Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sanskrit > Panini Ashtadhyayi

Panini ashtadhyayi

 

    paaNiniikR^ita ashhTaadhyaayii

 

1.1.1 vriddhirat aic |

 

1.1.2 at en gunah |

 

1.1.3 iko gunavriddhi |

 

1.1.4 na dhatulope ardhadhatuke |

 

1.1.5 k-n- iti ca |

 

1.1.6 didhivevi itam |

 

1.1.7 halah anantarah samyogah |

 

1.1.8 mukhanasikavacanah anunasikah |

 

1.1.9 tulya asyaprayatnam savarnam |

 

1.1.10 na ac halau |

 

1.1.11 it utet dvivacanam pragrihyam |

 

1.1.12 adaso mat |

 

1.1.13 she |

 

1.1.14 nipata eka ac anan |

 

1.1.15 ot |

 

1.1.16 sambuddhau shakalyasya itau anarshe |

 

1.1.17 unah |

 

1.1.18 u |

 

1.1.19 it utau ca saptamyarthe |

 

1.1.20 dadha ghu adap |

 

1.1.21 adyantavat ekasmin |

 

1.1.22 taraptamapau ghah |

 

1.1.23 bahuganavatu-dati sankhya |

 

1.1.24 sh-na anta shat |

 

1.1.25 dati ca |

 

1.1.26 ktaktavatu nishtha |

 

1.1.27 sarvaadini sarvanamani |

 

1.1.28 vibhasha diksamase bahuvrihau |

 

1.1.29 na bahuvrihau |

 

1.1.30 tritiyasamase |

 

1.1.31 dvandve ca |

 

1.1.32 vibhasha jasi |

 

1.1.33 prathamacaramataya alpa ardhakatipayanemashca |

 

1.1.34 purvapara avara dakshina uttara apara adharani vyavasthayam asanjnayam |

 

1.1.35 svam ajnatidhana akhyayam |

 

1.1.36 antaram bahiryoga upasamvyanayoh |

 

1.1.37 svaradinipatam avyayam |

 

1.1.38 taddhitashca asarvavibhaktih |

 

1.1.39 kritm ec antah |

 

1.1.40 ktvatosunkasunah |

 

1.1.41 avayibhavah ca |

 

1.1.42 shi sarvanamasthanam |

 

1.1.43 sut anapumsakasya |

 

1.1.44 na va iti vibhasha |

 

1.1.45 ik yanah samprasaranam |

 

1.1.46 adyantau taki tau |

 

1.1.47 m i t acah antyat parah |

 

1.1.48 eca ik hrasva adeshe |

 

1.1.49 shashthi sthaneyoga |

 

1.1.50 sthane antaratamah |

 

1.1.51 uran raparah |

 

1.1.52 alah antyasya |

 

1.1.53 n- i tca |

 

1.1.54 adeh parasya |

 

1.1.55 aneka al sh i tsarvasya |

 

1.1.56 sthanivad adeshah analvidhau |

 

1.1.57 acah parasmin purvavidhau |

 

1.1.58 na pada antadvirvacanavareyalopasvarasavarna anusvaradirghajah carvidhishu |

 

1.1.59 dvirvacane aci |

 

1.1.60 adarshanam lopah |

 

1.1.61 pratyayasya lukshlulupah |

 

1.1.62 pratyayalope pratyayalakshanam |

 

1.1.63 na lumata angasya |

 

1.1.64 acah antya adi ti |

 

1.1.65 alah antyat purva upadha |

 

1.1.66 tasmin iti nirdishte purvasya |

 

1.1.67 tasmad ity uttarasya |

 

1.1.68 svam rupam shabdasya ashabdasanjna |

 

1.1.69 an ut it savarnasya ca apratyayah |

 

1.1.70 taparah tatkalasya |

 

1.1.71 adirantyena saha i ta |

 

1.1.72 yena vidhih tadantasya |

 

1.1.73 vriddhiryasya acam adih tad vriddham |

 

1.1.74 tyadadini ca |

 

1.1.75 en pracam deshe |

 

1.2.1 gankutadibhyah an-n- i t n- i t |

 

1.2.2 vija it |

 

1.2.3 vibhasha urnoh |

 

1.2.4 sarvadhatukam api t |

 

1.2.5 asamyogat lit ki t |

 

1.2.6 indhibhavatibhyam ca |

 

1.2.7 mridamridagudhakushaklishavadavasah krva |

 

1.2.8 rudavidamushagrahisvapipracchah san ca |

 

1.2.9 iko jhal |

 

1.2.10 halantat ca |

 

1.2.11 linsicau atmanepadeshu |

 

1.2.12 uh ca |

 

1.2.13 va gamah |

 

1.2.14 hanah sic |

 

1.2.15 yamo gandhane |

 

1.2.16 vibhasha upayamane |

 

1.2.17 stha- ghvorit ca |

 

1.2.18 na ktva sa it |

 

1.2.19 nishtha shinsvidimidikshvididhrishah |

 

1.2.20 mrishah titikshayam |

 

1.2.21 ut upadhat bhava adikarmanoranyatarasyam |

 

1.2.22 punah ktva ca |

 

1.2.23 na upadhat thapha antat va |

 

1.2.24 vanci lunci ritah ca |

 

1.2.25 trishimrishikrisheh kashyapasya |

 

1.2.26 ralo u i upadhat haladeh san ca |

 

1.2.27 ukalah ac hrasvadirghaplutah |

 

1.2.28 acashca |

 

1.2.29 uccairudattah |

 

1.2.30 nicairanudattah |

 

1.2.31 samaharah svaritah |

 

1.2.32 tasya adita udattam ardhahrasvam |

 

1.2.33 ekashruti durat sambuddhau |

 

1.2.34 yajnakarmani ajapanyunkhasamasu |

 

1.2.35 uccaistaram va vashatkarah |

 

1.2.36 vibhasha chandasi |

 

1.2.37 na subrahmanyayam svaritasya tu udattah |

 

1.2.38 devabrahmanoranudattah |

 

1.2.39 svaritat samhitayam anudattanam |

 

1.2.40 udattasvaritaparasya sannatarah |

 

1.2.41 aprikta eka al pratyayah |

 

1.2.42 tatpurushah samana adhikaranah karmadharayah |

 

1.2.43 prathamanirdishtam samasa upasarjanam |

 

1.2.44 ekavibhakti ca aurvanipate |

 

1.2.45 arthavad adhaturapratyayah pratipadikam |

 

1.2.46 krittaddhitasamasashca |

 

1.2.47 hrasvo napumsake pratipadikasya |

 

1.2.48 gostriyorupasarjanasya |

 

1.2.49 luk taddhitaluki |

 

1.2.50 it gonyah |

 

1.2.51 lupi yuktavat vyaktivacane |

 

1.2.52 visheshananam ca ajateh |

 

1.2.53 tad ashishyam sanjnapramanatvat |

 

1.2.54 lup yoga aprakhyanat |

 

1.2.55 yogapramane ca tadabhave adarshanam syat |

 

1.2.56 pradhanapratyaya arthavacanam arthasya anyapramanatvat |

 

1.2.57 kala upasarjane ca tulyam |

 

1.2.58 jatyakhyayam ekasmin bahuvacanam anyatarasyam |

 

1.2.59 asmado dvayoshca |

 

1.2.60 phalguniproshthapadanam ca nakshatre |

 

1.2.61 chandasi punarvasvorekavacanam |

 

1.2.62 visakhayoh ca |

 

1.2.63 tishyapunarvasvornakshatradvandve bahuvacanasya dvivacanam nityam |

 

1.2.64 sarupanam ekashesha ekavibhaktau |

 

1.2.65 vriddho yuna tad lakshanash cedeva visheshah |

 

1.2.66 stri pumvat ca |

 

1.2.67 puman striya |

 

1.2.68 bhratriputrau svasriduhitribhyam |

 

1.2.69 napumsakam anapumsakena ekavat a asya nyatarasyam |

 

1.2.70 pita matra |

 

1.2.71 shvashurah shvashrva |

 

1.2.72 tyadadini sarvairnityam |

 

1.2.73 gramyapashusangheshu ataruneshu stri |

 

1.3.1 bhuvadayo dhatavah |

 

1.3.2 upadeshe ac anunasika it |

 

1.3.3 hal antyam |

 

1.3.4 na vibhaktau tusmah |

 

1.3.5 adirni-tu-davah |

 

1.3.6 shah pratyayasya |

 

1.3.7 cu-tu |

 

1.3.8 lashaku ataddhite |

 

1.3.9 tasya lopah |

 

1.3.10 yathasankhyam anudeshah samanam |

 

1.3.11 svaritena adhikarah |

 

1.3.12 anudattan- ita atmanepadam |

 

1.3.13 bhavakarmanoh |

 

1.3.14 kartari karmavyatiare |

 

1.3.15 na gatihimsa arthebhyah |

 

1.3.16 itaretara anyonya upapadat ca |

 

1.3.17 nervishah |

 

1.3.18 parivi avebhyah kriyah |

 

1.3.19 viparabhyam jeh |

 

1.3.20 ano dah anasyaviharane |

 

1.3.21 kridah anusamparibhyashca |

 

1.3.22 sam avapravibhyah shtah |

 

1.3.23 prakashana stheya akhyayoh |

 

1.3.24 udah anurdhvakarmani |

 

1.3.25 upatmantrakarane |

 

1.3.26 akarmakat ca |

 

1.3.27 udvibhyam tapah |

 

1.3.28 ano yamahanah |

 

1.3.29 samo gami ricchipracchisvarati artishruvidibhyah |

 

1.3.30 nisamupavihhyo hvah |

 

1.3.31 spardhayam anah |

 

1.3.32 gandhana avakshepanasevanasahasikyapratiyatnaprakathana upayogeshu krinah |

 

1.3.33 adheh prasahane |

 

1.3.34 veh shabdakarmanah |

 

1.3.35 akarmakat ca |

 

1.3.36 sammanana utsanjana acaryakaranajnanabhritivigananavyayeshu niyah |

 

1.3.37 kartristhe ca asharire karmani |

 

1.3.38 vrittisargatatyaneshu kramah |

 

1.3.39 upaparabhyam |

 

1.3.40 ana udgamane |

 

1.3.41 veh padaviharane |

 

