Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sanatana Goswami > Hari Bhakti Vilasa > Fifteenth Vilasa

Fifteenth Vilasa

 

 

 

 

Text 246

 

atha bhadra-krityam

 

bhadre bhagavato janma-

     dine karyo mahotsavah

visheshena maha-pujam

     vrata-purnena vaishnavaih

 

     atha-now; bhadra-krityam-the duties of Bhadra; bhadre-in Bhadra; bhagavatah-of the Supreme Personality of Godhead; janma-of ther birth; dine-the day; karyah-to be done; mahotsavah-great festival; visheshena-specifically; maha-pujam-great worship; vrata-purnena-with a a vow fulfilled; vaishnavaih-by the Vaishnavas.

 

 

     Duties in the Month of Bhadra (August-September)

 

     In the month of Bhadra the Vaishnavas should celebrate a great festival on the birthday of the Supreme Personality of Godhead. They should perform great worship and fulfill a vow.

 

Text 247

 

atha janmashtami-vratam

 

sarvair avashyam kartavyam

     janmashtami-vratam naraih

nityatvat papa-haritvat

     sarvartha-prapanad api

 

     atha-now; janmashtami-vratam-the vow of Janmashtami; sarvaih-by all; avashyam-compulsory; kartavyam-to be done; janmashtami-vratam-the vow of Janmashtami; naraih-by people; nityatvat-because of regularity; papa-haritvat-because of removing sins; sarvartha-all benefirs; prapanat-because of attainment; api-also.

 

 

     The Vow of Janmashtami

 

     The vow of Janmashtami is compulsory for everyone. This is because it is a regular observance, it removes sins, and it grants all benefits.

 

 

Text 248

 

atha shri-janmashtami-vratotpattih

 

bhavishyottare shri-yudhishthira uvaca

 

janmashtami-vratam bruhi

     vistarena mamacyuta

kasmin kale samutpannam

     kim punyam ko vidhih smritah

 

     atha-now; shri-janmashtami-vratotpattih-the creation of the Janmashtami vow; bhavishyottare-in the Bhavisya Purana, Uttara-khanda; shri-yudhishthira uvaca-Shri Yudhishthira said; janmashtami-vratam-the vow of Janmashtami; bruhi-please tell; vistarena-elaborately; mama-to me; acyuta-O infallible Lord; kasmin-at what; kale-time; samutpannam-manifested; kim-what; punyam-piety; kah-what; vidhih-rules; smritah-considered.

 

 

     The Origin of Shri Janmashtami

 

     In the Bhavishya Purana, Uttara-khanda, Shri Yudhishthira says:

 

     O infallible Lord, please describe to me the vow of Janmashtami in great detail. When did this vow begin? What piety does it grant? How is it performed?

 

Text 249

 

shri-krishna uvaca

 

hate kamsasure dushte

     mathurayam yudhishthira

devaki mam parishvajya

     kritvotsange ruroda ha

 

     shri-krishna uvaca-Shri Krishna said; hate-killed ; kamsasure-the demon Kamsa; dushte-wicked; mathurayam-in Mathura; yudhishthira-O Yudhishthira; devaki-Devaki; mam-Me; parishvajya-embracing; kritva-placing; utsange-on the lap; ruroda-wept; ha-indeed.

 

 

     Shri Krishna said: O Yudhishthira, after I had killed the demon Kamsa, Devaki embraced Me, placed Me on her lap, and wept.

 

 

Text 250

 

tatraiva ranga-vate sa

     mancarudha janotsave

malla-yuddhe pura vritte

     samstuta kukurandhakaih

 

     tatra-there; eva-indeed; ranga-vate--in teh arena; sa-she; manca-on the grandstand; arudha-high; janotsave--in the festival; malla-yuddhe-in the wrestling; pura-before; vritte-done; samstuta-praised; kukurandhakaih-by the Kukuras and Andhakas.

 

 

     When the wrestling was over she stood up in the grandstand. The Kukuras and Andhakas praised her.

 

Text 251

 

svajanair bahubhih snigdhais

     tesham stribhih samavrita

vasudevo 'pi tatraiva

     vatsalyat praruroda me

samagamya parishvajya

     putra putrety uvaca ha

 

     svajanaih-own people; bahubhih-many; snigdhaih-affectionate; tesham-of them; stribhih-by the women; samavrita-surrounded; vasudevah-Vasudeva; api-also; tatra-there; eva-indeed; vatsalyat-out of parental affection; praruroda-wept; me-Me; samagamya-approaching; parishvajya-embracing; putra-son!; putra-son!; iti-thus; uvaca-said; ha-indeed;.

 

 

     Her affectionate kinsmen and their wives surrounded her. Vasudeva came, embraced me, said, "Son! Son!" and wept with a father's love.

 

 

Text 252

 

sa gadgada-svaro dino

     bashpa-paryakulekshanah

balabhadram ca mam caiva

     parishvajyedam abravit

 

     sa-he; gadgada-svarah-his voice choked up; dinah-poor; bashpa-paryakulekshanah-his eyes filled with tears; balabhadram-Balarama; ca-and; mam-Me; ca-and; eva-indeed; parishvajya-embracing; idam-this; abravit-said.

 

 

     His eyes filled with tears, he embraced Balarama and Me. In a choked voice he said:

 

Text 253

 

adya me saphalam janma

     jivitam ca sujivitam

yadu-bhabhyam sutabhyam me

     samudbhutah samagamah

 

     adya-today; me-of me; saphalam-fruitful; janma-birth; jivitam-lived; ca-and; sujivitam-well lived; yadu-bhabhyam-the two lights of the Yadus; sutabhyam-with the sons; me-of me; samudbhutah-born; samagamah-met.

 

 

     Today my birth has born fruit. Today my life is lived well. Now I have met my sons, the two glories of the Yadu dynasty.

 

 

Text 254

 

evam harshena dam-patyor

     hrishtam sarvam tada nripa

pranipatya janah sarve

     mam ucus te praharshitah

 

     evam-thus; harshena-with joy; dam-patyoh-of the husband and wife; hrishtam-happy; sarvam-all; tada-then; nripa-O king; pranipatya-bowing down; janah-people; sarve-all; mam-to Me; ucuh-said; te-they; praharshitah-happy.

 

 

     O king, seeing My parents' happiness, everyone else became happy. Bowing before Me, everyone spoke these words:

 

Text 255

 

adya praharsho hy asmakam

     adya jato janardanah

adya mallanga-yuddhena

     dushtah kamso nipatitah

 

     adya-today; praharshah-happiness; hi-indeed; asmakam-of us; adya-today; jatah-born; janardanah-Krishna; adya-today; mallanga-yuddhena-in the wrestling battle; dushtah-wicked; kamsah-Kamsa; nipatitah-fallen.

 

 

     Today we are happy. Today Krishna is born. Today the demon Kamsa has fallen in a wrestling match.

 

 

Text 256

 

evam mahotsavam drishtva

     samaje madhusudana

prasadah kriyatam asya

     lokasyanyo 'pi shighratah

 

     evam-thus; mahotsavam-a great festival; drishtva-seeing; samaje-in the assembly; madhusudana-O Krishna; prasadah-mercy; kriyatam-should be done; asya-of him; lokasya-of the people; anyah-another; api-also; shighratah-quickly.

 

 

     O Lord Krishna, please glance at the people in this festival. Please give Your mercy to them and to others also.

 

Text 257

 

yasmin dine prasuyeta

     devaki tvam janardana

tad-dinam dehi vaikuntha

     kurmas te tatra cotsavam

samyag-bhakti-prapannanam

     prasadam kuru keshava

 

     yasmin-in which; dine-day; prasuyeta-gave birth; devaki-Devcaki; tvam-to You; janardana-O Krishna; tad-dinam-that day; dehi-please give; vaikuntha-O Lord who destroys all sufferings; kurmah-we will do; te-for You; tatra-there; ca-and; utsavam-a festival; samyag-bhakti-prapannanam-of Your sincere devotees; prasadam-mercy; kuru-please do; keshava-O Krishna.

 

 

     O Krishna, O Lord who removes all sufferings, please give to us the day when Devaki gave birth to You. We will celebrate a festival in Your honor. O Krishna, please be kind to Your sincere devotees.

 

 

Text 258

 

evam ukte janaughena

     vasudevo 'pi vismitah

vilokya balabhadram tam

     samprahrishta-tanuruhah

 

     evam-thus; ukte-spoken; janaughena-by the multitude of people; vasudevah-Vasudeva; api-also; vismitah-surprised; vilokya-seeing; balabhadram-Balarama; tam-Him; samprahrishta-tanuruhah-the hairs of his body erect in ecstasy.

 

 

     Filled with wonder to hear the people speak these words, and the hairs of his body now erect in ecstasy, Vasudeva glanced at Balarama and said:

 

Text 259

 

evam astv iti lokanam

     kathayasva yatha-tatham

 

     evam-so; astv-be it; iti-thus; lokanam -of the people; kathayasva-please tell; yatha-tatham-as it is.

 

 

     It should be so. Please tell the people.

 

 

Text 260

 

tatas tata-samadeshan

     maya janmashtami-vratam

mathurayam janaughaya

     partha samyak prakashitam

 

     tatah-then; tata-of father; samadeshat-because of the instruction; maya-by Me; janmashtami-vratam-Janmashtami; mathurayam-in Mathura; janaughaya-to the people; partha-O son of Pritha; samyak-properly; prakashitam-revealed.

 

 

     O son of Pritha, then, on My father's order, I revealed the vow of Janmashtami to the people of Mathura.

 

Text 261

 

paurash ca taj-janma-dinam

     varshe garbhashtame gate

punar janmashtamim lokah

     kurvantu brahmanadayah

kshatriya vaishya-jatiyah

     shudra ye 'nye 'pi dharminah

 

     paurah-the people of the city; ca-and; taj-janma-dinam-on the borthday; varshe-in the year; garbhashtame-the eighth; gate-had come; punah-again; janmashtamim-Janmashtami; lokah-the people; kurvantu-should do; brahmanadayah-beginning with the brahmanas; kshatriya-the ksatriyas; vaishya-jatiyah-the vaisyas; shudra-the sudras; ye-who; anye-others; api-also; dharminah-pious.

 

 

     The brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, and all others who are pious, from the age of eight years and older, should observe this vow of Janmashtami.

 

Shrila Sanatana Gosvami comments:

 

 

     The same is true for observing ekadashi. In the scriptures it is said:

 

 

ashta-varshadhiko balah

 

 

     "Children eight years and older should also observe ekadashi."

 

 

Text 262

 

simha-rashi-gate surye

     gagane jaladagame

masi bhadra-pade 'shtamyam

     krishna-pakshe 'rdha-ratrake

 

shashanke vrisha-rashi-sthe

     prajapatyarksha-samyute

vasudevena devakyam

     aham jato janah svayam

 

     simha-rashi-gate-in Leo; surye-when the sun; gagane-in the sky; jalada-of clouds; agame-at the arrival; masi-in the month; bhadra-pade-of Bhadra; ashtamyam-on the ashtami; krishna-pakshe-on the dark fortnight; ardha-ratrake-in the middle of the night; shashanke-the moon; vrisha-rashi-sthe-in Taurus; prajapatyarksha-samyute-with the star Rohini; vasudevena-by Vasudeva; devakyam-in Devaki; aham-I; jatah-born; janah-O people; svayam-personally.

 

 

     O people, during the monsoon season, on the ashtami of the dark fortnight (krishna-paksha) of the month of Bhadra, when the sun was in Leo and the moon and the star Rohini were both in Taurus, in the middle of the night I was born as the son of Vasudeva and Devaki.

 

Text 264

 

evam etat samakhyatam

     loke janmashtami-vratam

bhagavatyash ca tatraiva

     kurudhvam su-mahotsavam

mathurayam tatah pashcal

     loke khyatim gamishyati

 

     evam-thus; etat-that; samakhyatam-called; loke-in the world janmashtami-vratam-the vow of Janmashtami; bhagavatyah-of the goddess; ca-also; tatra-there; eva-indeed; kurudhvam-should do; su-mahotsavam-a great festival; mathurayam-in Mathura; tatah-then; pashcat-after; loke-in the world; khyatim-fame; gamishyati-will go.

 

 

     This day will be known in this world as the vow of Janmashtami. On this day celebrate a great festival honoring both Me and the goddess. First this festival will be celebrated in Mathura. Later it will become famous in the whole world.

 

Shrila Sanatana Gosvami comments:

 

 

     The word "bhagavatyah" (goddess) here refers to Devaki. It may also refer to Durga.

 

 

Text 265

 

ity akarnya yathakhyatam

     tatha lokair anushthitam

shantir astu sukham castu

     lokah santu niramayah. iti.

 

     iti-thus; akarnya-hearing; yathakhyatam-as called; tatha-so; lokaih-by the people; anushthitam-established; shantih-peace; astu-may be; sukham-happiness; ca-also; astu-may be; lokah-people; santu-may be; niramayah.-free of disease; iti.-thus.

 

 

     Hearing of this festival, the people began to observe it. May there be peace amongst them. May they be happy. May they have good health.

 

Text 266

 

nityatvam ca param tasya

     bhagavat-prinanan matam

vidhi-vakya-visheshac ca-

     karane pratyavayatah

 

     nityatvam-regularity; ca-and; param-then; tasya-of that; bhagavat-prinanat-because of pleasing the Lord; matam-considered; vidhi-method; vakya-statement; visheshat-specifically; ca-and; akarane-in non-performance; pratyavayatah-because of obstacles.

 

 

     This festival should be observed every year, for that is pleasing to the Lord. The scriptures also describe some offenses in its observance.

 

 

Text 267

 

atha shri-janmashtami-vrata-nityatvam

 

tatra shri-bhagavat-prinanam vidhish ca skande

 

prahladadyaish ca bhu-palaih

     krita janmashtami shubha

shraddhaya paraya vishnoh

     pritaye krishna-vallabha

 

     atha-now; shri-janmashtami-vrata-nityatvam.-the regular performance of this vow; tatra-there; shri-bhagavat-the Supreme Personality of Godhead; prinanam-pleasing; vidhih-method; ca-and; skande-in the Skanda Purana; prahladadyaih-beginning with Prahlada; ca-and; bhu-palaih-by kings; krita-done; janmashtami-Janmashtami; shubha-auspicious; shraddhaya-with faith; paraya-great; vishnoh-of Lord Vishnu; pritaye-for the pleasure; krishna-vallabha-dear to Lord Krishna.

 

 

     Shri Janmashtami Should Be Observed Every Year

 

     The Observance of Shri Janmashtami Is Pleasing to the Supreme Personality of Godhead

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     Prahlada and other great kings very faithfully observe the auspicious vow of Janmashtami, which is dear to Lord Krishna. Their purpose is to please Lord Vishnu,

 

Text 268

 

kim ca

 

prajapatyarksha-samyukta

     shravanasyasitashtami

varshe varshe tu kartavya

     tushty-artham cakra-paninah

 

     kim ca-furthermore; prajapatyarksha-samyukta-with the star Rohini; shravanasya-of Sravana; asita-dark; ashtami-astami; varshe-in year; varshe-after year; tu-indeed; kartavya-to be done; tushty-artham-for the pleasure; cakra-paninah-of Lord Krishna, who holds the cakra in His hand.

 

 

     It is also said:

 

     To please Lord Krishna, who holds a cakra in His hand, the ashtami of the dark fortnight in the month of Shravana, when the star Rohini is conjoined with the moon, should be observed year after year.

 

 

Text 269

 

athakarana-pratyavaye

 

prathamam bhojane pratyavayah

 

shri-vishnu-rahasye brahma-narada-samvade

 

shudrannena tu yat papam

     shava-hasta-stha-bhojane

tat papam labhate pumbhir

     jayantyam bhojane krite

 

     atha-now; akarana-pratyavaye-obstacles; prathamam-first; bhojane-in eating; pratyavayah-obstacles; shri-vishnu-rahasye-in Shri  Vishnu-rahasya; brahma-narada-samvade-in a conversdation of Brahma and Narada; shudra-of sudras; annena-by food; tu-but; yat-what; papam-sin; shava-of a corpse; hasta-in the hand; stha-situated; bhojane-in food; tat-that; papam-sin; labhyate-is attained; pumbhih-by the people; jayantyam-on Jayanti; bhojane-eating; krite-done.

 

 

     Offenses in This Vow

 

     First, the Offense of Eating

 

     In the Shri Vishnu-rahasya, Brahma tells Narada:

 

     By eating on Jayanti one commits a sin equal to the sin of eating a shudra's food or eating the food in the hand of a corpse.

 

Text 270

 

grihdhra-mamsam kharam kakam

     syenam va muni-sattama

mamsam ca dvipadam bhuktam

     bhuktam janmashtami-dine

 

     grihdhra-of a vulture; mamsam-flesh; kharam-heron; kakam-crow; syenam-hawk; va-or; muni-sattama-O best of sages; mamsam-flesh; ca-and; dvipadam-of two-legged creatures; bhuktam-eated; bhuktam-eaten; janmashtami-dine-on Janmashtami day.

