Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sanatana Goswami > Hari Bhakti Vilasa > Sixteenth Vilasa

Sixteenth Vilasa

 

 

 

 

Text 1

 

atha karttika-krityam

 

damodaram prapadye 'ham

     shri-radha-ramanam prabhum

prabhavad yasya tat-preshthah

     karttikah sevito bhavet

 

     atha-now; karttika-krityam-the duties of Karttika; damodaram-to Lord Krishna; prapadye-surrender; aham-I; shri-radha-of Shri Radha; ramanam-the lover; prabhum-the Supreme Personality of Godhead; prabhavat-by the power; yasya-of whom; tat-preshthah-dear to Him; karttikah-Karttika; sevitah-served; bhavet-is.

 

 

     Duties in the Month of Karttika

 

     I surrender to the Supreme Personality of Godhead, who was tied about the waist with a rope, and who is the lover of Shri Radha. By His power one is able to serve His favored month: the month of Karttika.

 

Text 2

 

bhati karttika-krityadi

     skanda-padmadishu sphutam

tathapy ekatra sangrihya

     sarato 'tra vilikhyate

 

     bhati-manifested; karttika-krityadi-the duties of Karttika; skanda-padmadishu-in the Skanda, Padma, and other Puranas; sphutam-clearly; tathapi-still; ekatra-in one place; sangrihya-collecting; saratah-the essence; atra-here; vilikhyate-is written.

 

 

     The duties of the month of Karttika are clearly described in the Skanda Purana, Padma Purana, and other scriptures. The essence of what they say is collected here in one place.

 

 

Text 3

 

karttike 'smin visheshena

     nityam kurvita vaishnavah

damodararcanam pratah-

     snana-dana-vratadikam

 

     karttike-in Karttika; asmin-in this; visheshena-specifically; nityam-always; kurvita-should do; vaishnavah-a devotee of Lord Vishnu; damodara-of Lord Damodara; arcanam-the worship; pratah-in the morning; snana-bathing; dana-gifts; vrata-vows; adikam-beginning with.

 

 

     Especially in the month of Karttika a Vaishnava should regularly bathe in the morning, worship Lord Damodara, give charity, follow vows, and perform other spiritual activities.

 

Text 4

 

tatha dina-visheshe yad

     bhagavat-pujanadikam

kuryad vidhi-visheshena

     lekhyam agre vivicya tat

 

     tatha-so; dina-visheshe-on a specific day; yat-what; bhagavat-pujanadikam-beginning with worship of the  Supreme Personality of Godhead; kuryat-should do; vidhi-visheshena-with specific rules; lekhyam-will be written; agre-in the beginning; vivicya-considering; tat-thus.

 

 

     Here I will write when the month of Krishna begins and how one should worship the Lord during this month.

 

 

Text 5

 

atha karttika-vrata-nityata

 

skande brahma-narada-samvade

 

dushprapyam prapya manushyam

     karttikoktam caren na hi

dharmam dharma-bhritam shreshtha

     sa matri-pitri-ghatakah

 

     atha-now; karttika-vrata-nityata-one should always follow the vow of worshiping the Lord in the month of Karttika; skande-in the Skanda Purana; brahma-narada-samvade-in a conversation of Brahma and Narada; dushprapyam-difficult to attain; prapya-attaining; manushyam-human birth; karttika-of the month of Karttika; uktam-said; caren-follows; na-not; hi-indeed; dharmam-religion; dharma-bhritam-of the followers of religion; shreshtha-the best; sa-he; matri-pitri-ghatakah-the killer of his father and mother.

 

 

     One Should Always Follow the Vow of Karttika-vrata

 

     In the Skanda Purana, in a conversation of Brahma and Narada, it is said:

 

     "O best of the followers of religion, a person who does not follow the vow of Karttika-vrata is a sinner. He is like a person who murders his father and mother.

 

Text 6

 

avratena kshiped yas tu

     masam damodara-priyam

tiryag-yonim avapnoti

     sarva-dharma-bahis-kritah

 

     avratena-without following the vow; kshipet-spends; yah-who; tu-indeed; masam-the month; damodara-to Lord Damodara; priyam-dear; tiryag-yonim-birth as an animal; avapnoti-attains; sarva-dharma-bahis-kritah-outside all religious principles.

 

 

     "A person who does not follow the vow in this month that is dear to Lord Damodara finds himself outside all religious principles. He takes birth in an animal's womb.

 

 

Text 7

 

sa brahma-ha sa go-ghnash ca

     svarna-steyi sadanriti

na karoti muni-shreshtha

     yo narah karttike vratam

 

     sa-he; brahma-ha-murderer of a brahmana; sa-he; go-ghnah-killer of a cow; ca-and; svarna-steyi-thief of gold; sada-always; anriti-lying; na-not; karoti-does; muni-shreshtha-O best of sages; yah-who; narah-person; karttike-in Karttika; vratam-vow.

 

 

     "O best of sages, a person who does not follow this vow in the month of Karttika is a brahmana-killer, a cow-killer, a thief of gold, and a perpetual liar.

 

Text 8

 

vidhava va visheshena

     vratam yadi na karttike

karoti muni-shardula

     narakam yati sa dhruvam

 

     vidhava-a widow; va-or; visheshena-specifically; vratam-vow; yadi-if; na-not; karttike-in Karttika; karoti-does; muni-shardula-O tiger of sages; narakam-to hell; yati-goes; sa-she; dhruvam-indeed.

 

 

     "O tiger of sages, a widow especially who does not follow the vow of Karttika certainly goes to hell.

 

 

Text 9

 

vratam tu karttike mase

     yada na kurute grihi

ishtapurtam vritha tasya

     yavad ahuta-naraki

 

     vratam-vow; tu-indeed; karttike-in Karttika; mase-month; yada-when; na-not; kurute-does; grihi-a householder; ishtapurtam-pious deeds; vritha-useless; tasya-of him; yavat-as; ahuta-screaming; naraki-a person in hell.

 

 

     "If a householder does not follow the vow of Karttika, his pious and charitable deeds do him no good. They become like the screams of a person in hell.

 

Text 10

 

samprapte karttike mase

     dvijo vrata-paran-mukhah

bhavanti vimukhah sarve

     tasya devah sa-vavarah

 

     samprapte-attained; karttike-Karttika; mase-month; dvijah-a brahmana; vrata-paran-mukhah-averse to the vow; bhavanti-become; vimukhah-averse; sarve-all; tasya-of him; devah-the demigods; sa-vasavah-with Indra's followers.

 

 

     "if a brahmana spurns the Karttika vow, then Indra and all the demigods spurn him.

 

 

Text 11

 

ishtva ca bahubhir yajnaih

     kritva shraddha-satani ca

svargam napnoti viprendra

     akritva karttike vratam

 

     ishtva-worshiping; ca-and; bahubhih-with many; yajnaih-yajnas; kritva-doing; shraddha-satani-a hundred sraddhas; ca-and; svargam-Svarga; na-not; apnoti-attains; viprendra-O king of the brahmanas; akritva-not doing; karttike-in Karttika; vratam-the vow.

 

 

     "O king of brahmanas, a person who performs a hundred shraddhas and a host of yajnas, but does not follow the Karttika vow, cannot enter Svargaloka.

 

Text 12

 

yatish ca vidhava caiva

     visheshena vanashrami

karttikam narakam yanti

     akritva vaishnavam vratam

 

     yatih-sannyasi; ca-and; vidhava-widow; ca-and; eva-indeed; visheshena-specifically; vanashrami-vanaprastha; karttikam-Karttika; narakam-to hell; yanti-go; akritva-not doing; vaishnavam-of Lord Vishnu; vratam-the vow.

 

 

     "Especially a sannyasi, vanaprastha, or widow who do not follow the Vaishnava Karttika-vow go to hell.

 

 

Text 13

 

vedair adhitaih kim tasya

     purana-pathanaish ca kim

kritam yadi na viprendra

     karttike vaishnavam vratam

 

     vedaih-Vedas; adhitaih-studied; kim-what is the use?; tasya-of him; purana-pathanaih-studying the Puranas; ca-and; kim-what?; kritam-done; yadi-of; na-not; viprendra-O king of the brahmanas; karttike-Karttika; vaishnavam-Vaishnava; vratam-vow.

 

 

     "O king of brahmanas, what good will study of the Vedas and Puranas do for a person who does not follow the Vaishnava Karttika-vow?

 

Text 14

 

janma-prabhriti yat punyam

     vidhivat samuparjitam

bhasmi-bhavati tat sarvam

     akritva karttika-vratam

 

     janma-prabhriti-beginning with birth; yat-what; punyam-piety; vidhivat-properly; samuparjitam-earned; bhasmi-ashes; bhavati-becomes; tat-that; sarvam-all; akritva-not doing; karttika-vratam-the Karttika vow.

 

 

     "A person who does not follow the Karttika vow finds his life's pious deeds burned to ashes.

 

 

Text 15

 

yad dattam ca param japtam

     kritam ca su-mahat-tapah

sarvam viphalatam eti

     akritva karttike vratam

 

     yat-what; dattam-given; ca-and; param-more; japtam-chanted; kritam-doen; ca-and; su-mahat-tapah-great austerities; sarvam-all; viphalatam-uselessness; eti-attain; akritva-not performing; karttike-in Karttika; vratam-the vow.

 

 

     "A person who does not follow the Karttika vow finds that all his charity, great austerities, and mantra-chanting is useless.

Text 16

 

sapta-janmarjitam punyam

     vritha bhavati narada

akritva karttike masi

     vaishnavam vratam uttamam

 

     sapta-janmarjitam-earned in seven births; punyam-piety; vritha-useless; bhavati-is; narada-O Narada; akritva-not doing; karttike masi-in Karttika month; vaishnavam-Vaishnava; vratam-vow; uttamam-transcendental.

 

 

     "O Naarada, if one does not follow the Vaishnava Karttika-vow, seven births of his pious deeds become useless.

 

 

Text 17

 

papa-bhutash ca te jneya

     loke martya maha-mune

vaishnavakhyam vratam yais tu

     na kritam karttike shubham

 

     papa-bhutah-sinners; ca-and; te-they; jneya-known; loke-in the world; martya-people; maha-mune-O great sage; vaishnavakhyam vratam-the Vaishnava vow; yaih-by whom; tu-indeed; na-not; kritam-done; karttike-in Karttika; shubham-auspicious.

 

 

     "O great sage, they who do not follow the auspicious Vaishnava Karttika-vow are known as sinners in this world."

 

Text 18

 

kim ca

 

akritva niyamam vishnoh

     karttikam yah kshipen narah

janmarjitasya punyasya

     phalam napnoti narada

 

     kim ca-furthermore; akritva-not doing; niyamam-vow; vishnoh-of Lord Vishnu; karttikam-Karttika; yah-one who; kshipen-spends; narah-a person; janmarjitasya-earned in an entire lifetime; punyasya-of piety; phalam-the result; na-not; apnoti-obtains; narada-O Narada.

 

 

     It is further said:

 

     "O Narada, a person who does not follow the Vaishnava Karttika-vow loses the pious deeds of an entire life."

 

 

Text 19

 

kim ca

 

niyamena vina caiva

     yo nayet karttikam mune

caturmasyam tatha caiva

     brahma-ha sa kuladhamah

 

     kim ca-furthermore; niyamena-vow; vina-without; ca-and; eva-indeed; yah-who; nayet-leads; karttikam-Karttika; mune-O sage; caturmasyam-Caturmasya; tatha-so; ca-and; eva-indeed; brahma-ha-a brahmana-killer; sa-he; kuladhamah-the lowest of his family.

 

 

     It is also said:

 

     "O sage, a person who does not follow the Karttika and Caturmasya vows is sinful like a brahmana-killer. He is the most degraded person in his family.

 

 

Texts 20-22

 

 

kim ca

 

pinda-danam pitrinam ca

     pitri-pakshe na vai kritam

vratam na karttike masi

     shravanyam rishi-tarpanam

 

caitre nandolito vishnur

     magha-snanam na saj-jale

na kritamardaki pushye

     shravane rauhinashtami

 

sangame na krita yena

     dvadashi shravananvita

kutra yasyanti te mudha

     naham vedmi kali-priya

 

     kim ca-furthermore; pinda-danam-offering pinda; pitrinam-to the pitas; ca-and; pitri-pakshe-on pitr-paksa; na-not; vai-indeed; kritam-done; vratam-vow; na-not; karttike-in Karttika; masi-month; shravanyam-in the month of Sravana; rishi-tarpanam-offering tarpana to the sages; caitre-in the month of Sravana; na-not; andolitah-moved on a swing; vishnuh-Lord Vishnu; magha-in the month of Magha; snanam-bath; na-not; saj-jale-in clear water; na-not; krita-done; amardaki-the amardaki vow; pushye-in Pushya; shravane-in Shravana; rauhinashtami-Rauhinashtami; sangame-in the meeting; na-not; krita-done; yena-by which; dvadashi-dvadashi; shravananvita-with sravana; kutra-where?; yasyanti-will go; te-they; mudha-foolish; na-not; aham-I; vedmi-know; kali-priya-O Narada.

 

 

     What is the fate of the fools who do not offer pinda to the ancestors on pitri-paksha, who do not observe the vow of Karttika, who do not offer tarpana to the sages in the month of Shravana (July-August), who do not observe Lord Vishnu's swing-festival in the month of Caitra (March-April), who do not bathe in clear water in the month of Magha (January-February), who do not follow the amardaki vow during the time of the star Pushya, and who do not observe the Rohinashtami day when in the month of Shravana the star shravana is present on the dvadashi day? O Narada, I do not know.

 

Text 23

 

padme ca shri-narada-shaunakadi-muni-gana-samvade

 

manushah karma-bhumau yah

     karttikam nayate mudha

cintamanim kare prapya

     kshipyate kardamambuni

 

     padme-in the Padma Purana; ca-and; shri-narada-shaunakadi-muni-gana-samvade-in a conversation of Shri  Narada anmd the sages headed by Shri Saunaka; manushah-a human being; karma-of karma; bhumau-in the world; yah-who; karttikam-Karttika; nayate-passes; mudha-uselessly; cintamanim-a ciontamani jewel; kare-in the hand; prapya-attaining; kshipyate-throws; kardamambuni-in muddy water.

 

 

     In the Padma Purana, in a conversation of Shri Narada and the sages headed by Shri Shaunaka it is said:

 

     "A human being in this world of karma who does not follow the vow of Karttika takes the cintamani jewel placed in his hand and throws it into muddy water.

 

 

Text 24

 

niyamena vina viprah

     karttikam yah kshipen narah

krishnah paran-mukhas tasya

     yasmad urjo 'sya vallabhah

 

     niyamena-vow; vina-without; viprah-O brahmanas; karttikam-Karttika; yah-who; kshipen-spends; narah-a person; krishnah-Lord Krishna; paran-mukhah-averse; tasya-of him; yasmat-because; urjah-Karttika; asya-to Him; vallabhah-dear.

 

 

     "O brahmanas, the month of Karttika is very dear to Lord Krishna. That is why Lord Krishna turns His face from anyone who does not follow the Karttika vow.

 

Text 25

 

atha tatra visheshena snana-danadi-tat-karma-nityata

 

skande tatraiva

 

yair na dattam hutam japtam

     na snanam na harer vratam

na kritam karttike putra

     dvijas te vai naradhamah

 

     atha-now; tatra-there; visheshena-specifically; snana-bathing; dana-giving charity; adi-beginning with; tat-karma-those activities; nityata-should be done regularly; skande-in thekanda Purana;  tatra-there; eva-indeed; yaih-by whom; na-not; dattam-given; hutam-yajna; japtam-chanted japa; na-not; snanam-bathed; na-not; hareh-of Lord Krishna; vratam-the vow; na-not; kritam-done; karttike-in Karttika; putra-O son; dvijah-brahmanas; te-they; vai-indeed; naradhamah-the lowest of men.

 

 

     One Should Always Follow the Karttika Bow by Bathing, Giving Charity, and Performing Other Pious Deeds

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "O son, brahmanas who in the month of Karttika do not give charity, perform yajnas, chant japa, bathe, or follow the vow to please Lord Krishna are the lowest of men."

 

 

Text 26

 

kim ca

 

yair na dattam hutam japtam

     karttike na vratam kritam

tenatma harito nunam

     na praptam prarthitam phalam

 

     kim ca-furthermore; yaih-by whom; na-not; dattam-given charity; hutam-offered yajnas; japtam-chanted japa; karttike-in Karttika; na-not; vratam-vow; kritam-done; tena-by that; atma-slef; haritah-robbed; nunam-indeed; na-not; praptam-attained; prarthitam-requested; phalam-result.

 

 

     It is further said:

 

     "They who in the month of Karttika do not give charity, perform yajnas, chant japa, or follow vows are thieves who rob themselves of their own valuables. They do not attain what they wish."

