Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sanatana Goswami > Hari Bhakti Vilasa > Ninth Vilasa

Ninth Vilasa

 

 

Text 1

 

sa prasidatu chaitanya-

     devo yasya prasadatah

maha-prasada-jatarhah

     sadyah syad adhamo 'py aham

 

     sah-He; prasidatu-may be pleased; chaitanyadevah-Lord Chaitanya; yasya-of whom; prasadatah-by the mercy; maha-prasada-great mercy; jata-born; arhah-worthy; sadyah-suddenly; syat-is; adhamah-fallen; api-although; aham-I.

 

 

     May Lord Chaitanyadeva be merciful to me. Even though I am fallen, may He be merciful to me.

 

Text 2

 

atha shankhodakam tac

     krishna-drishti-sudhokshitam

vaishnavebhyah pradayabhi-

     vandya murdhani dharayet

 

     atha-now; shankha-of a conchshell; udakam-water; tat-that; krishna-of Lord Krishna; drishti-sight; sudha-nectar; ukshitam-sprinkled; vaishnavebhyah-to the Vaishnavas; pradaya-giving; abhivandya-bowing down; murdhani-on the head; dharayet-should place.

 

 

     One should offer to the Lord water in a conchshell. When by Lord Krishna's glance the water is transformed into nectar, one should sprinkle it on the Vaishnavas, offer obeisances to it, and sprinkle it on one's own head.

 

 

Text 3

 

shankhodaka-mahatmyam

 

skande brahma-narada-samvade

 

shankhodakam harer bhaktir

     nirmalyam padayor jalam

candanam dhupa-shesham tu

     brahma-hatyapaharakam

 

     shankhodaka-mahatmyam-the glories of the conchell-water; skande-in the Skanda Purana; brahma-narada-samvade-in a conversation of Brashma and Narada; shankhodakam-the concshell water; hareh-of Lord Krishna; bhaktih-devotion; nirmalyam-flower remnants; padayoh-of the feet; jalam-waster; candanam-sandal paste; ¨dhupa-incense; shesham-tremnants; tu-indeed; brahma-hatya-of the sin of brahmana murder; apaharakam-removing.

 

 

     The Glories of Water Offered in a Conchshell    

 

     In the Skanda Purana, in a conversation of Brahma and Narada, it is said:

 

     "Devotion to Lord Hari and the remnants of offerings to Lord Hari of water offered in a conchshell, flowers, water offered at His feet, sandal paste, and incense, all remove the sin of murdering a brahmana."

 

Text 4

 

tatraiva shankha-mahatmye

 

shankha-sthitam tu yat toyam

     bhramitam keshavopari

vandate shirasa nityam

     ganga-snanena tasya kim

 

     tatra-there; eva-indeed; shankha-mahatmye-in the Shankha-mahatmys; shankha-sthitam-situated in a conchshell; tu-indeed; yat-what; toyam-water; bhramitam-circled; keshavopari-over Lord Krishna; vandate-bows down; shirasa-with the head; nityam-regularly; ganga-snanena-by bathing in the Ganga; tasya-of him; kim-what is the need?

 

 

     In the Skanda Purana, Shankha-mahatmya, it is said:

 

     "Why should a person who regularly bows his head before the conchshell-water circled over Lord Keshava be very interested to bathe in the Ganga?

 

 

Text 5

 

na daho na klamo nartir

     narakagni-bhayam na hi

yasya shankhodakam murdhni

     krishna-drishtyavalokitam

 

     na-not; dahah-fire; na-not; klamah-fatiugue; na-not; artih--suffering; narakagni-bhayam-fear of the fires of hell; na-not; hi-indeed; yasya-of whom; shankhodakam-conchshell water; murdhni-on the herad; krishna-drishtyavalokitam-seen by Lord Krishna.

 

 

     "A person who places on his head the conchshell-water seen by Lord Krishna does not experience fever, fatigue, suffering, or the fear of hellfire.

 

Text 6

 

na graha na ca kushmandah

     pishacoraga-rakshakah

drishtva shankhodakam murdhni

     vidravanti disho dasha

 

     na-not; graha-grahas; na-not; ca-and; kushmandah-kusmandas; pishaca-witches; uraga-snakes; rakshakah-cannibals; drishtva-seeing; shankhodakam-conchshell water; murdhni-on the head; vidravanti-flee; dishah-in the directions; dasha-ten.

 

 

     "Ghosts, demons, witches, snakes, and cannibals do not trouble him. Seeing the Lord's conchshell water on his head, they flee in the ten directions.

 

 

Text 7

 

krishna-murdhni bhramitam tu

     jalam tac-chankha-samsthitam

kritva murdhany avapnoti

     muktim vishnoh prasadatah

 

     krishna-of Lord Krishna; murdhni-on the head; bhramitam-circled; tu-indeed; jalam-water; tac-chankha-samsthitam-in the conchshell; kritva-soing; murdhani-on the head; avapnoti-attains; muktim-liberation; vishnoh-of Lord Vishnu; prasadatah-by the mercy.

 

 

     "A person who places on his head the conchshell water circled over Lord Krishna attains liberation by the Lord's mercy.

 

Text 8

 

bhramayitva harer murdhni

     mandiram shankha-varina

prokshayed vaishnavo yas tu

     nashubham tad-grihe bhavet

 

     bhramayitva-circiling; hareh-of Lord Krishna; murdhni-on the head; mandiram-the temple; shankha-varina-with conchshell water; prokshayet-sprinkles; vaishnavah-Vaishnava; yah-who; tu-indeed; na-not; ashubham-inauspiciousness; tad-grihe-in his home; bhavet-will be.

 

 

     "Nothing inauspicious will happen in the home of a Vaishnava who circles conchshell-water over Lord Hari's head and then sprinkles it in the temple.

 

 

Text 9

 

nirajana-jalam yatra

     yatra padodakam hareh

tishthati muni-shardula

     vardhante tatra sampadah

 

     nirajana-offered in arati; jalam-water; yatra yatra-wherever; padodakam-water that washed the Lord's feet; hareh-of Lord Hari; tishthati-stays; muni-of sages; shardula-O ¨tiger; vardhante-increases; tatra-there; sampadah-good fortune.

 

 

     "O tiger of sages, prosperity and good fortune will stay in any place where there is water that has washed Lord Hari's feet or water offered to Lord Hari during arati."

 

Text 10

 

tatraivagre

 

nirajana-jalam vishnor

     yasya gatrani samsprishet

yajnavabhrita-lakshanam

     snanajam labhate phalam

 

     tatra-there; eva-indeed; agre-in the beginning; nirajana-jalam-water from arati; vishnoh-of Lord Vishnu; yasya-of whom; gatrani-the limbs; samsprishet-touches; yajnavabhrita-lakshanam-the nature of an avabhrta bath in a yajna; snanajam-born from the bath; labhate-attains; phalam-the result.

 

 

     In the Skanda Purana it is also said:

 

     "Whoever touches to his limbs the arati-water of Lord Vishnu attains the result of an avabhrita bath."

 

 

Text 11

 

tatraiva shri-shivoktau

 

padodakena devasya

     hatyayuta-samanvitah

shudhyate natra sandehas

     tatha shankhodakena hi

 

     tatra-there; eva-indeed; shri-shivoktau-in the statement of Lord  Shiva; padodakena-with the weater from the feet; devasya-of the Lord; hatya-of murders; ayuta-ten thousand; samanvitah-with; shudhyate-is purified; na-not; atra-here; sandehah-doubt; tatha-so; shankhodakena-with conchsell-water; hi-indeed.

 

 

     In the Skanda Purana, Lord Shiva explains:

 

     "Even a sinner who has committed ten thousand murders will become purified by touching the Lord's conchshell-water or the water that has washed the Lord's feet. Of this there is no doubt."

 

Text 12

 

brihad-vishnu-purane ca

 

tirthadhikam yajna-shatac ca pavanam

     jalam sada keshava-drishti-samsthitam

chinatti papam tulasi-vimishritam

     visheshatash cakra-shila-vinirmitam

 

     brihad-vishnu-purane-in the Vishnu Purana; ca-and; tirthadhikam-more than pilgrimages; yajna-shatat-than a hundred yajnas; ca-and; pavanam-purifying; jalam-water; sada-always; keshava-drishti-samsthitam-seen by Lord Krishna; chinatti-cuts; papam-sin; tulasi-vimishritam-mixed with tulasi; visheshatah-specifically; cakra-cakra; shila-stone; vinirmitam-done.

 

 

     In the Vishnu Purana it is said:

 

     "the water seen by Lord Krishna is a more purifying that a hundred yajnas and a host of pilgrimages. The water, mixed with tulasi leaves, that has washed the Shalagrama-shila cuts apart all sins."

 

 

Text 13

 

atha tirtha-dharanam

 

krishna-padabja-tirtham ca

     vaishnavebhyah pradaya hi

svayam bhaktyabhivandyadau

     pitva shirasi dharayet

 

     atha-now; tirtha-dharanam-the water that has washed the Lord's feet; krishna-padabja-tirtham-the lotus feet of Lord Krishna; ca-and; vaishnavebhyah-to the Vaishnavas; pradaya-giving; hi-indeed; svayam-personally; bhaktya-with devotion; abhivandya-bowing; adau-in the beginning; pitva-drinking; shirasi-on the head; dharayet-should place.

 

 

     The Water That Has Washed the Lord's Feet

 

     One should give to the devotees the water that has washed the Lord's feet. With devotion one should offer obeisances to that water, drink it, and sprinkle it on one's head.

 

Text 14

 

tasya mantra-vidhish ca prak

     pratah-snana-prasangatah

likhito hy adhuna pane

     vishesho likhyate kiyan

 

     tasya-of that; mantra-vidhih-the way of chanting the mantra; ca-and; prak-first; pratah-snana-prasangatah-at early morning bath; likhitah-written; hi-indeed; adhuna-now; pane-in drinking; visheshah-specifically; likhyate-is written; kiyan-how much?

 

 

     How much can be written about drinking this water that has washed the Lord's feet! Now I will give the mantra for honoring the water of the Lord's early-morning bath.

 

 

Text 15

 

sa coktah

 

om caranam pavitram vitatam puranam

     yena putas tarati dushkritani

tena pavitrena shuddhena puta

     api papmanam aratim tarema

 

     sa-it; ca-and; uktah-said; om-Om; caranam-feed; pavitram-poure; vitatam-manifested; puranam-ancient; yena-by which; putah-purified; tarati-crosses; dushkritani-sins; tena-by it; pavitrena-pure; shuddhena-pure; puta-pure; api-also; papmanam-of sins; aratim-the enemy; tarema-we cross.

 

 

     The Mantra

 

     "Om. The sacred water that has washed the Lord's feet and that is famous from ancient times washes away all sins. Purified by that sacred water, we will will escape the hostile world of birth and death, the home of sins.

 

Text 16

 

     lokasya dvaram arcayat pavitram jyotishmat vibhrajamanam mahas tad amritasya dhara bahudha dohamanam caranam loke sudhitam dadhatu. iti.

 

     lokasya-of the world; dvaram-the door; arcayat-should worship; pavitram-sacred; jyotishmat-with effulgence; vibhrajamanam-shining; mahah-splendor; tad -that; dhara-stream; bahudha-in many ways; dohamanam-milking; caranam-feet; loke-in the world; sudhitam-nectar; dadhatu-may give; iti-thus.

 

 

     "The splendid and sacred stream of nectar that has washed the Lord feet is the door to the spiritual world. Running in many swelling streams, it floods the world with nectar."

 

 

Text 17

 

imam mantram samuccarya

     sarva-dushta-grahapaham

prashniyat prokshayed deham

     putra-mitra-parigraham

 

     imam-this; mantram-mantra; samuccarya-reciting; sarva-dushta-graha-all sins; apaham-removing; prashniyat-should drink; prokshayet-should sprinkle; deham-the body; putra-mitra-parigraham-family, children, and friends.

 

 

     Reciting this mantra, one should drink the water that has washed the Lord's feet, sprinkle it on his body, and sprinkle it on his wife, children, family, and friends.

 

Text 18

 

kim ca

 

vishnoh padodakam pitam

     koti-hatyagha-nashanam

tad evashta-gunam papam

     bhumau bindu-nipatanat

 

     kim ca-furthermore; vishnoh-of Lord Vishnu; pada-feet; udakam-water; pitam-drunk; koti-hatyagha-nashanam-destroying millions of sins; tat-that; eva-indeed; ashta-gunam-eight times; papam-of sin; bhumau-on the earth; bindu-of drops; nipatanat-by the falling.

 

 

     It is also said:

 

     "By drinking the water that has washed Lord Vishnu's feet one atones for ten million murders and other sins. Sprinkling that water is even more effective than drinking it. Sprinkling it destroys sins eight times more than drinking it."

 

 

Text 19

 

atha shri-caranodaka-pana-mahatmyam

 

padme gautamambarisha-samvade

 

hareh snanavasheshas tu

     jalam yasodare sthitam

ambarisha pranamyoccaih

     pada-pamshuh pragrihyatam

 

     atha-now; shri-carana-of the Lord's feet; udaka-of the water; pana-drinking; mahatmyam-the glory; padme-in the Padma Purana; gautama-ambarisha-of Gautama Muni and King Ambarisa; samvade-ina conversation; hareh-of Lord Hari; snana-bathing; avasheshah-remnant; tu-indeed; jalam-water; yasya-of whom; udare-in the stomach; sthitam-is situated; ambarisha-O King Ambarisa; pranamya-bowing; uccaih-greatly; pada-pamshuh-the dust; pragrihyatam-should be taken.

 

 

     The Glory of Drinking the Water That Has Washed the Lord's Feet

 

     In the Padma Purana, Gautama Muni tells King Ambarisha:

 

     "O King Ambarisha, please bow down before a person who places in his stomach the water that has washed the Lord 's feet. You should touch the dust from that devotee's feet."

 

Text 20

 

tatraiva devaduta-vikundala-samvade

 

ye pibanti nara nityam

     shalagrama-shila-jalam

panca-gavya-sahasrais tu

     sevitaih kim prayojanam

 

     tatra-there; eva-indeed; devaduta-vikundala-samvade-in a conversation of Devaduta and Vikundala; ye-who; pibanti-drink; nara-people; nityam-regularly; shalagrama-shila-jalam-the water that has washed the Shalagrama-shila; panca-gavya-sahasraih-with a thousand panca-gavyas; tu-indeed; sevitaih-served; kim-what?; prayojanam-is the need.

 

 

     In the Padma Purana, in a conversation of Devaduta and Vikundala, it is said:

 

     "Why should they who regularly drink the water that has washed the Shalagrama-shila think drinking a thousand panca-gavyas is very important?"

 

 

Text 21

 

koti-tirtha-sahasrais tu

     sevitaih kim prayojanam

nityam yadi pibet punaym

     shalagrama-shila-jalam

 

     koti-tirtha-sahasraih-with ten million pilgrimages; tu-indeed; sevitaih-served; kim-what?; prayojanam-need; nityam-regularly; yadi-if; pibet-drink; punyam-sacred; shalagrama-shila-jalam-water that has washed the Shalagrama-shila.

 

 

     "Why should they who regularly drink the water that has washed the Shalagrama-shila think ten million pilgirmages are very important?

 

Text 22

 

shalagrama-shila-toyam

     yah pibed binduna samam

matuh stanyam punar naiva

     na pibed bhakti-bhan narah

 

     shalagrama-shila-toyam-water that has washed the Shalagrama-shila; yah-who; pibet-drinks; binduna-with a drop; samam-equal; matuh-of a mother; stanyam-the breast milk; punah-again; na-not; eva-indeed; na-not; pibet-drinks; bhakti-bhak-devotee; narah-person.

 

 

     "A devotee who drinks even a single drop of water that has washed the Shalagrama-shila will never again drink a mother's milk."

 

 

Text 23

 

kim ca

 

dahanti narakan sarvan

     garbha-vasam ca darunam

pitam yasi tu sada nityam

     shalagrama-shila-jalam

 

     kim ca-furthermore; dahanti-burn; narakan-hells; sarvan-all; garbha-vasam-residence in the womb; ca-and; darunam-terrible; pitam-drunk; yaih-by whom; tu-indeed; sada-regularly; nityam-always; shalagrama-shila-jalam-Shalagrama-shila-water that has washed the Shalagrama-shila.

 

 

     It is also said:

 

     "By regularly drinking water that has washed the Shalagrama-shila one burns away that chance that in the future he live in hell or enter the horrible prison of a mother's womb."

 

Text 24

 

tatraiva shri-yama-dhumraketu-samvade

 

shalagrama-shila-toyam

     bindu-matram tu yah pibet

sarva-papaih pramucyeta

     bhakti-marge kritodyamah

 

     tatra-there; eva-indeed; shri-yama-dhumraketu-samvade-in a conversation of Shri Yama and Shri Dhumraketu; shalagrama-shila-toyam-water that has washed the Shalagrama-shila; bindu-a drop; matram-oly; tu-indeed; yah-who; pibet-drinks; sarva-papaih-from all sins; pramucyeta-freed; bhakti-marge-on the path of devotional service; kritodyamah-endeavoring.

 

 

     In the Padma Purana, in a conversation of Shri Yama and Shri Dhumraketu, it is said:

 

     "A person who drinks a single drop of the water that has washed the Shalagrama-shila become free from all sins. He becomes advanced on the path of devotional service."