 

 

     A person who eats on Janmashtami day commits the sin of eating the flesh of a vulture, heron, crow, or hawk, or the flesh of a human being.

 

 

Text 271

 

janmashtami-dine prapte

     yena bhuktam dvijottama

trailokya-sambhavam papam

     bhuktam eva na samshayah

 

     janmashtami-dine-on Janmashtami day; prapte-attained; yena-by whom; bhuktam-eaten; dvijottama-O best of brahmanas; trailokya-in the three worlds; sambhavam-born; papam-sin; bhuktam-eaten; eva-indeed; na-not; samshayah-doubt.

 

 

     O best of brahmanas, one who eats on Janmashtami day commits all the sins in the three worlds. Of this there is no doubt.

 

Text 272

 

kim ca

 

jayanti-vasare prapte

     karoty udara-puranam

pidyate tila-matram tu

     yama-dutaih kalevaram

 

     kim ca-furthermore; jayanti-vasare-on Jayanti day; ¨prapte-attained; karoti-does; udara-puranam-filling the belly; pidyate-is tortured; tila-matram-only a sesamum seed; tu-indeed; yama-dutaih-by the messengers of Yama; kalevaram-the body.

 

 

     It is also said:

 

     A person who fills his belly in the Jayanti day is tortured by the messengers of Yamaraja. They will not allow him to eat anything more than a single sesamum seed.

 

 

Text 273

 

yo bhunkte yo vimudhatma

     jayanti-vasare nripa

na tasya narakottaro

     dvadashim ca prakurvatah

 

     yah-who; bhunkte-eats; yah-who; vimudhatma-bewildered; jayanti-vasare-in Jayanti day; nripa-O king; na-not; tasya-of him; naraka-from hell; uttarah-deliverance; dvadashim-dvadasi; ca-and; prakurvatah-doing.

 

 

     O king, a fool who eats on the Jayanti day will not easily be delivered from hell, even if he observes the vow of dvadashi.

 

Text 274

 

atitanagatam tena

     kulam ekottaram shatam

patitam narake ghore

     bhunjata krishna-vasare

 

     atita-passed; anagatam-not yet arrived; tena-by him; kulam-family; eka-une; uttaram-more; shatam-hundred; patitam-fallen; narake-into hell; ghore-horrible; bhunjata-eating; krishna-vasare-on Lord Krishna's day.

 

 

     A person who eats on Lord Krishna's holy day pushes into a horrible hell a hundred and one generations of his relatives past and yet to come.

 

 

Text 275

 

athopavasa-purvaka-puja-vishesha-mahotsavadi-vrata-tyaga-pratyavayah

 

tatraiva

 

ye na kurvanti janantah

     krishna-janmashtami-vratam

te bhavanti maha-prajna

     vyala mahati kanane

 

     atha-now; upavasa-fasting; purvaka-first; puja-worship; vishesha-specific; mahotsava-great festuval; adi-beginning with; vrata-vow; tyaga-abandoning; pratyavayah-offense; tatra-there; eva-indeed; ye-who; na-not; kurvanti-do; janantah-knowing; krishna-janmashtami-vratam-the vow of Krishna Janmashtami; te-they; bhavanti-are; maha-prajna-O wise one; vyala-beasts of prey; mahati-in the great; kanane-jungle.

 

 

     The Offense of Failing to Follow the Vow by Fasting, Worshiping, Observing a Great Festival, and Performing Other Duties

 

     In the Shri Vishnu-rahasya it is said:

 

     O wise sage, they who knowingly neglect the vow of Shri Krishna-janmashtami become ferocious beasts in the jungle.

 

Text 276

 

brahma-hatya sura-panam

     go-vadhah stri[98]-vadho 'pi va

na loko muni-shardula

     jayanti-vimukhasya ca

 

     brahma-hatya-killing a brahmana; sura-panam-drinking liquor; go-vadhah-killing a cow; stri…-vadhah-killing a woman; api-even; va-or; na-not; lokah-world; muni-shardula-O tiger of the sages; jayanti-vimukhasya-averse to Jayanti; ca-and.

 

 

     O tiger of the sages, a person averse to observing the holy day of Jayanti will not find happiness in this life or the next. His sin is equal to that of killing a brahmana, a cow, or a woman, or drinking liquor.

 

 

Text 277

 

varshe varshe tu ya nari

     krishna-janmashtami-vratam

na karoti maha-prajna

     vyali bhavati kanane

 

     varshe varshe-year aftyer year; tu-indeed; ya-who; nari-woman; krishna-janmashtami-vratam-the vow of Krishna Janmashtami; na-not; karoti-does; maha-prajna-O wise onme; vyali-a ferocious beast; bhavati-is; kanane-in the jungle.

 

 

     O wise sage, a woman who year after year declines to observe the vow of Shri Krishna-janmashtami becomes in her next birth a ferocious beast in the jungle.

 

Text 278

 

shravane bahule pakshe

     krishna-janmashtami-vratam

na karoti naro yas tu

     sa bhavet krura-rakshasah

 

     shravane-in Sravana; bahule-great; pakshe-side; krishna-janmashtami-vratam-the vow of Shri Krishna-Janmashtami; na-not; karoti-does; narah-a man; yah-who; tu-indeed; sa-he; bhavet-becomes; krura-rakshasah-a cruel raksasa.

 

 

     A man who does not observe Shri Krishna-janmashtami in the bahula-paksha of the month of Shravana becomes in his next life a cruel rakshasa.

 

 

Text 279

 

shravane bahule pakshe

     na karoti yadashtamim

krurayudhah krura-mukha

     himsanti yama-kinkarah

 

     shravane-in Sravana; bahule pakshe-in the bahula-paksa; na-not; karoti-does; yada-when; ashtamim-astami; krurayudhah-with cruel weapons; krura-mukhah-with cruel faces; himsanti-torture; yama-kinkarah-the servants of Yamaraja.

 

 

     With cruel faces and cruel weapons the servants of Yamaraja torture whoever does not observe the ashtami day in the bahula-paksha of the month of Shravana.

 

Text 280

 

na karoti yada vishnor

     jayanti-sambhavam vratam

yamasya vasham apannah

     sahate narakim vyatham

 

     na-not; karoti-does; yada-when; vishnoh-of Lord Vishnu; jayanti-sambhavam-the Jayanti day; vratam-vow; yamasya-of Yama; vasham-the abode; apannah-attains; sahate-suffers; narakim-of hell; vyatham-the torments.

 

 

     Whoever does not observe the vow of Lord Vishnu's Jayanti day goes to Yama's world where he suffers the torments of hell.

 

 

Text 281

 

kim ca tatraiva

 

krishna-janmashtamim tyaktva

     yo 'nya-vratam upasate

napnoti sukritam kincid

     drishtam shrutam athapi va

 

     kim ca-furthermore; tatra-there; eva-indeed; krishna-janmashtamim-Krishna-Janmashtami; tyaktva-abandoning; yah-who; anya-another; vratam-vow; upasate-observes; na-not; apnoti-attains; sukritam-piety; kincit-something; drishtam-seen; shrutam-heard; atha-then; api-even; va-or.

 

 

     In that scripture it is also said:

 

     A person who neglects the vow of Shri Krishna-janmashtami and observes another vow instead does not attain any pious benefit seen or heard anywhere.

 

Text 282

 

kim ca

 

tushty-artham devaki-sunor

     jayanti-sambhavam vratam

kartavyam vitta-shathyena

     bhaktya bhakta-janair api

akurvan yati nirayam

     yavad indrash caturdasa

 

     kim ca-furthermore; tushty-artham-for satisfaction; devaki-sunoh-of the son of DEvaki; jayanti-sambhavam-in the day of Jayanti; vratam-the vow; kartavyam-to be done; vitta-shathyena-by cheating on wealth; bhaktya-with devotion; bhakta-janaih-by devotees; api-even; akurvan-not doing; yati-goes; nirayam-to hell; yavat-as long as; indrah-Indras; caturdasa-fourteen.

 

 

     It is also said:

 

     One should observe the vow of Jayanti to please Lord Krishna, the son of Devaki. If one does not devotedly observe this vow with the devotees, or if one does not observe it in a way appropriate to his financial situation, he will go to hell for as long as the fourteen Indras rule in their posts.

 

 

Text 283

 

atha janmashtami-mahatmyam

 

bhavishyottare shri-krishna-yudhishthira-samvade janmashtami-vrata-kathane

 

ekenaivopavasena

     kritena kuru-nandana

sapta-janma-kritat papan

     mucyate natra samshayah

 

     atha-now; janmashtami-mahatmyam-the glories of Janmashtami; bhavishyottare-in the Bhavisya Purana, Uttara-khanda; shri-krishna-yudhishthira-samvade-in a conversatuon of Shri Krishna and King Yudhisthira; janmashtami-vrata-kathane-in the description of the vow of Janmashtami; ekena-by one; eva-indeed; upavasena-fasting; kritena-done; kuru-nandana-O delioght of the Kurus; sapta-janma-kritat-done in seven births; papan-from the sins; mucyate-released; na-not; atra-here; samshayah-doubt.

 

 

     The Glories of Janmashtami

 

     In the Bhavishya Purana, Uttara-khanda, Lord Krishna tells King Yudhishthira:

 

     O delight of the Kurus, by once fasting during Janmashtami a person becomes free from the sins of seven births. Of this there is no doubt.

 

Text 284

 

putra-santanam arogyam

     saubhagyam atulam labhet

satya-dharma-rato bhutva

     mrito vaikuntham apnuyat

 

     putra-santanam-descendents; arogyam-healthy; saubhagyam-fortune; atulam-peerless; labhet-attains; satya-dharma-ratah-devoted to religion and truth; bhutva-becoming; mritah-dead; vaikuntham-Vaikuntha; apnuyat-attains.

 

 

     His descendants are righteous. He attains health and peerless good fortune. He becomes devoted to truth and religion, and when he dies he goes to Vaikuntha.

 

 

Text 285

 

tatra nityam vimanena

     varsha-laksham yudhishthira

bhogan nana-vidhan bhuktva

     punya-sheshad ihagatah

 

     tatra-there; nityam-always; vimanena-by airplane; varsha-laksham-a hundred thousand years; yudhishthira-O Yudhisthira; bhogan-enjoyments; nana-vidhan-many kinds; bhuktva-enjoying; punya-sheshat-with the remnants of his piety; iha-here; agatahcome.

 

 

     O Yudhishthira, that person travels on an airplane, sightseeing the universe and enjoying many pleasures. This he does for a hundred thousand years. Then, with what remains of his pious credits, he returns here, to this earth.

 

 

Texts 286 and 287

 

 

sarva-kama-samriddhe tu

     sarvasukha-vivarjite

sarva-dharma-yute partha

     sarva-gokula-sankule

 

tasmin rashtre prabhur bhunkte

     dirghayur manasepsitan

bhogan ante ca paramam

     padam yaty apunar-bhavam

 

     sarva-kama-samriddhe-filled with all desires; tu-indeed; sarvasukha-vivarjite-without any sufferings; sarva-dharma-all piety; yute-with; partha-O Partha; sarva-gokula-sankule-filled with many cows; tasmin-in that; rashtre-kingdom; prabhuh-master; bhunkte-enjoys; dirghayuh-long life; manasa-by the mind; ipsitan-desired; bhogan-enjoyment; ante-at the end; ca-and; paramam-the supreme; padam-abode; yati-goes; apunar-bhavam-where there is no repeated birth.

 

 

     Here on this earth He becomes the ruler of a great kingdom, a kingdom filled with all desirable things, all pious deeds, and many cows, and free of any sufferings. There he lives for a long time and enjoys whatever his heart desires. At the end he goes to the spiritual world, where there is no repetition of birth and death.

 

Text 288

 

tat-kule rupa-vikhyata

     jayante hridayangamah

 

     tat-kule-in his family; rupa-handsome; vikhyata-famous; jayante-born; hridayangamah-dear to the heart.

 

 

     His descendants are famous for their handsome forms. They are all saintly and pleasing to everyone's hearts.

 

 

Text 289

 

yasmin sadaiva deshe tu

     likhitam vapi carcitam

mama janma-dinam punya-

     sarvalankara-shobhitam

pujyate pandava-shreshtha

     janair utsava-samyutam

 

     yasmin-in which; sada-always; eva-indeed; deshe-country; tu-indeed; likhitam-written; va-or; api-indeed; carcitam-anointed; mama-of Me; janma-dinam-the birthday; punya-piety; sarva-all; alankara-ornaments; shobhitam-decorated; pujyate-worshiped; pandava-shreshtha-O best of the Pandavas; janaih-by people; utsava-samyutam-with a festival.

 

 

     A country where the day of My birth is always shown in pictures and anointed with sandal paste becomes beautiful with all the ornaments of spiritual life. It becomes a great festival. It is worshiped by all.

 

Shrila Sanatana Gosvami comments

 

 

     If the word "likhitam" is interpreted to mean “written" and "carcitam" to mean "studied", then the first phrase of this verse may be interpreted to mean, "a country where the day of My birth is always written in many books and studied with care".

 

Text 290

 

para-cakra-bhayam tatra

     na kadacid bhavaty uta

parjanyah kama-varshi syad

     itibhyo na bhayam bhavet

 

     para-cakra-bhayam-fear of others; tatra-there; na-not; kadacit-ever; bhavati-is; uta-indeed; parjanyah-rain; kama-as desired; varshi-raining; syat-is; itibhyah-from plagues and calamities; na-not; bhayam-fear; bhavet-is.

 

 

     In that country there is no fear of others and no fear of plagues or other calamities. There the rain falls as much as could be desired.

 

Shrila Sanatana Gosvami comments

 

 

     There are six kinds of calamities (iti): 1. excessive rain, 2. drought, 3. plague of locusts, 4. plague of rats, 5. plague of birds, and 6. invasion of foreign armies.

 

 

Text 291

 

grihe va pujyate yasmin

     devakyash caritam mama

tatra sarva-samriddhih syan

     nopasargadikam bhayam

 

     grihe-in the home; va-or; pujyate-is worshiped; yasmin-in which; devakyah-of Devaki; caritam-pastimes; mama-of Me; tatra-there; sarva-samriddhih-all opulences; syat-are; na-not; upasarga-with disease; adikam-beginning; bhayam-fear.

 

 

     All opulences come to a home where My pastimes with Devaki are worshiped. Fearful diseases and other calamities can never enter there.

 

Text 292

 

pashuto nakulad vyalat

     papa-rogac ca patakat

rajatash caurato vapi

     na kadacid bhayam bhavet

 

     pashutah-from a bull; nakulat-from a mongoose; vyalat-from a snake or a tiger; papa-rogat-from sinful diseases; ca-and; patakat-from sins; rajatah-from a king; cauratah-from a thief; va-or; api-also; na-not; kadacit-ever; bhayam-fear; bhavet-is.

 

 

     In that home there is no fear of bulls, a mongoose, snakes, tigers, sinful diseases, sins, thieves, or the king.

 

 

Text 293

 

kim ca

 

yasmin grihe pandu-putra

     likhyate devaki-vratam

na tatra mrita-nishkrantir

     na garbha-patanam tatha

 

     kim ca-furthermore; yasmin-in which; grihe-home; pandu-putra-O son of Pandu; likhyate-is written; devaki-vratam-the vow of Devaki; na-not; tatra-there; mrita-dead; nishkrantih-birth; na-not; garbha-patanam-miscarriage; tatha-so.

 

 

     The Lord also said:

 

     O son of Pandu, in a home where there is a book describing this vow of worshiping Devaki-devi, there will never be a miscarriage. Nor will any child be born dead.

 

Text 294

 

na ca vyadhi-bhayam tatra

     bhaved iti matam mama

na vaidhavyam na daurbhagyam

     na dambhah kalaho grihe

 

     na-nor; ca-and; vyadhi-bhayam-fear of disease; tatra-there; bhavet-is; iti-thus; matam-considered; mama-by Me; na-not; vaidhavyam-widowhood; na-not; daurbhagyam-misfortune; na-not; dambhah-deception; kalahah-quarrel; grihe-in the home.

 

 

     In that home there need be no fear of disease. That is My opinion. In that home no woman will become a widow. In that home there will be no misfortune, deception, or quarrel.

 

 

Text 295

 

samparkenapi yah kuryat

     kashcij janmashtami-vratam

vishnulokam avapnoti

     so 'pi partha na samshayah

 

     samparkena-by contact; api-even; yah-who; kuryat-does; kashcit-someone; janmashtami-vratam-the Janmashtami vow; vishnulokam-Vishnukloka; avapnoti-attains; so 'pi-that person; partha-O Partha; na-no; samshayah-doubt.