 

Text 27

 

kim ca

 

samprapte karttike masi

     ye rata na janardane

tesham sauri-pure vasah

     pitribhih saha narada

 

     kim ca-furthermore; samprapte-attained; karttike-Karttika; masi-month; ye-who; rata-engaged; na-not; janardane-in Lord Krishna; tesham-of them; sauri-pure-in the city of Yamaraja; vasah-residence; pitribhih-ancestors; saha-with; narada-O Narada.

 

 

     It is further said:

 

     "O Narada, they who do not worship Lord Krishna during the month of Karttika reside, along with their ancestors, in hell."

 

 

Text 28

 

kim ca

 

karttike narcito yais tu

     bhakti-bhavena keshavah

narakam te gamishyanti

     yamadutais tu yantritah

 

     kim ca-furthermore; karttike-in Karttika; na-not; arcitah-worshiped; yaih-by whom; tu-indeed; bhakti-bhavena-with love and devotion; keshavah-Lord Krishna; narakam-to hell; te-they; gamishyanti-will go; yamadutaih-by the Yamadutas; tu-indeed; yantritah-chained.

 

 

     It is further said:

 

     "They who in the month of Karttika do not worship Lord Krishna with love and devotion are chained and dragged to hell by the messengers of Yamaraja.

 

Text 29

 

janma-koti-sahasrais tu

     manushyam prapya durlabham

karttike narcito vishnur

     haritam tena janma vai

 

     janma-koti-sahasraih-by thousands and millions of births; tu-indeed; manushyam-human; prapya-attaining; durlabham-rare; karttike-in Karttika; na-not; arcitah-worshiped; vishnuh-Lord Vishnu; haritam-removed; tena-by him; janma-birth; vai-indeed.

 

 

     "He loses the rare human life he attained after many thousands and millions of births who does not worship Lord Vishnu in the month of Karttika.

 

 

Text 30

 

vishnoh puja katha vishnor

     vaishnavanam ca darshanam

na bhavet karttike yasya

     hanti punyam dashabdikam

 

     vishnoh-of Lord Vishnu; puja-worship; katha-topics; vishnoh-of Lord Vishnu; vaishnavanam-of the Vaishnavas; ca-qand; darshanam-sight; na-not; bhavet-is; karttike-in Karttika; yasya-of whom; hanti-kills; punyam-piety; dasha-ten; abdikam-years.

 

 

     "A person who in the month of Karttika does not worship Lord Vishnu, chant Lord Vishnu's glories, or associate with the Vaishnavas, kills ten years of pious deeds."

 

Text 31

 

atha karttika-mahatmyam

 

karttikasya tu mahatmyam

     prak samanyena likhyate

tato visheshatas tatra

     karma-deshadi-bhedatah

 

     atha-now; karttika-mahatmyam-the glories of Karttika; karttikasya-of Karttika; tu-indeed; mahatmyam-the glory; prak-first; samanyena-in a general way; likhyate-is written; tatah-then; visheshatah-specifically; tatra-there; karma-deshadi-bhedatah-differences beginning with work and place.

 

 

     The Glories of Karttika

 

     First I will write of the glories of Karttika in a general way and then I will write of the different situations beginning with the differences of work and place.

 

 

Text 32

 

atha samanya-karttika-mahatmyam

 

skande tatraiva

 

karttikasya tu masasya

     koty-amshenapi narhati

sarva-tirtheshu yat snanam

     sarva-daneshu yat phalam

 

     atha-now; samanya-in a general way; karttika-of Karttika; mahatmyam-the glory; skande-in the Skanda Purana; tatra-there; eva-indeed; karttikasya-of Karttika; tu-indeed; masasya-glory; koty-amshena-with a ten-millionth part; api-even; na-not; arhati-is worthy; sarva-in all; tirtheshu-holy places; yat-what; snanam-bathing; sarva-daneshu-in all charities; yat-what; phalam-result.

 

 

     A General Description of Karttika's Glories

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "The pious result obtained by bathing in all holy places and giving all charities is not equal to one ten-millionth part of the result obtained by following the vow of Karttika.

 

 

Texts 33 and 34

 

 

ekatah sarva-tirthani

     sarve yajnah sa-dakshinah

ekatah pushkare vasah

     kurukshetre himacale

 

meru-tulya-suvarnani

     sarva-danani caikatah

ekatah karttiko vatsa

     sarvada keshava-priyah

 

     ekatah-as one; sarva-tirthani-all holy places; sarve-all; yajnah-yajnas; sa-dakshinah-with daksina; ekatah-as one; pushkare-in Pushkara; vasah-residence; kurukshetre-in Kurukshetra; himacale-in the Himalayas; meru-tulya-suvarnani-gold equal to Mount Meru; sarva-danani-all charity; ca-ad; ekatah-as one; ekatah-as one; karttikah-Karttika; vatsa-child; sarvada-in all ways; keshava-to Lord Krishna; priyah-dear.

 

 

     "All holy places, yajnas, dakshinas, residence in Pushkara, Kurukshetra, and the Himalayas, and all giving in charity a pile of gold like Mount Meru, reside in Karttika, Lord Krishna's favorite month.

 

Text 35

 

yat kincit kriyate punyam

     vishnum uddishya karttike

tad akshayam bhavet sarvam

     satyoktam tava narada

 

     yat-waht; kincit-something; kriyate-is done; punyam-piety; vishnum-to Lord Vishnu; uddishya-in relation to; karttike-in Karttika; tat-that; akshayam-eternal; bhavet-is; sarvam-all; satya-truth; uktam-said; tava-of you; narada-O Narada.

 

 

     "The service one does to Lord Vishnu in the month of Krishna is all eternal. O Narada, I tell you the truth.

 

 

Text 36

 

karttikam khalu vai masam

     sarva-maseshu cottamam

punyanam paramam punyam

     pavananam ca pavanam

 

     karttikam-Karttika; khalu-indeed; vai-indeed; masam -month; sarva-maseshu-in all months; ca-and; uttamam-the best; punyanam-of pious deeds; paramam-the best; punyam-pious deed; pavananam-of purifiers; ca-and; pavanam-the purifier.

 

 

     "Karttika is the best of months, the most pious of pious deeds, the most purifying of all that purify."

 

Text 37

 

kim ca

 

yatha nadinam viprendra

     shailanam caiva narada

udadhinam ca viprarshe

     kshayo naivopapadyate

 

 

     kim ca-furthermore; yatha-as; nadinam-of rivers; viprendra-O king of brahmanas; shailanam-of mountains; ca-and; eva-indeed; narada-O Narada; udadhinam-of oceans; ca-and; viprarshe-O sage of brahmanas; kshayah-destruction; na-not; eva-indeed; upapadyate-is.

 

 

     It is further said:

 

     "O Narada, O king of brahmanas, O great sage, rivers, mountains, and oceans will all be destroyed, but the month of Karttika will never be destroyed.

 

 

Text 38

 

punyam karttika-mase tu

     yat kincit kriyate mune

na tasyasti kshayo brahman

     papasyapy evam eva ca

 

     punyam-piety; karttika-mase-in the month of Karttika; tu-indeed; yat-what; kincit-something; kriyate-does; mune-O sage; na-not; tasya-of that; asti-is; kshayah-destruction; brahman-O brahmana; papasya-of sin; api-also; evam-thus; eva-indeed; ca-and.

 

 

     "O sage, in the month of Karttika neither pious deeds nor sins are ever destroyed."

 

Text 39

 

na karttika-samo maso

     na kritena samam yugam

na veda-sadrisham shastram

     na tirtham gangaya samam

 

     na-not; karttika-samah-equal to Karttika; masah-month; na-not; kritena-Satya; samam-equal; yugam-yuga; na-not; veda-sadrisham-like the Vedas; shastram-scripture; na-not; tirtham-holy place; gangaya-the Ganga; samam-like.

 

 

     "No month is like Karttika. No yuga is like Satya-yuga. No scripture is like the Vedas. No holy place is like the Ganga.

 

 

Text 40

 

karttikah pravaro maso

     vaishnavanam priyah sada

karttikam sakalam yas tu

     bhaktya seveta vaishnavah

pitrin uddharate sarvan

     naraka-sthan maha-mune

 

     karttikah-Karttika; pravarah-best; masah-month; vaishnavanam-of ther Vaishnavas; priyah-dear; sada-always; karttikam-Karttika; sakalam-all; yah-who; tu-indeed; bhaktya-with devotion; seveta-serve; vaishnavah-Vaishnava; pitrin-the pitas; uddharate-delivers; sarvan-all; naraka-sthan-staying in hell; maha-mune-O great sage.

 

 

     "Karttika is the best of months. Karttika is always dear to the Vaishnavas. O great sage, a Vaishnava who with devotion serves Karttika delivers his ancestors from hell.

 

Text 41

 

padme ca

 

tatraiva dvadasheshv api maseshu

     karttikah krishna-vallabhah

tasmin sampujito vishnur

     alpakair apy upayanaih

dadati vaishnavam lokam

     ity evam nishcitam maya

 

     padme-in the Padma Purana; ca-and; tatra-there; eva-indeed; dvadasheshv-in the twelve; api-even; maseshu-months; karttikah-Karttika; krishna-to Lord Krishna; vallabhah-dear; tasmin-in that; sampujitah-worshiped; vishnuh-Lord Vishnu; alpakaih-with slight; api-even; upayanaih-vow; dadati-gives; vaishnavam-of Lord Vishnu; lokam-the world; iti-thus; evam-thus; nishcitam-concluded; maya-by me.

 

 

     In the Padma Purana it is said:

 

     "Of the twelve months, Karttika is the most dear to Lord Krishna. To anyone who even slightly worships Lord Vishnu during its time, the month of Karttika gives residence in Lord Vishnu's transcendental abode.

 

 

Text 42

 

yatha damodaro bhakta-

     vatsalo vidito janaih

tasyayam tadrisho masah

     sv-alpam apy uru-karakah

 

     yatha-as; damodarah-Lord Dmodara; bhakta-the devotees; vatsalah-loves; viditah-known; janaih-by the people; tasya-of Him; ayam-this; tadrishah-like this; masah-month; sv-alpam-very slight; api-even; uru-karakah-making big.

 

 

     "As everyone knows, Lord Damodara loves His devotees. Lord Damodara's month, the month of Karttika, also loves the devotees. The month of Karttika thinks even the slightest devotional service is very big and important.

 

Text 43

 

durlabho manusho deho

     dehinam kshana-bhangurah

tatrapi durlabhah kalah

     karttiko hari-vallabhah

 

     durlabhah-rare; manushah-human; dehah-body; dehinam-of they who possess bodies; kshana-bhangurah-breaking in a moment; tatrapi-still; durlabhah-rare; kalah-time; karttikah-Karttika; hari-vallabhah-dear to Lord Krishna.

 

 

     "Even though its lasts for only a brief moment, the human form of life is very rare and valuable. In the same way the brief month of Karttika is also very rare and valuable.

 

 

Text 44

 

dipenapi hi yatrasau

     priyate harir ishvarah

su-gitam ca dadaty eva

     para-dipa-prabodhanat

 

     dipena-with a lamp; api-even; hi-indeed; yatra-where; asau-He; priyate-is pleased; harih-Lord Hari; ishvarah-the Supreme Personality of Godhead; su-gitam-glorified; ca-and; dadati-gives; eva-indeed; para-dipa-prabodhanat-from liughting another's lamp.

 

 

     "Lord Krishna is pleased by the offering of a single lamp during the month of Karttika. Lord Krishna glorifies anyone who lights a lamp for someone else to offer."

 

Text 45

 

atha tatra vrata-mahatmyam

 

skande tatraiva

 

vratanam iha sarvesham

     eka-janmanugam phalam

karttike tu vratasyoktam

     phalam janma-shatanugam

 

     atha-now; tatra-there; vrata-mahatmyam-glory of the vow; skande-in the Skanda Purana; tatra-there; eva-indeed; vratanam-of vows; iha-here; sarvesham-all; eka-one; janma-birth; anugam-following; phalam-result; karttike-in Karttika; tu-indeed; vratasya-of the vow; uktam-spoken; phalam-result; janma-births; shata-a hundred; anugam-following.

 

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "Other vows bring the results of a lifetime of pious deeds. The vow of Karttika brings the result of a hundred lifetimes of pious deeds.

 

 

Text 46

 

akrura-tirthe viprendra

     karttikyam samuposhya ca

snatva yat phalam apnoti

     tac chrutva vaishnavam vratam

 

     akrura-tirthe-at Akrura-tirtha; viprendra-O king of brahmanas; karttikyam-in Karttika; samuposhya-fasting; ca-and; snatva-bathing; yat-what; phalam-result; apnoti-attains; tat-that; shrutva-hearing; vaishnavam-Vaishnava; vratam-vow.

 

 

     "O king of brahmanas, a person who simply hears the glories of the Karttika vow attains the result of fasting and bathing at sacred Akrura-tirtha.

 

Text 47

 

varanasyam kurukshetre

     naimishe pushkare 'rbude

gatva yat phalam apnoti

     vratam kritva tu karttike

 

     varanasyam-in Varanasi; kurukshetre-at Kuruksetra; naimishe-in Naimisaranya; pushkare-in Puskara; arbude-in Arbuda-tirtha; gatva-going; yat-what; phalam-result; apnoti-attains; vratam-vow; kritva-doing; tu-indeed; karttike-in Karttika.

 

 

     "By following the Karttika vow one attains the result of going on pilgrimage to Varanasi, Kurukshetra, Naimisharanya, Pushkara, and Arbuda-tirtha.

 

 

Text 48

 

anishtva ca sada yajnair

     na kritva pitribhih svadham

vratena karttike masi

     vaishnavam tu padam vrajet

 

     anishtva-not worshiping; ca-and; sada-always; yajnaih-with yajnas; na-not; kritva-doing; pitribhih-with the pitas; svadham-sraddha; vratena-with a vow; karttike-in Karttika; masi-month; vaishnavam-of Lord Vishnu; tu-indeed; padam-to the abode; vrajet-goes.

 

 

     "A person who never performs yajnas or offers shraddha to the ancestors, but who does follow the vow of Karttika, will go to the abode of Lord Vishnu.

 

Text 49

 

pravrittanam ca bhakshyanam

     karttike niyame krite

avashyam krishna-rupatvam

     prapyate muktidam shubham

 

     pravrittanam-done; ca-and; bhakshyanam-of food; karttike-in Karttika; niyame-in restriction; krite-done; avashyam-inevitably; krishna-rupatvam-a form, like that of Lord Krishna; prapyate-attains; muktidam-giving liberation; shubham-auspicious.

 

 

     "One who sometimes fasts during Karttika attains liberation. He attains a glorious spiritual form like Lord Krishna's.

 

 

Text 50

 

kim ca

 

brahmanah kshatriyo vaishyah

     shudro va muni-sattama

viyonim na vrajaty eva

     vratam kritva tu karttike

 

     kim ca-furthermore; brahmanah-a brahmana; kshatriyah-a ksatriya; vaishyah-a vaisya; shudrah-a sudra; va-or; muni-sattama-O best of sages; viyonim-a bad womb; na-not; vrajati-attains; eva-indeed; vratam-vow; kritva-doing; tu-indeed; karttike-in Karttika.

 

 

     It is further said:

 

     "O best of sages, a brahmana, kshatriya, vaishya, or shudra who follows the Karttika vow will not take birth in a sinful family.

 

Text 51

 

kim ca

 

karttike muni-shardula

     sva-saktya vaishnavam vratam

yah karoti yathoktam tu

     muktis tasya kare sthita

 

     kim ca-furthermore; karttike-in Karttika; muni-shardula-O tiger of sages; sva-saktya-own power; vaishnavam-of Lord Vishnu; vratam-the vow; yah-one who; karoti-does; yatha-as; uktam-described; tu-indeed; muktih-liberation; tasya-of him; kare-in the hand; sthita-staying.

 

 

     It is further said:

 

     "O tiger of sages, liberation stands in the hand of anyone who follows the Karttika vow as I have described it to you.

 

 

Text 52

 

su-punye karttike masi

     devarshi-pitri-sevite

kriyamane vrate nrinam

     sv-alpe 'pi syan maha-phalam

 

     su-punye-very sacred; karttike-in Karttika; masi-month; devarshi-pitri-sevite-served by the demigods, sages, and pitas; kriyamane-being done; vrate-in the vow; nrinam-of the people; sv-alpe-very slight; api-even; syan-is; maha-phalam-great result.

 

 

     "He attains a great result who even very slightly follows the very sacred Karttika vow, which is served by the demigods, sages, and pitas.