 

 

Text 25

 

tatraiva pulastya-bhagiratha-samvade

 

padodakasya mahatmyam

     bhagiratha vadami te

pavanam sarva-tirthebhyo

     hatya-koti-vinashakam

 

     tatra-there; eva-indeed; pulastya-bhagiratha-samvade-in a conversatio  of Pulastya and Bhagiratha; padodakasya-of the water that has washed the feet; mahatmyam-the glory; bhagiratha-O King Bhagiratha; vadami-I tell; te-to you; pavanam-purifying; sarva-tirthebhyah-than all holy places; hatya-of murders; koti-ten ¨million; vinashakam-destroying.

 

 

     In the Padma Purana, Pulastya Muni tells King Bhagiratha:

 

     "O King Bhagiratha, I will tell you the glories of the water that has washed Lord Hari's feet. That water is more purifying than all holy places. That water kills the sinful reactions of ten million murders."

 

Text 26

 

dhrite shirasi pite ca

     sarvas tushyanti devatah

prayashcittam tu papanam

     kalau padodakam hareh

 

     dhrite-held; shirasi-on the head; pite-drunk; ca-and; sarvah-all; tushyanti-are satisfied; devatah-the demigods; prayashcittam-atonement; tu-indeed; papanam-of sins; kalau-in Kali-yuga; padodakam-the water that has washed the feet; hareh-of Lord Hari.

 

 

     "In Kali-yuga the water that has washed Lord Hari's feet is the atonement for all sins. When a person drinks that water or places it on his head, all the demigods become pleased with him."

 

 

Texts 27 and 28

 

 

kim ca

 

tribhih sarasvatam toyam

     saptahena tu narmadam

sadyah punati gangeyam

     darshanad eva yamunam

 

punanty etani toyani

     snana-darshana-kirtanaih

punati smaranad eva

     kalau padodakam hareh

 

     kim ca-furthermore; tribhih-with three; sarasvatam-of the Sarasvati; toyam-water; saptahena-wityh seven days; tu-indeed; narmadam-of the Narmada; sadyah-at once; punati-purifies; gangeyam-of the Ganga; darshanat-by seeing; eva-indeed; yamunam-of the Yamuna; punanti-purify; etani-they; toyani-water; snana-darshana-kirtanaih-by bathing, seeing, or gloiriifying; punati-purifies; smaranat-by remembering; eva-indeed; kalau-in kali-yuga; padodakam-the water that has washed the feet; hareh-of Lord Hari.

 

 

     It is also said:

 

     "The same result attained by bathing for three days in the Sarasvati, seven days in the Narmada, or once in the ¨Ganga, or by simply seeing the Yamuna, or by seeing, glorifying, and bathing in all these sacred rivers, is attained in Kali-yuga by simply remembering the water that has washed the Lord Hari's feet."

 

 

Text 29

 

kim ca

 

arcitaih kotibhir lingair

     nityam yat kriyate phalam

tat phalam shata-sahasram

     pite padodake hareh

 

     kim ca-furthermore; arcitaih-worshiped; kotibhih-ten million; lingaih-Shiva-lingas; nityam-regularly; yat-what; kriyate-done; phalam-piety; tat-that; phalam-result; shata-sahasram-100,000 times; pite-drunk; padodake-the water that has washed the feet; hareh-of Lord Hari.

 

 

     It is also said:

 

     "By once drinking the water that has washed the feet of Lord Hari one attains a hundred thousand times the pious benefit of daily worshiping ten million Shiva-lingas.

 

Text 30

 

ashucir va duracaro

     maha-pataka-samyutah

sprishtva padodakam vishnoh

     sada shudhyati manavah

 

     ashucih-impure; va-or; duracarah-misbehaved; maha-pataka-samyutah-a great sinner; sprishtva-touching; padodakam-the water that has washed the feet; vishnoh-of Lord Vishnu; sada-eternally; shudhyati-is purified; manavah-a person.

 

 

     "Whether impure, or ill-behaved, or a great sinner, anyone who once touches the water that has washed Lord Vishnu's feet becomes eternally purified.

 

 

Text 31

 

papa-koti-yuto yas tu

     mrityu-kale shiro-mukhe

dehe padodakam tasya

     na prayati yamalayam

 

     papa-koti-yutah-committed millions of sins; yah-who; tu-indeed; mrityu-kale-at the time of death; shiro-mukhe-on his head; dehe-on his body; padodakam-the water that has washed the feet; tasya-of him; na-not; prayati-goes; yamalayam-to the abode of Yamaraja.

 

 

     "Anyone, even if he has committed many millions of ¨sins, who at the time of his death places on his head or his body the water that has washed Lord Vishnu's feet will not go to Yama's abode.

 

Text 32

 

na danam na havir yesham

     svadhyayo na surarcanam

te 'pi padodakam pitva

     prayanti paramam gatim

 

     na-not; danam-charity; na-not; havih-yajna; yesham-of whom; svadhyayah-study; na-not; surarcanam-worship of the demigods; te-they; api-even; padodakam-the water that has washed the feet; pitva-drinkiong; prayanti-go; paramam-to the supreme; gatim-abode.

 

 

     "They who, even though they never gave any charity, performed any yajnas, studied the Vedas, or worshiped the demigods, have one drunk the water that has washed Lord Hari's feet, will go to the Lord's supreme abode.

 

 

Text 33

 

karttike karttiki-yoge

     kim karishyati pushkare

nityam ca pushkaram tasya

     yasya padodakam hareh

 

     karttike-in the month of Karttika; karttiki-yoge-with the star Krttika; kim-what?; karishyati-will do; pushkare-at Puskara; nityam-always; ca-and; pushkaram-Puskara; tasya-of him; yasya-of whom; padodakam-the water that has washed the feet; hareh-of Lord Hari.

 

 

     "Why would a person who has once drunk the water that has washed Lord Hari's feet be very interested to stay at Pushkara-tirtha during the month of Karttika, when the star Krittika is prominent?

 

Text 34

 

vishakha-riksha-samyukta

     vaishakhi hi karishyati

pindarake maha-tirthe

     ujjayinyam bhagiratha

 

     vishakha-riksha-samyukta-with the star visakha; vaishakhi-the month of Visakha; hi-what; karishyati-will do; pindarake-at POindaraka; maha-tirthe-the great holy place; ujjayinyam-in Ujjain; bhagiratha-O King Bhagiratha.

 

 

     "Why would a person who has once drunk the water that has washed Lord Hari's feet be very interested to stay at Pindaraka-tirtha during the month of Vaishakha, when the star Vishakha is prominent?

 

 

Text 35

 

magha-mase prayage tu

     snanam kim karishyati

prayagam satatam tasya

     yasya padodakam hareh

 

     magha-mase-in the month of Magha; prayage-at Prayaga; tu-indeed; snanam-bath; kim-what?; karishyati-will do; prayagam-Prayaga; satatam-always; tasya-of him; yasya-of whom; padodakam-the water that has washed the feet; hareh-of Lord Hari.

 

 

     "Why would a person who has once drunk the water that has washed Lord Hari's feet be very interested to bathe at Prayaga during the month of Magha?

 

Text 36

 

prabodha-vasare prapte

     mathurayam ca tasya kim

nityam ca yamunam snanam

     yasya padodakam hareh

 

     prabodha-vasare-probodhini ekadashi; prapte-attained; mathurayam-in Mathura; ca-and; tasya-of him; kim-what?; nityam-always; ca-and; yamunam-in the Yamuna; snanam-bath; yasya-of whom; padodakam-the water from the feet; hareh-of Lord Hari.

 

 

     "Why would a person who has once drunk the water that has washed Lord Hari's feet be very interested to bathe in the Yamuna at Mathura during the prabodhini ekadashi?

 

 

Text 37

 

kashyam uttara-vahinyam

     gangayam tu mritasya kim

yasya padodakam vishnor

     mukhe caivavatishthate

 

     kashyam-in Varanasi; uttara-vahinyam-most sacred; gangayam-in the Ganga; tu-indeed; mritasya-corpse; kim-what?; yasya-of whom; padodakam-water from the feet; vishnoh-of Lord Hari; mukhe-in the mouth; ca-and; eva-indeed; avatishthate-is situated.

 

 

     "Why would a person who has once drunk the water that has washed Lord Hari's feet be very interested to have his dead body placed in the most sacred Ganga at Varanasi?"

 

Text 38

 

kim ca

 

hitva padodakam vishnor

     yo 'nya-tirthani gacchati

anargham ratnam utsrijya

     loshtram vanchati durmatih

 

     kim ca-furthermore; hitva-leaving; padodakam-the water from the feet; vishnoh-of Lord Vishnu; yah-who; anya-tirthani-to other holy places; gacchati-goes; anargham-priceless; ratnam-jewel; utsrijya-rejecdting; loshtram-a clod of earth; vanchati-desires; durmatih-fool.

 

 

     It is also said:

 

     "A person who leaves behind the water that has washed Lord Vishnu's feet and goes on pilgrimage to many holy places is a fool who has left behind a priceless gem to search for clumps of earth.

 

 

Text 39

 

kurukshetra-samo desho

     binduh padodakam matah

 

     kurukshetra-samah-equal to Kuruksetra; deshah-place; binduh-drop; padodakam-water from the feet; matah-considered.

 

 

     "Any place where a drop of the water that has washed Lord Vishnu's feet falls is sacred like Kurukshetra.

 

Text 40

 

pated yatrakshayam punyam

     nityam bhavati tad-grihe

gaya-pinda-samam punyam

     putranam api jayate

 

     patet-falls; yatra-where; akshayam-eternal; punyam-piety; nityam-always; bhavati-is; tad-grihe-in his home; gaya-pinda-samam-equal to offering pinda at Gaya; punyam-piety; putranam-of sons; api-also; jayate-is born.

 

 

     "Any home where there is always water that has washed Lord Vishnu's feet falls is sacred always. The sons born in that home will always offer pinda at Gaya.

 

 

Text 41

 

padodakena devasya

     ye kuryuh pitri-tarpanam

nasuranam bhayam tasya

     preta-janyam ca rakshasam

 

     padodakena-with the water of the feet; devasya-of the Supreme Personality of Godhead; ye-who; kuryuh-do; pitri-tarpanam-pitr-tarpana; na-not; asuranam-of the demons; bhayam-fear; tasya-of him; preta-janyam-of ghosts; ca-and; ¨rakshasam-of cannibals.

 

 

     "A person who offers pitri-tarpana with water that has washed Lord Hari's feet need never fear demons, ghosts, or cannibals.

 

Text 42

 

na rogasya bhayam caiva

     nasti vighna-kritam bhayam

na dushta naiva ghorakshah

     svapa-dottha-bhayam na hi

 

     na-not; rogasya-of disease; bhayam-fear; ca-and; eva-indeed; na-not; asti-is; vighna-kritam-created by obstacles; bhayam-fear; na-not; dushta-wicked; na-not' eva-indeed; ghorakshah-with horrible eyes; svapa-dottha-bhayam-fears born from nightmares; na-not; hi-indeed.

 

 

     "He need never fear diseases, obstacles, nightmares, or wicked men with fearful eyes.

 

 

Text 43

 

grahah pidam na kurvanti

     caura nashyanti darunah

kim tasya tirtha-gamane

     devarshinam ca darshane

 

     grahah-ghosts; pidam-trouble; na-not; kurvanti-do; caura-theives; nashyanti-perish; darunah-terrible; kim-what?; tasya-of him; tirtha-gamane-pilgrimage; devarshinam-of the demigods and sages; ca-and; darshane-in seeing.

 

 

     "Ghosts will not trouble him. Thieves that try to rob him will perish. What to him are pilgrimages or the audience of demigods and sages?

 

Text 44

 

yasya padodakam murdhni

     shalagrama-shilodbhavam

prito bhavati martandah

     prito bhavati keshavah

brahma bhavati su-pritah

     prito bhavati shankarah

 

     yasya-of whom; padodakam-the water from the feet; murdhni-on the head; shalagrama-shilodbhavam-from the Shalagrama-shila; pritah-pleased; bhavati-is; martandah-the sun-god; pritah-pleased; bhavati-is; keshavah-Lord Krishna; brahma-Brahma; bhavati-is; su-pritah-very pleased; pritah-pleased; bhavati-is; shankarah-Lord Shiva.

 

 

     "Lord Krishna is pleased with a person who places on ¨his head the water that has washed the Shalagrama-shila. Shiva is pleased with him. Brahma is pleased with him. Surya is pleased with him.

 

 

Text 45

 

padodakasya mahatmyam

     yah pathet keshavagratah

sa yati paramam sthanam

     yatra devo janardanah

 

     padodakasya-of the water that has washed the feet; mahatmyam-the glories; yah-who; pathet-recites; keshavagratah-in the presence of Lord Krishna; sa-he; yati-goes; paramam-to the supreme; sthanam-abode; yatra-where; devah-the Lord; janardanah-Krishna.

 

 

     "A person who before the Deity of Lord Krishna chants the glories of the water that has washed the Lord's feet goes to the spiritual world where Lord Krishna always stays."

 

Text 46

 

brahmanda-purane shri-brahma-narada-samvade

 

prayashcittam yadi praptam

     kricchram va tv agha-marshanam

so 'pi padodakam pitva

     shuddhim prapnoti tat-kshanat

 

     brahmanda-purane shri-brayhma-narada-samvade-in the Brahmanda Purana, in a conversation of Lord Brahma and Narada Muni; prayashcittam-atonement; yadi-if; praptam-attained; kricchram-difficulty; va-or; tv-indeed; agha-marshanam-the crushing of sins; sah-he; api-even; padodakam-the waster from the feet; pitva-drinking; shuddhim-purity; prapnoti-attains; tat-kshanat-at that moment.

 

 

     In the Brahmanda Purana, in a conversation of Lord Brahma and Narada Muni, it is said:

 

     "A person who drinks the water that has washed Lord Hari's feet at once becomes pure. He has performed severe penance. He has crushed all his sins.

 

 

Text 47

 

ashaucam naiva vidyeta

     sutake mritake 'pi ca

yesham padodakm murdhni

     prashanam ye ca kurvate

 

     ashaucam-impure; na-not; eva-indeed; vidyeta-becomes; sutake-in birth; mritake-in death; api-even; ca-and; yesham-of whom; padodakm-the water from the feet; murdhni-on the head; prashanam-drinking; ye-who; ca-and; kurvate-do.

 

 

     "A person who at the time of birth and the time of death drinks the water that has washed Lord Hari's feet and places that water on his head becomes completely pure.

 

Text 48

 

anta-kale 'pi yasyeha

     diyate padayor jalam

so 'pi sad-gatim apnoti

     sad-acarair bahish-kritah

 

     anta-kale-at the last moment; api-also; yasya-of whom; iha-here; diyate-is given; padayoh-of the feet; jalam-the water; sah api-he; sad-gatim-the spiritula world; apnoti-attains; sad-acaraih-with saintly deeds; bahish-kritah-outside.

 

 

     "A person who at the moment of death receives the water that has washed Lord Hari's feet goes to the spiritual world even if he lived far away from any pious deeds.

 

 

Text 49

 

apeyam pibate yas tu

     bhunkte yash capy abhojanam

agamyagamana ye vai

     papacarash ca ye narah

te 'pi pujya bhavanty ashu

     sadyah padambu-sevanat

 

     apeyam-not to be drunk; pibate-drinks; yah-who; tu-indeed; bhunkte-eats; yah-who; ca-and; api-also; abhojanam-not to be eaten; agamya-women who should not be approached; gamana-approaching; ye-who; vai-indeed; papacarah-sinners; ca-and; ye-who; narah-people; te-they; api-also; pujya-to be worshiped; bhavanti-are; ashu-at once; sadyah-suddenly; padambu-sevanat-by serving the water that has washed the Lord's feet.

 

 

     "Even they who drink what should not be drunk, eat what should not be eaten, approach women who should not be approached, and commit a host of sinful deeds, become at once worshipable if they honor the water that has washed Lord Hari's feet."

 

Text 50

 

kim ca

 

apavitram yad-annam syat

     paniyam capi papinam

bhuktva pitva vishuddhah syat

     pitva padodakam hareh

 

     kim ca-furthermore; apavitram-impure; yad-annam-whose food; syat-is; paniyam-drink; ca-and; api-and; papinam-of sinners; ¨bhuktva-eating; pitva-drinking; vishuddhah-pure; syat-is; pitva-drinking; padodakam-the water from the feet; hareh-of Lord Hari.

 

 

     It is also said:

 

     "Sinners who eat and drink impure things become purified by drinking the water that has washed Lord Hari's feet.

 

 

Text 51

 

tapta-kricchrat panca-gavyan

     maha-kricchrad vishishyate

candrayanat para-kricchrat

     parakad api suvrata

kaya-shuddhir bhavaty ashu

     pitva padodakam hareh

 

     tapta-kricchrat-from severe austerities; panca-gavyat-from panca-gavya; maha-kricchrat-from great troubles; vishishyate-is distinguished; candrayanat-from candrayana; para-kricchrat-very difficult; parakat-great; api-even; suvrata-O saintly one; kaya-shuddhih-purification of the body; bhavati-is; ashu-at once; pitva-drinking; padodakam-the water that has washed the feet; hareh-of Lord Hari.

 

 

     "O saintly one, drinking the water that has washed Lord Hari's feet is more purifying that performing panca-gavya, tapta-kricchra, candrayana, para-kricchra, or paraka-vrata. By drinking the water that has washed Lord Hari's feet one's body becomes completely pure.

