Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sanskrit > amarakosa

amarakosha

Chapter 1

 

amarakosha evam namalinganushasanam khanda 1 ..

shrih||

namalinganushasanam nama amarakoshah |

prathamam kandam|

mangalacaranam|

(1.0.1)yasya jnanadayasindhoragadhasyanagha gunah

(1.0.2)sevyatamakshayo dhirah sa shriye camritaya ca

prastavana|

(1.0.3)samahrityanyatantrani sankshiptaih pratisamskritaih

(1.0.4)sampurnamucyate vargairnamalinganushasanam

paribhasha|

(1.0.5)prayasho rupabhedena sahacaryacca kutracit

(1.0.6) stripunnapumsakam jneyam tadvisheshavidheh kvacit

(1.0.7)bhedakhyanaya na dvandvo naikashesho na sankarah

(1.0.8)krito'tra bhinnalinganamanuktanam kramadrite

(1.0.9)trilingyam trishviti padam mithune tu dvayoriti

(1.0.10)nishiddhalingam sheshartham tvantathadi na purvabhak

svargavargah|

Heaven 9

(1.1.11)svaravyayam svarganakatridivatridashalayah

(1.1.12)suraloko dyodivau dve striyam klibe trivishtapam

Deities 26

(1.1.13)amara nirjara devastridasha vibudhah surah

(1.1.14)suparvanah sumanasastridivesha divaukasah

(1.1.15)aditeya divishado lekha aditinandanah

(1.1.16)aditya ribhavo'svapna amartya amritandhasah

(1.1.17)barhirmukhah ritubhujo girvana danavarayah

(1.1.18)vrindaraka daivatani pumsi va devatah striyam

Some clans of deities

(1.1.19)adityavishvavasavastushitabhasvaranilah

(1.1.20)maharajikasadhyashca rudrashca ganadevatah

Some demigods

(1.1.21)vidyadharapsaroyaksharakshogandharvakinnarah

(1.1.22)pishaco guhyakah siddho bhuto'mi devayonayah

Antigods or titans 10

(1.1.23)asura daityadaiteyadanujendraridanavah

(1.1.24)shukrashishya ditisutah purvadevah suradvishah

Jina or Buddha 18

(1.1.25)sarvajnah sugatah buddho dharmarajastathagatah

(1.1.26)samantabhadro bhagavanmarajillokajijjinah

(1.1.27)shadabhijno dashabalo'dvayavadi vinayakah

(1.1.28)munindrah shrighanah shasta munih shakyamunistu yah

Gautama Buddha 7

(1.1.29)sa shakyasimhah sarvarthasiddhah shauddhodanishca sah

(1.1.30)gautamashcarkabandhushca mayadevisutashca sah

Brahma 29

(1.1.31)brahmatmabhuh surajyeshthah parameshthi pitamahah

(1.1.32)hiranyagarbho lokeshah svayambhushchaturananah

(1.1.33)dhatabjayonirdruhino virincih kamalasanah

(1.1.34)srashta prajapatirvedha vidhata vishvasrigvidhih

(1.1.35)nabhijanmandajah purvo nidhanah kamalodbhavah

(1.1.36)sadanando rajomurtih satyako hamsavahanah

Vishnu 46

(1.1.37)vishnurnarayanah krishno vaikuntho vishtarashravah

(1.1.38)damodaro hrishikeshah keshavo madhavah svabhuh

(1.1.39)daityarih pundarikaksho govindo garudadhvajah

(1.1.40)pitambaro'cyutah sharngi vishvakseno janardanah

(1.1.41)upendra indravarajashcakrapanishcaturbhujah

(1.1.42)padmanabho madhuripurvasudevastrivikramah

(1.1.43)devakinandanah shaurih shripatih purushottamah

(1.1.44)vanamali balidhvamsi kamsaratiradhokshajah

(1.1.45)vishvambharah kaitabhajidvidhuh shrivatsalanchanah

(1.1.46)puranapurusho yajnapurusho narakantakah

(1.1.47)jalashayi vishvarupo mukundo muramardanah

Vasudeva: Krishna's Father 2

(1.1.48)vasudevo'sya janakah sa evanakadundubhih

Balarama 17

(1.1.49)balabhadrah pralambaghno baladevo'cyutagrajah

(1.1.50)revatiramano ramah kamapalo halayudhah

(1.1.51)nilambaro rauhineyastalanko musali hali

(1.1.52)sankarshanah sirapanih kalindibhedano balah

Kamadeva: Eros 19††

(1.1.53)madano manmatho marah pradyumno minaketanah

(1.1.54)kandarpo darpako'nangah kamah pancasharah smarah

(1.1.55)shambararirmanasijah kusumeshurananyajah

(1.1.56)pushpadhanva ratipatirmakaradhvaja atmabhuh

Five floral Arrows of Kamadeva

(1.1.57)aravindamashokam ca cutam ca navamallika

(1.1.58)nilotpalam ca pancaite pancabanasya sayakah

Five physical arrows of Kamadeva

(1.1.59)unmadanastapanashca shoshanah stambhanastatha

(1.1.60)sammohanashca kamashca panca banah prakirtitah

Son of kamadeva 4

(1.1.61)brahmasurvishvaketuh syadaniruddha ushapatih

Laxmi 14

(1.1.62)lakshmih padmalaya padma kamala shrirharipriya

(1.1.63)indira lokamata ma kshirodatanaya rama

(1.1.64)bhargavi lokajanani kshirasagarakanyaka

Krishna's equipment: conch, discus, mace, sword,jewel

(1.1.65)shankho lakshmipateh pancajanyashcakram sudarshanah

(1.1.66)kaumodaki gada khadgo nandakah kaustubho manih

Krishna's bow, mark, horses(4)

(1.1.67)capah sharngam murarestu shrivatso lanchanam smritam

(1.1.68)ashvashca shaivyasugrivameghapushpabalahakah

Krishna's charioteer, minister, younger brother

(1.1.69)sarathirdaruko mantri hyuddhavashcanujo gadah

Garuda: Krishna's vehicle 9

(1.1.70)garutmangarudastarkshyo vainateyah khageshvarah

(1.1.71)nagantako vishnurathah suparnah pannagashanah

Shiva 52

(1.1.72)shambhurishah pashupatih shivah shuli maheshvarah

(1.1.73)ishvarah sharva ishanah shankarashcandrashekharah

(1.1.74)bhuteshah khandaparashurgirisho girisho mridah

(1.1.75)mrityunjayah krittivasah pinaki pramathadhipah

(1.1.76)ugrah kapardi shrikanthah shitikanthah kapalabhrit

(1.1.77)vamadevo mahadevo virupakshastrilocanah

(1.1.78)krishanuretah sarvajno dhurjatirnilalohitah

(1.1.79)harah smaraharo bhargastryambakastripurantakah

(1.1.80)gangadharo'ndhakaripuh kratudhvamsi vrishadhvajah

(1.1.81)vyomakesho bhavo bhimah sthanu rudra umapatih

(1.1.82)ahirbudhnyo'shtamurtishca gajarishca mahanatah

Shiva's braided hair, bow, attendants, divine mothers††

(1.1.83)kapardo'sya jatajutah pinako'jagavam dhanuh

(1.1.84)pramatha syuh parishada brahmityadyastu matarah

Shiva's powers/glory 3

(1.1.85)vibhutirbhutiraishvaryamanimadikamashtadha

Eight Yogic achievements granted by Shiva

(1.1.86)anima mahima caiva garima laghima tatha

(1.1.87)praptih prakamyamishitvam vashitvam cashta siddhayah

Shiva's wife Parvati 23

(1.1.88)uma katyayani gauri kali haimavatishvari

(1.1.89)shiva bhavani rudrani sharvani sarvamangala

(1.1.90)aparna parvati durga mridani candikambika

(1.1.91)arya dakshayani caiva girija menakatmaja

(1.1.92)karmamoti tu camunda carmamunda tu carcika

Shiva's son Ganapati 8

(1.1.93)vinayako vighnarajadvaimaturaganadhipah

(1.1.94)apyekadantaherambalambodaragajananah

Shiva's son Kartikeya 17

(1.1.95)kartikeyo mahasenah sharajanma shadananah

(1.1.96)parvatinandanah skandah senaniragnibhurguhah

(1.1.97)bahuleyastarakajidvishakhah shikhivahanah

(1.1.98)shanmaturah shaktidharah kumarah krauncadaranah

Shiva's vehicle: Nandi Bull 6

(1.1.99)shringi bhringi ritistundi nandiko nandikeshvarah

Indra 35

(1.1.100)indro marutvanmaghava bidaujah pakashasanah

(1.1.101)vriddhashravah sunasirah puruhutah purandarah

(1.1.102)jishnurlekharshabhah shakrah shatamanyurdivaspatih

(1.1.103)sutrama gotrabhidvajri vasavo vritraha vrisha

(1.1.104)bastoshpatih surapatirbalaratih shacipatih

(1.1.105)jambhabhedi harihayah svarannamucisudanah

(1.1.106)sankrandano dushcyavanasturashanmeghavahanah

(1.1.107)akhandalah sahasraksha ribhukshastasya tu priya

Indra's wife Shachi 3, city 1

(1.1.108)pulomaja shacindrani nagari tvamaravati

Indra's horse, charioteer, son, garden, palace, son(2)

(1.1.109)haya uccaihshrava suto matalirnandanam vanam

(1.1.110)syatprasado vaijayanto jayantah pakashasanih

Indra's vehicle: elephant (4), thunderbolt (10)

(1.1.111)airavato'bhramatangairavana'bhramuvallabhah

(1.1.112)hradini vajramastri syat kulisham bhiduram pavih

(1.1.113)shatakotih svaruh shambo dambholirashanirdvayoh

Airplane (2), divine sages, council (2), nectar (3)††

(1.1.114)vyomayanam vimano'stri naradadyah surarshayah

(1.1.115)syat sudharma devasabha piyushamamritam sudha

Divine river: Milky way (4), Golden mountain Meru (5)

(1.1.116)mandakini viyadganga svarnadi suradirghika

(1.1.117)meruh sumerurhemadri ratnasanuh suralayah

Five divine trees

(1.1.118)pancaite devataravo mandarah parijatakah

(1.1.119)santanah kalpavrikshashca pumsi va haricandanam

Sanatkumara (2), divine doctors: ashvins (6), nymphs (2)

(1.1.120)sanatkumaro vaidhatrah svarvaidyavashvinisutau

(1.1.121)nasatyavashvinau dasravashvineyau ca tavubhau

(1.1.122)striyam bahushvapsarasah svarveshya urvashimukhah

Divine musicians (2), Fire (34), Marine fire (3)

(1.1.123)haha huhushcaivamadya gandharvastridivaukasam

(1.1.124)agnirvaishvanaro vahnirvitihotro dhananjayah

(1.1.125)kripitayonirjvalano jatavedastanunapat

(1.1.126)barhih shushma krishnavartma shocishkesha uparbudhah

(1.1.127)ashrayasho brihadbhanuh krishanuh pavako'nalah

(1.1.128)rohitashvo vayusakhah shikhavanashushukshanih

(1.1.129)hiranyareta hutabhug dahano havyavahanah

(1.1.130)saptarcirdamunah shukrashcitrabhanurvibhavasuh

(1.1.131)shucirappittamaurvastu vadavo vadavanalah

Flame (5), Spark (2), Burn (2)

(1.1.132)vahnerdvayorjvalakilavarcirhetih shikhah striyam

(1.1.133)trishu sphulingo'gnikanah santapah sanjvarah samau

Meteor (1), Ash (5), Forest fire (3)

(1.1.134)ulka syat nirgatajvala bhutirbhasitabhasmani

(1.1.135)ksharo raksha ca davastu davo vanahutashanah

Yama: god of death (14)

(1.1.136)dharmarajah pitripatih samavarti paretarat

(1.1.137)kritanto yamunabhrata shamano yamarad yamah

(1.1.138)kalo dandadharah shraddhadevo vaivasvato'ntakah

(1.1.139)rakshasah konapah kravyat krvyado'srapa asharah

Giant, demon (15)

(1.1.140)ratrincaro ratricarah karburo nikashatmajah

(1.1.141)yatudhanah punyajano nairrito yaturakshasi

Varuna: god of the sea (5)

(1.1.142)praceta varunah pashi yadasampatirappatih

Vayu: (god of the) wind (20)

(1.1.143)shvasanah sparshano vayurmatarishva sadagatih

(1.1.144)prishadashvo gandhavaho gandhavaha'nila''shugah

(1.1.145)samiramarutamarut jagatpranasamiranah

(1.1.146)nabhasvadvatapavanapavamanaprabhanjanah

Whirlwind, storm

(1.1.147)prakampano mahavato jhanjhavatah savrishtikah

Five bodily winds in Ayurvedic classification, speed (5)

(1.1.148)prano'panah samanashcodanavyanau ca vayavah

(1.1.149)sharirastha ime ramhastarasi tu rayah syadah

(1.1.150)javo'tha shighram tvaritamlaghu kshipramaram drutam

Quickly (11)

(1.1.151)satvaram capalam turnamavilambitamashu ca

Eternal (9), Excessive (14)

(1.1.152)satate'narata'shrantasantataviratanisham

(1.1.153)nitya'navarata'jasramapyatha'tishayo bharah

(1.1.154)ativelabhrisha'tyartha'timatrodgadhanirbharam

(1.1.155)tivraikantanitantani gadhabadhadridhani ca

(1.1.156)klibe shighra''dyasattve syat trishvesham sattvagami yat

Kubera: god of wealth (17)

(1.1.157)kuberastryambakasakho yaksharad guhyakeshvarah

(1.1.158)manushyadharma dhanado rajarajo dhanadhipah

(1.1.159)kinnaresho vaishravanah paulastyo naravahanah

(1.1.160)yakshaikapingailavilashridapunyajaneshvarah

Kubera's garden, son, place, city, attendants (4)

(1.1.161)asyodyanam caitraratham putrastu nalakubarah

(1.1.162)kailasah sthanamalaka purvimanam tu pushpakam

(1.1.163)syat kinnarah kimpurushasturangavadano mayuh

Treasure (2), the list of nine treasures is below:

(1.1.164)nidhirnashevadhirbhedah padmashankha''dayo nidheh

(1.1.165)mahapadmashca padmashca shankho makarakacchapau

(1.1.166)mukundakundanilashca kharvashca nidhayo nava

vyomavargah|

Sky or atmosphere (26)

(1.2.167)dyodivau dve striyamabhram vyoma pushkaramambaram

(1.2.168)nabho'ntariksham gaganamanantam suravartma kham

(1.2.169)viyad vishnupadam va tu pumsyakashavihayasi

(1.2.170)vihasayo'pi nako'pi dyurapi syat tadavyam

(1.2.171)tarapatho'ntariksham ca meghadhva ca mahabilam

(1.2.172)vihayah shakune pumsi gagane punnapumsakam

digvargah|

Directions or quarters (5), four directions or quarters,belonging to a direction

(1.3.173)dishastu kakubhah kashtha ashashca haritashca tah

(1.3.174)pracyavacipraticyastah purvadakshinapashcimah

(1.3.175)uttaradigudici syaddishyam tu trishu digbhave

Belonging to respective direction or quarter

(1.3.176)avagbhavamavacinamudicicinamudagbhavam

(1.3.177)pratyagbhavam praticinam pracinam pragbhavam trishu

Respective lords of the eight directions††

(1.3.178)indro vahnih pitripatirnairrito varuno marut

(1.3.179)kubera ishah patayah purva''dinam disham kramat

Respective planets associated to the eight directions

(1.3.180)ravih shukro mahisunuh svarbhanurbhanujo vidhuh

(1.3.181)budho brihaspatishceti disham caiva tatha grahah

Respective elephants associated to the eight directions

(1.3.182)airavatah pundariko vamanah kumudo'njanah

(1.3.183)pushpadantah sarvabhaumah supratikashca diggajah

Respective wives of the elephants

(1.3.184)karinyo'bhramukapilapingala'nupamah kramat

(1.3.185)tamrakarni shubhradanti ca'ngana ca'njanavati

Sector between directions (2), Inner space (2), Horizon (2)

(1.3.186)kliba'vyayam tvapadisham dishormadhye vidik striyam

(1.3.187)abhyantaram tvantaralam cakravalam tu mandalam

Cloud (15), line of clouds (2),Belonging to clouds††

(1.3.188)abhram megho varivahah stanayitnurbalahakah

(1.3.189)dharadharo jaladharastaditvan varido'mbubhrit

(1.3.190)ghanajimutamudirajalamugdhumayonayah

(1.3.191)kadambini meghamala trishu meghabhave'bhriyam

Thundering (3), Lightening (10), Thunderclap (2), Lightening flash (2)

(1.3.192)stanitam garjitam meghanirghoshe rasita'di ca

(1.3.193)shampa shatahradahradinyairavatyah kshanaprabha

(1.3.194)taditsaudamini vidyuccncala capala api

(1.3.195)sphurjathurvajranirghosho meghajyotirirammadah

Rainbow (3),††

(1.3.196)indrayudham shakradhanustadeva rijurohitam

Rain (2), Drought (2), Continuous rain (2), Droplets††

(1.3.197)vrishtivarsham tadvighate'vagraha'vagrahau samau

(1.3.198)dharasampata asarah shikarombukanah smritah

Hail (2), Cloudy day

(1.3.199)varshopalastu karaka meghacchanne'hni durdinam

Covering (8)

(1.3.200)antardha vyavadha pumsi tvantardhirapavaranam

(1.3.201)apidhanatirodhanapidhana''cchadanani ca

Moon (20)

(1.3.202)himamshushcandramashcandra induh kumudabandhavah

(1.3.203)vidhuh sudhamshuh shubhramshuroshadhisho nishapatih

(1.3.204)abjo jaivatrikah somo glaurmrigankah kalanidhih

(1.3.205)dvijarajah shashadharo nakshatreshah kshapakarah

Moon's sixteenth part, Full moon (2)

(1.3.206)kala tu shodasho bhago bimbo'stri mandalam trishu

Piece, part (4), Half

(1.3.207)bhittam shakalakhande va pumsyardho'rdham samemshake

Moonlight (3), Purity or brightness (2)

(1.3.208)candrika kaumudi jyotsna prasadstu prasannata

Mark or spot (6)

(1.3.209)kalankankau lanchanam ca cihnam lakshma ca lakshanam

Exquisite beauty, Splendour (4)

(1.3.210)sushama parama shobha shobha kantirdyutishcchavih

Snow or frost (7), Snowdrift, accumulated snow (2)

(1.3.211)avashyayastu niharastusharastuhinam himam

(1.3.212)praleyam mihika ca'tha himani himasamhatih

Coldness, Cold (7)

(1.3.213)shitam gune tadvadarthah sushimah shishiro jadah

(1.3.214)tusharah shitalah shito himah sapta'nyalingakah

Dhruva (2), Agastya (3), Agastya's wife (also star names)

(1.3.215)dhruva auttanapadih syat agastyah kumbhasambhavah

(1.3.216)maitravarunirasyaiva lopamudra sadharmini

Star or asterism (6), Names of the 27 constellations and their parts

(1.3.217)nakshatramriksham bham tara taraka'pyudu va striyam

(1.3.218)dakshayinyo'shvinityaditara ashvayugashvini

(1.3.219)radhavishakha pushye tu sidhyatishyau shravishthaya

(1.3.220)sama dhanishthah syuh proshthapada bhadrapadah striyah

(1.3.221)mrigashirsham mrigashirastasminneva''grahayani

(1.3.222)ilvalastacchirodeshe taraka nivasanti yah

Planet Jupiter (9)

(1.3.223)brihaspatih suracaryo gishpatirdhishano guruh

(1.3.224)jiva angiraso vacaspatishcitrashikhandijah

Planet Venus (6)

(1.3.225)shukro daityaguruh kavya ushana bhargavah kavih

Planet Mars (5), Planet Mercury (3)

(1.3.226)angarakah kujo bhaumo lohitango mahisutah

(1.3.227)rauhineyo budhah saumyah samau saurishanaishvarau

Rahu or the ascending node (5)

(1.3.228)tamastu rahuh svarbhanuh saimhikeyo vidhuntudah

Ursa major

(1.3.229)saptarshayo maricyatrimukhashcitrashikhandinah

Rising of the Zodiac signs(Lagna), The zodiac††

(1.3.230)rashinamudayo lagnam te tu meshavrishadayah

Sun (54)

(1.3.231)surasuryaryamadityadvadashatmadivakarah

(1.3.232)bhaskarahaskarabradhnaprabhakaravibhakarah

(1.3.233)bhasvadvivasvatsaptashvaharidashvoshnarashmayah

(1.3.234)vikartanarkamartandamihirarunapushanah

(1.3.235)dyumanistaranirmitrashcitrabhanurvirocanah

(1.3.236)vibhavasurgrahapatistvishampatiraharpatih

(1.3.237)bhanurhamsah sahasramshustapanah savita ravih

(1.3.238)padmakshastejasamrashishchayanathastamisraha

(1.3.239)karmasakshi jagaccakshurlokabandhustrayitanuh

(1.3.240)pradyotano dinamanih khadyoto lokabandhavah

(1.3.241)ino bhago bhamanidhishcam'shumalyanjinipatih

Sun's three attendants, Sun's son (5), Halo (4)

(1.3.242)matharah pingalo dandashcandamshoh pariparshvakah

(1.3.243)surasuto'runo'nuruh kashyapirgarudagrajah

(1.3.244)pariveshastuparidhirupasuryakamandale

Ray (11), Light or brightness (11), Sunlight (3)

(1.3.245)kiranosramayukham'shugabhastighrinirashmayah

(1.3.246)bhanuh karo maricih stripumsayordidhitih striyam

(1.3.247)syuh prabharugrucistvidbhabhashchavidyutidiptayah

(1.3.248)rocih shocirubhe klibe prakasho dyota atapah

Lukewarm (4), Very hot (4), Mirage (2)

(1.3.249)koshnam kavoshnam mandoshnam kadushnam trishu tadvati

(1.3.250)tigmam tikshnam kharam tadvanmrigatrishna maricika

kalavargah|

Time (4), First (lunar calendar) day (2), Lunar day††

(1.4.251)kalo dishto'pyanehapi samayo'pyatha pakshatih

Day (5), Morning (9), Evening (4)

(1.4.252)pratipad dve ime stritve tada''dyastithayo dvayoh

(1.4.253)ghasro dina'hani va tu klibe divasavasarau

(1.4.254)pratyusho'harmukham kalyamushahpratyushasi api

(1.4.255)vyushtam vibhatam dve klibe pumsi gosarga ishyate

(1.4.256)prabhatam ca dinante tu sayam sandhya pitriprasuh

Three parts of the day, Night (12)

(1.4.257)prahnaparahnamadhyahnastrisandhyamatha sharvari

(1.4.258)nisha nishithini ratristriyama kshanada kshapa

(1.4.259)vibhavari tamasvinyau rajani yamini tami

Dark night, Moonlit night

(1.4.260)tamisra tamasi ratrirjyautsni candrikaya'nvita

Night together with adjoining days

(1.4.261)agamivartamanarhayuktayam nishi pakshini

Collection of nights, Late evening (2)

(1.4.262)ganaratram nisha bahvyah pradosho rajanimukham

Midnight (2), A period of 3 hours (2)

(1.4.263)ardharatranishithau dvau dvau yamapraharau samau

Join of fortnights, Last days of fortnights (20)

(1.4.264)sa parvasandhih pratipatpancadashyoryadantaram

Full moon day (2)

(1.4.265)pakshantau pancadashyau dve paurnamasi tu paurnima

Night of the almost full moon, Night of the really full moon

(1.4.266)kalahine sa'numatih purne raka nishakare

New moon day (4)

(1.4.267)amavasya tvamavasya darshah suryendusangamah

Night mostly wihout moon, Night without any moon

(1.4.268)sa drishtenduh sinivali sa nashtendukala kuhuh

Eclipse, Eclipsed Sun or Moon

(1.4.269)uparago graho rahugraste tvindau ca pushni ca

(1.4.270)sopaplavoparaktau dvau agnyutpata upahitah

Sun and Moon

(1.4.271)ekayoktya pushpavantau divakaranishakarau

Nimesha: Time needed for flickering of an eye

18 Nimesha = Kashtha, 30 Kashtha = Kala††

(1.4.272)ashtadasha nimeshastu kashta trimshat tu tah kala

30 Kala = Kshana, 12 Kshana = Muhurta

(1.4.273)tastu trimshat kshanaste tu muhurto dvadasha'striyam

30 Muhurta = (Full) day (24 Hours), 15 Days = Paksha (fortnight)

(1.4.274)te tu trimshadahoratrah pakshaste dashapanca ca

First and second fortnight, 2 fortnights = (Lunar) Month

(1.4.275)pakshau purva'parau shuklakrishnau masastu tavubhau

Two months = Ritu (season), 3 Ritus = Ayana (Semester)

(1.4.276)dvau dvau margadi masau syadritustairayanam tribhih

2 Ayana = Year, Equinox

(1.4.277)ayane dve gatirudagdakshina'rkasya vatsarah

(1.4.278)samaratridive kale vishuvadvishuvam ca tat

Constellation names determine names for Full moon days and their months††

For example, Pushya constellation names Paushi full moon night and Pausha month.

