Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sanatana Goswami > Hari Bhakti Vilasa > Eighth Vilasa

Eighth Vilasa

 

Text 1

 

shri-chaitanya-prabhum vande

     yat-padashraya-viryatah

sangrihnaty akara-vratad

     ranko ratnavaliyamam

 

     shri-chaitanya-prabhum-to Shri Chaitanya Mahaprabhu; vande-I bow down; yat-padashraya-viryatah-by the power of taking shelter of whose feet; sangrihnaty-colects; akara-vratadt-from the oceans; rankah-wretched person; ratnavaliyamam-jewels.

 

 

     I bow down before Shri Chaitanya Mahaprabhu. By the power of the shelter of His lotus feet this fallen person collects many jewels from the ocean of the scriptures.

 

Text 2

 

atha dhupanam

 

tatash ca dhupam utsrijya

     nicais tan-mudrayarpayet

krishnam sankirtayan ghantam

     vama-hastena vadayan

 

     atha-now; dhupanam-incense; tatash-then; ca-and; dhupam-incense; utsrijya-offering; nicaih-by the fallen; tan-mudraya-with a mudra; arpayet-may offer; krishnam-to Lord Krishna; sankirtayan-glorifying; ghantam-bell; vama-hastena-with the left hand; vadayan-sounding.

 

 

     Offering Incense

 

     One should place the incense below and offer it with a mudra as one rings the bell with his left hand and chants the Lord's glories.

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

     One should offer the incense with the mantra, "esha dhupo namah" (Here is some incense. I offer my obeisances to You). One should place the incense on the ground before the Lord and raise it to the Lord's navel. In the same way one should offer a fragrant and unbroken flower and chant the mantra “ghantam ca svaha, astraya phat".

 

 

Text 3

 

tatha ca bahv-rica-parishishte

 

dhupasya vijane caiva

     dhupenanga-vidhupane

nirajaneshu sarveshu

     vishnor namani kirtayet

 

     tatha-so; ca-and; bahv-rica-parishishte-in the Bahv-rica-parishishta; dhupasya-of incense; vijane-in waving; ca-and; eva-indeed; dhupena-with incense; anga-before the body; vidhupane-waving; nirajaneshu-in arati; sarveshu-in all; vishnoh-of Lord Vishnu; namani-names; kirtayet-should chant.

 

 

     In the Bahv-rica-parishishta it is said:

 

     "At every arati one should wave incense before Lord Vishnu's form and chant His holy names.

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

     One should wave the incense so the fragrance is spread everywhere.

 

Text 4

 

jaya-ghosham prakurvita

     karunyam cabhikirtayet

tatha mangala-ghosham ca

     jagad-bijasya ca stutim

 

     jaya-ghosham-sounds of victory; prakurvita-should do; karunyam-mercy; ca-and; abhikirtayet-should glorify; tatha-so; mangala-ghosham-auspicious sounds; ca-and; jagad-bijasya-of the seed of the universes; ca-and; stutim-prayers.

 

 

     "One should chant jaya-mantras, glorify the Lord's mercy, and recite auspicious prayers glorifying the Lord who is the seed of all universes.

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

     The liberation of Putana is the first of many examples of the Lord's mercy. The prayers here are the prayers of Lord Brahma and other great souls.

 

 

Text 5

 

anyatra ca

 

tatah samarpayed dhupam

     ghanta-vadya-jaya-svanaih

dhupa-sthanam samabhyarcya

     tarjanya vamaya hareh

 

     anyatra-in another place; ca-and; tatah-then; samarpayet-should offer; dhupam-incense; ghanta-bell; vadya-sounding; jaya-victory; svanaih-sounds; dhupa-of incense; sthanam-the place; samabhyarcya-worshiping; tarjanya-with the forefinger; vamaya-left; hareh-of Lord Hari.

 

 

     In another place it is said:

 

     "After worshiping the incense-dish with the left forefinger, one should offer the incense to Lord Hari as one rings the bell and chants jaya-mantras."

 

Text 6

 

tatra mantrah

 

vanaspati-rasotpanno

     gandhadhyo gandha uttamah

aghreyah sarva-devanam

     dhupo 'yam pratigrihyatam

 

     tatra-ther; mantrah-themantra; vanaspati-of trees; rasa-from the juice; utpannah-manifested; gandhadhyah-fragrance; gandha-fragrance; uttamah-great; aghreyah-to be smelled; sarva-devanam-of all the demigods; dhupah-incense; ayam-this; pratigrihyatam-may be accepted.

 

 

     A Mantra For Offering Incense

 

     "Please accept this very fragrant incense made from the nectar of trees, incense that all the demigods like to smell."

 

 

Text 7

 

atha dhupah

 

vamana-purane

 

ruhikakhyam kano daru-

     sihlakam caguruh sita

shankho jati-phalam shrishe

     dhupani syuh priyani vai

 

     atha-now; dhupah-incense; vamana-purane-in the Vamana Purana; ruhikakhyam-named ruhika; kanah-guggula; daru-daru; sihlakam-sihlaka; ca-and; aguruh-aguru; sita-sita; shankhah-sanka; jati-phalam-jati-phala; shrishe-to the master of the goddess of fortune; dhupani-incenses; syuh-are; priyani-favorite; vai-indeed.

 

 

     Kinds of Incense

 

     In the Vamana Purana it is said:

 

     "Ruhika, kana, daru, sihlaka, aguru, sita, shankha, and jati-phala are kinds of incense that are liked by Lord hari, the master of the goddess of fortune."

 

Text 8

 

mulagame

 

sa-guggulv-aguru-shira-

     sitajya-madhu-candanaih

sarangara-vinikshiptaih

     kalpayed dhupam uttamam

 

     mulagame-in the Mulagama; sa-guggulv-aguru-shira-sitajya-madhu-candanaih-with guggulu, aguru, shira, sita, ajya, madhu, and sandal; sarangara-vinikshiptaih-placed on charcoal; kalpayet-should maske; dhupam-incense; uttamam-excellent.

 

 

     In the Mulagama it is said:

 

     "Guggulu, aguru, shira, sita, ajya, madhu, and sandal are excellent incense placed on heated coals."

 

 

Text 9

 

vishnu-dharmottare ca

 

tathaiva shubha-gandha ye

     dhupas te jagatah pateh

vasudevasya dharma-jnair

     nivedya danaveshvara

 

     vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; ca-and; tatha-so; eva-inceed; shubha-gandha-sweet fragrance; ye-which; dhupah-inscenses; te-they; jagatah-of the universe; pateh-the master; vasudevasya-Lord Vasudeva; dharma-jnaih-by the knowers of religion; nivedya-should be offered; danaveshvara-O king of the danavas.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, it is said:

 

     "O king of the danavas, they who know the truths of religion should offer sweet incense to Lord Vasudeva, the master of the universe."

 

Text 10

 

atha dhupeshu nishiddham

 

na dhuparthe jiva-jatam

 

     atha-now; dhupeshu-in incenses; nishiddham-forbidden; na-not; dhuparthe-for incesne; jiva-jatam-made form breathing living entities.

 

 

     Kinds of Incense That Are Forbidden

 

     One should not made incense from animal-products.

 

 

Text 11

 

tatraivapavadah

 

vina mrigamadam dhupe

     jiva-jatam vivarjayet

 

     tatra-there; eva-indeed; apavadah-exception; vina-except for; mrigamadam-musk; dhupe-in incense; jiva-jatam-madxe from animals; vivarjayet-one should avoid.

 

 

     An Exception to This

 

     Except for musk, one should not make incense from animal-products.

 

Text 12

 

kalika-purane

 

na yaksha-dhupam vitaren

     madhavaya kadacana

 

     kalika-purane-in the Kalika Purana; na-not; yaksha-dhupam-incense from the shala tree; vitaret-should offer; madhavaya-to Lord k; kadacana-ever.

 

 

     In the Kalika Purana it is said:

 

     "One should never offer to Lord Krishna incense made from the shala tree."

 

 

Text 13

 

agni-purane

 

na shallakijam na trinam

     na shalka-rasa-sambhritam

dhupam pratyanga-nirmuktam

     dadyat krishnaya buddhiman

 

     agni-purane-in the Agni Purana; na-not; shallakijam-made from sallaki; na-not; trinam-grass; nanot; shalka-rasa-salkarasa; sambhritam-made; dhupam-incense; pratyanga-nirmuktam-offered toi the limbs; dadyat-should give; krishnaya-to Lord Krishna; buddhiman-an intelligent person.

 

 

     In the Agni Purana it is said:

 

     "An intelligent person should not offer to Lord Krishna's transcendental limbs incense made from shallaki, grass, or shalkarasa.

 

 

Texts 14 and 15

 

 

atha dhupana-mahatmyam

 

narasimhe shri-markandeya-shatanika-samvade

 

mahishakhyam guggulum ca

     ajya-yuktam sa-sharkaram

dhupam dadati rajendra

     narasimhasya bhaktiman

 

sa dhupitah sarva-dikshu

     sarva-papa-vivarjitah

apsaro-gana-yuktena

     vimanena virajata

vayulokam samasadya

     vishnuloke mahiyate

 

     atha-now; dhupana-mahatmyam-the Glories of Offering Incense; narasimhe shri-markandeya-shatanika-samvade-in the Nrisimha Purana, in a conversation of Shri Markandeya and Shri Shatanika; mahishakhyam-called mahisha; guggulum-guggulu; ca-and; ajya-yuktam-made with ghee; sa-with; sharkaram-sugar; dhupam-incense; dadati-offers; rajendra-O king of kings; narasimhasya-to Lord Nrisimha; bhaktiman-a devotee; sa-that; dhupitah-scented; sarva-dikshu-in all directions; sarva-papa-vivarjitah-free of all sins; apsaro-gana-the apsaras; yuktena-with; vimanena-in an airplane; virajata-shining; vayulokam-to Vayuloka; samasadya-attaining; vishnuloke-in Vishnuloka; mahiyate-is glorified.

 

 

     The Glories of Offering Incense

 

     In the Nrisimha Purana, in a conversation of Shri Markandeya and Shri Shatanika, it is said:

 

     "O king of kings, a devotee who offers mahisha-guggula incense, made with ghee and sugar, to Lord Nrisimha, makes all the directions fragrant. He becomes free of all sins. Accompanied by a host of apsaras, he flies in a splendid airplane to Vayuloka. He is praised in Vishnuloka."

 

Text 16

 

skande

 

ye krishnaguruna krishnam

     dhupayanti kalau narah

sa-karpurena rajendra

     krishna-tulya bhavanti te

 

     skande-in the Skanda Purana; ye-who; krishnaguruna-with Krishnaguru; krishnam-Krishna; dhupayanti-offer incesne; kalau-in Kali-yuga; narah-persons; sa-karpurena-with camphor; rajendra-Oking; krishna-tulya-equal to Lord Krishna; bhavanti-become; te-they.

 

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "In Kali-yuga they who offer krishnaguru incense to Lord Krishna attain spiritual forms like Lord Krishna's.

 

 

Text 17

 

sajyena vai gugguluna

     su-dhupena janardanam

dhupayitva naro yati

     padam tasya sada-shivam

 

     sajyena-with ghee; vai-indeed; gugguluna-with guggula; su-dhupena-with incense; janardanam-to Lord Krishna; dhupayitva-offering incense; narah-a persopn; yati-goes; padam-to the abode; tasya-of Him; sada-shivam-eternally auspicious.

 

 

     "A person who offers guggula incense with ghee to Lord Krishna goes to the Lord's eternally auspicious abode.

 

Text 18

 

agurum tu sa-karpura-

     divya-candana-saurabham

dattva nityam harer bhaktya

     kulanam tarayec chatam

 

     agurum-aguru; tu-indeed; sa-karpura-with camphor; divya-candana-saurabham-scentedwith divine sandal; dattva-placing; nityam-always; hareh-of Lord Hari; bhaktya-with devotion; kulanam-of families; tarayet-delivers; shatam.

 

 

     "A person who with devotion regularly offers to Lord Krishna aguru incense, mixed with camphor and splendid sandal, delivers a hundred generations of His relatives."

 

 

Text 19

 

vishnu-dharmottara-tritiya-khande

 

dhupanam uttamam tadvat

     sarva-kama-phala-pradam

dhupam turushkakam dattva

     vahnishtoma-phalam labhet

 

     vishnu-dharmottara-tritiya-khande-in the Vishnu-dharma Purana, in the Third, or Uttara-khanda; dhupanam-incense; uttamam-best; tadvat-then; sarva-all; kama-desires; phala-results; pradam-giving; dhupam-incense; turushkakam-turushkaka; dattva-offering; vahnishtoma-phalam-the result of an agnistoma-yajna; labhet-attains.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana, in the Third, or Uttara-khanda, it is said:

 

     "Offering incense to the Lord fulfills all desires. A person who offers turushkaka incense to the Lord attains the result of performing an agnishtoma-yajna.

 

Text 20

 

dattva tu kritrimam mukhyam

     sarva-kaman avapnuyat

gandha-yukta-kritam dattva

     yajna-gosavam apnuyat

 

     dattva-offwering; tu-indeed; kritrimam-artifical; mukhyam-primary; sarva-kaman-all desires; avapnuyat-attains; gandha-fragrance; yukta-kritam-with; dattva-offering; yajna-gosavam-a gosava yajna; apnuyat-attains.

 

 

     "A person who offers incense to the Lord attains all desires. A person who offers fragrant incense to the Lord attains the result of a gosava-yajna.

 

 

Text 21

 

dattva karpura-niryasam

     vajimedha-phalam labhet

vasante guggulam dattva

     vahnishtomam avapnuyat

 

     dattva-offering; karpura-niryasam-camphor; vajimedha-phalam-the result of an asvamedha-yajna; labhet-attains; vasante-in the spring; guggulam-guggula; dattva-offering; vahnishtomam-agnistoma; avapnuyat-attains.

 

 

     "A person who offers camphor to the Lord attains the result of an ashvamedha-yajna. A person who in the spring offers guggula incense to the Lord attains the result of an agnishtoma-yajna.

 

Text 22

 

grishme candana-sarena

     rajasuya-phalam labhet

turushkasya pradanena

     pravrishy uttamatam labhet

 

     grishme-in the summer; candana-sarena-with sandal paste; rajasuya-phalam-the result of a rajasuya-yajna; labhet-attains; turushkasya-of turuska; pradanena-by giving; pravrishy-during the monsson season; uttamatam-exalted position; labhet-attains.

 

 

     "A person who in the summer offers sandal paste to the Lord attains the result of a rajasuya-yajna. A person who in the monsoon season offers turushka incense to the Lord becomes exalted.

 

 

Text 23

 

karpura-danac charadi

     rajasuyam avapnuyat

 

     karpura-of camphor; danat-by the gift; sharadi-in the autumn; rajasuyam-a rasjasuya; avapnuyat-attains.

 

 

     "A person who in the autumn offers camphor to the Lord attains the result of a rajasuya-yajna.

 

Text 24

 

hemante mriga-darpena

     vajimedha-phalam labhet

 

shishire 'guru-sarena

     sarva-medha-phalam labhet

 

     hemante-in winter; mriga-darpena-with musk; vajimedha-phalam-the result of an asvamedha-yajna; labhet-attains; shishire-in second wither; aguru-sarena-with aguru; sarva-medha-phalam-the result of all yajnas; labhet-attains.

 

 

     "A person who in the first part of winter offers musk to the Lord attains the result of an ashvamedha-yajna. A person who in the second part of winter offers aguru incense to the Lord attains the result of all yajnas.