 

Text 53

 

atha tatra karma-vishesha-mahatmyam

 

skande tatraiva

 

danam dattam hutam japtam

     tapash caiva tatha kritam

tad akshaya-phalam proktam

     karttike ca dvijottama

 

     atha-now; tatra-there; karma-vishesha-mahatmyam-the glory of specific activities; skande-in the Skanda Purana; tatra-there; eva-indeed; danam-charity; dattam-given; hutam-yajna; japtam-japa; tapah-austerity; ca-and; eva-indeed; tatha-so; kritam-done; tat-that; akshaya-phalam-eternal result; proktam-said; karttike-in Karttika; ca-and; dvijottama-O best of brahmanas.

 

 

     The Glories of Specific Pious Activities Performed During Karttika

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "Charity, yajna, japa, and austerity performed in the month of Karttika bring a result, O best of brahmanas, that will never be destroyed."

 

 

Text 54

 

kim ca

 

yat kincit karttike dattam

     vishnum uddishya manavaih

tad akshayam labhyate vai

     anna-danam visheshatah

 

     kim ca-furthermore; yat-what; kincit-something; karttike-in Karttika; dattam-given; vishnum-to Lord Vishnu; uddishya-in relation to; manavaih-by human beings; tat-that; akshayam-imperishable; labhyate-is attained; vai-indeed; anna-danam-gift of food; visheshatah-specifically.

 

 

     It is further said:

 

     "One who during the month of Karttika gives a small gift to Lord Vishnu attains a result that will never be destroyed. This is especially true when the gift is food.

 

Text 55

 

kim ca

 

yas tu samvatsaram purnam

     agnihotram upasate

karttike svastike kritva

     samam etan na samshayah

 

     kim ca-furthermore; yah-one who; tu-indeed; samvatsaram-for a year; purnam-full; agnihotram-agnihotra-yajna; upasate-worships; karttike-in Karttika; svastike-auspicious; kritva-doing; samam-equal; etan-this; na-no; samshayah-doubt.

 

 

     "One who follows the auspicious Karttika vow attains the result of an entire year of performing agnihotra-yajnas. Of this there is no doubt.

 

 

Text 56

 

karttike ya karoty evam

     keshavasyaiva mandalam

svarga-stha shobhate sa su

     kapoti pakshini yatha

 

     karttike-in Karttika; ya-who; karoti-does; evam-thus; keshavasya-of Lord Krishna; eva-indeed; mandalam-the circle; svarga-stha-staying in Svargaloka; shobhate-is splendid; sa-she; su-indeed; kapoti-a dove; pakshini-bird; yatha-as.

 

 

     "A woman who spends the month of Karttika in the circle where Lord Keshava stays becomes splendid like a dove in Svargaloka.

 

Text 57

 

yah karoti naro nityam

     karttike patra-bhojanam

na sa durgatim apnoti

     yavad indrash caturdasha

 

     yah-who; karoti-does; narah-a person; nityam-always; karttike-in Karttika; patra-bhojanam-offering food; na-not; sa-he attains; durgatim-misfortune; apnoti-attains; yavat-as; indrah-Indras; caturdasha-fourteen.

 

 

     "One who regularly offers food to Lord Krishna during the month of Karttika does not suffer troubles. For as long as the fourteen Indras rule, he is free of troubles.

 

 

Text 58

 

janma-prabhriti yat papam

     manavaish ca kritam bhavet

tat sarvam nasham apnoti

     brahma-patreshu bhojanat

 

     janma-with birth; prabhriti-beginning; yat-what; papam-sin; manavaih-by human beings; ca-and; kritam-done; bhavet-may be; tat-indeed; sarvam-all; nasham-destruction; apnoti-attains; brahma-of a palasha tree; patreshu-in the leaves; bhojanat-from eating.

 

 

     "One who during the month of Karttika eats prasadam from a palasha-leaf plate destroys all sins committed since the time of his birth.

 

Text 59

 

sarva-kama-phalam tasya

     sarva-tirtha-phalam labhet

na vapi narakam pashyed

     brahma-patreshu bhojanat

 

     sarva-all; kama-desires; phalam-result; tasya-of him; sarva-tirtha-phalam-the result of all pilgrimages; labhet-attains; na-not; va-or; api-even; narakam-hell; pashyet-sees; brahma-patreshu-in a palasa-leaf plate; bhojanat-from eating.

 

 

     "One who during the month of Karttika eats prasadam from a palasha-leaf plate attains all his desires. He attains the result of all pilgrimages. He never sees hell.

 

 

Text 60

 

brahma caisha smritih sakshat

     palashah sarva-kama-dah

madhyamam varjitam patram

     shudrasya muni-sattama

bhunjan narakam apnoti

     yavad indrash caturdasha

 

     brahma-Brahma; ca-and; esha-this; smritih-remembered; sakshat-directly; palashah-palasa; sarva-kama-dah-fulfilling all desires; madhyamam-middle; varjitam-without; patram-leaf; shudrasya-of a sudra; muni-sattama-O best of sages; bhunjan-eating; narakam-hell; apnoti-attains; yavat-as; indrah-Indras; caturdasha-fourteen.

 

 

     "The palasha tree, which is called by the name Brahma, fulfills all desires. O best of sages, a shudra should avoid the middle leaf of the palasha tree. A shudra who eats from such a middle-leaf plate goes to hell for as long as the fourteen Indras live.

 

Text 61

 

tila-danam nadi-snanam

     sat-katha sadhu-sevanam

bhojanam brahma-patreshu

     karttike mukti-dayakam

 

     tila-of sesame; danam-charity; nadi-in a river; snanam-bathing; sat-of the Supreme Personality of Godhead; katha-topics; sadhu-sevanam-service to the devotees; bhojanam-eating; brahma-patreshu-from a palasha-leaf plate; karttike-in Karttika; mukti-dayakam-giving liberation.

 

 

     "During the month of Karttika giving sesame seeds in charity, bathing in a sacred river, talking about the Supreme Personality of Godhead, serving the devotees, and eating prasadam from a palasha-leaf plate, all grant liberation.

 

 

Text 62

 

jagaram karttike masi

     yah karoty arunodaye

damodaragre viprendra

     go-sahasra-phalam labhet

 

     jagaram-staying awake; karttike-in Karttika; masi-month; yah-who; karoti-does; arunodaye-to sunrise; damodaragre-before Lord Damodara; viprendra-O king of brahmanas; go-sahasra-phalam-the result of a thousand cows; labhet-attains.

 

 

     "O king of brahmanas, a person who during the month of Karttika keeps an all-night vigil, in the presence of Lord Damodara staying awake until sunrise, attains the pious result of giving a thousand cows in charity.

 

Text 63

 

jagaram pashcime yame

     yah karoti maha-mune

karttike sannidhau vishnos

     tat-padam kara-samsthitam

 

     jagaram-a vigil; pashcime-the last; yame-yama; yah-who; karoti-does; maha-mune-O great sage; karttike-in Karttika; sannidhau-in the presence; vishnoh-of Lord Vishnu; tat-padam-His abode; kara-samsthitam-staying in the hand.

 

 

     "O king of brahmanas, a person who during the month of Karttika keeps an all-night vigil, in the presence of Lord Vishnu staying awake until the last portion of the night, finds Lord Vishnu's spiritual abode in the palm of his hand.

 

 

Text 64

 

sadhu-seva gavam grasah

     katha vishnos tatharcanam

jagare pashcime yame

     durlabhah karttike kalau

 

     sadhu-to the devotees; seva-service; gavam-of the cows; grasah-feeding; katha-talking; vishnoh-of Lord Vishnu; tatha-so; arcanam-worship; jagare-vigil; pashcime-to the last; yame-yama; durlabhah-rare; karttike-in Karttika; kalau-in Kali-yuga.

 

 

     "During the month of Karttika serving the devotees, feeding the cows, talking about and worshiping Lord Vishnu, and keeping a vigil until the last part of the night bring, in the Kali-yuga, a very rare result."

 

Text 65

 

kim ca

 

jala-dhenu-sahasram ca

     vrisha-samsthe divakare

toyam dattva yad apnoti

     snanam kritva tu karttike

 

     kim ca-furthermore; jala-dhenu-sahasram-a thousand jaladhenus; ca-and; vrisha-samsthe-situated in Taurus; divakare-in the sun; toyam-water; dattva-giving; yat-which; apnoti-attains; snanam-bath; kritva-doing; tu-indeed; karttike-in Karttika.

 

 

     It is further said:

 

     "One who bathes during the month of Karttika attains the pious result of giving water and a thousand jaladhenus in charity when the sun is in Taurus.

 

 

Text 66

 

sannihatyam kurukshetre

     rahu-graste divakare

surya-varena yat snanam

     tad ekahena karttike

 

     sannihatyam-Sannihatya; kurukshetre-at Kuruksetra; rahu-graste-swallowed by Rahu; divakare-when the sun; surya-varena-on sunday; yat-what; snanam-bath; tat-that; ekahena-by one day; karttike-in Karttika.

 

 

     "By once bathing during the month of Karttika one attains the pious result of bathing in Lake Sannihatya at Kurukshetra during a solar eclipse on a Sunday.

 

Text 67

 

pitrin uddishya yad dattam

     karttike krishna-vallabhe

annodakam muni-shreshtha

     akshayam jayate nrinam

 

     pitrin uddishya-to the pitas; yat-what; dattam-given; karttike-in Karttika; krishna-vallabhe-dear to Lord Vishnu; anna-food; udakam-water; muni-shreshtha-O best of sages; akshayam-immortal; jayate-is born; nrinam-of men.

 

 

     "O best of sages, they become free from death who offer food and water to the pitas during the month of Karttika, which is dear to Lord Krishna."

 

 

Text 68

 

kim ca

 

gita-shastra-vinodena

     karttikam yo nayen narah

na tasya punar avrittir

     maya drishta kali-priya

 

     kim ca-furthermore; gita-shastra-vinodena-by happily reading Bhagavad-gita; karttikam-in Karttika; yah-who; nayen-pass; narah-a person; na-not; tasya-of him; punah-again; avrittih-return; maya-by me; drishta-seen; kali-priya-O Narada.

 

 

     It is further said:

 

     "O Narada, I have personally seen that a person who happily reads Bhagavad-gita during the month of Karttika does not return to the world of birth and death."

 

Text 69

 

kim ca

 

pradakshinam ca yah kuryat

     karttike vishnu-sadmani

pade pade 'shvamedhasya

     phala-bhagi bhaven narah

 

     kim ca-furthermore; pradakshinam-circumambulation; ca-and; yah-who; kuryat-does; karttike-in Karttika; vishnu-sadmani-in the abode of Lord Vishnu; pade pade-at every step; ashvamedhasya-of an asvamedha-yajna; phala-bhagi-attaining the result; bhaven-is; narah-a person.

 

 

     It is further said:

 

     "By circumambulating a temple of Lord Vishnu during the month of Karttika one attains at every step the pious result of performing an ashvamedha-yajna.

 

 

Text 70

 

gitam vadyam ca nrityam ca

     karttike purato hareh

yah karoti naro bhaktya

     labhate cakshayam padam

 

     gitam-singing; vadyam-playing musical instruments; ca-and; nrityam-dancing; ca-and; karttike-in Karttika; puratah-before; hareh-Lord Hari; yah-one who; karoti-does; narah-a person; bhaktya-with devotion; labhate-attains; ca-and; akshayam-imperishable; padam-result.

 

 

     "During the month of Karttika a person who with devotion sings, plays a musical instrument, and dances before the Deity of Lord Hari attains a pious result that will never be lost.

 

Text 71

 

harer nama-sahasrakhyam

     gajendrasya ca mokshanam

karttike pathate yas tu

     punar janma na vindate

 

     harer nama-sahasrakhyam-the thousand names of Lord Hari; gajendrasya-of Gajendra; ca-and; mokshanam-liberation; karttike-in Karttika; pathate-reads; yah-one who; tu-indeed; punah-again; janma-birth; na-not; vindate-is.

 

 

     "A person who during the month of Karttika reads the thousand holy names of Lord Hari and the story of Gajendra's liberation does not take birth again.

 

 

Text 72

 

karttike pashcime yame

     stavam ganam karoti yah

vasate shvetadvipe tu

     pitribhih saha narada

 

     karttike-in Karttika; pashcime-in the last; yame-period; stavam-prayers; ganam-songs; karoti-does; yah-who; vasate-stays; shvetadvipe-in Shvetadvipa; tu-indeed; pitribhih-anscestors; saha-with; narada-O Narada.

 

 

     "O Narada, a person who during the month of Karttika at the end of the night recites prayers and sings songs glorifying Lord Hari lives in Shvetadvipa with all his ancestors.

 

Text 73

 

naivedya-danena tu hareh

     karttike yava-sankhyaya

yugani vasate svarge

     tavanti muni-sattama

 

     naivedya-food; danena-by offering; tu-indeed; hareh-to Lord Hari; karttike-in Karttika; yava-of every tiny portion; sankhyaya-with the measurement; yugani-yugas; vasate-lives; svarge-in SDvarga; tavanti-that long; muni-sattama-O best of sages.

 

 

     "O best of sages, one who offers food to Lord Hari during the month of Karttika lives in Svargaloka for as many yugas as their were grains or crumbs in his offering.

 

 

Text 74

 

agurum tu sa-karpuram

     yo dahet keshavagratah

karttike tu muni-shreshtha

     yugante na punar bhavah

 

     agurum-aguru; tu-indeed; sa-karpuram-with camphor; yah-who; dahet-burns; keshavagratah-in the presence of Lord Krishna; karttike-in Karttika; tu-indeed; muni-shreshtha-O best of sages; yugante-at the end of the yuga; na-not; punah-again; bhavah-birth.

 

 

     "O best of sages, a person who burns incense of aguru and camphor before the Deity of Lord Keshava does not take birth again at the yuga's end.

 

Text 75

 

kim ca

 

niyamena katham vishnor

     ye shrinvanti ca bhavitah

shlokardham shloka-padam va

     karttike go-shatam phalam

 

     kim ca-furthermore; niyamena-with a vow; katham-talking; vishnoh-of Lord Vishnu; ye-who; shrinvanti-hear; ca-and; bhavitah-with love; shlokardham-half a verse; shloka-padam-one fourth of a verse; va-or; karttike-in Karttika; go-shatam-a hundred cows; phalam-result.

 

 

     "During the month of Krishna, they who with love hear the topics of Lord Vishnu, even if they hear only half a verse or a fourth of a verse, attain the pious result of giving a hundred cows in charity.

 

 

Text 76

 

sarva-dharman parityajya

     karttike keshavagratah

shastravataranam punyam

     shrotavyam ca maha-mune

 

     sarva-dharman-all other religious principles; parityajya-abandoning; karttike-in Karttika; keshavagratah-in the presence of Lord Keshava; shastra-of the scriptures; avataranam-descended; punyam-sacred; shrotavyam-should be heard; ca-and; maha-mune-O great sage.

 

 

     "O great sage, please give up all other religious practice and simply hear the sacred scriptures in the presence of the Deity of Lord Keshava during the month of Karttika.

 

Text 77

 

shreyasa lobha-buddhya va

     yah karoti hareh katham

karttike muni-shardula

     kulanam tarayec chatam

 

     shreyasa-by the best; lobha-eager; buddhya-with intelligence; va-or; yah-who; karoti-does; hareh-of Lord Krishna; katham-the topics; karttike-in Karttika; muni-shardula-O tiger of sages; kulanam-of the family; tarayet-may deliver; shatam-a hundred.

 

 

     "O tiger of sages, a person who during the month of Karttika eagerly hears the topics of Lord Krishna delivers a hundred generations of his family.

 

 

Text 78

 

nityam shastra-vinodena

     karttikam yah kshipen narah

nirdahet sarva-papani

     yajnayuta-phalam labhet

 

     nityam-always; shastra-vinodena-by pastimes of the scriptures; karttikam-Karttika; yah-who; kshipen-spends; narah-a person; nirdahet-burns; sarva-papani-all sins; yajna-of yajnas; ayuta-ten thousand; phalam-the result; labhet-attains.

 

 

     "A person who in the month of Karttika passes the time in pastimes of studying the holy scriptures burns away all his sins and attains the pious result of performing ten thousand yajnas.

 

Text 79

 

na tatha tushyate danair

     na yajnair go-gajadikaih

yatha shastra-kathalapaih

     karttike madhusudanah

 

     na-not; tatha-so; tushyate-is satisfied; danaih-with charities; na-not; yajnaih-with yajnas; go-gajadikaih-beginning with cows and elephants; yatha-as; shastra-kathalapaih-with discussing the scriptures; karttike-in Karttika; madhusudanah-Lord Krishna.

 

 

     "Lord Krishna is not as pleased with many yajnas and with charities of many cows, elephants, or other expensive gifts, as He is with discussion of scripture during the month of Karttika.

 

 

Text 80

 

karttike muni-shardula

     yah shrinoti hareh katham

sa nistarati durgani

     janma-koti-shatani ca

 

     karttike-in Karttika; muni-shardula-O tiger of sages; yah-one who; shrinoti-hears; hareh-of Lord Krishna; katham-the topics; sa-he; nistarati-crosses; durgani-troubles; janma-births; koti-shatani-hundreds and millions; ca-and.

