Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Six Philosophies > Vaisesikasutram

Vaisheshikasutram

 

1.1.1 athato dharmam vyakhyasyamah.

1.1.2 yato 'bhyudayanihshreyasasiddhih sa dharmah.

1.1.3 tadvacanad amnayapramanyam (U,V,BhV amnayasya pramanyam)

1.1.4 prithivy apas tejo vayur akasham kalo dig atma mana iti dravyani.

1.1.5 ruparasagandhasparshah  samkhyah  parimanani  prithaktvam samyogavibhagau   paratvaparatve   buddhayah   sukhaduhkhe   icchadveshau prayatnash ca gunah.

1.1.6 utkshepanam avakshepanam akuncanam prasaranam gamanam iti karmani.

1.1.7  sad  anityam  dravyavat  karyam  karanam   samanyavisheshavad   iti dravyagunakarmanam avisheshah.

1.1.8 dravyani dravyantaram arabhante.

1.1.9 gunash ca gunantaram.

1.1.10 karma karmasadhyam na vidyate.

1.1.11 karyavirodhi dravyam karanavirodhi ca.

1.1.12 ubhaytatha gunah.

1.1.13 karyavirodhi karma.

1.1.14 kriyavad gunavat samavayikaranam iti dravyalakshanam.

1.1.15  dravyashrayy  agunavan  samyogavibhageshv  akaranam  anapeksha  iti gunalakshanam.

1.1.16  ekadravyam  agunam  samyogavibhageshv   anapeksham   karanam   iti karmalakshanam.

1.1.17 dravyagunakarmanam dravyam karanam samanyam.

1.1.18 tatha gunah.

1.1.19 samyogavibhaganam karma.

1.1.20 na dravyanam vyatirekat.

1.1.21 gunavaidharmyan na karmanam.

1.1.22 dravyanam dravyam karyam samanyam.

1.1.23 dvitvaprabhritayash ca samkhyah prithaktvam samyogavibhagash ca.

1.1.24 asamavayat samanyam karma karyam na vidyate.

1.1.25 samyoganam dravyam.

1.1.26 rupanam rupam.

1.1.27 gurutvaprayatnasamyoganam utkshepanam.

1.1.28 samyogavibhagah karmanam.

1.1.29 karanasamanye dravyakarmanam karmakaranam uktam.

1.2.1 karanabhavat karyabhavah.

1.2.2 na tu karyabhavat karanabhavah.

1.2.3 samanyam vishesha iti buddhyapeksham.

1.2.4 bhavah samanyam eva.

1.2.5 dravyatvam gunatvam karmatvam ca samanyani visheshash ca.

1.2.6 anyatrantyebhyo visheshebhyah.

1.2.7 sad iti yato dravyagunakarmasu.

1.2.8 dravyagunakarmabhyo 'rthantaram satta.

1.2.9 ekadravyavattvan na dravyam.

1.2.10 gunakarmasu ca bhavan na karma na gunah.

1.2.11 samanyavisheshabhavac ca.

1.2.12 ekadravyavattvena dravyatvam uktam.

1.2.13 samanyavisheshabhavena ca.

1.2.14 gune bhavad gunatvam uktam.

1.2.15 samanyavisheshabhavac ca.

1.2.16 karmani bhavat karmatvam uktam.

1.2.17 samanyavisheshabhavac ca.

1.2.18 sallingavisheshad visheshalingabhavac caiko bhavah.

2.1.1 ruparasagandhasparshavati prithivi.

2.1.2 ruparasasparshavatya apo dravah snigdhash ca.

2.1.3 tejo rupasparshavat.

2.1.4 vayuh  sparshavan.

2.1.5 ta akashe na vidyante.

2.1.6 sarpirjatumadhucchishtanam parthivanam  agnisamyogad  dravatadbhih samanyam.

2.1.7 trapusisaloharajatasuvarnanam  taijasanam  agnisamyogad dravatadbhih samanyam.

2.1.8 vishani kakudman prantevaladhih sasnavan iti gotve drishtam lingam.

2.1.9 sparshash ca.

2.1.10 na ca drishtanam sparsha ity adrishtalingo vayuh.

2.1.11 adravyavattvad dravyam. (C,V,BhV. U adravyavattvena)

2.1.12 kriyavattvad gunavattvac ca. (V omits)

2.1.13 adravyavattvena nityatvam uktam. (C,BhV) (V adravyatvenanityam, U adravyatvena)

2.1.14 vayor vayusammurcchanam nanatve lingam.