 

 

Text 25

 

padam uttamam apnoti

     dhupa-dah pushtim ashnute

dhupa-lekha yathaivordhvam

     nityam eva prasarpati

tathaivordhva-gato nityam

     dhupa-danad bhaven narah

 

     padam-abode; uttamam-supreme; apnoti-attains; dhupa-dah-one who offers incense; pushtim-properity; ashnute-enjoys; dhupa-lekha-offering incense; yatha-as; eva-indeed; urdhvamabove; nityam-always; eva-indeed; prasarpati-goes; tatha-so; eva-indeed; urdhva-gatah-gone above; nityam-always; dhupa-danat-by offering incense; bhaven-becomes; narah-a person.

 

 

     "A person who offers incense to the Lord attains prosperity in this world and at the end attains the spiritual abode. A person who offers incense to the Lord is always exalted. A person who offers incense to the Lord is always exalted."

 

Text 26

 

prahlada-samhitayam ca

 

yo dadati harer dhupam

     tulasi-kashtha-vahnina

shata-kratu-samam punyam

     go-'yutam labhate phalam. iti.

 

     prahlada-samhitayam-in the Prahlada-samhita; ca-and; yah-who; dadati-offers; hareh-to Lord Hari; dhupam-incense; tulasi-tulasi; kashtha-wood; vahnina-with wood; shata-kratu-samam-equal to a hunded yajnas; punyam-piety; gah-of cows; ayutam-ten thousand; labhate-attains; phalam-result; iti-thus.

 

 

     In the Prahlada-samhita it is said:

 

     "A person who offers to Lord Hari incense burning on tulasi wood attains the pious result of performing a hundred yajnas or giving ten thousand cows in charity.

 

 

Text 27

 

dhupayec ca tatha samyak

     shrimad-bhagavad-alayam

dhupa-shesham tato bhaktya

     svayam seveta vaishnavah

 

     dhupayet-offers incense; ca-as; tatha-so; samyak-properly; shrimad-bhagavad-alayam-to the abode of the Supreme Personality of Godhead; dhupa-shesham-the remaining incense; tatah-then; bhaktya-with devotion; svayam-personally; seveta-should serve; vaishnavah-a devotee.

 

 

     "A devotee should make the Lord's temple pleasant with the scent of incense. Thus, with devotion, he may smell the incense that has been offered to the Lord."

 

Text 28

 

tatha ca brahme ambarisham prati gautama-prashne

 

dhupa-shesham tu krishnasya

     bhaktya bhajasi bhupate

kritva caratrikam vishnoh

     sva-murdhna vandase nripa

 

     tatha-so; ca-and; brahme ambarisham prati gautama-prashne-in the Brahma Purana, Gautama Muni posed the following question to King Ambarisha; dhupa-of incense; shesham-the remnant; tu-indeed; krishnasya-of Lord Krishna; bhaktya-with devotion; bhajasi-you worship; bhupate-O king; kritva-doing; ca-and; aratrikam-arati; vishnoh-of Lord Vishnu; sva-murdhna-with your head; vandase-bow down; nripa-O king.

 

 

     In the Brahma Purana, Gautama Muni posed the following question to King Ambarisha:

 

     "O King, why do you devotedly smell the remnants of incense offered to the Lord? Why do you offer arati to Lord Vishnu and then bow Your head before Him?"

 

 

Text 29

 

atha shri-bhagavad-alaya-dhupana-mahatmyam

 

krishnaguru-samutthena

     dhupena shridharalayam

dhupayed vaishnavo yas tu

     sa mukto narakarnavat

 

     atha-now; shri-bhagavat-of the Lord; alaya-the abode; dhupana-incense; mahatmyam-the glories; krishnaguru-samutthena-made of Krishnaguru; dhupena-with incesne; shridharalayam-the abode of the Lord; dhupayet-offer incesne; vaishnavah-a devotee; yah-who; tu-indeed; sa-he; muktah-freed; naraka-of hell; arnavat-from the ocean.

 

 

     The Glories of Making the Lord's Temple Fragrant With Incense

 

     A devotee who makes the Lord's temple fragrant with krishnaguru incense is rescued from the ocean of hellish life.

 

Text 30

 

dhupa-shesha-sevana-mahatmyam

 

padme shri-gautamambarisa-samvade

 

tirtha-koti-shatair dhauto

     yatha bhavati nirmalah

karoti nirmalam deham

     dhupa-sheshas tatha hareh

 

     dhupa-of incense; shesha-remnant; sevana-service; mahatmyam-thwe glories; padme-in the Padma Purana; shri-gautamambarisa-samvade-in a conversation of Shri Gautama and Shri Ambarisha tirtha-koti-shataih-with hundreds and millions of pilgrimages; dhautah-purified; yatha-as; bhavati-is; nirmalah-pure; karoti-does; nirmalam-pure; deham-body; dhupa-sheshah-remnants of incense; tatha-as; hareh-of Lord Hari.

 

 

     The Glories of Smelling the Remnants of Incense Offered to the Lord

 

     In the Padma Purana, in a conversation of Shri Gautama and Shri Ambarisha, it is said:

 

     "By once smelling the remnants of incense offered to the Lord, a person attains the purity of hundreds and millions of pilgrimages.

 

 

Text 31

 

na bhayam vidyate tasya

     bhaumam divyam rasatalam

krishna-dhupavasheshena

     yasyangam parivasitam

 

     na-not; bhayam-fear; vidyate-is; tasya-of him; bhaumam-on the earth; divyam-in Devaloka; rasatalam-in Rasatalaloka; krishna-of Lord Krishna; dhupa-incense; avasheshena-with the remnant; yasya-of whom; angam-the body; parivasitam-is scented.

 

 

     "A person whose body is scented with the remnants of incense offered to Lord Krishna need have no fears on earth, in Devaloka, or in Rasatalaloka.

 

Text 32

 

napado vipadas tasya

     bhavanti khalu dehinah

harer dattavasheshena

     dhupayed yas tanum sada

 

     na-not; apadah-calamities; vipadah-distresses; tasya-of him; bhavanti-are; khalu-indeed; dehinah-persons; hareh-of Lord Krishna; datta-offering; avasheshena-with the remnants; dhupayet-scents; tanum-body; sada-always.

 

 

     "A person whose body is always fragrant with the remnants of incense offered to the Lord never meets with any troubles or any calamities.

 

 

Text 33

 

nasaukhyam na bhayam duhkham

     nadhijam naiva rogajam

yah sevayed dhupa-shesham

     vishnor adbhuta-karmanah

 

     na-not; asaukhyam-unhappiness; na-not; bhayam-fear; duhkham-suffering; na-not; adhijam-born of anxiety or mental distress; na-not; eva-indeed; rogajam-born of physical disease; yah-one who; sevayet-serves; dhupa-of incense; shesham-the remnant; vishnoh-of Lord Vishnu; adbhuta-karmanah-whose deeds are wonderful.

 

 

     "A person who smells the remnants of incense offered to Lord Vishnu, whose deeds are all filled with wonder, is never unhappy or afraid. He never suffers from anxiety or diseases.

 

Text 34

 

krura-sattva-bhayam naiva

     na ca caura-bhayam kvacit

sevayitva harer dhupam

     nirmalyam padayor jalam

 

     krura-sattva-of cruel persons; bhayam-fear; na-not; eva-indeed; na-not; ca-and; caura-bhayam-fear of thieves; kvacit-ever; sevayitva-having served; hareh-of Lord Hari; dhupam-the incense; nirmalyam-pure; padayoh-of the feet; jalam-the water.

 

 

     "A person who has honored the incense offered to Lord Krishna or the water that has washed His feet need never fear cruel persons or thieves.

 

 

Text 35

 

hari-bhakti-sudhodaye ca

 

aghranam yad dharer dattam

     dhupocchishtasya sarvatah

tad-bhava-vyala-dashtanam

     bhavet karma-vishapaham. iti.

 

     hari-bhakti-sudhodaye-in the Hari-bhakti-sudhodaya; ca-and; aghranam-smelling; yat-what; dhareh-of Lord Hari; dattam-offered; dhupa-of incense; ucchishtasya-remnant; sarvatah-completely; tad-bhava-of repeated birth and death; vyala-by the snake; dashtanam-of they who are bitten; bhavet-is; karma-of karma; visha-of the poison; apaham-removal; iti-thus.

 

 

     In the Hari-bhakti-sudhodaya it is said:

 

     "By smelling the remnants of incense offered to Lord Hari, they who are bitten by the serpent of repeated birth and death can become from from that serpent's poison of karmic reactions.

 

Text 36

 

darshanad api dhupasya

     dhupa-danadi-jam phalam

sarvam anye 'pi vindanti

     tac cagre vyatim eshyati

 

     darshanat-by seeing; api-even; dhupasya-of incense; dhupa-of incense; dana-offering; adi-beginning with; jam-born from; phalam-result; sarvam-all; anye-others; api-even; vindanti-find; tat-that; ca-and; agre-in the presence; vyatim-manifestation; eshyati-will attain.

 

 

     "They who do not directly offer incense to the Lord, but only watch the offering, attain the result of offering it directly."

 

 

Text 37

 

atha dipanam

 

tathaiva dipam utsrijya

     pragvad ghantam ca vadayan

padabjad adrig-abjantam

     mudrayoccaih pradipayet

 

     atha-now; dipanam-offering a lamp; tatha-so; eva-indeed; dipam-lamp; utsrijya-offering; pragvat-as before; ghantam-bell; ca-and; vadayan-ringing; padabjat-from the lotus feet; adrig-abjantam-up to the lotus eyes; mudraya-with a mudra; uccaih-greatly; pradipayet-should offer a lamp.

 

 

     Offering a Lamp

 

     Ringing the bell as before, one should with a mudra offer a lamp to the Lord, beginning with His lotus feet and going up to His lotus eyes.

 

Text 38

 

tatra mantrah

 

gautamiye

 

su-prakasho maha-tejah

     sarvatas timirapahah

sa-bahyabhyantara-jyotir

     dipo 'yam pratigrihyatam

 

     tatra-there; mantrah-a mantra; gautamiye-in the Gautamiya Tantra; su-prakashah-spelndid; maha-tejah-great lamp; sarvatah-everywhere; timira-dakrness; apahah-removing; sa-bahya-outside; abhyantara-and inside; jyotih-shining; dipah-lamp; ayam-this; pratigrihyatam-please accept.

 

 

     A Mantra For Offering a Lamp

 

     In the Gautamiya Tantra it is said:

 

     "Please accept this brilliant lamp, which removes all darkness, both within and without."

 

 

Text 39

 

atha dipah

 

dipam prajvalayet shaktau

     karpurena ghritena va

gavyena tatrasamarthye

     tailenapi su-gandhina

 

     atha-now; dipah-the lamp; dipam-a lamp; prajvalayet-should light; shaktau-ability; karpurena-with camphor; ghritena-with ghee; va-or; gavyena-from a cow; tatra-there; asamarthye-in the lack of ability; tailena-with oil; api-also; su-gandhina-scented.

 

 

     The Lamp

 

     As far as one is able, one should offer a lamp burning with ghee or with camphor. If one cannot obtain ghee, one should offer a lamp of scented oil.

 

Text 40

 

tatha ca naradiya-kalpe

 

sa-ghritam guggulam dhupam

     dipam go-ghrita-dipitam

samasta-parivaraya

     haraye shraddhayarpayet

 

     tatha-so; ca-and; naradiya-kalpe-in the Narada-kalpa; sa-ghritam-with ghee; guggulam-guggula; dhupam-incense; dipam-lamp; go-ghrita-with cow's ghee; dipitam-burning; samasta-parivaraya-with all his associates; haraye-ot Lord Hari; shraddhaya-with faith; arpayet-should offer.

 

 

     In the Narada-kalpa it is said:

 

     "With faith one should offer to Lord Hari and all His associates incense of guggula and ghee, and a lamp burning with ghee."

 

 

Text 41

 

bhavishyottare

 

ghritena dipo datavyo

     rajan tailena va punah

 

     bhavishya-uttare-in the Bhavishya Purana, Uttara-khanda; ghritena-with ghee; dipah-lamp; datavyah-should be offered; rajan-O king; tailena-with oil; va-or; punah-again.

 

 

     In the Bhavishya Purana, Uttara-khanda it is said:

 

     "O king, one should offer to Lord Hari a lamp burning with ghee or with oil."

 

Text 42

 

mahabharate ca

 

havisha prathamah kalpo

     dvitiyash caushadhorasaih

 

     mahabharate-in the Mahabharata; ca-and; havisha-with ghee; prathamah-first; kalpah-considered; dvitiyash-second; caand; aushadhorasaihwith oil.

 

 

     In the Mahabharata it is said:

 

     "Best is a lamp burning with ghee. Second best is a lamp burning with oil."

 

 

Text 43

 

atha dipe nishiddham

 

bhavishyottare

 

vasamajjadibhir dipo

     na tu deyah kadacana

 

     atha-now; dipe-in lamps; nishiddham-forbidden; bhavishyottare-in the Bhavishya Purana, Uttara-khanda; vasamajja-with animal fat; adibhih-beginning with; dipah-lamp; na-not; tu-indeed; deyah-to be offered; kadacana-ever.

 

 

     Lamps That Are Forbidden

 

     In the Bhavishya Purana, Uttara-khanda it is said:

 

     "One should never offer to Lord Hari a lamp burning with animal fat or other forbidden things."

 

Text 44

 

mahabharate

 

vasamajjasthi-niryasair

     na karyah pushtim icchata

 

     mahabharate-in the Mahabharata; vasamajjasthi-niryasaih-with animal fat; na-not; karyah-to be done; pushtim-prosperity; icchata-by a,person who desires.

 

 

     In the Mahabharata it is said:

 

     "A person who desires happiness and prosperity should never offer to Lord Hari a lamp burning with animal fat."

 

Text 45

 

vishnu-dharmottare tritiya-khande

 

nila-rakta-dasham dipam

     prayatnena vivarjayet

 

     vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; tritiya-khande-ijn the Third Part; nila-rakta-dasham--blue and red; dipam-lamp; prayatnena-with care; vivarjayet-one should avoid.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, Third Khanda, it is said:

 

     "One should take care to avoid offering a lamp that is blue or red."

 

Text 46

 

kalika-purane

 

dipa-vrikshash ca kartavyas

     taijasadyaish ca bhairava

vriksheshu dipo datavyo

     na tu bhumau kadacana

 

     kalika-purane-in the Kalika Purana; dipa-lamp; vrikshah-tree; ca-and; kartavyah-should be done; taijasa-with metal; adyaih-beginning; ca-and; bhairava-O Bhairava; vriksheshu-in trees; dipah-lamp; datavyah-should be done; na-not; tu-but; bhumau-on the earth; kadacana-ever.

 

 

     In the Kalika Purana it is said:

 

     "O Bhairava, one should make a lamp out of metal or other suitable materials. One may place a lamp in a tree, but one should never place a lamp on the ground."

 

 

Text 47

 

atha dipa-mahatmyam

 

skande brahma-narada-samvade

 

prajvalya deva-devasya

     karpurena ca dipakam

ashvamedham avapnoti

     kulam caiva samuddharet

 

     atha-now; dipa-mahatmyam-the Glories of Offering a Lamp; skande-in the Skanda Purana; brahma-narada-samvade-in a conversation of Brahma and Narada; prajvalya-lighting; deva-devasya-of the master of the demigods; karpurena-with camphor; ca-ansd; dipakam-lamp; ashvamedham-asmavedham-yajna; avapnoti-attains; kulam-family; ca-and; eva-indeed; samuddharet-delivers.

 

 

     The Glories of Offering a Lamp

 

     In the Skanda Purana, in a conversation of Brahma and Narada, it is said:

 

     "A person who offers a camphor-lamp to Lord Krishna, the master of the demigods, attains the result of offering an ashvamedha-yajna. He delivers everyone in his family."

