Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sanatana Goswami > Brihad Bhagavatamrita > Bhagavata Kripa Nirdhara Search For Mercy

Part One:

Shri Bhagavata-krpa-nirdhara (The Search For the Lord's Mercy)

 

 

Chapter One: Bhauma (The Earth)

 

 

Text 1

 

jayati nija-padabja-prema-danavatirno

†††† vividha-madhurimabdhih ko 'pi kaishora-gandhih

gata-parama-dashantam yasya chaitanya-rupad

†††† anubhava-padam aptam prema gopishu nityam

 

†††† jayati-all glories; nija-own; pada-feet; abja-lotus; prema-pure love; dana-gift; avatirnah-descended; vividha-various; madhiurima-sweetnesses; abdhih-ocean; kah api-someone; kaisora-of youth; gandhih-with the fragrance; gata-attained; parama-the supreme; dasa-state; antam-final; yasya-of whom; chaitanya-of Shri Chaitanya Mahaprabhu; rupat-from the form; anubhava-of direct perception; padam-the state; aptam-attained; prema-pure love; gopisu-among the gopis; nityam-eternal.

 

 

†††† Glory to He who is a great ocean of many sweetnesses, who is scented with the fragrance of youth, and who, in the form of Shri Chaitanya Mahaprabhu, descended (to this world) to give pure love for His own lotus feet and to personally taste the perfect eternal love felt by the gopis.

 

Text 2

 

shri-radhika-prabhritayo nitaram jayanti

†††† gopyo nitanta-bhagavat-priyata-prasiddhah

yasam harau parama-sauhrida-madhurinam

†††† nirvaktum ishad api jatu na ko 'pi shaktah

 

†††† shri-radhika-Shrimati Radharani; prabhritayah-beginning with; nitaram-completely; jayanti-glories; gopyah-to the gopis; nitanta-great; bhagavat-to the Supreme Personality of Godhead; priyatah-dearness; prasiddhah-celebrated; yasam-of whom; harau-for Lord Hari; parama-transcendental; sauhrida-of friendship; madhurinam-of the sweetness; nirvaktum-to describe; isat-a little; api-even; jatu-at any time; na-not; kah api-anyone; shaktah-is able.

 

 

†††† Glory to the gopis headed by Shrimati Radharani, who are famous as the beloveds of the Supreme Personality of Godhead, and the sweetness of whose intimate friendship with Lord Hari no one will ever have the slightest power to describe.

 

 

Text 3

 

sva-dayita-nija-bhavam yo vibhavya sva-bhavat

†††† su-madhuram avatirno bhakta-rupena lobhat

jayati kanaka-dhama krishna-chaitanya-nama

†††† harir iha yati-veshah shri-shaci-sunur eshah

 

†††† sva-own; dayita-of His beloved devotees; nija-for Himself; bhavam-ecstatic love; yah-who; vibhavya-perceiving; sva-own; bhavat-from love; su-great; madhuram-sweetness; avatirnah-descended; bhakta-of a devotee; rupena-in the form; lobhat-out of eager desire; jayati-all glories; kanaka-of gold; dhama-with a great splendor; krishna-chaitanya-Shri Krishna Chaitanya; nama-bearing the name; harih-Lord Hari; iha-here; yati-of a sannyasi; vesah-in the garb; shri-saci-of Shrimati Saci; devi sunuh-the son; esah-He.

 

 

†††† Glory to Lord Hari who, seeing the very sweet love His dear devotees bear for Him, eagerly descended (to this world) in the form of a devotee, who is now splendid as gold, who is dressed as a sannyasi, who is the son of Shrimati Saci-devi, and who bears the name Shri Krishna Chaitanya.

 

Text 4

 

jayati mathura-devi shreshtha purishu manorama

†††† parama-dayita kamsarater jani-sthiti-ranjita

durita-haranan mukter bhakter api pratipadanaj

†††† jagati mahita tat-tat-krida-kathas tu viduratah

 

†††† jayati-all glories; mathura-devi-to Mathura-devi; shreshtha-the best; purisu-among cities; manorama-beautiful and delightful; parama-most; dayita-dear; kamsa-arateh-of Lord Krishna, the enemy of Kamsa; jani-of the birth; sthita-with the place; ranjita-beautified; durita-sins; haranat-removing; mukte-of liberation; bhakteh-of devotional service; api-also; pratipadanat-because of the establishment; jagati-in the world; mahita-glorified; tat-tat-various; krida-of transcendental pastimes; kathah-the narrations; tu-indeed; viduratah-a little distant.

 

 

†††† Glory to Goddess Mathura, the best and most beautiful of cities, most dear to Lord Krishna, beautified with His birth-pastime, the place where His pastimes are narrated eternally, the place that, because it removes all sins and grants liberation and devotional service, is eternally glorified in this world.

 

 

Text 5

 

jayati jayati vrindaranyam etan murareh

†††† priyatamam ati-sadhu-svanta-vaikuntha-vasat

ramayati sa sada gah palayan yatra gopih

†††† svarita-madhura-venur vardhayan prema rase

 

†††† jayati-all glories; jayati-all glories; vrndaranyam-to Vrndavana; etat-this; mura-areh-of Lord Krishna, the enemy of the Mura demon; priyatamam-the most dear; ati-very; sadhu-pure; sva-anta-within; vaikuntha-in Vaikunthaloka; vasat-than the residence; ramayati-delights; sah-He; sada-eternally; gah-the surabhi cows; palayan-protecting; yatra-where; gopih-the gopis; svarita-sounded; madhura-the sweet; venuh-flute; vardhayan-increasing; prema-the pure love; rase-during the rasa dance.

 

 

†††† Glory, glory to Vrindavana forest, the place dearer to Lord Krishna than the transcendental realm of Vaikuntha, the place where Lord Krishna eternally protects the surabhi cows, and where, sweetly playing the flute, He arouses the pure love of the gopis in the arena of the rasa dance.

 

Text 6

 

jayati tarani-putri dharma-raja-svasa ya

†††† kalayati mathurayah sakhyam atyeti gangam

murahara-dayita tat-pada-padma-prasutam

†††† vahati ca makarandam nira-pura-cchalena

 

†††† jayati-all glories; tarani-of the sun-god; putri-to the daughter; dharma-raja-of Yamaraja; svasa-the sister who; kalayati-sees; mathuraya-of Mathura; sakhyam-friendship; atyeti-attains; gangam-the Ganges; murahara-to Lord Krishna, the killer of Mura; dayita-very dear; tat-of Him; pada-feet; padma-from the lotus; prasutam-born; vahati-carries; ca-also; makarandam-nectar; nira-of water; pura-of a stream; chalena-on the pretext.

 

 

†††† Glory to the Yamuna River, which is the daughter of the sun-god, the sister of Yamaraja, the friend of Mathura, superior to the Ganges, and very dear to Lord Krishna, and which flows with what seems to be water but is actually the nectar of the lotus flower of Lord Krishna's feet.

 

 

Text 7

 

govardhano jayati shaila-kuladhirajo

†††† yo gopikabhirudito hari-dasa-varyah

krishnena shakra-makha-bhanga-kritarcito yah

†††† saptaham asya kara-padma-tale 'py avatsit

 

†††† govardhanah-to Govardhana Hill; jayati-all glories; saila-of mountains; kula-of the community; adhirajah-the king; yah-which; gopika-by the gopis; abhiruditah-proclaimed; hari-of Lord Hari; dasa-of all the servants; varyah-the best; krishnena-by Lord Krishna; sakra-of Indra; makha-the sacrifice; bhanga-breaking; krita-done; arcitah-worshipped; yah-which; sapta-seven; aham-for days; asya-of Him; kara-hand; padma-lotus; tale-on the surface; api-also; avatsit-rested.

 

 

†††† Glory to Govardhana Hill, the king of mountains, the hill the gopis declared was the best servant of Lord Hari, the hill personally worshiped by Lord Krishna when He stopped the indra-yajna, the hill that for seven days rested on Lord Krishna's lotus hand.

 

Text 8

 

jayati jayati krishna-prema-bhaktir yad-anghrim

†††† nikhila-nigama-tattvam gudham ajnaya muktih

bhajati sharana-kamka vaishnavais tyajyamana

†††† japa-yajana-tapasya-nyasa-nishtham vihaya

 

†††† jayati-all glories; jayati-all glories; krishna-for Lord Krishna; prema-pure love; bhaktih-devotional service; yat-of which; anghrim-the feet; nikhila-all; nigama-of Vedic literatures; tattva-the truth; gudham-hidden; ajnaya-understanding; muktih-liberation; bhajati-worships; sarana-to take shelter; kama-desiring; vaishnavaih-by the devotees; tyajyamana-rejected; japa-mantra-chanting; yajana-Vedic sacrifices; tapasya-austerity; nyasa-nishtham-faith; vihaya-abandoning.

 

 

†††† Glory, glory to devotional service in pure love for Krishna. Rejected by the devotees, finally understanding the confidential secret of all Vedic knowledge, and abandoning all trust in mantra-chanting, Vedic sacrifices, and severe austerity, liberation now worships the feet of devotional service. Liberation now yearns to take shelter of the feet of devotion.

 

 

Text 9

 

jayati jayati namananda-rupam murarer

†††† viramita-nija-dharma-dhyana-pujadi-yatnam

katham api sakrid attam muktidam praninam yat

†††† paramam amritam ekam jivanam bhushanam me

 

†††† jayati-all glories; jayati-all glories; nama-holy name; ananda-bliss; rupam-form; murarer-of Lord Krishna; viramita-stopped; nija-own; dharma-conventional religious duties; dhyana-meditation; puja-worship; adi-beginning with; yatnam-endeavor; katham api-somehow; sakrid-once; attam-spoken; mukti-liberation; dam-giving; praninam-to the living entities; yat-which; paramam-supreme; amritam-nectar; ekam-only; jivanam-life; bhushanam-treasure; me-my.

 

 

†††† All glories, all glories, to the all-blissful holy name of Shri Krishna, which causes the devotee to give up all conventional religious duties, meditation, and worship. When somehow or other uttered even once by a living entity, the holy name awards him liberation. The holy name of Krishna is the highest nectar. It is my very life and my only treasure.*

 

Text 10

 

namah shri-krishnacandraya

†††† nirupadhi-kripa krite

yah shri-chaitanya-rupo 'bhut

†††† tanvan prema-rasam kalau

 

†††† namah-I offer my respectful obeisances; shri-krishnacandraya-to Shri Krishnacandra; nirupadhi-without limit; kripa-mercy; krite-granting; gah-who; shri-chaitanya-of Shri Chaitanya Mahaprabhu; rupah-in the form; abhut-became; tanvan-spreading; prema-of pure love for Lord Krishna; rasam-the nectar; kalau-in the age of Kali.

 

 

†††† Obeisances to boundlessly merciful Lord Shri Krishnacandra who, appearing as Shri Chaitanya, distributed the nectar of pure love of God in the age of Kali.

 

 

Text 11

 

bhagavad-bhakti-shastranam

†††† ayam sarasya sangrahah

anubhutasya chaitanya-

†††† deve tat-priya-rupatah

 

†††† bhagavat-to the Supreme Personality of Godhead; bhakti-describing devotional service; sastranam-of the scriptures; ayam-this; sarasya-of the nectar; sangrahah-collection; anubhutasya-directly perceived; chaitanyadeve-in Lord Chaitanyadeva; tat-of Him; priya-dear; rupatah-from the form.

 

 

†††† This book is bhakti literatures' essence, which was revealed by the Lord who is dear to the heart.

 

 

†††† Note: The Lord who is dear to the heart is Nanda's son, who plays the flute and whose handsome form gracefully bends in three places. By His mercy He appeared in the heart and revealed the truth of devotional service.

†††† Another interpretation is "Chaitanyadeve" is ďLord Chaitanya Mahaprabhu" and "rupa" is Shrila Ruapa Gosvami". Then the phrase becomes "which was revealed by Shrila Rupa Gosvami, who is dear to Lord Chaitanyadeva".

 

Text 12

 

shrinvantu vaishnavah shastram

†††† idam bhagavatamritam

su-gopyam praha yat premna

†††† jaiminir janamejayam

 

†††† shrinvantu-may hear; vaishnavah-the devotees of the Lord; sastram-book; idam-this; bhagavata-of the Lord and His devotees; amritam-the nectar; su-very; gopyam-confidential; praha-spoke; yat-which; premna-with great love; jaiminih-Jaimini; janamejayam-to Janamejaya.

 

 

†††† May the saintly devotees hear this confidential book, the Bhagavatamrita (the nectar of the Supreme Personality of Godhead and His devotees), which Jaimini Rishi affectionately spoke to Maharaja Janamejaya.

 

 

Text 13

 

munindraj jaimineh shrutva

†††† bharatakhyanam adbhutam

parikshin-nandano 'pricchat

†††† tat-khilam shravanotsukah

 

†††† muni-of sages; indrat-from the king; jaimineh-from Jaimini; shrutva-having heard; bharata-Mahabharata; akhyanam-the story; adbhutam-wonderful; parikshit-nandanah-Maharaja Janamejaya, the son of Maharaja Parikshit; apricchat-inquired; tat-khilam-the remainder; sravana-to hear; utsukah-eager.

 

 

†††† Hearing the wonderful story of Mahabharata from Jaimini, the king of sages, and becoming very eager to hear more, Maharaja Janamejaya, the son of Maharaja Parikshit, asked:

 

Text 14

 

shri-janamejaya uvaca

 

na vaishampayanat prapto

†††† brahman yo bharate rasah

tvatto labdhah sa tac-chesham

†††† madhurena samapaya

 

†††† shri-janamejayah-Shri Janamejaya; uvaca-said; na-not; vaisampayanat-from Vaisampayana; praptah-attained; brahman-O Brahmana; yah-which; bharate-in the Mahabharata; rasah-the nectar; tvattah-from you; labdhah-was obtained; sah-that; tat-of that; shesham-the remainder; madhurena-with sweetness; samapaya-please complete.

 

 

†††† Shri Janamejaya said:O brahmana, the sweet nectar I found in your narration of Mahabharata I did not find in Vaishampayana's version. Please now sweetly finish that story.

 

 

Texts 15-17

 

 

shri-jaminir uvaca

 

shukadevopadeshena

†††† nihatashesha-sadhvasam

samyak-prapta-samastartham

†††† shri-krishna-prema-samplutam

 

sannikrishta-nijabhishta-

†††† padarohana-kalakam

shrimat-parikshitam mata

†††† tasyarta krishna-tat-para

 

virata-tanayaikante

†††† 'pricchad etan nripottamam

prabodhyanandita tena

†††† putrena sneha-sampluta

 

†††† shri-jaiminih-Shri Jaimini; uvaca-said; sukadeva-of Sukadeva Gosvami; upadeshena-by the instruction; nihata-removed; ashesha-all; sadhvasam-fears; samyak-completely; prapta-attained; samasta-all; artham-truths; shri-krishna-for Lord Krishna; prema-pure love; samplutam-flooded; sannikrishta-near; nija-own; abhishta-wished; pada-to the spiritual world; arohana-ascent; kalakam-the time; shrimat-parikshitam-Shri Parikshit; mata-mother; tasya-of him; arta-distressed; krishna-to Lord Krishna; tat-para-devoted; virata-of Maharaja Virata; tanaya-the daughter; eka-ante-at the last moment; apricchat-asked; etat-this; nripa-of kings; uttamam-the best; prabodhya-encouraging; anandita-blissful; tena-by him; putrena-by the son; sneha-with affection; sampluta-flooded.

 

 

†††† Shri Jaimini said: Of Shri Parikshit, who was the best of kings, and who by Shukadeva's instructions had become free of all fears, wise in all spiritual knowledge, and plunged in love for Shri Krishna, and who at that moment was about to ascend to his desired destination (in the spiritual world), his mother, Uttara, who was a great devotee of Lord Krishna, who was flooded with love, and who was first distressed, and then, encouraged by her son, had become cheerful, asked:

 

 

Text 18

 

shrimad-uttarovaca

 

yat shukenopadishtam te

†††† vatsa nishkrishya tasya me

saram prakashaya kshipram

†††† kshirambhodher ivamritam

 

†††† shrimat-uttara-Shrimati Uttara; uvaca-said; yat-what; sukena-by Sukadeva Gosvami; upadishtam-taught; te-to you; vatsa-O child; niskrsya-extracting; tasya-of that; me-for me; saram-the essence; prakashaya-please reveal; kshipram-quickly; kshira-of milk; ambhodheh-from the ocean; iva-like; amritam-nectar.

 

 

†††† Shri Uttara said: Son, as nectar was taken from the ocean of milk, please extract for me the essence of Shukadeva's teachings.

 

Text 19

 

shri-jaiminir uvaca

 

uvaca sadaram raja

†††† parikshin matri-vatsalah

shrutaty-adbhuta-govinda-

†††† kathakhyana-rasotsukah

 

†††† shri-jaiminih-Shri Jaimini; uvaca-said; uvaca-said; sa-with; adaram-respect; raja-king; parikshit-Parikshit; matri-to his mother; vatsalah-affectionate; shruta-heard; ati-very; adbhuta-wonderful; govinda-of Lord Govinda; katha-description; akhyana-story; rasa-nectar; utsukah-eager.

 

 

†††† Shri Jaimini said:Maharaja Parikshit, who was both affectionate to his mother and eager to repeat the very wonderful nectar history of Lord Govinda he had heard, respectfully said:

 

 

Text 20

 

shri-vishnurata uvaca

 

matar yadyapi kale 'smims

†††† cikirshita-muni-vratah

tathapy aham tava prashna-

†††† madhuri-mukhari-kritah

 

†††† shri-vishnuratah-Maharaja Parikshit; uvaca-said; matah-O mother; yadi api-although; kale-time; asmin-at this; cikirsita-desired to observe; muni-of silence; vratah-a vow; tatha api-still; aham-I; tava-of you; prasna-of the question; madhuri-by the sweetness; mukhari-eager to speak; kritah-made.

 

 

†††† Maharaja Parikshit said: Mother, although at this time I wished to follow a vow of silence, the sweetness of your question makes me eager to speak.

 

 

Texts 21-23

 

 

guroh prasadatas tasya

†††† shrimato badarayaneh

pranamya te sa-putrayah

†††† pranadam prabhum acyutam

 

tat-karunya-prabhavena

†††† shrimad-bhagavatamritam

samuddhritam prayatnena

†††† shrimad-bhagavatottamaih

 

munindra-mandali-madhye

†††† nishcitam mahatam matam

maha-guhyam ayam samyak

†††† kathayamy avadharaya

 

†††† guroh-of my spiritual master; prasadatah-from the mercy; tasya-of him; shrimatah badarayaneh-Shrila Sukadeva Gosvami; pranamya-offering obeisances; te-of you; sa-with; putrayah-your son; prana-life; dam-giving; prabhum-the Supreme Lord; acyutam-infallible; tat-of him; karunya-of the mercy; prabhavena-by the power; shrimat-bhagavata-of the Shrimad-Bhagavatam; amritam-the nectar; samuddhritam-extracted; prayatnena-with great effort; shrimat-bhagavata-uttamaih-by the great devotees of the Lord; muni-of the sages; indra-of the leaders; mandali-of the assembly; madhye-in the midst; niscitam-concluded; mahatam-of the great souls; matam-the opinion; maha-the great; guhyam-secret; ayam-this; samyak-clearly; kathayami-I shall speak; avdaharaya-please listen with attention.

