Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Six Philosophies > Tarka-Sangraha of Annambhatta

Tarka-Sangraha of Annambhatta

 

|| annambhatöalikhita tarkasangraha ||

 

nidhaya hridi vishvesham vidhaya guruvandanam |

balanam sukhabodhaya kriyate tarkasangrahah ||

 

dravyagunakarmasamanyavisheshasamavaya'bhavah

saptapadarthah || 1||

 

tatra dravyani

prithivyaptejovayvakashakaladigatmamanamsi navaiva || 2||

 

ruparasagandhasparshasankhyaparimanaprithaktvasamyogavibhaga-

paratvaparatvagurutva-

dravatva-sneha-shabda-buddhi-sukha-duhkheccha-dvesha-prayatna-

dharmadharma-samskarah caturvimshatirgunah || 3||

 

utkshepanapakshepanakuncanaprasaranagamanani

panca karmani || 4||

 

paramaparam ceti dvividham samanyam || 5||

 

nityadravyavrittayo visheshastvananta eva || 6||

 

samavayastveka eva || 7||

 

abhavashcaturvidhah pragabhavah pradhvamsabhavah

atyantabhavah anyonyabhavashceti || 8||

 

tatra gandhavati prithivi |

sa dvividhanitya'nitya ca |

nitya paramanurupa |

anitya karyarupa |

punastrividha sharirendriyavishayabhedat |

shariramasmadadinam |

indriyam ganddhagrahakam ghranam |

tacca nasagravarti |

vishayo mritpashanadih || 9||

 

shitasparshavatyah apah |

ta dvividhah nitya anityashca |

nityah paramanurupah |

anityah karyarupah |

punastrividha sharirendriyavishayabhedat |

shariram varunaloke |

indriyam rasagrahakam rasanam jihvagravarti |

vishayah saritsamudradih || 10||

 

ushnasparshavattejah |

tacca dvividham nityamanityam ca |

nityam paramanurupam |

anityam karyarupam |

punastrividham sharirendriyavishayabhedat |

shariramadityaloke prasiddham |

indriyam rupagrahakam cakshuh krishnataragravarti |

vishayashcaturvidhah bhaumadivyaudaryakaraja bhedat |

bhaumam vahnyadikam |

abindhanam divyam vidyudadi |

bhuktasya parinamaheturaudaryam |

akarajam suvarnadi || 11||

 

ruparahitah sparshavanvayuh |

sa dvividhah nityo'nityashca |

nityah paramanurupah |

anityah karyarupah |

punastrividhah sharirendriyavishayabhedat |

shariram vayuloke |

indriyam sparshagrahakam tvaksarvashariravarti |

vishayo vrikshadikampanahetuh || 12||

 

sharirantahsancari vayuh pranah |

sa ca eko'pyupadhibhedatpranapanadisanjnam labhate || 13||

 

shabdagunakamakasham |

taccaikam vibhu nityanca || 14||

 

atitadivyavaharahetuh kalah |

sa caiko vibhurnityshca || 15||

 

pracyadivyavaharaheturdik |

sa caika vibhvi nitya ca || 16||

 

jnanadhikaranamatma |

sa dvividhah paramatma jivatma ca |

tatreshvarah sarvajnah paramatmaika eva |

jivatma pratishariram bhinno vibhurnityashca || 17||

 

sukhadyupalabdhisadhanamindriyam manah |

tacca pratyatmaniyatatvadanantam paramanurupam nityam

ca || 18||

 

cakshurmatragrahyo guno rupam |

tacca shuklanilapitaraktaharitakapishacinna

bhedatsaptavidham |

prithivijalatejovritti |

tatra prithivyam saptavidham |

abhasvarashuklam jale |

bhasvarashuklam tejasi || 19||

 

rasanagrahyo guno rasah |

sa ca madhuramlalavanakaöukashayatiktabhedat

shadvidhah |

prithivijalavrittih | tatra prithivyam shadvidhah|

jale madhura eva || 20||

 

