Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sahasra Naam > Gopala-sahasra-nama > TEXT NUMBERS OF THE HOLY NAMES

TEXT NUMBERS OF THE HOLY NAMES

 

Each name is followed by the text where it is found.

 

 

Abdhi, Text 77 * Abhayankara, Text 125 * Acala-dharaka, Text 29 * Acyuta, 75 * Adi-deva, 64 * Adi-karta, 3, 8 * Adi-madhyanta-rahita, 119 * Aditeya-priya, 111 * Aghasura-vinasi, 30 * Ahi-bhusita, 44 * Akupara, 77 * Amala, 22 * Amara, 37 * Amarari-nihanta, 84 * Ambuja, 43 * Ambujaksa, 83 * Ameyatma, 100 * Amrtamaya, 56 * Ananta, 88, 136 * Ananta-prabala-vikrama, 114 * Anasraya, 64 * Aniruddha, 95 * Ankusa, 49 * Antar-yami, 99 * Apannarti-prasamana, 122 * Apara-karuna-sindhu, 142 * Aprameya-prabhu, 98 * Aprameyatma, 86 * Apratarkya, 98 * Aradhi, 15 * Arjuna-vallabha, 82 * Arta-trana-parayana, 117 * Asamana, 119 * Astadasaksaro-mantra, 138 * Asvamedha, 31 * Atmarama, 19 * Avarodhaka, 53 * Avyahata-balaisvarya-sampanna, 127 * Avyakta-kundali-samupashrita, 131 * Avyaya, 92 * * Badari-sraya, 83 * Badari-vana-samprita, 84 * Bahu-vikrama, 96 * Bakasura-vinasana, 97 * Bala, 42, 57 * Bala-balahaka, 57 * Bala-karta, 50 * Bala-krida-samasakta, 137 * Bala-mukhambuja, 42 * Balarati-prapujaka, 11 * Bali, 22, 69 * Bali-bandhana, 126 * Bana-bahu-vikhandana, 123 * Barhi-barhavatamsaka, 103 * Bhadram, 70 * Bhadrasurya-suta-natha, 115 * Bhagavan, 29, 30, 88, 142 * Bhakta-daridrya-damana, 140 * Bhakta-loka-prasannatma, 140 * Bhakta-loka-sivankara, 141 * Bhakta-mandara-vigraha, 140 * Bhakta-tat-para, 142 * Bhakta-vatsala, 90 * Bhaktabhista-prada, 141 * Bhaktadhina-mana, 141 * Bhaktanam-priti-dayaka, 140 * Bhaktanukari, 29 * Bhakti-parayana, 75 * Bhakti-vasya, 123 * Bhama, 49 * Bhamaka, 49 * Bhandiravana-sankha-ha, 39 * Bhaskara, 21, 52 * Bhauma, 6 * Bhava, 20, 99 * Bhavi, 20 * Bhavi-bhayapaha, 79 * Bhavikam, 70 * Bhavuka-dharaka, 70 * Bhavukam, 70 * Bhavya, 70, 79 * Bhetta, 11 * Bhima, 4, 42 * Bhima-sahasa, 96 * Bhisma-bhakti-prada, 124 * Bhoga-moksaika-dayaka, 115 * Bhramaka, 49 * Bhramara, 46 * Bhrata, 80 * Bhratakrura-parayana, 64 * Bhrgu-vamsa-samudbhava, 19 * Bhu-pati, 2 * Bhusura, 49 * Bhuta, 27, 135 * Bhuta-natha, 91 * Bimba-sattama, 9 * Bimbasya, 9 * Brahma, 32, 43, 44 * Brahma-sanatana, 13 * Brahmanda-karta, 32 * Brahmanya, 131 * Brahmanya-deva, 71 * Buddha, 56 * Buddhimatam-srestha, 56 *  * Cakra-pani, 87 * Cakra-ratha, 95 * Cakri, 85 * Cancala, 14 * Canda-kodanda-bhanjana, 18 * Candra, 9, 85 * Candra-koti-su-sitala, 31 * Candra-pati, 