1.3.42 pra upabhyam samarthabhyam |

 

1.3.43 anupasargad va |

 

1.3.44 apahnave jnah |

 

1.3.45 akarmaka ca |

 

1.3.46 sampratibhyam anadhyane |

 

1.3.47 bhasana upasambhashajnanayatnavimatiupamantraneshu vadah |

 

1.3.48 vyaktavacam samuccarane |

 

1.3.49 anorakarmakat |

 

1.3.50 vibhasha vipralape |

 

1.3.51 avad grah |

 

1.3.52 samah pratijnane |

 

1.3.53 udashcarah sakarmakat |

 

1.3.54 samah tritiyayuktat |

 

1.3.55 danah ca sa cet caturtyarthe |

 

1.3.56 upad yamah svakarane |

 

1.3.57 jnashrusmridrisham sanah |

 

1.3.58 na anorjnah |

 

1.3.59 prati anbhyam shruvah |

 

1.3.60 shadeh sh- itah |

 

1.3.61 mriyaterlunlinoshca |

 

1.3.62 purvavat sanah |

 

1.3.63 ampratyayavat krinah anuprayogasya |

 

1.3.64 pra upabhyam yujerayajnapatreshu |

 

1.3.65 samah kshnuvah |

 

1.3.66 bhujah anavane |

 

1.3.67 neranau yat karma nau cetsa karta anadhyane |

 

1.3.68 bhismyorhetubhaye |

 

1.3.69 gridhivancyoh pralambhane |

 

1.3.70 liyah sammananashalinikaranayoshca |

 

1.3.71 mithyopapadat krinah abhyase |

 

1.3.72 svaritan- itah kartrabhipraye kriyaphale |

 

1.3.73 apad vadah |

 

1.3.74 nicashca |

 

1.3.75 samud anbhyah amah agranthe |

 

1.3.76 anupasargat jnah |

 

1.3.77 vibhasha upapadena pratiyamane |

 

1.3.78 sheshat kartari parasmaipadam |

 

1.3.79 anuparabhyam krinah |

 

1.3.80 abhiprati atibhyah kshipah |

 

1.3.81 prad vahah |

 

1.3.82 parermrishah |

 

1.3.83 vianparibhyah ramah |

 

1.3.84 upat ca |

 

1.3.85 vibhasha akarmakat |

 

1.3.86 budhayudhanashajanainprudrusrubhyo neh |

 

1.3.87 nigaranacalana arthebhyah |

 

1.3.88 anau akarmakat cittavatkartrikat |

 

1.3.89 na padami anyamaanyasaparimuharucinritivadavasah |

 

1.3.90 va kyashah |

 

1.3.91 dyudbhyo luni |

 

1.3.92 vridbhyah syasanoh |

 

1.3.93 luti ca klpah |

 

1.4.1 a kadarat eka sanjna |

 

1.4.2 vipratishedhe param karyam |

 

1.4.3 yu stri akhyau nadi |

 

1.4.4 na iyan uvansthanau astri |

 

1.4.5 va ami |

 

1.4.6 n iti hrasvashca |

 

1.4.7 shesho ghi asakhi |

 

1.4.8 patih samase eva |

 

1.4.9 shashthiyuktash chandasi va |

 

1.4.10 hrasvam laghu |

 

1.4.11 samyoge guru |

 

1.4.12 dirgham ca |

 

1.4.13 yasmat pratyayavidhih tadadi pratyaye angam |

 

1.4.14 suptin antam padam |

 

1.4.15 nah kye |

 

1.4.16 siti ca |

 

1.4.17 su adishu asarvanamasthane |

 

1.4.18 yaci bham |

 

1.4.19 tasau matu arthe |

 

1.4.20 ayasmaya adini chandasi |

 

1.4.21 bahushu bahuvacanam |

 

1.4.22 dvi ekayordvivacana ekavacane |

 

1.4.23 karake |

 

1.4.24 dhruvam apaye apadanam |

 

1.4.25 bhitraarthanam bhayahetuh |

 

1.4.26 parajerasodhah |

 

1.4.27 varana arthanam ipsitah |

 

1.4.28 antardhau yena adarshanam icchati |

 

1.4.29 akhyata upayoge |

 

1.4.30 janikartuh prakritih |

 

1.4.31 bhuvah prabhavah |

 

1.4.32 karmana yam abhipraiti sa sampradanam |

 

1.4.33 ruci arthanam priyamanah |

 

1.4.34 shlaghahnunsthashapam jnipsyamanah |

 

1.4.35 dhareruttamarnah |

 

1.4.36 spriheripsitah |

 

1.4.37 krudhadruhairshya asuyan am |

 

1.4.38 krudhadruhorupasrishtayoh karma |

 

1.4.39 radh-ikshyoryasya viprashnah |

 

1.4.40 prati anbhyam shruvah purvasya karta |

 

1.4.41 anupratigrinashca |

 

1.4.42 sadhakatamam karanam |

 

1.4.43 divah karma ca |

 

1.4.44 parikrayane sampradanan anyatarasyam |

 

1.4.45 adharah adhikaranam |

 

1.4.46 adhishinstha asam karma |

 

1.4.47 abhinivishashca |

 

1.4.48 upa anu adhianasah |

 

1.4.49 karturipsitatamam karma |

 

1.4.50 tathayuktam ca anipsitam |

 

1.4.51 akathitam ca |

 

1.4.52 gatibuddhipratyavasana arthashabdakarma akarmakanam ani karta sa nau |

 

1.4.53 hrikroranyatarasyam |

 

1.4.54 svatantrah karta |

 

1.4.55 tatprayojako hetushca |

 

1.4.56 prak ishvaratnipa tah |

 

1.4.57 ca adayo asattve |

 

1.4.58 pra adayah |

 

1.4.59 upasargah kriyayoge |

 

1.4.60 gatishca |

 

1.4.61 uri adicvi-dacashca |

 

1.4.62 anukaranam ca an itiparam |

 

1.4.63 adara anadarayoh satasati |

 

1.4.64 bhushane alam |

 

1.4.65 antaraparigrahe |

 

1.4.66 kanemanasi shraddhapratighate |

 

1.4.67 purasavyayam |

 

1.4.68 astam ca |

 

1.4.69 accha gati arthavadeshu |

 

1.4.70 adah anupadeshe |

 

1.4.71 tirah antardhau |

 

1.4.72 vibhasha krini |

 

1.4.73 upaje anvaje |

 

1.4.74 sakshatprabhritini ca |

 

1.4.75 anatyadhane urasimanasi |

 

1.4.76 madhyepadenivacane ca |

 

1.4.77 nityam haste panau upayamane |

 

1.4.78 pradhvam bandhane |

 

1.4.79 jivikaupanishadau aupamye |

 

1.4.80 te prag dhatoh |

 

1.4.81 chandasi pare api |

 

1.4.82 vyavahitashca |

 

1.4.83 karmapravacaniyah |

 

1.4.84 anurlakshane |

 

1.4.85 tritiya arthe |

 

1.4.86 hine |

 

1.4.87 upah adhike ca |

 

1.4.88 apapari varjane |

 

1.4.89 an maryadavacane |

 

1.4.90 lakshana itthambhuta akhyanabhagavipsasu pratiparianavah |

 

1.4.91 abhirabhage |

 

1.4.92 pratih pratinidhipratidanayoh |

 

1.4.93 adhipari anarthakau |

 

1.4.94 suh pujayam |

 

1.4.95 atiratikramane ca |

 

1.4.96 apih padarthasambhavana anvavasargagarhasamuccayeshu |

 

1.4.97 adhirishvare |

 

1.4.98 vibhasha krini |

 

1.4.99 lah parasmaipadam |

 

1.4.100 tanamau atmanepadam |

 

1.4.101 tinah trini trini prathamamadhyama uttamah |

 

1.4.102 tani ekavacanadvivacanabahuvacanani ekashah |

 

1.4.103 supah |

 

1.4.104 vibhaktishca |

 

1.4.105 yushmadi upapade samana dhikarane sthaniny api madhyamah |

 

1.4.106 prahase ca manya upapade manyateruttama ekavat ca |

 

1.4.107 asmady uttamah |

 

1.4.108 sheshe prathamah |

 

1.4.109 parah sannikarshah samhita |

 

1.4.110 viramah avasanam |

 

2.1.1 samarthah padavidhih |

 

2.1.2 sup amantrite para angavat svare |

 

2.1.3 prak kadarat samasah |

 

2.1.4 saha supa |

 

2.1.5 avyayibhavah |

 

2.1.6 avyayam vibhaktisamipasamriddhivyriddhiartha abhava atyayasampratishabdapradurbhavapashcat yatha anupurvyayaugapadyasadrishyasampattisakalya antavacaneshu |

 

2.1.7 yatha asadriye |

 

2.1.8 yavad avadharane |

 

2.1.9 sup pratina matra arthe |

 

2.1.10 akshashalakasankhyah parina |

 

2.1.11 vibhasha |

 

2.1.12 apaparibahisancavah pancamya |

 

2.1.13 an maryadaabhividhyoh |

 

2.1.14 lakshanena abhiprati abhimukhye |

 

2.1.15 anuryatsamaya |

 

2.1.16 yasya ca ayamah |

 

2.1.17 tishthadguprabhritini ca |

 

2.1.18 pare madhye shashthya va |

 

2.1.19 sankhya vamshyena |

 

2.1.20 nadibhishca |

 

2.1.21 anyapadarthe ca sanjnayam |

 

2.1.22 tatpurushah |

 

2.1.23 dvigushca |

 

2.1.24 dvitiya shrita atita patitagata atyastaprapta apannaih |

 

2.1.25 svayam ktena |

 

2.1.26 khatva kshepe |

 

2.1.27 sami |

 

2.1.28 kalah |

 

2.1.29 atyantasamyoge ca |

 

2.1.30 tritiya tatkrita arthena gunavacanena |

 

2.1.31 purvasadrishasama una arthakalahanipunamishrashlakshnaih |

 

2.1.32 kartrikarane krita bahulam |

 

2.1.33 krityairadhika arthavacane |

 

2.1.34 annena vyanjanam |

 

2.1.35 bhakshyena mishrikaranam |

 

2.1.36 caturthi tadartha arthabalihitasukharakshitaih |

 

2.1.37 pancami bhayena |

 

