Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Six Philosophies > brahmasutrani

brahmasutrani

 

 

om

 

|| shri gurubhyo namah harih om||

 

|| atha prathamo'dhyayah||

 

om athato brahmajijnasa om || ..

om janmadyasya yatah om || ..

om shastrayonittvat om || ..

om tattusamanvayat om || ..

om ikshaternashabdam om || ..

om gaunashcennatmashabdat om || ..

om tannishthasya mokshopadeshat om || ..

om heyavattvavacanacca om || ..

om svapyayat om || ..

om gatisamanyat om || ..

om shrutattvacca om || ..

om anandamayo'bhyasat om || ..

om vikarashabdanneticenna pracuryat om || ..

om taddhetuvyapadeshacca om || ..

om mantravarnikameva ca giyate om || ..

om netaro'nupapatteh om || ..

om bhedavyapadeshacca om || ..

om kamacca nanumanapeksha om || ..

om asminnasya ca tadyogam shasti om || ..

om antastaddharmopadeshat om || ..

om bhedavyapadeshaccanyah om || ..

om akashastallingat om || ..

om ata eva pranah om || ..

om jyotishcaranabhidhanat om || ..

om chando'bhidhananneticenna tathaceto'rpananigadattatha hi

darshanam om || ..

om bhutadipadavyapadeshopapatteshcaivam om || ..

om upadeshabhedanneticennobhayasminnapyavirodhat om || ..

om pranastathanugamat om || ..

om navakturatmopadeshaditi cedadhyatmasambandhabhuma hyasmin om ||

 

..

om shastradrishtya tupadesho vamadevavat om || ..

om jivamukhyapranalinganneti cennopasatraividhyadashritattvadiha

tadyogat om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

prathamadhyayasya prathamah padah samaptah

 

om sarvatra prasiddhopadeshat om || ..

om vivakshitagunopapatteshca om || ..

om anupapattestu na sharirah om || ..

om karmakartrivyapadeshacca om || ..

om shabdavisheshat om || ..

om smriteshca om || ..

om arbhakaukastvattadvyapadeshaccaneticenna nicayyatvadevam

vyaumavacca om || ..

om sambhogapraptiriti cennavasheshyat om || ..

om atta caracaragrahanat om || ..

om prakaranacca om || ..

om guham pravishtavatmanau hi taddarshanat om || ..

om visheshanacca om || ..

om antaropapatteh om || ..

om sthanadivyapadeshacca om || ..

om sukhavishishtabhidhanadeva ca om || ..

om shrutopanishatkagatyabhidhanacca om || ..

om anavasthiterasambhavacca netarah om || ..

om antaryami adhidaivadishu taddharmavyapadeshat om || ..

om na ca smartam ataddharmabhipalat om || ..

om sharirashcobhaye'pi hi bhedenainamadhiyate om || ..

om adrishyatvadigunako dharmokteh om || ..

om visheshanabhedavyapadeshabhyam netarau om || ..

om rupopanyasacca om || ..

om vaishvanarah sadharanashabdavisheshat om || ..

om smaryamanamanumanam syaditi om || ..

om shabdadibhyo'ntah pratishthanacca neticenna tatha

drishtyupadeshadsambhavatpurushamapi cainamadhiyate om || ..

om ata eva na devata bhutam ca om || ..

om sakshadapyavirodham jaiminih om || ..

om abhivyakterityashmarathyah om || ..

om anusmriterbadarih om || ..

om sampatteriti jaiminih tatha hi darshayati om || ..

om amananti cainamasmin om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

prathamadhyayasya dvitiyah padah samaptah

 

om dyubhvadyayatanam svashabdat om || ..

om muktopasripyavyapadeshat om || ..

om nanumanamatacchabdat om || ..

om pranabhricca om || ..

om bhedavyapadeshat om || ..

om prakaranat om || ..

om sthityadanabhyam ca om || ..

om bhuma samprasadadadhyupadeshat om || ..