 

 

     Even a person who accidentally observes the vow of Janmashtami will go to the spiritual world of Lord Vishnu. Of this there is no doubt.

 

Text 296

 

janmashtami jana-mano-nayanotsavadhya

     papapaha sapadi nandita-nanda-gopa

yo devakim sadayitam yajatiha tasyam

     putran avapya samupaiti padam sa vishnoh

 

     janmashtami-Janmashtami; jana-of the people; manah-of the mind; nayana-of the eyes; utsava-festival; adhya-enriched; papa-sins; apaha-removing; sapadi-at once; nandita-delighted; nanda-gopa-the gopa Nanda; yah-who; devakim-Devaki; sadayitam-with her dear husband; yajati-worships; iha-here; tasyam-on this; putran-good children; avapya-attaining; samupaiti-attains; padam-the abode; sa-he; vishnoh-of Lord Vishnu.

 

 

     Janmashtami is a festival of happiness for the eyes and the heart. It delights Nanda Maharaja. It removes all sins. A person who on Janmashtami worships Devaki and her husband Vasudeva attains many good children and at the end goes to the spiritual world of Lord Vishnu.

 

 

Text 297

 

vishnu-dharme

 

rohini ca yada krishna-

     pakshe 'shtamyam dvijottama

jayanti nama sa prokta

     sarva-papa-hara tithih

 

     vishnu-dharme-in the Vishnu-dharma Purana; rohini-Rohini; ca-and; yada-when; krishna-pakshe-in the krishna-paksha; ashtamyam-on thwe astami; dvijottama-O best of brahmanas; jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; prokta-called; sarva-papa-hara-removing all sins; tithih-the day.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana it is said:

 

     O best of brahmanas, when the star Rohini is conjoined with the moon on the ashtami of the dark fortnight, that day is called Jayanti, a day that removes all sins.

Text 298

 

yad balye yac ca kaumare

     yauvane vardhake 'pi yat

sapta-janma-kritam papam

     sv-alpam va yadi va bahu

tat kshalayati govindam

     tasyam abhyarcya bhaktitah

 

     yat-what; balye-in balya; yat-what; ca-also; kaumare-in kaumara; yauvane-in yauvana; vardhake-in vardhaka; api-also; yat-what; sapta-janma-kritam-done in seven births; papam-sins; sv-alpam-slight; va-even; yadi-if; va-or; bahu-great; tat-that; kshalayati-washes away; govindam-Lord Krishna; tasyam-onnthat day; abhyarcya-worshiping; bhaktitah-with devotion.

 

 

     A person who on that day worships Lord Govinda washes away his sins, either great or small, or performed in childhood, youth, or maturity, in seven births.

 

 

Text 299

 

homa-yajnadi-dananam

     phalam ca shata-sammitam

samprapnoti na sandeho

     yac canyan manasepsitam

 

     homa-yajnadi-dananam-of homa, yajna, and charity; ¨phalam-the result; ca-and; shata-sammitam-a hundred times; samprapnoti-attains; na-no; sandehah-doubt; yat-what; ca-and; anyat-others; manasa-by the mind; ipsitam-desired.

 

 

     He attains the results of homas, yajnas, and charity multiplied a hundred times. He attains whatever his heart desires.

 

Text 300

 

upavasash ca tatrokto

     maha-pataka-nashanah

 

     upavasah-fasting; ca-and; tatrqa-there; uktah-said; maha-pataka-nashanah-destroying the greatest sins.

 

 

     A person who fasts on that day becomes freed from the greatest sins.

 

 

Text 301

 

vishnu-rahasye

 

jayantyam upavasam tu

     kritva yo 'rcayate harim

tasya janma-shatodbhutam

     papam nashyati sarvatha

 

     vishnu-rahasye-in the Vishnu-rahasya; jayantyam-on Jayanti; upavasam-fasting; tu-indeed; kritva-doing; yah-who; arcayate-worships; harim-Lord Hari; tasya-of him; janma-shatodbhutam-created in a hundred births; papam-sin; nashyati-destroys; sarvatha-completely.

 

 

     In the Vishnu-rahasya it is said:

 

     A person who on Jayanti fasts and worships Lord Hari completely destroys the sins of a hundred births.

Text 302

 

kaumare yauvane balye

     vardhakye yad uparjitam

tat papam shamayet krishnas

     tithav asyam su-pujitah

 

     kaumare-in kumara years; yauvane-in youth; balye-in childhood; vardhakye-in maturity; yat-what; uparjitam-gained; tat-that; papam-sin; shamayet-pacifies; krishnah-Lord Krishna; tithau-day; asyam-on that; su-pujitah-nicely worshiped.

 

 

     Lord Krishna forgives the sins of a child, youth, or adult who carefully worships Him on this day.

 

 

Text 303

 

snanam danam tatha homah

     svadhyayo 'tha japas tapah

sarvam shata-gunam proktam

     jayantyam yat kritam hareh

 

     snanam-bathign; danam-charity; tatha-so; homah-homa; svadhyayah-Vedic study; atha-then; japah-japa; tapah-austerity; sarvam-all; shata-gunam-multiplied a hundred times; proktam-said; jayantyam-on Jayanti; yat-what; kritam-done; hareh-of Lord Hari.

 

 

     When they are done to please Lord Hari, bathing, charity, homa, Vedic study, japa, and austerity are multiplied a hundred times when performed on Jayanti.

 

Text 304

 

dhana-dhanya-vaha punya

     sarva-papa-hara shubha

samuposhya janair yatnaj

     jayanti krishna-bhakti-da

 

     dhana-wealth; dhanya-and grain; vaha-bringing; punya-piety; sarva-papa-hara-removing all sins; shubha-auspicious; samuposhya-to be fasted; janaih-by the people; yatnat-carefully; jayanti-Jayanti; krishna-bhakti-da-bringing devotion to Lord Krishna.

 

 

     Jayanti is sacred and auspicious. It brings wealth and grains. It brings devotion to Lord Krishna. On Jayanti the people should carefully observe a fast.

 

 

Text 305

 

brahma-purane purva-khande janmashtami-mahatmye shri-sutoktau

 

ya tu krishnashtami nama

     vishruta vaishnavi tithih

tasyah prabhavam ashritya

     putah sarve kalau janah

 

     brahma-purane-in the Brahma Purana; purva-khande-Purva-khanda; janmashtami-mahatmye-Janmashtami-mahatmya; shri-sutoktau-in the words of Shri Suta Gosvami; ya-which; tu-indeed; krishnashtami-Krishna Janmashtami; nama-named; vishruta-famous; vaishnavi-Vaishnava; tithih-day; tasyah-of that; prabhavam-power; ashritya-taking shelter; putah-purified; sarve-all; kalau-in kali-yuga; janah-people.

 

 

     In the Brahma Purana, Purva-khanda, Janmashtami-mahatmya, Shrila Suta Gosvami explains:

 

     Krishna Janmashtami is a famous Vaishnava holy day. They who in Kali-yuga take shelter of the glory of that day become purified of all sins.

 

Text 306

 

shravane masi bahula

     rohini-samyutashtami

jayantiti samakhyata

     sarvaghaugha-vinashini

 

     shravane-of Shravana; masi-in the month; bahula-great; rohini-samyutashtami-the astami with Rohini; jayanti-Jayanti; iti-thus; samakhyata-called; sarva-all; agha-of sins; augha-a flood; vinashini-destroying.

 

 

     When the star Rohini is conjoined with the moon on the ashtami of the Shravana month, that day is called Jayanti. That day destroys a flood of sins.

 

 

Texts 307 and 308

 

 

tasyam vishnu-tithau kecid

     dhanyah kali-yuge janah

ye 'bhyarcayanti devesham

     jagratah samuposhitah

 

na tesham vidyate kvapi

     samsara-bhayam ulbanam

yatra tishthanti te deshe

     kalis tatra na tishthati

 

     tasyam-on that; vishnu-tithau-day holy to Lord Vishnu; kecit-some; dhanyah-fortunate; kali-yuge-in Kali-yuga; janah-people; ye-who; abhyarcayanti-worship; devesham-the master of the demigods; jagratah-keeping a vigil; samuposhitah-fasting; na-not; tesham-of them; vidyate-is; kvapi-anywhere; samsara-bhayam-fear of the material world; ulbanam-great; yatra-where; tishthanti-stay; te-they; deshe-in the country; kalih-Kali; tatra-there; na-not; tishthati-stays.

 

 

     The fortunate persons who on that day sacred to Lord Vishnu fast, keep an all-night vigil, and worship Lord Hari, the master of the demigods, never fear having to take birth again in this world. Wherever they stay, Kali-yuga cannot enter.

 

 

Text 309

 

tatraiva shri-shuka-janamejaya-samvade

 

ya esha bhagavan vishnur

     devakyam vasudevatah

jatah kamsa-vadhartham hi

     tad-dinam mangalayanam

 

     tatra-there; eva-indeed; shri-shuka-janamejaya-samvade-in a conversation of Shri Sukadeva Gosvami and King Janamejaya; ya-who; esha-He; bhagavan-Lord; vishnuh-Vishnu; devakyam-in Devaki; vasudevatah-from Vasudeva; jatah-born; kamsa-vadhartham-to kill Kamsa; hi-indeed; tad-dinam-that day; mangalayanam-auspicious.

 

 

     In that scripture Shrila Shukadeva Gosvami tells King Janamejaya:

 

     Then, in order to kill Kamsa, Lord Vishnu took birth as the son of Vasudeva and Devaki. That day is the abode of auspiciousness.

 

Text 310

 

ya sa praty-abdam ayati

     shravane bahulashtami

sangata rohinyarkshena

     nrinam mukti-phala-prada

 

     ya-which; sa-that; praty-abdam-every year; ayati-comes; shravane-in Sravana; bahulashtami-Bahulashtami; sangata-meeting; rohinyarkshena-with the star Rohini; nrinam-of people; mukti-phala-prada-giving liberation.

 

 

     When, as happens every year, there is a day when the star Rohini is conjoined with the moon during the month of Shravana, that day is called Bahulashtami. That day brings liberation to the people.

 

 

Text 311

 

yasyam sanatanah sakshat

     puranah purushottamah

avatirnah kshitau saisha

     mukti-deti kim adbhutam

 

     yasyam-on which; sanatanah-eternal; sakshat-directly; puranah-ancient; purushottamah-Supreme Personality of Godhead; avatirnah-descended; kshitau-to the earth; sa esha-that; mukti-da-giving liberation; iti-thus; kim-what?; adbhutam-wonder.

 

 

     On that day the eternal and primeval Supreme Personality of Godhead descended to the earth. Why should it be a source of wonder that this day brings liberation?

 

Text 312

 

tatraivagre vrata-vidhi-kathane

 

idam eva param shreya

     idam eva param tapah

idam eva paro dharmo

     yad-vishnu-vrata-dharanam

 

     tatra-there; eva-indeed; agre-in the presence; vrata-vidhi-kathane-description of the vow; idam-this; eva-indeed; param-supreme; shreya-good; idam-this; eva-indeed; param-supreme; tapah-austerity; idam-this; eva-indeed; parah-supreme; dharmah-religion; yad-vishnu-vrata-dharanam-following this vow for Lord Vishnu.

 

 

     In that scripture this vow is described in these words:

 

     Following this vow for Lord Vishnu is the greatest good, the greatest austerity, and the greatest religious duty.

 

 

Text 313

 

skande brahma-narada-samvade

 

krishna-janmashtami loke

     prasiddha papa-nashini

kratu-koti-sama tv esha

     tirthayuta-shataih sama

 

     skande-in the Skanda Purana; brahma-narada-samvade-in a conversation of Brahma and Narada; krishna-janmashtami-Krishna Janmashtami; loke-in the world; prasiddha-famous; papa-nashini-destroying sins; kratu-koti-sama-equal to ten million yajnas; tv-indeed; esha-this; tirthayuta-shataih-to many millions of pilgrimages; sama-equal.

 

 

     In the Skanda Purana, Brahma tell Narada:

 

     Krishna Janmashtami is famous in this world. It destroys sins. It is equal to many millions of yajnas. It is equal to many millions of pilgrimages.

 

Text 314

 

kapila-go-sahasram tu

     yo dadati dine dine

tat-phalam samavapnoti

     jayantyam samuposhane

 

     kapila-go-sahasram-a thousand cows; tu-indeed; yah-who; dadati-gives; dine-day; dine-after day; tat-phalam-that result; samavapnoti-attains; jayantyam-on Jayanti; samuposhane-in fasting.

 

 

     By fasting on Jayanti one attains the same pious result attained by giving a thousand cows in charity day after day.

 

 

Text 315

 

hema-bhara-sahasram tu

     kurukshetre prayacchati

tat phalam samavapnoti

     jayantyam samuposhane

 

     hema-bhara-sahasram-a thousand bharas of gold; tu-indeed; kurukshetre-at Kuruksetra; prayacchati-gives; tat-that; phalam-result; samavapnoti-attains; jayantyam-on Jayanti; samuposhane-by fasting.

 

 

     By fasting on Jayanti one attains the same pious result attained by giving a thousand bharas of gold in charity at Kurukshetra.

 

Text 316

 

ratna-koti-sahasrani

     yo dadati dvijottama

tat-phalam samavapnoti

     jayantyam samuposhane

 

     ratna-koti-sahasrani-many billions opf jewels; yah-who; dadati-gives; dvijottama-O best of brahmanas; tat-that; phalam-result; samavapnoti-attains; jayantyam-on Jayanti; samuposhane-by fasting.

 

 

     O best of brahmanas, by fasting on Jayanti one attains the same pious result attained by giving many millions of jewels in charity.

 

 

Text 317

 

vapi-kupa-sahasrani

     devatayatanani ca

kanya-koti-pradanena

     yat-phalam kavibhih smritam

mata-pitror gurunam ca

     bhaktim udvahatam phalam

 

     vapi-kupa-sahasrani-thousands of lakes and ponds; devatayatanani-temples; ca-and; kanya-girls; koti-millions; pradanena-by giving; yat-phalam-which result; kavibhih-by philosophers; smritam-considered; mata-pitroh-of father and mother; gurunam-of gurus; ca-and; bhaktim-devotion; udvahatam-carring; phalam-the result.

 

 

     By fasting on Jayanti one attains the same pious result attained by digging thousands of wells and ponds, building many temples, giving millions of daughters in charity to their prospective bridegrooms, and devotedly serving parents and gurus.

 

Text 318

 

gurv-arthe brahmanarthe va

     svamy-arthe va tyajet tanum

paropkara-yuktanam

     tirtha-seva-ratatmanam

satya-vratanam yat punyam

     jayantyam samuposhane

 

     gurv-arthe-for the sake of the guru; brahmanarthe-for the sake of the brahmanas; va-or; svamy-arthe-fro the sake of the master; va-or; tyajet-should abandon; tanum-body; paropkara-yuktanam-of they who are engaged in helping others; tirtha-seva-ratatmanam-of they who devotedly go on pilgrimages; satya-vratanam-of they who follow a vow of truthfulness; yat-what; punyam-piety; jayantyam-on Jayanti; samuposhane-fasting.

 

 

     By fasting on Jayanti one attains the same pious result attained by one who gives up his body for the sake of his guru, or for the sake of the brahmanas, or for the sake of his master, or the same pious result attained by they who have dedicated their lives to helping others, or by they who devotedly go on pilgrimages, or by they who follow a vow of truthfulness.

 

 

Text 319

 

nirashrayeshu vasatam

     tapasanam tu yat phalam

rajasuya-sahasreshu

     shata-varshagnihotratah

ekenaivopavasena

     jayantyam tat phalam smritam

 

     nirashrayeshwithout a shelter; vasatam-residing; tapasanam-of austerities; tu-indeed; yat-what; phalam-result; rajasuya-of rajasuya-yajnas; sahasreshu-in thousands; shata-varsha-a hundred years; agnihotratah-from an agnihotra-yajna; ekena-by one; eva-indeed; upavasena-fasting; jayantyam-on Jayanti; tat-that; phalam-result; smritam-considered.

 

 

     By once fasting on Jayanti one attains the result of performing austerities and remaining homeless, of performing a thousand rajasuya-yajnas, or of performing an agnihotra-yajna of a hundred years.

 

Text 320

 

kritva rajyam mahim bhuktva

     prapya kirtim ca shasvatim

jayantyam copavasena

     vishnor bhumau layam gatah

 

     kritva-doing; rajyam-a kingdom; mahim-the earth; bhuktva-enjoying; prapya-attaining; kirtim-fame; ca-and; shasvatim-eternal; jayantyam-on jayanti; ca-and; upavasena-by fasting; vishnoh-of Lord Vishnu; bhumau-in the realm; layam-liberation; gatah-attained.

 

 

     By fasting on Jayanti one attains a great kingdom and eternal fame, enjoys the pleasures of the earth, and at the end enters the spiritual world of Lord Vishnu.

