Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sahasra Naam > Govinda Vrndavana portion

(From Govinda Vrndavana portion of Gautamiya tantra)

 

Text 119

 

tasyagre bhagavan rama asinah su-mahasane

nitya-yauvana-samyukto nayanananda-vigrahah

 

tasya— of Him, agre— in the presence, bhagavan — Lord, rama— Balarama, asinah— sitting, su-mahasane— great throne, nitya-yauvanah— eternal youth, samyukto— endowed with, nayanananda-vigrahah— whose form brings bliss to the eyes.

 

Facing Lord Krishna, on a great throne sits Lord Balarama, who is eternally youthful, whose form brings bliss to the eyes.

Text 120

 

apangengita-samyukto ramya-vaktrarunekshanah

koti-kotindu-sankasa-lavanyamrita-sagarah

 

apanga— in the corner of His eyes, in gita— signals, samyukto— endowed, ramya-vaktrarunekshanah— with graceful reddish eyes, kotih-kotindu-sankasa— the splendor of millions and millions of moons, lavanya— handsomeness, amrita— of nectar, sagarah— an ocean.

 

...who sends hinted messages from the corners of His graceful, reddish, bending eyes, who is glorious like millions of millions of moons, who is a great ocean of handsomeness,...

Text 121

 

nila-kuntala-samsakta-vama-ganda-vibhushitah

su-snigdha-nila-kuntala-nila-vastropashobhitah

 

nila— dark, kuntala— hair, samsakta— touching, vama— left, ganda— cheek, vibhushitah— decorated, su-snigdha— glorious, nila— dark, kuntala— hair, nila— blue, vastra— garments, upashobhitah— decorated.

 

..whose glistening dark locks decorate His left cheek, who is dressed in blue garments,...                        

Text122

         

nilaratnady-alankara-sevyamanah tanu-shriyah

visrasta-nila-vasana-rasana-vilasat-katih

 

nilaratna— with sapphires, ady— beginning, alankara— ornaments, sevyamanas— served, tanu— of the body, shriyah— with the splendor, visrasta— loosened, nila— blue, vasana— garments, rasana— belt, vilasat— splendid, katih— belt.

 

..whose ornaments of sapphires and other jewels are themselves decorated by the glory of His transcendental form, whose blue garments are tied by a belt at His splendid hips,...

 

Text 123

 

nila-majira-samsakta-su-pada-dvandva-rajitah

koti-candra-pratikasha-nakha-mandala-manditah

 

 nila— blue, majira — anklets, samsakta— touched, su-pada-dvandva-rajitah— splendid feet; kotih-candra-pratikasha— splendor of ten million moons, nakha-mandala-manditah— decorated with nails.

 

...whose glorious feet are decorated with blue anklets, and whose nails are splendid like ten million moons.

Text 124

 

revaty-ady-anucaryash ca shata-sankhyash ca yoshitah

tabhih parivrita ramah  sushubhe paramah puman

 

revati— with Revati, adi— headed, anucaryash— followers, ca— and, shata-sankhyash— hundred in number, ca— and, yoshitah— women, tabhih— of them, parivrita— surrounded, ramah— Lord Balarama, sushubhe— shines, paramah, puman— the Supreme Personality of Godhead.

 

Lord Balarama, the Supreme Personality of Godhead, who is surrounded by a hundred maidservants headed by Revati, shines with great splendour.

 

Text 125

 

yatha krishnas tatha ramah subahuh subalo 'pi ca

shridamah vasudamash ca sudamash ca mahabalah

 

yatha— as, krishnas— Krishna, tatha— so, ramah— Balarama, subahuh— Subahu; subala— Subala; api— also; ca— and; shridama— Shridama; vasudamah— Vasudama; ca— and; sudama— Sudama; ca— and; mahabalah— Mahabala.

 

As Lord Krishna is glorious, so also are glorious Lord Balarama and the gopas Subahu, Subala, Shridama, Vasudama, Sudama Mahabala,...

 

Text 126

 

lavangas ca mahabahuh stoka-krishnah 'rjjunas tatha

amsuka vrishabhas caiva vrishala jaya-malavah

 

..Lavanga, Mahabahu, Stoka-krishna, Arjjuna, Amsuka, Vrishabha, Vrishala, Jaya-malava,...

