Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sahasra Naam > Radha-Krsna-sahasra-nama

Shri Radha-Krishna-sahasra-nama

Thousand Names of Shri Radha-Krishna

 

 

Introduction and Meditation

 

 

Text 1

 

 

     om asya shri-radha-madhava-yugma-sahasra-nama-stotra-mala-mantrasya sanat-kumara rishir anushtup-chandah shri-radha-madhavau devate, klim bijam shrim shaktih hrim kilakam shri-radha-madhava-prity-arthe jape viniyogah.

 

     om—Om; asya—of Him; shri-radha-madhava-yugma-sahasra-nama-stotra-mala-mantrasya—of the garland of prayers of the thousand names of zShri Radha'-Krishna; sanat-kumara—Sanat-kumara; rishih—sage; anushtup-chandah—in the anustup meter; shri-radha-madhavau—Shri Shri Radha'-Krishna; devate—the two Deities; klim—Kilm; bijam—the bija syllable; shrim—Shrim; shaktih—the potency; hrim—hrim; kilakam—the kilaka; shri-radha-madhava—of Shri Shri Radha'-Krishna; prity-arthe—for the satisfaction; jape—in chanting; viniyogah—angaged.

 

 

     Om. Of this garland of prayers, which is the thousand names of Shri Shri Radha'-Krishna, the sage is Sanat-kumara, the meter is anushtup, the Deities are Shri Shri Radha'-Krishna, the bija syllable is klim, the shakti syllable is shrim, and the kilaka syllable is hrim. These prayers should be chanted to please Shri Shri Radha'-Krishna.

 

 

Text 2

 

 

atha dhyanam

 

madhuryanam nidhanam parama-rasa-ghanam sac-cid-ananda-rupam

     ramyam ramyambudabham vimala-shashi-mukham pakva-bimbadharoshtham

panau vamshim dadhanam kanaka-ruci-pata-prapti-ramyam kishoram

     dhyane radha-mukhendau su-vihita-nayanam brahma vedanta-mrigyam

 

     atha—now; dhyanam—meditation; madhuryanam—of sweetnesses; nidhanam—the abode; parama-rasa-ghanam—filled with all sweetness; sat-cid-ananda-rupam—whose form is eternal and full of knowledge and bliss; ramyam—handsome and charming; ramyambudabham—like a handsome raincloud; vimala-shashi-mukham—with a splendid moon face; pakva-bimba—ripe bimba fruits; adharoshtham—lips; panau—hands; vamshim—flute; dadhanam—placing; kanaka-ruci-pata-prapti-ramyam—wearing galrments splendid like gold; kishoram—youthful; dhyane—in meditation; radha-mukhendau—at the moon of Shri Radha's face; su-vihita-nayanam—fixing His eyes; brahma—the Supreme Personality of Godhead; vedanta-mrigyam—sought by the Vedanta.

 

 

Meditation

 

    I meditate on Shri Krishna, who is the resting place of all sweetnesses, whose form is eternal and full of knowledge and bliss, who is handsome and charming, who is splendid like a graceful raincloud, whose face is a splendid moon, whose lips are ripe bimba fruits, who carries a flute in His hand, who is gracefully dressed in golden garments, who is youthful, whose glance is placed on the moon of Shri Radha's face, and who is the Supreme Personality of Godhead sought by the Vedanta scriptures.

 

 

Text 3

 

 

shyamam go-rocanabham sphurad-asita-pata-prapti-ramyavaguntham

     ramyam veni-cikura-nikaralamba-padam kishorim

tarjany-angushtha-yuktam hari-mukha-kamale yunjatim naga-valli-

     parnam karnayutakshim tri-bhuvana-madhuram radhikam bhavayami

 

     shyamam—beautiful; go-rocanabham—splendid like gorocana; sphurad-asita-pata-prapti-ramyavaguntham—gracefully dressed in dark garments; ramyam—beautiful and charming; veni-cikura-nikaralamba-padam—with braids down to Her feet; kishorim—youthful; tarjany-angushtha-yuktam—with Her forefinger; hari-mukha-kamale—on Lord Krishna's lotus mouth; yunjatim—engaged; naga-valli-parnam—betelnuts and leaves; karnayutakshim—eyes reaching to Her ears; tri-bhuvana—the three worlds; madhuram—sweet; radhikam—Shri Radha; bhavayami—I meditate.

 

 

     I meditate on Shri Radha, who is beautiful and charming, gracefully dressed in dark garments, youthful, Her graceful braids reaching Her feet, Her forefinger placed on Lord Krishna's lotus mouth as She offers Him betelnuts, Her eyes reaching almost to Her ears, and Her sweetness charming the three worlds.

 

 

 

The Names of Shri Krishna

 

 

Text 4

 

 

devaki-nandanah shaurir

     vasudevo balanujah

gadagrajah kamsa-mohah

     kamsa-sevaka-mohanah

 

 

     Shri Krishna is the son of Devaki (devaki-nandana), the descendent of King Shurasena (shauri), the son of Vasudeva (vasudeva), the younger brother of Balarama (balanuja), the elder brother of Gada (gadagraja), the frustration of Kamsa (kamsa-moha), and the frustration of Kamsa's servants (kamsa-sevaka-mohana).

 

 

Text 5

 

 

bhinnargalo bhinna-lohah

     pitri-bahyah pitri-stutah

matri-stutah shiva-dhyeyo

     yamuna-jala-bhedanah

 

 

     He breaks locks and bolts (bhinnargala). He breaks iron (bhinna-loha). He was carried by His father (pitri-bahya). His father offered prayers to Him (pitri-stuta). His mother offered prayers to Him (matri-stuta). Lord Shiva meditates on Him (shiva-dhyeya). He parted the Yamuna's waters (yamuna-jala-bhedana).

 

 

Text 6

 

 

vraja-vasi vrajanandi

     nanda-balo daya-nidhih

lila-balah padma-netro

     gokulotsava ishvara

 

 

     He lives in Vraja (vraja-vasi), is the bliss of Vraja (vrajanandi), is Nanda's son (nanda-bala), is an ocean of mercy (daya-nidhi), is a playful boy (lila-bala), has lotus eyes (padma-netra), is a festival of happiness for Gokula (gokulotsava), and is the Supreme Personality of Godhead (ishvara).

 

 

Text 7

 

 

gopika-nandanah krishno

     gopanandah satan-gatih

baka-prana-haro vishnur

     baka-mukti-prado harih

 

 

     He is a gopi's son (gopika-nandana), is all-attractive (krishna), is the bliss of the gopas (gopananda), is the goal of the devotees (satan-gati), takes away Baka's life (baka-prana-hara), is all pervading (vishnu), gives liberation to Baka (baka-mukti-prada), and takes away all that is inauspicious (hari).

 

 

Text 8

 

 

bala-dolashaya-shayah

     shyamalah sarva-sundarah

padma-nabhi hrishikeshah

     krida-manuja-balakah

 

 

     He sits on a swing (bala-dolashaya-shaya), is dark (shyamala), is supremely handsome (sarva-sundara), has a lotus navel (padma-nabhi), is the master of the senses (hrishikesha),   and is a playful boy (krida-manuja-balaka).

 

 

Text 9

 

 

lila-vidhvasta-shakato

     veda-mantrabhishecitah

yashoda-nandanah kanto

     muni-koti-nishevitah

 

 

     He playfully kicked a cart (lila-vidhvasta-shakata), was bathed with Vedic mantras (veda-mantrabhishecita), is Yashoda's son (yashoda-nandana), is handsome (kanta), and is served by millions of sages (muni-koti-nishevita).

 

 

Text 10

 

 

nitya-madhuvanavasi

     vaikunthah sambhavah kratuh

rama-patir madhu-patir

     murarir madhusudanah

 

 

     He always stays in Madhuvana (nitya-madhuvanavasi), is the Lord of Vaikuntha (vaikuntha), is the origin of all (sambhava), is the Vedic yajnas personified (kratu), is the husband of the goddess of fortune (rama-pati), is the king of Mathura' (madhu-pati), is the killer of the Mura demon (murari), and is the killer of the Madu demon (madhusudana).

 

 

Text 11

 

 

madhavo mana-hari ca

     shri-patir bhu-dhara prabhuh

brihad-vana-maha-lilo

     nanda-sunur mahashanah

 

 

     He is the husband of the goddess of fortune (madhava), the remover of pride and arrogance (mana-hari), the husband of the goddess of fortune (shri-pati), the maintainer of the earth (bhu-dhara), the supreme master (prabhu), the person who enjoys pastimes in the great forest (brihad-vana-maha-lila), the son of Nanda (nanda-sunu), and the boy with a vigorous appetite (mahashana).

 

 

Text 12

 

 

trinavarta-prana-hari

     yashoda-vismaya-pradah

trailokya-vaktrah padmakshah

     padma-hastah priyankarah

 

 

     He is the person who took away Trinavarta's life (trinavarta-prana-hari), the person who filled Yashoda' with wonder (yashoda-vismaya-prada), who holds the three worlds in His mouth (trailokya-vaktra), whose eyes are lotus flowers (padmaksha),   whose hands are lotus flowers (padma-hasta), and who is very friendly and affectionate (priyankara).

 

 

Text 13

 

 

brahmanyo dharma-gopta ca

     bhu-patih shri-dharah svarat

ajadhyakshah shivadhyaksho

     dharmadhyaksho maheshvarah

 

 

     He is the friend and protector of the brahmanas (brahmanya), the protector of religion (dharma-gopta), the king of the earth (bhu-pati), the maintainer of the goddess of fortune (shri-dhara), independent (svarat), the master of Brahma' (ajadhyaksha), the master of Shiva (shivadhyaksha), the master of Yama (dharmadhyaksha), and the supreme controller (maheshvara).

 

 

Text 14

 

 

vedanta-vedyo brahma-sthah

     prajapatir amogha-drik

gopi-karavalambi ca

     gopa-balaka-su-priyah

 

 

     He is known by the study of Vedanta (vedanta-vedya), stays with the brahmanas (brahma-stha), is the master of all living entities (prajapati), is infallible (amogha-drik), holds a gopi's hand (gopi-karavalambi), and is the dear friend of the gopas (gopa-balaka-su-priya).

 

 

Text 15

 

 

balanuyayi balavan

     shridama-priya atmavan

gopi-grihangana-ratir

     bhadrah su-shloka-mangalah

 

 

     He is the gopa boys' companion (balanuyayi), powerful (balavan), the dear friend of Shridama' (shridama-priya), self-controlled (atmavan), a boy who plays in the gopis' courtyards (gopi-grihangana-rati), auspicious (bhadra), and glorified with graceful prayers (su-shloka-mangala).

 

 

Text 16

 

 

navanita-haro balo

     navanita-priyashanah

bala-vrindi marka-vrindi

     cakitakshah palayitah

 

 

     He is a butter thief (navanita-hara), a young boy (bala), fond of eating fresh butter (navanita-priyashana), accompanied by many other other boys (bala-vrindi), acompanied by many monkeys (marka-vrindi), the boy whose eyes showed His fear (cakitaksha), and the boy who fled (palayita).