 

 

Text 321

 

dharmam artham ca kamam ca

     muktim ca muni-pungava

dadati vanchitan kaman

     shravane masi cashtami

 

     dharmam-piety; artham-wealth; ca-and; kamam-sense gratification; ca-and; muktim-liberation; ca-and; muni-pungava-O best of sages; dadati-gives; vanchitan-desires; kaman-pleasures; shravane-in Sravana; masi-month; ca-and; ashtami-the ashtami.

 

 

     O best of sages, the ashtami day of the month of Shravana brings piety, wealth, sense gratification, and liberation. It fulfills all desires.

 

Text 322

 

janmashtami-vratam ye vai

     prakurvanti narottamah

karayanti ca viprendra

     lakshmis tesham sada sthira

 

     janmashtami-vratam-the vow of Janmashtami; ye-who; vai-indeed; prakurvanti-do; narottamah-the best of people; karayanti-cause to do; ca-and; viprendra-O king of brahmanas; lakshmih-the goddess of fortune; tesham-of them; sada-always; sthira-steady.

 

 

     O king of brahmanas, Goddess Lakshmi always stays among those great souls who observe the vow of Janmashtami.

 

 

Text 323

 

na vedair na puranaish ca

     maya drishtam maha-mune

yat-samam cadhikam vapi

     krishna-janmashtami-vratat

 

     na-not; vedaih-by the Vedas; na-not; puranaih-by the Puranas; ca-and; maya-by me; drishtam-seen; maha-mune-O great sage; yat-samam-equal to that; ca-and; adhikam-better; va-or; api-also; krishna-janmashtami-vratat-than the vow of Krishna-janmashtami.

 

 

     O great sage, I have not seen anything in the Vedas or the Puranas equal to or better than the vow of Shri Krishna-janmashtami.

 

Text 324

 

niyama-stham naram drishtva

     janmashtamyam dvijottama

vivarna-vadano bhutva

     tal-lipim marjayed yamah

 

     niyama-stham-restraining the senses; naram-a person; drishtva-seeing; janmashtamyam-on Janmashtami; dvijottama-O best of brahmanas; vivarna-without color; vadanah-face; bhutva-becopming; tal-lipim-the writing of him; marjayet-wipes away; yamah-Yamaraja.

 

 

     O best of brahmanas, when he sees a self-controlled person observing the vow of Janmashtami, Yamaraja, his face turned white, at once erases what is written of him.

 

 

Text 325

 

kim ca

 

vratenaradhya tam devam

     devaki-sahitam harim

tyaktva yama-patham ghoram

     yati vishnoh param padam

 

     kim ca-furthermore; vratena-with a vow; aradhya-worshiping; tam-Him; devam-the Supreme Personality of Godhead; devaki-sahitam-with Devaki; harim-Lord Krishna; tyaktva-leaving; yama-patham-the path to Yama; ghoram-horrible; yti-goes; vishnoh-of Lord Vishnu; param-to the supreme; padam-abode.

 

 

     It is also said:

 

     A person who with a vow worships Lord Krishna and Devaki leaves the horrible path to Yamaloka and goes to the supreme abode of Lord Vishnu.

 

Text 326

 

smaranam vasudevasya

     mrityu-kale bhaven mune

sidhyanti sarva-karyani

     krite janmashtami-vrate

mamajnaya kurudhvam

     taj-jayantim muktaye tatha

 

     smaranam-remembering; vasudevasya-of Lord Krishna; mrityu-kale-at the moment of death; bhavet-does; mune-O sage; sidhyanti-becomes perfect; sarva-karyani-all duties; krite-done; janmashtami-vrate-in the vow of Janmashtami; mama-of Me; ajnaya-by the order; kurudhvam-please do; taj-jayantim-Janmashtami; muktaye-for liberation; tatha-so.

 

 

     O sage, a person who at the moment of his death remembers Lord Krishna, attains perfection. In the same way when a person follows the vow of Janmashtami, all he has done becomes perfect. Therefore, by my order, please observe the vow of Janmashtami and thus attain liberation from this world of birth and death.

 

 

Text 327

 

brahma-khande shri-sutoktau ca tad-vrata-mahimanuvarnanante

 

ity etat kathitam ashesha-shastra-guhyam

     shri-krishna-vrata-mahimanuvarnanam yat

shrutvaitat sakrid api patakair vimukto

     dehante vrajati naro murari-lokam

 

     brahma-khande-in the Brahma-khanda; shri-suta-of Shri Suta; uktau-in the statement; ca-and; tad-vrata-mahimanuvarnanante-after describing the glories of that vow; iti-thsu; etat-this; kathitam-said; ashesha-shastra-guhyam-hidden in all the scriptures; shri-krishna-vrata-mahimanuvarnanam-the descriptionj of the glories of this vow to please Lord Krishna; yat-what; shrutva-hearing; etat-this; sakrit-once; api-even; patakaih-by sins; vimuktah-freed; dehante-at the end of the body; vrajati-goes; narah-a pwerson; murari-lokam-to the world of Lord Krishna.

 

 

     In the Brahma-khanda, after describing the glories of this vow, Shri Suta Gosvami says:

 

     Thus I have described the glories of the Shri Krishna-Janmashtami vow, which is very confidential and hidden in all the scriptures. By once hearing this description a person becomes free from all his sins. At the end of his body he goes to the world of Lord Krishna.

 

Text 328

 

atha shri-janmashtami-vrata-nirnayah

 

krishnopasyashtami bhadre

     rohiny-adhya maha-phala

nishithe 'trapi kim cendau

     jne vapi navami-yuta

 

     atha-now; shri-janmashtami-vrata-nirnayah-following the vow of Janmashtami; krishna-Lord Krishna; upasya-to be worshiped; ashtami-the astami; bhadre-in the month of Bhadra; rohiny-adhya-opulent with the star Rophini; maha-phala-a great result; nishithe-in the middle of the night; atra-here; api-also; kim-what?; ca-and; indau-in the moon; jne-knowing; va-or; api-also; navami-yuta-with the navami.

 

 

     The Method of Observing Janmashtami

 

     When at midnight of Janmashtami in the month of Bhadra the star Rohini is conjoined with the moon, that Janmashtami brings a specially great result. Janmashtami also brings a great result when it falls on a Monday or a Wednesday, or when there is a navami-yoga.

 

 

Text 329

 

atha rohini-yukta-janmashtami

 

vishnu-rahasye

 

prajapatyarksha-samyukta

     krishna nabhasi cashtami

muhurtam api labhyeta

     saivoposhya maha-phala

 

     atha-now; rohini-yukta-janmashtami-Janmashtami with Rohini; vishnu-rahasye-in the Vishnu-rahasya; prajapatyarksha-the star Rohini; samyukta-with; krishna-dark; nabhasi-in the sky; ca-and; ashtami-astami; muhurtam-moment; api-even; labhyeta-is attained; sa-that; eva-indeed; uposhya-to be fasted; maha-phala-a greta result.

 

 

     Janmashtami When Rohini Is Conjoined With the Moon

 

     In the Vishnu-rahasya it is said:

 

     When on the ashtami of the dark fortnight the star Rohini is conjoined with the moon for even a single muhurta, fasting on that ashtami day brings a great result.

 

Text 330

 

muhurtam apy aho-ratre

     yasmin yuktam tu labhyate

ashtamya rohini-riksham

     tam su-punyam upavaset

 

     muhurtam-a muhurta; api-even; aho-ratre-day and night; yasmin-in which; yuktam-joined; tu-indeed; labhyate-is obtained; ashtamya-of the astami; rohini-riksham-the star Rohini; tam-that; su-punyam-very sacred; upavaset-should fast.

 

 

     When on the ashtami the star Rohini is conjoined with the moon for even a single muhurta of the day or night, that time is very sacred. On that day one should observe a fast.

 

 

Text 331

 

kim ca tatraiva

 

ashtami krishna-pakshasya

     rohini-riksha-samyuta

bhavet praushtha-pade masi

     jayanti nama sa smrita

 

     kim ca-furthermore; tatra-there; eva-inded; ashtami-ashtami; krishna-pakshasya-of the krishna-paksa; rohini-riksha-samyuta-with the star Rohini; bhavet-is; praushtha-pade-Bhadra; masi-in the month; jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; smrita-considered.

 

 

     In that scripture it is also said:

 

     When the star Rohini is conjoined with the moon on the Krishna-paksha ashtami of the month of Bhadra, that day is called Jayanti.

 

Text 332

 

vishnu-dharmottare

 

rohiny-riksham yada krishna-

     pakshe 'shtamyam dvijottama

jayanti nama sa prokta

     sarva-papa-hara tithih

 

     vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; rohiny-riksham-with the star Rohini; yada-when; krishna-pakshe-in the Krishna-paksa; ashtamyam-on the ashtami; dvijottama-O best of brahmanas; jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; prokta-said; sarva-papa-hara-removing all sins; tithih-say.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda it is said:

 

     O best of brahmanas, when the star Rohini is conjoined with the moon on the Krishna-paksha ashtami of the month of Bhadra, that day is called Jayanti. That day removes all sins.

 

 

Text 333

 

yad balye yac ca kaumare

     yauvane vardhake tatha

bahu-janma-kritam papam

     hanti soposhita tithih

 

     yat-what; balye-in childhoopd; yat-what; ca-and; kaumare-in kumara; yauvane-in youth; vardhake-in maturity; tatha-so; bahu-many; janma-births; kritam-done; papam-sin; hanti-kills; sa-with; uposhita-fasting; tithih-day.

 

 

     By fasting on that day one destroys many births' sins of childhood, youth, and maturity.

 

Text 334

 

skande

 

prajapatyena samyukta

     ashtami tu yada bhavet

shravane bahule pakshe

     sarva-papa-pranashini

 

     skande-in the Skanda Purana; prajapatyena-the star Rohini; samyukta-with; ashtami-ashtami; tu-indeed; yada-when; bhavet-is; shravane-in the month of Sravana; bahule pakshe-in the Krishna-paksa; sarva-papa-pranashini-destroying all sins.

 

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     When the star Rohini is conjoined with the moon on the krishna-paksha of the Shravana month, that day destroys all sins.

 

 

Text 335

 

jayam punyam ca kurute

     jayantim tena tam viduh

 

     jayam-victory; punyam-piety; ca-and; kurute-does; jayantim-Jayanti; tena-by that; tam-that; viduh-they know.

 

 

     Because it brings victory (jaya) and piety, the wise call that day "Jayanti".

 

Text 336

 

vishnu-purane

 

krishnashtamyam bhaved yatra

     kalaika rohini nripa

jayanti nama sa jneya

     uposhya sa prayatnatah

 

     vishnu-purane-in the Vishnu Purana; krishnashtamyam-on krishnashtami; bhavet-is; yatra-where; kala-phase; eka-one; rohini-Rohini; nripa-O king; jayanti-Jayanti; nama-called; sa-that; jneya-to be known; uposhya-to be fasted; sa-that; prayatnatah-carefully.

 

 

     In the Vishnu Purana it is said:

 

     O king, when, on the ashtami of the krishna-paksha, the star Rohini is conjoined with the moon for even a single kala, that day is called Jayanti. One should carefully fast on that day.

 

 

Text 337

 

sapta-janma-kritam papam

     rajan yat tri-vidham nrinam

tat phalayati govindas

     titthau tasyam tu bhavitah

 

     sapta-janma-kritam-done in seven births; papam-sin; rajan-O king; yat-what; tri-vidham-three kinds; nrinam-of the people; tat-that; phalayati-gives result; govindah-Lord Krishna; tithau-day; tasyam-on that; tu-indeed; bhavitah-meditated upon.

 

 

     O king, Lord Govinda destroys seven births of the three kinds of sins for one who worships Him or meditates on Him during that day.

 

Text 338

 

upavasash ca tatrokto

     maha-pataka-nashanah

jayantyam jagati-pala

     vidhinatra na samshayah

 

     upavasah-fasting; ca-and; tatra-there; uktah-said; maha-pataka-nashanah-destroying the greatest sins; jayantyam-on Jayanti; jagati-the world; pala-protector; vidhina-by rules; atra-here; na-no; samshayah-doubt.

 

 

     O king, proper fasting on Jayanti destroys the greatest sins. Of this there is no doubt.

 

 

Text 339

 

tretayam dvapare caiva

     rajan krita-yuge tatha

rohini-samyuta ceyam

     vidvadbhih samuposhita

 

     tretayam-in Treta-yuga; dvapare-in Dvapara-yuga; ca-and; eva-indeed; rajan-O king; krita-yuge-in Satya-yuga; tatha-so; rohini-samyuta-with Rohini; ca-and; iyam-this; vidvadbhih-by the wise; samuposhita-to be fasted.

 

 

     O king, wise persons in Satya, Treta, and Dvapara yuga fast on that day, when Rohini is conjoined with the moon.

 

Text 340

 

agni-purane

 

ardha-ratrad adhash cordhvam

     kalaya va yada bhavet

jayanti nama sa prokta

     sarva-papa-pranashini

 

     agni-purane-in the Agni Purana; ardha-ratrat-from half the night; adhah-below; ca-and; urdhvam-above; kalaya-by a kala; va-or; yada-when; bhavet-is; jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; prokta-said; sarva-papa-pranashini-destroying all sins.

 

 

     In the Agni Purana it is said:

 

     When for one kala before or after the middle of the night the star Rohini is conjoined with the moon, that day is called Jayanti, a day that destroys all sins.

 

 

Text 341

 

atha ardha-ratra-yuta janmashtami

 

bhavishya-vishnudharmayoh

 

rohinyam ardha-ratre ca

     yada krishnashtami bhavet

tasyam abhyarcanam shaure

     hanti papam tri-janma-jam

 

     atha-now; ardha-ratra-yuta-with the middle of the night; janmashtami-Janmashtami; bhavishya-vishnudharmayoh-in the Bhavisya and Vishnu-dharma Puranas; rohinyam-when Rohini; ardha-ratre-in the middle of the night; ca-and; yada-when; krishnashtami-Janmashtami; bhavet-is; tasyam-then; abhyarcanam-worship; shaure-O descendent of King Durasena; hanti-kills; papam-sin; tri-janma-jam-created in three births.

 

 

     Janmashtami When the Star Rohini Is Conjoined With the Moon in the Middle of the Night

 

     In both the Bhavishya and Vishnu-dharma Puranas it is said:

 

     O descendant of Shurasena, when one worships Lord Krishna on a Krishnashtami day when the star Rohini is conjoined with the moon in the middle of the night, that worship destroys the sins of three births.

 

Text 342

 

prajapatyarksha-samyukta

     krishna nabhasi cashtami

sopavaso hareh pujam

     tatra kritva na sidati

ardha-ratre ca yoge 'yam

     tarapaty-udaye sati

 

     prajapatyarksha-samyukta-with the star Rohini; krishna-Krishna; nabhasi-in the sky; ca-and; ashtami-ashtami; sopavasah-with fasting; hareh-of Lord Krishna; pujam-worship; tatra-there; kritva-doing; na-not; sidati-stays; ardha-ratre-in the middle of the night; ca-and; yoge-in ¨yoga; ayam-this; tarapati-of the moon; udaye-the rising; sati-being.

 

 

     When the star Rohini is conjoined with the moon on the Krishna-paksha ashtami, one should fast and worship Lord Hari. This is so even if the rising moon is not conjoined with Rohini in the middle of the night.

 

 

Texts 343 and 344

 

 

kim ca

 

rohini-sahita krishna

     masi bhadra-pade 'shtami

ardha-ratrad adhash cordhvam

     kalayapi yada bhavet

 

tatra jato jagan-nathah

     kaushtubhi harir avyayah

tam evopavaset kalam

     kuryat tatraiva jagaram

 

     kim ca-furthermore; rohini-sahita-with Rohini; krishna-Krishna; masi-in the month; bhadra-pade-of Bhadra; ashtami-ther ashtami; ardha-half; ratrat-night; adhah-below; ca-and; urdhvam-above; kalaya-by a kala; api-also; yada-when; bhavet-may be; tatra-there; jatah-born; jagan-nathah-the master ofn the universes; kaushtubhi-who wears a Kaustubha jewel; harih-Lord Krishna; avyayah-eternal and infallible; tam-that; eva-indeed; upavaset-should fast; kalam-time; kuryat-should do; tatra-there; eva-indeed; jagaram-vigil.

 

 

     It is also said:

 

     When for one kala before or after the middle of the night the star Rohini is conjoined with the moon on the krishna-paksha ashtami of the month Bhadra, that is the moment of the birth of Lord Hari, the infallible Supreme Personality of Godhead, who is the master of the universes, and who is decorated with the Kaustubha jewel. On that day one should fast and keep an all-night vigil.