 

Text 127

 

urjasvi ca shubha-prastho vinodi ca varuthapah

rasikas ca madandhas ca mahendras candra-shekharah

 

Urjasvi, Shubha-prastha, Vinodi, Varuthapa, Rasika, Madandha, Mahendra, Candra-shekhara,...       

Text 128

 

rasalas ca rasandhas ca rasangas ca mahabalah

suranga jaya-rangas ca rangas cananda-kandarah

 

...Rasala, Rasandha, Rasanga, Mahabala, Suranga, Jaya-ranga, Ranga, Ananda-kandara,...

Text 129

 

nandah sunandanandas  cancalas capalabalah

shyamala vimalalolah  kamalah kamalekshanah

 

..Nanda, Sunanda, Ananda, Cancala, Capala, Bala, Shyamala, Vimala, Lola, Kamala, Kamalekshana,...

Text 130

 

madhuras ca rasandhas ca  madhavas candra-bandhavah

surathas ca mahanando gandharvas candra-bandhavah

 

..Madhura, Rasandha, Madhava, Candra-bandhava, Suratha, Mahananda, Gandharva, Candra-bandhava,...

Text 131

 

Kandarpa keli-darpas ca rasendrah sundara jayah

mahendras ca sugandharvah sarasendrah kalalayah

 

..Kandarpa, Keli-darpa, Rasendra, Sundara, Jaya, Mahendra, Sugandharva, Sarasendra, Kalalaya,...

Text 132

 

sumukha yasashindras ca sanandas candra-bhavanah

rasa-bhringa rasalango vilasah keli-kananah

 

.Sumukha, Yasashindra, Sananda, Candra-bhavana, Rasa-bhringa, Rasalanga, Vilasa, Keli-kanana,...

Text 133

 

anantah kelivan kamah prema-bhringah kala-nidhih

sabala nagarah shyamah  sukamah sarasa vidhih

 

.Ananta, Kelivan, Kama, Prema-bhringa, Kala-nidhi, Sabala, Nagara, Shyama, Sukama, Sarasa, Vidhi,...

Text 134

 

gaurangah stoka-govindo devendras candra-malayah

shyamangah paramanando rasangas candra-yadavah

 

Gauranga, Stoka-govinda, Devendra, Candra-malaya, Shyamanga, Paramananda, Rasanga, Candra-yadava,...

Text 135

 

krishnangah stoka-dama ca vibhanga rasa-manavah

premangah stoka-bahus ca hemanga jaya-yadavah

 

Krishnanga, Stoka-dama, Vibhanga, Rasa-manava, Premanga, Stoka-bahu, Hemanga, Jaya-yadava,...

Text 136

 

raktangah stoka-damas ca tri-bhangas ca sunagarah

pavanendrah surendras ca  surathendra jayadvratah

 

Raktanga, Stoka-dama, Tri-bhanga, Sunagara, Pavanendra, Surendra, Surathendra, Jayadvrata

Text 137

 

sukhada mohana dama keli-dama sumanmathah

sucandras candraman indro vijaya jaya-sekharah

 

.Sukhada, Mohana, Dama, Keli-dama, Sumanmatha, Sucandra, Candraman, Indra, Vijaya, Jaya-sekhara,...

Text 138

 

upendrah stoka-dama ca sujayah stoka-nagarah

vasantas ca sumantas ca rasavan rasa-kandarah

 

Upendra, Stoka-dama, Sujaya, Stoka-nagara, Vasanta, Sumanta, Rasavan, Rasa-kandara,...

Text 139

 

kamendrah kamavan kamo 'jitendras candra-cancalah

dambhah sudambha dambhikah para-dambha vidambhakah

 

Kamendra, Kamavan, Kama, Ajitendra, Candra-cancala, Dambha, Sudambha, Dambhika, Para-dambha, Vidambhaka,...

Text 140

 

prema-dambha sugandhis ca sudambha dambha-nayakah

upanandas caru-nando rasananda vilocanah

 

Prema-dambha, Sugandhi, Sudambha, Dambha-nayaka, Upananda, Caru-nanda, Rasananda, Vilocana,...

Text 141

 

jaya-nandah prema-nando darpa-nandah sumohanah

bhadra-nandas candra-nando vira-nandah sudhakarah

Jaya-nanda, Prema-nanda, Darpa-nanda, Sumohana, Bhadra-nanda, Candra-nanda, Vira-nanda, Sudhakara,...

