Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sahasra Naam > anjaneya sahasranamavali

shri anjaneya sahasranamavali

á

om hanumate namah |

om shri pradaya namah |

om vayu putraya namah |

om rudraya namah |

om anaghaya namah |

om ajaraya namah |

om amrityurviraviraya namah |

om gramavasaya namah |

om janashrayaya namah |

om dhanadaya namah |

om nirgunaya namah |

om shuraya namah |

om viraya namah |

om nidhipatirmunaye namah |

om pingakshaya namah |

om varadaya namah |

om vagmi sita shoka vinashakaya namah |

om shivaya namah |

om sharvaya namah |

om paraya namah |

om avyaktaya namah |

om vyaktavyaktaya namah |

om dharadharaya namah |

om pingakeshaya namah |

om pingaroma shrutigamyaya namah |

om sanatanaya namah |

om anadirbhagavanaya namah |

om devaya namah |

om vishva heturnirashrayaya namah |

om arogyakarta vishveshaya namah |

om vishvanathaya namah |

om harishvaraya namah |

om bhargaya namah |

om ramaya namah |

om rama bhaktaya namah |

om kalyanaya namah |

om prakriti sthiraya namah |

om vishvambharaya namah |

om vishvamurtaye namah |

om vishvakaraya namah |

om vishvapaya namah |

om vishvatma vishvasevyaya namah |

om atha vishvaya namah |

om vishvaharaya namah |

om ravaye namah |

om vishvaceshtaya namah |

om vishvagamyaya namah |

om vishvadhyeyaya namah |

om kaladharaya namah |

om plavangamaya namah |

om kapishreshtaya namah |

om vedavedyaya namah |

om vanecaraya namah |

om balaya namah |

om vriddhaya namah |

om yuva tattvaya namah |

om tattvagamyaya namah |

om sukhaya namah |

om hyajaya namah |

om anjanasunuravyagraya namah |

om grama khyataya namah |

om dharadharaya namah |

om bhurbhuvassvarmaharlokaya namah |

om janaya namah |

om lokastapaya namah |

om avyayaya namah |

om satyamomkara gamyaya namah |

om pranavaya namah |

om vyapakaya namah |

om amalaya namah |

om shivaya namah |

om dharma pratishthata rameshtaya namah |

om phalgunapriyaya namah |

om goshpadikritavarishaya namah |

om purnakamaya namah |

om dharapataye namah |

om rakshoghnaya namah |

om pundarikakshaya namah |

om sharanagatavatsalaya namah |

om janaki prana data rakshaya namah |

om pranapaharakaya namah |

om purnasattvaya namah |

om pitavasa divakara samaprabhaya namah |

om dronaharta shaktineta shakti rakshasa marakaya namah |

om akshaghnaya namah |

om ramadutaya namah |

om shakini jiva harakaya namah |

om bhubhukara hataratirdushta garva pramardanaya namah |

om hetave namah |

om sahetave namah |

om pramshave namah |

om vishvabharta jagadgurave namah |

om jagattrata jagannathaya namah |

om jagadishaya namah |

om janeshvaraya namah |

om jagatpita haraye namah |

om shrishaya namah |

om garudasmayabhanjanaya namah |

om parthadhvajaya namah |

om vayusutaya namah |

om amita pucchaya namah |

om amita prabhaya namah |

om brahma pucchaya namah |

om parabrahmapucchaya namah |

om rameshta evaya namah |

om sugrivadi yutaya namah |

om jnani vanaraya namah |

om vanareshvaraya namah |

om kalpasthayi ciranjivi prasannaya namah |

om sada shivaya namah |

om sannataye namah |

om sadgataye namah |

om bhukti muktidaya namah |

om kirti dayakaya namah |

om kirtaye namah |

om kirtipradaya namah |

om iva samudraya namah |

om shripradaya namah |

om shivaya namah |

om udadhikramanaya namah |

om devaya namah |

om samsara bhaya nashanaya namah |

om vardhi bandhanakrid vishva jeta vishva pratishthitaya namah |

om lankaraye namah |

om kalapurushaya namah |

om lankesha griha bhanjanaya namah |

om bhutavasaya namah |

om vasudevaya namah |

om vasustribhuvaneshvaraya namah |

om shriramadutaya namah |

om krishnaya namah |

om lankaprasadabhanjakaya namah |

om krishnaya namah |

om krishna stutaya namah |