 

 

Text 17

 

 

yashoda-tarjitah kampi

     maya-rudita-shobhanah

damodaro 'prameyatma

     dayalur bhakta-vatsalah

 

 

     He was rebuked by Yashoda' (yashoda-tarjita), trembled (kampi), was charming as He pretended to weep (maya-rudita-shobhana), was bound at the waist with a rope (damodara), is limitless (aprameyatma), is kind (dayalu), and loves His devotees (bhakta-vatsala).

 

 

Text 18

 

 

su-baddholukhalo namra-

     shira gopi-kadarthitah

vriksha-bhangi shoka-bhangi

     dhanadatmaja-mokshanah

 

 

     He was tied to a grinding mortar (su-baddholukhala), bowed His head (namra-shira), was rebuked by a gopi (gopi-kadarthita), broke a tree (vriksha-bhangi), broke His devotee's sufferings (shoka-bhangi), and gave liberation to Kuvera's sons (dhanadatmaja-mokshana).

 

 

Text 19

 

 

devarshi-vacana-shlaghi

     bhakta-vatsalya-sagarah

vraja-kolahala-karo

     vrajananda-vivardhanah

 

 

     He was praised by Narada (devarshi-vacana-shlaghi), is an ocean of love for His devotees (bhakta-vatsalya-sagara), made a great commotion in Vraja (vraja-kolahala-kara), and filled Vraja with bliss (vrajananda-vivardhana).

 

 

Text 20

 

 

gopatma prerakah sakshi

     vrindavana-nivasa-krit

vatsa-palo vatsa-patir

     gopa-daraka-mandanah

 

 

     He is the life of the gopas (gopatma), their inspiration (preraka), the witness of all (sakshi), a person who lives in Vrindavana (vrindavana-nivasa-krit), the protector of the calves (vatsa-pala and vatsa-pati), and the ornament of the gopa boys (gopa-daraka-mandana).

 

 

Text 21

 

 

bala-krido bala-ratir

     balakah kanakangadi

pitambaro hema-mali

     mani-mukta-vibhushanah

 

 

     He plays with the boys (bala-krida and bala-rati), is a boy (balaka), is decorated with golden armlets (kanakangadi), is dressed in yellow garments (pitambara), and is decorated with a golden necklace (hema-mali), and ornaments of pearls and jewels (mani-mukta-vibhushana).

 

 

Text 22

 

 

kinkini kataki sutri

     nupuri mudritanvitah

vatsasura-pati-dhvamsi

     bakasura-vinashanah

 

 

     He is decorated with tinkling ornaments (kinkini), golden armlets (kataki), flower garlands (sutri), anklets (nupuri). and auspicious marks (mudritanvita). He killed Vatsasura (vatsasura-pati-dhvamsi), and Bakasura (bakasura-vinashana).

 

 

Text 23

 

 

aghasura-vinashi ca

     vinidri-krita-balakah

adyah atma-pradah sangi

     yamuna-tira-bhojanah

 

 

     He killed Aghasura (aghasura-vinashi), awakened the boys (vinidri-krita-balaka), is the first cause (adya), gives Himself to His devotees (atma-prada), associates with His devotees (sangi), and eats lunch by the Yamuna's shore (yamuna-tira-bhojana).

 

 

Text 24

 

 

gopala-mandali-madhyah

     sarva-gopala-bhushanah

krita-hasta-tala-grasi

     vyanjanashrita-shakhikah

 

 

     He is encircled by gopa boys (gopala-mandali-madhya), is the ornament decorating all the gopa boys (sarva-gopala-bhushana), takes a morsel of food in His hand (krita-hasta-tala-grasi), and rests under a tree (vyanjanashrita-shakhika).

 

 

Text 25

 

 

krita-bahu-shringa-yashtir

     gunjalankrita-kanthakah

mayura-piccha-mukuto

     vana-mala-vibhushitah

 

 

     He carries a horn and stick under His arm (krita-bahu-shringa-yashti), and wears a gunja' necklace (gunjalankrita-kanthaka), a peacock-feather crown (mayura-piccha-mukuta), and a forest garland (vana-mala-vibhushita).

 

 

Text 26

 

 

gairika-citrita-vapur

     nava-megha-vapuh smarah

koti-kandarpa-lavanyo

     lasan-makara-kundalah

 

 

     His limbs are decorated with pictures and designs drawn in mineral pigments from Govardhana Hill (gairika-citrita-vapu), His form is like a monsoon cloud (nava-megha-vapu), He is like Kamadeva (smara), He is more handsome than millions of Kamadevas (koti-kandarpa-lavanya), and He wears glittering shark-earrings (lasan-makara-kundala).

 

 

Text 27

 

 

ajanu-bahur bhagavan

     nidra-rahita-locanah

koti-sagara-gambhiryah

     kala-kalah sada-shivah

 

 

     His arms reach down to His knees (ajanu-bahu), He is the supremely opulent Personality of Godhead (bhagavan), He never closes His eyes in sleep (nidra-rahita-locana), He is deeper than millions of oceans (koti-sagara-gambhirya), He is the time that marks time's end (kala-kala), and He is always auspicious (sada-shiva).

 

 

Text 28

 

 

virinci-mohana-vapur

     gopa-vatsa-vapur-dharah

brahmanda-koti-janako

     brahma-moha-vinashakah

 

 

     He manifested forms that bewildered the demigod Brahma' (virinci-mohana-vapu), He manifested the forms of the boys and calves (gopa-vatsa-vapur-dhara), He is the father of millions of universes (brahmanda-koti-janaka), and He removed Brahma's bewilderment (brahma-moha-vinashaka).

 

 

Text 29

 

 

brahma brahmeditah svami

     shakra-darpadi-nashanah

giri-pujopadeshta ca

     dhrita-govardhanacalah

 

 

     He is the Supreme Brahman (brahma), is worshiped by the demigod Brahma' (brahmedita), is the supreme master (svami), removed Indra's pride (shakra-darpadi-nashana), ordered the worship of Govardhana Hill (giri-pujopadeshta), and held Govardhana Hill (dhrita-govardhanacala).

 

 

Text 30

 

 

purandareditah pujyah

     kamadhenu-prapujitah

sarva-tirthabhishiktash ca

     govindo gopa-rakshakah

 

 

     He was worshiped by Indra (purandaredita), is the final object of worship (pujya), was worshiped by a surabhi cow (kamadhenu-prapujita), was ritually bathed with the water of all holy streams (sarva-tirthabhishikta), is the pleasure of the cows, land, and senses (govinda), and is the protector of the cowherd people (gopa-rakshaka).

 

 

Text 31

 

 

kaliyarti-karah kruro

     naga-patnidito virat

dhenukarih pralambarir

     vrishasura-vimardanah

 

 

     He troubled the Kaliya serpent (kaliyarti-kara and krura), was worshiped by Kaliya's wives (naga-patnidita), is the universal form (virat), was Dhenukasura's enemy (dhenukari), was Pralambasura's enemy (pralambari), and crushed Arishtasura (vrishasura-vimardana).

 

 

Text 32

 

 

mayasuratmaja-dhvamsi

     keshi-kantha-vidarakah

gopa-gopta dhenu-gopta

     davagni-parishoshakah

 

 

     He killed Mayasura's son (mayasuratmaja-dhvamsi), ripped open Keshi's throat (keshi-kantha-vidaraka), protected the gopas (gopa-gopta), protected the cows (dhenu-gopta), and extinguished the forest fire (davagni-parishoshaka).

 

 

Text 33

 

 

gopa-kanya-vastra-hari

     gopa-kanya-vara-pradah

yajna-patny-anna-bhogi ca

     muni-manapaharakah

 

 

     He stole the gopis' garments (gopa-kanya-vastra-hari), gave the gopis a blessing (gopa-kanya-vara-prada), ate the food offered by the yajna-brahmanas' wives (yajna-patny-anna-bhogi), and removed the brahmana sages' pride (muni-manapaharaka).

 

 

Text 34

 

 

jalesha-mana-mathano

     nanda-gopala-jivanah

gandharva-shapa-mokta ca

     sankhacuda-shiro-harah

 

 

     He removed Varuna's pride (jalesha-mana-mathana), saved Nanda-gopa's life (nanda-gopala-jivana), freed a gandharva from a curse (gandharva-shapa-mokta), and decapitated Shankhacuda (sankhacuda-shiro-hara).

 

 

Text 35

 

 

vamshi-vati venu-vadi

     gopi-cintapaharakah

sarva-gopta samahvanah

     sarva-gopi-manorathah

 

 

     He played a flute under a banyan tree (vamshi-vati), played a flute (venu-vadi), removed the gopis' fears (gopi-cintapaharaka), protects all (sarva-gopta), called all the gopis to Him (samahvana), and was the object of all the gopis' desires (sarva-gopi-manoratha).

 

 

Text 36

 

 

vyanga-dharma-pravakta ca

     gopi-mandala-mohanah

rasa-krida-rasasvadi

     rasiko radhika-dhavah

 

 

     He spoke to the gopis crooked words contradicting the rules of religion (vyanga-dharma-pravakta), enchanted the gopis (gopi-mandala-mohana), tasted the nectar of the rasa dance (rasa-krida-rasasvadi), enjoyed nectar pastimes (rasika), and was the husband of Shri Radha' (radhika-dhava).

 

 

Text 37

 

 

kishori-prana-nathash ca

     vrishabhanu-suta-priyah

sarva-gopi-jananando

     gopi-jana-vimohanah

 

 

     He was the Lord of the youthful gopis' lives (kishori-prana-natha), the beloved of Vrishabhanu's daughter (vrishabhanu-suta-priya), the bliss of all the gopis (sarva-gopi-janananda), and the enchanter who charmed the gopis (gopi-jana-vimohana).

 

 

Text 38

 

 

gopika-gita-carito

     gopi-nartana-lalasah

gopi-skandhashrita-karo

     gopika-cumbana-priyah

 

 

     He sang with the gopis (gopika-gita-carita), eagerly danced with the gopis (gopi-nartana-lalasa), placed His hand on the gopis' shoulders (gopi-skandhashrita-kara), and enjoyed kissing the gopis (gopika-cumbana-priya).

 

 

Text 39

 

 

gopika-marjita-mukho

     gopi-vyanjana-pujitah

gopika-kesha-samskari

     gopika-pushpa-samstarah

 

 

     He wiped the gopis' faces (gopika-marjita-mukha), was fanned by the gopis (gopi-vyanjana-pujita), combed the gopis' hair (gopika-kesha-samskari), and reclined on the flower-couch the gopis made (gopika-pushpa-samstara).

 

 

Text 40

 

 

gopika-hridayalambi

     gopi-vahana-tat-parah

gopi-kamada-hari ca

     gopika-parimarjitah

 

 

     He embraced the gopis to His chest (gopika-hridayalambi), happily carried the gopis (gopi-vahana-tat-para), fulfilled the gopis' desires (gopi-kamada-hari), and was massaged by the gopis (gopika-parimarjita).

 

 

Text 41

 

 

gopika-krita-samlilo

     gopika-samsmrita-priyah

gopika-vandita-pado

     gopika-vasha-vartanah

 

 

     He enjoyed pastimes with the gopis (gopika-krita-samlila),   and was the beloved always remembered by the gopis (gopika-samsmrita-priya). The gopis bowed down before His feet (gopika-vandita-pada). He was completely under the gopis' control (gopika-vasha-vartana).

