Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sanatana Goswami > Hari Bhakti Vilasa > Eleventh Vilasa

Eleventh Vilasa

 

 

 

Text 176

 

atha shri-bhagavad-arcana-mahatmyam

 

shri-kurma-purane

 

na vishnv-aradhanat punyam

†††† vidyate karma vaidikam

tasmad anadi-madhyantam

†††† nityam aradhayed dharim

 

†††† atha-now; shri-bhagavad-arcana-mahatmyam-the glory of worshiping the Supreme Personality of Godhead; shri-kurma-purane-in the Kurma Purana; na-not; vishnv-aradhanat-than the worship of Lord Vishnu; punyam-piety; vidyate-is; karma-work; vaidikam-Vedic; tasmat-from that; anadi-without beginning; madhya-middle; antam-or end; nityam-eternal; aradhayet-should worship; dharim-Lord Hari.

 

 

†††† The Glory of Worshiping the Supreme Personality of Godhead

 

†††† In the Kurma Purana it is said:

 

†††† "No work described in the Vedas is more sacred that the worship of Lord Vishnu. Therefore one should always worship Lord Vishnu, who has no beginning, middle, or end."

 

Text 177

 

tatraiva

 

bhrigv-adin prati sakshat shri-bhagavad-uktau

 

ye 'rcayishyanti mam bhaktya

†††† nityam kali-yuge dvijah

vidhina veda-drishtena

†††† te gamishyanti tat-padam

 

†††† tatra-there; eva-indeed; bhrigv-adin-to the sages headed by Brhgu Muni; prati-to; sakshat-directly; shri-bhagavad-uktau-in the words of the Supreme Personality of Godhead; ye-who; arcayishyanti-will worship; mam-Me; bhaktya-with devotion; nityam-always; kali-yuge-in Kali-yuga; dvijah-O brahmanas; vidhina-properly; veda-drishtena-following the Vedas; te-they; gamishyanti-will go; tat-padam-to that abode.

 

 

†††† In the Kurma Purana, the Supreme Personality of Godhead explains to Bhrigu and the sages:

 

†††† "O brahmanas, in the Kali-yuga they who again and again properly worship Me, following the rules of the Vedas, will go to My transcendental abode."

 

 

Text 178

 

vishnu-rahasye

 

shri-vishnor arcanam ye tu

†††† prakurvanti nara bhuvi

te yanti shashvatam vishnor

†††† anandam paramam padam. iti.

 

†††† vishnu-rahasye-in the Vishnu-rahasya; shri-vishnoh-of Lord Vishnu; arcanam-worship; ye-who; tu-indeed; prakurvanti-do; nara-people; bhuvi-on the earth; te-they; yanti-go; shashvatam-eternal; vishnoh-of Lord Vishnu; anandam-bliss; paramam-supreme; padam.-abode; iti-thus.

 

 

†††† In the Vishnu-rahasya it is said:

 

†††† "They who worship Lord Vishnu will go to His eternal and blissful abode."

 

Text 179

 

tatraiva shri-bhagavad-uktau

 

na me dhyana-ratah samyag-

†††† yoginah paritushtaye

tatha bhavanti devarshe

†††† kriya-yoga-rata yatha

 

†††† tatra-there; eva-indeed; shri-bhagavad-uktau-in the words of the Supreme Personality of Godhead; na-not; me-on Me; dhyana-ratah-devoted to meditation; samyag- yoginah-practiced in yoga; paritushtaye-for pleasing; tatha-so; bhavanti-are; devarshe-O Narada; kriya-yoga-rata-engaged in devotional service; yatha-as.

 

 

†††† In the Vishnu-rahasya, the Supreme Personality of Godhead explains:

 

†††† "They who follow the yoga of meditation do please Me as much as they who follow the yoga of work.

 

 

Text 180

 

kriya-yogo hi me 'bhishtah

†††† para-yogat svanushthitat

tushtir me sambhavet pumbhir

†††† bhaktimadbhir amatsaraih

 

†††† kriya-yogah-following the yoga of work; hi-indeed; me-of me; abhishtah-pleased; para-yogat-than the best yoga; svanushthitat-properly situated; tushtih-pleasure; me-of me; sambhavet-is; pumbhih-by people; bhaktimadbhih-with devotion; amatsaraih-without envy.

 

 

†††† "One who follows the yoga of work pleases Me more than other yogis. I am pleased by they who love Me and are free from envy and hatred,

 

Text 181

 

ye 'rcayanti nara nityam

†††† kriya-yoga-ratah svayam

dhyayanti ye ca mam nityam

†††† tesham shreshthah kriya matah

 

†††† ye-who; arcayanti-worship; nara-people; nityam-always; kriya-yoga-ratah-engaged in the yoga of work; svayam-personally; dhyayanti-meditate; ye-eho; ca-and; mam-on me; nityam-always; tesham-of them; shreshthah-the best; kriya-in work; matah-considered.

 

 

†††† "They who always worship me and think of Me are the best of they who follow the yoga of work.

 

 

Text 182

 

kriya-hinasya devarshe

†††† tatha dhyanam na muktidam

na tatha mam vidur vipra

†††† dhyaninas tattvato vina

kriya-yoga-ratah samyag

†††† labhante mam samadhina

 

†††† kriya-hinasya-without work; devarshe-O Narada; tatha-so; dhyanam-meditation; na-not; muktidam-gives liberation; na-not; tatha-so; mam-Me; viduh-know; vipra-O brahmana; dhyaninah-meditating; tattvatah-in truth; vina-without; kriya-yoga-ratah-following the yoga of work; samyag-properly; labhante-attain; mam-Me; samadhina-in the trance of meditation.

 

 

†††† "O Narada, without working for My sake, meditation does not give liberation. O brahmana, they who only meditate cannot understand Me in truth. They who work for My sake become rapt in a trance of meditation on Me and thus they attain Me.

 

Text 183

 

yatha hi kamadam nrinam

†††† mama tushti-karam param

bhakti-yogam maha-punyam

†††† bhukti-mukti-pradam shubham

 

†††† yatha-as; hi-indeed; kamadam-fulfilling desires; nrinam-of the people; mama-of Me; tushti-karam-pleasing; param-great; bhakti-yogam-the yoga of devotional service; maha-punyam-very sacred; bhukti-mukti-pradam-giving happiness and liberation; shubham-auspicious.

 

 

†††† "The sacred and auspicious yoga of devotional service pleases me and fulfills the devotee's desires. It brings happiness and liberation.

 

 

Text 184

 

samvatsarena yat punyam

†††† labhante dhyanino mama

prapyate tad ihaikahat

†††† kriya-yoga-parair naraih

 

†††† samvatsarena-in a year; yat-what; punyam-piety; labhante-attains; dhyaninah-meditrating; mama-of Me; prapyate-is attained; tat-that; iha-here; eka-one; ahat-in a day; kriya-yoga-paraih-by they who follow the yoga of work; naraih-by people.

 

 

†††† "In a single day they who follow the yoga of work attain the same pious results the meditating yogis struggle to attain in an entire year."

 

Text 185

 

adi-purane

 

na karma-sadrisham dhyanam

†††† na karma-sadrisham phalam

na karma-sadrishas tyago

†† ††na karma-sadrisham tapah

na karma-sadrisham punyam

†††† na karma-sadrishi gatih

 

†††† adi-purane-in the Adi Purana; na-not; karma-sadrisham-like work; dhyanam-meditation; na-not; karma-sadrisham-like work; phalam-the result; na-not; karma-sadrishah-like work; tyagah-renunciation; na-not; karma-sadrisham-like work; tapah-austerity; na-not; karma-sadrisham-like work; punyam-piety; na-not; karma-sadrishi-like work; gatih-destination.

 

 

†††† In the Adi Purana it is said:

 

†††† "No meditation is equal to working for the Supreme Personality of Godhead. No result is equal to that obtained by working for the Supreme Personality of Godhead. No renunciation is equal to working for the Supreme Personality of Godhead. No austerity is equal to working for the Supreme Personality of Godhead. No piety is equal to working for the Supreme Personality of Godhead. No destination is equal to that obtained by working for the Supreme Personality of Godhead."

 

 

Text 186

 

naradiye

 

bhakti-grahyo hrishikesho

†††† na dhanair dharani-surah

bhaktya sampujito vishnuh

†††† pradadati samihitam

 

†††† naradiye-in the Narada Purana; bhakti-grahyah--attained by devotional service; hrishikeshah-Lord Krishna, the master of the senses; na-not; dhanaih-by wealth; dharani-surah-O brahmanas; bhaktya-with devotion; sampujitah-worshiped; vishnuh-Lord Vishnu; pradadati-gives; samihitam-desire.

 

 

†††† In the Narada Purana it is said:

 

†††† "O brahmanas, the Supreme Personality of Godhead is attained by devotional service, not by giving money. Lord Vishnu fulfills the desires of they who worship Him with devotion.

 

Text 187

 

jalenapi jagannathah

†††† pujitah klesha-ha harih

paritosham vrajaty ashu

†††† trishartah su-jalair yatha

 

†††† jalena-with water; api-also; jagannatha-the master ofntheuniverses; pujitah-worshiped; klesha-ha-destroying sufferings; harih-Lord Krishna; paritosham-satisfaction; vrajati-attains; ashu-at once; trishartah-thirsty; su-jalaih-with water; yatha-as.

 

 

†††† "As a thirsty man is at once pleased when he drinks some clear water, so Lord Krishna, the master of the universes and the killer of all sufferings, is pleased when He is worshiped with an offering of water."

 

 

Text 188

 

hari-bhakti-sudhodaye

 

kritapi dambha-hasyarthe

†††† seva tarayate janan

viphala nanya-karmeva

†††† kripaluh ko nv atah parah

 

†††† hari-bhakti-sudhodaye-in the Hari-bhakti-sudhodaya; krita-performed; api-even; dambha-hasyarthe-for the sake of pride or mockery; seva-service; tarayate-delivers; janan-the people; viphala-worthless; na-not; anya-karma-other work; iva-like; kripaluh-merciful; kah-who?; nu-indeed; atah-than He; parah-more.

 

 

†††† In the Hari-bhakti-sudhodaya it is said:

 

†††† "Even if performed with pride or the intent to mock, devotional service delivers the people. Such devotional service is not useless, as it would be if it were some other work. Who is more merciful than the Supreme Personality of Godhead?"

 

Text 189

 

brahma-vaivarte

 

sa samaradhito devo

†††† mukti-krit syad yatha tatha

anicchayapi huta-bhuk

††† samsprishto dahati dvija

 

†††† brahma-vaivarte-in the Brahma-vaivarta Purana; sa-He; samaradhitah-worshiped; devah-the Supreme Personality of Godhead; mukti-krit-giving liberation; syat-is; yatha-as; tatha-so; anicchaya-without desire; api-also; huta-bhuk-fire; samsprishtah-touched; dahati-burns; dvija-O brahmana.

 

 

†††† In the Brahma-vaivarta Purana it is said:

 

†††† "As when one accidentally touches fire, it burns, so when one somehow or other worships the Supreme Personality of Godhead, He responds by giving liberation."

 

 

Text 190

 

dhanavan putravan bhogi

†††† yashasvi bhaya-varjitah

medhavi matiman prajno

†† ††bhavaty aradhanad dhareh

 

†††† dhanavan-wealthy; putravan-with good children; bhogi-happy; yashasvi-famous; bhaya-varjitah-fearless; medhavi-intelligent; matiman-philosopher; prajnah-wise; bhavati-becomes; aradhanat-by worshiping; hareh-Lord Krishna.

 

 

††† "By worshiping Lord Krishna one becomes wealthy, happy, famous, fearless, intelligent, wise, thoughtful, and the parent of good children."

 

 

Texts 191 and 192

 

 

skande sanatkumara-markandeya-samvade

 

visishtah sarva-dharmac ca

†††† dharmo vishnv-arcanam nrinam

sarva-yajna-tapo-homas

†††† tirtha-snanais ca yat phalam

 

tat phalam koti-gunitam

†††† vishnum sampujya capnuyat

tasmat sarva-prayatnena

†††† narayanam iharcayet

 

†††† skande-in the Skanda Purana; sanatkumara-markandeya-samvade-in the conversation of Sanatkumara and markandeya; visishtah-specific; sarva-all; dharmat-from dharma; ca-and; dharmah-the religion; vishnv-arcanam-the worship of Lord Vishnu; nrinam-of men; sarva-yajna-tapo-homah-all yajnas, austerities, and homas; tirtha-snanaih-bathing in holy rivers; ca-and; yat-what; phalam-result; tat-that; phalam-result; koti-gunitam-millions of times; vishnum-Lord Vishnu; sampujya-worshiping; ca-and; apnuyat-attains.

 

 

†††† In the Skanda Purana, in a conversation of Sanatkumara and Markandeya, it is said:

 

†††† "The worship of Lord Vishnu is the best of all religions. By worshiping Lord Vishnu one attains a result many millions of times greater than the results of all yajnas, homas, austerities, and bathing in holy places. Therefore one should diligently worship Lord Vishnu."

 

Text 193

 

tatraiva shri-shivoma-samvade

 

yah pradadyad dvijendraya

†††† sarvam bhumim sa-sagaram

arcayed yah sakrid vishnum

†††† tat phalam labhate narah

 

†††† tatra-there; eva-indeed; shri-shivoma-samvade-in a conversation of Lord Shiva and Goddess Uma; yah-who; pradadyat-gives; dvijendraya-to a kin gof brahmanas; sarvam-all; bhumim-the earth; sa-sagaram-with the oceans; arcayet-worships; yah-one whop; sakrit-once; vishnum-Lord Vishnu; tat-that; phalam-result; labhate-attains; narah-a person.

 

 

†††† In the Skanda Purana, in a conversation of Lord Shiva and Goddess Uma, it is said:

†††† "A person who once worships Lord Vishnu attains the same result that is attained by giving the entire earth with all its oceans in charity to the king of brahmanas.

 

 

Text 194

 

masardham api yo vishnum

†††† nairantaryena pujayet

purushottamah sa vijno (?????)

†††† vishnu-bhakto na samshayah

 

†††† masardham-for half a month; api-even; yah-one who; vishnum-Lord Vishnu; nairantaryena-continually; pujayet-worships; purushottamah-the best of persons; sa-he; vijnah-wise; vishnu-bhaktah-a devotee of Lord Vishnu; na-no; samshayah-doubt.

 

 

†††† "One who for half a month diligently worships Lord Vishnu is the best of men. He is wise. He is a great devotee of Lord Vishnu. Of this there is no doubt.

 

Text 195

 

madhyandina-gate surye

†††† yo vishnum paripujayet

vasu-purna-mahi-datur

†††† yat punyam tad avapnuyat

 

†††† madhyandina-gate-at midday; surye-the sun; yah-one who; vishnum-Lord Vishnu; paripujayet-worships; vasu-purna-with all its wealth; mahi-the earth; datuh-giving in charity; yat-what; punyam-piety; tat-that; avapnuyat-attains.

 

 

†††† "A person who at midday worships Lord Vishnu attains the same pious result as that obtained by giving the entire earth, with all its wealth, in charity."

 

 

Text 196

 

pratar utthaya yo vishnum

†††† satatam paripujayet

agnishtoma-sahasrasya

†††† labhate phalam uttamam

 

†††† pratah-early in the morning; utthaya-rising; yah-who; vishnum-Lord Vishnu; satatam-always; paripujayet-worships; agnishtoma-sahasrasya-of a thousand agnistoma-yajnas; labhate-attains; phalam-result; uttamam-supreme.

 

 

†††† "A person who regularly rises early and worships Lord Vishnu attains a pious result better than that obtained by performing a thousand agnishtoma-yajnas.

 

Text 197

 

yo vishnum prayato bhutva

†††† sayam-kale samarcayet

gavam medhasya yajnasya

†††† phalam apnoti durlabham

 

†††† yah-one who; vishnum-Lord Vishnu; prayatah-mostly; bhutva-becoming; sayam-kale-at evening; samarcayet-worships; gavam-of cows; medhasya-medha; yajnasya-of a yaujna; phalam-result; apnoti-attains; durlabham-rare.

 

 

†††† "A person who in the evening worships Lord Vishnu attains the same result as that obtained by performing a gomedha-yajna.

 

 

Text 198

 

evam sarvasu velasu

†††† avelasu ca keshavam

sampujayan naro bhaktya

†††† sarvan kaman avapnuyat

 

†††† evam-thus; sarvasu-in all; velasu-the three sandhya times; avelasu-at the other times; ca-and; keshavam-Lord k; sampujayat-worships; narah-a person; bhaktya-with devotion; sarvan-all; kaman-desires; avapnuyat-attains.

 

 

†††† "A person at any time, at the sandhya times, or at any other time as well, devotedly worships Lord Krishna, attains all his desires.

 

Text 199

 

kim punar yo 'rcayen nityam

†††† sarva-deva-namaskritam

dhanyah sah krita-krityas ca

†††† vishnulokam avapnuyat

 

†††† kim-what; punah-more; yah-one who; arcayet-worships; nityam-always; sarva-deva-namaskritam-to whom all the demigods bow down; dhanyah-fortunate; sah-he; krita-krityah-successful; ca-and; vishnulokam-Vishnuloka; avapnuyat-attains.

 

 

†††† "What, then, can be said of one who always worships Lord Vishnu? Such a person is very fortunate. His life is a perfect success. He goes to the realm of Lord Vishnu.

 

 

Text 200

 

kim ca

 

diksha-matrena krishnasya

†††† nara moksham labhanti vai

kim punar ye sada bhaktya

†††† pujayanty acyutam narah

 

†††† kim ca-furthermore; diksha-matrena-simply by initiation; krishnasya-of Lord Krishna; nara-people; moksham-liberation; labhanti-attain; vai-indeed; kim-what?; punah-again; ye-who; sada-always; bhaktya-with devotion; pujayanti-worship; acyutam-the infallible Lord; narah-people.

 

 

†††† "They who are simply initiated into the worship of Lord Krishna attain liberation. What can said, then, of they who always worship the Lord with devotion?"

 

Text 201

 

tatraiva shri-brahma-narada-samvade

 

samsare 'smin maha-ghore

†††† janma-mrityu-bhayakule

pujanam vasudevasya

†††† tarakam vadibhih smritam

 

†††† tatra-there; eva-indeed; shri-brahma-narada-samvade-in a conversation of Brahma and Narada; samsare-material world; asmin-in this; maha-ghore-very horrible; janma-mrityu-bhayakule-filled with birth, death, and fears; pujanam-worship; vasudevasya-of Lord Krishna; tarakam-the deliverer; vadibhih-by the philosophers; smritam-considered.