om shantaya namah |

om shantidaya namah |

om vishvapavanaya namah |

om vishva bhokta maraghnaya namah |

om brahmacari jitendriyaya namah |

om urdhvagaya namah |

á

om languli mali langula hata rakshasaya namah |

om samira tanujaya namah |

om viraya namah |

om viramaraya namah |

om jayapradaya namah |

om jaganmangaladaya namah |

om punyaya namah |

om punya shravana kirtanaya namah |

om punyakirtaye namah |

om punya gatirjagatpavana pavanaya namah |

om deveshaya namah |

om jitamaraya namah |

om rama bhakti vidhayakaya namah |

om dhyata dhyeyaya namah |

om bhagaya namah |

om sakshi ceta chaitanya vigrahaya namah |

om nanadaya namah |

om pranadaya namah |

om pranaya namah |

om jagatpranaya namah |

om samiranaya namah |

om vibhishana priyaya namah |

om shuraya namah |

om pippalayana siddhidaya namah |

om suhritaya namah |

om siddhashrayaya namah |

om kalaya namah |

om kala bhakshaka bhanjanaya namah |

om lankesha nidhanaya namah |

om sthayi lanka dahaka ishvaraya namah |

om candra surya agni netraya namah |

om kalagnaye namah |

om pralayantakaya namah |

om kapilaya namah |

om kapishaya namah |

om punyarashaye namah |

om dvadasha rashigaya namah |

om sarvashrayaya namah |

om aprameyatma revatyadi nivarakaya namah |

om lakshmana pranadata sita jivana hetukaya namah |

om ramadhyeyaya namah |

om hrishikeshaya namah |

om vishnu bhaktaya namah |

om jati bali

om devaridarpaha hota karta harta jagatprabhave namah |

om nagara grama palaya namah |

om shuddhaya namah |

om buddhaya namah |

om nirantaraya namah |

om niranjanaya namah |

om nirvikalpaya namah |

om gunatitaya namah |

om bhayankaraya namah |

om hanumamh duraradhyaya namah |

om tapassadhyaya namah |

om maheshvaraya namah |

om janaki ghanashokotthatapaharta paratparaya namah |

om vadambhyaya namah |

om sadasadrupaya namah |

om karanaya namah |

om prakriteh paraya namah |

om bhagyadaya namah |

om nirmalaya namah |

om neta puccha lanka vidahakaya namah |

om pucchabaddhaya namah |

om yatudhanaya namah |

om yatudhana ripupriyaya namah |

om cayapahari bhuteshaya namah |

om lokesha sadgati pradaya namah |

om plavangameshvaraya namah |

om krodhaya namah |

om krodha samraktalocanaya namah |

om krodha harta tapa harta bhaktabhaya varapradaya namah |

om |

om bhaktanukampi vishveshaya namah |

om puruhutaya namah |

om purandaraya namah |

om agnirvibhavasurbhasvanaya namah |

om yamaya namah |

om nishkritirevacaya namah |

om varunaya namah |

om vayugatimanaya namah |

om vayave namah |

om kaubera ishvaraya namah |

om ravaye namah |

om ndraya namah |

om kujaya namah |

om saumyaya namah |

om gurave namah |

om kavyaya namah |

om shanaishvaraya namah |

om rahave namah |

om keturmaruddhata dharta harta samirajaya namah |

om mashakikrita devari daityaraye namah |

om madhusudanaya namah |

om kamaya namah |

om kapaye namah |

om kamapalaya namah |

om kapilaya namah |

om vishva jivanaya namah |

om bhagirathi padambhojaya namah |

om setubandha visharadaya namah |

om svaha svadha havaye namah |

om kavyaya namah |

om havyavaha prakashakaya namah |

om svaprakashaya namah |

om mahaviraya namah |

om laghave namah |

om amita vikramaya namah |

om pradinod˛inagatimanaya namah |

om sadgataye namah |

om purushottamaya namah |

om jagadatma jagadhyonirjagadantaya namah |

om hyanantakaya namah |

om vipapma nishkalankaya namah |

om mahanaya namah |

om madahankritaye namah |

om khaya namah |

om vayave namah |

om prithvi hyapaya namah |

om vahnirdikpala evaya namah |

om kshetrajnaya namah |

om kshetra palaya namah |

om palvalikrita sagaraya namah |

om hiranmayaya namah |

om puranaya namah |

om khecaraya namah |

om bhucaraya namah |

om manave namah |