2.1.15  vayor  iti  sati  snnikarshe  pratyakshabhavad  drishtam  lingam  na vidyate.

2.1.16 samanyatodrishtac cavisheshah.

2.1.17 tasmad agamikam.

2.1.18 samjnakarma tv asmadvishishtanam lingam.

2.1.19 pratyakshapurvakatvat samjnakarmanah.

2.1.20 nishkramanam praveshanam ity akashasya lingam.

2.1.21 tad alingam ekadravyavattvat karmanah.

2.1.22 karanantaranukzptivaidharmyac ca

2.1.23 samyogad abhavah karmanah.

2.1.24 karanagunapurvah  karye  guno  drishtah  karyantarapradurbhavac  ca shabdah sparshavatam agunah.

2.1.25 paratra samavayat pratyakshatvac ca natmaguno na manogunah.

2.1.26 lingam akashasya.

2.1.27 dravyatvanityatve vayuna vyakhyate.

2.1 28 tattvam bhavena.

2.2.1  pushpavastrayoh  sati  sannikarshe  gandhantarapradurbhavo   vastre gandhabhavalingam.

2.2.2 etenapsushnata vyakhyata.

2.2.3 vyavasthitah prithivyam gandhah.

2.2.4 tejasy ushnata.

2.2.5 apsu shitata.

2.2.6 aparasmin param yugapad ayugapac ciram kshipram iti kalalingani.

2.2.7 dravyatvanityatve vayuna vyakhyate.

2.2.8 tattvam bhavena.

2.2.9 karyavisheshena nanatvam.

2.2.10 nityeshv abhavad anityeshu bhavat.

2.2.11 karane kalakhya.

2.2.12 ita idam iti yatas tad disho lingam.

2.2.13 dravyatvanityatve vayuna vyakhyate.

2.2.14 tattvam bhavena.

2.2.15 karyavisheshena nanatvam.

2.2.16 adityasamyogad bhutapurvad bhavishyato bhutac ca praci.

2.2.17 tatha dakshina praticy udici ca.

2.2.18 etena digantarani vyakhyatani.

2.2.19 samanyapratyakshad visheshapratyakshad visheshasmritesh ca samshayah.

2.2.20 drishtam adrishtam.

2.2.21 drishtam ca drishtavat.

2.2.22 drishtam yathadrishtam ayathadrishtam ubhayathadrishtatvat.

2.2.23 vidyavidyatash ca samshayah.

2.2.24 shrotragrahano yo 'rthah sa shabdah.

2.2.25 tasmin dravyam karma guna iti samshayah.

2.2.26 tulyajatiyeshv arthantarabhuteshu ca visheshasyobhayatha drishtatvat.

2.2.27 ekadravyavattvan na dravyam.

2.2.28 acakshushatvan na karma.

2.2.29 gunasya sato 'pavargah karmabhih sadharmyam.

2.2.30 sato lingabhavat.

2.2.31 nityavaidharmyat.

2.2.32 karyatvat.

2.2.33 abhavat.

2.2.34 karano vikarat.

2.2.35 doshat

2.2.36 samyogad vibhagac chabdac ca shabdanishpatteh.

2.2.37 lingac canityah.

2.2.38 dvayos tu pravrittyor abhavat.

2.2.39 samkhyabhavat.

2.2.40 prathamashabdat.

2.2.41 sampratipattibhavac ca.

2.2.42 sandigdhah satibahutve.

2.2.43 samkhyabhavah samanyatah.

3.1.1 prasiddha indriyarthah.

3.1.2 indriyarthaprasiddhir indriyarthebhyo 'rthantaratve hetuh.

3.1.3 so 'napadeshah.

3.1.4 karanajnanat.

3.1.5 karyajnanat.

3.1.6 ajnanac ca.

3.1.7 anya eva hetur ity anapadeshah.

3.1.8   samyogi   samavayy   ekarthasamavayi   virodhi    ca,    karyam karyantarasya, karanam karanantarasya, virodhy abhutam bhutasya,  bhutam abhutasya, abhutam abhutasya, bhutam bhutasya.

3.1.9 prasiddhapurvakatvad apadeshasya.

3.1.10 aprasiddho 'napadeshah.

3.1.11 asan sandigdhash canapadeshah.