om dharmopapatteshca om || ..

om aksharamambarantadhrite om || ..

om sa ca prashasanat om || ..

om anyabhavavyavritteshca om || ..

om ikshitikarmavyapadeshat sah om || ..

om daharottarebhyah om || ..

om gatishabdabhyam tatha hi drishtam lingam ca om || ..

om dhriteshca mahimno'syasminnupalabdheh om || ..

om prasiddheshca om || ..

om itaraparamarshatseti cennasambhavat om || ..

om uttaraccedavirbhutasvarupastu om || ..

om anyarthashca paramarshah om || ..

om alpashruteriti cettaduktam om || ..

om anukritestasya ca om || ..

om api ca smaryate om || ..

om shabdadeva pramitah om || ..

om hridyapekshaya tu manushyadhikaratvat om || ..

om taduparyapi badarayanassambhavat om || ..

om virodhah karmaniti cedanekapratipatterdarshanat om || ..

om shabdeticennatah prabhavatpratyakshanumanabhyam om || ..

om ata eva ca nityatvam om || ..

om samananamarupatvaccavrittavapyavirodho darshanatsmriteshca om ||

 

..

om madhvadishvasambhavadanadhikaram jaiminih om || ..

om jyotishi bhavacca om || ..

om bhavantu badarayanarasti hi om || ..

om shugasya tadanadarashravanattadadravanatsucyate hi om || ..

om kshatriyatvagateshcottaratra caitrarathena lingat om ||

 

..

om samskaraparamarshattadabhavabhilapacca om || ..

om tadabhavanirdharane ca pravritteh om || ..

om shravanavyavanarthapratishedhatsmriteshca om || ..

om kampanat om || ..

om jyotirdarshanat om || ..

om akasho'rthantaratvadivyapadeshat om || ..

om sushuptyutkrantyorbhedena om || ..

om patyadishabdebhyah om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

prathamadhyayasya tritiyah padah samaptah

 

om anumanikamapyekeshamiti cenna sharirarupakavinyastagrihiterdarshayati

ca om || ..

om sukshmam tu tadarhatvat om || ..

om tadadhinatvadarthavat om || ..

om jneyatvavacanacca om || ..

om vadatiti cenna prajno hi prakaranat om || ..

om trayanameva caivamupanyasah prashnashca om || ..

om mahadvacca om || ..

om camasavadavisheshat om || ..

om jyotirupakrama tu tatha hyadhiyata eke om || ..

om kalpanopadeshacca madhvadivadavirodhah om || ..

om na sankhyopasangrahadapi nanabhavadatirekacca om || ..

om pranadayo vakyasheshat om || ..om

om jyotishaikeshamasatyanne om || ..

om karanatvena cakashadishu yathavyapadishtokteh om || ..

om samakarshat om || ..

om jagadvacitvat om || ..

om jivamukhyapranalinganneti cenna tadvyakhyatam om || ..

om anyartham tu jaiminih prashnavyakhyanabhyamapi caivameke om ||

 

..

om vakyanvayat om || ..

om pratijnasiddherlingamashmarathyah om || ..

om utkramishyata evambhavadityaudulomih om || ..

om avasthiteriti kashakritsnah om || ..

om prakritishca pratijnadrishtantanuparodhat om || ..

om abhidhyopadeshacca om || ..

om sakshaccobhayamnanat om || ..

om atmakriteh parinamat om || ..

om yonishca hi giyate om || ..

om etena sarve vyakhyatavyakhyatah om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

prathamadhyayasya caturthah padah samaptah

 

|| iti prathamo'dhyayah||

 

|| atha dvitiyo'dhyayah||

 

om smrityanavakashadoshaprasangeti

cennanyasmrityanavakashadoshaprasangat om || ..

om itaresham canupalabdheh om || ..

om etena yogah pratyuktah om || ..

om na vilakshanatvadasya tathatvam ca shabdat om || ..