 

Text 48

 

atraivanyatra ca

 

yo dadati mahi-pala

     krishnasyagre tu dipakam

patakam tu samutsrijya

     jyoti-rupam labhet phalam

 

     atra-here' eva-indeed; anyatra-in another place; ca-and; yah-one who; dadati-gives; mahi-pala-O protector of the earth; krishnasyagre-in the presence of Shri Krishna; tu-indeed; dipakam-a lamp; patakam-hell; tu-indeed; samutsrijya-leaving; jyoti-rupam-a splendid form; labhet-attains; phalam-result.

 

 

     In another passage of the Skanda Purana it is said:

 

     "O protector of the earth, a person who offers a lamp to Lord Krishna is saved from hell. He attains an effulgent spiritual form.

 

 

Text 49

 

varahe dipam dadati yo devi

     mad-bhaktya tu vyavasthitah

natrandhatvam bhavet tasya

     sapta-janmani sundari

 

     varahe-in the Varaha Purana; dipam-lamp; dadati-gives; yah-who; devi-O goddess; mad-bhaktya-with devotion to Me; tu-indeed; vyavasthitah-situated; na-not; atra-here; andhatvam-blindness; bhavet-is; tasya-of him; sapta-janmani-for seven births; sundari-O beautiful one.

 

 

     In the Varaha Purana it is said:

 

     "O beautiful goddess, a person who offers Me a lamp with love and devotion will spend seven births immune to the danger of becoming blind.

 

Text 50

 

yas tu dadyat pradipam me

     sarvatah shraddhayanvitah

svayam-prabheshu desheshu

     tasyotpattir vidhiyate

 

     yah-one who; tu-indeed; dadyat-offers; pradipam-a lamp; me-to Me; sarvatah-in all respects; shraddhayanvitah-with faith; svayam-prabheshu-self-effulgent; desheshu-in the abodes; tasya-of him; utpattih-masnifestation; vidhiyate-is.

 

 

     "A person who faithfully offers Me a lamp enters the effulgent spiritual worlds."

 

 

Text 51

 

hari-bhakti-sudhodaye

 

dattam sva-jyotishe jyotir

     yad vistarayati prabham

tadvad dharyati saj-jyotir

     datuh papatamo 'paham

 

     hari-bhakti-sudhodaye-in the Hari-bhakti-sudhodaya; dattam-offered; sva-jyotishe-self-effulgent; jyotih-lamp; yat-what; vistarayati-expands; prabham-effulgence; tadvat-taht; dharyati-maintains; saj-jyotih-spiritual knowledge; datuh-of the giver; papatamah-greatest sin; apaham-removal.

 

 

     In the Hari-bhakti-sudhodaya it is said:

 

     "When offered to the effulgent Supreme Person, a lamp enlightens the giver and removes all his sins."

 

Text 52

 

narasimhe

 

ghritena vatha tailena

     dipam prajvalayen narah

vishnave vidhivad bhaktya

     tasya punya-phalam shrinu

 

     narasimhe-in the Nrisimha Purana; ghritena-with ghee; va-or; atha-then; tailena-with oil; dipam-lamp; prajvalayen-lighting; narah-a person; vishnave-to Lord Vishnu; vidhivat-properly; bhaktya-with devotion; tasya-of him; punya-phalam-the result of piety; shrinu-please hear.

 

 

     In the Nrisimha Purana it is said:

 

     "Please hear the pious result attained by a person who properly and with devotion offers to Lord Vishnu a lamp burning either with ghee or oil.

 

 

Text 53

 

vihaya papam sakalam

     sahasraditya-sa-prabhah

jyotishmata vimanena

     vishnuloke mahiyate

 

     vihaya-abandoning; papam-sins; sakalam-all; sahasraditya-sa-prabhah-splendid like a thousand suns; jyotishmata-with effulgence; vimanena-with an airplane; vishnuloke-in Vishnuloka; mahiyate-is glorified.

 

 

     "Free of all sins, He becomes glorious like a thousand suns. Traveling in a splendid airplane, he goes to Vishnuloka, where he is honored."

 

Text 54

 

prahlada-samhitayam

 

ca tulasi-pavakenaiva

     dipam yah kurute hareh

dipa-laksha-sahasranam

     punyam bhavati daityaja. iti.

 

     prahlada-samhitayam-in the Prahlada-samhita; ca-and; tulasi-of tulasi; pavakena-with a fire; eva-indeed; dipam-lamp; yah-one who; kurute-does; hareh-to Lord Krishna; dipa-laksha-sahasranam-a hundred million lamps; punyam-piety; bhavati-attains; daityaja-O son of a demon; iti-thus.

 

 

     In the Prahlada-samhita it is said:

 

     "O son of a demon, by offering to Lord Hari a lamp burning with tulasi wood, a person attains the pious result of offering a hundred million lamps."

 

 

Text 55

 

pashcad dipam ca tam bhaktya

     murdhna vandeta vaishnavah

dhupasyevekshanat tasya

     labhante 'nye 'pi tat phalam

 

     pashcat-after; dipam-lamp; ca-and; tam-that; bhaktya-with devotion; murdhna-with the head; vandeta-bows; vaishnavah-a devotee; dhupasya-of incense; eva-indeed; ikshanat-from the sight; tasya-of him; labhante-attain; anye-others; api-also; tat-that; phalam-result.

 

 

     "After offering a lamp, a Vaishnava should bow his head with devotion. By seeing someone offer incense to the Lord, others attain the same result as he who did the offering.

 

Text 56

 

kecic canena dipena

     shri-murter murdhni vaishnavah

nirajanam ihecchanti

     maha-nirajane yatha

 

     kecit-some; ca-and; anena-with this; dipena-lamp; shri-murteh-of the Deity of the Lord; murdhni-ojn the head; vaishnavah-a Vaishnavas; nirajanam-arati; iha-here; icchanti-desire; maha-nirajane-in a great arati; yatha-as.

 

 

     "Some Vaishnavas meditate on offer a lamp to the Lord. In their meditation they offer an elaborate arati to the Lord.

 

 

Text 57

 

tatha ca ramarcana-candrikayam dhupanantaram dipa-prasange

 

aratrikam tu vishama-

     bahu-vartti-samanvitam

abhyarcya ramacandraya

     vama-madhyam atharpayet

 

     tatha-so; ca-and; ramarcana-candrikayam-in the Ramarcana-candrika; dhupa-offering incense; anantaram-after; dipa-prasange-inj connection with a lamp; aratrikam-arati; tu-indeed; vishama-uneven; bahu-vartti-samanvitam-many times; abhyarcya-worshiping; ramacandraya-Lord Ramacandra; vama-left; madhyam-middle; atha-then; arpayet-should offer.

 

 

     In the Ramarcana-candrika, in the description of offering a lamp after the offering of incense is completed, it is said:

 

     "One should worship Lord Ramacandra by offering arati to Him. In that arati one should offer each article an odd number of times.

 

Text 58

 

namo dipeshvarayeti

     dadyat pushpanjalim tatah

avadhupyabhyarcya vadyair

     murdhni nirajayet prabhum. iti.

 

     namah-obeisnaces; dipa-of the lamp; ishvaraya-to the master; iti-thus; dadyat-should offer; pushpa-flower; anjalimoffering; tatah-then; avadhupya-offering incense; abhyarcya-worshiping; vadyaih-with music; murdhni-in the head; nirajayet-one should offer arati; prabhum-to the Supreme Personality of Godhead; iti-thus.

 

 

     "One should say, `Obeisances to the master of the lamps!' Thus worshiping the Lord with offerings of flowers, incense, and music, in meditation one should offer arati to the Lord."

 

 

Text 59

 

ata eveshyate tasya

     karabhyam vandanam ca taih

nama caratrikety adi

     varttyo 'pi bahulah samah

 

     ata eva-there; ishyate-is desired; tasya-of him; karabhyam-with both hands; vandanam-bowing down; ca-and; taih-with them; nama-name; ca-and; aratrika-arati; iti-thus; adi-beginning; varttyah-to be done; api-also; bahulah-many; asamah-unequal.

 

 

     After this one should bow down, extending both hands. This ceremony is called arati, where offerings are made a plural, odd number of times.

 

Text 60

 

prasangal likhyate 'traiva

     shrimad-bhagavad-alaye

dipa-danasya mahatmyam

     karttikiyam ca tad vina

 

     prasangat-by touch; likhyate-is written; atra-here; eva-indeed; shrimad-bhagavad-alaye-in the abode of the Supreme Personality of Godhead; dipa-of a lamp; danasya-of the offering; mahatmyam-the glory; karttikiyam-in Karttika; ca-and; tat-that; vina-without.

 

 

     Now will be written the glory of offering a lamp in the temple of the Supreme Lord. This is different from the offering of a lamp during the month of Karttika.

 

 

Text 61

 

atha shri-bhagavad-alaye dipa-prada-mahatmyam

 

vishnu-dharmottare prathama-khande

 

dipa-danat param danam

     na bhutam na bhavishyati

keshavayatane kritva

     dipa-vriksha manoharam

ativa bhrajate lakshmya

     divam asadya sarvatah

 

     atha-now; shri-bhagavad-alaye-in the temple of the Lord; dipa-prada-mahatmyam-the glory of offering a lamp; vishnu--dharmottare prathama-khande-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, Part One; dipa-danat-from offering a lamp; param-great; danam-offering; na-not; bhutam-was; na-not; bhavishyati-will be; keshava-of Lord Krishna; ayatane-in the temple; kritva-doing; dipa-vriksha-lamp; manoharam-beautiful; ativa-very; bhrajate-shines; lakshmya-with glory; divam-day; asadya-attaining; sarvatah-completely.

 

 

     The Glory of Offering a Lamp in the Lord's Temple

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, Part One, it is said:

 

     "When a person makes a great tree of lamps that makes the temple of Lord Krishna gloriously shine like the sun-planet itself, that is a very great offering. There never was, nor will there ever be an offering better than that.

 

Text 62

 

dipa-malam prayacchanti

     ye narah sharngino grihe

bhavanti te candra-samah

     svargam asadya manavah

 

     dipa-of lamps; malam-a garland; prayacchanti-offer; ye-who; narah-people; sharnginah-of Lord Krishna; grihe-in the home; bhavanti-become; te-they; candra-samah-like the moon; svargam-in Svargaloka; asadya-attaining; manavah-people.

 

 

     "They who offer a row of lamps in Lord Krishna's temple go to Svargaloka where they are splendid like the moon.

 

 

Text 63

 

dipagaram narah kritva

     kutagara-nibham shubham

keshavalayam asadya

     loke bhati sa shakravat

 

     dipa-lamps; agaram-room; narah-a person; kritva-making; kutagara-s rooftop apartment; nibham-like; shubham-splendid; keshavalayam-the home of Lord Krishna; asadya-attaining; loke-in thw world; bhati-shines; sa-he; shakravat-like Indra.

 

 

     "A person who, filling Lord Krishna's temple with lamps, makes it seem like a rooftop apartment in the moonlight, himself shines like a King Indra in this world.

 

Text 64

 

yathojjvalo bhaved dipah

     sampradatapi yadava

tatha nityojjvalo loke

     naka-prishthe virajate

 

     yatha-as; ujjvalah-shining; bhavet-is; dipah-lamp; sampradata-the giver; api-also; yadava-O Yadava; tatha-so; nitya-always; ujjvalah-shining; loke-in this world; naka-prishthe-in the sky; virajate-shines.

 

 

     "O descendent of Yadu, a person who makes a lamp shine in the Lord's temple himself shines forever in the spiritual sky.

 

 

Text 65

 

sa-dipe ca yatha deshe

     cakshumsi phalavanti ca

tatha dipasya dataro

     bhavanti sa-phalekshanah

 

     sa-dipe-with a lamp; ca-and; yatha-as; deshe-in the place; cakshumsi-eyes; phalavanti-become successful; ca-and; tatha-so; dipasya-of a lamp; datarah-the givers; bhavanti-become; sa-phala-succesful; ikshanah-eyes.

 

 

     "The eyes of they who see the Lord's temple lit with lamps become glorious and perfect. The eyes of they who light a lamp in the Lord's temple become glorious and perfect.

 

Text 66

 

ekadashyam ca dvadashyam

     prati-paksham tu yo narah

dipam dadati krishnaya

     tasya punya-phalam shrinu

 

     ekadashyam-on ekadashi; ca-and; dvadashyam-on dvadasi; prati-paksham-each fortnight; tu-indeed; yah-who; narah-person; dipam-lamp; dadati-gives; krishnaya-to Lord Krishna; tasya-of him; punya-of piety; phalam-the result; shrinu-please hear.

 

 

     "Please hear the pious result attained by a person who on every ekadashi and dvadashi offers a lamp to Lord Krishna.

 

 

Text 67

 

suvarna-mani-muktadhyam

     manojnam ati-sundaram

dipa-malakulam divyam

     vimanam adhirohati

 

     suvarna-with gold; mani-jewels; mukta-and pearls; adhyam-opulent; manojnam-chamring; ati-sundaram-very beautiful; dipa-malakulam-Filled with of lamps; divyam-splendid; vimanam-airplane; adhirohati-climbs.

 

 

     "Such a person leaves this world in a celestial airplane shining with lamps of gold, jewels, and pearls.

 

Text 68

 

padma-sutrodbhavam vartti

     gandha-tailena dipakan

virogah shubhagash caiva

     dattva bhavati manavah

 

     padma-lotus; sutra-fiber; udbhavam-created; vartti-wick; gandha-tailena-with scented oil; dipakan-lamps; virogah-free of disease; shubhagah-fortunate and handsome; ca-and; eva-indeed; dattva-offering; bhavati-is; manavah-a person.

 

 

     "A person who offers to the Lord a lamp burning with scented oil and with a wick made from lotus fiber, becomes fortunate, handsome, and free from disease.

 

 

Text 69

 

dipa-danam maha-punyam

     anya-deveshv api dhruvam

kim punar vasudevasya-

     nantasya tu mahatmanah

 

     dipa-danam-the gift of a lamp; maha-punyam-very pious; anya-deveshv-to other deities; api-even; dhruvam-indeed; kim-what?; punah-more; vasudevasya-of Lord Vasudeva; anantasya-limitless; tu-indeed; mahatmanah-the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     "Even when offered to other deities the gift of a lamp is very pious. What can be said, then, of the piety attained when a lamp is offered to Lord Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead?

 

Text 70

 

tatraiva tritiya-khande

 

dipam cakshuh-pradam dadyat

     tathaivordhva-gati-pradam

urdhvam yatha dipa-shikha

     data cordhva-gatis tatha

 

     tatra-there; eva-certainly; tritiya-khande-in the Third khanda; dipam-lamp; cakshuh-eyes; pradam-giving; dadyat-gives; tatha-so; eva-indeed; urdhva-gati-pradam-giving an exalted destination; urdhvam-up; yatha-as; dipa-shikha-the flame of a lamp; data-the giver; ca-and; urdhva-up; gatih-going; tatha-so.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, Part Three, it is said:

 

     "As the flame in a lamp reaches up, so a person who offers a lamp to the Lord travels up to the spiritual world.   

 

 

Text 71

 

yavad akshi-nimeshani

     dipo devalaye jvalet

tavad varsha-sahasrani

     naka-prishthe mahiyate

 

     yavat-as; akshi-nimeshani-the blinking of an eye; dipah-lamp; devalaye-in the home of the Lord; jvalet-blazing; tavat-so; varsha-years; sahasrani-thousand; naka-prishthe-in the world of the sky; mahiyate-is glorified.

 

 

     "When he offers a lamp in the Lord's temple, a person earns a thousand years in Devaloka for each second the lamp burns."

 

Text 72

 

brihan-naradiye vitihotram prati yajnadhvajasya purva-janma-vritta-kathane

 

pradipah sthapitas tatra

     suratartham dvijottama

tenapi mama dushkarma

     nihshesham kshayam agatam

 

     brihan-naradiye-in the Narada Purana; vitihotram-to Vitihotra; prati-to; yajnadhvajasya-of Yajnadhvaja; purva-janma-vritta-kathane-in the story of the previous biurth; pradipah-lamp; sthapitah-placed; tatra-there; suratartham-for amorous pastimes; dvijottama-O best of brahmanas; tena-by that; api-even; mama-of me; dushkarma-wicked deed; nihshesham-all; kshayam-destrcution; agatam-attained.