3.1.12 vishani tasmad ashvo vishani tasmad gaur iti ca.

3.1.13 atmendriyamano'rthasannikarshad yan nishpadyate tad anyat.

3.1.14 pravrittinivritti ca pratyagatmani drishte paratra lingam.

3.2.1 atmendriyarthasannikarshe jnanasyabhavo bhavash ca manaso lingam.

3.2.2 dravyatvanityatve vayuna vyakhyate.

3.2.3 prayatnayaugapadyaj jnanayaugapadyac caikam manah.

3.2.4  pranapananimeshonmeshajivanamanogatindriyantaravikarah  sukhaduhkhe icchadveshau prayatnash cety atmalingani.

3.2.5 dravyatvanityatve vayuna vyakhyate.

3.2.6 yajnadatta iti sati sannikarshe pratyakshabhavad  drishtam  lingam  na vidyate.

3.2.7 samanyatodrishtac cavisheshah.

3.2.8 tasmad agamikam.

3.2.9 aham iti shabdavyatirekan nagamikam.

3.2.10 yadi ca drishtapratyaksho 'ham devadatto 'ham yajnadatta iti.

3.2.11    devadatto    gacchati    vishnumitro    gacchatiti    copacarac charirapratyakshah.

3.2.12 sandigdhas tupacarah.

3.2.13 aham iti pratyagatmani bhavat paratrabhavad arthantarapratyakshah.

3.2.14 na tu shariravisheshad yajnadattavishnumitrayor jnanavisheshah.

3.2.15 sukhaduhkhajnananishpattyavisheshad aikatmyam.

3.2.16 nana vyavasthatah.

3.2.17 shastrasamarthyac ca.

4.1.1 sad akaranavat tan nityam.

4.1.2 tasya karyam lingam.

4.1.3 karanabhavad dhi karyabhavah.

4.1.4 anityam iti ca visheshapratishedhabhavah.

4.1.5 avidya ca.

4.1.6 mahaty anekadravyavattvad rupac copalabdhih.

4.1.7 adravyavattvat paramanav anupalabdhih.

4.1.8 rupasamskarabhavad vayav anupalabdhih.

4.1.9 anekadravyena dravyena samavayad rupavisheshac copalabdhih.

4.1.10 etena rasagandhasparsheshu jnanam vyakhyatam.

4.1.11 tadabhavad avyabhicarah.

4.1.12 samkhyah  parimanani  prithaktvam  samyogavibhagau  paratvaparatve karma ca rupidravyasamavayac cakshushani.

4.1.13 arupishv acakshushatvat.

4.1.14 etena gunatve bhave ca sarvendriyajnanam vyakhyatam.

4.2.1 pratyakshapratyakshanam  apratyakshatvat  samyogasya  pancatmakam  na vidyate.

4.2.2 gunantarapradurbhavac ca tryatmakam api na.

4.2.3 atmasamyogas tv avipratishiddho mithah pancanam.

4.2.4 anekadeshapurvakatvat.

4.2.5 dharmavisheshat.

4.2.6 karyavisheshat.

4.2.7 samakhyabhavat.

4.2.8 samjnadimattvat.

4.2.9 santy ayonija vedalingac ca.

5.1.1 atmasamyogaprayatnabhyam haste karma.

5.1.2 tatha musalakarma hastasamyogac ca.

5.1.3 abhighataje musalakarmani vyatirekad akaranam hastasamyogah.

5.1.4. tathatmasamyogo hastamusalakarmani.

5.1.5 musalabhighatat tu musalasamyogad dhaste karma.

5.1.6 tathatmakarma hastasamyogac ca.

5.1.7 samyogabhave gurutvat patanam.

5.1.8 nodanavisheshabhavad nordhvam na tiryag gamanam.

5.1.9 prayatnavisheshan nodanavisheshah.

5.1.10 nodanavisheshad udasanavisheshah.

5.1.11 hastakarmana darakakarma vyakhyatam.

5.1.12 tatha dagdhasya visphotanam.

5.1.13 prayatnabhave gurutvat suptasya patanam.

5.1.14 trinakarma vayusamyogat.

5.1.15 manigamanam sucyabhisarpanam ityu adrishtakaritani.

5.1.16 ishav ayugapat samyogavisheshah karmanyatve hetuh.