om abhimanivyapadeshastu visheshanugatibhyam om || ..

om drishyate tu om || ..

om asaditi cenna pratishedhamatratvat om || ..

om apitau tadvatprasangadasamanjasam om || ..

om na tu drishtantabhavat om || ..

om svapakshadoshacca om || ..

om tarkapratishthanadapi anyathanumeyamiti cedevamapyavimokshaprasangah

om || ..

om etena shishtaparigraha'pi vyakhyatah om || ..

om bhoktrapatteravibhagashcetsyallokavat om || ..

om tadananyatvamarambhanashabdadibhyah om || ..

om bhave copalabdheh om || ..

om sattvaccavarasya om || ..

om asadvyapadeshanneti cenna dharmantarena vakyasheshat om ||

 

..

om yukteh shabdantaracca om || ..

om patavacca om || ..

om yatha ca pranadi om || ..

om itaravyapadeshaddhitakaranadidoshaprasaktih om || ..

om adhikam tu bhedanirdeshat om || ..

om ashmadivacca tadanupapattih om || ..

om upasamharadarshananneti cenna kshiravaddhi om || ..

om devadivadapi loke om || ..

om kritsnaprasaktirniravayavatvashabdakopo va om || ..

om shrutestu shabdamulatvat om || ..

om atmani caivam vicitrashca hi om || ..

om svapakshadoshacca om || ..

om sarvopeta ca taddarshanat om || ..

om vikaranatvanneticettaduktam om || ..

om na prayojanattvat om || ..

om lokavattu lilakaivalyam om || ..

om vaishyamyanairghrinye na sapekshatvattatha hi darshayati om ||

 

..

om karmavibhagaditi cennanaditvat om || ..

om upapadyate capyupalabhyate ca om || ..

om sarvadharmopapatteshca om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

dvitiyadhyayasya prathamah padah samaptah

 

om racananupapatteshca nanumanam om || ..

om pravritteshca om || ..

om payo'mbuvaccettatrapi om || ..

om vyatirekanavasthiteshcanapekshatvat om || ..

om anyatrabhavacca na trinadivat om || ..

om abhyupagame'pyarthabhavat om || ..

om purushashmavaditicettathapi om || ..

om angitvanupapatteshca om || ..

om anyathanumitau ca jnashaktiviyogat om || ..

om vipratishedhaccasamanjasam om || ..

om mahaddirghavaddha hrasvaparimandalabhyam om || ..

om ubhayathapi na karmatastadabhavah om || ..

om samavayabhyupagamacca samyadanavasthiteh om || ..

om nityameva ca bhavat om || ..

om rupadimattvacca viparyayo darshanat om || ..

om ubhayatha ca doshat om || ..

om aparigrahaccatyantamanapeksha om || ..

om samudayobhayahetuke'pi tadapraptih om || ..

om itaretarapratyayatvaditi cennautpattimatra nimittatvat om ||

 

..

om uttarotpade ca purvanirodhat om || ..

om asati pratijnoparodho yaugapadyamanyatha om || ..

om pratisankhyapratisankhyanirodhapraptih avicchedat om ||

 

..

om ubhayatha ca doshat om || ..

om akashe cavisheshat om || ..

om anusmriteshca om || ..

om nasatah adrishtatvat om || ..

om udasinanamapi caivam siddhih om || ..

om nabhavah upalabdheh om || ..

om vaidharmyacca na svapnadivat om || ..

om na bhavaranupalabdheh om || ..

om kshanikatvacca om || ..

om sarvathanupapatteshca om || ..

om naikasmin asambhavat om || ..

om evam catmakartsnyam om || ..

om na ca paryayadapyavirodhah vikaradibhyah om || ..

om antyavasthiteshcobhayanityatvadavisheshah om || ..

om patyurasamanjasyat om || ..

om sambandhanupapatteshca om || ..

om adhishthananupapatteshca om || ..

om karanavaccenna bhogadibhyah om || ..