18 * Candrapati, 18 * Candrasekhara-pujita, 100 * Candravali-pati, 37, 68 * Canurandhra-nisudana, 102 * Caru-locana, 14 * Catur-bahu, 105 * Catur-bhuja, 95 * Catur-murti, 105 * Catur-varga-phala-prada, 129 * Caura-jara-sikha-mani, 137 * Cendu-sekhara, 111 * Ceta-pradayaka, 130 * Cintamani, 83 *  * Daitya-bhi-kara, 111 * Daitya-darpa-vinasi, 53 * Daitya-ha, 50 * Daivajna, 99 * Daksam, 83 * Damaghosa-suta-dvesi, 123 * Damaghosopadesta, 24 * Damana-karaka, 59 * Damodara, 90 * Dana-vrksa, 49 * Danta, 35, 109, 131 * Daridrya-bhanjana, 7 * Dasarathi, 19 * Data, 7 * Datta-vara, 43 * Dattatreya, 69 * Daya-nidhi, 87 * Dehasyantara-samsthita, 129 * Dehendriya-mana-prana-saksi, 130 * Dehi, 130 * Deva, 10 * Deva-deva, 87 * Deva-pujya, 125 * Deva-sekhara, 139 * Devaki-garbha-sambhuta, 91 * Devaki-suta, 85 * Devala, 42 * Devanam-hita-karaka, 136 * Devata-guru, 99 * Dhami, 13 * Dhanur-dhara, 78 * Dhanvi, 26 * Dhanya, 2, 99 * Dharani-palaka, 2 * Dharatmaja, 38 * Dhata, 64, 100 * Dhatri-pati, 100 * Dhenukari, 38 * Dhenukasura-sanghata, 97 * Dhira, 12, 99 * Dhuran-dhara, 118 * Dhuri, 45 * Dina-mani, 83 * Dinanam, 71 * Diva, 79 * Divasa, 79 * Divaspati, 91 * Divya, 70, 79, 99, 124 * Divya-malyambarasraya, 103 * Divya-mangala-vigraha, 107 * Draupadi-mana-raksaka, 122 * Durdama-mardana, 10 * Durvasa, 6 * Dusta-satru-nivarhana, 105 * Dvadasaranya-sambhogi, 62 * Dvarakayam-upasthita, 114 * Dvarakendra, 45 * Dvarika-vasa-tattva-jna, 25 * Dvija-priya, 78 * Dyau, 79 *  * Gadadhara, 85, 95 * Gaja-sami, 9 * Gajendra-varada, 126 * Gajoddhari, 9 * Gambhira, 120 * Gana, 69 * Gana-nayaka, 26 * Gana-pati, 69 * Ganadhyaksa, 45 * Gananam-trana-karta, 44 * Ganasraya, 45 * Gandaki, 55 * Ganesa, 26, 44 * Ganga-ca-yamuna-rupa, 54 * Garuda, 53 * Garuda-dhvaja, 4, 86 * Garudagraja, 53 * Garvi, 80 * Garvita-locana, 80 * Gata-klama, 131 * Gauri-guru, 64 * Gaya, 78 * Geya, 78 * Gili, 73 * Go-patha, 23 * Go-pati, 2, 54 * Goda-vetravati, 54 * Gokulananda-kari, 77 * Gokulendra, 5, 7 * Gola, 73 * Golalaya, 73 * Goli, 73 * Gomedha, 31 * Gopa, 102 * Gopa-nari-priya, 109 * Gopa-svami, 7 * Gopa-vesa-dhara, 135 * Gopala, 88 * Gopala-kamini-jara, 137 * Gopala-ramani-bharta, 68 * Gopali-citta-harta, 63 * Gopanganavrta, 136 * Gopati, 6 * Gopi-natha, 53 * Gopi-raksana-tat-para, 47 * Gopi-ranjana-daiva-jna, 40 * Gopi-vastrapaharaka, 109 * Gopika-nayanananda, 108 * Gopika-parivestita, 102 * Gopika-prana-vallabha, 133 * Gopika-priti-ranjana, 41 * Gotra, 6 * Govardhana, 66 * Govardhana-dhara, 