(1.4.279)pushpayukta paurnamasi paushi mase tu yatra sa

(1.4.280)namna sa pausho magha''dyashcaivamekadasha'pare

Margashirsha (9 th month) (4), Pausha (10 th) (3)††

(1.4.281)margashirshe saha marga agrahayanikashca sah

(1.4.282)paushe taishasahasyau dvau tapa maghe'tha phalgune

Magha (11 th) (2) Falguna (12 th) (3), Chaitra (1 st ) (3)††

(1.4.283)syattapasyah phalgunikah syaccaitre caitriko madhuh

Vaishakh (2 nd ) (3), Jyeshtha (3 rd ) (2)

(1.4.284)vaishakhe madhavo radho jyeshthe shukrah shucistvayam

Ashadha (4 th) (2), Shravana (5 th) (3)

(1.4.285)ashadhe shravane tu syannabhah shravanikashca sah

Bhadrapada (6 th) (4), Ashvin (7 th) (3)

(1.4.286)syurnabhasyapraushthapadabhadrabhadrapadah samah

(1.4.287)syadashvina isho'pyashvayujo'pi syattukartike

Kartika (8 th) (4), Fall (Months 9-10), Winter (Months 11-12)††

(1.4.288)bahulorjau kartikiko hemantah shishiro'striyam

Spring (Months 1-2) (3), Summer (Months 3-4) (7)

(1.4.289)vasante pushpasamayah surabhirgrishma ushmakah

(1.4.290)nidagha ushnopagama ushna ushmagamastapah

Monsoon (Months 5-6) (2), Autumn (Months 7-8)†††

(1.4.291)striyam pravrit striyam bhumni varsha atha sharatstriyam

Season, Year (6)

(1.4.292)shadami ritavah pumsi margadinam yugaih kramat

(1.4.293)samvatsaro vatsaro'bdo hayano'stri sharatsamah

Human Month = Ancestral day, Human year = Divine day

(1.4.294)masena syadahoratrah paitro varshena daivatah

Human Yuga quartet = Divine Yuga, Divine 2000 Yuga = Brahma's day = Human kalpa

(1.4.295)daive yugasahasre dve brahmah kalpau tu tau nrinam

Manvantara = 71 Divine yuga

(1.4.296)manvantaram tu divyanam yuganamekasaptatih

Destruction of world (between epochs) (5)

(1.4.297)samvartah pralayah kalpah kshayah kalpanta ityapi

Sin (12), Virtue or merit (5)

(1.4.298)astri pankam pumanpapma papam kilbishakalmasham

(1.4.299)kalusham vrijinaino'ghamamho duritadushkritam

(1.4.300)syaddharmamastriyam punyashreyasi sukritam vrishah

Joy or happiness (12), Prosperity, blessing (12)

(1.4.301)mutpritih pramado harshah pramoda''modasammadah

(1.4.302)syadanandathuranandah sharmashatasukhani ca

(1.4.303)shvah shreyasam shivam bhadram kalyanam mangalam shubham

(1.4.304)bhavukam bhavikam bhavyam kushalam kshemamastriyam

(1.4.305)shastam ca'tha trishu dravye papam punyam sukhadi ca

Excellent! (5), Good luck

(1.4.306)matallika macarcika prakandamuddhatallajau

(1.4.307)prashastavacakanyamunyayahshubha''vaho vidhih

Destiny or luck (6), Cause (3), Root cause

(1.4.308)daivam dishtam bhagadheyam bhagyam stri niyatirvidhih

(1.4.309)heturna karanam bijam nidanam tvadikaranam

Soul (3), State (of body etc.), Three Qualities (of all things)

(1.4.310)kshetrajna atma purushah pradhanam prakritih striyam

(1.4.311)visheshah kaliko'vastha gunah sattvam rajastamah

Birth (6), Living being (6)

(1.4.312)janurjananajanmani janirutpattirudbhavah

(1.4.313)prani tu cetano janmi jantujanyusharirinah

Kind or type (3), Individuality, Mind (7)

(1.4.314)jatirjatam ca samanyam vyaktistu prithagatmata

(1.4.315)cittam tu ceto hridayam svantam hrinmanasam manah

dhivargah|

Comprehension, intellect (14)

(1.5.316)buddhirmanisha dhishana dhih prajna shemushi matih

(1.5.317)prekshopalabdhishcitsamvitpratipajjnapticetanah

Retentive intellect (1), Volition (1), Attention (3)

(1.5.318)dhirdharanavati medha sankalpah karma manasam

(1.5.319)avadhanam samadhanam pranidhanam tathaiva ca

Awareness (2), Reflection (3), Reasoning (3), Doubt (4)

(1.5.320)cittabhogo manaskarashcarca sankhya vicarana

(1.5.321)vimarsho bhavana caiva vasana ca nigadyate

(1.5.322)adhyaharastarka uho vicikitsa tu samshayah

(1.5.323)sandehadvaparau catha samau nirnayanishcayau

Heresy or atheism (2), Malice (2), Conclusion or theorem (2), Delusion (3)

(1.5.324)mithyadrishtirnastikata vyapado drohacintanam

(1.5.325)samau siddhantaraddhantau bhrantirmithyamatirbhramah

Agreement (10)

(1.5.326)samvidaguh pratijnanamniyamashravasamshravah

(1.5.327)angikarabhyupagamapratishravasamadhayah

Spiritual knowledge (1), Worldly or profane knowledge (1)

(1.5.328)mokshe dhirjnanamanyatra vijnanam shilpashastrayoh

Salvation or liberation (8), Spiritual ignorance (4)

(1.5.329)muktih kaivalyanirvanashreyonihshreyasamritam

(1.5.330)moksho'pavargo'thajnanamavidya'hammatih striyam

(Listed) five sense objects (3), Sense organs (3), Intellectual organ (1)

(1.5.331)rupam shabdo gandharasasparshashca vishaya ami

(1.5.332)gocara indriyarthashca hrishikam vishayindriyam

(1.5.333)karmendriyam tu payvadi manonetradi dhindriyam

Astringent (2), Sweet (1), Salty (1)

(1.5.334)tuvarastu kashayo'stri madhuro lavanah katuh

Pungent (hot) (1), Sour (1), Tastes (all six) (1)

(1.5.335)tikto'mlashca rasah pumsi tadvatsu shadami trishu

Aroma (1), Extremely pleasant smell (1), Permeating smell (2)

(1.5.336)vimardotthe parimalo gandhe janamanohare

(1.5.337)amodah so'tinirhari vacyalingatvamagunat

(1.5.338)samakarshi tu nirhari surabhirghranatarpanah

Aromatics (4), Breath-freshner (2), Foul smelling (2), Rotten (1)

(1.5.339)ishtagandhah sugandhih syadamodi mukhavasanah

(1.5.340)putigandhastu durgandho visram syadamagandhi yat

White (16), Grey (off-white) (2), Black or dark blue (7)

(1.5.341)shuklashubhrashucishvetavishadashyetapandarah

(1.5.342)avadatah sito gauro'valaksho dhavalo'rjunah

(1.5.343)harinah pandurah pandurishatpandustu dhusarah

(1.5.344)krishne nilasitashyamakalashyamalamecakah

Yellow (3), Green (3), Red (2), Crimson (1)

(1.5.345)pito gauro haridrabhah palasho harito harit

(1.5.346)lohito rohito raktah shonah kokanadacchavih

Light pink (1), Dark pink (1), Brown (2), Purple (3)††

(1.5.347)avyaktaragastvarunah shvetaraktastu patalah

(1.5.348)shyavah syatkapisho dhumradhumalau krishnalohite

Tawny (6), variegated (6)

(1.5.349)kadarah kapilah pingapishangau kadrupingalau

(1.5.350)citram kirmirakalmashashabalaitashca karbure

Colors as words are masculine, as adjectives follow nouns

(1.5.351)gune shukladayah pumsi gunilingastu tadvati

shabdavargah|

Talk or speech or language (13)

(1.6.352)brahmi tu bharati bhasha girvagvani sarasvati

(1.6.353)vyahara uktirlapitam bhashitam vacanam vacah

Corrupted (or changed) speech (2), word (1), Sentence (1)

(1.6.354)apabhramsho'pashabdah syacchastre shabdastu vacakah

(1.6.355)tin subantacayo vakyam kriya va karakanvita

Vedas (scriptures) (4), Prescribed way of life (dharme) (1)

(1.6.356)shrutih stri veda amnayastrayi dharmastu tadvidhih

Three vedas (listed) (1), Subsidiary vedas (vedanga) (1), Om (2)

(1.6.357)striyamrik samayajushi iti vedastrayastrayi

(1.6.358)shikshetyadi shruterangamonkarapranavau samau

History (2), Vedic accents (1), Logic (1), Ethics (1)

(1.6.359)itihasah puravrittamudattadyastrayah svarah

(1.6.360)anvikshiki dandanitistarkavidya'rthashastrayoh

Tale (1), Epic story (1), Story (2), Riddle (2)

(1.6.361)akhyayikopalabdhartha puranam pancalakshanam

(1.6.362)prabandhakalpana katha pravahlika prahelika

Social code (Dharma) (1), Compendium (2)

(1.6.363)smritistu dharmasamhita samahritistu sangrahah

Poetic challenge line for completion (1), Rumor (2)

(1.6.364)samasya tu samasartha kimvadanti janashrutih

News (4), Name (6), Call or summons (3), Collective call (1)

(1.6.365)varta pravrittirvrittanta udantah syadatha'hvayah

(1.6.366)akhyahve abhidhanam ca namadheyam ca nama ca

(1.6.367)hutirakarana''hvanam samhutirbahubhih krita

Dispute or debate (2), Preface or introduction (2)

(1.6.368)vivado vyavaharah syadupanyasastu vanmukham

Illustration or example (2), Oath (2), Question (3), Answer (2)

(1.6.369)upoddhata udaharah shapanam shapathah puman

(1.6.370)prashno'nuyogah priccha ca prativakyottare same

Groundless demand (2), False accusation (2), Rapture or roar (1)

(1.6.371)mithyabhiyogo'bhyakhyanamatha mithyabhishamsanam

(1.6.372)abhishapah pranadastu shabdah syadanuragajah

Fame (3), Praise (4), Repetition (1), Shouting (2)

(1.6.373)yashah kirtih samajna ca stavah stotram stutirnutih

(1.6.374)amreditam dvistriruktamuccairghushtam tu ghoshana

Trembling (of speech in stress) (1), Censure, blame or contempt (10)

(1.6.375)kakuh striyam vikaro yah shokabhityadibhirdhvaneh

(1.6.376)avarna'kshepanirvadaparivadapavadavat|

(1.6.377)upakrosho jugupsa ca kutsa ninda ca garhane

Harsh speech (2), Reproach (1), Admonition or gossip (1)

(1.6.378)parushyamativadah syad bhartsanam tvapakaragih

(1.6.379)yah saninda upalambhastatra syatparibhashanam

Accusation (of adultery) (1), Conversation (2), Rambling (speech) (1)

(1.6.380)tatra tvaksharana yah syadakrosho maithunam prati

(1.6.381)syadabhashanamalapah pralapo'narthakam vacah

repetitious speech (2), Lamentation (2)

(1.6.382)anulapo muhurbhasha vilapah paridevanam

Quarrel (2), Familiar or confidential conversation (1)

(1.6.383)vipralapo virodhoktih samlapo bhashanam mithah

Good speech (2), Denial or excuse (2), Objection (3), Cursing (3)

(1.6.384)supralapah suvacanamapalapastu nihnavah

(1.6.385)codyamakshepa'bhiyogau shapa'kroshau dureshana

Sweet-talk (3), Message (2)

(1.6.386)astri catu catu shlagha premna mithyavikatthanam

(1.6.387)sandeshavagvacikam syadvagbhedastu trishuttare

Following adjectives of speech take appropriate genders

Inauspicious (1), Auspicious (1), Very sweet (1), Proper or coherent (2)

(1.6.388)rushati vagakalyani syatkalya tu shubhatmika

(1.6.389)atyarthamadhuram santvam sangatam hridayangamam

Harsh (2), Obscene or crude (2), Pleasing and true (1), Contradictory (2)

(1.6.390)nishthuram parusham gramyamashlilam sunritam priye

(1.6.391)satye'tha sankulaklishte parasparaparahate

Slurred (1), Fast (1), Sputtered (1), Meaningless (1)

(1.6.392)luptavarnapadam grastam nirastam tvaritoditam

(1.6.393)jambukritam sanishtivamabaddham syadanarthakam

Inappropriate (2), Oxymoron (1), Sarcastic (2), Loving (1)

(1.6.394)anaksharamavacyam syadahatam tu mrisharthakam

(1.6.395)solluthanam tu sotprasam manitam ratikujitam

Plain, pleasant, clear (5), Unclear or garbled (2), False (1)

(1.6.396)shravyam hridyam manohari vispashtam prakatoditam

(1.6.397)atha mlishtamavispashtam vitatham tvanritam vacah

True (4)

(1.6.398)satyam tathyamritam samyagamuni trishu tadvati

Sound (17), (Sound of) clothes or leaves (1)

(1.6.399)shabde ninadaninadadhvanidhvanaravasvanah

(1.6.400)svananirghoshanirhradanadanisvananisvanah

(1.6.401)arava''ravasamravavirava atha marmarah

(Sound of) ornaments (1), (sound of) string instruments (5), Same but louder (2)

(1.6.402)svanite vastraparnanam bhushananam tu shinjitam

(1.6.403)nikvano nikvanah kvanah kvanah kvananamityapi

(1.6.404)vinayah kvanite pradeh prakvanaprakvanadayah

Uproar (2), Uproar by birds (1), Echo (2), Singing (2)

(1.6.405)kolahalah kalakalastirashcam vashitam rutam

(1.6.406)stri pratishrutpratidhvane gitam ganamime same

natyavargah|

The seven notes. These are respectively natural sounds of:

Elephants, Cows, Goats, Peacocks, Curlews (krauncha), Horses, Cuckoos

In usual notation, these are: BDECFAG

Minute tone (1), Pleasing soft tone (1), Medium pitch (1), High pitch (1)

(1.7.407)nishadarshabhagandharashadjamadhyamadhaivatah

(1.7.408) pancamashcetyami sapta tantrikanthotthitah svarah

(1.7.409)kakali tu kale sukshme dhvani tu madhura'sphute

(1.7.410)kalo mandrastu gambhire taro'tyuccaistrayastrishu

In the stomach form 22 low tones (Shruti). They become medium or high pitched if made in throat or head.

(1.7.411)nrinamurasi madhyastho dvavimshatividho dhvanih

(1.7.412)sa mandrah kanthamadhyasthastarah shirasi giyate

Harmony (1), Lute (veena) (3), Seven stringed lute (1)

(1.7.413)samanvitalayastvekatalo vina tu vallaki

(1.7.414)tripanci sa tu tantribhih saptabhih parivadini

String instrument (1), Drum instrument (1), Wind instrument (1), Bell or gong (1)

(1.7.415)tatam vina''dikam vadyamanaddham muraja''dikam

(1.7.416)vamsha''dikam tu sushiram kamsyatala''dikam ghanam

Any of these four instruments (2), Twofaced drum (2), Its three types

(1.7.417)caturvidhamidam vadyam vaditra''todyanamakam

(1.7.418)mridanga muraja bhedastvankya''lingyordhvakastrayah

Large drum (2), Kettle drum (2), Large kettle drum (2), Bow (for playing

string instrument) (1)

(1.7.419)syad yashahpataho dhakka bheri stri dundubhih puman

(1.7.420)anakah pataho'stri syat kono vina''di vadanam

Parts of the lute: Neck (1), The bowl (2)

(1.7.421)vinadandah pravalah syat kakubhastu prasevakah

The body (1), String attachment (1)

(1.7.422)kolambakastu kayo'sya upanaho nibandhanam

Six names of other special drums, (Female) dancer (2)

(1.7.423)vadyaprabheda damarumadÚuÚinÚimajharjharah

(1.7.424)mardalah panavo'nye ca nartakilasike same

Dancing speeds low, medium, high, Beating time(1), Musical pause or rest (1)

(1.7.425)vilambitam drutam madhyam tattvamogho ghanam kramat

(1.7.426)talah kalakriyamanam layah samyamamatha'striyam

Dance (6), The musical arts (dance, song, instrument) (1)

(1.7.427)tanÚavam natanam natyam lasyam nrityam ca nartane

(1.7.428)tauryatrikam nrityagitavadyam natyamidam trayam

Female impersonator dancer in drama (3), Courtesan (1)

(1.7.429)bhrakumsashca bhrukumsashca bhrukumsashceti nartakah

(1.7.430)striveshadhari purusho natyoktau ganikanjuka

Husband of sister (1), Learned man (1), Father (1), Prince (2)

(1.7.431)bhaginipatiravutto bhavo vidvanatha''vukah

(1.7.432)janako yuvarajastu kumaro bhartridarakah

King (2), Princess (1), Queen (1), Other wives of a king (1)

(1.7.433)raja bhatŲarako devastatsuta bhartridarika

(1.7.434)devi kritabhishekayamitarasu tu bhaŲŲini

Interjection for a forbidden act (1), King's brother-in-law (1)

(1.7.435)abrahmanyamavadhyoktau rajashyalastu rashŲriyah

Mother (1), Young lass (2), Venerable man (1), Catastrophe or end of drama (2)

(1.7.436)amba mata'tha bala syadvasuraryastu marishah

(1.7.437)attika bhagini jyeshŲha nishŲha nirvahane same

Vocatives for different female servants (1) each, Gesture (2), Expressive gesture (2)

(1.7.438)hanÚe hanje hala''hvane nicam ceŲim sakhim prati

(1.7.439)angaharo'ngavikshepo vyanjaka'bhinayau samau

Acting by body or expression (1), Eight types of emotions (rasa) listed

(1.7.440)nirvritte tvangasattvabhyam dve trishvangikasattvike

(1.7.441)shringaravirakaruna'dbhutahasyabhayanakah

Love emotion (3), Heroism (2), Tenderness (7), Merriment (3), Disgust(2)

(1.7.442)bibhatsaraudrau ca rasah shringarah shucirujjvalah

(1.7.443)utsahavardhano virah karunyam karuna ghrina

(1.7.444)kripa daya'nukampa syadanukrosho'pyatho hasah

(1.7.445)haso hasyam ca bibhatsam vikritam trishvidam dvayam

Wonderment (4), Terror (9), Anger or horror (2), Fear (6)

(1.7.446)vismayo'dbhutamashcaryam citramapyatha bhairavam

(1.7.447)darunam bhishanam bhishmam ghoram bhimam bhayanakam

(1.7.448)bhayankaram pratibhayam raudram tugramami trishu

(1.7.449)caturdasha darastraso bhitirbhih sadhvasam bhayam

Mental sentiment or attitude (1), Expression of it (1)

(1.7.450)vikaro manaso bhavo'nubhavo bhavabodhakah

Pride (5), Arrogance (6), Disrespect (9)

(1.7.451)garvo'bhimano'hankaro manashcittasamunnatih

(1.7.452)darpo'valoko'vashŲambhashcittodrekah smayo madah

(1.7.453)anadarah paribhavah paribhavastiraskriya

(1.7.454)riÚha'vamanana'vajna'vahelanamasurkshanam

Modesty or shame (5), Bashfulness (1)

(1.7.455)mandaksham hristrapa vriÚa lajja sa'patrapa'nyatah

Patience, tolerance (2), Greed (for other's property) (1)

(1.7.456)kshantistitiksha'bhidhya tu parasya vishaye spriha

Jealousy or envy(2), Nitpicking(1), Enmity (3), Grief (3)††

(1.7.457)akshantirirshya'suya tu dosha''ropo guneshvapi

(1.7.458)vairam virodho vidvesho manyushokau tu shuk striyam

Repentance (3), Wrath or rage (7)

(1.7.459)pashcattapo'nutapashca vipratisara ityapi

(1.7.460)kopakrodha'marsharoshapratigha ruŲ kridhau striyau

Character or good conduct (1), Insanity (2)

(1.7.461)shucau tu carite shilamunmadashcittavibhramah

Affection or kindness (3), Desire or wish (12), Lust (1)

(1.7.462)prema na priyata hardam premasneho'tha dohadam

(1.7.463)iccha kanksha spriheha triÚ vancha lipsa manorathah

(1.7.464)kamo'bhilashastarshashca so'tyartham lalasa dvayoh

Moral reflection (1), Mental decease (1) Recollection (3) Anxiety (2)

(1.7.465)upadhirna dharmacinta pumsyadhirmanasi vyatha

(1.7.466)syaccinta smritiradhyanamutkanŲhotkalike same

Perseverance or enthusiasm (2), Fortitude (1)

(1.7.467)utsaho'dhyavasayah syat sa viryamatishaktibhak

Fraud or deceit (9), Carelessness or error (2)

(1.7.468)kapaŲo'stri vyajadambhopadhayash chadmakaitave

(1.7.469)kusritirnikritih shaŲhyam pramado'navadhanata

Eagerness or curiosity (4), Women's affectionate actions (six listed) (1)

(1.7.470)kautuhalam kautukam ca kutukam ca kutuhalam

(1.7.471)strinam vilasabibbokavibhrama lalitam tatha

(1.7.472)hela liletyami havahkriyah shringarabhavajah

Sport or amusement (6), Concealment or disguise (3)

(1.7.473)dravakeliparihasah kriÚa lila ca narma ca

(1.7.474)vyajo'padesho lakshyam ca kriÚa khela ca kurdanam

Sweat (3), Unconsciousness (2), camouflage (2), Excitement or hurry (2)

(1.7.475)gharmo nidaghah svedah syatpralayo nashŲaceshŲata

(1.7.476)avahitthakaraguptih samau samvegasambhramau

Three laughs: loud articulated (1), smile (1), laugh (1), Thrill (goosepimples) (2)

(1.7.477)syadacchuritakam hasah sotprasah sa manak smitam

(1.7.478)madhyamah syadvihasitam romanco romaharshanam

Weeping (3), Yawning (2), Dishonest talk (2), Deviation or failure (2)

(1.7.479)kranditam ruditam krushŲam jrimbhastu trishu jrimbhanam

(1.7.480)vipralambho visamvado ringanam skhalanam same

Sleep (5), Sleepiness or lassitude (2), Frown (3)

(1.7.481)syannidra shayanam svapah svapnah samvesha ityapi

(1.7.482)tandri pramila bhrakuŲirbhrukuŲirbhrukuŲih striyam

(Angry) staring (1), Natural state or nature (5), trembling (2), Elation or festival (5)

(1.7.483)adrishŲih syadasaumye'kshni samsiddhiprakriti tvime

(1.7.484)svarupam ca svabhavashca nisargashcatha vepathuh

(1.7.485)kampo'tha kshana uddharsho maha uddhava utsavah

patalabhogivargah

Nether world (5), Hole or empty space (11)

The word sushiram has a variant shushiram. Similar for sushih also

(1.8.486)adhobhuvanapatalam balisadma rasatalam

(1.8.487)nagaloko'tha kuharam sushiram vivaram bilam

(1.8.488)chidram nirvyathanam rokam randhram shvabhram vapa sushih

Hole in the ground (2), Darkness (5), Complete darkness (1), Partial darkness (1)

(1.8.489)garta'vaŲau bhuvi shvabhre sarandhre sushiram trishu

(1.8.490)andhakaro'striyam dhvantam tamisram timiram tamah

(1.8.491)dhvante gaÚhe'ndhatamasam kshine'vatamasam tamah

Universal darkness (1), Snake (2), King of snakes (2), A type of snake (2), Python or large snake (3)