 

 

     In the Narada Purana, Yajnadhvaja, in the course of describing his previous birth, tells Vitihotra:

 

     "O best of brahmanas, even though I did it only to help my lust, when I lit that lamp in the Lord's temple, all my sins became destroyed."

 

 

Text 73

 

vishnu-dharme

 

ca viliyate sva-haste tu

     sva-tantre sati dipakah

maha-phalo vishnu-grihe

     na datto narakaya sah

 

     vishnu-dharme-in the Vishnu-dharma Purana; ca-and; viliyate-is merge; sva-haste-in thr hand; tu-indeed; sva-tantre-independnet; sati-O saintly one; dipakah-lamp; maha-phalah-great result; vishnu-grihe-in the home of the Lord; na-not; dattah-offered; narakaya-for hell; sah-he.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana it is said:

 

     "If one offers a lamp that is somehow is placed in one's hand in the Lord's temple, that act bears a great result. A person who will not offer a lamp to the Lord is destined to go to hell.

 

Text 74

 

naradiye mohinim prati shri-rukmangadoktau

 

tishthantu bahu-vittani

     danartham vara-varnini

hridayayasakrit turni

     dipa-danad divam vrajet

 

     naradiye mohinim prati shri-rukmangadoktau-in the Narada Purana, Shri Rukmangada tells Shri Mohini; tishthantu-may stand; bahu-great; vittani-wealth; danartham-for the puspose of giving charity; vara-varnini-O beautiful one; hridayaya-for the heart; asakrit-many times; turni dipa-danat-from giving a lamp; divam-to Devaloka; vrajet-goes.

 

 

     In the Narada Purana, Shri Rukmangada tells Shri Mohini:

 

     "O beautiful one, by giving great wealth in charity one only troubles his heart, but by giving a lamp to the Lord one quickly goes to Devaloka.

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

     The word "devaloka" here may mean either Svargaloka or Vaikunthaloka.

 

 

Text 75

 

tasyapy abhave shubhage

     para-dipa-prabodhanam

kartavyam bhakti-bhavena

     sarva-danadhikash ca yat. iti.

 

     tasya-of him; api-also; abhave-in the absence; shubhage-O beautiful one; para-dipa-prabodhanam-lighting another's lamp; kartavyam-to be done; bhakti-bhavena-with devotion; sarva-danadhikash-better than all charities; ca-and; yat-which; iti-thus.

 

 

     "O beautiful one, if one cannot personally offer a lamp to the Lord, then he should devotedly light the lamp that someone else offers. That action is better than giving everything in charity."

 

Text 76

 

sada kala-visheshe 'pi

     bhaktya bhagavad-alaye

maha-dipa-pradanasya

     mahimapy atra likhyate

 

     sada-regulkarly; kala-visheshe-at a sepcific time; api-also; bhaktya-with devotion; bhagavad-alaye-in the Lord's temple; maha-dipa-a great lamp; pradanasya-givinh; mahima-glory; apy-also; atra-here; likhyate-is written.

 

 

     Now will be written a description of the glory of regularly, at a specific time, offering with devotion a great lamp in the Lord's temple.

 

 

Texts 77-79

 

 

atha maha-dipa-mahatmyam

 

vishnu-dharmottare prathama-khande

 

maha-varttih sada deya

     bhumi-pala maha-phala

krishna-pakshe visheshena

     tatrapi sa visheshatah

 

amavasya ca nirdishta

     dvadashi ca maha-phala

ashva-yujyam atitayam

     krishna-pakshash ca yo bhavet

 

amavasya tada punya

     dvadashi ca visheshatah

devasya dakshine parshve

     deya taila-tula nripa

 

     atha-now; maha-dipa-mahatmyam-the Glories of Offering a Great Lamp vishnu-dharmottare prathama-khande-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, Part One; maha-varttih-great deed; sada-always; deya-to be done; bhumi-pala-O protector opf the earth; maha-phala-great result; krishna-pakshe-on the dark fornight; visheshena-specifically; tatra-there; api-also; sa-that; visheshatah-specifically; amavasyanew moon; ca-and ; nirdishta-indicvated; dvadashi-dvadasi; ca-and; maha-phala-great result; ashva-yujyam-Asvina; atitayam-passed; krishna-pakshash-dark fortnight; ca-and; yah-who; bhavet-does; amavasya-new moon; tada-then; punya-piety; dvadashi-dvadasi; ca-and; visheshatah-specifically; devasya-of the Lord; dakshine-on the right; parshve-side; deya-should be given; taila-tula-oil lamp; nripa-O king.

 

 

     The Glories of Offering a Great Lamp

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, Part One, it is said:

 

     "O king, by offering an oil-lamp to the Lord on His right side, during the krishna-paksha dvadashi, the amavasya, or specifically the krishna-paksha dvadashi and amavasya of the month of Ashvina, one attains a great result.

 

 

Text 80

 

palashtaka-yutam rajan

     vartti tatra ca dipayet

vasasa tu samagrena

     sopavaso jitendriyah

 

     palashtaka-yutam-with palashtaka oil; rajan-O king; vartti-wick; tatra-ther; ca-and; dipayet-lights; vasasa-with vloth; tu-indeed; samagrena-sompletelu; sopavasah-fasting; jitendriyah-controlling the senses.

 

 

     "Fasting and controlling the senses one should offer to the Lord a lamp burning with palashtaka oil.

 

 

Texts 81-83

 

 

maha-vartti-dvayam idam

     sakrid dattva maha-mate

svarlokam su-ciram bhuktva

     jayate bhu-tale yada

 

tada bhavati lakshmivan

     jaya-dravina-samyutah

rashtre ca jayate svasmin

     deshe ca nagare tatha

 

kule ca raja-shardula

     tatra syat dipavat-prabhah

pratyujjvalash ca bhavati

     yuddheshu kalaheshu ca

 

     maha-vartti-dvayam-with two great wicks; idam-this; sakrit-once; dattva-offering; maha-mate-O noble-hearted one; svarlokam-to Svargaloka; su-ciram-for a long time; bhuktva-enjoying; jayate-is born; bhu-tale-on the earth; yada-when; tada-then; bhavati-is; lakshmivan-wealthy; jaya-dravina-samyutah-glorious; rashtre-in the kingdom; ca-and; jayate-is born; svasmin-in his own; deshe-province; ca-and; nagare-in the city; tatha-so; kule-in the family; ca-and; raja-shardula-O tiger of kings; tatra-there; syat-is; dipavat-prabhah-splendid like a lamp; pratyujjvalah-splendid; ca-and; bhavati-is; yuddheshu-in battle; kalaheshu-in quarrels; ca-and.

 

 

     "O noble-hearted one, a person who once offers the Lord a great lamp burning with two wicks enjoys for a very long time on Svargaloka, and when he is again born on the earth he becomes a wealthy man. In his country, province, city, and family he is splendid and glorious like a brilliant lamp. O tiger of kings, in battle or in a quarrel he is brilliant and glorious.

 

Text 84

 

khyatim yati tatha loke

     sad-gunanam ca sad-gunaih

ekam apy atha yo dadyad

     abhishtatamayor dvayoh

 

     khyatim-fame; yati-attains; tatha-so; loke-in the world; sad-gunanam-of the virtuous; ca-and; sad-gunaih-with the virtues; ekam-one; apy-also; atha-then; yah-who; dadyat-gives; abhishtatamayoh-desired; dvayoh-of both.

 

 

     "A person who offers a lamp of one wick to Lord becomes famous in this world as a person possessing all the virtues of the great souls.

 

 

Text 85

 

manushye sarvam apnoti

     yad uktam te mahanagha

svarge tathatvam apnoti

     bhoga-kale tu yadava

 

     manushye-in the human world; sarvam-everything; apnoti-attains; yat-what; uktam-said; te-they; mahanagha-O saintly one; svarge-in Svarga; tathatvam-in the sdame way; apnoti-attains; bhoga-kale-at the time of enjoyment; tu-indeed; yadava-O descendent of Yadu.

 

 

     "O sinless one, he attains everything good that exists in the world of men. In Svargaloka he attains all enjoyments.

 

Text 86

 

samanyasya tu dipasya

     rajan danam maha-phalam

kim punar mahato dipasy-

     atreyatta na vidyate

 

     samanyasya-ordinary; tu-indeed; dipasya-lamp; rajan-O king; danam-giving; maha-phalam-great result; kim-what?; punah-again; mahatah-great; dipasya-of a lamp; atreyatta na vidyate-is not.

 

 

     "Even one who offers an ordinary lamp to the Lord attains a great result. What, then, can be said of one who offers a great lamp?

 

 

Text 87

 

atha shona-malinadi-vastra-varttya dipa-dana-nishedhah

 

shonam vadarakam vastram

     jirnam malinam eva ca

upabhuktam na va dadyat

     varttikartham kadacana. iti.

 

     atha-now; shona-red; malina-dirty; adi-beginning with; vastra-cloth; varttya-with a wick; dipa-lamp; dana-offering; nishedhah-forbidding; shonam-red; vadarakam-cotton; vastram-garment; jirnam-torn; malinam-dirty; eva-indeed; ca-and; upabhuktam-second-hand; na-not; va-or; dadyat-shoul give; varttika-wick; artham-for the purpose; kadacana-ever; iti-thus.

 

 

     One Should Not Offer a Lamp With a Wick Made From Cloth That Is Red, Dirty, or Otherwise Defective

 

     "One should not make a lap-wick from red cotton cloth, or from cloth that is dirty, torn, or has already been used for other things.

 

Text 88

 

svayam anyena va dattam

     dipan na shri-harer haret

nirvapayen na himsac ca

     shubham icchan kadacana

 

     svayam-personally; anyena-by another; va-or; dattam-offered; dipan-lamps; na-not; shri-hareh-of Lord Krishna; haret-should take; nirvapayen-should extinguish; na-not; himsac-from disturbance; ca-and; shubham-auspiciousness; icchan-desiring; kadacana-ever.

 

 

     "A person who desires auspiciousness should never remove, extinguish, or trouble any lamps that he or anyone else has offered to Lord Hari."

 

 

Text 89

 

atha dipa-nirvapanadi-doshah

 

vishnu-dharmottare prathama-khande

 

dattva dipo na hartavyas

     tena karma vijanata

nirvapanam ca dipasya

     himsanam ca vigarhitam

 

     atha-now; dipa-nirvapanadi-doshah-the Fault of Extinguishing Lamps; vishnu-dharmottare prathama-khande-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, Part One; dattva-offering; dipah-lamp; na-not; hartavyah-to be removed; tena-by him; karma-work; vijanata-knowing; nirvapanam-extinguishing; ca-and; dipasya-of the lamps; himsanam-trouble; ca-and; vigarhitam-forbidden.

 

 

     The Fault of Extinguishing Lamps

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda, Part One, it is said:

 

     "A person who knows the truth of the laws of karma should never remove a lamp as it burns before Lord Hari. Such a lamp should never be extinguished or troubled.

 

Text 90

 

yah kuryad dhimsanam tena

     karmana pushpitekshanah

dipa-harta bhaved andhah

     kano nirvana-krid bhavet

 

     yah-one who; kuryat-does; dhimsanam-trouble; tena-by that; karmana-deed; pushpita-diseased; ikshanah-eyes; dipa-lamp; harta-removing; bhavet-becomes; andhah-blind; kanah-one-eyed; nirvana-krit-extinguishing; bhavet-becomes.

 

 

     "A person who troubles such a lamp contracts a disease in his eyes. A person who removes such a lamp while it still burns becomes blind. A person who extinguishes such a lamp becomes one-eyed."

 

 

Text 91

 

vishnu-dharme ca narakan prati shri-dharmarajoktau

 

yushmabhir yauvanonmadam

     uditair avivekibhih

dyutodyotaya govinda-

     gehad dipah pura hritah

 

     vishnu-dharme ca narakan prati shri-dharmarajoktau-in the Vishnu-dharma Purana Shri Yamaraja tells the residents of hell: yushmabhih-by you all; yauvana-by yuthfulness; unmadam-intoxicated; uditaih-spoken; avivekibhih-without intelligence; dyutodyotaya-burning; govinda-gehat-from Lord Govinda's home; dipah-lamp; pura-before; hritah-taken.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana Shri Yamaraja tells the residents of hell:

 

     "Filled with youthful folly, you removed from Lord Govinda's temple a still-burning lamp.

 

Text 92

 

tenadya narake ghore

     kshut-trishna-paripiditah

bhavanti patitas tivre

     shita-vata-vidaritah

 

     tena-because of that; adya-today; narake-in hell; ghore-terrible; kshut-trishna-paripiditah-tormented by hunger and thirst; bhavanti-are; patitah-fallen; tivre-sharp; shita-cold; vata-winds; vidaritah-pierced.

 

 

     "That is why, tortured by hunger and thirst, and torn apart by freezing winds, you are now suffering in this terrible hell."

 

 

Text 93

 

tatraiva shri-pulasyoktau

 

ca tasmad ayatane vishnor

     dadyad dipan dvijottama

tamsh ca dattva na himseta

     na ca taila-viyojitan

 

     tatra-there; eva-indeed; shri-pulasyoktau-in the words of Shri  Pulastya; ca-and; tasmat-from that; ayatane-in the temple; vishnoh-of Lord Krishna; dadyat-should give; dipan-lamps; dvijottama-O best of brahmana!s; tamsh-them; ca-and; dattva-giving; na-not; himseta-should trouble; na-not; ca-and; taila-viyojitan-filled with oil.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana Shri Pulastya Muni explains:

 

     "O best of brahmanas, that is why one should offer lamps in the temple of Lord Vishnu. While the lamps' oil has not yet burned away one should not trouble them.

 

Text 94

 

kurvita dipa-hanta ca

     muko 'ndho jayate mritah

andhe tamasi dushpare

     narake pacyate kila

 

     kurvita-does; dipa-hanta-extinguishing the lamp; ca-and; mukah-dumb; andhah-blind; jayate-is born; mritah-dead; andhe-in blind; tamasi-darkness; dushpare-impassable; narake-in hell; pacyate-is cooked; kila-indeed.

 

 

     "A person who extinguishes a lamp as it burns before Lord Krishna becomes blind and dumb and when he dies he burns in a hell he cannot escape."

 

 

Text 95

 

bhumau dipa-dana-nishedhah

 

kalika-purane

 

dipa-vrikshash ca kartavyas

     taijasadyaish ca bhairava

vriksheshu dipo datavyo

     na tu bhumau kadacana

 

     bhumau dipa-dana-nishedhah-one Should Not Offer a Lamp on the Ground; kalika-purane-in the Kalika Purana it is said: dipa-lamp; vrikshah-tree; ca-and; kartavyah-should be done; taijasadyaish-with oil; ca-and; bhairava-O Bhairava; vriksheshu-in trees; dipah-lamp; datavyah-may be placed; na-not; tu-but; bhumau-on the ground; kadacana-ever.

 

 

     On Should Not Place a Lamp on the Ground

 

     In the Kalika Purana it is said:

 

     "O Bhairava, one may place a lamp in a tree, but never on the ground.

 

Text 96

 

atha naivedyam

 

dattva pushpanjalim pitham

     padyam acamanam tatha

kritva patreshu krishnayar-

     payed bhojyam yatha-vidhi

 

     atha-now; naivedyam-offerings of food; dattva-offering; pushpanjalim-flower; pitham-the place; padyam-for the feet; acamanam-for sipping; tatha-then; kritva-doing; patreshu-in cups; krishnaya-to Lord Krishna; arpayet-should offer; bhojyam-food; yatha-as; vidhi-proper.