 

 

Text 42

 

 

radha-parajitah shriman

     nikunje-su-viharavan

kunja-priyah kunja-vasi

     vrindavana-vikashanah

 

 

     He was conquered by Radha' (radha-parajita), was handsome and glorious (shriman), enjoyed blissful pastimes in the forest groves (nikunje-su-viharavan), loved the forest of Vrindavana (kunja-priya), stayed in the forest groves (kunja-vasi), and appeared in the forest of Vrindavana (vrindavana-vikashana).

 

 

Text 43

 

 

yamuna-jala-siktango

     yamuna-saukhya-dayakah

shashi-samstambhanah shurah

     kami kama-vimohanah

 

 

     He splashed in the Yamuna's waters (yamuna-jala-siktanga), delighted the Yamuna (yamuna-saukhya-dayaka), stunned the moon (shashi-samstambhana), was powerful and chivalrous (shura), was filled with amorous desires (kami), and bewildered Kamadeva (kama-vimohana).

 

 

Text 44

 

 

kamadyah kama-nathash ca

     kama-manasa-bhedanah

kamadah kama-rupash ca

     kamini-kama-sancayah

 

 

     He is the father of Kamadeva (kamadya), the master of Kamadeva (kama-natha), the person who shakes material desires from the heart (kama-manasa-bhedana), the fulfiller of desires (kamada), the person who has the power to assume any form He wishes (kama-rupa), and the fulfiller of desires for the beautiful gopis (kamini-kama-sancaya).

 

 

Text 45

 

 

nitya-krido maha-lilah

     sarvah sarva-gatas tatha

paramatma paradhishah

     sarva-karana-karanah

 

 

     He enjoys pastimes eternally (nitya-krida), enjoys great pastimes (maha-lila), is everything (sarva), is everywhere (sarva-gata), is the all-pervading Supersoul (paramatma), is the supreme master (paradhisha), and is the cause of all causes (sarva-karana-karana).

 

 

Text 46

 

 

grihita-narada-vaca

     hy akrura-paricintitah

akrura-vandita-pado

     gopika-tosha-karakah

 

 

     He accepted Narada's words (grihita-narada-vaca), was meditated on by Akrura (akrura-paricintita), received obeisances from Akrura, who bowed before His feet (akrura-vandita-pada), and pleased the gopis (gopika-tosha-karaka).

 

 

Text 47

 

 

akrura-vakya-sangrahi

     mathura-vasa-karanah

akrura-tapa-shamano

     rajakayuh-pranashanah

 

 

     He heard Akrura's words (akrura-vakya-sangrahi), resided in Mathura (mathura-vasa-karana), removed Akrura's sufferings (akrura-tapa-shamana), and killed a washerman (rajakayuh-pranashana).

 

 

Text 48

 

 

mathurananda-dayi ca

     kamsa-vastra-vilunthanah

kamsa-vastra-paridhano

     gopa-vastra-pradayakah

 

 

     He delighted the people of Mathura' (mathurananda-dayi), plundered Kamsa's garments (kamsa-vastra-vilunthana), wore Kamsa's garments (kamsa-vastra-paridhana), and gave Kamsa's garments to the gopas (gopa-vastra-pradayaka).

 

 

Text 49

 

 

sudama-griha-gami ca

     sudama-paripujitah

tantu-vayaka-sampritah

     kubja-candana-lepanah

 

 

     He went to Sudama's house (sudama-griha-gami), was worshiped by Sudama (sudama-paripujita), was pleased by a tailor (tantu-vayaka-samprita), and was anointed with sandal paste by the girl Kubja' (kubja-candana-lepana).

 

 

Text 50

 

 

kubja-rupa-prado vijno

     mukundo vistara-shravah

sarvajno mathuraloki

     sarva-lokabhinandanah

 

 

     He made Kubja' beautiful (kubja-rupa-prada), is the most wise (vijna), is the giver of liberation (mukunda), is famous and glorious (vistara-shrava), knows all (sarvajna), was gazed at by Mathura's people (mathuraloki), and delighted the eyes of all (sarva-lokabhinandana).

 

 

Text 51

 

 

kripa-kataksha-darshi ca

     daityarir deva-palakah

sarva-duhkha-prashamano

     dhanur-bhangi mahotsavah

 

 

     His sidelong glance is filled with mercy (kripa-kataksha-darshi). He is the enemy of the demons (daityari), the protector of the demigods and devotees (deva-palaka), the savior from all distress (sarva-duhkha-prashamana), the breaker of Kamsa's bow (dhanur-bhangi), and a great festival of happiness (mahotsava).

 

 

Text 52

 

 

kuvalayapida-hanta

     danta-skandha-balagranih

kalpa-rupa-dharo dhiro

     divya-vastranulepanah

 

 

     He killed Kuvalayapida (kuvalayapida-hanta), has the strongest shoulders and teeth (danta-skandha-balagrani), has the power to assume any form at will (kalpa-rupa-dhara), is the most thoughtful philosopher (dhira), and wears splendid garments and sandal paste (divya-vastranulepana).

 

 

Text 53

 

 

malla-rupo maha-kalah

     kama-rupi balanvitah

kamsa-trasa-karo bhimo

     mushtikantash ca kamsa-ha

 

 

     He became a wrestler (malla-rupa), is great, all-destroying, time (maha-kala), has the power to assume any form at will (kama-rupi), is very powerful (balanvita), filled Kamsa with fear (kamsa-trasa-kara), is powerful and ferocious (bhima), killed Mushtika (mushtikanta), and killed Kamsa (kamsa-ha).

 

 

Text 54

 

 

canura-ghno bhaya-harah

     shalaris toshalantakah

vaikuntha-vasi kamsarih

     sarva-dushta-nisudanah

 

 

     He killed Canura (canura-ghna), terrified the demons (bhaya-hara), was the enemy of Shala (shalari), killed Toshala (toshalantaka), resides in Vaikuntha (vaikuntha-vasi), is Kamsa's enemy (kamsari), and kills all the demons (sarva-dushta-nisudana).

 

 

Text 55

 

 

deva-dundubhi-nirghoshi

     pitri-shoka-nivaranah

yadavendra satam-natho

     yadavari-pramardanah

 

 

     For Him the demigods sounded dundubhi drums (deva-dundubhi-nirghoshi). He removed His father's grief (pitri-shoka-nivarana), is the Yadavas' king (yadavendra), is the master of the devotees (satam-natha), and destroyed the Yadavas' enemies (yadavari-pramardana).

 

 

Text 56

 

 

shauri-shoka-vinashi ca

     devaki-tapa-nashanah

ugrasena-paritrata

     ugrasenabhipujitah

 

 

     He destroyed Vasudeva's grief (shauri-shoka-vinashi), destroyed Devaki's grief (devaki-tapa-nashana), protected Ugrasena (ugrasena-paritrata), and was worshiped by Ugrasena (ugrasenabhipujita).

 

 

Text 57

 

 

ugrasenabhisheki ca

     ugrasena-daya-parah

sarva-sattvata-sakshi ca

     yadunam-abhinandanah

 

 

     He crowned Ugrasena king (ugrasenabhisheki), was merciful to Ugrasena (ugrasena-daya-para), is the witness of all living beings (sarva-sattvata-sakshi), and is the happiness of the Yadavas (yadunam-abhinandana).

 

 

Text 58

 

 

sarva-mathura-samsevyah

     karuno bhakta-bandhavah

sarva-gopala-dhanado

     gopi-gopala-lalasah

 

 

     He was served by everyone in Mathura' (sarva-mathura-samsevya), is merciful (karuna), is the devotees' friend (bhakta-bandhava), gave all wealth to the gopas (sarva-gopala-dhanada), and yearned to stay in the company of the gopas and gopis (gopi-gopala-lalasa).

 

 

Text 59

 

 

shauri-dattopaviti ca

     ugrasena-daya-karah

guru-bhakto brahmacari

     nigamadhyapane-ratah

 

 

     He recieved a sacred thread by Vasudeva's arrangement (shauri-dattopaviti), was merciful to Ugrasena (ugrasena-daya-kara), was devoted to His guru (guru-bhakta), was a brahmacari ( brahmacari), and was a devoted student of the Vedas (nigamadhyapane-rata).

 

 

Text 60

 

 

sankarshana-sahadhyayi

     sudama-suhrid eva ca

vidya-nidhih kala-kosho

     mrita-putra-pradas tatha

 

 

     He was Balarama's classmate (sankarshana-sahadhyayi), Sudama's friend (sudama-suhrid), an ocean of knowledge (vidya-nidhi), a treasury of skill (kala-kosha), and the person who returned His guru's dead son (mrita-putra-prada).

 

 

Text 61

 

 

cakri pancajani caiva

     sarva-naraki-mocanah

yamarcitah paro devo

     namoccara-vasho 'cyutah

 

 

     He holds a cakra (cakri), and the pancajanya conchshell (pancajani). He released all the residents of hell (sarva-naraki-mocana), was worshiped by Yamaraja (yamarcita), is the Supreme Personality of Godhead (para and deva), becomes submissive to they who chant His name (namoccara-vasha), and is infallible (acyuta).

 

 

Text 62

 

 

kubja-vilasi subhago

     dina-bandhur anupamah

akrura-griha-gopta ca

     pratijna-palakah shubhah

 

 

     He enjoyed pastimes with Kubja' (kubja-vilasi), is handsome (subhaga), is the friend of the poor (dina-bandhu), is incomparable (anupama), is the protector of Akrura's home (akrura-griha-gopta), keeps His promise (pratijna-palaka), and is handsome and auspicious (shubha).

 

 

Text 63

 

 

jarasandha-jayi vidvan

     yavananto dvijashrayah

mucukunda-priya-karo

     jarasandha-palayitah

 

 

     He defeated Jarasandha (jarasandha-jayi), is the most wise (vidvan), arranged for the killing of Kalayavana (yavananta), is the shelter of the brahmanas (dvijashraya), is dear to King Mucukunda (mucukunda-priya-kara), and fled from Jarasandha (jarasandha-palayita).

 

 

Text 64

 

 

dvaraka-janako gudho

     brahmanyah satya-sangarah

lila-dharah priya-karo

     vishvakarma yashah-pradah

 

 

     He built the city of Dvaraka' (dvaraka-janaka), is hidden from the non-devotees (gudha), is worshiped by the brahmanas (brahmanya), is truthful (satya-sangara), playful (lila-dhara), affectionate (priya-kara), the controller of the universe (vishvakarma), and the giver of fame (yashah-prada).

 

 

Text 65

 

 

rukmini-priya-sandesho

     rukmi-shoka-vivardhanah

caidya-shokalayah shreshtho

     dushta-rajanya-nashanah

 

 

     He received a love-letter from Rukmini (rukmini-priya-sandesha), frustrated Rukmi (rukmi-shoka-vivardhana), was an abode of grief for Shishupala (caidya-shokalaya), is the best (shreshtha), and killed the demonic kings (dushta-rajanya-nashana).

 

 

Text 66

 

 

rukmi-vairupya-karano

     rukmini-vacane-ratah

balabhadra-vaco-grahi

     mukta-rukmi janardanah

 

 

     He made Rukmi ugly (rukmi-vairupya-karana), was obedient ro Rukmini's request (rukmini-vacane-rata), accepted Balarama's advice (balabhadra-vaco-grahi), released Rukmi (mukta-rukmi), and is the Lord that rescues His devotees from distress (janardana).