(1.8.492)vishvaksantamasam nagah kadraveyastadishvare

(1.8.493)shesho'nanto vasukistu sarparajo'tha gonase

(1.8.494)tilitsah syadajagare shayurvahasa ityubhau

Water snake (2), A type of nonpoisonous snake (2), A variegated snake (2), Shedded snake (2)

(1.8.495)alagardo jalavyalah samau rajilaÚunÚumau

(1.8.496)maludhano matulahirnirmukto muktakancukah

Snake or serpent (33)

(1.8.497)sarpah pridakurbhujago bhujango'hirbhujangamah

(1.8.498)ashivisho vishadharashcakri vyalah sarisripah

(1.8.499)kunÚali guÚhapaccakshuhshravah kakodarah phani

(1.8.500)darvikaro dirghaprishŲho dandashuko bileshayah

(1.8.501)uragah pannago bhogi jihmagah pavanashanah

(1.8.502)lelihano dvirasano gokarnah kancuki tatha

(1.8.503)kumbhinasah phanadharo harirbhogadharastatha

Body of a snake (1), Fang (2), Pertaining to a snake (1), Hood of a snake(2)††

(1.8.504)aheh shariram bhogah syadashirapyahidamshŲrika

(1.8.505)trishvaheyam visha'sthyadi sphaŲayam tu phana dvayoh

Snake's venom (3), List ofnine specific venoms

(1.8.506)samau kancukanirmokau kshveÚastu garalam visham

(1.8.507)pumsi klibe ca kakolakalakuŲahalahalah

(1.8.508)saurashŲrikah shauklikeyo brahmaputrah pradipanah

(1.8.509)darado vatsanabhashca vishabheda ami nava

Poison expert (2), Snake catcher (2)

(1.8.510)vishavaidyo janguliko vyalagrahyahitunÚikah

narakavargah

Hell (4), Six specific hells listed, (Hell-bound) souls (1), River in hell (1), Misery (in hell) (1)

(1.9.511)syannarakastu narako nirayo durgatih striyam

(1.9.512)tadbhedastapana'vicimaharauravarauravah

(1.9.513)sanghatah kalasutram cetyadyah sattvastu narakah

(1.9.514)preta vaitarani sindhuh syadalakshmistu nirrtih

Condemnation (to hell) (2), Agony (3)

(1.9.515)vishŲirajuh karana tu yatana tivravedana

Pain or suffering of various types (9)

(1.9.516)piÚa badha vyatha duhkhamamanasyam prasutijam

(1.9.517)syatkashŲam kricchramabhilam trishvesham bhedyagami yat

varivargah

Sea or ocean (15), Specific oceans (two listed)

(1.10.518)samudro'bdhirakuparah paravarah saritpatih

(1.10.519)udanvanudadhih sindhuh sarasvansagaro'rnavah

(1.10.520)ratnakaro jalanidhiryadahpatirapampatih

(1.10.521)tasya prabhedah kshirodo lavanodastatha'pare

Water (27), watery (2)

(1.10.522)apah stri bhumni varvari salilam kamalam jalam

(1.10.523)payah kilalamamritam jivanam bhuvanam vanam

(1.10.524)kabandhamudakam pathah pushkaram sarvatomukham

(1.10.525)ambhornastoyapaniyanirakshiro'mbushambaram

(1.10.526)meghapushpam ghanarasastrishu dve apyamammayam

Wave (4), Big wave (2), Whirlpool (1), Droplet (4)

(1.10.527)bhangastaranga urmirva striyam vicirathormishu

(1.10.528)mahatsullolakallolau syadavarto'mbhasam bhramah

(1.10.529)prishanti binduprishatah pumamso viprushah striyam

Circular motion in a water drain (4), Bank or shore (5)

(1.10.530)cakrani puŲabhedah syurbhramashca jalanirgamah

(1.10.531)kulam rodhashca tiram ca pratiram ca taŲam trishu

Two banks listed, The channel or bed of a river (1)

(1.10.532)paravare pararvaci tire patram tadantaram

Island (2), Islet in the river bank (1), Sandy beach (2)

(1.10.533)dvipo'striyamantaripam yadantarvarinastaŲam

(1.10.534)toyotthitam tatpulinam saikatam sikatamayam

Mud or clay (5), Overflow (2), Ditches (for water) made in dry beds (2)

(1.10.535)nishadvarastu jambalah panko'stri shadakardamau

(1.10.536)jalocchvasah parivahah kupakastu vidarakah

Navigable (1), Boat (3), Raft or small boat (3), Stream of water (1)

(1.10.537)navyam trilingam nautarye striyam naustaranistarih

(1.10.538)uÚupam tu plavah kolah sroto'mbusaranam svatah

Toll (for crossing river) (2), Wooden water carrier (1), Merchants on waterways (2), Helmsman (2)

(1.10.539)atarastarapanyam syad droni kashŲambuvahini

(1.10.540)samyatrikah potavanik karnadharastu navikah

Steersman or rower (2), Mast (2), Oar (2), Rudder (2)

(1.10.541)niyamakah potavahah kupako gunavrikshakah

(1.10.542)naukadanÚah kshepani syadaritram kenipatakah

Scraper or shovel (2), Bucket (2), Half of a boat (1), Alit (1)

(1.10.543)abhrih stri kashŲakuddalah sekapatram tu secanam

(1.10.544)klibe'rdhanavam navo'rdhe'titanauke'tinu trishu

Clear or transparent (2), Turbid (3), Deep (3), Shallow (1)

(1.10.545)trishvagadhatprasanno'cchah kalusho'naccha avilah

(1.10.546)nimnam gabhiram gambhiramuttanam tadviparyaye

Bottomless or very deep (2), Fisherman (3), (Fishing) net (2), (Hemp) rope (2)

(1.10.547)agadhamatalasparshe kaivarte dashadhivarau

(1.10.548)anayah pumsi jalam syacchanasutram pavitrakam

Fish storage (2), Fishing (2), Fish (8), Specific (flat) fish (2)

(1.10.549)matsyadhani kuveni syad baÚisham matsyavedhanam

(1.10.550)prithuroma jhasho matsyo mino vaisarino'nÚajah

(1.10.551)visarah shakuli catha gaÚakah shakularbhakah

Porpoise (2), Specific small fish (2), Type of carp (2), Type of white fish (2)

(1.10.552)sahasradamshŲrah paŲhina ulupi shishukah samau

(1.10.553)nalaminashcilicimah proshŲhi tu shaphari dvayoh

Tiny fish (1), List of specific seven fishes, Aquatic creatures (2)

(1.10.554)kshudranÚamatsyasanghatah potadhanamatho jhashah

(1.10.555)rohito madgurah shalo rajivah shakulastimih

(1.10.556)timingaladayashcatha yadamsi jalajantavah

List of four aquatic creatures, Crab (2), Turtle or tortoise (3)

(1.10.557)tadbhedah shishumarodrashankavo makaradayah

(1.10.558)syatkulirah karkaŲakah kurme kamaŲhakacchapau

Shark (2), Crocodile (2), Worm (3), Crocodile in Ganges (2)

(1.10.559)graho'vaharo nakrastu kumbhiro'tha mahilata

(1.10.560)ganÚupadah kinculako nihaka godhika same

Leech (3), Pearl oyster (2), Conch (2)

(1.10.561)raktapa tu jalaukayam striyam bhumni jalaukasah

(1.10.562)muktasphoŲah striyam shuktih shankhah syatkamburastriyau

Small shell (2), Bivalve shell (2), Frog (6)

(1.10.563)kshudrashankhah shankhanakhah shambuka jalashuktayah

(1.10.564)bheke manÚukavarshabhushaluraplavadardurah

Small worm (2), Female frog (2), Female turtle (2)

(1.10.565)shili ganÚupadi bheki varshabhvi kamaŲhi Úulih

Female sheat fish (1), Cocle (2), Lake or pond (2), Deep lake (1)

(1.10.566)madgurasya priya shringi durnama dirghakoshika

(1.10.567)jalashaya jaladharastatragadhajalo hradah

Trough near a well (2), Well (4)

(1.10.568)ahavastu nipanam syadupakupajalashaye

(1.10.569)pumsyeva'ndhuh prahih kupa udapanm tu pumsi va

Wooden contraption for extracting water from well (1), Facing of well

(1.10.570)nemistrikasya vinaho mukhabandhanamasya yat

Square or large pond (2), Natural pond (2)

(1.10.571)pushkarinyam tu khatam syadakhatam devakhatakam

Deep pond or tank (5), Basin (2), Large circular reservoir (2)

(1.10.572)padmakarastaÚago'stri kasarah sarasi sarah

(1.10.573)veshantah palvalam calpasaro vapi tu dirghika

Moat or ditch (2), Dike or dam (1), Watering basin around a tree (3), River (16)

(1.10.574)kheyam tu parikhadharastvambhasam yatra dharanam

(1.10.575)syadalavalamavalamavapo'tha nadi sarit

(1.10.576)tarangini shaivalini taŲini hradini dhuni

(1.10.577)srotasvini dvipavati sravanti nimnaga'paga

(1.10.578)kulankasha nirjharini rodhovakra sarasvati

River Ganges (8)

(1.10.579)ganga vishnupadi jahnutanaya suranimnaga

(1.10.580)bhagirathi tripathaga trisrota bhishmasurapi

River Yamuna (4), River Narmada (4)

(1.10.581)kalindi suryatanaya yamuna shamanasvasa

(1.10.582)reva tu narmada somodbhava mekalakanyaka

River created at the time of Gauri's marriage (2), River brought down by kartaviryarjuna(2)

(1.10.583)karatoya sadanira bahuda saitavahini

River Shatardu (2), River Vipasha (2), River Shona (2), Canal (1)

(1.10.584)shatadrustu shutudrih syadvipasha tu vipaŲ striyam

(1.10.585)shono hiranyavahah syatkulya'lpa kritrima sarit

List of five rivers, additional list includes: kaushiki ganÚaki carmanvatigoda venietc.

Mouth of a river (1), Channel or water-course (1)

(1.10.586)sharavati vetravati candrabhaga sarasvati

(1.10.587)kaveri sarito'nyashca sambhedah sindhusangamah

(1.10.588)dvayoh pranali payasah padavyam trishu tuttarau

Things born in a river devika or sarayu: sample construction

(1.10.589)devikayam sarayvam ca bhave davikasaravau

Night-blooming lotus: White (2), Red (2)

(1.10.590)saugandhikam tu kalharam hallakam raktasandhyakam

Water lily (2), Blue (2), White (2), Root (of) lily (1), Pistia Stratiotes (2)

(1.10.591)syadutpalam kuvalayamatha nilambujanma ca

(1.10.592)indivaram ca nile'sminsite kumudakairave

(1.10.593)shalukamesham kandah syadvariparni tu kumbhika

Aquatic plant, moss (3), Full of lilies (2), Full of lotuses (3)

(1.10.594)jalanili tu shaivalam shaivalo'tha kumudvati

(1.10.595)kumudinyam nalinyam tu visinipadminimukhah

Lotus (16)

(1.10.596)va pumsi padmam nalinamaravindam mahotpalam

(1.10.597)sahasrapatram kamalam shatapatram kusheshayam

(1.10.598)pankeruham tamarasam sarasam sarasiruham

(1.10.599)bisaprasunarajivapushkara'mbhoruhani ca

Lotus: white (2), red (3), Stalk of water lily (3)

(1.10.600)punÚarikam sitambhojamatha raktasaroruhe

(1.10.601)raktotpalam kokanadam nalo nalamatha'striyam

Lotus fibre (2), Collection of water lilies (1)

The words khanÚa or shanÚa mean an assemblage in general.

(1.10.602)mrinalam bisamabjadikadambe khanÚamastriyam

Parts of water lily: root (2), filament (2), new leaf (2), Lotus seed (2)

(1.10.603)karahaŲah shiphakandah kinjalkah kesaro'striyam

(1.10.604)samvartika navadalam bijakosho varaŲakah

kanÚasamaptih|

All the 10 sections of the first part with main and related words are thus finished.

(1.11.605)uktam svarvyomadikkaladhishabdadi sanaŲyakam

(1.11.606)patalabhoginarakam vari caisham ca sangatam

(1.11.607)ityamarasimhakritau namalinganushasane

(1.11.608)svaradikanÚah prathamah sanga eva samarthitah

Chapter 2

 

amarakosha evam namalinganushasanam khanÚa 2 ..

 