om hiranyagarbhaya namah |

om sutratma rajarajaya namah |

om vishampataye namah |

om vedanta vedyaya namah |

om udgithaya namah |

om vedavedanga paragaya namah |

om prati gramasthitaya namah |

om sadhyaya namah |

om sphurti data gunakaraya namah |

om nakshatra mali bhutatma surabhaye namah |

om kalpa padapaya namah |

om cinta manirgunanidhaye namah |

om praja patiranuttamaya namah |

om punyashlokaya namah |

om puraratirjyotishmanaya namah |

om sharvaripataye namah |

om kilikilyaravatrastapretabhutapishacakaya namah |

om runatraya haraya namah |

om sukshmaya namah |

om stulaya namah |

om sarvagataye namah |

om pumanaya namah |

om apasmara haraya namah |

om smarta shritirgatha smritirmanave namah |

om svarga dvaraya namah |

om praja dvaraya namah |

om moksha dvaraya namah |

om kapishvaraya namah |

om nada rupaya namah |

om para brahma brahma brahma puratanaya namah |

om ekaya namah |

om naikaya namah |

om janaya namah |

om shuklaya namah |

om svayaya namah |

om jyotirnakulaya namah |

om jyotaye namah |

om jyotiranadaye namah |

om sattvikaya namah |

om rajasattamaya namah |

om tamaya namah |

om harta niralambaya namah |

om nirakaraya namah |

om gunakaraya namah |

om gunashrayaya namah |

om gunamayaya namah |

om brihatkayaya namah |

om brihadyashaya namah |

om brihaddhanurbrihatpadaya namah |

om brihanaya namah |

om murdha brihatsvanaya namah |

om brihataya namah |

om karnaya namah |

om brihannasaya namah |

om brihannetraya namah |

om brihatgalaya namah |

om brihadhyantraya namah |

om brihatceshtaya namah |

om brihataya namah |

om pucchaya namah |

om brihat karaya namah |

om brihatgatirbrihatsevyaya namah |

om brihalloka phalapradaya namah |

om brihacchaktirbrihadvancha phaladaya namah |

om brihadishvaraya namah |

om brihalloka nutaya namah |

om drashta vidya data jagad gurave namah |

om devacaryaya namah |

om satya vadi brahma vadi kaladharaya namah |

om sapta patalagami malayacala samshrayaya namah |

om uttarashasthitaya namah |

om shridaya namah |

om divya aushadhi vashaya namah |

om khagaya namah |

om shakhamrigaya namah |

om kapindraya namah |

om puranaya namah |

om shruti sancaraya namah |

om chaturaya namah |

om brahmanaya namah |

om yogi yogagamyaya namah |

om paratparaya namah |

om anadi nidhanaya namah |

om vyasaya namah |

om vaikunthaya namah |

om prithvi pataye namah |

om parajitaya namah |

om jitarataye namah |

om sadanandaya namah |

om ishitaya namah |

om gopalaya namah |

om gopatirgopta kalaye namah |

om kalaya namah |

om paratparaya namah |

om manovegi sada yogi samsara bhaya nashanaya namah |

om tattva data tattvajnastattvaya namah |

om tattva prakashakaya namah |

om shuddhaya namah |

om buddhaya namah |

om nityamuktaya namah |

om bhakta rajaya namah |

om jayapradaya namah |

om pralayaya namah |

om amita mayaya namah |

om mayatitaya namah |

om vimatsaraya namah |

om maya-nirjita-rakshaya namah |

om maya-nirmita-vishtapaya namah |

om mayashrayaya namah |

om nirlepaya namah |

om maya nirvancakaya namah |

om sukhaya namah |

om sukhi sukhapradaya namah |

om nagaya namah |

om maheshakrita samstavaya namah |

om maheshvaraya namah |

om satyasandhaya namah |

om sharabhaya namah |

om kali pavanaya namah |

om rasaya namah |

om rasajnaya namah |

om sammanastapascakshave namah |

om bhairavaya namah |

om ghranaya namah |

om gandhaya namah |

om sparshanaya namah |

om sparshaya namah |

om ahankaramanadaya namah |

om neti-neti-gamyaya namah |

om vaikuntha bhajana priyaya namah |

om girishaya namah |

om girija kantaya namah |

om durvasaya namah |

om kavirangiraya namah |

om bhrigurvasishtaya namah |

om yavanastumbururnaradaya namah |

om amalaya namah |