 

 

Text 67

 

 

rukmini-prana-nathash ca

     satyabhama-patih svayam

bhakta-pakshi bhakti-vashyo

     hy akrura-mani-dayakah

 

 

     He is the Lord of Rukmini's life (rukmini-prana-natha), and the husband of Satyabhama' (satyabhama-pati). He takes His devotees' side (svayam bhakta-pakshi), is submissive to His devotees (bhakti-vashya), and gave a jewel to Akrura (akrura-mani-dayaka).

 

 

Text 68

 

 

shatadhanva-prana-hari

     riksharaja-suta-priyah

satrajit-tanaya-kanto

     mitravindapaharakah

 

 

     He took away Shatadhanva's life (shatadhanva-prana-hari), was the beloved of Jambavan's daughter (riksharaja-suta-priya), was the beloved of Satrajit's daughter (satrajit-tanaya-kanta), and was the kidnapper of Mitravinda' (mitravindapaharaka).

 

 

Text 69

 

 

satya-patir lakshmana-jit

     pujyo bhadra-priyankarah

narakasura-ghati ca

     lila-kanya-haro jayi

 

 

     He was the husband of Satya' (satya-pati), the hero that won Lakshmana' (lakshmana-jit), the supremely worshipable Lord (pujya), the lover of Bhadra' (bhadra-priyankara), the killer of Narakasura (narakasura-ghati), the playful rescuer of the girls held captive by Naraksura (lila-kanya-hara), and victorious (jayi).

 

 

Text 70

 

 

murarir madanesho 'pi

     dharitri-duhkha-nashanah

vainateyi svarga-gami

     adityai-kundala-pradah

 

 

     He is the enemy of Mura (murari), the master of Kamadeva (madanesha), the person that removed the earth's sufferings (dharitri-duhkha-nashana), the Lord who rides on Garuda (vainateyi), the hero that went to Svargaloka (svarga-gami), and the hero that returned Aditi's earrings (adityai-kundala-prada).

 

 

Text 71

 

 

indrarcito rama-kanto

     vajri-bharya-prapujitah

parijatatapa-hari

     shakra-manapaharakah

 

 

     He was worshiped by Indra (indrarcita), the lover of the goddess of fortune (rama-kanta), worshiped by Indra's wife (vajri-bharya-prapujita), the hero that took away a parijata tree (parijatatapa-hari), and the hero that removed Indra's pride (shakra-manapaharaka).

 

 

Text 72

 

 

pradyumna-janakah samba-

     tato bahu-suto vidhuh

gargacaryah satya-gatir

     dharmadharo dhara-dharah

 

 

     He was the father of Pradyumna (pradyumna-janaka), the father of Samba (samba-tata), the father of many children (bahu-suta), the Supreme Personality of Godhead (vidhu), a disciple of Garga Muni (gargacarya), truthful and honest (satya-gati), the resting place of religion (dharmadhara), and the maintainer of the earth (dhara-dhara).

 

 

Text 73

 

 

dvaraka-mandanah shlokyo

     su-shloko nigamalayah

paundraka-prana-hari ca

     kashi-raja-shiro-harah

 

 

     He was the ornament of Dvaraka' (dvaraka-mandana), glorified with beautiful poetry (shlokya and su-shloka), the resting place of the Vedas (nigamalaya), the killer of Paundraka (paundraka-prana-hari), and the hero that decapitated the impious king of Varanasi (kashi-raja-shiro-hara).

 

 

Text 74

 

 

avaishnava-vipra-dahi

     sudakshina-bhayavahah

jarasandha-vidari ca

     dharma-nandana-yajna-krit

 

 

     He burned to death the non-devotee brahmanas (avaishnava-vipra-dahi), terrified Sudakshina (sudakshina-bhayavaha), split Jarasandha in two (jarasandha-vidari), and performed a yajn for King Yudhishthira (dharma-nandana-yajna-krit).

 

 

Text 75

 

 

shishupala-shirash-cchedi

     dantavakra-vinashanah

vidurathantakah shrisah

     shrido dvivida-nashanah

 

 

     He decapitated Shishupala (shishupala-shirash-cchedi), killed Dantavakra (dantavakra-vinashana), killed Viduratha (vidurathantaka), is the husband of the goddess of fortune (shrisa), gives wealth to His devotees (shrida), and killed Dvivida (dvivida-nashana).

 

 

Text 76

 

 

rukmini-mana-hari ca

     rukmini-mana-vardhanah

devarshi-shapa-harta ca

     draupadi-vakya-palakah

 

 

     He removed Rukmini's pride (rukmini-mana-hari), gave all honor to Rukmini (rukmini-mana-vardhana), removed Narada's curse (devarshi-shapa-harta), and was obedient to Draupadi's appeal (draupadi-vakya-palaka).

 

 

Text 77

 

 

durvaso-bhaya-hari ca

     pancali-smaranagatah

partha-dutah partha-mantri

     partha-duhkhaugha-nashanah

 

 

     He rescued His devotees from the fear of Durvasa' (durvaso-bhaya-hari), was remembered by Draupadi (pancali-smaranagata), became a messenger for the Pandavas (partha-duta), gave advice to the Pandavas (partha-mantri), and destroyed a flood of sufferings that was drowning the Pandavas (partha-duhkhaugha-nashana).

 

 

Text 78

 

 

partha-manapahari ca

     partha-jivana-dayakah

pancali-vastra-data ca

     vishva-palaka-palakah

 

 

     He removed Arjuna's false pride (partha-manapahari), gave life to the Pandavas (partha-jivana-dayaka), gave limitless cloth to Draupadi (pancali-vastra-data), and protected the protectors of the worlds (vishva-palaka-palaka).

 

 

Text 79

 

    

shvetashva-sarathih satyah

     satya-sadhyo bhayapahah

satya-sanghah satya-ratih

     satya-priya udara-dhih

 

 

     He became the charioteer that drove Arjuna's white horses (shvetashva-sarathi), is the eternal Supreme Personality of Godhead (satya), is attainable by the sincere devotees (satya-sadhya), removes the devotees' fears (bhayapaha), stays among the sincere devotees (satya-sangha), loves sincerity, honesty, and truthfulness (satya-rati and satya-priya), and is generous at heart (udara-dhi).

 

 

Text 80

 

 

maha-sena-jayi caiva

     vishva-sainya-vinashanah

banasura-bhuja-cchetta

     bana-bahu-vara-pradah

 

 

     He defeated a great army (maha-sena-jayi and vishva-sainya-vinashana), cut off Banasura's arms (banasura-bhuja-cchetta), and gave a blessing of some arms to Banasura (bana-bahu-vara-prada).

 

 

Text 81

 

 

tarkshya-manapahari ca

     tarkshya-tejo-vivardhanah

rama-svarupa-dhari ca

     satyabhama-mudavahah

 

 

     He removed Garuda's false pride (tarkshya-manapahari), gave great power to Garuda (tarkshya-tejo-vivardhana), appeared as Lord Rama (rama-svarupa-dhari), and delighted Satyabhama' (satyabhama-mudavaha).

 

 

Text 82

 

 

ratnakara-jala-krido

     vraja-lila-pradarshakah

sva-pratijna-paridhvamsi

     bhishmajna-paripalakah

 

 

     He enjoyed pastimes in the ocean (ratnakara-jala-krida), revealed His pastimes in Vraja (vraja-lila-pradarshaka), broke His promise (sva-pratijna-paridhvamsi), and obeyed Bhishma's order (bhishmajna-paripalaka).

 

 

Text 83

 

 

virayudha-harah kalah

     kalikesho maha-balah

varvarisha-shiro-hari

     varvarisha-shirah-pradah

 

 

     He knocked the weapons from the warriors' hands (virayudha-hara), is time personified (kala), is the master of Goddess Durga' (kalikesha), is very strong (maha-bala), decapitated Varvarisha (varvarisha-shiro-hari), and gave a new head to Varvarisha (varvarisha-shirah-prada).

 

 

Text 84

 

 

dharma-putra-jayi shuro

     duryodhana-madantakah

gopika-priti-nirbandho

     nitya-krido vrajeshvarah

 

 

     He gave victory to Yudhishthira (dharma-putra-jayi), is a heroic warrior (shura), destroyed Duryodhana's pride (duryodhana-madantaka), is the lover of the gopis (gopika-priti-nirbandha), enjoys pastimes eternally (nitya-krida), and is the king of Vraja (vrajeshvara).

 

 

Text 85

 

 

radha-kunda-ratir dhanyah

     sadandola-samashritah

sada-madhuvananandi

     sada-vrindavana-priyah

 

 

     He enjoys pastimes at Radha'-kunda (radha-kunda-rati), is glorious and opulent (dhanya) eternally enjoys pastimes on a swing (sadandola-samashrita), eternally enjoys pastimes in Madhuvana (sada-madhuvananandi), and eternally loves the forest of Vrindavana (sada-vrindavana-priya).

 

 

Text 86

 

 

ashoka-vana-sannaddhah

     sada-tilaka-sangatah

sada-govardhana-ratih

     sada-gokula-vallabhah

 

 

     He stays in a grove of ashoka trees (ashoka-vana-sannaddha), always wears graceful tilaka (sada-tilaka-sangata), eternally enjoys pastimes on Govardhana Hill (sada-govardhana-rati), and is the eternal object of love for the people of Gokula (sada-gokula-vallabha).

 

 

Text 87

 

 

bhandira-vata-samvasi

     nitya-vamshi-vata-sthitah

nandi-grama-kritavaso

     vrishabhanu-griha-priyah

 

 

     He stays under a banyan tree in Bhandiravana forest (bhandira-vata-samvasi), always stays at Vamshivata (nitya-vamshi-vata-sthita), eternally stays at Nandagrama (nandi-grama-kritavasa), and likes to visit Vrishabhanu's home (vrishabhanu-griha-priya).

 

 

Text 88

 

 

grihita-kamini-rupo

     nitya-rasa-vilasa-krit

ballavi-jana-sangopta

     ballavi-jana-vallabhah

 

 

     He sometimes assumes the form of a beautiful girl (grihita-kamini-rupa). He eternally enjoys the rasa-dance pastimes (nitya-rasa-vilasa-krit), protects the gopis (ballavi-jana-sangopta),  and is the gopis' beloved (ballavi-jana-vallabha).

 

 

Text 89

 

 

devasharma-kripa-karta

     kalpa-padapa-samsthitah

shilangandhi-nilayah

     pada-cari ghana-cchavih

 

 

     He was merciful to Devasharma' (devasharma-kripa-karta). He stays under a kalpa-vriksha tree (kalpa-padapa-samsthita), stays at Shilanugandhi (shilangandhi-nilaya), walks here and there (pada-cari), and is splendid like a dark monsoon cloud (ghana-cchavi).

 

 

Text 90

 

 

atasi-kusuma-prakhyah

     sada-lakshmi-kripa-karah

tripurari-priyakaro

     hy ugra-dhanva parajitah

 

 

     He is splendid like an atasi flower (atasi-kusuma-prakhya), always kind to Goddess Lakshmi (sada-lakshmi-kripa-kara), and affectionate to Lord Shiva (tripurari-priyakara). He holds a formidable bow (ugra-dhanva), and is invincible (parajita).