om antavattvamasarvajnata va om || ..

om utpattyasambhavat om || ..

om na ca kartuh karanam om || ..

om vijnanadibhave va tadapratishedhah om || ..

om vipratishedhacca om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

dvitiyadhyayasya dvitiyah padah samaptah

 

om na viyadashruteh om || ..

om asti tu om || ..

om gauni asambhavat om || ..

om shabdacca om || ..

om syaccaikasya brahmashabdavat om || ..

om pratijna'hanirvyatirekacchabdebhyah om || ..

om yavadvikaram tu vibhago lokavat om || ..

om etena matarishva vyakhyatah om || ..

om asambhavastu sataranupapatteh om || ..

om tejo'tastatha hyaha om || ..

om apah om || ..

om prithivi adhikararupashabdantarebhyah om || ..

om tadabhidhyanadeva tu tallingat sah om || ..

om viparyayena tu kramo'tah upapadyate ca om || ..

om antara vijnanamanasi kramena tallingaditi cennavisheshat om ||

 

..

om caracaravyapashrayastu syat tadvyapadesho bhaktah

 tadbhavabhavitvat om || ..

om natma ashruternityatvacca tabhyah om || ..

om jno'ta eva om || ..

om utkrantigatyagatinam om || ..

om svatmana cottarayoh om || ..

om nanuracchruteriti cenna itaradhikarat om || ..

om svashabdonmanabhyam ca om || ..

om avirodhashcandanavat om || ..

om avasthitivaisheshyaditi cennabhyupagamaddhriddhi hi om ||

 

..

om gunadva lokavat om || ..

om vyatireko gandhavat om || ..

om tatha ca darshayati om || ..

om prithagupadeshat om || ..

om tadgunasaratvattu tadvyapadeshah prajnavat om || ..

om yavadatmabhavitvacca na doshastaddarshanat om || ..

om pumstvadivattvasya sato'bhivyaktiyogat om || ..

om nityapalabdhyanupalabdhiprasango'nyataraniyamo va'nyatha om ||

 

..

om karta shastrarthavattvat om || ..

om viharopadeshat om || ..

om upadanat om || ..

om vyapadeshacca kriyayam na cennirdeshaviparyayah om || ..

om upalabdhivadaniyamah om || ..

om shaktiviparyayat om || ..

om samadhyabhavacha om || ..

om yatha ca takshobhayatha om || ..

om parattu tacchruteh om || ..

om kritaprayatnapekshastu vihitapratishiddhavaiyarthyadibhyah om ||

 

..

om amsho nanavyapadeshadanyatha capi dashakitavaditvamadhiyata eke om ||

 

..

om mantravarnacca om || ..

om api ca smaryate om || ..

om prakashadivannaivam parah om || ..

om smaranti ca om || ..

om anujnapariharau dehasambandhajjyotiradivat om || ..

om asantateshcavyatikarah om || ..

om abhasa eva ca om || ..

om adrishtaniyamat om || ..

om abhisandhyadishvapi caivam om || ..

om pradeshaditi cennantarbhavat om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

dvitiyadhyayasya tritiyah padah samaptah

 

om tatha pranah om || ..

om gaunyasambhavat om || ..

om tatprakshruteshca om || ..

om tatpurvakatvadvacah om || ..

om sapta gatervisheshitatvacca om || ..

om hastadayastu sthite'to naivam om || ..

om anavashca om || ..

om shreshthashca om || ..

om na vayukriye prithagupadeshat om || ..

om cakshuradivattu tatsahashishtyadibhyah om || ..

om akaranatvacca na doshastatha hi darshayati om || ..

om pancavrittirmanovadvyapadishyate om || ..

om anushca om || ..

om jyotiradyadhishthanam tu tadamananat om || ..

om pranavata shabdat om || ..

om tasya ca nitayatvat om || ..

om te indriyani tadvyapadeshadanyatra shreshthat om || ..