2.1.38 apeta apodhamuktapatita apatrastairalpashah |

 

2.1.39 stoka antikadura arthakricchrani ktena |

 

2.1.40 saptami shaundaih |

 

2.1.41 siddhashushkapakvabandhaishca |

 

2.1.42 dhvankshena kshepe |

 

2.1.43 krityairrine |

 

2.1.44 sanjnayam |

 

2.1.45 ktena ahoratra avayavah |

 

2.1.46 tatra |

 

2.1.47 kshepe |

 

2.1.48 patresamita adayah ca |

 

2.1.49 purvakala ekasarvajaratpurananavakevalah samana dhikaranena |

 

2.1.50 diksankhye sanjnayam |

 

2.1.51 taddhita arthauttarapadasamahare ca |

 

2.1.52 sankhyapurvo dviguh |

 

2.1.53 kutsitanai kutsanaih |

 

2.1.54 papa anake kutsitaih |

 

2.1.55 upamanani samanayavacanaih |

 

2.1.56 upamitam vyaghra abibhih samanya aprayoge |

 

2.1.57 visheshanam visheshyena bahulam |

 

2.1.58 purva aparaprathamacaramajaghanyasamanamadhyamadhyamavirashca |

 

2.1.59 shreni adayah krita adibhih |

 

2.1.60 ktena nanvishishtena anan |

 

2.1.61 satmahatparama uttama utkrsht ah pujyamanaih |

 

2.1.62 vrindarakanagakunjaraih pujyamanam |

 

2.1.63 katarakatamau jatipariprashne |

 

2.1.64 kim kshepe |

 

2.1.65 potayuvatistokakatipayagrishtidhenuvashavehatbashkayanipravaktrishrotriya adhyapakadhurtairjatih |

 

2.1.66 prashamsavacanaishca |

 

2.1.67 yuva khalatipalitavalinajaratibhih |

 

2.1.68 krityatulya akhya ajatya |

 

2.1.69 varno varnena |

 

2.1.70 kumarah shramana adibhih |

 

2.1.71 catushpado garbhinya |

 

2.1.72 mayuravyamsaka adayashca |

 

2.2.1 purva apara adh ara uttaram ekadeshina ka dhikarane |

 

2.2.2 ardham napumsakam |

 

2.2.3 dvitiyatritiyacaturthaturyani anyatarasyam |

 

2.2.4 prapta apanne ca dvitiyaya |

 

2.2.5 kalah partimanina |

 

2.2.6 nan |

 

2.2.7 ishat akrita |

 

2.2.8 shashthi |

 

2.2.9 yajaka adibhishca |

 

2.2.10 na nirdharane |

 

2.2.11 puranagunasuhita artha sat avyayatavyasamana dhikaranena |

 

2.2.12 ktena ca pujayam |

 

2.2.13 adhikaranavacina ca |

 

2.2.14 karmani ca |

 

2.2.15 tric akabhyam kartari |

 

2.2.16 kartari ca |

 

2.2.17 nityam kridajivikayoh |

 

2.2.18 kugatipra adayah |

 

2.2.19 upapadam atin |

 

2.2.20 ama eva avyayena |

 

2.2.21 tritiyaprabhritini anyatarasyam |

 

2.2.22 ktva ca |

 

2.2.23 shesho bahuvrihih |

 

2.2.24 anekam anyapada arthe |

 

2.2.25 sankhyaya avyaya  asanna adura adhikasankhyah sankhyeye |

 

2.2.26 dinnamany antarale |

 

2.2.27 tatra tena idam iti sarupe |

 

2.2.28 tena saha iti tulyayoge |

 

2.2.29 ca arthe dvandvah |

 

2.2.30 upasarjanam purvam |

 

2.2.31 rajadanta adishu param |

 

2.2.32 dvandve ghi |

 

2.2.33 ac adi at antam |

 

2.2.34 alpa actaram |

 

2.2.35 saptamivisheshane bahvrihau |

 

2.2.36 nishtha |

 

2.2.37 va ahita agni adishu |

 

2.2.38 kadarah karmadharaye |

 

2.3.1 anabhihite |

 

2.3.2 karmani dvitiya |

 

2.3.3 tritiya ca hoh chandasi |

 

2.3.4 antara antarena yukte |

 

2.3.5 kala adhvanoratyantasamyoge |

 

2.3.6 apavarge tritiya |

 

2.3.7 saptamipancamyau karakamadhye |

 

2.3.8 karmapravacaniyayukte dvitiya |

 

2.3.9 yasmad adhikam yasya ca ishvaravacanam tatra saptami |

 

2.3.10 pancami apaanparibhih |

 

2.3.11 pratinidhipratidane ca yasmat |

 

2.3.12 gatyarthakarmani dvitiyacaturthyau ceshtayam anadhvani |

 

2.3.13 caturthi sampradane |

 

2.3.14 kriya artha upapadasya ca karmani staninah |

 

2.3.15 tumarthat ca bhavavacanat |

 

2.3.16 namassvastisvahasvadha alam va sat ogat ca |

 

2.3.17 manyakarmani anadare vibhasha apranishu |

 

2.3.18 kartrikaranayoh tritiya |

 

2.3.19 sahayukte apradhane |

 

2.3.20 yena angavikarah |

 

2.3.21 itthambhutalaksane |

 

2.3.22 sanjnah anyatarasyam karmani |

 

2.3.23 hetau |

 

2.3.24 akartari rine pancami |

 

2.3.25 vibhasha gune astriyam |

 

2.3.26 shashthi hetuprayoge |

 

2.3.27 sarvanamnah tritiya ca |

 

2.3.28 apadane pancami |

 

2.3.29 anya arat itara ritedikshabda ancu uttarapada ac ahiukte |

 

2.3.30 shashthi atasarthapratyayena |

 

2.3.31 enapa dvitiya |

 

2.3.32 prithakvinananabhih tritiya nyatarasyam |

 

2.3.33 karane ca stoka alpakricchratipayasya asattvavacanasya |

 

2.3.34 dura antika arthaih shashthi nyatarasyam |

 

2.3.35 dura antika arthebhyo dvitiya ca |

 

2.3.36 saptami adhikarane |

 

2.3.37 yasya ca bhavena bhavalakshanam |

 

2.3.38 shashthi ca anadare |

 

2.3.39 svami(n) ishvara adhipatidayadasakshi(n)pratibhuprasutaishca |

 

2.3.40 ayuktakushalabhyam ca asevayam |

 

2.3.41 yatah ca nirdharanam |

 

2.3.42 pancami vibhakte |

 

2.3.43 sadhunipunabhyam arcayam saptami aprateh |

 

2.3.44 prasita utsukabhyam tritiya ca |

 

2.3.45 nakshatre ca lupi |

 

2.3.46 pratipadika arthalingaparimanavacanamatre prathama |

 

2.3.47 sambodhane ca |

 

2.3.48 sa amantritam |

 

2.3.49 ekavacanam sambuddhih |

 

2.3.50 shashthi sheshe |

 

2.3.51 jnah avidarthasya karane |

 

2.3.52 adhi ik arthadaya isham karmani |

 

2.3.53 krinah pratiyatne |

 

2.3.54 ruja arthanam bhavavacananam ajvareh |

 

2.3.55 ashishi nathah |

 

2.3.56 jasiniprahananatakrathapisham himsayam |

 

2.3.57 vyavahripanoh samarthayoh |

 

2.3.58 divah tadarthasya |

 

2.3.59 vibhasha upasarge |

 

2.3.60 dvitiya brahmane |

 

2.3.61 preshyabruvorhavisho devatasampradane |

 

2.3.62 caturthyarthe bahulam chandasi |

 

2.3.63 yajeshca karane |

 

2.3.64 kritvasarthaprayoge kale adhikarane |

 

2.3.65 kartrikarmanoh kriti |

 

2.3.66 ubhayapraptau karmani |

 

2.3.67 ktasya ca vartamane |

 

2.3.68 adhikaranavacinashca |

 

2.3.69 na la u ukavyayanishthakhalrthatrinam |

 

2.3.70 aka inorbhavishyad adhamarnyayoh |

 

2.3.71 krityanam kartari va |

 

2.3.72 tulya arthairatula upamabhyam tritiya anyatarasyam |

 

2.3.73 caturthi ca ashishi ayushyamadrabhadrakushalasukha arthahitaih |

 

2.4.1 dvigurekavacanam |

 

2.4.2 dvandvashca prani(n)turyasena nganam |

 

2.4.3 anuvade carananam |

 

2.4.4 adhvaryukraturanapumsakam |

 

2.4.5 adhyayanatah aviprakrishta akhyanam |

 

2.4.6 jatirapraninam |

 

2.4.7 vishishtalingo nadi deshah agramah |

 

2.4.8 kshudrajantavah |

 

2.4.9 yesham ca virodhah shashvatikah |

 

2.4.10 shudranam anirvasitanam |

 

2.4.11 gavashvaprabhritini ca |

 

2.4.12 vibhasha vrikshamrigatrinadhanyavyanjanapashushakuniashvavadavapurvapara adharottaranam |

 

2.4.13 vipratishiddham ca anadhikaranavaci |

 

2.4.14 na dadhipaya adini |

 

2.4.15 adhikarana etavattve ca |

 

2.4.16 vibhasha samipe |

 

2.4.17 sa napumsakam |

 

2.4.18 avyayibhavashca |

 

2.4.19 tatpurusah anankarmadharayah |

 

2.4.20 sanjnayam kantha ushinareshu |

 

2.4.21 upajna upakramam tadadi acikhyasayam |

 

2.4.22 chaya bahulye |

 

2.4.23 sabha raja(n) amanushyapurva |

 

2.4.24 ashala ca |

 

2.4.25 vibhasha senasurachayasalanisanam |

 

2.4.26 paravat lingam dvandvatatpurushayoh |

 

2.3.27 purvavat ashvavadavau |

 

2.4.28 hemantashishirau ahoratre ca chandasi |

 

2.4.29 ratra ahna ahah pumsi |

 

2.4.30 apatham napumsaksm |

 

2.4.31 ardharcah pumsi ca |

 

2.4.32 idamah anvadeshe ash anudattah tritiya adau |

 

2.4.33 etadah tratasoh tratasau ca anudattau |

 

