ||

 

     dipika

abhavam vibhajate | pragabhaveti |

 

atha dvitiyo'dhyaya |

 

tatra gandhavati prithivi | sa dvividha-nitya'nitya ca | nitya

paramanurupa | anitya karyarupa | punastrividha sharirendriya vishayabhedat |

shariramasmadadinam | indriyam gandhagrahakam ghranam | tacca nasagravarti |

vishayo mritpashanadih || 1||

 

     dipika

tatroddeshakramanusarat prathamam prithivya lakshanamaha | tatreti | nana

padarthasankirtanamuddeshah | uddeshakrame ca saravatrecchaivam niyamika |

nanu surabhyasurabhyavayavakhdhe dravye parasparavirodhena

gandhanutpadadavyaptih | na ca tatra gandhapratityanupapattiriti vacyam |

avayavagandhasyaiva tatra pratitisambhavena citragandhanangikarat kim

cotpannavinashtaghatadavavyaptiriti cet na |

gandhasamanadhikaranadravyatvaparajatimattvasya vivakshitatvat | nanu

jaladavapi gandhapratitiriti cet na | anvayavyatirekabhyam

prithivigandhasyaiva tatra bhanangikarat | nanu kalasya sarvadharataya

sarvesham lakshananam kale'tivyaptiriti cet na |

sarvadharataprayojakabhinnasambandhena lakshanatvasya vivakshitatvat |

prithivim vibhajate | sa dvividheti | nityatvam dhvamsapratiyogitvam |

anityatvam dhvamsapratiyogitvam | prakarantarena vibhajate | punariti | atmano

 

bhogayatanam shariram | yadavacchinnatmani bhogo jayate tadbhogayatanam |

sukhaduhkhasakshatkaro bhogah | shabdetarodbhutavisheshagunanashrayatve sati

jnanakaranamanah samyogashrayatvamindriyatvam | sharirendriyabhinno

vishayah | evam ca gandhavacchariram parthivashariram,

gandhavadindriyam parthivendriyam, gandhavan vishayah parthivavishaya

iti tattallakshanam bodhyam | parthivashariram darshayati | shariramiti |

indriyam darshayati | indriyamiti | gandhagrahakamiti prayojanam | ghranamiti

sanjna | nasagretyashrayoktih | evamuttaratra jneyam | parthivavishayam

darshayati | mritapashanaditi |

 

shitasparshavatyah apah | ta dvividhah nitya anityashca | nityah

paramanurupah | anityah karyarupah | punah trividhah

sharirendriyavishayabhedat | shariram varunaloke | indriyam rasagrahakam

rasanam jihvagravarti | vishayah sarit samudradih || 2||

 

     dipika

apam lakshanamaha | shiteti | utapannavinishtajale'vyaptivaranaya

shitasparshasamanadhikaranadravyatvaparajatimattvam | ``shitam

shilatalam" ityadau jalasambandhadeva shitasparshabhanamiti

nativyaptih | anyatsarvam purvaritya vyakhyeyam ||

 

ushnasparshavat tejah | tacca dvividham, nityamanityam ca | nityam

paramanurupam | anityam karyarupam | punah trividham

sharirendriyavishayabhedat | shariram adityaloke prasiddham | indriyam

rupagrahakam cakshuh krishnataragravarti | vishayah caturvidhah,

bhauma-divya-audarya-akaraja bhedat | bhaumam vahnayadikam | abindhanam

divyam vidyudadi | bhuktasya parinamaheturaudaryam | akarajam suvarnadi || 3||

 

     dipika

tejaso lakshanamaha | ushnasparshavaditi | `ushnam jalam' iti

pratitestejah samyoganuvidhayitvannativyaptih | vishayam vibhajate |

bhaumeti | nanu `suvanam parthivam' pitatvadgurutvat haridravat iti

cet na | atyantanalasamyoge sati ghritadau dravtvanashadarshanena,

jalamadhyasthaghritadau tannashadarshanena ca asati pratibandhake

parthivadravatvanashagnisamyogayoh karyakaranabhavavadharanatsuvarnasya

atyantanalasamyoge satyanucchidyamanadravatvadhikaranatvena

parthivatva'nupapatteh pitadravyadravatvanashapratibandhakataya

dravadravyantarasiddhau naimittikadravatvadhikaranataya jalatvanupapatteh

rupavattaya vayvadishvanantarbhavattejasatvasiddhih |

tasyoshnasparshabhasvararupayorupashtambhaka parthivarupasparshabhyam

pratibandhadanupalabdhih | tasmat suvarnam taijasamiti siddham |

 

ruparahitah sparshavan vayuh | sa dvividhah nityah anityashca | nityah

paramanurupah | anityah karyarupah | punah trividhah sharirendriyavishaya

bhedat | shariram vayuloke | indriyam sparshagrahakam tvak sarvashariravarti |

vishayo vrikshadikampanahetuh | sharirantahsancari vayuh pranah | sa ca

eko'pi upadhibhedat pranapanadisanjnam labhate || 4 ||

 

     dipika

vayum lakshayati | ruparahiteti | akashadavativyaptivaranaya sparshavaniti |

prithivyadavativyaptivaranaya ruparahiteti | pranasya kutrantarbhava ityata

aha | sharireti | sa ceti | eka evah pranah sthanabhedatpranapanadishabdaih

vyavahriyata ityarthah | sparshanumeyo vayuh | tatha hi - yo'yam vayau

vati sati anushnashitasparsha upalabhyate sa kkacidashritah

gunatvadrupavat | na casya ashrayah prithivi

udbhutasparshavatparthivasyodbhutarupattvaniyamat | na jala tejasi

anushnashitasparshavattvat | na vibhucatushtayam sarvatropalabdhiprasangat |

 

na manah paramanusparshasyatindriyatvat | tasmadyah pratiyamanasparshashrayah

 

sa vayuh (eva) | nanu vayuh pratyakshah pratyakshashrayatvat ghatavat

 

iti cet na | udbhutarupasyopadhitvat | ` yatra dravyatve sati

bahirindriyajanyapratyakshatvam, tatra udbhutarupavattvam ' iti

sadhyavyapakatvam | pakshe sadhanavyapakatvam | na caivam

taptavaristhatejaso'pi apratyakshatvapattih ishtatvat |

tasmadruparahitatvadvayurapratyakshah | idanim

karyarupaprithivyadicatushtayasyotpattivinashakramah kathyate | ishvarasya

cikirshavashatparamanushu kriya jayate | tatah paramanudvayasamyoge

dvayanukamutpadyate | tribhireva dvayanukaistrayanukamutpadyate | evam

chaturanukadikramena mahati prithivih, mahatya apah, mahattejah,

 

mahanvayurutpadyate | evamutpannasya karyadravyasya sanjihirshavashat

kriyaya paramanudvayavibhage dvayanukanashah | ityevam prithivyadinashah |

asamavayikaranashat dvayanukanashah | samavayikaranashat tryanukanasha iti

sampradayah sarvatrasamavayikarananashat dravyanasha iti navinah | kim punah

 