 

Text 52

 

agurum kunkumam capi

     karpuram canulepanam

vishnu-padambu-samlagnam

     tad vai pavana-pavanam

 

     agurum-aguru; kunkumam-kunkuma; ca-and; api-and; karpuram-camphor; ca-and; anulepanam-sandal; vishnu-padambu-samlagnam-the water from Lord Vishnu's feet; tat-that; vai-indeed; pavana-pavanam-the most purifying.

 

 

     "Touched by the water that has washed Lord Vishnu's feet, aguru, kunkuma, camphor, and sandal paste become supremely purifying.

 

 

Text 53

 

drishti-putam tu yat toyam

     vishnuna prabhavishnuna

tad vai papa-haram putra

     kim punah padayor jalam

 

     drishti-by seeing; putam-purified; tu-indeed; yat-what; toyam-water; vishnuna-by Lord Vishnu; prabhavishnuna-all-powerful; tat-that; vai-indeed; papa-sins; haram-removing; putra-O son; kim-what?; punah-again; padayoh-of the feet; jalam-water.

 

 

     "My son, water that all-powerful Lord Vishnu has glanced upon has the power to remove all sins. What, then, can be said of the water that has washed His feet?

 

Text 54

 

etad-artham aham putra

     shirasa vishnu-tat-parah

dharayami pibamy adya

     mahatmyam viditam mama

 

     etad-artham-for tyhis purpose; aham-I; putra-O son; shirasa-with the head; vishnu-tat-parah-devoted to Lord Vishnu; dharayami-I hold; pibami-I drink; adya-now; mahatmyam-the glory; viditam-known; mama-of me.

 

 

     "My son, that is why I, who am a devotee of Lord Vishnu, drink that water and place it on my head. Now you have learned from me about the glories of the water that has washed Lord Vishnu's feet.

 

 

Text 55

 

priyas tvam agrajah putras

     tad-artham gaditam maya

rahasyam me tv anarhasya

     na vaktavyam kadacana

 

     priyah-dear; tvam-you; agrajah-first-born; putrah-son; tad-artham-for that reason; gaditam-spoken; maya-by me; rahasyam-secret; me-of me; tv-indeed; anarhasya-unworthy; na-not; vaktavyam-to be spoken; kadacana-ever.

 

 

     "You are my first son and you are very dear to me. That is why I have told you this secret knowledge. Please do not repeat it to anyone who is unworthy.

 

Text 56

 

dharayasva sada murdhni

     prashanam kuru nityashah

janma-mrityu-jara-duhkhair

     moksham yasyasi putraka

 

     dharayasva-please hold; sada-always; murdhni-on the head; prashanam-drinking; kuru-do; nityashah-always; janma-birth; mrityu-death; jara-old-age; duhkhaih-with suffering; moksham-freedom; yasyasi-you will attain; putraka-O son.

 

 

     "Always place this water on your head. Always drink ¨this water. My son, in this way you will become free from birth, death, and old-age."

 

 

Texts 57 and 58

 

 

vishnu-dharmottare

 

sadyah phala-pradam punyam

     sarva-papa-vinashanam

sarva-mangala-mangalyam

     sarva-duhkha-vinashanam

 

duhsvapna-nashanam punyam

     vishnu-padodakam shubham

sarvopadrava-hantaram

     sarva-vyadhi-vinashanam

 

     vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; sadyah-at once; phala-pradam-giving the result; punyam-pious; sarva-papa-all sins; vinashanam-destroying; sarva-mangala-mangalyam-all-auspiciousness; sarva-duhkha-vinashanam-destroying all sufferings; duhsvapna-nashanam-destruction of nightmares; punyam-piety; vishnu-padodakam-water that has wasehd Lord Vishnu;s feet; shubham-beautiful; sarvopadrava-hantaram-removing all obstacles; sarva-vyadhi-vinashanam-destroying all diseases.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, it is said:

 

     "The beautiful water that has washed Lord Vishnu's feet quickly brings great auspiciousness and the benefits of pious deeds, destroys all sins, nightmares, obstacles, diseases, and sufferings, . . .

 

 

Text 59

 

sarvotpata-prashamanam

     sarva-papa-nivaranam

sarva-kalyana-sukhadam

     sarva-kama-phala-pradam

 

     sarvotpata-prashamanam-quells all calamities; sarva-papa-nivaranam-removes all sins; sarva-kalyana-sukhadam-brings all-auspicious happiness; sarva-kama-phala-pradam-fulfills all desires.

 

 

 . . . stops all calamities, removes all sins, brings all-auspicious happiness, fulfills all desires, . . .

 

Text 60

 

sarva-siddhi-pradam dhanyam

     sarva-dharma-vivardhanam

sarva-shatru-prashamanam

     sarva-bhoga-pradayakam

 

     sarva-siddhi-pradam-gives all perfection; dhanyam-glorious; sarva-dharma-vivardhanam-increases all piety; sarva-shatru-prashamanam-quiets all enemies; sarva-bhoga-pradayakam-gives all pleasures.

 

 

 . . . brings all perfections, glories, piety, and pleasures, and quiets all enemies.

 

 

Text 61

 

sarva-tirthasya phala-dam

     murdhni padambu-dharanam

prayagasya prabhasasya

     pushkarasya ca sevane

prithudakasya tirthasya

     acanto labhate phalam

 

     sarva-tirthasya-of all holy places; phala-dam-giving the results; murdhni-on the head; padambu-dharanam-the water from the lotus feet; prayagasya-of Prayaga; prabhasasya-of Prabhasa; pushkarasya-of Puskara; ca-and; sevane-in service; prithudakasya-of the water; tirthasya-from the feet; acantah-sipping; labhate-attains; phalam-the result.

 

 

     "A person who places on his head the water that has washed Lord Hari's feet attains the benefit of all pilgrimages. A person who sips some of the water that has washed Lord Hari's feet attains the benefit of going on pilgrimage to Prayaga, Prabhasa, and Pushkara.

 

Text 62

 

cakra-tirtham phalam yadrik

     tadrik padambu-dharanat

sarasvatyam gayayam ca

     gatva yat prapnuyat phalam

tat phalam labhate shreshtham

     murdhni padambu-dharanat

 

     cakra-tirtham-Cakra-tirtha; phalam-result; yadrik-as; tadrik-that; padambu-dharanat-by placing on one;s head the water that has washed Lord Hari's feet; sarasvatyam-in the Sarasvati; gayayam-in Gaya; ca-and; gatva-going; yat-what; prapnuyat-attains; phalam-result; tat-that; phalam-result; labhate-attains; shreshtham-best; murdhni-on the head; padambu-dharanat-by accepting the water from the Lord's feet.

 

 

     "By placing on one's head the water that has washed Lord Hari's feet one attains the benefit of going on pilgrimage to Cakra-tirtha and Gaya, and bathing in the Sarasvati."

 

 

Text 63

 

skande

 

padodakasya mahatmyam

     devo janati shankarah

vishnu-pada-cyuta ganga

     shirasa yena dharita

sthanam naivasti papasya

     dehinam deha-madhyatah

 

     skande-in the Skanda Purana; padodakasya-of the water that has washed the Lord';s feet; mahatmyam-the glorty; devah-the Lord; janati-knows; shankarah-Shiva; vishnu-of Lord Vishnu; pada-from the feet; cyuta-fallen; ganga-the Ganga; shirasa-by the head; yena-by which; dharita-held; sthanam-abode; na-not; eba-indeed; asti-is; papasya-of sin; dehinam-of the embodies souls; deha-madhyatah-in the midst of bodies.

 

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "Lord Shiva, who carries on his head the Ganga, which flows from Lord Vishnu's feet, well knows the glory of the water that has washed Lord Vishnu's feet. That is why sin can never touch him.

 

 

Texts 64 and 65

 

 

sa-bahyabhyantaram yasya

     vyaptam padodakena vai

padodam vishnu-naivedyam

     udare yasya tishthati

 

nashrayam labhate papam

     svayam eva vinashyati

maha-papa-graha-grasto

     vyapto roga-shatair yadi

 

     sa-bahyabhyantaram-within and without; yasya-of whom; vyaptam-pervaded; padodakena-with the water of the feet; vai-indeed; padodam-the water of the feet; vishnu-naivedyam-food offered to Lord Vishnu; udare-in the stomach; yasya-of whom; tishthati-stays; na-not; ashrayam-shelter; labhate-attains; papam-sin; svayam-personally; eva-indeed; vinashyati-perishes; maha-papa-graha-grastah-haunted by great sins; vyaptah-pervaded; roga-shataih-by hundreds of diseases; yadi-if.

 

 

     "When a person places on his head and in his stomach the water that has washed Lord Vishnu's feet, and when he places in his stomach the remnants of food offered to Lord Vishnu, sin cannot make its home in him. Even if he is haunted by many great sins, and even if he is tormented by hundreds of diseases, all his sins perish.

 

 

Texts 66 and 67

 

 

hareh padodakam pitva

     mucyate natra samshayah

shirasa tishthate yesham

     nityam padodakam hareh

 

kim karishyati te loke

     tirtha-koti-manorathaih

ayam eva paro dharma

     idam eva param tapah

idam eva param tirtham

     vishnu-padambu yat pibet

 

     hareh-of Lord Hari; padodakam-the water that has washed the feet; pitva-drinking; mucyate-is released; na-not; atra-here; samshayah-doubt; shirasa-with the head; tishthate-stands; yesham-of whom; nityam-always; padodakam-the water of the feet; hareh-of Lord Hari; kim-why?; karishyati-will do; te-they; loke-in the world; tirtha-koti-manorathaih-with the desire for millions of pilgrimages; ayam-this; eva-indeed; parah-supreme; dharma-piety; idam-this; eva-indeed; param-supreme; tapah-austerity; idam-this; eva-indeed; param-supreme; tirtham-pilgirmage; vishnu-padambu-the water that has washed Lord Vishnu's feet; yat-what; pibet-drinks.

 

 

     "A person who drinks the water that has washed Lord Hari's feet becomes liberated. Of this there is no doubt. Why would they who place on their heads the water that has washed Lord Hari's feet be very interested to go on millions of pilgrimages? To drink the water that has washed Lord Vishnu's feet is the greatest pilgrimage, the greatest pious act, the greatest austerity."

 

Text 68

 

tatraiva shri-shivoma-samvade

 

vilayam yanti papani

     pite padodake hareh

kim punar vishnu-padodam

     shalagrama-shila-cyutam

 

     tatra-there; eva-indeed; shri-shivoma-samvade-in a conversation of Lord Shiva and Uma; vilayam-to destruction; yanti-go; papani-sins; pite-when drunk; padodake-the water of the feet; hareh-of Lord Hari; kim-what?; punah-more; vishnu-padodam-the water of Lord Vishnu's feet; shalagrama-shila-cyutam-faleen from the Shalagrama-shila.

 

 

     In the Skanda Purana Lord Shiva tells Goddess Uma:

 

     "When a person drinks the water that has washed Lord Hari's feet, all his sins perish. What, then, can be said when a person drinks the water that has washed the Shalagrama-shila?

 

 

Text 69

 

visheshena haret papam

     brahma-hatyadikam priye

pite padodake vishnor

     yadi pranair vimucyate

hatva yama-bhatan sarvan

     vaishnavam lokam apnuyat

 

     visheshena-specifically; haret-removes; papam-sin; brahma-hatyadikam-beginning with the murder of a brahmana; priye-O beloved; pite-drunk; padodake-the water of the feet; vishnoh-of Lord Vishnu; yadi-if; pranaih-with life; vimucyate-released; hatva-killing; yama-bhatan-from the soldiers of Yama; sarvan-all; vaishnavam-of Lord Vishnu; lokam-the world; apnuyat-attains.

 

 

     "O beloved, the act of drinking the water that has washed Lord Vishnu's feet removes all sins, beginning with the sin of killing a brahmana. When a person who has drunk this water dies, he defeats Yama's soldiers and goes to the world of Lord Vishnu."

 

Text 70

 

tatraiva shri-shiva-karttikeya-samvade shri-shalagrama-shila-mahatmye

 

chinnas tena maha-sena

     garbhavasah su-darunah

pitam yena sada vishnoh

     shalagrama-shila-jalam

 

     tatraiva shri-shiva-karttikeya-samvade shri-shalagrama-shila-mahatmye-in the Skanda Purana, in the Shri Shalagrama-shila-mahatmya, Lord Shiva tells Karttikeya; chinnah-broken; tena-by that; maha-sena-O great general; garbhavasah-living in a mother's womb; su-darunah-very terrible; pitam-drunk; yena-by whom; sada-regularly; vishnoh-of Lord Vishnu; shalagrama-shila-jalam-the water of the Shalagrama-shila.

 

 

     In the Skanda Purana, in the Shri Shalagrama-shila-mahatmya, Lord Shiva tells Karttikeya:

 

     "O great general, they who regularly drink the water that has washed the Shalagrama-shila are rescued from having again to enter a mother's womb.

 

 

Text 71

 

ye pibanti nara nityam

     shalagrama-shila-jalam

panca-gavya-sahasrais tu

     prashitaih kim prayojanam

 

     ye-who; pibanti-drink; nara-people; nityam-regularly; shalagrama-shila-jalam-the water of the Shalagrama-shila; panca-gavya-sahasraih-with a thousand panca-gavyas; tu-indeed; prashitaih-drunk; kim-what?; prayojanam-is the need.

 

 

     "Why should they who regularly drink the water that has washed the Shalagrama-shila be very interested to drink a ¨thousand panca-gavyas?

 

Text 72

 

prayashcitte samutpanne

     kim danaih kim uposhanaih

candrayanaish ca tirthaish ca

     pitva padodakam shuci

 

     prayashcitte-atonement; samutpanne-performed; kim-what?; danaih-with charity; kim-what?; uposhanaih-with fasting; candrayanaih-with candrayana; ca-and; tirthaih-with pilgrimages; ca-and; pitva-having drunk; padodakam-the water that has washed the feet; shuci-sacred.

 

 

     "What need is there for charity, fasting, candrayana-vrata, and pilgrimages for a person who already atoned for his sins by drinking the sacred water that has washed Lord Vishnu's feet?"

 

 

Text 73

 

brihan-naradiye lubdhakopakhyanarambhe

 

hari-padodakam yas tu

     kshana-matram ca dharayet

sa snatah sarva-tirthesu

     vishnoh priyataras tatha

 

     brihan-naradiye lubdhakopakhyanarambhe-in the Narada Purana, in the beginning of the hunter's story; hari-padodakam-the water that has washed Lord Hari's feet; yah-who; tu-indeed; kshana-matram-for a single moment; ca-and; dharayet-holds; sa-he; snatah-bathed; sarva-tirthesu-in all holy rivers; vishnoh-of Lord Vishnu; priyatarah-very dear; tatha-so.

 

 

     In the Narada Purana, in the beginning of the hunter's story, it is said:

 

     "A person who for a single moment places on his head the water that has washed Lord Hari's feet has bathed in all holy rivers. He is very dear to Lord Vishnu.

 

Text 74

 

akala-mrityu-shamanam

     sarva-vyadhi-vinashanam

sarva-duhkhopashamanam

     hari-padodakam shubham

 

     akala-untimely; mrityu-death; shamanam-making quiet; sarva-vyadhi-vinashanam-destroying all diseases; sarva-duhkhopashamanam-quieting all sufferings; hari-padodakam-the water that has washed Lord Hari's feet; shubham-sacred.

 

 

     "The sacred water that has washed Lord Hari's feet stops untimely death, all diseases, and all sufferings."

 

 

Text 75

 

tatraiva tad-upakhyanante

 

hari-padodaka-sparshal

     lubdhako vita-kalmashah

divyam vimanam aruhya

     munim enam athabravit

 

     tatra-there; eva-indeed; tad-upakhyanante-at the end of the story; hari-padodaka-sparshal-by touching th water that has washed Lord Hari's feet; lubdhakah-the hunter; vita-kalmashah-freed of sins; divyam-celestial; vimanam-airplane; aruhya-climbing; munim-sage; enam-to the; atha-then; abravit-said.

 

 

     In the Narada Purana, at the end of the hunter's story, it is said:

 

     "By touching the water that had washed Lord Hari's feet, the hunter became at once free of all sins. Entering the celestial airplane, he said to the sage:

 

Text 76

 

hari-padodakam yasman

     mayi tvam kshiptavan mune

prapito 'smi tvaya tasmat

     tad vishnoh paramam padam

 

     hari-padodakam-the water that has washed Lord Hari's feet; yasman-because; mayi-on me; tvam-you; kshiptavan-thrown; mune-O sage; prapitah-attained; asmi-I have; tvaya-by you; tasmat-therefore; tat-that; vishnoh-of Lord Vishnu; paramam-the supreme; padam-abode.

 

 

     " `O sage, it is because you sprinkled on me the water that washed Lord Hari's feet that I am now about to enter Lord Vishnu's supreme abode.' "

 

 

Text 77

 

hari-bhakti-sudhodaye

 

padam purvam kila sprishtva

     gangabhut smartri-moksha-da

vishnoh sadyas tu tat-sangi

     padambu katham idyate

 

     hari-bhakti-sudhodaye-in the Hari-bhakti-sudhodaya; padam-foot; purvam-before; kila-indeed; sprishtva-touching; ganga-the Ganga; abhut-was; smartri-to they who remember; moksha-liberation; da-giving; vishnoh-of Lord Vishnu; sadyah-at once; tu-indeed; tat-¨sangi-touching that; padambu-the water of the feet; katham-why?; idyate-is glorified.