 

 

     "O tiger of sages, a person who during the month of Karttika hears the topics of Lord Hari becomes free from the sufferings of hundreds and millions of births.

 

Text 81

 

yah pathet prayato nityam

     shlokam bhagavatam mune

ashtadasha-purananam

     karttike phalam apnuyat

 

     yah-who; pathet-recites; prayatah-mostly; nityam-always; shlokam-verse; bhagavatam-of Shrimad-Bhagavatam; mune-O sage; ashtadasha-purananam-of the eighteen Puranas; karttike-in Karttika; phalam-result; apnuyat-attains.

 

 

     "O sage, a person who in the month of Karttika regularly recites the verses of Shrimad-Bhagavatam attains the pious result of reciting all eighteen Puranas.

 

 

Text 82

 

kim ca

 

sarvan dharman parityajya

     ishtapurtadikan narah

karttike paraya bhaktya

     vaishnavaih saha samvaset

 

     kim ca-furthermore; sarvan-all; dharman-religionj; parityajya-abandoning; ishtapurtadikan-beginning with pious deeds; narah-a person; karttike-in Karttika; paraya-with great; bhaktya-devotion; vaishnavaih-the Vaishnavas; saha-with; samvaset-should reside.

 

 

     "O great sage, please give up charities and all other pious deeds. Instead engage in devotional service during the month of Karttika and stay in the company of the Vaishnavas.

 

 

Texts 83 and 84

 

 

padme ca tatraiva

 

karttike bhumi-shayi yo

     brahmacari havishya-bhuk

palasha-patram bhunjano

     damodaram atharcayet

 

sa sarva-patakam hitva

     vaikunthe hari-sannidhau

modate vishnu-sadrisho

     bhajanananda-nirvritah

 

     padme-in the Padma Purana; ca-nad; tatra-there; eva-indeed; karttike-in Karttika; bhumi-shayi-resting on the ground; yah-who; brahmacari-celibate; havishya-bhuk-eating havishya; palasha-patram-from a palasa leaf; bhunjanah-eating; damodaram-Lord Damodara; atha-then; arcayet-should worship; sa-he; sarva-patakam-all sins; hitva-leaving; vaikunthe-in the spiritual world; hari-sannidhau-in the company of Lord Hari; modate-enjoys; vishnu-sadrishah-like Lord Vishnu; bhajanananda-nirvritah-enjoying the bliss of devotional service.

 

 

     In the Padma Purana it is said:

 

     "During the month of Karttika one should sleep on the floor, remain celibate, eat havishya from a palasha-leaf plate, and worship Lord Damodara. In this way one becomes free of all sins, goes to the spiritual world, attains a spiritual body like the Lord's, and enjoys the bliss of directly serving Lord Hari."

 

Text 85

 

kim ca

 

karttikam sakalam masam

     pratah snayi jitendriyah

japan havishya-bhug dantah

     sarva-papaih pramucyate

 

     kim ca-furthermore; karttikam-Karttika; sakalam-all; masam-month; pratah-in the morning; snayi-bathing; jitendriyah-controlling the senses; japan-chanting japa; havishya-bhug-eating havishya; dantah-peaceful; sarva-papaih-from all sins; pramucyate-is free.

 

 

     It is further said:

 

     "A person who, for the entire month of Karttika rises early, bathes, controls his senses, remains peaceful, chants japa, and eats only havishya, becomes free from all sins.

 

 

Text 86

 

karttikam tu naro masam

     yah kuryad eka-bhojanam

shurash ca bahu-viryash ca

     kirtimamsh ca sa jayate

 

     karttikam-Karttika; tu-indeed; narah-person; masam-month; yah-who; kuryat-does; eka-bhojanam-eating once; shurah-a hero; ca-and; bahu-viryah-very powerful; ca-and; kirtiman-glorious; ca-and; sa-he; jayate-is born.

 

 

     "A person who, for the entire month of Karttika, eats only once a day becomes very famous, powerful, and heroic."

 

Text 87

 

kim ca

 

palasha-patra-bhojo ca

     karttike purusho narah

nishpapah syat tu naivedyam

     harer bhuktva vimucyate

madhya-stham aishvaram patram

     varjayed brahmanetarah

 

     kim ca-furthermore; palasha-patra-bhojah-eating from a palasa-leaf plate; ca-and; karttike-in Karttika; purushah-person; narah-human; nishpapah-sinless; syat-is; tu-indeed; naivedyam-offering of food; hareh-to Lord Hari; bhuktva-eating; vimucyate-is liberated; madhya-stham-staying in the middle; aishvaram-palasa; patram-leaf; varjayet-should reject; brahmanetarah-a person who is not a brahmana.

 

 

     It is further said:

 

     "A person who during the month of Karttika eats from a palasha-leaf plate becomes free from all sins. A person who eats the remnants of food offered to Lord Hari attains liberation. A person who is not a qualified brahmana should not eat from the middle leaf of the palasha tree."

 

 

Text 88

 

kim ca

 

aparadha-sahasrani

     patakani mahanty api

kshamate 'sya harir devah

     pujite karttike prabhuh

 

     kim ca-furthermore; aparadha-sahasrani-a thousand offenses; patakani-sins; mahanti-great; api-even; kshamate-forgives; asya-of him; harih-Lord Hari; devah-the Supreme Personality of Godhead; pujite-worshiped; karttike-in Karttika; prabhuh-all-powerful.

 

 

     It is further said:

 

     "Lord Hari, the all-powerful Supreme Personality of Godhead forgives thousands of offenses and a host of terrible sins committed by one who worships Him during the month of Karttika.

 

Text 89

 

naivedyam payasam vishnoh

     priyam khandam ghritanvitam

vibhajya tac ca bhunjano

     yajna-samyam dine dine

 

     naivedyam-offering of food; payasam-payasa; vishnoh-to Lord Vishnu; priyam-dear; khandam-sugar; ghritanvitam-with ghee; vibhajya-offering; tat-that; ca-and; bhunjanah-eating; yajna-samyam-equal to a yajna; dine-day; dine-after.

 

 

     "A person who to Lord Vishnu offers delicious payasa made with sugar and ghee, and then eats the remnants left by the Lord, attains the result of performing every day a great yajna.

 

 

Text 90

 

tatraiva shri-krishna-satya-samvade

 

snanam jagaranam dipam

     tulasi[98]-vana-palanam

karttike ye prakurvanti

     te nara vishnu-murtayah

 

     tatra-there; eva-indeed; shri-krishna-satya-samvade-in a conversation of Lord Krishna and Satyabhama; snanam-bathing; jagaranam-vigil; dipam-lamp; tulasi…-vana-palanam-protecting a tulasi forest; karttike-in Karttika; ye-who; prakurvanti-do; te-they; narah-people; vishnu-of Lord Vishnu; murtayah-forms.

 

 

     Lord Krishna explains to Satyabhama:

 

     "They who during the month of Karttika bathe, keep an all-night vigil, offer lamps, and protect a tulasi forest, attain spiritual forms like Lord Vishnu's.

 

Text 91

 

ittham dina-trayam api

     karttike ye prakurvate

devanam api te vandyah

     kim yair ajanma tat kritam

 

     ittham-thus; dina-days; trayam-three; api-even; karttike-in Karttika; ye-who; prakurvate-do; devanam-of the demigods; api-even; te-they; vandyah-bowed down; kim-what?; yaih-by whom; ajanma-from birth; tat-that; kritam-done.

 

 

     "They who for three days do these pious deeds are offered all respects by the demigods. What, then, can be said of they who have performed these pious deeds for their entire lives?

 

 

Text 92

 

tatraiva karttika-vratangani

 

hari-jagaranam pratah

     snanam tulasi-sevanam

udyapanam dipa-danam

     vratany etani karttike

 

     tatra-there; eva-indeed; karttika-Karttika; vrata-of the vow; angani-the parts; hari-jagaranam-keeping an all-night vigil for the sake of Lord Hari; pratah-in the morning; snanam-bathing; tulasi-tulasi; sevanam-serving; udyapanam-conclusion; dipa-danam-offering a lamp; vratani-vows; etani-these; karttike-in Karttika.

 

 

     The Various Parts of the Karttika Vow

 

     The parts of the Karttika vow are: 1. Keeping an all-night vigil for the sake of Lord Hari, 2. bathing early in the morning, 3. serving Tulasi, 4. properly concluding the vow, and 5. offering a lamp.

 

Text 93

 

pancabhir vratakair ebhih

     sampurnam karttike vrati

phalam apnoti tat proktam

     bhukti-mukti-phala-pradam

 

     pancabhih-with five; vratakaih-vows; ebhih-these; sampurnam-full; karttike-in Karttika; vrati-the person following the vow; phalam-result; apnoti-attains; tat-that; proktam-said; bhukti-mukti-phala-pradam-giving the results of happiness and liberation.

 

 

     A person who follows these five vows during the month of Karttika attains the full result of happiness and liberation, which has already been described in this book.

 

 

Text 94

 

vishnoh shivasya va kuryad

     alaye hari-jagaram

kuryad ashvattha-mule va

     tulasinam vaneshu ca

 

     vishnoh-of Lord Vishnu; shivasya-of Lord Shiva; va-or; kuryat-should do; alaye-in the temple; hari-jagaram-vigil; kuryat-should do; ashvattha-of a banyan tree; mule-at the root; va-or; tulasinam-of Tulasi; vaneshu-in forests; ca-and.

 

 

     "In a Vishnu temple, a Shiva temple, at the root of a banyan tree, or in a Tulasi forest, one should keep an all-night vigil for Lord Hari's sake.

 

Text 95

 

apad-gato yadapy ambho

     na labhet savanaya sah

vyadhito va punah kuryad

     vishnor namapamarjanam

 

     apat-calamity; gatah-attained; yada-when; api-even; ambhah-water; na-not; labhet-attains; savanaya-for bathing; sah-he; vyadhitah-diseased; va-or; punah-again; kuryat-should do; vishnoh-of Lord Vishnu; nama-with the names; apamarjanam-cleansing.

 

 

     "If, because of disease or misfortune, one is not able to bathe with water, he should bathe by chanting the holy names of Lord Vishnu.

 

 

Text 96

 

udyapanam vidhim kartum

     ashakto va vrate sthitah

brahmanan bhojayec chaktya

     vrata-sampurna-hetave

 

     udyapanam-conclusion; vidhim-rules; kartum-to do; ashaktah-unable; va-or; vrate-in the vow; sthitah-situated; brahmanan-the brahmanas; bhojayet-should feed; shaktya-with potency; vrata-sampurna-hetave-to make the vow complete.

 

 

     "If one is not able to bring the vow to its conclusion with an elaborate ritual, he should conclude the vow by feeding the brahmanas.

 

Text 97

 

ashakto dipa-danasya

     para-dipan prabodhayet

tesham va rakshanam kuryad

     vatadibhyah prayatnatah

 

     ashaktah-unable; dipa-danasya-to offer a lamp; para-dipan-the lamps of others; prabodhayet-should light; tesham-of them; va-or; rakshanam-protection; kuryat-should do; vata-winds; adibhyah-beginning; prayatnatah-carefully.

 

 

     "If one is unable to offer a lamp, he should light the lamps that others offer, he should carefully protect others' lamps from winds or other disturbances.

 

 

Text 98

 

abhave tulasinam ca

     pujayed vaishnavam dvijam

sarvabhave vrate kuryad

     brahmananam gavam api

sevam va bodhi-vatayor

     vrata-sampurna-hetave

 

     abhave-in the absence; tulasinam-of Tulasi; ca-and; pujayet-should worship; vaishnavam-Vaishnava; dvijam-brahmana; sarvabhave-if all are absent; vrate-in the vow; kuryat-should do; brahmananam-of the brahmanas; gavam-of the cows; api-also; sevam-service; va-or; bodhi-vatayoh-of a bodhi of vata tree; vrata-sampurna-hetave-to complete the vow.

 

 

     "If there is no Tulasi plant, one should worship a brahmana-Vaishnava. If no brahmana-Vaishnava is present, one should serve the brahmanas, cows, bodhi tree, and vata tree to conclude the vow.

 

Text 99

 

atha tatra dipa-dana-mahatmyam

 

skande tatraiva

 

kalpa-koti-sahasrani

     patakani bahuny api

nimeshardhena dipasya

     vilayam yanti karttike

 

     atha-now; tatra-there; dipa-dana-mahatmyam-the glories of offering a lamp; skande-in the Skanda Purana; tatra-there; eva-certainly; kalpa-kalpas; koti-ten million; sahasrani-thousand; patakani-sins; bahuni-many; api-even; nimeshardhena-in half an eyeblink; dipasya-of a lamp; vilayam-to destruction; yanti-go; karttike-in Karttika.

 

 

     The Glories of Offering a Lamp During Karttika

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "When one offers a lamp during the month of Karttika, his sins in many thousands and millions of births perish in half an eyeblink."

 

 

Text 100

 

kim ca

 

shrinu dipasya mahatmyam

     karttike keshava-priyam

dipa-danena viprendra

     na punar jayate bhuvi

 

     kim ca-furthermore; shrinu-please hear; dipasya-of a lamp; mahatmyam-the glory; karttike-in Karttika; keshava-priyam-dear to Lord Keshava; dipa-lamp; danena-by offering; viprendra-O king of brahmanas; na-not; punah-again; jayate-is born; bhuvi-on the earth.

 

 

     It is further said:

 

     "Please hear the glories of offering a lamp during the month of Karttika, an offering that is very pleasing to Lord Keshava. O king of brahmanas, a person who offers a lamp in this way will not take birth again in this world.

 

Text 101

 

ravi-grahe kurukshetre

     narmadayam shashi-grahe

tat phalam koti-gunitam

     dipa-danena karttike

 

     ravi-grahe-during a solar eclipse; kurukshetre-in Kuruksetra; narmadayam-in the Nramada; shashi-grahe-during a lunar eclipse; tat-that; phalam-result; koti-gunitam-multiplied ten million times; dipa-danena--by offering a lamp; karttike-in Karttika.

 

 

     "By offering a lamp during the month of Karttika one attains a pious result ten million times greater than the result obtained by bathing at Kurukshetra during a solar a eclipse or by bathing in the river Narmada during a lunar eclipse.

 

 

Text 102

 

ghritena dipako yasya

     tila-tailena va punah

jvalate muni-shardula

     ashvamedhena tasya kim

 

     ghritena-with ghee; dipakah-a lamp; yasya-of whom; tila-tailena-with sesame oil; va-or; punah-again; jvalate-burns; muni-of sages; shardula-O tiger; ashvamedhena-with an asvamedha-yajna; tasya-of him; kim-what is the need?

 

 

     "O tiger of sages, for a person who thus offers a lamp burning with ghee or sesame oil, what is the use of performing an ashvasmedha-yajna?

 

Text 103

 

mantra-hinam kriya-hinam

     shauca-hinam janardane

sarvam sampurnatam yati

     karttike dipa-danatah

 

     mantra-mantras; hinam-without;  kriya-pious deeds; hinam-without; shauca-purity; hinam-without; janardane-of Lord Krishna; sarvam-all; sampurnatam-perfection; yati-attains; karttike-in Karttika; dipa-danatah-by offering a lamp.

 

 

     "Even if there are no mantras, no pious deeds, and no purity, everything becomes perfect when a person offers a lamp during the month of Karttika.

 

 

Text 104

 

teneshtam kratubhih sarvaih

     kritam tirthavagahanam

dipa-danam kritam yena

     karttike keshavagratah

 

     tena-by him; ishtam-worshiped; kratubhih-with yajnas; sarvaih-all; kritam-done; tirthavagahanam-bathing in holy places; dipa-lamp; danam-offering; kritam-done; yena-by whom; karttike-in Karttika; keshavagratah-in the presence of Lord Krishna.

 

 

     "A person who during the month of Karttika offers a lamp to Lord Keshava has already performed all yajnas and bathing in all holy rivers.

 

Text 105

 

tavad garjanti punyani

     svarge martye rasatale

yavan na jvalate jyotih

     karttike keshavagratah

 

     tavat-then; garjanti-scream; punyani-pious deeds; svarge-in Svarga; martye-in martyaloka; rasatale-in Rasatalaloka; yavan-when; na-not; jvalate-burns; jyotih-lamp; karttike-in Karttika; keshavagratah-before Lord Krishna.

 

 

     "When in the month of Karttika there is no lamp burning before Lord Keshava, then the pious deeds in Svargaloka, Martyaloka, and Rasatalaloka scream with dissatisfaction.

 

 

Text 106

 

shruyate capi pitribhir

     gatha gita pura dvija

bhavishyati kule 'smakam

     pitri-bhaktah suto bhuvi

 

     shruyate-is heard; ca-and; api-also; pitribhih-by the pitas; gatha-verses; gita-songs; pura-before; dvija-O brahmana; bhavishyati-will be; kule-in the family; asmakam-of us; pitri-bhaktah-devoted to his father; sutah-a son; bhuvi-on the earth.