 

 

Text 345

 

jayanti nama sa ratris

     tatra jato janardanah

niyatatma shucih snatva

     pujam tatra pravartayet

 

     jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; ratrih-night; tatra-there; jatah-born; janardanah-Lord Krishna; niyatatma-self-controlled; shucih-pure; snatva-bathing; pujam-worship; tatra-then; pravartayet-should perform.

 

 

     On that night, which bears the name Jayanti, Lord Krishna was ¨born. At that time a self-controlled and pure-hearted person should bathe himself and then worship Lord Krishna.

 

Text 346

 

vahni-purane

 

sama-yoge tu rohinya

     nishithe raja-sattama

samajayata govindo

     bala-rupi catur-bhujah

tasmat tam pujayet tatra

     yatha-vittanusaratah

 

     vahni-purane-in the Agni Purana; sama-yoge-conjoined; tu-indeed; rohinya-with Rohini; nishithe-in the middle of the night; raja-sattama-O best of kings; samajayata-was born; govindah-Krishna; bala-rupi-in the form of a child; catur-bhujah-with four arms; tasmat-then; tam-Him; pujayet-should worship; tatra-there; yatha-vittanusaratah-as one has the wealth.

 

 

     In the Agni Purana it is said:

 

     O best of kings, in the middle of the night, at a time when the star Rohini was conjoined with the moon, Lord Govinda was born as a four-armed infant. At that time one should worship the Lord in a way appropriate to one's own wealth.

 

 

Text 347

 

bhavishyottare

 

masi bhadra-pade 'shtamyam

     krishna-pakshe 'rdha-ratrake

shashanke vrisha-rashi-sthe

     prajapatyarksha-samyute

uposhito 'rcayet krishnam

     yashodam devakim tatha

 

     bhavishyottare-in the Bhavisya Purana, Uttara-khanda; masi-in the month; bhadra-pade-of Bhadra; ashtamyam-on the ashtami; krishna-pakshe-on the Krishna-paksa; ardha-ratrake-in the middle of the night; shashanke-the moon; vrisha-rashi-sthe-in Taurus; prajapatyarksha-samyute-withthe star Rohini; uposhitah-fasting; arcayet-should worship; krishnam-Lord Krishna; yashodam-Yashoda; devakim-Devaki; tatha-so.

 

 

     In the Bhavishya Purana, Uttara-khanda it is said:

 

     On the krishna-paksha ashtami of the month of Bhadra, in the middle of the night, when the moon is with the star Rohini in Taurus, one should fast and worship Lord Krishna along with Yashoda and Devaki.

 

Text 348

 

kim ca

 

masi bhadra-pade 'shtamyam

     nishithe krishna-pakshake

shashanke vrisha-rashi-sthe

     rikshe rohini-samjnake

yoge 'smin vasudevad dhi

     devi devam ajijanat

 

     kim ca-furthermore; masi-in the month; bhadra-pade-of Bhadra; ashtamyam-on the astmami; nishithe-in the middle of the night; krishna-pakshake-in the Krishna-paksa; shashanke-the moon; vrisha-rashi-sthe-in taurus; rikshe-the star; rohini-samjnake-named Rohini; yoge-in conjunction; asmin-in this; vasudevat-from Vasudeva; hi-indeed; devi-Devaki; devam-the Supreme Personality of Godhead; ajijanat-gave birth.

 

 

     It is also said:

 

     On the krishna-paksha ashtami of the month of Bhadra, in the middle of the night, when the moon was with the star Rohini in Taurus, Devaki gave birth to the Supreme Personality of Godhead, who was begotten by Maharaja Vasudeva.

 

 

Text 349

 

tasmat sampujayed atra

     shucih samyag-uposhitah

 

     tasmat-therefore; sampujayet-one should worship; atra-then; shucih-pure; samyag-uposhitah-properly fasting.

 

 

     On that day a pure-hearted person should properly fast and worship Lord Krishna.

 

Text 350

 

padme

 

preta-yonim gatanam tu

     pretatvam nashitam naraih

yaih kritva shravane masi

     ashtami rohini-yuta

 

     padme-in the Padma Purana; preta-yonim-birth as a preta; gatanam-attained; tu-indeed; pretatvam-status as a preta; nashitam-dcestroyed; naraih-by people; yaih-who; kritva-doing; shravane-of Sravabna; masi-in the month; ashtami-the ashtami; rohini-yuta-with Rohini.

 

 

     In the Padma Purana it is said:

 

     Ghosts who observe the ashtami when Rohini is conjoined with the moon in the month of Shravana become free from having to be ¨ghosts.

 

 

Text 351

 

kim punar budha-varena

     somenapi visheshatah

kim punar navami-yukta

     kula-kotyas tu mukti-da

 

     kim-what?; punah-more; budha-varena-by Wednesday; somena-by the moon; api-also; visheshatah-especially; kim-what?; punah-more; navami-navami; yukta-with; kula-kotyah-ten million relatives; tu-indeed; mukti-da-giving liberation.

 

 

     How much more is this true when this day falls on a Wednesday or Monday? How much more is this true when this day is joined with the navami? At that time this day brings liberation to ten million of one's kinsmen.

 

Text 352

 

skande

 

udaye cashtami kincin

     navami sa-kala yadi

bhavate budha-samyukta

     prajapatyarksha-samyuta

api varsha-shatenapi

     labhyate va na va vibho

 

     skande-Skanda; udaye-rising; ca-and; ashtami-ashtami; kincit-something; navami-navami; sa-kala-with the kala; yadi-if; bhavate-is; budha-samyukta-with mercury; prajapatyarksha-samyuta-with Rohini; api-also; varsha-shatena-with a hundred years; api-also; labhyate-is attained; va-or; na-not; va-or; vibhah-O almighty Lord.

 

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     If a kala of the navami is present in the ashtami, and if both Mercury and Rohini are conjoined with the moon, that is a very rare occurrence. Such a time may come after a hundred years, or then, O almighty Lord, it may not come, even after a hundred years.

 

 

Text 353

 

bhavishye ca

 

navamyam yoga-nidraya

     janmashtamyam hares tatah

navamya sahitoposhya

     rohini-budha-samyuta. iti.

 

     bhavishye-in the Bhavisya Purana; ca-and; navamyam-on the ¨navami; yoga-nidraya-with yoga-nidra; janmashtamyam-on Janmashtami; hareh-of Lord Krishna; tatah-then; navamya-by the navami; sahitoposhya-to be fasted; rohini-budha-samyuta-with Rohini and Mercury; iti-thus.

 

 

     In the Bhavishya Purana it is said:

 

     One should fast on Krishna-janmashtami when there is navami and yoga-nidra and when Rohini and Mercury are conjoined with the moon.

 

Text 354

 

induh purve 'hani jne va

     pare ced rohini-yuta

kevala cashtami vriddha

     soposhya navami-yuta

 

     induh-the moon; purve-on the previous; ahani-day; jne-Mercury; va-or; pare-on the nexct; cet-if; rohini-yuta-with Rohini; kevala-alone; ca-and; ashtami-ashtami; vriddha-increased; soposhya-increased; navami-yuta-with the navami.

 

 

     One should fast on the ashtami when on the previous day the moon is conjoined with Mercury, or when on the following day the moon is conjoined with Rohini, or when the ashtami is joined with the navami.

 

 

Text 355

 

tatha ca padme

 

muhurtenapi samyukta

     sampurna cashtami bhavet

kim punar navami-yukta

     kula-kotyas tu mukti-da

 

     tatha-so; ca-and; padme-in the Padma Purana; muhurtena-with a muhurta; api-even; samyukta-conjpined; sampurna-full; ca-and; ashtami-ashtami; bhavet-is; kim-what?; punah-more; navami-yukta-with the navami; kula-kotyah-ten million relatives; tu-indeed; mukti-da-giving liberation.

 

 

     How much more is this true when on the ashtami even for a muhuta the moon is conjoined with Rohini and this day is joined with the navami? At that time this day brings liberation to ten million of one's kinsmen.

 

Text 356

 

sutoktau ca

 

masi bhadra-pade krishna

     ashtami navami bhavet

pujyashtami tatah pumbhih

     stribhish capi visheshatah

 

     suta-of Suta Gosvami; uktau-in the statement; ca-and; masi-in the month; bhadra-pade-of Bhadra; krishna-Krishna; ashtami-ashtami; navami-navami; bhavet-is; pujya-to be worshiped; ashtami-ashtami; tatah-then; pumbhih-by men; stribhih-by women; ca-and; api-and; visheshatah-especially.

 

 

     Shri Suta Gosvami explains:

 

     When in the month of Bhadra the krishna-paksha ashtami is joined with the navami, that ashtami should be worshiped by all men and women.

 

 

Text 357

 

rohiny-ader viyuktapi

     soposhya kevalashtami

tat-tad-yogas tu vaisishtye

     vrata-lopo 'nyatha bhavet

 

     rohiny-adeh-beginning with Rohini; viyukta-separtaed; api-even; soposhya-tpo be fasted; kevala-only; ashtami-ashtami; tat-tad-yogah-conjoined to that; tu-but; vaisishtye-specifically; vrata-of the vow; lopah-omission; anyatha-otherwise; bhavet-should be.

 

 

     Even if the auspicious conjunction of Rohini and other luminaries are not present, one should still fast on Janmashtami. However, in the absence of these especially auspicious situations it is possible not to observe the vow.

 

Text 358

 

ittham shuddhaiva likhita

     yogad bahu-vidhashtami

tyajya viddha ca saptamya

     sa viddhaikadashi yatha    

 

     ittham-thus; shuddha-pure; eva-indeed; likhita-written; yogat-from yoga; bahu-vidha-many kinds; ashtami-ashtamis; tyajya-to be abandoned; viddha-wounded; ca-and; saptamya-by the saptami; sa-and; viddha-wounded; ekadashielkadasi; yatha-as.

 

 

     In this way the many different kinds of pure ashtamis are described in the writing of the scriptures. However, when it is mixed with the saptami, the ashtami should not be observed. This is like an ekadashi that should not observed.

 

 

Text 359

 

atha saptami-viddha-janmashtami-nishedhah

 

brahma-vaivarte

 

varjaniya prayatnena

     saptami-sahitashtami

sa-rkshapi na kartavya

     saptami-samyutashtami

 

     atha-; saptami-viddha-viddha by the saptami; janmashtami-Janmashtami; nishedhah-forbidden; brahma-vaivarte-in Brahma-vaivarta Purana; varjaniya-to be avoided; prayatnena-carefully; saptami-sahitashtami-the saptami; sa-rksha-with the star; api-even; na-not; kartavya-to be done; saptami-samyuta-with the saptami; ashtami-the ashtami.

 

 

     When It Is Viddha by the Saptami, Janmashtami Should Not Be Observed

 

     In the Brahma-vaivarta Purana it is said:

 

     One should carefully avoid the ashtami that is viddha by the saptami. Even if Rohini is conjoined with the moon, one should not observe an ashtami that is viddha by the saptami.

 

Text 360

 

padme

 

panca-gavyam yatha shuddham

     na grahyam madya-samyutam

ravi-viddha tatha tyajya

     rohini-sahita yadi

 

     padme-in the Padma Purana; panca-gavyam-pancay-gavya; yatha-as; shuddham-pure; na-not; grahyam-to be ataken; madya-with wine; samyutam-mixed; ravi-viddha-wounded by the saptami; tatha-so; tyajya-to be rejected; rohini-sahita-with Rohini; yadi-if.

 

 

     In the Padma Purana it is said:

 

     As one should not accept pure panca-gavya if it is mixed with wine, so one should not observe Janmashtami if it is viddha by the saptami. This is so even if Rohini is conjoined with the moon.

 

 

Text 361

 

purva-viddha yatha nanda

     varjita shravananvita

tathashtamim purva-viddham

     sa-riksham ca vivarjayet

 

     purva-viddha-prteviously wounded; yatha-as; nanda-ekadashi; varjita-avoided; shravananvita-with Sravana; tatha-so; ashtamim-ashtami; purva-viddham-wounded by the previous; sa-riksham-with the star; ca-and; vivarjayet-should avoid.

 

 

     As ekadashi should not observed when it is viddha by the previous day, so Janmashtami should not be observed when it is viddha by the previous day. This is so even when the star Rohini is conjoined with the moon.

 

Text 362

 

varjaniya prayatnena

     saptami-samyutashtami

vina rikshena kartavya

     navami-samyutashtami

 

     varjaniya-to be avoided; prayatnena-carefully; saptami-samyutashtami-Janmashtami viddha by the saptami; vina-with; rikshena-the star; kartavya-to be done; navami-samyutashtami-Janmashtami viddha by the navami.

 

 

     One should take care not to observe Janmashtami when it is viddha by the saptami. However one should observe Janmashtami when it is viddha by the navami. This is true even if the star Rohini is not conjoined with the moon.

 

 

Text 363

 

aviddhayam sa-rikshayam

     jato devaki-nandanah

 

     aviddhayam-not viddha; sa-rikshayam-with the star; jatah-born; devaki-nandanah-the son of Devaki.

 

 

     Lord Krishna, the son of Devaki, was born when the ashtami was not viddha and when the star Rohini was conjoined with the moon.

 

Text 364

 

vasare va nishardhe va

     saptamyam ca yadashtami

purva-mishra tada tyajya

     prajapatyarksha-samyuta

 

     vasare-in the day; va-or; nishardhe-in the middle of the night; va-or; saptamyam-on the saptami; ca-and; yada-when; ashtami-the ashtami; purva-mishra-mixed with the previous day; tada-then; tyajya-to be rejected; prajapatyarksha-samyuta-with the star Rohini.

 

 

     If, during the day or in the middle of the night, the ashtami is mixed with the saptami, that ashtami should not be observed, even if the star Rohini is conjoined with the moon.

 

 

Text 365

 

padme

 

janmashtamim purva-viddham

     sa-riksham sa-kalam api

vihaya navamim shuddham

     uposhya vratam acaret

 

     padme-in the Padma Purana; janmashtamim-Janmashtami; purva-viddham-viddha by the previous day; sa-riksham-with the star; sa-kalam-with a kala; api-even; vihaya-rejecting; navamim-navami; shuddham-pure; uposhya-fasting; vratam-vow; acaret-should observe.

 

 

     In the Padma Purana it is said:

 

     If it is viddha by the previous day, Janmashtami should not be observed. This is true even if it is sa-kala and even if the star Rohini is conjoined with the moon. In that situation one should fast and observe the vow on the pure navami instead of on the ashtami.

 

Text 366

 

sa-kalapi sa-rikshapi

     navami-samyutapi ca

janmashtami purva-viddha

     na kartavya kadacana

 

     sa-kala-with kala; api-even; sa-riksha-with the star; api-even; navami-samyuta-with the navami; api-even; ca-and; janmashtami-Janmashtami; purva-by the previous day; viddha-viddhq; na-not; kartavya-to be done; kadacana-ever.

 

 

     Even if it is sa-kala and even if the star Rohini is conjoined with the moon, Janmashtami should never be observed on an ashtami that is viddha by the previous day.

 

 

Text 367

 

palavedhe tu viprendra

     saptamya cashtamim tyajet

suraya binduna sprishtam

     gangambhah-kalasam yatha

 

     palavedhe-for a moment; tu-but; viprendra-O king of brahmanas; saptamya-with the saptami; ca-and; ashtamim-ashtami; tyajet-sghould abandon; suraya-with wine; binduna-with adrop; sprishtam-touched; gangambhah-kalasam-a pot of Ganges water; yatha-as.

 

 

     As one should reject a pitcher of Ganges water that has been touched by a single drop of liquor, so one should reject a Janmashtami touched for even a moment by the saptami.

 

Text 368

 

vina rkshena kartavya

     navami-samyutashtami

sa-rikshapi na kartavya

     saptami-samyutashtami

 

     vina-without; rkshena-the star; kartavya-to be done; navami-samyuta-with the navami; ashtami-ashtami; sa-riksha-with the star; api-even; na-not; kartavya-to be done; saptami-samyuta-with the saptami; ashtami-ashtami.

 

 

     Even if the star Rohini is not conjoined with the moon, one should observe the Janmashtami that is touched by the navami. But, even if the star Rohini is conjoined with the moon, one should not observe the Janmashtami that is touched by the saptami.

 

 

Text 369

 

tasmat sarva-prayatnena

     tyajyam evashubham budhaih

vedhe punya-kshayam yati

     tamah suryodaye yatha

 

     tasmat-there; sarva-prayatnena-with all care; tyajyam-to be avoided; eva-in deed; ashubham-inauspicious; budhaih-by the wise; vedhe-a moment; punya-of piety; kshayam-destruction; yati-attains; tamah-darkness; surya-of the sun; udaye-in the rising; yatha-as.

 

 

     Therefore the wise should carefully avoid celebrating Janmashtami at that inauspicious time. By celebrating at that time all one's piety is at once destroyed in the same way the darkness of night is destroyed when the sun rises.