paramanusadbhave pramanam | ucyate -- jalasuryamaricistham sarvatah

sukshamatamam yat dravyam upalabhyate tatsavayavam

cakshushadravyatvaddhatavat | tryanukavayavo'pi savayavah

mahadarambhakatvatkapalavat | yo dvayanukavayavah sa paramanuh | sa ca

nityam, tasyapi karyatve anavasthaprasangat | srishtipralayasadbhave

` dhata yathapurvamakalpayat | ' iti shrutireva pramanam |

`sarvakaryadravyadhvamso'vantarapralayah | sarvabhavakaryadhvamso

mahapralayah' iti vivekah |

 

shabdagunakamakasham | taccaikam nityanca || 5||

 

     dipika

akasham lakshayati | shabdagunakamiti | nanvakashamapi

prithivyadivannana, kim netyaha | taccaikamiti | bhede

pramanabhavadityarthah | ekatvadeva sarvatra

shabdopalabdhervibhutvamangikartavyamityaha vibhviti |

sarvamurtadravyasamyogitvam vibhutvam, murtatvam

paricchinnaparimanavattvam kriyavattvam va|vibhutvadeva

atmavannityamityaha | nityam ceti |

 

atitadivyavaharahetuh kalah | sa caiko vibhurnityashca || 6||

 

     dipika

kalam lakshayati | atiteti | sarvadharah kalah sarvakaryanimittakaranam |

 

pracyadivyavaharaheturdik | sa caika vibhvi nitya ca || 7||

 

     dipika

disho lakshanamaha | praciti | digapi karyamatranimittakaranam |

 

jnanadhikaranamatma | sa dvividhah paramatma jivatma ca | tatreshvarah

sarvajnah paramatmaika eva | jivatma pratishariram bhinno vibhurnityashca || 8||

 

     dipika

atmano lakshanamaha | jnaneti | atmanam vibhajate | sa dvividha iti |

paramatmano lakshanamaha | tatreti | nityajnanadhikaranatvamishvaratvam |

nanvishvarasadbhave kim pramanam | na tavatpratyaksham | taddhi bahyamantaram

va | nadyah arupidravyatvat | na dvitiyah atmasukhaduhkhadivyatiriktatvat |

napyanumanam lingabhavaditi cet na | ankuradikam sakartrikam

karyatvaddhatavat ityanumanasyaiva pramanatvat |

upadanagocaraparokshajnanacikirshakritimattvam kartritvam | upadanam

samavayikaranam | sakalaparamanvadisukshmadarshitvatsarvajnatvam | yah

sarvajnah sa sarvavit ityagamo'pi tatra pramanam | jivasya lakshanamaha |

jiva iti | sukhadyashrayatvam jivalakshanam | nanu manushyo'ham brahmano'ham

 

ityadau sarvatrahampratyaye sharirasyaiva vishayatvacchariramevatmeti

cet na | sharirasyatmave karapadinashe shariranashadatmano'pi

nashaprasangat | napindriyanamatmatvam , `yo'ham ghatamadraksham

so'hamidanim sprishami' ityanusandhanabhavaprasangat |

anyanubhute'rthe anyasyanusandhanayogat | tasmaddeheindriyavyatirikto jivah

 

sukhaduhkhadivaicitryatpratishariram bhinnah | sa ca na paramanuh |

sarvashariravyapisukhadyanupalabdhiprasangat | na madhyamaparimanavan tatha

sati anityatvaprasangena krithanakritabhyagamaprasangat | tasmannityo

vibhurjivah ||

 

sukhadyupalabdhisadhanamindriyam manah | tacca pratyatmaniyatatvadanantam

paramanurupam nityam ca || 9||

 

     dipika

manaso lakshanamaha | sukheti | sparsharahitve sati kriyavatvam manaso

lakshanam | tadvibhajate | tacceti | ekaikasyatmana ekaikam mana

ityatmanamanekatvan maso'pyanekatvamityarthah | paramanurupamiti |

madhyamaparimanavattve anityatvaprasangadityarthah | nanu mano vibhu

sparsharahitve sati dravyatvadakashadivaditi cet na | manaso vibhutve

atmamanah samyogasya'samavayikaranasyabhavajjnananutpattiprasangah | na

ca vibhudvayasamyogo'stviti vacyam | tatsamyogasya nityatvena

sushuptyabhavaprasangata, puritadravyatiriktasthale atmamanah

samyogasya sarvada vidyamanatvat | anutve tu yada manah puritat pravimshati

 

tada sushuptih yada nissarati tada jnanotpattirityanutvasiddhih |

 

atha tritiyo'dhyaya |

 

cakshurmatragrahyo guno rupam|tacca

shuklanilapitaraktaharitakapishacitra bhedatsaptavidham |

prithivijalatejovritti | tatra prithivyam saptavidham | abhavasvarashuklam

jale | bhavasvarashuklam tejasi || 1||

 

     dipika

rupam lakshayati | cakshuriti | sankhyadavativyaptivaranaya matrapadam |

rupatve'tivyaptivaranaya gunapadam | nanvavyapyavrittiniladisamudaya eva

citrarupamiti cet na | rupasya vyapyavrittitvaniyamat | nanu citrapate

avayavarupasyaiva pratitiriti cet na | ruparahitatvena

patasyapratyakshatvaprasangat | na ca rupavatsamavetatvam

pratyakshatvaprayojakam gauravat | tasmatpatasya

pratyakshatvanyathanupapattya citrarupasiddhih | rupasyashrayamaha |

prithiviti | ashrayam vibhajya darshayati | tatreti |

 

rasanagrahyo guno rasah | sa ca madhuramlalavanakatukashayatiktabhedat

shadvidhah | prithivijalavrittih | tatra prithivyam shadvidhah | jale

madhura eva || 2||

 

     dipika

rasam lakshayati | rasaneti | rasatve'tivyaptivaranaya gunapadam |

rasasyashrayamaha | prithiviti | ashrayam vibhajya darshayati | tatreti |

 

ghranagrahyo guno gandhah | sa dvividhah surabhirasurabhishca |

prithivimatravrittih || 3||

 

     dipika

gandham lakshayati | ghraneti | gandhatve'tivyaptivaranaya gunapadam |

 

tvagindriyamatragrahyo gunah sparshah | sa ca trividhah

shitoshnanushnashitabhedat | prithivyaptejovayuvrittih | tatra shito jale |

ushnastejasi | anushnashitah prithivivayavyoh || 4||

 

     dipika

sparsham lakshayati | tvagiti | sparshatve'tivyaptivaranaya gunapadam |

samyogadavativyaptivaranaya matrapadam |

 

rupadicatushtayam prithivyam pakajamanityam ca | anyatra apakajam

nityamanityam ca | nityagatam nityam anityagatamanityam || 5||

 