 

 

     In the Hari-bhakti-sudhodaya it is said:

 

     "In ancient times the Ganga touched Lord Vishnu's foot. The Ganga gives liberation to they who think of her. Why should the water that has washed Lord Vishnu's feet be glorified in this way? Why should it be thought more purifying that the Ganga?

 

Text 78

 

tapa-trayanalo yo 'sau

     na shamyet sakalabdhibhih

drutam shamyati so 'lpena

     shrimad-vishnu-padambuna

 

     tapa-sufferings; traya-three; analah-fire; yah-which; asau-that; na-not; shamyet-remembers; sakala-all; abdhibhih-by oceans; drutam-at once; shamyati-extinguishes; sah-that; alpena-small; shrimad-vishnu-padambuna-with the water that has washed Lord Vishnu's feet.

 

 

     "The fire of the threefold material miseries, a fire all the oceans in the world cannot extinguish, is extinguished at once by a single drop of the water that has washed Lord Vishnu's feet.

 

 

Text 79

 

yuddhastrabhedya-kavacam

     bhavagni-stambhanaushadham

sarvangaih sarvatha dharyam

     padyam shuci-padah sada

 

     yuddhastra-by weapons; abhedya-unbreakable; kavacam-armor; bhava-of birth and death; agni-the fever; stambhana-stopping; aushadham-medicine; sarvangaih-with all limbs; sarvatha-in all respects; dharyam-to be held; padyam-the water of the feet; shuci-padah-sacred; sada-always.

 

 

     "One should always place on all his limbs the water that has washed Lord hari's feet, water that is an armor invincible to all weapons, water that is a medicine to cure the fever of repeated birth and death.

 

Text 80

 

amritatvavaham nityam

     vishnu-padambu yah pibet

sa pibaty amritam nityam

     mase mase tu devatah

 

     amritatva-immortality; avaham-bringing; nityam-always; vishnu-padambu-the water that has washed Lord Vishnu's feet; yah-who; pibet-drinks; sa-he; pibati-drinks; amritam-nectar; nityam-daily; mase-month; mase-after month; tu-indeed; devatah-a demigod.

 

 

     "Every month the demigods drink nectar, but still they do not become immortal. It is they who regularly drink the water that has washed Lords Vishnu's feet who attain immortality.

 

 

Text 81

 

mahatmyam iyad ity asya

     vakta yo 'pi sa nirbhayah

nanv anargha-maner mulyam

     kalpayann agham ashnute

 

     mahatmyam-glory; iyat-attain; iti-thus; asya-of him; vakta-the speaker; yah-who; api-also; sa-he; nirbhayah-fearless; nanv-indeed; anargha-maneh-of a priceless jewel; mulyam-price; kalpayann-considering; agham-sin; ashnute-attain.

 

 

     "A person who glorifies the water that has washed Lord Vishnu's feet becomes fearless. A person who tries to set a limit on the value of the priceless gem of that water commits a sin."

 

Text 82

 

anyatrapi

 

sa brahmacari sa vrati

     ashrami ca sada-shucih

vishnu-padodakam yasya

     mukhe shirasi vigrahe

 

     anyatra-in another place; api-also; sa-he; brahmacari-brahmacari; sa-he; vrati-following vows; ashrami-following the asrmas; ca-and; sada-shucih-always pure; vishnu-padodakam-the water that has washed Lord Vishnu's feet; yasya-of whom; mukhe-in the mouth; shirasi-on the head; vigrahe-on the body.

 

 

     In another place it is said:

 

     "A person who places the water that has washed Lord Vishnu's feet on his head, on his body, and in his mouth is always pure. He is a brahmacari. He is a follower of vows. He is a follower of varnashrama.

 

 

Text 83

 

janma-prabhriti-papanam

     prayashcittam yadicchati

shalagrama-shila-vari

     papa-hari nishevyatam

 

     janma-from birth; prabhriti-beginning; papanam-of sins; prayashcittam-atonement; yadi-if; icchati-desires; shalagrama-shila-vari-the water that has washed the Shalagrama-shila; papa-hari-removing sins; nishevyatam-should be served.

 

 

     "If a person wishes to become free from all the sins committed since the time of his birth, he should honor the water that has washed the Shalagrama-shila, water that removes all sins."

 

Text 84

 

ata eva tejodravina-pancaratre shri-brahmanoktam

 

pitha-pranalad udakam

     prithag adaya putraka

sincayen murdhni bhaktanam

     sarva-tirtha-mayam hi tat. iti.

 

     ata eva-therefore; tejodravina-pancaratre shri-brahmanoktam-in the Tejodravina-pancaratra, Shri Brahma explains; pitha-of the feet; pranalat-flowing in a current; udakam-the water; prithag-specifically; adaya-taking; putraka-O son; sincayet-should sprinkle; murdhni-on th ehead; bhaktanam-of the devotees; sarva-tirtha-mayam-consiting of all holy places; hi-indeed; tat-that; iti-thus.

 

 

     In the Tejodravina-pancaratra, Shri Brahma explains:

 

     "My son, a person should take the water that has washed Lord Hari's feet and sprinkle it over the Vaishnavas' heads. That water contains within it all holy places."

 

 

Text 85

 

padodakasya mahatmyam

     vikhyatam sarva-shastratah

likhitum shaknuyat ko hi

     sindhurmin ganayann api

 

     padodakasya-of the water that has washed the feet; mahatmyam-the glory; vikhyatam-famous; sarva-shastratah-in all the scriptures; likhitum-to write; shaknuyat-may be able; kah-who?; hi-indeed; sindhurmin-the waves in the ocean; ganayann-counting; api-even.

 

 

     The glories of the water that has washed Lord Vishnu's feet are described in all the scriptures. What person, even if he has the power to count all the waves in the ocean, has the power to write about them all.

 

Text 86

 

visheshatash ca padodam

     tulasi-dala-samyutam

shankhe kritva vaishnavebhyo

     dattva pragvat pibet svayam

 

     visheshatah-specifically; ca-and; padodam-the water of the feet; tulasi-dala-samyutam-with tulasi leaves; shankhe-in a conchshell; kritva-doing; vaishnavebhyah-to the Vaishnavas; dattva-offered; pragvat-as before; pibet-should drink; svayam-personally.

 

 

     One should offer to Lord Hari water mixed with tulasi leaves in a conchshell. One should then offer the remnants of this water to the Vaishnavas and one should then also drink it himself.

 

 

Text 87

 

atha shankha-krita-padodaka-mahatmyam

 

skande shri-brahma-narada-samvade

 

kritva padodakam shankhe

     vaishnavanam mahatmanam

yo dadyat tulasi-mishram

     candrayana-shatam labhet

 

     atha-now; shankha-krita-padodaka-mahatmyam-the Glories of Water Offered in a Conchshell; skande-in the Skanda Purana; shri-brahma-narada-samvade-in a conversation of Shri Brahma and Shri Narada; kritva-doing; padodakam-water fo thew feet; shankhe-in a conchshell; vaishnavanam-of the Vaishnavas; mahatmanam-great souls; yah-who; dadyat-offers; tulasi-mishram-mixed with tulasi leaves; candrayana-shatam-a hundred candrayanas; labhet-attains.

 

 

     The Glories of Water Offered in a Conchshell

 

     In the Skanda Purana, in a conversation of Shri Brahma and Shri Narada, it is said:

 

     "A person who offers to Lord Hari water mixed with tulasi leaves in a conchshell, and then offers the remnants of this water to the saintly-hearted Vaishnavas attains the pious benefit of a hundred candrayanas.

 

Text 88

 

grihitva krishna-padambu

     shankhe kritva tu vaishnavah

yo vahet shirasa nityam

     sa munis tapasottamah

 

     grihitva-taking; krishna-padambu-the water of Lord Krishna's feet; shankhe-in a conchshell; kritva-doing; tu-indeed; vaishnavah-Vaishnava; yah-who; vahet-should carry; shirasa-on his head; nityam-always; sa-he; munih-sage; tapasottamah-the most austere.

 

 

     "A Vaishnava who regularly places on his head the water offered in a conchshell to Lord Krishna is the most austere of saintly sages.

 

 

Text 89

 

padme devaduta-vikundala-samvade

 

shalagrama-shila-toyam

     yadi shankha-bhritam pibet

hatya-koti-vinasham ca

     kurute natra samshayah

 

     padme devaduta-vikundala-samvade-in the Padma Purana, in a conversation of Devaduta and Vikundala; shalagrama-shila-toyam-the water of the Shalagrama-shila; yadi-if; shankha-bhritam-in a conchshell; pibet-drinks; hatya-koti-vinasham-the destruction of ten million murders; ca-and; kurute-does; na-not; atra-here; samshayah-doubt.

 

 

     In the Padma Purana, in a conversation of Devaduta and Vikundala, it is said:

 

     "A person who drinks the water that has washed the Shalagrama-shila destroys the sinful reactions of ten million murders. Of this there is no doubt."

 

Text 90

 

agastya-samhitayam

 

shalagrama-shila-toyam

     tulasi-dala-vasitam

ye pibanti punas tesham

     stanya-panam na vidyate. iti.

 

     agastya-samhitayam-in the Agastya-samhita; shalagrama-shila-toyam-the water of the Shalagrama-shila; tulasi-dala-vasitam-scented with a tulasi leaf; ye-who; pibanti-drink; punah-again; tesham-of them; stanya-panam-the drinking of a mother's milk; na-not; vidyate-is; iti-thus.

 

 

     In the Agastya-samhita

 

     "A person who drinks the water mixed the tulasi leaves that has washed the Shalagrama-shila will never again drink from a mother's breast."

 

 

Text 91

 

shri-vishnor vaishnavanam ca

     pavanam caranodakam

sarva-tirtha-mayam pitva

     kuryad acamanam na hi

 

     shri-vishnoh-of Shri Vishnu; vaishnavanam-of the Vaishnavas; ca-and; pavanam-purifying; caranodakam-water from the feet; sarva-tirtha-mayam-consisting of all holy places; pitva-drinking; kuryat-should do; acamanam-sipping; na-not; hi-indeed.

 

 

     "A person who drinks the water that has washed the feet of Lord Vishnu and the Vaishnavas, supremely purifying water that contains within it all sacred rivers, need never drink any other sacred water to become purified.

 

Text 92

 

tad uktam skande shivena

 

vishnoh padodakam pitva

     pashcad ashuci-shankaya

acamati ca yo mohad

     brahma-ha sa nigadyate

 

     tat-that; uktam-said; skande-in the Skanda Purana; shivena-by Lord Shiva; vishnoh-of Lord Vishnu; padodakam-the water that has washed the feet; pitva-drinking; pashcat-after; ashuci-impurity; shankaya-with anxiety; acamati-sips; ca-and; yah-who; mohat-our of bewilderment; brahma-ha-the killing of a brahmana; sa-he; nigadyate-is said.

 

 

     In the Skanda Purana, Lord Shiva explains:

 

     "A person who after drinking the water that has washed Lord Vishnu's feet worries that he is still impure is a sinner. He is the killer of a brahmana."

 

 

Text 93

 

shrutish ca

 

     bhagavan pavitram. bhagavat-padau pavitram. bhagavat-padodakam pavitram. na tat-pana acamaniyam. yatha hi soma iti.

 

     shrutih-the Shruti-sastra; ca-and; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; pavitram-pure; bhagavat-padau-the feet of the Supreme Personality of Godhead; pavitram-pure; bhagavat-padodakam-the water that has washed the feet of the Supreme Personality of Godhead; pavitram-pure; na-not; tat-pana-drinking that; acamaniyam-to be spat out; yatha-as; hi-indeed; soma-soma; iti-thus.

 

 

     The Shruti-shastra explains:

 

     "The Supreme Personality of Godhead is supremely purifying.

The feet of the Supreme Personality of Godhead are supremely purifying.

The water that has washed the feet of the Supreme Personality of Godhead is supremely purifying. One should not drink that water and then spit it out. It is purifying like soma."

 

Text 94

 

sauparne ca

 

vishnu-padodakam pitva

     bhakta-padodakam tatha

ya acamati sammohad

     brahma-ha sa nigadyate. iti.

 

     sauparne-in the Garuda Purana; ca-and; vishnu-padodakam-the water of Lord Vishnu's feet; pitva-drinking; bhakta-padodakam-the water of the devotees' feet; tatha-so; ya-who; acamati-spits; sammohat-out of illusion; brahma-ha-a killer of a brahmana; sa-he; nigadyate-is called; iti-thus.

 

 

     In the Garuda Purana it is said:

 

     "A person who first sips and then foolishly spits out the water that has washed the feet of Lord Vishnu or the Vaishnavas is sinful like the killer of a brahmana."

 

 

Text 95

 

tatah shuddham payah-purnam

     gandha-pushpakshatanvitam

adharopari sannyasec

     chankham bhagavad-agratah

 

     tatah-then; shuddham-pure; payah-purnam-water; gandha-pushpakshatanvitam-with scents and flowers and whole grains of rice; adhara-lips; upari-above; sannyasec-should offer; shankham-conchshell; bhagavad-agratah-in the presence of the Lord.

 

 

     Then one should offer to the lips of the Deity a conchshell filled with pure water in which are scents, flowers, and unbroken grains of rice.   

 

Text 96

 

atha shri-bhagavad-agratah shankha-sthapana-mahatamyam

 

skande brahma-narada-samvade shankha-mahatmye

 

purato vasudevasya

     sa-pushpam sa-jalakshatam

shankham abhyarcitam pashyet

     tasya lakshmir na durlabha

 

     atha-then; shri-bhagavad-agratah-in the presence opf the Supreme Personality of Godhead; shankha-sthapana-mahatamyam-the glories of offering a conchshell; skande-in the Skanda Purana; brahma-narada-samvade-in a conversation of Brahma and Narada; shankha-mahatmye-in the Sankha-mahatmya; puratah-in the presence; vasudevasya-of Lord Krishna; sa-¨pushpam-with flowers; sa-jala-with water; akshatam-with unbroklen grains of rice; shankham-conchshell; abhyarcitam-worshiped; pashyet-should see; tasya-of him; lakshmih-opulence;  na-not; durlabha-difficult to obtain.

 

 

     In the Skanda Purana, Shankha-mahatmya, in a conversation of Brahma and Narada, it is said:

 

     "For a person who looks on as a conchshell filled with water in which are scents, flowers, and unbroken grains of rice, is offered to the Deity, opulence and prosperity are not difficult to obtain.

 

 

Text 97

 

sa-pushpam vari-jam yasya

     durvakshata-samanvitam

purato vasudevasya

     tasya shrih sarvato-mukhi. iti.

 

     sa-pushpam-with flowers; vari-jam-a conchshell; yasya-of whom; durva-druva grass; akshata-unbroken grains of rice; samanvitam-with; puratah-in the presence; vasudevasya-of Lorrd Krishna; tasya-of him; shrih-opulence; sarvato-mukhi-is everywhere; iti-thus.

 

 

     "At every turn opulence and prosperity rush to meet a person who offers to the Deity of Lord Krishna a conchshell filled with water in which are durva grass, flowers, and unbroken grains of rice.

 

Text 98

 

bhutvatha bhaktiman shrimat-

     tulasya kanane prabhum

sampujyabhyarcayet tam ca

     shri-krishna-carana-priyam

 

     bhutva-becoming; atha-then; bhaktiman-a devotee; shrimat-glorious; tulasya-of Tulasi; kanane-in the forest; prabhum-the Lord; sampujya-worshiping; abhyarcayet-should worship; tam-her; ca-and; shri-krishna-carana-priyam-dear to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     "A devotee should go to a glorious Tulasi forest and worship Tulasi-devi, who is dear to Lord Krishna's feet.

 

 

Text 99

 

atha shri-tulasi-vana-puja

 

pragvat tv arghyam tato 'bhyarcya

     gandha-pushpakshatadina

stutva bhagavatim tam ca

     pranamet prarthya dandavat

 

     atha-now; shri-tulasi-vana-puja-the worship of the Tulasi forest; pragvat-as before; tv-indeed; arghyam-arghya; tatah-then; abhyarcya-worshiping; gandha-pushpakshatadina-with scents, flowers, unroken grains fo rice, and other things; stutva-offering prayers; bhagavatim-to the goddess; tam-to her; ca-and; pranamet-should bow down; prarthya-pffering prayers; dandavat-like a stick.

 

 

     The worship of the Beautiful Tulasi Forest

 

     As before, one should offer arghya with scents, flowers, unbroken grains of rice, and other things. Then one should glorify Tulasi-devi, bow down like a stick (dandavat) before her, and make some request.

 

Text 100

 

atharghya-mantrah

 

shriyah shriye shriyavase

     nityam shridhara-satkrite

bhaktya dattam maya devi

     arghyam grihna namo 'stu te

 

     atha-then; arghya-mantrah-the arghya mantra; shriyah-of the goddess of fortune; shriye-to the goddess of fortune; shriyavase-the home of the goddess of fortune; nityam-always; shridhara-of the husband of the goddess of fortune; satkrite-honored; bhaktya-with devotion; dattam-given; maya-by me; devi-o goddess; arghyam-arghya; grihna-please accept; namah-obeisances; astu-are; te-to you.