 

 

†††† Bowing down, by my guru Shrila Shukadeva Gosvami's mercy, to the infallible Supreme Personality of Godhead, who gave life to both you and your son, by the power of his mercy I will speak the beautiful Bhagavatamrita, the nectar of the Supreme Personality of Godhead and His devotees, which the great devotees extracted with great effort, which is the great conclusion of the assembly of sages, and which is a great secret. Please listen with great attention.

 

 

Texts 24 and 25

 

 

ekada tirtha-murdhanye

†††† prayage muni-pungavah

maghe pratah krita-snanah

†††† shri-madhava-samipatah

 

upavishta mudavishta

†††† manyamanah kritarthatam

krishnasya dayito 'siti

†††† shlaghante sma parasparam

 

†††† ekada-one day; tirtha-of holy places; murdhanye-at the best; prayage-at Prayaga; muni-of sages; pungavah-the best; maghe-in the month of Magha; pratah-early in the morning; krita-performed; snanah-bath; shri-madhava-Lord Madhava; samipatah-near; upavishtah-seated; muda-with happiness; avishtah-filled; manyamanah-considering; kritarthatam-success; krishnasya-of Lord Krishna; dayitah-the dear one; asi-you are; iti-thus; shlaghante sma-they glorified; parasparam-each other.

 

 

†††† Onnce, during the month of Magha, at Prayaga, the best of holy places, many great sages bathed in the morning, happily sat down near the Deity of Lord Madhava and, thinking how to attain spiritual success, praised each other, saying "You are dear to Lord Krishna."

 

Text 26

 

matas tadanim tatraiva

†††† vipra-varyah samagatah

dashashvamedhike tirthe

†††† bhagavad-bhakti-tat-parah

 

†††† matah-O mother; tadanim-then; tatra-there; eva-certainly; vipra-varyah-a great brahmana; samagatah-arrived; dasasvamedhike-Dasasvamedha; tirthe-at the holy place; bhagavat-bhakti-tat-parah-devoted to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

†††† O mother, then a great brahmana devotee of the Lord came there to Dashashvamedha-tirtha.

 

 

Text 27

 

sevito 'shesha-sampadbhis

†††† tad-deshasyadhikaravan

vritah parijanair vipra-

†††† bhojanartham kritodyamah

 

†††† sevitah-served; ashesha-complete; sampadbhih-with wealth; tat-his; deshasya-of the country; adhikaravan-the proprietor; vritah-surrounded; parijanaih-by associates; vipra-the brahmanas; bhojana-feeding; artham-for the purpose; krita-done; udyamah-effort.

 

 

†††† A wealthy landowner, he and his associates had come to feed the brahmanas.

Text 28

 

vicitrotkrishta-vastuni

†††† sa nishpadya maha-manah

avashyakam samapyadau

†††† samskritya mahatim sthalim

 

†††† vicitra-wonderful; utkrishta-excellent; vastuni-substances; sah-he; nispadya-collecting; maha-manah-the great soul; avasyakam-his regular duties; samapya-completing; adau-in the beginning; samskritya-fashioning; mahatim-a great; sthalim-place.

 

 

†††† That great soul performed his morning duties, set aside a large area, and brought many wonderful things.

 

 

Text 29

 

sa-tvaram catvaram tatra

†††† madhye nirmaya sundaram

upalipya sva-hastena

†††† vitanany udatanayat

 

†††† sa-with; tvaram-haste; catvaram-a courtyard; tatra-there; madhye-in the midst; nirmaya-fashioning; sundaram-beautiful; upalipya-anointing; sva-own; hastena-with the hand; vitanani-awnings; udatanayat-lifted.

 

 

†††† He quickly fashioned a charming courtyard, set up many open tents, and anointed the ground with his own hand.

 

Text 30

 

shalagrama-shila-rupam

†††† krishnam svarnasane shubhe

niveshya bhaktya sampujya

†††† yatha-vidhi muda bhritah

 

†††† salagrama-sila-of a Salagrama-sila; rupam-in the form; krishnam-Lord Krishna; svarna-golden; asane-on a throne; subhe-beautiful; nivesya-placing; bhaktya-with devotion; sampujya-worshiping; yatha-according; vidhi-to the regulations of worship; muda-with happiness; bhritah-filled.

 

 

†††† Then he placed Lord Krishna, in His Shalagrama-shila form, on a beautiful golden throne. Filled with happiness, and carefully following the proper rituals, he devotedly worshiped the Deity.

 

 

Text 31

 

bhogambaradi-samagrim

†††† arpayitvagrato hareh

svayam nrityan gita-vadya-

†††† dibhish cakre mahotsavam

 

†††† bhoga-food; ambara-garments; adi-beginning with; samagrim-multitude; arpayitva-giving in charity; agratah-in the presence; hareh-of Lord Hari; svayam-personally; nrityan-dancing; gita-with singing-vadya-and instrumental music; adibhih-beginning; cakre-performed; maha-a great; utsavam-festival.

 

 

†††† He offered delicious foods, costly garments and many other valuables to Lord Hari. Then he celebrated a great festival where he himself danced to the accompaniment of singing and instrumental music.

 

Text 32

 

tato veda-puranadi-

†††† vyakhyabhir vada-kovidan

vipran pranamya yatino

†††† grihino brahmacarinah

 

†††† tatah-then; veda-on the Vedas; purana-Puranas; adi-beginning with; vhakhyabhih-with commentaries; vada-at speaking words; kovidan-expert; vipran-to the brahmanas; pranamya-offering respectful obeisances; yatinah-to the sannyasis; grihinah-to the householders; brahmacarinah-to the brahmacaris.

 

 

†††† Then he bowed down to offer respects to the brahmanas, who could eloquently speak on the Vedas, Puranas, and other scriptures. He bowed down to the sannyasis, householders, and brahmacaris.

 

 

Text 33

 

vaishnavamsh ca sada krishna-

†††† kirtanananda-lampatan

su-bahun madhurair vakyair

†††† vyavaharaish ca harshayan

 

†††† vaishnavan-the Vaishnavas; ca-also; sada-always; krishna-of Lord Krishna; kirtana-of the glorification; ananda-to taste the bliss; lampatan-very eager; su-bahun-many; madhuraih-with sweet; vakyaih-words; vyavaharaih-with his actions; ca-also; harshayan-pleasing.

 

 

†††† Then with sweet words and polite behavior he pleased the many Vaishnavas, who were always eager to taste the bliss of chanting Lord Krishna's glories.

 

Text 34

 

pada-shauca-jalam tesham

†††† dharayan shirasi svayam

bhagavaty arpitais tadvad

†††† annadibhir apujayat

 

†††† pada-the feet; sauca-washed; jalam-water; tesam-of them; dharayan-placing; sirasi-on the head; svayam-personally; bhagavati-to the Supreme Personality of Godhead; arpitaih-offered; tadvat-then; anna-with food; adibhih-beginning; apujayat-worshiped.

 

 

†††† He placed on his head the water that had washed their feet. He worshiped them by giving them the food and valuables that had been offered to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 35

 

bhojayitva tato dinan

†††† antyajan api sadaram

atoshayad yatha-nyayam

†††† shva-shrigalan khaga-krimin

 

†††† bhojayitva-feeding; tatah-then; dinan-the poor; antyajan-the outcasts; api-also; sa-with; adaran-respect; atoshayat-satisfied; yatha-as; nyayam-is appropriate; sva-the dogs; srgalan-jackals; khaga-birds; krimin-and insects.

 

 

†††† Then he respectfully fed the poor and the outcasts, and he satisfied even the dogs, jackals, birds, and insects.

 

Text 36

 

evam santarpitasheshah

†††† samadishto 'tha sadhubhih

parivaraih samam shesham

†††† sa-harsham bubhuje 'mritam

 

†††† evam-in this way; santarpita-satisfied; asheshah-everyone; samadishtah-ordered; atha-then; sadhubhih-by the saintly persons; parivaraih-associates; samam-with; shesham-the remnants; sa-with; harsham-happiness; bubhuje-ate; amritam-nectar.

 

 

†††† When everyone was satisfied in this way the saintly persons requested that he also eat. He and his associates then happily ate the remnants of the nectarean feast.

 

 

Text 37

 

tato 'bhimukham agatya

†††† krishnasya racitanjalih

tasminn evarpayam asa

†††sarvam tat-phala-sancayam

 

†††† tatah-then; abhimukham agatya-approaching; krishnasya-Lord Krishna; racita-done; anjalih-folded hands; tasmin-to Him; eva-certainly; arpayam asa-offered; sarvam-all; tat-of that; phala-of the fruits; sancayam-the accumulation.

 

 

†††† Then he approached Lord Krishna, and with folded hands offered the fruits of all his actions to the Lord.

 

 

Texts 38-40

 

 

sukham samveshya devam tam

†††† sva-griham gantum udyatam

durac chri-narado drishtvot-

†††† thito muni-samajatah

 

ayam eva maha-vishnoh

†††† preyan iti muhur bruvan

dhavan gatvantike tasya

†††† virpendrasyedam abravit

 

shri-krishna-paramotkrishta-

†††† kripaya bhajanam janam

loke vikhyapayan vyaktam

†††† bhagavad-bhakti-lampatah

 

†††† sukham-comfortably; samvesya-putting to sleep; devam-the Lord; tam-Him; sva-his own; griham-home; gantum-to go; udyatam-about; durat-from far away; shri-naradah-Shri Narada; drishtva-seeing; utthitah-stood up; muni-of sages; samajatah-in the assembly; ayam-this person; eva-certainly; maha-vishnoh-of Lord Maha-Vishnu; preyan-is very dear; iti-thus; muhu-repeatedly; bruva-saying; dhavan-running; gatva-having gone; antike-near; tasya-him; vipra-of brahmanas; indrasya-the king; idam-this; abravit-said; shri-krishna-of Lord Krishna; parama-utkrishta-greatest; kripaya-of mercy; bhajanam-the recipient; janam-person; loke-in this world; vikhyapayan-glorifying; vyaktam-manifest; bhagavat-the Supreme Personality of Godhead; bhakti-for devotional service; lampatah-eager.

 

 

†††† Then he put the Lord to rest and was about to go home when Shri Narada, who is always eager to serve the Lord, and who had been observing all his actions from far away, suddenly stood up in the assembly of sages, again and again said, "This person is very dear to Lord Maha-Vishnu", quickly went to the brahmana and, proclaiming to the world that this person is the object of Shri Krishna's great mercy, said:

 

Text 41

 

shri-narada uvaca

 

bhavan viprendra krishnasya

†††† mahanugraha-bhajanam

yasyedrisham dhanam dravyam

†††† audaryam vaibhavam tatha

 

sardham apadakam tac ca

†††† sarvam eva maha-mate

drishtam hi sakshad asmabhir

†††† asmims tirtha-vare 'dhuna

 

†††† shri-naradah-Shri Narada; uvaca-said; bhavan-my lord; vipra-of brahmanas; indra-o chief; krishnasya-of Lord Krishna; maha-great; anugraha-of mercy; bhajanam-the object; yasya-of whom; idrisham-like this; dhanam-wealth; dravyam-possessions; audaryam-generosity; vaibhavam-power; tatha-in that way; sardham-with; apadakam-attainment; tat-that; ca-also; sarvam-everything; eva-certainly; maha-mate-O great soul; drishtam-has been seen; hi-indeed; sakshat-directly; asmabhih-by us; asmin-in this; tirtha-of holy places; vare-in the best; adhuna-now.

 

 

†††† Shri Narada said:O king of brahmanas, Lord Krishna is very merciful to you. I have seen how in this sacred place you (have given) your money, property, generosity, and power.

 

 

Text 42

 

vidvad-varena tenokto

†††† na tv idam sa maha-munih

svamin kim mayi krishnasya

†††† kripa-lakshanam ikshitam

 

†††† vidvat-of those who know the truth; varena-by the best; tena-by him; uktah-addressed; na-not; tu-indeed; idam-this; sah-he; maha-the great; munih-sage; svamin-O lord; kim-what?; mayi-in me; krishnasya-of Lord Krishna; kripa-of mercy; lakshanam-the signs; ikshitam-have been seen.

 

 

†††† The learned brahmana then said to sage Narada:It is not true. My lord, what signs of Lord Krishna's mercy do you see in me?

 

Text 43

 

aham varakah ko nu syam

†††† datum shaknomi va kiyat

vaibhavam vartate kim me

†††† bhagavad-bhajanam kutah

 

†††† aham-I; varakah-insignificant; kah-who; nu-indeed; syam-am I; datum-to give in charity; saknomi-I am able; va-or; kiyat; how much?; vaibhavam-power; vartate-is; kim-what?; me-of me; bhagavat-to the Supreme Personality of Godhead; bhajanam-devotional service; kutah-where?

 

 

†††† I am insignificant. Who am I? How much can I give in charity? What power do I have? Where is my devotion to the Supreme Personality of Godhead?

 

 

Text 44

 

kintu dakshina-deshe yo

†††† maha-rajo virajate

sa hi krishna-kripa-patram

†††† yasya deshe suralayah

 

†††† kintu-however; dakshina-southern; deshe-in the country; yah-who; maha-a great; rajah-king; virajate-is; sah-he; hi-indeed; krishna-of Lord Krishna; kripa-of the mercy; patram-the object; yasya-of whom; deshe-in the country; sura-of the Lord; alayah-many temples.

 

 

†††† In the south is a great king in whose country are many temples of the Lord. This king is the real object of Lord Krishna's mercy.

 

Text 45

 

sarvato bhikshavo yatra

†††† tairthikabhyagatadayah

krishnarpitannam bhunjana

†††† bhramanti sukhinah sada

 

†††† sarvatah-everywhere; bhikshavah-sannyasis; yatra-where; taithika-pilgrims; abhyagata-arrived; adayah-beginning with; krishna-to Lord Krishna; arpita-offered; annam-food; bhunjanah-eating; bhramanti-travel; sukhinah-happily; sada-always.

 

 

†††† Sustained by eating food offered to Lord Krishna, many sannyasis, pilgrims, and others comfortably travel through his country.

 

 

Text 46

 

rajadhani-samipe ca

†††† sac-cid-ananda-vigrahah

sakshad ivaste bhagavan

†††† karunyat sthiratam gatah

 

†††rajadhani-the royal palace; samipe-near; ca-also; sat-eternal; cit-full of knowledge; ananda-and bliss; vigrahah-whose form; sakshat-directly; iva-as if; aste-stays; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; karunyat-out of mercy; sthiratam-the state of standing still; gatah-has attained.

 

 

†††† Near the royal palace is a deity of the Lord. It is as if the Supreme Personality of Godhead Himself, whose spiritual form is eternal and full of knowledge and bliss, has, out of His great kindness, personally come there, and is deliberately standing still without moving even slightly.

 

Text 47

 

nityam nava-navas tatra

†††† jayate paramotsavah

puja-dravyani ceshtani

†††† nutanani pratikshanam

 

†††† nityam-always; nava-navah-newer and newer; tatra-there; jayate-is; parama-a great; utsavah-festival; puja-for worship; drvyani-articles; ca-also; ishtani-valuable; nutanani-new; prati-kshanam-at every moment.

 

 

†††† In that place is always a newer and newer festival where at every moment many newer and newer valuable presentations are made to the Supreme Personality of Godhead.

 

 

Text 48

 

vishnor niveditais tais tu

†††† sarve tad-desha-vasinah

vaideshikash ca bahavo

†††† bhojyante tena sadaram

 

†††† vishnoh-of Lord Vishnu; niveditaih-by the foodstuff offered; taih-by that; tu-indeed; sarve-all; tat-of him; desha-of the country; vasinah-the residents; vaidesikah-foreign visitors; ca-as well; bahavah-many; bhojyante-are fed; tena-by him; sa-with; adaram-respect.

 

 

†††† He respectfully feeds all the residents of his kingdom, as well as many visitors from foreign lands, with prasadam offered to Lord Vishnu.

 

 

Texts 49 and 50

 

 

pundarikaksha-devasya

†††† tasya darshana-lobhatah

maha-prasada-rupannad

†††upabhoga-sukhaptitah

 

sadhu-sangati-labhac ca

†††† nana-deshat samagatah

nivasanti sada tatra

†††† santo vishnu-parayanah

 

†††† pundarika-aksha-devasya-of the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead; tasya-of Him; darshana-the sight; lobhatah-because of eagerness; maha-prasada-of great mercy; rupa-in the form; annat-from the food; upabhoga-from the enjoyment; sukha-of happiness; aptitah-because of the attainment; sadhu-of saintly devotees; sangati-of the association; labhat-because of the attainment; ca-also; nana-various; deshat-from countries; samagatah-assembled; nivasanti-reside; sada-always; tatra-there; santah-saintly devotees; vishnu-to Lord Vishnu; parayanah-devoted.

 

 

†††† Because they are very eager to see the Deity of the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead, because they are filled with happiness by tasting the remnants of food offered to the Deity, and because in this place they may meet many saintly persons, many devotees of Lord Vishnu come from foreign lands and permanently reside in his country.

 

Text 51

 

deshash ca deva-viprebhyo

†††† rajna datto vibhajya sah

nopadravo 'sti tad-deshe

†††† ko 'pi shoko 'thava bhayam

 

†††† deshah-the country; ca-also; deva-to the Supreme Personality of Godhead; viprebhyah-and to the brahmanas; rajna- by the king; dattah-given; vibhajya-worshiping; sah-that; na- not; upadravah-calamity; asti-is; tat-of him; deshe-in the country; kah api-any; sokah-lamentation; athava-or; bhayam- fear.

 

 

†††† The king worships the Supreme Personality of Godhead and the brahmanas, and he has given his country to them as their property. For this reason, in his country there is no calamity, no suffering, and no fear.

 

 

Text 52

 

akrishta-pacya sa bhumir

†††† vrishtis tatra yatha-sukham

ishtani phala-mulani

†††† su-labhany ambarani ca

 

†††† akrishta-without plowing; pacya-producing grains; sa-that; bhumih-ground; vrishtih-rain; tatra-there; yatha-as; sukham-much as one could wish; ishtani-desided; phala-fruits; mulani-and roots; su-easily; labhani-obtained; ambarani-garments; ca-and.

 

 

†††† In his country the ground produces crops even without being plowed. The rain falls as much as one could desire, and excellent fruit, roots, and garments are very easy to obtain.

 

Text 53

 

sva-svadharma-kritah sarvah

†††† sukhinyah krishna-tat-parah

prajas tam anuvartante

†††† maharajam yatha sutah

 

†††† sva-svadharma-their own occupational duties; kritah-performing; sarvah-all; sukhinyah-happy; krishna-to Lord Shri Krishna; tat-parah-devoted; prajah-the citizens; tam-him; anuvartante-follow; maharajam-the king; yatha-as; sutah-sons and daughters.