 

Text 370

 

yajnavalkya-smritau

 

sampurna cardha-ratre tu

     rohini yadi labhyate

kartavya sa prayatnena

     purva-viddham vivarjayet. iti.

 

     yajnavalkya-smritau-in the Yajnavalkya-smrti; sampurna-full; ca-and; ardha-ratre-in the middle of the night; tu-indeed; rohini-Rohini; yadi-if; labhyate-is attained; kartavya-to be done; sa-that; prayatnena-with care; purva-viddham-viddha by the previous day; vivarjayet-should avoid; iti-thus.

 

 

     In the Yajnavalkya-smriti it is said:

 

     Even if the star Rohini is perfectly conjoined with the moon in the middle of the night, an ashtami that is viddha by the previous day should not be celebrated.

 

 

Text 371

 

yac ca vahni-puranadau

     proktam viddhashtami-vratam

avaishnava-param tac ca

     kritam tad deva-mayaya

 

     yat-what; ca-aznd; vahni-puranadau-in the Agni Purana and other scriptures; proktam-said; viddhashtami-vratam-an ashtami that is viddha;; avaishnava-param-not dear to the Vaishnavas; tat-that; ca-and; kritam-done; tat-that; deva-mayaya-by the illusory potency of the Lord.

 

 

     In the Agni Purana and other scriptures it is said that the ashtami that is viddha in this way is not dear to the Vaishnavas. Such an ashtami is a creation of the Lord's illusory potency, maya.

 

Text 372

 

tatha ca skande

 

pura devair rishi-ganaih

     sva-pada-cyuti-shankaya

saptami-vedha-jalena

     gopitam hy ashtami-vratam

 

     tatha-so; ca-and; skande-in the Skanda Purana; pura-previously; devaih-by the demigods; rishi-ganaih-by the sages; sva-pada-from the status; cyuti-falling; shankaya-by the fear; saptami-of the spatami; vedha-of moments; jalena-by the network; gopitam-hidden; hi-indeed; ashtami-vratam-the vow odf the ashtami.

 

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     Fearing that they would fall from their exalted posts, in ancient times the demigods and sages carefully avoided observing this vow on an ashtami viddha by the saptami.

 

 

Text 373

 

iyam pramanikaih krishna-

     devacaryadi-vaishnavaih

vyavasthanya ca nirnita

     likhitacaratah satam

 

     iyam-this; pramanikaih-by the evidence; krishna-devacarya-Krishnadevacarya; adi-beginning with; vaishnavaih-by the Vaishnavas; vyavastha-situation; anya-another; ca-and; nirnita-concluded; likhita-written; acaratah-from the activities; satam-of the saintly devotees.

 

 

     In this way, following the evidence presented by Shri Krishnadevacarya and other saintly Vaishnavas and also following the practical actions of the great devotees, the way of observing Janmashtami and other holy days is described in this book.

 

Text 374

 

shuddha ca rohini-yukta

     purve 'hani paratra ca

ashtamy uposhya purvaiva

     tithi-bhante ca paranam

 

     shuddha-pure; ca-and; rohini-yukta-with Rohini; purve-on the previous; ahani-day; paratra-on the next; ca-and; ashtami-the ashtami; uposhya-to be fasted; purva-previous; eva-indeed; tithi-of the day; bha-of the star; ante-after; ca-and; paranam-breaking the fast.

 

 

     On a pure ashtami, when the star Rohini is conjoined with the moon and when the previous and following days are also pure, one should fast. One should break the fast after both the tithi and conjunction of the star Rohini have ended.

 

 

Texts 375 and 376

 

 

kevala-krishnopasana-shastre gautamiya-tantre tantra-diksham uddishya yathoktam

 

atha bhadrasitashtamyam

     pradurasit svayam harih

brahmana prarthitah purvam

     devakyam kripaya vibhuh

 

rohiny-rikshe shubha-tithau

     daityanam nasha-hetave

mahotsavam prakurvita

     yatnatas tad-dine shubhe

 

     kevala-krishnopasana-shastre-scripture describing pure devotional service to Lord Krishna; gautamiya-tantre-in the Gautamiya Tantra; tantra-Tantric; diksham-initiation; uddishya-in relation to; yatha-as; uktam-said; atha-then; bhadra-of the month of Bhadra; asita-in the Krishna-paksa; ashtamyam-on the ashtami; pradurasit-appeared; svayam-personally; harih-Lord Krishna; brahmana-by Brahma; prarthitah-requested; purvam-previously; devakyam-in Devaki; kripaya-mercifully; vibhuh-the Supreme Personality of Godhead; rohiny-rikshe-the star Rohini; shubha-tithau-on the auspicious day; daityanam-of the demigopds; nasha-hetave-for destructionm; mahotsavam-a great festival; prakurvita-should do; yatnatah-carefully; tad-dine-on that day; shubhe-auspicious.

 

 

     In the Gautamiya Tantra, which describes pure devotional service to Lord Krishna, in the course of describing Vaishnava tantric initiation, it is said:

 

     On the demigod Brahma's request, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, mercifully appeared in the womb of Devaki on the krishna-paksha ashtami of the month Bhadra, an auspicious day when the star Rohini was conjoined with the moon. The Lord's mission then was to kill the demons. One should carefully celebrate a great festival on that auspicious day.

 

 

Text 377

 

rajanyair brahmanair vaishyaih

     shudraish caiva sva-shaktitah

upavasah prakartavyo

     na bhoktavyam kadacana

 

     rajanyaih-by ksatriyas; brahmanaih-by brahmanas; vaishyaih-by vaisyas; shudraih-by sudras; caiva-and; sva-shaktitah-according to therir ability; upavasah-fasting; prakartavyah-to be done; na-not; bhoktavyam-to beeaten; kadacana-ever.

 

 

     On that day brahmanas, kshatriyas, vaishyas, and shudras should all observe a fast, each according to his own ability. At no time on that day should anything be eaten.

 

Text 378

 

krishna-janma-dine yas tu

     bhunkte sa tu naradhamah

nivasen narake ghore

     yavad ahuta-samplavam

 

     krishna-janma-dine-on the day of Lord Krishna's birth; yah-who; tu-indeed; bhunkte-eats; sa-he; tu-indeed; naradhamah-the lowest of men; nivaset-will reside; narake-in hell; ghore-horrible; yavat-as long as; ahuta-samplavam-the time of cosmic devastation.

 

 

     One who eats on the day of Lord Krishna's birth is the lowest of men. He will live in a horrible hell until the time when the material universe is destroyed.

 

 

Text 379

 

ashtami rohini-yukta

     cardha-ratram yada sprishet

uposhya tam tithim vidvan

     koti-yajna-phalam labhet

 

     ashtami-the ashtami; rohini-yukta-with Rohini; ca-and; ardha-half; ratram-the night; yada-when; sprishet-touches; uposhya-fasting; tam-that; tithim-day; vidvan-the wise; koti-yajna-phalam-the result of ten million yajnas; labhet-attains.

 

 

     A wise devotee who fasts on the ashtami when the star Rohini is conjoined with the moon at the middle of the night attains the result of performing ten million yajnas.

 

Text 380

 

somahni budha-vare va

     cashtami rohini-yuta

jayanti nama sa khyata

     tam labhet punya-sancayaih

 

     somahni-Monday; budha-vare-on Wednesday; va-or; ca-and; ashtami-the ashtami; rohini-yuta-with Rohini; jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; khyata-called; tam-that; labhet-attains; punya-sancayaih-with great piety.

 

 

     When the ashtami falls on a Monday or Wednesday when the star Rohini is conjoined with the moon, that day is called Jayanti. That day brings great piety.

 

 

Text 381

 

tasyam uposhya yat papam

     lokah koti-bhavodbhavam

vimucya nivased vipra

     vaikunthe viraje pure

 

     tasyam-on that day; uposhya-fastring; yat-what; papam-sin; lokah-the people; koti-bhavodbhavam-in ten million births; vimucya-becoming free; nivaset-resides; vipra-O brahmanas; vaikunthe-in the spiritual world; viraje-pure; pure-in the city.

 

 

     One who fasts on that day becomes free from the sins of ten million births. He resides in the pure spiritual world.

 

Text 382

 

ashtami navami-viddha

     uma-maheshvari-tithih

saivoposhya sada punya-

     kankshibhi rohinim vina

 

     ashtami-ashtami; navami-viddha-viddha by the navami; uma-maheshvari-tithih-the day of Goddess Uma; sa-that; eva-indeed; uposhya-to be fasted; sada-always; punya-piety; kankshibhih-by they who desire; rohinim-Rohini; vina-without.

 

 

     The ashtami viddha by the navami is also sacred to Goddess Uma. They who desire piety should fast on that day, even if the star Rohini is not conjoined with the moon.

 

 

Text 383

 

para-viddha sada karya

     purva-viddham tu varjayet

ashtami saptami-viddha

     hanyat punyam pura-kritam

 

     para-viddha-viddha by the following day; sada-always; karya-to be observed; purva-viddham-viddha by the previous day; tu-but; varjayet-should avoid; ashtami-ashtami; saptami-viddha-viddha by the saptami; hanyat-destroys; punyam-piety; pura-kritam-previous acquired.

 

 

     One should observe the Janmashtami that is viddha by the following day and one should not observe it when it is viddha by the previous day. When it is viddha by the previous day, the ashtami destroys one's previously acquired piety.

 

Text 384

 

brahma-hatya-phalam dadyad

     dhari-vaimukhya-karanat

kevalas tv arksha-yogena

     upavasa-sthitim vina

na yacchati shubham karyam

     munibhih parikirtitam

 

     brahma-hatya-phalam-the result of killing a brahmana; dadyat-gives; hari-vaimukhya-karanat-from being averse to Lord Krishna; kevalah-only; tu-indeed; arksha-yogena-with the star; upavasa-sthitim-fasting; vina-without; na-not; yacchati-gives; shubham-auspoiciousness; karyam-to be done; munibhih-by the sages; parikirtitam-glorified.

 

 

     One who, because he is averse to Lord Krishna, does not observe a fast on the Janmashtami when the star Rohini is conjoined with the moon attains the sinful reaction of murdering a brahmana. He does not attain the pious benefits described by the sages.

 

 

Text 385

 

pare 'hni paranam kuryat

     tithy-ante vatha rikshatah

 

     pare-on the following; ahni-day; paranam-breaking the fast; kuryat-should do; tithy-ante-at the end of the tithi; va-or; atha-then; rikshatah-from the star.

 

 

     On the following day one should break his fast. The fast should be broken either at the end of the tithi or at the end of the time when the star Rohini is conjoined with the moon.

 

Text 386

 

yad-riksham va tithir vapi

     ratrim vyapya vyavasthita

divase paranam kuryad

     anyatha patanam bhavet. iti

 

     yad-riksham-the star; va-or; tithih-the tithi; va-or; api-also; ratrim-the night; vyapya-extending; vyavasthita-situated; divase-in the day; paranam-breaking the fast; kuryat-should do; anyatha-otherwise; patanam-falling down; bhavet-may be; iti-thus.

 

 

     If either the tithi or the Rohini-moon conjunction extend through the entire night, then one should break his fast on the ¨following day. By failing to do this one falls down.

 

 

Text 387

 

uma-maheshvari-tithih. iti tat-samjnety arthah.

 

     uma-maheshvari-tithih-Uma-maheshvari-tithih; iti-thus; tat-samjna-named that; iti-thus; arthah-the meaning.

 

 

     This day is also called Uma-maheshvari-tithi.

 

Text 388

 

atra karanam yathoktam bhoja-rajiye

 

ashtamyam pujayec chambhum

     navamyam shaktir ijyate

tayor yoge tu samprapte

     dvayoh puja maha-phala. iti.

 

     atra-here; karanam-the reason; yatha-as; uktam-said; bhoja-rajiye-in the Bhoja-rajiya; ashtamyam-on the ashtami; pujayet-should worship; shambhum-Shambhu; navamyam-on the navami; shaktih-Shakti; ijyate-is worshiped; tayoh-of them; yoge-in the meeting; tu-indeed; samprapte-attained; dvayoh-of them both; puja-worship; maha-phala-great result; iti-thus.

 

 

     The reason this is so is given in the following words of the Bhoja-rajiya:

 

     On the ashtami one should worship Lord Shiva, and on the navami one should worship his potency. When these two holy days meet, the performance of worship brings a great result.

 

 

Text 389

 

atra kevalam ity adav

     uma-maheshvari tithih

tithih prokta saiva yasmad

     uposhyatvena nishcita

 

     atra-here; kevalam-only; iti-thus; adau-beginning; uma-maheshvari-Uma-maheshvari; tithih-day; tithih-day; prokta-said; sa-that; eva-indeed; yasmat-from which; uposhyatvena-because of being suitable for fasting; nishcita-is considered.

 

 

     The passage beginning with the word "kevalam" declares that this day is also called Uma-maheshvari-tithi. Therefore one should fast on this day (the ashtami that is viddha by the navami).

 

Text 390

 

api-shabdas tu tatra syad

     yad-uktam rohinim vina

tasmad atrapi saptamya

     viddhashtamy eva varjita

 

     api-shabdah-the word api; tu-indeed; tatra-there; syat-is; yad-uktam-said; rohinim-Rohini; vina-without; tasmat-therefore; atra-here; api-even; saptamya-by the saptami; viddha-viddha; ashtami-the ashtami; eva-indeed; varjita-to be avoided.

 

 

     The word "api" here means "even if the star Rohini is not conjoined with the moon." However, the ashtami should not be observed when it is viddha by the saptami.

 

 

Text 391

 

yad-riksham ceti yad-vakyam

     tat tu samanya-tad-yutau

prasangad uktam asmin hi

     viddha tyaktaiva sagraham

 

     yad-riksham-the star; ca-and; iti-thus; yad-vakyam-which statement; tat-that; tu-indeed; samanya-tad-yutau-with that; prasangat-from contact; uktam-said; asmin-in that; hi-indeed; viddha-viddha; tyakta-to be avoided; eva-indeed; sagraham-carefully.

 

 

     Therefore, even if the star Rohini is conjoined with the moon, one should take care not to observe an ashtami that is viddha by the saptami.

 

Text 392

 

shruti-lingadika-nyayac

     chruter eva hi mukhyata

tad evam ashtami-hanau

     vrata-lopah prasajyate

tan-nirastam purvam eva

     skanda-vakyanusaratah

 

     shruti-lingadika-nyayat-from the indications of Sruti-sastra; chruteh-from Sruti; eva-indeed; hi-indeed; mukhyata-predominence; tat-that; evam-thus; ashtami-ashtami; hanau-destroying; vrata-lopah-breaking the ow; prasajyate-is attached; tan-nirastam-leaving that; purvam-before; eva-indeed; skanda-vakyanusaratah-accroding to the words of Skanda Purana.

 

 

     Both the Shruti-shastra and the Skanda Purana affirm that one should not observe the ashtami that is viddha by the saptami.

 

 

Text 393

 

janmashtamim purva-viddham

     ity adyam yad-udiritam

nrisimha-paricaryayam

     drishtantash ca pradarshitah

 

     janmashtamim-Janmashtami; purva-viddham-viddha by the previous day; iti-thus; adyam-beginning; yad-udiritam-said; nrisimha-paricaryayam-in the Nrisimha-paricarya; drishtantah-an example; ca-and; pradarshitah-shown.

 

 

     This is described in the passage beginning with the words "Janmashtamim purva-viddham". The Nrisimha-paricarya also gives an example to show this.

 

Text 394

 

dashami-vedha-yogena

     shuddham hi dvadashi-vratam

saptamy-avedha-vedhokti-

     vyavastha ya krita paraih

nirasta sa pura devair

     ity adi vacaso balat

 

     dashami-vedha-yogena-with the touch of the dasami; shuddham-pure; hi-indeed; dvadashi-vratam-dvadasi vow; saptamy-a-not; vedha-vedhokti-vyavastha-with the saptami; ya-which; krita-done; paraih-by thers; nirasta-rejected; sa-that; pura-in ancient times; devaih-by the devas; iti-thus; adi-beginning; vacasah-of words; balat-by the power.

 

 

     A dvadashi that is viddha by the dashami is still pure. However, an ashtami that is viddha by the saptami is rejected. This is confirmed by the passage beginning with the words “nirasta sa pura devaih".

 

 

Text 395

 

vaishnavavaishnava-dvaidhad

     dvyasthaiva tad arhati

 

     vaishnava-of Vaishnavas; avaishnava-and non-Vaishnavas; dvaidhat-because of the difference; dvyastha-two positions; eva-indeed; tat-that; arhati-should be.

 

 

     It is because the Vaishnavas and non-Vaishnavas are different that there are two opinions about this.