 

 

†††† In the Skanda Purana, in a conversation of Brahma and Narada, it is said:

 

†††"In the material world, which is full of darkness and dangers, combined with birth and death and full of different anxieties, the only way to get out of the great entanglement is to accept loving transcendental devotional service to Lord Vasudeva. This accepted by all classes of philosophers."*

 

 

Text 202

 

sa nama sukriti loke

†††† kulam tena hy alankritam

adharah sarva-bhutanam

†††† yena vishnuh prasaditah

 

†††† sa-he; nama-indeed; sukriti-pious; loke-in the world; kulam-in the family; tena-by him; hi-indeed; alankritam-decorated; adharah-the resting place; sarva-bhutanam-of everything; yena-by whom; vishnuh-Lord Vishnu; prasaditah-is pleased.

 

 

†††† "A person who pleases Lord Vishnu, in whom everything rests, is the most pious person. He is a splendid ornament decorating his entire family.

 

Text 203

 

yajnanam tapasam caiva

†††† shubhanam api karmanam

tad visishta-phalam nrinam

†††† sadaivaradhanam hareh

 

†† ††yajnanam-of yajnas; tapasam-of austerities; ca-and; eva-certainly; shubhanam-auspicious; api-also; karmanam-of deeds; tat-that; visishta-phalam-best result; nrinam-of men; sada-aslways; eva-indeed; aradhanam-the worship; hareh-of Lord Krishna.

 

 

†††† "The worship of Lord Krishna brings a result far better than anything obtained by performing many yajnas, austerities or pious deeds.

 

 

Text 204

 

kalau kali-malakranta

†††† na jananti harim param

ye 'rcayanti tam ishanam

†††† krita-krityas ta eva hi

nasti shreyottamam nrinam

†††† vishnor aradhanat param

 

†††† kalau-in Kali-yuga; kali-malakranta-filled with quarrel; na-not; jananti-know; harim-Lord Krishna; param-the Supreme Personality of Godhead; ye-who; arcayanti-worship; tam-Him; ishanam-the Lord; krita-krityah-successful; ta-they; eva-indeed; hi-indeed; na-not; asti-is; shreyottamam-better; nrinam-of men; vishnoh-of Lord Vishnu; aradhanat-than the worship; param-better.

 

 

†††† "In Kali-yuga the people generally are impure and quarrelsome, and they do know that Lord Vishnu is the Supreme. However, those fortunate people that do worship Lord Vishnu become successful and perfect in every way. Nothing is better for the people than the worship of Lord Vishnu.

 

 

Texts 205 and 206

 

 

yuge 'smin tamase tasmat

†††† satatam harim arcayet

arcite deva-deveshe

†††† shankha-cakra-gada-dhare

 

arcitah sarva-devah syur

†††† yatah sarva-gato harih

arcite sarva-lokeshe

†††† surasura-namaskrite

keshave keshi-kamsa-ghne

†††† na yati narakam narah

 

†††† yuge-yuga; asmin-in this; tamase-dark; tasmat-from that; satatam-a;ways; harim-Lord Krishna; arcayet-shouild worship; arcite-worshiped; deva-deveshe-the master of the demigods; shankha-cakra-gada-dhare-who holds a conch, disc, and club; arcitah-worshiped; sarva-devah-all the demigods; syuh-are; yatah-because; sarva-gatah-all-pervading; harih-Lord Vishnu; arcite-worshiped; sarva-lokeshe-the master of all the worlds; surasura-namaskrite-to whom the demigods and demons boy down; keshave-Lord Keshava; keshi-kamsa-ghne-the killer of Kamsa and Kesi; na-not; yati-goes; narakam-to hell; narah-a person.

 

 

†††† "In this dark Kali-yuga one should always worship Lord Vishnu. When Lord Vishnu, who holds a conchshell, disc, and club, and who is the master of all the demigods, is worshiped, then all the demigods are also worshiped automatically, because Lord Vishnu is all-pervading. A person who worships Lord Keshava, who is the master of the worlds, who is worshiped by the demigods and demons, and who killed Kamsa and Keshi, will not go to the hellish worlds.

 

Text 207

 

sakrid abhyarcito yena

†††† helayapi namaskritah

sa yati paramam sthanam

†††† yat surair api pujitam

 

†††† sakrit-once; abhyarcitah-worshiped; yena-by whom; helaya-with mockery; api-even; namaskritah-bowed down; sa-he; yati-goes; paramam-to the supreme; sthanam-abdoe; yat-that; suraih-by the demigods; api-even; pujitam-worshiped.

 

 

†††† "A person who once mocks the Lord by pretending to worship Him or bow down before Him still goes to the supreme abode, the abode worshiped by the demigods.

 

 

Text 208

 

samasta-loka-nathasya

†††† deva-devasya sharnginah

sakshad bhagavato nityam

†††† pujanam janmanah phalam

 

†††† samasta-loka-nathasya-the master of all the worlds; deva-devasya-the master of the demigods; sharnginah-who holds the Sarnga bow; sakshat-directly; bhagavatah-of the Supreme Personality of Godhead; nityam-always; pujanam-worship; janmanah-of birth; phalam-success.

 

 

†††† "Worship of the Supreme Personality of Godhead, who holds the Sharnga bow and is the master of the demigods and all the worlds, makes one's life a complete success."

 

Text 209

 

tatraivagre

 

asare khalu samsare

†††† saram etan nirupitam

samasta-loka-nathasya

†††† shraddhayaradhanam hareh

 

†††† tatra-there; eva-indeed; agre-in the beginning; asare-useless; khalu-indeed; samsare-in the material world; saram-vaule; etan-this; nirupitam-is described; samasta-loka-nathasya-of the master of all the worlds; shraddhaya-with faith; aradhanam-the worship; hareh-of Lord Krishna.

 

 

†††† In the beginning of the Skanda Purana it is said:

 

†††† "In this worthless material world the only valuable things is faithful worship of Lord Vishnu, who is the master of all the worlds."

 

 

Text 210

 

kim ca

 

yatra vishnu-katha nityam

†††† yatra tishthanti vaishnavah

kali-bahya naras te vai

†††† ye 'rcayanti sada harim

 

†††† kim ca-furthermore; yatra-where; vishnu-katha-topics of Lord Vishnu; nityam-always; yatra-where; tishthanti-are; vaishnavah-devotees of Lord Vishnu; kali-bahyah-untouched by kali-yuga; narah-people; te-they; vai-indeed; ye-who; arcayanti-worship; sada-always; harim-Lord Vishnu.

 

 

†††† It is further said:

 

†††† "The age of Kali cannot enter any place where the devotees of Lord Vishnu stay, where they talk of Lord Vishnu, where they always worship Him."

 

Text 211

 

kashi-khande

 

harer aradhanam pumsam

†††† kim kim na kurute bata

putra-mitra-kalatrartham

†††† rajya-svargapavargadam

 

†††† kashi-khande-in the Kashi-khanda; hareh-of Lord Krishna; aradhanam-worship; pumsam-of the people; kim-why?; kim-why?; na-not; kurute-do; bata-indeed; putra-mitra-kalatrartham-children, freinds, wife, and wealth; rajya-svargapavargadam-which guve kingdom, Svargaloka, and liberation.

 

 

†††† In the Kashi-khanda it is said:

 

†††† "Why, why do the people not worship Lord Vishnu, whose worship brings a beautiful wife, good children, good friends, wealth, kingdom, residence in Svarga, and final liberation?

 

 

Text 212

 

haraty agham dhvamshayati

†††† vyadhin adhin nirasyati

dharmam vivardhayet kshipram

†††† prayacchanti mano-ratham

 

†††† harati-removes; agham-sin; dhvamshayati-destroys; vyadhin-disease; adhin-distress; nirasyati-destroys; dharmam-piety; vivardhayet-increases; kshipram-quickly; prayacchanti-gives; mano-ratham-desire.

 

 

†††† "The worship of Lord Vishnu removes sins, destroys diseases and anguish, increases piety, and quickly brings the fulfillment of desires."

 

Text 213

 

ata eva skande dhruvam prati markandeyasya vacanam

 

sakrid abhyarcito yena

†††† deva-devo janardanah

sa prapnoti param sthanam

†††† satyam etan mayoditam

 

†††† ata eva-therefore; skande-in the Skanda Purana; dhruvam-Dhruva Maharaja; prati-to; markandeyasya-of Markandeya; vacanam-the words; sakrit-once; abhyarcitah-worshiped; yena-by whom; deva-devah-the master of the demigods; janardanah-Lord Vishnu; sa-he; prapnoti-attains; param-supreme; sthanam-place; satyam-truth; etan-this; maya-by me; uditam-spoken.

 

 

†††† In the Skanda Purana, Markandeya Muni tells King Dhruva:

 

†††† "A person who once worships Lord Vishnu, the master of the demigods, attains the supreme abode in the spiritual world. I tell you the truth."

 

 

Text 214

 

tathangirasah

 

yasyantah sarvam evedam

†††† yasya nanto mahatmanah

tam aradhaya govindam

†††† sthanam agryam yadicchasi

 

†††† tatha-so; angirasah-of Angira Muni; yasya-of whom; antah-within; sarvam-all; eva-indeed; idam-this; yasya-of whom; na-not; antah-the end; mahatmanah-of the Supreme Personality of Godhead; tam-Him; aradhaya-worship; govindam-Lord Krishna; sthanam-the place; agryam-best; yadi-if; icchasi-you wish.

 

 

†††† Angira Muni explains:

 

†††† "If you wish to enter the spiritual world, then please worship Lord Govinda, the Supreme Personality of Godhead, who has no end, and in whom everything rests."

 

Text 215

 

pulastasya

 

param brahma param dhama

†††† yo 'sau shashvata-purushah

tam aradhya harim yati

†††† muktim apy ati-durlabham

 

†††† pulastasya-of Pulastya Muni; param-Supreme; brahma-Brahman; param-supreme; dhama-abode; yah-who; asau-He; shashvata-eternal; purushah-person; tam-Him; aradhya-worshiping; harim-Lord Krishna; yati-goes; muktim-to liberation; api-also; ati-durlabham-very rare.

 

 

†††† Pulastya Muni explains:

 

†††† "One who worships Lord Krishna, who is the eternal Supreme Person, the Supreme Brahman, and the Supreme Abode, attains final liberation, which is otherwise very difficult to attain."

 

 

Text 216

 

pulahasya

 

aindram indrah param sthanam

†††† yam aradhya jagat-patim

prapa yajna-patim vishnum

†††† tam aradhaya su-vrata

 

†††† pulahasya-of Pulaha Muni; aindram-the supreme king; indrah-Indra; param-the supreme; sthanam-abode; yam-whom; aradhya-worshiping; jagat-of the universe; patim-the master; prapa-attained; yajna-patim-the master of all yajnas; vishnum-Lord Vishnu; tam-Him; aradhaya-please worship; su-vrata-O saintly one.

 

 

†††† Pulaha Muni explains:

 

†††† "O saintly one, please worship Lord Vishnu, the master of all yajnas and all the worlds. By worshiping Him, King Indra attained his royal post."

 

Text 217

 

vashishthasya

 

prapnoty aradhite vishnau

†††† manasa yad yad icchati

trailokyantar-gatam sthanam

†††† kim u sarvottamottamam

 

†††† vashishthasya-of Vasistha Muni; prapnoti-attains; aradhite-worshiped; vishnau-Lord Vishnu; manasa-with the mind; yad yat-whatever; icchati-desires; trailokyantar-gatam-in th4e three worlds; sthanam-place; kim u-indeed; sarvottamottamam-the best of all.

 

 

†††† Vashishtha Muni explains:

 

†††† "One who worships Lord Vishnu can attain anything his heart desires in the three worlds, what to speak of in that world above all others.

 

 

Text 218

 

yan yan kamayate kaman

†††† nari va purusho 'pi va

tan samapnoti vipulan

†††† samaradhya janardanam

 

†††† yan yan-whatever; kamayate-desires; kaman-desires; nari-a woman; va-or; purushah-a man; api-also; va-or; tan-that; samapnoti-attains; vipulan-many; samaradhya-worshiping; janardanam-Lord Krishna.

 

 

†††† "By worshiping Lord Vishnu a man or a woman will attain whatever they desire."

 

Text 219

 

agastya-samhitayam

 

aradhyaiva naro vishnum

†††† manasa yad yad icchati

phalam prapnoty avihatam

†††† bhuri svalpam athapi va

 

†††† agastya-samhitayam-in the Agastya-samhita; aradhya-worshiping; eva-certainly; narah-a man; vishnum-Lord Vishnu; manasa-with the mind; yad yat-whatever; icchati-desires; phalam-result; prapnoti-attains; avihatam-complete; bhuri-great; svalpam-small; athapi-or; va-or.

 

 

†††† In the Agastya-samhita it is said:

 

†††† "A person who worships Lord Vishnu will attain whatever thing, great or small, his heart desires."

 

 

Text 220

 

idrisham vishnu-purane 'pi kincid adhikam cedam

 

shri-mariceh

 

anaradhita-govindair

†††† narair sthanam nripatmaja

na hi samprapyate shreshtham

†††† tasmad aradhayacyutam

 

†††† idrisham-like this; vishnu-purane-in the Vishnu Purana; api-also; kincit-something; adhikam-more; ca-and; idam-this; shri-mariceh-of Marici Muni; anaradhita-govindaih-by they who do not worship Lord Govinda; naraih-by people; sthanam-the place; nripatmaja-O prince; na-not; hi-indeed; samprapyate-is attained; shreshtham-the best; tasmat-from that; aradhaya-please worship; acyutam--the infallible Supreme Personality of Godhead.

 

 

†††† In the Vishnu Purana, Marici Muni explains:

 

†††† "They who do not worship Lord Govinda cannot attain the Supreme Abode. Therefore, O prince, please worship Him, the infallible Supreme Personality of Godhead."

 

Text 221

 

kim ca tatraiva

 

bhauman manorathan svargam

†††† svarga-vandyam tathaspadam

prapnoty aradhite vishnau

†††† nirvanam api cottamam

 

†††† kim ca-furthermore; tatra-there; eva-indeed; bhauman-a kingdom; manorathan-desires; svargam-Svarga; svarga-vandyam-worshiped in Svarga; tatha-so; aspadam-the abode; prapnoti-attains; aradhite-worshiped; vishnau-Lord Vishnu; nirvanam-liberation; api-also; ca-and; uttamam-the highest.

 

 

†††† In the Vishnu Purana it is also said:

 

†††† "By worshiping Lord Vishnu one attains all his desires. He attains a great kingdom, residence in Svargaloka, and residence in the transcendental abode worshiped by the people of Svarga. He attains the highest liberation."

 

 

Texts 222 and 223

 

 

tatha brahma-vaivarte

 

yat-padodakam adhaya

†††† shivah shirasi nrityati

yan-nabhi-nalinad asid

†††† brahma loka-pitamahah

 

yad-iccha-shakti-vikshobhad

†††† brahmandodbhava-sankshayau

tam aradhaya govindam

†††† sthanam agryam yadicchasi

 

†††† tatha-so; brahma-vaivarte-in Brahma-vaivarta Purana; yat-padodakam-the water that has washed His feet; adhaya-placing; shivah-Lord shiva; shirasi-on his head; nrityati-dances; yan-nabhi-nalinat-from the lotus of His navel; asit-was; brahma-Brahma; loka-pitamahah-the grandfather of the worlds; yad-iccha-shakti-vikshobhat-by the pwoer of whose desire; brahmandodbhava-sankshayau-the creation and destruction of thr material universes; tam-Him; aradhaya-worship; govindam-Lord Krishna; sthanam-the place; agryam-transcendental; yadi-if; icchasi-you desire.

 

 

†††† In the Brahma-vaivarta Purana it is said:

 

†††† "If you wish to enter the spiritual world, then please worship Lord Govinda, by whose desire the material universes are created and destroyed, from the lotus of whose navel Brahma, the grandfather of the worlds was born, the water of whose feet Lord Shiva sprinkles on his head as he dances."

 

 

Text 224

 

narasimhe markandeya-sahasranika-samvade

 

yas tu sampujayen nityam

†††† narasimha nareshvara

sa svarga-moksha-bhagi syan

†††† natra karya vicarana

 

†††† narasimhe-in the Nrimha Purana; markandeya-sahasranika-samvade-in the conversation of Markandeya and sahasranika; yah-one who; tu-indeed; sampujayet-may worship; nityam-always; narasimha-O Lord Nrisimha; nareshvara-O master of the living entites; sa-He; svarga-moksha-bhagi-the enjoyer of Svarga and liberation; syat-is; na-not; atra-here; karya-to be done; vicarana-consideration.

 

 

†††† In the Nrisimha Purana, in a conversation of Markandeya and Sahasranika it is said:

 

†††† "One who, calling out, `O Lord Nrisimha! O master of the living entities!', regularly worships Lord Nrisimha, will attain both Svargaloka and liberation. Of this there is no doubt.

 

Text 225

 

tasmad eka-mana bhutva

†††† yavaj jivam pratijnaya

arcanan narasimhasya

†††† samprapnoty abhivanchitam

 

†††† tasmat-therefore; eka-mana-with a single mind; bhutva-becoming; yavaj-as long as; jivam-life; pratijnaya-with a vow; arcanan-from the worship; narasimhasya-of Lord Nrisimha; samprapnoti-attains; abhivanchitam-desire.

 

 

†††† "A person who devotedly spends his entire life worshiping Lord Nrisimha in this way will attain whatever he desires."

 

 

Text 226

 

tatraiva shri-vyasa-shuka-samvade shri-markandeya-mrityunjaya-samvadanantaram

 

narake pacyamanas tu

†††† yamena paribhashitah

kim tvaya narcito devah

†††† keshavah klesha-nashanah

 

†††† tatra-there; eva-inded; shri-vyasa-shuka-samvade-in the conversation of Shri Vytas and Shri Suka; shri-markandeya-mrityunjaya-samvadanantaram-after a conversation of Shri Markandeya nd Lord Siva; narake-in hell; pacyamanah-being cooked; tu-inded; yamena-by Yamaraja; paribhashitah-said; kim-why?; tvaya-by you; na-not; arcitah-worshiped; devah-th Supreme Personality of Godhead; keshavah-Lord Krishna; klesha-od sufferings; nashanah-the destroyer.