Text 142

 

Bala-nandah bahu-nandah stoka-nandah yashaskarah

upananda krishnanando gaura-nanda visaradah

 

Bala-nanda, Bahu-nanda, Stoka-nanda, Yashaskara, Upananda, Krishnananda, Gaura-nanda, Visarada,...

Text 143

 

shyama-nanda dama-nandah  sukha-nandah priyam-vadah

upakarishnah kala-krishnah bahu-krishnah sukhakarah

 

Shyama-nanda, Dama-nanda, Sukha-nanda, Priyam-vada, Upakarsna, Kala-Krishna, Bahu-Krishna, Sukhakara,...

Text 144

 

upasama rasa-stokah prema-dama jaya-pradah

madhu-kantha vikunthas ca sudha-kanthah priya-vratah

 

Upasama, Rasa-stoka, Prema-dama, Jaya-prada, Madhu-kantha, Vikuntha, Sudha-kantha, Priya-vrata,...

Text 145

 

rasa-kanthas ca vaikunthah sukandas candra-sundarah

keli-kanthah prema-kantho vara-kantha rasam-vadah

 

Rasa-kantha, Vaikuntha, Sukanda, Candra-sundara, Keli-kantha, Prema-kantha, Vara-kantha, Rasam-vada,...

Text 146

 

jaya-kanthah kala-kantho 'mrita-kanthah kalakarah

nritya-kendra nritya-sakto nrityaman nritya-shekharah

 

Jaya-kantha, Kala-kantha, Amrta-kantha, Kalakara, Nritya-kendra, Nritya-sakta, Nrityaman, Nritya-shekhara,..

 

 

 

Text 147

nritya-ranga nritya-tungo nrityanandah suyodhanah

rasa-candrah kama-candro  rupa-candra vimohanah

 

Nritya-ranga, Nritya-tunga, Nrityananda, Suyodhana, Rasa-candra, Kama-candra, Rupa-candra, Vimohana,...

Text 148

 

keli-candrah keli-darpah sudarpa darpa-nagarah

premendrah prema-candras ca prema-rangadaya tatha

 

Kel-icandra, Keli-darpa, Sudarpa, Darpa-nagara, Premendra, Prema-candra, Prema-ranga, and many other gopas also.

Texts 149 and 150

 

ayutayuta-gopalo rama-keshavayoh sakha

tesham rupam svarupam ca  guna-karmadayo 'pi ca

na hi varnayitum shakyah kalpa-koti-shatair api

 

ayuta-ayuta— many thousands, gopalo— gopas, rama-keshavayoh — of Krishna and Balarama, sakha— friends, tesham— of them, rupam— the form, svarupam— nature, ca — and, guna-karmadayo— beginning with qualities and activities, api— and, ca— also, na— not, hi— indeed, varnayitum—  to describe, shakyah— able, kalpa-koti-shatair— with billions of kalpas; api— even.

 

Krishna and Balarama have many thousands and thousands of gopa friends.  Even if I had a billion kalpas to do it, I would not be able to describe all their forms, nature, qualities, and activities.

Texts 151 and 152

.

candra-mandala-sankasa­su-smitanana-pankajah

krishna-prema-rasamoda- madaghurnita-locanah

 

sada-nritya-rasahlada-pulaka-prema-vihvalah

sundara nagaro gaurah  subahuh su prakirtitah

 

candra-mandala-sankasa— the splendor of the moon, su-smitanana-pankajah— smiling lotus face, krishna-prema— of love for Lord Krishna, rasa— nectar, amoda-mada— with great happiness, aghurnita— rolling, locanah—  eyes, sada— always, nritya— dancing, rasa— nectar, ahlada— happiness, pulaka— hairs erect, prema— love, vihvalah— overcome, sundaro— handsome, nagaro— heroic, gaurah— fair, subahuh— Subahu; su— He; prakirtitah— named.

 

The gopa named Subahu is handsome and heroic. He has a fair complexion.  His smiling face is like a lotus flower or a splendid moon.  The hairs of His body stand erect with ecstatic love.  He is always filled with happiness of dancing.  His eyes move restlessly, pushed by the nectar of blissful love for Lord Krishna.