 

 

     Offering Food

 

     "After offering a flower, a sitting place, water for washing the feet, and acamana water, one should offer to Lord Krishna appropriate food in many plates and cups.

 

 

Text 97

 

atha naivedyarpana-vidhih

 

astram japtvambuna prokshya

     naivedyam cakra-mudraya

samrakshya prokshayed vayu-

     bija-japta-jalena ca

 

     atha-now; naivedyarpana-vidhih-the way of offering food; astram-astraya phat; japtva-chanting; ambuna-with water; prokshya-sprinkling; naivedyam-offering of food; cakra-mudraya-with the cakra-mudra; samrakshya-protecting; prokshayet-should sprinkle; vayu-bija-japta-chanting the syllable yam; jalena-with water; ca-and.

 

 

     How to Offer Food

 

     One should chant the mantra "astraya phat", sprinkle water before the offering of food, show the cakra-mudra, chant the mantra "yam", and also sprinkle water.

 

Text 98

 

tena samshoshya tad-dosham

     agni-bijam ca dakshine

dhyatva kara-tale 'nyat tat

     prishthe samyojya darshyate

 

     tena-by this; samshoshya-is dried up; tad-dosham-the faults; agni-bijam-the syllable ram; ca-and; dakshine-on the right; dhyatva-meditating; kara-tale-in the palm of the hand; anyat-another; tat-that; prishthe-on the back; samyojya-placing; darshyate-is shown.

 

 

 

     In this way the faults of the offering wither away. Then one should place the syllable "ram" in the right palm and on the back.

 

 

Text 99

 

tad-uttha-vahnina tasya

     shushka-dosham hrida dahet

tatah kara-tale savye

     'mrita-bijam vicintayet

 

     tat-from that; uttha-risen; vahnina-by the fire; tasya-of that; shushka-dried; dosham-fault; hrida-by the heart; dahet-may burn; tatah-then; kara-of the hand; tale-in the palm; savye-left; amrita-bijam-the syllable tham; vicintayet-should consider.

 

 

     By the fire of that syllable the faults of the offering are dried away. Then, meditating with the mind, one should place the syllable tham in the left palm.

 

Text 100

 

tat-prishthe dakshinam pani-

     talam samyojya darshayet

tad-utthaya nivedyam tat

     sinced amrita-dharaya

 

     tat-prishthe-on the back; dakshinam-right; pani-of the hand; talam-the palm; samyojya-joining; darshayet-should show; tad-utthaya-rising; nivedyam-the offering; tat-that; sincet-should sprinkle; amrita-dharaya-with a shower of nectar.

 

 

     Then one should place the right palm on the back of the left hand. In this way one sprinkles nectar on the offering.

 

 

Text 101

 

jalena mula-japtena

     prokshya tac camritatmakam

sarvam vicintya samsprishya

     mulam varashtakam japet

 

     jalena-with water; mula-japtena-by chanting the mula-mantra; prokshya-sprinkling; tat-that; ca-and; amrita-nectar; atmakam-self; sarvam-all; vicintya-considering; samsprishya-touching; mulam-mula; vara-times; ashtakam-eight; japet-should chant.

 

 

     Then by chanting the mula-mantra one should meditate on sprinkling nectar on the offering. Then one should touch the offering and chant the mula-mantra eight times.

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

     One should touch the offering with the right hand.

 

Text 102

 

amriti-kritya tad dhenu-

     mudraya saliladibhih

tac ca krishnam ca sampujya

     grihitva kusumanjalim

 

     amriti-kritya-transforming into nectar; tat-that; dhenu-mudraya-with the dhenu-mudra; saliladibhih-beginning with water; tac-that; ca-and; krishnam-Shri Krishna; ca-and; sampujya-worshiping; grihitva-taking; kusumanjalim-offering of flowers.

 

 

     After transforming the offering into nectar with the dhenu-mudra, water, and other things, one should worship Lord Krishna, take a handful of flowers, . . .

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

     In the phrase "water, and other things", the “other things" are a cup of water with fragrant flowers. One should worship Lord Krishna with the mantra "krishnaya namah"

 

 

Text 103

 

shri-krishnam prarthya tad-vaktrat

     tejo dhyatva vinirgatam

samyojya ca nivedyaitat

     patram vamena samsprishan

 

     shri-krishnam-to Lord Krishna; prarthya-praying; tad-vaktrat-from His mouth; tejah-splendor; dhyatva-meditating; vinirgatam-emanated; samyojya-joining; ca-and; nivedya-offering; etat-that; patram-dish; vamena-with the left; samsprishan-touching.

 

 

 . . . offer prayers to Lord Krishna, meditate on splendor emanating from the Lord's mouth, offer the dish of food, touching the dish with the left hand, . . .

 

Text 104

 

dakshena paninadaya

     gandha-pushpanvitam jalam

svahantam mulam uccarya

     taj-jalam visrijed bhuvi

 

     dakshena-with the right; panina-hand; adaya-taking; gandha-fragrant; pushpa-flower; anvitam-with; jalam-water; svaha-with svaha; antam-ending; mulam-mula-mantra; uccarya-reciting; taj-jalam-that water; visrijet-should release; bhuvi-on the ground.

 

 

 . . . with the right hand take water with fragrant flowers, recite the mula-mantra that ends with the word svaha, and then let the water fall to the ground.

 

 

Text 105

 

tat panibhyam samutthaya

     nivedyam tulasi-yutam

patradhyam tasya mantrena

     bhaktya bhagavate 'rpayet

 

     tat-that; panibhyam-with both hands; samutthaya-rising; nivedyam-offering; tulasi-yutam-with tulasi; patra-plate; adhyamenriched; tasya-of that; mantrena-with the mantra; bhaktya-with devotion; bhagavate-to the Supreme Personality of Godhead; arpayet-should offer.

 

 

     Then with both hands one should pick up the offering of food mixed with tulasi leaves and offer it to the Lord with the proper mantra.

 

Text 106

 

nivedana-mantrash cayam

 

nivedayami bhavate

     jushanedam havir hare. iti.

 

     nivedana-for offering food; mantrah-mantra; ca-and; ayam-this; nivedayami-I offer; bhavate-to You; jushana-please accept; idam-this; havih-offering; hare-O Lord Hari; iti-thus.

 

 

     The Mantra For Offering Food

 

     "I offer this to You. O Lord Hari, please accept this offering."

 

 

Text 107

 

amritopastaranam asi

     svahety uccarayan hareh

dattvatha vidhivad vari-

     gandusham vama-panina

darshayed grasa-mudram tu

     praphullotpala-sannibham

 

     amrita-nectar; upastaranam-sprinkling; asi-You are; svaha-svaha; iti-thus; uccarayan-reciting; hareh-of Lord Hari; dattva-placing; atha-then; vidhivat-properly; vari-of water; gandusham-handful; vama-panina-with the left hand; darshayet-should show; grasa-mudram-grasa-mudra; tu-indeed; praphullotpala-sannibham-like a blossoming lotus.

 

 

     Reciting the mantra, "You are sprinkling nectar. Svaha.", one should offer a handful of water of water with the left hand showing the grasa-mudra, which is like a blossoming lotus flower.

 

Text 108

 

pranadi-mudra-hastena

     dakshinena tu darshayet

mantraish caturthi-svahantais

     taradyais tat-tad-ahvayaih

 

     pranadi-beginning with prana; mudra-mudras; hastena-with the hand; dakshinena-right; tu-indeed; darshayet-should show; mantraish-with mantras; caturthi-with the datuve case; svaha-with svaha; antaih-at the end; tara-om; adyaih-beginning with; tat-tad-ahvayaih-with the various names.

 

 

     Then with the right hand one should show the prana-mudra and other mudras. Then one should chant mantras with various names, mantras with om in the beginning, and with svaha at the end.

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

     The five mudras beginning with prana-mudra are described in the following words of Krama-dipika:

 

 

sprishet kanishthopakanishthe dve

     svangushtha-murdhna prathameha mudra

tathapara tarjani-madhyame syad

     anamika-madhyamike ca madhya

 

anamika-tarjani-madhyamah syat

     tac-caturthi-sa-kanishthikas tah

syat pancami tadvad iti pratishtha

     pranadi-mudra. . .

 

 

     "In the first mudra the little finger and the ring finger touch the thumb. In the second mudra the thumb touches the middle finger and the forefinger. In the third mudra the the thumb touches the middle finger and the ring finger. In the fourth mudra the the thumb touches the ring finger and the forefinger. In the fifth mudra the little finger touches the ring finger and the forefinger. These are the mudras beginning with the prana-mudra."

 

     The corresponding mantras begin with "om pranaya svaha". (The other mantras are: om apanaya svaha, om vyanaya svaha, om udanaya svaha, and om samanaya svaha.)

 

 

Text 109

 

tatah sprishamsh ca karayor

     angushthabhyam anamike

pradarshayen nivedyasya

     mudram tasya manum japan

 

     tatah-then; sprishan-touching; ca-and; karayoh-of both hands; angushthabhyam-with both thumbs; anamike-both ring fingers; pradarshayen-showing; nivedyasya-offering; mudram-mudra; tasya-of that; manum-mantra; japan-chanting.

 

 

     Touching the thumbs of both hands with the ring fingers of both hands, one should show the nivedya-mudra. Then one should chant the nivedya-mantra.

 

Text 110

 

mantrash cayam krama-dipikayam

 

nandajo 'mbu-manu-bindu-yug natih

     parshva-ra-marud-avatmane ni ca

ruddha-de-yuta-nivedyam atma-bhu-masa-

     parshvam anila-sthami-yug iti

 

     mantrah-mantra; ca-and; ayam-this; krama-dipikayam-in the Krama-dipika; nandajah-the letter tha; ambu-manu-the letter au; bindu-the letter m; yuk-with; natih-namah; parshva-the letter pa; ra-the letter ra; marut-the letter ya; avatmane-avatmane; ni-ni; ca-and; ruddha-ruddha; de-dative case; yuta-with; nivedyam-offering; atma-bhu-ka; mamsa-la; parshvam-pa; anila-ya; sthami-yuk-with ami; iti-thus.

 

 

     This mantra is given in the Krama-dipika:

 

     "The mantra here is: Thau namah paraya avatmane 'niruddhaya nivedyam kalpayami (Obeisances to the Supreme Personality of Godhead, who cannot be thwarted from anything He wishes to do. I offer this to Him.)

 

 

Text 111

 

nivedyasya manutvena

     svabhishtam manum eva te

ekantino japantas tu

     grasa-mudram vitanvate

 

     nivedyasya manutvena-as the nivedya-mantra; svabhishtam-the abhista; manum-mantra; eva-indeed; te-they; ekantinah-alone; japantah-chanting; tu-indeed; grasa-mudram-the grasa-mudra; vitanvate-do.

 

 

     "In a secluded place they chant the abhishta-mantra as the nivedya-mantra. Then they show the grasa-mudra.

 

Text 112

 

na ca dhyayante te krishna-

     vaktrat tejo-vinirgamam

manjula-vyavaharena

     bhojayanti harim muda

 

     na-not; ca-and; dhyayante-meditate; te-they; krishna-of Lord Krishna; vaktrat-from the mouth; tejo-vinirgamam-splendor; manjula-graceful; vyavaharena-with activities; bhojayanti-feed; harim-Lord Hari; muda-happily.

 

 

     "They do not meditate on splendor emerging from Lord Krishna's mouth. In this way, with graceful actions, they happily feed Lord Krishna."

 

 

Text 113

 

anyatra ca

 

shali-bhaktam su-bhaktam shishira-kara-sthitam payasam pupa-supam

     lehyam peyam su-cushyam sitam amrita-phalam gharikadyam sukhadyam

ajyam prajyam samijyam nayana-ruci-karam vajikaila-marica-

     svadiyah shakaraji-parikaram amritahara-josham jushasva

 

     anyatra-in another place; ca-and; shali-bhaktam-rice; su-bhaktam-nicely cooked; shishira-kara-sthitam-situated in the cool moonlight; payasam-sweet-rice; pupa-cakes; supam-soups; lehyam-to be licked; peyam-to be drunk; su-cushyam-to be sucked; sitam-pure; amrita-nectar; phalam-fruit; gharikadyam-cooked in ghee; sukhadyam-the cause of happiness; ajyam-ghee; prajyam-cooked in much ghee; samijyam-excellent; nayana-ruci-karam-pleasing to the eyes; vajikaila-with ghee; marica-and pepper; svadiyah-delicious; shaka-raji-parikaram-vegetables; amritahara-josham-like nectar; jushasva-please enjoy.

 

 

     In another scripture it is said:

 

     "O Lord, please enjoy this delicious cooked rice, this sweet-rice placed in the cooling moonlight, these cakes, soups, foods to be licked, drunk, and sucked, nectar fruits, very delicious foods cooked in ghee, foods pleasing to the eye, foods delicious with ghee and black pepper, and vegetables delicious like nectar."

 

Text 114

 

kim ca garuda-purane

 

naivedyam paraya bhaktya

     ghantadyair jaya-nisvanaih

nirajanaish ca haraye

     dadyad dipasanam budhah

 

     kim ca-furthermore; garuda-purane-in the Garuda Purana; naivedyam-offering; paraya-with great; bhaktya-devotion; ghanta-with bells; adyaih-beginning; jaya-nisvanaih-with sounds of victory; nirajanaish-with arati; ca-and; haraye-to Lord Krishna; dadyat-should offer; dipa-lamp; asanam-seat; budhah-intelligent.

 

 

     In the Garuda Purana it is said:

 

     "With great devotion an wise person should offer food to Lord Krishna. He should offer Lord Krishna a seat, a lamp, and arati. There should be jaya-mantras and the sounding of bells and other musical instruments."

 

Commentary by Shrila Sanatana Gosvami

 

 

     The word "wise" here means a person who is learned and whose activities are saintly.

 

 

Text 115

 

atha naivedya-patrani

 

skande shri-brahma-narada-samvade

 

naivedya-patram vakshyami

     keshavasya mahatmanah

hairanyam rajatam tamram

     kamsyam mrin-mayam eva ca

palasham padma-patram ca

     patram vishnor ati-priyam

 

     atha-now; naivedya-of the offering; patrani-the dishes; skande-in ther Skanda Purana; shri-brahma-narada-samvade-in a conversation of Brahma and Narada; naivedya-of the offering; patram-the dish; vakshyami-I will tell; keshavasya-of Lord Keshava; mahatmanah-the Supreme Personality of Godhead; hairanyam-gold; rajatam-silver; tamram-copper; kamsyam-bell-metal; mrin-mayam-clay; eva-indeed; ca-and; palasham-palasha leaf; padma-patram-lotus leaf; ca-and; patram-dish; vishnoh-of Lord Vishnu; ati-priyam-favorite.

 

 

     The Plates on Which Food May Be Offered

 

     In the Skanda Purana, in a conversation of Brahma and Narada, it is said:

 

     "Now I will tell you of the plates on which food may be offered to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Plates of gold, silver, copper, bell-metal, clay, palasha-leaf, and lotus-leaf are Lord Krishna's favorites."

 

Text 116

 

vishnu-dharmottare

 

patranam tu pradanena

     narakam ca na gacchati

 

     vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; patranam-of plates; tu-indeed; pradanena-by giving; narakam-to hell; ca-and; na-not; gacchati-goes.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda it is said:

 

     "A person who gives to the Lord a gift of many plates will not go to hell."