 

 

Text 91

 

 

shadòhura-dhvasta-karta ca

     nikumbha-prana-harakah

vrajranabha-pura-dhvamsi

     paunòraka-prana-harakah

 

 

     He killed the demon Shaòòhura (shaòòhura-dhvasta-karta), took away the demon Nikumbha's life (nikumbha-prana-haraka), destroyed the demon Vajranabha's city (vrajranabha-pura-dhvamsi),  and took away Paunòraka's life (paunòraka-prana-haraka).

 

 

Text 92

 

    

bahulashva-priti-karta

     dvija-varya-priyankarah

shiva-sankata-hari ca

     vrikasura-vinashanah

 

 

     He delighted King Bahluashva (bahulashva-priti-karta), dearly loved the best of the brahmanas (dvija-varya-priyankara), rescued Shiva from danger (shiva-sankata-hari), and killed Vrikasura (vrikasura-vinashana).

 

 

Text 93

 

 

bhrigu-satkara-kari ca

     shiva-sattvikata-pradah

gokarna-pujakah samba-

     kushta-vidhvamsa-karanah

 

 

     He graciously welcomed Bhrgu Muni (bhrigu-satkara-kari), placed Lord Shiva on the spiritual platform of pure goodness (shiva-sattvikata-prada), worshiped Gokarna (gokarna-pujaka), and cured Samba's leprosy (samba-kushta-vidhvamsa-karana).

 

 

Text 94

 

 

veda-stuto veda-vetta

     yadu-vamsa-vivardhanah

yadu-vamsa-vinashi sa

     uddhavoddhara-karakah

 

 

     He is glorified by the Vedas (veda-stuta), is the knower of the Vedas (veda-vetta), made the Yadavas prosper (yadu-vamsa-vivardhana), destroyed the Yadava dynasty (yadu-vamsa-vinashi), and delivered Uddhava (uddhavoddhara-karaka).

.pa

 

 

 

 

The Names of Shri Radha

 

 

Text 95

 

 

radha ca radhika caiva

     ananda vrishabhanuja

vrindavaneshvari punya

     krishna-manasa-harini

 

 

     Shri Radha' is the greatest worshiper of Lord Krishna (radha and radhika), spiritual bliss personified (ananda), the daughter of King Vrishabhanu (vrishabhanuja), the queen of Vrindavana (vrindavaneshvari), supremely pious (punya), and the girl that steals Lord Krishna's heart (krishna-manasa-harini).

 

 

Text 96

 

 

pragalbha chatura kama

     kamini hari-mohini

lalita madhura madhvi

     kishori kanaka-prabha

 

 

     She is bold and confident (pragalbha), expert (chatura), a goddess of love for Lord Krishna (kama), passionately in love with Lord Krishna (kamini), the enchantress that captures Lord Krishna (hari-mohini), playful and charming (lalita), sweet (madhura and madhvi), youthful (kishori), and splendid like gold (kanaka-prabha).

 

 

Text 97

 

 

jita-candra jita-mriga

     jita-simha jita-dvipa

jita-rambha jita-pika

     govinda-hridayodbhavah

 

 

     She defeats the moon (jita-candra). She defeats the does (jita-mriga). She defeats the lionesses (jita-simha). She defeats the elephants (jita-dvipa). She defeats the banana trees (jita-rambha). She defeats the cuckoos (jita-pika). She stays in Lord Krishna's heart (govinda-hridayodbhava).

 

 

Text 98

 

 

jita-bimba jita-shuka

     jita-padma kumarika

shri-krishnakarshana devi

     nitya-yugma-svarupini

 

 

     She defeats the bimba fruit (jita-bimba). She defeats the parrots (jita-shuka). She defeats the lotuses (jita-padma). She is youthful (kumarika). She attracts Lord Krishna (shri-krishnakarshana). She is a glorious goddess (devi). She always stays with Lord Krishna (nitya-yugma-svarupini).

 

 

Text 99

 

 

nitya-viharini kanta

     rasika krishna-vallabha

amodini modavati

     nandanandana-bhushita

 

 

     She enjoys pastimes eternally (nitya-viharini), is Lord Krishna's beloved (kanta), is expert at enjoying sweet pastimes (rasika), is Lord Krishna's beloved (krishna-vallabha), is fragrant (amodini), is happy (modavati), and is decorated by Nanda's son (nandanandana-bhushita).

 

 

Text 100

 

 

divyambara divya-hara

     mukta-mani-vibhushita

kunja-priya kunja-vasa

     kunja-nayaka-nayika

 

 

     She wears splendid garments (divyambara), and a splendid necklace (divya-hara), is decorated with jewels and pearls (mukta-mani-vibhushita), loves Vrindavana forest (kunja-priya), stays in the forest (kunja-vasa), and is the heroine that enjoys pastimes with the hero Krishna in the forest (kunja-nayaka-nayika).

 

 

Text 101

 

 

caru-rupa caru-vaktra

     caru-hemangadashubha

shri-krishna-venu-sangita

     murali-harini shiva

 

 

     Her form is beautiful (caru-rupa), Her face is beautiful (caru-vaktra), She is beautiful decorated with golden bracelets (caru-hemangadashubha), She sings as Krishna plays the flute (shri-krishna-venu-sangita), She steals Krishna's flute (murali-harini),  and She is auspicious (shiva).

 

 

Text 102

 

 

bhadra bhagavati shanta

     kumuda sundari priya

krishna-kriòa krishna-ratih

     shri-krishna-sahacarini

 

 

     She is beautiful (bhadra), glorious (bhagavati), peaceful (shanta), like a lotus flower (kumuda), beautiful (sundari), dear (priya), the girl that plays with Lord Krishna (krishna-kriòa), the girl that enjoys with Lord Krishna (krishna-rati), and Lord Krishna's companion (shri-krishna-sahacarini).

 

 

Text 103

 

 

vamshivata-priya-sthana

     yugmayugma-svarupini

bhanòira-vasini shubhra

     gopinatha-priya-sakhi

 

 

     She loves Vamshivata (vamshivata-priya-sthana), sometimes stays with Lord Krishna and sometimes is separated from Him (yugmayugma-svarupini), stays in Bhanòiravana forest (bhanòira-vasini), is splendid (shubhra), and is the dear friend of Lord Krishna, the master of the gopis (gopinatha-priya-sakhi).

 

 

Text 104

 

 

shruti-nihshvasita divya

     govinda-rasa-dayini

shri-krishna-prarthanishana

     mahananda-pradayini

 

 

     Her sighs are recitations of the Vedic hymns (shruti-nihshvasita), She gives sweet happiness to Lord Krishna (divya), She is splendid (govinda-rasa-dayini), She yearns to associate with Krishna (shri-krishna-prarthani), She is the Supreme Goddess (ishana), and She pleases Lord Krishna (mahananda-pradayini).

 

 

Text 105

 

 

vaikuntha-jana-samsevya

     koti-lakshmi-sukhavaha

koti-kandarpa-lavanya

     rati-koti-rati-prada

 

 

     She is served by the residents of Vaikuntha (vaikuntha-jana-samsevya), She pleases millions of goddesses of fortune (koti-lakshmi-sukhavaha), She is more beautiful than millions of Kamadevas (koti-kandarpa-lavanya), and She delights millions of Ratis (rati-koti-rati-prada).

 

 

Text 106

 

 

bhakti-grahya bhati-rupa

     lavanya-sarasi uma

brahma-rudradi-samradhya

     nitya-kautuhalanvita

 

 

     She is attained by devotional service (bhakti-grahya). She is devotional service personified (bhakti-rupa). She is a lake of beauty (lavanya-sarasi). She is glorious (uma), worshiped by Brahma, Shiva, and all the demigods (brahma-rudradi-samradhya), and always happy (nitya-kautuhalanvita).

 

 

Text 107

 

 

nitya-lila nitya-kama

     nitya-shringara-bhushita

nitya-vrindavana-rasa

     nanda-nandana-samyuta

 

 

     She enjoys pastimes eternally (nitya-lila), loves Krishna eternally (nitya-kama), is always decorated with the ornaments of passionate love for Krishna (nitya-shringara-bhushita), always enjoys sweet pastimes in Vrindavana forest (nitya-vrindavana-rasa), and always stays in Lord Krishna's company (nanda-nandana-samyuta).

 

 

Text 108

 

 

gopika-manòali-yukta

     nitya-gopala-sangata

gorasa-kshepani shura

     hy anandananda-dayini

 

 

     She is encircled by a host of gopis (gopika-manòali-yukta), always stays in Lord Krishna's company (nitya-gopala-sangata), on festival days joins in the pastimes of throwing milk products (gorasa-kshepani), is valiant (shura), is bliss personified (ananda), and is delightful to Lord Krishna (ananda-dayini).

 

 

Text 109

 

 

maha-lila prakrishta ca

     nagari naga-carini

nityam-aghurnita purna

     kasturi-tilakanvita

 

 

     She is very playful (maha-lila), the most exalted (prakrishta), sophisticated (nagari), graceful like an elephant (naga-carini), always passionately in love with Lord Krishna (nityam-aghurnita), perfect and complete (purna), and decorated with musk tilaka (kasturi-tilakanvita).

 

 

Text 110

 

 

padma shyama mrigakshi ca

     siddhi-rupa rasavaha

koti-candranana gauri

     koti-kokila-su-svara

 

 

     She is graceful like a lotus (padma), beautiful (shyama), with doe eyes (mrigakshi), the form of perfection (siddhi-rupa), sweet (rasavaha), with a face splendid like ten million moons (koti-candranana), fair (gauri), and with a voice sweet like ten million cuckoos (koti-kokila-su-svara).

 

 

Text 111

 

 

shila-saundarya-nilaya

     nandanandana-lalita

ashoka-vana-samvasa

     bhanòira-vana-sangata

 

 

     She is the abode of beauty and virtue (shila-saundarya-nilaya), Lord Krishna's playful companion (nandanandana-lalita), the girl who stays in an ashoka grove (ashoka-vana-samvasa), and the girl who stays in Bhanòiravana forest (bhanòira-vana-sangata).

 

 

Text 112

 

 

kalpa-druma-talavishta

     krishna vishva hari-priya

ajagamya bhavagamya

     govardhana-kritalaya

 

 

     She stays under a kalpa-vriksha tree (kalpa-druma-talavishta), is Lord Krishna's beloved (krishna), is everything to Him (vishva), is dear to Lord Krishna (hari-priya), is unapproachable by Brahma' (ajagamya), is unapproachable by Shiva (bhavagamya), and is the girl who stays on Govardhana Hill (govardhana-kritalaya).

 

 

Text 113

 

 

yamuna-tira-nilaya

     shashvad-govinda-jalpini

shashvan-manavati snigdha

     shri-krishna-parivandita

 

 

     She stays on the Yamuna's shore (yamuna-tira-nilaya), again and again chants the name Govinda (shashvad-govinda-jalpini), is always proud and jealous (shashvan-manavati), ia affectionate (snigdha), is offered respectful obeisances by Lord Krishna (shri-krishna-parivandita).