 

 

†††† Righteously engaged in their various occupational duties, and completely devoted to Lord Krishna, all the people of his country are very happy. They all follow their king as if they were his sons and daughters.

 

 

Text 54

 

sa cagarvah sada nica-

†††† yoga-sevabhir acyutam

bhajamano 'khilan lokan

†††† ramayaty acyuta-priyah

 

†††† sah-he; ca-also; agarvah-prideless; sada-always; nica-humble; yoga-suitable; sevabhih-with services; acyutam-the infallible Supreme Personality of Godhead; bhajamanh-worshiping; akhilan-all; lokan-people; ramayati-pleases; acyuta-to the infallible Lord; priyah-dear.

 

 

†††† Prideless, and always humbly engaged in the service of the Lord, he pleases everyone. He is very dear to the infallible Supreme Personality of Godhead.

 

 

Texts 55 and 56

 

 

tasyagre vividhair nama-

†††† gatha-sankirtanaih svayam

nrityan divyani gitani

†††† gayan vadyani vadayan

 

bhratri-bharya-sutaih pautrair

†††† bhrityamatya-purohitaih

anyaish ca svajanaih sakam

†††† prabhum tam toshayat sada

 

†††† tasya-of Him; agre-in the presence; vividhaih-with various; nama-of the holy names; gatha-songs; sankirtanaih-with glorification; svayam-personally; nrityan-dancing; divyani-transcendental; gitani-songs; gyan-singing; vadyani-musical instruments; vadayan-playing; bhratri-with brothers; bharya-wives; sutaih-children; pautraih-grandchildren; bhritya-servants; amatya-ministers; purohitaih-priests; anyaih-others; ca-and; svajanaih-his own associates; sakam-with; prabhum-the Lord; tam-Him; toshyat-satisfies; sada-always.

 

 

†††† In the presence of the Deity regularly chanting the Lord's holy names with his brothers, wives, children, grandchildren, servants, government ministers, priests, and other associates, and in that sankirtana personally dancing, singing transcendental songs, and playing musical instruments, he always brings great happiness to the Lord.

 

Text 57

 

te te tasya guna-vratah

†††† krishna-bhakty-anuvartinah

sankhyatum kati kathyante

†††† jnayante kati va maya

 

†††te te-they; tasya-of him; guna-of virtues; vratah-the multitudes; krishna-for Lord Krishna; bhakti-devotion; anuvartinah-following; sankhyatum-to count; kati-how many?; kathyante-are said; jnayante-are known; kati-how many?; va-or; maya-by me.

 

 

†††† A host of good qualities follow his great devotion to Lord Krishna. How many of them can I enumerate? Of how many of them am I aware?

 

 

Text 58

 

shri-parikshid uvaca

 

tato nripa-varam drashtum

†††† tad-deshe narado vrajan

deva-pujotsavasaktas

†††† tatra taraikshata prajah

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; tatah-then; nripa-of kings; varam-the best; drastum-to see; tat-of him; deshe-in the country; naradah-Narada; vrajan-going; deva-of the Supreme Personality of Godhead; puja-of the worship; utsava-to the happiness; asaktah-attached; tatra tatra-everywhere; aikshata-saw; prajah-the people.

 

 

†††† Shri Parikshit said:Then Narada went to see that great king. As he was traveling in that king's country he noticed that the people were intently and happily engaged in the worship of the Supreme Lord.

 

Text 59

 

harshena vadayan vinam

†††† rajadhanim gato 'dhikam

viproktad api sampashyan

†††† sangamyovaca tam nripam

 

†††† harshena-happily; vadayan-playing; vinam-his vina; rajadhanim-to the palace; gatah-went; adhikam-then; vipra-of the brahmana; uktat-because of the words; api-also; sampasyan-seeing; sangamya-approached; uvaca-said; tam-to him; nripam-the king.

 

 

†††† Happily playing his vina, Narada entered the palace and could see the king there. Impelled by the brahmana's words, Narada approached him and said:

 

 

Text 60

 

shri-narada uvaca

 

tvam shri-krishna-kripa-patram

†††† yasyedrig rajya-vaibhavam

sal-loka-guna-dharmartha-

†††† jnana-bhaktibhir anvitam

 

††††† shri-naradah-Shri Narada; uvaca-said; tvam-you; shri-krishna-of Lord Shri Krishna; kripa-of mercy; patram-the object; yasya-of whom; idrk-like this; rajya-of kingdom; vaibhavam-opulence; sat-saintly; loka-subjects; guna-good qualities; dharma-religion; artha-wealth; jnana-knowledge; bhaktibhih-and with devotion; anvitam-endowed.

 

 

†††† Shri Narada said: You have great royal power, saintly subjects, a host of good qualities, piety, wealth, learning and devotion to the Lord. You are certainly the object of Lord Krishna's mercy.

 

Text 61

 

shri-parikshid uvaca

 

tat-tad vistarya kathayann

†††† ashlishyan bhupatim muhuh

prasasamsha gunan gayan

†††† vinaya vaishnavottamah

 

†††† shri-parikshid-Shri Parikshit; uvaca-said; tat-tad-in this way; vistarya-expanding; kathayan-speaking; aslisyan-embracing; bhupatim-the king; muhuh-repeatedly; prasasamsa-glorified; gunan-the good qualities; gayan-singing; vinaya-with his vina; vaishnava-of Vasinavas; uttamah-the best.

 

 

†††† Shri Parikshit said:Narada Muni, the best of Vaishnavas, played his vina and glorified the king's good qualities in song. Narada embraced the king again and again.

 

 

Text 62

 

sarvabhaumo muni-varam

†††† sampujya prashrito 'bravit

nija-shlagha-bharaj jata-

†††† lajja-namita-mastakah

 

†††† sarvabhaumah-the king; muni-of sages; varam-the best; sampujya-worshiping; prashritah-humble; abravit-said; nija-of himself; shlagha-of praise; bharat-because of the abundance; jata-produced; lajja-embarrassment; namita-bowed down; mastakah-whose head.

 

 

†††† His head bowed down with embarrassment to hear so much praise of himself, the humble king worshiped the great sage Narada and then spoke the following words:

 

 

Texts 63 and 64

 

 

devarshe 'lpayusham svalpai-

†††† shvaryam alpa-pradam naram

asvatantram bhayakrantam

†††† tapa-traya-niyantritam

 

krishnanugraha-vakyasyapy

†††† ayogyam avicaratah

tadiya-karuna-patram

†††† katham mam manyate bhavan

 

†††† deva-rse-O sage among the demigods; alpa-brief; ayusam-lifespan; svalpa-little; aishvaryam-power and opulence; alpa-little; pradam-giving; naram-person; asvatantram-not independent; bhaya-by fear; akrantam-overcome; tapa-miseries; traya-by the three-fold; niyantritam-controlled; krishna-of Lord Krishna; anugraha-of the mercy; vakyasya-of the description; api-also; ayogyam-not appropriate; avicaratah-because of the lack of proper consideration; tadiya-of Him; karuna-of the mercy; patram-the object; katham-why?; mam-me; manyate-considers; bhavan-your lordship.

 

 

†††† Devarshi Narada, my life is short. My power is very circumscribed, I have very little to give in charity. I am not independent. I am governed by fear. I remain under the dominion of the three-fold miseries. Why, without considering all these points, do you consider me, who am so unqualified, to be the object of Lord Krishna's mercy?

 

Text 65

 

deva eva daya-patram

†††† vishnor bhagavatah kila

pujyamana narair nityam

†††† tejomaya-sharirinah

 

†††devah-the demigods; eva-certainly; daya-of mercy; patram-the object; vishnoh-of Vishnu; bhagavatah-the Supreme Personality of Godhead; kila-indeed; pujyamanah-worshiped; naraih-by human beings; nityam-always; tejomaya-splended and powerful; saririnah-whose bodies.

 

 

†††† The demigods have effulgent and very powerful bodies. They are always worshiped by human beings. They are the actual object of Lord Vishnu's mercy.

 

 

Text 66

 

nishpapah sattvika duhkha-

†††† rahitah sukhinah sada

svacchandacara-gatayo

†††† bhakteccha-vara-dayakah

 

†††† nispapah-without sin; sattvikah-situated in the mode of goodness; duhkha-unhappiness; rahitah-without; sukhinah-happy; sada-always; svacchanda-acara-gatayah-independent in their actions; bhakta-of their devotees; iccha-the desires; vara-benedictions; dayakah-giving.

 

 

†††† The demigods are sinless. They are situated in the mode of goodness. They never suffer. They are always happy. They are completely independent. They have the power to fulfill all the desires of their devotees.

 

Text 67

 

yesham hi bhogyam amritam

†††† mrityu-roga-jaradi-hrit

svecchayopanatam kshut-trid-

†††† badhabhave 'pi tushtidam

 

†††† yesam-of whom; hi-indeed; bhogyam-to be enjoyed; amritan-nectar; mrityu-death; roga-disease; jara-old age; adi-beginning with; hrit-removing; sva-by their own; icchaya-desire; upanatam-obtained; ksut-hunger; trt-and thirst; badha-obstruction; abhave-in the non-existence; api-even; tusti-happiness; dam-giving.

 

 

†††† Whenever they wish they can drink nectar that satisfies all their hunger and thirst and frees them from old-age, disease, death, and all distress.

 

 

Text 68

 

vasanti bhagavan svarge

†††† maha-bhagya-balena ye

yo nribhir bharate varshe

†††† sat-punyair labhyate kritaih

 

†††† vasanti-reside; bhagavan-O lord; svarge-in Svargaloka; maha-great; bhagya-of good fortune; balena-by the power; ye-who; yah-which; nrbhih-by human beings; bharate varse-on Bharata-varsha; sat-punyaih-by many pious deeds; labhyate-is obtained; kritaih-performed.

 

 

†††† My lord, by the power of their great good fortune these demigods reside in Svargaloka. The human beings who reside in Bharata-varsha may enter that Svarga realm only by performing many pious deeds.

 

Text 69

 

mune vishishtas tatrapi

†††† tesham indrah purandarah

nigrahe 'nugrahe 'pisho

†††† vrishtibhir loka-jivanah

 

†††† mune-O sage; visishtah-specifically; tatra-there; api-also; tesam-of them; indrah purandarah-King Indra; nigrahe-in punishment; anugrahe-in kindness; api-also; isah-the master; vrishtibhih-with rains; loka-of the world; jivanah-the source of life.

 

 

†††† The most important of these demigods is Maharaja Indra. He has the power to reward or punish. It is he who nourishes the world with rain.

 

 

Text 70

 

trilokishvarata yasya

†††yuganam eka-saptatim

yashvamedha-shatenapi

†††† sarvabhaumasya durlabha

 

†††† tri-loki-of the three planetary systems; ishvarata-sovereignty; yasya-of whom; yuganam-of yugas; eka-saptatim-71; ya-which; asvamedha-of asvamedha-yajnas; satena-with 100; api-even; sarvabhaumasya-of a human king; durlabha-difficult to obtain.

 

 

†††† For 71 yugas he is the master of the three planetary systems. If a human king performs 100 asvamedha-yajnas he will not obtain such a post.

 

Text 71

 

haya uccaihshrava yasya

†††† gaja airavato mahan

kamadhug gaur upavanam

†††† nandanam ca virajate

 

†††† hayah-the horse; uccaihsravah-Uccaisrava; yasya-of whom; gajah-the elephant; airavatah-Airavata; mahan-great; kamadhuk-Kamadhuk; gauh-the cow; upavanam-the garden; nandanam-Nandana; ca-also; virajate-is.

 

 

†††† His horse is Uccahisrava, his great elephant Airavata, his cow Kamadhuk, and his garden the Nandana.

 

 

Text 72

 

parijatadayo yatra

†††† vartante kama-purakah

kama-rupa-dharah kalpa-

†††† drumah kalpa-latanvitah

 

†††† parijata-with parijata; adayah-beginning; yatra-where; vartante-are; kama-all desires; purakah-fulfilling; kama-of all desires; rupa-the forms; dharah-manifesting; kalpa-drumah-kalpa-druma trees; kalpa-lata-kalpa-lata creepers; anvitah-with.

 

 

†††† In the Nandana garden are parijatas and many other flowers that fulfill all desires, and there are also many kalpa-druma trees and kalpa-lata vines that also fulfill all desires.

 

Text 73

 

yesham ekena pushpena

†††† yatha-kamam su-sidhyati

vicitra-gita-vaditra-

†††† nritya-veshashanadikam

 

†††† yesam-of which; ekena-with one; pushpena-flower; yatha-as; kamam-could be desired; su-sidhyati-becomes perfect; vicitra-wonderful; gita-singing; vaditra-instrumental music; nritya-dancing; vesa-colorful garments; asana-delicious food; adikam-beginning with.

 

 

†††† A single flower from that garden fulfills all desires. Indra's abode is filled with very wonderful singing, dancing, instrumental music, colorful garments, delicious food, and a host of other opulences and pleasures.

 

 

Text 74

 

ah kim vacyam param tasya

†††† saubhagyam bhagavan gatah

kanishtha-bhratritam yasya

†††† vishnur vamana-rupa-dhrik

 

†††† ah-ah!; kim-what?; vacyam-may be said; param-further; tasya-of him; saubhagyam-of the good fortune; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; gatah-attained; kanishtha-bhratritam-the state of being his younger brother; yasya-of whom; vishnuh-Lord Vishnu; vamana-of Vamana; rupa-the form; dhrik-manifesting.

 

 

†††† Ah! What more can I say about his good fortune? The Supreme Personality of Godhead Lord Vishnu became his younger brother Vamana.

 

Text 75

 

apadbhyo yam asau rakshan

†††† harshayan yena vistritam

sakshat svi-kurute pujam

†††† tad vetsi tvam utaparam

 

†††† apadbhyah-from calamities; yam-whom; asau-He; rakshan-protecting; harshayan-pleasing; yena-by whom; vistrtam-great; sakshat-directly; svi-kurute-accepts; pujam-the worship; tat-this; vetsi-know; tvam-you; uta aparam-what more need I say?

 

 

†††† Lord Vamana brings Indra great happiness. Lord Vamana protects Indra from all calamities. Lord Vamana personally accepts the opulent worship Indra offers. You know all this. What more need I say?

 

 

Chapter Two: Divya (The Higher Material Planets)

 

 

Text 1

 

shri-parikshid uvaca

 

prashasya tam maharajam

†††† svargato munir aikshata

rajamanam sabha-madhye

†††† vishnum deva-ganair vritam

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; prasasya-after glorifying; tam-him; maharajam-the great king; svargatah-from Svargaloka; munih-the sage; aikshata-saw; rajamanam-splendidly manifested; sabha-of the assembly; madhye-in the midst; vishnum-Lord Vishnu; deva-of demigods; ganaih-by hosts; vritam-surrounded.

 

 

†††† Shri Parikshit said:After glorifying the king, Narada Muni (went) to Svargaloka and in a great assembly of demigods saw Lord Vishnu, . . .

 

Text 2

 

vicitra-kalpa-druma-pushpa-mala-

†††† vilepa-bhusha-vasanamritadyaih

samarcitam divyataropacaraih

†††sukhopavishtam garudasya prishthe

 

†††† vicitra-wonderful; kalpa-druma-of kalpa-druma trees; pushpa-of flowers; mala-with garlands; lepa-ointments; bhusa- ornaments; vasana-garments; amrita-nectar; adyaih-beginning with; samarcitam-worshiped; divyatara-very splendid; upacaraih-with articles of worship; sukha-comfortably; upavishtam-seated; garudasya-of Garuda; prshthe-on the back.

 

 

. . . who was decorated with garlands of kalpa-druma flowers, anointed with fragrant scents, dressed in beautiful garments and ornaments, served palatable nectar and a host of other very splendid offerings, and was comfortably seated on Garuda's back, . . .

 

 

Text 3

 

brihaspati-prabhritibhih

†††† stuyamanam maharshibhih

lalyamanam aditya tan

†††† harshayantam priyoktibhih

 

†††brhaspati-by Brhaspati; prabhritibhih-headed; stuyamanam-glorified with prayers; maha-great; rsibhih-by the sages; lalyamanam-caressed; aditya-by Aditi; tan-Him; harshayantam-ćpleasing; priya-affectionate; uktibhih-with words.

 

 

. . . whom Brihaspati and the great sages were glrifying with prayers, whom Aditi was caressing and pleasing with sweet words, . . .

Text 4

 

siddha-vidyadhra-gandharvap-

†††† sarobhibhir vivdhaih stavaih

jaya-shabdair vadya-gita-

†††† nrityaish ca paritoshitam

 

†††† siddha-by the Siddhas; vidyadhra-Vidyadharas; gandharva-Gandharvas; apsarobhih-and Apsaras; vividhaih-with various; stavaih-prayers; jaya-of "victory"; sabdaih-with sounds; vadya-with instrumental music; gita-singing; nrityaih-dancing; ca-and; paritoshitam-pleased.

 

 

. . . who was pleased by the prayers, exlamations of ďjaya!", instrumental music, singing, and dancing of the Siddhas, Vidyadharas, Gandharvas, and Apsaras, . . .

 

 

Text 5

 

shakrayabhayam uccoktya

†††† daityebhyo dadatam dridham

kirtyarpyamanam tambulam

†††† carvantam lilayahritam

 

†††† sakraya-to Indra; abhayam-fearlessness; ucca-with high; uktya-words; daityebhyah-from the demons; dadatam-giving; drdham-firm; kirtya-by Kirti; arpyamanam-presented; tambulam-betel-nuts; carvantam-chewing; lilaya-playfully; ahritam-taken.

 

 

. . . who emphatically assured Indra that he need not fear the demons, who gracefully accepted and chewed the betelnuts Kirti-devi offered, . . .

 

 

Texts 6 and 7

 

 

shakram ca tasya mahatmyam

†††† kirtayantam muhur muhuh

svami-kritopakaramsh ca

†††† varnayantam maha-muda

 

sahasra-nayanair ashru-

†††† dhara-varshantam asane

sviye nishanŽam tat-parshve

†††† rajantam sva-vibhutibhih

 

†††† sakra-Indra; ca-also; tasya-of Him; mahatmyam-the glorification; kirtayantam-glorifying; muhu-again; muhu-and again; svami-of the Lord; krita-performed; upakaran-assistance; ca-also; varŽayantam-describing; maha-with great; muda- ćhappiness; sahasra-with thousands; nayanaih-of eyes; ashru-of tears; dhara-streams; varshantam-raining; asane-on the seat; sviye- his own; nisannam-seated; tat-of Him; parsve-by the side; rajantam-splendidly manifest; sva-own; vibhutibhih-with potencies.

 

 

. . . whom Indra glorified, raining tears from his thousand eyes as again and again he happily described how his Lord had come to his aid, and who splendidly sat on His throne, His transcendental potencies at His side.