ghranagrahyo guno gandhah |

sa dvividhah surabhirasurabhishca |

prithivimatravrittih || 21||

 

tvagindriyamatragrahyo gunah sparshah |

sa ca trividhah shitoshnanushnashitabhedat |

prithivyaptejovayuvrittih |

tatra shito jale |

ushnastejasi |

anushnashitah prithivivayvoh || 22||

 

rupadicatushöayam prithivyam pakajamanityam ca |

anyatra apakajam nityamanityam ca |

nityagatam nityam |

anityagatamanityam || 23||

 

ekatvadivyavaharahetuh sankhya |

sa navadravyavrittih ekatvadiparardhaparyanta |

ekatvam nityamanityam ca |

nityagatam nityam |

anityagatamanityam |

dvitvadikam tu sarvatra'nityameva || 24||

 

manavyavaharasadharanakaranam parimanam |

navadravyavrittih |

taccaturvidham |

anu mahaddirgham hrisvam ceti || 25||

 

prithagvyavaharasadharanakaranam prithaktvam |

sarvadravyavrittih || 26||

 

samyuktavyavaharahetuh samyogah |

sarvadravyavrittih || 27||

 

samyoganashako guno vibhagah |

sarvadravyavrittih || 28||

 

paraparavyavaharasadharanakarane paratvaparatve |

prithivyadicatushöaya manovrittini |

te dvividhe dikkrite kalakrite ca |

duraste dikkritam paratvam |

samipasthe dikkritamaparatvam |

jyeshöhe kalakritam paratvam |

kanishöhe kalakritamaparatvam || 29||

 

adyapatanasamavayikaranam gurutvam |

prithivijalavritti || 30||

 

adyasyandanasamavayikaranam dravatvam |

prithivyaptejovritti |

taddvividham samsiddhikam naimittikam ca |

samsiddhikam jale |

naimittikam prithivitejasoh |

prithivyam ghritadavagni samyogajam dravatvam |

tejasi suvarnadau || 31||

 

curnadipindibhavaheturgunah snehah |

jalamatravrittih || 32||

 

shrotragrahyo gunah shabdah akashamatravrittih |

sa dvividhah dhvanyatmakah varnatmakashca |

tatra dhvanyatmakah bheryadau |

varnatmakah samskritabhashadirupah || 33||

 

sarvavyavaharaheturguno buddhirjnanam |

sa dvividha smritiranubhavashca |

samskaramatrajanyam jnanam smritih |

tadbhinnam jnanamanubhavah |

sa dvividhah yathartho'yatharthashca |

tadvati tatprakarako'nubhavo yatharthah |

yatha rajate idam rajatamiti jnanam |

saiva prametyucyate |

tadabhavavati tatprakarako'nubhavo'yatharthah |

yatha shuktavidamrajatamiti jnanam |

saiva aprametyucyate || 34||

 

yatharthanubhavashcaturvidhah

pratyakshanumityupamitishabdabhedat |

tatkaranamapi caturvidham

pratyakshanumanopamanashabdabhedat ||35||

 

asadharanam karanam karanam |

karyaniyatapurvavritti karanam |

karyam pragabhavapratiyogi || 36||

 

karanam trividham samavayyasamavayinimittabhedat |

yatsamavetam karyamutpadyate tatsamavayikaranam |

yatha tantavah paöasya paöashca svagatarupadeh |

karyena karanena va sahaikasminnarthe samavetatve sati

yatkaranam

tadasamavayikaranam |

yatha tantusamyogah paöasya tanturupam paöarupasya |

 

tadubhayabhinnam karanam nimittakaranam |

yatha turivemadikam paöasya |

tadetattrividhakaranamadhye yadasadharanam karanam

tadeva karanam || 37||

 

tatra pratyakshajnanakaranam pratyaksham |

indriyarthasannikarshajanyam jnanam pratyaksham |

taddvividham nirvikalpakam savikalpakam ceti |

tatra nishprakaranam jnanam nirvikalpakam yathedam

kincit |

saprakarakam jnanam savikalpakam yatha dittho'yam

brahmano'yam shyamo'yam

pacako'yamiti || 38||

 