116 * Govardhana-vanasraya, 38 * Govardhana-vara-prada, 7 * Govinda, 4, 6, 95 * Grahi, 44 * Grahila, 44 * Grama, 43 * Gugguli, 74 * Guli, 73 * Gunatita, 123 * Guru, 98 *  * Haladhara-priya, 20 * Hali, 10, 20 * Hamsa, 58, 75 * Hamsarudha, 58 * Hara, 63 * Haraka, 61 * Hari, 49, 63, 75, 91, 135 * Harta, 4 * Hayagriva, 65 * Heli, 20 * Hili, 73 * Hrsikesa, 4, 93 * Hutasana-vara-prada, 25 *  * Indivara-dala-syama, 103 * Indravara-ja, 126 * Isu-priya, 63 * Isvara, 99 *  * Jagac-caksu, 101 * Jagad-bharta, 3 * Jagad-dhata, 3 * Jagad-guru, 99 * Jagad-vasu, 3 * Jagaj-jiva, 3 * Jagan-mohana-vigraha, 101 * Jagan-nataka-vaibhava, 122 * Jagan-natha, 134 * Jagan-nuta, 112 * Jagat-pati, 58, 86, 139 * Jaladharaka, 60 * Jalaja, 60 * Jalandhara-vinasana, 51 * Janaki-vallabha, 76 * Janardana, 75 * Jara-vyadhi-vighataka, 25 * Jarasandha-kula-dhvamsi, 112 * Jarasandha-vadha, 22 * Jaya, 47 * Jayi, 127 * Jisnu, 56 * Jita-krodha-moha, 19 * Jivana, 81 * Jivanantaka, 81 * Jnana-darpana-gocara, 130 * Jnana-dayaka, 128 * Jnana-sandhana, 139 *  * Kaivalya-dayaka, 118 * Kala, 59 * Kala-harta, 74 * Kala-purna, 87 * Kalaksaya, 93 * Kalanka-rahita, 105 * Kalankara-hita, 9 * Kalapa-kusuma-syama, 135 * Kali, 59 * Kalindi-prema-puraka, 6 * Kalpa-vrksa, 49 * Kama, 42, 62 * Kama-kala-nidhi, 9 * Kamala-locana, 72 * Kamala-mukha-lolaksa, 5 * Kamala-mukha-lolupa, 33 * Kamala-patraksa, 72 * Kamala-rupa-tat-para, 93 * Kamala-vanchita-prada, 32 * Kamala-vrata-dhari, 33 * Kamalabha, 33 * Kamalaksa, 33 * Kamali, 33 * Kamari-bhakta, 42 * Kambalasvatara, 79 * Kambu-griva, 104 * Kami, 9, 72 * Kamsa-mrtyu, 30 * Kamsarati, 112 * Kandarpa-janaka, 122 * Kandarpa-koti-lavanya, 31 * Kapila, 6 * Karta, 28, 63 * Karuna-nidhi, 20 * Kasyapasya-vara-prada, 46 * Kasyapi, 20 * Katakangada-mandita, 106 * Kati-sutra-virajita, 106 * Kaunteya-priya-bandhu, 124 * Kauravanvaya-nasana, 124 * Kaveri, 55 * Kavi, 42 * Kedara, 83 * Kesava, 29, 75, 86 * Kesi-ha, 29 * Kesi-kamsa-vadha, 37 * Khadga-dhari, 61 * Khara-dusana-samhari, 36 * Kili, 73 * Kirita-kundala-dhara, 106 * Kirtaniya, 112 * Koka-soka-vinasaka, 18 * Kokila-svara-bhusana, 10 * Kolahala, 20 * Komala, 60, 135 * Kosa-nidhi, 18 * Koti-manmatha-saundarya, 101 * Krida-kamala-sandoha, 41 * Kridi, 45 * Krpa-kara, 10 * Krpa-kari, 61 * Krpa-rama, 78 * Krishna, 72, 90 * Krta-jagat-traya, 45 * Krti, 62, 74 * Krurasura-vibhanjana, 110 * Ksanavani, 90 * Ksetra-jna, 128 * Ksirabdhi-sayana, 100 * Kubja-bhagya-prada, 60 * Kubja-vinodi, 30 * Kuhu-bharta, 4 * Kula, 