amarakoshe dvitiyam bhumyadikanÚam |

vargabhedah|

(2.0.1)vargah prithvipurakshmabhridvanaushadhimrigadibhih

(2.0.2)nribrahmakshatraviŲ shudraih sangopangairihoditah

bhumivargah

(2.1.3)bhurbhumiracala'nanta rasa vishvambhara sthita

(2.1.4)dhara dharitri dharanih kshonirjya kashyapi kshitih

(2.1.5)sarvamsaha vasumati vasudhorvi vasundhara

(2.1.6)gotra kuh prithivi prithvi kshma'vanirmedini mahi

(2.1.7)vipula gahvari dhatri gaurila kumbhini kshama

(2.1.8)bhutadhatri ratnagarbha jagati sagarambara

(2.1.9)mrinmrittika prashasta tu mritsa mritsna ca mrittika

(2.1.10)urvara sarvasasyaÚhya syadushah ksharamrittika

(2.1.11)ushavanusharo dvavapyanyalingau sthalam sthali

(2.1.12)samanau marudhanvanau dve khilaprahate same

(2.1.13)trishvatho jagati loko vishŲapam bhuvanam jagat

(2.1.14)loko'yam bharatam varsham sharavatyastu yo'vadheh

(2.1.15)deshah pragdakshinah pracya udicyah pashcimottarah

(2.1.16)pratyanto mlecchadeshah syanmadhyaddeshastu madhyamah

(2.1.17)aryavartah punyabhumirmadhyam vindhyahimalayoh

(2.1.18)nivrijjanapado deshavishayau tu'pavartanam

(2.1.19)trishvagoshŲhannaÚapraye naÚvannaÚvala ityapi

(2.1.20)kumudvankumudapraye vetasvanbahuvetase

(2.1.21)shadvalah shadaharite sajambale tu pankilah

(2.1.22)jalaprayamanupam syatpumsi kacchastathavidhah

(2.1.23)stri sharkara sharkarilah sharkarah sharkaravati

(2.1.24)desha evadimavevavamunneyah sikatavati

(2.1.25)desho nadyambuvrishŲyambusampannavrihipalitah

(2.1.26)syannadimatriko devamatrikashca yathakramam

(2.1.27)surajni deshe rajanvansyattato'nyatra rajavan

(2.1.28)goshŲham gosthanakam tattu gaushŲhinam bhutapurvakam

(2.1.29)paryantabhuh parisarah seturalau striyam puman

(2.1.30)vamalurashca nakushca valmikam punnapumsakam

(2.1.31)ayanam vartma margadhvapanthanah padavi sritih

(2.1.32)saranih paddhatih padya vartanyekapaditi ca

(2.1.33)atipanthah supanthashca satpathashcarcite'dhvani

(2.1.34)vyadhvo duradhvo vipathah kadadhva kapathah samah

(2.1.35)apanthastvapatham tulye shringaŲakacatushpathe

(2.1.36)prantaram durashunyo'dhva kantaram vartma durgamam

(2.1.37)gavyutih stri kroshayugam nalvah kishkucatuhshatam

(2.1.38)ghanŲapathah samsaranam tatpurasyopanishkaram

(2.1.39)dyavaprithivyau rodasyau dyavabhumi ca rodasi

(2.1.40)divasprithivyau ganja tu ruma syallavanakarah†† | iti bhumivargah

puravargah|

(2.2.41)puh stri purinagaryau va pattanam puŲabhedanam†† | atha puravargah

(2.2.42)sthaniyam nigamo'nyattu yanmulanagaratpuram

(2.2.43)tacchakhanagaram vesho veshyajanasamashrayah

(2.2.44)apanastu nishadyayam vipanih panyavithika

(2.2.45)rathya pratoli vishikha syaccayo vapramastriyam

(2.2.46)prakaro varanah salah pracinam pratanto vritih

(2.2.47)bhittih stri kuÚyameÚukam yadantarnyastakikasam

(2.2.48)griham gehodavasitam veshma sadma niketanam

(2.2.49)nishantam pastyasadanam bhavanagaramandiram

(2.2.50)grihah pumsi ca bhumnyeva nikayyanilayalayah

(2.2.51)vasah kuŲi dvayoh shala sabha sanjavanam tvidam

(2.2.52)catuhshalam muninam tu parnashaloŲajo'striyam

(2.2.53)caityamayatanam tulye vajishala tu mandura

(2.2.54)aveshanam shilpishala prapa paniyashalika

(2.2.55)maŲhashchatradinilayo ganja tu madiragriham

(2.2.56)garbhagaram vasagrihamarishŲam sutikagriham

(2.2.57)kuŲŲimo'stri nibaddha bhushcandrashala shirogriham

(2.2.58)vatayanam gavaksho'tha manÚapo'stri janashrayah

(2.2.59)harmyadi dhaninam vasah prasado devabhubhujam

(2.2.60)saudho'stri rajasadanamupakaryopakarika

(2.2.61)svastikah sarvatobhadro nandyavartadayo'pi ca

(2.2.62)vicchandakah prabheda hi bhavantishvarasadmanam

(2.2.63)stryagaram bhubhujamantahpuram syadavarodhanam

(2.2.64)shuddhantashcavarodhashca syadaŲŲah kshaumamastriyam

(2.2.65)praghanapraghanalinda bahirdvaraprakoshŲhake

(2.2.66)grihavagrahani dehalyanganam catvarajire

(2.2.67)adhastaddaruni shila nasa darupari sthitam

(2.2.68)pracchannamantardvaram syatpakshadvaram tu pakshakam

(2.2.69)valikanidhre paŲalaprante'tha paŲalam chadih

(2.2.70)gopanasi tu valabhi chadane vakradaruni

(2.2.71)kapotapalikayam tu viŲankam punnapumsakam

(2.2.72)stri dvardvaram pratiharah syaddhitardistu vedika

(2.2.73)torano'stri bahirdvaram puradvaram tu gopuram

(2.2.74)kuŲam purdvari yaddhastinakhastasminnatha trishu

(2.2.75)kapaŲamararam tulye tadvishkambho'rgalam na na

(2.2.76)arohanam syatsopanam nishrenistvadhirohini

(2.2.77)sammarjani shodhani syatsankaro'vakarastatha

(2.2.78)kshipte mukham nihsaranam sannivesho nikarshanam

(2.2.79)samau samvasathagramau veshmabhurvasturastriyam

(2.2.80)gramanta upashalyam syatsimasime striyamubhe

(2.2.81)ghosha abhirapalli syatpakkanah shabaralayah†† | iti puravargah

shailavargah|

(2.3.82)mahidhre shikharikshmabhridaharyadharaparvatah†† | atha shailavargah

(2.3.83)adrigotragirigravacalashailashiloccayah

(2.3.84)lokalokashcakravalastrikuŲastrikakutsamau

(2.3.85)astastu caramakshmabhridudayah purvaparvatah

(2.3.86)himavannishadho vindhyo malyavanpariyatrikah

(2.3.87)gandhamadanamanye ca hemakuŲadayo nagah

(2.3.88)pashanaprastaragravopalashmanah shila drishat

(2.3.89)kuŲo'stri shikharam shringam prapatastvataŲo bhriguh

(2.3.90)kaŲako'stri nitambo'dreh snuh prasthah sanurastriyam

(2.3.91)utsah prasravanam varipravaho nirjharo jharah

(2.3.92)dari tu kandaro va stri devakhatabile guha

(2.3.93)gahvaram ganÚashailastu cyutah sthulopala gireh

(2.3.94)dantakastu bahistiryak pradeshannirgata gireh

(2.3.95)khanih striyamakarah syatpadah pratyantaparvatah

(2.3.96)upatyakadrerasanna bhumirurdhvamadhityaka

(2.3.97)dhaturmanahshiladyadrergairikam tu visheshatah

(2.3.98)nikunjakunjau va klibe latadipihitodare†† | iti shailavargah

vanaushadhivargah|

(2.4.99)aŲavyaranyam vipinam gahanam kananam vanam†† | atha vanaushadhivargah

(2.4.100)maharanyamaranyani griharamastu nishkuŲah

(2.4.101)aramah syadupavanam kritrimam vanameva yat

(2.4.102)amatyaganikagehopavane vrikshavaŲika

(2.4.103)pumanakriÚa udyanam rajnah sadharanam vanam

(2.4.104)syadetadeva pramadavanamantahpurocitam

(2.4.105)vithyaliravalih panktih shreni lekhastu rajayah

(2.4.106)vanya vanasamuhe syadankuro'bhinavodbhidi

(2.4.107)vriksho mahiruhah shakhi viŲapi padapastaruh

(2.4.108)anokahah kuŲah shalah palashi drudrumagamah

(2.4.109)vanaspatyah phalaih pushpattairapushpadvanaspatih

(2.4.110)oshadhyah phalapakantah syuravandhyah phalegrahih

(2.4.111)vandhyo'phalo'vakeshi ca phalavanphalinah phali

(2.4.112)praphullotphullasamphullavyakoshavikacasphuŲah

(2.4.113)phullashcaite vikasite syuravandhyadayastrishu

(2.4.114)sthanurva na dhruvah shankurhrasvashakhashiphah kshupah

(2.4.115)aprakanÚe stambagulmau valli tu vratatirlata

(2.4.116)lata pratanini virudgulminyulapa ityapi

(2.4.117)nagadyaroha ucchraya utsedhashcocchrayashca sah

(2.4.118)astri prakanÚah skandhah syanmulacchakhavadhistaroh

(2.4.119)same shakhalate skandhashakhashale shiphajaŲe

(2.4.120)shakhashiphavarohah syanmulaccagram gata lata

(2.4.121)shirogram shikharam va na mulam budhno'nghrinamakah

(2.4.122)saro majja nari tvakstri valkam valkalamastriyam

(2.4.123)kashŲham darvindhanam tvedha idhmamedhah samitstriyam

(2.4.124)nishkuhah koŲaram va na vallarirmanjarih striyau

(2.4.125)patram palasham chadanam dalam parnam chadah puman

(2.4.126)pallavo'stri kisalayam vistaro viŲapo'striyam

(2.4.127)vrikshadinam phalam sasyam vrintam prasavabandhanam

(2.4.128)ame phale shalaŲuh syacchushke vanamubhe trishu

(2.4.129)ksharako jalakam klibe kalika korakah puman

(2.4.130)syadgucchakastu stabakah kunmalo mukulo'striyam

(2.4.131)striyah sumanasah pushpam prasunam kusumam sumam

(2.4.132)makarandah pushparasah paragah sumanorajah

(2.4.133)dvihinam prasave sarvam haritakyadayah striyam

(2.4.134)ashvatthavainavaplakshanaiyagrodhaingudam phale

(2.4.135)barhatam ca phale jambva jambuh stri jambu jambavam

(2.4.136)pushpe jatiprabhritayah svalingah vrihayah phale

(2.4.137)vidaryadyastu mule'pi pushpe klibe'pi paŲala

(2.4.138)bodhidrumashcaladalah pippalah kunjarashanah

(2.4.139)ashvatthe'tha kapitthe syurdadhitthagrahimanmathah

(2.4.140)tasmindadhiphalah pushpaphaladantashaŲhavapi

(2.4.141)udumbaro jantuphalo yajnango hemadugdhakah

(2.4.142)kovidare camarikah kuddalo yugapatrakah

(2.4.143)saptaparno vishalatvak sharado vishamacchadah

(2.4.144)aragvadhe rajavrikshashampakachaturangulah

(2.4.145)arevatavyadhighatakritamalasuvarnakah

(2.4.146)syurjambire dantashaŲhajambhajambhirajambhalah

(2.4.147)varuno varanah setustiktashakah kumarakah

(2.4.148)punnage purushastungah kesaro devavallabhah

(2.4.149)paribhadre nimbatarurmandarah parijatakah

(2.4.150)tinishe syandano nemi rathadruratimuktakah

(2.4.151)vanjulashcitrakriccatha dvau pitanakapitanau

(2.4.152)amratake madhuke tu guÚapushpamadhudrumau

(2.4.153)vanaprasthamadhushŲhilau jalaje'tra madhulakah

(2.4.154)pilau guÚaphalah sramsi tasmimstu girisambhave

(2.4.155)akshoŲakandaralau dvavankoŲe tu nikocakah

(2.4.156)palashe kimshukah parno vatapoto'tha vetase

(2.4.157)rathabhrapushpavidurashitavaniravanjulah

(2.4.158)dvau parivyadhavidulau nadeyi cambuvetase

(2.4.159)shobhanjane shigrutikshnagandhakakshivamocakah

(2.4.160)rakto'sau madhushigruh syadarishŲah phenilah samau

(2.4.161)bilve shanÚilyashailushau malurashriphalavapi

(2.4.162)plaksho jaŲi parkaŲi syannyagrodho bahupadvaŲah

(2.4.163)galavah shabaro lodhrastiriŲastilvamarjanau

(2.4.164)amrashcuto rasalo'sau sahakaro'tisaurabhah

(2.4.165)kumbholukhalakam klibe kaushiko gugguluh purah

(2.4.166)sheluh shleshmatakah shita uddalo bahuvarakah

(2.4.167)rajadanam priyalah syatsannakadrurdhanuhpaŲah

(2.4.168)gambhari sarvatobhadra kashmari madhuparnika

(2.4.169)shriparni bhadraparni ca kashmaryashcapyatha dvayoh

(2.4.170)karkandhurbadari kolih kolam kuvalaphenile

(2.4.171)sauviram badaram ghonŲapyatha syatsvadukanŲakah

(2.4.172)vikankatah suvavriksho granthilo vyaghrapadapi

(2.4.173)airavato nagarango nadeyi bhumijambuka

(2.4.174)tindukah sphurjakah kalaskandhashca shitisarake

(2.4.175)kakenduh kulakah kakatindukah kakapiluke

(2.4.176) goliÚho jhaŲalo ghanŲapaŲalirmokshamushkakau

(2.4.177)tilakah kshurakah shrimansamau piculajhavukau

(2.4.178)shriparnika kumudika kumbhi kaiŲaryakaŲphalau

(2.4.179)kramukah paŲŲikakhyah syatpaŲŲi lakshaprasadanah

(2.4.180)tudastu yupah kramuko brahmanyo brahmadaru ca

(2.4.181)tulam ca nipapriyakakadambastu haripriyah

(2.4.182)viravriksho'rushkaro'gnimukhi bhallataki trishu

(2.4.183)gardabhanÚe kandaralakapitanasuparshvakah

(2.4.184)plakshashca tintiÚi cincamlikatho pitasarake

(2.4.185)sarjakasanabandhukapushpapriyakajivakah

(2.4.186)sale tu sarjakarshyashvakarnakah sasyasambarah

(2.4.187)nadisarjo viratarurindradruh kakubho'rjunah

(2.4.188)rajadanah phaladhyakshah kshirikayamatha dvayoh

(2.4.189)ingudi tapasatarurbhurje carmimridutvacau

(2.4.190)picchila purani moca sthirayuh shalmalirdvayoh

(2.4.191)piccha tu shalmaliveshŲe rocanah kuŲashalmalih

(2.4.192)cirabilvo naktamalah karajashca karanjake

(2.4.193)prakiryah putikarajah putikah kalimarakah

(2.4.194)karanjabhedah shÚgrantho markaŲyangaravallari

(2.4.195)rohi rohitakah plihashatrurdaÚimapushpakah

(2.4.196)gayatri balatanayah khadiro dantadhavanah

(2.4.197)arimedo viŲkhadire kadarah khadire site

(2.4.198)somavalko'pyatha vyaghrapucchagandharvahastakau

(2.4.199)eranÚa urubukashca rucakashcitrakashca sah

(2.4.200)cancuh pancangulo manÚavardhamanavyaÚambakah

(2.4.201)alpa shami shamirah syacchami saktuphala shiva

(2.4.202)pinÚitako marubakah shvasanah karahaŲakah

(2.4.203)shalyashca madane shakrapadapah paribhadrakah

(2.4.204)bhadradaru drukilimam pitadaru ca daru ca

(2.4.205)putikashŲham ca sapta syurdevadarunyatha dvayoh

(2.4.206)paŲalih paŲalamogha kacasthali phaleruha

(2.4.207)krishnavrinta kuberakshi shyama tu mahilahvaya

(2.4.208)lata govandani gundra priyanguh phalini phali

(2.4.209)vishvaksena gandhaphali karambha priyakashca sa

(2.4.210)manÚukaparnapatrornanaŲakaŲvangaŲunŲukah

(2.4.211)syonakashukanasarkshadirghavrintakuŲannaŲah

(2.4.212)amrita ca vayahstha ca trilingastu bibhitakah

(2.4.213)nakshastushah karshaphalo bhutavasah kalidrumah

(2.4.214)abhaya tvavyatha pathya kayastha putanamrita

(2.4.215)karitaki haimavati cetaki shreyasi shiva

(2.4.216)pitadruh saralah putikashŲham catha drumotpalah

(2.4.217)karnikarah parivyadho lakuco likuco Úahuh

(2.4.218)panasah kanŲakiphalo niculo hijjalo'mbujah

(2.4.219)kakodumbarika phalgurmalayurjaghanephala

(2.4.220)arishŲah sarvatobhadrahinguniryasamalakah

(2.4.221)picumandashca nimbe'tha picchilagurushimshapa

(2.4.222)kapila bhasmagarbha sa shirishastu kapitanah

(2.4.223)bhanÚilo'pyatha campeyashcampako hemapushpakah

(2.4.224)etasya kalika gandhaphali syadatha kesare

(2.4.225)bakulo vanjulo'shoke samau karakadaÚimau

(2.4.226)campeyah kesaro nagakesarah kancanahvayah

(2.4.227)jaya jayanti tarkari nadeyi vaijayantika

(2.4.228)shriparnamagnimanthah syatkanika ganikarika

(2.4.229)jayo'tha kuŲajah shakro vatsako girimallika

(2.4.230)etasyaiva kalingendrayavabhadrayavam phale

(2.4.231)krishnapakaphalavignasushenah karamardake

(2.4.232)kalaskandhastamalah syattapiccho'pyatha sinduke

(2.4.233)sinduvarendrasurasau nirgunÚindraniketyapi

(2.4.234)veni gara gari devataÚo jimuta ityapi

(2.4.235)shrihastini tu bhurunÚi trinashunyam tu mallika

(2.4.236)bhupadi shitabhirushca saivasphoŲa vanodbhava

(2.4.237)shephalika tu suvaha nirgunÚi nilika ca sa

(2.4.238)sitasau shvetasurasa bhutaveshyatha magadhi

(2.4.239)ganika yuthikambashŲha sa pita hemapushpika

(2.4.240)atimuktah punÚrakah syadvasanti madhavi lata

(2.4.241)sumana malati jatih saptala navamalika

(2.4.242)madhyam kundam raktakastu bandhuko bandhujivakah

(2.4.243)saha kumari taraniramlanastu mahasaha

(2.4.244)tatra shone kurabakastatra pite kurakanŲakah

(2.4.245)nili jhinŲi dvayorbana dasi cartagalashca sa

(2.4.246)saireyakastu jhinŲi syattasminkurabako'rune

(2.4.247)pita kuranŲako jhinŲi tasminsahacari dvayoh

(2.4.248)onÚrapushpam japapushpam vajrapushpam tilasya yat

(2.4.249)pratihasashataprasacanÚatahayamarakah

(2.4.250)karavire karire tu krakaragranthilavubhau

(2.4.251)unmattah kitavo dhurto dhatturah kanakahvayah

(2.4.252)matulo madanashcasya phale matulaputrakah

(2.4.253)phalapuro bijapuro rucako matulungake

(2.4.254)samirano marubakah prasthapushpah phanijjakah

(2.4.255)jambiro'pyatha parnase kaŲhinjarakuŲherakau

(2.4.256)site'rjako'tra paŲhi tu citrako vahnisanjnakah

(2.4.257)arkahvavasukasphoŲaganarupavikiranah

(2.4.258)mandarashcarkaparno'tra shukle'larkapratapasau

(2.4.259)shivamalli pashupata ekashŲhilo buko vasuh

(2.4.260)vanda vrikshadani vriksharuha jivantiketyapi

(2.4.261)vatsadani chinnaruha guÚuci tantrikamrita

(2.4.262)jivantika somavalli vishalya madhuparnyapi

(2.4.263)murva devi madhurasa moraŲa tejani srava