2.4.34 dvitiyata ossu enah |

 

2.4.35 ardhadhatuke |

 

2.4.36 ado jagdhirlyap ti kiti |

 

2.4.37 lunsanorghasl |

 

2.4.38 ghanaposhca |

 

2.4.39 bahulam chandasi |

 

2.4.40 lity anyatarasyam |

 

2.4.41 veno vayih |

 

2.4.42 hano vadha lini |

 

2.4.43 luni ca |

 

2.4.44 atmanepadeshu anyatarasyam |

 

2.4.45 ino ga luni |

 

2.4.46 nau gamirabodhane |

 

2.4.47 sani ca |

 

2.4.48 inashca |

 

2.4.49 gan liti |

 

2.4.50 vibhasha lunlrinoh |

 

2.4.51 nau ca san canoh |

 

2.4.52 asterbhuh |

 

2.4.53 bruvo vacih |

 

2.4.54 cakshinah khyan |

 

2.4.55 va liti |

 

2.4.56 ajervi aghanapoh |

 

2.4.57 va yau |

 

2.4.58 nyakshatriyaarshan- ito yuni luk aninoh |

 

2.4.59 paila adibhyah ca |

 

2.4.60 inah pracam |

 

2.4.61 na taulvalibhyah |

 

2.4.62 tadrajasya bahushu tena eva astriyam |

 

2.4.63 yaska adibhyo gotre |

 

2.4.64 yananoshca |

 

2.4.65 atribhrigukutsavasishthagotama angirobhyashca |

 

2.4.66 bahu acah inah pracyabharateshu |

 

2.4.67 na gopavana adibhyah |

 

2.4.68 tikakitava adibhyo dvandve |

 

2.4.69 upaka adibhyah anyatarasyam advandve |

 

2.4.70 agastyakaundinyayoragastikundinac |

 

2.4.71 supo dhatupratipadikayoh |

 

2.4.72 adiprabhritibhyah shapah |

 

2.4.73 bahulam chandasi |

 

2.4.74 yanah aci ca |

 

2.4.75 juhoti adibhyah shluh |

 

2.4.76 bahulam chandasi |

 

2.4.77 gatistha- ghupabhuyah sicah parasmaipadeshu |

 

2.4.78 vibhasha ghradhetsha chasah |

 

2.4.79 tan adibhyah tathasoh |

 

2.4.80 mantre ghasahvaranashavridaha atvrickrigamijanibhyo leh |

 

2.4.81 amah |

 

2.4.82 avyayat apsupah |

 

2.4.83 na avyayibhavat atah am tu apancamyah |

 

2.4.84 tritiyasaptamyorbahulam |

 

2.4.85 lutah prathamasya daraurasah |

 

3.1.1 pratyayah |

 

3.1.2 parashca |

 

3.1.3 ady udattah ca |

 

3.1.4 anudattau suppitau |

 

3.1.5 guptijkit bhyah san |

 

3.1.6 manbadhadanshanbhyo dirghashca abhyasasya |

 

3.1.7 dhatoh karmanah samanakartrikat icchayam va |

 

3.1.8 supah atmanah kyac |

 

3.1.9 kamyac ca |

 

3.1.10 upamanat acare |

 

3.1.11 kartuh kyan salopashca |

 

3.1.12 bhrisha adibhyah bhuvi acveh lopashca halah |

 

3.1.13 lohita adi-dac bhyah kyash|

 

3.1.14 kashtaya kramane |

 

3.1.15 karmanah romanthatapobhyam varticaroh |

 

3.1.16 bashpa ushmabhyam udvamane |

 

3.1.17 shabdavairakalaha abhrakanvameghehyah karane |

 

3.1.18 sukha adibhyah kartrivedanayam |

 

3.1.19 namah varivah citranah kyac |

 

3.1.20 pucchabhandacivarat nin |

 

3.1.21 mundamishraslakshnalavanavratavastrahalakalakritatustebhyah nic |

 

3.1.22 dhatoreka acah haladeh kriyasambhihare yan |

 

3.1.23 nityam kautilye gatau |

 

3.1.24 lupasadacarajapajabhadahadashagribhyo bhavagarhayam |

 

3.1.25 satyapapasharupavinatulashlokasenaloma(n) tvaca varma(n) varnacurnacuradibhyo nic |

 

3.1.26 hetumati ca |

 

3.1.27 kandu adibhyo yak |

 

3.1.28 gupudhupavicchipanipanibhya ayah |

 

3.1.29 riteriyan |

 

3.1.30 kamernin |

 

3.1.31 aya adayah ardhad hatuke va |

 

3.1.32 san adi antah dhatavah |

 

3.1.33 syatasi lrilutoh |

 

3.1.34 sip bahulam leti |

 

3.1.35 kaspratyayat am amantre liti |

 

3.1.36 ic adeshca gurumatah anricchah |

 

3.1.37 daya aya asashca |

 

3.1.38 ushavidajagribhyah nyatarasyam |

 

3.1.39 bhihribhrihuvam shluvat ca |

 

3.1.40 krin ca anuprayujyate liti |

 

3.1.41 vidam kurvantu iti anyatarasyam |

 

3.1.42 abhyutsadayam prajanayancikayamramayamakahpavayamkriyatvidamakrann iti chandssi |

 

3.1.43 cli luni |

 

3.1.44 cleh sic |

 

3.1.45 shalah ik upadhat anitah ksah |

 

3.1.46 shlishah alingane |

 

3.1.47 na drishah |

 

3.1.48 nishridrusrubhyah kartari can |

 

3.1.49 vibhasha dhetshvyoh |

 

3.1.50 gupesh chandasi |

 

3.1.51 na unayatidhvanayati elayati ardayatibhyah |

 

3.1.52 asyativaktikhyatibhyah an |

 

3.1.53 lipisicihvashca |

 

3.1.54 atmanepadeshu anyatarasyam |

 

3.1.55 pushadidyutadi lt i tah parasmaipadeshu |

 

3.1.56 sartishastiartibhyashca |

 

3.1.57 iri to va |

 

3.1.58 jrilapristanbhumrucumlucugrucuglucugluncushvibhyashca |

 

3.1.59 krimridriruhibhyash chandasi |

 

3.1.60 cin te padah |

 

3.1.61 dipajanabudhapuritayipyayihyah nyatarasyam |

 

3.1.62 acah karmakartari |

 

3.1.63 duhashca |

 

3.1.64 na rudhah |

 

3.1.65 tapah anutape ca |

 

3.1.66 cin bhavakarmanoh |

 

3.1.67 sarvadhatuke yak |

 

3.1.68 kartari shap |

 

3.1.69 divadibhyah shyan |

 

3.1.70 va bhrashabhlashabhramukramuklamutrasitrutilashah |

 

3.1.71 yasah anupasargat |

 

3.1.72 samyasashca |

 

3.1.73 su adibhyah shnuh |

 

3.1.74 shruvah shri ca |

 

3.1.75 akshah anyatarasyam |

 

3.1.76 tanukarane takshah |

 

3.1.77 tudadibhyah shah |

 

3.1.78 rudhadibhyah shnam |

 

3.1.79 tanadikrinbhyah uh |

 

3.1.80 dhinvi krinvyora ca |

 

3.1.81 kriadibhyah shna |

 

3.1.82 stanbhustunbhuskanbhuskunbhuskunbhyah shnushca |

 

3.1.83 halah shnah shanac hau |

 

3.1.84 chandasi shayac api |

 

3.1.85 vyatyayo bahulam |

 

3.1.86 lini ashishi an |

 

3.1.87 karmavat karmana tulyakriyah |

 

3.1.88 tapah tapahkarmakasya eva |

 

3.1.89 na duhasnunamam yakcinau |

 

3.1.90 kushirajoh pracam shyan parasmaipadam ca |

 

3.1.91 dhatoh |

 

3.1.92 tatra upapadam saptamistham |

 

3.1.93 krit atin |

 

3.1.94 va asarupah astriyam |

 

3.1.95 krityah pran nvulah |

 

3.1.96 tavyattavya aniyarah |

 

3.1.97 acah yat |

 

3.1.98 porat upadhat |

 

3.1.99 shakishahoshca |

 

3.1.100 gadamadacarayamashca anupasarge |

 

3.1.101 avadyapanyavaryah garhyapanitavya anirodheshu |

 

3.1.102 vahyam karanam |

 

3.1.103 aryah svami(n) vaishyayoh |

 

3.1.104 upasarya kalya prajane |

 

3.1.105 ajaryam sangatam |

 

3.1.106 vadah supi kyap ca |

 

3.1.107 bhuvo bhave |

 

3.1.108 hanah ta ca |

 

3.1.109 etistusah vridrijushah kyap |

 

3.1.110 rit upadhat ca aklpicriteh |

 

3.1.111 i ca khanah |

 

3.1.112 bhrinah asanjnayam |

 

3.1.113 mrijervibhasha |

 

3.1.114 rajasuyasuryamrishodyarucyakupyakrishtapacya avyathyah |

 

3.1.115 bhidya uddhyau nade |

 

3.1.116 pushyasidhyau nakshatre |

 

3.1.117 vipuyaviniyajityah munjakalkahalishu |

 

3.1.118 prati apibhyam grahesh chandasi |

 

3.1.119 pada asvairi(n)bahyapaksyeshu ca |

 

3.1.120 vibhasha krivrishoh |

 

3.1.121 yugyam ca pattre |

 

3.1.122 amavasyat anyatarasyam |

 

3.1.123 chandasi nishtarkyadevahuyapraniya unniya ucchishyamaryastaryadhvaryakhanyakhanyadevayajyaäpricchyapratishivyabrahmavädyabhävyastävya upacäyyapridäni |

 

3.1.124 rihalornyat |

 

3.1.125 orävashyake |

 

3.1.126 äsuyuvapirapilapitrapicamashca |

 

3.1.127 änäyyah anitye |

 

3.1.128 pranäyyah asammatau |

 

3.1.129 päyyasännäyyanikäyyadhäyyäh mänahavih niväsasämidhenishu |

 

3.1.130 kratau kundapäyyasancäyyau |

 

3.1.131 agnau paricäyya upacäyyasamuhyäh |

 

3.1.132 citya agnicitye ca |

 

3.1.133 nvultricau |

 

3.1.134 nandigrahipaca ädibhyah lyu-niniacah |

 