     dipika

pakajamiti | pakastejah samyogah | tena purvarupam nashyati

rupantaramutpadyata ityarthah | tatra paramanushveva pako na dvayanukadau |

amanikshipte ghate paramanushu rupantarotpattau shyamaghatanashe

punadvaryanukadikramena raktaghatotpattih | tatra paramanavah

samavayikaranam | tejah samyogo'samavayikaranam | adrishtadikam

nimittakaranam | dvayanukadirupe karanarupasamavayikaranamiti pilupakavadino

vaisheshikah | purvaghatasya nasham vinaiv avayavini avayaveshu ca

paramanuparyanteshu yugapadrupantarotpattiriti pitharapakavadino naiyayikah |

ata eva parthivaparamanurupadikamanityamanityarthah | anyatra

jaladavityarthah | nityagatamiti | paramanugatamityarthah | anityagatamiti |

dvayanukadigatabhityarthah | rupadicatushtayam udbhutam pratyaksham |

anudbhutamapratyaksham | udbhutatvam pratyakshatvaprayojako dharmah |

tadabhavo'nudbhutatvam |

 

ekatvadivyavaharahetuh sankhya | sa navadravyavrittih

ekatvadiparardhaparyanta | ekatvam nityamanityam ca | nityagatam nityam |

anityagatamanityam | dvitvadikam tu sarvatra'nityameva || 6||

 

     dipika

sankhya lakshayati | eketi |

 

manavyavaharasadharanakaranam parimanam | navadravyavrittih | taccurvidham |

anu mahat dirgham hriasvam ceti || 7||

 

     dipika

parimanam lakshayati | maneti | parimanam vibhajate | tacceti | bhavapradhano

nirdeshah | anutvam,mahattvam,dirghatvam,hrasvatvam cetyarthah |

 

prithagvyavaharasadharanakaranam prithakvatvam | sarvadravyavrittih ||8||

 

     dipika

samyuktavyavaharahetuh samyogah | sarvadravyavrittih || 9||

 

     dipika

samyogam lakshayati | samyukteti | imau samyuktau iti

vyavaharaheturityarthah | sankhyadilakshane sarvatra

dikkaladavativyaptivaranaya asadharaneti visheshaniyam | samyogo dvividhah

karmajah samyogajashceti | adyo hastakriyaya hastapustakasamyogah | dvitiyo

hastapustakasamyogatkayapustakasamyogah | avyapyavrittih samyogah |

svatyantabhavasamanadhikaranatvamavyapyavrittitvam |

 

samyoganashako guno vibhagah | sarvadravyavrittih || 10||

 

     dipika

vibhagam lakshayati | samyogeti | kaladavativyaptivaranaya guna iti |

rupadavativyaptivaranaya samyoganashaka iti | vibhago'pi dvividhah karmajo

vibhagajashceti | adyo hastapustakavibhagah | dvitiyo

hastapustakavibhagatkayapustakavibhagah |

 

paraparavyavaharasadharanakarane paratvaparatve | prithivyadicatushtaya

manovrittini | te dvividhe dikkrite kalakrite ca | durasthe dikkritam

paratvam | samipasthe dikkritamaparatvam | jyeshthe kalakritam paratvam |

kanishthe kalakritamaparatvam || 11||

 

     dipika

paratvaparatvayorlakshanamaha | parapareti | paravyavaharasadharanakaranam

paratvam | aparavyavaharasadharanakaranamaparatvam ityarthah | te vibhajate |

te dvividhe iti | dikkritayorudaharanamaha | durastha iti | kalakrite

udaharati | jyeshtha iti |

 

adyapatanasamavayikaranam gurutvam | prithivijalavritti || 12||

 

     dipika

gurutvam lakshayati | adyeti | dvitiyadipatanasya

vegasamavayikaranatvadvege'tivyaptivaranaya adyeti |

 

adyasyandanasamavayikaranam dravatvam | prithivyaptejovritti | taddvividham

samsiddhikam naimittikam ca|samsiddhikam jale | naimittikam

prithivitejasoh | prithivyam ghritadavagni samyogajam dravatvam | tejasi

suvarnadau || 13 ||

 

     dipika

dravatvam lakshayati | adyeti | syandanam prasravanam | tejahsamyogajam

naimittikam | tadbhinnam samsiddhikam | prithivyam naimittikamudaharati |

ghritadaviti | tejasi tadaha | suvarnadaviti |

 

curnadipindibhavaheturgunah snehah | jalamatravrittih || 14||

 

     dipika

sneham lakshayati | curneti | kaladavativyaptivaranaya gunapadam |

rupadavativyaptivaranaya pindibhaveti |

 

shrotragrahyo gunah shabdah, akashamatravrittih | sa dvividhah,

dhvanyatmakah varnatmakashca | tatra dhvanyatmakah bheryadau | varnatmakah

samskritabhashadirupah || 15||

 

shabdam lakshayati | shrotreti | shabdatve'tivyaptivaranaya gunapadam |

rupadavativyaptivaranaya shrotreti | shabdastrividhah samyogajah,

vibhagajah, shabdajashceti | tatra adyo bheridandasamyogajanyah |

dvitiyo vamshe patayamane daladvayavibhagajanyashcatashabdah |

bheryadideshamarabhya shrotradeshaparyantam dvitiyadishabdah shabdajah |

 

sarvevyavaharaheturguno buddhirjnanam | sa dvividha smritiranubhavashca || 16||

 

     dipika

buddherlakshanamaha | sarvavyavahareti | kaladavativyaptivaranaya guna iti |

rupadavativyaptivaranaya sarvavyavahara iti | janamityanuvyavasayagamyam

jnanameva lakshanamiti bhavah | buddhim vibhajate | seti |

 

samskaramatrajanyam jnanam smritih || 17||

 

     dipika

smriterlakshanamah | samskareti | bhavanakhyah samskarah |

samskaradhvamse'tivyaptivaranaya jnanamiti |

ghatadipratyakshe'tivyaptivaranaya samskarajanyamiti | pratyabhijnayam

ativyaptivaranaya matrapadam |

 

tadbhinnam jnanamanubhavah | sa dvividhah, yathartho'yatharthashca || 18||

 

     dipika

anubhavam lakshayati | tadbhinnamiti | smritibhinnam jnanamanubhava

ityarthah | anubhavam vibhajate | sa dvividha iti |

 

tadvati tatprakarako'nubhavo yatharthah | yatha rajate idam rajatamiti

jnanam | saiva prametyucyate || 19||

 

     dipika

yatharthanubhavasya lakshanamaha | tadvatiti | nanu ghate ghatatvam iti

pramayamavyaptih, ghatatve ghatabhavaditi cet na, yatra

yatsambandho'sti tatra tatsambandhanubhavah ityarthaddhatatve

ghatasambandho'stiti navyaptih | saiveti | yatharthanubhava eva shastre

prametyucyata ityarthah |

 