pratyakshajnanaheturindriyarthasannikarshah

shadvidhah |

samyogah samyuktasamavayah samyuktasamavetasamavayah

samavayah

samavetasamavayah visheshanavisheshyabhavashceti |

cakshusha ghaöapratyakshajanane samyogah sannikarshah |

 

ghaöarupapratyakshajanane samyuktasamavayah

sannikarshah |

cakshuh samyukte ghaöe rupasya samavayat |

rupatvasamanyapratyakshe samyuktasamavetasamavayah

sannikarshah |

cakshuh samyukte ghaöe rupam samavetam tatra

rupatvasya samavayat |

shrotrena shabdasakshatkare samavayah sannikarshah

karnavivaravartyakashasya

shrotratvat shabdasyakashagunatvadgunaguninoshca

samavayat |

shabdatvasakshatkare samavetasamavayah sannikarshah

shrotrsamavete shabde

shabdatvasya samavayat |

abhavapratyakshe visheshanavisheshyabhavah sannikarshah

ghaöabhavavadbhutalamityatra

cakshuh samyukte bhutale ghaöabhavasya visheshanatvat |

 

evam sannikarshashaökajanyam jnanam pratyaksham

tatkaranamindriyam

tasmatindriyam pratyakshapramanamiti siddham || 39||

 

anumitikaranamanumanam |

paramarshajanyam jnanamanumitih |

vyaptivishishöapakshadharmatajnanam |

yatha vahnivyapyadhumavanayam parvata iti jnanam

paramarshah |

tajjanyam parvato vahnimaniti jnanamanumitih |

yatra yatra dhumastatra tatragniriti sahacaryaniyamo

vyaptih |

vyapyasya parvatadivrittitvam pakshadharmata || 40||

 

anumanam dvividham svartham parartham ca |

tatra svartham svanumitihetuh tathahi svayameva

bhuyodarshanena yatra yatra

dhumastatra tatragniriti mahanasadau vyaptim grihitva

parvatasamipam gatah

tadgate cagnau sandihanah parvate dhumam pashyanvyaptim

smarati yatra yatra

dhumastatra tatragniriti |

tadanantaram vahnivyapyadhumavanayam parvata iti

jnanamutpadyate ayameva

lishngaparamarsha ityucyate |

tasmatparvato vahnimaniti jnanamanumitih utpadyate |

 

tadetatsvarthanumanam |

yattu svayam dhumagnimanumaya parampratibodhayitum

pancavayava vakyam prayujyate

tatpararthanumanam |

yatha parvato vahnimandhumatvadyo yo dhumavansa

vahnimanyatha mahanasah tatha

cayam tasmattatheti |

anena pratipaditallishngatparo'pyagnim pratipadyate || 41||

 

pratijnahetudaharanopanayanigamanani pancavayavah |

 

parvato vahnimaniti pratijna |

dhumavatvaditi hetuh |

yo yo dhumavansa vahnimanyatha mahanasa ityudaharanam |

 

tatha cayamityupanayah |

tasmattatheti nigamanam || 42||

 

svarthanumitipararthanumityoh lishngaparamarsha eva

karanam |

tasmallishngaparamarsho'numanam || 43||

 

lishngam trividham |

anvayavyatireki kevalanvayi kevalavyatireki ceti |

anvayena vyatirekena ca vyaptimadanvayavyatireki |

yatha vahnau sadhye dhuvattvam |

yatra dhumastatragniryatha mahanasa ityanvayavyaptih |

yatra vahnirnasti tatra dhumo'pi nasti yatha mahahrida

iti vyaptirekavyaptih |

anvayamatravyaptikam kevalanvayi |

yatha ghaöo'bhidheyah prameyatvatpaöavat |

atra prameyatvabhidheyatvayoh vyatirekavyaptirnasti

sarvasyapi

prameyatvadabhidheyatvacca |

vyatirekamatravyaptikam kevalavyatireki yatha

prithivitarebhyo bhidyate gandhavattvat |

yaditarebhyo na bhidyate na tadgandhavadyatha jalam |

na ceyam tatha |

tasmanna tatheti |

atra yadgandhavattaditarabhinnamityanvayadrishöanto

nasti prithivimatrasya

pakshatvat || 44||

 