 

 

Text 117

 

patra-parimanam

 

devi-purane

 

shat-trimsad-angulam patram

     uttamam parikirtitam

madhyamam ca tribhagonam

     kanyasam dvadashangulam

vasv-angula-vihinam tu

     na patram karayet kvacit

 

     patra-of plate; parimanam-the measurement; devi-purane-in the Devi Purana; shat-trimsad-angulam-36 fingers; patram-plate; uttamam-excellent; parikirtitam-said; madhyamam-middle; ca-and; tribhagonam-less by one third; kanyasam-small; dvadasha-twelve; angulam-fingers; vasu-eight; angula-fingers; vihinam-less; tu-but; na-npt; patram-plate; karayet-should do; kvacit-ever.

 

 

     Measurements of the Plates

 

     In the Devi Purana it is said:

 

     "A large plate should be 36 fingers, a middle-sized plate one third smaller (24 fingers), and a small plate 12 fingers. One should not make a plate smaller than 8 fingers."

 

Text 118

 

atha bhojyani

 

ekadasha-skande

 

guda-payasa-sarpimshi

     shashkulyapupa-modakan

samyava-dadhi-supamsh ca

     naivedyam sati kalpayet

 

     atha-now; bhojyani-Foods That Should Be Offered; ekadasha-skande-in the Eleventh Canto; guda-sugar candy; payasa-sweet-rice; sarpimshi-and ghee; shashkuly-cake; apupa-sweet cakes; modakan-modakas; samyava-samyava cakes; dadhi-yogurt; supan-soup; ca-and; naivedyam-offering of food; sati-is he has sufficent means; kalpayet-should arrange.

 

 

     Foods That Should Be Offered

 

     In Shrimad-Bhagavatam (11.27.34) Lord Krishna says:

 

     "Within his means, the devotee should arrange to offer Me sugar candy, sweet rice, ghee, shaskuli (rice-flour cakes), apupa (various sweet cakes), modaka (steamed rice-flour dumplings filled with sweet-coconut and sugar), samyava (wheat cakes made with ghee and milk and covered with sugar and spices), yogurt, vegetable soups, and other palatable foods."***

 

 

Text 119

 

kim ca

 

yad yad ishtatamam loke

     yac cati-priyam atmanah

tat tan nivedayen mahyam

     tad anantyaya kalpate

 

     kim ca-furthermore; yad-yat-whatever; ishtatamam-most desirable; loke-in the world; yat yat-whatever; ca-and; ati-very; priyam-dear; atmanah-to the heart; tat tan-that; nivedayet-may offer; mahyam-to Me; tat-that; anantyaya-for being without limit; kalpate-is qualified.

 

 

     Lord Krishna also says:

 

     "A person who offers to Me whatever is most precious in the world, or whatever is most dear to his heart, attains in return a benefit that has no end."

 

Text 120

 

ashtama-skande

 

naivedyam cadhi-gunavad

     dadyat purusha-tushti-dam

 

     ashtama-skande-in the Eighth Canto; naivedyam-food offered to the Deity; ca-and; ati-gunavat-prepared very gorgeously with all varieties of taste; dadyat-should offer; purusha-tushti-dam-everything extremely pleasing to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     In Shrimad-Bhagavatam (8.16.52) it is said:

 

     "With great attention one must prepare an oblation of grains boiled in ghee and milk and must chant the Purusha-sukta mantra. The offerings of foods should be of varieties of tastes. In this way one should worship the Supreme Personality of Godhead."*

 

 

Text 121

 

baudhayana-smritau ca

 

nana-vidhanna-panaish ca

     bhakshanadyair manoharaih

naivedyam kalpayed vishnos

     tad-abhave ca payasam

kevalam ghrita-samyuktam

 

     baudhayana-smritau-In the Baudhayana-smriti; ca-and; nana-vidhanna-panaish-with various kinds of drinks; ca-and; bhakshanadyaih-beginning with foods; manoharaih-delicious; naivedyam-offering; kalpayet-should do; vishnoh-to Lord Vishnu; tad-abhave-in the absence of that; ca-and; payasam-sweet-rice; kevalam-only; ghrita-samyuktam-prepared with ghee.

 

 

     In the Baudhayana-smriti it is said:

 

     "One should offer to Lord Vishnu many kinds of delicious foods and drinks. In the absence of such variety one should at least offer sweet-rice prepared with ghee."

 

Text 122

 

vamana-purane

 

havisha samskrita ye ca

     yava-godhuma-shalayah

tila-mudgadayo masha

     vrihayash ca priya hareh

 

     vamana-purane-in the Vamana Purana; havisha-with ghee; samskrita-prepared; ye-who; ca-and; yava-barley; godhuma-wheat; shalayah-rice; tila-sesame; mudga-mudga beans; adayah-beginning with; masha-masa beans; vrihayash-rice; ca-and; priya-dear; hareh-to Lord Krishna.

 

 

     In the Vamana Purana it is said:

 

     "Barley, wheat, rice, sesame, mudga beans, masha beans, and other foods like them, all cooked in ghee, are dear to Lord Krishna."

 

 

Text 123

 

garude

 

annam catur-vidham punyam

     gunadhyam camritopamam

nishpannam sva-grihe yad va

     shraddhaya kalpayed dhareh

 

     garude-in the Garuda Purana; annam-food; catur-vidham-four kinds; punyam-pious; gunadhyam-virtuous; ca-and; amrita-nectar; upamam-like; nishpannam-prepared; sva-grihe-in one's own home; yat-what; va-or; shraddhaya-with faith; kalpayet-should be suitable; dhareh-for Lord Krishna.

 

 

     In the Garuda Purana it is said:

 

     "At home one should prepare four kinds of pure foods, delicious like nectar, and with faith one should offer them to Lord Hari."

 

 

Texts 124-126

 

 

bhavishye

 

pushpam dhupam tatha dipam

     naivedyam su-manoharam

khanda-ladņuka-shri-veshta-

     kasarashoka-varttikah

 

svastikollasika-dugdha-

     tila-veshta-kilatikah

phalani caiva pakvani

     nagarangadikani ca

 

anyani vidhina dattva

     bhakshyani vividhani ca

evam adini dapayed

     bhaktito nripa

 

     bhavishye-in the Bhavishya Purana; pushpam-flower; dhupam-incense; tatha-so; dipam-lamp; naivedyam-food; su-manoharam-beautiful; khanņa-laņņuka-khanņa-laņņus; shri-veshta-shri-veshta; kasara-kaseru; ashoka-varttikah-seva-laddus; svastika-svastika; ullasika-ullasika; dugdha-dugdha-vesta; tila-veshta-tila-vesta; kilatikah-kilatika; phalani-fruits; ca-and; eva-indeed; pakvani-ripe; nagaranga-oranges; adikani-beginning with; ca-and; anyani-other; vidhina-properly; dattva-offering; bhakshyani-delicious; vividhani-varieties; ca-and; evam-thus; adini-beginning with; dapayet-should give; bhaktitah-with devotion; nripa-O king.

 

 

     In the Bhavishya Purana it is said:

 

     "O king, with devotion one should properly offer to the Lord flowers, incense, lamps, and delicious foods, such as khanņa-laņņu, shri-veshta, kaseru, seva-laņņu, svastika, ullasika, dugdha-veshta, tila-veshta, kilatika, oranges and other ripe fruits, and many other kinds of delicious foods."

 

Text 127

 

varahe

 

yas tu bhagavato devi

     annad yena tu prinayet

prinitas tishthate 'sau va

     bahu-janmani madhavi

 

     varahe-In the Varaha Purana; yah-one who; tu-indeed; bhagavatah-a Vaishnava; devi-O goddess; annat-from food; yena-by whom; tu-indeed; prinayet-pleases; prinitah-pleased; tishthate-stands; asau-he; va-or; bahu-janmani-many births; madhavi-O beloved of Madhava.

 

 

     In the Varaha Purana teh Supreme Personality of Godhead sais:

 

     "O Goddess Madhavi, a person who with an offering of food pleases Me is happy for many births."

 

 

Text 128

 

sarva-vrihi-mayam grihyam

     shubham sarva-rasanvitam

mantrena me pradiyeta

     na kincid api samsprishet

 

     sarva-all; vrihi-rice; mayam-consisting of; grihyam-to be accepted; shubham-beautiful; sarva-rasanvitam-with all delicious tastes; mantrena-with a mantra; me-of Me; pradiyeta-should be given; na-not; kincit-anything; api-even; samsprishet-should touch.

 

 

     "With a mantra one should offer to me pure and delicious rice. One should not taste it before it is offered.

 

Text 129

 

ingudi-phala-bilvani

     badaramalakani ca

kharjuramsh casanamsh caiva

     manavamsh ca parushakan

 

     ingudi-phala-bilvani-ingudi and bilvaa fruits; badaramalakani-badara and amalaka; ca-and; kharjuran-kharjura; ca-and; asanan-carabija; ca-and; eva-indeed; manavamsh-cocnut; ca-and; parushakan-parusa.

 

 

     "One should offer to Me ingudi and bilva fruits, badara, amalaka, kharjura, carabija, coconut, parushaka, . . .

 

 

Text 130

 

shaloņņambarikamsh caiva

     tatha plaksha-phalani ca

paippalam kantakiyam ca

     tumburum ca priyangukam

 

     shaloņņambarikan-shala and uņņambarika; ca-and; eva-indeed; tatha-so; plaksha-phalani-plaksa fruits; ca-and; paippalam-pippala; kantakiyam-kantakiya; ca-and; tumburum-tumburu; ca-and; priyangukam-priyangu.

 

 

 . . . shala, uņņambarika, plaksha fruits, pippala; kantakiya, tumburu, priyangu, . . .

 

Text 131

 

maricam shimsha-pakam ca

     bhallatakara-mardakam

draksham ca daņimam caiva

     pinņa-kharjuram eva ca

 

     maricam-black pepper; shimsha-pakam-simsa-paka; ca-and; bhallatakara-mardakam-bhallata; karamardakam-karamardaka; draksham-grapes; ca-and; daņimam-pomegranate; ca-and; eva-indeed; pinņa-kharjuram-pinņa-kharjura; eva-indeed; ca-and.

 

 

 . . . marica, shimsha-paka, bhallata, karamardaka, grapes, pomegranates, pinņa-kharjura, . . .

 

 

Text 132

 

sauviram kelikam caiva

     tatha shubha-phalani ca

pinņaraka-phalam caiva

     punnaga-phalam eva ca

 

     sauviram-sauvira; kelikam-kelika; ca-and; eva-indeed; tatha-so; shubha-phalani-auspicious fruits; ca-and; pinņaraka-phalam-pindaraka-fruit; ca-and; eva-indeed; punnaga-phalam-punnaga fruit; eva-indeed; ca-and.

 

 

 . . . sauvira, kelika, auspicious fruits, pinņaraka fruits, punnaga fruits, . . .

 

Text 133

 

shamim caiva kaviram ca

     kharjuraka-maha-phalam

kumudasya phalam caiva

     vaheņaka-phalam tatha

 

     shamim-sami; ca-and; eva-indeed; kaviram-kavira; ca-and; kharjuraka-maha-phalam-great khrajuraka fruits; kumudasya-of the lotus; phalam-fruit; ca-and; eva-indeed; vaheņaka-phalam-vahedaka fruits; tatha-so.

 

 

 . . . shami, kavira, great kharjuraka fruits, lotus fruits, vaheņaka fruits, . . .

 

 

Text 134

 

ajam karkotakam caiva

     tatha tala-phalani ca

kadambah kaumudam caiva

     dvi-vidham sthala-kanjayoh

 

     ajam-aja; karkotakam-karkotaka; ca-and; eva-indeed; tatha-so; tala-phalani-tala fruits; ca-and; kadambah-kadamba; kaumudam-kumuda; ca-and; eva-indeed; dvi-vidham-two kinds; sthala-kanjayoh-of land-growing lotus flowers.

 

 

 . . .aja, karkotaka, tala fruits, kadamba, kaumuda, two kinds of sthala-kanja fruits, . . .

 

Text 135

 

pinņikandeti vikhyatam

     vamsha-nipam tatah param

madhu-kandeti vikhyatam

     mahisham kandam eva ca

 

     pinņikanda-pindarootl iti-thus; vikhyatam-famous; vamsha-nipam-vamsa-nipa; tatah-so; param-more; madhu-kanda-madhu root; iti-thus; vikhyatam-known; mahisham-mahisa; kandam-root; eva-indeed; ca-and.

 

 

 . . . pinņi root, vamsha-nipa, madhu root, mahisha root, . . .

 

 

Text 136

 

karamardaka-kandam ca

     tatha nilotpalasya ca

mrinalam paushkaram caiva

     shalukasya phalam tatha

 

     karamardaka-kandam-karamardaka root; ca-and; tatha-so; nilotpalasya-of the blue lotus; ca-and; mrinalam-root; paushkaram-of puskara; ca-and; eva-indeed; shalukasya-of saluka; phalam-fruit; tatha-so.

 

 

 . . . karamardaka root, nilotpala root, pushkara fruit, shaluka fruit.

 

Text 137

 

ete canye ca bahavah

     kanda-mula-phalani ca

etani copayojyani

     ye maya parikalpitah

 

     ete-these; ca-and; anye-others; ca-and; bahavah-many; kanda-mula-phalani-roots and fruits; ca-and; etani-they; ca-and; upayojyani-suitable; ye-which; maya-by Me; parikalpitah-considered.

 

 

     These and many other roots and fruits may be offered to Me.

 

 

Text 138

 

mulakasya tatah shakam

     kim cashakam tathaiva ca

shakam caiva kalayasya

     sarshapasya tathaiva ca

 

     mulakasya-of radish; tatah-so; shakam-vegetable; kim ca-furthermore; ashakam-nali saka; tatha-so; eva-indeed; ca-and; shakam-saka; ca-and; eva-indeed; kalayasya-kalaya; sarshapasya-sarsapa; tatha-so; eva-indeed; ca-and.

 

 

     One may also offer to Me vegetables and herbs such as radish, nali-shaka, kalaya-shaka, mustard, . . .

 

Text 139

 

vamshakasya tu shakam ca

     shakam eva kalambitam

ardrakasya ca shakam vai

     palankam shakam eva ca

 

     vamshakasya-of vamsaka; tu-indeed; shakam-saka; ca-and; shakam-saka; eva-indeed; kalambitam-kalambita; ardrakasya-of ardraka; ca-and; shakam-saka; vai-indeed; palankam-palanka; shakam-saka; eva-indeed; ca-and.

 

 

 . . . vamshaka-shaka, kalambita-shaka, ardraka-shaka, palanka-shaka, . . .

 

 

Text 140

 

ambiloņaka-shakam ca

     shakam kaumarakam tatha

shuka-manņala-patram ca

     dvav eva taru-vanakau

 

     ambiloņaka-shakam-ambilodaka-saka; ca-and; shakam-shaka; kaumarakam-kaumaraka; tatha-so; shuka-manņala-patram-suka-mandala-patra; ca-and; dvav-both; eva-indeed; taru-vanakau-taru-vanaka.

 

 

 . . . ambiloņaka-shaka, kaumaraka-shaka, shuka-manņala-patra, taru, vanaka, . . .

 

Text 141

 

carasya caiva shakam ca

     madhu-koņņumbaram tatha

ete canye ca bahavah

     shatasho 'tha sahasrashah

karmanyash caiva sarve

     vai ye maya parikirtitah

 

     carasya-of cara; ca-and; eva-indeed; shakam-saka; ca-and; madhu-koņņumbaram-madhu-koņņumbaram; tatha-so; ete-they; ca-and; anye-others; ca-and; bahavah-many; shatashah-hundreds; atha-then; sahasrashah-thousands; karmanyah-expert; ca-and; eva-indeed; sarve-all; vai-indeed; ye-who; maya-by Me; parikirtitah-said.

 

 

 . . . cara-shaka, madhu-koņņumbara-shaka, and many hundreds and thousands of other vegetables and herbs.