tadabhavavati tatprakarako'nubhavo'yatharthah | yatha

shuktavidamrajatamiti jnanam | saiva aprama ityucyate || 20||

 

     dipika

ayatharthanubhavam lakshayati | tadabhavavatiti | nanvidam samyogiti

pramayamativyaptiriti cet na | yadavacchedena

yatsambandhabhavastadavacchedena tatsambandhajnanasya vivikshitatvat |

samyogabhavavacchedena samyogajnanasya bhramatvatsamyogavacchedena

samyogasambandhasya sattvannativyaptih |

 

yatharthanubhavah caturvidhah pratyakshanumityupamitishabdabhedat || 21||

 

     dipika

yatharthanubhavam vibhajate | yathartheti |

 

tat karanamapi caturvidham pratyakshanumanopashabda bhedat || 22||

 

     dipika

prasangatpramakaranam vibhajate | tatkaranamapiti | pramakaranamityarthah |

pramakaranam pramanamiti pramanasamanyalakshanam |

 

asadharanam karanam karanam || 23||

 

     dipika

karanalakshanamaha | asadharaneti | dikkaladavativyaptivaranaya asadharaneti |

 

karyaniyatapurvavritti karanam || 24||

 

     dipika

karanalakshanamaha | karyeti | purvavritti karanamityukte

rasabhadavativyaptih syadato niyateti | tavanmatre krite

karye'tivyaptiratah purvavrittiti | nanu tanturupamapi patam prati karanam

syadati cet na, ananyathasiddhatve satiti visheshanat |

ananyathasiddhatvamanyathasiddhirahitatvam | anyathasiddhih trividha -

yena sahaiva yasya yam prati purvavrittitvamavagamyate tam prati tena

tadanyathasiddham | yatha tantunam tanturupam tantutvam ca patam prati | tam

prati tadanyathasiddham | yatha shabdam prati purvavritittve jnata eva

patam pratyakashasya | anyatra klriptaniyatapurvavatirna eva karyasambhave

tatsahabhutamanyathasiddham | yatha pakajasthale gandham prati

rupapragabhavasya | evanca ananyathasiddhaniyatapurvavrittitvam

karanatvam |

 

karyam pragabhavapratiyogi || 25||

 

     dipika

karyalakshanamaha | karyamiti |

 

karanam trividham - samavayyasamavayinimittabhedat || 26||

 

yat samavetam karyam utpadyate tat samavayikaranam |

yatha tantavah patasya, patashca svagatarupadeh || 27||

 

     dipika

karanam vibhajate | karanamiti | samavayikaranasya lakshanamaha ------

yatsamavetamiti | yasmin samavetamityarthah | asamavayikaranam lakshayati

---- karyaneti | karyenetyetadudaharati ----- tantusamyoga iti |

 

karyena karanena va saha ekasminnarthe samavetatve sati yatkaranam

tadasamavayikaranam |

yatha tantusamyogah patasya, tanturupam patarupasya || 28||

 

     dipika

karyena patena saha ekasmimstantau samavetatvattantusamyogah

patasyasamavayikaranamiyarthah | karanenetyetadudaharati ----

tanturupamiti | karanena patena saha ekasmimstantau samavetatvat |

 

tadubhayabhinnam karanam nimittakaranam |

yatha turivemadikam patasya || 29||

 

     dipika

tanturupam patarupasyasamavayikaranamityarthah | nimittakaranam lakshayati

--- tadubhayeti | samavayyasamavayibhinnakaranam nimittakaranamityarthah |

 

tadetattrividhakaranamadhye yadasadharanam karanam tadeva karanam || 30||

 

     dipika

karanalakshanamupasamharati ---- tadetaditi |

 

atha caturtho'dhyaya |

 

tatra pratyakshajnanakaranam pratyaksham || 31||

 

     dipika

pratyakshalakshanamaha ------ tatreti | pramanacatushtayamadhye

ityarthah |

 

indriyarthasannikarshajanyam jnanam pratyaksham | taddvividham nirvikalpakam

savikalpakam ceti | tatra nishprakarakam jnanam nirvikalpakam yathedam

kincit | saprakarakam jnanam savikalpakam yatha dittho'yam,

brahmano'yam, shyamo'yam, pacako'yamiti || 32||

 

     dipika

pratyakshajnanasya lakshanamaha -------- indriyeti | indryiyam

cakshuradikam, artho ghatadih, tayoh sannikarshah samyogadih,

tajjanyam jnanamityarthah | tadvibhajate taddvividhamiti | nirvikalpasya

lakshanamaha ------- nishprakarakamiti |

visheshanavisheshyasambandhanavagahi jnanamityarthah | nanu nirvikalpake

kim pramanamiti cet na, gauriti vishishtajnanam

visheshanajnanajanyam, vishishtajnanatvat, danditi jnanavat

ityanumanasya pramanatvat | visheshanajnanasyapi

savikalpakatve'navasthaprasangannirvikalpakasiddhih | savikalpakam

lakshayati | saprakarakamiti | namajatyadivisheshyavisheshanasambandhavagahi

jnanamityarthah | savikalpakamudaharati | yatheti |

 

pratyakshajnanaheturindriyarthasannikarshah shadvidhah | sanyogah,

samyuktasamavayah, samyuktasamavetasamavayah, samavayah,

samavetasamavayah, visheshanavisheshyabhavashceti || 33||

 

     dipika

indriyarthasannikarsham vibhajate | pratyaksheti |

 

cakshusha ghatapratyakshajanane samyogah sannikarshah || 34||

 

     dipika

samyogasannikarshamudaharati | cakshusheti | dravyapratyakshe sarvatra

samyogah sannikarshah | atma manasa samyujyate, mana indriyena,

indriyamarthena, tatah pratyakshajnanamutpadyate ityarthah |

 

ghatarupapratyakshajanane samyukta samavayah sannikarshah |

cakshuh samyukte ghate rupasya samavayat || 35||

 

     dipika

samyuktasamavayamudaharati | ghatarupeti | tatra yuktimaha | cakshuhsamyukta

iti |

 

rupatvasamanyapratyakshe samyuktasamavetasamavayah sannikarshah |

cakshuh samyukte ghate rupam samavetam, tatra rupatvasya samavayat || 36||

 

     dipika

samyuktasamavetasamavayamudaharati | rupatveti |

 

shrotrena shabdasakshatkare samavayah sannikarshah karnavivaravartyakashasya

shrotratvat shabdasyakashagunatvat gunaguninoshca samavayat || 37||

 

     dipika

samavayamudaharati | shrotreneti | tadupapadayati | karneti | nanu

durasthashabdasya katham shrotrasambandha iti cet na,

vicitaranganyayena va shabdantarotpattikramena shrotradeshe jatasya

shrotrena sambandhatpratyakshasambhavah |

 

