Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sahasra Naam > Balabhadra-sahasra-nama

Shri Balabhadra-sahasra-nama

A Thousand Names of Lord Balarama

 

 

Text 1

 

 

duryodhana uvaca

balabhadrasya devasya

     pradvipaka maha-mune

namnam sahasram me bruhi

     guhyam deva-ganair api

 

     duryodhana uvaca—Duryodhana said; balabhadrasya—of Lord Balarama; devasya—Lord; pradvipaka—O Pradvipaka; maha—great; mune—sage; namnam—of the names; sahasram—thousand; me—to me; bruhi—please tell; guhyam—secret; deva-ganaih—by the demigods; api—even.

 

 

     Duryodhana said: O great sage Pradvipaka, please tell me the thousand names of Lord Balarama, names kept secret from even the demigods.

 

 

Text 2

 

shri-pradvipaka uvaca

sadhu sadhu maha-raja

     sadhu te vimalam yashah

yat pricchase param idam

     gargoktam deva-durlabham

 

     shri-pradvipaka uvaca—Shri Pradvipaka said; sadhu—good; sadhu—good; maha-raja—O king; sadhu—good; te—of you; vimalam—pure; yashah—fame; yat—what; pricchase—you ask; param—great; idam—this; gargoktam—spoken by Garga Muni; deva—to the demigods; durlabham—rare.

 

 

     Shri Pradvipaka said: Well done! Well done! Well done! O king, your fame is spotless. Your question has been answered by Garga Muni in words rarely heard by even the demigods.

 

 

Text 3

 

namnam saharsam divyanam

     vakshyami tava cagratah

gargacaryena gopibhyo

     dattam krishna-tate shubhe

 

     namnam—of names; saharsam—thousand; divyanam—divine; vakshyami—I will tell; tava—to you; ca—and; agratah—in the presence; gargacaryena—by Garga Muni; gopibhyah—to the gopis; dattam—given; krishna-tate—on the shore of the Yamuna; shubhe—beautiful.

 

 

     I will tell you Lord Balarama's thousand transcendental names, names that Garga Muni gave to the gopis on the beautiful bank of the Yamuna.

 

 

Text 4

 

     om asya shri-balabhadra-sahasra-nama-stotra-mantrasya gargacarya rishih anushtup chandah sankarshanah paramatma devata balabhadra iti bijam revatiti shaktih ananta iti kilakam balabhadra-prity-arthe jape viniyogah.

 

     om—Om; asya—of Him; shri-balabhadra-sahasra-nama-stotra-

mantrasya—of the mantra-prayer of thethousand names of Lord Balarama; gargacarya—Garga Muni; rishih—the sage; anushtup—Anushtup; chandah—the meter; sankarshanah—Balarama; paramatma—the Supreme Personality of Godhead; devata—the Deity; balabhadra—balabhadra; iti—thus; bijam—the bija; revati—Revati; iti—thus; shaktih—the potency; anantah—Ananta; iti—thus; kilakam—the kilaka; balabhadra-prity-arthe—for the satisfaction of Lord Balarama; jape—in chanting; viniyogah—stablished.

 

 

     Om. Of the mantra-prayer of the thousand names of Lord Balarama the sage is Garga Muni, the meter is anushtup, the Deity is Lord Balarama, the Supreme Personality of Godhead, the bija is Balabhadra, the shakti is Revati, the kilaka is Ananta, and the purpose of chanting the names is the pleasure of Lord Balarama.

 

 

Text 4 (b)

 

 

atha dhyanam

sphurad-amala-kiritam kinkini-kankanarham

     calad-alaka-kapolam kundala-shri-mukhabjam

tuhina-giri-manojnam nila-meghambaradhyam

     hala-musala-vishalam kama-palam samide

 

     atha—now; dhyanam—the meditation; sphurad-amala-kiritam—a splendid crown; kinkini-

kankanarham—with bracelets and tinkling ornaments; calad-

alaka-kapolam—with locks of hair moving on His cheeks; kundala-

shri-mukhabjam—His lotus face decorated with earrings; tuhina-giri-manojnam—charming like a mountain of ice and snow; nila-meghambaradhyam—dressed in garmants like dark clouds; hala-musala-vishalam—holding a great plow and club; kama-

palam—fulfilling desires; samide—I praise.

 

 

Meditation

 

     I glorify Lord Balarama, decorated with a glittering crown, bracelets, tinkling ornaments, moving locks of hair on His cheeks, splendid earrings on His handsome lotus face, and garments dark like monsoon clouds, holding a great club and plow, fulfilling all desires, and handsome like a mountain of ice and snow.

 

 

Text 5

 

 

om balabhadro ramabhadro

     ramah sankarshano 'cyutah

revati-ramano devah

     kama-palo halayudhah

 

 

     Om. Lord Balarama is supremely powerful and happy (balabhadra), the supreme enjoyer (ramabhadra and (rama), all-

attractive (sankarshana), infallible (acyuta), the lover of Revati (revati-ramana), the splendid Supreme Personality of Godhead (deva), the Lord who fulfills desires (kama-pala), and He who carries a plow-weapon (halayudha).

 

 

Text 6

 

nilambarah shveta-varno

     baladevo 'cyutagrajah

pralambaghno maha-viro

     rauhineyah pratapavan

 

 

     He is dressed in blue garments (nilambara), fair-complexioned (shveta-varna), splendid and powerful (baladeva), the elder brother of the infallible Supreme Personality of Godhead (acyutagraja), the killer of Pralamba (pralambaghna), a great hero (maha-vira), the son of Rohini (rauhineya), and very powerful (pratapavan).

 

 

Text 7

 

talanko musali hali

     harir yadu-varo bali

sira-panih padma-panir

     lagudi venu-vadanah

 

 

     He bears the insignia of a palm tree (talanka), holds a club (musali), holds a plow (hali), takes away all that is inauspicious (hari), is the best of the Yadus (yadu-vara), is powerful (bali), holds a plow in His hand (sira-pani), has lotus hands (padma-pani), holds a club (lagudi), and plays the flute (venu-vadana).

 

 

Text 8

 

kalindi-bhedano viro

     balah prabalah urdhvagah

vasudeva-kalanantah

     sahasra-vadanah svarat

 

 

     He divided the Yamuna (kalindi-bhedana). He is a heroic (vira), powerful (bala, and prabala), exalted (urdhvaga), a plenary expansion of Lord Krishna (vasudeva-kala), and limitless (ananta), has a thousand heads (sahasra-

vadana), and is independent (svarat).

 

 

Text 9

 

vasur vasumati-bharta

     vasudevo vasuttamah

yaduttamo yadavendro

     madhavo vrishni-vallabhah

 

 

     He is opulent (vasu), the goddess of fortune's husband (vasumati-bharta), the son of Vasudeva (vasudeva), the best of the Vasus (vasuttama), the best of the Yadavas (yaduttama), the king of the Yadavas (yadavendra), the goddess of fortune's husband (madhava), and dear to the Vrishnis (vrishni-vallabha).

 

 

Text 10

 

dvarakesho mathuresho

     dani mani maha-manah

purnah puranah purushah

     pareshah parameshvarah

 

 

     He is the king of Dvaraka (dvarakesha), the king of Mathura (mathuresha), generous (dani), noble (mani), noble-hearted (maha-

mana), perfect (purna), the ancient Supreme Personality of Godhead (purana), the Supreme Person (purusha), the Supreme Master (paresha), and the Supreme Controller (parameshvara).

 

 

Text 11

 

paripurnatamah sakshat

     paramah purushottamah

anantah shashvatah shesho

     bhagavan prakriteh parah

 

 

     He is the perfect Supreme Personality of Godhead (paripurnatama), the Supreme Personality of Godhead directly (sakshat-parama), the Supreme Person (purushottama), limitless (ananta), eternal (shashvata), Lord Shesha (shesha), the supremely opulent Lord (bhagavan), and beyond the world of matter (prakriteh para).

 

 

Text 12

 

jivatma paramatma ca

     hy antaratma dhruvo 'vyayah

catur-vyuhash catur-vedash

     catur-murtish catush-padah

 

 

     He is the father of all living entities (jivatma), the Supersoul present in everyone's heart (paramatma and antaratma), eternal (dhruva), imperishable (avyaya), the origin of the catur-

vyuha expansions (catur-vyuha), the author of the four Vedas (catur-veda), the origin of the catur-vyuha (catur-murti), and the master of the four worlds (catush-pada).

 

 

Text 13

 

pradhanam prakritih sakshi

     sanghatah sanghavan sakhi

maha-mana buddhi-sakhash

     ceto 'hankara avritah

 

 

     He is pradhana (pradhana), prakriti (prakriti), the witness (sakshi), accompanied by His associates (sanghata, sanghavan, and sakhi), noble-hearted (maha-mana), and the best counselor (buddhi-sakha). He is consciousness (ceta), and ego (ahankara). He is accompanied by His associates (avrita).