 

 

Text 114

 

 

krishna-stuta krishna-vrita

     shri-krishna-hridayalaya

deva-druma-phalasevya

     vrindavana-rasalaya

 

 

     She is glorified by Lord Krishna (krishna-stuta), is Lord Krishna's companion (krishna-vrita), stays in Lord Krishna's heart (shri-krishna-hridayalaya), is served with offerings of kalpa-vriksha fruit (deva-druma-phalasevya), and is the abode of nectar in Vrindavana (vrindavana-rasalaya).

 

 

Text 115

 

 

koti-tirtha-mayi satya

     koti-tirtha-phala-prada

koti-yoga-su-dushprapya

     koti-yajna-durashraya

 

 

     She is sacred like millions of holy places (koti-tirtha-mayi), transcendental and eternal (satya), the giver of the results of millions of pilgrimages (koti-tirtha-phala-prada), not attainable even by millions of yogic meditations (koti-yoga-su-dushprapya), and the goddess whose abode cannot be entered even by performing millions of yajnas (koti-yajna-durashraya).

 

 

Text 116

 

 

manasa shashi-lekha ca

     shri-koti-shubhaganagha

koti-mukta-sukha saumya

     lakshmi-koti-vilasini

 

 

     She is thoughtful (manasa), graceful like a crescent moon (shashi-lekha), beautiful like millions of goddesses of fortune (shri-koti-subhaga), sinless (anagha), happy like millions of liberated souls (koti-mukta-sukha), gentle (saumya), and playful like millions of goddesses of fortune (lakshmi-koti-vilasini).

 

 

Text 117

 

 

tilottama tri-kala-stha

     tri-kala-jnapy adhishvari

tri-veda-jna tri-loka-jna

     turiyanta-nivasini

 

 

     She is beautiful like a sesame flower (tilottama), existing in the past, present, and future (tri-kala-stha), aware of past, present, and future (tri-kala-jna), the supreme goddess (adhishvari), learned in the three Vedas (tri-veda-jna), aware of all that happens in the three worlds (tri-loka-jna), and a resident of the spiritual world (turiyanta-nivasini).

 

 

Text 118

 

 

durgaradhya smararadhya

     vishvaradhya cit-atmika

devaradhya pararadhya

     brahmaradhya paratmika

 

 

     She is worshiped by Durga' (durgaradhya), worshiped by Lakshmi (ramradhya), worshiped by all (vishvaradhya), spiritual (cit-atmika), worshiped by the demigods (devaradhya), worshiped by the Supreme Personality of Godhead (pararadhya and brahmaradhya),  and the supreme goddess (paratmika).

 

 

Text 119

 

 

shivaradhya prema-sadhya

     bhaktaradhya rasatmika

krishna-pranarpini bhama

     shuddha-prema-vilasini

 

     She is worshiped by Shiva (shivaradhya), attained by loving devotional service (prema-sadhya), worshiped by the devotees (bhaktaradhya), sweet (rasatmika), a girl that offers Her every breath to Lord Krishna (krishna-pranarpini), beautiful (bhama), and the abode of pure playfulness and love (shuddha-prema-vilasini).

 

 

Text 120

 

 

krishnaradhya bhakti-sadhya

     bhakta-vrinda-nishevita

vishvadhara kripadhara

     jivadharati-nayika

 

 

     She is worshiped by Lord Krishna (krishnaradhya), attainable by devotional service (bhakti-sadhya), served by many devotees (bhakta-vrinda-nishevita), the resting place of the universes (vishvadhara), the resting place of mercy (kripadhara), the resting place of all living entities (jivadhara), and the great heroine (ati-nayika).

 

 

Text 121

 

 

shuddha-prema-mayi lajja

     nitya-siddha shiromanih

divya-rupa divya-bhoga

     divya-vesha mudanvita

 

 

     She is the abode of pure love (shuddha-prema-mayi), shy (lajja), eternally perfect (nitya-siddha), the crest jewel of all girls (shiromani), splendidly beautiful (divya-rupa), an enjoyer of divine happinesses (divya-bhoga), splendidly dressed and decorated (divya-vesha), and happy (mudanvita).

 

 

Text 122

 

 

divyangana-vrinda-sara

     nitya-nutana-yauvana

para-brahmavrita dhyeya

     maha-rupa mahojjvala

 

 

     She is the best of all splendidly beautiful girls (divyangana-vrinda-sara), eternally situated in the fresh bloom of youth (nitya-nutana-yauvana), the companion of the Supreme Personality of Godhead (para-brahmavrita), the highest object of meditation (dhyeya), the most beautiful (maha-rupa), and the most glorious (mahojjvala).

 

 

Text 123

 

 

koti-surya-prabha koti-

     candra-bimbadhika-cchavih

komalamrita-vag adya

     vedadya veda-durlabha

 

 

     She is splendid like ten million suns (koti-surya-prabha), more splendid than ten million moons (koti-candra-bimbadhika-cchavi), gentle (komala), eloquent with words of nectar (amrita-vak), transcendental (adya), the source of the Vedas (vedadya), and unattainable by the Vedas (veda-durlabha).

 

 

Text 124

 

 

krishnasakta krishna-bhakta

     candravali-nishevita

kala-shoòasha-sampurna

     krishna-dehardha-dharini

 

 

     She is attached to Lord Krishna (krishnasakta), devoted to Lord Krishna (krishna-bhakta), served by Candravali (candravali-nishevita), splendid like a full moon (kala-shoòasha-sampurna),  and half of Lord Krishna's body (krishna-dehardha-dharini).

 

 

Text 125

 

 

krishna-buddhih krishna-sara

     krishna-rupa-viharini

krishna-kanta krishna-dhana

     krishna-mohana-karini

 

 

     Her thoughts go to Lord Krishna (krishna-buddhi). Lord Krishna is everything for Her (krishna-sara). She enjoys pastimes with Lord Krishna (krishna-rupa-viharini). She is Lord Krishna's beloved (krishna-kanta). Lord Krishna is Her wealth (krishna-dhana). She is the enchantress that charms Lord Krishna (krishna-mohana-karini).

 

 

Text 126

 

 

krishna-drishtih krishna-gatri

     krishna-gotri kulodhvaha

sarva-bhuta-sthitav-atma

     sarva-loka-namashkrita

 

 

     Her eyes gaze on Lord Krishna (krishna-drishti). She touches Lord Krishna's limbs (krishna-gatri), is a member of Lord Krishna's family (krishna-gotri), and is the most noble member of Her family (kulodhvaha). She stays in the hearts of all living beings (sarva-bhuta-sthitav-atma). Everyone offers respectful obeisances to Her (sarva-loka-namashkrita).

 

 

Text 127

 

 

krishna-datri prema-datri

     svarna-gatri manorama

naga-dhatri yasho-datri

     maha-devi shubhankari

 

 

     She is the giver of Lord Krishna (krishna-datri), the giver of spiritual love (prema-datri), a girl with limbs splendid like gold (svarna-gatri), beautiful and pleasing to the heart (manorama), the mother of the universes (naga-dhatri), the giver of fame (yasho-datri), the supreme goddess (maha-devi), and the giver of auspiciousness (shubhankari).

 

 

Text 128

 

 

shri-shesha-deva-janani

     avatara-gana-prasuh

utpalankaravindanka

     prasadanka dvitiyaka

 

 

     She is the mother of Sheshadeva (shri-shesha-deva-janani), the mother of all divine incarnations (avatara-gana-prasu), graceful with features like a lotus flower (utpalanka and aravindanka), bearing the marks of kindness (prasadanka), and Lord Krishna's companion (dvitiyaka).

 

 

Text 129

 

 

rathanka kunjaranka ca

     kunòalanka-pada-sthita

chatranka vidyud-anka ca

     pushpa-malankitapi ca

 

 

     She bears the auspicious mark of a chariot wheel (rathanka), elephant (kunjaranka), earrings (kunòalanka-pada-sthita), parasol (chatranka), lightning flash (vidyud-anka), and flower garland (pushpa-malankita).

 

 

Text 130

 

 

danòanka mukutanka ca

     purna-candrashukankita

krishnanna-hara-paka ca

     vrinda kunja-viharini

 

 

     She bears the auspicious marks of a rod (danòanka), crown (mukutanka), and full moon (purna-candrashukankita). She cooks for Lord Krishna (krishnanna-hara-paka). She is surrounded by many friends (vrinda), and She is playful like a graceful elephant (kunja-viharini).

 

 

Text 131

 

 

krishna-prabodhana-kari

     krishna-sheshanna-bhojini

padma-keshara-madhya-stha

     sangitagama-vedini

 

 

     She wakes Lord Krishna (krishna-prabodhana-kari), eats the remnants of food left by Lord Krishna (krishna-sheshanna-bhojini),  resides in the middle of a great lotus flower (padma-keshara-madhya-stha), and is learned in the science of music (sangitagama-vedini).

 

 

Text 132

 

 

koti-kalpanta-bhru-bhanga

     aprapta-pralayacyuta

sarva-sattva-nidhih padma-

     shankhadi-nidhi-sevita

 

 

     The playful movement of Her eyebrow can bring millions of kalpas to an end (koti-kalpanta-bhru-bhanga), She never dies (aprapta-pralaya), She is infallible (acyuta), She is the treasure-house where everything rests (sarva-sattva-nidhi), and She is served by the lotus, conchshell, and other treasures (padma-shankhadi-nidhi-sevita).

 

 

Text 133

 

 

animadi-gunaishvarya

     deva-vrinda-vimohini

sarvananda-prada sarva

     suvarna-latikakritih

 

 

     She is wealthy with anima' and all other mystic powers (animadi-gunaishvarya), has the power to charm all the demigods (deva-vrinda-vimohini), is the giver of all bliss (sarvananda-prada), is everything (sarva), and has a spiritual form like a golden vine (suvarna-latikakriti).

 

 

Text 134

 

 

krishnabhisara-sanketa

     malini nritya-panòita

gopi-sindhu-sakashahna

     gopi-manòala-shobhini

 

 

     She meets Krishna in secret (krishnabhisara-sanketa), wears a flower garland (malini), is an expert dancer (nritya-panòita), is a sun rising in the ocean of beautiful gopis (gopi-sindhu-sakashahna), and is beautiful in a circle of many gopis (gopi-manòala-shobhini).

 

 

Text 135

 

 

shri-krishna-pritida bhita

     pratyanga-pulakancita

shri-krishnalingana-rata

     govinda-virahakshama

 

 

     She loves Shri Krishna (shri-krishna-pritida). She is shy (bhita). The hairs of Her body stand erect (pratyanga-pulakancita). She loves to embrace Lord Krishna (shri-krishnalingana-rata), and She cannot bear separation from Lord Krishna (govinda-virahakshama).

 

 

Text 136

 

 

ananta-guna-sampanna

     krishna-kirtana-lalasa

bija-traya-mayi murtih

     krishnanugraha-vanchita

 

 

     She has limitless virtues (ananta-guna-sampanna), She yearns to praise Krishna (krishna-kirtana-lalasa), She is the seed from which the three worlds have grown (bija-traya-mayi), Her form is beautiful (murti), and She yearns to attain Lord Krishna's mercy (krishnanugraha-vanchita).