 

Text 396

 

yata uktam agneya-vishnudharmayoh

 

dvau bhuta-sargau loke 'smin

     daiva asura eva ca

vishnu-bhaktah smrito daiva

     asuras tad-viparyayah

 

     yatah-because; uktam-said; agneya-vishnudharmayoh-in the Agni Purana and Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; dvau-two; bhuta- of the living beings; sargau-dispositions; loke-in the world; ¨asmin-in this; daiva-godly; asura-demonic; eva-certainly; ca-and; vishnu-bhaktah-a devotee of Lord Vishnu; smritah-remembered; daiva-godly; asurah-demonic tad-viparyayah-the oppoiste of that.

 

 

     In both the Agni Purana and the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, it is said:

 

     There are two classes of men in the created world. One consists of the demoniac and the other of the godly. The devotees of Vishnu are the godly, whereas those who are just the opposite are called demons.*

 

 

Text 397

 

atha janmashtami-parana-kala-nirnayah

 

shuddhayah kevalayash ca-

     shtami-vriddhau tu paranam

tithy-ante bhe 'dhike bhante

     dvi-vriddhau caika-bhedatah

 

     atha-now; janmashtami-parana-kala-nirnayah-the time of breaking the fast after Janmashtami; shuddhayah-pure; kevalayah-only; ca-and; ashtami-ashtami; vriddhau-in maturity; tu-indeed; paranam-breaking the fast; tithy-ante-at the end of the tithi; bhe-at the star; adhike-more; bhante-at rthe star; dvi-two; vriddhau-mature; ca-and; eka-one; bhedatah-because of the difference.

 

 

     The Time of Breaking the Janmashtami Fast

 

     When the pure ashtami comes to an end, one should break the fast. The fast may be broken at the end of the tithi or at the end of the Rohini-moon conjunction.

 

Text 398

 

tatha ca vahni-purane

 

bhante kuryat tither vapi

     shastam bharata paranam

 

     tatha-so; ca-and; vahni-purane-in the Agni Purana; bhante-the star; kuryat-should do; titheh-of the tithi; va-or; api-also; shastam-renjoined; bharata-O Bharata; paranam-breaking the fast.

 

 

     In the Agni Purana it is said:

 

     O descendant of Bharata, one may break the fast at the end of the tithi or at the end of the Rohini-moon conjunction.

 

 

Text 399

 

kim ca

 

rohini-samyuta ceyam

     vidvadbhih samuposhita

viyoge paranam kuryur

     munayo brahma-vadinah

 

     kim ca-furthermore; rohini-samyuta-with Rohini; ca-and; iyam-this; vidvadbhih-bythe wise; samuposhita-fasted; viyoge-in separation; paranam-breaking the fast; kuryuh-should do; munayah-the sages; brahma-vadinah-who speak of Brahman.

 

 

     It is also said:

 

     The wise fast during the Rohini-moon conjunction. When the conjunction is over, the brahmavadi sages break their fast.

 

Text 400

 

samyaugike tu samprapte

     yatra ko 'pi viyujyate

tatraiva paranam kuryad

     evam veda-vido viduh

 

     samyaugike-conjunction; tu-indeed; samprapte-attained; yatra-where; ko 'pi-something; viyujyate-is separated; tatra-there; eva-indeed; paranam-breaking the fast; kuryat-should do; evam-thus; veda-vidah-the knowers of the Vedas; viduh-wise.

 

 

     The wise fast during the Rohini-moon conjunction. When the conjunction is over, the knowers of the Vedas should break their fast.

 

 

Text 401

 

yad va

 

tithy-rikshayor eva

     dvayor ante tu paranam

samarthanam ashaktanam

     dvayor eka-viyogatah

 

     yat-what; va-or; tithy-rikshayoh-of the tithi or the star; eva-indeed; dvayoh-both; ante-at the end; tu-indeed; paranam-breaking the fast; samarthanam-able; ashaktanam-unable; dvayoh-of both; eka-viyogatah-because of bthe absence of one.

 

 

     It is also said:

 

     They who are able should break their fast after both the tithi and the Rohini-moon conjunction have come to an end. They who are not able may break their fast after one of these comes to an end.

 

Text 402

 

ata evoktam yajnavalkyena

 

ya kashcit tithayah proktah

     punya-nakshatra-samyutah

rikshante paranam kuryad

     vina shravana-rohini

 

     ata eva-therefore; uktam-said; yajnavalkyena-by Yajnavalkya; ya-which; kashcit-some; tithayah-tithis; proktah-said; punya-nakshatra-samyutah-wioth the star; rikshante-at the end of the star; paranam-fasting; kuryat-should do; vina-without; shravana-rohini-the star Rohini.

 

 

     Yajnavalkya explains:

 

     When auspicious tithis are connected to auspicious stars one should break his fast at the time when the star's conjunction with the moon ends. The star Rohini is an exception to this rule.

 

 

Text 403

 

ata eva brahma-vaivarte

 

ashtamyam atha rohinyam

     na kuryat paranam kvacit

hanyat pura-kritam karma

     upavasarjitam phalam

 

     ata eva-therefore; brahma-vaivarte-in the Brahma-vaivarta Purana; ashtamyam-on the ashtami; atha-then; rohinyam-in Rohini; na-not; kuryat-should do; paranam-breaking the fast; kvacit-sometime; hanyat-destroys; pura-kritam-previously done; karma-pious deeds; upavasa-by fasting; arjitam-earned; phalam-result.

 

 

     In the Brahma-vaivarta Purana it is said:

 

     One should break his fast after both the ashtami and the Rohini-moon conjunction come to an end. If he does not, he destroys the pious merit he earned by fasting.

 

Text 404

 

tithir ashta-gunam hanti

     nakshatram ca catur-gunam

tasmat prayatnatah kuryat

     tithi-bhante ca paranam

 

     tithih-day; ashta-gunam-eight times; hanti-kills; nakshatram-star; ca-and; catur-gunam-four times; tasmat-therefore; prayatnatah-with care; kuryat-should do; tithi-bhante-at the end of the tithi and the star; ca-and; paranam-breaking the fast.

 

 

     By breaking the fast before the tithi's end one destroys his piety eight times over. By breaking the fast before the Rohini-¨moon conjunction's end one destroys his piety four times over.

 

 

Text 405

 

kecic ca bhagavaj-janma-

     mahotsava-dine shubhe

bhaktyotsavante kurvanti

     vaishnava vrata-paranam

 

     kecit-some; ca-and; bhagavaj-janma-of the birtth of the Supreme Personality of Godhead; mahotsava-dine-onm the day opf the festival; shubhe-auspicious; bhaktya-with devotion; utsava-the festival; ante-at the end; kurvanti-do; vaishnava-Vaishnavas; vrata-paranam-breaking the fast.

 

 

     The Vaishnavas observe a great festival on the birthday of the Supreme Personality of Godhead. At the festival's end, the devotees break their fast.

 

Text 406

 

tatha coktam garude

 

tithy-ante cotsavante va

     vrati kurvita paranam

 

     tatha-so; ca-and; uktam-saisd; garude-in the Garuda Purana; tithy-ante-at the tithi's end; ca-and; utsavante-at the festuival's end; va-or; vrati-observing the vow; kurvita-should do; paranam-breaking the fast.

 

 

     In the Garuda Purana it is said:

 

     At the tithi's end or the festival's end, one should break his fast.

 

 

Text 407

 

vayu-purane ca

 

yadicchet sarva-papani

     hantum niravasheshatah

utsavante sada vipra

     jagannathannam ashayet. iti.

 

     vayu-purane-in the Vayu Purana; ca-and; yadi-if; icchet-desires; sarva-papani-all sins; hantum-to destroy; niravasheshatah-completely; utsavante-at the festival's end; sada-always; vipra-O brahmana; jagannathannam-the prasadam remnant's of Lord Jagannatha; ashayet-should eat; iti-thus.

 

 

     In the Vayu Purana it is said:

 

     If one desires to destroy all his sins, without a single sin ¨remaining alive, one should, at the festival's end, break his fast by eating the prasada remnants from Lord Jagannatha.

 

Text 408

 

atha janmashtami-vrata-vidhih

 

vrata-sadharanatvac ca

     saptamy-adi-dina-traye

kartavya niyamah sarve

     dashamy-adi-dineshv iva

 

     atha -now;janmashtami-vrata-vidhih vrata-sadharanatvac-the method to observe the vow of Janmashtami; ca-and; saptamy-adi-beginning with the saptami; dina-days; traye-three; kartavya-to be done; niyamah-self control; sarve-all; dashamy-adi-begionning with the dasami; dineshu-in days; iva-like.

 

 

     The Method of Observing the Janmashtami Vow

 

     As one should be austere and self-controlled during the three-day period of dashami, ekadashi, and dvadashi, so one should also be austere and self-controlled during the three-day period of saptami, Janmashtami, and navami.

 

 

Text 409

 

atha vidhi-visheshah

 

bhavishyottare shri-yudhishthira uvaca

 

tad vratam kidrisham deva

     lokai sarvair anushthitam

janmashtami-vratam nama

     pavitram purushottama

 

     atha-now; vidhi-visheshah-the sepcific method; bhavishyottare-in the Bhavisya Purana, Uttara-khanda; shri-yudhishthira-Shri Yudhishthira; uvaca-said; tat-that; vratam-vow; kidrisham-like what?; deva-O Lord; lokai-by the people; sarvaih-all; anushthitam-established; janmashtami-vratam-Janmashtami vow; nama-named; pavitram-purifying; purushottama-O Supreme Personality of Godhead.

 

 

     The Method of Observing the Vow

 

     In the Bhavishya Purana, Uttara-khanda, Shri Yudhishthira said:

 

     O Supreme Person, what is the nature of this vow named Janmashtami-vrata, which should be observed by all people?

 

Text 410

 

tena tvam tushtim ayasi

     lokanam prabhavavyaya

etan me bhagavan bruhi

     prasadan madhusudana

 

     tena-by this; tvam-You; tushtim-happiness; ayasi-attained; lokanam-of the people; prabhavavyaya-O Lord whose power is limitless; etat-this; me-to me; bhagavan-O Lord; bruhi-please tell; prasadat-mercifully; madhusudana-O Krishna.

 

 

     This vow pleases You. O all-powerful Lord Krishna, please kindly describe this vow to me.

 

 

Text 411

 

shri-krishna uvaca

 

partha tad-divase prapte

     danta-dhavana-purvakam

upavasasya niyamam

     grhniyad yata-manasah

 

     shri-krishna uvaca-Shri Krishna; partha-O Partha; tad-divase-on the day; prapte-attaineed; danta-dhavana-purvakam-first brushing the teeth; upavasasya-of fasting; niyamam-rule; grhniyat-should accept; yata-manasah-with a controlled mind.

 

 

     Shri Krishna said: O Partha, on that day one should first brush one's teeth, and then, with a controlled mind, follow the rules of fasting.

 

Text 412

 

ekenaivopavasena

     kritena kuru-nandana

sapta-janma-kritan papan

     mucyate natra samshayah

 

     ekena-once; eva-indeed; upvasena-by fasting; kritena-done; kuru-nandana-O delight of the Kurus; sapta-janma-kritan-done in seven births; papat-from sins; mucyate-freed; na-not; atra-here; samshayah-doubt.

 

 

     O delight of the Kurus, by once fasting on this day a person becomes freed from the sins of seven births. Of this there is no doubt.

 

 

Text 413

 

upavrittasya papebhyo

     yas tu vaso gunaih saha

upavasah sa vijneyo

     nopavasas tu langhanam

 

     upavrittasya-freed; papebhyah-from sins; yah-who; tu-indeed; vasah-the home; gunaih-virtues; saha-wiuth; upavasah-fasting; sa-he; vijneyah-known; na-not; upavasah-fasting; tu-but; langhanam-rebellion.

 

 

     One who fasts on this day becomes free from sin. He becomes the home of many virtues. One who does not fast jumps over the rules of religion.

 

Text 414

 

atha tatra mantrah

 

adya sthitva niraharah

     sarva-bhoga-vivarjitah

bhokshye 'ham pundarikaksha

     sharanam me bhavacyuta

 

     atha-now; tatra-there; mantrah-situated; adya-today; sthitva-standing; niraharah-fasting; sarva-bhoga-vivarjitah-without eating any food; bhokshye-will eat; aham-I; pundarikaksha-O lotus-eyed one; sharanam-shelter; me-to me; bhava-please become; acyuta-O infallible.

 

 

     The Mantra For That

 

     Today I stand before You. I am fasting. I have not eaten anything. Only tomorrow will I eat. O infallible, lotus-eyed Lord, please become my shelter.

 

 

Text 415

 

tatah snatva tu madhyahne

     nady-adau vimale jale

devakyah shobhanam kuryat

     su-guptam sutika-griham

 

     tatah-then; snatva-bathing; tu-indeed; madhyahne-at midday; nady-adau-in a river or other like place; vimale-pure; jale-in water; devakyah-of Devaki; shobhanam-decoration; kuryat-should do; su-guptam-hidden; sutika-griham-maternity-room.

 

 

     Then, at midday, one should bathe in the pure water of a river or other appropriate place. Then one should decorate the prison maternity-room of Devaki.

 

Text 416

 

atha sutika-griha-nirmana-vidhih

 

padmaragair patair netrair

     manditam carcitam shubhaih

ramyam vandana-malabhi

     raksha-mani-vibhushitam

 

     atha-now; sutika-griha-nirmana-vidhih-the method of constructing the maternity room; padmaragaih-with rubies; pataih-with cloth; netraih-fine silk; manditam-decorated; carcitam-anointed; shubhaih-with auspicious ointments; ramyam-beautiful; vandana-malabhih-with garlands strung across the entrances; raksha-mani-with jewel amulets; vibhushitam-decorated.

 

 

     The Method of Constructing the Maternity-room

 

     The maternity-room should be decorated with rubies, fine silk, and jewel-amulets. Garlands should be strung across the entrances. The room should be anointed with auspicious ointments.

 

 

Text 417

 

sarvam gokula-vat karyam

     gopijana-samakulam

 

ghanta-mardula-sangitam

     mangalya-kalasanvitam

 

     sarvam-all; gokula-vat-like Gokula; karyam-to be done; gopijana-samakulam-filled with gopis; ghanta-bells; mardula-sweet; sangitam-singing and music; mangalya-kalasanvitam-with auspicious waterpots.

 

 

     Everything should be like Gokula. There should be many gopis. There should be auspicious waterpots. There should be sweet singing and the sounds of bells.

 

Text 418

 

yavardra-svastikabjadyaih

     shankha-vaditra-sankulam

bandhakari-loha-khadgair

     dipa-chaga-samanvitam

 

     yava-barelycorns; adra-moistened; svastika-svastikas; abja-lotus flowers; adyaih-beginning with; shankha-vaditra-sankulam-filled with the sounds of conchshells; bandhakari-shackles; loha-iron; khadgaih-with swords; dipa-lamps; chaga-a chaga; samanvitam-with.

 

 

     There should be moistened barleycorns, svastikas, lotus flowers, and other like things. There should be the sounds of conchshells. There should be shackles, an iron sword, a lamp, and a chaga.

 

 

Text 419

 

manthana-vari-yupaish ca

     bhuti-sarshapa-vahnibhih

dvari vinasta-mushalam

     rakshitam raksa-palakaih

 

     manthana-churnig rod; vari-water; yupaih-yupa; ca-and; bhuti-bhuti; sarshapa-sarsapa; vahnibhih-with fire; dvari-at the door; vinasta-placed; mushalam-a club; rakshitam-guarded; raksa-palakaih-by guards.

 

 

     There should be a churning rod, water, a yupa, a bhuti, a sarshapa, and a fire. A club should be placed at the door. the room should be protected by guards.

 

Text 420

 

shashthya devyash ca tatraiva

     vidhanam vidhi-vat tatha

evam-vidham yatha-shakti

     kartavyam sutika-griham

 

     shashthya devyah-of Goddess Shashthi; ca-and; tatra-there; eva-indeed; vidhanam-establihsment; vidhi-vat-properly; tatha-so; evam-vidham-in this way; yatha-shakti-as one is able; kartavyam-should be done; sutika-griham-the maternity room.

 

 

     Goddess Shashthi should also be placed there. Thus, as far as one is able, one should construct the maternity-room.

 

 

Text 421

 

tan-madhye pratima sthapya

     sa capy ashta-vidha smrita

kancani rajati tamri

     paittali mrinmayi tatha

varkshi manimayi caiva

     varnika likhitathava

 

     tan-madhye-in the midts of that; pratima-a Deity; sthapya-should be placed; sa-that; ca-and; api-also; ashta-vidha-eight kinds; smrita-considered; kancani-golden; rajati-silver; tamri-copper; paittali-brass; mrinmayi-clay; tatha-so; varkshi-wood; manimayi-jewel; ca-and; eva-indeed; varnika likhita-a picture; athava-or.

 

 

     In the midst of that room a Deity should be placed. The Deity may be made of one of these eight substances: 1. gold, 2. silver, 3. copper, 4. brass, 5. clay, 6. wood, or 7. jewels, or 8. the Deity may be a picture.