 

 

Text 14

 

indriyesho devatatma

     jnanam karma ca sharma ca

advitiyo dvitiyash ca

     nirakaro niranjanah

 

 

     He is the master of the senses (indriyesha), the Supreme Personality of Godhead (devata), the Supersoul (atma), knowledge (jnana), action (karma), auspiciousness (sharma), one without a second (advitiya), different from the individual living entities (dvitiya), a person whose form is not material (nirakara), and not touched by matter (niranjana).

 

 

Text 15

 

virat samrat mahaughash ca

     dharah sthasnush carishnuman

phanindrah phani-rajash ca

     sahasra-phana-manditah

 

     He is the entire universe (virat), the supreme monarch (samrat), a great flood (mahaugha), the maintainer of all (dhara), unmoving (sthasnu), going everywhere (carishnuman), the king of serpents (phanindra, and phani-raja), and the serpent with a thousand hoods (sahasra-phana-mandita).

 

 

Text 16

 

phanishvarah phani sphurtih

     phutkari citkarah prabhuh

mani-haro mani-dharo

     vitali sutali tali

 

 

     He is the king of serpents (phanishvara, and phani), the Supreme Personality of Godhead who has appeared in the material world (sphurti), a hissing serpent (phutkari, and citkara), the supreme master (prabhu), and decorated with a jewel necklace (mani-

hara, and mani-dhara). He resides in Vitalaloka (vitali), Sutalaloka (sutali), and Talaloka (tali).

 

Text 17

 

atali sutaleshash ca

     patalash ca talatalah

rasatalo bhogitalah

     sphurad-danto mahatalah

 

 

     He resides in Atalaloka (atali), and is the king of Sutalaloka (sutalesha). He resides in Patalaloka (patala), Talatalaloka (talatala), and Rasatalaloka (rasatala). He has great hoods (bhogitala), and glittering fangs (sphurad-danta). He resides on Mahatalaloka (mahatala).

 

 

Text 18

 

vasukih shankhacudabho

     devadatto dhananjayah

kambalashvo vegataro

     dhritarashto maha-bhujah

 

 

     He is Vasuki (vasuki). He is splendid like a conch-jewel (shankhacudabha), is the benefactor of the demigods (devadatta), and is the winner of wealth (dhananjaya). He is Kambalashva (kambalashva). He is the fastest (vegatara), the king (dhritarashta), and the hero of mighty arms (maha-bhuja).

 

 

Text 19

 

varuni-mada-mattango

     mada-ghurnita-locanah

padmakshah padma-mali ca

     vanamali madhushravah

 

 

     He is intoxicated by drinking varuni (varuni-mada-mattanga), His eyes roll in intoxication (mada-ghurnita-locana), His eyes are lotus flowers (padmaksha), He wears a lotus garland (padma-

mali), and a forest garland (vanamali), and His fame is sweet (madhushrava).

 

 

Text 20

 

koti-kandarpa-lavanyo

     naga-kanya-samarcitah

nupuri katisutri ca

     kataki kanakangadi

 

 

     He is more handsome than millions of Kamadevas (koti-

kandarpa-lavanya), and He is worshiped by the naga-kanyas (naga-

kanya-samarcita). He wears tinkling anklets (nupuri), a belt (katisutri), golden bracelets (kataki), and golden armlets (kanakangadi).

 

 

Text 21

mukuti kundali dandi

     shikhandi khanda-mandali

kalih kali-priyah kalo

     nivata-kavaceshvarah

 

 

     He wears a crown (mukuti) and earrings (kundali). He carries a staff (dandi). He wears a peacock featHer (shikhandi), and a khanda-mandala (khanda-mandali). He likes to fight (kali and kali-priya), He is time (kala), and He is fitted with armor (nivata-kavaceshvara).

 

 

Text 22

 

samhara-krid rudra-vapuh

     kalagnih pralayo layah

mahahih paninih shastra-

     bhashya-karah patanjalih

 

 

     He destroys the universe (samhara-krit). He is the forms of the Rudras (rudra-vapu), the fire of time (kalagni), the destruction of the universe (pralaya and laya), a great serpent (mahahi), Panini (panini), the author of commentaries (shastra-bhashya-kara), and Patanjali (patanjali).

 

 

Text 23

 

katyayanah pakvimabhah

     sphotayana urangamah

vaikuntho yajniko yajno

     vamano harino harih

 

 

     He is Katyayana (katyayana), and He is glorious (pakvimabhah and sphotayana). He is the serpent Ananta (urangama). He is the master of the spiritual world (vaikuntha), the performer of yajnas  (yajnika) yajna itself (yajna), Vamana (vamana), fair-compexioned (harina), and Lord Hari (hari).

 

 

Text 24

 

krishno vishnur maha-vishnuh

     prabhavishnur vishesha-vit

hamso yogeshvaro kurmo

     varaho narado munih

 

 

     He is Krishna (krishna), Vishnu (vishnu), Maha-vishnu (maha-vishnu), all-powerful (prabhavishnu), all-knowing (vishesha-vit), like a swan (hamsa), the master of yoga (yogeshvara), Kurma (kurma), Varaha (varaha), Narada (narada), and a great sage (muni).

 

 

Text 25

 

sanakah kapilo matsyah

     kamatho deva-mangalah

dattatreyah prithur vriddha

     rishabho bhargavottamah

 

 

     He is Sanaka (sanaka), Kapila (kapila), Matsya (matsya and kamatha), the auspiciousness of the demigods (deva-mangala), Dattatreya (dattatreya), Prithu (prithu), Vriddha (vriddha), Rishabha (rishabha), and the best of the Bhrigu dynasty (bhargavottama).

 

 

Text 26

 

dhanvantarir nrisimhash ca

     kalkir narayano narah

ramacandro raghavendrah

     koshalendro raghudvahah

 

 

     He is Dhanvantari (dhanvantari), Nrisimha (nrisimha), Kalki (kalki), Narayana (narayana), Nara (nara), and Ramacandra (ramacandra, raghavendra, koshalendra, and raghudvaha).

 

 

Text 27

 

kakutsthah karuna-sindhu

     rajendrah sarva-lakshanah

shuro dasharathis trata

     kaushalyananda-vardhanah

 

 

     He is the most exalted (kakutstha), and ocean of mercy (karuna-sindhu), the king of kings (rajendra), all glorious (sarva-lakshana), heroic (shura), the son od Dasharatha (dasharathi), the great protector (trata), and the bliss of Kaushalya (kaushalyananda-vardhana).

 

 

Text 28

 

saumitrir bharato dhanvi

     shatrughnah shatru-tapanah

nishangi kavaci khadgi

     shari jyahata-koshthakah

 

 

     He is the son of Sumitra (saumitri), Bharata (bharata), a great bowman (dhanvi), Shatrughna (shatrughna and shatru-tapana), a great bowman (nishangi), a warrior wearing armor (kavaci), a warrior carrying a sword (khadgi), and a great bowman (shari and jyahata-koshthaka).

 

 

Text 29

 

baddha-godhanguli-tranah

     shambhu-kodanda-bhanjanah

yajna-trata yajna-bharta

     marica-vadha-karakah

 

 

     He wears the shoulder and finger armor of a bowman (baddha-godhanguli-trana). He broke Lord Shiva's bow (shambhu-kodanda-bhanjana). He protected the yajna (yajna-trata and yajna-bharta). He killed Marica (marica-

vadha-karaka).

 

 

Text 30

 

asuraris tatakarir

     vibhishana-sahaya-krit

pitri-vakya-karo harshi

     viradharir vanecarah

 

 

     He is the enemy of the demons (asurari), the enemy of Tataka (tatakari), the ally of Vibhishana (vibhishana-sahaya-krit), a son who followed His father's order (pitri-vakya-kara), (harshi), happy (viradhari), and the Lord who wandered in the forest (vanecara).

 

 

Text 31

 

munir muni-priyash citra-

     kutaranya-nivasa-krit

kabandhaha dandakesho

     ramo rajiva-locanah

 

 

     He is a sage (muni), dear to the sages (muni-priya), a resident of Citrakuta forest (citrakutaranya-nivasa-krit), the killer of Kabandha (kabandhaha), the master of Dandaka forest (dandakesha), Lord Rama (rama), and lotus-eyed (rajiva-locana).

 

 

Text 32

 

matanga-vana-sancari

     neta pancavati-patih

sugrivah sugriva-sakho

     hanumat-prita-manasah

 

 

     He wandered in Matanga forest (matanga-vana-sancari). He is supreme leader (neta). He is the master of Pancavati forest (pancavati-pati). He has a graceful neck (sugriva), and is the friend of Sugriva (sugriva-

sakha). In His heart He loves Hanuman (hanumat-prita-manasa).

 

 

Text 33

 

setubandho ravanarir

     lanka-dahana-tat-parah

ravanyarih pushpakastho

     janaki-virahaturah

 

 

     He built the bridge at Setubandha (setubandha), is the enemy of Ravana (ravanari), burned Lanka to the ground (lanka-dahana-tat-para), is the enemy of Ravana (ravanyari), traveled in a flower-chariot (pushpakastha), and was distressed in separation from Sita (janaki-virahatura).