Texts 153 and 154

 

gaurango nada-gambhiro maha-dambha-samanvitah

rasa-bhavah sadamodah paramananda-kandarah

kandarpa-koti-saundaryo nritya-lila-visharadah

sada prema-rasahladah subalah samprakirtitah

 

The gopa named Subala has a fair complexion and a voice like thunder.  He is very proud, always happy, fond of making a tumultuous sound, a source of happiness for others, more handsome than ten million Kamadevas, expert at pastimes of dancing, and always filled with the bliss of ecstatic love.

 

Texts 155 and 156

 

maha-ranga-rasollasa-raktotpala-sama-prabhah

pulaka-sveda-samyukto rati-lekha-visharadah

 

gayako nartakas caiva malyas candana-jivanah

ishad-arakta-gaurangah shridama su prakirtitah

 

maha-ranga-rasollasa— blissful in dancing, raktotpala-sama-prabhaha— splendid like a red lotus, pulaka— hair standing erect, sveda— perspiration, samyukto— with, rati-lekha-visaradah— expert at writing love-letters, gayako— singer, nartakas— dancer, ca— and, eva— indeed, malyas— wearing a garland, candana— sandal paste, jivanah— life, ishad— slight, arakta— red, gaura— fair, angah— limbs, shridama— Shridama,  sa— he, prakirtitah— named.

The gopa named Shridama had a complexion that is fair and ruddy.  He is splendid like a red lotus flower, expert at singing and dancing, fond of flower garlands and sandal paste, and expert at writing love letters.  He displays the ecstatic symptoms of perspiring and standing erect of the body’s hairs.

 

Texts 157 and 158

 

sadananda-rasollasah shyama-sundara-vigrahah

gayako nartakas caiva mahanandaika-sagarah

 

ramaninam paradhinah drig-ancala-manoharah

pulaka-prema-samyukto vasudama prakirtitah

 

sadananda-rasollasah— always filled with nectar happiness, shyama-sundara-vigrahah— his form dark and handsome, gayako— singer, nartakas— dancer, ca— and, eva—  indeed. Mahanandaika sagarah — an ocean of great bliss, ramaninam— the women, paradhinah— submissive, drig-ancala-manoharah— with charming side long glance, pulaka-prema-samyukto— the hairs of his body erect in ecstasy, vasudama— Vasudama prakirtitah— named.

 

The gopa named Vasudama is dark and handsome, always filled with the nectar of bliss, a great ocean of bliss, expert at singing and dancing, and obedient to women.  His eyes are handsome and the hairs of his body stand erect in ecstasy.

 

Texts 150 and 160

 

rasiko nagaro gaurah sharad-amburuhekshanah

agranthi-sarala-sthula unmada-nritya-sundarah

 

maha-rasa-rasahlada pulaka-prema-vihvalah

nana-ranga-rasopetah sudama sa ca kirtitah

 

rasiko— expert at tasting nectar, nagaro— heroic, gaurah— fair, sharad-amburuhekshanah— with eyes like autumn lotus flowers, agranthi-sarala— honest and straightforward, sthula-unmada-nritya-sundarah— dancing with wild gracefulness, maha-rasa— of acting out, rasa— nectar, ahlada— happy, pulako— hairs of the body erect, prema-vihvalah— overcome with love, nana-ranga-rasopetah— tasting the nectar of many pastimes, sudama— Sudama,  sa — he, prakirtitah — named.

 

The gopa named Sudama is fair, heroic, straightforward, honest, and expert at tasting nectar.  His eyes are like autumn lotus flowers.  He dances with a wild gracefulness.  He is fond of dancing.  The hairs of his body stand erect in ecstatic love.

Texts 161 and 162

 

navina-nirada-shyamo venunotpulakavalih

krishnananda-rasonmada-vihvala nritya-cancalah

 

sada-rati-rasamoda-nana-rangaika-kandarah

nati-dirgha na kharvas ca mahabalah prakirtitah

 

navina-nirada-shyamo— dark like new monsoon cloud, venuna— with the flute, utpulakavalih— hairs of the body erect, krishna— of Lord Krishna, ananda— bliss, rasa— nectar, unmada-vihvalo— wild, nritya-cancalah— restlest dancing, sada-rati-rasamoda— always filled with the bliss of ecstatic love, nana-rangaika-kandarah— expert at many pastimes, na— not, ati-dirgho— very tall, na— not, kharvas— very short, ca— and, mahabalah— Mahabala, prakirtitah— named.