37 * Kula-grami, 13 * Kumari, 12 * Kuntali, 46 * Kunti-suta-raksi, 46 *  * Laksana, 27 * Laksmana, 27 * Laksmanagraja, 100 * Laksmi-vilasavan, 80 * Laksmivan, 100, 104 * Laksya, 27 * Lalita-candrika-mali, 82 * Langalasraya, 58 * Languli, 58 * Lankadhipa-kula-dhvamsi, 35 * Lata-gulma, 54 * Lila, 75 * Lila-kamala-pujita, 40 * Lila-manusa-vigraha, 115 * Loka, 57 * Loka-dharma-jna, 81 * Loka-nandana, 108 * Loka-nayaka, 118 * Loka-pavana, 138 * Loka-saksi, 101 *  * Madanaka, 73 * Madhava, 37, 90 * Madhavi, 37 * Madhu, 64 * Madhu-ha, 29, 37 * Madhvi, 37 * Madhvika, 37 * Madi, 73 * Maha-bala, 125 * Maha-bhanu, 76 * Maha-candra, 5 * Maha-deva, 64 * Maha-dhana, 51 * Maha-kala, 3 * Maha-karta, 3 * Maha-makhi, 30, 46, 59 * Maha-mani, 28 * Maha-marici-nasana, 11 * Maha-maya, 59 * Maha-mayi, 34 * Maha-muni, 65, 69 * Maha-phala, 49 * Maha-prabhu, 132 * Maha-rama, 78 * Maha-vandya, 65 * Maha-vira, 51, 125 * Maha-vrksa, 49 * Maha-yaksa, 83 * Mahanandi, 73 * Mahanubhava, 118 * Mahesvara, 87 * Mahi-bharta, 8 * Mahi-natha, 53 * Mahi-pala, 1 * Mahodadhi, 76 * Mahotkata, 34 * Mala-kara, 10 * Malambujasraya, 82 * Mali, 82 * Manda-smita-tama, 102 * Mani, 83 * Manjira-ranjita-pada, 107 * Manya, 99 * Mapati, 13 * Maraka, 74 * Marica-ksobha-karaka, 34 * Mathura-pati, 90 * Mathura-vallabha, 45 * Matsya, 4 * Mayi, 59 * Megha-nada-ha, 71 * Mili, 73 * Mina-ketana, 12 * Mitravinda-nagnajiti-laksmana-samupasita, 113 * Mleccha-ha, 74 * Moha-nasana, 57 * Mohandha-bhanjana, 19 * Mohi, 29 * Mohini-mohana, 59 * Mrkanda, 52 * Mudrika-bharanopeta, 106 * Mukunda, 89 * Mula-karanam, 110 * Muncatavi-gahamana, 38 * Muni, 43 * Murali-ninadahlada, 103 * Murari, 81, 111 * Murtiman, 117 *  * Nada-bindu-kalatita, 129 * Nadi, 43 * Naga, 23 * Nala, 58 * Nanda, 73 * Nanda-gopa-kumararya, 94 * Nandadi-gokula-trata, 7 * Nandakayudha, 95 * Nandi, 73 * Nara, 12, 63, 69 * Narada, 42 * Narakasura-samhari, 111 * Naramedhavan, 31 * Narasimha, 125 * Narayana, 4, 12, 69, 70, 75, 87 * Narmada, 55 * Narottama, 63 * Natha, 116 * Navambha, 23 * Navanitasana, 94 * Navanitasya-taskara, 137 * Nila, 58, 75 * Nila-jimuta-sannibha, 92 * Nilambara, 10, 22 * Nilambara-dhara, 26 * Nirabhasa, 89 * Niradhara, 89 * Nirakara, 89 * Niranjana, 88 * Nirasraya, 89 * Nirguna, 88 * Nirmala, 92 * Nirupadrava, 92 * Nirvana-nayaka, 92 * Nirvikalpa, 88 * Nitya, 92 * Nitya-mangala, 134 * Nitya-saukhya, 134 * Nitya-shri, 134 * Nityotsava, 134 * Nrkesiri, 97 *  * Padma-nabha, 44, 86 * Pamsu, 82 * Pamsuli, 82 * Panca-rupa, 