shabdatvasakshatkare samavetasamavayah sannikarshah shrotrasamavete shabde

shabatvasya samavayat || 38||

 

     dipika

samavetasamavayamudaharati | shabdatveti |

 

abhavapratyakshe visheshanavisheshyabhavah sannikarshah,

ghatabhavavadbhutalamityatra cakshuh samyukte bhutale ghatabhavasya

visheshanatvat || 39||

 

     dipika

visheshanavisheshyabhavamudaharati | abhaveti | tadupapadayati |

ghatabhavavaditi | bhutale ghato nastityatra abhavasya visheshyatvam

drashtavyam | etena anupalabdheh pramanantaratvam nirastam | yadyatra

ghato'bhavishyattarhi bhutalamivadrakshyata, darshanabhavannastiti

tarkitapratiyogisatvavirodhyanupalabdhisahakritendriyenaiva

abhavajnanotpattau anupalabdheh pramanantaratvasambhavat |

adhikaranajnanarthamapekshaniyendriyasyaiva karanatvopapattavanupalabdheh

karanatvayogat | visheshanavisheshyabhavo visheshanavisheshyasvarupameva,

natiriktah sambandhah | pratyakshajnanamupasamharastasya karanamaha |

evamiti |

 

evam sannikarshashatkajanyam jnanam pratyaksham, tatkaranamindriyam,

tasmadindriyam pratyakshapramanamiti siddham || 40||

 

     dipika

asadharanakaranatvadindriyam pratyakshajnanakaranamityarthah |

pratyakshapramanamupasamharati |

 

atha pancamo'dhyaya |

 

anumitikaranamanumanam || 1||

 

     dipika

anumanam lakshayati ------ anumitikaranamiti |

 

paramarshajanyam jnanamanumitih || 2||

 

     dipika

anumitim lakshayati --- paramarsheti | nanu

samshayottarapratyakshe'tivyaptih sthanupurushasamshayanantaram

purushatvavyapyakaradimanayam iti paramarshe sati purusha eva iti

pratyakshajananat | na ca tatranumitireveti vacyam | purusham sakshatkaromi

ityanuvyavasayavirodhaditi cet na,

pakshatasahakritaparamarshajanyatvasya vivikshitvat |

sishadhayishavirahavishishtasiddhayabhavah pakshata |

sadhyasiddhiranumitipratibandhika | siddhisattve'pi anumiyuyam

iticchayamanumitidarshanat | sishadhayishottejika |

tatshcottejakabhavavishishtamanyabhavasya

dahakaranatvavatsishadhayishavirahavishishtasiddhayabhavasyapyanumitikaranatvam |

 

vyaptivishishtapakshadharmatajnanam paramarshah | yatha

vahnivyapyadhumavanayam parvata iti jnanam paramarshah | tajjanyam parvato

vahnimaniti jnanamanumitih || 3||

 

     dipika

paramarsham lakshayati ----- vyaptiti | vyaptivishayakam

yatpakshadharmatajnanam sa paramarsha ityarthah | paramarshamabhiniya

darshayati ------ yatheti | anumitimabhiniya darshayati -------

tajjanyamiti | paramarshajanyamityarthah | vyaptilakshanamaha ----

yatreti |

 

yatra yatra dhumastatra tatragniriti sahacaryaniyamo vyaptih || 4||

 

     dipika

yatra dhumastatragnih iti vyapterabhinayah | sahacaryaniyamah iti lakshanam |

sahacaryam samanadhikaranyam, tasya niyamah |

hetusamanadhikaranatyantabhavapratiyogisadhyasamanadhikaranyam

vyapaptirityarthah |

 

vyapyasya parvatadivrittitvam pakshadharmata || 5||

 

     dipika

pakshadharmatarupamaha -------- vyapyasyeti |

 

anumanam dvividham -- svartham parartham ca || 6||

 

tatra svartham svanumitihetuh, tathahi, svayameva bhuyodarshanena

yatra yatra dhumastatra tatragniriti mahanasadau vyaptim grihitva

parvatasamipam gatah, tadgate cagnau sandihanah parvate dhumam pashyan

vyaptim smarati yatra yatra dhumastatra tatragnih iti | tadantaram

vahnivyapyadhumavanayam parvata iti jnanamutpadyate, ayameva

lingaparamarsha ityucyate | tasmat parvato vahnimaniti jnanamanumitih

utpadyate | tadetat svarthanumanam || 7||

 

     dipika

anumanam vibhajate -------- anumanamiti | svarthanumanam darshayati

svayameveti | nanu parthivatvalohalekhyatvadau shatashah

sahacaradarshane'pi vajramanau vyabhicaropalabdherbhuyodarshanena katham

vyaptigraha iti cet na | vyabhicarajnanavirahasahakritasahacarajnanasya

vyaptigrahakatvat | vyabhicarajnanam nishcayah shanka ca | tadvirahah

kvacittarkat, kvacitsvatah siddha eva | dhumagnyorvyaptigrahe

karyakaranabhavabhangaprasangalakshanastarko vyabhicarashankanivartakah |

nanu sakalavahnidhumayorasannikarshatkatham vyaptigraha iti cet na |

vahnitvadhumatvarupasamanyapratyasattyasakalavahnidhumajnanasambhavat |

tasmaditi | lingaparamarshadityarthah |

 

yattu svayam dhumadagnimanumaya parampratibodhayitum pancavayava vakyam

prayujyate tat pararthanumanam | yatha parvato vahniman, dhumatvat ,

yo yo dhumavan sa vahniman yatha mahanasah, tatha cayam,

tasmattatheti | anena pratipaditat lingat paro'pyagnim pratipadyate |

 

     dipika

pararthanumanamaha ---------- yattviti | yacchabdasya `

tatpararthanumanam ' iti tacchabdenanvayah |

pancavayavavakyamudaharati ----- yatheti |

 

pratijna - hetu - udaharana - upanaya - nigamanani

pancavayavah | parvato vahnimaniti pratijna | dhumavatvat iti hetuh | yo yo

dhumavan sa vahniman yatha mahanasa ityudaharanam | tatha ca ayamiti

upanayah | tasmattatheti nigamanam || 9||

 

     dipika

avayavasvarupamaha --------- pratijneti || udahritvakye

pratijnadivibhagamaha ------- parvato vahnimaniti || sadhyavattaya

pakshavacanam pratijna | pancamyantam lingapratipadakam hetuh |

vyaptipratipadakam udaharanam | vyaptivishishtalingapratipadakam

vacanamupanayah | hetusadhyavattaya pakshapratipadakam vacanam nigamanam |

abadhitatvadikam nigamanaprayojanam |

 

svarthanumitipararthanumityoh lingaparamarsha eva karanam | tasmat

lingaparamarsho'numanam || 10||

 