sandigdhasadhyavanpakshah |

yatha dhumavattve hetau parvatah |

nishcitasadhyavansapakshah yatha tatraiva mahanasam |

nishcitasadhya'bhavavanvipakshah yatha tatraiva

mahahradah || 45||

 

savyabhicaraviruddhasatpratipakshasiddhabadhitah panca

hetvabhasah |

savyabhicaro'naikantikah |

sa trividhah sadharanasadharananupasamharibhedat |

tatra sadhyabhavavadvrittih sadharano'naikantikah yatha

parvato vahnimanprameyatvaditi |

prameyatvasya vahnyabhavavati hrade vidyamanatvat |

sarvasapakshavipakshavyavrittah pakshamatravrittih

asadharanah |

yatha shabdo nityah shabdatvaditi |

shabdatvam hi sarvebhyo nityebhyo'nityebhyashca

vyavrittam shabdamatravrittih |

anvayavyatirekadrishöantarahito'nupasamhari |

yatha sarvamanityam prameyatvaditi |

atra sarvasyapi pakshatvaddrishöanto nasti |

sadhyabhavavyapto heturviruddhah |

yatha shabdo nityah kritakatvaditi |

kritakatvam hi nityatvabhavena'nityatvena vyaptam |

yasya sadhyabhavasadhakam hetvantaram vidyate sa

satpratipakshah |

yatha shabdo nityah shravanatvacchabdatvavat |

shabdo'nityah karyatvadghaöavat |

asiddhastrividhah ashrayasiddhah svarupasiddho

vyapyatvasiddhashceti |

ashrayasiddho yatha gaganaravindam surabhi

aravindatvatsarojaravindavat |

atra gaganaravindamashrayah sa ca nastyeva |

svarupasiddho yatha shabdo gunashcakshushatvat |

atra cakshushatvam shabdam nasti shabdasya

shravanatvat |

sopadhiko hetuh vyapyatvasiddhah |

sadhyavyapakatve sati sadhanavyapakatvamupadhih |

sadhyasamanadhikaranatyantabhavapratiyogitvam

sadhyavyapakatvam |

sadhanavannishöhatyantabhavapratiyogitvam

sadhanavyapakatvam |

parvato dhumavanvahnimatvadityatrardrendhanasamyoga

upadhih |

tathahi |

yatra dhumastatrardrendhanasamyoga iti sadhyavyapakata |

 

yatra vahnistatrardrendhanasamyogo nastyayogolake

ardrendhanasamyogabhavaditi

sadhanavyapakata |

evam sadhyavyapakatve asti

sadhanavyapakatvardrendhanasamyoga upadhih |

sopadhikatvadvahnimattvam vyapyatvasiddham |

yasya sadhyabhavah pramanantarena nishcitah sa

badhitah |

yatha vahniranushno dravyatvajjalavat |

atranushnatvam sadhyam tadabhava ushnatvam

sparshanapratyakshena guhyate

iti badhitatvam || 46||

 

upamitikaranamupamanam |

sanjnasanjnisambandhajnanamupamitih |

tatkaranam sadrishyajnanam |

atideshavakyarthasmaranamavantara vyaparah |

tatha hi

kashcidgavayashabdarthamajanankutashcidaranyakapurushadgosadrisho

gavaya iti shrutva vana gato vakyartham

smarangosadrisham pindam pashyati |

tadanantaramasau gavayashabdavacya

ityupamitirutpadyate || 47||

 