 

 

Text 34

ayodhyadhipatih shrimal

     lavanarih surarcitah

surya-vamshi candra-vamshi

     vamshi-vadya-visharadah

 

 

     He was the king of Ayodhya (ayodhyadhipati), handsome and glorious (shrimal), the enemy of Lavanasura (lavanari), worshiped by the devas (surarcita), born in the Surya dynasty (surya-vamshi), born in the Candra dynasty (candra-vamshi), and expert at playful the flute (vamshi-vadya-visharada).

 

 

Text 35

 

gopatir gopa-vrindesho

     gopo gopishatavritah

gokulesho gopa-putro

     gopalo go-ganashrayah

 

 

     He is the master of the surabhi cows (gopati), the master of the gopas (gopa-vrindesha), a gopa (gopa), surrounded by hundred of gopis (gopishatavrita), the master of Gokula (gokulesha), the son of a gopa (gopa-putra), the protector of the cows (gopala), and the shelter of the cows (go-ganashraya).

 

 

Text 36

 

putanarir bakarish ca

     trinavarta-nipatakah

agharir dhenukarish ca

     pralambarir vrajeshvarah

 

 

     He is the enemy of Putana (putanari), the enemy of Baka (bakari), the killer of Trinavarta (trinavarta-nipataka), the enemy of Aghasura (aghari), the enemy of Dhenuka (dhenukari), the enemy of Pralamba (pralambari), and the king of Vraja (vrajeshvara).

 

 

Text 37

 

arishta-ha keshi-shatrur

     vyomasura-vinasha-krit

agni-pano dugdha-pano

     vrindavana-latashritah

 

 

     He is the killer of Arishta (arishta-ha), the enemy of Keshi (keshi-shatru), the killer of Vyomasura (vyomasura-vinasha-krit), the swallower of a forest-fire (agni-pana), a child who drinks milk (dugdha-pana), and a boy who stays among the flowering vines of Vrindavana forest (vrindavana-latashrita).

 

 

Text 38

 

yashomati-suto bhavyo

     rohini-lalitah shishuh

rasa-mandala-madhya-stho

     rasa-mandala-mandanah

 

 

     He is the son of Yashoda (yashomati-suta), glorious, charming, handsome, and auspicious (bhavya), a child who plays with Rohini (rohini-lalita), a child (shishu), the dancer in the middle of the rasa-dance circle (rasa-mandala-madhya-stha), and the ornament of the rasa-dance circle (rasa-mandala-mandana).

 

 

Text 39

 

gopika-shata-yutharthi

     shankhacuda-vadhodyatah

govardhana-samuddharta

     shakra-jid vraja-rakshakah

 

 

     He yearns to enjoy pastimes with hundreds of gopis (gopika-shata-yutharthi). He is the killer of Shankhacuda (shankhacuda-vadhodyata), the lifter of Givardhana Hill (govardhana-samuddharta), the warrior who defeated Indra (shakra-jid), and the protector of Vraja (vraja-rakshaka).

 

 

Text 40

 

vrishabhanu-varo nanda

     anando nanda-vardhanah

nanda-raja-sutah shrishah

     kamsarih kaliyantakah

 

 

     He is the groom King Vrishabhanu chose for his daughter (vrishabhanu-vara). He is bliss personified (nanda and ananda), delightful (nanda-vardhana), the son of King Nanda (nanda-raja-suta), the master of the goddess of fortune (shrisha), the enemy of Kamsa (kamsari), and the subduer of Kaliya (kaliyantaka).

 

 

Text 41

 

rajakarir mushtikarih

     kamsa-kodanda-bhanjanah

canurarih kuta-hanta

     shalaris toshalantakah

 

 

     He is the enemy of a washerman (rajakari), the enemy of Mushtika (mushtikari), the breaker of Kamsa's bow (kamsa-kodanda-bhanjana), the enemy of Canura (canurari), the killer of Kuta (kuta-hanta), the enemy of Shala (shalari), and the killer of Toshala (toshalantaka).

 

 

Text 42

 

kamsa-bhratri-nihanta ca

     malla-yuddha-pravartakah

gaja-hanta kamsa-hanta

     kala-hanta kalanka-ha

 

 

     He is the killer of Kamsa's brothers (kamsa-bhratri-nihanta), an expert wrestler (malla-yuddha-pravartaka), the killer of an elephant (gaja-hanta), the killer of Kamsa (kamsa-hanta), the killer of Kala (kala-hanta), and the killer of Kalanka (kalanka-

ha).

 

 

Text 43

 

magadharir yavana-ha

     pandu-putra-sahaya-krit

catur-bhujah shyamalangah

     saumyash caupagavi-priyah

 

 

     He is the enemy of Jarasandha (magadhari), the killer of Kalayavana (yavana-ha), the ally of the Pandavas (pandu-putra-sahaya-krit), four-armed Lord Narayana (catur-bhuja), dark-complexioned Lord Krishna (shyamalanga), gentle (saumya), and dear to Aupagavi (aupagavi-priya).

 

 

Text 44

 

yuddha-bhrid uddhava-sakha

     mantri mantra-visharadah

vira-ha vira-mathanah

     shankha-cakra-gada-dharah

 

 

     He is a warrior (yuddha-bhrid), the friend of Uddhava (uddhava-sakha), a counselor (mantri), expert at giving counsel (mantra-visharada), a killer of great warriors (vira-ha and vira-mathana), and the holder of a conch, disc, and club (shankha-cakra-gada-dhara).

 

 

Text 45

 

revati-citta-harta ca

     raivati-harsha-vardhanah

revati-prana-nathash ca

     revati-priya-karakah

 

 

     He charmed Revati's heart (revati-citta-harta), delighted Revati (raivati-harsha-vardhana), is the Lord of Revati's life (revati-prana-natha), and is the delight of Revati (revati-priya-karaka).

 

 

Text 46

 

jyotir jyotishmati-bharta

     revatadri-vihara-krit

dhrita-natho dhanadhyaksho

     danadhyaksho dhaneshvarah

 

 

     He is splendor (jyoti), the master of Jyotishmati (jyotishmati-bharta), the enjoyer of pastimes on Mount Revata (revatadri-vihara-krit), the master of patience and tolerance (dhrita-natha), the final judge (dhanadhyaksha), (danadhyaksha), and the master of wealth (dhaneshvara).

 

Text 47

 

maithilarcita-padabjo

     manado bhakta-vatsalah

duryodhana-gurur gurvi

     gada-shiksha-karah kshami

 

 

     His lotus feet were worshiped by the people of Mithila (maithilarcita-padabja), He gives honor to others (manada), He loves His devotees (bhakta-vatsala), He is the guru of Duryodhana (duryodhana-guru), He is devoted to His guru (gurvi), He taught the art of fighting with a club (gada-shiksha-kara), and He is tolerant and forgiving (kshami).

 

 

Text 48

 

murarir madano mando

     'niruddho dhanvinam varah

kalpa-vrikshah kalpa-vrikshi

     kalpa-vriksha-vana-prabhuh

 

 

     He is the enemy of Mura (murari), handsome like Kamadeva (madana), gentle (manda), invincible (aniruddha), the best of bowmen (dhanvinam vara), a kalpa-vriksha tree (kalpa-vriksha and kalpa-vrikshi), and the master of a forest of (kalpa-vriksha trees (kalpa-vriksha-vana-prabhu).

 

 

Text 49

 

symantaka-manir manyo

     gandivi kairaveshvarah

kumbhanda-khandana-karah

     kupakarna-prahara-krit

 

 

     He is the owner of the Syamantaka jewel (symantaka-mani), glorious (manya), the friend of Arjuna (gandivi), the king of the Kauravas (kauraveshvara), the killer of Kumbandha (kumbhanda-khandana-kara), and the killer of Kupakarna (kupakarna-prahara-krit).

 

 

Text 50

 

sevyo raivata-jamata

     madhu-madhava-sevitah

balishtha-pushta-sarvango

     hrishtah pushtah praharshitah

 

 

     He is the final object of devotional service (sevya), the son-in-law of King Revata (raivata-jamata), served by Lord Krishna and the residents of Mathura (madhu-madhava-sevita), most powerful in every limb (balishtha-pushta-sarvanga), happy (hrishta and praharshita), and stout and strong (pushta).

 

 

Text 51

varanasi-gatah kruddhah

     sarvah paundraka-ghatakah

sunandi shikhari shilpi

     dvividanga-nishudanah

 

 

     He traveled to Varanasi (varanasi-gata). He may become angry (kruddha). He is everything (sarva). He killed Paundraka (paundraka-ghataka). He carries the sword Sunanda (sunandi), wears a crown (shikhari), is artistic (shilpi), and killed Dvivida (dvividanga-nishudana).

 

     Note: Sunanda is the name of Lord Krishna's sword.

 

 

Text 52

 

hastinapura-sankarshi

     rathi kaurava-pujitah

vishva-karma vishva-dharma

     deva-sharma daya-nidhih

 

 

     He dragged the city of Hastinapura (hastinapura-sankarshi), is a great chariot-warrior (rathi), is worshiped by the Kauravas (kaurava-pujita), created the universes (vishva-karma), is the giver of religon to the universes (vishva-dharma), is the happiness of the demigods (deva-sharma), and is an ocean of mercy (daya-nidhi).