 

 

†††In the Nrisimhe Purana, after a conversation of Lord Shiva and Markandeya Muni, in a conversation of Shri Vyasa and Shri Shukadeva Gosvami, is the following statement:

 

†††† "They who do not worship Lord Krishna suffer in hell, where they are tortured by Yamaraja. Why, then, do you not worship Lord Krishna, the destroyer of sufferings?

 

Text 227

 

udakenapy alabhe tu

†††† dravyanam pujitah prabhuh

yo dadati svakam lokam

†††† sa tvaya kim na pujitah

 

†††† udakena-by water; api-also; alabhe-in non-attainment; tu-indeed; dravyanam-of things; pujitah-worshiped; prabhuh-the Supreme Personality of Godhead; yah-who; dadati-gives; svakam-own; lokam-realm; sa-He; tvaya-by you; kim-why?; na-not; pujitah-worshiped.

 

 

†††† "If other things are not available, one may worship Lord Krishna by offering Him a cup of water. Why do you not worship Him?

 

 

Text 228

 

narasimho hrishikeshah

†††† pundarika-nibhekshanah

smaranan mukti-do nrinam

†††† sa tvaya kim na pujitah

 

†††† narasimhah-Nrisima; hrishikeshah-the master of the senses; pundarika-nibhekshanah-His eyes like lotus petals; smaranan-by remembering; mukti-dah-giving liberation; nrinam-of the people; sa-He; tvaya-by you; kim-why?; na-not; pujitah-worshiped.

 

 

†††† "To they who remember Him, lotus-eyed Lord Nrisimha, the supreme master of the senses, easily gives liberation. Why do you not worship Him?

 

Text 229

 

brihan-naradiye 'diti-mahatmye shri-sutoktau

 

yatra puja-paro vishnos

†††† tatra vighno na badhate

raja ca taskarash capi

†††† vyadhayash ca na santi hi

 

†††† brihan-naradiye-in Brihan-naradiya Purana; aditi-mahatmye-in the glories of Aditi; shri-sutoktau-in the statement of Shri Suta Gosvami; yatra-where; puja-to worship; parah-devoted; vishnoh-of Lord Vishnu; tatra-there; vighnah-obstacle; na-not; badhate-stops; raja-king; ca-and; taskarah-thief; ca-and; api-also; vyadhayah-diseases; ca-and; na-not; santi-are; hi-indeed.

 

 

†††† In the Narada Purana, in the chapter on the glories of Aditi, Shri Suta Gosvami explains:

 

†††† "When one is devoted to the worship of Lord Vishnu, no obstacles stand in his way. Kings, thieves, and diseases do not attack him.

 

 

Text 230

 

pretah pishacah kushmandah

†††† graha balagrahas tatha

dakinyo rakshasash caiva

†††† na badhante 'cyutarcakam

 

†††† pretah-pretas; pishacah-pisacas; kushmandah-kusmandas; graha-grahas; balagrahah-balagrahas; tatha-so; dakinyah-dakinis; rakshasah-raksasas; ca-and; eva-indeed; na-not; badhante-stop; acyutarcakam-one who worships the infallible Supreme Personality of Godhead.

 

 

†††† "Pretas, pishacas, kushmandas, grahas, balagrahas, dakinis, and rakshasas cannot attack a devotee of the infallible Personality of Godhead."

 

Text 231

 

tatraiva yama-bhagiratha-samvade

 

patraih pushpaih phalair varcya

†††† puja-rahitam acyutam

sa yati vishnu-salokyam

†††† kula-saptati-samyutah

 

†††† tatra-there; eva-indeed; yama-bhagiratha-samvade-in a conversation of Yama and Bhagiratha; patraih-with leaves; pushpaih-flowers; phalaih-fruits; va-or; arcya-to be worshiped; puja-worship; rahitam-in a secluded place; acyutam-the infallible Supreme Personality of Godhead; sa-he; yati-goes; vishnu-salokyam-to the same planet as Lord Vishnu; kula-saptati-samyutah-with seventy generations of his relatives.

 

 

†††† In the Narada Purana, in a conversation of Yamaraja and Bhagiratha it is said:

 

†††† "A person who in a secluded place worships Lord Vishnu with fruits, leaves, and flowers, travels, with seventy generations of his relatives, to the abode of Lord Vishnu."

 

 

Text 232

 

tatraiva dhvajaropana-mahatmye shri-vishnu-dutanam uktau

 

utkranti-kale yan-nama

†††† shrutavanto 'pi vai sakrit

labhante paramam sthanam

†††† kim u shushrushane ratah

 

†††† tatra-there; eva-indeed; dhvajaropana-mahatmye-in the Dhvajaropana-mahatmya; shri-vishnu-dutanam-of the Vishnudutas; uktau-in the statement; utkranti-kale-at the time of dath; yan-nama-whose name; shrutavantah-hearingt; api-even; vai-indeed; sakrit-once; labhante-attain; paramam-supreme; sthanam-destination; kim u-what?; shushrushane-with faith; ratah-engaged.

 

 

 

†††† In the Narada Purana, in the Dhvajaropana-mahatmya chapter, the Vishnudutas explains:

 

†††† "They who at the time of hear a single utterance of the Lord's holy name go to the supreme spiritual abode. What need be said, then, of they who serve the Lord with faith?"

 

Text 233

 

muhurtam va muhurtardham

†††† yas tishthed dhari-mandire

sa yati paramam sthanam

†††† kim u shushrushane ratah

 

†††† muhurtam-a moment; va-or; muhurtardham-half a moment; yah-one who; tishthet-stays; hari-mandire-in the temple of Lord Krishna; sa-he; yati-goes; paramam-to the supreme; sthanam-abode; kim u-what?; shushrushane-with faith; ratah-engaged.

 

 

†††† "A person who for a moment, or even half a moment, visits a temple of Lord Krishna, goes to the supreme spiritual abode. What need be said, then, of they who serve the Lord with faith?"

 

 

Text 234

 

tatraiva vibhandaka-muneh sumati-nripam prati

 

avashenapi yat karma

†††† kritam tu su-mahat phalam

dadati nrinam rajendra

†††† kim punah samyag-arcana

 

†††† tatra-there; eva-indeed; vibhandaka-muneh-of Vibhandaka Muni; sumati-nripam-King Sumati; prati-to; avashena-whimsically; api-also; yat-what; karma-deed; kritam-done; tu-indeed; su-mahat-very great; phalam-result; dadati-gives; nrinam-of the human beings; rajendra-O great king; kim-what?; punah-more; samyag-arcana-properly engaged in worship.

 

 

†††† In the Narada Purana, Vibhandaka Muni tells King Sumati:

 

†††† "Even a person who on a whim does some service to the Lord attains a very great result. What need be said, then, of they who serve the Lord with with care?"

 

Text 235

 

prayashcitta-prakaranante

 

samparkad yadi va mohad

†††† yas tu pujayate harim

sarva-papa-vinirmuktah

†††† sa yati paramam padam

 

†††† prayashcitta-prakaranante-after the description of prayascitta; samparkat-because of contact; yadi-if; va-or; mohat-by mistake; yah-one who; tu-indeed; pujayate-worships; harim-Lord Krishna; sarva-papa-vinirmuktah-free of all sins; sa-he; yati-goes; paramam-to the supreme; padam-abode.

 

 

†††† After the description of prayashcitta it is said:

 

†††† "A person who, somehow or other, by meeting the devotees or by mistake, worships Lord Krishna, becomes free of all sins and goes to the supreme abode.

 

 

Text 236

 

sarvantaraya nashyanti

†††† manah-shuddhish ca jayate

param moksham labhec caiva

†††† pujyamane janardane

 

†††† sarva-all; antarayah-obstacles; nashyanti-are destrioyed; manah-shuddhih-purioty of the mind; ca-and; jayate-is born; param-great; moksham-liberation; labhec-attains; ca-and; eva-indeed; pujyamane-worshiped; janardane-when Lord Krishna is.

 

 

†††† "By worshiping Lord Krishna a person attains a pure heart and mind. All the obstacles that stood before him perish, and he goes to the supreme abode.

 

Text 237

 

dharmartha-kama-mokshakhya

†††† purusharthah sanatanah

hari-puja-paranam tu

†††† sidhyante natra samshayah

 

†††† dharmartha-kama-mokshakhya-called piety, economic development, desne gratification, and liberation; purusharthah-the goals of life; sanatanah-eternal; hari-puja-paranam-of they who worship Lord Krishna; tu-indeed; sidhyante-are perfected; na-not; atra-here; samshayah-doubt.

 

 

†††† "They who devotedly worship Lord Krishna attain the four eternal goals of life: religion, sense gratification, economic development, and liberation.

 

 

Text 238

 

sarva-tirthani yajnash ca

†††† sanga vedash ca sattamah

narayanarcanasyaite

†††† kalam narhanti shodashim

 

†††† sarva-tirthani-all pilgrimages; yajnah-yajnas; ca-ands; sanga-with their parts; vedah-the Vedas; ca-and; sattamah-O saintly ones; narayana-of Lord Narayana; arcanasya-of the worship; ete-they; kalam-part; na-not; arhanti-are worthy; shodashim-sixteenth.

 

 

†††† "All pilgrimages, yajnas, Vedas, and Vedangas are not equal to even a sixteenth of the value of worship to Lord Narayana."

 

Text 239

 

shri-vishnu-tosha-vidhi-prashnottare

 

satyam vacmi hitam vacmi

†††† saram vacmi punah punah

asarodagra-samsare

†††† saram yad vishnu-pujanam

 

†††† shri-vishnu-tosha-vidhi-prashnottare-in answer to the question about Shri Vishnu-tosha-vidhi; satyam-the truth; vacmi-I tell; hitam-auspiciousness; vacmi-I tell; saram-the best; vacmi-I tell; punah-again; punah-and again; asarodagra-samsare-in this worthless world of birth and death; saram-the best; yat-what;; vishnu-of Lord Vishnu; pujanam-the worship.

 

 

†††† In answer to a question about Shri Vishnu-tosha-vidhi it is said:

 

†††† "I will tell you the truth. I will tell you what is auspicious. Again and again I will tell what is the best thing to know: In this worthless world of birth and death the best thing is the worship of Lord Vishnu.

 

Text 240

 

upalepana-mahatmyante

 

akamad api ye vishnoh

†††† sakrit pujam prakurvate

na tesham bhava-bandhas tu

†††† kadacid api jayate

 

†††† upalepana-mahatmyante-aftre the chapter on the glories of anointing the Lord sandal paste; akamat-without desire; api-also; ye-they who; vishnoh-of Lord Vishnu; sakrit-once; pujam-worship; prakurvate-do; na-not; tesham-of them; bhava-bandhah-the bondage of birth and death; tu-indeed; kadacit-ever; api-even; jayate-is born.

 

 

†††† After the Upalepana-mahatmya it is said:

 

†††† "They who without material desire once worship Lord Vishnu become free from the bonds of birth and death."

 

Text 241

 

yajnadhvajopakhyanante

 

tasmat shrinuta viprendra

†††† devo narayano 'vyayah

jnanato 'jnanato vapi

†††† pujakanam vimukti-dah

 

†††† yajnadhvajopakhyanante-after the story of Yajnadhvaja; tasmat-therefore; shrinuta-please hear; viprendra-O king of brahmanas; devah-the Supreme Personality of Godhead; narayanah-Lord Narayana; avyayah-eternal; jnanatah-with knowledge; ajnanatah-without knowledge; va-or; api-also; pujakanam-of they who worship Him; vimukti-dah-the giver of liberation.

 

 

†††† After the story of Yajnadhvaja it is said:

 

†††† "O kings of the brahmanas, please hear this: Lord Narayana, the eternal Personality of Godhead, gives liberation to whoever knowingly or unknowingly worships Him.

 

 

Text 242

 

te vandyas te prapujyas ca

†††† namaskarya visheshatah

ye 'rcayanti maha-vishnum

†††† prapannarti-pranashanam

 

†††† te-they; vandyah-worthy of being glorified; te-they; prapujyah-worthy of being worshiped; ca-and; namaskarya-they worthy of receiving obeidances; visheshatah-specifically; ye-they who; arcayanti-worship; maha-vishnum-Lord Maha-Vishnu; prapanna-of the surrendered souls; arti-teh distresses; pranashanam-the destruction.

 

 

†††† "They who worship Lord Maha-Vishnu, the destroyer of the surrendered souls' sufferings, should be worshiped. They should be glorified. They should be offered respects.

 

Text 243

 

ye yajanti spriha-shunya

†††† harim va haram eva va

ta eva bhuvanam sarvam

†††† punanti vibudharshabhah

 

†††† ye-who; yajanti-worship; spriha-shunya-without material desires; harim-Lord Vishnu; va-or; haram-Lord Shiva; eva-indeed; va-or; ta-they; eva-indeed; bhuvanam-world; sarvam-all; punanti-purify; vibudharshabhah-O best of the sages.

 

 

†††† "O wise sages, they who without material desires worship Lord Vishnu or Lord Shiva purify all the world."

 

 

Text 244

 

padme shri-narayana-narada-samvade puja-vidhi-prasange

 

mad-bhakto yo mad-arcam ca

†††† karoti vidhi-drishtaye

tasyantarayah svapne 'pi

†††† na bhavaty abhayo hi sah

 

†††† padme-in the Pamda Purana; shri-narayana-narada-samvade-in a conversation of Shri Narayana and Shri Narada Rishi; puja-vidhi-prasange-on the topic of the rules of worship; mad-bhaktah-My devotee; yah-who; mad-arcam-My worship; ca-and; karoti-does; vidhi-drishtaye-properly; tasya-of him; antarayah-an obstacle; svapne-in dream; api-even; na-not; bhavati-is; abhayah-fearless; hi-indeed; sah-he.

 

 

†††† In the Padma Purana, in a conversation about the rules of worship, Lord Narayana tells Narada Muni:

 

†††† "For one who becomes My devotee and properly worships Me, no obstacle will ever appear, even in a dream. Such a devotee becomes fearless."

 

Text 245

 

tatraiva vaishakha-mahatmye naradambarisha-samvade

 

putran kalatran dirghayu

†††† rajyam svargapavaragakam

sa dadyad ipsitam sarvam

†††† bhaktya sampujito 'jitah

 

†††† tatra-there; eva-indeed; vaishakha-mahatmye-in the Vaishakha-mahatmya; naradambarisha-samvade-in a conversation of Narada Muni and King Ambarisha; putran-sons; kalatran-wives; dirghayu-long life; rajyam-kingdom; svarga-residence in Svargaloka; apavaragakam-and liberation; sa-He; dadyat-gives; ipsitam-desire; sarvam-all; bhaktya-with devotion; sampujitah-worshiped; ajitah-the invicible Supreme Personality of Godhead.

 

 

†††† In the Padma Purana, in the Vaishakha-mahatmya, in a conversation of Narada Muni and King Ambarisha, it is said:

 

†††† "When He is worshiped with devotion, the Supreme Personality of Godhead responds by fulfilling all desires. He gives beautiful wife, good children, long life, kingdom, residence in Svargaloka, and final liberation.

 

 

Text 246

 

narake 'pi ciram magnah

†††† purvaja ye kula-dvaye

tatraivayanti te svargam

†††† yad arceta suto harim

 

†††† narake-in hell; api-even; ciram-for a long time; magnah-drowning; purvaja-ancestors; ye-who; kula-dvaye-in both families; tatra-there; eva-indeed; ayanti-go; te-they; svargam-to Svargaloka; yat-because; arceta-worships; sutah-descendent; harim-Lord Vishnu.

 

 

†††† "When one of their descendents worships Lord Vishnu, many ancestors from both sides of the family become released from hell and go to Svargaloka."

 

Text 247

 

tatraiva shri-yama-brahmana-samvade ca

 

anaradhya harim bhaktya

†††† ko lokan prapnuyad budhah

aradhite harau kamah

†††† sarve kara-tala-sthitah

 

†††† tatra-there; eva-indeed; shri-yama-brahmana-samvade-in a conversation of Yamaraja and a brahmana; ca-and; anaradhya-without worshiping; harim-Lord Vishnu; bhaktya-with devotion; kah-what?; lokan-planets; prapnuyat-attain; budhah-demigod; aradhite-when worshiped; harau-Lord Vishnu; kamah-desires; sarve-all; kara-tala-sthitah-sitting in the palm of one's hand.

 

 

†††† In the Padma Purana, in a conversation of Yamaraja and a brahmana, it is said:

 

†††† "What demigod attained the celestial world without devotedly worshiping Lord Vishnu? One who worships Lord Vishnu finds that whatever he wishes appears in the palm of his hand."

 

 

Text 248

 

vishnu-dharmottare shri-krishnamrita-stotre

 

so 'pi dhanyatamo loke

†††† yo 'rcayed acyutam sakrit

kim punah shraddhaya yuktah

†††† su-pushpaih prati-vasaram

 

†††† vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; shri-krishnamrita-stotre-in the Krishnaamrta-stotra; sah-he; api-also; dhanyatamah-most fortunate; loke-in this world; yah-who; arcayet-worships; acyutam-the infallibel Supreme Personality of Godhead; sakrit-onde; kim-what?; punah-more; shraddhaya-with faith; yuktah-engaged; su-pushpaih-with nice flowers; prati-vasaram-every day.

 

 

†††† In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, in the Shri Krishnamrita-stotra, it is said:

 

†††† "In this world a person who once worships infallible Lord Vishnu is very fortunate. What, then, may be said of a person who faithfully worships the Lord every day with many nice flowers?

 

Text 249

 

vaishnavan api ye nityam

†††† prapashyanty arcayanti ca

te 'pi vishnu-padam yanti

†††† kim punar vishnu-sevakah

 

†††† vaishnavan-the devotees of Lord Vishnu; api-also; ye-they who; nityam-regularly; prapashyanti-see; arcayanti-worship; ca-and; te-they; api-also; vishnu-padam-the abode of Lord Vishnu; yanti-attain; kim-what?; punah-more; vishnu-sevakah-the servants of Lord Vishnu.

 

 

†††† "They who regularly see and worship Lord Vishnu's devotees go to Lord Vishnu's transcendental abode. What, then, may be said of Lord Vishnu's devotees themselves?"

 

 

Text 250

 

sa yogi sa vishuddhatma

†††† sa shantah sa maha-matih

sa shuddhah sa ca sampurnah

†††† krishnam seveta yo narah

 

†††† sa-he; yogi-a yogi; sa-he; vishuddhatma-pure at heart; sa-he; shantah-peaceful; sa-he; maha-matih-very intelligent; sa-he; shuddhah-pure; sa-he; ca-and; sampurnah-perfect; krishnam-Lord Krishna; seveta-serves; yah-who; narah-a person.