3.1.135 ik upadha jnäprikirah kah |

 

3.1.136 ätashca upasarge |

 

3.1.137 päghrädhmädhetdrishah shah |

 

3.1.138 anupasargät limpavindadhäripärivediudejicetisätisähihyashca |

 

3.1.139 dadäti dadhätyorvibhäshä |

 

3.1.140 jvaliti kasantebhyah nah |

 

3.1.141 shyäät vyadha äsrusamsruatin avasä avahrilihashlishashvasashca |

 

3.1.142 dunyoranupasarge |

 

3.1.143 vibhäshä graheh |

 

3.1.144 gehe kah |

 

3.1.145 shilpini shvun |

 

3.1.146 gah thakan |

 

3.1.147 nyut ca |

 

3.1.148 hashca vrihikälayoh |

 

3.1.149 prusrilvah samabhihäre vun |

 

3.1.150 äshishi ca |

 

3.2.1 karmani an |

 

3.2.2 hväväamashca |

 

3.2.3 ätah anupasarge kah |

 

3.2.4 supi sthah |

 

3.2.5 tundashokayoh parimrija apanudoh |

 

3.2.6 pre dä-jnah |

 

3.2.7 sami khyah |

 

3.2.8 gäpoh tak |

 

3.2.9 harateranudyamane ac |

 

3.2.10 vayasi ca |

 

3.2.11 äni täcchilye |

 

3.2.12 arhah |

 

3.2.13 stambakarnayoh ramijapoh |

 

3.2.14 shami dhätoh sanjnäyäm |

 

3.2.15 adhikarane sheteh |

 

3.2.16 caresh tah |

 

3.2.17 bhikshäshenä ädäyeshu ca |

 

3.2.18 purasagratasagreshu sarteh |

 

3.2.19 purve kartari |

 

3.2.20 krinah hetutäcchilyaänulomyeshu |

 

3.2.21 divävibbhänishäprabhäbhäskära anta ananta ädibahunändikimlipilibibalibhaktikartricitrakshetrasankhyäjanghäbähuahan yad tad dhanusarushshu |

 

3.2.22 karmani bhritau |

 

3.2.23 na shabdaslokakalahagäthävairacätusutramantrapadeshu |

 

3.2.24 stambashakritorin |

 

3.2.25 harateh dritinäthayoh pashau |

 

3.2.26 phalegrahirätmambharishca |

 

3.2.27 chandasi vanasanarakshimathäm |

 

3.2.28 ejeh khash |

 

3.2.29 näsikästanayoh dhmädhetoh |

 

3.2.30 nädimushtyoshca |

 

3.2.31 udi kule rujivahoh |

 

3.2.32 vaha abhre lihah |

 

3.2.33 parimäne pacah |

 

3.2.34 mitanakhe ca |

 

3.2.35 vidhu arushoh tudah |

 

3.2.36 asuryalalätayohdrishitapoh |

 

3.2.37 ugrampashya irammadapäni-ndhamäh |

 

3.2.38 priyavashe vadah khac |

 

3.2.39 dvishattparayoh täpeh |

 

3.2.40 väci yamah vrate |

 

3.2.41 pursarvayoh därisahoh |

 

3.2.42 sarvakula abhrakarisheshu kashah |

 

3.2.43 megha ritibhayeshu krinah |

 

3.2.44 kshemapriyamadree an ca |

 

3.2.45 äshite bhuvah karanabhävayoh |

 

3.2.46 sanjnä yäm bhritri vrijidhärishahitapidamah |

 

3.2.47 gamashca |

 

3.2.48 anta atyanta adhva(n)durapärasarvänanteshu dah |

 

3.2.49 äshishi hanah |

 

3.2.50 ape kleshatamasoh |

 

3.2.51 kumärashirshayoh ninih |

 

3.2.52 lakshane jäyäpatyoh tak |

 

3.2.53 amanushyakartrike ca |

 

3.2.54 shaktau hasti(n) kapätayoh |

 

3.2.55 pänighatädaghau shilpini |

 

3.2.56 ädhyasubhagasthulapalitanagna andhapriyeshu cvi rtheshu acvau krinah karane khyun |

 

3.2.57 kartari bhuvah khishnuckhukanau |

 

3.2.58 sprishah anudake kvin |

 

3.2.59 ritvij dadhrishsraj dish ushnih ancu yujikruncäm ca |

 

3.2.60 tyadädishu drishah anälocane kan ca |

 

3.2.61 sad sudvishadruhaduhayujavidabhidachidajiniräjäm upasarge api kvip |

 

3.2.62 bhajah nvih |

 

3.2.63 chandasi sahah |

 

3.2.64 vahashca |

 

3.2.65 kavyapurishapurishyeshu nyut |

 

3.2.66 havye anantahpädam |

 

3.2.67 janasanakhanakramagamo vit |

 

3.2.68 adah an anne |

 

3.2.69 kravye ca |

 

3.2.70 duhah kap ghashca |

 

3.2.71 mantre shvetavahaukthashah puro-däsho nvin |

 

3.2.72 ave yajah |

 

3.2.73 vic upe chandasi |

 

3.2.74 ätah manin kvanipvanipashca |

 

3.2.75 anyebhyah api drishyante |

 

3.2.76 kvip ca |

 

3.2.77 sthah ka ca |

 

3.2.78 supy ajätau ninih täcchilye |

 

3.2.79 kartari upamäne |

 

3.2.80 vrate |

 

3.2.81 bahulam äbhikshnye |

 

3.2.82 manah |

 

3.2.83 ätmamäne khashca |

 

3.2.84 bhute |

 

3.2.85 karane yajah |

 

3.2.86 karmani hanah |

 

3.2.87 brahm(n)bhrunavritreshu kvip |

 

3.2.88 bahulam chandasi |

 

3.2.89 sukarma(n)päpamantrapunyesu krinah |

 

3.2.90 some sunah |

 

3.2.91 agnau ceh |

 

3.2.92 karmani agni äkhyäyäm |

 

3.2.93 karmani inih vikriyah |

 

3.2.94 drisheh kvanip |

 

3.2.95 räjani yudhikrinah |

 

3.2.96 sahe ca |

 

3.2.97 saptamyäm janerdah |

 

3.2.98 pancamyäm ajätau |

 

3.2.99 upasarge ca sanjnäyäm |

 

3.2.100 anau karmani |

 

3.2.101 anyeshu api drishyate |

 

3.2.102 nishthä |

 

3.2.103 suyajornvanip |

 

3.2.104 jiryateratrin |

 

3.2.105 chandasi lit |

 

3.2.106 litah känac vä |

 

3.2.107 kvasuh ca |

 

3.2.108 bhäshäyäm sadavasashruvah |

 

3.2.109 upeyivän anäshvän anucänash ca |

 

3.2.110 lun |

 

3.2.111 anadyatane lan |

 

3.2.112 abhijnävacane lrit |

 

3.2.113 na yadi |

 

3.2.114 vibhäshä säkänkshe |

 

3.2.115 parokshe lit |

 

3.2.116 hashashvatorlan ca |

 

3.2.117 prashne ca äsannakäle |

 

3.2.118 lat sme |

 

3.2.119 aparokshe ca |

 

3.2.120 nanau prishtaprativacane |

 

3.2.121 nanvorvibhäshä |

 

3.2.122 puri lun ca asme |

 

3.2.123 vartamäne lat |

 

3.2.124 latah shatrishanacau arathamäamäna dhiarane |

 

3.2.125 sambodhane ca |

 

3.2.126 lakshanahetvoh kriyäyäh |

 

3.2.127 tau sat |

 

3.2.128 punyajoh shänan |

 

3.2.129 täcchilyavayovacanashaktishu cänash |

 

3.2.130 in dhäryoh shatri ricchrini |

 

3.2.131 dvishah amitre |

 

3.2.132 sunah yajnasamyoge |

 

3.2.133 arhah pujäyäm |

 

3.2.134 äkveh tacchilataddharmatatsädhukärishu |

 

3.2.135 trin |

 

3.2.136 alankrinniräkrinprajana utpaca utpata unmadaruciapatrapavrituvridhusahacara ishnuc |

 

3.2.137 nesh chandasi |

 

3.2.138 bhuvashca |

 

3.2.139 gläjisthashca ksnuh |

 

3.2.140 trasigridhidhrishikshipeh knuh |

 

3.2.141 shamiti ashtäbhyah ghinun |

 

3.2.142 samprica anurudha änyama änyasaparisrisamsrijaparidevisanjvara parikshipaparivadaparidahaparimuhadushadvishadruhaduhayujaäkridavivicatyajarajabhaja aticara apacara ämusha abhyähanashc

 

3.2.143 vau kashalasakatthasrambhah |

 

3.2.144 ape ca lashah |

 

3.2.145 pre lapasridrumathavadavasah |

 

3.2.146 nindahimsaklishakhädavinäshapariklishaparirataparivädivyäbhäsha asuyah vun |

 

3.2.147 devikrushoh ca upasarge |

 

3.2.148 calanashabda rthät akarmakät uc |

 

3.2.149 anudätta itah ca halädeh |

 

3.2.150 jucankramyadandramyasrigridhijvalashucalashapatapadah |

 

3.2.151 krudhamanda arthebhyah ca |

 

3.2.152 na yah |

 

3.2.153 sudadipadikshah ca |

 

3.2.154 lashapatapadasthäbhuvrishahanakamagamashribhyah ukan |

 

3.2.155 jalpabhikshakutöalunöavrinhyh shäkan |

 

3.2.156 prajorinih |

 

3.2.157 jidrikshivishri invama avyatha abhyamaparibhuprasubhyah ca |

 

3.2.158 sprihigrihipatidayinidrätandräshraddhäbhyah äluc |

 

3.2.159 dädheösishadasadah uh |

 

3.2.160 srighasi adah kmarac |

 

3.2.161 bhanjabhäsamidah ghurac |

 

3.2.162 vidibhidicchideh kurac |

 

3.2.163 innashjisartibhyah kvarap |

 

3.2.164 gatvarah ca |

 

3.2.165 jägurukah |

 

3.2.166 yajajapadashäm yanah |

 

3.2.167 namikampismi ajasakamahimsadipah rah |

 

3.2.168 san äshamsabhikshah uh |

 