     dipika

anumitikaranamaha --- svartheti | nanu

vyaptismritipakshadharmatajnanabhyameva anumitisambhave

vishishtaparamarshah kimarthamangikartavya iti cet na, `

vahnivyapyavanayam ' iti shabdaparamarshasthale

paramarshasyavashyakataya laghavena sarvatra paramarshasyaiva karanatvat |

lingam na karanam, atitadau vyabhicarat | ` vyaparavatvakaranam

karanam ' iti mate paramarshadvara vyaptijnanam karanam | tajjanyatve

sati tajjanyajanako vyaparah | anumanamupasamharati - tasmaditi |

 

lingam trividham | anvayavyatireki, kevalanvayi, kevalavyatireki

ceti | anvayena vyatirekena ca vyaptimadanvayavyatireki | yatha vahnau

sadhye dhumavattvam | yatra dhumastatragniyartha mahanasa ityanvayavyaptih |

yatra vahnirnasti tatra dhumo'pi nasti yatha mahahrida iti

vyaptirekavyaptih || 11||

 

     dipika

lingam vibhajate --- lingamiti || anvayavyatirekinam lakshayati ---

anvayeneti || hetusadhyayorvyaptiranvayavyaptih,

tadabhavayorvyaptirvyatirekavyaptih |

 

anvayamatravyaptikam kevalanvayi | yatha ghatah abhidheyah prameyatvat

patavat | atra prameyatvabhidheyatvayoh vyatirekavyaptirnasti, sarvasyapi

prameyatvat abhidheyatvacca || 12||

 

     dipika

kevalanvayino lakshanamaha -------- anvayeti || kevalanvayisadhyakam

lingam kevalanvayi | (vrittimat) atyantabhavapratiyogitvam

kevalanvayitvam | ishvarapramavishayatvam sarvapadabhidheyatvam ca

sarvatrastiti vyatirekabhavah |

 

vyatirekamatravyaptikam kevalavyatireki, yatha prithivitarebhyo

bhidyate gandhavattvat | yaditarebhyo na bhidyate na tadgandhavat yatha

jalam | na ceyam tatha | tasmanna tatheti | atra yadgandhavat taditarabhinnam

ityanvayadrishtanto nasti, prithivimatrasya pakshatvat || 13||

 

     dipika

kevalavyatirekino lakshanamaha --- vyatireketi |

tadudaharati-yatheti | nanvitarabhedah prasiddho va na va | adye yatra

prasiddhastatra hetusattve anvayitvam, asattve asadharanyam | dvitiye

sadhyajnanabhavatkatham tadvishishtanumitih | visheshanajnanabhave

vishishtajnananudayatpratiyogijnanabhavadvayatirekavyaptijnanamapi na

syaditi cet na | jaladitrayodashanyonyabhavanam trayodashasu pratyekam

prasiddhanam melanam prithivyam sadhyate | tatra

trayodhatvavacchinnabhedatmaka -

sadhyasyaikadhikaranavrittitvabhavannanvayitvasadharanye |

pratyekadhikaranaprasiddhaya sadhyavishishtanumitih vyatirekavyaptinirupanam

ceti |

 

sandigdhasadhyavan pakshah | yata dhumavattve hetau parvatah || 14||

 

     dipika

pakshalakshanamaha ------- sandigdheti || nanu

shravanantarabhavimananasthale avyaptih | tatra vedavakyairatmano

nishcitvena sandehabhavat | kinca pratyakshe'pi vahnau

yatrecchayanumitistatravyaptiriti cet na, uktapakshatashrayatvasya

pakshalakshanatvat |

 

nishcitasadhyavan sapakshah, yatha tatraiva mahanasam || 15||

 

     dipika

sapakshalakshanamaha -------- nishciteti ||

 

nishcitasadhya'bhavavan vipakshah | yatha tatraiva mahahradah || 16||

 

     dipika

vipakshalakshanamaha ----- nishciteti ||

 

savyabhicaraviruddhasatpratipakshasiddhabadhitah panca hetvabhasah || 17||

 

     dipika

evam saddhetunnirupya asaddhetunnirupayitum vibhajate ------

savyabhicareti || anumitipratibandhakayatharthajnanavishayatvam

hetvabhasatvam |

 

savyabhicarah anaikantikah | sa trividhah

sadharanasadharananupasamharibhedat || 18||

 

     dipika

savyabhicaram vibhajate ---- sa trividha iti ||

 

tatra sadhyabhavavadvrittih sadharanah anaikantikah, yatha parvato

vahniman prameyatvat iti | prameyatvasya vahnayabhavavati hrade vidyamanatvat || 19||

 

     dipika

sadharanam lakshayati ----- tatreti || udaharati ---- yatheti ||

 

sarvasapakshavipakshavyavrittah pakshamatravrittih asadharanah | yatha

shabdo nityah shabdatvat iti | shabdatvam hi sarvebhyo

nityebhyo'nityebhyashca vyavrittam shabdamatravrittih || 20||

 

     dipika

asadharanam lakshayati ----- sarveti ||

 

anvayavyatirekadrishtantarahito'nupasamhari | yatha sarvamanityam

prameyatvaditi | atra sarvasyapi pakshatvat drishtanto nasti || 21||

 

     dipika

anupasamharino lakshanamaha -------- anvayeti ||

 

sadhyabhavavyapto heturviruddhah | yatha shabdo nityah kritakatvaditi |

kritakatvam hi nityatvabhavena'nityatvena vyaptam || 22||

 

     dipika

viruddham lakshayati ----- sadhyeti ||

 

yasya sadhyabhavasadhakam hetvantaram vidyate sa satpratipakshah | yatha

shabdo nityah shravanatvat shabdatvavat | shabdo'nityah karyatvat ghatavat || 23||

 

     dipika

satpratipaksham lakshayati ---- yasyeti ||

 

asiddhastrividhah ---- ashrayasiddhah, svarupasiddho

vyapyatvasiddhashceti || 24||

 

     dipika

asiddham vibhajate --- asiddha iti ||

 

ashrayasiddho yatha gaganaravindam surabhi aravindatvat sarojaravindat | atra

gaganaravindamashrayah sa ca nastyeva || 25||

 

     dipika

ashrayasiddhamudaharati --- gaganeti ||

 

svarupasiddho yatha shabdo gunashcakshushatvat | atra cakshushatvam shabdam

nasti shabdasya shravanatvat || 26||

 

     dipika

svarupasiddhamudaharati --- yatheti ||

 

sopadhiko hetuh vyapyatvasiddhah | sadhyavyapakatve sati sadhanavyapakatvam

upadhih | sadhyasamanadhikaranatyantabhavapratiyogitvam sadhyavyapakatvam |

sadhanavannishthatyantabhavapratiyogitvam sadhanavyapakatvam | parvato

dhumavanvahnimatvadityatra ardrendhanasamyoga upadhih | tathahi | yatra

dhumastatrardrendhanasamyoga iti sadhyavyapakata | yatra

vahnistatrardrendhanasamyogo nasti ayogolake ardrendhanasamyogabhavaditi

sadhanavyapakata | evam sadhyavyapakatve sati

sadhanavyapakatvadardrendhanasamyoga upadhih | sopadhikatvat vahnimattvam

vyapyatvasiddham || 27||

 