 

 

Text 53

 

maha-raja-cchatra-dharo

     maha-rajopalakshanah

siddha-gitah siddha-kathah

     shukla-camara-vijitah

 

 

     He holds the royal parasol (maha-raja-cchatra-dhara), has all the qualities of a great king (maha-rajopalakshana), is glorified by the siddhas (siddha-gita and siddha-katha), and is fanned with white camaras (shukla-camara-vijita).

 

 

Text 54

 

tarakshah kiranasash ca

     bimboshthah su-smita-cchavih

karindra-kara-kodandah

     pracando megha-mandalah

 

 

     His eyes are glittering stars (taraksha), His nose is graceful like a parrot's beak (kiranasa), His lips are bimba fruits (bimboshtha), His gentle smile is splendid and glorious (su-smita-cchavi), His arms are elephants' trunks (karindra-kara-kodanda), He is ferocious (pracanda), and He is splendid like a host of monsoon clouds (megha-mandala).

 

 

Text 55

kapata-vakshah pinamsah

     padma-pada-sphurad-dyutih

maha-vibhutir bhutesho

     bandha-mokshi samikshanah

 

 

     His chest is a great door (kapata-vaksha), His shoulders are broad (pinamsa), His feet are splendid lotus flowers (padma-pada-sphurad-dyuti), He is very powerful and glorious (maha-vibhuti), He is the master of all living entities (bhutesha), He is the liberator from material bondage (bandha-mokshi), and He is the most wise and intelligent (samikshana).

 

 

Text 56

 

caidya-shatruh shatru-sandho

     dantavakra-nishudakah

ajata-shatruh papa-ghno

    hari-dasa-sahaya-krit

 

 

     He is the enemy of Shishupala (caidya-shatru), the end of His enemies (shatru-sandha), the killer of Dantavakra (dantavakra-nishudaka), a person who has no enemy (ajata-shatru), the destroyer of sins (papa-ghna), and the ally of Lord Krishna's servants (hari-dasa-sahaya-krit).

 

 

Text 57

 

shala-bahuh shalva-hanta

     tirtha-yayi janeshvarah

naimisharanya-yatrarthi

     gomati-tira-vasa-krit

 

 

     His arms are like palm trees (shala-bahu). He is the killer of Shalva (shalva-hanta), a pilgrim (tirtha-yayi), the master of all living entities (janeshvara), a pilgrim to Naimisharanya (naimisharanya-yatrarthi), and He who lived by the Gomati river (gomati-tira-vasa-krit).

 

 

Text 58

 

gandaki-snana-van sragvi

     vaijayanti-virajitah

amlana-pankaja-dharo

     vipashi sona-samplutah

 

 

     He bathed in the Gandaki river (gandaki-snana-van), wears a garland (sragvi), is splendid with a Vaijayanti garland (vaijayanti-virajita), holds an unfading lotus (amlana-pankaja-dhara), visited the Vipasha river (vipashi), and bathed in the Sona river (sona-sampluta).

 

 

Text 59

 

prayaga-tirtha-rajash ca

     sarayuh setu-bandhanah

gaya-shirash ca dhanadah

     paulastyah pulahashramah

 

 

     He visited Prayaga, the king of holy places (prayaga-tirtha-raja), and He also visited the Sarayu river (sarayu), and Setubandha (setu-bandhana). He touched His head to the holy city of Gaya (gaya-shira). He gives wealth in charity (dhanada). He visited the sage Pulastya (paulastya), and He visted the ashrama of the sage Pulaha (pulahashrama).

 

 

Text 60

 

ganga-sagara-sangarthi

     sapta-godavari-patih

veni bhimarthi goda

     tamraparni vatodaka

 

 

     He visited Ganga-sagara (ganga-sagara-sangarthi). He is the master of the seven Godavaris (sapta-godavari-pati). He is the Veni (veni), Bhimarathi (bhimarathi), Goda (goda), Tamraparni (tamraparni), and Vatodaka rivers (vatodaka).

 

 

Text 61

 

kritamala maha-punya

     kaveri ca payasvini

pratici suprabha veni

     triveni sarayupama

 

 

     He is the Kritamala) (kritamala), Maha-punya (maha-punya), Kaveri (kaveri), Payasvini (payasvini), Pratici (pratici), Suprabha (suprabha), Veni (veni), Triveni (triveni), and and Sarayupama rivers (sarayupama).

 

 

Text 62

 

krishna pampa narmada ca

     ganga bhagirathi nadi

siddhashramah prabhasash ca

     bindur bindu-sarovarah

 

 

     He is the Krishna (krishna), Pampa (pampa), Narmada (narmada), Ganga (ganga), and Bhagirathi rivers (bhagirathi). He is all sacred rivers (nadi). He is Siddhashrama (siddhashrama), Prabhasa (prabhasa), Bindu (bindu), and Bindu-sarovara (bindu-sarovara).

 

 

Text 63

 

pushkarah saindhavo jambu

     nara-narayanashramah

kurukshetra-pati ramo

     jamadagnyo maha-munih

 

 

     He is Pushkara (pushkara), Saindhava (saindhava), Jambu (jambu), and Nara-narayanashrama (nara-narayanashrama). He is the master of Kurukshetra (kurukshetra-pati). He is Lord Rama (rama). He is Parashurama (jamadagnya). He is a great sage (maha-muni).

 

 

Text 64

 

ilvalatmaja-hanta ca

     sudama-saukhya-dayakah

vishva-jid vishva-nathash ca

     triloka-vijayi jayi

 

 

     He killed Narakasura (ilvalatmaja-hanta), delighted Sudhama (sudama-saukhya-dayaka), conquered the universe (vishva-jid), is the master of the universe (vishva-natha), is the master of the three worlds (triloka-vijayi), and is victorious (jayi).

 

 

Text 65

 

vasanta-malati-karshi

     gado gadyo gadagrajah

gunarnavo guna-nidhir

     guna-patro gunakarah

 

 

     He is glorious with vasanta and malati flowers (vasanta-malati-karshi). He is strong like a great mace (gada). He is expert at fighting with a mace (gadya). He is the elder brother of Gada (gadagraja). He is an ocean of virtues (gunarnava and guna-nidhi), and a reservoir of virtues (guna-patra and gunakara).

 

 

Text 66

 

rangavalli-jalakaro

     nirgunah saguno brihat

drishtah shruto bhavad bhuto

     bhavishyac calpa-vigrahah

 

 

     He is decorated with vine-flowers (rangavalli), enjoys water-pastimes (jalakara), is beyond the modes of material nature (nirguna), is filled with transcendental qualities (saguna), is the greatest (brihat), is seen by the great devotees (drishta), is heard by the great devotees (shruta), and is the present (bhavad), the past (bhuta), and the future (bhavishyat). He is the Supersoul, whose form is so small He stays in every atom (alpa-vigraha).

 

 

Text 67

 

anadir adir anandah

     pratyag-dhama nirantarah

gunatitah samah samyah

     sama-drin nirvikalpakah

 

 

     He is without beginning (anadi), is the beginning of everything (adi), is bliss personified (ananda), is the Supersoul who stays in everyone's heart (pratyag-dhama), is eternal (nirantara), is beyond the modes of nature (gunatita), is equal to all (sama, samya and nirvikalpaka), and sees everyone with equal vision (sama-drik).

 

 

Text 68

 

gudha-vyudho guno gauno

     gunabhaso gunavritah

nityo 'ksharo nirvikaro

     'ksharo 'jasra-sukho 'mritah

 

 

     He is concealed (gudha) and He is openly manifested (vyudha). He is filled with transcendental virtues (guna, gauna, gunabhasa, and gunavrita). He eternal (nitya), imperishable (akshara), unchanging (nirvikara), undying (akshara), always happy (ajasra-sukha), and like nectar (amrita).

 

 

Text 69

 

sarvagah sarvavit sarthah

     sama-buddhih sama-prabhah

akledyo 'cchedya apurno

     'shoshyo 'dahyo nivartakah

 

 

     He is all-pervading (sarvaga), all-knowing (sarvavit), the most valuable (sartha), equal to all (sama-buddhi and sama-prabha), untouched by water (akledya), unbreakable (acchedya), perfect and complete (apurna), never dried or withered (ashoshya), and never to be burned by fire (adahya). He is the destroyer of the worlds (nivartaka).

 

 

Text 70

 

brahma brahma-dharo brahma

     jnapako vyapakah kavih

adhyatmako 'dhibhutash ca-

     dhidaivah svashrayashrayah

 

 

     He is Brahman (brahma), the origin of Brahman (brahma-dhara), the origin of demigod Brahma (brahma), the supreme teacher (jnapaka), all-pervading (vyapaka), and the greatest philosopher (kavi). He is present in the hearts of all living entities (adhyatmaka). He is present in the material elements (adhibhuta). He is present among the demigods (adhidaiva). He is the shelter of all shelters (svashrayashraya).