3.2.169 vinduricchuh |

 

3.2.170 kyät chandasi |

 

3.2.171 ätrigamahanajanah kikinau liö ca |

 

3.2.172 svapitrishoh najin |

 

3.2.173 shrivandyoräruh |

 

3.2.174 bhiyah kruklukanau |

 

3.2.175 sthä-ishabhäsapisakasah varac |

 

3.2.176 yah ca yanah |

 

3.2.177 bhräjabhäsadhurvidyuta urjiprijugrävastuvah kvip |

 

3.2.178 anyebhyah api drishyate |

 

3.2.179 bhuvah sanjnä antarayoh |

 

3.2.180 viprasambhyah du asanjnäyäm |

 

3.2.181 dhah karmani shöran |

 

3.2.182 däpnishasayuyujastutudasisicamihapatadashanahah karane |

 

3.2.183 halasukarayoh puvah |

 

3.2.184 artiludhusukhanashahacarah itrah |

 

3.2.185 puvah sanjnäyäm |

 

3.2.186 kartari ca rishidevatayoh |

 

3.2.187 ni itah ktah |

 

3.2.188 matibuddhipujä arthebhyah ca |

 

3.3.1 un ädayah bahulam |

 

3.3.2 bhute api drishyante |

 

3.3.3 bhavishyati gami(n) ädayah |

 

3.3.4 yävatpuränipätayoh laö |

 

3.3.5 vibhäshä kadäkarhyoh |

 

3.3.6 kimvritte lipsäyäm |

 

3.3.7 lipsyamänasiddhau ca |

 

3.3.8 loö arthalakshane ca |

 

3.3.9 lin ca urdhvamauhurtike |

 

3.3.10 tumun nvulau kriyäyäm kriyäarthäyäm |

 

3.3.11 bhävavacanäshca |

 

3.3.12 an karmani ca |

 

3.3.13 lriö sheshe ca |

 

3.3.14 lriöah sat vä |

 

3.3.15 anadyatane luö |

 

3.3.16 padarujavishasprishah ghan |

 

3.3.17 sri sthire |

 

3.3.18 bhäve |

 

3.3.19 akartari ca kärake sanjnäyäm |

 

3.3.20 parimana äkhyäyäm sarvebhyah |

 

3.3.21 inah ca |

 

3.3.22 upasarge ruvah |

 

3.3.23 sami yudruduvah |

 

3.3.24 shri-nibhuvah anyatarasyäm |

 

3.3.25 vau kshusruvah |

 

3.3.26 ava udorniyah |

 

3.3.27 pre drustusruvah |

 

3.3.28 nisabhyoh pulvoh |

 

3.3.29 ud nyorgrah |

 

3.3.30 kri dhänye |

 

3.3.31 yajne sami stuvah |

 

3.3.32 pre strah ayajne |

 

3.3.33 prathane vau ashabde |

 

3.3.34 chandonämni ca |

 

3.3.35 udi grahah |

 

3.3.36 sami mushöau |

 

3.3.37 parinyorniinordyutäbhreshayoh |

 

3.3.38 parau anupa atyaye inah |

 

3.3.39 vi upayoh sheteh paryäye |

 

3.3.40 hasta ädäne cerasteye |

 

3.3.41 niväsacitishariraupasamädhäneshu ädeh ca kah |

 

3.3.42 sanghe ca anauttarädharye |

 

3.3.43 karmavyatihäre nac striyäm |

 

3.3.44 abhividhau bhäve inun |

 

3.3.45 äkroshe avanyorgrahah |

 

3.3.46 pre lipsäyäm |

 

3.3.47 parau yajne |

 

3.3.48 nau vri dhänye |

 

3.3.49 udi shrayatiyautipudruvah |

 

3.3.50 vibhäshä äni rupluvoh |

 

3.3.51 ave grahah varshapratibandhe |

 

3.3.52 pre vanijäm |

 

3.3.53 rashmau ca |

 

3.3.54 vri-noteräcchädane |

 

3.3.55 parau bhuvah avajnäne |

 

3.3.56 erac |

 

3.3.57 ridorap |

 

3.3.58 grahavridrinih cigamah ca |

 

3.3.59 upasarge adah |

 

3.3.60 nau na ca |

 

3.3.61 vyadhajaporanupasarge |

 

3.3.62 svanahasorvä |

 

3.3.63 yamah samupanivishu |

 

3.3.64 nau gadanadapaöhasvanah |

 

3.3.65 kvanah vinäyäm ca |

 

3.3.66 nityam panah parimäne |

 

3.3.67 madah an upasarge |

 

3.3.68 pramadasammadau harshe |

 

3.3.69 samudorajah pashushu |

 

3.3.70 aksheshu glahah |

 

3.3.71 prajane sarteh |

 

3.3.72 hvah samprasäranam ca ni abhi upavishu |

 

3.3.73 äni yuddhe |

 

3.3.74 nipänam ähävah |

 

3.3.75 bhäve anupasargasya |

 

3.3.76 hanah ca vadhah |

 

3.3.77 murtau ghanah |

 

3.3.78 antarghanah deshe |

 

3.3.79 agära ekadeshe praghana praghänau ca |

 

3.3.80 udghanah atyädhänam |

 

3.3.81 apaghanah angam |

 

3.3.82 karane ayah vidrushu |

 

3.3.83 stambe ka ca |

 

3.3.84 parau ghah |

 

3.3.85 upaghnah äshraye |

 

3.3.86 sangha udghau ganaprashamsayoh |

 

3.3.87 nighah nimitam |

 

3.3.88 du it ah ktrih |

 

3.3.89 öu- itah athuc |

 

3.3.90 yajayäcayatavichapracharakshah nan |

 

3.3.91 svapah nan |

 

3.3.92 upasarge ghoh kih |

 

3.3.93 karmani adhikarane ca |

 

3.3.94 striyäm ktin |

 

3.3.95 sthägäpäpacäm bhäve |

 

3.3.96 mantre vrisha ishapacamanavidabhuviräh udättah |

 

3.3.97 utiyutijutisätihetikirtayah ca |

 

3.3.98 vrajayajorbhäve kyap |

 

3.3.99 sanjnäyäm samajanishadanipatamanavidashunshinbhrin inah |

 

3.3.100 krinah sha ca |

 

3.3.101 icchä |

 

3.3.102 a pratyayät |

 

3.3.103 guroh ca halah |

 

3.3.104 sh- it bhidä ädibhyah an |

 

3.3.105 cintipujikathikumbicarcah ca |

 

3.3.106 ät ah ca upasarge |

 

3.3.107 ni äsasranthah yuc |

 

3.3.108 roga äkhyäyäm nvul bahulam |

 

3.3.109 sanjnäyäm |

 

3.3.110 vibhäshä äkhyänapariprashnayorin ca |

 

3.3.111 paryäya arha rina utpattishu nvuc |

 

3.3.112 äkroshe nani anih |

 

3.3.113 krityalyuöah bahulam |

 

3.3.114 napumsake bhäve ktah |

 

3.3.115 lyuö ca |

 

3.3.116 karmani ca yena samsprashät kartuh sharirasukham |

 

3.3.117 karanädhikaranayoh ca |

 

3.3.118 pumsi sanjnäyäm ghah präyena |

 

3.3.119 gocarasancaravahavraja vyaja äpananigamäh ca |

 

3.3.120 ave tristrorghan |

 

3.3.121 halah ca |

 

3.3.122 adhyäyanyäyaudyävasamhära ädhära ävayäh ca |

 

3.3.123 udankah anudake |

 

3.3.124 jälam änäyah |

 

3.3.125 khanah gha ca |

 

3.3.126 ishaddussushu kricchra akricchra artheshu khal |

 

3.3.127 kartrikarmanoh ca bhukrinoh |

 

3.3.128 ätah yuc |

 

3.3.129 chandasi gatyarthebhyah |

 

3.3.130 anyebhyah api drishyate |

 

3.3.131 vartamänasämipye vartamänät vä |

 

3.3.132 äshamsäyäm bhutavat ca |

 

3.3.133 kshipravacane lriö |

 

3.3.134 äshamsävacane lin |

 

3.3.135 na anadyatanavat kriyäprabandhasämipyayoh |

 

3.3.136 bhavishyati maryädäacane avarasmin |

 

3.3.137 kälavibhäge ca anahoräträ-näm |

 

3.3.138 parasmin vibhäshä |

 

3.3.139 linnimitte lrin kriyä atipattau |

 

3.3.140 bhute ca |

 

3.3.141 vä ä uta apyoh |

 

3.3.142 garhäyäm laö apijätvoh |

 

3.3.143 vibhäshä kathami lin ca |

 

3.3.144 kimvritte linlriöau |

 

3.3.145 anavaklpti amarshayorakimvritte api |

 

3.3.146 kim kila asti artheshu lriö |

 

3.3.147 jätuyadorlin |

 

3.3.148 yat cayatrayoh |

 

3.3.149 garhäyäm ca |

 

3.3.150 citrikarane ca |

 

3.3.151 sheshe lriö ayadau |

 

3.3.152 utäpyoh samarthayoh lin |

 

3.3.153 kämapravedane akacciti |

 

3.3.154 sambhaväne alam iti cet siddha aprayoge |

 

3.3.155 vibhäshä dhätau sambhävanäcane ayadi |

 

3.3.156 hetuhetumatorlin |

 

3.3.157 icchä artheshu linloöau |

 

3.3.158 samänakartrikeshu tumun |

 

3.3.159 lin ca |

 

3.3.160 icchäarthebhyah vibhäshä vartamäne |

 

3.3.161 vidhinimantranaämantrana adhi ishöasamprashnapra arthaneshu lin |

 

3.3.162 loö ca |

 

3.3.163 praisha atisargapräptakäleshu krityäh ca |

 

3.3.164 lin ca urdhvamauhurtike |

 

3.3.165 sme loö |

 

3.3.166 adhishöe ca |

 

3.3.167 kälasamayaveläsu tumun |

 

3.3.168 lin yadi |

 

3.3.169 arhe krityatricah ca |

 

3.3.170 ävashyaka ädhamarnyayoh ninih |

 

3.3.171 krityäh ca |

 

3.3.172 shaki lin ca |

 

3.3.173 äshishi linloöau |

 

3.3.174 ktic ktau ca sanjnäyäm |

 