om bhedashruteh om || ..

om vailakshanyacca om || ..

om sanjnamurtiklriptistu trivritkurvatah upadeshat om || ..

om mamsadi bhaumam yathashabdamitarayoshca om || ..

om vaishyattu tadvadastadvadah om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

dvitiyadhyayasya caturthah padah samaptah

 

|| iti dvitiyo'dhyayah||

 

|| atha tritiyo'dhyayah||

 

om tadantarapratipattau ramhati samparishvaktah prashnanirupanabhyam om

|| ..

om trayatmakatvattu bhuyastvat om || ..

om pranagateshca om || ..

om agnyadigatishrutiriti cenna bhaktatvat om || ..

om prathame'shravanaditi cenna ta eva hyupapatteh om || ..

om ashrutatvaditi cennaishtadikarinam pratiteh om || ..

om bhaktam vanatmavittvat tatha hi darshayati om || ..

om kritatyaye'nushayavan drishtasmritibhyam yathetamanevam ca om ||

 

..

om caranaditi cennopalakshanartheti karshnajanih om || ..

om anarthakyamiti cenna tadapekshatvat om || ..

om sukritadushkrite eveti tu badarih om || ..

om anishtadikarinamapi ca shrutam om || ..

om samyamane tvanubhuyetareshamarohavarohau tadgatidarshanat om ||

 

..

om smaranti ca om || ..

om api ca sapta om || ..

om tatrapi ca tadvyaparadavirodhah om || ..

om vidyakarmanoriti tu prakritatvat om || ..

om na tritiye tathopalabdheh om || ..

om smaryate'pi ca loke om || ..

om darshanacca om || ..

om tritiyashabdadavarodhah samshokajasya om || ..

om tatsabhavyapattirupapatteh om || ..

om naticirena visheshat om || ..

om anyadhishthate purvavadabhilapat om || ..

om ashuddhamiti cenna shabdat om || ..

om retah sigyogo'tha om || ..

om yoneh shariram om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

tritiyadhyayasya prathamah padah samaptah

 

om sandhye srishtiraha hi om || ..

om nirmataram caike putradayashca om || ..

om mayamatram tu kartsnyenanabhivyaktasvarupatvat om || ..

om sucakashca hi shruteh acakshate ca tadvidah om || ..

om parabhidhyanattu tirohitam tato hyasya bandhaviparyayau om ||

 

..

om dehayogadva so'pi om || ..

om tadabhavo nadishu tacchruteh atmani ca om || ..

om atah prabodho'smat om || ..

om sa eva tu karmanusmritishabdavidhibhyah om || ..

om mugdhe'rthasampattirparisheshat om || ..

om na sthanato'pi parasyobhayalingam sarvatra hi om || ..

om na bhedaditi cenna pratyekamatadvacanat om || ..

om api caivameke om || ..

om arupadeva hi tatpradhanatvat om || ..

om prakashavaccavaiyarthyat om || ..

om aha ca tanmatram om || ..

om darshayati catho'pi smaryate om || ..

om ata eva upama suryakadivat om || ..

om ambuvadagrahanattu na tathatvam om || ..

om vriddhihrasabhaktvamantarbhavat ubhayasamanjasyadevam om ||

 

..

om darshanacca om || ..

om prakritaitavattvam hi pratishedhati tato braviti ca bhuyah om ||

 

..

om tadavyaktamaha hi om || ..

om api ca samradhane pratyakshanumanabhyam om || ..

om prakashadivaccavaisheshyam prakashashca karmani abhyasat om ||

 

..

om ato'nantena tatha hi lingam om || ..

om ubhayavyapadeshattvahikundalavat om || ..

om prakashashrayavadva tejastvat om || ..

om purvavadva om || ..

om pratishedhacca om || ..

om paramatassetunmanasambandhabhedavyapadeshebhyah om || ..

om samanyattu om || ..

om buddhyarthah padavat om || ..