(2.4.264)madhulika madhushreni gokarni piluparnyapi

(2.4.265)paŲambashŲa viddhakarnni sthapani shreyasi rasa

(2.4.266)ekashŲila papaceli pracina vanatiktika

(2.4.267)kaŲuh kaŲambharashokarohini kaŲurohini

(2.4.268) matsyapitta krishnabhedi cakrangi shakuladani

(2.4.269)atmaguptajahavyanÚa kanÚura pravrishayani

(2.4.270)rishyaprokta shukashimbih kapikacchushca markaŲi

(2.4.271)citropacitra nyagrodhi dravanti shambari vrisha

(2.4.272)pratyakshreni sutashreni ranÚa mushikaparnyapi

(2.4.273)apamargah shaikhariko dhamargavamayurakau

(2.4.274)pratyakparni keshaparni kinihi kharamanjari

(2.4.275)hanjika bramhani padma bhargi brahmanayashŲika

(2.4.276)angaravalli baleyashakabarbaravardhakah

(2.4.277)manjishŲa vikasa jingi samanga kalameshika

(2.4.278)manÚukaparni manÚiri bhanÚi yojanavallyapi

(2.4.279)yaso yavaso duhsparsho dhanvayasah kunashakah

(2.4.280)rodani kacchurananta samudranta duralabha

(2.4.281)prishniparni prithakparni citraparnyanghrivallika

(2.4.282)kroshŲuvinna simhapucchi kalashi dhavani guha

(2.4.283)nidigdhika sprishi vyaghri brihati kanŲakarika

(2.4.284)pracodani kuli kshudra duhsparsha rashŲriketyapi

(2.4.285)nili kala klitakika gramina madhuparnika

(2.4.286)ranjani shriphali tuttha droni dola ca nilini

(2.4.287)avalgujah somaraji suvallih somavallika

(2.4.288)kalameshi krishnaphali bakuci putiphalyapi

(2.4.289)krishnopakulya vaidehi magadhi capala kana

(2.4.290)ushana pippali shaunÚi kolatha karipippali

(2.4.291)kapivalli kolavalli shreyasi vashirah puman

(2.4.292)cavyam tu cavika kakacincigunje tu krishnala

(2.4.293)palankasha tvikshugandha shvadamshŲra svadukanŲakah

(2.4.294)gokanŲako gokshurako vanashrinngaŲa ityapi

(2.4.295)vishva visha prativishativishopavisharuna

(2.4.296)shringi mahaushadham catha kshiravi dugdhika same

(2.4.297)shatamuli bahusutabhirurindivari vari

(2.4.298)†† rishyaproktabhirupatrinarayanyah shatavari

(2.4.299)aheruratha pitadrukaliyakaharidravah

(2.4.300)darvi pacampaca daruharidra parjanityapi

(2.4.301)vacogragandha shaÚgrantha golomi shataparvika

(2.4.302)shukla haimavati vaidhyamatrisimhyau tu vashika

(2.4.303)vrisho'Ųarushah simhasyo vasako vajidantakah

(2.4.304)asphoŲa girikarni syadvishnukrantaparajita

(2.4.305)ikshugandha tu kanÚekshukokilakshekshurakshurah

(2.4.306)shaleyah syacchitashivashchatra madhurika misih

(2.4.307)mishreyapyatha sihunÚo vajrah snukstri snuhi guÚa

(2.4.308)samantadugdhatho vellamamogha citratanÚula

(2.4.309)tanÚulashca krimighnashca viÚangam punnapumsakam

(2.4.310)bala vaŲyalaka ghanŲarava tu shanapushpika

(2.4.311)mridvika gostani draksha svadvi madhuraseti ca

(2.4.312)sarvanubhutih sarala tripuŲa trivrita trivrit

(2.4.313)tribhanÚirocani shyamapalindhyau tu sushenika

(2.4.314)kala masuravidalardhacandra kalameshika

(2.4.315)madhukam klitakam yashŲimadhukam madhuyashŲika

(2.4.316)vidari kshirashuklekshugandha kroshŲi tu ya sita

(2.4.317)anya kshiravidari syanmahashvetarkshagandhika

(2.4.318)langali sharadi toyapippali shakuladani

(2.4.319)kharashva karavi dipyo mayuro locamastakah

(2.4.320)gopi shyama shariva syadanantotpalashariva

(2.4.321)yogyamriddhih siddhilakshmyau vriddherapyahvaya ime

(2.4.322)kadali varanabusa rambha mocamshumatphala

(2.4.323)kashŲhila mudgaparni tu kakamudga sahetyapi

(2.4.324)vartaki hinguli simhi bhanŲaki dushpradharshini

(2.4.325)nakuli surasa rasna sugandha gandhanakuli

(2.4.326)nakuleshŲa bhujangakshi chatraki suvaha ca sa

(2.4.327)vidarigandhamshumati salaparni sthira dhruva

(2.4.328)tunÚikeri samudranta karpasi badareti ca

(2.4.329)bharadvaji tu sa vanya shringi tu rishabho vrishah

(2.4.330)gangeruki nagabala jhasha hrasvagavedhuka††

(2.4.331)dhamargavo ghoshakah syanmahajali sa pitakah 883††

(2.4.332)jyotsni paŲolika jali nadeyi bhumijambuka

(2.4.333)syallangalikyagnishikha kakangi kakanasika

(2.4.334)godhapadi tu suvaha musali talamulika

(2.4.335)ajashringi vishani syadgojihvadarvike same

(2.4.336)tambulavalli tambuli nagavallyapyatha dvija

(2.4.337)harenu renuka kaunti kapila bhasmagandhini

(2.4.338)elavalukamaileyam sugandhi harivalukam

(2.4.339)valukam catha palankyam mukundah kundakunduru

(2.4.340)balam hriberabarhishŲhodicyam keshambunama ca

(2.4.341)kalanusaryavriddhashmapushpashitashivani tu

(2.4.342)shaileyam talaparni tu daitya gandhakuŲi mura

(2.4.343)gandhini gajabhakshya tu suvaha surabhi rasa

(2.4.344)maherana kunduruki sallaki hladiniti ca

(2.4.345)agnijvalasubhikshe tu dhataki dhatupushpika

(2.4.346)prithvika candravalaila nishkuŲirbahilatha sa

(2.4.347)sukshmopakuncika tuttha korangi tripuŲa truŲih

(2.4.348)vyadhih kushŲam paribhavyam vapyam pakalamutpalam

(2.4.349)shankhini corapushpi syatkeshinyatha vitunnakah

(2.4.350)jhaŲamalajjhaŲa tali shiva tamalakiti ca

(2.4.351)prapaunÚarikam paunÚaryamatha tunnah kuberakah

(2.4.352)kunih kacchah kantalako nandivriksho'tha rakshasi

(2.4.353)canÚa dhanahari kshemadushpatraganahasakah

(2.4.354)vyaÚayudham vyaghranakham karajam cakrakarakam

(2.4.355)sushira vidrumalata kapotanghrirnaŲi nali

(2.4.356)dhamanyanjanakeshi ca hanurhaŲŲavilasini

(2.4.357)shuktih shankhah khurah koladalam nakhamathaÚhaki

(2.4.358)kakshi mritsna tuvarika mrittalakasurashŲraje

(2.4.359)kuŲannaŲam dashapuram vaneyam paripelavam

(2.4.360)plavagopuragonardakaivartimustakani ca

(2.4.361)granthiparnam shukam barhampushpam sthauneyakukkure

(2.4.362)marunmala tu pishuna sprikka devi lata laghuh

(2.4.363)samudranta vadhuh koŲivarsha lankopiketyapi

(2.4.364)tapasvini jaŲamamsi jaŲila lomashamishi

(2.4.365)tvakpatramutkaŲam bhringam tvacam cocam varangakam

(2.4.366)karcurako draviÚakah kalpako vedhamukhyakah

(2.4.367)oshadhyo jatimatre syurajatau sarvamaushadham

(2.4.368)shakakhyam patrapushpadi tanÚuliyo'lpamarishah

(2.4.369)vishalyagnishikhananta phalini shakrapushpika

(2.4.370)syaddakshagandha chagalantrayavegi vriddhadarakah

(2.4.371)jungo bramhi tu matsyakshi vayahstha somavallari

(2.4.372)paŲuparni haimavati svarnakshiri himavati

(2.4.373)hayapucchi tu kamboji mashaparni mahasaha

(2.4.374)tunÚikeri raktaphala bimbika piluparnyapi

(2.4.375)barbarakabari tungi kharapushpajagandhika

(2.4.376)elaparnitu suvaha rasna yuktarasa ca sa

(2.4.377)cangeri cukrika dantashaŲambashŲhamlalonika

(2.4.378)sahasravedhi cukro'mlavetasah shatavedhyapi

(2.4.379)namaskari ganÚakari samanga khadiretyapi

(2.4.380)jivanti jivani jiva jivaniya madhusrava

(2.4.381)kurcashirsho madhurakah shringahrasvangajivakah

(2.4.382)kiratatikto bhunimbo'naryatikto'tha saptala

(2.4.383)vimala satala bhuriphena carmakashetyapi

(2.4.384)vayasoli svadurasa vayahsthatha makulakah

(2.4.385)nikumbho dantika pratyakshrenyudumbaraparnyapi

(2.4.386)ajamoda tugragandha brahmadarbha yavanika

(2.4.387)mule pushkarakashmirapadmapatrani paushkare

(2.4.388)avyathaticara padma caraŲi padmacarini

(2.4.389)kampilyah karkashashcandro raktango rocanityapi

(2.4.390)prapunnaÚastveÚagajo dadrughnashcakamardakah

(2.4.391)padmaŲa uranakhyashca palanÚustu sukandakah

(2.4.392)latarkadudrumau tatra harite'tha mahaushadham

(2.4.393)lashunam grinjanarishŲamahakandarasonakah

(2.4.394)punarnava tu shothaghni vitunnam sunishanŽakam

(2.4.395)syadvaatakah shitalo'parajita shaŽaparŽyapi

(2.4.396)paravatanghrih kaŲabhi paŽya jyotishmati lata

(2.4.397)varshikam trayamaŽa syattrayanti balabhadrika

(2.4.398)vishvaksenapriya grishŲirvarahi badaretyapi

(2.4.399)markavo bhringarajah syatkakamaci tu vayasi

(2.4.400)shatapushpa sitacchatraticchatra madhura misih

(2.4.401)avakpushpi karavi ca saraŽa tu prasariŽi

(2.4.402)tasyam kaŲambhara rajabala bhadrabaletyapi

(2.4.403)jani jatuka rajani jatukriccakravartini

(2.4.404)samsparshatha shaŲi gandhamuli shaÚgranthiketyapi

(2.4.405)karcuro'pi palasho'tha karavellah kaŲhillakah

(2.4.406)sushavi catha kulakam patolastiktakah paŲuh

(2.4.407)kushmaŽÚakastu karkarururvaruh karkaŲi striyau

(2.4.408)ikshvakuh kaŲutumbi syattumbyalaburubhe same

(2.4.409)citra gavakshi goÚumba vishala tvindravaruŽi

(2.4.410)arshoghnah suraŽah kando gaŽÚirastu samashŲhila

(2.4.411)kalambyupodika stri tu mulakam hilamocika

(2.4.412)vastukam shakabhedah syurdurva tu shataparvika

(2.4.413)sahasraviryabhargavyau ruhanantatha sa sita

(2.4.414)golomi shatavirya ca gaŽÚali shakulakshaka

(2.4.415)kuruvindo meghanama musta mustakamastriyam

(2.4.416)syadbhadramustako gundra cuÚalacakraloccaŲa

(2.4.417)vamshe tvaksarakarmaratvacisaratriŽadhvajah

(2.4.418)shataparva yavaphalo veŽumaskaratejanah†† 970

(2.4.419)veŽavah kicakaste syurye svanantyaniloddhatah

(2.4.420)granthirna parvaparushi gundrastejanakah sharah

(2.4.421)naÚastu dhamanah poŲakalo'tho kashamastriyam

(2.4.422)ikshugandha poŲagalah pumsi bhumni tu balvajah

(2.4.423)rasala ikshustadbhedah puŽÚrakantarakadayah

(2.4.424)syadviraŽam virataram mule'syoshiramastriyam

(2.4.425)abhayam naladam sevyamamriŽalam jalashayam

(2.4.426)lamajjakam laghulayamavadaheshŲakapathe

(2.4.427)naÚadayastriŽam garmucchyamakapramukha api

(2.4.428)astri kusham kutho darbhah pavitramatha kattriŽam980

(2.4.429)paurasaugandhikadhyamadevejagdhakarauhisham

(2.4.430)chatraticchatrapalaghnau malatriŽakabhustriŽe

(2.4.431)shashpam balatriŽam ghaso yavasam triŽamarjunam

(2.4.432)triŽanam samhatistriŽya naÚya tu naÚasamhatih

(2.4.433)triŽarajahvayastalo nalikerastu langali

(2.4.434) ghoŽŲa tu pugah kramuko guvakah khapuro'sya tu

(2.4.435)phalamudvegamete ca hintalasahitastrayah

(2.4.436)kharjurah ketaki tali kharjuri ca triŽadrumah†† iti vanaushadhivargah

††††††††††††††††††††† atha simhadi vargah

(2.4.437)simho mrigendrah pancasyo haryakshah kesari harih

(2.4.438)kaŽŲiravo mrigaripurmrigadrishŲirmrigashanah

(2.4.439)puŽÚarikah pancanakhacitrakayamrigadvishah

(2.4.440)sharduladvipinau vyaghre tarakshustu mrigadanah990

(2.4.441)varahah sukaro ghrishŲih kolah potri kirih kiŲih

(2.4.442)damshŲri ghoŽi stabdharoma kroÚo bhudara ityapi

(2.4.443)kapiplavangaplavagashakhamrigavalimukhah

(2.4.444)markaŲo vanarah kisho vanauka atha bhalluke

(2.4.445)rikshacchabhallabhalluka gaŽÚake khaÚgakhaÚginau

(2.4.446)lulayo mahisho vahadvishatkasarasairibhah

(2.4.447)striyam shiva bhurimayagomayumrigadhurtakah

(2.4.448)shrigalavancakakroshŲupherupheravajambukah

(2.4.449)oturbiÚalo marjaro vrishadamshaka akhubhuk

(2.4.450)trayo gaudheragaudharagaudheya godhikatmaje 1000

(2.4.451)shvavittu shalyastallomni shalali shalalam shalam

(2.4.452)vatapramirvatamrigah kokastvihamrigo vrikah

(2.4.453)mrige kurangavatayuhariŽajinayonayah

(2.4.454)aiŽeyameŽyashcarmadhyameŽasyaiŽamubhe trishu

(2.4.455)kadali kandali cinashcamurupriyakavapi

(2.4.456)samurushceti hariŽa ami ajinayonayah

(2.4.457)krishŽasararurunyankurankushambararauhishah

(2.4.458)gokarŽaprishataiŽarshyarohitashcamaro mrigah

(2.4.459)gandharvah sharabho ramah srimaro gavayah shashah

(2.4.460)ityadayo mrigendradya gavadyah pashujatayah 1010

(2.4.461)adhoganta tu khanako vrikah pundhvaja undurah††

(2.4.462)undururmushako'pyakhurgirika balamushika

(2.4.463)cucundari gandhamushi dirghadehi tu mushika

(2.4.464)saraŲah krikalasah syanmusali grihagodhika

(2.4.465)luta stri tantuvayorŽanabhamarkaŲakah samah

(2.4.466)nilangustu krimih karŽajalaukah shatapadyubhe

(2.4.467)vrishcikah shukakiŲah syadalidruŽau tu vrishcike

(2.4.468)paravatah kalaravah kapoto'tha shashadanah

(2.4.469)patri shyena ulukastu vayasaratipecakau

(2.4.470)divandhah kaushiko ghuko divabhito nishaŲanah††

(2.4.471)vyaghraŲah syadbharadvajah khanjariŲastu khanjanah

(2.4.472)lohaprishŲhastu kankah syadatha cashah kikidivih

(2.4.473)kalingabhringadhumyaŲa atha syacchatapatrakah 1020

(2.4.474)darvaghaŲo'tha sarangah stokakashcatakah samah

(2.4.475)krikavakustamracuÚah kukkuŲashcaraŽayudhah

(2.4.476)caŲakah kalavinkah syattasya stri caŲaka tayoh

(2.4.477)pumapatye caŲakairah stryapatye caŲakaiva sa

(2.4.478)karkareŲuh kareŲuh syatkrikaŽakrakarau samau

(2.4.479)vanapriyah parabhritah kokilah pika ityapi

(2.4.480)kake tu karaŲarishŲabalipushŲasakritprajah

(2.4.481)dhvankshatmaghoshaparabhridbalibhugvayasa api

(2.4.482)sa eva ca ciranjivi caikadrishŲishca maukulih††

(2.4.483)droŽakakastu kakolo datyuhah kalakaŽŲhakah

(2.4.484)atapicillau dakshayyagridhrau kirashukau samau 1030

(2.4.485)krunkraunco'tha bakah kahvah pushkarahvastu sarasah

(2.4.486)kokashcakrashcakravako rathangahvayanamakah

(2.4.487)kadambah kalahamsah syadutkroshakurarau samau

(2.4.488)hamsastu shvetagarutashcakranga manasaukasah

(2.4.489)rajahamsastu te cancucaraŽairlohitaih sitah

(2.4.490)malinairmallikakshaste dhartarashŲrah sitetaraih

(2.4.491)sharariraŲiraÚishca balaka bisakaŽŲhika

(2.4.492)hamsasya yoshidvaraŲa sarasasya tu lakshmaŽa

(2.4.493)jatukajinapatra syatparoshŽi tailapayika

(2.4.494)varvaŽa makshika nila saragha madhumakshika 1040

(2.4.495)patangika puttika syaddamshastu vanamakshika

(2.4.496)damshi tajjatiralpa syadgandholi varaŲa dvayoh

(2.4.497)bhringari jhiruka ciri jhillika ca sama imah

(2.4.498)samau patangashalabhau khadhyoto jyotiringaŽah

(2.4.499)madhuvrato madhukaro madhuliŽmadhupalinah

(2.4.500)dvirephapushpaliÚ bhringa shaŲpada bhramaralayah

(2.4.501)mayuro barhiŽo barhi nilakaŽŲho bhujangabhuk

(2.4.502)shikhavalah shikhi keki meghanadanulasyapi††

(2.4.503)keka vaŽi mayurasya samau candrakamecakau

(2.4.504)shikha cuÚa shikhaŽÚas tu picchabarhe napumsake

(2.4.505)khage vihangavihagavihangamavihayasah

(2.4.506)shakuntipakshishakunishakuntashakunadvijah

(2.4.507)patatripatripatagapatatpatrarathaŽÚajah

(2.4.508)nagaukovajivikiravivishkirapatatrayah

(2.4.509)niÚodbhavah garutmantah pitsanto nabhasangamah

(2.4.510)tesham vishesha harito madguh karaŽÚavah plavah

(2.4.511)tittirih kukkubho lavo jivanjivashca korakah

(2.4.512)koyashŲikash ŲiŲŲibhako vartako vartikadayah

(2.4.513)garutpakshacchadah patram patatram ca tanuruham

(2.4.514)stri pakshatih pakshamulam cancustroŲirubhe striyau

(2.4.515)praÚinoÚÚinasaŽÚinanyetah khagagatikriyah

(2.4.516)peshi kosho dvihine'ŽÚam kulayo niÚamastriyam

(2.4.517)potah pako'rbhako Úimbhah prithukah shavakah shishuh

(2.4.518)stripumsau mithunam dvandvam yugmam tu yugulam yugam

(2.4.519)samuhe nivahavyuhasandohavisaravrajah

(2.4.520)stomaughanikaratratavarasanghatasancayah

(2.4.521)samudayah samudayah samavayashca yo gaŽah

(2.4.522)striyam tu samhatirvrindam nikurambam kadambakam

(2.4.523)vrindabhedah samairvargah sanghasarthau tu jantubhih

(2.4.524)sajatiyaih kulam yutham tirashcam punnapumsakam

(2.4.525)pashunam samajo'nyesham samajo'tha sadharmiŽam

(2.4.526)syannikayah punjarashi tutkarah kuŲamastriyam

(2.4.527)kapotashaukamayurataittiradini tadgaŽe

(2.4.528)grihasaktah pakshimrigashchekaste grihyakashca te††† | iti simhadivargah