om vishva kshetraya namah |

om vishva bijaya namah |

om vishva netraya namah |

om vishvagaya namah |

om yajakaya namah |

om yajamanaya namah |

om pavakaya namah |

om pitarastathaya namah |

om shraddha buddhaye namah |

á

om kshama tandra mantraya namah |

om mantrayutaya namah |

om svaraya namah |

om rajendraya namah |

om bhupati run˛a mali samsara sarathaye namah |

om nityaya namah |

om sampurna kamaya namah |

om bhakta kamadhuguttamaya namah |

om ganapaya namah |

om kishapaya namah |

om bhrata pita mata marutaye namah |

om sahasra shirsha purushaya namah |

om sahasrakshaya namah |

om sahasrapataya namah |

om kamajitaya namah |

om kama dahanaya namah |

om kamaya namah |

om kamya phala pradaya namah |

om mudrahari rakshasaghnaya namah |

om kshiti bhara haraya namah |

om balaya namah |

om nakha damshtra yudhaya namah |

om vishnu bhaktaya namah |

om abhaya vara pradaya namah |

om darpaha darpadaya namah |

om driptaya namah |

om shata murtiramurtimanaya namah |

om maha nidhirmaha bhogaya namah |

om maha bhagaya namah |

om maharthadaya namah |

om mahakaraya namah |

om maha yogi maha teja maha dyutaye namah |

om maha karma maha nadaya namah |

om maha mantraya namah |

om maha mataye namah |

om mahashayaya namah |

om mahodaraya namah |

om mahadevatmakaya namah |

om vibhave namah |

om rudra karma krita karma ratna nabhaya namah |

om kritagamaya namah |

om ambhodhi langhanaya namah |

om simhaya namah |

om nityaya namah |

om dharmaya namah |

om pramodanaya namah |

om jitamitraya namah |

om jayaya namah |

om sama vijayaya namah |

om vayu vahanaya namah |

om jiva data sahasramshurmukundaya namah |

om bhuri dakshinaya namah |

om siddharthaya namah |

om siddhidaya namah |

om siddha sankalpaya namah |

om siddhi hetukaya namah |

om sapta patalacaranaya namah |

om saptarshi gana vanditaya namah |

om saptabdhi langhanaya namah |

om viraya namah |

om sapta dviporuman˛alaya namah |

om saptanga rajya sukhadaya namah |

om sapta matri nishevitaya namah |

om sapta lokaika mukutaya namah |

om sapta hota svarashrayaya namah |

om saptacchandaya namah |

om nidhaye namah |

om saptacchandaya namah |

om sapta janashrayaya namah |

om sapta samopagitaya namah |

om sapta patala samshrayaya namah |

om medhavi kirtidaya namah |

om shoka hari daurbhagya nashanaya namah |

om sarva vashyakaraya namah |

om garbha doshaghnaya namah |

om putrapautradaya namah |

om prativadi mukhastambhi tushtacittaya namah |

om prasadanaya namah |

om parabhicarashamanaya namah |

om dave namah |

om khaghnaya namah |

om bandha mokshadaya namah |

om nava dvara puradharaya namah |

om nava dvara niketanaya namah |

om nara narayana stutyaya namah |

om naranathaya namah |

om maheshvaraya namah |

om mekhali kavaci khadgi bhrajishnurjishnusarathaye namah |

om bahu yojana vistirna pucchaya namah |

om puccha hatasuraya namah |

om dushtagraha nihanta pisha graha ghatakaya namah |

om bala graha vinashi dharmaya namah |

om neta kripakaraya namah |

om ugrakrityashcogravega ugra netraya namah |

om shata kratave namah |

om shata manyustutaya namah |

om stutyaya namah |

om stutaye namah |

om stota maha balaya namah |

om samagra gunashali vyagraya namah |

om rakshaya namah |

om vinashakaya namah |

om rakshoghna hastaya namah |

om brahmeshaya namah |

om shridharaya namah |

om bhakta vatsalaya namah |

om megha nadaya namah |

om megha rupaya namah |

om megha vrishti nivarakaya namah |

om megha jivana hetave namah |

om megha shyamaya namah |

om paratmakaya namah |

om samira tanayaya namah |

om bodhha tattva vidya visharadaya namah |

om amoghaya namah |

om amoghahrishtaye namah |

om ishtadaya namah |

om anishta nashanaya namah |

om arthaya namah |