 

 

Text 71

 

maha-vayur maha-virash

     ceshta-rupa-tanu-sthitah

prerako bodhako bodhi

     trayo-vimshatiko ganah

 

 

     He is the great wind (maha-vayu). He is a great hero (maha-vira). As the power of action He stays in every body (ceshta-rupa-tanu-sthita). He inspires the living entities (preraka), and enlightens them (bodhaka). He is the mist wise (bodhi). He is the master of the demigods (trayo-vimshatika-gana).

 

 

Text 72

 

amshamshash ca naravesho

     'vataro bhupari-sthitah

mahar janas tapah satyam

     bhur bhuvah svar iti tridha

 

 

     He expands in many incarnations (amshamsha). He appears as a shakty-avesha incarnation (naravesha). He descends to the material world (avatara and bhupari-sthita). He is Maharloka (mahah), Janaloka (jana), Tapoloka (tapah), and Satyaloka (satyam). He is the three planetary systems: Bhuloka (bhu), Bhuvarloka (bhuvah), Svarloka (svah).

 

Text 73

 

naimittikah prakritika

     atyantika-mayo layah

sargo visargah sargadir

     nirodho rodha utiman

 

 

     Although He appears in the material world (naimittika and prakritika), He is eternal (atyantika-maya). He is cosmic devastation (laya), cosmic creation (sarga), the secondary stage of cosmic creation (visarga), and the beginning of creation (sargadi). He is the greatest obstacle (nirodha and rodha), and the greatest protector (utiman).

 

 

Text 74

 

manvantaravatarash ca

     manur manu-suto 'naghah

svayambhuh shambhavah shankuh

     svayambhuva-sahaya-krit

 

 

     He appears as the Manvantaravataras (manvantaravatara). He is Manu (manu) and the sons of Manu (manu-suta). He is sinless (anagha), self-born (svayambhu), and a friend of Lord Shiva (shambhava). He is like a great lance (shanku). He is the ally of Svayambhuva Manu (svayambhuva-sahaya-krit).

 

 

Text 75

 

suralayo deva-girir

     merur hemarcito girih

girisho gana-nathash ca

     gairisho giri-gahvarah

 

 

     He is the home of the demigods (suralaya), the mountain of the demigods (deva-giri), Mount Meru (meru), splendid like gold (hemarcita), and a great ountain (giri). He stays on a mountain (girisha). He is the master of the devotees (gana-natha) and a friend of Lord Shiva (gairisha). He stays in a mountain cave (giri-gahvara).

 

 

Text 76

 

vindhyas trikuto mainakah

     subalah paribhadrakah

patangah shishirah kanko

     jarudhih shaila-sattamah

 

 

     He is the Vindhya mountains (vindhya), Mount Trikuta (trikuta), and Mount Mainaka (mainaka). He is very powerful (subala). He is the paribhadraka tree (paribhadraka), the sun (patanga), the winter season ( shishira), Yama (kanka), Jarudhi (jarudhi), and the best of mountains (shaila-sattama).

 

 

Text 77

 

kalanjaro brhat-sanur

     dari-bhrin nandikeshvarah

santanas taru-rajash ca

     mandarah parijatakah

 

 

     He is Kalanjara (kalanjara) and Brhat-sanu (brhat-sanu). He stays in a mountain cave (dari-bhrit). He is Nandikeshvara (nandikeshvara), the santana tree (santana), the king of trees (taru-raja), the mandara tree (mandara), and the parijata tree (parijataka).

 

 

Text 78

 

jayanta-krij jayantango

     jayanti-dig jayakulah

vritra-ha devalokash ca

     shashi kumuda-bandhavah

 

 

     He is victorious (jayanta-krit jayantanga, jayanti-dig, and jayakula). He is the killer of Vritra (vritra-ha). He is the planets of the demigods (devaloka), and the moon (shashi and kumuda-bandhava).

 

 

Text 79

 

nakshatreshah sudha-sindhur

     mrigah pushyah punarvasuh

hasto 'bhijic ca shravano

     vaidhritir bhaskarodayah

 

 

     He is the moon (nakshatresha), an ocean of nectar (sudha-sindhu), the star Mrigashirsha (mriga), the star Pushya (pushya), the star Punarvasu (punarvasu), the star Hasta (hasta), the star Abhijit (abhijit), and the star Shravana (shravana). He is the vaidhriti formation of the stars (vaidhriti), and He is the sunrise (bhaskarodaya).

 

Text 80

 

aindrah sadhyah shubhah shuklo

     vyatipato dhruvah sitah

shishumaro devamayo

     brahmaloko vilakshanah

 

 

     He is the star Aindra (aindra). He is Sadhyaloka (sadhya). He is the auspicious conjunction of stars (shubha). He is the bright fortnight (shukla). He is the astrological condition known as vyatipata (vyatipata). He is Dhruvaloka (dhruva). He is the bright fortnight (sita), the Shishumara-cakra (shishumara), the planets of the demigods (devamaya), and Brahmaloka (brahmaloka). He is beyond the material world (vilakshana).

 

 

Text 81

 

ramo vaikuntha-nathash ca

     vyapi vaikuntha-nayakah

svetadvipo jita-pado

     lokalokacalashritah

 

 

     He is Lord Rama (rama). He is the master of Vaikuntha (vaikuntha-natha and vaikuntha-nayaka). He is all-pervading (vyapi), the master of Shvetadvipa (svetadvipa), the Lord who has conquered everything (jita-pada), and the Lord who stays on Mount Lokaloka (lokalokacalashrita).

 

 

Text 82

 

bhumi-vaikuntha-devash ca

     koti-brahmanda-karakah

asankhya-brahmanda-patir

     golokesho gavam-patih

 

 

     He is the master of Bhumi-vaikuntha (bhumi-vaikuntha-deva), the creator of millions of universes (koti-brahmanda-karaka), the master of countless universes (asankhya-brahmanda-pati), the master of Goloka (golokesha), and the master of the cows (gavam-pati).

 

 

Text 83

 

goloka-dhama-dhishano

     gopika-kantha-bhushanah

shridharah shridharo lila-

     dharo giri-dharo dhuri

 

 

     He resides in Goloka (goloka-dhama-dhishana). The gopis' embraces have become His necklace (gopika-kantha-bhushana). He is the master of the goddess of fortune (shridhara). He is the master of all handsomeness, glory, and opulence (shridhara). He is playful (lila-dhara). He lifted Govardhana Hill (giri-dhara). He is the maintainer of the world (dhuri).

 

Text 84

 

kunta-dhari trishuli ca

     bibhatsi gharghara-svanah

shula-sucy-arpita-gajo

     gaja-carma-dharo gaji

 

 

     He is Lord Shiva who carries a trident (kunta-dhari and trishuli), who is terrifying (bibhatsi), who roars ferociously (gharghara-svana), who with His trident attacked an elephant (shula-sucy-arpita-gaja), who wears an elephant-skin garemnt (gaja-carma-dhara), and who rides on an elephant (gaji).

 

 

Text 85

 

antra-mali munda-mali

     vyali dandaka-mandaluh

vetala-bhrid bhuta-sanghah

     kushmanda-gana-samvritah

 

 

     He is Lord Nrisimha who wears a garland of entrails (antra-mali). He is Lord Shiva who wears a necklace of skulls (munda-mali), who is ferocious (vyali), who carries a club (dandaka-mandalu), who is accompanied by Vetalas (vetala-bhrid), who is accompanied by ghosts (bhuta-sangha), and who is accompanied by Kushmandas (kushmanda-gana-samvrita).

 

 

Text 86

 

pramatheshah pashu-patir

     mridanisho mrido vrishah

kritanta-kala-sangharih

     kutah kalpanta-bhairavah

 

 

     He is Lord Shiva who is the master of the Pramathas (pramathesha), the master of the Pashus (pashu-pati), the husband of Parvati (mridanisha), gentle (mrida), powerful (vrisha), the killer of His enemies (kritanta-kala-sanghari), most exalted (kuta), and who appears as Bhairava at the end of time (kalpanta-bhairava).

 

 

Text 87

 

shad-anano vira-bhadro

     daksha-yajna-vighatakah

kharparasi vishashi ca

     shakti-hastah shivarthadah

 

 

     He is Karttikeya, who has six heads (shad-anana). He is Virabhadra (vira-bhadra). He destroyed the Daksha-yajna (daksha-yajna-vighataka). He eats from a bowl that is a skull (kharparasi). He drinks poison (vishashi), holds a shakti weapon in His hand (shakti-hasta), and grants auspiciousness (shivarthada).

 

Text 88

 

pinaka-tankara-karash

     cala-jhankara-nupurah

panditas tarka-vidvan vai

     veda-pathi shrutishvarah

 

 

     When He releases arrows from His bow it makes a great twanging sound (pinaka-tankara-kara). He wears tinkling anklets (cala-jhankara-nupura). He is wise (pandita), a master logician (tarka-vidvan), learned in the Vedas (veda-pathi), and the master of the Vedas (shrutishvara).