om sthanavisheshatprakashadivat om || ..

om upapatteshca om || ..

om tathanyapratishedhat om || ..

om anena sarvagatatvamayamashabdadibhyah om || ..

om phalamatarupapatteh om || ..

om shrutatvacca om || ..

om dharmam jaiminih ata eva om || ..

om purvam tu badarayanah hetuvyapadeshat om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

tritiyadhyayasya dvitiyah padah samaptah

 

om sarvavedantapratyayam codanadyavisheshat om || ..

om bhedanneti cenna ekasyamapi om || ..

om svadhyayasya tathatvena hi samacare'dhikaracca savavacca

 tanniyamah om || ..

om darshayati ca om || ..

om upasamharo'rthabhedadvidhisheshavatsamane ca om || ..

om anyathatvam shabdaditi cennavisheshat om || ..

om na va prakaranabhedatparovariyastvadivat om || ..

om sanjnatashcettaduktamasti tu tadapi om || ..

om vyapteshca samanjasam om || ..

om sarvabhedadanyatreme om || ..

om anandadayah pradhanasya om || ..

om priyashirastvadyapraptih upacayapacayau hi bhede om || ..

om itare tvarthasamanyat om || ..

om adhyanaya prayojanabhavat om || ..

om atmashabdat om || ..

om atmagrihitiritaravaduttarat om || ..

om anvayaditi cetsyadavadharanat om || ..

om karyakhyanadapurvam om || ..

om samana evancabhedat om || ..

om sambandhadevamanyatrapi om || ..

om na va visheshat om || ..

om darshayati ca om || ..

om sambhritidyuvyaptyapi catah om || ..

om purushavidyayamiva cetareshamanamnanat om || ..

om vedhadyarthabhedat om || ..

om hanau tupayanashabdat kushacchandasstutyupaganavat taduktam om

|| ..

om samparaye tartavyabhavat tatha hyanye om || ..

om chandatarubhayavirodhat om || ..

om gaterarthavattvamubhayatha'nyatha hi virodhah om || ..

om upapannastallakshanarthopalabdheh lokavat om || ..

om aniyamah sarvasamavirodhashshabdanumanabhyam om || ..

om yavadadhikaramavasthitiradhikarikanam om || ..

om aksharadhiyam tvavirodhah samanyatadbhavabhyamaupasadavattaduktam om

|| ..

om iyadamananat om || ..

om antara bhutagramavatsvatmanah om || ..

om anyatha bhedanupapatteriticennaupadeshantaravat om || ..

om vyatihararvishimshanti hitaravrat om || ..

om saiva hi satyadayah om || ..

om kamadiratra tatra ca ayatanadibhyah om || ..

om adaradalopah om || ..

om upasthite'tastadvacanat om || ..

om tannirdharananiyamastaddrishterprithagdhyapratibandhah phalam om

|| ..

om pradanavadeva taduktam om || ..

om lingabhuyastvattaddhi baliyastadapi om || ..

om purvavikalpah prakaranatsyatkriya manasavat om || ..

om atideshacca om || ..

om vidyaiva tu nirdharanat om || ..

om darshanacca om || ..

om shrutyadibaliyastvacca na badhah om || ..

om anubandhadibhyah prajnantaraprithaktvavatddrishtashca taduktam om

|| ..

om na samanyadapyupalabdhermrityuvat nahi lokapattih om || ..

om parena ca shabdasya tadvidhyam bhuyastvattvanubandhah om ||

 

..

om eka'tmanashsharire bhavat om || ..

om vyatirekastadbhavabhavitvat na tu upalabdhivat om || ..

om angavabaddhastu na shakhasu hi prativedam om || ..

om mantradivadva'virodhah om || ..

om bhumnah kratuvajjyayastvam tatha hi darshayati om || ..

om nana shabdadibhedat om || ..

om vikalparavishishtaphalatvat om || ..

om kamyastu yathakamam samucciyeranna va purvahetvabhavat om ||

 