 

 

     The Mantra For Offering Arghya

 

     "O goddess, O glory of the goddess of fortune, O home of the goddess of fortune, O object of worship for the goddess of fortune's husband, please accept this arghya I offer to you with devotion. I offer my respectful obeisances to you."

 

 

Text 101

 

puja-mantrah

 

nirmita tvam pura devair

     arcita tvam surasuraih

tulasi hara me papam

     pujam grihna namo 'stu te

 

     puja-for worship; mantrah-the mantra; nirmita-created; tvam-you; pura-before; devaih-by the demigods; arcita-worshiped; tvam-you; surasuraih-by the suras and asuras; tulasi-O Tulasi; hara-please remove; me-of me; papam-the sin; pujam-worship; grihna-please accept; namah-obeisances; astu-are; te-unto you.

 

 

     The Mantra For Worshiping Tulasi-devi

 

     "In ancient times you were planted by the demigods. You are worshiped by the suras and asuras. O Tulasi, please remove my sins. Please accept the worship I offer you. I offer my respectful obeisances to you."

 

 

Text 102

 

stutish ca

 

maha-prasada-janani

     sarva-saubhagya-vardhini

adhi-vyadhi-hari nityam

     tulasi tvam namo 'stu te

 

     stutih-glorification; ca-and; maha-prasada-janani-the mother of great mercy; sarva-saubhagya-vardhini-in the increaser of all good fortune; adhi-vyadhi-hari-the remover of all diseases and anxieties; nityam-always; tulasi-O Tulasi; tvam-you; namah-obesiances; astu-are; te-to you.

 

 

     A Prayer Chanting the Glories of Tulasi-devi

 

     "You are the mother of great mercy. You grant all good fortune. You remove diseases and anxieties. O Tulasi-devi, again and again I offer my respectful obeisances to you."

 

 

Text 103

 

prarthana

 

shriyam dehi yasho dehi

     kirtim ayus tatha sukham

balam pushtim tatha dharmam

     tulasi tvam prasida me

 

     prarthana-request; shriyam-wealth; dehi-please give; yashah-fame; dehi-please give; kirtim-glory; ayuh-long life; tatha-so; sukham-happiness; balam-strength; pushtim-properity; tatha-so; dharmam-piety; tulasi-O Tulasi; tvam-you; prasida-please be merciful; me-to me.

 

 

     A Prayer Filled With Requests

 

     "Please give me wealth. Please give me fame, glory, long life, happiness, strength, prosperity, and piety. O Tulasi-devi, please be merciful to me."

 

Text 104

 

pranama-vakyam

 

avanti-khande

 

ya drishta nikhilagha-sangha-shamani sprishta vapuh-pavani

     roganam abhivandita nirasini siktantaka-trasini

pratyasatti-vidhayini bhagavatah krishnasya samropita

     nyasta tac-carane vimukti-phalada tasyai tulasyai namah

 

     pranama-vakyam-words for bowing down; avanti-khande-in the Avanti-khanda; ya-who; drishta-seen; nikhilagha-all sins; sangha-multitude; shamani-pacifying; sprishta-touched; vapuh-pavani-purifying the body; roganam-of diseases; abhivandita-bowed down; nirasini-expellling; sikta-watered; antaka-death; trasini-terrifying; pratyasatti-vidhayini-giving nearness; bhagavatah-to the Supreme Personality of Godhead; krishnasya-Lord Krishna; samropita-planted; nyasta-placed; tac-carane-at the feet; vimukti-phalada-giving liberation; tasyai-to her; tulasyai-Tulasi-devi; namah-obeisances.

 

 

     Words to Recite While Offering Obeisances to Tulasi-devi

 

     In the Avanti-khanda it is said:

 

     "I offer my respectful obeisances to Tulasi-devi. When someone sees her, she destroys all his sins. When someone touches her, she purifies his body. When someone offers obeisances to her, she cures his diseases. When someone waters her, she makes Yamaraja afraid of him. When someone plants her, she brings him near to Lord Krishna. When someone places her at Lord Krishna's feet, she gives him liberation.

 

 

Text 105

 

bhagavatyas tulasyas tu

     mahatmyamrita-sagare

lobhat kurditum icchami

     kshudras tat kshamyatam tvaya

 

     bhagavatyah-of Goddess; tulasyah-Tulasi; tu-indeed; mahatmyamrita-sagare-in the ocean of the nectar glories; lobhat-out of greed; kurditum-to jump; icchami-I wish; kshudrah-tiny; tat-that; kshamyatam-to be forgiven; tvaya-by you.

 

 

     "Even though I am only a tiny creature, I still yearn to dive into the nectar ocean of Goddess Tulasi's glories. O goddess, please forgive me."

 

Text 106

 

atha tulasi-vana-puja-mahatmyam

 

skande

 

shravana-dvadashi-yoge

     shalagrama-shilarcane

yat phalam sangame proktam

     tulasi-pujanena tat

 

     atha-now; tulasi-vana-puja-mahatmyam-the Glories of Worshiping the Tulasi Forest; skande-in the Skanda Purana; shravana-dvadashi-yoge-on sravana-dvadasi; shalagrama-shilarcane-in thwe worship of the Shalagrama-shila; yat-what; phalam-result; sangame-in the contact; proktam-said; tulasi-of Tulasi; pujanena-by the worship; tat-that.

 

 

     The Glories of Worshiping the Tulasi Forest

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "By worshiping Tulasi-devi one attains the same result that is obtained by worshiping the Shalagrama-shila on Shravana dvadashi."

 

 

Text 107

 

garude

 

dhatri-phalena yat punyam

     jayantyam samuposhane

khagendra bhavate nrinam

     tulasi-pujanena tat

 

     garude-in the Garuda Purana; dhatri-phalena-by the dhatri fruit; yat-what; punyam-piety; jayantyam-on Jayanti; samuposhane-fasting; khagendra-O king of birds; bhavate-is; nrinam-of the people; tulasi-pujanena-by worshipign Tulasi; tat-that.

 

 

     In the Garuda Purana it is said:

 

     "O king of birds, by worshiping Tulasi-devi one attains the same result as one attains by honoring the dhatri fruit or by fasting on Janmashtami.

 

Text 108

 

prayaga-snana-niratau

     kashyam prana-vimokshane

yat phalam vihitam devais

     tulasi-pujanena tat

 

     prayaga-snana-niratau-bathing at Prayaga; kashyam-at Varanasi; prana-vimokshane-dying; yat-what; phalam-result; vihitam-placed; devaih-by the devas; tulasi-pujanena-by worshiping Tulasi-0devi; tat-that.

 

 

     "O king of birds, the demigods say that by worshiping Tulasi-devi one attains the same result as one attains by bathing at Prayaga or dying at Varanasi."

 

 

Text 109

 

agastya-samhitayam

 

caturnam api varnanam

     ashramanam visheshatah

strinam ca purushanam ca

     pujiteshtam dadati hi

 

     agastya-samhitayam-in the Agastya-samhita; caturnam-four; api-indeed; varnanam-of varnas; ashramanam-of asramas; visheshatah-specifically; strinam-of women; ca-and; purushanam-of men; ca-and; pujita-worshiped; ishtam-desired; dadati-gives; hi-thus.

 

 

     In the Agastya-samhita it is said:

 

     "When she is properly worshiped, Tulasi-devi fulfills the desires of the men and women of the four varnas and ashramas.

 

Text 110

 

tulasi ropita sikta

     drishta sprishta ca pavayet

aradhita prayatnena

     sarva-kama-phala-prada

 

     tulasi-Tulasi; ropita-planted; sikta-watered; drishta-seen; sprishta-touched; ca-and; pavayet-purifies; aradhita-worshiped; prayatnena-with care; sarva-kama-phala-prada-fulfilling all desires.

 

 

     "When she is planted, watered, seen, or touched, Tulasi-devi brings purification. When she is worshiped she fulfills all desires.

 

 

Text 111

 

kim ca

 

pradakshinam bhramitva ye

     namaskurvanti nityashah

na tesham duritam kincid

     akshinam avashishyate

 

     kim ca-furthermore; pradakshinam-circumambulation; bhramitva-going around; ye-who; namaskurvanti-bow down; nityashah-regularly; na-not; tesham-of them; duritam-sin; kincit-anything; akshinam-great; avashishyate-remains.

 

 

     It is also said:

 

     "They who regularly circumambulate Tulasi-devi and bow down before her become free from sin.

 

Text 112

 

brihan-naradiye yajnadhvajopakhyanante

 

pujyamana ca tulasi

     yasya veshmani tishthati

tasya sarvani sreyamsi

     vardhante 'har ahar dvijah

 

     brihan-naradiye yajnadhvajopakhyanante-in the Narada Purana, at the end of Yajnadhvaja's story; pujyamana-worshiped; ca-and; tulasi-Tulasi; yasya-of whom; veshmani-in the home; tishthati-stays; tasya-of him; sarvani-all; sreyamsi-good; vardhante-increases; ahar ahah-day after day; dvijah-O brahmanas.

 

 

    In the Narada Purana, at the end of Yajnadhvaja's story, it is said:

 

     "A person who worships Tulasi-devi in his home finds that his good fortune increases day by day."

 

 

Text 113

 

ata eva padme devaduta-vikundala-samvade

 

pakshe pakshe tu samprapte

     dvadashyam vaishya-sattama

brahmadayo 'pi kurvanti

     tulasi-vana-pujanam

 

     ata eva-therefore; padme devaduta-vikundala-samvade-in the Padma Purana, in a conversation of Devaduta and Vikundala; pakshe pakshe-fortnight after fortnight; tu-indeed; samprapte-attained; dvadashyam-on dvadasi; vaishya-sattama-O best of vaisyas; brahmadayah-headed by Brahma; api-even; kurvanti-do; tulasi-vana-pujanam-worship of the Tulasi forest.

 

 

     In the Padma Purana, in a conversation of Devaduta and Vikundala, it is said:

 

     "O best of vaishyas, dvadashi after dvadashi, the demigods headed by Brahma worship the Tulasi forest."

 

Text 114

 

ata eva shri-tulasi-stuti-mahima

 

ananya-manasa nityam

     tulasim stauti yo narah

pitri-deva-manushyanam

     priyo bhavati sarvada

 

     ata eva-therefore; shri-tulasi-stuti-mahima-the glory of offering prayers to Tulasi; ananya-manasa-with unwavering mind; nityam-regularly; tulasim-Tulasi; stauti-praises; yah-who; narah-a person; pitri-deva-manushyanam-of the pitas, devas, and human beings; priyah-dear; bhavati-is; sarvada-in all respects.

 

 

     The Glories of Offering Prayers Praising Tulasi

 

     A person who with an unwavering heart glorifies Tulasi with prayers becomes very dear to the devas, pitas, and human beings.

 

 

Text 115

 

atha tulasi-vana-mahatmyam

 

skande

 

ratim badhnati nanyatra

     tulasi-kananam vina

deva-devo jagat-svami

     kali-kale visheshatah

 

     atha-now; tulasi-vana-mahatmyam-the glories of the Tulasi fgorest; skande-in the Skanda Purana; ratim-love; badhnati-does; na-not; anyatra-in any other object; tulasi-kananam-Tulasi forest; vina-without; deva-devah-the master of the demigods; jagat-svami-the master of the universe; kali-kale-at the time of Kali; visheshatah-specifically.

 

 

     The Glory of the Tulasi Forest

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "In the age of Kali, Lord Hari, the master of the universes and demigods, is especially pleased by a Tulasi forest and by nothing else.

 

Text 116

 

hitva tirtha-sahasrani

     sarvan api shiloccayan

tulasi-kanane nityam

     kalau tishthati keshavah

 

     hitva-leaving aside; tirtha-sahasrani-thousands of holy places; sarvan-all; api-even; shiloccayan-mountains; tulasi-kanane-in a Tulasi forest; nityam-always; kalau-in kali-yuga; tishthati-stays; keshavah-Lord Krishna.

 

 

     "Avoiding a thousand holy places and the chains of sacred mountains, in Kali-yuga Lord Krishna stays always in a Tulasi forest.

 

 

Text 117

 

nirikshita narair yais tu

     tulasi-vana-vatika

ropita yaish ca vidhina

     sapraptam paramam padam

 

     nirikshita-seen; naraih-by people; yaih-who; tu-indeed; tulasi-vana-vatika-the Tulasi forest; ropita-planted; yaih-by whom; ca-and; vidhina-properlu; sapraptam-attained; paramam-the supreme; padam-abode.

 

 

     "They who see or plant a Tulasi forest attain the Lord's supreme abode.

 

Text 118

 

na dhatri sa-phala yatra

     na vishnus tulasi-vanam

tat shmashana-samam sthanam

     santi yatra na vaishnavah

 

     na-not; dhatri-dhatri; sa-phala-with fruit; yatra-where; na-not; vishnuh-Lord Vishnu; tulasi-vanam-a Tulasi forest; tat-that; shmashana-samam-like a crematorioum; sthanam-plance; santi-are; yatra-where; na-no; vaishnavah-Vaishnavas.

 

 

     "Any place where there is no Deity of Lord Vishnu, no fruit-bearing dhatri tree, no Tulasi forest, or no Vaishnavas is like a cremation-ground.

 

 

Text 119

 

keshavarthe kalau ye tu

     ropayantiha bhu-tale

kim karishyaty asantushto

     yamo 'pi saha kinkaraih

 

     keshava-of Lord Krishna; arthe-for the sake; kalau-in kali-yuga; ye-who; tu-indeed; ropayanti-plant; iha-here; bhu-tale-on the earth; kim-what?; karishyaty-will do; asantushtah-displeased; yamah-yamaraja; api-even; saha-with; kinkaraih-his servants.

 

 

     "Even if they are displeased with him, what can Yamaraja and his servants do to a person who in this world has planted a Tulasi forest for Lord Krishna's sake.

 

 

Texts 120 and 121

 

 

tulasya ropanam karyam

     shravanena visheshatah

aparadha-sahasrani

     kshamate purushottamah

 

devalayeshu sarveshu

     punya-kshetreshu yo narah

vapayet tulasim punyam

     tat tirtham cakra-paninah

 

     tulasyah-of Tulasi; ropanam-planting; karyam-to be done; shravanena-bythe star Sravana; visheshatah-specifically; aparadha-sahasrani-thousands of offenses; kshamate-forguves; purushottamah-the Supreme Personality of Godhead; devalayeshu-in temples; sarveshu-all; punya-kshetreshu-in holy places; yah-who; narah-a person; vapayet-plants; tulasim-Tulasi; punyam-sacred; tat-that; tirtham-place; cakra-paninah-to Lord Krishna.

 

 

     "One should plant Tulasi at the time of the star Shravana. The Supreme Personality of Godhead forgives a thousand offenses for one who plants Tulasi in holy places and temples. Wherever Tulasi is planted, that place becomes sacred to Lord Vishnu.

 

Text 122

 

ghatair yantra-ghatibhish ca

     sincitam tulasi-vanam

jala-dharabhir viprendra

     prinitam bhuvana-trayam

 

     ghataih-with pitchers; yantra-ghatibhish-with watering devices; ca-and; sincitam-watered; tulasi-vanam-the Tulasi forest; jala-dharabhih-with streams of water; viprendra-O king of brahmanas; prinitam-pleased; bhuvana-trayam-the three worlds.

 

 

     "O king of brahmanas, he pleases the three worlds who, with streams of water from pitchers and other watering devices, waters a Tulasi forest."

 

 

Text 123

 

tatraiva shri-brahma-narada-samvade

 

tulasi-gandham adaya

     yatra gacchati marutah

disho dasha ca putah syur

     bhuta-gramash catur-vidhah

 

     tatraiva shri-brahma-narada-samvade-in the Skanda Purana, in a conversation of Brahma and Narada; tulasi-gandham-the scent of Tulasi; adaya-taking; yatra-where; gacchati-goes; marutah-breeze; dishah-directions; dasha-ten; ca-and; putah-purified; syuh-are; bhuta-gramash-living entities; catur-vidhah-four kinds.

 

 

     In the Skanda Purana, in a conversation of Brahma and Narada, it is said:

 

     "When a breeze picks up the scent of Tulasi and carries that scent in the ten directions, the four kinds of ¨living entities there all become purified.

 

Text 124

 

tulasi-kananodbhuta

     chaya yatra bhaved dvija

tatra shraddham pradatavyam

     pitrinam tripti-hetave

 

     tulasi-kananodbhuta-born from aTulasi forest; chaya-shade; yatra-where; bhavet-is; dvija-O d; tatra-there; shraddham-sraddha; pradatavyam-should be given; pitrinam-to the pitas; tripti-hetave-for satisfaction.

 

 

     "O brahmana, offerings of shraddha to please the pitas should be given in the shade of a Tulasi forest.

 

 

Text 125

 

tulasi-bija-nikarah

     patate yatra narada

pinda-danam kritam tatra

     pitrinam dattam akshayam

 

     tulasi-bija-nikarah-Tulasi seeds; patate-fall; yatra-where; narada-O Narada; pinda-danam-offering of pinda; kritam-done; tatra-theer; pitrinam-to the pitas; dattam-given; akshayam-without failure.

 

 

     "O Narada, to be perfectly successful, pinda offerings to the pitas should be presented in a place where Tulasi seeds have fallen."