5.1.17 nodanad  adyam  ishoh  karma  karmakaritac  ca  samskarad  uttaram tathottaram uttaram ca.

5.1.18 samskarabhave gurutvat patanam.

5.2.1 nodanad abhighatat samyuktasamyogac ca prithivyam karma.

5.2.2 tad visheshenadrishtakaritam.

5.2.3 apam samyogabhave gurutvat patanam.

5.2.4 tad visheshenadrishtakaritam.

5.2.5 dravatvat syandanam.

5.2.6 nadya vayusamyogad arohanam.

5.2.7 nodanat pidanat samyuktasamyogac ca.

5.2.8 vrikshabhisarpanam ity adrishtakaritam.

5.2.9 apam sanghato vilayanam ca tejasah samyogat.

5.2.10 tatravasphurjathur lingam.

5.2.11 vaidikam ca.

5.2.12 apam samyogad vibhagac ca stanayitnuh.

5.2.13 prithivikarmana tejahkarma vayukarma ca vyakhyatam.

5.2.14 agner urdhvajvalanam vayosh  ca  tiryagpavanam  anumanasosh  cadyam karmety adrishtakaritani.

5.2.15 hastakarmana manasah karma vyakhyatam.

5.2.16 atmendriyamano'rthasannikarshat sukhaduhkhe tadanarambhah.

5.2.17 atmasthe manasi sasharirasya sukhaduhkhabhavah sa yogah.

5.2.18 kayakarmanatmakarma vyakhyatam.

5.2.19 apasarpanam upasarpanam ashitapitasamyogah karyantarasamyogash cety adrishtakaritani.

5.2.20 tadabhave samyogabhavo 'pradurbhavah sa mokshah.

5.2.21 dravyagunakarmavaidharmyad bhavabhavamatram tamah.

5.2.22 tejaso dravyantarenavaranac ca.

5.2.23 dikkalav akasham ca kriyavadbhyo vaidharmyan nishkriyani.

5.2.24 etena karmani gunash ca vyakhyatah.

5.2.25 nishkriyanam samavayah karmabhyah pratishiddhah.

5.2.26 karanam tv asamavayino gunah.

5.2.27 gunair dig vyakhyata.

5.2.28 karanena kalah.

6.1.1 buddhipurva vakyakritir vede.

6.1.2 na casmadbuddhibhyo lingam risheh.

6.1.3 tatha brahmane samjnakarmasiddhir lingam.

6.1.4 buddhipurvo dadatih.

6.1.5 tatha pratigrahah.

6.1.6 tayoh kramo yathanitaretarangabhutanam.

6.1.7 atmaguneshv atmantaragunanam akaranatvat.

6.1.8 adushtabhojanat samabhivyaharato 'bhyudayah.

6.1.9 tad dushtabhojane na vidyate.

6.1.10 dushtam himsayam.

6.1.11 samabhivyaharato doshah.

6.1.12 tad adushte na vidyate.

6.1.13 vishishte pravrittih.

6.1.14 same hine capravrittih.

6.1.15 etena hinasamavishishtadharmikebhyah paradanam vyakhyatam.

6.1.16 tatha viruddhanam tyagah.

6.1.17 sama atmatyagah paratyago va.

6.1.18 vishishte atmatyagah.

6.2.1 drishtanam drishtaprayojananam  drishtabhave  prayogo  'bhyudayaya.(C,V)

(U drishtadrishtaprayojananam drishtabhave prayojanam abhyudayaya.)

6.2.2 abhishecanopavasabrahmacaryagurukulavasavana- prasthyayajnadanaprokshanadin- nakshatramantrakalaniyamash cadrishtaya.

6.2.3 chaturashramyam upadhac canupadhac ca/

6.2.4 bhavadosha upadha.

6.2.5 adosho 'nupadha.

6.2.6 ishtaruparasagandhasparsham prokshitam abhyukshitam ca tac chuci.

6.2.7 ashuciti shucipratishedhah.

6.2.8 arthantaram ca.

6.2.9 ayatasya shucibhojanad abhyudayo na vidyate yamabhavat.

6.2.10 vidyate canarthantaratvad yamasya.

6.2.11 asati cabhavat.

6.2.12 sukhad ragah.

6.2.13 tanmjayatvat.

6.2.14 tripteh.

6.2.15 adrishtat.

6.2.16 jativisheshac ca ragavisheshah.

6.2.17 icchadveshapurvika dharmaadharmayoh pravrittih.