54 * Pancajanya-kara, 47 * Pandu, 82 * Parada, 58 * Parakasa, 138 * Param-dhama, 87 * Param-jyoti, 138 * Paramesthi, 61 * Paramesvara, 89 * Parasurama-vaco-grahi, 24 * Paravara, 77 * Paravasa, 138 * Parisphuta, 138 * Partha-syandana-sarathi, 124 * Parvata, 43, 78 * Parvatakara, 78 * Parvati-bhagya-sahita, 80 * Pavana, 58 * Pavana-vallabha, 43 * Phalguna, 48 * Phalguna-sakha, 48 * Phullaravinda-nayana, 102 * Pina-vaksa, 105 * Pippalaka, 74 * Pita-vasa, 93 * Pitamaha, 61, 98 * Prabhu, 26, 50, 83, 94 * Pradyumna, 50 * Praharta, 2, 50 * Prahlada-varada, 125 * Prajna, 98, 122 * Pranavatita, 89 * Prapanci, 54 * Prasasta, 71 * Pratapavan, 3 * Pratijna-paripalaka, 77 * Pratirajaha, 13 * Pratyag-atma, 98 * Prema, 68 * Premi, 68 * Priya-karaka, 5 * Pujya, 141 * Pundarika, 2 * Pundarika-subhavaha, 5 * Pundarikaksa, 86 * Punya-caritra-kirtana, 101 * Punya-sloka, 112 * Purana-purusa, 42, 94 * Purandara, 33 * Purna-candra-nibhanana, 108 * Purna-kama, 118 * Purna-manasa, 127 * Purnananda-ghani, 135 * Purusa, 89, 132 * Putana-moksa-dayaka, 30 * Putanari, 97 *  * Radha-citta-pramodaka, 15 * Radha-hrdayambhoja-satpada, 16 * Radha-kama-phala-prada, 17 * Radha-manmatha-vaibhava, 109 * Radha-mohana-tat-para, 16 * Radha-mukhabja-martanda, 21 * Radha-nartana-kautuka, 17 * Radha-pati, 12 * Radha-prana-sama, 40 * Radha-ramana-sundara, 61 * Radha-rati-sukhopeta, 16 * Radha-sanjata-sampriti, 17 * Radha-vadanabja-madhuvrata, 40 * Radha-vasi-kara, 16 * Radhalingana-sammoha, 17 * Radharadhayita, 15 * Raja, 60 * Rajaka-ksaya-karaka, 60 * Rajasa, 55 * Rajiva-locana, 35 * Rakso-vamsa-vinasana, 27 * Rama, 10, 14, 19, 35, 36, 76, 79 * Rama-baddhahvayi, 28 * Ramana, 14 * Ramayana-pravartaka, 79 * Ramayana-sarira, 14 * Rami, 14, 47 * Ranga, 41 * Ranga-mahiruha, 41 * Rangi, 41 * Ranjaka, 41 * Ranjana, 41 * Ratha-grahi, 24 * Rauhineya, 22 * Rava, 57 * Ravaravi, 57 * Ravi, 52, 85 * Ravi-koti-pratikasa, 32 * Ravija, 21 * Revati, 14 * Rohini-hrdayanandi, 22 * Rolambi, 65 * Rsabha, 43 * Rudra, 44, 58 * Rukmini-harana, 68 * Rukmini-prana-natha, 48 * Rukmini-ramana, 113 *  * Sac-cid-ananda-vigraha, 120 * Saci-pati, 56 * Sad-gunaisvarya-sampanna, 118 * Sada, 72 * Sada-rama, 78 * Sada-siva, 98 * Sadananda, 132 * Sadhu, 64 * Sahasi, 80 * Sahasra-pat, 132 * Sahasra-sirsa, 132 * Sahasra-sodasa-strisa, 115 * Sahasraksa, 132 * Sahasraksa-puri-bhetta, 11 * Sahasramsu, 76 * Sakatasura-samhari, 97 * Saketa-pura-vasana, 36 * Sakhi, 74 * Saksi, 43, 98, 128 * Samasta-bhuvanadhara, 133 * Samasta-jagad-ananda, 108 * Samasta-prana-raksaka, 133 * Samasta-priya-karaka, 72 * Samasta-sarva-bhava-jna, 133 * Samastatma, 119 * Samba-kustha-vinasana, 68 * Sambhu, 91 * Sami, 28 * Samsara-taraka, 63 * Samudra, 77 * Samvedya, 116 * Sanatana, 2, 23 * Sankarsana, 91 * Sankha-pani, 94 * Sankhacuda-vadhoddama, 47 * Santa, 99, 131 * Santa-vigraha, 135 * Sapta-koti-maha-mantra-sekhara, 139 * Sarala, 50 * Saranagata-vatsala, 119 * Sarasana, 26 * Sarayu, 55 * Sarit-pati, 77 * Sarnga-pani, 95 * Sarva, 15 * Sarva-bhaktaghaugha-nikrntana, 141 * Sarva-bhava-jna, 120 * Sarva-bhutatma, 117 * Sarva-bhutesa, 88 * Sarva-deva-namaskrta, 126 * Sarva-dharma-jna, 92, 131 * Sarva-dharma-parayana, 121 * Sarva-gata, 130 * Sarva-jiva-daya-para, 116 * Sarva-jna, 93, 117 * Sarva-kama-pradayaka, 8 * Sarva-karanam, 120 * Sarva-locana, 55 * Sarva-mangala-data, 8 * Sarva-palaka, 88 * Sarva-papa-ghna, 61 * Sarva-sagara-sindhu-ja, 8 * Sarva-sastra-visarada, 117 * Sarva-saubhagya-sampanna, 114 * Sarva-sulabha, 117 * Sarva-vedanta-paraga, 1 * Sarvabharana-bhusita, 107 * Sarvabhauma, 90 * Sarvaisvarya-pradayaka, 123 * Sarvangi, 55 * Sarvara, 15 * Sarvari, 5, 15 * Sarvatra-subha-dayaka, 15 * Sarvi, 80 * Sasta, 2, 71 * Sasvata, 50 * Sattvi, 55 * Satya, 75, 125 * Satya-bhama-jambavati-priya, 113 * Satya-samjna, 121 * Satya-sandha, 121 * Satya-vikrama, 121 * Satya-vrata, 121 * Satyabhama-priyankara, 48 * Satyavan, 121 * Satyavati-suta, 84 * Saubhagyadhika-citta, 34 * Sauri, 96 * Sesa-naga-phanalaya, 62 * Sesa-paryanka-sayana, 127 * Sindhu-sagara-sangama, 6 * Sipivista, 23 * Sitananda-kara, 36 * Siva, 11, 56, 58, 85, 91 * Sivam, 70 * Sivatama, 11 * Sivatmaka, 50 * Srestha, 94, 136 * Sreyasam, 70 * Srgala-ha, 24 * Shri-gopala, 1 * Shri-karta, 69, 85 * Shri-vaikuntha-puradhipa, 134 * Shrida, 62, 85 * Shrideva, 85 * Shridhama, 110 * Shriman, 13 * Shrinidhi, 13, 62 * Shrinivasa, 132 * Shripati, 13, 62, 85, 86 * Shriyahpati, 14 * Srngara-murti, 110 * Srsti-samraksanopaya, 110 * Stambha-jata, 125 * Su-bhru-yugala, 104 * Su-kapola-yuga, 104 * Su-lalataka, 104 * Su-vikrama, 94, 112 * Subha, 71 * Subha-darsana, 104 * Subham, 70 * Subhatmaka, 71 * Sudarsana, 24 * Suddha, 105 * Suddha-sattvika-vigraha, 119 * Sudha-sindhu, 84 * Sudhakara-kule-jata, 114 * Sudhamaya, 56 * Sukha, 62 * Suksma, 130 * Suli, 85 * Sumukha-priya, 67 * Sundara, 108 * Sura, 52 * Sura-jyestha, 44 * Sura-trata, 34 * Surarti-ghna, 95 * Surya, 52 * Susumna-marga-sancari, 129 * Sva, 70 * Svami, 126 * Svapna-vardhana, 98 * Syama, 62 * Syamantaka-mani-prajna, 66 *  * Talavanoddesi, 39 * Tamasa, 55 * Tamo-ha, 52 * Tapi, 55 * Taraka, 110 * Tarakari, 34 * Tatha, 39, 54, 55 * Tattva-trayatmaka, 131 * Tejo-rasi, 139 * Tri-rami, 47 * Tri-vikrama, 105 * Trnavarta-katha-kari, 39 * Trnavartantaka, 96 * Tulasi-dama-sobhadhya, 51 *  * Udara-dhi, 12 * Uddhara-karana-ksama, 71 * Ulukhali, 28 * Upendra, 126 * Utpatti-sthiti-samhara-karanam, 120 *  * Vadava, 52 * Vadavanala, 52 * Vahni, 52 * Vaikuntha, 90 * Vainateya-ratha, 127 * Vaira-mardana, 111 * Vajapeya, 31 * Vali, 23 * Vamana, 27, 126 * Vamanaruha, 27 * Vamani, 27 * Vamsa-dhara, 57 * Vamsi, 57 * Vamsivata-vihari, 38 * Vamsuli, 82 * Vana-mala-vibhusana, 51 * Vanadhyaksa, 65 * Vanaja, 47 * Vanam, 65 * Vanarari, 65 * Vanasraya, 65 * Vani, 65 * Vara-dayi, 12 * Vara-grahi, 24 * Varada, 23 * Varaha-murtiman, 4 * Vardhana, 67 * Vardhana-priya, 66 * Vardhani, 66 * Vardhaniya, 66 * Vardhanya, 67 * Vardhi, 67 * Vardhinya, 67 * Vardhita, 67 * Varenya, 12 * Varidhi-bandhana, 36 * Varuna, 21, 60 * Varuni-priya, 21 * Vasudeva, 86 * Vasudeva-priyatmaja, 93 * Vasudevatmaja, 22 * Vata, 74 * Vayu-koti-maha-bala, 32 * Veda-vedya, 87 * Vedanta-vedya, 116 * Vedya-brahmanda-nayaka, 116 * Venu-vada-rata, 136 * Venu-vadya-visarada, 96 * Vibhisana-vara-prada, 35 * Vibhu, 26, 37 * Vidhata, 21 * Vidhi, 21 * Vidhu, 21, 64 * Vidhudaya, 84 * Vidvan, 23 * Vighna-nasana, 76 * Vighna-vighataka, 66 * Vijayi, 23 * Vijna, 66 * Vijnanam, 139 * Vilasi, 80 * Viloka, 57 * Vinyasta-pada-yugala, 107 * Vira, 36, 50, 60 * Vira-bahu, 76 * Vira-patni, 25 * Viradha-vadha-karaka, 48 * Viraha, 23 * Virama, 76 * Viruda, 23 * Visalaksa, 104 * Vishnu, 56, 75, 90 * Visva-bharta, 69 * Visva-pujita, 52 * Visvaksena, 121 * Visvamitra-priya, 35 * Visvamurti, 132 * Visvato-mukha, 2 * Vrddha, 67 * Vrddhaka, 67 * Vrnda-natha, 53 * Vrnda-pati, 18 * Vrndapati, 13 * Vrndaraka-jana-priya, 67 * Vrndavana-cara, 96 * Vrndavana-samasraya, 136 * Vrsa, 59 * Vrsabhanu, 20 * Vrsabhanusuta-pati, 39 * Vrsakapi, 59 * Vrsasura-vighataka, 29 * Vyapaka, 138 * Vyasa, 70, 84 * Vyuharcita, 134 *  * Yadavendra, 45, 112 * Yadu-vamsi, 50 * Yama, 81 * Yama-vidhayaka, 81 * Yamadi, 81 * Yamalarjuna-mukti-da, 28 * Yamana, 81 * Yami, 81 * Yamuna-tira-sancari, 109 * Yamuna-vara-data, 46 * Yamuna-vega-samhari, 26 * Yasas-trata, 25 * Yasoda-nandana, 28 * Yasoda-vatsala, 91 * Yasoda-yasa, 74 * Yogamaya-samanvita, 128 * Yogesvaresvara, 128 * Yogi, 43 * Yogi-hrt-pankajavasa, 128 * Yogini-vallabha, 56 *