 

Text 8

 

atha vishŽum nijavase

†††† gacchantam anugamya tam

sabhayam agatam shakram

†††† ashasyovaca naradah

 

†††† atha-then; vishŽum-Lord VishŽu; nija-own; avase-to the residence; gacchantam-going; anugamya-following; tam-Him; sabhayam-in the assembly; agatam-arrived; sakram-Indra; asasya-glorifying; uvaca-spoke; naradah-Narada.

 

 

†††† Following Lord VishŽu as He departed for His own residence, Narada returned to the assembly and, praising Indra, said:

 

 

Text 9

 

shri-narada uvaca

 

kritanukalpitas tvam yat

†††† surya-candra-yamadayah

tavajna-kariŽah sarve

†††† loka-palah pare kim u

 

†††† shri-naradah-Shri Narada; uvaca-said; krita-anukalpitah- glorious; tvam-you; yat-because; surya-Surya; candra-Candra; yama-and Yama; adayah-headed by; tava-of you; ajna-the orders; karinah-carrying; sarve-all; loka-of planets; palah- the rulers; pare-others; kim u-what to speak of?

 

 

†††† Shri Narada said:You are a great leader. Surya, Candra, Yama, and all the demigods and rulers of planets, what to speak of others, obey your commands.

 

Text 10

 

munayo 'smadrisho vashyah

†††† shrutayas tvam stuvanti hi

jagadishataya yat tvam

†††† dharmadharma-phala-pradah

 

†††† munayah-sages; asmadrishah-like myself; vasyah-under your dominion; shrutayah-the Vedas Personified; tvam-you; stuvanti-glorify with prayers; hi-indeed; jagat-of the universe; isataya-because of dominion; yat-because; tvam-you; dharma-of religion; adharama-and irreligion; phala-the fruits-pradah-granting.

 

 

†††† Sages like myself are under you order. The Vedas praise you as the master of the universe. You grant the results of pious and impious deeds.

 

 

Text 11

 

aho narayaŽo bhrata

†††† kaniyan yasya sodarah

sad-dharmam manayan yasya

†††† vidadhaty adaram sada

 

†††† aho-ah!; narayanah-Lord NarayaŽa; bhrata-the brother; kaniyan-younger; yasya-of whom; sa-udarah-born from the same womb; sat-dharmam-transcendental religious principles; manayan-teaching; yasya-of whom; vidadhati-places; adaram-respect; sada-always.

 

 

†††† Ah! Lord NarayaŽa is your younger brother, born from the same womb. Honoring the path of religion, He always treats you with great respect.

 

Text 12

 

shri-parikshid uvaca

 

ittham indrasya saubhagya-

†††† vaibhavam kirtayan muhuh

devarshir vadayan viŽam

†††† shlaghamano nanarta tam

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; ittham-in this way; indrasya-of Indra; saubhagya-of the good fortune; vaibhavam-the opulence; kirtayan-glorifying; muhuh-continually; devarshih-Devarshi Narada; vadayan-playing; vinam-his vina; shlaghamanah-glorifying; nanarta-danced; tam-him.

 

 

†††† Shri Parikshit said:Repeatedly praising Indra's great good fortune in this way, and playing his viŽa, Devarshi Narada began to dance.

 

 

Text 13

 

tato 'bhivadya devarshim

†††† uvacendrah shanair hriya

bho gandharva-kalabhijna

†††† kim mam upahasann asi

 

†††† tatah-then; abhivadya-greeting; devarshim-Devarshi Narada; ćuvaca-said; indrah-Indra; sanaih-slowly; hriya-with embarrassment; bho-O; gandharva-kala-abhijna-learned musician; kim-why?; mam-at me; upahasan-laughing; asi-you are.

 

 

†††† Then, with great embarrassment, Indra slowly said to Devarshi Narada: O learned musician, why are you mocking me?

 

Text 14

 

asya na svarga-rajasya

†††† vrittam vetsi tvam eva kim

kati varan ito daitya-

†††† bhityasmabhir na nirgatam

 

†††† asya-of him; na-not; svarga-of Svargaloka; rajasya-of the king; vrittam-the activities; vetsi-know; tvam-you; eva-certainly; kim-whether?; kati-how many?; varan-times; itah-from this place; daitya-of the demons; bhitya-with fear; asmabhih-by us; na-not; nirgatam-departed.

 

 

†††† Do you not know the history of the king of Svargaloka? How many times have we not left this place out of fear of the demons?

 

 

Text 15

 

acaran balir indratvam

†††† asuran eva sarvatah

suryendv-ady-adhikareshu

†††† nyayunkta kratu-bhaga-bhuk

 

†††† acaran-attaining; balih-Bali Maharaja; indratvam-the post of Indra; asuran-the demons; eva-certainly; sarvatah-everywhere; surya-as the sun-god; indu-and the moon-god; adi-beginning with; adhikaresu-as the rulers; nyayunkta-appointed; kratu-of the sacrifices; bhaga-the portions; bhuk-enjoying.

 

 

†††† Once Bali Maharaja occupied the post of Indra. He personally enjoyed Indra's portion in the Vedic sacrifices. He posted demons as the rulers of the sun, moon, and other planets.

 

Text 16

 

tato nas tata-matribhyam

††† tapobhir vitatair dridhaih

toshito 'py amsha-matrieŽa

†††† gato bhratritvam acyutah

 

†††† tatah-then; nah-of us; tata-by the father; matribhyam-and mother; tapobhih-with austerities; vitataih-extended; drdhaih-and severe; toshitah-pleased; api-also; amsha-matreŽa-by a plenary portion; gatah-attained; bhritartvam-the state of being a brother; acyutah-the infallible Supreme Personality of Godhead.

 

 

†††† Then, pleased by my parents' long and severe austerity, the ćinfallible Supreme Personality of Godhead appeared by His plenary portion as my brother.

 

 

Text 17

 

tathapy ahatva tan chatrun

†††† kevalam nas trapa-krita

maya-yacanayadaya

†††† bale rajyam dadau sa me

 

†††† tatha api-nevertheless; ahatva-without killing; tan-them; satrun-the enemies; kevalam-only; nah-of us; trapa-embarrassment; krita-creating; maya-a trick; yacanaya-by begging; adaya-taking; baleh-from Bali; rajyam-the kingdom; dadau-gave; sah-He; me-to me.

 

 

†††† Still, the Lord did not kill my enemies. He merely pretended to beg the kingdom from them, and then embarrassed me by giving the results of His begging to me.

 

Text 18

 

spardhasuyadi-dosheŽa

†††† brahma-hatyadi-papatah

nitya-pata-bhayenapi

††† kim sukham svarga-vasinam

 

†††† spardha-with rivalry asuya-and envy; adi-beginning; dosena-by the faults; brahma-of brahmaŽas; hatya-with the killing; adi-beginning; papatah-because of the sins; nitya-continual; pata-of falling down; bhayena-because of the fear; kim-what?; sukham-happiness; svarga-of Svargaloka; vasinam-of the residents.

 

 

†††† Because we are envious, embroiled in unremitting competition, and filled with many faults, and because we sometimes murder brahmaŽas and commit many other sins, we live in constant fear of falling down from our positions. Where is there any happiness for the residents of Svargaloka?

 

 

Text 19

 

kim ca mam praty upendrasya

†††† viddhy upeksham visheshatah

sudharmam parijatam ca

†††† svargan martyam ninaya sah

 

†††† kim ca-furthermore; mam-me; prati-to; upendrasya-of Vamana; viddhi-know; upeksham-contempt; visheshatah-specifically; sudharmam-the Sudharma assembly house; parijatam-the parijata flower; ca-and; svargat-from Svargaloka; martyam-to Martyaloka; ninaya-brought; sah-He.

 

 

†††† You should know that Vamana treats me with contempt. He ćforcibly took both the Sudharma assembly house and the parijata flower from Svargaloka and brought them to the earth.

 

Text 20

 

gopalaih kriyamanam me

†††† nyahan pujam cirantanim

akhaŽdam khaŽdvakhyam me

†††† priyam dahitavan vanam

 

†††† gopalaih-by the cowherds; kriyamanam-performed; me-for me; nyahan-stopping; pujam-the worship; cirantanim-long-eshtablished; akhandam-the entire; khandava-Khandava; akhyam-named; me-to me; priyam-dear; dahitavan-burned; vanam-the forest.

 

 

†††† He stopped the cowherds' traditional worship of me, and He burned to the ground the KhaŽdava forest, which is so dear to me.

 

 

Text 21

 

trailokya-trasa-krid-vritra-

†††† vadhartham prarthitah pura

audasinyam bhajams tatra

†††† prerayam asa mam param

 

†††† trailokya-the three planetary systems; trasa-fear; krit-creating; vritra-of Vrtrasura; vadha-the killing; artham-for the purpose; prarthitah-prayed; pura-formerly; audasinyam-indifference; bhajan-manifesting; tatra-in that matter; prerayam asa-sent; mam-me; param-then.

 

 

†††† When I begged Him to kill the demon Vritra, who had terrified the three worlds, the Lord was not willing to do anything. He told me to kill the demon myself.

 

Text 22

 

utsadya mam avajnaya

†††† madiyam amaravatim

sarvopari sva-bhavanam

†††† racayam asa nutanam

 

†††† utsadya-leaving; mam-me; avajnaya-treating with contempt; madiyam-my; amaravatim-city of Amaravati; sarva-everything; upari-above; sva-own; bhavanam-abode; racayam asa-created; nutanam-new.

 

 

†††† Treating me with contempt, He left my city of Amaravati and made a new home for Himself above all the worlds.

 

 

Text 23

 

aradhana-balat pitror

†††† agrahac ca purodhasah

pujam svi-kritya nah sadyo

†††† yaty adrishyam nijam padam

 

†††† aradhana-of the worship; balat-because of the power; pitroh-of my parents; agrahat-because of favor; ca-also; purodhasah-to my priest Brhaspati; pujam-the worship; svi-kritya-accepting; nah-of us; sadyah-at once; jati-goes; adrishyam-beyond the range of sight; nijam-to His own; padam-abode.

 

 

†††† At the time of His departure He only accepted my worship to show kindness to my priest Brihaspati and because my parents were also worshiping Him. Very quickly He left for His own abode, far beyond the range of my sight.

 

Text 24

 

punah sa-tvaram agatya

†††† svarghya-svi-karaŽad vayam

anugrahyas tvayety ukto

†††† 'sman adishati vancayan

 

†††† punah-again; sa-with; tvaram-speed; agatya-returning; sva-own; arghya-offering of arghya; svi-karaŽat-because of accepting; vayam-we; anugrahyah-are honored; tvaya-by You; iti-thus; uktah-addressed; asman-us; adisati-instructs; vancayan-cheating.

 

 

†††† When I said to Him, "We will be honored if You quickly return to accept our offerings of arghya," He cheated me by speaking this instruction:

 

 

Text 25

 

yavan naham samayami

†††† tavad brahma shivo 'thava

bhavadbhih pujaniyo 'tra

†††† matto bhinnau na tau yatah

 

†††† yavat-as long as; na-not; aham-I; samayami-come; tavat-then; brahma-Brahma; sivah-Shiva; athava-or; bhavadbhih-by you; pujaniyah-should be worshipped; atra-here; mattah-from Me; bhinnau-different; na-not; tau-they; yatah-because.

 

 

†††† When I am not here you may worship Brahma or Shiva, for they are not different from Me.

 

Text 26

 

eka-murtis trayo deva

†††† vishŽu-rudra-pitamahah

ity adi shastra-vacanam

†††† bhavadbhir vismritam kim u

 

†††† eka-one; murtih-form; trayah-the three; devah-gods; ćvishŽu-VishŽu; rudra-Shiva; pitamahah-and Brahma; iti-thus; adi-beginning; sastra-of scripture; vacanam-the statement; bhavadbhih-by you; vismritam-forgotten; kim-whether?; u-indeed.

 

 

†††† Have you forgotten the words of scripture:"The one Supreme Lord has expanded into the three forms of VishŽu, Brahma and Shiva"?

 

 

Text 27

 

vaso 'syaniyato 'smabhir

†††† agamyo muni-durlabhah

vaikuŽthe dhruvaloke ca

†††† kshirabdhau ca kadacana

 

†††† vasah-the residence; asya-of Him; aniyatah-is not always the same; asmabhih-by us; agamya-unapproachable; muni-by the sages; durlabhah-difficult to attain; vaikuŽthe-in VaikuŽtha; dhruvaloke-in Dhruvaloka; ca-and; kshira-of milk; abdhau-in the ocean; ca-also; kadacana-sometimes.

 

 

†††† Neither I nor the sages can go to His abode. He does not stay for very long in any one place. Sometimes He stays in VaikuŽtha, sometimes in Dhruvaloka, and sometimes in the Kshirodaka Ocean.

 

Text 28

 

samprati dvarakayam ca

†††† tatrapi niyamo 'sti na

kadacit paŽdavagare

†††† mathurayam kadacana

 

puryam kadacit tatrapi

†††† gokule ca vanad vane

ittham tasyavaloko 'pi

†††† durlabho nah kutah kripa

 

†††† samprati-at present; dvarakayam-in Dvaraka; ca-also; tatra api-nevertheless; niyamah-always; asti-is; na-not; kadacit-sometimes; paŽdava-of the Pandavas; agare-in the palace; mathurayam-in Mathura; kadacana-sometimes; puryam-in the city; kadacit-sometimes; tatra api-nevertheless; gokule-in Gokula; ca-and; vanat-from forest; vane-to forest; ittham-in this way; tasya-of Him; avalokah-the sight; api-even; durlabhah-is difficult to attain; nah-to us; kutah-where?; kripa-is the mercy.

 

 

†††† Now He is at Dvaraka. But He does not always stay there. Sometimes He is in the palace of the PaŽdavas, sometimes in the city of Mathura, and sometimes going from forest to forest in Gokula. In this way it is very difficult for us to see Him. Where is His mercy to us?

 

 

Text 29

 

parameshthi-suta-shreshtha

†††† kintu sva-pitaram hareh

anugraha-padam viddhi

†††† lakshmikanta-suto hi sah

 

†††† parameshthi-of Brahma; suta-of the sons; shreshtha-O best; kintu-however; sva-you; pitaram-father; hareh-of Lord KrishŽa; anugraha-of the mercy; padam-the object; viddhi-please know; lakshmi-kanta-of Lord NarayaŽa, the husband of Lakshmi; sutah-the son; hi-indeed; sah-he.

 

 

†††† O best son of Brahma, know that your father is the actual object of Lord KrishŽa's mercy. He is directly the son of Lord NarayaŽa, the husband of Lakshmi.

 

Text 30

 

yasyaikasmin dine shakra

†††† madrishah syush caturdasha

manv-adi-yukta yasyahas

†††† catur-yuga-sahasrakam

 

†††† yasya-of whom; ekasmin-in one; dine-day; sakrah-Indras; madrishah-like myself; suyah-are; chaturadasa-14; manu-Manus; adi-beginning with; yuktah-endowed; yasya-of whom; ahah-the day; catuh-four; yuga-yugas; sahasrakam-a thousand.

 

 

†††† Within his day, which lasts for one thousand catur-yugas, live 14 Manus and many Indras like myself.

 

 

Text 31

 

nisha ca tavatittham ya-

†††† ho-ratraŽam shata-trayi

shashty-uttara bhaved varsham

†††† yasyayus tac chatam smritam

 

†††† nisa-the night; ca-also; tavati-in the same way; ittham-in this way; ya-which; ahah-of days; ratraŽam-and of nights; sata-hundred; trayi-three; sasti-sixty; uttara-and; bhavet-is; varsham-one year; yasya-of whom; ayuh-the life; tat-that; satam-one hundred; smritam-is described in the Smriti-sastra.

 

 

†††† His night is as long as his day, 360 such days and nights are his one year, and 100 such years is the span of his life. This is the description of Smriti-shastra.

 

Text 32

 

lokanam loka-palanam

†††† api srashtadhikara-dah

palakah karma-phala-do

†††† ratrau samharakash ca sah

 

†††† lokanam-of all living entities; loka-palanam-and of the demigods who rule over planets; api-also; srasta-creation; adhikara-and authority; dah-giving; palakah-the protector; karma-of action; phala-the fruits; dah-giving; ratrau-at night; samharakah-the cause of dissolution; ca-also; sah-he.

 

 

†††† He creates both the ordinary living entities and the demigods who rule over planets, and he gives them each a specific sphere where they may act. He protects them, gives them the fruits of their work, and, on the arrival of his night, destroys them all.

 

 

Text 33

 

sahasra-shirsha yal-loke

†††† sa maha-purushah sphutam

bhunjano yajna-bhagaugham

†††† vasaty ananda-dah sada

 

†††† sahasra-thousands; sirsa-of heads; yat-of whom; loke-on the planet; sah-He; maha-purushah-the Maha-purusha; sphutam-is manifested; bhunjanah-eating; yajna-of sacrifice; bhaga-of shares; augham-the multitude; vasati-resides; ananda-bliss; dah-giving; sada-always.

 

 

†††† The thousand-headed Maha-purusha incarnation of the Lord always stays on Brahma's planet, eating a great multitude of sacrificial offerings and giving transcendental bliss to all.

 

Text 34

 

ittham yukti-sahasraih sa

†††† shri-krishŽasya kripaspadam

kim vaktavyam kripa-patram

†††† iti krishŽah sa eva hi

 

†††† ittham-in this way; yukti-of reasons; sahasraih-with thousands; sah-he; shri-krishŽasya-of Shri KrishŽa; kripa-of mercy; aspadam-the object; kim-what?; vaktavyam-need be said; kripa-of mercy; patram-the object; iti-thus; krishŽah-KrishŽa; sah-he; eva-certainly; hi-indeed.

 

 

†††† In this way I have given thousands of reasons to consider Brahma the object of Lord KrishŽa's mercy. What more need I say?Brahma is himself an empowered incarnation of Lord KrishŽa.

 

 

Text 35

 

tac chruti-smriti-vakyebhyah

†††† prasiddham jnayate tvaya

anyac ca tasya mahatmyam

†††† tal-lokanam api prabho

 

†††† tat-this; shruti-of the Sruti-sastra; smriti-and Smriti-sastra; vakyebhyah-from the statements; prasiddham-famous; jnayate-is known; tvaya-by you; anyat-other; ca-also; tasya-of him; mahatmyam-the glory; tat-lokanam-of the residents of his planet; api-also; prabho-O lord.

 

 

†††† This fact is celebrated in the words of both Sruti and Smriti shastras. My lord, you know this fact and many other glories of both Brahma and those who reside on his planet.

 

Text 36

 

shri-parikshid uvaca

 

indrasya vacanam shrutva

†††† sadhu bhoh sadhv iti bruvan

tvaravan brahmaŽo lokam

†††† bhagavan narado gatah

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; indrasya-of Indra; vacanam-the statement; shrutva-having heard; sadhu-well done!; bhoh-Oh!; sadhu-well done!; iti-thus; bruvan-saying; tvara-van-quick; brahmaŽah-of Brahma; lokam-to the planet; bhagavan-lord; naradah-Narada; gatah-went.