 

Text 126

 

tatraivagre

 

drishta sprishta tatha dhyata

     kirtita namita shruta

ropita sevita nityam

     pujita tulasi shubha

 

     tatra-there; eva-indeed; agre-in the beginning; drishta-seen; sprishta-touched; tatha-so; dhyata-remembered; kirtita-praised; namita-bowed before; shruta-heard; ropita-planted; sevita-served; nityam-regularly; pujita-worshiped; tulasi-Tulasi; shubha-auspicious.

 

 

     In the Skanda Purana it is also said:

 

     "When she is regularly seen, touched, remembered, glorified, bowed before, heard about, planted, served, or worshiped, Tulasi-devi brings great auspiciousness.

 

 

Text 127

 

navadha tulasim nityam

     ye bhajanti dine dine

yuga-koti-sahasrani

     te vasanti harer grihe

 

     navadha-in nine ways; tulasim-Tulasi; nityam-regularly; ye-who; bhajanti-worship; dine-day; dine-after day; yuga-koti-sahasrani-ten billion yugas; te-they; vasanti-reside; hareh-of Lord Hari; grihe-in the home.

 

 

     "They who daily worship Tulasi-devi in these nine ways reside in Lord Hari's spiritual realm for ten billion yugas.

 

Text 128

 

ropita tulasi yavat

     kurute mula-vistaram

tavat koti-sahasram tu

     tanoti sukritam kalau

 

     ropita-planted; tulasi-Tulasi; yavat-as; kurute-does; mula-vistaram-spreading of roots; tavat-so; koti-sahasram-ten billion; tu-indeed; tanoti-spread; sukritam-pious deeds; kalau-in Kali-yuga.

 

 

     "As each new root appears on Tulasi-devi, the person in Kali-yuga who planted her earns ten billion pious deeds.

 

 

Text 129

 

yavac chakha-prashakhabhir

     bija-pushpaih phalair mune

ropita tulasi pumbhir

     vardhate vasudha-tale

 

     yavat-as; shakha-prashakhabhih-with branches and sub-braqnches; bija-pushpaih-with seeds and flowers; phalaih-with fruits; mune-O sage; ropita-planted; tulasi-Tulasi; pumbhih-by people; vardhate-prosper; vasudha-tale-on the earth.

 

 

     "As each new branch, twig, seed, flower, and fruit appears on Tulasi-devi, the human being who planted her gains a host of pious descendants.

 

Text 130

 

kule tesham tu ye jata

     ye bhavishyanti ye mritah

akalpam yuga-sahasram

     tesham vaso harer grihe

 

     kule-in the family; tesham-of them; tu-indeed; ye-who; jata-born; ye-who; bhavishyanti-will be; ye-who; mritah-died; akalpam-to the kalpa; yuga-yugas; sahasram-a thousand; tesham-of them; ¨vasah-resieence; hareh-of Lord Hari; grihe-in the home.

 

 

     "All who were born in his family and all who will be born in his family, beginning with the start of the kalpa and extending a thousand yugas into the future, will reside in Lord Hari's transcendental abode."

 

 

Text 131

 

tatraiva cavanti-khande

 

tulasi ye vicinvanti

     dhanyas tat-kara-pallavah

keshavarthe kalau ye ca

     ropayantiha bhu-tale

 

     tatra-there; eva-indeed; ca-and; avanti-khande-in the Avanti-khanda; tulasi-Tulasi; ye-who; vicinvanti-collect; dhanyah-fortunate; tat-kara-pallavah-leaves; keshavarthe-for Lord Krishna; kalau-in Kali-yuga; ye-who; ca-and; ropayanti-plant; iha-here; bhu-tale-ojn the earth.

 

 

     In the Avanti-khanda it is said:

 

     "They are very fortunate who in Kali-yuga plant Tulasi, pick her leaves, and offer them to Lord Krishna.

 

Text 132

 

snane dane tatha dhyane

     prashane keshavarcane

tulasi dahate papam

     ropane kirtane kalau

 

     snane-in bathing; dane-in giving; tatha-so; dhyane-in remembering; prashane-in eating; keshavarcane-in the worship of Lord Krishna; tulasi-Tulasi; dahate-burns; papam-sins; ropane-in planting; kirtane-in praising; kalau-in Kali-yuga.

 

 

     "In Kali-yuga when she is planted, glorified, bathed, given in charity, remembered, offered to Lord Krishna, and when the remnants of her offered leaves are eaten, Tulasi-devi burs away all sins.

 

 

Text 133

 

kashi-khande sva-dutan prati shri-yamanushasane

 

tulasy-alankrita ye ye

     tulasi-nama-japakah

tulasi-vana-pala ye

     te tyajya durato bhatah

 

     kashi-khande-in the kasi-khanda; sva-dutan-own messengers; prati-to; shri-yamanushasane-in the instruction of Yamaraja; ¨tulasy-with Tulasi; alankrita-decorated; ye ye-whoever; tulasi-nama-japakah-chanting the name of Tulasi; tulasi-vana-pala-protecting a Tulasi forest; ye-who; te-they; tyajya-left alone; duratah-far away; bhatah-O soldiers.

 

 

     In the Kashi-khanda, Yamaraja teaches his messengers:

 

     "O my soldiers, you should stay far away from anyone who has been decorated with Tulasi, who has chanted Tulasi's names, or who has protected a Tulasi forest.

 

Text 134

 

tatraiva dhruva-carite

 

tulasi yasya bhavane

     praty-aham paripujyate

tad-grihe nopasarpanti

     kadacid yama-kinkarah

 

     tatra-there; eva-indeed; dhruva-carite-in the Dhruva-carita; tulasi-Tulasi; yasya-of whom; bhavane-in the home; praty-aham-every day; paripujyate-is worshiped; tad-grihe-in his home; na-not; upasarpanti-approahces; kadacit-ever; yama-kinkarah-Yama's servants.

 

 

     In the Kashi-khanda, Dhruva-carita, it is said:

 

     "Yama's servants will never enter a home where Tulasi is worshiped every day."

 

 

Text 135

 

padme devaduta-vikundala-samvade

 

na pashyanti yamam vaishya

     tulasi-vana-ropanat

sarva-papa-haram sarva-

     kamadam tulasi-vanam

 

     padme devaduta-vikundala-samvade-in the Padma Purana, in a conversation of Devaduta and Vikundala; na-not; pashyanti-see; yamam-Yama; vaishya-O Vaisya; tulasi-vana-ropanat-because of planting a Tulasi forest; sarva-papa-haram-removing all sins; sarva-all; kama-desires; dam-fulfilling; tulasi-vanam-Tulasi forest.

 

 

     In the Padma Purana, in a conversation of Devaduta and Vikundala, it is said:

 

     "O noble vaishya, they who plant a Tulasi forest will not see Yamaraja. A Tulasi forest removes all sins and grants all desires.

 

Text 136

 

tulasi-kananam vaishya

     grihe yasmims tu tishthate

tad-griham tirthi-bhutam hi

     no yanti yama-kinkarah

 

     tulasi-kananam-a Tulasi forest; vaishya-O vaisya; grihe-in the home; yasmimh-in which; tu-indeed; tishthate-stays; tad-griham-that home; tirthi-bhutam-a holy place; hi-indeed; na-not; u-indeed; yanti-go; yama-kinkarah-Yama's servants.

 

 

     "A person who keeps a Tulasi forest there transforms his home into a holy place. Yamaraja's servants will never enter that home.

 

 

Text 137

 

tavad varsha-sahasrani

     yavad bija-dalani ca

vasanti devaloke tu

     tulasim ropayanti ye

 

     tavat-so; varsha-sahasrani-for a thousand years; yavat-so; bija-dalani-seeds and leaves; ca-and; vasanti-resides; devaloke-in Devaloka; tu-indeed; tulasim-Tulasi; ropayanti-plant; ye-they.

 

 

     "They who plant Tulasi stay, for each seed and leaf, a thousand years in Devaloka.

 

Text 138

 

tulasi-gandham aghraya

     pitaras tushta-manasah

prayanti garudarudhas

     tat padam cakra-paninah

 

     tulasi-gandham-the scent of Tulasi; aghraya-smelling; pitarah-pitas; tushta-manasah-pleased at heart; prayanti-go; garudarudhah-riding on Garuda; tat-that; padam-abode; cakra-paninah-of Lord Hari.

 

 

     "When they smell the scent of Tulasi, the pitas become happy at heart. Riding on Garuda, they go to Lord Hari's spiritual abode.

 

 

Text 139

 

darshanam narmadayas tu

     ganga-snanam visham vara

tulasi-dala-samsparshah

     samam etat trayam smritam

 

     darshanam-the sight; narmadayah-of the Narmada; tu-indeed; ganga-snanam-bathing in the Ganga; visham-of vaisyas; vara-O best; ¨tulasi-Tulasi; dala-leaf; samsparshah-touching; samam-equal; etat-these; trayam-three; smritam-considered.

 

 

     "Seeing the Narmada, bathing in the Ganga, and touching a Tulasi leaf are three equally pious actions."

 

Text 140

 

ropanat palanat sekad

     darshanat sparshanan nrinam

tulasi dahate papam

     van-manah-kaya-sancitam

 

     ropanat-from planting; palanat-from protecting; sekat-from watering; darshanat-from seeintg; sparshanan-from touching; nrinam-of people; tulasi-Tulasi; dahate-burns; papam-sin; vak-words; manah-mind; kaya-body; sancitam-performed.

 

 

     "When the people plant, protect, water, see, or touch her, Tulasi burns away any sins they may have committed with their bodies, minds, or words.

 

 

Text 141

 

amra-vriksha-sahasrena

     pippalanam shatena ca

yat phalam hi tad ekena

     tulasi-vitapena tu

 

     amra-vriksha-sahasrena-of a thousand mango trees; pippalanam-of pippala trees; shatena-with a hundred; ca-and; yat-what; phalam-fruit; hi-indeed; tat-that; ekena-with one; tulasi-vitapena-a single branch of a Tulasi tree; tu-indeed.

 

 

     "A single branch of Tulasi is equal to a hundred pippala trees or a thousand mango trees.

 

Text 142

 

vishnu-pujana-samyuktas

     tulasim yas tu ropayet

yugayuta-dashaikam sa

     ropako ramate divi

 

     vishnu-pujana-samyuktah-engaged in the worship,of Lord Vishnu; tulasim-Tulasi; yah-who; tu-indeed; ropayet-plants; yugayuta-ten thousand yugas; dasha-ten; ekam-one; sa-he; ropakah-planter; ramate-enjoys; divi-in heaven.

 

 

     "A Vaishnava who plants a Tulasi tree enjoys in Devaloka for a hundred thousand yugas."

 

 

Text 143

 

tatraiva vaishakha-mahatmye

 

pushkaradini tirthani

     gangadyah saritas tatha

vasudevadayo deva

     vasanti tulasi-dale

 

     tatra-there; eva-indeed; vaishakha-mahatmye-in the Vaisakha-mahatmya; pushkaradini-beginnign wuth Puskara; tirthani-holy places; gangadyah-beginning with the Ganga; saritah-holy rivers; tatha-so; vasudevadayah-beginning with Lord k; deva-Deities; vasanti-reside; tulasi-dale-in a Tulasi leaf.

 

 

     In the Padma Purana, Vaishakha-mahatmya, it is said:

 

     "Pushkara and all other holy places, the Ganga and all other holy rivers, as well as Lord Krishna and all other Deities reside in every Tulasi leaf.

 

Text 144

 

daridrya-duhkha-rogarti-

     papani su-bahuny api

tulasi harato kshipram

     rogan iva haritaki

 

     daridrya-poverty; duhkha-suffering; roga-disease; arti-torment; papani-sins; su-bahuny-very many; api-also; tulasi-Tulasi; harati-removes; kshipram-at once; rogan-diseases; iva-as; haritaki-haritaki.

 

 

     "As the haritaki cures diseases, so Tulasi quickly removes poverty, suffering, disease, and sin."

 

 

Text 145

 

tatraiva karttika-mahatmye

 

yad-grihe tulasi bhati

     rakshabhir jala-secanaih

tad-grihe yamadutash ca

     durato varjayanti hi

 

     tatra-there; eva-indeed; karttika-mahatmye-in the Karttika-mahatmya; yad-grihe-in whose home; tulasi-Tulasi; bhati-is; rakshabhih-with protection; jala-secanaih-with watering; tad-grihe-in that home; yamadutash-the messengers of Yama; ca-and; duratah-far away; varjayanti-avoid; hi-indeed.

 

 

     In the Padma Purana, Karttika-mahatmya, it is said:

 

     "The messengers of Yamaraja stay far away from any ¨home where Tulasi-devi is protected and watered.

 

Text 146

 

tulasyas tarpanam ye ca

     pitrin uddishya manavah

kurvanti tesham pitaras

     tripta varshayutam jalaih

 

     tulasyah-of Tulasi; tarpanam-tarpana; ye-who; ca-and; pitrin-to the pitas; uddishya-in relation to; manavah-people; kurvanti-do; tesham-of them; pitarah-the pitas; tripta-pleased; varshayutam-for ten thousand years; jalaih-with water.

 

 

     "When they are given the remnants of an offering of water and Tulasi, the pitas are pleased as if they were offered water for ten thousand years.

 

 

Text 147

 

paricaryam ca ye tasya

     rakshayabala-bandhanaih

shushrushito haris tais tu

     natra karya vicarana

 

     paricaryam-worship; ca-and; ye-who; tasya-of Him; rakshaya-with protection; abala-bandhanaih-with a trench; shushrushitah-worshiped; harih-Lord Krishna; taih-by them; tu-indeed; na-not; atra-here; karya-to be done; vicarana-doubt.

 

 

     "They worship Tulasi and protect her by arranging a water-trench to circle her base, worship Lord Krishna with these deeds. Of this there is no doubt.

 

 

Texts 148-150

 

 

navajna jatu karyasya

     vriksha-bhavan manishibhih

yatha hi vasudevasya

     vaikuntha-bhoga-vigrahah

 

shalagrama-shila-rupam

     sthavaram bhuvi drishyate

tatha lakshmyaikam apanna

     tulasi bhoga-vigraha

 

aparam sthavaram rupam

     bhuvi loka-hitaya vai

sprishta drishta rakshita ca

     maha-pataka-nashini

 

     na-not; avajna-offense; jatu-ever; karya-should be done; asyah-of her; vriksha-bhavan-thinking to be a tree; manishibhih-by the wise; yatha-as; hi-indeed; vasudevasya-of Lord Vasudeva; vaikuntha-bhoga-vigrahah-enjoying in Vaikuntha; ¨shalagrama-shila-rupam-the form of the Shalagrama-shila; sthavaram-a stone; bhuvi-on the earth; drishyate-is seen; tatha-so; lakshmyaikam-oneness with the goddess of fortune; apanna-attained; tulasi-Tulasi; bhoga-vigraha-Tulasi form; aparam-another; sthavaram-immobile; rupam-form; bhuvi-on the earth; loka-hitaya-for the benefit of the people; vai-indeed; sprishta-touched; drishta-seen; rakshita-protected; ca-and; maha-pataka-nashini-destroying great sins.

 

 

     "As they should not commit the offense of thinking Lord Vasudeva is an ordinary person who happens to be enjoying in Vaikuntha, or the offense of thinking that the Shalagrama-shila is an ordinary stone, so the wise should not commit the offense of thinking that Tulasi-devi is an ordinary tree. Tulasi-devi is an incarnation of the goddess of fortune, and she appears as a tree in order to benefit the people of the world. When she is seen, touched, or protected, she destroys the greatest sins."

 

Text 151

 

agastya-samhitayam

 

vishnos trailokya-nathasya

     ramasya janakatmaja

priya tathaiva tulasi

     sarva-lokaika-pavani

 

     agastya-samhitayam-in the Agastya-samhita; vishnoh-of Lord Vishnu; trailokya-nathasya-the master of the three worlds; ramasya-of Lord Rama; janakatmaja-the daughter of King Janaka; priya-beloved; tatha-so; eva-indeed; tulasi-Tulasi; sarva-lokaika-pavani-the purifier of all the worlds.

 

 

     In the Agastya-samhita it is said:

 

     "As Sita-devi is dear to Lord Rama, the all-pervading master of the three worlds, so Tulasi-devi, the purifier of all the worlds, is also dear to Him.

 

 

Text 152

 

tulasi-vatika yatra

     pushpantara-shatavrita

shobhate raghavas tatra

     sitaya sahitam svayam

 

     tulasi-vatika-a Tulasi forest; yatra-where; pushpantara-shatavrita-with hundreds of other flowers; shobhate-is beautiful; raghavah-Lord Rama; tatra-there; sitaya-Sit; sahitam-with; svayam-personally.

 

 

     "Lord Rama personally stayed with Sita-devi in a forest filled with Tulasi and with hundreds of other flowers

 

Text 153

 

tulasi-vipinasyapi

     samantat pavanam sthalam

krosha-matram bhavaty eva

     gangeyasyaiva pathasah

 

     tulasi-vipinasya-of a Tulasi tree; api-even; samantat-everywhere; pavanam-purifying; sthalam-place; krosha-matram-two miles; bhavaty-is; eva-indeed; gangeyasya-of the Ganga shore; eva-indeed; pathasah-from the water.

 

 

     "A single Tulasi plant purifies every place for two miles around. It is as if the entire area had been flooded by the Ganga.