(2.5.529)manushya manusha martya manuja manava narah†† | atha manushyavargah

(2.5.530)syuh pumamsah pancajanah purushah purusha narah

(2.5.531)stri yoshidabala yosha nari simantini vadhuh

(2.5.532)pratipadarshini vama vanita mahila tatha

(2.5.533)visheshastvangana bhiruh kamini vamalocana

(2.5.534)pramada manini kanta lalana ca nitambini

(2.5.535)sundari ramaŽi rama kopana saiva bhamini

(2.5.536)vararoha mattakashinyuttama varavarŽini

(2.5.537)rktabhisheka mahishi bhoginyo'nya rnpastriyah

(2.5.538)patni paŽirghiti ca dvitiya sahadharmiŽi

(2.5.539)bharya jayatha pumbhumni darah syattu kuŲumbini

(2.5.540)purandhri sucaritra tu sati sadhvi pativrata

(2.5.541)rktasapatnikadhyuÚhadhivinnatha svayamvara

(2.5.542)patimvara ca varyatha kulastri kulapalika

(2.5.543)kanya kumari gauri tu nagnika'nagatartava

(2.5.544)syanmadhyama rdshŲarajastaruŽi yuvatih same

(2.5.545)samah snushajanivadhvashciriŽŲi tu suvasini

(2.5.546)icchavati kamuka syad rvshasyanti tu kamuki

(2.5.547)kantarthini tu ya yati sanketam sabhisarika

(2.5.548)pumshcali dharshiŽi bandhakyasati kulaŲetvari

(2.5.549)svairiŽi pamsula ca syadashishvi shishuna vina

(2.5.550)avira nishpatisuta vishvastavidhave same

(2.5.551)alih sakhi vayasyatha pativatni sabharrtka

(2.5.552)rvddha palikni prajni tu prajna prajna tu dhimati

(2.5.553)shudri shudrasya bharya syacchudra tajjatireva ca

(2.5.554)abhiri tu mahashudri jatipumyogayoh sama

(2.5.555)aryaŽi svayamarya syatkshatriya kshatriyaŽyapi

(2.5.556)upadhyayapyupadhyayi syadacaryapi ca svatah

(2.5.557)acaryani tu pumyoge syadaryi kshatriyi tatha

(2.5.558)upadhyayanyupadhyayi poŲa stripumsalakshaŽa

(2.5.559)virapatni virabharya viramata tu virasuh

(2.5.560)jatapatya prajata ca prasuta ca prasutika

(2.5.561)stri nagnika koŲavi syaddutisancarike same

(2.5.562)katyayanyardharvddha ya kashayavasana'dhava

(2.5.563)sairandhri paraveshmastha svavasha shilpakarika

(2.5.564)asikni syadarvddha ya preshya'ntahpuracariŽi

(2.5.565)varastri gaŽika veshya rupajivatha sa janaih

(2.5.566)sartkta varamukhya syatkuŲŲani shambhali same

(2.5.567)viprashnika tvikshaŽika daivajnatha rajasvala

(2.5.568)stridharmiŽyaviratreyi malini pushpavatyapi

(2.5.569) r tumatyapyudakyapi syadrajah pushpamartavam

(2.5.570)shraddhalurdohadavati nishkala vigatartava

(2.5.571)apannasattva syadgurviŽyantarvatni ca garbhiŽi

(2.5.572)gaŽikadestu gaŽikyam garbhiŽam yauvatam gaŽe

(2.5.573)punarbhurdidhishuruÚha dvistasya didhishuh patih

(2.5.574)sa tu dvijo'gredidhishuh saiva yasya kuŲumbini

(2.5.575)kaninah kanyakajatah suto'tha subhagasutah

(2.5.576)saubhagineyah syatparastraiŽeyastu parastriyah

(2.5.577)pairtshvaseyah syatpairtshvashriyashca pirtshvasuh

(2.5.578)suto martshvasushcaivam vaimatreyo vimartjah

(2.5.579)atha bandhakineyah syadbandhulashcasatisutah

(2.5.580)kaulaŲerah kaulateyo bhikshuki tu sati yadi

(2.5.581)tada kaulaŲineyo'syah kaulateyo'pi catmajah

(2.5.582)atmajastanayah sunuh sutah putrah striyam tvami

(2.5.583)ahurduhitaram sarve'patyam tokam tayoh same

(2.5.584)svajate tvaurasorasyau tatastu janakah pita

(2.5.585)janayitri prasurmata janani bhagini svasa

(2.5.586)nananda tu svasa patyurnaptri pautri sutatmaja

(2.5.587)bharyastu bhrartvargasya yatarah syuh parasparam

(2.5.588)prajavati bhrartjaya matulani tu matuli

(2.5.589)patipatnyoh prasuh shvashruh shvashurastu pita tayoh

(2.5.590)piturbhrata pirtvyah syanmaturbhrata tu matulah

(2.5.591)shyalah syurbhratarah patnyah svamino dervdevarau

(2.5.592)svashriyo bhagineyah syajjamata duhituh patih

(2.5.593)pitamahah pirtpita tatpita prapitamahah

(2.5.594)maturmatamahadyevam sapiŽdastu sanabhayah

(2.5.595)samanodaryasodaryasagarbhyasahajah samah

(2.5.596)sagotrabandhavajnatibandhusvasvajanah samah

(2.5.597)jnateyam bandhuta tesham kramadbhavasamuhayoh

(2.5.598)dhavah priyah patirbharta jarastupapatih samau

(2.5.599)armte jarajah kuŽÚo rmte bhartari golakah

(2.5.600)bhratriyo bhrartjo bhrartbhaginyau bhrataravubhau

(2.5.601)matapitarau pitarau matarapitarau prasujanayitarau

(2.5.602)shvashrushvashurau shvashurau putrau putrashca duhita ca

(2.5.603)dampati jampati jayapati bharyapati ca tau

(2.5.604)garbhashayo jarayuh syadulbam ca kalalo'striyam

(2.5.605)sutimaso vaijanano garbho bhruŽa imau samau

(2.5.606)rttiyaprarktih shaŽÚhah klibah paŽdo napumsake

(2.5.607)shishutvam shaishavam balyam taruŽyam yauvanam same

(2.5.608)syatsthaviram tu rvddhatvam rvddhasanghe'pi vardhakam

(2.5.609)palitam jarasa shauklyam keshadau visrasa jara

(2.5.610)syaduttanashaya Úimbha stanapa ca stanandhayi

(2.5.611)balastu syanmaŽavako vayasthastaruŽo yuva

(2.5.612)pravayah sthaviro rvddho jino jirŽo jarannapi

(2.5.613)varshiyandashami jyayanpurvajastvagriyo'grajah

(2.5.614)jaghanyaje syuh kanishŲhayaviyo'varajanujah

(2.5.615)amamso durbalash chato balavanmamsalom'salah

(2.5.616)tundilastundibhastundi rbhatkukshih picaŽÚilah

(2.5.617)avaŲiŲo'vanaŲashcavabhraŲo natanasike

(2.5.618)keshavah keshikah keshi valino valibhah samau

(2.5.619)vikalangastvapogaŽÚah kharvo hrasvashca vamanah

(2.5.620)kharaŽah syatkharaŽaso vigrastu gatanasikah

(2.5.621)khuraŽah syatkhuraŽasah prajnuh pragatajanukah

(2.5.622)urdhvajnururdhvajanuh syatsanjnuh samhatajanukah

(2.5.623)syadeÚe badhirah kubje gaÚulah kukare kuŽih

(2.5.624)rpshniralpatanau shroŽah pangau muŽÚastu muŽÚite

(2.5.625)valirah kekare khoÚe khanjastrishu jaravarah

(2.5.626)jaÚulah kalakah piplustilakastilakalakah

(2.5.627)anamayam syadarogyam cikitsa rukpratikriya

(2.5.628)bheshajaushadhabhaishajyanyagado jayurityapi

(2.5.629)stri rugruja copataparogavyadhigadamayah

(2.5.630)kshayah shoshashca yakshma ca pratishyayastu pinasah

(2.5.631)stri kshutkshutam kshavah pumsi kasastu kshavathuh puman

(2.5.632)shophastu shvayathuh shothah padasphoŲo vipadika

(2.5.633)kilasasidhme kacchvam tu pama pama vicarcika

(2.5.634)kaŽÚuh kharjushca kaŽÚuya visphoŲah piŲakah striyam

(2.5.635)vraŽo'striyamirmamaruh klibe naÚivraŽah puman

(2.5.636)koŲho maŽÚalakam kushŲhashvitre durnamakarshasi

(2.5.637)anahastu nibandhah syadgrahaŽirukpravahika

(2.5.638)pracchardika vamishca stri pumamstu vamathuh samah

(2.5.639)vyadhibheda vidradhih stri jvaramehabhagandarah

(2.5.640)shlipadam padavalmikam keshaghnastvindraluptakah

(2.5.641)ashmari mutrarkcchram syatpurve shukravadhestrishu

(2.5.642)rogaharyagadankaro bhishagvaidyau cikitsake

(2.5.643)varto niramayah kalya ullagho nirgato gadat

(2.5.644)glanaglasnu amayavi virkto vyadhito'paŲuh

(2.5.645)aturo'bhyamito'bhyantah samau pamanakacchurau

(2.5.646)dadruŽo dadrurogi syadarshorogayuto'rshasah

(2.5.647)vataki vatarogi syatsatisaro'tisaraki

(2.5.648)syuh klinnakshe cullacillapillah klinne'kshŽi capyami

(2.5.649)unmatta unmadavati shleshmalah shleshmaŽah kaphi

(2.5.650)nyubjo bhugne ruja rvddhanabhau tundilatundibhau

(2.5.651)vilasi sidhmalo'ndho'rdnmurcchale murtamurcchitau

(2.5.652)shukram tejoretasi ca bijaviryendriyaŽi ca

(2.5.653)mayuh pittam kaphah shleshma striyam tu tvagarsgdhara

(2.5.654)pishitam tarasam mamsam palalam krvyamamisham

(2.5.655)uttataptam shushkamamsam syattadvalluram trilingakam

(2.5.656)rudhire'rsglohitasraraktakshatajashoŽitam

(2.5.657)bukkagramamsam rhdayam rhnmedastu vapa vasa

(2.5.658)pashcadgrivashira manya naÚi tu dhamanih shira

(2.5.659)tilakam kloma mastishkam gordam kiŲŲam malo'striyam

(2.5.660)antram puritagulmastu pliha pumsyatha vasnasa

(2.5.661)snayuh striyam kalakhaŽÚayarkti tu same ime

(2.5.662)rsŽika syandani lala dushika netrayormalam

(2.5.663)nasamalam tu singhaŽam pinjusham karŽayormalam

(2.5.664)mutram prasrava uccaravaskarau shamalam sharkt

(2.5.665)purisham guthavarcaskamastri vishŲhavishau striyau

(2.5.666)syatkarparah kapalo'stri kikasam kulyamasthi ca

(2.5.667)syaccharirasthni kankalah rpshŲhasthni tu kasheruka

(2.5.668)shirosthani karoŲih stri parshvasthani tu parshuka

(2.5.669)angam pratiko'vayavo'paghano'tha kalevaram

(2.5.670)gatram vapuh samhananam shariram varshma vigrahah

(2.5.671)kayo dehah klibapumsoh striyam murtistanustanuh

(2.5.672)padagram prapadam padah padanghrishcaraŽo'striyam

(2.5.673)tad granthi ghuŲike gulphau pumanparshŽistayoradhah

(2.5.674)jangha tu prarsta januruparvashŲhivadastriyam

(2.5.675)sakthi klibe pumanurustatsandhih pumsi vankshaŽah

(2.5.676)gudam tvapanam payurna bastirnabheradho dvayoh

(2.5.677)kaŲo na shroŽiphalakam kaŲih shroŽih kakudmati

(2.5.678)pashcannitambah strikaŲyah klibe tu jaghanam purah

(2.5.679)kupakau tu nitambasthau dvayahine kakundare

(2.5.680)striyam sphicau kaŲiprothavupastho vakshyamaŽayoh

(2.5.681)bhagam yonirdvayoh shishno meÚhro mehanashephasi

(2.5.682)mushko'ŽÚakosho rvshaŽah rpshŲhavamshadhare trikam

(2.5.683)picaŽÚakukshi jaŲharodaram tundam stanau kucau

(2.5.684)cucukam tu kucagram syanna na kroÚam bhujantaram

(2.5.685)uro vatsam ca vakshashca rpshŲham tu caramam tanoh

(2.5.686)skandho bhujashiromso'stri sandhi tasyaiva jatruŽi

(2.5.687)bahumule ubhe kakshau parshvamastri tayoradhah

(2.5.688)madhyamam cavalagnam ca madhyo'stri dvau parau dvayoh

(2.5.689)bhujabahu praveshŲo doh syatkaphoŽistu kurparah

(2.5.690)asyopari pragaŽÚah syatprakoshŲhastasya capyadhah

(2.5.691)maŽibandhadakanishŲham karasya karabho bahih

(2.5.692)pancashakhah shayah paŽistarjani syatpradeshini

(2.5.693)angulyah karashakhah syuh pumsyangushŲhah pradeshini

(2.5.694)madhyama'namika capi kanishŲha ceti tah kramat

(2.5.695)punarbhavah kararuho nakho'stri nakharo'striyam

(2.5.696)pradeshatalagokarŽastarjanyadiyute tate

(2.5.697)angushŲhe sakanishŲhe syadvitastirdvadashangulah

(2.5.698)paŽau capeŲapratalaprahasta virsttangulau

(2.5.699)dvau samhatau samhatatalapratalau vamadakshiŽau

(2.5.700)paŽirnikubjah prarstistau yutavanjalih puman

(2.5.701)prakoshŲhe virsttakare hasto mushŲya tu baddhaya

(2.5.702)sa ratnih syadaratnistu nishkanishŲhena mushŲina

(2.5.703)vyamo bahvoh sakarayostatayostiryaganantaram

(2.5.704)urdhvavirsttadoh paŽirnmane paurusham trishu

(2.5.705)kaŽŲho galo'tha grivayam shirodhih kandharetyapi

(2.5.706)kambugriva trirekha sa'vaŲurghaŲa rkkaŲika

(2.5.707)vaktrasye vadanam tuŽÚamananam lapanam mukham

(2.5.708)klibe ghraŽam gandhavaha ghoŽa nasa ca nasika

(2.5.709)oshŲhadharau tu radanacchadau dashanavasasi

(2.5.710)adhastaccibukam gaŽÚau kapolau tatpara hanuh

(2.5.711)radana dashana danta radastalu tu kakudam

(2.5.712)rasajna rasana jihva prantavoshŲhasya rskkiŽi

(2.5.713)lalaŲamalikam godhirurdhve rdgbhyam bhruvau striyau

(2.5.714)kurcamastri bhruvormadhyam tarakakshŽah kaninika

(2.5.715)locanam nayanam netramikshaŽam cakshurakshiŽi

(2.5.716)rrdgdshŲi casru netrambu rodanam casramashru ca

(2.5.717)apangau netrayorantau kaŲaksho'pangadarshane

(2.5.718)karŽashabdagrahau shrotram shrutih stri shravaŽam shravah

(2.5.719)uttamangam shirah shirsham murdha na mastako'striyam

(2.5.720)cikurah kuntalo valah kacah keshah shiroruhah

(2.5.721)tardvnde kaishikam kaishyamalakashcurŽakuntalah

(2.5.722)te lalaŲe bhramarakah kakapakshah shikhaŽÚakah

(2.5.723)kabari keshavesho'tha dhammillah samyatah kacah

(2.5.724)shikha cuÚa keshapashi vratinastu saŲa jaŲa

(2.5.725)veŽi praveŽi shirshaŽyashirasyau vishade kace

(2.5.726)pashah pakshashca hastashca kalaparthah kacatpare

(2.5.727)tanuruham roma loma tardvddhau shmashru pummukhe

(2.5.728)akalpaveshau nepathyam pratikarma prasadhanam

(2.5.729)dashaite trishvalankarta'lankarishŽushca maŽÚitah

(2.5.730)prasadhito'larnktashca bhushitashca parirshktah

(2.5.731)vibhraÚbhrajishŽurocishŽu bhushaŽam syadalankriya

(2.5.732)alankarastvabharaŽam parishkaro vibhushaŽam

(2.5.733)maŽÚanam catha mukuŲam kiriŲam punnapumsakam

(2.5.734)cudamaŽih shiroratnam taralo haramadhyagah

(2.5.735)valapashya paritathya patrapashya lalaŲika

(2.5.736)karŽika talapatram syatkuŽÚalam karŽaveshŲanam

(2.5.737)graiveyakam kaŽŲhabhusha lambanam syallalantika

(2.5.738)svarŽaih pralambika'thorahsutrika mauktikaih rkta

(2.5.739)haro muktavali devacchando'sau shatayashŲika

(2.5.740)harabheda yashŲibhedadgucchagucchardhagostanah

(2.5.741)ardhaharo maŽavaka ekavalyekayashŲika

(2.5.742)saiva nakshatramala syatsaptavimshatimauktikaih

(2.5.743)avapakah pariharyah kaŲako valayo'striyam

(2.5.744)keyuramangadam tulye anguliyakamurmika

(2.5.745)saksharangulimudra syatkankaŽam karabhushaŽam

(2.5.746) strikaŲyam mekhala kanci saptaki rashana tatha

(2.5.747)klibe sarasanam catha pumskaŲyam rshnkhalam trishu

(2.5.748)padangadam tulakoŲirmanjiro nupuro'striyam

(2.5.749)hamsakah padakaŲakah kinkiŽi kshudraghaŽŲika

(2.5.750)tvakphalarkmiromaŽi vastrayonirdasha trishu

(2.5.751)valkam kshaumadi phalam tu karpasam badaram ca tat

(2.5.752)kausheyam rkmikoshottham rankavam rmgaromajam

(2.5.753)anahatam nishpravaŽi tantrakam ca navambare

(2.5.754)tasyadudgamaniyam yaddhautayorvastrayoryugam

(2.5.755)patrorŽam dhautakausheyam bahumulyam mahadhanam

(2.5.756)kshaumam dukulam syaddve tu nivitam prarvtam trishu

(2.5.757)striyam bahutve vastrasya dashah syurvastayordvayoh

(2.5.758)dairghyamayama arohah pariŽaho vishalata

(2.5.759)paŲaccaram jirŽavastram samau naktakakarpaŲau

(2.5.760)vastramacchadanam vasashcailam vasanamamshukam

(2.5.761)sucelakah paŲo'stri syadvarashih sthulashaŲakah

(2.5.762)nicolah pracchadapaŲah samau rallakakambalau

(2.5.763)antariyopasamvyanaparidhananyadhomshuke

(2.5.764)dvau pravarottarasangau samau rbhatika tatha

(2.5.765)samvyanamuttariyam ca colah kurpasako'striyam

(2.5.766)nisharah syatpravaraŽe hima'nilanivaraŽe

(2.5.767)ardhorukam varastriŽam syacchaŽÚatakamastriyam

(2.5.768)syat trishvaprapadinam tatprapnotyaprapadam hi yat

(2.5.769)astri vitanamulloco dushyadyam vastraveshmani

(2.5.770)pratisira javanika syattiraskariŽi ca sa

(2.5.771)parikarmangasamskarah syanmarshŲirmarjana rmja

(2.5.772)udvartanotsadane dve same aplava aplavah

(2.5.773)snanam carca tu carcikyam sthasako'tha prabodhanam

(2.5.774)anubodhah patralekha patrangulirime same

(2.5.775)tamalapatratilakacitrakaŽi visheshakam

(2.5.776)dvitiyam ca turiyam ca na striyamatha kunkumam

(2.5.777)kashmirajanmagnishikham varam bahlikapitane

(2.5.778)raktasankocapishunam dhiram lohitacandanam

(2.5.779)laksha raksha jatu klibe yavo'lakto drumamayah

(2.5.780)lavangam devakusumam shrisanjnamatha jayakam

(2.5.781)kaliyakam ca kalanusaryam catha samarthakam

(2.5.782)vamshikagururajarhalohakrimijajongakam

(2.5.783)kalagurvaguru syattu mangalya malligandhi yat

(2.5.784)yakshadhupah sarjaraso ralasarvarasavapi

(2.5.785)bahurupo'pyatha rvkadhuparktrimadhupakau

(2.5.786)turushkah piŽÚakah sihlo yavano'pyatha payasah

(2.5.787)shrivaso rvkadhupo'pi shriveshŲasaraladravau

(2.5.788)rmganabhirrmgamadah kasturi catha kolakam

(2.5.789)kankolakam koshaphalamatha karpuramastriyam

(2.5.790)tailaparŽikagoshirshe haricandanamastriyam

(2.5.791)tilaparŽi tu patrangam ranjanam raktacandanam

(2.5.792)kucandanam catha jatikoshajatiphale same

(2.5.793)karpuragurukasturikakkolairyakshakardamah

(2.5.794)gatranulepani vartirvarŽakam syadvilepanam

(2.5.795)curŽani vasayogah syurbhavitam vasitam trishu

(2.5.796)samskaro gandhamalyadyairyah syattadadhivasanam

(2.5.797)malyam malasrajau murdhni keshamadhye tu garbhakah

(2.5.798)prabhrashtakam shikhalambi puronyastam lalamakam

(2.5.799)pralambamrijulambi syatkaŽŲhadvaikakshikam tu tat

(2.5.800)yattiryak kshiptamurasi shikhasvapiÚashekharau

(2.5.801)racana syatparisyanda abhogah paripurŽata

(2.5.802)upadhanam tupabarhah shayyayam shayaniyavat

(2.5.803)shayanam mancaparyankapalyankah khaŲvya samah

(2.5.804)gendukah kanduko dipah pradipah piŲhamasanam

(2.5.805)samudgakah sampuŲakah pratigrahah patadgrahah

(2.5.806)prasadhani kankatika pishŲatah paŲavasakah

(2.5.807)darpaŽe mukuradarshau vyajanam talarvntakam†† | iti manushyavargah

(2.6.808)santatirgotrajananakulanyabhijananvayau†††† | atha brahmavargah

(2.6.809)vamsho'nvavayah santano varŽah syurbrahmaŽadayah

(2.6.810)viprakshatriyaviŲ shudrashcaturvarŽyamiti rsmtam

(2.6.811)rajabiji rajavamshyo bijyastu kulasambhavah

(2.6.812)mahakulakulinaryasabhyasajjanasadhavah

(2.6.813)brahmacari rghi vanaprastho bhikshushcatushŲaye

(2.6.814)ashramo'stri dvijatyagrajanmabhudevavaÚavah

(2.6.815)viprashca brahmaŽo'sau shaŲkarma yagadibhirvritah

(2.6.816)vidvanvipashciddoshajnah sansudhih kovido budhah

(2.6.817)dhiro manishi jnah prajnah sankhyavanpaŽÚitah kavih

(2.6.818)dhimansurih rkti rkshŲirlabdhavarŽo vicakshaŽah

(2.6.819)duradarshi dirghadarshi shrotriyacchandasau samau

(2.6.820)mimamsako jaiminiye vedanti brahmavadini

(2.6.821)vaisheshike syadaulukyah saugatah shunyavadini

(2.6.822)naiyayikastvakshapadah syatsyadvadika arhakah

(2.6.823)carvakalaukayatikau satkarye sankhyakapilau

(2.6.824)upadhyayo'dhyapako'tha syannishekadirkdguruh

(2.6.825)mantravyakhyarkdacarya adeshŲa tvadhvare vrati

(2.6.826)yashŲa ca yajamanashca sa somavati dikshitah

(2.6.827)ijyashilo yayajuko yajva tu vidhineshŲavan

(2.6.828)sa girpatishŲaya sthapatih somapithi tu somapah

(2.6.829)sarvavedah sa yeneshŲo yagah sarvasvadakshiŽah

(2.6.830)anucanah pravacane sange'dhiti gurostu yah

(2.6.831)labdhanujnah samarvttah sutva tvabhishave rkte

(2.6.832)chatrantevasinau shishye shaikshah prathamakalpikah

(2.6.833)ekabrahmavratacara mithah sabrahmacariŽah

(2.6.834)satirthyastvekaguravashcitavanagnimagnicit

(2.6.835)paramparyopadeshe syadaitihyamitihavyayam

(2.6.836)upajna jnanamadyam syajjnatvarambha upakramah

(2.6.837)yajnah savo'dhvaro yagah saptatanturmakhah kratuh

(2.6.838)paŲho homashcatithinam saparya tarpaŽam balih

(2.6.839)ete pancamahayajna brahmayajnadinamakah

(2.6.840)samajya parishadgoshŲhi sabhasamitisamsadah

(2.6.841)asthani klibamasthanam strinapumsakayoh sadah

(2.6.842)pragvamshah prag havirgehatsadasya vidhidarshinah

(2.6.843)sabhasadah sabhastarah sabhyah samajikashca te

(2.6.844)adhvaryudgatrihotaro yajuhsamargvidah kramat

(2.6.845)agnigradya dhanairvaryar tvijo yajakashca te

(2.6.846)vedih parishkrita bhumih same sthaŽÚilacatvare

(2.6.847)cashalo yupakaŲakah kumba sugahana rvtih

(2.6.848)yupagram tarma nirmanthyadaruŽi tvaraŽirdvayoh

(2.6.849)dakshiŽagnirgarhapatyahavaniyau trayo'gnayah

(2.6.850)agnitrayamidam treta praŽitah samskrito'nalah

(2.6.851)samuhyah paricayyopacayyavagnau prayogiŽah

(2.6.852)yo garhapatyadaniya dakshiŽagnih praŽiyate

(2.6.853)tasminnanayyo'thagnayi svaha ca hutabhukpriya

(2.6.854) r ksamidheni dhayya ca ya syadagnisamindhane

(2.6.855)gayatripramukham chando havyapake caruh puman

(2.6.856)amiksha sa rshtoshŽe ya kshire syaddadhiyogatah

(2.6.857)dhavitram vyajanam tadyadracitam rmgacarmaŽa

(2.6.858)rpshadajyam sadadhyajye paramannam tu payasam

(2.6.859)havyakavye daivapitrye anne patram sruvadikam

(2.6.860)dhruvoparbhjjuhurna tu sruvo bhedah srucah striyah

(2.6.861)uparktah pashurasau yo'bhimantrya kratau hatah

(2.6.862)paramparakam shamanam prokshaŽam ca vadharthakam

(2.6.863)vacyalingah pramitopasampannaprokshita hate

(2.6.864)sannayyam haviragnau tu hutam trishu vashaŲ rktam

(2.6.865)dikshanto'varbhto yajne tatkarmarham tu yajniyam

(2.6.866)trishvatha kratukarmeshŲam purtam khatadi karma yat

(2.6.867)armtam vighaso yajnasheshabhojanasheshayoh

(2.6.868)tyago vihapitam danamutsarjanavisarjane

(2.6.869)vishraŽanam vitaraŽam sparshanam pratipadanam

(2.6.870)pradeshanam nirvapaŽamapavarjanamamhatih

(2.6.871)mrtartham tadahe danam trishu syadaurdhvadehikam

(2.6.872)pirtdanam nivapah syacchraddham tatkarma shastratah

(2.6.873)anvaharyam masikem'sho'shŲamo'hnah kutapo'striyam

(2.6.874)paryeshaŽa parishŲishcanveshaŽa ca gaveshaŽa

(2.6.875)sanistvadhyeshaŽa yanca'bhishastiryacanarthana

(2.6.876)shaŲtu trishvarghyamargharthe padyam padaya variŽi

(2.6.877)kramadatithyatitheye atithyarthe'tra sadhuni

(2.6.878)syuraveshika aganturatithirna rghagate

(2.6.879)praghurŽikah praghuŽakashcabhyutthanam tu gauravam

(2.6.880)puja namasyapacitih saparyarcarhaŽah samah

(2.6.881)varivasya tu shushrusha paricaryapyupasana

(2.6.882)vrajyaŲaŲya paryaŲanam carya tviryapathe sthitih

(2.6.883)upasparshastvacamanamatha maunamabhashaŽam

(2.6.884)pracetasashcaadikavih syanmaitravaruŽishca sah

(2.6.885)valmikashcatha gadheyo vishvamitrashca kaushikah

(2.6.886)vyaso dvaipayanah parasharyah satyavatisutah

(2.6.887)anupurvi striyam varvtparipaŲhi anukramah

(2.6.888)paryayashcatipatastu syatparyaya upatyayah

(2.6.889)niyamo vratamastri taccopavasadi puŽyakam

(2.6.890)aupavastam tupavasah vivekah rpthagatmata

(2.6.891)syadbrahmavarcasam rvttadhyayanarddhirathanjalih

(2.6.892)paŲhe brahmanjalih paŲhe viprusho brahmabindavah

(2.6.893)dhyanayogasane brahmasanam kalpe vidhikramau

(2.6.894)mukhyah syatprathamah kalpo'nukalpastu tato'dhamah

(2.6.895)samskarapurvam grahaŽam syadupakaraŽam shruteh

(2.6.896)same tu padagrahaŽamabhivadanamityubhe

(2.6.897)bhikshuh parivraŲ karmandi parasharyapi maskari

(2.6.898)tapasvi tapasah parikankshi vacamyamo munih

(2.6.899)tapahkleshasaho danto varŽino brahmacariŽah

(2.6.900) r shayah satyavacasah snatakastvapluto vrati

(2.6.901)ye nirjitendriyagrama yatino yatayashca te

(2.6.902)yah sthaŽÚile vratavashacchetesthaŽÚilashayyasau

(2.6.903)sthaŽÚilashcatha virajastamasah syurdvayatigah

(2.6.904)pavitrah prayatah putah pashaŽÚah sarvalinginah

(2.6.905)palasho daŽÚa ashaÚho vrate rambhastu vaiŽavah

(2.6.906)astri kamaŽÚaluh kuŽÚi vratinamasanam rbshi

(2.6.907)ajinam carma rkttih stri bhaiksham bhikshakadambakam

(2.6.908)svadhyayah syajjapah sutyabhishavah savanam ca sa

(2.6.909)sarvainasamapadhvamsi japyam trishvaghamarshaŽam

(2.6.910)darshashca paurŽamasashca yagau pakshantayoh rpthak

(2.6.911)sharirasadhanapeksham nityam yatkarma tadyamah

(2.6.912)niyamastu sa yatkarma nityamagantusadhanam

(2.6.913)kshauram tu bhadrakaraŽam muŽÚanam vapanam trishu

(2.6.914)kakshapaŲi ca kaupinam shaŲi ca striti lakshyatah

(2.6.915)upavitam brahmasutram prorddhte dakshiŽe kare

(2.6.916)pracinavitamanyasminnivitam kaŽŲhalambitam

(2.6.917)angulyagre tirtham daivam svalpangulyormule kayam

(2.6.918)madhye'ngushŲhangulyoh pitryam mule tvangushŲhasya brahmam

(2.6.919)syadbrahmabhuyam brahmatvam brahmasayujyamityapi

(2.6.920)devabhuyadikam tadvatk|ccham santapanadikam

(2.6.921)sannyasavatyanashane pumanprayo'tha viraha

(2.6.922)nashŲagnih kuhana lobhanmithyeryapathakalpana

(2.6.923)vratyah samskarahinah syadasvadhyayo nirarktih

(2.6.924)dharmadhvaji lingarvttiravakirŽi kshatavratah

(2.6.925)supte yasminnastameti supte yasminnudeti ca

(2.6.926)amshumanabhinirmuktabhyuditau ca yathakramam

(2.6.927)parivettanujo'nuÚhe jyeshŲhe daraparigrahat

(2.6.928)parivittistu tajjayanvivahopayamau samau

(2.6.929)tatha pariŽayodvahopayamah paŽipiÚanam

(2.6.930)vyavayo gramyadharmo maithunam nidhuvanam ratam

(2.6.931)trivargodharmakamarthaishcaturvargah samokshakaih

(2.6.932)sabalaistaishcaturbhadram janyah snigdhah varasya ye†† | iti brahmavargah

(2.7.933)murdhabhishikto rajanyo bahujah kshatriyo viraŲ††† | atha kshatriyavargah