 

 

†††† "A person who serves Lord Krishna is a great yogi. He is pure in heart. He is peaceful. He is wise. He is pure. He is perfect.

 

Text 251

 

agastya-samhitayam

 

ananya-manasah shashvad

†††† ganayanto 'kshamalaya

japanto rama rameti

†††† sukhamrita-nidhau manah

pravilapyamriti-bhuya

†††† mukham tishthanti kecana

 

†††† agastya-samhitayam-in the Agastya-samhita; ananya-manasah-whose heart does not go to anyone else; shashvat-always; ganayantah-counting; aksha-malaya-with jkapa beads; japantah-chanting; rama-Rama; rama-Rama; iti-thus; sukha-of bliss; amrita--of nectar; nidhau-an ocean; manah-the heart; pravilapya-saying; amriti-bhuya-becoming eternal; mukham-mouth; tishthanti-stays; kecana-some.

 

 

†††† In the Agastya-samhita it is said:

 

†††† "Some devotees, again and again intently chanting Rama! Rama! on japa-beads, dive into a nectar ocean of bliss. Attaining eternal liberation, they become filled with bliss.

 

 

Text 252

 

paricarya-parah kecit

†††† prasadeshv eva sherate

manushyam iva tam drashtum

†††† vyavahartum ca bandhuvat

 

†††† paricarya-parah-devoted to worship; kecit-some; prasadeshv-in temples; eva-indeed; sherate-stay; manushyam-human; iva-as if; tam-Him; drashtum-to see; vyavahartum-to act; ca-and; bandhuvat-like a friend.

 

 

†††† "Other devotees, attracted to Deity-worship, stay in temples to see Lord Rama, who appeared in a humanlike form to become the friend of His devotees."

 

Text 253

 

kim ca

 

yatha vidhi-nishedhau tu

†††† muktam naivopasarpatah

tatha na sprishato ramo-

†††† pasakam vidhi-purvakam

 

†††† kim ca-furthermore; yatha-as; vidhi-nishedhau-injunctions and prohibitions; tu-indeed; muktam-free; na-not; eva-inded; upasarpatah-by approaching; tatha-so; na-not; sprishatah-touched; rama--of Lord Rama; upasakam-a worshiped; vidhi-purvakam-according to the rules.

 

 

†††† It is further said:

 

†††† "As a liberated soul need not follow the great myriad of Vedic orders and prohibitions, so a worshiper of Lord Rama is also free."

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

†††† The devotees of the Lord are also glorified in Bhagavad-gita 11.55, 9.31, 7.17, and 4.36.

 

 

Text 254

 

shri-bhagavad-gitasu

 

evam satata-yukta ye

†††† bhaktas tvam paryupasate

ye capy aksharam avyaktam

†††† tesham ke yoga-vittamah

 

†††† shri-bhagavad-gitasu-in Shri Bhagavad-gita; evam-thus; satata-yukta-always engaged; ye-those who; bhaktah-devotees; tvam-You; paryupasate-properly worship; ye-those who; ca-also; api-again; aksharam-beyond the senses; avyaktam-the unmanifested; tesham-of them; ke-who?; yoga-vittamah-the most perfect in knowledge of yoga.

 

 

†††† In Shri Bhagavad-gita (12.1) Arjuna asked:

 

†††† "Which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in Your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested?"*

 

Text 255

 

ity arjunena prishtah shri-bhagavan uvaca

 

mayy aveshya mano ye mam

†††† nitya-yukta upasate

shraddhaya parayopetas

†††† te me yuktatama matah

 

†††† iti-thus; arjunena-by Arjuna; prishtah-asked; shri-bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; uvaca-said; mayi-upon Me; aveshya-fixing; manah-the mind; ye-those who; mam-me; nitya-always; yukta-engaged; upasate-worship; shraddhaya-with faith; paraya-transcendental; upetah-endowed; te-they; me-by Me; yuktatama-most perfect; matah-are considered.

 

 

†††† Asked in this way, the Supreme Personality of Godhead said (Bhagavad-gita 12.2):

 

†††† "Those who fix their minds on My personal form and are always engaged in worshiping Me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect."*

 

 

Text 256

 

caturtha-skandhe shri-prithuktau

 

yat-pada-sevabhirucis tapasvinam

†††† ashesha-janmopacitam malam dhiyah

sadyah kshinoty anv-aham edhati sati

†††† yatha padangushtha-vinihsrita sarit

 

†††† caturtha-skandhe-in the Fourht Canto; shri-prithuktau-in the words of Shri Prithu; yat-pada-whose lotus feet; seva-service; abhirucih-inclination; tapasvinam-persons undergoing severe penances; ashesha-innumerable; janma-births; upacitam-acquire; malam-dirtiness; dhiyah-mind; sadyah-immediately; kshinoti-destroys; anv-aham-day after day; edhati-increasing; sati-being; yatha-as; padangushtha-the toes of His lotus feet; vinihsrita-emanating from; sarit-water.

 

 

†††† In Shrimad-Bhagavatam (4.21.31), King Prithu explains:

 

†††† "By the inclination to serve the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, suffering humanity can immediately cleanse the dirt which has accumulated in their minds during innumerable births. Like the Ganges water, which emanates from the toes of the lotus feet of the Lord, such a process immediately cleanses the mind, and thus spiritual or Krishna consciousness gradually increases."*

 

Text 257

 

kim ca naradoktau

 

yatha taror mula-nishecanena

†††† tripyanti tat-skandha-bhujopashakhah

pranopaharac ca yathendriyanam

†††† tathaiva sarvarhanam acyutejya

 

†††† kim ca-furthermore; naradoktau-in the words of Narada Muni; yatha-as; taroh-of a tree; mula-the root; nishecanena-by watering; tripyanti-are satisfied; tat-its; skandha-trunk; bhuja-branches; upashakhah-and twigs; prana-the life air; upaharat-by feeding; ca-and; yatha-as; indriyanam-of the senses; tatha eva-similarly; sarva-of all demigods; arhanam-worship; acyuta-of the Supreme Personality of Godhead; ijya-worship.

 

 

†††† Shrila Narada Muni explains (Shrimad-Bhagavatam 4.31.14):

 

†††† "As pouring water on the root of a tree energizes the trunk, branches, twigs, and everything, and as supplying food to the stomach enlivens the senses and limbs of the body, simply worshiping the Supreme Personality of Godhead through devotional service automatically satisfies the demigods, who are parts of that Supreme Personality."*

 

 

Text 258

 

ekadasha-skandhe ca kavi-yogeshvarasya vakyam

 

manye 'kutashcid bhayam acyutasya

†††† padambujopasanam atra nityam

udvigna-buddher asad-atma-bhavad

†††† vishvatmana yatra nivartate bhih

 

†††† ekadasha-skandhe-in the Eleventh Canto; ca-and; kavi-yogeshvarasya-of the Yogic manster Kavi; vakyam-the statement; manye-I think; akutashcit-not anywhere; bhayam-fear; acyutasya-of the infallible Supreme Personality of Godhead; padambujopasanam-worship of the lotus feet; atra-here; nityam-alwasy; udvigna-agitated; buddheh-intelligence; asad-atma-bhavat-my thinking that the self is temporary; vishvatmana-thoroughly; yatra-where; nivartate-ceases; bhih-fear.

 

 

†††† In Shrimad-Bhagavatam (11.2.3) Kavi Muni, a great master of yoga, explains:

 

†††† "I think that service to the lotus feet of the infallible Supreme Personality of Godhead is the creator of fearlessness. They whose minds are agitated because they identify with the temporary material world will find that engagement in the Lord's service makes their fears flee far away."

 

Text 259

 

shri-bhagavatash ca

 

evam kriya-yoga-pathaih

†††† puman vaidika-tantrikaih

arcann ubhayatah siddhim

†††† matto vindaty abhipsitam

 

†††† shri-bhagavatah-of the Supreme Personality of Godhead; ca-and; evam-thus; kriya-yoga-pathaih-by the opath of kriya-yioga; puman-a person; vaidika-Vedic; tantrikaih-an Tantric; arcann-worshiping; ubhayatah-both; siddhim-perfection; mattah-from Me; vindati-finds; abhipsitam-desired.

 

 

†††† The Supreme Personality of Godhead explained (Shrimad-Bhagavatam 11.27.49):

 

†††† "By serving Me according to the rules of the Vedas and Tantras, a person will gain from Me his desired perfection in both this life and the next."

 

 

Text 260

 

kim ca

 

mam eva nairapkshyena

†††† bhakti-yogena vindati

bhakti-yogam sa labhate

†††† evam yah pujayeta mam

 

†††† kim ca-furethermore; mam-Me; eva-indeed; nairapkshyena-without material desire; bhakti-yogena-by devotional service; vindati-finds; bhakti-devotional service; yogam-yoga; sa-he; labhate-attains; evam-thus; yah-who; pujayeta-worships; mam-Me.

 

 

†††† The Supreme Personality of Godhead further says (Shrimad-Bhagavatam 11.27.53):

 

†††† "One who serves Me without material desire attains Me. One who worships Me attains pure devotional service unto Me."

 

Text 261

 

gautamiya-tantre shri-naradasya

 

tulasi-dala-matrena

†††† jalasya culukena ca

vikrinite svam atmanam

†††† bhaktebhyo bhakta-vatsalah

 

†††† gautamiya-tantre-in the Gautamiya Tantra; shri-naradasya-of Shri narada; tulasi-dala-matrena-with simply a tulasi leaf; jalasya-of water; culukena-for a sip; ca-and; vikrinite-sells; svam-His own; atmanam-Self; bhaktebhyah-to the devotees; bhakta-vatsalah-He who loves His devotees.

 

 

†††† In the Gautamiya Tantra, Narada Muni explains:

 

†††† "The Supreme Personality of Godhead, who dearly loves His devotees, sells Himself to them for the price of a tulasi leaf and a sip of water."

 

 

Text 262

 

atha puja-nityata

 

mahabharate

 

matrivat parirakshantam

†††† srishti-samhara-karakam

yo narcayati devesham

†††† tam vidyad brahma-ghatakam

 

†††† atha-now; puja-of worship; nityata-the eternality; mahabharate-in the Mahabharata; matrivat-like a mother; parirakshantam-protectingt; srishti-creation; samhara-destruction; karakam-the cause; yah-one who; na-not; arcayati-worships; devesham-the master of the demigods; tam-Him; vidyat-should know; brahma-ghatakam-a killer of a brahmana.

 

 

†††† The Supreme Personality of Godhead Should Always Be Worshiped

 

†††† In the Mahabharata it is said:

 

†††† "Please know that a person who will not worship the Supreme Personality of Godhead, who is the master of the demigods and the creator and destroyer of the worlds, and who protects everyone as of He were their mother, is sinful like a brahmana-killer."

 

Text 263

 

ata evoktam brhan-naradiye padodaka-mahatmyakhyanarambhe

 

hari-puja-vidhanam tu

†††† yasya veshmani no dvijah

shmashana-sadrisham vidyan

†††† na kadapi vishec ca tat

 

†††† ata eva-therefore; uktam-said; brhan-naradiye-in the Narada Purana; padodaka-mahatmyakhyanarambhe-in the beginning of the Padoadaka-mahatmya; hari-puja-vidhanam-the worship of Lord Vishnu; tu-indeed; yasya-of whom; veshmani-in the home; nah-not; dvijah-a brahmana; shmashana-a funeral ground; sadrisham-like; vidyan-should know; na-not; kadapi-ever; vishet-should enter; ca-and; tat-that.

 

 

†††† In the Narada Purana, at the beginning of the Padodaka-mahatmya chapter, it is said:

 

†††† "O brahmanas, please know that the home of someone who does not worship Lord Vishnu is like a cremation ground. One should never enter such a home."

 

 

Text 264

 

ata evoktam vishnu-dharmottare

 

pushpair va yadi va patraih

†††† phalair va yadi vambubhih

yashtavyah pundarikakshas

†††† tyaktva karya-shatani ca

 

†††† ata eva-thus; uktam-said; vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; pushpaih-with flowers; va-or; yadi-if; va-or; patraih-with leaves; phalaih-with fruits; va-or; yadi-if; va-or; ambubhih-with water; yashtavyah-should be worshiped; pundarikakshah-the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead; tyaktva-abandoning karya-shatani-hundreds of ordinary duties; ca-and.

 

 

†††† In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, it is said:

 

†††† "Forget a hundred material duties and instead worship the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead with flowers, or with leaves, or with fruit, or with water."

 

Text 265

 

kim ca naradiye

 

nimitteshu ca sarveshu

†††† tat-tat-kala-visheshatah

pujayed deva-devesham

†††† dravyam sampadya yatnatah

 

†††† kim ca-furthermore; naradiye-in the Narada Purana; nimitteshu-in reasons; ca-and; sarveshu-all; tat-tat-kala-visheshatah-according to various times; pujayet-should worship; deva-devesham-the master of the demigods; dravyam-thing; sampadya-attaining; yatnatah-with care.

 

 

†††† In the Narada Purana it is also said:

 

†††† "On special holy days one should carefully collect many gifts and offer them in the worship of the Supreme Personality of Godhead, the master of the demigods."

 

 

Text 266

 

ata evoktam bhagavata hayagrivena hayashirsha-pancaratre

 

pratishtitarca na tyajya

†††† yavaj jivam samarcayet

varam pranasya va tyagah

†††† shiraso vapi karttanam

 

†††† ata eva-therefore; uktam-said; bhagavata-by the Supreme Personality of Godhead; hayagrivena-Lord hayagriva; hayashirsha-pancaratre-in the hayasirsa-pancaratra; pratishtita-established; arca-worship; na-not; tyajya-be be abandoned; yavaj-as long as; jivam-life; samarcayet-should worship; varam-best; pranasya-of life; va-or; tyagah-abandonment; shirasah-of the head; va-or; api-even; karttanam-cutting.

 

 

†††† In the Hayashirsha-pancaratra Lord Hayagriva explains:

 

†††† "When the Deity of the Lord is installed the worship of the Deity should never be stopped. One should worship as long as he lives. Better than stopping the Lord's worship is to give up one's life or cut off one's head."

 

Text 267

 

pujaya nityatalekhi

†††† prak ca naivedya-bhakshane

mahatmyam ca param shala-

†††† grama-cakra-prasangatah

 

†††† pujaya-of worship; nityata-eternality; alekhi-I wrote; prak-before; ca-and; naivedya-bhakshane-in eating food offered to the Lord; mahatmyam-the glory; ca-and; param-then; shalagrama-cakra-prasangatah-in connection with the Shalagrama and the cakra.

 

 

†††† Previously, first in discussing the eating of food offered to the Lord, and then in discussing the Shalagrama and cakra stones, I also explained that one should always worship the Lord.

 

 

Text 268

 

pujanganam ca mahatmyam

†††† yad yad vilikhitam pura

tat sarvam iha pujayam

†††† paryavasyati hi svatah

 

†††† pujanganam-of the different parts of worship; ca-and; mahatmyam-the glory; yad yat-whatever; vilikhitam-written; pura-before; tat-that; sarvam-all; iha-here; pujayam-in worship; paryavasyati-is completed; hi-here; svatah-of itself.

 

 

†††† I have already written of the glories of the different aspects of Deity-worship. Thus the discussion of Deity-worship has come to a close.

 

Text 269

 

puja-mahima-mattebhah

†††† shastraranya-viharinah

kitena kati sangrahyah

†††† prabhavam shri-harer vina

 

†††† puja-mahima-mattebhahintoxicated by the glories of the worship, of Lord Krishna; shastra-of the scriptures; aranya-in the forest; viharinah--enjoying pastimes; kitena-by an insect; kati-how much?; sangrahyah-can be accumulated; prabhavam-the power; shri-hareh-of Lord Krishna; vina-without.

 

 

†††† Without the mercy of Lord Krishna, how much can this tiny insect, intoxicated by the nectar glories of the worship of Lord Krishna, collect as it flies here and there in the forest of the Vedic literatures?

 

 

Text 270

 

atha shri-bhagavan-nama

†††† sada seveta sarvatah

tan-mahatmyam ca vikhyatam

†††† sankshepenatra likhyate

 

†††† atha-now; shri-bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; nama-the holy name; sada-always; seveta-should serve; sarvatah-in all respects; tan-mahatmyam-its glories; ca-and; vikhyatam-fame; sankshepena-briefly; atra-here; likhyate-is written.

 

 

†††† One should always and in every way serve the holy name of the Supreme Personality of Godhead. Now in this book we will briefly write of the holy name's glories.

 

Text 271

 

atha shri-bhagavan-nama-mahatmyam

 

tatra shri-bhagavan-nama-

†††† visheshasya ca sevanam

rishibhih kripayadishtam

†††† tat-tat-kama-hatatmanam

 

†††† atha-now; shri-bhagavan-nama-mahatmyam-the glories of the holy name; tatra-there; shri-bhagavan-nama-of the Lord's holy name;visheshasya-sepcifically; ca-and; sevanam-service; rishibhih-bythe sages; kripaya-by the mercy; adishtam-indicated; tat-tat-kama-various material desires; hata-killed; atmanam-of people.

 

 

†††† The Glories of the Lord's Holy Name

 

†††† Out of kindness to they who have been destroyed by a host of material desires, the great sages have taught about service to the Lord's holy name.

 

 

Text 272

 

atha kama-visheshena shri-bhagavan-nama-vishesha-seva-mahatmyam

 

tatra papa-kshayartham

 

shri-kaurme

 

shri-shabda-purvam jaya-shabda-madhyam

†††† jaya-dvayad uttaratas tatha hi

trih-sapta-kritvo narasimha-nama

†††† japtam nihanyad api vipra-hatyam

 

†††† atha-now; kama-visheshena-with specific desire; shri-bhagavan-nama-vishesha-seva-mahatmyam-the glori of service to the Lord's Holy Name; tatra-there; papa-kshayartham-the destruction of sin; shri-kaurme-in Shri Kurma Purana; shri-shabda-purvam-preceded by the word Shri ; jaya-shabda-teh word jaya; madhyam-in the middle; jaya-dvayat-from two jayas; uttaratah-after; tatha-then; hi-indeed; trih-sapta-kritvah-21 times; narasimha-nama-the name opf Lord Nrisimha; japtam-cahnted; nihanyat-kills; api-also; vipra-hatyam-the sin of killing a brahmana.