 

Text 422

 

sarva-lakshana-sampanna

     paryanke cardha-suptika

pratapta-kancanabhasa

     krita sa tu tapasvini

prasuta ca prasnuta ca

     tat-kshanac ca praharshita

 

     sarva-lakshana-sampanna-endowed with all virtues; paryanke-on the bed; ca-also; ardha-suptika-half asleep; pratapta-kancanabhasa-splendid like molten gold; krita-done; sa-she; tu-indeed; tapasvini-austere; prasuta-mother; ca-and; prasnuta-affectionate; ca-and; tat-kshanat-from that moment; ca-and; praharshita-joyful.

 

 

     Devaki should should be resting, half-asleep, on the bed. She should be splendid like molten gold, filled with all virtues, austere, filled with maternal love, and, at that moment, joyful.

 

 

Texts 423 and 424

 

 

mam capi balakam suptam

     paryanke stana-payinam

shrivatsa-vakshasam devam

     nilotpala-dala-prabham

 

shankha-cakra-gada-sharnga-

     vana-mala-vibhushitam

catur-bhujam mahah-purnam

     sthapayet tatra bhaktitah

 

     mam-Me; ca-and; api-also; balakam-child; suptam-asleep; paryanke-on the bed; stana-payinam-drinking from the breast; shrivatsa-vakshasam-chest marked with Shrivatsa; devam-the Supreme Personality of Godhead; nilotpala-dala-prabham-splendid like a blue lotus petal shankha-cakra-gada-sharnga-vana-mala-vibhushitam-decorated with conchshell, cakra, club, Sharnga bow, and forest garland; catur-bhujam-with four arms; mahah-purnam-effulent; sthapayet-should place; tatra-there; bhaktitah-with devotion.

 

 

     With devotion one should place Me there on the bed. I should be a sleeping infant splendid like a blue lotus petal, My chest marked with Shrivatsa, effulgent, decorated with a forest garland, and in My four hands a conchshell, cakra, club, and Sharnga bow.

 

 

Text 425

 

yashodam capi tatraiva

     prasuta-vara-kanyakam

 

     yashodam-Yasoda; ca-and; api-also; tatra-there; eva-indeed; prasuta-vara-kanyakam-the recently born beautiful infant girl.

 

 

     Yashoda and her beautiful newborn daughter should also be there.

 

Text 426

 

tatra deva graha naga

     yaksha-vidyadharoragah

pranatah pushpa-malabhir

     vyagra-hastah surasurah

sancaranta ivakashe

     prakarair muditoditaih

 

     tatra-there; deva-the demigods; graha-the rulers of the planets; naga-the divine serpents; yaksha-vidyadharoragah-the yaksas, vidyadharas, and uragas; pranatah-bowing down; pushpa-malabhih-with flower garlands; vyagra-hastah-in their hands; surasurah-the demigods and demons; sancarantah-flying; iva-as if; akashe-in the sky; prakaraih-in ways; muditoditaih-filled with happiness.

 

 

     The devas, rulers of the planets, nagas, yakshas, vidyadharas, uragas, suras, and asuras should be happily flying in the sky. They should be offering respectful obeisances and carrying presents of flower-garlands in their hands.

 

 

Text 427

 

vasudevo 'pi tatraiva

     khadga-carma-dhara-sthitah

 

     vasudevah-Vasudeva; api-also; tatra-there; eva-indeed; khadga-sword; carma-and shielf; dhara-sthitah-holding.

 

 

     Vasudeva should be holding a sword and shield.

 

Text 428

 

kashyapo vasudevo 'yam

     aditis capi devaki

shesha-nago hali catra

     yasodaditir eva ca

 

     kashyapah-Kashyapa; vasudevah-Vasudeva; ayam-he; aditih-Aditi; ca-and; api-and; devaki-Devaki; shesha-nagah-Shesha-naga; hali-Balarama; ca-and; atra-here; yasoda-Yashoda; aditih-Aditi; eva-indeed; ca-also.

 

 

     Vasudeva was Kashyapa, Devaki was Aditi, Balarama was Shesha-naga, and Yashoda was also Aditi. They should all be there.

 

 

Text 429

 

nandah prajapatir daksho

     gargash capi catur-mukhah

esho 'vataro rajendra

     kamso vai kalinemi-jah

 

     nandah-Nanda; prajapatih-Prajapati; dakshah-Daksha; gargah-Garga; ca-and; api-also; catur-mukhah-the demigod Brahma; eshah-he; avatarah-incarnation; rajendra-O king of kings; kamsah-Kamsa; vai-indeed; kalinemi-jah-prteviously bron as Kalanemi.

 

 

     O king of kings, Nanda was Prajapati Daksha, Garga Muni was ¨the demigod Brahma, and Kamsa was Kalanemi. They should all be there.

 

Text 430

 

tatra kamsa-niyukta ye

     danava vividhayudhah

te ca praharikah sarve

     supta nidra-vimohitah

arishto dhenukah keshi

     danavah shastra-panayah

 

     tatra-there; kamsa-by Kamsa; niyukta-employed; ye-which; danava-demons; vividhayudhah-with various weapons; te-they; ca-and; praharikah-guards; sarve-all; supta-asleep; nidra-vimohitah-bewildered by sleep; arishtah-Arista; dhenukah-Dhenuka; keshi-Kesi; danavah-demons; shastra-panayah-with weapons in their hands.

 

 

     There also should be demon-guards sent by Kamsa. Holding various weapons in their hands, they should all be asleep. Their names are: Arishta, Dhenuka, and Keshi.

 

 

Text 431

 

nrityanto 'psaraso hrishtah

     gandharva gita-tatparah

lekhaniyash ca tatraiva

     kaliyo yamuna-jale

nanda-gopash ca gopash ca

     yashoda ca prasutika

 

     nrityantah-dancing; apsarasah-apsaras; hrishtah-joyful; gandharva-gandharvas; gita-tatparah-singing; lekhaniyah-to be drawn; ca-and; tatra-there; eva-indeed; kaliyah-Kaliya; yamuna-jale-in the Yamuna's waters; nanda-gopah-the gopa Nanda; ca-and; gopah-the gopas; ca-and; yashoda-Yasoda; ca-and; prasutika-who has recently given birth.

 

 

     In this picture should also be drawn or painted happily dancing apsaras, singing gandharvas, Kaliya in the Yamuna's waters, Nanda-gopa, many other gopas, and Yashoda soon after she gave birth.

 

 

Texts 432-434

 

 

tatah pujopakramah

 

ramyam evam-vidham kritva

     devakim nava-sutikam

tam partha pujayed bhaktya

     gandha-pushpakshataih phalaih

 

kushmandair narikelaish ca

     kharjurair dadimi-phalaih

vija-puraih puga-phalair

     narangaih panasais tatha

 

desha-kalodbhavair mishtaih

     pushpaish capi su-gandhibhih

dhyatvavataran prag-uktan

     mantrenanena pujayet

 

     tatah-then; puja-of worship; upakramah-beginning; ramyam-beautiful; evam-vidham-like this; kritva-doing; devakim-Devaki; nava-sutikam-recently given birth; tam-her; partha-O son of Prtha; pujayet-should worship; bhaktya-with devotion; gandha-pushpakshataih-with fragrances, flowers, and unbroken grains of rice; phalaih-with fruits; kushmandaih-with kushmandas; narikelaih-coconuts; ca-and; kharjuraih-kharjuras; dadimi-phalaih-pomegranates; vijapuraih-vijapuras; puga-phalaih-betelnuts; narangaih-oranges; panasaih-panasas; tatha-so; desha-kalodbhavaih-born in that place and time; mishtaih-sweet; pushpaih-with flowers; ca-and; api-also; su-gandhibhih-very fragrant; dhyatva-meditating; avataran-on the incarnations; prag-uktan-previously described; mantrena-mantra; anena-with this; pujayet-should worship.

 

 

     The Worship Begins

 

     Thus one should make a beautiful picture. Then one should devotedly worship Devaki, who has recently given birth to Lord Krishna. One should worship her with fragrances, flowers, fruits, unbroken grains, kushmandas, coconuts, kharjuras, pomegranates, vijapuras, betelnuts, oranges, panasas, with sweet and delicious fruits in season, and with fragrant flowers. Then one should meditate on the previously described incarnations. Then one should worship Devaki with the following mantra.

 

Shrila Sanatana Gosvami comments

 

 

     The phrase "previously described incarnations" refers to Devaki's incarnation as Aditi, and the other like incarnations already described.

 

Text 435

 

atha puja-mantrah

 

aditir deva-mata tvam

     sarva-papa-pranashini

atas tvam pujayishyami

     bhaya-bhito bhavasya ca

 

     atha-now; puja-mantrah-the mantra for worship; aditih-Aditi; deva-mata-the mother of the demigods; tvam-you; sarva-papa-all sins; pranashini-destroying; atah-therefore; tvam-you; pujayishyami-I will worship; bhaya-bhitah-afraid; bhavasya-of repeated birth and death; ca-and.

 

 

     The Mantra For Worshiping Devaki

 

     You are Aditi, the mother of the demigods. You destroy all sins. Therefore I, who am afraid of this world of birth and death, will now worship You.

 

 

Text 436

 

pujitasi yada devaih

     prasanna tvam varanane

tatha me pujita bhaktya

     prasadam kuru su-vrate

 

     pujita-worshiped; asi-you are; yada-when; devaih-by the demigods; prasanna-pleased; tvam-you; varanane-with the beautiful face; tatha-so; me-by me; pujita-worshiped; bhaktya-with devotion; prasadam-mercy; kuru-please do; su-vrate-O saintly one.

 

 

     O girl with the beautiful face, You were pleased when the demigods worshiped you. Now I worship you with devotion. O saintly one, please be merciful to me.

 

Text 437

 

yatha putram priyam labdhva

     prapta te nirvritih para

tatha me nirvritim devi

     sa-putra tvam dadasva me

 

     yatha-as; putram-to a son; priyam-dear; labdhva-attaining; prapta-attained; te-of you; nirvritih-happiness; para-great; tatha-so; me-of me; nirvritim-happiness; devi-O goddess; sa-putra-with a son; tvam-you; dadasva-please give; me-to me.

 

 

     You are very happy to have a dear son. O goddess, please give a like happiness to me.

 

 

Text 438

 

gayadbhih kinnaradyaih satata-parivrita venu-vinadi-nadair

     bhringaradarsha-kumbha-prakara-hrita-karaih kinnaraih sevyamana

paryanke tvastrite ya muditatara-mukhi putrini samyag aste

     sa devi deva-mata jayati su-vadana devaki kanta-rupa

 

     gayadbhih-singing; kinnaradyaih-beginning with the kinnaras; satata-parivrita-always surrounded; venu-vinadi-beginning with flutes and vinas; nadaih-with sounds; bhringara-golden pitchers; adarsha-mirrors; kumbha-waterpots; prakara-multitudes; hrita-held; karaih-in their hands; kinnaraih-by kinnaras; sevyamana-beings served; paryanke-on the bed; tu-indeed; astrite-covered; ya-who; muditatara-mukhi-happy face; putrini-with a son; samyag-properly; aste-stays; sa-she; devi-goddess; deva-mata-the mother of the demigods; jayati-all glories; su-vadana-beautiful face; devaki-Devaki; kanta-beautiful; ¨rupa-form.

 

 

     All glories to beautiful, beautiful-faced Devaki, the mother of the demigods. The happy-faced mother of a newborn son, she rests on her great bed. She is served by many kinnaras and other demigods, who sing songs, play music on flutes, vinas, and other instruments, and carry in their hands gifts of golden vases, waterpots, and glistening mirrors.

 

Text 439

 

padav abhyanjayanti shrir

     devakyash caranantike

nishanna pankaje pujya

     namo devyai shriye iti

 

     padau-feet; abhyanjayanti-anointing; shrih-the goddess of fortune; devakyah-of Devaki; caranantike-the feet; nishanna-resting; pankaje-on a lotus flower; pujya-to be worshiped; namah-obeisances; devyai-to the goddess; shriye-Shri; iti-thus.

 

 

     Goddess Lakshmi anoints Devaki's feet with sweet fragrances. Reciting the mantra "namo devyai shriye" (Obeisances to Goddess Lakshmi), one should also worship Goddess Lakshmi, who sits on a lotus flower.

 

 

Text 440

 

avatara-sahasram vai

     kritam te madhusudana

na sankhyam avataranam

     kashcij janati vai bhuvi

 

     avatara-of incarnations; sahasram-thousands; vai-indeed; kritam-done; te-of You; madhusudana-O Lord Krishna; na-not; sankhyam-counting; avataranam-of incarnations; kashcit-someone; janati-knows; vai-indeed; bhuvi-in this world.

 

 

     O Lord Krishna, You descend to this world in the forms of many thousands of incarnations. No one can count all Your incarnations in this world.

 

Text 441

 

brahma shivadayo vapi

     svarupam na vidus tava

atas tvam pujayamy adya

     matur utsanga-shayinam

 

     brahma-Brahma; shivadayah-beginning withShiva; va-or; api-also; svarupam-transcendental form; na-not; viduh-understand; tava-of You; atah-then; tvam-You; pujayami-I worship; adya-now; matuh-of Your mother; utsanga-shayinam-sittting on the lap.

 

 

     Brahma, Shiva, and all the demigods cannot understand the truth of Your transcendental form. O Lord, I worship You as You sit on Your mother's lap.

 

 

Text 442

 

sva-namabhish caturthyam taih

     pranavadi-namo-'ntakaih

pujayeyur dvijah sarve

     stri-shudra mantra-varjitah

 

     sva-namabhih-with Your names; caturthyam-in the datuve case; taih-by them; pranavadi-namo-'ntakaih-with Om in the beginning and namah at the end; pujayeyuh-should worship; dvijah-the devas; sarve-all; stri-shudra-women and sudras; mantra-varjitah-without mantras.

 

 

     All the brahmanas, and even the women and shudras, who are not eligible to chant Vedic mantras, worship You by chanting your names in the dative case, names preceded by om and followed by namah.

 

Shri Sanatana Gosvami comments:

 

 

     An example of this is the the mantra "om vasudevaya namah".

 

Text 443

 

vidhy-antaram apicchanti

     kecid atra dvijottamah

candrodaye shashankaya

     dadyad arghyam harim smaran

 

     vidhi-rule; antaram-another; api-even; icchanti-desire; kecit-some; atra-here; dvijottamah-the best fo brahmanas; candrodaye-at moonrise; shashankaya-to the moon-god; dadyat-should offer; arghyam-arghya; harim-Lord Hari; smaran-remembering.

 

 

     If some exalted brahmanas desire to perform more rituals, they may offer arghya to the moon-god at moonrise. As they thus offer arghya, they should meditate on Lord Hari, . . .

 

 

Text 444

 

anagham vamanam shaurim

     vaikuntham purushottamam

aparajitam vasudevam

     madhavam madhusudanam

 

     anagham-sinless; vamanam-Vamana; shaurim-who appeared in the surya-vamsha; vaikuntham-the master of Vaikuntha; purushottamam-the supreme person; aparajitam-invincible; vasudevam-Vasudeva; madhavam-Madhava; madhusudanam-the killer of the Madhu demon.

 

 

 . . . who is sinless, Vamana, the descendant of the sun-god, the master of Vaikuntha, the supreme person, invincible, the son of Vasudeva, the husband of the goddess of fortune, the killer of the Madhu demon, . . .

 

Text 445

 

varaham pundarikaksham

     nrisimham dharani-dharam

damodaram padmanabham

     keshavam garuda-dhvajam

 

     varaham-Lord Varaha; pundarikaksham-lotus-eyed; nrisimham-Lord Nrisimha; dharani-dharam-the maintainer of the earth; damodaram-whose waist was tied with a rope; padmanabham-lotus-navel; keshavam-the master of Brahma and Shiva; garuda-dhvajam-who carries the flag of Garuda.

 

 

 . . . Lord Varaha, lotus-eyed, Lord Nrisimha, the maintainer of the earth, the Lord whose waist was tied with a rope, the Lord whose navel is a lotus flower, the master of Brahma and Shiva, the Lord who carries the flag of Garuda, . . .

 

 

Text 446

 

govindam acyutam krishnam

     anantam purushottamam

adhokshajam jagad-bijam

     sarga-sthity-anta-karanam

 

     govindam-the pleasure of the cows, land, and senses; acyutam-infallible; krishnam-all-attractive; anantam-limitless; purushottamam-the supreme person; adhokshajam-beyond the perception of material senses; jagad-bijam-the seed of the universes; sarga-sthity-anta-karanam-the creator, maintainer, and destroyer.

 

 

 . . . the pleasure of the cows, land, and senses, infallible, all-attractive, limitless, the supreme person, beyond the perception of material senses, the seed of the universes, the creator, maintainer, and destroyer, . . .

 

Text 447