 

The gopa named Mahabala is dark like a new monsoon cloud.  He is neither very tall nor very short.  The hairs of his body stand erect in ecstasy when he hears Lord Krishna’s flute.  He is filled with the bliss of ecstatic love for Lord Krishna.  He is eager to dance.

Texts 163 and 164

 

ananga-vrinda-saundarya-nanamrita-rasayanah

maha-shanto maha-danto madhurakrita-sundarah

 

govinda-darshanahlada-venu-gana-visaradah

bhru-bhanga-kama-kodando lavangah su prakirtitah

 

ananga-vrinda-saundarya— more handsome than hosts of Kamadevas, nanamrita-rasayanah— more sweet than a host of nectars, maha-shanto— very peaceful; maha-danto— self controlled, madhurakrita-sundarah— handsome and charming, govinda-darshanahlada— very happy to see Lord Krishna, venu gana-visaradah— expert at playing the flute, bhru-bhanga— bending eyebrows, kama-kodando— the bow of Kamadeva, lavangah — Lavanga,  sa— he, prakirtitah— named.

 

The gopa named Lavanga is more handsome than a host of Kamadevas and more sweet than a host of nectars.  He is charming, handsome, peaceful, self-controlled, very happy to see Lord Krishna, and expert at playing the flute.  His bending eyebrows are like Kamadeva’s bow.

 

Texts 165 and 166

 

sadananda-manonmada-rasamodaika-kandarah

maha-bala-bhava-shriman pulakavali-vigrahah

 

su-dirghah sundara gauro maha-prema-rasakulah

sada-prema rasahlado mahabahuh prakirtitah

 

 sadananda-manonmada— wild with happiness, rasamodaika-kandarah— the origin of nectar happiness, maha-bala-bhava— very strong, shriman— glorious, pulakavali-vigrahah— the hairs of his body erect, su-dirghah— very tall, sundaro— handsome, gauro— fair, maha-prema-rasakulah— filled with the nectar of real love, sada-prema— always full of love, rasahlado— filled with nectar happiness, mahabahuh— Mahabahu, prakirtitah— named.

 

The gopa named Mahabahu is very tall and handsome.  His complexion is fair.  He is wild with happiness and a source of happiness for others.  He is always filled with the nectar of spiritual love.  The hairs of his body stand erect in ecstasy.

 

Texts 167 and 168

 

praphulla-pundarikaksho manda-hasyarunodayah

krishnananda-rasamoda-unmada-nritya-sundarah

 

pulaka-prema-samyukto matsaryadi-nivaritah

cira-vasa-rasahladah stoka-krishnah prakirtitah

 

praphulla-pundarika— blossoming lotus flowers, aksho— eyes, manda-hasya— gentle smile, arunodayah— sunrise, krishnananda— the bliss of Lord Krishna, rasamoda— the nectar of happiness, unmada-nritya-sundarah— wild and graceful dancing, pulaka-prema-samyukto— hairs of the body standing erect in ecstatic love, matsaryadi nivaritah— free of envy and other vices, cira-vasa-rasahladah— filled with eternal bliss, stoka-krishnah— Stoka-krishna, prakirtitah— named.

 

The gopa named Stoka-krishna has eyes like blossoming lotus flowers and a gentle smile like the rising sun.  He is happy when Lord Krishna is happy.  He dances with wild gracefulness.  The hairs of his body stand erect in ecstatic love.  He is free of envy and other vices.  He is always filled with the nectar of happiness.

 

Texts 169 and 170

 

krishna-prema-rasahlada-vihvala nritya-cancalah

arunendivara-shreni-dala-nindita-locanah

 

caru-candana-liptango vana-mala-vibhushitah

sada-rasa-rasasakto 'rjjunah su parikirtitah

 

krishna-prema-rasahlada— the nectar happiness of love for Lord Krishna, vihvalo— overwhelmed, nritya-cancalah— eager to dance, aruna— red, indivara-shreni— lotus flowers, dala— petals, nindita— rebuking, locanah— eyes, caru— beautiful, candana— sandal paste, lipta— anointed, ango— limbs, vana-mala-vibhushitah— decorated with forest garlands, sada— eternal, rasa— dancing, rasa— nectar, asakto— attached, arjjunah— Arjjuna, sa— he, parikirtitah— named.