 

 

Text 89

 

vedanta-krit sankhya-shastri

     mimamsi kana-nama-bhak

kanadir gautamo vadi

     vado naiyayiko nayah

 

 

     He is the author of Vedanta (vedanta-krit), learned in Sankhya (sankhya-shastri), learned in Mimamsa (mimamsi), known by the name Kanada (kana-nama-bhak and kanadi), known as Gautama (gautama), and expert in philosophical debate (vadi, vada, naiyayika, and naya).

 

 

Text 90

 

vaisheshiko dharma-shastri

     sarva-shastrartha-tattva-gah

vaiyakarana-kric chando

     vaiyyasah prakritir vacah

 

 

     He is learned in the Vaishesha philosophy (vaisheshika), learned in the dharma-shastras (dharma-shastri), learned in all the scriptures (sarva-shastrartha-tattva-ga), the author of grammar (vaiyakarana-krit), learned in the meters of poetry (chanda), the Vyasa's son (vaiyyasa), nature (prakriti), and speech (vacah).

 

 

Text 91

 

parashari-samhita-vit

     kavya-krin nataka-pradah

pauranikah smriti-karo

     vaidyo vidya-visharadah

 

 

     He is learned in the Parashara-shastra (parashari-samhita-vit), the author of poetry (kavya-krit), the giver of dramas (nataka-prada), learned in the Puranas (pauranika), the author of the Vedas (smriti-kara), the first physician (vaidya), and very learned (vidya-visharada).

 

 

Text 92

alankaro lakshanartho

     vyangya-viddhanavad-dhvanih

vakya-sphotah pada-sphotah

     sphota-vrittish ca sartha-vit

 

 

     He is the ornaments of poetry (alankara), the secondary meanings of words (lakshanartha), the hinted meanings of words (vyangya-viddhanavad-dhvani), and the meaning that first comes to mind when one hears a statement (vakya-sphota, pada-sphota, and (sphota-vritti). He knows the meanings of words (sartha-vit).

 

 

Text 93

 

shringara ujjvalah svaccho

     'dbhuto hasyo bhayanakah

ashvattho yava-bhoji ca

     yava-krito yavashanah

 

 

     He is decoration (shringara), splendor (ujjvala and svaccha), wonder (adbhuta), joking (hasya), fear (bhayanaka), the banyan tree (ashvattha), and the philosopher Kanada (yava-bhoji, yava-krita, and yavashana).

 

 

Text 94

 

prahlada-rakshakah snigdha

     aila-vamsha-vivardhanah

gatadhir ambarishango

     vigadhir gadhinam varah

 

 

     He is the protector of Prahlada (prahlada-rakshaka), affectionate (snigdha), the glory of the Aila dynasty (aila-vamsha-vivardhana), free of anxiety (gatadhi), Ambarisha (ambarishanga), Gadhi (vigadhi), the best of Gadhi's descendents (gadhinam vara).

 

 

Text 95

 

nana-mani-samakirno

     nana-ratna-vibhushanah

nana-pushpa-dharah pushpi

     pushpa-dhanva su-pushpitah

 

 

     He is decorated with many jewels (nana-mani-samakirna and nana-ratna-vibhushana) and decorated with many flowers (nana-pushpa-dhara, pushpi, and su-pushpita). He is Kamadeva who holds a bow of flowers (pushpa-dhanva).

 

 

Text 96

 

nana-candana-gandhadhyo

     nana-pushpa-rasarcitah

nana-varna-mayo varno

     nana-vastra-dharah sada

 

 

     He is fragrant with sandal paste (nana-candana-gandhadhya), anointed with the fragrant juices of many flowers (nana-pushpa-rasarcita), decorated with garments and ornaments of many colors (nana-varna-maya), glorious (varna), always dressed in opulent and elaborate garments (nana-vastra-dhara sada).

 

 

Text 97

 

nana-padma-karah kaushi

     nana-kausheya-vesha-dhrik

ratna-kambala-dhari ca

     dhauta-vastra-samavritah

 

 

     He holds many lotus flowers in His hand (nana-padma-kara), is dressed in silk garments (kaushi nana-kausheya-vesha-dhrik), wears a jewel cloak (ratna-kambala-dhari), and is dressed in splendid clean garments (dhauta-vastra-samavrita).

 

 

Text 98

 

uttariya-dharah purno

     ghana-kancuka-sanghavan

pitoshnishah sitoshnisho

     raktoshnisho dig-ambarah

 

 

     He wears an upper garment (uttariya-dhara). He is perfect (purna). He wears strong armor (ghana-kancuka-sanghavan), a yellow turban (pitoshnisha), a white turban (sitoshnisha), or a red turban (raktoshnisha). Sometimes He wears the four directions as His garment (dig-ambara).

 

 

Text 99

 

divyango divya-racano

     divya-loka-vilokitah

sarvopamo nirupamo

     golokanki-kritanganah

 

 

     His limbs are splendid (divyanga), He is decorated with great splendor (divya-racana), the residents of Devaloka gaze on Him (divya-loka-vilokita), He is the best of all (sarvopama), He is without peer ( nirupama), and He stays with His associates in the realm of Goloka (golokanki-kritangana).

 

 

Text 100

 

 

krita-svotsanga-go lokah

     kundali-bhuta asthitah

mathuro mathura-darshi

     calat-khanjana-locanah

 

 

     He stays in Goloka (krita-svotsanga-goloka), He is Lord Ananta (kundali-bhuta), He is all-pervading (asthita), He stays in Mathura (mathura), He gazes at the sights of Mathura (mathura-darshi), and His eyes are like restless khanjana birds (calat-khanjana-locana).

 

Text 101

 

 

dadhi-harta dugdha-haro

     navanita-sitashanah

takra-bhuk takra-hari ca

     dadhi-caurya-krita-shramah

 

 

     As a child He is a yogurt thief (dadhi-harta), a milk thief (dugdha-hara), an eater of butter (navanita-sitashana), a drinker of buttermilk (takra-bhuk), a thief of buttermilk (takra-hari), and exhausted by stealing yogurt (dadhi-caurya-krita-shrama).

 

 

Text 102

 

prabhavati-baddha-karo

     dami damodaro dami

sikata-bhumi-cari ca

     bala-kelir vrajarbhakah

 

 

     As a child His hands were tied by His powerful mother (prabhavati-baddha-kara), He was tied up (dami), He was tied at the waist (damodara), He was tied up (dami), He crawled on the ground (sikata-bhumi-cari), and He enjoyed the pastimes of a child (bala-keli). He was a child in Vraja (vrajarbhaka).

 

 

Text 103

 

dhuli-dhusara-sarvangah

     kaka-paksha-dharah sudhih

mukta-kesho vatsa-vrindah

     kalindi-kula-vikshanah

 

 

     As a child all His limbs were sometimes covered with dust (dhuli-dhusara-sarvanga), He was decorated with crow's feathers (kaka-paksha-dhara), He was intelligent (sudhi), His hair was sometimes dishevelled (mukta-kesha), He stayed with the calves (vatsa-vrinda), and He gazed at the Yamuna's shore (kalindi-kula-

vikshana).

 

 

Text 104

 

jala-kolahali kuli

     panka-prangana-lepakah

shri-vrindavana-sancari

     vamshivata-tata-sthitah

 

 

     He played in the Yamuna's waves (jala-kolahali), and on its shore (kuli), As He crawled in the courtyard He became anointed with mud (panka-prangana-lepaka), He wandered in Vrindavana forest (shri-vrindavana-sancari), and He rested at Vamshivata (vamshivata-tata-sthita).

 

 

Text 105

mahavana-nivasi ca

     lohargala-vanadhipah

sadhuh priyatamah sadhyah

     sadhv-isho gata-sadhvasah

 

 

     He resided in Mahavana (mahavana-nivasi), He was the king of Lohargalavana (lohargala-vanadhipa), He was a great saint (sadhu), the most dear (priyatama), attainable by the devotees (sadhya), the Lord of the devotees (sadhv-isha), and fearless (gata-sadhvasa).

 

 

Text 106

 

ranga-natho vitöalesho

     mukti-natho 'gha-nashakah

su-kirtih su-yashah sphito

     yashasvi ranga-ranjanah

 

 

     He is the Lord of Rangakshetra (ranga-natha), the Lord of Viööala (viööalesha), the Lord of liberation (mukti-natha), the destroyer of sins (agha-nashaka), glorious (su-kirti, su-yasha, sphita), and yashasvi), and the delight of the devotees (ranga-ranjana).

 

 

Text 107

 

raga-shaöko raga-putro

     ragini-ramanotsukah

dipako megha-mallarah

     shri-rago mala-koshakah

 

 

     He is the six kinds of ragas (raga-shaöka). He is the ragas Raga-putra (raga-putra), Ragini-ramanotsuka (ragini-ramanotsuka), Dipaka (dipaka), Megha-mallara (megha-mallara), Shri-raga (shri-raga), and Mala-koshaka (mala-koshaka).

 

 

Text 108

 

hindolo bhairavakhyash ca

     svara-jati-smaro mriduh

talo mana-pramanash ca

     svara-gamyah kalaksharah

 

 

     He is the raas Hindola (hindola) and Bhairava (bhairavakhya). He is love born by hearing beautiful melodies (svara-jati-smara). He is gentle (mridu). He is graceful musical rhythms (tala and mana-pramana). He is melody (svara-gamya), and He is graceful singing (kalakshara).