 

 

     "O brahmana, when the pitas hear devotional verses and songs in the month of Karttika, in that family will be born a son devoted to his father.

 

Text 107

 

karttike dipa-danena

     yas toshayati keshavam

muktim prapsyamahe nunam

     prasadac cakra-paninah

 

     karttike-in Karttika; dipa-danena-by offering a lamp; yah-one who; toshayati-satisfies; keshavam-Lord Krishna; muktim-liberation; prapsyamahe-we will attain; nunam-indeed; prasadat-by the mercy; cakra-paninah-of Lord Vishnu, who holds the cakra in His hand.

 

 

     "The ancestors say: When someone in our family pleases Lord Keshava by offering to Him a lamp during the month of Karttika, then, by the mercy of the Lord who holds the Sudarshana-cakra in His hand, we will all attain liberation."

 

 

Text 108

 

kim ca

 

meru-mandara-matrani

     kritva papany asheshatah

dahate natra sandeho

     dipa-danat tu karttike

 

     kim ca-furthermnore; meru-mandara-matrani-like Mount Meru or Mount Mandara; kritva-doing; papani-sinsd; asheshatah-completely; dahate-burns; na-not; atra-here; sandehah-doubt; dipa-a lamp; danat-by offering; tu-indeed; karttike-in Karttika.

 

 

     It is further said:

 

     "By offering a lamp during the month of Karttika one burns away a collection of sins as big as Mount Meru or Mount Mandara. Of this there is no doubt.

 

Text 109

 

grihe vayatane vapi

     dipan dadyac ca karttike

purato vasudevasya

     maha-phala-vidhayinah

 

     grihe-at home; va-or; ayatane-in a temple; va-or; api-also; dipan-lamps; dadyat-should offer; ca-and; karttike-in Karttika; puratah-before; vasudevasya-Lord Vasudeva; maha-phala-vidhayinah-who gives a great result.

 

 

     "To one who either at home it in a temple offers Him a lamp during the month of Karttika, Lord Vasudeva gives a great result.

 

 

Text 110

 

sa jato manushe loke

     sa dhanyah sa ca kirtiman

pradattah karttike masi

     dipo vai madhuhagratah

 

     sa-he; jatah-born; manushe-human; loke-in the world; sa-he; dhanyah-fortunate; sa-he; ca-and; kirtiman-glorious; pradattah-offered; karttike masi-in the month of Karttika; dipah-a lamp; vai-indeed; madhuhagratah-in the presence of Lord Krishna.

 

 

     "A person who, after taking birth in the world of human beings, offers a lamp to Lord Krishna during the month of Karttika becomes very glorious and fortunate.

 

Text 111

 

nimishardhardha-matrena

     dipa-danena karttike

na tat kratu-shataih prapyam

     phalam tirtha-shatair api

 

     nimishardhardha-matrena-in half an eyeblink; dipa-danena-the offering of a lamp; karttike-in Karttika; na-not; tat-that; kratu-shataih-with a hundred yajnas; prapyam-to be attained; phalam-result; tirtha-shataih-with a hundred pilgrimages; api-even.

 

 

     "A person who offers a lamp during the month of Karttika attains a result that cannot be obtained with even a hundred yajnas or a hundred pilgrimages.

 

 

Text 112

 

sarvanushthana-hino 'pi

     sarva-papa-rato 'pi san

puyate natra sandeho

     dipam dattva tu karttike

 

     sarva-all; anushthana-pious deeds; hinah-without; api-even; sarva-papa-ratah-addicted to all sins; api-even; san-being so; puyate-is pruified; na-not; atra-here; sandehah-doubt; dipam-lamp; dattva-offering; tu-indeed; karttike-during Karttika.

 

 

     "Even a person addicted to all sins and averse to all pious deeds who somehow offers a lamp during Karttika becomes purified. Of this there is no doubt.

 

Text 113

 

tan nasti patakam kincit

     trishu lokeshu narada

yan na shodhayate dipah

     karttike keshavagratah

 

     tat-that; na-not; asti-is; patakam-sin; kincit-anything; trishu-in the three; lokeshu-worlds; narada-O Narada; yan-what; na-not; shodhayate-purifies; dipah-a lamp; karttike-in Karttika; keshavagratah-before Lord Krishna.

 

 

     "O Narada, no sin exists anywhere in the three worlds that will not be purified by offering a lamp to Lord Keshava during Karttika.

 

 

Text 114

 

purato vasudevasya

     dipam dattva tu karttike

prapnoti shashvatam sthanam

     sarva-badha-vivarjitam

 

     puratah-in the presence; vasudevasya-of Lord Krishna; dipam-a lamp; dattva-offering; tu-undeed; karttike-in Karttika; prapnoti-attains; shashvatam-eternal; sthanam-abode; sarva-badha-vivarjitam-free of all troubles.

 

 

     "A person who offers a lamp to Lord Krishna during Karttika attains the eternal spiritual world where there is no suffering.

 

Text 115

 

yah kuryat karttike masi

     karpurena tu dipakam

dvadashyam ca visheshena

     tasya punyam vadami te

 

     yah-one who; kuryat-does; karttike-in Karttika; masi-month; karpurena-with camphor; tu-indeed; dipakam-lamp; dvadashyam-on the dvadasi day; ca-and; visheshena-specifically; tasya-of him; punyam-piety; vadami-I say; te-to you.

 

 

     "Now I will describe to you the pious result attained by a person who offers a lamp during the dvadashi day of Karttika month.

 

 

Texts 116 and 117

 

 

kule tasya prasuta ye

     ye bhavishyanti narada

samatitash ca ye kecid

     yesham sankhya na vindate

 

kriditva su-ciram kalam

     devaloke yadricchaya

te sarve muktim ayanti

     prasadac cakra-paninah

 

     kule-in the family; tasya-of him; prasuta-born; ye-who; ye-whoever; bhavishyanti-will be; narada-O Narada; samatitah-passed; ca-and; ye-who; kecit-some; yesham-of whom; sankhya-measurment; na-not; vindate-is; kriditva-playing; su-ciram-for a long; kalam-time; devaloke-in the worlds of the demigods; yadricchaya-spontaneously; te-they; sarve-all; muktim-liberation; ayanti-will attain; prasadat-by the mercy; cakra-paninah-of Lord Krishna.

 

 

     "His ancestors and descendants, so many they cannot be counted, will enjoy for a long time in the worlds of the demigods, and then they will all easily attain liberation by the mercy of Lord Krishna, who holds the Sudarshana-cakra in His hand."

 

 

Text 118

 

kim ca

 

dyuta-vyajena viprendra

     karttike keshavalayam

dyotayed yo maha-bhaga

     punaty asaptatam kulam

 

     kim ca-furthermore; dyuta-of playing dice; vyajena-on the pretext; viprendra-O king of brahmanas; karttike-in Karttika; keshava-of Lord Keshava; alayam-the temple; dyotayet-illuminates; yah-who; maha-bhaga-O very fortunate one; punati-purifies; asaptatam kulam-seven generations of his family.

 

 

     It is further said:

 

     "O very fortunate one, a person who in order to play dice lights a lamp in Lord Keshava's temple purifies seven generations of his family.

 

Text 119

 

karttike dipa-danam tu

     kuryad yo vaishnavalaye

dhanam putro yashah kirtir

     bhavet tasya ca sarvada

 

     karttike-in Karttika; dipa-danam-offering a lamp; tu-indeed; kuryat-may do; yah-who; vaishnavalaye-in a temple of Lord Vishnu; dhanam-wealth; putrah-children; yashah-fame; kirtih-glory; bhavet-is; tasya-of him; ca-and; sarvada-always.

 

 

     "A person who offers a lamp in a temple of Lord Vishnu during the month of Karttika attains eternal wealth, good children, fame, and glory.

 

 

Text 120

 

yatha ca mathanad vahnih

     sarva-kashtheshu drishyate

tatha ca drishyate dharmo

     dipa-dane na samshayah

 

     yatha-as; ca-and; mathanat-by friction; vahnih-fire; sarva-kashtheshu-in all wood; drishyate-is seen; tatha-so; ca-and; drishyate-is seen; dharmah-piety; dipa-dane-in offring of a lamp; na-not; samshayah-doubt.

 

 

     "As fire is present in all wood and may be extracted by friction, so piety is always present in the offering of a lamp during the month of Karttika. Of this there is no doubt.

 

Text 121

 

kim ca

 

nirdhanenapi viprendra

     kritva caivatma-vikrayam

kartavyam dipa-danam tu

     yavat karttika-purnima

 

     kim ca-furthermore; nirdhanena-penniless; api-even; viprendra-O king of brahmanas; kritva-doing; ca-and; eva-indeed; atma-Himself; vikrayam-selling; kartavyam-to be done; dipa-danam-offering a lamp; tu-indeed; yavat-when; karttika-purnima-on the full-moon of Karttika.

 

 

     It is further said:

 

     "O king of brahmanas, when someone offers Him a lamp on the full-moon day of the month of Karttika, Lord Krishna, finding that He does not have sufficient money to repay that gift, gives Himself in exchange for that lamp.

 

 

Text 122

 

vaishnavo na sa mantavyah

     samprapte karttike mune

yo na yacchati mudhatma

     dipam keshava-sadmani

 

     vaishnavah-a devotee; na-not; sa-he; mantavyah-is considered; samprapte-attained; karttike-when Karttika; mune-O sage; yah-who; na-not; yacchati-gives; mudhatma-fool; dipam-a lamp; keshava-sadmani-in the temple of Lord Krishna.

 

 

     "O sage, a fool who does not offer a lamp in Lord Keshava's temple during Karttika is not considered a Vaishnava."

 

Text 123

 

naradiye shri-rukmangada-mohini-samvade

 

ekatah sarva-danani

     dipa-danani caikatah

karttike na samam proktam

     dipa-do hy adhikah smritah

 

     naradiye shri-rukmangada-mohini-samvade-in the Narada Purana, in a conversation of Shri Mohini-devi and Shri Rukmangada; ekatah-by one; sarva-danani-all gifts; dipa-danani-the gift of a lamp; ca-and; ekatah-by one; karttike-in Karttika; na-not; samam-equal; proktam-said; dipa-dah-giving a lamp; hi-indeed; adhikah-better; smritah-is considered.

 

 

     In the Narada Purana, in a conversation of Shri Mohini-devi and Shri Rukmangada, it is said:

 

     "Of all gifts the gift of a lamp during the month of Karttika is the best. No gift is its equal."

 

 

Text 124

 

padme ca tatraiva

 

karttike 'khanda-dipam yo

     dadati hari-sannidhau

divya-kanti-vimanagre

     ramate sa hareh pure

 

     padme-in the Padma Purana; ca-and; tatra-there; eva-indeed; karttike-in Karttika; akhanda-unbroken; dipam-lamp; yah-who; dadati-gives; hari-of Lord Krishna; sannidhau-in the presence; divya-kanti-vimanagre-splendid; ramate-enjoys; sa-he; hareh-of Lord Krishna; pure-in the world.

 

 

     In the Padma Purana it is said:

 

     "One who offers a steady lamp to Lord Hari during the month of Karttika enjoys pastimes in Lord Hari's splendid spiritual world.

 

Text 125

 

atha yatra pradipa-prabodhana-mahatmyam

 

skande tatraiva

 

pitri-pakshe 'nna-danena

     jyaishthashadhe ca varina

karttike tat phalam pumsam

     para-dipa-prabodhanat

 

     atha-now; yatra-where; pradipa-prabodhana-mahatmyam-the glories of lighting a lamp; skande-in the Skanda Purana; tatra-there; eva-indeed; pitri-pakshe-on pitri-pakshe; anna-of food; danena-by the gift; jyaishthashadhe-on Jyaishtha ashadha; ca-and; varina-with water; karttike-in Karttika; tat-that; phalam-result; pumsam-of the people; para-dipa-prabodhanat-by lighting another's lamp.

 

 

     The Glories of Lighting Another's Lamp During the Month of Karttika

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "By lighting another's lamp during the month of Karttika one attains the same result as if he had offered food on pitri-paksha or water on Jyaishtha ashadha.

 

 

Text 126

 

bodhanat para-dipasya

     vaishnavanam ca sevanat

karttike phalam apnoti

     rajasuyashvamedhayoh

 

     bodhanat-by lighting; para-dipasya-another's lamp; vaishnavanam-of the Vaishnavas; ca-and; sevanat-by serving; karttike-in Karttika; phalam-the result; apnoti-attains; rajasuyashvamedhayoh-of rajasuya and ashvamedha yajnas.

 

 

     "By serving the Vaishnavas and lighting the lamps they offer during the month of Karttika one attains the result of performing many rajasuya and ashvamedha yajnas.

 

Text 127

 

dipamanam tu ye dipam

     bodhayanti harer grihe

parena nripa-shardula

     nistirna yama-yatana

 

     dipamanam-glowing; tu-indeed; ye-which; dipam-lamp; bodhayanti-light; hareh-of Lord Krishna; grihe-in the house; parena-by another; nripa-shardula-O tiger of kings; nistirna-crossed; yama-yatana-the torments of Yama.

 

 

     "O tiger of kings, a person who in Lord Krishna's temple lights the lamps that others will offer during the month of Karttika becomes free from the tortures of Yamaraja.

 

 

Text 128

 

na tad bhavati viprendra

     ishtair api maha-makhaih

karttike yat phalam proktam

     para-dipa-prabodhanat

 

     na-not; tat-that; bhavati-is; viprendra-O king of brahmanas; ishtaih-worshiped; api-even; maha-makhaih-with great yajnas; karttike-in Karttika; yat-what; phalam-result; proktam-said; para-dipa-prabodhanat-by lighting the lamps of others.

 

 

     "O king of brahmanas, by lighting the lamps that others will offer during the month of Karttika one attains the result of having performed many great yajnas.

 

Text 129

 

ekadashyam parair dattam

     dipam prajvalya mushika

manushyam durlabham prapya

     param gatim avapa sa

 

     ekadashyam-on ekadashi; paraih-by others; dattam-offered; dipam-lamp; prajvalya-lighting; mushika-a mouse; manushyam-a human birth; durlabham-rare; prapya-attaining; param-the supreme; gatim-destination; avapa-attained; sa-she.

 

 

     "Somehow or other a mouse once lit a lamp that someone offered on ekadashi during the month of Karttika. That mouse attained a rare human birth and then went to the supreme spiritual world.

 

 

Text 130

 

atha shikhara-dipa-mahatmyam

 

skande tatraiva

 

yada yada bhasayate

     dipakah kalasopari

tada tada muni-shreshtha

     dravate papa-sancayah

 

     atha-then; shikhara-dipa-mahatmyam-the glory of lighting a lamp on a temple's roof; skande-in the Skanda Purana; tatra-there; eva-indeed; yada yada-whenever; bhasayate-shines; dipakah-a lamp; kalasopari-on top of the dome; tada tada-then; muni-shreshtha-O best of sages; dravate-flee; papa-sancayah-sins.

 

 

     The Glories of Lighting a Lamp on a Temple' Roof

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "O best of sages, when a lamp placed atop a temple's dome shines in all directions, then a great host of sins quickly flees to escape its light.

 

Text 131

 

yo dadati dvijatibhyo

     mahim udadhi-mekhalam

hareh shikhara-dipasya

     kalam narhati shodashim

 

     yah-who; dadati-gives; dvijatibhyah-to the brahmanas; mahim-the earth; udadhi-mekhalam-which wears the oceans like a belt; hareh-of Lord Krishna; shikhara-on the roof; dipasya-a lamp; kalam-part; na-not; arhati-is equal; shodashim-to one sixteenth.

 

 

     "A person who gives the entire earth, which wears the oceans like a belt, in charity to the brahmanas does not earn even one sixteenth of the pious merit earned by one who places a lamp on the roof of Lord Krishna's temple.

 

 

Text 132

 

yo dadati gavam kotim

     sa-vatsam kshira-samyutam

hareh shikhara-dipasya

     kalam narhati shodashim

 

     yah-who; dadati-gives; gavam-of cows; kotim-ten million; sa-vatsam-with cal;ves; kshira-samyutam-full of milk; hareh-of Lord Krishna; shikhara-on the roof; dipasya-a lamp; kalam-part; na-not; arhati-is equal; shodashim-to one sixteenth.

 

 

     "A person who gives ten million cows, all filled with milk and all the mothers of young calves, in charity to the brahmanas does not earn even one sixteenth of the pious merit earned by one who places a lamp on the roof of Lord Krishna's temple.

 

Text 133

 

sarvasva-danam kurute

     vaishnavanam maha-mune

keshavopari dipasya

     kalam narhati shodashim

 

     sarvasva-danam-giving great treasure; kurute-does; vaishnavanam-of the Vaishnavas; maha-mune-O great sage; keshava-of Lord Krishna; upari-above; dipasya-a lamp; kalam-part; na-not; arhati-is equal; shodashim-to one sixteenth.