 

The gopa named Arjjuna is overwhelmed with the ecstasy of blissful love for Lord Krishna.  He is eager to dance, has eyes that rebuke the red lotus petals, has graceful limbs anointed with sandal paste, is decorated with a forest garland, and always likes to taste the nectar of dancing.

Text 171

 

su-dirghah sundara gauro maha-prema-rasakulah

nritya-ranga-samayukto 'mshukah su parikirtitah

 

su-dirghah— very tall, sundaro— handsome, gauro— fair, maha-prema-rasakulah— filled with the nectar of love, nritya-ranga— dancing, samayukto— with; amshukah— Amshuka; su— he, parikirtitah— named.

 

The gopa named Amshuka is very tall and handsome.  His complexion is fair.  He likes to dance and he is always filled with the nectar of spiritual love.

 

Text 172

 

krishna-prema-rasonmadah krishna-varna-kalevarah

venu-gana-madamodo vrishabhah su prakirtitah

 

krishna-prema-rasonmadah— intoxicated with the nectar of love for Lord krishna, krishna-varna-kalevarah — dark form, venu-gana— playing the flute, madamodo— wild with happiness, vrishabhah— Vrishabha,  sa— he, prakirtitah — named.

 

The gopa named Vrishabha is intoxicated by drinking the nectar of love for Lord Krishna.  His complexion is dark.  The music of the flute makes him wild with happiness.

Text 173

 

nritya-gita-samopetas tapta-kancana-vigrahah

prema-vari-samakirno malavah su prakirtitah

 

nritya-gita-samopetas— singing and dancing, tapta-kancana-vigraha,— complexion like molten gold, prema-vari-samakirno— shedding tears of love, malavah— Malava, sa— he, prakirtitah— named.

 

The gopa named Malava has a complexion like molten gold.  He is expert at singing and dancing and his eyes are filled with tears of love.

 

Text 174

 

sada-prema-rasollasah shyama-sundara-vigrahah

gayako nartakas caiva vrishalah su prakirtitah

 

sada-prema-rasollasah— always filled with the happiness of spiritual love, shyama-sundara-vigrahah— dark and handsome form, gayako— singer, nartakas— dancer, ca— and, eva— certainly, vrishalah— Vrishala. Sa— he, prakirtitah— named.

 

The gopa named Vrsala is dark and handsome.  He is expert at singing and dancing and he is always filled with the happiness of spiritual love.

 

Text 175

 

sada-prema-rasamoda-mada-mudrita-locanah

krishneti-nada-gambhira urjasvi su prakirtitah

 

sada— always, prema-rasa— the nectar of love, amoda— happiness, mada— wild, mudrita— marked, locanah— eyes, krishneti-nada— the sound of Krishna, gambhira— deep, urjasvi — Urjasvi, sa— he, prakirtitah— named.

 

The gopa named Urjasvi chants the name Krishna in a deep voice.  His eyes are wild with the nectar of eternal love.

Text 176

 

krishna-prema-rasonmattah krishna-hunkriti-vihvalah

pulakavali-samsaktah subhaprasthah prakirtitah

 

krishna-prema-rasonmattah— intoxicated by drinking the nectar of love for Lord Krishna, krishna-hunkrita-vihvalah— agitated by calling out Lord Krishna’s name, pulakavali-samsaktah— the hairs of his body erect, shubhaprasthah— Shubhaprastha, prakirtitah— named.

 

The gopa named Shubhaprastha is intoxicated by drinking the nectar of love for Lord Krishna.  He loudly calls out Lord Krishna’s holy name.  The hairs of his body stand erect in ecstasy.

Text 177

 

krishna-prema-madonmadah prema-vari-samanvitah

vaivarnya-valitakaro vinodi su prakiirtitah

 

krishna-prema-madonmadah— mad with love for Lord Krishna , prema-vari-samanvitah— filled with tears of love, vaivarnya-valitakaro— pale complexion, vinodi— Vinodi, sa— he, prakirtitah— named.

 

The gopa named Vinodi has a pale complexion.  His eyes are filled with tears.  He is intoxicated with love for Lord Krishna.