 

Text 142

 

vrihinam ca pravakshyami

     upayogamsh ca madhavi

eka-cittam samadhaya

     tat sarvam shrinu sundari

 

     vrihinam-of rice; ca-and; pravakshyami-I will tell; upayogamsh-proper; ca-and; madhavi-O Madhavi; eka-cittam-one heart; samadhaya-placing; tat-that; sarvam-all; shrinu-please hear; sundari-O beautiful one.

 

 

     "O Madhavi, now I will speak about rice. O beautiful one, please listen carefully.

 

Text 143

 

dharmadharmika-raktam ca

     su-gandham rakta-shalikam

dirgha-shukam maha-shalim

     vara-kunkuma-patrakam

 

     dharma-pious; adharma-impious; eka-one; raktam-liked; ca-and; su-gandham-fragrant; rakta-shalikam-rakta sali; dirgha-shukam-dirgha-suka; maha-shalim-maha-sali; vara-kunkuma-patrakam-vara-kunkuma-patra.

 

 

     Different kinds of fragrant rice, such as dharma-rakta, adharma-rakta, dirgha-shuka, maha-ali, vara-kunkuma-patraka, . . .

 

 

Text 144

 

grama-shalim samadrasham

     sa-shrisham kusha-shalikam

yavash ca dvi-vidha jneyah

     karmanya mama sundari

 

     grama-shalim-grama-sali; samadrasham-samudrasa; sa-shrisham-shrisa; kusha-shalikam-kusa-sali; yavah-barley; ca-and; dvi-vidha-two kinds; jneyah-are known; karmanya-to be done; mama-by Me; sundari-O beautiful one.

 

 

 . . . grama-shali, madrasha, shrisha, and kusha-shali, as well as the two kinds of barley, may be offered to Me.

 

Text 145

 

karmanyash caiva mudgash ca

     tilah krishnah kulatthakah

godhumakam maha-mudga-

     mudgashtakam avata-jit

 

     karmanyah-may be offered; ca-and; eva-indeed; mudgash-mudga beans; ca-and; tilah-sesame; krishnah-Krishna; kulatthakah-kulattha; godhumakam-wheat; maha-mudga-maha-mudga; mudgashtakam-eitgh kinds of mudga; avata-jit-conqueror of the worlds.

 

 

     O conqueror of the worlds, sesame, wheat, krishna, kulatthaka, mudga beans, maha-mudga beans, and eight kinds of mudga beans may be offered to Me.

 

 

Text 146

 

karmany etani coktani

     vyajanani priyanvitan

pratigrihnamy aham hy etan

     sarvan bhagavatan priyan

 

     karmany-may be offered; etani-they; ca-and; uktani-said; vyajanani-spices and condiments; priyanvitan-dear; pratigrihnamy-I accept; aham-I; hy-indeed; etan-them; sarvan-all; bhagavatan-the devotees; priyan-dear.

 

 

     "One may also offer to Me many kinds of delicious condiments and spices. I accept these offerings from My dear devotees."

 

Text 147

 

kim ca

 

ye mayaivopayojyani

     gavyam dadhi payo ghritam

 

     kim ca-furthermore; ye-who; maya-by Me; eva-indeed; upayojyani-suitable; gavyam-milk products; dadhi-yogurt; payah-milk; ghritam-ghee.

 

 

     The Lord also says:

 

     "One may offer to Me milk products, like milk, yogurt, and ghee.

 

 

Text 148

 

skande ca brahma-narada-samvade

 

havih shalyodanam divyam

     ajya-yuktam sa-sharkaram

naivedyam deva-devaya

     yavakam payasam tatha

 

     skande ca brahma-narada-samvade-in the Skanda Purana, in a conversation of Brahma and Narada, it is said:; havih-butter; shalyodanam-rice; divyam-divine; ajya-yuktam-with ghee; sa-sharkaram-with sugar; naivedyam-offering; deva-devaya-to the master of the demigods; yavakam-barley; payasam-sweet-rice; tatha-so.

 

 

     In the Skanda Purana, in a conversation of Brahma and Narada, it is said:

 

     "One should offer to Lord Krishna foods cooked with rice, ghee, sugar, and barley, and also sweet-rice.

 

Text 149

 

naivedyanam abhave tu

     phalani vinivedayet

phalanam apy abhave tu

     trina-gulmaushadhir api

 

     naivedyanam-of offerings; abhave-in the absence; tu-indeed; phalani-fruits; vinivedayet-should offer; phalanam-of fruits; apy-even; abhave-in the absence; tu-indeed; trina-grass; gulma-trees; aushadhih-herbs; api-even.

 

 

     "In the absence of these things one may offer fruits. In the absence of fruits one may offer the edible parts of trees, grass, and other plants.

 

 

Text 150

 

aushadhinam alabhe tu

     toyam ca vinivedyet

tad-alabhe tu sarvatra

     manasam pravaram smritam

 

     aushadhinam-of plants; alabhe-in the absence; tu-indeed; toyam-water; ca-asnd; vinivedyet-may offer; tad-alabhe-in the absence of that; tu-indeed; sarvatra-everywhere; manasam-in the mind; pravaram-excellent; smritam-remembered.

 

 

     "In the absence of plants one may offer water. In the absence of water one may meditate on offering foods to the Lord."

 

Text 151

 

skande mahendram prati shri-narada-vacanam

 

yacchanti tulasi-shakam

     shrutam ye madhavagratah

kalpantam vishnuloke tu

     vasanti pitribhih saha

 

     skande mahendram prati shri-narada-vacanam-In the Skanda Purana, Shri Narada tells King Indra:; yacchanti-offer; tulasi-shakam-tulasi; shrutam-heard; ye-who; madhavagratah-in the preswnce of Lord Krishna; kalpantam-at the end of the kalpa; vishnuloke-in Vishnuloka; tu-indeed; vasanti-live; pitribhih-the pitas; saha-with.

 

 

     In the Skanda Purana, Shri Narada tells King Indra:

 

     "They who offer tulasi-shaka to Lord Madhava live with their ancestors in Vishnuloka until the end of the kalpa."

 

 

Text 152

 

atha naivedya-nishiddhani

 

harita-smritau

 

     nabhakshyam naivedyarthe bhakshyeshv apy aja-mahishi-kshiram panca-nakha matsyash ca

 

     atha-now; naivedya-nishiddhani-forbidden offerings; harita-smritau-in the Harita-smrti; na-not; abhakshyam-inedible; naivedya-offering; arthe-for the purpose; bhakshyeshv-edible; apy-even; aja-of the goat; mahishi-of the buffalo; kshiram-milk; panca-nakha-animals with five nails; matsyash-fish; ca-and.

 

 

     What Is Forbidden To Offer the Lord

 

     In the Harita-smriti it is said:

 

     "One may not offer to the Lord what is inedible. One also may not offer goat milk, buffalo milk, fish, or the flesh of five-clawed beasts or other beasts."

 

Text 153

 

dvaraka-mahatmye

 

nili-kshetram vapayanti

     mulakam bhakshayanti ye

naivasti narakottarah

     kalpa-koti-shatair api

 

     dvaraka-mahatmye-in the Dvaraka-mahatmya; nili-kshetram-niliksetra; vapayanti-offer; mulakam-radish; bhakshayanti-offer; ye-who; na-not; eva-indeed; asti-is; naraka-from hell; uttarah--deliverance; kalpa-koti-shataih-for hundreds and millions of kalpas; api-even.

 

 

     In the Dvaraka-mahatmya it is said:

 

     "They who offer to the Lord the foods nilikshetra or radish are not rescued from hell for hundreds and millions of kalpas."

 

 

Text 154

 

varahe

 

mahisham cavikam cajam

     ayajniyam udahritam

 

     varahe-in the Varaha Purana; mahisham-buffalo; ca-and; avikam-sheep; ca-and; ajam-goat; ayajniyam-not to be offered; udahritam-said.

 

 

     In the Varaha Purana it is said:

 

     "One should not offer buffalo ghee or goat ghee in a yajna."

 

Text 155

 

kim ca

 

mahisham varjayen mahyam

     kshiram dadhi ghritam yadi

 

     kim ca-furthermore; mahisham-from a buffalo; varjayet-should avpid; mahyam-to Me; kshiram-milk; dadhi-yogurt; ghritam-ghee; yadi-if.

 

     The Lord Himself says:

 

     "One should not offer to Me milk, yogurt, or ghee that have come from a buffalo."

 

 

Text 156

 

vishnu-dharmottare tritiya-khanņe

 

abhakshyam capy ahritam ca

     naivedyam na nivedyate

kesha-kitavapannam ca

     tatha cavihitam ca yat

 

     vishnu-dharmottare tritiya-khanņe-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanņa, Part Three; abhakshyam-inedible; ca-and; api-also; ahritam-not taken; ca-and; naivedyam-offering; na-and; nivedyate-should offer; kesha-hair; kita-and insect or worm; avapannam-attained; ca-and; tatha-so; ca-and; avihitam-improper; ca-and; yat-what.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanņa, Part Three, it is said:

 

     "Food into which a hair, an insect, or a worm has entered should not be offered to the Lord.

 

Text 157

 

mushika-langulopetam

     avadhutam avakshutam

uņņumbaram kapittham ca

     tatha danta-shatham ca yat

evam adini devaya

     na deyani kadacana

 

     mushika-of a mouse or a rat; langula-tail; upetam-attained; avadhutam-rejected; avakshutam-sneezed; uņņumbaram-uddumbara; kapittham-kapittha; ca-and; tatha-so; danta-shatham-jambira; ca-and; yat-what; evam-thus; adini-beginning; devaya-to ther Supreme Personality of Godhead; na-not; deyani-to be offered; kadacana-ever.

 

 

     "One should never offer to the Supreme Personality of Godhead food that has been touched by a rat's tail, food that is rejected by others, or food that has been sneezed on, nor should one ever offer uņņumbara, kapittha, or danta-shatha."

 

 

Text 158

 

athabhakshyani

 

kaurme

 

vrintakam jalikashakam

     kusumbhashmantakam tatha

phalanņum lashunam shuklam

     niryasam caiva varjayet

 

     atha-now; abhakshyani-inedible; kaurme-in the Kurma Purana; vrintakam-eggplant; jalikashakam-plantain; kusumbha-safflower; ashmantakam-ashmantaka; tatha-so; phalanņum-onion; lashunam-garlic; shuklam-sour cereal; niryasam-tree sap; ca-and; eva-indeed; varjayet-one should avoid.

 

 

     What Is Inedible (For the Purpose of Offering to the Lord)

 

     In the Kurma Purana it is said:

 

     "One should avoid eggplant, plantain, safflower, ashmantaka, onion, garlic, sour cereal, and the sap of trees.

 

Text 159

 

grnjanam kimshukam caiva

     kukunņam ca tathaiva ca

uņumbaram alavum ca

     jagdhva patati vai dvijah

 

     grnjanam-grnjana; kimshukam-kimsuka; ca-and; eva-indeed; kukunņam-kukunda; ca-and; tatha-so; eva-indeed; ca-and; uņumbaram-uddumbara; alavum-alavu; ca-and; jagdhva-eating; patati-falls; vai-indeed; dvijah-a brahmana.

 

 

     "A brahmana who eats grnjana, kimshuka, kukunņa, uņumbara, or alavu falls down from his exalted position."

 

 

Text 160

 

vaishnave

 

bhunjitodhrita-sarani

     na kadacin nareshvara

 

     vaishnave-in the Vishnu Purana; bhunjita-eats; udhrita-sarani-udhrita-sara; na-not; kadacin-ever; nareshvara-O king.

 

     In the Vishnu Purana it is said:

 

     "O king, one should never eat udhrita-sara."

 

Text 161

 

skande

 

na bhakshayati vrintakam

     tasya durataro harih

 

     skande-in the Skanda Purana; na-not; bhakshayati-eats; vrintakam-eggplant; tasya-of him; duratarah-far away; harih-Lord Hari.

 

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "Lord Krishna stays far away from anyone who eats eggplant."

 

 

Text 162

 

kim canyatra

 

vartakum brihatim caiva

     dagdham annam masurakam

yasyodare pravarteta

     tasya durataro harih

 

     kim ca-furthermore; anyatra-in another place; vartakum-eggplant; brihatim-eggplant; ca-and; eva-indeed; dagdham-burned; annam-food; masurakam-masura dal; yasya-of whom; udare-in the stomach; pravarteta-is; tasya-of him; duratarah-far away; harih-Lord Krishna.

 

 

     In another scripture it is said:

 

     "Lord Krishna stays far away from anyone who places eggplant, burned food, or masura dal in his stomach."

 

Text 163

 

kim ca

 

alavum bhakshayed yas tu

     dagdham annam kalambikam

sa nirlajjah katham brute

     pujayami janardanam

 

     kim ca-furthermore; alavum-alavu; bhokshayet-eats; yah-one; tu-indeed; dagdham-burned; annam-food; kalambikam-kalambika; sa-he; nirlajjah-shameless; katham-how?; brute-speak; pujayami-I worship; janardanam-Lord Hari.

 

 

     It is also said:

 

     "How can a shameless person who eats alavu, kalambika, and burned food, say the words: `I worship Lord Hari'?

 

 

Text 164

 

ata evoktam yamale

 

yatra madyam tatha mamsam

     tatha vrintaka-mulake

nivedayen naiva tatra

     harer aikantiki ratih

 

     ata eva-therefore; uktam-said; yamale-in the Yamala; yatra-where; madyam-liquor; tatha-so; mamsam-meat; tatha-so; vrintaka-eggplant; mulake-and radish; nivedayen-may offer; na-not; eva-inded; tatra-there; hareh-of Lord Krishna; aikantiki-unalloyed; ratih-love.

 

 

     In the Yamala it is said:

 

     "Only a person without genuine devotion for the Lord will offer Him wine, meat, eggplant, or radish."

 

Text 165

 

atha naivedyarpana-mahatmyam

 

skande

 

naivedyani manojnani

     krishnasyagre nivedayet

kalpantam tat-pitrinam tu

     triptir bhavati shashvati

 

     atha-now; naivedyarpana-of offering food; mahatmyam-the glories; skande-in thr Skanda Purana; naivedyani-should be offered; manojnani-beautiful; krishnasyagre-in Lord Krishna's presence; nivedayet-should offer; kalpantam-to the end of the kalpa; tat-pitrinam-of his ancestors; tu-indeed; triptih-satisfaction; bhavati-becomes; shashvati-eternal.

 

 

     The Glories of Offering Food to the Lord

 

     In the Skanda Purana it is said:

 

     "By offering many delicious foods to Lord Krishna, a person makes his ancestors happy until the end of the kalpa.

 

 

Text 166

 

phalani yacchate yo vai

     suhridyani nareshvara

kalpantam jayate tasya

     sa-phalam ca manorathah

 

     phalani-fruits; yacchate-offers; yah-who; vai-indeed; suhridyani-pleasing; nareshvara-O king; kalpantam-to the end of the kalpa; jayate-is born; tasya-of him; sa-phalam-successful; ca-and; manorathah-desire.

 

 

     "O king, by offering many delicious foods to Lord Krishna, a person attains all his desires until the end of the kalpa."

 

 

Texts 167 and 168

 

 

narasimhe

 

havih shalyodanam diyyam

     ajya-yuktam sa-sharkaram

nivedya narasimhaya

     yavakam payasam tatha

 

samas tanņula-sankhyaya

     yavatyas tavatir nripa

vishnuloke maha-bhogan

     bhunjanas te sa-vaishnavah

 

     narasimhe-in the Nrisimha Purana; havih-ghee; shalyodanam-rice; divyam-splendid; ajya-yuktam-with ghee; sa-with; sharkaram-sugar; nivedya-offering; narasimhaya-to Lord Nrisimha; yavakam-as; payasam-sweet-rice; tatha-so; samah-years; tanņula-sankhyaya-with the number of grains of rice; yavatyah-as many; tavatih-so many; nripa-O King; vishnuloke-in Vishnuloka; maha-bhogan-great enjoyment; bhunjanah-enjoy; te-they; sa-vaishnavah-with the Vaishnavas.