 

 

Text 137

 

 

vimaladi-nishevya ca

     lalitady-arcita sati

padma-vrinda-sthita hrishta

     tripura-parishevita

 

 

     She is served by Vimala' and others (vimaladi-nishevya), is worshiped by Lalita' and others (lalitady-arcita), is saintly and chaste (sati), stays among many lotuses (padma-vrinda-sthita), is happy (hrishta), and is served by Tripura (tripura-parishevita).

 

 

Text 138

 

 

vrindavaty-arcita shraddha

     durjneya bhakta-vallabha

durlabha sandra-saukhyatma

     shreyo-hetuh subhogada

 

 

     She is worshiped by Vrindavati (vrindavaty-arcita), is faith personified (shraddha), is very difficult to understand (durjneya), is dear to the devotees (bhakta-vallabha), is difficult to attain (durlabha), is intensely blissful at heart (sandra-saukhyatma), gives what is best (shreyo-hetu), and gives the greatest happiness (subhogada).

 

 

Text 139

 

 

saranga sarada bodha

     sad-vrindavana-carini

brahmananda cid-ananda

     dhyananandardha-matrika

 

 

     She is the best (saranga), the giver of what is best (sarada), enlightenment personified (bodha), a girl that walks in the spiritual forest of Vrindavana (sad-vrindavana-carini), filled with spiritual bliss (brahmananda and (cid-ananda), filled with the bliss of meditation on Lord Krishna (dhyanananda), and half of Lord Krishna's transcendental body (ardha-matrika).

 

 

Text 140

 

 

gandharva suratajna ca

     govinda-prana-sangama

krishnanga-bhushana ratna-

     bhushana svarna-bhushita

 

 

     She is an expert musician (gandharva), learned in the art of love (suratajna), Krishna's life-friend (govinda-prana-sangama), the ornament of Krishna's limbs (krishnanga-bhushana), decorated with jewel ornaments (ratna-bhushana), and decorated with golden ornaments (svarna-bhushita).

 

 

Text 141

 

 

shri-krishna-hridayavasa

     mukta-kanaka-malika

sad-ratna-kankana-yuta

     shriman-nila-giri-sthita

 

 

     She is the girl that resides in Lord Krishna's heart (shri-krishna-hridayavasa), is decorated with a necklace of gold and pearls (mukta-kanaka-malika), is decorated with jewel bacelets (sad-ratna-kankana-yuta), and rests on the splendid dark mountain of Lord Krishna's chest (shriman-nila-giri-sthita).

 

 

Text 142

 

 

svarna-nupura-sampanna

     svarna-kinkini-manòita

ashesha-rasa-kutuka

     rambhorus tana-madhyama

 

 

     She is decorated with golden anklets (svarna-nupura-sampanna), and golden tinkling ornaments (svarna-kinkini-manòita), is filled with the nectar of all happiness (ashesha-rasa-kutuka), has thighs graceful like banana trees (rambhoru), and has a slender waist (tana-madhyama).

 

 

Text 143

 

 

parakritih parananda

     para-svarga-viharini

prasuna-kavari-citra

     maha-sindura-sundari

 

 

     She has a spiritual form (parakriti), is filled with spiritual bliss (parananda), enjoys pastimes in the highest part of the spiritual world (para-svarga-viharini), has braids wonderfully decorated with colorful flowers (prasuna-kavari-citra), and is beautifully decorated with red sindura (maha-sindura-sundari).

 

 

Text 144

 

 

kaishora-vayasa bala

     pramada-kula-shekhari

krishnadhara-sudhasvada

     shyama-prema-vinodini

 

     She is in the full bloom of youth (kaishora-vayasa and bala), is the crown of all beautiful girls (pramada-kula-shekhari), is a girl who tastes the nectar fo Lord Krishna's lips (krishnadhara-sudhasvada), and enjoys pastimes of love with Lord Krishna (shyama-prema-vinodini).

 

 

Text 145

 

 

shikhi-piccha-lasac-cuòa

     svarna-campaka-bhushita

kunkumalakta-kasturi

     manòita caparajita

 

 

     She wears a splendid peacock-feather crown (shikhi-piccha-lasac-cuòa), is decorated with a golden campaka flower (svarna-campaka-bhushita), is decorated with kunkuma, lac, and musk (kunkumalakta-kasturi-manòita), and is invincible (aparajita).

 

 

Text 146

 

 

hema-haranvita pushpa-

     haraòhya rasavaty api

madhurya-madhura padma

     padma-hasta su-vishruta

 

 

     She is decorated with a golden necklace (hema-haranvita), a flower garland (pushpa), and many necklaces (haraòhya). She is sweet (rasavati), sweeter than sweetness (madhurya-madhura), graceful like a lotus (padma), with lotus hands (padma-hasta), and very famous (su-vishruta).

 

 

Text 147

 

 

bhru-bhangabhanga-kodanòa-

     kataksha-shara-sandhini

shesha-deva-shirah-stha ca

     nitya-sthala-viharini

 

 

     With Her eyebrow bow She shoots sidelong-glance arrows at Lord Krishna (bhru-bhangabhanga-kodanòa-kataksha-shara-sandhini), She stays on Lord Sheshadevas's head (shesha-deva-shirah-stha), and She enjoys pastimes in Her eternal abode (nitya-sthala-viharini).

 

 

Text 148

 

 

karunya-jala-madhya-stha

     nitya-mattadhirohini

ashta-bhashavati cashta-

     nayika lakshananvita

 

 

     She swims in an ocean of mercy (karunya-jala-madhya-stha), is always passionately in love with Lord Krishna (nitya-matta), is most exalted (adhirohini), expert in eight kinds of poetic speech (ashta-bhashavati), graceful like the eight kinds of heroines (ashta-nayika), and endowed with all virtues (lakshananvita).

 

Text 149

 

 

sunitijna shrutijna ca

     sarvajna duhkha-harini

rajo-guneshvari caiva

     sharac-candra-nibhanana

 

 

     She is righteous (sunitijna), learned in the Vedas (shrutijna), all-knowing (sarvajna), the remover of sufferings (duhkha-harini), the controller of the mode of transcendental passion (rajo-guneshvari), a girl with an autumn-moon face (sharac-candra-nibhanana).

 

 

Text 150

 

 

ketaki-kusumabhasa

     sada-sindhu-vana-sthita

hema-pushpadhika-kara

     panca-shakti-mayi hita

 

 

     She is splendid like a ketaki flower (ketaki-kusumabhasa), stays in a forest by the ocean (sada-sindhu-vana-sthita), has hands more beautiful than golden flowers (hema-pushpadhika-kara), has five potencies (panca-shakti-mayi), and is auspicious (hita).

 

 

 

Text 151

 

 

stana-kumbha naraòhya ca

     kshama punya yashasvini

vairajasuya-janani

     shrisa bhuvana-mohini

 

 

     She has breasts like waterpots (stana-kumbha), is worshiped by the wise (naraòhya), is patient and tolerant (kshama), is pious and saintly (punya), is famous (yashasvini), is the cause of renunciation and non-enviousness (vairajasuya-janani), is the queen of all goddesses (shrisa), and is the enchantress who has the power to charm all the worlds (bhuvana-mohini).

 

 

Text 152

 

 

maha-shobha maha-maya

     maha-katir maha-smritih

maha-moha maha-vidya

     maha-kirtir maha-ratih

 

 

     She is very beautiful (maha-shobha), very charming (maha-maya), very passionate (maha-kati), very thoughtful (maha-smriti), very enchanting (maha-moha), very wise (maha-vidya), very famous (maha-kirti), and very happy (maha-rati).

 

 

Text 153

 

 

maha-dhairya maha-virya

     maha-shaktir maha-dyutih

maha-gauri maha-sampan

     maha-bhoga-vilasini

 

 

     She is very patient (maha-dhairya), very heroic (maha-virya), very powerful (maha-shakti), very glorious (maha-dyuti), very fair (maha-gauri), very wealthy (maha-sampat), and very playful (maha-bhoga-vilasini).

 

 

Text 154

 

 

samaya bhaktidashoka

     vatsalya-rasa-dayini

suhrid-bhakti-prada svaccha

     madhurya-rasa-varshini

 

 

     She is appropriateness personified (samaya), the giver of devotional service (bhaktida), never lamenting (ashoka), the giver of parental love (vatsalya-rasa-dayini), the giver of friendship (suhrid-bhakti-prada), pure (svaccha), and the girl who showers the nectar of sweetness (madhurya-rasa-varshini).

 

 

Text 155

 

 

bhava-bhakti-prada shuddha-

     prema-bhakti-vidhayini

gopa-ramabhirama ca

     kriòa-rama pareshvari

 

 

     She is the giver of ecstatic love (bhava-bhakti-prada), the giver of pure love (shuddha-prema-bhakti-vidhayini), a beautiful gopi (gopa-rama), beautiful (abhirama), playful (kriòa-rama), and the supreme goddess (pareshvari).

 

 

Text 156

 

 

nitya-rama catma-rama

     krishna-rama rameshvari

ekaneka-jagad-vyapta

     vishva-lila prakashini

 

 

     She is a beautiful girl eternally (nitya-rama), happy in spiritual life (atma-rama), Lord Krishna's beautiful companion (krishna-rama), the queen of the goddesses of fortune (rameshvari), the only supreme goddess (eka), present everywhere in all universes (aneka-jagad-vyapta), the most playful (vishva-lila), and splendid (prakashini).

 

 

Text 157

 

 

sarasvatisha durgesha

     jagad-isha jagad-vidhih

vishnu-vamsha-nivasa ca

     vishnu-vamsha-samudbhava

    

 

     She is the goddess worshiped by Sarasvati (sarasvatisha), the goddess worshiped by Durga' (durgesha), the ruler of the universes (jagad-isha), the creator of the universes (jagad-vidhi), a girl who lives in Lord Vishnu's family (vishnu-vamsha-nivasa), a girl born in Lord Vishnu's family (vishnu-vamsha-samudbhava).

 

 

Text 158

 

 

vishnu-vamsha-stuta kartri

     vishnu-vamshavani sada

aramastha vanastha ca

     surya-putry-avagahini

 

 

     She is praised by Lord Vishnu's family (vishnu-vamsha-stuta). She is the creator of the universe (kartri). She is the protector of Lord Vishnu's family (vishnu-vamshavani). She stays in a garden (aramastha), and in a forest (vanastha). She bathes in the Yamuna' (surya-putry-avagahini).

 

 

Text 159

 

 

pritistha nitya-yantrastha

     golokastha vibhutida

svanubhuti-sthita vyakta

     sarva-loka-nivasini

 

 

     She is affectionate (pritistha). She always stays in Her yantra (nitya-yantrastha). She stays in Goloka (golokastha). She gives transcendental opulences (vibhutida), is full of transcendental opulences (svanubhuti-sthita), appears in this world (vyakta), and stays in all worlds (sarva-loka-nivasini).

 

 

Text 160

 

 

amrita hy adbhuta shriman-

     narayana-samiòita

aksharapi ca kutastha

     maha-purusha-sambhava

 

 

     She is sweet (amrita), wonderful (adbhuta), worshiped by Lord Narayana (shriman-narayana-samiòita), eternal (akshara), present in the material world (kutastha), and the daughter of a great devotee (maha-purusha-sambhava).