 

 

†††† Shri Parikshit said:When he heard Indra's words, Lord Narada said, "Well done! Oh, well done!" and then quickly traveled to the planet of Brahma.

 

 

Text 37

 

yajnanam mahatam tatra

†††† brahmarshibhir anaratam

bhaktya vitayamananam

†††† praghosham durato 'shriŽot

 

†††† yajnanam-of Vedic sacrifices; mahatam-great; tatra-there; brahma-rsibhih-by the great sages; anaratam-continually; bhaktya-with devotion; vitayamananam-being performed; praghosam-the sound; duratah-from a distance; ashriŽot-heard.

 

 

†††† From a distance Narada heard the sounds of great sages continually, and with great devotion, performing a series of great Vedic sacrifices.

 

Text 38

 

dadarsha ca tatas teshu

†††† prasannah parameshvarah

maha-purusha-rupeŽa

†††† jata-maŽdala-maŽditah

 

†††† dadarsha-saw; ca-also; tatah-then; tesu-among them; prasannah-pleased; parama-ishvarah-the Supreme Personality of Godhead; maha-purusha-of the Maha-purusha; rupena-in the form; ćjata-maŽdala-maŽditah-with locks of matted hair.

 

 

†††† Then among them he saw the blissful Supreme Personality of Godhead in His maha-purusha form, His hair matted.

 

 

Text 39

 

sahasra-murdha bhagavan

†††† yajna-murtih shriya saha

avirbhuyadadad bhagan

†††† anandayati yajakan

 

†††† sahasra-thousand; murdha-heads; bhagavan-the Supreme Lord; yajna-murtih-the deity of sacrifices; shriya-the goddess of fortune; saha-with; avirbhuya-manifesting; adadat-accepting; bhagan-the offerings; anandayati-pleases; yajakan-the offerers of sacrifice.

 

 

†††† Accompanied by the goddess of fortune, the thousand-headed Supreme Lord of all sacrifices was pleasing the performers of sacrifice by accepting their offerings.

 

Text 40

 

padmayoneh praharshartham

†††† dravya-jatam niveditam

sahasra-paŽibhir vaktra-

†††† sahashreshv arpayan adan

 

†††† padmayoneh-of Brahma; praharsha-of the happiness; artham-for the purpose; dravya-jatam-substances; niveditam-offered; sahasra-a thousand; panibhih-with hands; vaktra-of mouths; sahasresu-into thousands; arpayan-placing; adan-eating.

 

 

†††† Taking the offerings in thousands of hands, and placing them in thousands of mouths, the Supreme Lord, in order to please Brahma, ate the offerings.

 

 

Text 41

 

dattveshtan yajamanebhyo

†††† varan nidra-griham gatah

lakshmi-samvahyamananghrir

†††† nidram adatta lilaya

 

†††† dattva-giving; ishtan-desired; yajamanebhyah-to the performers of sacrifice; varan-benedictions; nidra-griham-to His bedroom; gatah-gone; lakshmi-by Lakshmi; samvahyamana-being massaged; anghrih-whose feet; nidram-sleep; adatta-accepted; lilaya-happily.

 

 

†††† The Lord offered to the performers of sacrifices all the benedictions they requested. He then retired to His bedroom, and, as the goddess of fortune massaged His feet, He happily fell asleep.

 

Text 42

 

tad-ajnaya ca yajneshu

†††† niyujyarshin nijatmajan

brahmaŽda-karya-caryartham

†††† svam dhishŽyam vidhir agatah

 

†††† tat-of him; ajnaya-by the order; ca-also; yajnesu-in sacrifices; niyujya-engaging; rsin-sages; nija-his own; atmajan-sons; brahmaŽda-of the universe; karya-the affairs; carya-to perform; artham-for the purpose; svam-to his own; dhishŽyam-abode; vidhih-Brahma; gatah-went.

 

 

†††† Brahma ordered the sages, who were his sons, to perform sacrifces, and then, to tend to his duties in managing the universe, Brahma left for his own abode.

 

 

Text 43

 

parameshthy asane tatra

†††† sukhasinam nija-prabhoh

mahima-shravaŽakhyana-

†††† param sasrashta-netrakam

 

†††† parameshthi-Brahma; asane-on his throne; tatra-there; sukha-comfortably; asinam-seated; nija-prabhoh-of his Lord; mahima-of the glories; sravana-hearing; akhyana-the narrations; param-devoted; sa-with; asra-tears; asta-in his eight; netrakam-eyes.

 

 

†††† As Brahma comfortably sat on his throne and intently heard the recitation of the glories of his Lord, the Personality of Godhead, tears came to his eight eyes.

 

Text 44

 

vicitra-paramaishvarya-

†††† samagri-parishevitam

sva-tatam narado 'bhyetya

†††† praŽamyovaca daŽdavat

 

†††† vicitra-wonderful; parama-great; aishvarya-opulence; samagri-assembled; parisevitam-served; sva-own; tatam-to his father; naradah-Narada; abhyetya-approaching; praŽamya-offering obeisances; uvaca-spoke; danda-a stick; vat-like.

 

 

†††† Approaching his father, who was served by a host of wonderful opulences, Narada fell down like a stick to offer respects and said:

 

 

Text 45

 

shri-narada uvaca

 

bhavan eva kripa-patram

†††† dhruvam bhagavato hareh

prajapati-patir yo vai

†††† sarva-loka-pitamahah

 

†††† shri-naradah-Shri Narada; uvaca-said; bhavan-your lordship; eva-certainly; kripa-of mercy; patram-the object; dhruvam-certainly; bhagavatah-of the Supreme Personality of Godhead; hareh-Lord Hari; prajapati-of the Prajapatis; patih-the master; yah-who; vai-indeed; sarva-of all; loka-living entities; pitamahah-the grandfather.

 

 

†††† Shri Narada said:You are certainly the object of Lord Hari's mercy. You are the master of the Prajapatis and the grandfather of all living entities.

 

Text 46

 

ekah srijati patay atti

†††† bhuvanani caturdasha

brahmaŽdasyeshvaro nityam

†††† svayambhur yash ca kathyate

 

†††† ekah-alone; srijati-create; pati-maintain; atti-destroy; bhuvanani-worlds; catudasa-fourteen; brahmaŽdasya-of the universe; ishvarah-the master; nityam-eternally; svayam-bhuh-self-born; yah-who; ca-also; kathyate-is described.

 

 

†††† You alone create, maintain, and destroy the fourteen worlds. You are eternally the master of the universe. It is said that you are parentless and self-born.

 

 

Text 47

 

sabhayam yasya vidyante

†††† murtimanto 'rtha-bodhakah

yac-catur-vaktrato jatah

†††† puraŽa-nigamadayah

 

†††† sabhayam-in the assembly; yasya-of whom; vidyante-are; murtimantah-personified; artha-the purpose of life; bodhakah-revealing; yat-of whom; catuh-four; vaktratah-from the mouths; jatah-born; puraŽa-PuraŽas; nigama-Vedas; adayah-beginning.

 

 

†††† Born from your four mouths, the Personified Vedas, PuraŽas, and other scriptures that reveal the goal of life, stay in your assembly-house.

 

Text 48

 

yasya lokash ca nishchidra-

†††† sva-dharmacara-nishthaya

madadi-rahitaih sadbhir

†††† labhyate shata-janmabhih

 

†††† yasya-of whom; lokah-the planet; ca-also; nischidra-faultless; sva-own; dharma-duties; acara-performance; nishthaya-with faith; mada-unrestrained passion; adi-beginning with; rahitaih-without; sadbhih-by saintly persons; labhyate-is attained; sata-with a hundred; janmabhih-births.

 

 

†††† The saintly sages, who are free from lust and all other vices, attain your planet after faithfully and faultlessly performing their prescribed duties for a hundred births.

 

 

Text 49

 

yasyopari na vartate

†††† brahmaŽde bhavanam param

loko narayaŽasyapi

†††† vaikuŽthakhyo yad-antare

 

†††† yasya-of which; upari-above; na-not; vartate-is; brahmaŽde-in the universe; bhavanam-abode; param-superior; lokah-the planet; narayanasya-of Lord NarayaŽa; api-even; vaikuŽtha-VaikuŽtha; akhyah-named; yat-which; antare-within.

 

 

†††† In this universe no place is superior to your abode. Even Lord NarayaŽa's planet named VaikuŽtha exists only within your realm.

 

Text 50

 

yasmin nityam vaset sakshad

†††† maha-purusha-vigrahah

sa padmanabho yajnanam

†††† bhagan ashnan dadat phalan

 

†††† yasmin-in which; nityam-eternally; vaset-resides; sakshat-directly; maha-purusha-of the Maha-purusha; vigrahah-in the form; sah-He; padma-nabhah-the lotus-naveled Supreme Lord; yajnanam-of the sacrifices; bhagan-the offerings; asnan-eating; dadat-giving; phalan-the fruits.

 

 

†††† Eating the offerings of sacrifice, and granting the fruits of their sacrifices to His worshipers, the Supreme Personality of Godhead, in His form of the Maha-purusha, eternally resides in your abode.

 

 

Text 51

 

paramanveshaŽayasair

†††† yasyoddesho 'pi na tvaya

puro praptah param drishtas

†††† tapobhir hridi yah kshaŽam

 

†††† parama-great; anvesana-for searching; ayasaih-with efforts; yasya-to whom; uddeshah-in relation; api-even; na-not; tvaya-by you; purah-in the presence; praptah-attained; param-after; drishtah-seen; tapobhih-with austerities; hridi-in the heart; yah-who; kshaŽam-for a moment.

 

 

†††† At first you made a great endeavor to find the Supreme Personality of Godhead, but you could not find Him. Then, by performing austerities you were able to see Him for a moment in your heart.

 

Text 52

 

tat satyam asi krishŽasya

†††† tvam eva nitaram priyah

aho nunam sa eva tvam

†††† lila-nana-vapur-dharah

 

†††† tat-this; satyam-the truth; asi-are; krishŽasya-of Lord KrishŽa; tvam-you; eva-certainly; nitaram-greatly; priyah-dear; aho-ah!; nunam-certainly; sah-He; eva-certainly; tvam-you; lila-for pastimes; nan-various; vapuh-forms; dharah-assuming.

 

 

†††† The truth is that you are very dear to Lord KrishŽa. Indeed, you are the Supreme Personality of Godhead, KrishŽa, who assumes many different forms for His pastimes.

 

 

Text 53

 

shri-parikshid uvaca

 

ittham mahatmyam udgayan

†††† vistarya brahmaŽo 'sakrit

shakra-proktam sva-drishtam ca

†††† bhaktyasit tam naman munih

 

shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; ittham-in this way; mahatmyam-the glorification; udgayan-chanting; vistarya-expanding; brahmaŽah-of Brahma; asakrit-repeatedly; sakra-by Indra; proktam-spoken; sva-by himself; drishtam-seen; ca-also; bhaktya-with devotion; asit-was; tam-to him; naman-bowing down; munih-the sage.

 

 

†††† Shri Parikshit said: Again and again singing Brahma's glories, which Indra had described, and which he now personally saw, Narada bowed down before Brahma with great devotion.

 

Text 54

 

shriŽvann eva sa tad-vakyam

†††† daso 'smiti muhur vadan

catur-vaktro 'sta-karŽanam

†††† pidhane vyagratam gatah

 

†††† shriŽvan-listening; eva-certainly; sah-he; tat-of him; vakyam-to the words; dasah-a servant; asmi-I am; iti-thus; muhuh; repeatedly; vadan-saying; catuh-four; vaktrah-mouths; asta-eight; karaŽam-ears; pidhane-covering; vyagratam-agitation; gatah-attained.

 

 

†††† As he heard Narada's words, Brahma became very agitated. Covering his eight ears, through his four mouths he said, "I am only a servant," again and again.

 

 

Text 55

 

ashravya-shravaŽaj jatam

†††† kopam yatnena dharayan

sva-putram naradam praha

†††† sakshepam catur-ananah

 

†††† asravya-what should not be heard; sravanat-because of hearing; jatam-produced; kopam-anger; yatnena-with effort; dharayan-restraining; sva-to his own; putram-son; naradam-Narada; praha-spoke; sa-with; akshepam-censure; catuh-ananah-four-faced Brahma.

 

 

†††† Restraining with great effort the anger these unbearable words created within him, four-faced Brahma rebuked his son Narada.

 

Text 56

 

shri-brahmovaca

 

aham na bhagavan krishŽa

†††† iti tvam kim pramaŽatah

yuktitash ca mayabhikshŽam

†††† bodhito 'si na balyatah

 

†††† shri-brahma-Shri Brahma; uvaca-said; aham-I; na-am not; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; krishŽah-KrishŽa; iti-thus; tvam-you; kim-whether?; pramanatah-from the Vedic revelation; yuktitah-from logic; ca-and; maya-from me; abhiksnam-repeatedly; badhitah-understood; asi-you have; na-not; balyatah-since childhood.

 

 

†††† Shri Brahma said:I am not the Supreme Personality of Godhead, KrishŽa. From your earliest childhood have you not repeatedly learned this from the Vedic scriptures, from common-sense logic, and from my own explanations?

 

 

Text 57

 

tasya shaktir maha-maya

†††† dasiveksha-pathe sthita

srijatidam jagat pati

†††† sva-guŽaih samharaty api

 

†††† tasya-of Him; shaktih-the potency; maha-maya-Maha-maya; dasi-a maidservant; iva-like; iksha-of the eyes; pathe-in the pathway; sthita-standing; srijati-creates; idam-this; jagat-material universe; pati-maintains; sva-own; guŽaih-with the three modes of nature; samharati-destroys; api-also.

 

 

†††† His potency is Maha-maya. In His eyes Maha-maya is like a ćmaidservant who, employing the three modes of nature, creates, maintains, and destroys the material universe.

 

Text 58

 

tasya eva vayam sarve 'py

††† adhina mohitas taya

tan na krishŽa-kripa-lesha-

†††† syapi patram avehi mam

 

†††† tasya-of that maha-maya; eva-certainly; vayam-we; sarve-all; api-also; adhinah-under the dominion; mohitah-bewildered; taya-by her; tat-therefore; na-not; krishŽa-of Lord KrishŽa; kripa-of the mercy; lesasya-of a small portion; api-even; patram-the object; avehi-you should know; mam-me.

 

 

†††† All of us are bewildered by this Maha-maya. We are very firmly under her control. For this reason you should know that I have not received even a small portion of Lord KrishŽa's mercy.

 

 

Texts 59 and 60

 

 

tan mayayaiva satatam

†††† jagato 'ham guruh prabhuh

pitamahash ca krishŽasya

†††† nabhi-padma-samudbhavah

 

tapasvy aradhakas tasyety

†††† adyair guru-madair hatah

brahmaŽdavashyakapara-

†††† vyaparamarsha-vihvalah

 

†††† tat-of Him; mayaya-by the illusory potency; satatam-continually; jagatah-of the universe; aham-I am; guruh-the spiritual leader; prabhuh-the controller; pitamahah-the grandfather; ca-also; krishŽasya-of Lord KrishŽa; nabhi-of the navel; padma-of the lotus; samudbhavah-born; tapasvi-a great ascetic; aradhakah-a great worshiper; tasya-of Him; iti-thus; adyaih-beginning with; guru-great; madaih-by illusions; hatah-destroyed; brahmaŽda-to the universe; avasyaka-essential; apara-endless; vyapara-with duties; amarsha-with anger; vihvalah-agitated.

 

 

†††† I continually think:"I am the great spiritual leader, the supreme controller, and the grandfather of this universe. I was personally born from the lotus flower sprouted from the navel of Lord KrishŽa. I am a performer of great austerities. I am a great devotee of Lord KrishŽa."In this way Lord KrishŽa's illusory potency Maya destroys me with intense pride. In addition to that I am always angry, overwhelmed by the endless duties I must perform to maintain the universe.

 

 

Text 61

 

bhuta-prayatma-lokiya-

†††† nasha-cinta-niyantritah

sarva-grasi-maha-kalad

†††† bhito muktim param vriŽe

 

†††† bhuta-birth; praya-and death; atma-my; lokiya-of the world; nasa-destruction; cinta-niyantritah-filled with anxiety; sarva-everything; grasi-devouring; maha-great; kalat-of time; bhitah-frightened; muktim-liberation; param-ultimate; vrne-I aspire.

 

 

†††† I am anxious that someday my planet will be destroyed. Afraid of all-devouring time, I pray for ultimate liberation.

 

Text 62

 

tad-artham bhagavat-pujam

†††† karayami karomi ca

avaso jagad-ishasya

†††† tasya va na kva vidyate

 

†††† tat-of this; artham-for the purpose; bhagavat-of the Supreme Lord; pujam-the worship; karayami-I cause to do; karomi-I personally perform; ca-also; avasah-residence; jagat-isasya-of the master of the universe; tasya-of Him; va-or; na-not; kva-where?; vidyate-is.

 

 

†††† Only for this purpose I worship the Supreme Personality of Godhead and I cause others to worship Him. (You may say that the Supreme Personality of Godhead personally resides on my planet, but I say:) Where does the Supreme Personality of Godhead not reside?

 

 

Text 63

 

veda-pravartanayasau

†††† bhagam grihŽati kevalam

svayam sampadita-preshtha-

†††† yajnasyanugrahaya ca

 

†††† veda-the Vedas; pravartanaya-to preach the message; asau-He; bhagam-the offerings; grihnati-accepts; kevalam-only; svayan-personally; sampadita-eshtablished; preshtha-most dear; yajnasya-sacrifice; anugrahaya-for the mercy; ca-and.

 

 

†††† He personally accepts the sacrificial offerings here only to firmly establish the Vedic revelation and also to bestow mercy on the dear devotees who make offerings to Him. (He does not do it to bestow mercy on me.)

 

Text 64

 

vicaracarya buddhyasva

†††† sa hi bhakty-eka-vallabhah

kripam tanoti bhakteshu

†††† nabhakteshu kadacana

 

†††† vicara-please consider; acarya-O spiritual master Narada; ćbuddhyasva-please understand; sah-He; hi-indeed; bhakti-of devotion; eka-only; vallabhah-is fond; kripam-mercy; tanoti-gives; bhaktesu-to the devotees; na-not; abhaktesu-to the non-devotees; kadacana-at any time.

 

 

†††† O Narada Acarya, think for a moment. You should know that the Lord is pleased only by devotion. He gives His mercy only to the devotees, never to the non-devotees.

 

 

Text 65

 

bhaktir dure 'stu tasmin me

†††† naparadha bhavanti cet

bahu-manye tad atmanam

†††† naham agahsu rudravat

 

†††† bhaktih-devotion; dure-far away; astu-is; tasmin-for Him; me-of me; na-not; aparadhah-offenses; bhavanti-are; cet-if; bahu-manye-I consider highly; tat-that; atmanam-myself; na-not; aham-I; agahsu-in sins; rudra-Shiva; vat-like.

 

 

†††† I am very far from having any devotion to the Lord. If I somehow avoid offending Him I think I am doing very well indeed. The Lord does not forgive my offenses as He forgives the sins of Shiva.