om anarthapahari samarthaya namah |

om rama sevakaya namah |

om arthi dhanyaya namah |

om asurarataye namah |

om pun˛arikaksha atmabhuve namah |

om sankarshanaya namah |

om vishuddhatma vidya rashaye namah |

om sureshvaraya namah |

om acaloddharakaya namah |

om nityaya namah |

om setukrid rama sarathaye namah |

om anandaya namah |

om paramanandaya namah |

om matsyaya namah |

om kurmaya namah |

om nidhaye namah |

om shamaya namah |

om varahaya namah |

om narasimhaya namah |

om vamanaya namah |

om jamadagnijaya namah |

om ramaya namah |

om krishnaya namah |

om shivaya namah |

om buddhaya namah |

om kalki ramashrayaya namah |

om haraya namah |

om nandi bhringi can˛i ganeshaya namah |

om gana sevitaya namah |

om karmadhyakshyaya namah |

om suradhyakshaya namah |

om vishramaya namah |

om jagatampataye namah |

om jagannathaya namah |

om kapi shreshtaya namah |

om sarvavasaya namah |

om sadashrayaya namah |

om sugrivadistutaya namah |

om shantaya namah |

om sarva karma plavangamaya namah |

om nakhadaritarakshaya namah |

om nakha yuddha visharadaya namah |

om kushalaya namah |

om sughanaya namah |

om sheshaya namah |

om vasukistakshakaya namah |

om svaraya namah |

om svarna varnaya namah |

om bala˛hyaya namah |

om rama pujyaya namah |

om aghanashanaya namah |

om kaivalya dipaya namah |

om kaivalyaya namah |

om garu˛aya namah |

om pannagaya namah |

om gurave namah |

om kilyaravahataratigarvaya namah |

om parvata bhedanaya namah |

om vajrangaya namah |

om vajra vegaya namah |

om bhaktaya namah |

om vajra nivarakaya namah |

om nakhayudhaya namah |

om manigrivaya namah |

om jvalamali bhaskaraya namah |

om prau˛ha pratapastapanaya namah |

om bhakta tapa nivarakaya namah |

om sharanaya namah |

om jivanaya namah |

om bhokta nanaceshtohyacancalaya namah |

om susvasthaya namah |

om asvasthyaha dave namah |

om khashamanaya namah |

om pavanatmajaya namah |

om pavanaya namah |

om pavanaya namah |

om kantaya namah |

om bhaktagassahanaya namah |

om balaya namah |

om megha nadaripurmeghanada samhritarakshasaya namah |

om ksharaya namah |

om aksharaya namah |

om vinitatma vanareshaya namah |

om satangataye namah |

om shri kantaya namah |

om shiti kantaya namah |

om sahayaya namah |

om sahanayakaya namah |

om astulastvananurbhargaya namah |

om devaya namah |

om samsritinashanaya namah |

om adhyatma vidyasaraya namah |

om adhyatmakushalaya namah |

om sudhiye namah |

om akalmashaya namah |

om satya hetave namah |

om satyagaya namah |

om satya gocaraya namah |

om satya garbhaya namah |

om satya rupaya namah |

om satyaya namah |

om satya parakramaya namah |

om anjana pranalinga vayu vamshodbhavaya namah |

om shubhaya namah |

om bhadra rupaya namah |

om rudra rupaya namah |

om surupascitra rupadhritaya namah |

om mainaka vanditaya namah |

om sukshma darshanaya namah |

om vijayaya namah |

om jayaya namah |

om kranta digman˛alaya namah |

om rudraya namah |

om prakatikrita vikramaya namah |

om kambu kantaya namah |

om prasannatma hrasva nasaya namah |

om vrikodaraya namah |

om lamboshtaya namah |

om kun˛ali citramali yogavidaaya namah |

om varaya namah |

om vipashcitaya namah |

om kavirananda vigrahaya namah |

om ananya shasanaya namah |

om phalgunisunuravyagraya namah |

om yogatma yogatatparaya namah |

om yoga vedyaya namah |

om yoga karta yoga yonirdigambaraya namah |

om akaradi kshakaranta varna nirmita vigrahaya namah |

om ulukhala mukhaya namah |

om simhaya namah |

om samstutaya namah |

om parameshvaraya namah |

om shlishta janghaya namah |

om shlishta janave namah |

om shlishta panaye namah |

om shikha dharaya namah |

om susharma amita sharma narayana parayanaya namah |