 

 

†††† The Glories of Serving the Lord's Holy Name In Order to Attain Specific Goals

 

†††† Chanting the Lord's Holy Name to Become Free of Sins

 

†††† In the Kurma Purana it is said:

 

†††† "Saying the word Shri first, with the word Jaya in the middle, and then the word Jaya twice, by chanting the holy mantra of Lord Nrisimha twenty-one times, one becomes free of the sin of killing a brahmana."

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

†††† The mantra chanted here is: Shri Nrisimha, Jaya Nrisimha, Jaya Jaya Nrisimha.

 

Text 273

 

maha-bhaya-nivaranartham

 

tatraiva

 

shri-purvo narasimho dvir

†††† jayad uttaratas tu sah

trih-sapta-kritvo japato

†††† maha-bhaya-nivaranah

 

†††† maha-bhaya-nivaranartham-to become free from great fears; tatra-there; eva-indeed; shri-purvah-with Shri first; narasimhah-Nrisimha; dvih-twice; jayat-from jaya; uttaratah-then; tu-indeed; sah-he; trih-sapta-kritvah-twenty-one times; japatah-chanting; maha-bhaya-great fear; nivaranah-stopping.

 

 

†††† Chanting the Lord's Holy Name to Become Free of Great Fears

 

†††† In the Kurma Purana it is also said:

 

†††† "Saying the word Shri first, Nrisimha twice, and Jaya ćat the end, by chanting the holy mantra of Lord Nrisimha twenty-one times, one becomes free of great fears."

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

†††† The mantra here is: Shri Nrisimha Jaya Jaya Nrisimha.

 

 

Text 274

 

kala-visheshe tu mangalartham

 

vishnu-dharmottare markandeya-vajra-samvade

 

purusham vasudevam ca

†††† tatha sankarshanam vibhum

pradyumnam aniruddham ca

†††† kramad abdeshu kirtayet

 

†††† kala-visheshe-at a specific time; tu-indeed; mangalartham-for auspiciousness; vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; markandeya-of Markandeya; vajra-and Vajra; samvade-in the conversation; purusham-the Supreme Personality of Godhead; vasudevam-Vasudeva; ca-and; tatha-so; sankarshanam-Sankarshana; vibhum-all-powerful; pradyumnam-Pradyumna; aniruddham-Aniruddha; ca-and; kramat-in sequence; abdeshu-in the years; kirtayet-should chant.

 

 

†††† Chanting the Lord's Holy Name to Attain Auspiciousness at Certain Times

††††

†††† In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, in a conversation of Markandeya Muni and King Vajra it is said:

 

†††† "At the times of the different years one should chant the names of the purusha-avataras: Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, and Aniruddha."

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

†††† These names should be chanted for the first five years.

††

 

Texts 275 and 276

 

 

balabhadram tatha krishnam

†††† kirtayed anaya-dvaye

madhavam pundarikaksham

†††† tatha vai bhoga-shayinam

 

padmanabham hrishikesham

†††† tatha devam trivikramam

kramena raja-shardula

†††† vasantadishu kirtayet

 

†††† balabhadram-Balabhadra; tatha-then; krishnam-Krishna; kirtayet-should chant; anaya-dvaye-at the time of daksinayana; madhavam-Madhava; pundarikaksham-Pundarikaksha; tatha-so; vai-indeed; bhoga-shayinam-Bhoga-shayi; padmanabham-Padmanabha; hrishikesham-Hrishikesha; tatha-so; devam-Deva; trivikramam-Trivikrama; kramena-one after another; raja-shardula-O tiger of kings; vasantadishu-in the seasons beginning with springtime; kirtayet-one should chant.

 

 

†††† "At the time of daksinayana one should chant the holy names of Balabhadra and Krishna. O tiger of kings, at the time of spring and the other seasons one should chant the holy names of Madhava, Pundarikaksha, Bhoga-shayi, Padmanabha, Hrishikesha, Deva, and Trivikrama.

 

 

Texts 277-279

 

 

vishnum ca madhu-hantaram

†††† tatha devam trivikramam

vamanam shridharam caiva

†††† hrishikesham tathaiva ca

 

damodaram padmanabham

†††† keshavam ca yaduttamam

narayanam madhavam ca

†††† govindam ca tatha kramat

 

caitradishu ca maseshu

†††† deva-devam anusmaret

pradyumnam aniruddham ca

†††† pakshayoh krishna-shuklayoh

 

†††† vishnum-Vishnu; ca-and; madhu-hantaram-Madhu-hanta; tatha-so; devam-Deva; trivikramam-Trivikrama; vamanam-Vamana; shridharam-Shridhara; ca-and; eva-indeed; hrishikesham-Hrishikesha; tatha-so; eva-indeed; ca-and; damodaram-Damodara; padmanabham-Padmanabha; keshavam-Kesava; ca-and; yaduttamam-Yaduttama; narayanam-Narayana; madhavam-Madhava; ca-and; govindam-Govinda; ca-and; tatha-so; kramat-one after another; caitradishu-in the months beginning with Caitra; ca-and; maseshu-in the moths; deva-devam-the master of the demigods; anusmaret-one should remember; pradyumnam-Pradyumna; aniruddham-Aniruddha; ca-and; pakshayoh-in the two paksas; krishna-shuklayoh-Krishna and sukla.

 

 

†††† "In the months beginning with Caitra one should remember the Supreme Personality of Godhead, the master of the demigods, by chanting the names Vishnu, Madhu-hanta, Deva, Trivikrama, Vamana, Shridhara, Hrishikesha, Damodara, Padmanabha, Keshava, Yaduttama, Narayana, Madhava, and Govinda. At the times of the krishna and shukla pakshas one should chant the names of Pradyumna and Aniruddha.

 

Text 280

 

sarvah sharvah shivah sthanur

†††† bhutadir nidhir avyayah

adityadishu vareshu

†††† kramad evam anusmaret

 

†††† sarvah-Sarva; sharvah-Sarva; shivah-Siva; sthanuh-Sthanu; bhutadih-Bhutadi; nidhih-Nidhi; avyayah-Avyaya; adityadishu-beginning with Sunday; vareshu-in the days; kramat-one after another; evam-thus; anusmaret-one should remember.

 

 

†††† In the days beginning with Sunday one should remember the Supreme Personality of Godhead by chanting the names Sarva, Sharva, Shiva, Sthanu, Bhutadi, Nidhi, and Avyaya.

 

 

Texts 281-283

 

 

vishvam vishnur vashat-karo

†††† bhuta-bhavya-bhavat-prabhuh

bhuta-bhrid bhuta-krid bhavo

†††† bhutatma bhuta-bhavanah

 

avyaktah pundarikaksho

†††† vishvakarma shucishravah

sad-bhavo bhavano bharta

†††† prabhavah prabhur ishvarah

 

aprameyo hrishikeshah

†††† padmanabho 'mara-prabhuh

agrahyah shashvato dhata

†††† krishnash caitany anusmaret

deva-devasya namani

†††† krittikadishu yadava

 

†††† vishvam vishnur vashat-karo bhuta-bhavya-bhavat-prabhuh bhuta-bhrid bhuta-krid bhavo bhutatma bhuta-bhavanah avyaktah pundarikaksho vishvakarma shucishravah sad-bhavo bhavano bharta prabhavah prabhur ishvarah aprameyo hrishikeshah padmanabho 'mara-prabhuh agrahyah shashvato dhata krishnah-these names; ca-and; etani-these; anusmaret-should remember; deva-devasya-of the Lord; namani-the names; krittikadishu-beginning with Krttika; yadava-O descendent of King Yadu.

 

 

†††† "O descendent of King Yadu, at the time of the nakshatras, beginning with Krittika, one should remmber the Lord by chanting His names of Vishva, Vishnu, Vashat-kara, Bhuta-bhavya-bhavat-prabhu, Bhuta-bhrit, Bhuta-krit, Bhava, Bhutatma, Bhuta-bhavana, Avyakta, Pundarikaksha, Vishvakarma, Shucishrava, Sad-bhava, Bhavana, Bharta, Prabhava, Prabhu, Ishvara, Aprameya, Hrishikesha, Padmanabha, Amara-prabhu, Agrahya, Shashvata, Dhata, Krishna.

 

 

Texts 284 and 285

 

 

brahmanam shri-patim vishnum

†††† kapilam shridharam prabhum

damodaram hrishikesham

†††† govindam madhusudanam

 

bhudharam gadinam devam

†††† shankhinam padminam tatha

cakrinam ca maha-raja

†††† prathamadishu samsmaret

 

†††† brahmanam shri-patim vishnum kapilam shridharam prabhum damodaram hrishikesham govindam madhusudanam bhudharam gadinam devam shankhinam padminam tatha cakrinam-these names; ca-and; maha-raja-O great king; prathamadishu-on the tithis beginning with pratipat; samsmaret-should remember.

 

 

†††† "O great king, at the time of Pratipat and the other tithis, one should remember the Lord by chanting His names of Brahma, Shripati, Vishnu, Kapila, Shridhara, Prabhu, Damodara, Hrishikesha, Govinda, Madhusudana, Bhudhara, Gadi, Deva, Shankhi, Padmi, and Cakri.

 

 

Text 286

 

sarvam va sarvada nama

†††† deva-devasya yadava

 

†††† sarvam-all; va-or; sarvada-in all times; nama-names; deva-devasya-of the Supreme Personality of Godhead; yadava-O descendent of King Yadu.

 

 

†††† "O descendent of King Yadu, one may always chant all the names of the Supreme Personality of Godhead.

 

Text 287

 

namani sarvani janardanasya

†††† kalash ca sarvah purusha-pravirah

tasmat sada sarva-gatasya nama

†††† grahyam yatheshtam varadasya rajan

 

†††† namani-names; sarvani-all; janardanasya-of Lord Krishna; kalah-time; ca-and; sarvah-all; purusha-pravirah-the most powerful person; tasmat-therefore; sada-always; sarva-gatasya-everywhere; nama-name; grahyam-to be taken; yatheshtam-as desired; varadasya-of the giver of boons; rajan-O king.

 

 

†††† "An intelligent person will always chant all the names of Lord Krishna. O king, please chant the names of the all-pervading Supreme Personality of Godhead whenever you wish."

 

 

Text 288

 

vividha-kama-siddhaye ca

 

pulastyoktau

 

kamah kama-pradah kantah

†††† kama-palas tatha harih

anando madhavash caiva

†††† kama-samsiddhaye japet

 

†††† vividha-kama-siddhaye-to attain various desires; ca-and; pulastyoktau-in the statement of Pulastya Muni; kamah kama-pradah kantah kama-palas tatha harih anando madhavah-these names; ca-and; eva-indeed; kama-samsiddhaye-to attain desires; japet-should chant.

 

 

†††† Chanting the Lord's Holy Name to Attain the Fulfillment of Various Desires

 

†††† Pulastya Muni explains:

 

†††† "To attain one's desire one should chant the names of Kama, Kama-prada, Kanta, Kama-pala, Hari, Ananda, and Madhava.

 

Text 289

 

ramah parashuramash ca

†††† nrisimho vishnur eva ca

vikramash caivam adini

†††† japyany ari-jigishubhih

 

†††† ramah parashuramash ca nrisimho vishnur eva ca vikramah-these names; ca-and; evam-thus; adini-beginning; japyani-should be chanted; ari-jigishubhih-by one who desires victory over his enemies.

 

 

†††† "One who desires victory over his enemies should chant names like Rama, Parashurama, Nrisimha, Vishnu, and Vikrama.

 

 

Text 290

 

vidyam abhyastata nityam

†††† japtavyah purushottamah

damodaram bandha-gato

†††† nityam eva japen narah

 

†††† vidyam abhyastataby one who studies to attain knowledge; nityam-always; japtavyah-should be chanted; purushottamah-Purushottama; damodaram-Damodara; bandha-gatah-by one in bonds; nityam-always; eva-indeed; japen-should chant; narah-a person.

 

 

†††† "A student should always chant the name Purushottama. A prisoner should always chant the name Damodara.

 

Text 291

 

keshavam pundarikaksham

†††† anisham hi tatha japet

netra-badhasu sarvasu

†††† hrishikesham bhayeshu ca

 

†††† keshavam-Keshava; pundarikaksham-Pundarikaksha; anisham-day and night; hi-indeed; tatha-so; japet-should chant; netra-badhasu-in eye troubles; sarvasu-all; hrishikesham-Hrishikesha; bhayeshu-in fears; ca-and.

 

 

†††† "When there are eye troubles one should chant the names Keshava and Pundarikaksha. When there are fears one should chant the name Hrishikesha.

 

 

 

Text 292

 

acyutam camritam caiva

†††† japed aushadha-karmani

sangramabhimukho gacchan

†††† samsmared aparajitam

 

†††† acyutam-Acyuta; ca-and; amritam-Amrita; ca-and; eva-indeed; japet-should chant; aushadha-karmani-in the actyion of medicine; sangrama-battle; abhimukhah-facing; gacchan-going; samsmaret-should remember; aparajitam-Aparajita.

 

 

†††† "When taking medicine one should chant the names Acyuta and Amrita. When going into battle one should remember the Lord by chanting the name Aparajita.

 

Text 293

 

cakrinam gadinam caiva

†††† sharnginam khadginam tatha

kshemarthi pravasan nityam

†††† dikshu pracyadishu smaret

 

†††† cakrinam-Cakri; gadinam-Gadi; ca-and; eva-indeed; sharnginam-Sharngi; khadginam-Khadgi; tatha-so; kshema-auspiciousness; arthi-desiring; pravasan-going on a journey; nityam-always; dikshu-in trhe directions; pracyadishu-beginning with the east; smaret-should remember.

 

 

†††† "A person desiring auspiciousness as he goes on a journey to the east or to another direction should always remember the Lord by chanting the names Cakri, Gadi, Sharngi, and Khadgi.

 

 

Text 294

 

ajitam cadhipam caiva

†††† sarvam sarveshvaram tatha

samsmaret purusho bhaktya

†††† vyavahareshu sarvada

 

†††† ajitam cadhipam caiva sarvam sarveshvaram-these names; tatha-so; samsmaret-should remember; purushah-a person; bhaktya-with devotion; vyavahareshu-in ordinary activities; sarvada-always.

 

 

†††† "In his ordinary activities a person should always remember the Lord with devotion by chanting the names Ajita, Adhipa, Sarva, and Sarveshvara.

 

Text 295

 

narayanam sarva-kalam

†††† kshuta-praskhalanadishu

graha-nakshatra-pidashu

†††† deva-badhasu sarvatah

 

†††† narayanam-Narayana; sarva-kalam-Sarva-kala; kshuta-praskhalanadishu-in coughs, sneezes, stumbling, and similar troubles; graha-nakshatra-of planets and stars; pidashu-in trouble; deva-badhasu-in trouble from the demigods; sarvatah-in all respects.

 

 

†††† "When one sneezes, coughs, stumbles, is troubled in another way like that, or is troubled by the demigods or the stars and planets, one should always chant the name Narayana.

 

 

Text 296

 

dasyu-vairi-nirodheshu

†††† vyaghra-simhadi-sankate

andhakare tamas-tivre

†††† narasimham anusmaret

 

†††† dasyu-theives; vairi-enemies; nirodheshu-in attacks; vyaghra-simhadi-sankate-in attacks by tigers, lions, or other ferocious beasts; andhakare-in blinding darkness; tamas-tivre-in darkness; narasimham-Narasimha; anusmaret-should remember.

 

 

†††† "When attacked by thieves, enemies, tigers, lions, or other ferocious assailants, or when trapped in blinding darkness, one should remember the Lord by chanting the name Narasimha.

 

Text 297

 

agni-dahe samutpanne

†††† samsarej jala-shayinam

garudadhvajanusmaranad

†††† visha-viryam vyapohati

 

†††† agni-dahe-fire; samutpanne-manifested; samsmaret-one should remember; jala-shayinam-Jalashayi; garudadhvaja-Garudadhvaja; anusmaranadby remembering; visha-viryam-the power of poison; vyapohati-counteracts.

 

 

†††† "When trapped in blazing fire one should remember the Lord by chanting the name Jalashayi. By chanting the name Garudadhvaja one counteracts the power of poison.

 

 

Text 298

 

snane devarcane home

†††† pranipate pradakshine

kirtayed bhagavan-nama

†††† vasudeveti tat-parah

 

†††† snane-in bathing; devarcane-in worshiping the Lord; home-in a homa; pranipate-in bowing down; pradakshine-in circumambulating; kirtayet-should glorify; bhagavan-nama-the name of the Supreme Personality of Godhead; vasudeva-vasudeva; iti-thus; tat-parah-devoted to the Lord.

 

 

†††† "While bathing, worshiping the Lord, offering homa, bowing down, or circumambulating, a devotee should chant the name Vasudeva and other names of the Lord.

 

Text 299

 

sthapane vitta-dhanyader

†††† apadhyane ca dushtaje

kurvita tan-mana bhutva

†††† anantacyuta-kirtanam

 

†††† sthapane-in establishment; vitta-of wealth; dhanya-and treasure; adeh-beginning with; apadhyane-in worry; ca-and; dushtaje-caused by the wicked; kurvita-one should do; tan-mana-his mind; bhutva-being; ananta-Ananta; acyuta-and Acyuta; kirtanam-chanting.

 

 

†††† "When storing money or other valuables, or when made to worry by wicked men, one should chant the names Ananta and Acyuta.†††

 

 

Text 300

 

narayanam sharnga-dharam

†††† shridharam purushottamam

vamanam khadginam caiva

†††† dushta-svapne sada smaret

 

†††† narayanam sharnga-dharam shridharam purushottamam vamanam khadginam-these names; ca-and; eva-indeed; dushta-svapne-in a nightmare; sada-alwasy; smaret-should remember.

 

 

†††† "When having a nightmare one should always remember the Lord by chanting the names Narayana, Sharnga-dhara, Shridhara, Purushottama, Vamana, and Khadgi.

 

Text 301

 

maharnavadau paryanka-

†††† shayinam ca narah smaret

balabhadram samriddhy-artham

†††† sarva-karmani samsmaret

 

†††† maharnavadau-in places beginning with the great ocean; paryanka-on a bed; shayinam-reclining; ca-and; narah-a pewrson; smaret-should remember; balabhadram-Balabhadra. samriddhy-artham-to attain success; sarva-karmani-in all actions; samsmaret-should remember.

 

 

†††† "Whether in the midst of the great ocean, reclining on a couch, or in some other place, in order to succeed in all one's efforts, a person should remember the Lord by chanting the name Balabhadra.