..

om angeshu yathashrayabhavah om || ..

om shishteshca om || ..

om samaharat om || ..

om gunasadharanyashruteshca om || ..

om na va tatsahabhavashruteh om || ..

om darshanacca om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

tritiyadhyayasya tritiyah padah samaptah

 

om purushartho'tah shabdaditi badarayanah om || ..

om sheshatvatpurusharthavado yatha'nyeshviti jaiminih om ||

 

..

om acaradarshanat om || ..

om tacchruteh om || ..

om samanvarambhanat om || ..

om tadvato vidhanat om || ..

om niyamacca om || ..

om adhikopadeshattu badarayanasyaivam taddarshanat om || ..

om tulyam tu darshanam om || ..

om asarvatriki om || ..

om vibhagah shatavat om || ..

om adhyayanamatravatah om || ..

om navisheshat om || ..

om stutaye'numatirva om || ..

om kamakarena caike om || ..

om upamardam ca om || ..

om urdhvaretahsu ca shabde hi om || ..

om paramarsham jaiminiracodana capavaditi hi om || ..

om anushtheyam badarayanassamyashruteh om || ..

om vidhirva dharanavat om || ..

om stutimatramupadanaditi cennapurvatvat om || ..

om bhavashabdacca om || ..

om pariplavartha iti cenna visheshitatvat om || ..

om tatha caikavakyatopabandhat om || ..

om ataeva cagnindhanadyanapeksha om || ..

om sarvapeksha ca yajnadishruteh ashvavat om || ..

om shamadamadyupetah syattatha'pi tu tadvidhestadangataya

 teshamavashyanushtheyatvat om || ..

om sarvannanumatishca pranatyaye taddarshanat om || ..

om abadhacca om || ..

om api ca smaryate om || ..

om shabdashcato'kamakare om || ..

om vihitatvaccashramakarmapi om || ..

om sahakaritvena ca om || ..

om sarvathapi ta evobhayalingat om || ..

om anabhibhavam ca darshayati om || ..

om antara capi tu taddrishteh om || ..

om api ca smaryate om || ..

om visheshananugrahashca om || ..

om ataritvatarajjyayo lingacca om || ..

om tadbhutasya tu natadbhavah jaiminerapi niyamatadrupabhavabhyah om ||

 

..

om na cadhikarikamapi patananumanattadayogat om || ..

om upapurvamapi tu eke bhavamashanavattaduktam om || ..

om bahistubhayayapi smritecaracca om || ..

om svaminah shruterityatreyah om || ..

om artvijyamityaudulomih tasmam hi parikriyate om || ..

om shruteshca om || ..

om sahakaryantaravidhih pakshena tritiyam tadvatah vidhyadivat om ||

 

..

om kritsnabhavattu grihinopasamharah om || ..

om manavaditareshamapyupadeshat om || ..

om anavishkurvananvayat om || ..

om aihikamapyaprastutapratibandhe taddarshanat om || ..

om evam muktiphalaniyamastadavasthavadhritestadavasthavadhriteh om ||

 

..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

tritiyadhyayasya caturthah padah samaptah

 

|| iti tritiyo'dhyayah||

 

|| atha caturtho'dhyayah||

 

om avrittih asakridupadeshat om || ..

om lingacca om || ..

om atmeti tupagacchanti grahayanti ca om || ..

om na pratike na hi sah om || ..

om brahmadrishtirutkarshat om || ..

om adityadimatayashcange upapatteh om || ..

om asinassambhavat om || ..

om dhyanacca om || ..

om calatvam capekshya om || ..

om smaranti ca om || ..

om yatraikagrata tatravisheshat om || ..

om a prayanattatrapi hi drishtam om || ..

om tadadhigamottarapurvaghayorashleshavinashau tadvyapadeshat om ||

 

..

om itarasyapyevamasamshleshaspate tu om || ..

om anarabdhakarye eva tu purve tadavadheh om || ..