 

Text 66

 

mad apta-vara-jato 'sau

†††† sarva-lokopatapakah

hiraŽyakashipur dushto

†††† vaishŽava-droha-tat-parah

 

†††† mat-from me; apta-obtained; vara-benedictions; jatah-manifested; asau-he; sarva-all; loka-the worlds; upatapakah-tormenting; hiranyakasipuh-Hiranyakasipu; dushtah-wicked; vaishŽava-to the VaishŽavas; droha-tat-parah-an enemy.

 

 

†††† One time I gave benedictions to a demon named HiraŽyakashipu, who became an enemy of the devotees and proceeded to torment the entire world.

 

 

Text 67-70

 

shriman-nrisimha-rupeŽa

†††† prabhuna samhrito yada

tadaham sa-pairvaro

†††† vicitra-stava-patavaih

 

stuvan sthitva bhayad dure

†††† 'panga-drishtyapi nadritah

prahladasyabhisheke tu

†††† vritte tasmin prasadatah

 

shanair upasrito 'bhyarŽam

†††† adishto 'ham idam rusha

maivam varo 'suraŽam te

†††† pradeyah padmasambhava

 

tathapi ravaŽadibhyo

†††† dushtebhyo 'ham varan adam

ravaŽasya tu yat karma

†††† jihva kasya griŽati tat

 

†††† shrimat-nrisimha-of Shri Nrisimha; rupena-in the form; prabhuna-by the Lord; samhritah-killed; yada-when; tada-then; aham-I; sa-with; parivarah-my associates; vicitra-wonderful; stava-with prayers; patavaih-expert; stuvan-praying; sthitva-standing; bhayat-out of fear; dure-far away; apanga-sidelong; drishtya-with a glance; api-even; na-not; adrtah-recognized; prahladasya-of Prahlada; abhiseke-during the coronation ceremony; tu-indeed; vritte-performed; tasmin-in that; prasadatah-out of mercy; sanaih-slowly; upasrtah-approached; abhyarŽam-nearby; adishtah-instructed; aham-I was; idam-this; rusa-with anger; ma-don't; evam-in this way; varah-benediction; asuraŽam-to the demons; te-by you; pradeyah-should be given; padmasambhava-O Brahma, born from the lotus; tatha api-nevertheless; ravana-with Ravana; adibhyah-beginning; dustebhyah-to many demons; aham-I; varan-many benedictions; adam-have given; ravanasya-of Ravana; tu-indeed; yat-which; karma-actions; jihva-the tongue; kasya-of whom?; grnati-can describe; tat-that.

 

 

†††† When the Lord, in His form of Shri Nrisimha, killed that demon, I and my companions, staying far away out of fear, spoke many eloquent prayers to the Lord, but He refused to recognize us even with a momentary sidelong glance. Later, during the coronation ceremony of Maharaja Prahlada, He kindly approached me and angrily ordered: "Do not give any more benedictions like this to the demons!" In spite of this order I have since given many benedictions to RavaŽa and many other demons. Whose tongue has the power to describe the sins of RavaŽa?

 

Text 71

 

maya dattadhikaraŽam

†††† shakradinam maha-madaih

sada hata-vivekanam

†††† tasminn agamsi samsmara

 

†††† maya-by me; datta-given; adhikaraŽam-their posts; sakra-with Indra; adinam-beginning; maha-great; madaih-with pride; sada-always; hata-destroyed; vivekanam-discrimination; tasmin-in this; agamsi-sins; samsmara-you may remember.

 

 

†††† You may remember how I gave administrative posts to Indra and many others whose good sense became completely destroyed by their inflated pride.

 

 

Text 72

 

vrishti-yuddhadinendrasya

†††† govardhana-makhadishu

nandaharaŽa-vaŽiya-

†††† dhenv-adanadinappateh

 

†††† vrishti-rains; yuddha-battle; adina-beginning with; indrasya-of Indra; govardhana-in the Govardhana; makha-sacrifice; adisu-beginning with; nanda-of Nanda Maharaja; aharaŽa-the kidnaping; vaniya-in the forest; dhenu-of the cows; adana-taking; adina-beginning with; ap-pateh-of Varuna, the king of the waters.

 

 

†††† Indra offended the Lord by showering incessant rains on the Govardhana sacrifice, by fighting with the Lord over the parijata flower, and in many other ways also. VaruŽa, the king of the waters, kidnaped Nanda Maharaja, stole the cows from the forest, and committed many other offenses.

 

Text 73

 

yamasya ca tad-acaryat-

†††† maja-durmaraŽadina

kuverasyapi dusceshta-

†††† shankhacuda-kritadina

 

†††† yamasya-of Yamaraja; ca-also; tat-of Him; acarya-of the teacher; atmaja-of the son; durmaraŽa-a terrible death; adina-beginning with; kuverasya-of Kuvera; api-also; dusceshta-wicked; sankhacuda-with Sankhacuda; adina-beginning.

 

 

†††† Yama terribly killed the son of the Lord's teacher, and Kuvera is partly responsible for the sins of his follower, the demon Shankhacuda.

 

 

Text 74

 

adho loke tu daiteya

†††† vaishŽava-droha-kariŽah

sarpash ca sahaja-krodha-

†††† dushta kaliya-bandhavah

 

†††† adhah-in the lower; loke-worlds; tu-indeed; daiteyah-the demons; vaishŽava-of the devotees; droha-karinah-the enemies; sarpah-the serpents; ca-also; sahaja-naturally; krodha-angry; dushtah-wicked; kaliya-of Kaliya; bandhavah-the relatives.

 

 

†††† Also, in the lower worlds the demons and the angry serpents who are relatives of Kaliya-naga have become enemies of the VaishŽavas.

 

Text 75

 

sampraty api maya tasya

†††† svayam vatsas tatharbhakah

vrindavane palyamana

†††† bhojane mayaya hritah

 

†††† samprati-now; api-even; maya-by me; tasya-of Him; svayam-personally; vatsah-the calves; tatha-and; arbhakah-boys; vrndavane-in Vrndavana; palyamanah-being protected; bhojane-during lunch; mayaya-by my illusory potency; hritah-were kidnaped.

 

 

†††† When KrishŽa stopped for lunch I used my illusory potency to kidnap the boys and calves personally protected by Him in Vrindavana.

 

 

Text 76

 

tato vikshya mahashcaryam

†††† bhita stutva namann api

dhrishto 'ham vancitas tena

†††† gopa-balaka-lilaya

 

††† tatah-then; vikshya-seeing; maha-a great; ascaryam-wonder; bhitah-frightened; stutva-offering prayers; naman-bowing down; api-also; dhritah-impudent; aham-I; vancitah-was cheated; tena-by Him; gopa-cowherd; balaka-of a boy; lilaya-by the pastimes.

 

 

†††Then I saw something very wonderful. Frightened, I bowed down before Him and offered prayers. I arrogantly offended Him, and He responded by cheating me with His pastimes of a cowherd boy.

 

Text 77

 

tasya svabhavikasyabja-

†††† prasadekshaŽa-matratah

ishtah svam bahu-manye sma

†††† tat-priya-vraja-bhu gateh

 

††† tasya-of Him; svabhavikasya-by nature; abja-lotus; prasada-of mercy; ikshaŽa-by a glance; ma tratah-only; ishtah-desired; svam-own; bahu-manye sma-considered very great; tat-of Him; priya-dear; vraja-of Vraja; bhu-to the land; gateh-because of having gone.

 

 

†††† Because I was able to enter His dearmost land of Vraja, and because I was able to obtain His merciful lotus glance, I thought that at that moment my life was all-perfect and all-successful.

 

 

Text 78

 

tatratmanash cira-sthitya-

†††† paradhah syur iti trasan

apasaram kim anyais tan

†††† nijasaubhagya-varŽaŽaih

 

†††† tatra-there; atmanah-of myself; cira-by a long; sthitya-ćstay; aparadhah-offenses; syuh-may be; iti-thus; trasan-fearing; apasaram-departure; kim-what is the need; tat-then; nija-own; asaubhagya-of misfortune; varŽaŽaih-with narrations.

 

 

†††† Fearing that I would commit many more offenses if I stayed, I left Vraja. What is the use of saying anything more about my misfortunes?

 

Text 79

 

atha brahmaŽda-madhye 'smin

†††† tadrin nekshe kripaspadam

vishŽoh kintu mahadeva

†††† eva khyatah sakheti yah

 

†††† atha-therefore; brahmaŽda-of the universe; madhye-in the midst; asmin-in this; tadrk-like this; na-not; ikshe-I see; kripa-of mercy; aspadam-the object; vishŽoh-of Lord VishŽu; kintu-however; mahadevah-Shiva; eva-certainly; khyatah-is celebrated; sakha-the friend; iti-thus; yah-who.

 

 

†††† Shiva is famous as the personal friend of Lord VishŽu. In this universe I do not see anyone who is the object of the Lord's mercy as Shiva.

 

 

Text 80

 

yash ca shri-krishŽa-padabja-

†††† rasenonmaditah sada

avadhirita-sarvartha-

†††† paramaishvarya-bhogakah

 

†††† yah-who; ca-also; shri-krishŽa-of Lord Shri KrishŽa; pada-feet; abja-of the lotus flower; rasena-by the nectar; unmaditah-intoxicated; sada-always; avadhirita-rejected; sarva-all; artha-materialistic goals of life; parama-supreme; aishvarya-power and opulence; bhogakah-and many varieties of sense-pleasures.

 

 

†††† Always intoxicated by the sweet nectar of Shri KrishŽa's lotus feet, Shiva has lost all interest in material goals, in supreme power and opulence, and in varieties of sense-pleasure.

 

Text 81

 

asmadrisho vishayino

†††† bhogasaktan hasann iva

dhusturarkasthi-mala-dhrig

†††† nagno bhasmanulepanah

 

†††† asmadrishah-like us; visayinah-sense-enjoyers; bhoga-to sense-gratification; asaktan-attached; hasan-laughing; iva-as if; dhustura-dhustura seeds; arka-arka leaves; asthi-of bones; mala-a garland; dhrik-wearing; nagnah-naked; bhasma-with ashes; anulepanah-anointed.

 

 

†††† Eating Dhustura seeds and arka leaves, decorated with a garland of skulls, and his naked body smeared with ashes, Shiva laughs at materialists like myself, who are addicted to sense-pleasures.

 

 

Text 82

 

viprakirŽa-jata-bhara

†††† unmatta iva ghurŽate

tatha sva-gopanasaktah

†††† krishŽa-padabja-saucajam

gangam murdhni vahan harshan

†††† nrityamsh ca layate jagat

 

††† viprakirŽa-disheveled; jata-matted hair; bharah unmattah-a madman; iva-like; ghurnate-staggers about; tatha-then; sva-himself; gopana-concealing; asaktah-attached; krishŽa-of Lord KrishŽa; pada-feet; abja-of the lotus; sauca-from the washing; jam-produced; gangam-the Ganges River; murdhni-on his head; vahan-carrying; harshat-out of happiness; nrityan-dancing; ca-also; layate-becomes destroyed; jagat-the universe.

 

 

†††† Wearing matted locks of disheveled hair, and eager to conceal his actual nature, he staggers about like a madman. On his head he happily carries the Ganges, which has washed the lotus feet of Lord KrishŽa. When he dances he destroys the universe.

 

Text 83

 

krishŽa-prasadat tenaiva

†††† madrisham adhikariŽam

abhishtarpayitum muktis

†††† tasya patnyapi shakyate

 

†††† krishŽa-of Lord KrishŽa; prasadat-because of the mercy; tena-by him; eva-certainly; madrisham-like us; adhikarinam-of the demigods; abhishta-desired; arpayitum-to be given; muktih-liberation; tasya-of him; patnya-by the wife; api-even; sakyate-is able.

 

 

†††† Lord KrishŽa is so kind to him that not only does he have the power to grant the most valuable liberation to demigods like myself, but even his wife has that power.

 

 

Text 84

 

aho sarve 'pi te muktah

†††† shivaloka-nivasinah

muktas tat-kripaya krishŽa-

†††† bhaktash ca kati nabhavan

 

†††† aho-ah!; sarve-all; api-even; te-they; muktah-are liberated; sivaloka-of Shivaloka; nivasinah-the residents; ćmuktah-liberated; tat-of him; kripaya-by the mercy; krishŽa-of Lord KrishŽa; bhaktah-devotees; ca-also; kati-how many?; na-not; abhavan-have become.

 

 

†††† Ah! All the residents of Shivaloka are liberated souls. By Shiva's mercy how many of them are not only liberated, but are now pure devotees of Lord KrishŽa?

 

Text 85

 

krishŽac chivasya bhedeksha

†††† maha-dosha-kari mata

ago bhagavata svasmin

†††† kshamyate na shive kritam

 

†††† krishŽat-from Lord KrishŽa; sivasya-of Shiva; bheda-of a difference; iksha-the sight; maha-a great; dosa-fault; kari-doing; mata-is considered; agah-sins; bhagavata-by the Supreme Personality of Godhead; svasmin-to Himself; kshamyate-forgiven; na-not; sive-to Shiva; kritam-performed.

 

 

†††† To consider Shiva different from Lord KrishŽa is a great offense. The Supreme Personality of Godhead may forgive offenses committed to Him, but He does not forgive those committed against Shiva.

 

 

Text 86

 

shiva-datta-varonmattat

†††† tripureshvarato bhayat

tatha vrikasuradesh ca

†††† sankatam paramam gatah

shivah samuddhrito 'nena

†††† harshitash ca vaco-'mritaih

 

†††† siva-by Shiva; datta-given; vara-a benediction; unmattat-maddened; tripureshvaratah-from Tripurasura; bhayat-fearful; tatha-also; vrkasura-with Vrkasura; adeh-beginning; ca-also; sankatam-danger; paramam-great; gatah-attained; sivah-Shiva; samuddhritah-was rescued; anena-by Him; harshitah-pleased; ca-also; vacah-with words; amritaih-as sweet as nectar.

 

 

†††† When Tripureshvara, Vrikasura, and other demons maddened by benedictions he gave them, placed Shiva in a very dangerous position, Lord KrishŽa at once rescued him and comforted him with words as sweet as nectar.

 

Text 87

 

tad-antaranga-sad-bhaktya

†††† krishŽena vasha-vartina

svayam aradhyate casya

†††† mahatmya-bhara-siddhaye

 

†††† tat-of him; antaranga-confidential; sat-transcendental; ćbhaktya-by devotion; krishŽena-by Lord KrishŽa; vasa-vartina-under the dominion; svayam-personally; aradhyate-is worshiped; ca-also; asya-of him; mahatmya-of the glory; bhara-of the abundance; siddhaye-for the perfection.

 

 

†††† Conquered by the intimate love of His devotee, Lord KrishŽa personally worships Shiva just to glorify him.

 

 

Texts 88 and 89

 

 

tishthatapi svayam sakshat

†††† krishŽenamrita-manthane

prajapatibhir aradhya

†††† sa gauri-praŽa-vallabhah

 

samanayya visham ghoram

†††† payayitva vibhushitah

maha-mahima-dharabhir

†††† abhishiktash ca tat sphutam

 

†††† tishthata-standing; api-also; svayam-personally; sakshat-directly; krishŽaena-by Lord KrishŽa; amrita-of nectar; manthane-in the churning; prajapatibhih-by the prajapatis; aradhya-worshiped; sah-he; gauri-of Gauri; praŽa-to the life; vallabhah-dear; samanayya-bringing; visam-the poison; ghoram-terrible; payayitva-causing to drink; vibhusitah-decorated; maha-great; mahima-of glory; dharabhih-with streams; abhisiktah-showered; ca-also; tat-that; sphutam-clearly.

 

 

†††† Lord KrishŽa personally asked Shiva to drink the terrible poison produced from the churning of nectar. In this way Shiva became worshiped by the Prajapatis, and showered with streams of great glory.

 

 

Text 90

 

puraŽany eva gayanti

†††† dayalutvam harer hare

jnayate hi tvayapy etat

†††† param ca smaryatam mune

 

†††† puraŽani-the PuraŽas; eva-certainly; gayanti-sing; dayalutvam-the mercifulness; hareh-of Lord Hari; hare-to Shiva; jnayate-is known; hi-indeed; tvaya-by you; api-also; etat-this; param-further; ca-also; smaryatam-should be remembered; mune-O sage.

 

 

†††† The PuraŽas sing of the mercy of Lord KrishŽa to Shiva. You know this already. O sage, please remember his glories.†††

 

Text 91

 

shri-parikshid uvaca

 

gurum praŽamya tam gantum

†††† kailasam girim utsukah

alakshyoktah punas tena

†††† sva-putrah putra-vatsale

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; gurum-to his spiritual master; praŽamya-offering obeisances; tam-to him; gantum-to go; kailasam-to Kailasa; girim-mountain; punah-again; tena-by him; sva-putrah-his son; putra-to your son; vatsale-O affectionate one.

 

 

†††† Shri Parikshit said:O affectionate mother, Narada offered obeisances to his spiritual master and was about to depart for Kailasa Hill when Brahma glanced at his son and said:

 

 

Text 92

 

shri-brahmovaca

 

kuvereŽa puraradhya

†††† bhaktya rudro vashi-kritah

brahmaŽdabhyantare tasya

†††† kailase 'dhikrite girau

 

††† shri-brahma-Shri Brahma; uvaca-said; kuvereŽa-by Kuvera; pura-formerly; aradhya-worshiped; bhaktya-with devotion; rudrah-Shiva; vasi-kritah-under the control; brahmaŽda-the material universe; abhyantare-within; tasya-of him; kailase-in Kailasa; adhikrite-appointed; girau-on the mountain.

 

 

†††† Shri Brahma said:Submissive to the loving service of Kuvera, Shiva resides in Kuvera's place on Mount Kailasa in the material universe.

 

Text 93

 

tad-vidik-pala-rupena

†††† tad-yogya-parivarakah

vasaty aviskrita-svalpa-

†††† vaibhavah sann uma-patih†††

 

†††† tat-of that; vidik-direction; pala-of the protector; rupena-in the form; tat-for him; yogya-appropriate; parivarakah-with associates; vasati-resides; aviskrita-manifested; svalpa-small; vaibhavah-opulence; san-being so; uma-patih-Shiva, the husband of Uma.

 

 

†††† Assuming the role of the protector of the northern direction, Shiva resides there, surrounded by his associates, and keeping very little material wealth.

 

 

Text 94

 

yatha hi krishŽo bhagavan

†††† madrisham bhakti-yantritah

mama loke svaradau ca

†††† vasaty ucita-lilaya

 

†††† yatha-as; hi-indeed; krishŽah-KrishŽa; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; madrisham-of those like myself; bhakti-by devotion; yantritah-controlled; mama-of me; loke-on the planet; svara-adau-beginning with Svargaloka; ca-also; vasati-resides; ucita-appropriate; lilaya-with pastimes.

 

 

†††† The Supreme Personality of Godhead KrishŽa becomes conquered by the loving service of devotees like myself, and for this reason He resides on my planet, on Svargaloka, and in many other places as well, and enjoys suitable pastimes there. (In the same way Shiva resides in Kailasa because of the devotion of Kuvera.)