 

 

     "O great sage, a person who gives great wealth in charity to the Vaishnavas does not earn even one sixteenth of the pious merit earned by one who places a lamp on the roof of Lord Krishna's temple.

 

 

Text 134

 

kim ca

 

yah karoti param dipam

     mulyenapi maha-mune

shikharopari madhye ca

     kulanam tarayec chatam

 

     kim ca-furthermore; yah-one who; karoti-does; param-a great; dipam-lamp; mulyena-with a price; api-even; maha-mune-O great sage; shikharopari-on a temple's roof; madhye-ihn the middle; ca-and; kulanam-of family; tarayet-delivers; shatam-a hundred.

 

 

     "O great sage, a person who places a great and costly lamp on a temple roof delivers a hundred generations of his family.

 

Text 135

 

vimanam jyotisha diptam

     ye nirikshyanti karttike

keshavasya maha-bhaktya

     kule tesham na naraki

 

     vimanam-a palatial temple; jyotisha-with a lamp; diptam-shining; ye-who; nirikshyanti-gaze; karttike-in Karttika; keshavasya-of Lord Keshava; maha-with great; bhaktya-devotion; kule-in the family; tesham-of them; na-not; naraki-a resident of hell.

 

 

     "They who with great devotion gaze at a palatial temple lit with a splendid lamp have not a single relative that lives in hell.

 

 

Text 136

 

divi deva nirikshyante

     vishnu-dipa-pradam naram

kada bhavishyaty asmakam

     sangamah punya-karmana

 

     divi-in the higher planets; deva-the demigods; nirikshyante-are seen; vishnu-dipa-pradam-offering lamps to Lord Vishnu; naram-a human; kada-when?; bhavishyati-will be; asmakam-of all; sangamah-the company; punya-karmana-by pious deeds.

 

 

     "When they see a human being offering a lamp to Lord Vishnu, the demigods in Devaloka think: When, by performing that single pious deed, will this person join us here?

 

Text 137

 

karttike karttikim yavat

     prasadopari dipakam

yo dadati muni-shreshtha

     tasyendratvam na durlabham

 

     karttike-in Karttika; karttikim-in Karttika; yavat-when; prasada-a temple; upari-above; dipakam-a lamp; yah-who; dadati-places; muni-shreshtha-O best of sages; tasya-of him; indratvam-the post of Indra; na-not; durlabham-difficult to attain.

 

 

     "O best of sages, a person who places a lamp on a temple roof during the month of Karttika does not find it difficult to attain the post of Indra.

 

 

Text 138

 

atha tatra dipa-mala-mahatmyam

 

skande tatraiva

 

dipa-panktesh ca racanam

     sa-bahyabhyantare hareh

vishnor vimane kurute

     sa narah shankha-cakra-dhrik

 

     atha-now; tatra-there; dipa-mala-mahatmyam-the glory of a row of lamps; skande-in the Skanda Purana; tatra-there; eva-indeed; dipa-pankteh-of a row of lamps; ca-and; racanam-creation; sa-bahya-outside; abhyantare-and inside; hareh-of Lord Hari; vishnoh-of Lord Vishnu; vimane-on a palatial temple; kurute-does; sah-He; narah-a person; shankha-cakra-dhrik-holding a conch and cakra.

 

 

     The Glories of Offering Many Lamps During the Month of Karttika

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "A person who lights many lamps inside and outside Lord Vishnu's temple becomes a liberated soul. Holding a disc and conch, he attains a spiritual form like Lord Vishnu's.

 

Text 139

 

dipa-panktesh ca racanam

     kurute keshavalaye

tasyanvaye prasutanam

     lakshanam narakam na hi

 

     dipa-pankteh-of many lamps; ca-and; racanam-creation; kurute-does; keshavalaye-in Lord Krishna;'s temple; tasya-of him; anvaye-in the family; prasutanam-born; lakshanam-of hundred thousand; narakam-hell; na-not; hi-indeed.

 

 

     "When a person lights many lamps in Lord Keshava's temple, not a single of his hundred thousand closest relatives lives in hell.

 

 

Text 140

 

vishnor vimanam dipadhyam

     sa-bahyabhyantare mune

dipodyata-kare marge

     tena praptam param padam

 

     vishnoh-of Lord Vishnu; vimanam-the temple; dipadhyam-opulent with lamps; sa-bahyabhyantare-within and without; mune-O sage; dipodyata-kare-with shining lamps; marge-on the path; tena-by him; praptam-attained; param-the supreme; padam-abode.

 

 

     "O sage, a person who makes Lord Vishnu's temple splendid with many lights inside and outside, travels to the supreme abode on the path shining with light."

 

 

Texts 141 and 142

 

 

bhavishye ca

 

yah kuryat karttike masi

     shobhanam dipa-malikam

prabodhe caiva dvadashyam

     ekadashyam visheshatah

 

suryayuta-prakashas tu

     tejasa bhasayan dishah

tejo-rashi-vimana-stho

     jagad uddyotayams tvisha

 

     bhavishye-in the Bahvishya Purana; ca-and; yah-who; kuryat-does; karttike-in Karttika; masi-month; shobhanam-beauty; dipa-malikam-a garland of lamps; prabodhe-lighting; ca-and; eva-indeed; dvadashyam-on dvadasi; ekadashyam-on ekadashi; visheshatah-specifically; surya-suns; ayuta-tne thousand; prakashah-shining; tu-indeed; tejasa-with light; bhasayan-illuminating; dishah-the directions; tejo-rashi-vimana-sthah-on an airplane filled with light; jagat-the universe; uddyotayamh-illuminates; tvisha-with light.

 

 

     In the Bhavishya Purana it is said:

 

     "A person who makes the Lord's temple splendid with many lamps during the month of Karttika, and especially during the ekadashi or the dvadashi of that month, becomes glorious like ten thousand suns. Traveling in a splendid airplane that fills the universe with light, he leaves this world of birth and death.

 

Text 143

 

yavat pradipa-sankhya tu

     ghritenapurya bodhita

tavad varsha-sahasrani

     vishnuloke mahiyate

 

     yavat-as; pradipa-sankhya-with a number of lamps; tu-indeed; ghritenapurya-filled with ghee; bodhita-lighted; tavat-so; varsha-sahasrani-for a thousand years; vishnuloke-in Vishnuloka; mahiyate-is glorified.

 

 

     "For each lamp that he lit on the earth he is glorified on Vishnuloka for a thousand years.

 

 

Text 144

 

padme tatraiva

 

uccaih pradipam akashe

     yo dadyat karttike narah

sarvam kulam samuddhritya

     vishnulokam avapnuyat

 

     padme-in the Padma Purana; tatra-there; eva-indeed; uccaih-greatly; pradipam-lamp; akashe-in the sky; yah-who; dadyat--places; karttike-in Karttika; narah-a person; sarvam-all; kulam-family; samuddhritya-delivering; vishnulokam-to Vishnuloka; avapnuyat-attains.

 

 

     In the Padma Purana it is said:

 

     "A person who places a great lamp high in the sky during the month of Karttika takes all his relatives with him to Vishnuloka.

 

Text 145

 

vishnu-keshavam uddishya

     dipam dadyat tu karttike

akasha-stham jala-stham ca

     shrinutasyapi yat phalam

 

     vishnu-keshavam-Lord Krishna; uddishya-in relation to; dipam-lamp; dadyat-gives; tu-indeed; karttike-in Karttika; akasha-stham-in the sky; jala-stham-in the water; ca-and; shrinuta-please hear; asya-of that; api-also; yat-what; phalam-result.

 

 

     "Please hear the result obtained by a person who offers a lamp to Lord Krishna in the sky or over the water during the month of Karttika.

 

 

Text 146

 

dhanam dhanyam samriddhish ca

     putravan ishvaro grihe

locane ca shubhe tasya

     vidvan api ca jayate

 

     dhanam-wealth; dhanyam-good fortune; samriddhih-prosperity; ca-and; putravan-good children; ishvarah-controller; grihe-in the home; locane-in the eye; ca-and; shubhe-beautiful; tasya-of him; vidvan-learned; api-also; ca-and; jayate-is born.

 

 

     "He becomes wealthy, fortunate, and prosperous. He becomes a controller of others. He has good children. Everything before his eyes and in his home is beautiful. He becomes wise and learned."

 

Text 147

 

kim ca

 

vipra-veshmani yo dadyat

     karttike masi dipakam

agnishtoma-phalam tasya

     pravadanti manishinah

 

     kim ca-furthermore; vipra-veshmani-in a brahmana's home; yah-who; dadyat-offers; karttike-in Karttika; masi-month; dipakam-lamp; agnishtoma-phalam-the result of an agnishtoma-yajna; tasya-of him; pravadanti-say; manishinah-the wise.

 

 

     It is further said:

 

     "The wise say that a person who offers a lamp in a brahmana's home during the month of Karttika attains the result of offering an agnishtoma-yajna.

 

 

Text 148

 

catushpatheshu rathyasu

     brahmanavasatheshu ca

vriksha-muleshu goshtheshu

     kantare gahaneshu ca

dipa-danad dhi sarvatra

     maha-phalam avapnuyat

 

     catushpatheshu-at a crossway; rathyasu-on royal roads; brahmanavasatheshu-in brahmanas' homes; ca-and; vriksha-muleshu-at the roots of trees; goshtheshu-in cow barns; kantare-in a great forest; gahaneshu-in hidden places; ca-and; dipa-danat-by offering lamps; hi-indeed; sarvatra-everywhere; maha-phalam-a greta result; avapnuyat-attains.

 

 

     "A person who places lamps on the royal roads, on crossroads, in brahmanas' homes, at tree roots, in cow barns, in forests, in hidden places, and everywhere, attains a great result.

 

Text 149

 

akasha-dipa-dana-mantrah

 

tatraiva

 

damodaraya nabhasi

     tulayam lolaya saha

pradipam te prayacchami

     namo 'nantaya vedhase. iti.

 

     akasha-in the sky; dipa-light; dana-placing; mantrah-mantra; tatra-there; eva-indeed; damodaraya-to Lord Damodara; nabhasi-in the sky; tulayam-during Karttika; lolaya-the goddess of fortune; saha-with; pradipam-lamp; te-they; prayacchami-offer; namah-obeisances; anantaya-to the unlimited; vedhase-to the creator; iti-thus.

 

 

     A Mantra For Offering a Lamp in the Sky

 

     In the scriptures it is said:

 

     "Reciting the mantra `namo 'nantaya vedhase' (Obeisances to the unlimited, to the Supreme Creator), the devotees offer a lamp to Lord Damodara and the goddess of fortune in the sky.

 

 

Text 150

 

atha desha-visheshe karttika-mahatmya-visheshah

 

padme tatraiva

 

yatra kutrapi deshe yah

     karttika-snana-danatah

agnihotra-sama-phalah

     pujayam ca visheshatah

 

     atha-now; desha-places; visheshe-in specific; karttika-mahatmya-visheshah-the glories of Karttika; padme-in the Padma Purana; tatra-there; eva-indeed; yatra kutra-wherever; api-even; deshe-in the country; yah-one who; karttika-in Karttika; snana-bathing; danatah-and giving charity; agnihotra-sama-equal to an agnihotra-yajna; phalah-the result; pujayam-in worship; ca-and; visheshatah-specifically.

 

 

     The Glories of Observing the Karttika Vow in Certain Specific Places

 

     In the Padma Purana it is said:

 

     "Wherever one may be, by bathing, giving charity, or especially by worshiping the Lord during the month of Karttika one attains the result of performing an agnihotra-yajna.

 

Text 151

 

kurukshetre koti-guno

     gangayam capi tat-samah

tato 'dhikah pushkare syad

     dvarakayam ca bhargava

krishna-salokya-do masah

     puja-snanaish ca karttikah

 

     kurukshetre-in Kuruksetra; koti-gunah-tne million times; gangayam-by the ganga; ca-and; api-also; tat-samah-equal to that; tatah-than that; adhikah-more; pushkare-at Puskara; syat-is; dvarakayam-in Dvaraka;

 ca-and; bhargava-O descendent of Bhrigu; krishna-salokya-dah-giving residence on Lord Krishna's planet; masah-month; puja-worship; snanaih-bathing; ca-and; karttikah-in Karttika.

 

 

     "Observing the vow of Karttika brings a result ten million times greater when performed at Kurukshetra or by the Ganga's shore. The result is even greater at Pushkara-tirtha. Bathing and worship at Dvaraka during the month of Karttika carries one to the abode of Lord Krishna.

 

 

Text 152

 

anyah puryas tat-samana

     munayo mathuram vina

damodaratvam hi hares

     tatraivasid yatah kila

 

     anyah-other; puryah-cities; tat-samana-equal to them; munayah-sages; mathuram-Mathura; vina-except for; damodaratvam-the nature of Damodara; hi-indeed; hareh-of Lord Hari; tatra-there; eva-indeed; asit-was; yatah-because; kila-indeed.

 

 

     "O sages, other holy cities bring similar results. The district of Mathura, however, is different, because Lord Krishna revealed His Damodara pastimes in the district of Mathura.

 

Text 153

 

mathurayam tatash corje

     vaikuntha-priti-vardhanah

karttike mathurayam vai

     paramavadhir ishyate

 

     mathurayam-in Mathura; tatah-therefore; ca-and; urje-in Karttika; vaikuntha-priti-vardhanah-increased love for Lord Krishna; karttike-in Karttika; mathurayam-in Mathura; vai-indeed; parama-greatly; avadhih-the greatest; ishyate-is attained.

 

 

     "Observing the vow of Karttika in Mathura brings love for Lord Krishna. In this way the best result is obtained in Mathura.

 

 

Text 154

 

yatha maghe prayagah syad

     vaishakhe jahnavi yatha

karttike mathura sevya

     tatotkarshah paro na hi

 

     yatha-as; maghe-in the month of Magha; prayagah-Prayaga; syat-is; vaishakhe-in Vaiskha; jahnavi-the Ganga; yatha-as; karttike-in Karttika; mathura-Mathura; sevya-to be served; tatotkarshah-superiority; parah-great; na-not; hi-indeed.

 

 

     "As Prayaga should be served in the month of Magha (January-February), and as the Ganga should be served in the month of Vaishakha (April-May), so Mathura should be served in the month of Karttika. Nothing is better than service to Mathura in Karttika.

 

Text 155

 

mathurayam narair urje

     snatva damodaro 'rcitah

krishna-rupa hi te jneya

     natra karya vicarana

 

      mathurayam-in Mathura; naraih-by people; urje-in Karttika; snatva-bathing; damodarah-Damodara; arcitah-worshiped; krishna-rupa-the form of Lord Krishna; hi-indeed; te-they; jneya-should be known; na-not; atra-here; karya-to be done; vicarana-doubt.

 

 

     "They who bathe and then worship Lord Damodara in Mathura during the month of Karttika attain spiritual forms like Lord Krishna's. Of this there is no doubt.

 

 

Text 156

 

durlabhah karttiko vipra

     mathurayam nrinam iha

yatrarcitah svakam rupam

     bhaktebhyah samprayacchati

 

     durlabhah-rare; karttikah-Karttika; vipra-O brahmana; mathurayam-in Mathura; nrinam-of the people; iha-here; yatra-where; arcitah-worshiped;  svakam-own; rupam-form; bhaktebhyah-to the devotees; samprayacchati-gives.

 

 

     "O brahmana, it is rare that one is allowed to spend the month of Karttika in Mathura. To they who worship Him in Mathura during Karttika, Lord Krishna reveals His own transcendental form.

 

Text 157

 

bhuktim muktim harir dadyad

     arcito 'nyatra sevinam

bhaktim ca na dadaty esha

     yato vashya-kari harih

 

     bhuktim-happiness; muktim-;liberation; harih-Lord Krishna; dadyat-gives; arcitah-worshiped; anyatra-another place; sevinam-of the servants; bhaktim-devotional service; ca-and; na-not; dadati-gives; esha-He; yatah-because; vashya-kari-brought under control; harih-Lord Krishna.

 

 

     "To the devotees who worship Him in other places, Lord Krishna gives happiness and liberation, but He does not give devotional service, for devotional service turns Him into His devotee's servant.

 

 

Text 158

 

sa tv anjasa harer bhaktir

     labhyate karttike naraih

mathurayam sakrid api

     shri-damodara-pujanat

 

     sah-He; tv-indeed; anjasa-easily; hareh-of Lord Krishna; bhaktih-dfevotional service; labhyate-is obtained; karttike-in Karttika; naraih-by people; mathurayam-in Mathura; sakrit-once; api-even; shri-damodara-pujanat-by worshiping Lord Damodara.

 

 

     "Still, one can very easily attain devotional service by once worshiping Lord Damodara in Mathura during Karttika.