 

 

Text 302

 

jagat-patim apatyartham

†††† stuvan bhaktya na sidati

shrisam sarvabhyudayike

†††† karmany ashu prakirtyet

 

†††† jagat-patim-jagat-pati; apatyartham-for the sake of good children; stuvan-praying; bhaktya-with devotion; not-and; sidati-perishes; shrisam-Shrisha; sarvabhyudayike karmani-in all auspicious activities; ashu-at once; prakirtyet-should chant.

 

 

†††† "One who with devotion chants the name Jagat-pati and prays to beget good children will not disappointed. In all auspicious rituals and festivals one should chant the name Shrisha.

 

Text 303

 

arishteshu hy ashesheshu

†††† vishokam ca sada japet

maru-prapatagni-jala-

†††† bandhanadishu mrityushu

svatantra-paratantreshu

†††† vasudevam japed budhah

 

†††† arishteshu-in calamities; hi-indeed; ashesheshu-all; vishokam-Vishoka; ca-and; sada-always; japet-should chant; maru-in a desert; prapata-in a attack; agni-in fire; jala-in water; bandhana-in bondage; adishu-beginning with; mrityushu-in death; svatantra-independent; paratantreshu-dependent on others; vasudevam-Vasudeva; japet-should chant; budhah-intelligent.

 

 

†††† "In all calamities one should chant the name Vishoka. In a desert, attacked by others, in fire, in water, in bondage, on the verge of death, or in other troubles, whether free or in the grip of others, a wise person should chant the name Vasudeva.

 

 

Text 304

 

sarvartha-shakti-yuktasya

†††† deva-devasya cakrinah

yathabhirocate nama

†††† tat sarvartheshu kirtayet

 

†††† sarvartha-shakti-yuktasya-with the power to fulfill all eishes; deva-devasya-of the master of the demigods; cakrinah-who holds the cakra; yatha-as; abhirocate-onme desires; nama-the name; tat-that; sarvartheshu-for all desires; kirtayet-should chant.

 

 

†††† "To fulfill all desires, however one likes one should chant the names of the Supreme Personality of Godhead, who is the master of the demigods, who carries the Sudarshana-cakra, and who has the power to grant all requests.

 

Text 305

 

sarvartha-siddhim apnoti

†††† namnam ekarthata yatha

sarvany etani namani

†††† parasya brahmano hareh

 

†††† sarvartha-siddhim-the fulfillment of all desires; apnoti-obtains; namnam-of the names; ekarthata-one desire; yatha-as; sarvani-all; etani-them; namani-names; parasya-of the Supreme; brahmanah-Brahman; hareh-Lord Krishna.

 

 

†††† "These are all names of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. A person who understands this one truth about these names attains all his desires."

 

 

Text 306

 

evam vishnu-dharmottare ca markandeya-vajra-samvade kim ca

 

kurmam varaham matsyam va

†††† jala-prastharane smaret

bhrajishnum agni-janane

†††† japen nama tv akhanditam

 

†††† evam-thus; vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; ca-and; markandeya-vajra-samvade-in a conversation of Markandeya and Vajra; kim ca-furthermore; kurmam-Kurma; varaham-varaha; matsyam-Matsya; va-or; jala-prastharane-in water; smaret-one should remember; bhrajishnum-burning; agni-janane-in fire; japen-should chant; nama-the name; tv-inded; akhanditam-without stopping.

 

 

†††† In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, in a conversation of Markandeya Muni and King Vajra, it is said:

 

†††† "When crossing the waters one should remember the Lord by chanting the names of Kurma, Varaha, and Matysa. In the midst of a blazing fire one should chant these names without stop.

 

Text 307

 

garudadhvajanusmaranad

†††† apado mucyate narah

jvara-jushta-shiro-roga-

†††† visha-viryam ca shamyati

 

†††† garudadhvaja-of Garudadhvaja; anusmaranat-by remembering; apadah-from calamities; mucyate-is freed; narah-a person; jvara-jushta-fever; shiro-roga-headache; visha-viryam-poison; ca-and; shamyati-cures.

 

 

†††† "By remembering the Lord by chanting the name Garudadhvaja, one becomes free from calamities and cures fevers, headaches, and poisoning.

 

 

Text 308

 

balabhadram tu yuddharthi

†††† krishyarambhe halayudham

uttaranam vanijyarthi

†††† ramam abhyudaye nripa

 

†††† balabhadram-Balabhadra; tu-indeed; yuddharthi-wishing to fight; krishyarambhe-in the beginning of plowing; halayudham-Halayudha; uttaranam-Uttarana; vanijyarthi-to sell goods; ramam-Rama; abhyudaye-in festivals; nripa-O king.

 

 

†††† "O king, a warrior eager to fight should chant the name Balabhadra. While plowing one should chant the name Halayudha. A person eager to sell goods should chant the name Uttarana. In auspicious festivals one should chant the name Rama.

 

Text 309

 

mangalyam mangalam vishnum

†††† mangalyeshu ca kirtayet

uttishthan kirtayed vishnum

†††† prasvapan madhavam narah

bhojane caiva govindam

†††† sarvatra madhusudanam

 

†††† mangalyam-giving auspiciousness; mangalam-auspicious; vishnum-Vishnu; mangalyeshu-in asupcious ceremonies; ca-and; kirtayet-should chant; uttishthan-rising; kirtayet-should chant; vishnum-Vishnu; prasvapan-sleeping; madhavam-madhava; narah-a person; bhojane-in eating; ca-and; eva-indeed; govindam-Govinda; sarvatra-everywhere; madhusudanam-Madhusudana.

 

 

†††† "In auspicious ceremonies one should chant the auspicious name Vishnu. When rising one should chant the name Vishnu. While going to sleep one should chant the name Madhava. While eating one should chant the name Govinda. In every situation one should chant the name Madhusudana.

 

 

Text 310

 

tatraivanyatra

 

aushadhe cintayed vishnum

†††† bhojane ca janardanam

shayane padmanabham ca

†††† maithune ca prajapatim

 

†††† tatra-there; eva-indeed; anyatra-in another place; aushadhe-in medicine; cintayet-should meditate; vishnum-Vishnu; bhojane-in eating; ca-and; janardanam-Janardana; shayane-in sleeping; padmanabham-Padmanabha; ca-and; maithune-in sex; ca-and; prajapatim-Prajaati.

 

 

†††† In the Vishnu-dharma Purana it is also said:

 

†††† "When taking medicine one should remember the Lord by chanting the name Vishnu. When eating one should chant the name Janardana. When going to sleep one should chant the name Padmanabha. In the garbhadhana-samskara one should chant the name Prajapati.

 

Text 311

 

sangrame cakrinam kruddham

†††† sthana-bhramshe trivikramam

narayanam vrishotsarge

†††† shridharam priya-sangame

jala-madhye ca varaham

†††† pavake jalashayinam

 

†††† sangrame-in battle; cakrinam-Cakri; kruddham-angry; sthana-bhramshe-in falling from one's post; trivikramam-Trivikrama; narayanam-Narayana; vrishotsarge-in giving a bull; shridharam-Shridhara; priya-sangame-in meeting the beloved; jala-madhye-in the water; ca-and; varaham-varaha; pavake-in fire; jalashayinam-Jalashayi.

 

 

†††† "In battle one should chant the name Kruddha-cakri. When there is danger of losing one's post one should chant the name Trivikrama. In giving a bull in charity one should chant the name Narayana. In meeting what is pleasing one should chant the name Shridhara. In the midst of the waters one should chant the name Varaha. In the midst of fire one should chant the name Jalashayi.

 

 

Text 312

 

kanane narasimham ca

†††† parvate raghunandanam

duhsvapne smara govindam

†††† vishuddhau madhusudanam

mayasu vamanam devam

†††† sarva-karyeshu madhavam

 

†††† kanane-in a forest; narasimham-Narasimha; ca-and; parvate-on a mountain; raghunandanam-Raghunandana; duhsvapne-in a nightmare; smara-remember; govindam-Govinda; vishuddhau-to becoem purified; madhusudanam-Madhusdana; mayasu-in bewilderments; vamanam-Vamana; devam-Deva; sarva-karyeshu-in all activities; madhavam-Madhava.

 

 

†††† "In a forest one should chant the name Narasimha. On a mountain one should chant the name Raghunandana. In a nightmare one should chant the name Govinda. To become purified one should chant the name Madhusudana. In a bewildering situation one should chant the name Vamanadeva. In all activities one should chant the name Madhava."

 

Text 313

 

kim ca

 

kirtayed vasudevam ca

†††† anukteshv api yadava

karyarambhe tatha rajan

†††† yatheshtham nama kirtayet

 

†††† kim ca-furthermore; kirtayet-one should chant; vasudevam-Vasudeva; ca-and; anukteshv-in not speaking; api-even; yadava-O descendent of King Yadu; karyarambhe-in activities; tatha-so; rajan-O king; yatheshtham-as desired; nama-the name; kirtayet-should chant.

 

 

†††† In the Vishnu-dharma Purana it is also said:

 

†††† "O descendent of King Yadu, even without actually pronouncing the syllables one should chant the name Vasudeva. O king, in all activities, whenever one wishes, one should chant the holy names of the Lord.

 

 

Text 314

 

sarvani namani hi tasya rajan

†††† sarvartha-siddhayai tu bhavanti pumsah

tasmad yatheshtham khalu krishna-nama

†††† sarveshu karyeshu japeta bhaktya

 

†††† sarvani-all; namani-names; hi-indeed; tasya-of Him; rajan-O king; sarvartha-siddhayai-to attain all desires; tu-indeed; bhavanti-are; pumsah-of the people; tasmat-therfeore; yatheshtham-as desired; khalu-indeed; krishna-nama-the nameof Lord Krishna; sarveshu-in all; karyeshu-activities; japeta-should chant; bhaktya-with devotion.

 

 

†††† "O king, all the names of the Supreme Personality of Godhead fulfill all the desires of the living entities. Therefore, whenever one wishes, in every activity one should chant the holy name of Lord Krishna with devotion.

 

Text 315

 

tatrakhila-paponmulanatvam

 

atha samanyatah shri-bhagavan-nama-kirtana-mahatmyam

 

vishnu-dharme hari-bhakti-sudhodaye coktam naradena

 

aho su-nirmala yuyam

†††† rago hi hari-kirtane

avidhuya tamah kritsnam

†††† nrinam udeti suryavat

 

†††† tatra-there; akhila-papa-all sins; unmulanatvam-uprooting; atha-then; samanyatah-in a general way; shri-bhagavan-of the Supreme Personality of Godhead; nama-fo the name; kirtana-chanting; mahatmyam-the glory; vishnu-dharme-in thre Vishnu-dharma Purana; hari-bhakti-sudhodaye-in the hari-bhakti-sudhodaya; ca-and; uktam-said; naradena-by Narada Muni; ahah-Oh!; su-nirmala-very pure; yuyam-you; ragah-love; hi-indeed; hari-kirtane-for chanting the names of Lord Krishna; avidhuya-shaking off; tamah-darkness; kritsnam-all; nrinam-of men; udeti-rises; suryavat-like the sun.

 

 

†††† First, The Holy Name of the Lord Uproots All Sins, and Then a General Description of the Glories of Chanting the Holy Name

 

†††† In both the Vishnu-dharma Purana and the Hari-bhakti-sudhodaya, Narada Muni explains:

 

†††† "Because you are attracted to the Lord's holy name, you are all very pure in heart. When the holy name rises in one's heart it shines like the sun and shakes away all darkness."

 

 

Text 316

 

garude

 

papanalasya diptasya

†††† ma kurvantu bhayam narah

govinda-nama-meghaughair

†††† nashyate nira-bindubhih

 

†††† garude-in the Garuda Purana; papa-of sin; analasya-of the fire; diptasya-blazing; ma-don't; kurvantu-do; bhayam-fear; narah-people; govinda-nama-of the name of Govinda; megha-of clouds; aughaih-with the floods; nashyate-destroyed; nira-bindubhih-with drops of water.

 

 

†††† In the Garuda Purana it is said:

 

†††† "O people, please do not fear this blazing fire of sin. The monsoon clouds of Lord Govinda's holy name will extinguish it with a flood of rain.

 

Text 317

 

avashenapi yan-namni

†††† kirtane sarva-patakaih

puman vimucyate sadyah

†††† simha-trastair mrigair iva

 

†††† avashena-spontaneously; api-even; yan-namni-in whose name; kirtane-in the chanting; sarva-patakaih-by all sins; puman-a person; vimucyate-is freed; sadyah-at once; simha-trastaih-frightened by a lion; mrigaih-by deer; iva-like.

 

 

†††† "When one chants the holy name of Lord Govinda, all his sins flee far away, like deer frightened by a lion.

 

 

Text 318

 

yan-nama-kirtanam bhaktya

†††† vilapanam anuttamam

maitreyashesha-papanam

†††† dhatunam iva pavakah

 

†††† yan-nama-kirtanam-chanting whose name; bhaktya-with dewvotion; vilapanam-saying; anuttamam-unequalled; maitreya-O Maitreya; ashesha-papanam-of all sins; dhatunam-of metals; iva-like; pavakah-fire.

 

 

†††† "O Maitreya, as fire purifies metal cast into it, so chanting the holy name of Lord Govinda with devotion purifies the heart of all sins.

 

Text 319

 

yasmin nyasta-matir na yati narakam svargo 'pi yac-cintane

†††† vighno yatra niveshitatma-manaso brahmo 'pi loko 'lpakah

muktim cetasi yah sthito 'mala-dhiyam pumsam dadaty avyayah

†††† kim citram yad-agham prayati vilayam tatracyute kirtite

 

†††† yasmin-in which; nyasta-placed; matih-thought; na-not; yati-goes; narakam-to hell; svargah-Svargaloka; api-also; yac-cintane-in the thought of whom; vighnah-obstacle; yatra-where; niveshita-entered; atma-manasah-the heart; brahmah-Brahma; api-even; lokah-planet; alpakah-slight; muktim-liberation; cetasi-in the heart; yah-who; sthitah-situated; amala-dhiyam-pure heart; pumsam-of the people; dadati-burns; avyayah-enetrnal; kim-what?; citram-wonder; yad-agham-to sin; prayati-goes; vilayam-destruction; tatra-there; acyute-when the infallible Supreme Personality of Godhead; kirtite-is glorified.

 

 

†††† "One whose thoughts are placed in the holy name of Lord Govinda does not go to hell. He thinks Svargaloka is an obstacle and Brahmaloka is not important. Eternal Lord Krishna stays in his pure heart and offers him liberation. How can it be surprising, then, that all sins perish when the holy name of the infallible Supreme Personality of Godhead is chanted?"

 

 

Text 320

 

vishnu-dharmottare

 

sayam pratas tatha kritva

†††† deva-devasya kirtanam

sarva-papa-vinirmuktah

†††† svarga-loke mahiyate

 

†††† vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; sayam-in the evening; pratah-in the morning; tatha-so; kritva-doing; deva-devasya-of the Supreme Personality of Godhead; kirtanam-glory; sarva-papa-vinirmuktah-free from all sin; svarga-loke-in Svargaloka; mahiyate-is glorified.

 

 

†††† In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, it is said:

 

†††† "A person who in the morning and evening chants the holy names of the Supreme Personality of Godhead becomes free of all sins. He is glorified in Svargaloka.

 

Text 321

 

vamane

 

narayano nama naro naranam

†††† prasiddha-caurah kathitah prithivyam

aneka-janmarjita-papa-sancayam

†††† haraty ashesham shrutam atra eva hi

 

†††† vamane-in the vamana Purana; narayanah-narayana; nama-name; narah-a person; naranam-of persons; prasiddha-caurah-famous as a thief; kathitah-said; prithivyam-on the earth; aneka-janmarjita-papa-sancayam-sins gathered in many births; harati-removes; ashesham-all; shrutam-heard; atra-here; eva-indeed; hi-certainly.

 

 

†††† In the Vamana Purana it is said:

 

†††† "The holy name of Lord Naraayana is famous as the greatest thief on the earth. When it is heard, that name robs one of the sinful reactions accumulated in many, many births."

 

 

Text 322

 

skande

 

govindeti tatha proktam

†††† bhaktya va bhakti-varjitaih

dahate sarva-papani

†††† yugantagnir ivotthitah

 

†††† skande-in the Skanda Purana; govinda-Govinda; iti-thus; tatha-so; proktam-spoken; bhaktya-with devotion; va-or; bhakti-varjitaih-without devotion; dahate-burns; sarva-papani-all sins; yugantagnih-the fires at the end of the yuga; iva-like; utthitah-risen.

 

 

†††† In the Skanda Purana it is said:

 

†††† "Spoken with or without devotion, the holy name of Lords Govinda rises like the fire at the yuga's end, and burns away all sins.

 

Text 323

 

govinda-namna yah kashcin

†††† naro bhavati bhu-tale

kirtanad eva tasyapi

†††† papam yati sahasradha

 

†††† govinda-namna-with the name of Lord Govinda; yah-one who; kashcin-someone; narah-a person; bhavati-is; bhu-tale-onm the earth; kirtanat-by chanting; eva-indeed; tasya-of him; api-also; papam-sin; yati-goes; sahasradha-a thousand times.

 

 

†††† "Thousands of sins flee from anyone who chants the holy name of Lord Govinda in this world."

 

 

Text 324

 

kashi-khande

 

pramadad api samsprishto

†††† yathanala-kano dahet

tathaushtha-puta-samsprishtam

†††† hari-nama dahed agham

 

†††† kashi-khande-in the Kashi-khanda; pramadat-foolishly; api-even; samsprishtah-touched; yatha-as; anala-kanah-a spark; dahet-burns; tatha-so; aushtha-puta-the lips; samsprishtam-touching; hari-nama-the name of Lord Krishna; dahet-burns; agham-sin.

 

 

†††† In the Kashi-khanda it is said:

 

†††† "Even if touched only by mistake, a spark still burns. In the same way, when it touches the lips the holy name of Lord Krishna burns all sins."

 

Text 325

 

brihan-naradiye lubdhakopakhyanante

 

naranam vishayandhanam

†††† mamatakula-cetasam

ekam eva harer nama

†††† sarva-papa-vinashnam

 

†††† brihan-naradiye-in the Narada Purana; lubdhakopakhyanante-at the end of the story of the hunter; naranam-of the people; vishayandhanam-blinded with material desires; mamatakula-cetasam-their hearts filled with possessiveness; ekam-one; eva-indeed; hareh-of Lord Krishna; nama-the name; sarva-papa-vinashnam-destroying all sins.