.

 

 

     In the Nrisimha Purana it is said:

 

     "By offering to Lord Hari sweet rice with sugar and ghee, a person enjoys for one year with the Vaishnavas in Vishnuloka for each grain of rice he offered."

 

Text 169

 

vishnu-dharmottare

 

anna-das triptim apnoti

     svargalokam ca gacchati

dattva ca samvibhagaya

     tathaivannam atandritah

trailokya-tarpite punyam

     tat-kshanat samavapnuyat

 

     vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanņa; anna-dah-offering food; triptim-happiness; apnoti-attains; svargalokam-Svargaloka; ca-and; gacchati-goes; dattva-giving; ca-and; samvibhagaya-for an offering; tatha-so; eva-indeed; annam-food; atandritah-diligent; trailokya-tarpite-pleasing the three worlds; punyam-sacred; tat-kshanat-from that moment; samavapnuyat-attains.

 

 

     In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanņa, it is said:

 

     "A person who offers food to Lord Hari goes to Svargaloka and becomes happy. By diligently offering food to the Lord, a person becomes very pious. He pleases the three worlds.

 

 

Text 170

 

akshayyam anna-panam ca

     pitribhyash copatishthate

odanam vyanjanopetam

     dattva svargam avapnuyat

 

     akshayyam-imperishable; anna-panam-food and drink; ca-and; pitribhyash-with the pitas; ca-and; upatishthate-stays; odanam-rice; vyanjana-spices; upetam-with; dattva-giving; svargam-to SAvargaloka; avapnuyat-attains.

 

 

     "A person who offers to the Lord rice and cuddy goes to Svargaloka where, in the company of the pitas, he enjoys imperishable food and drink."

 

Text 171

 

paramannam tatha dattva

     triptim apnoti shashvatim

vishnulokam avapnoti

     kulam uddharate tatha

 

     paramannam-sweet rice; tatha-so; dattva-giving; triptim-happiness; apnoti-attains; shashvatim-eternal; vishnulokam-Vishnuloka; avapnoti-attains; kulam-family; uddharate-delivers; tatha-so.

 

 

     "A person who offers sweet-rice to Lord Krishna attains eternal happiness, delivers his relatives, and goes to Vishnuloka.

 

 

Text 172

 

ghritaudana-pradanena

     dirgham ayur avapnuyat

dadhy-odana-pradanena

     shriyam apnoty anuttamam

 

     ghrita-ghee; odana-rice; pradanena-by giving; dirgham-long; ayuh-life; avapnuyat-attains; dadhy-odana-yogurt and rice; pradanena-by giving; shriyam-opulence; apnoty-attains; anuttamam-peerless.

 

 

     "By offering to the Lord rice and ghee one attains long life. By offering rice and yogurt one attains peerless wealth."

 

Text 173

 

kshirodana-pradanena

     dirgha-jivitam apnuyat

ikshunam ca pradanena

     param saubhagyam ashnute

 

     kshirodana-pradanena-by offering milk and rice; dirgha-jivitam-long life; apnuyat-attains; ikshunam-of sugarcane; ca-and; pradanena-by offering; param-great; saubhagyam-good fortunte; ashnute-enjoys.

 

 

     "By offering rice and milk one attains long life. By offering sugarcane one attains great good fortune.

 

 

Text 174

 

ratnanam caiva bhagi syat

     svargalokam ca gacchati

phanitasya pradanena

     agnyadhana-phalam labhet

 

     ratnanam-of jewels; ca-and; eva-indeed; bhagi-possessing; syat-becomes; svargalokam-to Svargaloka; ca-and; gacchati-goes; phanitasya-of raw sugar; pradanena-by offering; agnyadhana-phalam-the result of offering a yajna; labhet-attains.

 

 

     "Such a person goes to Svargaloka and becomes wealthy with many jewels. By offering raw sugar to the Lord one attains the result of offering a yajna.

 

Text 175

 

tatha guņa-pradanena

     kamitabhishtam apnuyat

 

     tatha-so; guņa-pradanena-by offering mollasses; kamitabhishtam-the attainment of desire; apnuyat-attains.

 

 

     "By offering molasses to the Lord one attains his desire.

 

 

Text 176

 

nivedyekshu-rasam bhaktya

     param saubhagyam apnuyat

sarvan kaman avapnoti

     kshaudram yash ca prayacchati

 

     nivedya-offering; ikshu-sugarcane; rasam-juice; bhaktya-with devotion; param-great; saubhagyam-good fortune; apnuyat-attains; sarvan-all; kaman-desires; avapnoti-attains; kshaudram-honey; yash-one who; ca-and; prayacchati-offers.

 

 

     "By offering sugarcane juice to the Lord one attains great good fortune. By offering honey to the Lord one attains all his desires.

 

Text 177

 

tad eva tuhitopetam

     rajasuyam avapnuyat

vahnishtomam avapnoti

     yavakasya nivedakah

ati-ratram avapnoti

     tatha pupa-nivedakah

 

     tat-that; eva-indeed; tuhinopetam-cool; rajasuyam-rajasuya; avapnuyat-attains; vahnishtomam-agnistoma; avapnoti-attains; yavakasya-of barely; nivedakah-offering; ati-ratram-atiratra; avapnoti-attains; tatha-so; pupa-nivedakah-a person who offers cakes.

 

 

     "By offering cold honey to the Lord one attains the result of a rajasuya-yajna. By offering barley to the Lord one attains the result of an agnishtoma-yajna. By offering cakes to the Lord one attains the result of an atiratra-yajna.

 

 

Text 178

 

vaidalanam ca bhakshyanam

     danat kaman avapnuyat

dirgha-jivitam apnoti

     ghrita-pura-nivedakah

 

     vaidalanam-of dal; ca-and; bhakshyanam-to be eaten; danat-by giving; kaman-desires; avapnuyat-attains; dirgha-long; jivitam-life; apnoti-attains; ghrita-pura-nivedakah-offering ghrtapura candy.

 

 

     "By offering dal to the Lord one attains his desire. By offering ghritapura candy to the Lord one attains a long life.

 

Text 179

 

modakanam pradanena

     kaman apnoty abhipsitan

 

     modakanam-of modaka candy; pradanena-by offering; kaman-desires; apnoty-attains; abhipsitan-desired.

 

 

     "By offering modaka candy to the Lord one attains his desires.

 

Text 180

 

nana-vidhanam bhakshyanam

     danat svargam avapnuyat

bhojaniya-pradanena

     triptim apnoty anuttamam

 

     nana-vidhanam-various kinds; bhakshyanam-of foods; danat-by giving; svargam-Svargaloka; avapnuyat-attains; bhojaniya-pradanena-by offering delicious foods; triptim-happiness; apnoty-attains; anuttamam-peerless.

 

 

     "By offering many kinds of food to the Lord one attains Svargaloka. By offering delicious foods to the Lord one attains peerless happiness.

 

Text 181

 

tatha lehya-pradanena

     saubhagyam adhigacchati

bala-varnam avapnoti

     cushyanam ca nivedane

 

     tatha-so; lehya-pradanena-by opffering drinks; saubhagyam-good fortune; adhigacchati-attains; bala-power; varnam-and glory; avapnoti-attains; cushyanam-of foods that are sucked; ca-and; nivedane-in the offering.

 

 

     "By offering to the Lord delicious drinks one attains good fortune. By offering foods that are sucked one attains power and glory.

 

Text 182

 

kulmashollasika-data

     vahny-adheyam phalam labhet

tatha krishara-danena

     vahnishtomam avapnuyat

 

     kulmasha-ullasika-data-one who offers kulmasa and ullasika; vahny-adheyam-an agnyadhana-yajna; phalam-result; labhet-attains; tatha-so; krishara-danena-by offering krsara; vahnishtomam-agnistoma-yajna; avapnuyat-attains.

 

 

     "By offering kulmasha and ullasika one attains the result of an agnyadhana-yajna. By offering krishara to the Lord one attains the result of an agnishtoma-yajna.

 

 

Text 183

 

dhananam kshaudra-yuktanam

     lajanam ca nivedakah

mukhyam caiva shaktunam

     vahnishtomam avapnuyat

 

     dhananam-of freid barley; kshaudra-yuktanam-with honey; lajanam-of freid grains; ca-and; nivedakah-a persojn who offers; mukhyam-primarily; ca-and; eva-indeed; shaktunam-of barley meal; vahnishtomam-agnistoma-yajna; avapnuyat-attains.

 

 

     "A person who offers fried barley with honey and other fried grains and barley meal attains the result of an agnishtoma-yajna.

 

Text 184

 

vanaprasthashritam punyam

     labhec chaka-nivedakah

dattva haritakam caiva

     tad eva phalam apnuyat

 

     vanaprasthashritam-in thr vanaprastha asrama; punyam-piety; labhec-attains; chaka-nivedakah-offering vegetables; dattva-offering; haritakam-haritaka; ca-and; eva-indeed; tat-that; eva-indeed; phalam-result; apnuyat-attains.

 

 

     "A person who offers vegetables to the Lord attains the pious result of following the vow of vanaprastha. A person who offers haritaka to the Lord also attains that same result.

 

 

Text 185

 

dattva shakani ramyani

     vishokas tv abhijayate

dattva ca vyanjanarthaya

     tathopakaranani ca

 

     dattva-offering; shakani-vegetables; ramyani-delicious; vishokah-free of grief; tv-indeed; abhijayate-is born; dattva-offering; ca-and; vyanjanarthaya-condiments and spices; tatha-so; upakaranani-offerings; ca-and.

 

 

     "A person who offers delicious spiced vegetables to the Lord becomes free of grief.

 

Text 186

 

su-kule labhate janma

     kanda-mula-nivedakah

nilotpala-vidarinam

     tarutasya tatha dvijah

 

     su-kule-in a good family; labhate-attains; janma-birth; kanda-mula-nivedakah-offering roots and herbs; nilotpala-blue lotus; vidarinam-seeds; tarutasya-of lotus root; tatha-so; dvijah-O brahmanas.

 

 

     "O brahmanas, a person who offers to the Lord roots, herbs, lotus roots, and lotus seeds takes birth in a good family.

 

 

Text 187

 

kanda-danad avapnoti

     vanaprastha-phalam shubham

trapusher varukam dattva

     punņarika-phalam labhet

 

     kanda-danat-by offering roots; avapnoti-attains; vanaprastha-phalam-the result of vanaprastha; shubham-auspicious; trapusheh-cucumber; varukam-varuka; dattva-offering; punņarika-phalam-lotus fruit; labhet-attains.

 

 

     "A person who offers to the Lord varuka, cucumbers, and lotus fruits attains the auspicious result of following the vanaprastha vow.

 

Text 188

 

karkandhu-vadare dattva

     tatha paraivatam kalam

parushakam tathabhram ca

     panasam narikelakam

 

     karkandhu-vadare-karkandhu and vadara; dattva-offering; tatha-so; paraivatam-paraivata; kalam-kala; parushakam-parisaka; tatha-so; abhram-abhra; ca-and; panasam-panasa; narikelakam-coconut.

 

 

     "A person who with devotion offers to Lord Krishna, the master of the demigods, karkandhu, vadara, paraivata, kala, parushaka, abhra, panasa, coconut, . . .

 

 

Text 189

 

bhavyam mocam tatha cocam

     kharjuram atha daņimam

amrataka-sruvamlota-

     phala-mana-priyalakam

 

     bhavyam-bhavya; mocam-moca; tatha-so; cocam-coca; kharjuram-kharjura; atha-then; daņimam-pomegranate; amrataka-mango; sruva-sruva; amlota-amlota; phalamana-phalamana; priyalakam-priyalaka.

 

 

 . . . bhavya, moca, coca, kharjura, pomegranate, mango, sruva, amlota, phalamana, priyalaka, . . .

 

Text 190

 

jambu-bilvamalam caiva

     jatyam vinatakam tatha

naranga-vijapure ca

     vija-phalguphalany api

 

     jambu-bilvamalam-jambu, bilva, amala; ca-and; eva-indeed; jatyam-jatya; vinatakam-vinataka; tatha-so; naranga-oranges; vijapure-vijapura; ca-and; vija-phalguphalani-vija and phlaguphala; api-also.

 

 

 . . . jambu, bilva, amala, jatya, vinataka, oranges, vijapura, vija, phalguphala, . . .

 

 

Text 191

 

evam adini divyani

     yah phalani prayacchati

tatha kandani mukhyani

     deva-devaya bhaktitah

 

     evam-thus; adini-beginning; divyani-splendid; yah-who; phalani-fruits; prayacchati-offers; tatha-so; kandani-roots; mukhyani-beginning with; deva-devaya-to the master of the demigods; bhaktitah-with devotion.

 

 

 . . . and other splendid fuits and roots, . . .

 

Text 192

 

kriya-saphalyam apnoti

     svargalokam tathaiva ca

prapnoti phalam arogyam

     mridvikanam nivedakah

 

     kriya-of activities; saphalyam-success; apnoti-attains; svargalokam-Svargaloka; tatha-so; eva-indeed; ca-and; prapnoti-attains; phalam-result; arogyam-without disease; mridvikanam-grapes; nivedakah-one who offers.

 

 

 . . . attains the result of many pious deeds. He goes to Svargaloka. A person who offers grapes to the Lord attains freedom from disease.

 

 

Text 193

 

rasan mukhyan avapnoti

     saubhagyam api cottamam

amrair abhyarcya devesham

     ashvamedha-phalam labhet

 

     rasan-nectar; mukhyan-beginning with; avapnoti-attains; saubhagyam-good fortune; api-also; ca-and; uttamam-best; amraih-with mangoes; abhyarcya-worshiping; devesham-the master of the dmeigods; ashvamedha-phalam-the result of an asvamedha-yajna; labhet-attains.

 

 

     "He attains sweet happiness. He attains great good fortune. A person who offers mangoes to Lord Krishna, the master of the demigods, attains the result of an ashvamedha-yajna."

 

Text 194

 

kim ca

 

mocakam panasam jambu

     tathanyat kumbhali-phalam

pracinamalakam shreshtham

     madhukoņņumbarasya ca

yatna-pakvam api grahyam

     kadali-phalam uttamam

 

     kim ca-furthermore; mocakam-mocaka; panasam-panasa; jambu-jambu; tatha-so; anyat--another; kumbhali-phalam-kumbhali-phala; pracinamalakam-pracinamalaka; shreshtham-best; madhukoņņumbarasya-madhukodumbara; ca-and; yatna-pakvam-properly ripe; api-also; grahyam-to ber taken; kadali-phalam-kadali-phala; uttamam-best.

 

 

     It is also said:

 

     "One should offer to the Supreme Personality of Godhead mocaka, panasa, jambu, kumbhali-phala, pracinamalaka, madhukoņņumbara, and other excellent, perfectly ripe fruits."

 

 

Text 195

 

hari-bhakti-sudhodaye ca

 

yat kincid alpam naivedyam

     bhakta-bhakti-rasa-plutam

pratibhojayati shrishas

     tad-datri[98]n sva-sukham drutam. iti.

 

     hari-bhakti-sudhodaye-in the Hari-bhakti-sudhodaya; ca-and; yat-what; kincit-something; alpam-little; naivedyam-offering; bhakta-bhakti-rasa-plutam-plunged in the nectar of the devotee's love; pratibhojayati-enjoys; shrishah-the master of the goddess of fortune; tad-datri[98]n-to the givers; sva-sukham-own happiness; drutam.-at once; iti-thus.

 

 

     In the Hari-bhakti-sudhodaya it is said:

 

     "When He enjoys even a very small offering that His devotees have showered with the nectar of love and devotion, then Lord Krishna, the master of the goddess of fortune gives His own happiness to them."

 

Text 196