 

 

Text 109

 

shami shyami shatanandah

     shata-yamah shata-kratuh

jagarah supta asuptah

     sushuptah svapna urvarah

 

     He self-controlled (shami). He is dark-complexioned Lord Krishna (shyami). He has a hundred blisses (shatananda), He forgives a hundred offenses (shata-yama), He performed a hundred yajnas (shata-kratu), He is awake and alert (jagara), He sleeps (supta, asupta, sushupta, svapna). He is great (urvara).

 

 

Text 110

 

urjah sphurjo nirjarash ca

     vijvaro jvara-varjitah

jvara-jij jvara-karta ca

     jvara-yuk tri-jvaro jvarah

 

 

     He is power (urja), and glory (sphurja). He is free from the fever of anxiety (nirjara, vijvara, jvara-varjita, and jvara-jit), He lights the fever of anxiety in the demons (jvara-karta), He is passionate (jvara-yuk), He is the three passions (tri-jvara), and He is passion (jvara).

 

 

Text 111

 

jambavan jambukasanki

     jambudvipo dvipari-ha

shalmalih shalmali-dvipah

     plakshah plakshavaneshvarah

 

 

     He is Jambavan (jambavan), He does not trust the demons (jambukasanki), He resides in Jambudvipa (jambudvipa), He killed an elephant that attacked Him (dvipari-ha), He is Shalmali (shalmali), He resides in Shalmalidvipa (shalmali-dvipa), He is Plaksha (plaksha), and He is the master of Plakshavana forest (plakshavaneshvara).

 

 

Text 112

 

kusha-dhari kushah kausi

     kaushikah kusha-vigrahah

kushasthali-patih kashi-

     natho bhairava-shasanah

 

 

     He holds a blade of kusha grass (kusha-dhari, kusha, kaushi, kaushika, and kusha-vigraha). He is the king of Dvaraka (kushasthali-pati), the king of Varanasi (kashi-natha), and the master of Bhairava (bhairava-shasana).

 

 

Text 113

 

dasharhah satvato vrishnir

     bhojo 'ndhaka-nivasa-krit

andhako dundubhir dyotah

     pradyotah satvatam-patih

 

 

     He is the great descendent of King Dasharha (dasharha), and a great king of the Satvata dynasty (satvata), the Vrishni dynasty (vrishni), and the Bhoja dynasty (bhoja). He stays among the kings of the Andhaka dynasty (andhaka-nivasa-krit and andhaka). He is glorified by the sounding of Dundubhi drums (dundubhi). He is glorious (dyota and pradyota). He is the master of the Satvatas (satvatam-pati).

 

 

Text 114

 

shuraseno 'nuvishayo

     bhoja-vrishny-andhakeshvarah

ahukah sarva-niti-jna

     ugraseno mahogra-vak

 

 

     He is Shurasena (shurasena), He is Anuvishaya (anuvishaya), He is the king of the Bhoja, Vrishni, and Andhaka dynasties (bhoja-vrishny-andhakeshvara), He is Ahuka (ahuka), He knows what is right (sarva-niti-jna), He is Ugrasena (ugrasena), and He can speak very fiercely (mahogra-vak).

 

 

Text 115

 

ugrasena-priyah prarthyah

     paryo yadu-sabha-patih

sudharmadhipatih sattvam

     vrishni-cakravrito bhishak

 

 

     He is dear to King Ugrasena (ugrasena-priya), the devotees offer prayers to Him (prarthya), He is the Pandavas (partha), He is the leader of the assembled Yadavas (yadu-sabha-pati), He is the leader of the Sudharma assembly (sudharmadhipati), He is existence (sattvam), He is surrounded by the Vrishnis (vrishni-cakravrita), and He is the supreme physician (bhishak).

 

 

Text 116

 

sabha-shilah sabha-dipah

     sabhagnish ca sabha-ravih

sabha-candrah sabha-bhasah

     sabha-devah sabha-patih

 

 

     He is an exalted member of the assembly (sabha-shila), He is a lamp shining in the assembly (sabha-dipa), the fire of the assembly (sabhagni), the sun of the assembly (sabha-ravi), the moon of the assembly (sabha-candra), the splendor of the assembly (sabha-bhasa), the Deity of the assembly (sabha-deva), and the master of the assembly (sabha-pati).

 

 

Text 117

 

prajarthadah praja-bharta

     praja-palana-tat-parah

dvaraka-durga-sancari

     dvaraka-graha-vigrahah

 

 

     He fulfills the desires of the citizens (prajarthada), maintains the citizens (praja-bharta), protects the citizens (praja-palana-tat-para), guards the Dvaraka fort (dvaraka-durga-sancari), and stays in Dvaraka (dvaraka-graha-vigraha).

 

 

Text 118

 

dvaraka-duhkha-samharta

     dvaraka-jana-mangalah

jagan-mata jagat-trata

     jagad-bharta jagat-pita

 

 

     He removes all sufferings from Dvaraka (dvaraka-duhkha-samharta). He is the auspiciousness of Dvaraka's citizens (dvaraka-jana-mangala), the mother of the universes (jagan-mata), the protector of the universes (jagat-trata), the maintainer of the universes (jagad-bharta), and the father of the universes (jagat-pita).

 

 

Text 119

 

jagad-bandhur jagad-bhrata

     jagan-mitro jagat-sakhah

brahmanya-devo brahmanyo

     brahma-pada-rajo-dadhat

 

 

     He is the friend of the universes (jagad-bandhu, jagan-mitra, and jagat-sakha), the creator of the universes (jagad-dhata), and the Deity worshiped by the brahmanas (brahmanya-deva and brahmanya). He respectfully touches the dust of the brahmanas' feet (brahma-pada-rajo-dadhat).

 

 

Text 120

 

brahma-pada-rajah-sparshi

     brahma-pada-nishevakah

vipranghri-jala-putango

     vipra-seva-parayanah

 

 

     He respectfully touches the dust of the brahmanas' feet (brahma-pada-rajah-sparshi), He serves the brahmanas' feet (brahma-pada-nishevaka), He purifies Himself by sprinkling on His head the water that has washed the brahmanas' feet (vipranghri-jala-putanga), and He devotedly serves the brahmanas (vipra-seva-parayana).

 

 

Text 121

 

vipra-mukhyo vipra-hito

     vipra-gita-maha-kathah

vipra-pada-jalardrango

     vipra-padodaka-priyah

 

 

     He is the best of the brahmanas (vipra-mukhya), the auspiciousness of the brahmanas (vipra-hita), the supreme master whose glories are sung by the brahmanas (vipra-gita-maha-katha), and the supreme master who sprinkles on Himself the water that has washed the brahmanas' feet (vipra-pada-jalardranga and vipra-padodaka-priya).

 

 

Text 122

 

vipra-bhakto vipra-gurur

     vipro vipra-padanugah

akshauhini-vrito yoddha

     pratima-panca-samyutah

 

 

     He is devoted to the brahmanas (vipra-bhakta), the guru of the brahmanas (vipra-guru), a brahmana (vipra), a follower of the brahmanas (vipra-padanuga), accompanied by an akshauhini military division (akshauhini-vrita), a great warrior (yoddha), and manifested as five Deities (pratima-panca-samyuta).

 

 

Text 123

 

catur angirah padma-varti

     samantoddhrita-padukah

gaja-koöi-prayayi ca

     ratha-koöi-jaya-dhvajah

 

 

     He is Catu (catu), Angira (angira), and Padmavarti (padma-varti). Samanta Muni worships His feet (samantoddhrita-paduka). He is powerful like ten million elephants (gaja-koöi-prayayi). His flag of victory flies over the defeat of ten million chariot-warriors (ratha-koöi-jaya-dhvaja).

 

 

Text 124

 

maharathash catiratho

     jaitram syandanam asthitah

narayanastri brahmastri

     rana-shlaghi ranodbhaöah

 

 

     He is a great chariot warrior (maharatha and atiratha). He rides a victory-chariot jaitram-syandanam-asthita). He wields the narayanastra weapon (narayanastri) and the brahmastra weapon (brahmastri). He is a famous warrior (rana-shlaghi and ranodbhaöa).

 

 

Text 125

 

madotkaöo yuddha-viro

     devasura-bhayankarah

kari-karna-marut-prejat-

     kuntala-vyapta-kundalah

 

 

     He is a ferocious warrior (madotkaöa), a hero in battle (yuddha-vira), and frightening even to the demigods and demons (devasura-bhayankara). Moving in the wind, His long hair and earrings are like a great elephant's ear (kari-karna-marut-prejat-kuntala-vyapta-kundala).

 

Text 126

 

agrago vira-sammardo

     mardalo rana-durmadah

bhaöah pratibhaöah procyo

     bana-varshishutoyadah

 

 

     He is the first before all others (agraga). He crushes the enemy warriors in battle (vira-sammarda, mardala, rana-durmada, bhaöa, and pratibhaöa). He is glorious (procya). He rains a shower of arrows on the enemy (bana-varshi and ishu-toyada).