aptavakyam shadbah |

aptastu yatharthavakta |

vakyam padasamuhah |

yatha gamanayeti |

shaktam padam |

asmatpadadayamartho boddhavya itishvarasanketah

shaktih || 48||

 

akashnksha yogyata sannidhishca vakyarthajnanahetuh

padasya

padantaravyatirekaprayuktanvayananubhavakatvamakashnksha |

 

arthabagho yogyata |

padanamavilambenoccararanam sannidhih || 49||

 

akashnkshadirahitam vakyamapramanam |

yatha gaurashvah purusho hastiti na

pramanamakashnkshavirahat |

agnina sincediti na pramanam yogyatavirahat |

prahare prahare'sahoccaritani gamanayetyadipadani na

pramanam samnidhyabhavat || 50||

 

vakyam dvividham |

vaidikam laukikam ca |

vaidikamishvaroktatvatsarvameva pramanam |

laukikam tvaptoktam pramanam |

anyadapramanam || 51||

 

vakyarthjnanam shabdajnanam |

tatkaranam shabdah || 52||

 

ayatharthanubhavastrividhah samshayaviparyayatarkabhedat |

 

ekasmindharmini viruddhananadhrmvaishishöyavagahi

jnanam samshayah |

yatha sthanurva purusho veti |

mithyajnanam viparyayah |

yatha shuktau idam rajatamiti |

vyapyaropena vyapakaropastarkah yatha yadi vahnirna

syattarhi dhumo'pi na syaditi || 53||

 

smritirapi dvividha |

yatharthayathartha ca |

pramajanya yathartha |

apramajanya'yathartha || 54||

 

sarveshamanukulataya vedaniyam sukham || 55||

 

sarvesham pratikulataya vedaniyam duhkham || 56||

 

iccha kamah || 57||

 

krodho dveshah || 58||

 

kritih prayatnah || 59||

 

vihitakarmajanyo dharmah || 60||

 

nishiddhakarmajanyastvadharmah || 61||

 

buddhyadayo'shöavatmamatravisheshagunah || 62||

 

buddhiccha prayatna dvividhah |

nitya anityashca |

nitya ishvarasyanitya jivasya || 63||

 

samskarastrividhah |

vego bhavana sthitisthapakashceti |

vegah prithivyadicatushöayamanovrittih |

anubhavajanya smritiheturbhavana |

atmamatravrittih |

anyathakritasya punastadavasthapakah sthitisthapakah

kaöadiprithivivrittih || 64||

 

calanatmakam karma |

urdhvadeshasamyogaheturutkshepanam |

adhodeshasamyogaheturapakshepanam |

sharirasannikrishöasamyogaheturakuncanam |

viprakrishöasamyogahetuh prasaranam |

anyatsarvam gamanam |

prithivyadicatushöayamanomatravöti || 65||

 

nityamekamanekanugatam samanyam

dravyagunakarmavritti |

taddvividham para'parabhedat |

param satta |

aparam dravyatvadih || 66||

 

nityadravyavrittayo vyavartaka visheshah || 67||

 

nityasambandhah samavayah |

ayutasiddhavrittih |

yayordvayormadhye

ekamavinashyadapara'shritamevavatishöhate

tavayutasiddhau

yatha avayava'vayavinau kriyakriyavantau jativyakti

visheshanityadravye ceti || 68||

 

anadih santah pragabhavah |

utpatteh purvam karyasya |

sadiranantah pradhvamsah |

utpatyanantaram karyasya |

traikalikasamsargavacchinnapratiyogitako'tyantabhavah |

 

yatha bhutale ghaöo nastiti |

tadatmyasambandhavacchinnapratiyogitako'nyonyabhavah |

yatha ghaöah paöo neti || 69||

 

sarvesham padarthanam yathayathamukteshvantarbhavatsaptaiva

padartha iti siddham || 70||

 

kanadanyayamatayorbalavyutpattisiddhaye |

annambhaööena vidusha racitastarkasangrahah ||

 

iti shrimahamahopadhyaya

annambhaööaviracitatarkasangrahah samaptah ||