6.2.18 tatah samyogo vibhagash ca.

6.2.19 atmakarmasu moksho vyakhyatah.

7.1.1 ukta gunah.

7.1.2 gu:nalakshanam coktam.

7.1.3 idam evamgunam idam evamgunam iti coktam.

7.1.4 prithivyam ruparasagandhasparsha dravyanityatvad anityah.

7.1.5 agnisamyogac ca.

7.1.6 gunantarapradurbhavat.

7.1.7 etena nityeshv anityatvam uktam.

7.1.8 apsu tejasi vayau ca nitya dravyanityatvat.

7.1.9 anityeshv anitya dravyanityatvat.

7.1.10 karanagunapurvah prithivyam pakajash ca.

7.1.11 apsu tejasi vayau ca karanagunapurvah pakaja na vidyante.

7.1.12 agunavato dravyasya gunarambhat karmaguna agunah.

7.1.13 etena pakaja vyakhyatah.

7.1.14 ekadravyavattvat.

7.1.15 anor mahatash copalabdhyanupalabdhi nitye vyakhyate.

7.1.16 karanabahutvat karanamahattvat pracayavisheshac ca mahat.

7.1.17 tadviparitam anu.

7.1.18 anu mahad iti tasmin visheshabhavad visheshabhavac ca.

7.1.19 ekakalatvat.

7.1.21 anutvamahattvayor anutvamahattvabhavah karmagunair vyakhyatah.

7.1.22 anutvamahattvabhyamkarmaguna agunah.

7.1.23 etena dirghatvahrasvatve vyakhyate.

7.1.24 karmabhih karmani gunair gunah.

7.1.25 tad anitye.

7.1.26 nityam parimandalam.

7.1.27 avidya vidyalingam.

7.1.28 vibhavan mahan akashah.

7.1.29 tatha catma.

7.1.30 tadabhavad anu manah.

7.1.31 gunair dig vyakhyata.

7.1.32 karanena kalah.

7.2.1   ruparasagandhasparshavyatirekad   arthantaram    ekatvam    tatha prithaktvam.

7.2.2 tayor nityatvanityatve tejaso rupasparshabhyam vyakhyate.

7.2.3 nishpattish ca.

7.2.4 ekatvaprithaktvayor ekatvaprithaktvabhavo.

7.2.5 karmabhih karmani gunair gunah.

7.2.6 nihsamkhyatvat karmagunanam sarvaikatvam na vidyate.

7.2.7 ekatvasyabhavad bhaktam na vidyate.

7.2.8 karyakaranaikatvaprithaktvabhavad ekatvaprithaktve na vidyete.

7.2.9 etad anityanitayor vyakhyatam.

7.2.10 anyatarakarmaja ubhayakarmajah samyogajash ca samyogah.

7.2.11 etena vibhago vyakhyatah.

7.2.12   samyogavibhagayoh    samyogavibhagabhavo    'nutvamahattvabhyam vyakhyatah.

7.2.13 karmabhih karmani gunair gunah.

7.2.14 yutasiddhyabhavat karyakaranayoh samyogavibhagau na vidyete.

7.2.15 gunatvat.

7.2.16 gune ca bhashyate.

7.2.17 nishkriyatvat.

7.2.18 asati nastiti ca prayogat.

7.2.19 shabdarthav asambaddhau.

7.2.20 samyogino dandat samavayino vishanac ca.

7.2.21 drishtatvad ahetuh pratyayah.

7.2.22 tatha pratyayabhavah.

7.2.23 sambaddhasambandhad iti cet sandehah.

7.2.24 samayikah shabdad arthapratyayah.

7.2.25 ekadikkalabhyam sannikrishtaviprakrishtabhyam param aparam.

7.2.26 karanaparatvat karanaparatvac ca.

7.2.27   paratvaparatvayoh    paratvaparatvabhavo    'nutvamahattvabhyam vyakhyatah.

7.2.28 karmabhih karmani gunair gunah.

7.2.29 iheti yatah karyakaranayoh sa samavayah.

7.2.30 dravyatvagunatvakarmatvapratishedho bhavena vyakhyatah.

7.2.31 tattvam ca.

8.1 dravyeshu jnanam vyakhyatam.

8.2 mana atma ca.

8.3 jnananirdeshe jnananishpattir ukta.