 

 

Text 154

 

tulasi-sannidhau pranan

     ye tyajanti munishvara

na tesham naraka-klesah

     prayanti paramam padam

 

     tulasi-Tulasi; sannidhau-near; pranan-life; ye-who; tyajanti-abandon; munishvara-O king of sages; na-not; tesham-of them; naraka-klesah-the suffering of hell; prayanti-they go; paramam-to the supreme; padam-abode.

 

 

     "O king of the sages, they who die near Tulasi do not suffer in hell. They go to the spiritual world."

 

Text 155

 

kim ca

 

ananya-darshanah pratar

     ye pashyanti tapo-dhana

aho-ratra-kritam papam

     tat-kshanat praharanti te

 

     kim ca-furthermore; ananya-darshanah-without seeing anything else; pratah-in the morning; ye-who; pashyanti-see; tapo-dhana-O sages whose wealth is austerity; ahah-day; ratra-and night; kritam-done; papam-sin; tat-kshanat-from that moment; praharanti-remove; te-they.

 

 

     It is also said:

 

     "O sage whose wealth is austerity, they who see Tulasi when they first open their eyes in the morning become from that moment free from all the sins of all their days and nights."

 

 

Text 156

 

garude

 

kritam yena maha-bhaga

     tulasi-vana-ropanam

muktis tena bhaved datta

     praninam vinata-suta

 

     garude-in the Garuda Purana; kritam-done; yena-by whom; maha-bhaga-O very fortunate one; tulasi-vana-ropanam-the planting of a Tulasi forest; muktih-liberation; tena-by him; bhavet-may be; datta-given; praninam-of living entities; vinata-suta-O son of Vinata.

 

 

     In the Garuda Purana it is said:

 

     "O fortunate Garuda, O son of Vinata, a person who plants a Tulasi forest attains liberation.

 

Text 157

 

tulasi vapita yena

     punyarame vane grihe

pakshindra tena satyoktam

     lokah sapta pratishtitah

 

     tulasi-Tulasi; vapita-planted; yena-by whom; punyarame-in a pleasant garned; vane-in a forest; grihe-in a home; pakshindra-O king of birds; tena-by him; satyoktam-in truth; lokah-worlds; sapta-seven; pratishtitah-established.

 

 

     "O king of birds, a person who plants a Tulasi tree in a beautiful garden, in a forest, or in his home has done a very important deed. It is as if he has created the seven worlds.

 

 

Text 158

 

tulasi-kanane yas tu

     muhurtam api vishramet

janma-koti-kritat papan

     mucyate natra samshayah

 

     tulasi-Tulasi; kanane-in a forest; yah-one who; tu-indeed; muhurtam-for a moment; api-even; vishramet-rests; janma-koti-ten million births; kritat-done; papan-from the sins; mucyate-is freed; na-not; atra-here; samshayah-doubt.

 

 

     "A person who for even a moment rests in a Tulasi forest becomes freed from the sins of ten million births. Of this there is no doubt.

 

Text 159

 

pradakshinam yah kurute

     pathan nama-sahasrakam

tulasi-kanane nityam

     yajnayuta-phalam labhet

 

     pradakshinam-circumambulation; yah-who; kurute-does; pathan-reciting; nama-sahasrakam-the thousand names; tulasi-kanane-in the Tulasi forest; nityam-regularly; yajna-of yajnas; ayuta-ten thousand; phalam-results; labhet-attains.

 

 

     "A person who, chanting the thousand names, circumambulates a Tulasi forest attains the result of ten thousand yajnas.

 

 

Text 160

 

hari-bhakti-sudhodaye

 

nityam sannihito vishnuh

     samsprihas tulasi-vane

api me 'kshata-patraikam

     kashcid dhanyo 'rpayed iti

 

     hari-bhakti-sudhodaye-in the Hari-bhakti-sudhodaya it is said; nityam-always; sannihitah-staying; vishnuh-Lord Vishnu; samsprihah-desiring; tulasi-vane-in the Tulasi forest; api-also; me-of me; akshata-patraikam-a single unbroken Tulasi leaf; kashcit-someone; dhanyah-fortunate; arpayet-may offer; iti-thus.

 

 

     In the Hari-bhakti-sudhodaya it is said:

 

     " `Perhaps someone will offer Me an unbroken Tulasi leaf.' Thinking these words, Lord Vishnu always stays in a Tulasi forest."

 

Text 161

 

brihan-naradiye

 

ganga-prasange samsara-papa-vicchedi

     ganga-nama prakirtitam

tatha tulasya bhaktish ca

     hari-kirti-pravaktari

 

     brihan-naradiye-in thr Narada Purana; ganga-prasange-by touching the Ganga; samsara-papa-vicchedi-which destroys all sins; ganga-nama-with the name Ganga; prakirtitam-called; tatha-so; tulasya-of Tulasi; bhaktish-devotion; ca-and; hari-kirti-pravaktari-chanting the glories of Lord Krishna.

 

 

     In the Narada Purana it is said:

 

     "When one chants the name Ganga, the Ganga destroys all his sins. When one chants the names of Lord Hari, Tulasi gives one the gift of devotional service.

 

 

Text 162

 

tulasi-kananam yatra

     yatra padma-vanani ca

purana-pathanam yatra

     tatra sannihito harih

 

     tulasi-kananam-the Tulasi forest; yatra-where; yatra-where; padma-vanani-lotus forests; ca-and; purana-pathanam-reading the Puranas; yatra tatra-there; sannihitah-stays; harih-Lord Krishna.

 

 

     "Lord Hari stays wherever there is a lotus forest or a Tulasi forest, or wherever the Puranas are read."

 

Text 163

 

tatraiva shri-yama-bhagiratha-samvade

 

tulasi-ropanam ye tu

     kurvate manujeshvara

tesham punya-phalam vakshye

     vadatas tvam nishamaya

 

     tatra-there; eva-indeed; shri-yama-bhagiratha-samvade-in a conversation of Yama and Bhagiuratha; tulasi-ropanam-planting Tulasi; ye-who; tu-indeed; kurvate-does; manujeshvara-O master of men; tesham-of them; punya-phalam-pious result; vakshye-I will tell; vadatah-speaking; tvam-you; nishamaya-please hear.

 

 

     In the Narada Purana, Yamaraja tells King Bhagiratha:

 

     "O king, please listen and I will tell you the pious benefit gained by a person who plants Tulasi.

 

 

Text 164

 

sapta-koti-kulair yukto

     matritah pitritas tatha

vaset kalpa-shatam sagram

     narayana-samipagah

 

     sapta-koti-kulaih-with seventy million relatives; yuktah-accopanied; matritah-from hsi mother's side; pitritah-from his father's side; tatha-so; vaset-resides; kalpa-shatam-for a hundred kalpas; sagram-in the presence; narayana-samipagah-near Lord Narayana.

 

 

     "Accompanied by seventy million relatives from his father's and mother's families, for a hundred kalpas he stays near Lord Narayana.

 

Text 165

 

trinani tulasi-mulat

     yavanty apahinoti vai

tavatir brahma-hatya hi

     chinatty eva na samshayah

 

     trinani-grass; tulasi-mulat-at Tulasi's roots; yavanty-as many; apahinoti-removes; vai-indeed; tavatih-that many; brahma-hatya-murders of a brahmana; hi-indeed; chinatty-cuts; eva-indeed; na-no; samshayah-doubt.

 

 

     "When a person removes the blades of grass growing at Tulasi's roots, with each blade of grass he becomes free of the sin of killing a brahmana.

 

 

Text 166

 

tulasyam sincayed yas tu

     culukodaka-matrakam

kshiroda-shayina sardham

     vased acandra-tarakam

 

     tulasyam-on Tulasi; sincayet-sprinkles; yah-who; tu-indeed; culukodaka-matrakam-a palmful of water; kshiroda-shayina-with Lord Kshirodakashayi Vishnu; sardham-with; vaset-resides; acandra-tarakam-for as long as the sun and the moon shine.

 

 

     "A person who waters Tulasi with even a small palmful of water stays with Lord Kshirodakashayi Vishnu for as long as the sun and moon shine in the sky.

 

Text 167

 

kantakavaranam vapi

     vritim kashthaih karoti yah

tulasyah shrinu rajendra

     tasya punya-phalam mahat

 

     kantaka-of thorns; avaranam-covering; va-or; api-also; vritim-fence; kashthaih-with wood; karoti-does; yah-who; tulasyah-of Tulasi-devi; shrinu-please hear; rajendra-O king; tasya-of him; punya-phalam-the pious result; mahat-great.

 

 

     "O king, please hear the pious result attained by a person who protects Tulasi with a wooden fence or a hedge of thorns.

 

 

Text 168

 

yavad dinani santishthet

     kantakavaranam prabho

kula-traya-yutas tavat

     tishthed brahma-pade yugam

 

     yavat-as; dinani-days; santishthet-stays; kantakavaranam-thorn hedge; prabhah-O king; kula-traya-yutah-with three generations; tavat-so long; tishthet-stays; brahma-pade-in the abode of Brahma; yugam-for a yuga.

 

 

     "For each day that thorn hedge remains he stays for a yuga with three generations of his kinsmen in Brahmaloka.

 

Text 169

 

prakara-kalpako yas tu

     tulasya manujeshvara

kula-trayena sahito

     vishnoh sarupyatam vrajet

 

     prakara-kalpakah-building a wall; yah-who; tu-indeed; tulasya-of t; manujeshvara-O king; kula-trayena-with three generations; sahitah-with; vishnoh-of Lord Vishnu; sarupyatam-attaining the same form; vrajet-attains.

 

 

     "O king, when a person builds a wall around Tulasi-devi, he and three generations of his kinsmen attain spiritual forms like that of Lord Vishnu."

 

 

Text 170

 

ata eva tatraiva yajnadhvajopakhyanante

 

durlabha tulasi-seva

     durlabha sangatih satam

durlabhha hari-bhaktish ca

     samsararnava-patinam

 

     ata eva tatraiva yajnadhvaopakhyanante-in the Narada Purana, at the end of Yajnadhvaja's story; durlabha-rare; tulasi-seva-service to Tulasi; durlabha-rare; sangatih-aswsociate; satam-of the devotees; durlabhha-rare; hari-bhaktish-devotion to Lord Hari; ca-and; samsararnava-patinam-for they who have fallen in the ocean of birth and death.

 

 

     In the Narada Purana, at the end of Yajnadhvaja's story, it is said:

 

     "Service to Tulasi, association with the devotees, and devotion to Lord Hari are rarely attained by they who have fallen into the ocean of birth and death."

 

Text 171

 

puranantareshu ca

 

yat phalam kratubhih svishtaih

     samapta-vara-dakshinaih

tat phalam koti-gunitam

     ropayitva hareh priyam

 

     puranantareshu-in another Purana; ca-and; yat-what; phalam-result; kratubhih-by yajnas; svishtaih-by worship; ¨samapta-attained; vara-dakshinaih-daksina; tat-that; phalam-result; koti-gunitam-multiplied ten million times; ropayitva-having planted; hareh-to Lord Krishna; priyam-dear.

 

 

     In other Puranas it is said:

 

     "They who plant Lord Hari's dear Tulasi attain a pious result ten million times better than what is attained by performing a host of yajnas and giving very generous dakshina to the brahmanas.

 

 

Text 172

 

tulasim ye prayacchanti

     suranam arcanaya vai

ropayanti shucau deshe

     tesham loko 'kshayah smritah

 

     tulasim-Tulasi; ye-who; prayacchanti-give; suranam-of the Lord; arcanaya-for worship; vai-indeed; ropayanti-plant; shucau-in a sacred; deshe-place; tesham-of them; lokah-world; akshayah-eternal; smritah-considered.

 

 

     "They whom plant Tulasi in a pure place and offer her leaves in worship to Lord Vishnu attain the eternal spiritual world.

 

Text 173

 

ropitam tulasim drishtva

     narena bhuvi bhumipa

vivarna-vadano bhutva

     tal-lipim marjayed yamah

 

     ropitam-planted; tulasim-Tulasi; drishtva-seeing; narena-by a person; bhuvi-on the earth; bhumipa-O king; vivarna-vadanah-with a silent mouth; bhutva-becoming; tal-lipim-his letters; marjayet-wipes away; yamah-Yamaraja.

 

 

     "When he sees that someone has planted a Tulasi tree, from his book Yamarja silently erases that person's name.

 

 

Text 174

 

tulasiti ca yo bruyat

     tri-kalam vadane yadi

nityam sa go-sahasrasya

     phalam apnoti bhusura

 

     tulasi-Tulasi; iti-thus; ca-and; yah-who; bruyat-says; tri-kalam-three times; vadane-in the mouth; yadi-if; nityam-regularly; sa-he; go-sahasrasya-of giving a thousand cows in charity; phalam-the result; apnoti-attains; bhusura-O brahmana.

 

 

     "O brahmana, a person who morning, noon, and night, regularly speaks the name of Tulasi attains the result of giving a thousand cows in charity.

 

Text 175

 

tena dattam hutam japtam

     kritam shraddham gaya-shire

tapas taptam khaga-shreshtha

     tulasi yena ropita

 

     tena-by him; dattam-offered; hutam-yajna; japtam-japa; kritam-done; shraddham-sraddha; gaya-shire-at Gaya; tapah-austerities; taptam-performed; khaga-shreshtha-O best of birds; tulasi-Tulasi; yena-by whom; ropita-planted.

 

 

     "O best of birds, a person who plants Tulasi attains the benefit of offering yajnas, chanting japa, and following austere vows.

 

 

Text 176

 

shrutabhilashita drishta

     ropitra sincita nata

tulasi dahate papam

     yugantagnir ivakhilam

 

     shruta-heard; abhilashita-desired; drishta-seen; ropitra-planted; sincita-watered; nata-bowed before; tulasi-Tulasi; dahate-burns; papam-sin; yugantagnih-the fire at the end of the yuga; iva-like; akhilam-all.

 

 

     "When she is heard about, desired, seen, planted, watered, or offered respectful obeisances, Tulasi burns away all sins. She becomes like the great fire at the yuga's end.

 

Text 177

 

keshavayatane yas tu

     karayet tulasi-vanam

labhate cakshayam sthanam

     pitribhih saha vaishnavah

 

     keshavayatane-in Lord Keshava's temple; yah-who; tu-indeed; karayet-causes; tulasi-vanam-a Tulasi forest; labhate-attains; ca-and; akshayam-eternal; sthanam-place; pitribhih-pitas; saha-with; vaishnavah-Vaishnava.

 

 

     "A person who plants a Tulasi forest in Lord Krishna's temple attains the eternal spiritual world with his devotee ancestors."

 

 

Text 178

 

anyatrapi

 

tulasi-kanane shraddham

     pitrinam kurute tu yah

gaya-shraddham kritam tena

     bhashitam vishnuna pura

 

     anyatra-in another place; api-even; tulasi-kanane-in a Tulasi forest; shraddham-sraddha; pitrinam-of the pitas; kurute-does; tu-indeed; yah-who; gaya-shraddham-sraddha at Gaya; kritam-done; tena-by him; bhashitam-spoken; vishnuna-by Lord Vishnu; pura-in ancient times.

 

 

     In another place it is said:

 

     "A person who in a Tulasi forest offers shraddha to the pitas attains the result of offering shraddha in Gaya. Lord Vishnu Himself said this long ago.

 

Text 179

 

tulasi-gahanam drishtva

     vimukto yati patakat

sarvatha muni-shardula

     brahma-ha punya-bhag bhavet

 

     tulasi-gahanam-a Tulasi forest; drishtva-seeing; vimuktah-liberated; yati-goes; patakat-from sin; sarvatha-in all respects; muni-shardula-O tiger of sages; brahma-ha-a brahmana killer; punya-bhag-pious; bhavet-become.

 

 

     "O tiger of sages, a person who sees a Tulasi forest becomes free from all sins. Although in the past he may have killed many brahmanas, he becomes pure and saintly.

 

 

Text 180

 

kim ca skande vashishtha-mandhatri-samvade

 

shukla-pakshe yada rajan

     tritiya budha-samyuta

shravanena maha-bhaga

     tulasi cati-punyada. iti.

 

     kim ca-furthermore; skande vashishtha-mandhatri-samvade-in the Skanda Purana, Vashishtha Muni tells King Mandhata; shukla-pakshe-on the sukla paksa; yada-when; rajan-O king; tritiya-third; budha-samyuta-with mercury; shravanena-with Sravana; maha-bhaga-O very fortunate one; tulasi-Tulasi; ca-an; ati--punyada-giving great piety; iti-thus.

 

 

     In the Skanda Purana, Vashishtha Muni tells King Mandhata:

 

     "O very fortunate king, Tulasi-devi gives great pious benefits to anyone who worships her on a third tithi of the shukla-paksha when Mercury is conjoined with the star Shravana.

 

Text 181

 

prasangat shri-tulasya hi

     mridah kashthasya cadhuna

mahatmyam likhyate krishne

     arpitasya dalasya ca

 

     prasangat-by the touch; shri-tulasya-of Shri Tulasi; hi-indeed; mridah-of the earth; kashthasya-of the wood; ca-and; adhuna-now; mahatmyam-glory; likhyate-is written; krishne-to Lord Krishna; arpitasya-offered; dalasya-leaf; ca-and.

 

 

     Now will be written the glories of the Tulasi's leaves offered to Lord Krishna and the glories of the touch of Tulasi's wood and earth.