(2.7.934)raja raŲ parthivakshmarrbhnnpabhupamahikshitah

(2.7.935)raja tu praŽatashashasamantah syadadhishvarah

(2.7.936)cakravarti sarvabhaumo rnpo'nyo maŽÚaleshvarah

(2.7.937)yeneshŲam rajasuyena maŽÚalasyeshvarashca yah

(2.7.938)shasti yashcajnaya rajnah sa samraÚatha rajakam

(2.7.939)rajanyakam ca rnpatikshatriyaŽam gaŽe kramat

(2.7.940)mantri dhisacivo'matyo'nye karmasacivastatah

(2.7.941)mahamatra pradhanani purodhastu purohitah

(2.7.942)drashŲari vyavaharaŽam praÚvivakakshadarshakau

(2.7.943)pratiharo dvarapaladvasthadvasthitadarshakah

(2.7.944)rakshivargastvanikastho'thadhyakshadhirktau samau

(2.7.945)sthayuko'dhirkto grame gopo grameshu bhurishu

(2.7.946)bhaurikah kanakadhyaksho rupyadhyakshastu naishkikah

(2.7.947)antahpure tvadhirktah syadantarvamshiko janah

(2.7.948)sauvidallah kancukinah sthapatyah sauvidashca te

(2.7.949)shaŽÚho varshavarastulyau sevakarthyanujivinah

(2.7.950)vishayanantaro raja shatrurmitramatah param

(2.7.951)udasinah paratarah parshŽigrahastu rpshŲhatah

(2.7.952)ripau vairisapatnaridvishaddveshaŽadurrhdah

(2.7.953)dviÚ vipakshahitamitradasyushatravashatravah

(2.7.954)abhighatipararatipratyarthiparipanthinah

(2.7.955)vayasyah snigdhah savaya atha mitram sakha surht

(2.7.956)sakhyam saptapadinam syadanurodho'nuvartanam

(2.7.957)yatharhavarŽah praŽidhirapasarpashcarah spashah

(2.7.958)carashca guÚhapurushashcaptapratyayitau samau

(2.7.959)samvatsaro jyautishiko daivajnagaŽakavapi

(2.7.960)syurmauhurtikamauhurtajnanikartantika api

(2.7.961)tantriko jnatasiddhantah satri rghapatih samau

(2.7.962)lipikaro'ksharacaraŽo'ksharacuncushca lekhake

(2.7.963)likhitaksharavinyase (samsthane) lipirlib(bh)irubhe striyau

(2.7.964)syatsandeshaharo duto dutyam tadbhavakarmaŽi

(2.7.965)adhvanino'dhvago'dhvanyah panthah pathika ityapi

(2.7.966)svamyamatyasurhtkosharashŲradurgabalani ca

(2.7.967)rajyangani prarktayah pauraŽam shrenayo'pi ca

(2.7.968)sandhirna vigraho yanamasanam dvaidhamashrayah

(2.7.969)shaÚguŽa shaktayastisrah prabhavotsahamantrajah

(2.7.970)kshayah sthanam ca rvddhishca trivargo nitivedinam

(2.7.971)sa pratapah prabhavashca yattejah koshadaŽÚajam

(2.7.972)bhedo daŽÚah sama danamityupayacatushŲayam

(2.7.973)sahasam tu samo (damo) daŽÚah sama santvamatho samau

(2.7.974)bhedopajapavupadha dharmadyairyatparikshaŽam

(2.7.975)panca trishvashaÚakshiŽo yarsttiyadyagocarah

(2.7.976)viviktavijanacchannanihshalakastatha rahah

(2.7.977)rahashcopamshu calinge rahasyam tadbhave trishu

(2.7.978)samau visrambhavishvasau bhresho bhramsho yathocitat

(2.7.979)abhreshanyayakalpastu desharupam samanjasam

(2.7.980)yuktamaupayikam labhyam bhajamanabhinitavat

(2.7.981)nyayyam ca trishu shaŲ sampradharaŽa tu samarthanam

(2.7.982)avavadastu nirdesho nideshah shasanam ca sah

(2.7.983)shishŲishcajna ca samstha tu maryada dharaŽa sthitih

(2.7.984)sudharaŽa sudhara stri susthitih sudashonnatih

(2.7.985)ago'paradho mantushca same tuddanabandhane

(2.7.986)dvipadyo dviguŽo daŽÚo bhagadheyah karo balih

(2.7.987)ghaŲŲadideyam shulko'stri prarbhtam tu pradeshanam

(2.7.988)upayanamupagrahyamupaharastathopada

(2.7.989)yautakadi tu yaddeyam sudayo haraŽam ca tat

(2.7.990)tatkalastu tadatvam syaduttarah kala ayatih

(2.7.991)sarndshŲikam phalam sadyah udarkah phalamuttaram

(2.7.992)ardshŲam vahnitoyadi rdshŲam svaparacakrajam

(2.7.993)mahibhujamahibhayam svapakshaprabhavam bhayam

(2.7.994)prakriya tvadhikarah syaccamaram tu prakirŽakam

(2.7.995)rnpasanam yattadbhadrasanam simhasanam tu tat

(2.7.996)haimam chatram tvatapatram rajnastu rnpalakshma tat

(2.7.997)bhadrakumbhah purŽakumbho rbhngarah kanakaluka

(2.7.998)niveshah shibiram shaŽÚhe sajjanam tuparakshaŽam

(2.7.999)hastyashvarathapadatam senangam syaccatushŲayam

(2.7.1000)danti dantavalo hasti dvirado'nekapo dvipah

(2.7.1001)matangajo gajo nagah kunjaro varaŽah kari

(2.7.1002)ibhah stamberabhah padmi yuthanathastu yuthapah

(2.7.1003)madotkaŲo madakalah kalabhah karishavakah

(2.7.1004)prabhinno garjito mattah samavudvantanirmadau

(2.7.1005)hastikam gajata rvnde kariŽi dhenuka vasha

(2.7.1006)gaŽÚah kaŲo mado danam vamathuh karashikarah

(2.7.1007)kumbhau tu piŽÚau shirasastayormadhye viduh puman

(2.7.1008)avagraho lalaŲam syadishika tvakshikuŲakam

(2.7.1009)apangadesho niryaŽam karŽamulam tu culika

(2.7.1010)adhah kumbhasya vahittham pratimanamadho'sya yat

(2.7.1011)asanam skandhadeshah syatpadmakam bindujalakam

(2.7.1012)parshvabhagah pakshabhago dantabhagastu yo'gratah

(2.7.1013)dvau purvapashcajjanghadideshau gatravare kramat

(2.7.1014)totram veŽukamalanam bandhastambhe'tha rshnkhale

(2.7.1015)anduko nigaÚo'stri syadankusho'stri rsŽih striyam

(2.7.1016)dushya (cusha) kakshya varatra syatkalpana sajjana same

(2.7.1017)praveŽyastaraŽam varŽah paristomah kutho dvayoh

(2.7.1018)vitam tvasaram hastyashvam vari tu gajabandhani

(2.7.1019)ghoŲake viti (piti)turagaturangashvaturangamah

(2.7.1020)vajivaharvagandharvahayasaindhavasaptayah

(2.7.1021)ajaneyah kulinah syurvinitah sadhuvahinah

(2.7.1022)vanayujah parasikah kambojah bahlika hayah

(2.7.1023)yayurashvo'shvamedhiyo javanastu javadhikah

(2.7.1024)rpshŲhyah sthauri sitah karko rathyo voÚha rathasya yah

(2.7.1025)balah kishoro vamyashva vaÚava vaÚavam gaŽe

(2.7.1026)trishvashvinam yadashvena dinenaikena gamyate

(2.7.1027)kashyam tu madhyamashvanam hesha hresha ca nisvanah

(2.7.1028)nigalastu galoddesho rvnde tvashviyamashvavat

(2.7.1029)askanditam dhauritakam recitam valgitam plutam

(2.7.1030)gatayo'muh panca dhara ghoŽa tu prothamastriyam

(2.7.1031)kavika tu khalino'stri shapham klibe khurah puman

(2.7.1032)puccho'stri lumalangule valahastashca valadhih

(2.7.1033)trishuparvttaluŲhitau pararvtte muhurbhuvi

(2.7.1034)yane cakriŽi yuddharthe shatangah syandano rathah

(2.7.1035)asau pushparathashcakrayanam na samaraya yat

(2.7.1036)karŽirathah pravahaŽam Úayanam ca samam trayam

(2.7.1037)klibe'nah shakaŲo'stri syadgantri kambalivahyakam

(2.7.1038)shibika yapyayanam syaddola prenkhaadikah striyam

(2.7.1039)ubhau tu dvaipavaiyaghrau dvipicarmarvte rathe

(2.7.1040)paŽÚukambalasamvitah syandanah paŽÚukambali

(2.7.1041)rathe kambalavastradyah kambaladibhirarvte

(2.7.1042)trishu dvaipadayo rathya rathakaÚya rathavraje

(2.7.1043)dhuh stri klibe yanamukham syadrathangamapaskarah

(2.7.1044)cakram rathangam tasyante nemih stri syatpradhih puman

(2.7.1045)piŽÚika nabhirakshagrakilake tu dvayoraŽih

(2.7.1046)rathaguptirvarutho na kubarastu yugandharah

(2.7.1047)anukarshi darvadhahstham prasango na yugadyugah

(2.7.1048)sarvam syadvahanam yanam yugyam patram ca dhoraŽam

(2.7.1049)paramparavahanam yattadvainitakamastriyam

(2.7.1050)adhoraŽa hastipaka hastyaroha nishadinah

(2.7.1051)niyanta prajita yanta sutah kshatta ca sarathih

(2.7.1052)savyeshŲhadakshiŽasthau ca sanjna rathakuŲumbinah

(2.7.1053)rathinah syandanaroha ashvarohastu sadinah

(2.7.1054)bhaŲa yodhashca yoddharah senarakshastu sainikah

(2.7.1055)senayam samaveta ye sainyaste sainikashca te

(2.7.1056)balino ye sahasreŽa sahasraste sahashriŽah

(2.7.1057)paridhisthah paricarah senanirvahinipatih

(2.7.1058)kancuko varabaŽo'stri yattu madhye sakancukah

(2.7.1059)badhnanti tatsarasanamadhikango'tha shirshakam

(2.7.1060)shirshaŽyam ca shirastre'tha tanutram varma damshanam

(2.7.1061)urashchadah kankaŲako jagarah kavaco'striyam

(2.7.1062)amuktah pratimuktashca pinaddhashcapinaddhavat

(2.7.1063)sannaddho varmitah sajjo damshito vyuÚhakankaŲah

(2.7.1064)trishvamuktadayo varmarbhtam kavacikam gaŽe

(2.7.1065)padatipattipadagapadatikapadatayah

(2.7.1066)padgashca padikashcatha padatam pattisamhatih

(2.7.1067)shastrajive kaŽÚarpshŲhayudhiyayudhikah samah

(2.7.1068)rktahastah suprayogavishikhah rktapunkhavat

(2.7.1069)aparaddharpshatko'sau lakshyadyashcyutasayakah

(2.7.1070)dhanvi dhanushmandhanushko nishangyastri dhanurdharah

(2.7.1071)syatkaŽÚavamstu kaŽÚirah shaktikah shaktihetikah

(2.7.1072)yashŲikaparashvathikau yashŲiparshvathahetikau

(2.7.1073)naistrimshiko'sihetih syatsamau prasikakauntikau

(2.7.1074)carmi phalakapaŽih syatpataki vaijayantikah

(2.7.1075)anuplavah sahayashca'nucaro'nucaro'bhicarah samah

(2.7.1076)puroga'gresaraprashŲha'gratahsarapurahsarah

(2.7.1077)purogamah purogami mandagami tu mantharah

(2.7.1078)janghalo'tijavastulyau janghakarikajanghikau

(2.7.1079)tarasvi tvarito vegi prajasvi javano javah

(2.7.1080)jayyo yah shakyate jetum jeyo jetavyamatrake

(2.7.1081)jaitrastu jeta yo gacchatyalam vidvishatah prati

(2.7.1082)so'bhyamitro'bhyamitriyo'pyabhyamitriŽa ityapi

(2.7.1083)urjasvalah syadurjasvi ya urjo'tishayanvitah

(2.7.1084)svadurasvanurasilo rathiko rathiro rathi

(2.7.1085)kamagamyanukamino hyatyantinastatha rbhsham

(2.7.1086)shuro virashca vikranto jeta jishŽushca jitvarah

(2.7.1087)samyugino raŽe sadhuh shastrajiva''dayastrishu

(2.7.1088)dhvajini vahini sena rptana'nikini camuh

(2.7.1089)varuthini balam sainyam cakram ca'nikamastriyam

(2.7.1090)vyuhastu balavinyaso bhedadaŽÚa''dayo yudhi

(2.7.1091)pratyasaro vyuhaparshŽih sainyarpshŲhe pratigrahah

(2.7.1092)ekebhaikaratha tryashva pattih pancapadatika

(2.7.1093)pattyangaistriguŽaih sarvaih kramadakhya yathottaram

(2.7.1094)senamukham gulmagaŽau vahini rptana camuh

(2.7.1095)anikini dasha'nikinyakshauhiŽyatha sampadi

(2.7.1096)sampattih shrishca lakshmishca vipattyam vipadapadau

(2.7.1097)ayudham tu praharaŽam shastramastramatha'striyau

(2.7.1098)dhanushcapau dhanvasharasanakodaŽÚakarmukam

(2.7.1099)ishvaso'pyatha karŽasya kalarpshŲham sharasanam

(2.7.1100)kapidhvajasya gaŽÚivagaŽÚivau punnapumsakau

(2.7.1101)koŲirasya'Ųani godhatale jyaghatavaraŽe

(2.7.1102)lastakastu dhanurmadhyam morvi jya shinjini guŽah

(2.7.1103)syatpratyaliÚhamaliÚhamityadi sthanapancakam

(2.7.1104)lakshyam laksham sharavyam ca sharabhyasa upasanam

(2.7.1105)rpshatkabaŽavishikha ajihmagakhaga''shugah

(2.7.1106)kalambamargaŽasharah patri ropa ishurdvayoh

(2.7.1107)prakshveÚanastu naracah paksho vajastrishuttare

(2.7.1108)nirastah prahite baŽe visha'kte digdhaliptakau

(2.7.1109)tuŽopasangatuŽiranishanga ishudhirdvayoh

(2.7.1110)tuŽyam khadge tu nistrimshacandrahasa'sirishŲayah

(2.7.1111)kauksheyako maŽÚalagrah karavalah rkpaŽavat

(2.7.1112)tsaruh khaÚgadimushŲau syanmekhala tannibandhanam

(2.7.1113)phalako'stri phalam carma sangraho mushŲirasya yah

(2.7.1114)drughaŽo mudgaraghanau syadili karavalika

(2.7.1115)bhindipalah rsgastulyau parighah parighatinah

(2.7.1116)dvayoh kuŲharah svadhitih parashushca parashvadhah

(2.7.1117)syacchstri ca'siputri ca churika ca'sidhenuka

(2.7.1118)va pumsi shalyam shankurna sarvala tomaro'striyam

(2.7.1119)prasastu kuntah koŽastu striyah palyashrikoŲayah

(2.7.1120)sarvabhisarah sarvaughah sarvasannahanarthakah

(2.7.1121)lohabhisaro'strarbhtam rajnanam nirajanavidhih

(2.7.1122)yatsenaya'bhigamanamarau tadabhisheŽanam

(2.7.1123)yatra vrajya'bhiniryaŽam prasthanam gamanam gamah

(2.7.1124)syadasarah prasaraŽam pracakram calitarthakam

(2.7.1125)ahitanpratyabhitasya raŽe yanamabhikramah

(2.7.1126)vaitalika bodhakarashcakrika ghaŽŲikarthakah

(2.7.1127)syurmagadhastu magadha bandinah stutipaŲhakah

(2.7.1128)samshaptakastu samayat sangramadanivartinah

(2.7.1129)reŽurdvayoh striyam dhulih pamsurna na dvayo rajah

(2.7.1130)curŽe kshodah samutpinjapinjalau rbhshamakule

(2.7.1131)pataka vaijayanti syatketanam dhvajamastriyam

(2.7.1132)sa virashamsanam yuddhabhumirya'tibhayaprada

(2.7.1133)aham purvamaham purvamityahampurvika striyam

(2.7.1134)ahopurushika darpadya syatsambhavana''tmani

(2.7.1135)ahamahamika tu sa syat parasparam yo bhavatyahankarah

(2.7.1136)draviŽam tarah sahobalashauryaŽi sthama shushmam ca

(2.7.1137)shaktih parakramh praŽo vikramastvatishaktita

(2.7.1138)virapaŽam tu yatpanam rvtte bhavini va raŽe

(2.7.1139)yuddhamayodhanam janyam praghanam pravidaraŽam

(2.7.1140)rmdhamaskandanam sankhyam samikam samparayikam

(2.7.1141)astriyam samara'nikaraŽah kalahavigrahau†††

(2.7.1142)samprahara'bhisampata kalisamsphoŲa samyugah

(2.7.1143)abhyamarda samaghaata sangrama'bhyagama''havah

(2.7.1144)samudayah striyah samyatsamitya''jisamidyudhah

(2.7.1145)niyuddham bahuyuddhe'tha tumulam raŽasankule

(2.7.1146)kshveda tu simhanadah syat kariŽam ghaŲana ghaŲa

(2.7.1147)krandanam yodhasamravo rbmhitam karigarji|tam

(2.7.1148)vispharo dhanushah svanah pataha''dambarao samau

(2.7.1149)prasabham tu balatkaro haŲho'tha skhalitam chalam

(2.7.1150)ajanyam klibamutpata upasarga|h samam trayam

(2.7.1151)murchcha| tu kashmalam moho'apyavamarda|s tu pidanam

(2.7.1152)abhyavaskandanam tvabhyasadanam vijayo jayah

(2.7.1153)vairashuddhih pratikaro vairanirya|atanam ca sa

(2.7.1154)pradravoddravasandrava sandava vidravo dravah

(2.7.1155)apakramo'payanam ca raŽe bhangah parajayah

(2.7.1156)parajitaparabhutau trishu nashŲatirohitau

(2.7.1157)pramapaŽam nibarhamam nikaraŽam visharaŽam

(2.7.1158)pravasanam parasanam nishudanam nihimsanam

(2.7.1159)nirva|sanam sanjnapanam nirganthanamapasanam

(2.7.1160)nistarhamam nihananam kshaŽanam parivarjamam

(2.7.1161)nirvapaŽam vishasanam maraŽam pratighatanam

(2.7.1162)udvasana pramathana krathanojjasanani ca

(2.7.1163)alambhapinjavisharaghatonmathavadha api

(2.7.1164)syat pancata kaladharmo dishŲantah pralayo'tyayah

(2.7.1165)anto nasho dvayor mrityur maraŽam nidhano'striyam

(2.7.1166)parasupraptapancatvaparetapretasamsthitah

(2.7.1167)mritapramitau trishvete cita citya citih striyam

(2.7.1168)kabandho'stri kriya yuktamapamurdhakalevaram

(2.7.1169)shmashanam syat pitrivanam kuŽapah shavamastriyam

(2.7.1170)pragrahopagrahau bandyam kara syat bandhanalaye

(2.7.1171)pumsi bhugnyasavah praŽash caivam jivo'sudharaŽam

(2.7.1172)ayur jivitakalo na jivatur jivanaushadham††† | iti kshatriyavargah

vaishyavargah|

(2.8.1173)uravya uruja arya vaishya bhumisprisho vishah††† | atha vaishyavargah

(2.8.1174)ajivo jivika varta| vrittir vartamajivane

(2.8.1175)striyam krishih pashupalyamvaŽijyam ceti vrittayah

(2.8.1176)seva shvavrittiranritam krishirunchashilam tvritam

(2.8.1177)dve yacita'yacitayor yathasankhym mrita'mrite

(2.8.1178)satyanritam vaŽigbhavah syadriŽam paryu|dancanam

(2.8.1179)uddharo'rthaprayogas tu kusidam vriddhijivika

(2.8.1180)yancaya''ptam yacitakam nimayadapamityakam

(2.8.1181)uttamarŽa|'dhamarŽau| dvau prayoktri grahakau kramat

(2.8.1182)kusidiko vardhu|shiko vriddhyajivash ca vardhushih

(2.8.1183)kshetrajivah karshshakashca krishikash ca krishivalah

(2.8.1184)kshetram vraiheyashaleyam vrihishalyudbhavocitam

(2.8.1185)yavyam yavakyam yashŲikyam yava''dibhavanam hi yat

(2.8.1186)tilyatailinavan mashoma'Žubhangadvirupata

(2.8.1187)maudginakaudraviŽa''di sheshadhanyodbhavakshamam

(2.8.1188)shakakshetra''dike shakashakatam shakashakinam

(2.8.1189)bijakritam tuprakrishŲe sityam krishŲam ca halyavat

(2.8.1190)triguŽakritam tritiyakritam trihalyam trisityamapi tasmin

(2.8.1191)dviguŽakrite tu sarva|m purva|m shambakritamapiha

(2.8.1192)droŽa''Úhaka''di vapa''dau drauŽika''Úhakika''dayah

(2.8.1193)khharivapas tu kharika uttmarŽa|''dayas trishu

(2.8.1194)punnapumsakayor vaprah kedarah kshetramasya tu

(2.8.1195)kaidarakam syat kaidarya|m kshetram kaidarikam gaŽe

(2.8.1196)loshŲani leshŲavah pumsi koŲisho loshŲabhedanah

(2.8.1197)prajanam todanam totram khanitramavadaraŽe

(2.8.1198)datram lavitramabandho yotram yoktramatho phalam

(2.8.1199)nirisham kuŲakam phalah krishako langalam halam

(2.8.1200)godaraŽam ca siro'tha shamya stri yugakilakah

(2.8.1201)isha langaladaŽÚah syat sita langalapaddhatih

(2.8.1202)pumsi medhih khale daru nyastam yat pashubandhane

(2.8.1203)ashur vrihih paŲalah syacchitashukayavau samau

(2.8.1204)tokmas tu tatra harite kalayas tu satinakah

(2.8.1205)hareŽureŽukau ca'smin koradushas tu kodravah

(2.8.1206)mangalyako masuro'tha makushŲhaka mayushŲhakau

(2.8.1207)vanamudge sarshshape tu dvau tantubhakadambakau

(2.8.1208)siddharthas tvesha dhavalo godhumah sumanah samau

(2.8.1209)syad yavakas tu kulmashash caŽako harimanthakah

(2.8.1210)dvau tile tilapejash ca tilapinjash ca nishphale

(2.8.1211)kshavah kshutabhijanano rajika krishŽika''suri

(2.8.1212)striyau kangupriyangu dve atasi syaduma kshuma

(2.8.1213)matulani tu bhangayam vrihi bhedas tvaŽuh puman

(2.8.1214)kimsharuh sasyashukam syat kaŽisham sasyamanjari

(2.8.1215)dhanyam vrihih stambakarih stambo gucchas triŽadinah

(2.8.1216)naÚi nalam ca kaŽÚo'sya palalostri sa nishphalah

(2.8.1217)kaÚangaro busam klibe dhanyatvaci tushah puman

(2.8.1218)shuko'stri shlakshŽatikshŽa'gre shami shimba trishuttare

(2.8.1219)riddhamavasitam dhanyam putam tu bahulikritam

(2.8.1220)masha''dayah shamidhanye shukadhanye yava''dayah

(2.8.1221)shalayah kalamadyash ca shashŲikadyash ca pumsyami

(2.8.1222)triŽadhanyani nivarah stri gavedhur gavedhuka

(2.8.1223)ayogram musalo'stri syadudukhalamulukhalam

(2.8.1224)prasphoŲanam shurpamastri calani titauh puman

(2.8.1225)syutaprasevau kaŽÚolapiŲau kaŲakilinjakau

(2.8.1226)samanau rasavatyam tu pakasthanamahanase

(2.8.1227)paurogavas tadadhyakshah supakaras tu ballavah

(2.8.1228)aralika andhasikah suda audanika guŽah

(2.8.1229)apupikah kandaviko bhakshyakara ime trishu

(2.8.1230)ashmantamuddhanamadhishrayaŽi cullirantika

(2.8.1231)angaradhanika'angarashakaŲyapi hasantyapi

(2.8.1232)hasanyapyatha na stri syadangaro'latamulmukam

(2.8.1233)klibe'mbaripam bhrashŲro na kandur va svedani striyam

(2.8.1234)alinjarah syanmaŽikam karka|ryya|lur galantika

(2.8.1235)piŲharah sthalyukha kuŽÚam kalashas tu trishu dvayoh

(2.8.1236)ghaŲah kuŲanipavastri sharavo vardhamanakah

(2.8.1237)rijisham pishŲapacanam kamso'stri panabhajanam

(2.8.1238)kutuh kritteh snehapatram saiva'lpa kutupah puman

(2.8.1239)sarvamavapanam bhaŽÚam patramatre ca bhajanam

(2.8.1240)darvi|h kambih khajaka ca syat taddur daruhastakah

(2.8.1241)astri shakam haritakam shigrurasya tu naÚika

(2.8.1242)kalambash ca kadambash ca veshavara upaskarah

(2.8.1243)tintiÚikam ca cukram ca vrikshamlamatha vellajam

(2.8.1244)maricam kolakam krishŽabhushaŽam dharmapattanam

(2.8.1245)jirako jaraŽo'jaji kaŽah krishŽe tu jirake

(2.8.1246)sushavi karavi prithvi prithuh kalopakunjika

(2.8.1247)ardrakam shringaberam syadatha chatra vitunnakam

(2.8.1248)kustumbaru ca dhanyakamatha shuŽŲhi mahaushadham

(2.8.1249)strinapumsakayorvishvam nagaram vishvabheshajam

(2.8.1250)aranalakasauvirakulmasha'bhishutani ca

(2.8.1251)avantisomadhanyamlakunjalani ca kanjike

(2.8.1252)sahasravedhi jatukam balhikam hingu ramaŲham

(2.8.1253)tatpatri karavi prithvi bashpika kabari prithuh

(2.8.1254)nisha''khya kancani pita haridra varavarŽimi

(2.8.1255)samudram yat tu lavaŽamakshivam vashiram ca tat

(2.8.1256)saindhavo'stri shitashivam maŽimantham ca sindhuje

(2.8.1257)raumakam vasukam pakyam biÚam ca kritake dvayam

(2.8.1258)sauvarcale'ksharucake tilakam tatra mecake

(2.8.1259)matsyanÚi phaŽitam khaŽÚavikare sharkara sita

(2.8.1260)kurcika kshiravikritih syadrasala tu marjita

(2.8.1261)syattemanam tu nishŲhanam trilinga vasita'vadheh

(2.8.1262)shulakritam bhaŲitram ca shulyamukhyam tu paiŲharam

(2.8.1263)praŽitamupasampannam prayastam syatsusamskritam

(2.8.1264)syatpicchilam tu vijilam sammrishŲam shodhitam same

(2.8.1265)cikkaŽam masriŽam snigdham tulye bhavitavasite

(2.8.1266)apakkam paulirabhyusho lajah pumbhumni ca'kshatah

(2.8.1267)prithakah syaccipiŲako dhana bhrishŲayave striyah

(2.8.1268)pupo'pupah pishŲakah syatkarambho dadhisaktavah

(2.8.1269)bhissa stri bhaktamandho'nnamodano'stri sa didivih

(2.8.1270)bhissaŲa dagdhika sarvarasa'gre maŽÚamastriyam

(2.8.1271)masara''camanisrava maŽÚe bhaktasamudbhave

(2.8.1272)yavagurushŽika shraŽa vilepi tarala ca sa

(2.8.1273)mrakshaŽa'bhyanjane tailam krisarastu tilaudanah

(2.8.1274)gavyam trishu gavam sarvam goviÚgomayastriyam

(2.8.1275)tattu shushkam karisho'stri dugdham kshiram payassamam

(2.8.1276)payasyamajyadadhya''di trapsyam dadhi dhanetarat

(2.8.1277)ghritamajyam havih sarpir navanitam navodghritam

(2.8.1278)tattu haiyangavinam yat hyoghodohodbhavam gritam

(2.8.1279)danÚahatam kalasheyamarishŲamapi gorasah

(2.8.1280)takram hyudashvin mathitam padambvardhambu nirjalam

(2.8.1281)manÚam dadhibhavam mastu piyusho'bhinavam payah

(2.8.1282)ashanaya bubhuksha kshud grasastu kavalah puman

(2.8.1283)sapitih stri tulyapanam sagdhih stri sahabhojanam

(2.8.1284)udanya tu pipasa triŲ tarpo jagdhistu bhojanam

(2.8.1285)jemanam leha aharo nighaso nyada ityapi

(2.8.1286)sauhityam tarpaŽam triptih phela bhuktasamujjhitam

(2.8.1287)kamam prakamam paryaptam nikameshŲam yathepsitam

(2.8.1288)gope gopala gosankhya godhugabhira vallavah

(2.8.1289)gomahishya''dikam padabandhanam dvau gavishvare

(2.8.1290)goman gomi gokulam tu godhanam syatgavam vraje

(2.8.1291)trishvashitangavinam tadgavo yatra'shitah pura

(2.8.1292)uksha bhadro balivarda rishabho vrishabho vrishah

(2.8.1293)anaÚvan saurabheyo gaurukshŽam samhatiraukshakam

(2.8.1294)gavya gotra gavam vatsadhenvor vatsakadhainuke

(2.8.1295)uksha mahan mahokshah syadvriddhokshastu jaradgavah

(2.8.1296)utpanna uksha jatokshah sadyo jatastu tarŽakah

(2.8.1297)shakritkaristu vatsasyad damyavatsatarau samau

(2.8.1298)arshabhyah shaŽÚatayogyah shaŽÚo gopatiriŲcarah

(2.8.1299)skandhadeshe svasya vahah sasna tu galakambalah

(2.8.1300)syannastitastu nasyotah prashŲhavaÚ yugaparshvagah

(2.8.1301)yuga''dinam tu voÚharo yugyaprasangyashakaŲah

(2.8.1302)khanati tena tadvoÚha'syedam halikasairikau

(2.8.1303)dhurvahe dhurya dhaureya dhuriŽah sadhurandharah

(2.8.1304)ubhavekadhuriŽaikadhuravekadhuravahe

(2.8.1305)sa tu sarvadhuriŽah syadyo vai sarvadhura''vahah

(2.8.1306)maheyi saurabheyi gaurusra mata ca shringiŽi

(2.8.1307)arjunyaghnya rohiŽi syaduttama goshu nauciki

(2.8.1308)varŽa''dibhedatsanjnah syuh shabalidhavala''dayah

(2.8.1309)dvihayani dvivarsha gaureka'bda tvekahayani

(2.8.1310)chaturabda caturhaŽyevam tryabda trihayaŽi

(2.8.1311)vasha vandhya'vatoka tu sravadgarbha'tha sandhini

(2.8.1312)akranta vrishabheŽatha vehad garbhopaghatini

(2.8.1313)kalyopasarya prajane prashŲhauhi balagarbhiŽi

(2.8.1314)syadacaŽÚi tu sukara bahusutih pareshŲuka

(2.8.1315)ciraprasuta bashkayaŽi dhenuh syatnavasutika

(2.8.1316)suvrata sukhasandohya pinodhni pivarastani

(2.8.1317)droŽakshira droŽadugdha dhenushya bandhake sthita

(2.8.1318)samamsamina sa yaiva prativarshaprasutaye

(2.8.1319)udhastu klibamapinam samau shivakakilakau

(2.8.1320)na pumsi dama sandanam pashurajjustu damani

(2.8.1321)vaishakhamanthamanthana manthano manthadanÚake

(2.8.1322)kuŲharo danÚavishkambho manthani gargari same

(2.8.1323)ushŲre kramelakamayamahangah karabhah shishuh

(2.8.1324)karabhah syuh shrinkhalaka daravaih padabandhanaih

(2.8.1325)aja cchagi shubhacchagabastacchagalaka aje

(2.8.1326)meÚhrorabhroraŽorŽayu mesha vrishŽaya eÚake

(2.8.1327)ushŲrorabhra'javrinde syadaushŲrakaurabhraka''jakam

(2.8.1328)cakrivantastu valeya rasabha gardabhah kharah

(2.8.1329)vaidehakah sarthavaho naigamo vaŽijo vaŽik

(2.8.1330)paŽyajivo hyapaŽikah krayavikrayikashca sah

(2.8.1331)vikreta syadvikrayikah krayikakrayikau samau

(2.8.1332)vaŽijyam tu vaŽijya syan mulyam vasno'pyavakrayah

(2.8.1333)nivi paripaŽo muladhanam labho'dhikam phalam

(2.8.1334)paridanam parivarto naimeyaniyamavapi

(2.8.1335)pumanupanidhirnyasah pratidanam tadarpaŽam

(2.8.1336)kraye prasaritam krayyam kreyam kretavyamatrake

(2.8.1337)vikreyam paŽitavyam ca paŽyam krayya''dayastrishu

(2.8.1338)klibe satyapanam satyankarah satyakritih striyam

(2.8.1339)vipaŽo vikrayah sankhyah sankhyeye hyadasha trishu

(2.8.1340)vimshatya''dyah sadaikatve sarvah sankhyeyasankhyayoh

(2.8.1341)sankhya'rthe dvibahutve stas tasu ca''navateh striyah

(2.8.1342)pankteh shatasahasra''di kramaddashaguŽottaram

(2.8.1343)yautavam druvayam payyamiti mana'rthakam trayam

(2.8.1344)manam tulanguliprasthair gunjah panja''dyamashakah

(2.8.1345)te shoÚasha'kshah karsho'stri palam karshacatushŲayam

(2.8.1346)suvarŽabistau hemno'kshe kurubistastu tatpale

(2.8.1347)tula striyam palashatam bharah syadvimshatistulah

(2.8.1348)acito dasha bharah syuh shakaŲo bhara acitah

(2.8.1349)karshapaŽah karshikah syatkarshike tamrike paŽah

(2.8.1350)astriyamaÚhakadroŽau khari vaho nikuncakah

(2.8.1351)kuÚavah prastha itya''dyah parimaŽa'rthakah prithak

(2.8.1352)padasturiyo bhagah syadamshabhagau tu vaŽŲake

(2.8.1353)dravyam vittam svapateyam rikthamriktham dhanam vasu

(2.8.1354)hiraŽyam draviŽam dyumnamartharaivibhava api

(2.8.1355)syatkoshashca hiraŽyam ca hemarupye krita'krite

(2.8.1356)tabhyam yadanyat tatkupyam rupyam tad dvayamahatam

(2.8.1357)garutmatam marakatamashmagarbho harinmaŽih

(2.8.1358)shoŽaratnam lohitakah padmarago'tha mauktikam

(2.8.1359)mukta'tha vidrumah pumsi pravalam punnapumsakam

(2.8.1360)ratnam maŽirdvayorashmajatau mukta''dike'pi ca

(2.8.1361)svarŽam suvarŽam kanakam hiraŽyam hemakaŲakam

(2.8.1362)tapaniyam shatakumbham gangeyambharma karvuram

(2.8.1363)camikaram jatarupam maharajatakancane

(2.8.1364)rukmam kartasvaram jambunadamashŲapado'striyam

(2.8.1365)alankarasuvarŽam yacchringikanakamityadah

(2.8.1366)durvarŽam rajatam rupyam kharjuram shvetamityapi

(2.8.1367)ritih striyamarakuŲo na striyamatha tamrakam

(2.8.1368)shulbam mlecchamukham dvyashŲavarishŲodumbaraŽi ca

(2.8.1369)loho'stri shastrakam tikshŽam pinÚam kalayasa'yasi

(2.8.1370)ashmasaro'tha maŽÚuram simhaŽamapi tanmale

(2.8.1371)sarvam ca taijasam lauham vikarastvayasah kushi

(2.8.1372)ksharah kaco'tha capalo rasah sutashca parade

(2.8.1373)gavalam mahisham shringamabhrakam girija'male

(2.8.1374)srotonjanam tu mauviram kapotanjanayamune

(2.8.1375)tutthanjanam shikhigrivam vitunnakamayurake

(2.8.1376)karpari davinkakkatodbhavam tuttham rasanjanam

(2.8.1377)rasagarbham tarkshyashailam gandhashmani tu gandhikah

(2.8.1378)saugandhikashca cakshushyakulalyau tu kulatthika

(2.8.1379)ritipushpam pushpake tu pushpakam kusumanjanam

(2.8.1380)pinjaram pitanam talamalam ca haritalake

(2.8.1381)gaireyamarthyam girijamashmajam ca shilajatu

(2.8.1382)volagandharasapraŽapiŽÚagoparasah samah

(2.8.1383)ÚiŽÚiro'bdhikaphah phenah sinduram nagasambhavam

(2.8.1384)nagasisakayogeshŲavapraŽi trishu pincaŲam

(2.8.1385)rangavange atha picus tulo'tha kamalottaram

(2.8.1386)syatkusumbham vahnishikham maharajanamityapi

(2.8.1387)meshakambala urŽayuh shashorŽam shashalomani

(2.8.1388)madhu kshaudram makshika''di madhucchishŲam tu sikthakam

(2.8.1389)manahshila manogupta manohva nagajihvika

(2.8.1390)naipali kunaŲi gola yavaksharo yavagrajah

(2.8.1391)pakyo'tha sarjikaksharah kapotah sukhavarcakah

(2.8.1392)sauvarcalam syadrucakam tvakkshiri vamsharocana

(2.8.1393)shigrujam shvetamaricam moraŲam mulamaikshavam

(2.8.1394)granthikam pippalimulam caŲikashira ityapi

(2.8.1395)golomi bhutakesho na patrangam raktacandanam

(2.8.1396)trikaŲu tryupaŽam vyopam triphala tu phalatrikam

| iti vaishyavargah 9 atra mulashlokah 111

shudravargah|

(2.8.1397)shudrash ca'varavarŽash ca vrishalash ca jaghanyajah†† | atha shudravargah