3.3.175 mäni lun |

 

3.3.176 sma uttare lan ca |

 

3.4.1 dhätusambandhe pratyayäh |

 

3.4.2 kriyäsamabhihäre loö loöah hisvau vä ca tadhvamoh |

 

3.4.3 samuccaye anyatarasyäm |

 

3.4.4 yathävidhi anuprayogah purvasmin |

 

3.4.5 sam ut caye sämänyavacanasya |

 

3.4.6 chandasi lunlanliöah |

 

3.4.7 lin arthe leö |

 

3.4.8 upasamväda äshankayoh ca |

 

3.4.9 tum arthe sesenase asenksekasenadhyai adhyainkadhyaikadhyainshadhyaishadhyaintavaitaventavenah |

 

3.4.10 prayai rohishyai avyathishyai |

 

3.4.11 drishe vikhye ca |

 

3.4.12 shaki namulkamulau |

 

3.4.13 ishvare tosunkasunau |

 

3.4.14 kritya arthe tavaikenkenyatvanah |

 

3.4.15 avacakshe ca |

 

3.4.16 bhävalaksane sthä inkrivadicarihutamijanibhyah tosun |

 

3.4.17 sripitridoh kasun |

 

3.4.18 alam khalvoh pratishedhayoh präcäm ktvä |

 

3.4.19 udicäm mänah vyatihäre |

 

3.4.20 para avarayoge ca |

 

3.4.21 samänakartrikayoh purvakäle |

 

3.4.22 äbhikshnye namul ca |

 

3.4.23 na yadi anäkänkshe |

 

3.4.24 vibhäshä agre prathamapurveshu |

 

3.4.25 karmani äkroshe krinah khamun |

 

3.4.26 svädumi namul |

 

3.4.27 anyathä evam katham itthamsu siddha a rayogah cet |

 

3.4.28 yathätathayorasuyäprativacane |

 

3.4.29 karmani drishividoh säkalye |

 

3.4.30 yävati vindajivoh |

 

3.4.31 carma(n) udarayoh pureh |

 

3.4.32 varshapramäne ulpah ca sya nyataräsyam |

 

3.4.33 cele knopeh |

 

3.4.34 nimulasamulayoh kashah |

 

3.4.35 shushkacurnaruksheshu pishah |

 

3.4.36 samula akritajiveshu hankringrahh |

 

3.4.37 karane hanah |

 

3.4.38 snehane pishah |

 

3.4.39 haste vartigrahoh |

 

3.4.40 sve pushah |

 

3.4.41 adhikarane bandhah |

 

3.4.42 sanjnäyäm |

 

3.4.43 kartrorjivapurushayornashivahoh |

 

3.4.44 urdhve shushipuroh |

 

3.4.45 upamäne karmani ca |

 

3.4.46 kashädishu yathävidhi nuprayogah |

 

3.4.47 upadamshah tritiyäyäm |

 

3.4.48 himsä arthänäm ca samänärtrikä-näm |

 

3.4.49 saptamyäm ca upapidarudhakarshah |

 

3.4.50 samäsattau |

 

3.4.51 pramäne ca |

 

3.4.52 apa ädäne paripsäyäm |

 

3.4.53 dvitiyäyäm ca |

 

3.4.54 sva ange adhruve |

 

3.4.55 pariklishyamäne ca |

 

3.4.56 vishipatipadiskandäm vyäpyamänaäsevyamänayoh |

 

3.4.57 asyatitrishah kriyä antare käleshu |

 

3.4.58 nämni ädishigrahoh |

 

3.4.59 avyaye ayathäbhipreta äkhyäne krinah ktvä-namulau |

 

3.4.60 tiryaci apavarge |

 

3.4.61 sva ange taspratyaye kribhvoh |

 

3.4.62 nädhäarthapratyaye cvi arthe |

 

3.4.63 tushnimi bhuvah |

 

3.4.64 anvaci änulomye |

 

3.4.65 shakadhrishajnägläghaöarabhalabhakramasahärhästi artheshu tumun |

 

3.4.66 paryäptivacaneshu alamartheshu |

 

3.4.67 kartari krit |

 

3.4.68 bhavyageyapravacaniya upasthäniyajanya äplävya äpätyä vä |

 

3.4.69 lah karmani ca bhäve ca akarmakebhyah| |

 

3.4.70 tayoreva krityaktakhalarthäh |

 

3.4.71 adikarmani ktah kartari ca |

 

3.4.72 gaty arthäkarmaka shlishashin shthä asavasajanaruhajiryatibhyah |

 

3.4.73 däshagoghnau sampradäe |

 

3.4.75 täbhyäm anyatra un ädayah |

 

3.4.76 ktah adhikarane ca dhrauvyagatiprati avasäna rthebhyah |

 

3.4.77 lasya |

 

3.4.78 tiptasjhi sipthastha mipvasmah ta ätäm jha thäsäthändhvam iövahimahin |

 

3.4.79 ö- itah ätmanepadänäm öere |

 

3.4.80 thäah se |

 

3.4.81 liöah tajhayoreshirec |

 

3.4.82 parsmaipadänäm nalatususthalathusanalvamäh |

 

3.4.83 vidah laöah vä |

 

3.4.84 bruvah pancänäm äditah ähah bruvah |

 

3.4.85 loöah lanvat |

 

3.4.86 eruh |

 

3.4.87 serhi apit ca |

 

3.4.88 vä chandasi |

 

3.4.89 mernih |

 

3.4.90 äm etah |

 

3.4.91 saväbhyäm va amau |

 

3.4.92 äö uttamasya pit ca |

 

3.4.93 etah ai |

 

3.4.94 leöah aöäöau |

 

3.4.95 ätah ai |

 

3.4.96 vä etah anyatra |

 

3.4.97 itah ca lopah parasmaipadeshu |

 

3.4.98 sah uttamasya |

 

3.4.99 nityam n- itah |

 

3.4.100 itah ca |

 

3.4.101 tasthasthamipäm täntanta amah |

 

3.4.102 linah siyuö |

 

3.4.103 yäsuö parasipadeshu dättah n- it ca |

 

3.4.104 kit äshishi |

 

3.4.105 jhasya ran |

 

3.4.106 iöah at |

 

3.4.107 suö tithoh |

 

3.4.108 jherjuh |

 

3.4.109 sic abhyastavidibhyah ca |

 

3.4.110 ätah |

 

3.4.111 lanah shäkaöäyanasya eva |

 

3.4.112 dvishah ca |

 

3.4.113 tinsh- itsärvadhätukam |

 

3.4.114 ärdhadhätukam sheshah |

 

3.4.115 1iö ca |

 

3.4.116 lin äshishi |

 

4.1.1 niäpprätipadikät |

 

4.1.2 su aujasamauö shah öäbhyämbhih nebhyämbhyah nasibhyämbhyasnasosäm niossup |

 

4.1.3 striyäm |

 

4.1.4 aja ädi atah öäp |

 

4.1.5 ritnebhyah nip |

 

4.1.6 uk itah ca |

 

4.1.7 vanah ra ca |

 

4.1.8 pädah anyatarasyäm |

 

4.1.9 öäp rici |

 

4.1.10 na shaösvasri ädibhyah |

 

4.1.11 manah |

 

4.1.12 anah bahuvriheh |

 

4.1.13 däp ubhäbhyäm anyatarasyäm |

 

4.1.14 anupasarjanät |

 

4.1.15 ö- it dha an an dvayasac daghnacmätrac tayap--öhankankvarapah |

 

4.1.16 yan ah ca |

 

4.1.17 präcäm shpha taddhitah |

 

4.1.18 sarvatra lohita ädi kata antebhyah |

 

4.1.19 kauravyamändukäbhyäm ca |

 

4.1.20 vayasi prathame |

 

4.1.21 dvigoh |

 

4.1.22 aparimänabista äcitakambalyebhyah na taddhitaluki |

 

4.1.23 kända antät kshetre |

 

4.1.24 purushät pramäne anyatarasyäm |

 

4.1.25 bahuvriherudhasah nish|

 

4.1.26 sankhyä avyaya äd ernip |

 

4.1.27 däma(n) häyana antät ca |

 

4.1.28 anah upadhäopinah nyärayäm |

 

4.1.29 nityam sanjnächandasoh |

 

4.1.30 kevalamämakabhägadheyapäpa aparasamäna äryakritasumangalabheshajät ca |

 

4.1.31 rätreh ca ajasau |

 

4.1.32 antarvatpativatornuk |

 

4.1.33 patyurnah yajnasamyoge |

 

4.1.34 vibhäshä sapurvasya |

 

4.1.35 nityam sapatni ädishu |

 

4.1.36 putakratorai ca |

 

4.1.37 vrishäkapi agnikusitakusidänäm udättah |

 

4.1.38 manorau vä |

 

4.1.39 varnät anudättät ta upadhättah nah |

 

4.1.40 anyatah nish|

 

4.1.41 sh- it gaura ädibhyah |

 

4.1.42 jänapadakundagonasthalabhäjanägakälanilakushakämukakabarät vritti amatra ävapana akritrimäshränästhaulyavarna anäcchädana ayovikäramaithuna icchäkeshavesheshu |

 

4.1.43 shonät prääm |

 

4.1.44 vä utah gunavacanät |

 

4.1.45 bahu ädibhyah ca |

 

4.1.46 nityam chandasi |

 

4.1.47 bhuvah ca |

 

4.1.48 pumyogät äkhyäyäm |

 

4.1.49 indravarunabhavasharvarudramridahima aranyayavayavanamätulaäcäryä-näm änuk |

 

4.1.50 krität karanapurvät |

 

4.1.51 ktät alpa äkhyäyäm |

 

4.1.52 bahuvriheh ca anta udättät |

 

4.1.53 asvängapurvapadät vä |

 

4.1.54 svängät ca upasarjanät ämyoga padhät |

 

4.1.55 näsikä udara oshöhajanghädantakarnashringät ca |

 

4.1.56 na kroda ädibahvacah |

 

4.1.57 sahananvidyamänapurvät |

 

4.1.58 nakhamukhät sanjnäyäm |

 

4.1.59 dirghajihvi ca chandasi |

 

4.1.60 dikpurvapadät nip |

 

4.1.61 vähah |

 