 

Text 95

 

atha vayu-puraŽasya

†††† matam etad bravimy aham

 

shri-mahadeva-lokas tu

†††† saptavaraŽato bahih

nityah sukhamayah satyo

†††† labhyas tat-sevakottamaih

 

†††† atha-now; vayu-puraŽasya-of the Vayu PuraŽa; matam-the opinion; etat-this; bravimi-speak; aham-I; shri-mahadeva-of Shiva; lokah-the planet; tu-indeed; sapta-seven; avaraŽatah-the coverings; bahih-outside; nityah-eternal; sukhamayah-full of bliss; satyah-transcendental; labhyah-attainable; tat-of him; sevaka-of servants; uttamaih-by the best.

 

 

†††† I quote the opinion of Vayu PuraŽa:

 

†††† "The planet of Shiva is beyond the seven-fold coverings of the material world. It is eternal, transcendental, and full of bliss. Only the greatest servants of Shiva may enter it."

 

 

Text 96

 

samana-mahima-shrimat-

†††† parivara-gaŽavritah

maha-vibhutiman bhati

†††† sat-paricchada-maŽditah

 

†††† smana-equal; mahima-splendor; shrimat-and glory; parivara-of associates; gaŽa-by hosts; avritah-surrounded; maha-great; vibhuti-opulences; man-possessing; bhati-is manifested; sat-transcendental; paricchada-with garments and ornaments; maŽditah-decorated.

 

 

†††† In that place Shiva is decorated with splendid transcendental garments and ornaments. There He is the master of great powers and opulences, and there he is surrounded by many associates as splendid and glorious as he.

Text 97

 

shrimat-sankarshaŽam svasmad

†††† abhinnam tatra so 'rcayan

nijeshta-devatatvena

†††† kim va natanute 'dbhutam

 

†††† shrimat-full of all powers and opulences; sankarshaŽam-Lord SankarshaŽa; svasmat-than himself; abhinnam-not different; tatra-there; sah-he; arcayan-worshiping; nija-own; ishta-worshipable; devatatvena-as the Deity; kim-whether?; va-or; na-not; atanute-manifests; adbhutam-wonder.

 

 

†††† In that place, even though the two of them are not different, Shiva worships the supremely powerful and opulent Lord SankarshaŽa as his chosen Deity. Is this not very wonderful?

 

 

Text 98

 

tatra gantum bhavan chaktah

†††† shri-shive shuddha-bhaktiman

abhigamya tam ashritya

†††† kripam krishŽasya pashyatu

 

†††† tatra-there; gantum-to go; bhavan-you; shaktah-are able; shri-sive-for Shri Shiva; suddha-pure; bhaktiman-devotee; abhogamya-approaching; tam-of him; ashritya-taking shelter; kripam-the mercy; krishŽasya-of Lord KrishŽa; pasyatu-may see.

 

 

†††† Because you are a pure devotee of Shiva you have the power to go there. Go, take shelter of Shiva, and see how he is the object of Lord KrishŽa's mercy.

 

Text 99

 

shri-parikshid uvaca

 

ity evam shikshito matah

†††† shiva-krishŽeti kirtayan

naradah shivalokam tam

†††† prayatah kautukad iva

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; iti-thus; evam-in this way; sikshitah-instructed; matah-O mother; siva-Shiva; krishŽa-and KrishŽa; iti-thus; kirtayan-glorifying; naradah-Narada; sivalokam-to Shivaloka; tam-to that place; prayatah-went; kautukat-eagerly; iva-as if.

 

 

†††† Shri Parikshit said:O mother, instructed in this way, and chanting the holy names of Shiva and KrishŽa, Narada eagerly went to Shivaloka.

 

 

Chapter Three: Prapancatita (Beyond the Material World)

 

 

Texts 1-3

 

 

shri-parikshid uvaca

 

bhagavantam haram tatra

†††† bhavavishtataya hareh

nrityantam kirtayantam ca

†††† krita-sankarshaŽarcanam

 

bhrisham nandishvaradimsh ca

†††† shlaghamanam nijanugan

pritya sa-jaya-shabdani

†††† gita-vadyani tanvatah

 

devim comam prashamsantam

†††† karatalishu kovidam

durad drishtva munir hrishto

†††† 'namad vinam ninadayan

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; bhagavantam-Lord; haram-Shiva; tatra-there; bhava-with ecstatic love; avishtataya-with the condition of being filled; hareh-for Lord KrishŽa; nrityantam-dancing; kirtayantam-glorifying; ca-also; krita-performed; sankarshaŽa-of Lord SankarshaŽa; arcanam-worship; bhrsam-greatly; nandishvara-with Nandishvara; adin-beginning; ca-and; shlaghamanam-praising; nija-his own; anugan-followers; pritya-with love; sa-with; jaya-of "victory!"; savdani-sounds; gita-singing; vadyani-and instrumental music; tanvatah-manifesting; devim-the goddess; ca-also; umam-Uma; prasamsantam-praising; karatalisu-at playing the karatalas; kovindam-expert; durat-from far away; drishtva-seeing; munih-the sage; hrishtah-jubilant; anamat-bowed down; vinam-the vina; ninadayan-playing.

 

 

†††† Seeing Lord Shiva who, rapt in love for KrishŽa, was singing and dancing as He worshiped Lord SankarshaŽa, and who was also praising his followers, headed by Nandishvara, as they were singing, playing musical instruments, and joyfully calling out, "Jaya! Jaya!", and who was also praising Goddess Uma as she was expertly playing the karatalas, the sage Narada became happy, sounded his viŽa and bowed down to offer respect.††††††

 

 

Text 4

 

paramanugrihito 'si

†††† krishŽasyeti muhur muhuh

jagau sarvam ca pitroktam

†††† su-svaram samakirtayat

 

†††† parama-the great; anugrihitah-object of mercy; asi-you are; krishŽasya-of Lord KrishŽa; iti-thus; muhuh-again; muhuh-and again; jagau-sang; sarvam-everything; ca-also; pitra-by his father Brahma; uktam-said; su-with a melodious; svaram-voice; ćsamakirtayat-glorified.

 

 

†††† Again and again Narada sang, "You are the great object of Lord KrishŽa's mercy!" Repeating his father's words, Narada glorified Shiva in a melodious voice.

 

 

Texts 5 and 6

 

 

atha shri-rudra-padabja-

†††† reŽu-sparshana-kamyaya

samipe 'bhyagatam devo

†††† vaikuŽthasya priyam munim

 

akrishyashlishya sammattah

†††† shri-krishŽa-rasa-dharaya

bhrisham papraccha kim brushe

†††† brahma-putreti sadaram

 

†††† atha-then; shri-rudra-of Lord Shiva; pada-feet; abja-of the lotus; renu-the dust; sparsana-to touch; kamyaya-with a desire; samipe-near; abhyagatam-approached; devah-the lord; vaikuŽthasya-of Lord KrishŽa; priyam-the dear; munim-sage; akrisya-pulling; aslisya-embracing; sammattah- intoxicated; shri-krishŽa-of Shri KrishŽa; rasa-of the nectar mellows of devotional love; dharaya-by the flooding stream; bhrsam- greatly; papraccha-asked; kim-what? bruse-are you saying; brahma-of Brahma; putra-O son; iti-thus; sa-with; adaram- respect.

 

 

†††† When, eager to touch the dust of Shri Shiva's lotus feet, the sage dear to KrishŽa approached him, the demigod, intoxicated by the flooding nectar stream of love for Shri KrishŽa, pulled the sage to him, embraced him, and respectfully said, "O son of Brahma, what are you saying?"

 

 

Texts 7-9

 

 

tatah shri-vaishŽava-shreshtha-

†††† sambhashaŽa-rasaplutam

santyakta-nritya-kutukam

†††† mita-priya-janavritam

 

parvati-praŽa-natham tam

†††† vrishyam virasanena sah

asinam praŽaman bhaktya

†††† pathan rudra-sad-angakam

 

jagadishatva-mahatmya-

†††† prakashana-paraih stavaih

astaud vivritya tasmimsh ca

†††† jagau krishŽa-kripa-bharam

 

†††† tatah-then; shri-vaishŽava-of the VaishŽavas; shreshtha-with the best; sambhasana-conversation; ćrasa-with the nectar; aplutam-flooded; santyakta-abandoned; nritya-to dance; kutukam-eagerness; mita-with a few; priya-jana-intimate associates; avritam-surrounded; parvati-of Parvati; praŽa-of the life; natham-the master; tam-him; vrsyam-on a seat of kusa grass; vira-asanena-in the yoga posture virasana; sah-he; asinam-seated; praŽaman- offering obeisances; bhaktya-with devotion; pathan-reciting; rudra-sad-angakam-prayers to Lord Shiva; jagadisatva-as the master of the universe; mahatmya- glorification;prakashana-manifesting; paraih-devoted; stavaih-with prayers; astaut-prayed; vivirtya-manifesting; tasmin-in him; jagau-sang; krishŽa-of Lord KrishŽa; kripa-of the mercy; bharam-the abundance.

 

 

†††† When, by conversing with Narada, the best of VaishŽavas, Shiva, who is the lord of Parvati's life, became plunged in the nectar of transcendental bliss, stopped his ecstatic dancing, retired with a few intimate associates, and sat in the virasana yoga-posture on a kusha-grass seat, with great devotion Narada bowed down to offer respect to him and recited many prayers describing his glory as the master of the universe. Then he sang of Lord KrishŽa's great mercy to Shiva.

 

Text 10

 

karŽau pidhaya rudro 'sau

†††† sa-krodham avadad bhrisham

sarva-vaishŽava-murdhanyo

†††† vishŽu-bhakti-pravartakah

 

†††† karŽau-his ears; pidhaya-covering; rudrah-Shiva; asau-he; sa-with; krodham-anger; avadat-said; bhrsam-great; sarva-of all; vaishŽava-vaishŽavas; murdhanyah-the best; vishŽu-to Lord KrishŽa; bhakti-of devotion; pravartakah-the preacher.

 

 

†††† Covering his ears, Shiva, the best of all VaishŽavas, the preacher of devotion for Lord VishŽu, very angrily said:

 

 

Text 11

 

na jatu jagad-isho 'ham

†††† napi krishŽa-kripaspadam

param tad-dasa-dasanam

†††† sadanugraha-kamukah

 

†††† na-not; jatu-at any time; jagat-of the universe; isah-the master; aham-I am; na-not; api-also; krishŽa-of Lord KrishŽa; kripa-of the mercy; aspadam-the object; param-greatly; tat-of Him; dasa-of the servants; dasanam-of the servants; sada-always; anugraha-the mercy; kamukah-greedily desiring.

 

 

†††† I have never been the master of the universe, and I am not the object of Lord KrishŽa's mercy. I always yearn for the mercy of ćthe servants of the servants of Lord KrishŽa.

 

Text 12

 

shri-parikshid uvaca

 

sambhranto 'tha munir hitva

†††† krishŽenaikyena tat-stutim

saparadham ivatmanam

†††† manyamano 'bravic chanaih

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; sambhrantah-bewildered; atha-then; munih-the sage; hitva-abandoning; krishŽena-with Lord KrishŽa; aikyena-with equality; tat-stutim-that prayer; sa-with; aparadham-offense; iva-as if; atmanam-himself; manyamanah-considering; abravit-said; sanaih-slowly.

 

 

†††† Shri Parikshit said: Bewildered, Narada stopped his prayer of Shiva's identity with KrishŽa. Thinking himself an offender, he slowly said:

 

 

Text 13

 

shri-narada uvaca

 

satyam eva bhavan vishŽor

†††† vaishŽavanam ca durgamam

nigudham mahima-shreŽim

†††† vetti vijnapayaty api

 

†††† shri-naradah-Shri Narada; uvaca-said; satyam-in truth; eva-certainly; bhavan-your lordship; vishŽoh-of Lord VishŽu; vaishŽavanam-of the VaishŽavas; ca-also; durgamam-the difficult to understand; nigudham-mystery; mahima-of glories; srenim-of the multitude; vetti-you understand; vijnapayati-you explain to others; api-also.

 

 

†††† Shri Narada said: Lord, in truth you both understand and preach the great mystery of the glories of Lord VishŽu and His devotees.

 

Text 14

 

ato hi vaishŽava-shreshthair

†††† ishyate tvad-anugrahah

krishŽash ca mahimanam te

†††† prito vitanute 'dhikam

 

†††† atah-therefore; hi-indeed; vaishŽava-of VaishŽavas; shreshthaih-by the best; isyate-is desired; tvat-of you; anugrahah-the mercy; krishŽah-KrishŽa; ca-also; mahimanam-the glory; te-of you; pritah-pleased; vitanute-expands; adhikam-greatly.

 

 

†††† For this reason the best of VaishŽavas yearn for your mercy and Lord KrishŽa Himself is pleased with you and wholeheartedly ćchants your glories.

 

 

Text 15

 

kati varamsh ca krishŽena

†††† vara vividha-murtibhih

bhaktya bhavantam aradhya

†††† grihitah kati santi na

 

†††† kati-how many? varan-times; ca-also; krishŽena-by Lord KrishŽa; varah-boons; vividha-various; murtibhih-in forms; bhaktya-with devotion; bhavantam-your lordship; aradhya-worshiping; grihitah-took; kati-how many? santi-are; na-not.

 

 

†††† How many times did Lord KrishŽa, assuming many different forms, worship you with devotion? How many benedictions did He take from you?

 

Text 16

 

shri-parikshid uvaca

 

iti shrutva tu sahasa

†††† dhairyam kartum ashaknuvan

lajjito drutam utthaya

†††† naradasya mukham harah

karabhyam pidadhe dharshtyam

†††† mama tan na vader iti

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; iti-thus; shrutva-hearing; tu-indeed; sahasa-at once; dhairyam-peaceful; kartum-to make; asaknuvan-not able; lajjitah-embarrassed; drutam-at once; utthaya-standing up; naradasya-of Narada; mukham-the mouth; harah-Shiva; karabhyam-with both hands; pidadhe-covered; dharshtyam-impudent; mama-of me; tat-this; na-do not; vadeh-speak; iti-thus.

 

 

†††† Shri Parikshit said:Unable to remain peaceful while hearing these words, the embarrassed Shiva suddenly rose from his seat and with both hands covered Narada's mouth. "Don't speak this reckless nonsense about me," he said.

 

 

Text 17

 

anantaram uvacoccaih

†††† sa-vismayam aho mune

durvitarkyataram lila-

†††† vaibhavam drishyatam prabhoh

 

†††† anantaram-afterwards; uvaca-he said; uccaih-in a loud voice; sa-with; vismayam-wonder; aho-O; mune-sage; durvitarkya-inconceivable; lila-of transcendental pastimes; vaibhavam-the opulence; drsyatam-should be seen; prabhoh-of the Supreme Lord.

 

 

†††† Struck with wonder, Shiva loudly said: O sage, you should see ćthe inconceivable power and opulence of the Supreme Lord's transcendental pastimes!

 

Text 18

 

aho vicitra-gambhira-

†††† mahimabdhir mad-ishvarah

vividheshv aparadheshu

†††† nopeksheta kriteshv api

 

†† ††aho-ah! vicitra-wonderful; gambhira-deep; mahima-of glory; abdhih-an ocean; mat-my; ishvarah-Lord; vividhesu-various; aparadhesu-in offenses; na-not; upeksheta-is averse; kritesu-performed; api-even.

 

 

†††† Ah! My Lord is a wonderful deep ocean of transcendental glory. Even though I have many times offended Him, He does not become averse to me.

 

 

Text 19

 

shri-parikshid uvaca

 

paramanandito dhritva

†††† padayor upaveshya tam

naradah paritushtava

†††† krishŽa-bhakti-rasa-plutam

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; parama-ananditah-blissful; dhritva-holding; padayoh-the feet; upavesya-making sit down; tam-him; naradah-Narada; paritushtava-glorified; krishŽa-for Lord KrishŽa; bhakti-of devotion; rasa-by the nectar; plutam-plunged.

 

 

†††† Shri Parikshit said: Filled with bliss, Narada touched Shiva's feet, made him sit down, and continued his glorification of Shiva, who is always plunged in the nectar of devotion to Lord KrishŽa.

 

Text 20

 

shri-narada uvaca

 

naparadhavakashas te

†††† preyasah kashcid acyute

kadacil loka-drishtyapi

†††† jato nasmin prakashate

 

†††† shri-naradah-Shri Narada; uvaca-said; na-not; aparadha-of offenses; avakasah-opportunity; te-of you; preyasah-very dear; kashcit-something; acyute-to the infallible Supreme Personality of Godhead; kadacit-at any time; loka-of the world; drishtya-in the sight; api-even; jatah-is manifested; na-not; asmin-to Him; prakashate-is manifested.

 

 

†††† Shri Narada said:You are very dear to the infallible ćSupreme Personality of Godhead. You have never offended Him. In the eyes of the common people you may seem to have sometimes offended Him but He does not see any offense in you.

 

 

Texts 21-23

 

 

sva-bahu-bala-driptasya

†††† sadhupadrava-kariŽah

maya-baddhaniruddhasya

†††yudhyamanasya cakriŽa

 

hata-prayasya baŽasya

†††† nija-bhaktasya putravat

palitasya tvaya praŽa-

†††† rakshartham shri-harih stutah

 

sadyo hitva svayam prito

†††† dattva nija-svarupatam

bhavat-parshadatam ninye

†††† tam durapam surair api

 

†††† sva-own; bahu-of the arms; bala-of the strength; drptasya-proud; sadhu-to the saintly persons; upadrava-harm; karinah-causing; maya-by mystic power; baddha-bound; aniruddhasya-Aniruddha; yudhyamanasya-being fought; cakrina-by Lord KrishŽa, who wields the Sudarshana cakra; hata-killed; prayasya-almost; banasya-of Banasura; nija-own; bhaktasya-devotee; putra-a son; vat-like; palitasya-protected; tvaya-by you; praŽa-life; raksha-protection; artham-for the purpose; shri-harih-Lord Hari; stutah-offered prayers; sadyah-at once; hitva-abandoning; svayam-Himself; pritah-pleased; dattva-giving; nija-like His own; svarupatam-the state of possessing a form; bhavat-of you; parshadatam-the state of being an associate; ninye-attained; tam-that; durapam-difficult to attain; suraih-by the demigods; api-even.

 

 

†††† When a demon named BaŽa, who was your devotee, who was very proud of the strength of his arms, and who brought many troubles to the saintly devotees, captured and bound Aniruddha with his mystic power, fought with Lord KrishŽa, the holder of the cakra, was almost dead, and was saved by you, who prayed that his life be spared, Lord KrishŽa at once stopped killing him, became pleased with him, gave him a form like His own, and made him your personal associate, a state even the demigods cannot attain.