 

Text 159

 

mantra-dravya-vihinam ca

     vidhi-hinam ca pujanam

manyate karttike devo

     mathurayam yad-arcanam

 

     mantra-matras; dravya-things; vihinam-without; ca-and; vidhi-hinam-without rules; ca-and; pujanam-worship; manyate-considers; karttike-in Karttika; devah-the Lord; mathurayam-in Mathura; yad-arcanam-whose worship.

 

 

     "Even if it is performed without the proper mantras and offerings and without following the rules and regulations, Lord Krishna considers worship of Him in Mathura during Karttika to be the most perfect kind of worship.

 

 

Text 160

 

yasya papasya yujyeta

     marananta vinishkritih

tac-chuddhy-artham idam proktam

     prayashcittam su-nishcitam

karttike mathurayam vai

     shri-damodara-pujanam

 

     yasya-of which; papasya-sin; yujyeta-engaged; marananta-until death; vinishkritih-atoned; tac-chuddhy-artham-for purification; idam-this; proktam-said; prayashcittam-atonement; su-nishcitam-concluded; karttike-in Karttika; mathurayam-in Mathura; vai-indeed; shri-damodara-pujanam-worship of Lord Damodara.

 

 

     "Worship of Lord Dmodara in Mathura during the month of Karttika is the proper atonement for a lifetime of sins.

 

Text 161

 

karttike mathurayam vai

     pujanad darshanam dhruvah

shighram sampraptavan balo

     durlabham yoga-tat-paraih

 

     karttike-in Karttika; mathurayam-in Mathura; vai-indeed; pujanat-from thew worship; darshanam-seeing; dhruvah-Dhruva; shighram-quickly; sampraptavan-attained; balah-a child; durlabham-rare; yoga-tat-paraih-by the great yogis.

 

 

     "By worshiping the Lord in Mathura during the month of Karttika, the child Dhruva was quickly able to see Lord Krishna directly, an attainment rare even for the great yogis.

 

 

Text 162

 

sulabha mathura bhumau

     praty-abdam karttikas tatha

tathapi samsarantiha

     nara mudha bhavambudhau

 

     sulabha-easily attained; mathura-Mathura; bhumau-on the earth; praty-abdam-every year; karttikah-Karttika; tatha-so; tathapi-still; samsaranti-take birth again andagain; iha-here; nara-the people; mudha-bewildered; bhavambudhau-in the ocean of birth and death.

 

 

     "Even though every year there is a Karttika, and even though it is easy to go to Mathura, still the bewildered people, miss the opportunity placed before them. That is why they take birth again and again in the ocean of material life.

 

Text 163

 

kim yajnaih kim tapobhish ca

     tirthair anyaish ca sevitaih

karttike mathurayam ced

     arcyate radhika-priyah

 

     kim-what is the use?; yajnaih-of yajnas; kim-what is the use?; tapobhih-of uasterities; ca-and; tirthaih-pilgrimages; anyaih-other; ca-and; sevitaih-served; karttike-in Karttika; mathurayam-in mathura; cet-if; arcyate-worshiped; radhika-priyah-the beloved of Radha.

 

 

     "What is the use of yajnas, austerities, and pilgrimages to a person who has the opportunity to worship Lord Krishna, the beloved of Radha, in Mathura during the month of Karttika?

 

 

Text 164

 

yani sarvani tirthani

     nada nadyah saramsi ca

karttike nivasanty atra

     mathure sarva-mandale

 

     yani-which; sarvani-all; tirthani-holy places; nada-streams; nadyah-rivers; saramsi-lakes; ca-and; karttike-in Karttika; nivasanti-stay; atra-there; mathure-in Mathura; sarva-mandale-in the circle.

 

 

     "During the month of Karttika all holy streams, rivers, and lakes reside in the circle of Mathura.

 

Text 165

 

karttike janma-sadane

     keshavasya ca ye narah

sakrit pravishtah shri-krishnam

     te yanti param avyayam

 

     karttike-in Karttika; janma-sadane-in the birthplace; keshavasya-of Lord Krishna; ca-and; ye-which; narah-people; sakrit-once; pravishtah-entered; shri-krishnam-Shri Krishna; te-they; yanti-attain; param-supreme; avyayam-eternal.

 

 

     "They who once enter Lord Krishna's birthplace in Mathura will enter the spiritual world and meet Lord Krishna, the eternal Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 166

 

paropahasam uddishya

     karttike hari-pujaya

mathurayam labhed bhaktya

     kim punah shraddhaya narah. iti.

 

     paropahasam-joking; uddishya-in relation to; karttike-in Karttika; hari-pujaya-worship of Lord Krishna; mathurayam-in Mathura; labhet-attain; bhaktya-with devotion; kim-what?; punah-again; shraddhaya-with faith; narah-a person; iti-thus.

 

 

     "A person who as a joke worships Lord Krishna in Mathura during Karttika attains the Lord's supreme abode. What, then, can be said of they who worship the Lord with faith and devotion?"

 

Text 167

 

ittham karttika-krityani

     vyaktany eva svato 'bhavan

tatra kincid visheshena

     tad-vidhir likhyate 'dhuna

 

     ittham-thus; karttika-krityani-the duties of Karttika; vyaktani-manifested; eva-indeed; svatah-spontaneously; abhavan-became; tatra-there; kincit-something; visheshena-specifically; tad-vidhih-the way of that; likhyate-is written; adhuna-now.

 

 

     Thus, in a general way I have written about the duties of Karttika. Now I will write specifically how these duties should be performed.

 

 

Text 168

 

atha karttika-kritya-vidhih

 

tatropakrama-kalah

 

shri-krishna-satya-samvadiya-karttika-mahatmye

 

ashvinasya tu masasya

     ya shuklaikadashi bhavet

karttikasya vrataniha

     tasyam kuryad atandritah

 

     atha-now; karttika-kritya-vidhih-the way the duties of ¨Karttika should be performed; tatra-there; upakrama-beginning; kalah-time; shri-krishna-of Lord Krishna; satya-and Satyabhama; samvadiya-in a conversation; karttika-mahatmye-in the glories of Karttika; ashvinasya-of asvina; tu-indeed; masasya-the month; ya-which; shuklaikadashi-shukla-ekadashi; bhavet-is; karttikasya-of Karttika; vratani-vows; iha-here; tasyam-in that; kuryat-should do; atandritah-diligently.

 

 

     How the Duties of Karttika Should Be Performed

 

     When Karttika Begins

 

     In the Karttika-mahatmya, Lord Krishna tells Satyabhama:

 

     "One should diligently follow the vow of Karttika, which begins on the shukla-ekadashi of the month of Ashvina.

 

Text 169

 

nityam jagaranayantye

     yame ratreh samutthitah

shucir bhutva prabodhyatha

     stotrair nirajayet prabhum

 

     nityam-regularly; jagaranaya-for waking; antye-in the last; yame-portion; ratreh-of the night; samutthitah-risen; shucih-pure; bhutva-becoming; prabodhya-waking; atha-then; stotraih-with prayers; nirajayet-should offer arati; prabhum-to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     "In this vow one should rise at the end of night, waken the Deity with prayers, and then offer arati.   

 

 

Text 170

 

nishamya vaishnavan dharman

     vaishnavaih saha harshitah

kritva gitadikam pratar

     devam nirajayet prabhum

 

     nishamya-hearing; vaishnavan-of Lord Vishnu; dharman-the religion; vaishnavaih-the Vaishnavas; saha-with; harshitah-happy; kritva-doing; gitadikam-beginning with songs; pratah-early in the morning; devam-the Supreme Personality of Godhead; nirajayet-should offer arati; prabhum-to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     "In the company of the Vaishnavas in the morning one should happily hear about the religion of devotional service to Lord Vishnu, sing songs glorifying Lord Vishnu, and offer arati to Lord Vishnu.

 

Text 171

 

nady-adau ca tato gatva-

     camya sankalpam acaret

prabhum prarthyatha tasmai ca

     dadyad arghyam yatha-vidhi

 

     nady-adau-beginning with rivers; ca-and; tatah-then; gatva-going; acamya-sipping; sankalpam-desire; acaret-should do; prabhum-to the Lord; prarthya-praying; atha-then; tasmai-to Him; ca-and; dadyat-should offer; arghyam-arghya; yatha-vidhi-according to the rules.

 

 

     "Then one should go to a river or other source of water, perform acamana, recite the sankalpa mantra, recite the prarthana mantra, and then properly offer arghya to the Lord.

 

 

Text 172

 

tatra sankalpa-mantrah

 

karttike 'ham karishyami

     pratah snanam janardana

prity-artham tava devesha

     damodara maya saha

 

     tatra-there; sankalpa-mantrah-the sankalpa-mantra; karttike-in Karttika; aham-I; karishyami-will do; pratah-in the morning; snanam-bath; janardana-O Lord Krishna; prity-artham-for the satisfaction; tava-of You; devesha-O master of the demigods; damodara-O Damodara; maya-the goddess of fortune; saha-with.

 

 

     The Sankalpa mantra

 

     "O Lord Damodara, O Lord who rescues the devotees from sufferings, O master of the demigods, to please You and Goddess Radha, I shall bathe every morning during the month of Karttika."

 

Text 173

 

atha prarthana-mantrah

 

tava dhyanena devesha

     jale 'smin snatum udyatah

tvat-prasadac ce me papam

     damodara vinashyatu

 

     atha-then; prarthana-mantrah-the prarthana mantra; tava-of You; dhyanena-by meditation; devesha-O master of the demigods; jale-in water; asmin-in this; snatum-to bathe; udyatah-about; tvat-prasadat-by Your mercy; ca-and; me-of me; papam-the sin; damodara-O Lord Damodara; vinashyatu.-will be destroyed.

 

 

     The Prarthana mantra

 

     "O master of the demigods, rapt in meditation on You, I am about to take my bath. O Lord Damodara, by Your grace may all my sins be destroyed."

 

 

Text 174

 

atha arghya-mantrah

 

vratinah karttike masi

     snatasya vidhivan mama

damodara grihanarghyam

     danujendra-nisudana

 

     atha-now; arghya-mantrah-arghya mantra; vratinah-following the vow; karttike-in Karttika; masi-month; snatasya-bathing; vidhivat-properly; mama-of me; damodara-O Lord Damodara; grihana-please accept; arghyam-arghya; danujendra-nisudana-O killer of the great demons.

 

 

     The Arghya mantra

 

     "O Lord Damodara, O killer of the kings of the demons, please accept this arghya that I, who have bathed and who follow this vow, properly offer to You.

 

Text 175

 

nitye naimittike kritsne

     karttike papa-shoshane

grihanarghyam maya dattam

     radhaya sahito hare

 

     nitye-regular; naimittike-occasional; kritsne-all; karttike-in Karttika; papa-shoshane-drying up sins; grihana-please accept; arghyam-arghya; maya-by me; dattam-offered; radhaya-Radha; sahitah-with; hare-O Krishna.

 

 

     "O Lord Krishna accompanied by Goddess Radha, please accept this arghya I offer to You. May the regular and occasional duties I perform during this month of Karttika dry up all my sins."

 

 

Text 176

 

tilair alipya deham svam

     namoccarana-purvakam

snatva sa-vidhina sandhyam

     upasya griham avrajet

 

     tilaih-with oil; alipya-anointing; deham-body; svam-own; namoccarana-purvakam-calling out the holy name; snatva-bathing; sa-vidhina-properly; sandhyam-gayatri; upasya-worshiping; griham-home; avrajet-should go.

 

 

     Then one should anoint his body with oil, chant the Lord's holy names, bathe, properly chant the gayatri mantra, and then return home.

 

Text 177

 

upalipyatha devagre

     nirmaya svastikam prabhum

tulasi-malati-padma-

     gastya-pushpadinarcayet

 

     upalipya-anointing; atha-then; deva-of the Lord; agre-in the presence; nirmaya-doing; svastikam-svastika; prabhum-the Lord; tulasi-with Tulasi; malati-padma-gastya-pushpadina-with malati, lotus, agastya, and others; pushpa-flowers; adina-beginning; arcayet-should worship.

 

 

     Then, after anointing and making a svastika, one should worship the Deity with Tulasi and with malati, lotus, agastya, and other flowers.

 

 

Text 178

 

nityam vaishnava-sangatya

     seveta bhagavat-katham

sarpishahar-nisham dipam

     tila-tailena carcayet

 

     nityam-regularly; vaishnava-sangatya-in the company of the Vaishnavas; seveta-one should serve; bhagavat-katham-the message of the Supreme Personality of Godhead; sarpisha-with ghee; ahar-nisham-day and night; dipam-lamp; tila-tailena-with sesame oil; ca-and; arcayet-should worship.

 

 

     In the company of the Vaishnavas one should regularly serve the words glorifying the Supreme Personality of Godhead. Day and night a lamp of ghee or sesame oil should be used to worship the Lord.

 

Text 179

 

visheshatash ca naivedyany

     arpayed arcayet tatha

pranamamsh ca yatha-shaktya

     eka-bhaktadika-vratam

 

     visheshatah-specifically; ca-and; naivedyani-offerings of food; arpayet-should place; arcayet-should worship; tatha-then; pranaman-bowing down; ca-and; yatha-shaktya-as far as one is able; eka-bhaktadika-vratam-with a vow of being devoted to the Supreme Personality of Godhead alone.

 

 

     One should place offerings of food before the Lord, worship the Lord, and bow down before Him. In this way as far as one is able one should follow this vow of being devoted to the Lord alone.

 

 

Text 180

 

tatha ca padme tatraiva

 

pratar utthaya shaucadi

     kritva gatva jalashaye

kritva ca vidhivat snanam

     tato damodararcanam

 

     tatha-so; ca-and; padme-in the Padma Purana; tatra-there; eva-indeed; pratah-in the m,orning; utthaya-rising; shauca-cleanliness; adi-beginning with; kritva-doing; gatva-going; jalashaye-in a body of water; kritva-doing; ca-and; vidhivat-according to the rules; snanam-bath; tatah-then; damodararcanam-the worship of Lord Damodara.

 

 

     In the Padma Purana it is said:

 

     "Early in the morning one should rise, go to a body of water, properly bathe, and then worship Lord Damodara.

 

Text 181

 

kim ca

 

maunena bhojanam karyam

     karttike vrata-dharina

ghritena dipa-danam syat

     tila-tailena va punah

 

     kim ca-furthermore; maunena-in silence; bhojanam-eating; karyam-should be done; karttike-in Karttika; vrata-dharina-following the vow; ghritena-with ghee; dipa-danam-offering a lamp; syat-should be; tila-sesamum; tailena-with oil; va-or; punah-again.

 

 

     It is further said:

 

     "One who follows the Karttika vow should take his meals in silence. He should offer a lamp of ghee or sesame oil.

 

 

Text 182

 

dinam ca krishna-kathaya

     vaishnavanam ca sangamaih

niyatam karttike masi

     sankalpa-vrata-palanam

 

     dinam-the day; ca-and; krishna-kathaya-with talks of Lord Krishna; vaishnavanam-of the Vaishnavas; ca-and; sangamaih-with association; niyatam-should be passed; karttike masi-in Karttika month; sankalpa-vrata-palanam-to keep the vow he made with the sankalpa mantra.

 

 

     "To keep the vow he made with the sankalpa mantra he should pass his days talking of Lord Krishna in the company of the devotees.

 

 

Texts 183 and 184

 

 

ashvine shukla-pakshasya

     prarambhe hari-vasare

athava paurnamasitah

     sankrantau va tulagame

 

dipa-danam akhandam ca

     dadyad vai vishnu-sannidhau

devalaye tulasyam va

     akashe va tad uttamam

 

     ashvine-of Asvina; shukla-pakshasya-on the bright fortnight; prarambhe-beginning; hari-vasare-on ekadashi; athava-or; paurnamasitah-from the full moon; sankrantau-on sankranti; va-or; tulagame-on Tulagama; dipa-lamp; danam-offering; akhandam-unbroken; ca-and; dadyat-should offer; vai-indeed; vishnu-sannidhau-to Lord Vishnu; devalaye-in the temple; tulasyam-to Tulasi; va-or; akashe-to the sky; va-or; tat-that; uttamam-then.

 

 

     "Beginning in the month of Ashvina, either on the shukla-ekadashi, or on the full moon day, or on the tula-sankranti day, he should offer a lamp to Lord Vishnu in the temple, or he should offer the lamp to Tulasi-devi, or to the sky."

 

Text 185

 

kim ca

 

rajatam kanakam dipan

     mani-muktaphaladikam

damodarasya prity-artham

     pradadyat karttike narah

 

     kim ca-furthermore; rajatam-silver; kanakam-gold; dipan-lamps; mani-jewels; muktaphala-pearls; adikam-beginning; damodarasya-of Lord Damodara; prity-artham-for the pleasure; pradadyat-should give; karttike-in Karttika; narah-a person.