om agnihotradi tu tatkaryayaiva taddarshanat om || ..

om ato'nyapi hyekeshamubhayoh om || ..

om yadeva vidyayeti hi om || ..

om bhagena tvitare kshapayitva sampadyate om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

caturthadhyayasya prathamah padah samaptah

 

om vangmanasi darshanacchabdacca om || ..

om ata eva ca sarvanyanu om || ..

om tanmanah prane uttarat om || ..

om so'dhyakshe tadupagamadibhyah om || ..

om bhuteshu tacchruteh om || ..

om naikasmin darshayato hi om || ..

om samana casrityupakramadamritatvam canuposhya om || ..

om tada'piteh samsaravyapadeshat om || ..

om sukshmam pramanatashca tathopalabdheh om || ..

om nopamardenatah om || ..

om asyaiva copapattereshaushma om || ..

om pratishedhaditi cenna sharirat om || ..

om spashto hyekesham om || ..

om smaryate ca om || ..

om tani pare tathahyaha om || ..

om avibhagah vacanat om || ..

om tadoko'grajvalanam tatprakashitadvarah

 vidyasamarthyattaccheshagatyanusmritiyogacca hardanugrihitah sha

tadhikaya om || ..

om rashmyanusari om || ..

om nishi neti cenna sambhandhasya yavaddehabhavitvaddarshayati ca om ||

 

..

om atashcayane'pi dakshine om || ..

om yoginah prati ca smaryate smarte caite om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

caturthadhyayasya dvitiyah padah samaptah

 

om arciradina tatprathiteh om || ..

om vayumabdadavisheshavisheshabhyam om || ..

om tadito'dhi varunah sambandhat om || ..

om ativahikah tallingat om || ..

om ubhayavyamohattatsiddheh om || ..

om vaidyutenaiva tatastacchruteh om || ..

om karyam badarirasya gatyupapatteh om || ..

om visheshitattvacca om || ..

om samipyattu tadvyapadeshah om || ..

om karyatyaye tadadhyakshena sahatah paramabhidhanat om || ..

om smriteshca om || ..

om param jaiminih mukhyatvat om || ..

om darshanacca om || ..

om na ca karye pratipatyabhisandhih om || ..

om apratikalambanannayatiti badarayanarubhayatha'doshat tatkratushca

om || ..

om vishesham ca darshayati om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

caturthadhyayasya tritiyah padah samaptah

 

om sampadyavirbhavah svenashabdat om || ..

om muktah pratijnanat om || ..

om atma prakaranat om || ..

om avibhagena drishtatvat om || ..

om brahmena jaiminirupanyasadibhyah om || ..

om cititanmatrena tadatmakattvadityaudulomih om || ..

om evamapyupanyasatpurvabhavadavirodham badarayanah om || ..

om sankalpadeva tu tacchruteh om || ..

om ata eva cananyadhipatih om || ..

om abhavam badariraha hyevam om || ..

om bhavam jaiminirvikalpamananat om || ..

om dvadashahavadubhayavidham badarayano'tah om || ..

om tanvabhave sandhyavadupapatteh om || ..

om bhave jagradvat om || ..

om pradipavadaveshah tatha hi darshayati om || ..

om svapyayasampattyoranyatarapekshamavishkritam hi om || ..

om jagadvyaparavarjam prakaranat asannihitattvacca om || ..

om pratyakshopadeshaditicennadhikarikamandalasthokteh om || ..

om vikaravarti ca tatha hi sthitimaha om || ..

om darshayatashcaivam pratyakshanumane om || ..

om bhogamatrasamyalingacca om || ..

om anavrittih shabdadanavrittih shabdat om || ..

 

iti shrimatkrishnadvaipayanakritabrahmasutreshu

caturthadhyayasya caturthah padah samaptah

 

|| iti caturtho'dhyayah||

 

bharatiramanamukhyapranantargata shrikrishnarpanamastu