 

 

†††† In the Narada Purana, at the end of the story of the hunter, it is said:

 

†††† "One utterance of the holy name of Lord Krishna destroys all the sins of the people of this world, people blinded by material desires, people whose hearts are filled with the desire to claim the various things of this world."

 

 

Text 326

 

ata eva tatraiva yamenoktam

 

hari hari sakrid uccaritam

†††† dasyu-cchalena yair manushyaih

janani-jathara-marga-lupta

†††† na mama pata-lipim vishanti martyah

 

†††† ata eva-therefore; tatra-there; eva-indeed; yamena-by yama; uktam-spoken; hari-Hari; hari-Hari; sakrit-once; uccaritam-spoken; dasyu-cchalena-disguised as theives; yaih-by whom; manushyaih-people; janani-jathara-marga-lupta-stopped from the path to a mother's womb; na-not; mama-of me; pata-lipim-writing; vishanti-enter; martyah-human beings.

 

 

†††† In the Narada Purana, Yamaraja says:

 

†††† "A thief who once proclaims: Hari! Hari! (I am thief! A thief!) is stopped from traveling on the path to another mother's womb. His name is not entered in my book."

 

Text 327

 

padme vaishakha-mahatmye devasharmopakhyanante shri-naradoktau

 

hatyayutam pana-sahasram ugram

†††† gurv-angana-koti-nishevanam ca

steyany anekani hari-priyena

†††† govinda-namna nihatani sadyah

 

†††† padme-in the Padma Purana; vaishakha-mahatmye-Vaishakha-mahatmya; devasharmopakhyanante-at bthe end of the story of Devasharma; shri-naradoktau-in thew words of Narada Muni; hatya-of murders; ayutam-tne thousand times; pana-sahasram-a thousand times drinking liquor; ugram-terrible; guru-of the spiritual master; angana-the wife; koti-ten million times; nishevanam-service; ca-and; steyani-thefts; anekani-very many; hari-priyena-dear to Lord Krishna; govinda-namna-by the name of Lord Govinda; nihatani-killed; sadyah-at once.

 

 

†††† In the Padma Purana, Vaishakha-mahatmya, at the end of the story of Devasharma, Narada Muni explains:

 

†††† "The dear holy name of Lord Govinda at once destroys the sinful reactions of ten thousand murders, a thousand drunken binges, ten million adulteries with the spiritual master's wife, and very many thefts.

 

 

Text 328

 

anicchayapi dahati

†††† sprishto huta-vaho yatha

tatha dahati govinda-

†††† nama vyajad apiritam

 

†††† anicchaya-without desiring; api-even; dahati-burns; sprishtah-touched; huta-vahah-fire; yatha-as; tatha-so; dahati-burns; govinda-nama-the name of Lord Govinda; vyajat-as a pretense; api-even; iritam-spoken.

 

 

†††† "Even though one does not wish it to burn, fire burns whenever it is touched. In the same way the holy name of Lord Govinda burns away all sins, even though one chanted it only as a joke."

 

Text 329

 

tatraiva shri-yama-brahmana-samvade

 

kirtanad eva krishnasya

†††† vishnor amita-tejasah

duritani viliyante

†††† tamamsiva dinodaye

 

†††† tatra-there; eva-indeed; shri-yama-brahmana-samvade-in a conversation of Yamaraja and a brahmana; kirtanat-by chanting; eva-indeed; krishnasya-of Lord Krishna; vishnoh-of Lord Vishnu; amita-tejasah-unlimitedly powerful; duritani-sins; viliyante-persish; tamamsi-darkness; iva-like; dinodaye-at sunrise.

 

 

†††† In the Padma Purana, in a conversation of Yamaraja and a brahmana, it is said:

 

†††† "By chanting the holy name of unlimitedly powerful Lord Krishna, all sins perish, as darkness perishes at sunrise."

 

 

Text 330

 

nanyat pashyami jantunam

†††† vihaya kari-kirtanam

sarva-papa-prashamanam

†††† prayashcittam dvijottama

 

†††† na-not; anyat-another; pashyami-I see; jantunam-of the living entities; vihaya-abandoning; kari-kirtanam-teh glorification of Lord Krishna; sarva-all; papa-sins; prashamanam-quelling; prayashcittam-atonement; dvijottama-O best of brahmanas.

 

 

†††† "O best of brahmanas, I do not any way for the living entities to atone for all their sins, any way other than chanting the holy names of Lord Krishna."

 

Text 331

 

shashtha-skandhe ajamilopakhyane

 

ayam hi krita-nirvesho

†††† janma-koty-amhsam api

yad vyajahara vivasho

†††† nama svasty-ayanam hareh

 

†††† shashtha-skandhe-in the Sixth Canto; ajamilopakhyane-in the story of Ajamila; ayam-this person (Ajamila); hi-indeed; krita-nirveshah-has undergone all kinds of atonement; janma-of births; koti-of millions; amhasam-for the sinful activities; api-even; yat-because; vyajahara-he has chanted; vivashah-in ahelpless condition; nama-the holy name; svasty-ayanam-the means of liberation; hareh-of the Supreme Personality of Godhead.

 

 

†††† In Shrimad-Bhagavatam (6.2.7, 6.2.9-11, 6.2.14-15, and 6.2.18), in the story of Ajamila, it is said:

 

†††† "Ajamila has already atoned for all his sinful actions. Indeed, he has atoned not only for the sins performed in one life but for those performed in millions of lives, for in a helpless condition he chanted the holy name of Narayana. Even though he did not chant purely, he chanted without offense, and therefore he is now pure and eligible for liberation."*

 

 

Texts 332 and 333

 

 

stenah surapo mitra-dhrug

†††† brahma-ha guru-talpa-gah

stri-raja-pitri-go-hanta

†††† ye ca patakino 'pare

 

sarvesham apy aghavatam

†††† idam eva su-niskritam

nama-vyaharanam vishnor

†††† yatas tad-vishaya matih

 

†††† stenah-one who steals; surapah-a drunkard; mitra-dhrug-one who turns against a friend or relative; brahma-ha-one who kills a brahmana; guru-talpa-gah-one who indulges in sex with the wife of his teacher or guru; stri-women; raja-king; pitri-father; gah-cows; hanta-the killer; ye-those who; ca-also; patakinah-committed sinful actiivities; apare-many others; sarvesham-of all of them; api-although; aghavatam-persons who have committed many sins; idam-this; eva-certainly; su-niskritam-perfect atonement; nama-vyaharanam-chanting of the holy name; vishnoh-of Lord Vishnu; yatah-because of which; tad-vishaya-on the person who chants the holy name; matih-His attention.

 

 

†††† "The chanting of the holy name of Lord Vishnu is the best process of atonement for a thief of gold or other valuables, for a drunkard, for one who betrays a friend or relative, or for one who indulges in sex with the wife of his guru or other superior. It is also the best method of atonement for one who murders women, the king, or his father, for one who slaughters cows, and for all other sinful men. Simply by chanting the holy name of Lord Vishnu, such sinful persons may attract the attention of the Supreme Lord, who therefore considers, `Because this man has chanted My holy name, My duty is to give him protection.'*

 

 

Text 334

 

na nishkritair uditair brahma-vadibhis

†††† tatha vishuddhaty aghavan vratadibhih

yatha harer nama-padair udahritais

†††† tad-uttamashloka-gunopalambhakam

 

†††† na-not; nishkritaih-by the process of atonement; uditaih-prescribed; brahma-vadibhih-by learned scholars such as Manu; tatha-to that extent; vishuddhati-becomes purified; aghavan-a sinful man; vratadibhih-by observing vows and regulative principles; yatha-as; hareh-of Lord hari; nama-padaih-by the syllables of ther holy name; udahritaih-chanted; tat-that;uttamashloka-of the Supreme Personality of Godhead; guna-of the transcendental qualities; upalambhakam-reminding one.

 

 

†††† "By following the Vedic ritualistic ceremonies or undergoing atonement, sinful men do not become as purified as by chanting once the holy name of Lord Hari. Although ritualistic atonement may free one from sinful reactions, it does not awaken devotional service, unlike the chanting of the Lord's names, which reminds one of the Lord's fame, qualities, attributes, pastimes, and paraphernalia."*

 

Text 335

 

sanketyam parihasyam va

†††† stobham helanam eva va

vaikuntha-nama-grahanam

†††† asheshagha-haram viduh

 

†††† sanketyam-as an assignation; parihasyam-jokingly; va-or; stobham-as musical entertainment; helanam-neglectfully; eva-certainly; va-or; vaikuntha-of the Lord; nama-grahanam-chanting the holy name; ashesha-unlimited; agha-haram-neutralizing the effect of sinful life; viduh-advanced transcendentalists know.

 

 

†††† "One who chants the holy name of the Lord is immediately freed form the reactions of unlimited sins, even if he chants indirectly (to indicate something else), jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all the learned scholars of the scriptures.*

 

 

Text 336

 

patitah skhalito bhagnah

†††† sandashtas tapta ahatah

harir ity avashenaha

†††† puman narhati yatanah

 

†††† patitah-fallen down; skhalitah-slipped; bhagnah-having broken his bones; sandashtah-bitten; tapta-severely attacked by fever or similar painful conditions; ahatah-injured; harih-Lord Krishna; iti-thus; avashena-accidentally; aha-chants; puman-a person; na-not; arhati-deserves; yatanah-hellish conditions.

 

 

†††† "If one chants the holy name of Lord Hari and then dies because of an accidental misfortune, such as falling from the top of a house, slipping and suffering broken bones while traveling on the road, being bitten by a serpent, being afflicted with pain and high fever, or being injured by a weapon, one is immediately absolved from having to enter hellish life, even though he is sinful."*

 

Text 337

 

ajnanad athava jnanad

†††† uttamah-sloka-nama yat

sankirtitam agham pumso

†††† dahed edho yathanalah

 

†††† ajnanat-out of ignorance; athava-or; jnanat-with knowledge; uttamashloka-of the Supreme Personality of Godhead; nama-the name; yat-that which; sankirtitam-chanted; agham-sin; pumsah-of a person; dahet-burns to ashes; edhah-grass; yatha-just as; analah-fire.

 

 

†††† "As a fire burns dry grass to ashes, so the holy name of the Lord, whether chanted knowingly or unknowingly, burns to ashes, without fail, all the reactions of one's sinful activities."*

 

 

Text 338

 

tatraiva rishinam uktau

 

brahma-ha pitri-ha go-ghno

†††† matri-hacarya-haghavan

shvadah pukkashako vapi

†††† shudhyeran yasya kirtanat

 

†††† tatra-there; eva-indeed; rishinam-of the sages; uktau-in the words; brahma-ha-a person who has killed a brahmana; pitri-ha-a person who has killed his father; go-ghnah-a person who has killed a cow; matri-ha-a person who has killed his mother; acarya-ha-a person who has killed his spiritual master; aghavan-such a sinful person; shvadah-a dog-eater; pukkashakah-a candala, one who is less than a sudra; va-or; api-even; shudhyeran-may be purified; yasya-of whom (Lord Narayana); kirtanat-from chanting the holy name.

 

 

†††† In Shrimad-Bhagavatam (6.13.8) the sages explain:

 

†††† "One who has killed a brahmana, one who has killed a cow, or one who has killed his father, mother, or spiritual master can be immediately freed from all sinful reactions simply by chanting the holy name of Lord Narayana."*

 

Text 39

 

laghu-bhagavate

 

vartamanam tu yat papam

†††† yad bhutam yad bhavishyati

tat sarvam nirdahaty ashu

†††† govinda-nama-kirtanat

 

†††† laghu-bhagavate-in the Laghu-bhagavat; vartamanam-present; tu-indeed; yat-what; papam-sin; yat-what; bhutam-was; yat-what; bhavishyati-will be; tat-that; sarvam-all; nirdahati-burns; ashu-at once; govinda-nama-kirtanat-by chanting the holy name of Lord Govinda.

 

 

†††† In the Laghu-Bhagavata it is said:

 

†††† "Chanting the holy name of Lord Govinda at once burns to ashes all sins in the past, present, and future.

 

 

Text 340

 

sada droha-paro yas tu

†††† saj-jananam mahi-tale

jayate pavano dhanyo

†††† harer namanukirtanat

 

†††† sada-always; droha-parah-eager to do harm; yah-who; tu-indeed; saj-jananam-of the saintly devotees; mahi-tale-on the earth; jayate-is born; pavanah-purifying; dhanyah-fortunate; hareh-of Lord Krishna; nama-the name; anukirtanat-by chanting.

 

 

†††† "Even a person who attacks the saintly devotees in this world becomes purified by chanting the holy name of Lord Govinda."

 

Text 341

 

kaurme

 

vasanti yani kotis tu

†††† pavanani mahi-tale

na tani tat tulam yanti

†††† krishna-namanukirtane

 

†††† kaurme-in the Kurma Purana;vasanti-reside; yani-which; kotih-ten million; tu-indeed; pavanani-purifying; mahi-tale-on the earth; na-not; tani-them; tat-that; tulam-equal; yanti-are; krishna-namanukirtane-in chanting the name of Lord Krishna.

 

 

†††† In the Kurma Purana it is said:

 

†††† "Many millions of other methods of purification in this world are not equal to the chanting of Lord Govinda's holy name."

 

 

Text 342

 

brihad-vishnu-purane

 

namno 'sya yavati shaktih

†††† papa-nirharane hareh

tavat kartum na shaknoti

†††† patakam pataki janah

 

†††† brihad-vishnu-purane-in the Vishnu Purana; namnah-of the name; asya-of Him; yavati-as much as; shaktih-power; papa-of sins; nirharane-in removing; hareh-of Lord Krishna; tavat-to that extent; kartum-to do; na-not; shaknoti-is able; patakam-sin; pataki-a sinner; janah-person.

 

 

†††† In the Vishnu Purana it is said:

 

†††† "Simply by chanting the holy name of Hari, a sinful man can counteract the reactions of more sins than he is able to commit."*

 

Text 343

 

itihasottame

 

shvado 'pi na hi shaknoti

†††† kartum papani yatnatah

tavanti yavati shaktir

†††† vishnor namno 'shubha-kshaye

 

†††† itihasottame-in the Itihasottama; shvadah-a dogeater; api-even; na-not; hi-indeed; shaknoti-is able; kartum-to commit; papani-sins; yatnatah-with effort; tavanti-as many; yavati-as many; shaktih-power; vishnoh-of Lord Vishnu; namnah-of the name; ashubha-of inauspiciousness; kshaye-in destruction.

 

 

†††† In the Itihasottama it is said:

 

†††† "Even a dogeater who struggles to do it cannot commit so many sins that they cannot be purified by the holy name of Lord Vishnu."

 

 

Text 344

 

visheshatah kalau skande

 

tan nasti karmajam loke

†††† vagjam manasam eva va

yan na kshapayate papam

†††† kalau govinda-kirtanam

 

†††† visheshatah-specifically; kalau-in the Kali-yuga; skande-in the Skanda Purana; tan-that; na-not; asti-is; karmajam-born from work; loke-in this world; vag-from words; jam-born; manasam-the mind; eva-indeed; va-or; yan-what; na-not; kshapayate-destroys; papam-sin; kalau-in Kali-yuga; govinda-kirtanam-the chanting of Lord Govinda's holy name.

 

 

†††† In the Skanda Purana the result of chanting the holy name in the Kali-yuga is described in these words:

 

†††† "In the Kali-yuga there is no sin, either of action, words, or mind, that cannot be destroyed by chanting the holy name of Lord Govinda."

 

Text 345

 

vishnu-dharmottare

 

shamayalam jalam vahnes

†††† tamaso bhaskarodayah

shantyai kaler aghaughasya

†††† nama-sankirtanam hareh

 

†††† vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; shamaya-for extinguishing; alam-able; jalam-water; vahneh-of fire; tamasah-of darkness; bhaskara-of the sun; udayah-the rising; shantyai-for quelling; kaleh-of Kali-yuga; agha-of sins; aughasya-of a flood; nama-sankirtanam-the chanting of the holy name; hareh-of Lord Krishna.

 

 

†††† In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda , it is said:

 

†††† "As water has the power to stop fire, and as the sunrise has the power to stop darkness, so the chanting of Lord Krishna's holy name has the power to stop a flood of sins.

 

 

Text 346

 

namnam hareh kirtanatah prayati

†††† samsara-param duritaugha-muktah

narah sa satyam kali-dosha-janma

†††† papam nihaty ashu kim atra citram

 

†††† namnam-of the names; hareh-of Lord Krishna; kirtanatah-from the chanting; prayati-goes; samsara-of birth and death; param-to the farther shore; durita-of sins; augha-a flood; muktah-liberated; narah-a person; sa-he; satyam-in truth; kali-dosha-janma-born from the faults of Kali-yuga; papam-sin; nihati-kills; ashu-at once; kim-what?; atra-here; citram-surprise.

 

 

†††† "By chanting the holy name of Lord Krishna a person escapes a flood of sins and crosses the ocean of birth and death. Why should it surprise anyone that the holy name quickly destroys all the sins of the Kali-yuga?"

 

Text 347

 

brahmanda-purane

 

varaka-candrayana-tapta-kricchrair

†††† na dehi-shuddhir bhavatiha tadrik

kalau sakrin madhava-kirtanena

†††† govinda-namna bhavatiha yadrik

 

†††† brahmanda-purane-in the Brahmanda Purana; varaka-candrayana-tapta-kricchraih-by the difficult austerities of the unimportant candrayana vow; na-not; dehi-shuddhih-purification of the soul; bhavati-is; iha-here; tadrik-like that; kalau-in Kali-yuga; sakrin-once; madhava-kirtanena-by chanting Lord Krishna's holy name; govinda-namna-by the name of Lord Krishna; bhavati-is; iha-here; yadrik-as.

 

 

†††† In the Brahmanda Purana it is said:

 

†††† "In Kali-yuga, by chanting the names of Lord Krishna one is at once purified. One does not become so purified by following the painful austerities of the unimportant candrayana vow."

 

 

Text 348

 

kirtana-kartri-kula-sangy-adi-pavanatvam

 

tatraiva

 

maha-pataka-yukto 'pi

†††† kirtayenn anisham harim

shuddhantahkarano bhutva

†††† jayate pankti-pavanah

 

†††† kirtana-chanting; kartri-performers; kula-multitude; sangi-associating; adi-beginning with; pavanatvam-purification; tatra-there; eva-indeed; maha-pataka-yuktah-a great sinner; api-even; kirtayenn-glorifying; anisham-day and night; harim-Lord Krishna; shuddhantahkaranah-pure at heart; bhutva-becoming; jayate-is born; pankti-pavanah-purifying a host sins.