 

 

     It is further said:

 

     "During the month of Karttika a person should offer silver, gold, lamps, jewels, pearls, and other valuables to please Lord Damodara."

 

 

Text 186

 

skande ca shri-rukmangada-mohini-samvade

 

na grihe karttike kuryad

     visheshena tu karttikam

tirthe tu karttikim kuryat

     sarva-yatnena bhavini. iti.

 

     skande ca shri-rukmangada-mohini-samvade-in the Skanda Purana, in a conversation of Shri Mohini and Shri Rukmangada; na-not; grihe-in the home; karttike-during Karttika; kuryat-should do; visheshena-specifically; tu-indeed; karttikam-Karttika; tirthe-in a holy place; tu-indeed; karttikim-the vow of Karttika; kuryat-should do; sarva-all; yatnena-with endeavor; bhavini-O goddess; iti-thus.

 

 

     In the Skanda Purana, Shri Rukmangada tells Shri Mohini:

     "O goddess, one should not follow the Karttika vow at home. One should go to a holy place and follow it there very carefully."

 

Text 187

 

atha karttike varjyani

 

tatraiva brahma-narada-samvade

 

karttike tu visheshena

     raja-mashamsh ca bhakshayan

nishpavan muni-shardula

     yavad ahuta-naraki

 

     atha-now; karttike-in Karttika; varjyani-waht should be avoided; tatra-there; eva-indeed; brahma-narada-samvade-in a conversation of Brahma and Narada; karttike-in Karttika; tu-indeed; visheshena-specifically; raja-mashan-rajamasa beans; ca-and; bhakshayan-should eat; nishpavan-kidney beans; muni-of sages; shardula-O tiger; yavat-as; ahuta-called; naraki-a resident of hell.

 

 

     What Should Be Avoided During the Month of Karttika

 

     In the Skanda Purana, in a conversation of Brahma and Narada, it is said:

 

     "O tiger of sages, a person who during the month of Karttika eats rajamasha beans or kidney beans becomes a resident of hell.

 

 

Text 188

 

kalingani patolani

     vrintakam sandhitani ca

na tyajet karttike masi

     yavad ahuta-naraki

 

     kalingani-kalinga; patolani-patola; vrintakam-eggplant; sandhitani-pickles; ca-and; na-not; tyajet-abandons; karttike masi-in Karttika month; yavat-as; ahuta-naraki-is called a resident of hell.

 

 

     "A person who during the month of Karttika does not avoid eating kalinga, patola, eggplant, and pickles becomes a resident of hell.

 

Text 189

 

karttike masi dharmatma

     matsyam mamsam na bhakshayet

tatraiva yatnatas tyajyam

     shashakam shaukaram tatha

 

     karttike-in Karttika; masi-month; dharmatma-a religious person; matsyam-fish; mamsam-meat; na-not; bhakshayet-eats; tatra-there; eva-indeed; yatnatah-carefully; tyajyam-ot be avoided; shashakam-rabbit; shaukaram-pork; tatha-so.

 

 

     "During the month of Karttika a religious person will carefully avoid eating fish, rabbit, pork, or any kind of flesh."

 

 

Text 190

 

kim ca

 

parannam para-shayyam ca

     para-daram paranganam

sarvada varjayet prajno

     visheshena tu karttike

 

     kim ca-furthermore; parannam-sumptuous food; para-shayyam-comfortable bed; ca-and; para-daram-another's wife; paranganam-prostitute; sarvada-always; varjayet-should avoid; prajnah-intelligent; visheshena-specifically; tu-indeed; karttike-in Karttika.

 

 

     It is further said:

 

     "During the month of Karttika an intelligent person should stay away from sumptuous food, comfortable bed, prostitutes, and other's wives.

 

Text 191

 

tailabhyangam tatha shayyam

     parannam kamsya-bhojanam

karttike varjayed yas tu

     paripurna-vrati bhavet

 

     taila-oil; abhyangam-anointing; tatha-so; shayyam-bed; parannam-suptuous food; kamsya-bhojanam-eating from a bell-metal plate; karttike-in Karttika; varjayet-should avoid; yah-who; tu-indeed; paripurna-vrati-completely following the vow; bhavet-should be.

 

 

     "A person who properly follows the Karttika vow should avoid being anointed with oil, eating sumptuous food, sleeping in a comfortable bed, and eating from a bell-metal plate.

 

 

Text 192

 

samprapte karttike drishtva

     parannam yas tu varjayet

dine dine tu kricchrasya

     phalam prapnoti manavah

 

     samprapte-attained; karttike-Karttika; drishtva-seeing; parannam-sumtuous food; yah-who; tu-indeed; varjayet-avoids; dine-day; dine-after day; tu-indeed; kricchrasya-of severe austerities; phalam-the result; prapnoti-attains; manavah-a person.

 

 

     "A person who avoids sumptuous food during the month of Karttika attains every day the benefit of having performed severe austerities."

 

Text 193

 

tatraiva shri-rukmangada-mohini-samvade

 

karttike varjayet tailam

     karttike varjayen madhu

karttike varjayet kamsyam

     karttike shukla-sandhitam

 

     tatra-there; eva-indeed; shri-rukmangada-mohini-samvade-in a conversation of Shri Rukmangada and Shri Mohini; karttike-in Karttika; varjayet-should avoid; tailam-oil; karttike-in Karttika; varjayen-should avoid; madhu-wine; karttike-in Karttika; varjayet-should avoid; kamsyam-bell-metal; karttike-in Karttika; shukla-sandhitam-stale and sour.

 

 

     Shri Rukmangada tells Shri Mohini:

 

     "During Karttika one should avoid oil. During Karttika one should avoid wine. During Karttika one should avoid bell-metal. During Karttika one should avoid food that is not fresh.

    

 

Text 194

 

na matsyam bhakshayen mamsam

     na kaurmam nanyad eva hi

candalah sa bhavet su-bhru

     karttike mamsa-bhakshanat

 

     na-not; matsyam-fish; bhakshayen-should eat; mamsam-meat; na-not; kaurmam-turtle; na-not; anyat-another; eva-indeed; hi-indeed; candalah-an outcaste; sa-he; bhavet-becomes; su-bhru-O girl with the beautiful eyebrows; karttike-in Karttika; mamsa-bhakshanat-by eating flesh.

 

 

     "O girl with the beautiful eyebrows, one should not eat fish, turtle, or any other kind of flesh. By eating meat during the month of Karttika one becomes an outcaste.

 

Text 195

 

atha shri-radha-damodara-puja-vidhih

 

padme tatraiva

 

tatah priyatama vishno

     radhika gopikasu ca

karttike pujaniya ca

     shri-damodara-sannidhau

 

     atha-now; shri-radha-damodara-puja-vidhih-the Way to Worship Shri Shri Radha-Damodara; padme-in the Padma Purana; tatra-there; eva-indeed; tatah-from that; priyatama-most dear; vishnah-of Lord Vishnu; radhika-Radha; gopikasu-among the gopis; ca-and; karttike-in Karttika; pujaniya-to be worshiped; ca-and; shri-damodara-sannidhau-near Lord Damodara.

 

 

     The Way to Worship Shri Shri Radha-Damodara

 

     In the Padma Purana it is said:

 

     "Because She is the gopi most dear to Lord Vishnu, Shri Radha should be worshiped along with Lord Damodara during the month of Karttika.

 

 

Text 196

 

dvijam damodaram kritva

     tat-patnim radhikam tatha

karttike pujaniyau tau

     vaso-'lankara-bhojanaih

 

     dvijam-a brahmana; damodaram-Lord Damodara; kritva-making; tat-patnim-His wife; radhikam-Radha; tatha-so; karttike-in Karttika; pujaniyau-to be worshiped; tau-Them both; vasah-with garments; alankara-ornaments; bhojanaihand food.

 

 

     "Dressing Lord Damodara as a brahmana and Shri Radha as His wife, one should worship them with nice garments, ornaments, and foods during the month of Karttika.

 

Text 197

 

radhika-pratimam viprah

     pujayet karttike tu yah

tasya tushyati tat-prityai

     shriman damodaro harih. iti.

 

     radhika-of Shri Radha; pratimam-the Deity; viprah-a brahmana; pujayet-should worship; karttike-in Karttika; tu-indeed; yah-who; tasya-of him; tushyati-is pleased; tat-prityai-for His satisfaction; shriman-glorious; damodarah-Lord Damodara; harih.-the Supreme Personality of Godhead; iti-thus.

 

 

     "O brahmanas, during the month of Karttika one should worship the Deity of Shri Radha. To please Shri Radha, Lord Damodara, the Supreme Personality of Godhead, will be pleased with that worshiper."

 

 

Text 198

 

damodarashtakam nama

     stotram damodararcanam

nityam damodarakarshi

     pathet satyavratoditam

 

     damodarashtakam-Damodarashtaka; nama-named; stotram-prayer; damodararcanam-worship of Lord Damodara; nityam-always; damodarakarshi-attarctive to Lord Damodara; pathet-should recite; satyavrata-by King Satyavrata; uditam-spoken.

 

 

     One should regularly recite the prayer called Damodarashtaka, which was spoken by Satyavrata, which attracts Lord Damodara, and which describes the worship of Lord Damodara.

 

Text 199

 

atha shri-damodarashtakam

 

namamishvaram sac-cid-ananda-rupam

     lasat-kundalam gokule bhrajamanam

yashoda-bhiyolukhalad dhavamanam

     paramrishtam atyantato drutya gopya

 

     atha-now; shri-damodarashtakam-shri-damodarashtaka; namami-I offer my respectful obeisances; ishvaram-to the Supreme Personality of Godhead; sac-cid-ananda-rupam-whose form is eternal and full of knowledge and bliss; lasat-kundalam-with glistening earrings; gokule-in Gokula; bhrajamanam-splendidly manifested; yashoda-by Yashoda; bhiya-with fear; ulukhalat-from the wooden mortar; dhavamanam-fleeing; para-greatly; amrishtam-caught; atyantatah-greatly; drutya-quickly; gopya-by the gopi.

 

 

     Shri Damodarashtaka

 

     "I offer my humble obeisances to the Supreme Controller, who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose earrings glisten, who manifested Himself in Gokula, who ran from the wooden mortar in fear of Mother Yashoda but was ultimately caught, . . .

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

     Offering my respectful obeisances to Shri Shri Radha-Damodara, I will now comment on the Damodarashtaka. In the beginning of this prayer the author offers his respectful obeisances as with devotion he describes the great treasure that is the form of the Supreme Personality of Godhead, which was manifested in Gokula, and which is glorious with the most excellent handsomeness, pastimes, virtues, and other qualities.

     What is the Supreme Personality of Godhead like? He is “ishvara", which means "all-powerful", "the master of the universes", or "my master". His form is eternal and full of knowledge and bliss. He is handsome and attractive.

     The gopis describe His handsomeness in these words (Shrimad-Bhagavatam 10.29.40):

 

 

trailokya-saubhagam idam ca nirikshya rupam

     yad go-dvija-druma-mrigah pulakany abibhran

 

 

     "O Krishna, even the cows, birds, trees, and deer become stunned in ecstasy when they gaze at Your form, the most handsome in all the three worlds."

 

     Shrimad-Bhagavatam (3.2.12) again explains:

 

 

vismapanam svasya ca saubhagarddheh

     param padam bhushana-bhushanangam

 

 

     "The Lord appeared in this mortal world by His internal potency, yogamaya. He came in His eternal form, which is just suitable for His pastimes. These pastimes were wonderful for everyone, even for those proud of their own opulence, including the Lord Hismelf as the Lord of Vaikuntha. Thus His (Shri Krishna's) transcendental body is the ornament of all ornaments."*

 

     Lord Krishna's alkl-attractuve form was splendidly manifest in Gokyla, where many cows, gopas, and gopis lived. Shrimad-Bhagavatam (10.32.14) explains:

 

 

cakasa gopi-parishad-gato 'rcitas

     trailokya-lakshmy-eka-padam vapur dadhat

 

 

     "Worshiped by the gopis, Lord Krishna's transcendental form, the only home of all glory and handsomeness in the three worlds, was splendidly manifest."

 

     The specific pastime described in this verse of Damodarashtaka, where Lord Krishna broke the yogurt pot and fled in fear of Mother Yashoda, is described these words of Shrimad-Bhagavatam (10.9.8-9):

 

 

ulukhalanghrer upari vyavasthitam

     markaya kamam dadatam shici sthitam

haiyangavam caurya-vishankitekshanam

     nirikshya pashcat sutam agamac chanaih

 

 

     "Krishna, at that time, was sitting on an upside-down wooden mortar for grinding spices and was distributing milk preparations, such as yogurt and butter, to the monkeys as he liked. Because of having stolen He was looking all around with great anxiety, suspecting that He might be chastised by His mother. Mother Yashoda, upon seeing HIm, very cautiously approached Him from behind.*

 

 

tam atta-yashtim prasamikshya sa-tvaras

     tato 'varuhyapasara bhitavat

gopy anvadhavan na yam apa yoginam

     kshamam praveshtum tapaseritam manah

 

 

 

     "When Lord Krishna saw His mother, stick in hand, He very quickly got down from the top of the mortar and began to flee as if very much afraid. Although yogis try to capture Him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the effulgence of the Lord with great austerities and penances, they fail to reach Him. But Mother Yashoda, thinking that same Supreme Personality of Godhead, Krishna, to be her son, began following Krishna to catch Him."*

 

     Then Mother Yashoda chased Lord Krishna and caught Him from behind. Shrimad-Bhagavatam (10.9.10) explains:

 

 

avancamana janani brihac-calac-

     chroni-bharakranta-gatih su-madhyama

javena visramsita-kesha-bandhana-

     cyuta-prasunanugatih paramrishat

 

 

     "While following Krishna, Mother Yashoda, her thin waist overburdened by her heavy breasts, naturally had to reduce her speed. Because of following Krishna very swiftly, her hair became loose, and the flowers in her hair were falling after her. Yet she did not fail to capture her son Krishna."*

 

 

Text 200

 

rudantam muhur netra-yugmam mrijantam

     karambhoja-yugmena satanka-netram

muhuh shvasa-kampa-trirekhanka-kantha-

     sthita-graiva-damodaram bhakti-baddham

 

     rudantamcrying; muhuh-again and again; netra-yugmam-two eyes; mrijantam-rubbing; karambhoja-yugmena-with two lotus hands; sa-with; atanka-fear; netram-eyes; muhuh-again and again; shvasa-breathing; kampa-trembling; tri-three; rekha-lines; anka-marked; kantha-neck; sthita-situated; graiva-necklaces; damodaram-Lord Krishna; bhakti-with devotion; baddham-bound.

 

 

 . . . who cried and rubbed His frightened eyes again and again with His two lotus hands, whose necklace on His three-lined neck trembled as He breathed again and again, whose waist was surrounded by a rope, and who was finally bound by love.

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

     This pastime is described in the following words (Shrimad-Bhagavatam (10.9.11):

 

 

kritagasam tam prarudantam akshini

     kashantam anjan-mashini sva-panina

udvikshamanam bhaya-vihvalekshanam

     haste grihitva bhishayanty avagurat

 

 

     "When caught by Mother Yashoda, Krishna became more and more afraid and admitted to being an offender. As she looked upon Him, she saw that He was crying, His tears mixing with the black ointment around His eyes, and as He rubbed His eyes with His hands, He smeared the ointment all over His face. Mother Yashoda, catching her beautiful son by the hand, mildly began to chastise Him."*

 

     Mother Yashoda then bound Him with a rope. Shrimad-Bhagavatam (10.9.14) explains:

 

 

gopikolulukhe damna

     babandha prakritam yatha

 

 

     "Mother Yashoda, considering Krishna her own ordinary child, bound Him to the wooden mortar with a rope."*

 

     Shrimad-Bhagavatam (10.9.18-21) continues:

 

 

sva-matuh svinna-gatriaya

     visrasta-kabara-srajah

drishtva parishramam krishnah

     kripayasit sva-bandhane

 

 

     "Because of Mother Yashoda's hard labor, her whole body became covered with perspiration, and the flowers and comb were falling from her hair. When child Krishna saw His mother thus fatigued, He became merciful to her and agreed to be bound.*

 

 

evam sandarshita hy anga

     harina bhritya-vashyata

sva-vashenapi krishnena

     yasyedam seshvaram vashe

 

 

     "O Maharaja Parikshit, this entire universe, with its great exalted demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, and Lord Indra, is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Yet the Supreme Lord has one transcendental attribute: He comes under the control of His devotees. This was now exhibited by Krishna in this pastime.*

 

 

nemam virinco na bhavo

     na shrir apy anga-samshraya

prasadam lebhire gopi

     yat tat prapa vimuktidat

 

 

     "Neither Lord Brahma, nor Lord Shiva, nor even the goddess of fortune, who is always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer from this material world, such mercy as received by Mother Yashoda.*

 

 

nayam sukhapo bhagavan