Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sahasra Naam > Radha Sahasranama Rudra Yamala

Radha Sahasranama

(From Rudra Yamala Tantra)

 

shri shiva uvaca-

 

athatah sampravakshami

 radhanama-sahasrakam /

shrinu narada bhadram te

gopaniyam prayatnatah // 1 //

 

pratah sayam nishithe va

patitavyam mumukshabhih /

triracamya shucir-bhutva

yo japet suuamahitah // 2 //

 

sa vaishnavo’pi shuddhatma

jayate natra samshayah /

bahu kim patanadasya

bhaved vishnu-mayah puman //3 //

 

masekam patanadasya

bhavet sarvartha vriddhayah /

masadvayena ca rishir-

bhavedvai vaishnavottamah // 4 //

 

sombarishah sa prahlada

uddhavah sa yudhishtirah /

sa bhimah sorjunash caiva

stava-rajam patetu yah // 5 //

 

atha kim bahunoktena

varnanena punah punah /

yadyudishtatamam loke

tat-dapnoti sadhakah // 6 //

 

rahasyam kathayamyadya-

dvai-nama sahasrakam /

idam eva pura prishtam

krishna uddhava varmanah // 7 //

 

om shri radha radhikaradhya-

radhya krishna shivadibhih /

gopika goparajni ca

gopananda-vidhayini // 8 //

 

gopa-pujya gopa-hrishta

gopa-gopi-bhiravita /

gopahladakari gopi

gopi-gopa-shivamkari // 9 //

 

sundari sundarotkanta

sundarottama vandita /

sundarananda-samhrishta

sundari bahu-bhashini //10 //

 

saundarya-nilaya rama-

bhirama bahumanita /

shyama shyama-priya shyama

shyamabhir-vanditanagha // 11 //

 

lalita lalitacara

lalitacara-shalini /

krishna krishna-kripa-kartri

krishnananda parayana //12 //

 

krishna-priya krishna-pujya

krishna-karshna-karini /

krishnaradhya  krshnavandya

krishna-vartmani buddhida // 13 //

 

krishna-pujaka-sarvasva

krishna-darshana- tatpara /

shri krishna-prada-sarvasva

krishna-krishneti- nadini //14 //

 

shri krishna-sarva-bhavajna

shri krishna-vashavartini /

shri krishna- kanta bhakta ca

shri krishna-prema-vardhini //15 //

 

vishakha ca visheshajna

ballavi-ballavarcita /

ballavinam ca hardajna

ballavinam sukhavaha //16 //

 

rasa-mandala-madhyastha

rasa-keli-kalotsuka /

shri krishnalingita-bhuja

rasa-kridabhinandini //17 //

 

vrishabhanu-suta sadhvi

vrishabhanu-sukhaprada /

vrishabhanu suta devi-

kirtyananda-pradayini //18 //

 

vrishabhanu-priyatanvi

vrishabhanu-kuladhvaja /

sarvagama-priya sarva-

cara tatpara-manasa // 19 //

 

vraja-samjivani jivan-

aushadhih parama matta /

vraja-sevya vraja-vandya

vraja-manushya-muktida // 20 //

 

saudaminidama priya

tapoyukta taponidhih /

tapasaigita-gunakta

tapasanam-gitaprada // 21 //

 

tapah kartri tapoyukta

tapo-murtis-tapomayi /

tapasa siddhida siddhi

siddhicara vicarini // 22 //

 

siddhagama ca siddhadya

siddhidatri sukhavaha /

sukhada sukha-samhrishta

sukhakara sukhalaya // 23 //

 

sakhibhi sevita sevya

sevakanam shivamkari /

sevika-sevitapada

sevikarpita-manasa // 24 //

 

manovega manorupa

manogatividambini /

manasah prerika maya

maya-maya-vinashini // 25 //

 

mokshada moksha-marga ca

moksha-marga-prakashini /

moksharupa moksha-griha-

kartri mokshasya-jahnavi // 26 //

 

janhukanya jalavasa

jaladhisha jalapriya /

samudraga viyadh-gada

ganga-shiva-shirah-sthita // 27 //

 

shivarupa shivamkari

shivahridya shivamvada /

shiva-priya shiva-gatih

shiva-marga-rati-prada // 28 //

 

shivacara-priya goptri

guptagupta gatir-nrinam /

guptaguptatara gopya

gopya-vidbhih samarcita // 29 //

 

guptalaya guptarupa

gupta-marga-pravartika /

lakshmi-hrih shridaya-murtis-

tushtih pushtih stutih prabha // 30 //

 

kshama-medha-sudha vidya-

shuddhir-buddhir-dhritir-gati /

pracanda-canda-mundaghni

raktabija-vinashini // 31 //

 

mathura dvarka kanci ma

hishmatyatha kaushiki /

ayodhya karnika kashi

kashikarma vivardhini // 32 //

 

shanta shantikari pushta

shanti vijnana-dayika /

shantirupa sadasanga

sango-panga-gati-prada // 33 //

 

manohara-manojna ca

manovritti prakashini /

manovrittir-bhramahari

bhramari bhrama-karika // 34 //

 

jagad-bhramana dara ca

jagato mukti-karini /

jagan-mata jagadhatri

jagajjivana jivika // 35 //

 

jagan-murtir-jagad-deha

jagatam jivanaushadhi /

jagatam buddhi-samdatri

jagatam buddhi-harini // 36 //

 

maya mudra maha-vidya

maha-yogeshvari mahi /

yoga-yukta yoga-vidya

yogamga yoga-vallabha // 37 //

 

yoga-vidhyeshvari yogya

yuktahara sukhanvita /

yogaika sandhya yogadya

yogakshema pravahaka // 38 //

 

vrindavana-priya vrinda-

vrindavana-viharini /

vrindavana-kritalasya

vrindavana-vararcita // 39//

 

vrindavanasya-jantunam

sarvato bhadrakarini /

vrindavana-rasotkanta

vrindavana-kritalaya // 40 //

 

vrindavana-prabhavajna

vrindavana-supujita /

venu-vadarata venu-

nandini kalabhasini // 41 //

 

vaishnavi vishnunirata

vishnu-maya-vasundhara /

vasudana-sukritvaca

vishnu-vamanga-vasini // 42 //

 

vishnu-bhaktaih sadasevya

vishnu-bhakta hitaishini /

vishnu-vandya vishnu-rupa

vishva-jnana vivekini // 43 //

 

vivekadayika sadhvi

samyak-sadhu-janarcita /

samyag-jnana-para-samvit-

samyag-vidya-visharada // 44 //

 

sharada sharadasadhya

sharacchandra vibhanana /

sharat-priya sada-hlada-

karini jayadamata // 45 //

 

mata matamahinaptri

pitu-vandya-pitamahi /

aryyaishvarya-kari prajna

brahmi-narayani-daya // 46 //

 

punya punya-vidanajna

punya-deva-durjacita /

punya-murtih punya-deha

punya-gramani-vasini // 47 //

 

gokulasya-priya-devi

gokulenarma-sharmada /

gokulacara-sarvajna

gokulasya-sukham-kari // 48 //

 

gokuliyaih sada-dhyeya

gokuli-yagati-prada /

gokulacara-vidushi

gokulacara-vardhini // 49 //

 

suraridamani divya-

‘sura-vrinda-vinashani /

dushta-danava-samhatrim

kamsa-canura-mardini // 50 //