     dipika

vyapyatvasiddhasya lakshanamaha --- sopadhika iti || upadherlakshanamaha

--- sadhyeti || upadishcaturvidhah kevalasadhyavyapakah,

pakshadharmavacchinnasadhyavyapakah,

sadhanavacchinnasadhyavyapakah,

udasinadharmavacchinnasadhyavyapakashceti | adyah ardrendhanasamyogah |

dvitiyo yatha vayuh pratyakshah pratyakshasparshashrayatvat ityatra

bahirdravyatvavacchinnapratyakshatvavyapakamudbhutarupavattvam | tritiyo

yatha --- pragabhavo vinashi janyatvadityatra

janyatvavacchinnanityatvavyapakam bhavatvam | caturtho yatha ---

pragabhavo vinashi prameyatvat ityatra janyatvavacchinnanityatvavyapakam

bhavatvam |

 

yasya sadhyabhavah pramanantarena nishcitah sa badhitah | yatha

vahniranushno dravyatvat jalavat | atranushnatvam sadhyam tadabhava ushnatvam

sparshanapratyakshena guhyata iti badhitatvam || 28||

 

     dipika

badhitasya lakshanamaha ---- yasyeti || atra badhasya

grahyabhavanishcayatvena, satpratipakshasya virodhijnanasamagritvena

sakshadanumitipratibandhakatvam | itaresham tu paramarshapratibandhakatvam |

tatrapi sadharanasyavyabhicarabhavarupataya, viruddhasya

samanadhikaranyabhavataya vyapyatvasiddhasya vishishtavyaptyabhavataya,

asadharananupasamharinoh vyaptisamshayadhayakatvena

vyaptijnanapratibandhakatvam, ashrayasiddhisvarupasiddhayoh

pakshadharmatajnanapratibandhakatvam | upadhistu vyabhicarajnanadvara

vyaptijnanapratibandhakah | siddhasadhanam tu pakshatavighatakataya

ashrayasiddhavantarbhavatiti prancah | nigrahasthanantaramiti navinah ||

 

atha shashtho'dhyaya |

 

upamitikaranamupamanam | sanjnasanjnisambandhajnanamupamitih | tatkaranam

sadrishyajnanam | atideshavakyarthasmaranamavantara vyaparah | tatha hi

kashcidgavayashabdarthamajanan kutishcit aranyakapurushadgosadrisho

gavaya iti shrutva vanam gato vakyartham smaran gosadrisham pindam

pashyati | tadantaramasau gavayashabdavacya ityupamitirutpadyate || 1||

 

     dipika

upamanam lakshayati ---- upamitikaranamiti ||

 

atha saptamo'dhyaya |

 

aptavakyam shabdah | aptastu, yatharthavakta | vakyam padasamuhah | yatha

gamanayeti | shaktam padam | asmatpadat ayamartho boddhavya itishvarasanketah

shaktih || 1||

 

     dipika

shabdam lakshayati --- apteti || aptam lakshayati --- aptastviti ||

vakyalakshanamaha ---- vakyamiti || padalakshanamaha --- shaktamiti ||

arthasmrityanukulapadapadarthasambandhah shaktih | sa ca padarthantaramiti

mimamsakah | tannirasarthamaha --- asmaditi || ditthadinamiva

ghatadinamapi sanketa eva shaktih na tu padarthantaramityarthah | nanu

gavadipadanam jataveva shaktih, visheshanataya jateh

prathamamupasthitvat | vyaktilabhastu akshepaditi kecit | tat na,

gamanyetyadau vriddhavyavaharena sarvatranayanadervyaktaveva

sambhavena, jativishishtavyaktaveva shaktikalpanat | shaktigrahashca

vriddhavyavaharena | vyutpitsurbalo `gamanaya'

ityuttamavriddhavakyashravanantaram madhyamavriddhasya

pravrittimupalabhya gavanayanam ca drishtva

madhyamavriddhapravrittijanakajnanasyanvayavyatirekabhyam vaktajanyatvam

nishcitya `ashvamanaya gam badhana' iti vakyantare avapodvapabhyam

gopadasya gotvavishishte shaktih, ashvapadasya ashvatvavishishte

shaktiriti vyutpadyate | nanu sarvatra karyaparatvadvayavaharasya

karyaparavakya eva vyutparttina siddhapara iti cet na | ` kashyam

tribhuvantilako bhupatiraste ' ityadau siddhe'pi vyavaharat, `

vikasitapadme madhukarastishthati ' ityadau

prasiddhapadasamabhivyavaharatsiddhe'pi madhukaradivyutpattidarshanacca |

lakshanapi shabdavrittih | shakyasambando lakshana | gangayam ghosha

ityatra gangapadavacyapravahasambandhadeva tiropasthitau tire'pi

shaktirna kalpyate | saidhavadau lavanashvayoh

parasparasambandhabhavannanashaktikalpanam | lakshana trividha ----

jahallakshana, ajahallakshana, jahadajallakshana ceti | yatra

vacyarthasyanvayabhavah tatra jahallakshana | yatha mancah kroshantiti |

yatra vacyarthasyapyanvayah, tatra ajahaditi | yatha chatrino

gaccantiti | yatra vacyaikadeshatyagena ekadeshanvayah, tatra

jahadajahaditi | yatha tattvamasiti | gaunyapi lakshanaiva

lakshyamanagunasambandhasvarupa yatha agnirmanavaka iti | vyancanapi

shaktilakshanantarbhuta, shabdashaktimula arthashaktimula ca |

anumanadina anyathasiddha | tatparyanupapattirlakshanabijam |

tatprititicchayoccaritatvam tatparyam | tatparyajnananca

vakyarthajnane hetuh nanarthanurodhat | prakaranadikam tatparyagrahakam |

dvaramityadau pidhehiti shabdadhyaharah | nanu

arthajnanarthatvacchabdasyarthamavijnaya

shabdadhyaharasambhavadarthadhyahara eva yukta iti cet na |

padavisheshajanyapadarthopastitheh shabdajnane hetutvat | anyatha `

ghatah karmatvamanayam kritih ' ityatrapi shabdajnanaprasangat |

pankajadipadeshu yogarudhih | avayavashaktiryogah | samudayashakti rudhih |

niyatapadmatvadijnanartham samudayashaktih | anyatha kumude'pi

prayogaprasangat | ` itaranvite shaktih ' iti prabhakarah | anvayasya

vakyarthataya bhanasambhavadanvayamshe'pi shaktirna kalpaniya iti

gautamiyah |

 

akanksha yogyata sannidhishca vakyarthajnanahetuh padasya

padantaravyatirekaprayuktanvayananubhavakatvam akanksha | arthabadho

yogyata | padanamavilambenoccaranam sannidhih || 2||

 