(2.8.1398)acaŽÚalat tu sankirŽa ambashŲhakaraŽa'dayah

(2.8.1399)shudravishos tu karaŽo'mbashŲho vaishyadvijanmanoh

(2.8.1400)shudrakshatriyayorugro magadhahkshatriyavishoh

(2.8.1401)mahisho'ryakshatriyayoh kshatta'ryashudrayoh sutah

(2.8.1402)brahmaŽyam kshatriyat sutas tasyam vaidehako vishah

(2.8.1403)rathakaras tu mahishyat karaŽyam yasya sambhavah

(2.8.1404)syac caŽÚalas tu janito brahmaŽyam vrishalena yah

(2.8.1405)karuh shilpi samhatais tair dvayoh shreŽih sajatibhih

(2.8.1406)kulakah syat kulashreshŲhi malakaras tu malikah

(2.8.1407)kumbhakarah kulalah syat palagaŽÚas tu lepakah

(2.8.1408)tantuvayah kuvindah syat tunnavayas tu saucikah

(2.8.1409)rangajivash citrakarah shastramarjo'si dhavakah

(2.8.1410)padakric carmakarah syad vyokaro lohakarakah

(2.8.1411)naÚindhamah svarŽakarah kalado rukmakarakah

(2.8.1412)syacchankhikah kambavikah shaulbikas tamrakuŲŲakah

(2.8.1413)taksha tu vardhakis tvashŲa rathakarashca kashŲhataŲ

(2.8.1414)grama'dhino gramatakshah kauŲataksho'nadhinakah

(2.8.1415)kshuri muŽÚi divakirtinapita'ntavasayinah

(2.8.1416)nirŽejakah syad rajakah shauŽÚiko maŽÚaharakah

(2.8.1417)jabalah syadajajivo devajivas tu devalah

(2.8.1418)syan maya shambari mayakaras tu pratiharakah

(2.8.1419)shailalinas tu shailusha jayajivah krishashvinah

(2.8.1420)bharata ityapi naŲash caraŽas tu kushilavah

(2.8.1421)mardangika maurajikah paŽivadas tu paŽighah

(2.8.1422)veŽudhmah syur vaiŽavika viŽavadas tu vaiŽikah

(2.8.1423)jivantakah shakuniko dvau vagurikajalikau

(2.8.1424)vaitamsikah kauŲikash ca mamsikash ca samam trayam

(2.8.1425)bhritako bhritibhuk karmakaro vaitaniko'pi sah

(2.8.1426)vartavaho vaivadhiko bharavahas tu bharikah

(2.8.1427)vivarŽah pamaro nicah prakritash ca prithagjanah

(2.8.1428)nihino'pasado jalmah kshullakash cetarash ca sah

(2.8.1429)bhritye daseradaseyadasagopyakaceŲakah

(2.8.1430)niyojyakinkarapraishyabhujishyaparicarakah

(2.8.1431)paracitapariskandaparajataparaidhitah

(2.8.1432)mandas tundaparimrija alasyah shitako'laso'nushŽah

(2.8.1433)dakshe tu chaturapeshalapaŲavah sutthana ushŽash ca

(2.8.1434)caŽÚalaplavamatangadivakirtijanangamah

(2.8.1435)nipadashvapacavantevasicaŽÚalapukkasah

(2.8.1436)bhedah |kiratashabarapulinda mlecchajatayah

(2.8.1437)vyadho mrigavadhajivo mrigayur lubdhako'pi sah

(2.8.1438)kauleyakah sarameyah kukkuro mrigadamshakah

(2.8.1439)shunako bhapakah shva syadalarkas tu sa yogitah

(2.8.1440)shva vishvakadrur mrigayakushalah sarama shuni

(2.8.1441)viŲcarah sukaro gramyo varkaras taruŽah pashuh

(2.8.1442)acchodanam mrigavyam syadakheŲomrigaya striyam

(2.8.1443)dakshiŽa'rur lubdhayogad dakshiŽerma kurangakah

(2.8.1444)cauraikagarikastenadasyutaskaramopakah

(2.8.1445)pratirodhiparaskandipaŲaccaramalimlucah

(2.8.1446)caurika stainyacaurye ca steyam loptram tu taddhane

(2.8.1447)vitamsas tupakaraŽam bandhane mrigapakshiŽam

(2.8.1448)unmathah kuŲayantram syad vagura mrigabandhani

(2.8.1449)shulbam varaŲakam stri tu rajjus trishu vaŲi guŽah

(2.8.1450)udghaŲanam ghaŲiyantram salilodvahanam praheh

(2.8.1451)pumsi vema vayadaŽÚah sutraŽi nari tantavah

(2.8.1452)vaŽir vyutih striyau tulye pustam lepya''dikarmaŽi

(2.8.1453)pancalika puttrika syad vastradanta''dibhih krita

(2.8.1454)jatutrapuvikare tu jatupam trapusham trishu

(2.8.1455)piŲakah peŲakah peŲamanjusha'tha vihangika

(2.8.1456)bharayashŲis tada''lambi shikyam kaco'tha paduka

(2.8.1457)padurupanat stri saiva'nupadina pada''yata

(2.8.1458)naddhni vardhni varatra syadashva''des taÚani kasha

(2.8.1459)caŽÚalika tu kaŽÚola viŽa caŽÚalavallaki

(2.8.1460)naraci syadeshaŽika shaŽas tu nikashah kashah

(2.8.1461)vrashcanahpatraparashuripika tulika same

(2.8.1462)taijasavartani musha bhastra carmaprasevika

(2.8.1463)asphoŲani vedhanika kripaŽi kartari same

(2.8.1464)vrikshadani vrikshabhedi Ųankah pashaŽadaraŽah

(2.8.1465)krakaco'stri karapatramara carmaprabhedhika

(2.8.1466)surmi sthuŽa'yahpratima shilpam karma kala''dikam

(2.8.1467)pratimanam pratibimbam pratima pratiyatana praticchaya

(2.8.1468)pratikritirarca pumsi pratinidhirupamopamanam syat

(2.8.1469)vacyalingah samas tulyah sadrikshah sadrishah sadrik

(2.8.1470)sadharaŽah samanash ca syuruttarapade tvami

(2.8.1471)nibhasankashanikashapratikashopama''dayah

(2.8.1472)karmaŽya tu vidhabhrityabhritayo bharma vetanam

(2.8.1473)bharaŽyam bharaŽam mulyam nirveshah paŽa ityapi

(2.8.1474)sura halipriya hala parisrud varuŽatmaja

(2.8.1475)gandhottamaprasannerakadambaryah parisruta

(2.8.1476)madira kashyamadye capyavadamshas tu bhakshaŽam

(2.8.1477)shuŽÚapanam madasthanam madhuvara madhukramah

(2.8.1478)madhvasavo madhavako madhu madhvikamadvayoh

(2.8.1479)maireyamasavah sidhur mandako jagalah samau

(2.8.1480)sandhanam syadabhishavah kiŽvam pumsi tu nagnahuh

(2.8.1481)karottarah suramaŽÚa apanam panaghoshŲhika

(2.8.1482)capako'stri panapatram sarako'pyanutarshaŽam

(2.8.1483)dhurto'kshadevi kitavo'kshadhurto dyutakrit samah

(2.8.1484)syur lagnakah pratibhuvah sabhika dyutakarakah

(2.8.1485)dyuto'striyamakshavati kaitavam paŽa ityapi

(2.8.1486)paŽo'ksheshu glaho'kshas tu devanah pashakash ca te

(2.8.1487)pariŽayas tu shariŽam samantat nayane'striyam

(2.8.1488)ashŲapadam shariphalam praŽivrittam samahvayah

(2.8.1489)ukta bhuriprayogatvadekasmin ye'tra yaugikah

(2.8.1490)taddharmyadanyato vrittavutdya linga'ntare'pi te

| iti shudravargah 10 atra mulashlokah 46 || kshe ||

(2.8.1491)ityamarasimhakritau namalinganushasane dvitiyah kaŽÚo

(2.8.1492)bhumya''dihsa'nga eva samarthitah | atra mulashlokah 735

(2.8.1493)sarve ca militva750praka mu shlo 281 | kshe shlo 18 sarvemi299 |

(2.8.1494)evam mu shlo 1017 kshe shlo 32sarve mi 1049

Chapter 3

 

amarakosha evam namalinganushasanam khaŽÚa 3 ..

 

tritiyam samanyakaŽÚam†† | atha visheshyanighnavargah |

(3.0.1)visheshya nighnaih sankirŽairnana'rthairavyayairapi

(3.0.2)linga''di sangrahair vargah samanye vargasamshrayah

paribhasha |

(3.0.3)stridara''dyair yad visheshyam yadrishaih prastutam padaih

(3.0.4)guŽadravyakriyashabdas tatha syus tasya bhedakah

(3.1.5)††††††††††† visheshyanighnavargah

(3.1.6)kshemankaro'rishŲatatishshivatatishshivankarah

(3.1.7)sukriti puŽyavan dhanyo mahecchas tu mahashayah

(3.1.8)hridayaluh suhridayo mahotsaho mahodyamah

(3.1.9)praviŽe nipuŽa'bhijnavijnanishŽatashikshitah

(3.1.10)vaijnanikah kritamukhah kriti kushala ityapi

(3.1.11)pujyah pratikshyah samshayikah samshayapannamanasah

(3.1.12)dakshiŽiyo dakshiŽarhas tatra dakshiŽya ityapi

(3.1.13)syur vadanyasthulalakshyadanashauŽÚa bahuprade

(3.1.14)jaivatrikah syadayushmanantarvaŽis tu shastravit

(3.1.15)parikshakah karaŽiko varadas tu samarddhakah

(3.1.16)harshamaŽo vikurvaŽah pramana hrishŲamanasah

(3.1.17)durmana vimana antarmanah syadutka unmanah

(3.1.18)dakshiŽe saralodarau sukalo datribhoktari

(3.1.19)tatpare prasita''saktavishŲarthodyukta utsukah

(3.1.20)pratite prathitakhyatavitta vijnatavishrutah

(3.1.21)guŽaih pratite tu kritalakshaŽa''hatalakshaŽau

(3.1.22)ibhya aÚhyo dhani svami tvishvarah patirishita

(3.1.23)adhibhur nayako neta prabhuh parivriÚho'dhipah

(3.1.24)adhikardhih samriddhah syat kuŲumbavyapritas tu yah

(3.1.25)syadabhyagarikas tasminnupadhish ca pumanayam

(3.1.26)varangarupopeto yassimhasamhanano hi sah

(3.1.27)nirvaryah karyakarta yah sampannah satvasampada

(3.1.28)avaci muko'tha manojavasah pitrisannibhah

(3.1.29)satkritya'lankritam kanyam yo dadati sa kukudah

(3.1.30)lakshmivan lakshmaŽah shrilah shriman snigdhastu vatsalah

(3.1.31)syad dayaluh karuŽikah kripaluh suratassamah

(3.1.32)svatantro'pavritah svairi svacchando niravagrahah

(3.1.33)paratantrah paradhinah paravan nathavanapi

(3.1.34)adhino nighna ayatto'svacchando grihyako'pyasau

(3.1.35)khalapuh syad bahukaro dirghasutrash cirakriyah

(3.1.36)jalmo'samikshyakari syat kuŽŲho mandah kriyasu yah

(3.1.37)karmakshamo'lankarmaŽah kriyavan karmasudyatah

(3.1.38)sa karmah karmashilo yah karmashuras tu karmaŲhah

(3.1.39)bharaŽyabhuk karmakarah karmakaras tu tat kriyah

(3.1.40)apasnato mritasnata amishashi tu shaushkulah

(3.1.41)bubhukshitah syat kshudhito jighatsurashanayitah

(3.1.42)parannah parapiŽÚado bhakshako ghasmaro'dbharah

(3.1.43)adyunah syadaudariko vijigishavivarjite

(3.1.44)ubhau tvatmambharih kukshimbharih svodarapurake

(3.1.45)sarvanninas tu sarvannabhoji gridhnustugardhanah

(3.1.46)lubdho'bhilapukas trishŽak samau lolupalolubhau

(3.1.47)sonmadas tunmadishŽuh syadavinitah samuddhatah

(3.1.48)matte shauŽÚotkaŲakshibah kamuke kamita'nukah

(3.1.49)kamrah kamayita'bhikah kamanah kamano'bhikah

(3.1.50)vidheyo vinayagrahi vacanesthita ashravah

(3.1.51)vashyah praŽeyo nibhritavinitaprashritah samah

(3.1.52)dhrishŲe dhrishŽag viyatash ca pragalbhah pratibhanvite

(3.1.53)syadadhrishŲe tu shalino vilaksho vismayanvite

(3.1.54)adhire kataras traste bhirubhirukabhilukah

(3.1.55)ashamsurashamsitari grihayalur grahitari

(3.1.56)shraddhaluh shraddhaya yukte patayalus tu patuke

(3.1.57)lajjashile'patrapishŽur vandarurabhivadake

(3.1.58)shararur ghatuko himsrah syad varddhishŽus tu varddhanah

(3.1.59)utpatishŽus tutpatita'lankarishŽus tu maŽÚanah

(3.1.60)bhushŽur shvavishŽur bhavita vartishŽur vartanah samau

(3.1.61)nirakarishŽuh kshipnuh syat sandrasnigdhas tu medurah

(3.1.62)jnata tu viduro vindur vikasi tu vikasvarah

(3.1.63)visritvaro visrimarah prasari ca visariŽi

(3.1.64)sahishŽuh sahanah kshanta titikshuh kshamita kshami

(3.1.65)krodhano'marshaŽah kopi caŽÚas tvatyantakopanah

(3.1.66)jagaruko jagarita ghurŽitah pracalayitah

(3.1.67)svapnak shayalur nidralur nidraŽashayitau samau

(3.1.68)paranmukhah paracinah syadavanpyadhomukhah

(3.1.69)devanancati devadryan vishvadryan vishvagancati

(3.1.70)yassahancati sadhryan sa sa tiryan yastiro'ncati

(3.1.71)vado vadavado vakta vagisho vakpatissamau

(3.1.72)vacoyuktipaŲurvagmi vavaduko'tivaktari

(3.1.73)syaj jalpakas tu vacalo vacaŲo bahugarhyavak

(3.1.74)durmukhe mukhara'baddhamukhau shaklah priyamvade

(3.1.75)lohalah syadasphuŲavag garhyavadi tu kadvadah

(3.1.76)samau kuvadakucarau syadasaumyasvaro'svarah

(3.1.77)ravaŽah shabdano nandivadi nandikarah samau

(3.1.78)jaÚo'jna eÚamukastu vaktum shrotumashikshite

(3.1.79)tushŽimshilas tu tushŽiko nagno'vasa digambare

(3.1.80)nishkasito'vakrishŲah syadapadhvastas tu dhikkritah

(3.1.81)attagarvo'bhibhutah syad dapitah sadhitah samau

(3.1.82)pratyadishŲo nirastah syat pratyakhyato nirakritah

(3.1.83)nikritah syad viprakrito vipralabdhas tu vancitah

(3.1.84)manohatah pratihatah pratibaddho hatash ca sah

(3.1.85)adhikshiptah pratikshipto baddhe kilitasamyatau

(3.1.86)apanna apatpraptah syat kandishiko bhayadrutah

(3.1.87)aksharitah ksharito'bhishaste sankasuko'sthire

(3.1.88)vyasanartoparaktau dvau vihastavyakulau samau

(3.1.89)viklavo vihvalah syat tu vivasho'rishŲadushŲadhih

(3.1.90)kashyah kashyarhe sannaddhe tvatatayi vadhodyate

(3.1.91)dveshye tvakshigato vadhyah shirshacchedya imau samau

(3.1.92)vishyo visheŽa yo vadhyo musalyo musalena yah

(3.1.93)shishvidano'krishŽakarma capalash cikurah samau

(3.1.94)doshaikadrik purobhagi nikritas tvanrijuh shaŲhah

(3.1.95)karŽejapah sucakah syat pishuno durjanah khalah

(3.1.96)nrishamso ghatukah krurah papo dhurtas tu vancakah

(3.1.97)ajne muÚhayathajatamurkhavaidheyabalishah

(3.1.98)kadarye kripaŽakshudrakimpacanamitampacah

(3.1.99)nihsvas tu durvidho dino daridro durgato'pi sah

(3.1.100)vaniyako yacanako margaŽo yacaka'rthinau

(3.1.101)ahankaravanahamyuh shubhamyus tu shubhanvitah

(3.1.102)divyopapaduka deva nrigava''dya jarayujah

(3.1.103)svedajah krimidamsha''dyah pakshisarpa''dayo'ŽÚajah |

iti praŽivargah atra mulashlokah 50 ||

(3.1.104)udbhidas tarugulma''dya udbhidudbhijjamudbhidam

(3.1.105)sundaram ruciram caru sushamam sadhu shobhanam

(3.1.106)kantam manoramam rucyam manojnam manju manjulam

(3.1.107)ramyam manoharam saumyam bhadrakam ramaŽiyakam

(3.1.108)tadasecanakam tripter nastyanto yasya darshanat

(3.1.109)abhishŲe'bhipsitam hridyam dayitam vallabham priyam

(3.1.110)nikrishŲapratikrishŲa'rvarephayapya'vama'dhamah

(3.1.111)kupuyakutsita'vadyakheŲagarhya'Žakah samah

(3.1.112)malimasam tu malinam kaccaram maladushitam

(3.1.113)putam pavitram medhyam ca vidhram tu vimala'rthakam

(3.1.114)nirŽiktam shodhitam mrishŲam nihshodhyamanavaskaram

(3.1.115)asaram phalgu shunyam tu vashikam tucchariktake

(3.1.116)klibe pradhanam pramukhapraveka'nuttamottamah

(3.1.117)mukhyavaryavareŽyash ca pravarho'navarardhyavat

(3.1.118)parardhya'grapragraharapragraya'graya'griyamagriyam

(3.1.119)shreyan shreshŲhah pushkalah syat sattamash ca'tishobhane

(3.1.120)syuruttarapade vyaghrapungavarshabhakunjarah

(3.1.121)simhashardulanaga''dyah pumsi shreshŲha'rthagocarah

(3.1.122)apragrayam dvayahine dve apradhanopasarjane

(3.1.123)vishankaŲam prithu brihad vishalam prithulam mahat

(3.1.124)vaÚroruvipulam pinapivni tu sthulapivare

(3.1.125)stoka'lpakshullakah sukshmam shlakshŽam dabhram krisham tanu

(3.1.126)striyam matra truŲih pumsi lavaleshakaŽa'Žavah

(3.1.127)atyalpe'lpishŲhamalpiyah kaniyo'Žiya ityapi

(3.1.128)prabhutam pracuram prajyamadabhram bahulam bahu

(3.1.129)puruhuh puru bhuyishŲham spharam bhuyasha cabhuri ca

(3.1.130)parah shata''dyas te yesham para sankhya shata''dikat

(3.1.131)gaŽaniye tu gaŽeyam sankhyate gaŽitamatha samam sarvam

(3.1.132)vishvamashesham kritsnam samastanikhila'khilani nihshesham

(3.1.133)samagram sakalam purŽamakhaŽÚam syadanunake

(3.1.134)ghanam nirantaram sandram pelavam viralam tanu

(3.1.135)samipe nikaŲa''sannasannikrishŲasaniÚavat

(3.1.136)sadesha'bhyashasavidhasamaryadasaveshavat

(3.1.137)upakaŽŲha'ntika'bhyarŽa'bhyagra apyabhito'vyayam

(3.1.138)samsakte tvavyavahitamapadantaramityapi

(3.1.139)nedishŲhamantikatamam syad duram viprakrishŲakam

(3.1.140)daviyash ca davishŲham ca suduram dirghamayatam

(3.1.141)vartulam nistalam vrittam bandhuram tunnatanatam

(3.1.142)uccapramshunnatodagrocchritastunge'tha vamane

(3.1.143)nyannicakharvahrasvah syuravagre'vanata''natam

(3.1.144)aralam vrijinam jihmamurmimat kuncitam natam

(3.1.145)aviddham kuŲilam bhugnam vellitam vakramityapi

(3.1.146)rijavajihmapraguŽau vyaste tvapraguŽa''kulau

(3.1.147)shashvatas tu dhruvo nityasadatanasanatanah

(3.1.148)sthasnuh sthiratarah stheyanekarupataya tu yah

(3.1.149)kalavyapi sa kuŲasthah sthavaro jangametarah

(3.1.150)carishŽu jangamacaram trasamingam caracaram

(3.1.151)calanam kampanam kampram calam lolam calacalam

(3.1.152)cancalam taralam caiva pariplavapariplave

(3.1.153)atiriktah samadhiko dhriÚhasandhis tu samhatah

(3.1.154)khakkhaŲam kaŲhinam kruram kaŲhoram nishŲhuram dhriÚham

(3.1.155)jaraŲham murtiman murtam pravriddham prauÚhamedhitam

(3.1.156)puraŽe pratanapratnapuratanacirantanah

(3.1.157)pratyagro'bhinavo navyo navino nutano navah

(3.1.158)nutnash ca sukumaram tu komalam mridulam mridu

(3.1.159)anvaganvakshamanuge'nupadam klibamavyayam

(3.1.160)pratyaksham syadaindriyakamapratyakshamatindriyam

(3.1.161)ekatano'nanyavrittiraikagraikayanavapi

(3.1.162)apyekasarga ekagryo'pyekayanagato'pi sah

(3.1.163)pumsyadih purvapaurastyaprathama''dya atha'striyam

(3.1.164)anto jaghanyam caramamantyapashcatyapashcimah

(3.1.165)mogham nirarthakam spashŲam sphuŲam pravyaktamulbaŽam

(3.1.166)sadharaŽam tu samanyamekaki tveka ekakah

(3.1.167)bhinna'rthaka anyatara ekam tvo'nyetaravapi

(3.1.168)uccavacam naikabhedamuccaŽÚamavilambitam

(3.1.169)aruntudas tu marmasprigabadham tu nirargalam

(3.1.170)prasavyam pratikulam syadapasavyamapashŲhu ca

(3.1.171)vamam sharire savyam syadapasavyam tu dakshiŽam

(3.1.172)sankaŲam na tu sambadhahkalilam gahanam same

(3.1.173)sankirŽe sankula''kirŽe muŽÚitam parivapitam

(3.1.174)granthitam sanditam dribdham visritam vistritam tatam

(3.1.175)antargatam vismritam syat praaptapraŽihite same

(3.1.176)vellitaprenkhita''dhutacalita''kampita dhute

(3.1.177)nuttanunna'stanishŲhayuta''viddhakshipteritah samah

(3.1.178)parikshiptam tu nivrittam mushitam mushita'rthakam

(3.1.179)pravriddhaprasrite nyastanisrishŲe guŽita''hate

(3.1.180)nidigdhopacite guÚhagupte guŽŲhitarushite

(3.1.181)druta'vadirŽe udgurŽodyate kacitashikyite

(3.1.182)ghraŽaghrate digdhalipte samudaktoddhrite same

(3.1.183)veshŲitamsyad valayitam samvitam ruddhamavritam

(3.1.184)rugŽam bhugne'tha nishitakshŽutashatanitejite

(3.1.185)syad vinashonmukham pakvamhriŽahritau tu lajjite

(3.1.186)vritte tu vritavyavrittau samyojita upahitah