 

 

†††† Becoming Purified by Associating With They Who Chant the Lord's Holy Name

 

†††† In the Brahmanda Purana it is said:

 

†††† "By chanting Lord Krishna's holy name day and night, even a great sinner becomes pure at heart. He purifies everyone he meets."

 

Text 349

 

laghu-bhagavate

 

govindeti muda yuktah

†††† kirtayed yas tv ananya-dhih

pavanena ca dhanyena

†††† teneyam prithivi dhrita

 

†††† laghu-bhagavate-in the Laghu-Bhagavata; govinda-O Govinda; iti-thus; muda-happily; yuktah-engaged; kirtayet-may chant; yah-one who; tv-indeed; ananya-dhih-thinking of nothing else; pavanena-with purity; ca-and; dhanyena-with good fortune; tena-by him; iyam-this; prithivi-earth; dhrita-is maintained.

 

 

†††† In the Laghu-Bhagavata it is said:

 

†††† "A person who places his thoughts on Lord Govinda alone and happily chants, `O Govinda!' protects the earth with his purity and his good fortune."

 

 

Text 350

 

hari-bhakti-sudhodaye

 

na caivam ekam vaktaram

†††† jihva rakshati vaishnavi

ashravya bhagavat-khyatim

†††† jagat kritsnam punati hi

 

†††† hari-bhakti-sudhodaye-in the Hari-bhakti-sudhodaya; na-not; ca-and; evam-thus; ekam-one; vaktaram-speaker; jihva-the tongue; rakshati-protects ; vaishnavi-of a devotee of Lord Vishnu; ashravya-hearing; bhagavat-khyatim-the glories of the Supreme Personality of Godhead; jagat-the universe; kritsnam-entire; punati-purifies; hi-indeed.

 

 

††† In the Hari-bhakti-sudhodaya it is said:

 

†††† "A tongue busy in chanting the holy names of Lord Vishnu does not purify only the speaker. It purifies everyone who hears it."

 

Text 351

 

dashama-skandhe

 

yan-nama grihnann akhilan

†††† shrotrinatmanam eva ca

sadyah punati kim bhuyas

†††† tasya sprishtah pada hi te

 

†††† dashama-skandhe-in the Tenth Canto; yan-nama-whose name; grihnann-chanting; akhilan-all; shrotrinatmanam-hearers; eva-indeed; ca-and; sadyah-at once; punati-purifies; kim-what?; bhuyah-more; tasya-of that; sprishtah-touched; pada-by the foor; hi-inded; te-of You.

 

 

†††† In Shrimad-Bhagavatam (10.4.17) it is said:

 

†††† "O Lord, a person who chants Your holy name purifies both himself and all who hear him. How much more purified, then, is a person touched by Your foot?"

 

 

Text 352

 

ata evoktam prahladena narasimhe

 

te santah sarva-bhutanam

†††† nirupadhika-bandhavah

ye nrisimha bhavan-nama

†††† gayanty uccair mudanvitah

 

†††† ata eva-therefore; uktam-said; prahladena-by Prahlada; narasimhe-in the Nrisimha Purana; te-they; santah-siants; sarva-bhutanam-of all living entities; nirupadhika-bandhavah-the unconditional freinds; ye-who; nrisimha-O Lord Nrisimha; bhavan-nama-Your holy name; gayanti-chant; uccaih-loudly; mudanvitah-happy.

 

 

†††† In the Nrisimha Purana, Prahlada Maharaja says:

 

†††† "O Lord Nrisimha, Your devotees are the unconditional friends of all living entities. That is why they happily and loudly chant Your holy names."

 

Text 353

 

sarva-vyadhi-nashitvam

 

brihan-naradiye bhagavat-tosha-prasange

 

acytutananda-govinda-

†††† namoccarana-bhishitah

nashyanti sakala rogah

†††† satyam satyam vadamy aham

 

†††† sarva-vyadhi-nashitvam-destroying all diseases; brihan-naradiye-in the Narada Purana; bhagavat-tosha-prasange-in the matter of pleasing the Supreme Personality of Godhead; acytuta-Acyuta; ananda-Ananda; govinda-Govinda; nama-names; uccarana-the loud chanting; bhishitah-afraid; nashyanti-perish; sakala-all; rogah-diseases; satyam-in truth; satyam-in truth; vadami-speak; aham-I.

 

 

†††† Chanting the Holy Name Cures All Diseases

 

†††† In the Narada Purana, in the description of pleasing the Lord, it is said:

 

†††† "When they hear the loud chanting of the holy names Acyuta, Ananada, and Govinda, all diseases at once die of fright. I speak to you the truth. It is true."

 

 

Text 354

 

parashara-samhitayam sambam prati vyasoktau

 

na samba vyadhijam duhkham

†††† heyam nanyaushadhair api

hari-namaushadham pitva

†††† vyadhis tyajyo na samsayah

 

†††† parashara-samhitayam-In the Parashara-samhita; sambam-Samba; prati-to; vyasoktau-in the words of Shri Vyasa; na-not; samba-O Samba; vyadhijam-born of disease; duhkham-suffering; heyam-to be cast away; na-not; anya-by any other; aushadhaih-medicines; api-even; hari-namaushadham-the medicine of Lord Krishna's holy name; pitva-drinking; vyadhih-disease; tyajyah-to be abandoned; na-no; samsayah-doubt.

 

 

†††† In the Parashara-samhita, Vyasa tells Samba:

 

†††† "By drinking the medicine of the holy name of Lord Krishna, one is cured of all disease. Of this there is no doubt. O Samba, no other medicine is needed."

 

Text 355

 

skande

 

adhayo vyadhayo yasya

†††† smaranan nama-kirtanat

tadaiva vilayam yanti

†††† tam anantam namamy aham

 

†††† skande-in the Skanda Purana; adhayah-anguishes; vyadhayah-diseases; yasya-of whom; smaranan-by remembering; nama-kirtanat-by chanting the holy name; tada-then; eva-indeed; vilayam-to destruction; yanti-go; tam-to Him; anantam-limitless; namami-bow down; aham-I.

 

 

†††† In the Skanda Purana it is said:

 

†††† "A person who chants and remembers Lord Krishna's holy names becomes cured of all anxieties and all diseases. That is why I bow down before Lord Krishna, the limitless Supreme Personality of Godhead."

 

 

Text 356

 

vahni-purane

 

maha-vyadhi-samacchanno

†††† raja-vadhopapiditah

narayaneti sankirtya

†††† niratanko bhaven narah

 

†††† vahni-purane-in the Vahni Purana; maha-vyadhi-samacchannah-aflicted with a terrible disease; raja-of a king; badha-obstructions; upapiditah-torubled; narayana-Narayana; iti-thus; sankirtya-chanting; niratankah-free of trouble; bhaven-becomes; narah-a person.

 

 

†††† In the Agni Purana it is said:

 

†††† "A person afflicted with a terrible disease or harassed by a king becomes free of his troubles when he chants the holy name of Lord Narayana."

 

Text 357

 

sarva-duhkhopashamanatvam

 

brihad-vishnu-purane

 

sarva-rogopashamanam

†††† sarvopadrava-nashanam

shantidam sarvarishtanam

†††† harer namanukirtanam

 

†††† sarva-duhkhopashamanatvam-the end of all sufferings; brihad-vishnu-purane-in the Vishnu Purana; sarva-all; roga-diseases; upashamanam-curing; sarva-all; upadrava-harm; nashanam-destruction; shantidam-bringing peace; sarvarishtanam-of all calamities; hareh-of Lord Krishna; namanukirtanam-chanting of the holy name.

 

 

†††† Chanting the Holy Name Ends All Sufferings

 

†††† In the Vishnu Purana it is said:

 

†††† "the chanting of Lord Krishna's holy name cures all diseases, ends all dangers, and stops all calamities."

 

 

Text 358

 

brahma-vaivarte

 

sarva-papa-prashamanam

†††† sarvopadrava-nashnam

sarva-duhkha-kshaya-karam

†††† hari-namanukirtanam

 

†††† brahma-vaivarte-in the Brahma-vaivarta Purana; sarva-papa-prashamanam-destroying all sins; sarvopadrava-nashnam-destroying all dangers; sarva-duhkha-kshaya-karam-destroying all sufferings; hari-namanukirtanam-the chanting of Lord Krishna's holy name.

 

 

†††† In the Brahma-vaivarta Purana it is said:

 

†††† "The chanting of Lord Krishna's holy name destroys all sins, ends all dangers, and removes all sufferings."

 

Text 359

 

dvadasha-skandhe

 

sankirtyamano bhagavan anantah

†††† shrutanubhavo vyasanam hi pumsam

pravishya cittam vidhunoty ashesham

†††† yatha tamo 'rko 'bhram ivati-vatah

 

†††† dvadasha-skandhe-in the Twelfth Canto; sankirtyamanah-being glorified; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; anantah-limitless; shrutanubhavah-hearing; vyasanam-troubles; hi-indeed; pumsam-of the people; pravisya-enbtering; cittam-the heart; vidhunoti-shakes away; ashesham-all; yatha-as; tamah-darkness; arkah-the sun; abhram-a cloud; iva-like; ati-a great; vatah-wind.

 

 

†††† In the Shrimad-Bhagavatam (12.12.48) it is said:

 

†††† "When the people chant and hear His glories, the limitless Supreme Personality of Godhead enters their hearts. As a rising sun chases away the darkness or a great wind chases away a host of clouds, He chases away all the people's sufferings."

 

 

Text 360

 

vishnu-dharmottare

 

arta vishanŽah shithilash ca bhita

†††† ghoreshu ca vyadhishu vartamanah

sankirtya narayaŽa-shabdam ekam

†††† vimukta-duhkhah sukhino bhavanti

 

†††† vishŽu-dharmottare-in the VishŽu-dharma PuraŽa, Uttara-khaŽda; arta-distressed; vishaŽŽah-dejected; shithilah-stunned; ca-and; bhita-afraid; ghoreshu-in terruible; ca-AND; vyadhishu-diseases; vartamanah-being; sankirtya-chanting; narayaŽa-shabdam-the name NarayaŽa; ekam-one; vimukta-duhkhah-free of sufferings; sukhinah-happy; bhavanti-become.

 

 

†††† In the VishŽu-dharma PuraŽa, Uttara-khaŽda, it is said:

 

†††† "A person suffering great pain, dejected, stunned, afraid, or tormented by terrible diseases, who once says the name NarayaŽa loses his sufferings and becomes happy."

 

 

Texts 361 and 362

 

 

kirtanad deva-devasya

†††† vishŽor amita-tejasah

yaksha-rakshasa-vetala-

†††† bhuta-preta-vinayakah

 

dakinyo vidravanti sma

†††† ye tathanye ca simhakah

sarvanartha-haram tasya

†††† nama-sankirtanam smritam

 

†††† kirtanat-by chanting the glories; deva-devasya-of the Supreme Personality of Godhead; vishŽoh-Lord VishŽu; amita-tejasah-whose power has no limit; yaksha-rakshasa-vetala-bhuta-preta-vinayakah-the yakshas, rakshasas, vetalas, bhutas, pretas, and vinayakas; dakinyah-dakinis; vidravanti-fled; sma-indeed; ye-who; tatha-so; anye-others; ca-and; simhakah-lions; sarvanartha-haram-removing all that is not good; tasya-of him; nama-sankirtanam-chanting the holy name; smritam-remembered.

 

 

†††† "When a person chants the holy names of Lord VishŽu, the all-powerful Supreme Personality of Godhead, he finds that the demon yakshas, rakshasas, vetalas, bhutas, pretas, vinayakas, and dakinis, as well as the lions and other ferocious beasts, all flee from him. Chanting and remembering Lord KrishŽa's holy name drives away all that is not good."

 

Text 363

 

kim ca

 

nama-sankirtanam kritva

†††† kshut-trit-praskhalitadishu

viyogam shighram apnoti

†††† sarvanarthair na samsayah

 

†††† kim ca-furthermore; nama-sankirtanam-chanting the holy name; kritva-doing; kshut-trit-praskhalitadishu-beginning with hunger, thirst, and stumbling; viyogam-separation; shighram-long; apnoti-attains; sarvanarthaih-with all that is not good; na-no; samsayah-doubt.

 

 

†††† It is further said:

 

†††† "A person who chants the holy names of the Lord is protected from hunger, thirst, stumbling, and all other troubles."

 

 

Text 364

 

padme devahuti-stutau

 

mohanalollasaj-jvala-

†††† jvalal-lokeshu sarvada

yan-namambhodhara-cchayam

†††† pravishto naiva dahyate

 

†††† padme-in the Padma PuraŽa; devahuti-stutau-in the prayers of Devahuti; moha-of illusions; anala-by the flames; ullasat-rising; jvala-flames; jvalal-burning; lokeshu-in the worlds; sarvada-always; yan-nama-of whose holy name; ambhodhara-of the cloud; cchayam-the shade; pravishtah-entered; na-not; eva-indeed; dahyate-is burned.

 

 

†††† In the Padma PuraŽa, Devahuti prays:

 

†††† "In this world always ablaze with flames of illusion, a person who stays under the cloud of the Supreme Lord's holy names is never burned."

 

Text 365

 

kali-badhapaharitvam

 

skande

 

kali-kala-ku-sarpasya

†††† tikshna-damstrasya ma bhayam

govinda-nama-davena

†††† dagdho yasyati bhasmatam

 

†††† kali-of kali-yuga; badha-the obtsacles; apaharitvam-removing; skande-in the Skanda PuraŽa; kali-kala-ku-sarpasya-of the black poison snake of Kali-yuga; tikshna-damstrasya-with sharp fangs; ma-don't; bhayam-fear; govinda-nama-davena-with the forest fire of Lord Govinda's holy names; dagdhah-burned; yasyati-will go; bhasmatam-to ashes.

 

 

†††† Chanting the Holy Name Removes All the Obstacles Presented By the Kali-yuga

 

†††† In the Skanda PuraŽa it is said:

 

†††† "Don't be afraid of the sharp-fanged, poisonous, black snake of Kali-yuga. The forest-fire of Lord Govinda's holy name will burn it to ashes."

 

 

Text 366

 

brihan-naradiye kali-dharma-prasange

 

hari-nama-para ye ca

†††† ghore kali-yuge narah

ta eva krita-krityash ca

†††† na kalir badhate hi tan

 

†††† brihan-naradiye-in the Narada PuraŽa; kali-dharma-prasange-in the discussion of religion in the age of Kali; hari-nama-para-devoted to the holy name of Lord KrishŽa; ye-who; ca-and; ghore-horrible; kali-yuge-in Kali-yuga; narah-people; ta-they; eva-indeed; krita-krityah-successful; ca-and; na-not; kalih-Kali; badhate-stops; hi-indeed; tan-them.

 

 

†††† In the Narada PuraŽa, in the discussion of religion in the age of Kali, it is said:

 

†††† "In the horrible Kali-yuga they who devotedly chant the Lord's holy names are all-successful and all-perfect. Kali cannot thwart them.

 

Text 367

 

hare keshava govinda

†††† vasudeva jaganmaya

itirayanti te nityam

†††† na hi tan badhate kalih

 

†††† hare-O Hari; keshava-O Keshava; govinda-O Govinda; vasudeva-O Vasudeva; jaganmaya-O Jaganmaya; iti-thus; irayanti-chant; te-they; nityam-always; na-not; hi-indeed; tan-them; badhate-thwarts; kalih-Kali.

 

 

†††† "Kali cannot thwart they who always chant: O Hari! O Keshava! O Govinda! O Vasudeva! O Jaganmaya!"

 

 

Text 368

 

vishŽu-dharmottare

 

ye 'har-nisham jagad-dhatur

†††† vasudevasya kirtanam

kurvanti tan nara-vyaghra

†††† na kalir badhate naran

 

†††† vishŽu-dharmottare-in the VishŽu-dharma PuraŽa, Uttara-khaŽda; ye-who; ahar-nisham-day and night; jagad-dhatuh-of the creator of the univerases; vasudevasya-of Lord Vasudeva; kirtanam-flories; kurvanti-do; tan-them; nara-vyaghra-O tiger of men; na-not; kalih-Kali; badhate-thwarts; naran-people.

 

 

†††† In the VishŽu-dharma PuraŽa, Uttara-khaŽda, it is said:

 

†††† "O tiger of men, Kali cannot thwart they who day and night chant the glories of Lord Vasudeva, the creator of the worlds."

 

Text 369

 

naraky-uddharakatvam

 

narasimhe

 

yatha yatha harer nama

†††† kirtayanti sma narakah

tatha tatha harau bhaktim

†††† udvahanto divam yayuh

 

†††† naraki-the residents of hell; uddharakatvam-delivering; narasimhe-in trhe Nrisimha PuraŽa; yatha yatha-as; hareh-of Lord KrishŽa; nama-the name; kirtayanti-chanted; sma-indeed; narakah-the residnets of hell; tatha tatha-so; harau-for Lord KrishŽa; bhaktim-devotion; udvahantah-bearing; divam-to heaven; yayuh-went.

 

 

†††† Chanting the Holy Name Delivers the Residents of Hell

 

†††† In the Nrisimha PuraŽa it is said:

 

†††† "When the residents of hell chanted the holy name of Lord KrishŽa, they attained love for Him. At once they left hell and went to the planets of the demigods."

 

 

Text 370

 

itihasottame

 

narake pacyamananam

†††† naraŽam papa-karmaŽam

muktih sanjayate tasman

†††† nama-sankirtanad dhareh

 

†††† itihasottame-in the Itihasottama; narake-in hell; pacyamananam-being cooked; naraŽam-of people; papa-sinful; karmaŽam-of deeds; muktih-liberation; sanjayate-is born; tasman-of that; nama-sankirtanat-by chanting the holy names; dhareh-of Lord KrishŽa.

 

 

†††† In the Itihasottama it is said:

 

†††† "By chanting the holy names of Lord KrishŽa, the sinners suffering in hell became liberated."

 

Text 371

 

prarabdha-vinashitvam

 

shashtha-skandhe natah param karma-nibandha-krintanam

†††† mumukshatam tirtha-padanukirtanat

na yat punah karmasu sajjate mano

†††† rajas-tamobhyam kalilam tato 'nyatha