 

 

Text 182

 

shri-tulasi-mrittika-kashthadi-mahatmyam

 

skande shri-brahma-narada-samvade

 

bhu-gatais tulasi-mulair

     mrittika sparshita tu ya

tirtha-koti-sama jneya

     dharya yatnena sa grihe

 

     shri-tulasi-mrittika-kashthadi-mahatmyam-the Glories of Tulasi's Wood and Earth; skande-in the Skanda Purana; shri-brahma-narada-samvade-in a conversation of Brahma and Narada; bhu-gataih-on the ground; tulasi-mulaih-with Tulasi roots; mrittika-earth; sparshita-touched; tu-indeed; ya-which; tirtha-koti-sama-equal to ten million pilgrimages; jneya-should be known; dharya-to be held; yatnena-with care; sa-that; grihe-in the home.

 

 

     The Glories of Tulasi's Wood and Earth

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "Touching the earth at Tulasi's roots is equal to ten million pilgrimages. One should carefully keep some of this earth in his home.

 

Text 183

 

yasmin grihe dvija-shreshtha

     tulasi-mula-mrittika

sarvada tishthate dehe

     devata na sa manusah

 

     yasmin-in which; grihe-home; dvija-shreshtha-O best of brahmanas; tulasi-mula-mrittika-the earth at Tulasi's roots; sarvada-in all respects; tishthate-stays; dehe-in the body; devata-a demigod; na-not; sa-he; manusah-a human being.

 

 

     "O best of the brahmanas, a person who in his home keeps some earth from Tulasi's roots is no longer a human being. Now he is a demigod.

 

 

Text 184

 

tulasi-mrittika-lipto

     yadi pranat parityajet

yamena nekshitum shakto

     yuktah papa-shatair api

 

     tulasi-mrittika-liptah-anointed with the earth from Tulasi; yadi-if; pranat-life; parityajet-leaves; yamena-by Yamaraja; na-not; ikshitum-to be seen; shaktah-is able; yuktah-endowed; papa-shataih-with a hundred sins; api-even.

 

 

     "A person who at his death is anointed with Tulasi earth is invisible to Yamaraja. Yamaraja cannot even see him, even if he has committed a hundred sins.

 

Text 185

 

shirasi kriyate yais tu

     tulasi-mula-mrittika

vighnani tasya nashyanti

     sanukula grahas tatha

 

     shirasi-on the head; kriyate-is done; yaih-by whom; tu-indeed; tulasi-mula-mrittika-Tulasi earth; vighnani-obstacles; tasya-of him; nashyanti-perish; sanukula-favorable; grahah-planets; tatha-so.

 

 

     "When a person places Tulasi earth on his head, all obstacles that trouble him perish. All the planets become auspicious for him.

 

 

Text 186

 

tulasi-mrittika yatra

     kashtham patram ca veshmani

tishthate muni-shardula

     nishcalam vaishnavam padam

 

     tulasi-mrittika-Tulasi earth; yatra-where; kashtham-wood; patram-leaf; ca-and; veshmani-ijn the home; tishthate-stays; muni-shardula-O tiger of the sages; nishcalam-eternal; vaishnavam-of Lord Vishnu; padam-the abode.

 

 

     "O tiger of sages, a person who keeps Tulasi's earth, wood, and leaves transforms his home into the eternal ¨world of Lord Vishnu."

 

Text 187

 

tatraivanyatra

 

mangalartham ca dosha-ghnam

     pavitrartham dvijottama

tulasi-mula-samlagnam

     mrittikam avahed budhah

 

     tatra-there; eva-indeed; anyatra-in another place; mangalartham-for auspiciousness; ca-and; dosha-ghnam-destroying faults; pavitrartham-for purification; dvijottama-O best of brahmanas; tulasi-mula-samlagnam-touching Tulasi's roots; mrittikam-earth; avahet-should carry; budhah-wise.

 

 

     In the Skanda Purana it is also said:

 

     "O best of the brahmanas, in order to create auspiciousness, drive away faults, and bring purification, a wise man should carry with him some of the earth that has touched Tulasi-devi's roots.

 

 

Text 188

 

tan-mula-mrittikam yo vai

     dharayishyati mastake

tasya tushto varan kaman

     pradadati janardanah

 

     tan-mula-mrittikam-the earth fropm Tulasi's roots; yah-who; vai-indeed; dharayishyati-will place; mastake-on the head; tasya-of him; tushtah-pleased; varan-boons; kaman-desires; pradadati-gives; janardanah-Lord Krishna.

 

 

     "Lord Krishna is pleased with whoever places the earth from Tulasi's roots on his head. Lord Krishna grants him anything he may desire."

 

Text 189

 

brihan-naradiye ganga-prasange

 

tulasi-mula-sambhuta

     hari-bhakta-padodbhava

gangodbhava ca mril-lekha

     nayaty acyuta-rupatam

 

     brihan-naradiye-in the narada Purana; ganga-prasange-in connection with the Ganga; tulasi-mula-sambhuta-from Tulasi's roots; hari-bhakta-padodbhava-from Lord Hari's devotees; gangodbhava-from the Ganga; ca-and; mril-lekha-earth; nayaty-brings; acyuta-rupatam-an eternal form.

 

 

     In the Narada Purana's description of the Ganga, it is said:

 

     "A person who touches the earth that has touched Tulasi, Lord Hari's devotees, or the Ganga, attains an eternal spiritual form."

 

 

Text 190

 

garude

 

yad-grihe tulasi-kashtham

     patram sushkam athardrakam

bhavate naiva papam tad-

     grihe sankramate kalau

 

     garude-in the Garuda Purana; yad-grihe-in whose home; tulasi-kashtham-Tulasi wood; patram-leaf; sushkam-dry; atha-then; ardrakam-moist; bhavate-is; na-not; eva-indeed; papam-sin; tat-of him; grihe-in the home; sankramate-enters; kalau-in Kali-yuga.

 

 

     In the Garuda Purana it is said:

 

     "When in the Kali-yuga a person keeps in his home Tulasi wood and Tulasi leaves, either dry or moist, sin cannot enter his home."

 

Text 191

 

shri-prahlada-samhitayam tatha vishnu-dharmottare' pi

 

patram pushpam phalam kashtham

     tvak-shakha-pallavankuram

tulasi-sambhavam mulam

     pavanam mrittikady api

 

     shri-prahlada-samhitayam tatha vishnu-dharmottare-in both the Shri Prahlada-samhita and the Shri Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; api-also; patram-leaf; pushpam-flower; phalam-fruit; kashtham-wood; tvak-bark; shakha-branches; pallava-twigs; ankuram--sprout; tulasi-sambhavam-from Tulasi; mulam-root; pavanam-purifying; mrittikady-beginning with earth; api-even.

 

 

     In both the Shri Prahlada-samhita and the Shri Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, it is said:

 

     "Tulasi's leaves, flowers, fruits, wood, bark, branches, twigs, sprouts, roots, and earth are all supremely purifying.

 

 

Text 192

 

homam kurvanti ye vipras

     tulasi-kashtha-vahnina

lave lave bhavet punyam

     agnishtoma-shatodbhavam

 

     homam-yajna; kurvanti-do; ye-who; viprah-brahmanas; tulasi-kashtha-vahnina-with fire lit with Tulasi wood; lave-moment; lave-after moment; bhavet-is; punyam-piety; agnishtoma-shatodbhavam-equal to a hundred agnistomas.

 

 

     "brahmanas who offer homa with a fire burning with Tulasi wood attain at every moment the piety of offering a hundred agnishtoma-yajnas.

 

Text 193

 

naivedyam pacate yas tu

     tulasi-kashtha-vahnina

meru-tulyam bhaved annam

     tad dattam keshavaya hi

 

     naivedyam-an offering fo food; pacate-cooks; yah-who; tu-indeed; tulasi-kashtha-vahnina-with a fire burning with Tulasi wood; meru-tulyam-equal to Mount Meru; bhavet-is; annam-food; tat-that; dattam-given; keshavaya-to Lord Krishna; hi-indeed.

 

 

     "When someone, using a fire burning with Tulasi wood, cooks an offering of food to give to Lord Keshava, that offering becomes like a great Mount Meru of food.

 

 

Text 194

 

shariram dahyate yesham

     tulasi-kashtha-vahnina

na tesham punar avrittir

     vishnulokat kathancana

 

     shariram-body; dahyate-is burning; yesham-of whom; tulasi-kashtha-vahnina-with a fire of Tulasi wood; na-not; tesham-of them; punah-again; avrittih-return; vishnulokat-from Vishnuloka; kathancana-ever.

 

 

     "A person whose dead body burns in a fire of Tulasi wood goes to Vishnuloka. He never returns to this world.

 

Text 195

 

grasto yadi maha-papair

     agamyagamanadikaih

mritah shudhyati dahena

     tulasi-kashtha-vahnina

 

     grastah-haunted; yadi-if; maha-papaih-by great sins; agamyagamanadikaih-beginning with approaching a woman who should ¨not be approached; mritah-dead; shudhyati-is purified; dahena-by burning; tulasi-kashtha-vahnina-in a fire of Tulasi wood.

 

 

     "Even if he was haunted by many great sins beginning with the sin of approaching a woman who should not be approached, a person who dies and is cremated in a fire of Tulasi wood becomes completely pure.

 

 

Text 196

 

tirtham yadi na sampraptam

     smritir va kirtanam hareh

tulasi-kashtha-dagdhasya

     mritasya na punar bhavah

 

     tirtham-holy place; yadi-if; na-not; sampraptam-attained; smritih-memory; va-of; kirtanam-chanting the glories; hareh-of Lord Krishna; tulasi-of Tulasi; kashtha-with the wood; dagdhasya-burned; mritasya-dead; na-not; punah-again; bhavah-birth.

 

 

     "Even if a person never went on pilgrimage to any holy places, never meditated on Lord Hari, and never chanted Lord Hari's glories, if when he dies he is cremated in a fire of Tulasi wood, he will not take birth again.

 

Text 197

 

yady ekam tulasi-kashtham

     madhye kashtha-cayasya hi

daha-kale bhaven muktih

     papa-koti-yutasya ca

 

     yady-if; ekam-one; tulasi-kashtham-Tulasi wood; madhye-in the middle; kashtha-cayasya-of much wood; hi-indeed; daha-kale-at the time of burning; bhavet-is; muktih-liberation; papa-koti-yutasya-committed ten million sins; ca-and.

 

 

     "A person who commits ten million sins, dies, and is cremated in a fire where among much other wood there is a single piece of Tulasi, attains liberation.

 

 

Text 198

 

janma-koti-sahasrais tu

     toshito yair janardanah

dahyante te jana loke

     tulasi-kashtha-vahnina

 

     janma-koti-sahasraih-ten billion births; tu-indeed; toshitah-pleased; yaih-by whom; janardanah-Lord Krishna; dahyante-burn; te-they; jana-persons; loke-in this world; tulasi-kashtha-vahnina-in a fire of Tulasi wood.

 

 

     "They who die and then are cremated in a fire ¨burning with Tulasi wood please Lord Hari as if they had performed pious deeds for ten billion births.

 

Text 199

 

agastya-samhitayam

 

yah kuryat tulasi-kashthair

     aksha-malam su-rupinim

kantha-malam ca yantena

     kritam tasyakshayam bhavet

 

     agastya-samhitayam-in the Agastya-samhita; yah-who; kuryat-does; tulasi-kashthaih-with Tulasi wood; aksha-malam-japa beads; su-rupinim-beautiful; kantha-malam-neck beads; ca-and; yantena-cearefully; kritam-done; tasya-of him; akshayam-eternal; bhavet-is.

 

 

     In the Agastya-samhita it is said:

 

     "A person who carefully makes beautiful japa beads or neck beads out of Tulasi wood attains a benefit that is eternal.

 

 

Text 200

 

atha tulasi-patra-dharana-mahatmyam

 

skande shri-brahma-narada-samvade

 

yasya nabhi-sthitam patram

     mukhe shirasi karnayoh

tulasi-sambhavam nityam

     tirthais tasya makhaish ca kim

 

     atha-now; tulasi-patra-dharana-mahatmyam-the Glories of Honoring a Tulasi Leaf; skande-in the Skanda Purana; shri-brahma-narada-samvade-in a convesration of Shri Brahma and Shri Narada; yasya-of whom; nabhi-sthitam-onm the navel; patram-leaf; mukhe-on the mouth; shirasi-on the head; karnayoh-on the ears; tulasi-sambhavam-born from Tulasi; nityam-always; tirthaih-with holy places; tasya-of him; makhaish-with yajnas; ca-and; kim-what is the use?

 

 

     The Glories of Honoring a Tulasi Leaf

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "What is the use of many pilgrimages and yajnas for a person who places on his mouth, head, ears, and navel, a Tulasi leaf offered to Lord Hari?"

 

Text 201

 

tatraivanyatra

 

shatrughnam ca supunyam ca

     shri-karam roga-nashanam

kritva dharmam avapnoti

     shirasa tulasi-dalam

 

     tatra-there; eva-indeed; anyatra-in another place; shatrughnam-killing enemies; ca-and; supunyam-very pious; ca-and; shri-karam-bringing opulences; roga-diseases; nashanam-destroying; kritva-doing; dharmam-piety; avapnoti-attains; shirasa-by the head; tulasi-dalam-a Tulasi leaf.

 

 

     In the Skanda Purana it is also said:

 

     "A person who places on his head a Tulasi leaf offered to Lord Hari attains purity, piety, wealth, and the destruction of all diseases. He vanquishes his enemies.

 

 

Text 202

 

yah kashcid vaishnavo loke

     mithyacaro 'py anashrami

punati sakalal lokan

     shirasa tulasim vahan

 

     yah-who; kashcit-someone; vaishnavah-a Vaishnava; loke-in the world; mithyacarah-a lier; api-even; anashrami-not following varnasrama; punati-purifies; sakalan-all; lokan-worlds; shirasa-with the head; tulasim-Tulasi; vahan-carrying.

 

 

     "A person who rejects varnashrama and is addicted to telling lies, but nevertheless worships Lord Vishnu and places on his head a Tulasi leaf offered to Lord Vishnu, purifies all the worlds."

 

Text 203

 

brihan-naradiye shri-yama-bhagiratha-samvade

 

karnena dharayed yas tu

     tulasim satatam narah

tat-kashtham vapi rajendra

     tasya nasty upapatakam

 

     brihan-naradiye-in the Narada Purana; shri-yama-bhagiratha-samvade-in a conversation of Yama and Bhagiratha; karnena-with the ear; dharayet-holds; yah-who; tu-indeed; tulasim-Tulasi; satatam-always; narah-a person; tat-kashtham-Tulasi wood; va-or; api-also; rajendra-O great king; tasya-of him; na-not; asti-is; upapatakam-sin.

 

 

     In the Narada Purana, Shri Yama tells King Bhagiratha:

 

     "O great king, a person who regularly touches to his ear a Tulasi leaf or a portion of Tulasi wood, is never touched by sin.

 

 

Text 204

 

hari-bhakti-sudhodaye vaishnava-vipram prati yamadutanam uktau

 

kasmad iti na janimas

     tulasya hi priyo harih

gacchantam tulasi-hastam

     rakshann evanugacchati

 

     hari-bhakti-sudhodaye-in the Hari-bhakti-sudhodaya; vaishnava-vipram-a Vaishnava brahmana; prati-to; yamadutanam-of the Yamadutas; uktau-in the words; kasmat-how?; iti-thus; na-not; janimah-we know; tulasya-of Tulasi; hi-indeed; priyah-dear; harih-Lord Hari; gacchantam-going; tulasi-hastam-Tulasi in the hand; rakshann-protecting; eva-indeed; anugacchati-follows.

 

 

     In the Hari-bhakti-sudhodaya, the messengers of Yamaraja tell a Vaishnava brahmana:

 

     "We did not understand. Lord Hari loves Tulasi-devi. When a person carries Tulasi in his hand, Lord Hari follows him and gives him all protection.

 

Text 205

 

puranantare ca

 

yah kritva tulasi-patram

     shirasa vishnu-tat-parah

karoti dharma-karyani

     phalam apnoti cakshayam

 

     puranantare-in another Purana; ca-and; yah-who; kritva-doing; tulasi-patram-a Tulasi leaf; shirasa-with the head; vishnu-tat-parah-a Vaishnava; karoti-does; dharma-karyani-pious deeds; phalam-result; apnoti-attains; ca-and; akshayam-eternal.

 

 

     In another Purana it is said:

 

     "By placing a Tulasi leaf to his head, a Vaishnava performs a host of pious deeds. He attains a result that is eternal."

 

 

Text 206

 

garuda-purane

 

mukhe tu tulasi-patram

     drishtva shirasi karnayoh

kurute bhaskaris tasya

     dushkritasya tu marjanam

 

     garuda-purane-in the Garuda Purana; mukhe-in the mouth; tu-indeed; tulasi-patram-a t leaf; drishtva-seeing; shirasi-on the head; ¨karnayoh-on the ears; kurute-does; bhaskarih-Yama; tasya-of him; dushkritasya-impiety; tu-indeed; marjanam-cleansing.

 

 

     In the Garuda Purana it is said:

 

     "When he sees that a person has touched a Tulasi leaf to his mouth, head, or ears, from his book Yamaraja at once erases all his sins.

 

Text 207

 

tri-kalam vinata-putra

     prashayet tulasim yadi