Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sarvabhauma Bhattacarya > Shachi-Sutastakam

Shri Shaci-Sutashtakam

by Shrila Sarvabhauma Battacarya

 

 

nava gaura-varam nava-pushpa-saram

          nava-bhava-dharam nava-lasya-param

nava-hasya-karam nava-hema-varam

          pranamami shaci-suta-gaura-varam

 

nava-hema-yutam nava-nita-sucam

          nava-vesa-kritam hari-nama-param

navadha vilasat subha-premamayam

          pranamami shaci-suta-gaura-varam

 

hari-bhakti-param hari-nama-dharam

          kara-japa-karam hari-nama-param

nayane satatam pranayashru-dharam

          pranamami shaci-suta-gaura-varam

 

satatam janata-bhava-tapa-haram

          paramartha-parayana-loka-gatim

nava-leha-karam jaga-tapa-haram

          pranamami shaci-suta-gaura-varam

 

nija-bhakti-karam priya-carutaram

          nata-nartana-nagara-raja-kulam

kula-kamini-manasa-lasya-karam

          pranamami shaci-suta-gaura-varam

 

karatala-valam kala-kantha-varam

          mridu-vadya-suvinakaya madhuram

nija-bhakti-gunavrita-natya-karam

          pranamami shaci-suta-gaura-varam

 

yuga-dharma-yutam punarnanda-sutam

          dharani-sucitram bhava-bhavacitam

tanu-dhyana-cittam nija-vasa-yutam

          pranamami shaci-suta-gaura-varam

 

arunam nayanam caranam vasanam

          vadane skhalitam svaka-nama-dharam

kurute surasam jagatah jivanam

          pranamami shaci-suta-gaura-varam