om jishnurbhavishnu rocishnurgrasishnave namah |

om sthanurevaya namah |

om hari rudranukrid vriksha kampanaya namah |

om bhumi kampanaya namah |

om guna pravahaya namah |

om sutratma vita ragaya namah |

om stuti priyaya namah |

om naga kanya bhaya dhvamsi rukma varnaya namah |

om kapala bhritaya namah |

om anakulaya namah |

om bhavopayaya namah |

om anapayaya namah |

om veda paragaya namah |

om aksharaya namah |

om purushaya namah |

om loka nathaya namah |

om raksha prabhu dri˛aya namah |

om ashtanga yoga phalabhuk satya sandhaya namah |

om purushtutaya namah |

om smashana sthana nilayaya namah |

om preta vidravana kshamaya namah |

om pancakshara paraya namah |

om pam matrikaya namah |

om ranjanadhvajaya namah |

om yogini vrinda vandyaya namah |

om shatrughnaya namah |

om ananta vikramaya namah |

om brahmacari indriya ripave namah |

om dhritadan˛aya namah |

om dashatmakaya namah |

om aprapancaya namah |

om sadacaraya namah |

om shura sena vidarakaya namah |

om vriddhaya namah |

om pramoda anandaya namah |

om sapta jihva patirdharaya namah |

om nava dvara puradharaya namah |

om pratyagraya namah |

om samagayakaya namah |

om shatcakradhama svarlokaya namah |

om bhayahyanmanadaya namah |

om amadaya namah |

om sarva vashyakaraya namah |

om shaktiranantaya namah |

om ananta mangalaya namah |

om ashta murtirdharaya namah |

om neta virupaya namah |

om svara sundaraya namah |

om dhuma keturmaha ketave namah |

om satya keturmaharathaya namah |

om nandi priyaya namah |

om svatantraya namah |

om mekhali samara priyaya namah |

om lohangaya namah |

om sarvavid dhanvi shatkalaya namah |

om sharva ishvaraya namah |

om phala bhuk phala hastaya namah |

om sarva karma phalapradaya namah |

om dharmadhyakshaya namah |

om dharmaphalaya namah |

om dharmaya namah |

om dharmapradaya namah |

om arthadaya namah |

om pam vimshati tattvajnaya namah |

om taraka brahma tatparaya namah |

om tri margavasatirbhumaye namah |

om sarva dave namah |

om kha nibarhanaya namah |

om urjasvanaya namah |

om nishkalaya namah |

om shuli mali garjannishacaraya namah |

om raktambara dharaya namah |

om raktaya namah |

om rakta mala vibhushanaya namah |

om vana mali shubhangaya namah |

om shvetaya namah |

om svetambaraya namah |

om yuvaya namah |

om jayaya namah |

om jaya parivaraya namah |

om sahasra vadanaya namah |

om kavaye namah |

om shakini ˛akini yaksha rakshaya namah |

om bhutaugha bhanjanaya namah |

om sadhyojataya namah |

om kamagatirjnana murtaye namah |

om yashaskaraya namah |

om shambhu tejaya namah |

om sarvabhaumaya namah |

om vishnu bhaktaya namah |

om plavangamaya namah |

om caturnavati mantrajnaya namah |

om paulastya bala darpahaya namah |

om sarva lakshmi pradaya namah |

om shrimanaya namah |

om angadapriya i˛itaya namah |

om smritirbijaya namah |

om sureshanaya namah |

om samsara bhaya nashanaya namah |

om uttamaya namah |

om shriparivaraya namah |

om shri bhu durga kamakhyakaya namah |

om sadagatirmataraye namah |

om rama padabja shatpadaya namah |

om nila priyaya namah |

om nila varnaya namah |

om nila varna priyaya namah |

om suhritaya namah |

om rama dutaya namah |

om loka bandhave namah |

om antaratma manoramaya namah |

om shri rama dhyanakrid viraya namah |

om sada kimpurushasstutaya namah |

om rama karyantarangaya namah |

om shuddhirgatiranamayaya namah |

om punya shlokaya namah |

om paranandaya namah |

om pareshaya namah |

om priya sarathaye namah |

om loka svami mukti data sarva karana karanaya namah |

om maha balaya namah |

om maha viraya namah |

om paravaragatirgurave namah |

om samasta loka sakshi samasta sura vanditaya namah |

om sita sameta shri rama pada seva durandharaya namah |

á