     dipika

akanksheti || akankshadijnanamityarthah | anyatha

akankshadibhramacchabdabhramo na syat | akanksham lakshayati ---

padasyeti || yogyatalakshanamaha ---- artheti || sannidhilakshanamaha

---- padanamiti | avilambena padarthopasthitih sannidhih | uccaranam tu

tadupayogitayoktam |

 

akankshadirahitam vakyapramanam | yatha gaurashvah purusho hastiti na

pramanamakankshavirahat | agnina sincediti na pramanam yogyatavirahat |

prahare prahare'sahoccaritani gamanayetyadipadani na pramanam

sannidhyabhavat || 3||

 

     dipika

gaurashva iti || ghatakarmatvamityapyanakankshodaharanam drashtavyam |

 

vakyam dvividham | vaidikam laukikam ca | vaidikamishvaroktatvatsarvameva

pramanam | laukikam tvaptoktam pramanam | anyadapramanam || 4||

 

     dipika

vakyam vibhajate --- vakyamiti || vaidikasya visheshamaha ---

vaidikamishvaroktatvaditi || nanu vedasyanaditvatkathamishvaroktatvamiti cet

na | ` vedah paurusheyah vakyasamuhatvat bharatadivat ' ityanumanena

paurusheyatvasiddheh | na ca smaryamanakartrikatvamupadhih,

gautamadibhih shishyaparamparaya vede'pi sakartrikatvasmaranena

sadhanavyapakatvat | ` tasmattepanattrayo veda ajayanta ' iti

shruteshca | nanu varna nityah, sa evayam gakara iti pratyabhijnabalat |

tatha ca katham vedasyanityatvamiti cet na, ` utpanno gakaro

vinishto gakara ' ityadipratitya varnanamanityatvat, ` so'yam

gakara ' iti pratyabhijnayah ` seeyam dipajvala '

itivatsajatyavalambanatvat, varnanam

nityatve'pyanupurvavishishtavakyasyanityatvacca | tasmadishvarokta vedah |

manvadismritinamacaranam ca vedamulakataya pramanyam |

smritimulavakyanamidanimanadhyayanattanmulabhuta kaciccharavotsanneti

kalpyate | nanu pathyamanavedavakyotsadanasya kalpayitumashakyataya

viprakirnavadasyayuktatvannityanumeyo vedo mulamiti cet na, tatha sati

kadapi varnanamanupurvijnanasambhavena bodhakatvasanbhavat |

 

vakyarthajnanam shabdajnanam | tatkaranam shabdah || 5||

 

     dipika

nanu etani padani smaritarthasamsargavanti akankshadimatpadakadambakatvat

madvakyavat ityanumanadeva samsargajnasambhavacchabdo na

pramanantaramiti cenna | anumityapekshaya vilakshanasya shabdajnanasya

` shabdatpratyemi ' itvanuvyavasayamsakshikasya sarvasammatatvat |

nanvarthapattirapi pramanantaramasti ` pino devadatto diva na bhunkte

' iti drishte shrute va pinatvanyathanupapattya

ratribhojanamarthapattya kalpyata iti cenna | ` devadatto ratrau

bhunkte diva'bhunjanatve sati pinatvat ' ityanumanenaiva

ratribhojanasya siddhatvat | shate pancashaditi sambhavo'pyanumanameva |

` iha vate yakshastishthati ' ityaitihyamapi

ajnatamlavaktrikashabda eva | ceshtapi shabdanumanadvara vyavaharaheturiti

na pramanantaram | tasmatpratyakshanumanopamanashabdashcatvaryeva pramanani ||

 

atha ashtamo'dhyaya | NaiyAyikA theory on epistemology

 

jnananam tadvati tatprakarakatvam svatograhyam parato veti vicaryate |

tatra vipratipattih ------ jnanapramanyam

tadapramanyagrahakayavajjnanagrahakasamagrigrahyam na va iti | atra

vidhikotih svatastvam | nishedhakotih paratastvam | anumanadigrahyatvena

siddhasadhanavaranaya yavaditi | ' idam jnanamaprama ` iti jnanena

pramanyagrahadvadhavaranaya ----- apramanyagrahaketi||

idam jnanamaprama ityanuvyavasayanishthapramanyagrahakasyapi

apramanyagrahakatvabhavatsvatastvam na syadatastaditi |

tasmingrahyapramanyashraye'pramanyagrahiketyarthah | udahritasthale

vyavasayapramanyagrahakasyapyanuvyavasaye tadgrahakatvatsvatastvasiddhih |

nanu svata eva pramanyam grihyate, ` ghatamaham janami '

ityanuvyavasayena ghataghatatvayoriva tatsambandhasyapi vishayikaranat

vyavasayarupa pratyasattestulyatvat | purovartini prakarasambandhasyaiva

pramatvapadarthatvaditi cet na | svatahpramanyagrahe ` jalajnanam prama

na va ' ityanabhyasadashayam pramatvasamshayo na syat | anuvyavasayena

pramanasya nishcitatvat | tasmatsvatograhyatvabhavatparato grahyatvameva |

tathahi | prathamam jalajnanantaram pravrittau satyam jalalabhe sati

purvotpannam jalajnanam prama saphalapravrittijanakatvat yannaivam

tannaivam yatha aprama iti vyatirekina pramatvam nishciyate |

dvitiyadijnaneshu purvajnanadrishtantena

tatsajatiyatvalingenanvayavyatirekinapi grihyate | pramaya

gunajanyatvamutpattau paratastvam | pramasadharanakaranam gunah,

apramasadharanakaranam doshah | tatra pratyakshe

visheshanavadvisheshyasannikarsho gunah | anumitau vyapakavati

vyapyajnanam | upamitau yatharthasadrishyajnanam | shabdajnane

yatharthayogyatajnanam | ityadyuhaniyam | purovartini

prakarabhavasyanuvyavasayenanupasthitatvadapramatvam parata eva grihyate |

pittadidoshajanyatvamutpattau paratastvam | nanu sarvesham jnananam

yatharthatvadayatharthajnanameva nastiti | na ca ` shuktavidam rajatam

' iti jnanatpravrittidarshanadanyathakhyatisiddhiriti vacyam |

rajatasmritipurovartijnanabhyameva pravrittisambhavat |

svatantropasthiteshtabhedagrahasyaiva sarvatra pravartakatvena ` nedam

rajatam ' ityadau atiprasangabhavaditi cet na | satyarajasthale

purovartivisheshyakarajatatvaprakarakajnanasya laghavena

pravrittijanakataya shuktavapi rajatarthi pravrittijanakatvena

vishishtajnanasyaiva kalpanat |

 

 

The author of Tarka Sangraha, along with its Dipika is Annambhatta . This is a very well known work and most Vedantins today consider it as the stepping stone to understand the Nyaya-Vaisheshika, systems of logic.