 

 

Text 24

 

bhavamsh ca vaishŽava-drohi-

†††† gargyadibhyah su-dushcaraih

tapobhir bhajamanebhyo

†††† navyalikam varam dade

 

†††† bhavan-your lordship; ca-also; vaishŽava-of the VaishŽavas; drohi-enemies; gargya-Gargya; adibhyah-beginning with; su-very; duscaraih-with difficult to perform; tapobhih-penances; ćbhajamanebhyah-worshiping; na-not; avyalikam-honest; varam-benediction; dade-gave.

 

 

†††† When Gargya and other enemies of the VaishŽavas worshiped you with severe austerities, you granted them a clever benediction that proved to be no benediction at all.

 

Text 25

 

citraketu-prabhritayo

†††† 'dhiyo 'py amshashrita hareh

nindaka yadyapi svasya

†††† tebhyo 'kupyas tathapi na

 

†††† citraketu-with Citraketu; prabhritayah-beginning; adhiyah-unaware; api-even; amsha-ashritah-taken shelter; hareh-of Lord KrishŽa; nindakah-offenders; yadyapi-although; svasya-to you; tebhyah-with them; akupyah-not angry; tatha api-nevertheless; na-not.

 

 

††† Even though Citraketu and many others had offended you, because they took shelter of Lord KrishŽa you were not at all angry with them.

 

 

Text 26

 

krishŽasya pritaye tasmac

†††† chraishthyam apy abhivanchata

tad-bhaktataiva caturya-

†††† vishesheŽarthita tvaya

 

†††† krishŽasya-of Lord KrishŽa; pritaye-for the pleasure; tasmat-therefore; sraishthyam-the best; api-also; abhivanchata-desire; tat-of Him; bhaktata-the state of being a devotee; eva-certainly; caturya-visheshena-with great expertise; arthita-begged; tvaya-by you.

 

 

†††† You desire only the satisfaction of Lord KrishŽa. You eloquently pray only to remain a pure devotee of Lord KrishŽa.

 

Text 27

 

ato brahmadi-samprarthya-

†††† mukti-danadhikaritam

bhavate bhagavatyai ca

†††† durgayai bhagavan adat

 

†††† atah-therefore; brahma-adi-by the demigods headed by Brahma; samprarthya-prayed for; mukti-of liberation; dana-the gift; adhikaritam-the proprietor; bhavate-to you; bhagavatyai-to the goddess; ca-and durgayai-Durga; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; adat-gave.

 

 

†††† For this reason the Supreme Personality of Godhead gave to you and goddess Durga the power to grant the liberation ćprayed for by Brahma and the demigods.

 

 

Text 28

 

aho brahmadi-dushprape

†††† aishvarye saty apidrishe

tat sarvam sukham apy atmyam

†††† anadrityavadhutavat

 

†††† aho-ah! brahma-for Brahma; adi-and the other demigods; dusprape-difficult to attain; aishvarye-power and opulence; sati-being so; api-even; idrishe-like this; tat-that; sarvam-all; sukham-happiness; api-even; atmyam-of the self; anadrtya-neglecting; avadhuta-a great saint who does not care for things of this world; vat-like.

 

 

†††† Living as an ascetic, you have a low opinion of all the happiness found in your power and opulence, which is greater than that of Brahma and all the demigods.

 

Text 29

 

bhavavishtah sada vishŽor

†††† mahonmada-grihitavat

ko 'nyah patnya samam nrityed

†††† gaŽair api dig-ambarah

 

†††† bhava-with ecstatic love; avishtah-filled; sada-always; vishŽoh-for Lord VishŽu; maha-great; unmada-madness; grihita-accepted; vat-like; kah-who? anyah-else; patnya-his wife; samam-with; nrityet-would dance; gaŽaih-with many associates; api-even; dik-with the directions; ambarah-as his clothing.

 

 

†††† Who else, filled with ecstatic love for Lord VishŽu, and clothed in only the ten directions, would dance as a madman with his wife and friends?

 

 

Text 30

 

drishto 'dya bhagavad-bhakti-

†††† lampatya-mahimadbhutah

tad bhavan eva krishŽasya

†††† nityam parama-vallabhah

 

†††† drishtah-seen; adya-today; bhagavat-for the Supreme Personality of Godhead; bhakti-for devotional service; lampatya-overwhelming desire;mahima-of the glory; adbhutah-wonderful; tat-therefore; eva-certainly; krishŽasya-of Lord KrishŽa; nityam-eternally; parama-greatly; vallabhah-beloved.

 

 

†††† Today I have seen the wonderful glory of your intense desire to attain pure devotional service to the Supreme Personality of Godhead. This desire has made you eternally very dear to Lord KrishŽa.

 

Text 31

 

ah kim vacyanavacchinna

†††† krishŽasya priyata tvayi

tvat-prasadena bahavo

†††† 'nye pi tat-priyatam gatah

 

†††† ah-ah! kim what is the use? vacya-of saying anything more; avacchinna-boundless; krishŽasya-of Lord KrishŽa; priyata-the sate of being dear; tvayi-in you; tvat-of you; prasadena-by the mercy; bahavah-many; anye-others; tat-to Him; priyatam-the state of being dear; gatah-have attained.

 

 

†††† What more can I say? You are very dear to Lord KrishŽa, and by your mercy many others have also become dear to Him.

 

 

Text 32

 

parvatyash ca prasadena

†††† bahavas tat-priyah kritah

tattvabhijna vishesheŽa

†††† bhavator iyam eva hi

 

†††† parvatyah-of Parvati; ca-also; prasadena-by the mercy; bahavah-many; tat-to Him; priyah-dear; kritah-have become; tattva-the truth; abhijna-understanding; visheshena-specifically; bhavatoh-of you both; iyam-this; eva-certainly; hi-indeed.

 

 

†††† By Parvati's mercy also many have become dear to Lord KrishŽa. She knows very perfectly the truth about you both (Shiva and KrishŽa).

 

Text 33

 

krishŽasya bhaginivaisha

†††† sneha-patram sadambika

ata eva bhavan atma-

†††† ramo 'py etam apekshate

 

†††† krishŽasya-of Lord krishŽa; bhagini-the sister; iva-like; asa-she; sneha-of affection; patram-the object; sada-always; ambika-Parvati; atah eva-therefore; bhavam-you; atma-aramah-very advanced in spiritual life; api-also; etam-her; apekshate-respect.

 

 

†††† Lord KrishŽa loves her as if she were His own sister. For this reason, even though you are very renounced and advanced in spiritual life, you have great respect for her.

 

 

Text 34

 

vicitra-bhagavan-nama-

†††† sankirtana-kathotsavaih

sademam ramayan vishŽu-

†††† jana-sanga-sukham bhajet

 

†††† vicitra-wonderful; bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; nama-of the holy names; sankirtana-glorification;katha-topics; utsavaih-with festivals; sada-always; imam-her; ramayan-pleasing; vishŽu-jana-of a pure devotee of Lord VishŽu; sanga-of the association; sukham-the happiness; bhajet-you attain.

 

 

†††† You please her by always chanting the wonderful glories of the Supreme Lord's holy names and pastimes. In this way you attain the happiness of associating with a pure devotee of Lord VishŽu.

 

Text 35

 

shri-parikshid uvaca

 

tato maheshvaro matas

†††† trapavanamitananah

naradam bhagavad-bhaktam

†††† avadad vaishŽavagraŽih

 

†††† shri-parikshit-Shri Parikshit; uvaca-said; tatah-then; maheshvarah-Shiva; matah-O mother; trapa-with embarrassment; avanamita-bowed; ananah-whose head; naradam-to Narada; bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; bhaktam-a devotee; avadat-spoke; vaishŽava-of VaishŽavas; agranih-the best.

 

 

†††† Shri Parikshit said:O mother, then Shiva, the best of the VaishŽavas, his head bowed with embarrassment, said to the great devotee Narada:

 

 

Text 36

 

shri-mahesha uvaca

 

aho bata mahat kashtam

†††† tyakta-sarvabhimana he

kvaham sarvabhimananam

†††† mulam kva tvadrisheshvarah

 

†††† shri-mahesah-Shri Shiva; uvaca-said; aho bata-alas! mahat-a great; kastam-calamity; tyakta-abandoned; sarva-all; abhimana-pride; he-O; kva-where? aham-am I; sarva-of all; abhimananam-pride; mulam-the root; kva-where? tvadrisha-like of you; ishvarah-the master.

 

 

†††† Shri Shiva said:Alas! Alas! O completely prideless Narada, who am I, the root of all pride, in comparison to your master, KrishŽa?

 

Text 37

 

lokesho jnana-do jnani

†††† mukto mukti-prado 'py aham

bhakto bhakti-prado vishŽor

†††† ity ady-ahankriyavritah

 

†††† loka-of the world; isah-the master; jnana-of knowledge; dah-the giver; jnani-filled with knowledge; muktah-liberated; mukti-of liberation; pradah-the giver; api-also; aham-I; bhaktah-a pure devotee; bhakti-of pure devotional service; pradah-the giver; vishŽoh-of Lord VishŽu; iti-thus; adi-beginning with; ahankriya-with false-ego; avritah-filled.

 

 

†††† I think that I am the master of the world, the supreme teacher, the omniscient philosopher, liberated, the giver of liberation, a pure devotee of Lord VishŽu, and the giver of pure devotion to others. In this way I am filled with pride.

 

 

Text 38

 

sarva-grasa-kare ghore

†††† maha-kale samagate

vilajje 'shesha-samhara-

†††† tamasam sva-prayojanat

 

†††† sarva-everything; grasa-devouring; ghore-terrible; maha-great; kale-when the time; samagate-has arrived; vilajje-I become embarrassed; ashesha-of everything; samhara-annihilation; tamasam-darkness of ignorance; sva-prayojanat-out of necessity.

 

 

†††† When the terrible time for devouring the entire world comes, I am ashamed of my duty to destroy everything in the darkness of ignorance.

 

Text 39

 

mayi narada varteta

†††† kripa-lesho 'pi ced dhareh

tada kim parijatosha-

†††† haraŽadau maya raŽah

 

†††† mayi-to me; narada-O Narada; varteta-is; kripa-of mercy; lesah-a small fragment; api-even; cet-if; hareh-of Lord KrishŽa; tada-then; kim-whether? parijata-for the Parijata flower; usa-for Usa; haraŽa-the kidnaping; adau-beginning with; maya-by me; raŽah-battle.

 

 

†††† Narada, if I had received even a small particle of Lord KrishŽa's mercy, would I have been willing to fight with Him over the parijata flower, over Usha's kidnaping, and over so many other things?

 

 

Text 40

 

kim mam aradhayed dasam

†††† kim etac cadishet prabhuh

svagamaih kalpitais tvam ca

†††† janan mad-vimukhan kuru

 

†††† kim-whether; mam-me; aradhayet-would worship; dasam-a servant; kim-whether? etat-this; ca-and; adiset-would have ordered; prabhuh-the Lord; sva-agamaih-with the Vedic literatures; kalpitaih-invented; tvam-you; ca-also; janan-the people; mat-to Me; vimukhan-averse; kuru-make.

 

 

†††† Would He worship His own servant? Would the Lord have ordered me: "With a philosophy of your own invention make everyone averse to Me"?

 

Text 41

 

avayor mukti-datritvam

†††† yad bhavan stauti hrishtavat

tac cati-daruŽam tasya

†††† bhaktanam shruti-duhkhadam

 

†††† avayoh-of us; mukti-of liberation; datrtvam-the state of being the givers; yat-which; bhavan-your lordship; stauti-glorifies; hrishtavat-with joy; tat-that; ca-also; ati-very; darunam-terrible; tasya-of that; bhaktanam-of the devotees; shruti-to the ears; duhkha-pain; dam-giving.

 

 

†††† You happily glorify us both as givers of liberation, but the very terrible liberation we give brings pain to the devotees' ears.

 

 

Text 42

 

tat krishŽa-parshada-shreshtha

†††† ma mam tasya dayaspadam

viddhi kintu kripa-sara-

†††† bhajo vaikuŽtha-vasinah

 

†††† tat-therefore; krishŽa-of Lord KrishŽa; parshada-of the associates; shreshtha-O best; ma-do not; mam-to me; tasya-of Him; daya-of the mercy; aspadam-the object; viddhi-please know; kintu-however; kripa-of mercy; sara-of the best; bhajah-the possessors; vaikuŽtha-of VaikuŽtha; vasinah-the residents.

 

 

†††† O best of Lord KrishŽa's associates, don't think I am the object of His mercy. Know that the residents of VaikuŽtha are the actual objects of His very great mercy.

 

Text 43

 

yaih sarvam triŽavat tyaktva

†††† bhaktyaradhya priyam harim

sarvartha-siddhayo labdhva-

†††† panga-drishtyapi nadritah

 

†††† yaih-by whom; sarvam-everything; trna-a blade of grass; vat-like; tyaktva-renouncing; bhaktya-with devotion; aradhya-worshiping; priyam-their beloved; harim-Lord KrishŽa; sarva-all; artha-material benefits; siddhayah-and mystic perfections; ćlabdhva-attaining; apanga-sidelong; drishtya-with a glance; api-even; na-not; adrtah-respected.

 

 

†††† Renouncing everything material as if it were only a clump of grass, with great devotion they worship their beloved Lord KrishŽa. If all material benefits and yogic perfections come before them, they will not look at them, even from the corner of their eye.

 

 

Text 44

 

tyakta-sarvabhimana ye

†††† samasta-bhaya-varjitam

vaikuŽtham sac-cid-anandam

†††† guŽatitam padam gatah

 

†††† tyakta-abandoned; sarva-all; abhimanah-pride; ye-those who; samasta-all; bhaya-of fear; varjitam-free; vaikuŽtham-VaikuŽtha; sat-eternal; cit-full of knowledge; anandam-and full of bliss; guŽa-the three modes of material nature; atitam-beyond; padam-the abode; gatah-attained.

 

 

†††† They who are free of all pride may go to that realm of VaikuŽtha, which is beyond the three modes of material nature, free of all fear, eternal, and full of transcendental knowledge and bliss.

 

Text 45

 

tatra ye sad-cid-ananda-

†††† dehah parama-vaibhavam

sampraptum sac-cid-anandam

†††† hari-sarshtim ca nabhajan

 

†††† tatra-there; ye-those who; sat-eternal; cit-full of knowledge; ananda-and full of bliss; dehah-whose bodies; parama-transcendental; vaibhavam-opulence; sampraptum-to attain; sat-eternal; cit-full of knowledge; anandam-and full of bliss; hari-with Lord Hari; sarstim-equal opulence; ca-and; na-not; abhajan-they have worshiped.

 

 

†††† Their forms already eternal and full of knowledge and bliss, the devotees there do not worship Lord KrishŽa to attain eternity, knowledge, bliss, or opulence equal to His.

 

 

Text 46

 

harer bhaktya param prita

†††† bhaktan bhaktim ca sarvatah

rakshanto vardhayantash ca

†††† sancaranti yadricchaya

 

†††† hareh-to Lord KrishŽa; bhaktya-by devotional service; param-greatly; pritah-pleased; bhaktan-the devotees; bhaktim-the devotional service; ca-also; sarvatah-in all circumstances; rakshaŽtah-protecting; vardhayantah-increasing; ca-also; sancaranti-move about; yadrcchaya-at will.

 

 

†††† Happy with devotional service to the Lord, protecting the devotees and preaching devotional service, they travel as they wish.

 

Text 47

 

muktan upahasantiva

†††† vaikuŽthe satatam prabhum

bhajantah pakshi-vrikshadi-

†††† rupaih vividha-sevaya

 

†††† muktan-the souls who have attained impersonal liberation; upahasanti-mocking; iva-as if; vaikuŽthe-in VaikuŽtha; satatam-eternally; prabhum-the Lord; bhajantah-worshiping; pakshi-of birds; vrksha-and trees; adi- beginning with; rupaih-in different forms; vividha-various; sevaya-with services.

 

 

†††† As, in the forms of birds, trees, and other creatures, They eternally serve the Supreme Lord in many ways in the realm of VaikuŽtha, they seem to mock the souls merged in impersonal liberation.

 

 

Text 48

 

kamala-lalyamananghri-

†††† kamalam moda-vardhanam

sampashyanto harim sakshad

†††† ramante saha tena ye

 

†††† kamala-by the goddess of fortune; lalyamana-massaged; anghri-feet; kamalam-lotus; moda-transcendental bliss; vardhanam-increasing; sampasyantah-seeing; harim-Lord Hari; sakshat-directly; ramante-enjoy blissful pastimes; saha-with tena-Him; ye-those who.

 

 

†††† They gaze at the delightful Supreme Lord Hari, whose lotus feet are massaged by the goddess of fortune. They enjoy blissful pastimes in His company.

 

Text 49

 

aho karuŽya-mahima

†††† shri-krishŽasya kuto 'nyatah

vaikuŽthaloke ye 'jasram

†††† tadiyeshu ca rajate

 

†††† aho-ah! karuŽya-of mercy; mahima-the glory; shri-krishŽasya-of Lord KrishŽa; kutah-where? anyatah-else; vaikuŽthaloke-in VaikuŽthaloka; ye-who; ajasram-eternally; tadiyesu-on His devotees; ca-also; rajate-is manifested.

 

 

†††† The great glory of Lord KrishŽa's mercy is eternally granted to the residents of VaikuŽthaloka. Where else may that mercy be placed?

 

 

Text 50

 

yasmin maha-madashrantam

†††† prabhoh sankirtanadibhih

vicitram antara bhaktim

†††† nasty anyat prema-vahinim

 

†††† yasmin-in which; maha-great; mada-with bliss; asrantam- without cessation; prabhoh-of the Lord; sankirtana- glorification; adibhih-beginning with; vicitram-wonderful; antara-except; bhaktim-for pure devotional service; na-not; asti-is; anyat-anything else; prema-of pure love; vahinim-the flowing river.

 

 

†††† In that place is only a wonderful, blissful, eternal flowing stream of pure love for the Lord and sankirtana and a host of devotional activities. In that place there is not anything other than this.

 

Text 51

 

aho tat-paramananda-

†††† rasabdher mahimadbhutah

brahmanandas tulam narhet

†††† yat-kanardhamshakena ca

 

†††† aho-ah! tat-of that; parama-transcendental; ananda-of bliss; rasa-of the nectar; abdheh-of the ocean; mahima-of the glory; adbhutah-the wonder; brahma-of impersonal Brahman; anandah-the bliss; tulam-equality; na-does not; arhet-attain; yat-of which; kana-of a small fraction; ardha-of half; amshakena-of a small fraction; ca-also.

 

 

†††† Ah! The happiness of impersonal Brahman does not equal even a very small portion of half a drop of the great wonder that is the glory of that nectar ocean of the bliss of pure devotion.

 

 

Text 52

 

sa vaikuŽthas tadiyash ca

†††† tatratyam akhilam ca yat

tad eva krishŽa-padabja-

†††† para-premanukampitam

 

†††† sah-this; vaikuŽthah-VaikuŽtha; tadiyah-the residents; ca-also; tatratyam-there; akhilam-everything; ca-also; yat-which; ta-that; eva-certainly; krishŽa-of Lord KrishŽa; pada-of the feet; abja-lotus; para-the supreme; prema-of love; anukampitam-the object of mercy.