4.1.62 sakhi ashishvi iti bhäshäyäm |

 

4.1.63 jäterastrivishayät aya upadhät |

 

4.1.64 päkakarnaparnapushpaphalamulaväla uttarapadät ca |

 

4.1.65 itah manushyajäteh |

 

4.1.66 un utah |

 

4.1.67 bähu antät sanjnäyäm |

 

4.1.68 pangoh ca |

 

4.1.69 uruttarapadät aupamye |

 

4.1.70 samhitashaphalakshanaväma ädeh ca |

 

4.1.71 kadrukamandalvoh chandasi |

 

4.1.72 sanjnäyäm |

 

4.1.73 shärngarava ädi anah nin |

 

4.1.74 yanah cäp |

 

4.1.75 ävaöyät ca |

 

4.1.76 taddhitäh |

 

4.1.77 yunah tih |

 

4.1.78 aninoranärshayorguru pottamayoh shyan gotre |

 

4.1.79 gotra avayavät |

 

4.1.80 kraudi ädibhyah ca |

 

4.1.81 daivayajnishaucivrikshisätyamugrikänöheviddhibhyah nyatarasyäm |

 

4.1.82 samarthänäm prathamät vä |

 

4.1.83 präg divyatah an |

 

4.1.84 ashvapati ädibhyah ca |

 

4.1.85 diti aditiädityapati uttarapadät nyah |

 

4.1.86 utsaädibhyah an |

 

4.1.87 stripumsäbhyäm nansnanau bhavanät |

 

4.1.88 dvigorluk anapatye |

 

4.1.89 gotre aluk aci |

 

4.1.90 yuni luk |

 

4.1.91 phakphinoranyatarasyäm |

 

4.1.92 tasya apatyam |

 

4.1.93 ekah gotre |

 

4.1.94 goträt yuni astriyäm |

 

4.1.95 atah in |

 

4.1.96 bähu ädibhyah ca |

 

4.1.97 sudhäturakan ca |

 

4.1.98 gotre kunja ädibhyah cphan |

 

4.1.99 nada ädibhyah phak |

 

4.1.100 harita ädibhyah anah |

 

4.1.101 yan inoh ca |

 

4.1.102 sharadvatshunakadarbhät bhriguvatsa ägräyaneshu |

 

4.1.103 dronaparvatajivantätnyärayäm |

 

4.1.104 anrishi änantarye bida ädibhyah an |

 

4.1.105 garga ädibhyah yan |

 

4.1.106 madhubabhrvorbrähmanakaushikeshu |

 

4.1.107 kapibodhät ängirase |

 

4.1.108 vatandät ca |

 

4.1.109 luk striyäm |

 

4.1.110 ashva ädibhyah phak |

 

4.1.111 bhargät traigarte |

 

4.1.112 shiva ädibhyah an |

 

4.1.113 avriddhäbhyah nadimänushihyah anämikähyah |

 

4.1.114 rishi andhakavrishnikurubhyah ca |

 

4.1.115 mäturut sankhyäsam bhadrapurväyäh |

 

4.1.116 kanyäyäh kanina ca |

 

4.1.117 vikarnashungachagalät vatsabharadväja atrishu |

 

4.1.118 piläyäh vä |

 

4.1.119 dhak ca mandukät |

 

4.1.120 stribhyah dhak |

 

4.1.121 dvyacah |

 

4.1.122 it ah ca anin ah |

 

4.1.123 shubhra ädibhyah ca |

 

4.1.124 vikarnakushitakät käshyape |

 

4.1.125 bhruvah vuk ca |

 

4.1.126 kalyäni ädinäm inan |

 

4.1.127 kulaöäyäh vä |

 

4.1.128 caöakäyäh airak |

 

4.1.129 godhäyäh dhrak |

 

4.1.130 ärak udicäm |

 

4.1.131 kshudräbhyah vä |

 

4.1.132 pitrishvauh chan |

 

4.1.133 dhaki lopah |

 

4.1.134 mätrishvasuh ca |

 

4.1.135 catushpädbhyah dhan |

 

4.1.136 grishöi ädibhyah ca |

 

4.1.137 räja(n)shvasurät yat |

 

4.1.138 kshaträt ghah |

 

4.1.139 kulät khah |

 

4.1.140 apurvapadät anyatarasyäm yat dhakanau |

 

4.1.141 mahäkulät ankhanau |

 

4.1.142 dushkulät dhak |

 

4.1.143 svasuh chah |

 

4.1.144 bhräturvyat ca |

 

4.1.145 vyan sapatne |

 

4.1.146 revati ädibhyah öhak |

 

4.1.147 gotrastriyäh kutsane na ca |

 

4.1.148 vriddhät öhak sauvireshu bahulam |

 

4.1.149 pheh cha ca |

 

4.1.150 phänöähritimimatäbhyäm naphinau |

 

4.1.151 kuru ädibhyah nyah |

 

4.1.152 senä antalakshanakäribhyah ca |

 

4.1.153 udicäm in |

 

4.1.154 tika ädibhyah phin |

 

4.1.155 kausalyakärmäryäbhyäm ca |

 

4.1.156 anah dvyacah |

 

4.1.157 udicäm vriddhät agoträt |

 

4.1.158 väkina ädinäm kuk ca |

 

4.1.159 putra antät anyatarasyäm |

 

4.1.160 präcäm avriddhät phin bahulam |

 

4.1.161 manorjätau anyatau shuk ca |

 

4.1.162 apatyam pautraprabhriti gotram |

 

4.1.163 jivati tu vamshye yuvä |

 

4.1.164 bhrätari ca jyäyasi |

 

4.1.165 vä anyasmin sapinde sthaviratare jivati |

 

4.1.166 vriddhasya ca pujäyäm |

 

4.1.167 yunah ca kutsäyäm |

 

4.1.168 janapadashabdät kshatriyät an |

 

4.1.169 sälveyagändhäribhyäm ca |

 

4.1.170 dvi acmagadhakalingasuramasät an |

 

4.1.171 vriddha itkosala ajädät nyan |

 

4.1.172 kurunädibhyah nyah |

 

4.1.173 sälva avayavapratyagrathakalakuöa ashmakät in |

 

4.1.174 te tadräjäh |

 

4.1.175 kambojät luk |

 

4.1.176 striyäm avantikuntikurubhyah ca |

 

4.1.177 atah ca |

 

4.1.178 na präcyabharga ädiyaudheyaädihyasa |

 

4.2.1 tena raktam rägät |

 

4.2.2 läkshärocanä-(shakalakardam)ät öhak |

 

4.2.3 nakshatrena yuktah kälah |

 

4.2.4 lup avisheshe |

 

4.2.5 sanjnäyäm shravanäshvatthäbhyäm |

 

4.2.6 dvandvät chah |

 

4.2.7 drish-öam säma |

 

4.2.8 kalerdhak |

 

4.2.9 vämadevät dyat dyau |

 

4.2.10 parivritah rathah |

 

4.2.11 pändukambalät inih |

 

4.2.12 dvaipavaiyäghrät an |

 

4.2.13 kaumära apurvavacane |

 

4.2.14 tatra uddhritam amatrebhyah |

 

4.2.15 sthandilät shayitari vrate |

 

4.2.16 samskritam bhakshäh |

 

4.2.17 shula ukhät yat |

 

4.2.18 dadhnah öhak |

 

4.2.19 udashvitah anyatarasyäm |

 

4.2.20 kshirät dhan |

 

4.2.21 sä asmin paurnamäsi iti (sanjnäyäm) |

 

4.2.22 ägrahäyani ashvatthät öhak |

 

4.2.23 vibhäshä phälgunisravanäkärttikicaitribhyah |

 

4.2.24 sä asya devatä |

 

4.2.25 kasya it |

 

4.2.26 shukrät ghan |

 

4.2.27 aponaptri apännaptribhyäm ghah |

 

4.2.28 cha ca |

 

4.2.29 mahendrät gha anau ca |

 

4.2.30 somät öyan |

 

4.2.31 väyu ritupitri ushasah yat |

 

4.2.32 dyäväprithivishunäsiramarutvat agnishomavästoshpatigrihamedhät cha ca |

 

4.2.33 agnerdhak |

 

4.2.34 kälebhyah bhavavat |

 

4.2.35 mahäräjaproshöhapadät öhan |

 

4.2.36 pitrivyamätulamätämahapitämahäh |

 

4.2.37 tasya samuhah |

 

4.2.38 bhikshä ädibhyah an |

 

4.2.39 gotra uksha(n) ushöra urabhraräjanräjanyaräjaputravatsamanushya ajät vun |

 

4.2.40 kedärät yan ca |

 

4.2.41 öhan kavacinah ca |

 

4.2.42 brähmanamänavavädavät yan |

 

4.2.43 grämajanabandhusahäyebhyah tal |

 

4.2.44 anudättäderan |

 

4.2.45 khandika ädibhyah ca |

 

4.2.46 caranebhyah dharmavat |

 

4.2.47 acittahasti(n)dhenoh öhak |

 

4.2.48 kesha ashväbhyäm yan chau anyatarasyäm |

 

4.2.49 päsha ädibhyah yah |

 

4.2.50 khalagorathät |

 

4.2.51 initrakaöyacah ca |

 

4.2.52 vishayah deshe |

 

4.2.53 räjanya ädibhyah vun |

 

4.2.54 bhauriki ädiaishukäri ädibhyah vidhal bhaktalau |

 

4.2.55 sah asya ädiriti chandasah pragätheshu |

 

4.2.56 sangräme prayojanayoddhribhyah |

 

4.2.57 tad asyäm praharanam iti kridäyäm nah |

 

4.2.58 ghanah sä asyäm kriyä iti nah |

 

4.2.59 tad adhite tad veda |

 

4.2.60 kratu uktha ädisutra ntät öhak |

 

4.2.61 krama ädibhyah vun |

 

4.2.62 anubrähmanät inih |

 

4.2.63 vasanta ädibhyah öhak |

 

4.2.64 proktät luk |

 

4.2.65 suträt ca ka upadhät |

 

4.2.66 chandah brähmanäni ca tadvishayä-ni |

 

4.2.67 tad asmin asti iti deshe tannämni |

 

4.2.68 tena nirvrittam |

 

4.2.69 tasya niväsah |

 

4.2.70 adurabhavah ca |