8.4 gunakarmasv  asannikrishteshu  jnananishpatter  dravyam   karanam  karanakaranam ca.

8.5 samanyavishesheshu samanyavisheshabhavat tata eva jnanam.

8.6 samanyavisheshapeksham dravyagunakarmasu.

8.7 dravye dravyagunakarmapeksham.

8.8 gunakarmasu gunakarmabhavad gunakarmapeksham na   vidyate.

8.9 samavayinah   shvaityac   chvaityabuddheh    shvete  buddhis  te karyakaranabhute.

8.10 dravyeshv anitaretarakaranat karanayaugapadyat.

8.11 tatha dravyagunakarmasu karanavisheshat.

8.12 ayam esha kritam tvaya bhojayainam iti buddhyapeksham.

8.13 drishteshu bhavad adrishteshv abhavat.

8.14 artha iti dravyagunakarmasu.

8.15 dravyeshu pancatmakam pratyuktam.

8.16 bhuyastvad gandhavattvac ca prithivi gandhajnane.

8.17 tathapas tejo vayush ca rasarupasparshajnaneshu rasarupasparshavisheshat.

9.1 kriyagunavyapadeshabhavad asat.

9.2 sad asat.

9.3 asatah sat kriyagunavyapadeshabhavad arthantaram. (shabhavad ?)

9.4 sac casat.

9.5 yac canyat satas tad apy asat.

9.6 asad iti bhutapratyakshabhavad  bhutasmriter  virodhipratyakshatvac  ca jnanam.

9.7 tathabave bhavapratyakshatvac ca.

9.8 etenaghato 'gaur adharmash ca vyakhyatah.

9.9 abhutam nastity anarthantaram.

9.10 nasti ghato geha iti sato ghatasya gehasamyogapratishedhah.

9.11 nasty anyash candrama iti samanyac candramasah pratishedhah.

9.12 sad asator vaidharmyat karye sad asatta na.

9.13 atmany atmamanasoh samyogavisheshad atmapratyaksham.

9.14 tatha dravyantareshu.

9.15 atmendriyamano'rthasannikarshac ca.

9.16 tatsamavayat karmaguneshu.

9.17 atmasamavayad atmaguneshu.

9.18 asyedam  karyam  karanam  sambandhy  ekarhtasamavayi  virodhi  ceti laingikam.

9.19 etena shabdam vyakhyatam.

9.20 hetur apadesho lingam nimittam pramanam karanam ity anarthantaram.

9.21 asyedam iti buddhyapekshatvat.

9.22 atmamanasoh samyogavisheshat samskarac ca smritih.

9.23 tatha svapnah svapnantikam ca.

9.24 dharmac ca.

9.25 indriyadoshat samskarac cavidya.

9.26 tad dushtam jnanam.

9.27 adushtam vidya.

9.28 arsham siddhadarshanam ca dharmebhyah.

10.1  atmasamavayah   sukhaduhkhayoh   pancabhyo   'rthantaratve   hetus tadashrayibhyash ca gunebhyah.

10.2   ishtanishtakaranavisheshad   virodhac   ca   mithah    sukhaduhkhayor arthantarabhavah.

10.3 samshayanirnayayor arthantarabhavash ca jnanantaratve hetuh.

10.4 tayor nishpattih pratyakshalaingikabhyam jnanantaratve hetuh.

10.5 bhutam iti pratyaksham vyakhyatam.

10.6 bhavishyatiti karyantare drishtatvat.

10.7 tatha bhavatiti sapekshebhyo 'napekshebhyash ca.

10.8 abhud ity abhutat.

10.9 sati ca karyasamavayat.

10.10 ekarthasamavayishu karanantareshu darshanad ekadesha ity ekasmin.

10.11 shirah prishtham udaram panir iti tadvisheshebhyah.

10.12 karanam iti dravye karyasamavayat.

10.13 samyogat va.

10.14 karanasamavayat karmani.

10.15 tatha rupe karanakaranasamavayac ca.

10.16 karanasamavayat samyoge.

10.17 tatha karanakaranasamavayac ca.

10.18 samyuktasamavayad agner vaisheshikam.

10.19 laingikam pramanam vyakhyatam.

10.20 drishtanam drishtaprayojananam drishtabhave prayogo  'bhyudayaya.  (S omits drishtaprayojananam)

10.21 tadvacanad amnayapramanyam iti. (U,S amnayasya pramanyam)