Text 178

 

govinda-darshanamoda-mada-mudita-locanah

pulakakorna-gaurango varuthapah prakirtitah

 

govinda-darshana— the sight of Lord Krishna, amoda— happiness, mada— wild, mudita— marked, locanah— eyes, pulakakorna— hairs erect, gaurango— fair limbs, varuthapah —Varuthapa, prakirtitah— named.

 

The gopa named Varuthapa has a fair complexion, bodily hairs that stand erect in ecstasy, and eyes that become wild with happiness when he sees Lord Krishna.

 

Text 179

 

rasikas ca madandhas ca prema-rangadayas tatha

agamya-mahimana te sarve-krishna samopamah

 

rasikas— expert at tasting nectar, ca— and, madandhas— blinded with happiness, ca— and, prema-rangadayas— filled with the happiness of love, tatha— so, agamya— unattainable, mahimanas— glories, te— they, sarve— all, krishna-samopamah— like Lord Krishna Himself.

 

The gopas are expert at tasting nectar, filled with ecstatic love, and blind with wild happiness.  Filled with indescribable glories, they are like Lord Krishna Himself.

 

180     Many beautiful gopis are the associates of Lord Krishna, who enjoys pastimes in Vrndavana.  Please hear these gopis’ names.

181     The gopis are Radha, Tilottama, Puspa, Sasirekha, Pryamvada, Manasa, Madhavi, Syama, Candrarekha, Sarada,...

182     ...Citrarekha, Madhumati, Candra, Madanasundari, Visakha, Priya, Candra, Aticandra, Sunagari,...

183     ...Sundari, Premada, Maya, Kamini, Candrasundari, Bhavani, Bhavini, Devi, Candrakanti, Nagari,...

184     ...Rasada, Jayada, Prema, Vijaya, Manohara, Vallabha, Vaisnavi, Krishna, Capala, Candra-cancala,...

185     ...Gaurangi, Rangini, Gauri, Rasangi, Kelicancala, rasacandra, Kelicandra, Kamacandra, Mahabala,...

186     ...Rasandha, Madandha, Premandha, Candrakamini, Visadarpa, Rasadarpa, Premadarpa, Vibhavini,...

187     ...Nasadarpa, Vesadarpa, Lasadarpa, Vilasini, Kelikantha, Carukantha, Amrtakantha, Rasayani,...

188     ...Kamala, Cancala, Lila, Kelilila, Kalavati, Rasalila, Rasalila, Premalila, Sarasvati,...

189     ...Nrtyabhadhra, Nrtyacandra, Nrtyaki, Nrtyasevaki, Candrakala, Candralila, Candravati, Suresvari,...

190     ...Induvati, Kalakanti, Bharati, Krishnavallabha, Nrtyakala, Nrtyalila, Jayalila, Sudurlabha,...

191     ...Rupacandra, Vidambha, Kelidanda, Madhuvrata, Madhukantha, Sukantha, Premakantha, Priyavrata,...

192     ...Lokakantha, Vikuntha, Rasakantha, Jayavrata, Akhila, Sukhada, Vrnda, Kalindi, Kelilalita,...

193     ...Sukeli, Cancala, Ananta, Pavani, Sarvamangala, Santa, Sukanta, Kanta, Premada, Syamasundari,...

194     ...Padmini, Malini, Vani, Sarvesa, Sakti, Uttama, Rasala, Sumukhi, Sananda, Anandadayini,...

195     ...Rasavrnda, Kelivrnda, Premavrnda, Suranjini, Premavrnda, Mukunda, Rasavrnda, Rasottama,...

196     ...Kelibhadra, Kalabhadra, Rasabhadra, Manorama, Lasabhadra, Vesabhadra, Premabhadra, Rasancala,...

197     ...Rupakala, Rupamala, Candramala, Rasavali, Kumari, Malati, Bhakti, Sananda, Anandamanjari,...

198     ...Krishnapremamada, Bhangi, Tribhangi, Rasamanjari, Premakala, Kamakala, Kesava, Rasavallabha,...

199     ...Candramukhi, Mahagauri, Sumukhi, Krishnamangala, Gandharva, Keligandharva, Sudarpa, Darpaharini, Tulasi, Mathura, Kasi, Preyasi and Premakamini.