 

 

Text 161

 

 

audarya-bhava-sadhya ca

     sthula-sukshmati-rupini

shirisha-pushpa-mridula

     gangeya-mukura-prabha

 

 

     She is attainable by they who are generous (audarya-bhava-sadhya), has a spiritual form beyond the gross and subtle forms of the material world (sthula-sukshmati-rupini), is soft like a shirisha flower (shirisha-pushpa-mridula), and is splendid like a golden mirror (gangeya-mukura-prabha).

 

 

Text 162

 

 

nilotpala-jitakshi ca

     sad-ratna-kavaranvita

prema-paryanka-nilaya

     tejo-manòala-madhyaga

 

 

     She has eyes that defeat the blue lotus (nilotpala-jitakshi), and braids decorated with precious jewels (sad-ratna-kavaranvita). She rests on the bed of love (prema-paryanka-nilaya), and is in the middle of a circle of light tejo-manòala-madhyaga).

 

 

Text 163

 

 

krishnanga-gopanabheda

     lila varana-nayika

sudha-sindhu-samullasa-

     mritasyanda-vidhayini

 

 

     She hides in the embrace of Lord Krishna's limbs (krishnanga-gopana), She is not different from Lord Krishna (abheda), She is a playful heroine (lila-varana-nayika), She is happy in an ocean of nectar (sudha-sindhu-samullasa), and She is a flowing stream of nectar (amritasyanda-vidhayini).

 

 

Text 164

 

 

krishna-citta rasa-citta

     prema-citta hari-priya

acintana-guna-grama

     krishna-lilamalapaha

 

 

     She is a girl whose heart is fixed on Lord Krishna (krishna-citta), whose heart is fixed on the rasa dance (rasa-citta), whose heart is full of love (prema-citta), who is Lord Krishna's beloved (hari-priya), who has a host of inconceivable virtues (acintana-guna-grama), who enjoys transcendental pastimes with Lord Krishna (krishna-lila), and who removes all sins (amalapaha).

 

 

Text 165

 

 

rasa-sindhu-shashanka ca

     rasa-manòala-manòini

nata-vrata simhariccha

     su-murtih sura-vandita

 

 

     She is a moon rising in the ocean of the rasa dance (rasa-sindhu-shashanka), the ornament of the rasa-dance circle (rasa-manòala-manòini), a humble person inclined to bow down before others (nata-vrata), passionate like a lioness (simhariccha), very beautiful (su-murti), and the goddess to whom all the demigods bow down (sura-vandita).

 

 

Text 166

 

 

gopi-cuòa-manir gopi

     ganeòya virajadhika

gopa-preshtha gopa-kanya

     gopa-nari su-gopika

 

 

     She is the crest-jewel of the gopis (gopi-cuòa-mani), a gopi (gopi), worshiped by the gopis (ganeòya), the most free of passion (virajadhika), the dearest beloved of the gopa Krishna (gopa-preshtha), the daughter of the gopa Vrishabhanu (gopa-kanya), a gopi (gopa-nari), and the best of the gopis (su-gopika).

 

 

Text 167

 

 

gopa-dhama sudamamba

     gopali gopa-mohini

gopa-bhusha krishna-bhusha

     shri-vrindavana-candrika

 

 

     She is the glory of the gopas (gopa-dhama), glorious (sudama), the mother of all (amba), a gopi (gopali), the most charming of the gopis (gopa-mohini), the ornament of the cowherd people (gopa-bhusha), the ornament of Lord Krishna (krishna-bhusha), and the moon of Vrindavana (shri-vrindavana-candrika).

 

 

Text 168

 

    

vinadi-ghosha-nirata

     rasotsava-vikashini

krishna-ceshta parijnata

     koti-kandarpa-mohini

 

 

     She expertly plays the vina' and other musical instruments (vinadi-ghosha-nirata), is glorious in the rasa-dance festival (rasotsava-vikashini), enjoys pastimes with Lord Krishna (krishna-ceshta), is wise (parijnata), and has the power to enchant many millions of Kamadevas (koti-kandarpa-mohini).

 

 

Text 169

 

 

shri-krishna-guna-nagaòhya

     deva-sundari-mohini

krishnacandra-manojna ca

     krishnadeva-sahodari

 

 

     She is wealthy with transcendental virtues like those of Lord Krishna (shri-krishna-guna-nagaòhya), is the most enchanting of all splendidly beautiful demigoddesses (deva-sundari-mohini), is very pleasing to Lord Krishna (krishnacandra-manojna), and is so compatible with Lord Krishna that She sometimes seems to be like His sister (krishnadeva-sahodari).

 

 

Text 170

 

 

krishnabhilashini krishna-

     premanugraha-vanchita

kshema ca madhuralapa

     bhruvor-maya subhadrika

 

 

     She yearns to enjoy pastimes with Lord Krishna (krishnabhilashini), yearns to attain Lord Krishna's mercy and love (krishna-premanugraha-vanchita), is happy and auspicious (kshema), speaks sweetly (madhuralapa), has enchanting eyebrows (bhruvor-maya), and is very beautiful (subhadrika).

 

 

Text 171

 

 

prakritih paramananda

     nipa-druma-tala-sthita

kripa-kataksha bimboshthi

     rambha-caru-nitambini

 

 

     She is the origin of all (prakriti), filled with transcendental bliss (paramananda), a girl who stays under a kadamba tree (nipa-druma-tala-sthita), a girl with a merciful glance (kripa-kataksha), a girl with bimba-fruit lips (bimboshthi), and a girl with thighs graceful like banana trees (rambha-caru-nitambini).

 

 

Text 172

 

 

smara-keli-nidhana ca

     ganòa-tatanka-manòita

hemadri-kanti-rucira

     premadya mada-manthara

 

 

     She is an abode of amorous pastimes (smara-keli-nidhana), Her cheeks are decorated with earrings (ganòa-tatanka-manòita), She is splendid like a golden mountain (hemadri-kanti-rucira), She is the beginning of love (premadya), and She is stunned in the passion of love (mada-manthara).

 

 

Text 173

 

 

krishna-cinta prema-cinta

     rati-cinta ca krishnada

rasa-cinta bhava-cinta

     shuddha-cinta maha-rasa

 

 

     She meditates on Lord Krishna (krishna-cinta), She meditates on Her love for Lord Krishna (prema-cinta), She meditates on Her loving pastimes with Lord Krishna (rati-cinta), She gives Lord Krishna to others (krishnada), She meditates on the rasa dance (rasa-cinta), Her thoughts are filled with love (bhava-cinta), Her thoughts are pure (shuddha-cinta), and She is very sweet (maha-rasa).

 

 

Text 174

 

 

krishna-drishti-truti-yuga

     drishti-pakshmi-vinindini

kandarpa-janani mukhya

     vaikuntha-gati-dayini

 

 

     A moment's not seeing Krishna seems like a yuga to Her (krishna-drishti-truti-yuga), She rebukes Her eyelids for interrupting Her gazing on Lord Krishna (drishti-pakshmi-vinindini), She is the mother of Kamadeva (kandarpa-janani), She is the most exalted (mukhya), and She gives the liberation of entering the spiritual world (vaikuntha-gati-dayini).

 

 

Text 175

 

 

rasa-bhava priyashlishta

     preshtha prathama-nayika

shuddha sudha-dehini ca

     shri-rama rasa-manjari

 

 

     She is attracted to the rasa dance (rasa-bhava), She is embraced by Her beloved Krishna (priyashlishta), She is Krishna's most beloved (preshtha), She is the first of gopi heroines (prathama-nayika), She is pure (shuddha), Her form is made of nectar ( sudha-dehini), She is the first of the goddesses of fortune (shri-rama), and She is a blossoming flower bud of sweetness (rasa-manjari).

 

 

Text 176

 

 

suprabhava shubhacara

     svarnadi narma-dambika

gomati candrabhageòya

     sarayus tamraparnisuh

 

 

     She is powerful and glorious (suprabhava), pure in deed (shubhacara), splendid like gold (svarnadi), full of playful teasing jokes (narma-dambika), the mother of the cows (gomati), worshiped by Candrabhaga' (candrabhageòya), pure like the wind (sarayu), and the mother of the sacred Tamraparni river (tamraparnisu).

 

 

Text 177

 

 

nishkalanka-caritra ca

     nirguna ca niranjana

etan nama-sahasram tu

     yugma-rupasya narada

 

 

     Her character is spotless (nishkalanka-caritra), and She is beyond the modes of material nature (nirguna).

 

     O Narada, these are the thousand names of Shri Radha.

 

 

Text 178

 

 

pathaniyam prayatnena

     vrindavana-rasavahe

maha-papa-prashamanam

     bandhyatva-vinivartakam

 

    pathaniyam—to be recited; prayatnena—carefully vrindavana-rasavahe—a stream of nectar in Vrindavana; maha-papa—great sins; prashamanam—destroying; bandhyatva—being childless; vinivartakam—removal.

 

 

     These names should be recited with care. They are a flowing stream of the nectar of Vrindavana. They destroy the greatest sins. They remove childlessness.

 

 

Text 179

 

 

daridrya-shamanam roga-

     nashanam kamadam mahat

papapaham vairi-haram

     radha-madhava-bhaktidam

 

    daridrya-shamanam—removing poverty; roga—disease; nashanam—removing; kamadam—giving desires; mahat—great; papapaham—removing sins; vairi-haram—removing enmity; radha-madhava-bhaktidam—giving devotion for Shri Shri Radha'-Krishna.

 

 

     These great names remove poverty, destroy disease, fulfill desires, remove sins, remove enemies, and give devotion to Shri Shri Radha-Krishna.

 

 

Text 180

 

 

namas tasmai bhagavate

     krishnayakuntha-medhase

radha-sanga-sudha-sindhau

     namo nitya-viharine

 

    namah—obeisances; tasmai—to Him; bhagavate—the Supreme Personality of Godhead; krishnaya—Shri Krishna; akuntha-medhase—the most intelligent; radha-sanga—the association of Shri Radha; sudha-sindhau—an ocean of nectar; namah—obeisances; nitya-viharine—who enjoys eternal pastimes.

 

 

     I offer my respectful obeisances to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, whose intelligence is the most sharp, and who eternally enjoys transcendental pastimes in the nectar ocean of Shri Radha's company.

 

 

Text 181

 

 

radha-devi jagat-kartri

     jagat-palana-tat-para

jagal-laya-vidhatri ca

     sarveshi sarva-sutika

 

 

    Goddess Radha' (radha-devi) is the creator of the universes (jagat-kartri), the protector of the universes (jagat-palana-tat-para), the destroyer of the universes (jagal-laya-vidhatri), the controller of all (sarveshi), and the mother of all (sarva-sutika).

 

 

Text 182

 

 

tasyah nama-sahasram vai

     maya proktam munishvara

bhukti-mukti-pradam nityam

     kim bhuyah shrotum icchasi

 

     tasyah—of Her nama-sahasrama thousand names vai—indeed; maya—by me; proktamspoken; munishvara—O king of sages; bhukti-mukti-pradam—giving sense-gratification and liberation; nityam—always; kim—what? bhuyah—more; shrotum—to hear; icchasi—you wish.

 

 

     O king of sages, Her thousand names, which I have just spoken, give happiness and liberation. What more do you wish to hear?