 

 

Text 127

 

khadga-khandita-sarvangah

     shodashabdah shad-aksharah

vira-ghoshah klishöa-vapur

     vajrango vajra-bhedanah

 

 

     With His sword He cuts the enemy to pieces (khadga-khandita-sarvanga). He is a sixteen-year-old youth eternally (shodashabda). He does not suffer the six material distresses (shad-akshara). He makes a heroic roar (vira-ghosha). He brings distress to His enemies (klishöa-vapu). His limbs are powerful like a series of thunderbolts (vajranga). He breaks apart the thunderbolt weapons of His enemies (vajra-bhedana).

 

 

Text 128

 

rugna-vajro bhagna-dantah

     shatru-nirbhartsanodyatah

aööa-hasah paööa-dharah

     paööa-rajni-patih paöuh

 

 

     He breaks apart the thunderbolt weapons of His enemies (rugna-vajra). He breaks His enemies' teeth (bhagna-danta). He rebukes His enemies (shatru-nirbhartsanodyata). He laughs loudly (aööa-hasa). He wears silk garments (paööa-dhara). He is the husband of a noble queen (paööa-rajni-pati). He is very intelligent (paöu).

 

 

Text 129

 

kalah pataha-vaditro

     hunkaro garjita-svanah

sadhur bhakta-paradhinah

     svatantrah sadhu-bhushanah

 

 

     He is time (kala). Paöaha drums are sounded to celebrate His victory (pataha-vaditra). He roars ferociously (hunkara and garjita-svana). He is saintly (sadhu), submissive to His devotees (bhakta-paradhina), independent (svatantra), and decorated with the ornaments of saintly qualities (sadhu-bhushana).

 

Text 130

 

asvatantrah sadhumayah

     sadhu-grasta-mana manak

sadhu-priyah sadhu-dhanah

     sadhu-jnatih sudha-ghanah

 

 

     He is not independent (asvatantra). He is dependent on His devotees (sadhumaya). His heart is rapt in thinking of His devotees (sadhu-grasta-mana). He loves His devotees and they love Him (sadhu-priya). He is charitable to His devotees (sadhu-dhana). He is His devotees' kinsman (sadhu-jnati). He is a monsoon cloud of nectar (sudha-ghana).

 

 

Text 131

 

sadhu-cari sadhu-cittah

     sadhu-vasi shubhaspadah

iti namnam sahasram tu

     balabhadrasya kirtitam

 

 

     He stays among His devotees (sadhu-cari and sadhu-vasi). His devotees stay in His heart (sadhu-citta). He is the abode of auspiciousness.

     These are the thousand names of Lord Balarama.

 

 

Text 132

 

sarva-siddhi-pradam nrinam

     catur-varga-phala-pradam

shata-varam paöhed yas tu

     sa vidyavan bhaved iha

 

     sarva-siddhi-pradam—giving all perfection; nrinam—to the living entities; catur-varga-phala-pradam—giving the four goals of life; shata—a hundred; varam—times; paöhet—recites; yah—one who; tu—indeed; sa—he; vidyavan—wise; bhavet—becomes; iha—here.

 

 

     He becomes wise who a hundred times recites these names, which give the four goals of life and all perfection.

 

 

Text 133

 

indiram ca vimurtim ca-

     bhijanam rupam eva ca

bala-bhojash ca paöhanat

     sarvam prapnoti manavah

 

     indiram—wealth; ca—and; vimurtim—glory; ca—and; abhijanam—dynasty; rupam—handsomeness; eva—indeed; ca—and; bala—strength; bhojah—enjoyment; ca—and; paöhanat—from reciting; sarvam—all; prapnoti—attains; manavah—a person.

 

 

     One who recites these names pleases Lord Balarama and thus attains all wealth, glory, good descendents, and handsomeness.

 

 

Text 134

 

ganga-kule 'tha kalindi-

     kule devalaye tatha

sahasravarta-paöhena

     balat siddhih prajayate

 

     ganga-kule—on the bank of the Ganga; atha—then; kalindi-kule—on the bank of the Yamuna; devalaye—in the temple of the Lord; tatha—so; sahasravarta—a thousand times; paöhena—by reciting; balat—from Lord Balarama; siddhih—perfection; prajayate—is born.

 

 

     By reciting these names a thousand times on the Ganga's shore, on the Yamuna's shore, or in the Lord's temple, by Lord Balarama's mercy one attains perfection.

 

 

Text 135

 

putrarthi labhate putram

     dhanartho labhate dhanam

bandhat pramucyate baddho

     rogi rogan nivartate

 

     putrarthi—desiring a son; labhate—attains; putram—a son; dhanarthah—desiring wealth; labhate—attains; dhanam—wealth; bandhat—from bondage; pramucyate—is freed; baddhah—bound; rogi—diseased; rogan—from disease; nivartate—is freed.

 

 

     One who desires a son attains a good son. One who desires wealth attains wealth. One who is imprisoned becomes free from prison. One who is diseased becomes cured of his disease.

 

 

Text 136

 

ayutavarta-paöhe ca

     purashcarya-vidhanatah

homa-tarpana-godana-

     viprarcana-kritodyamat

 

paöalam paddhatim stotram

     kavacam tu vidhaya ca

maha-mandala-bharta syan

     mandito mandaleshvaraih

 

     ayuta—ten thousand; avarta—times; paöhe—in reciting; ca—and; purashcarya-vidhanatah—after performing purashcarya; homa—homa; tarpana—tarpana; godana—giving cows in charity; vipra—brahmanas; arcana—worshiping; krita-udyamat—than pious deeds; paöalam—paöala; paddhatim—paddhati; stotram—stotra; kavacam—kavaca; tu—indeed; vidhaya—doing; ca—and; maha-mandala-bharta—a great king; syan—becomes; manditah—decorated; mandaleshvaraih—with many great kings.

 

     One who performs purashcarya, recites the paöala, paddhati, stotra, and kavaca, recites these names ten thousand times, offers homa and tarpana, gives cows in charity, and worships the brahmanas becomes a great king decorated with a great host of vassal-kings.

 

 

Text 138

 

mattebha-karna-prahita

     mada-gandhena vihvala

alankaroti tad-dvaram

     bhramad-bhringavali bhrisham

 

     matta—maddened; ibha—elephant; karna—ears; prahita—sent; mada-gandhena—with the sweet freagtance; vihvala—agitated; alankaroti—decorates; tad-dvaram—his door; bhramad-bhringavali—many flying bees; bhrisham—greatly.

 

 

     Pushed by an elephant's ear, and maddened by the sweet fragrance they find there, a host of bees decorates his door.

 

 

Text 139

 

nishkaranah paöhed yas tu

     prity-artham revati-pateh

namnam sahasram rajendra

     sa jivan-mukta ucyate

 

     nishkaranah—without any motive; paöhet—recites; yah—who; tu—indeed; prity-artham—for the pleasure; revati-pateh—of Lord Balarama; namnam—of names; sahasram—a thousand; rajendra—O great king; sa—he; jivan-mukta—liberated in this life; ucyate—is said.

 

 

     O great king, one who without any personal motive, only to please Lord Balarama, recites these thousand names, is said to be liberated in this life.

 

 

Text 140

 

 

sada vaset tasya grihe

     balabhadro 'cyutagrajah

maha-pataky api janah

     paöhen nama-sahasrakam

 

     sada—eternally; vaset—resides; tasya—of him; grihe—in the home; balabhadrah—Lord Balarama; acyuta—of Lord Krishna; agrajah—the elder brother; maha-pataky—a great sinner; api—even; janah—a person; paöhet—recites; nama-sahasrakam—thousand names.

 

 

     Lord Balarama, the elder brother of Lord Krishna, eternally resides in the home of even a great sinner who recites these thousand names.

 

 

Text 141

 

chittva meru-samam papam

     bhuktva sarva-sukham tv iha

parat param maha-raja

     golokam dhama yati hi

 

     chittva—breaking; meru-samam—like Mount Meru; papam—sin; bhuktva—enjoying; sarva-sukham—all happiness; tv—indeed; iha—here; parat—than the greatest; param—greater; maha-raja—O great king; golokam—to Goloka; dhama—the realm; yati—goes; hi—indeed.

 

 

     O great king, that person destroys a host of sins equal to Mount Meru. He enjoys great happiness, and then He goes to the realm of Goloka, which is above the highest place in the spiritual world.

 

 

Text 142

 

 

     shri-narada uvaca iti shrutvacyutagrajasya baladevasya pancangam dhritiman dhartarashörah saparyaya sahitaya paraya bhaktya pradvipakam pujayam asa tam anujnapyashisham dattva pradvipako munindro gajahvayat svashramam jagama.

 

     shri-narada uvaca—Shri Narada said; iti—thus; shrutva acyutagrajasya—hearing of Krishna's elder brother; baladevasya—of Lord Balarama; pancangam—five limbs; dhritiman—self-controlled; dhartarashörah—the son of Dhrtarastra; saparyaya—wor5shiping; sahitaya—with; paraya—great; bhaktya—devotion; pradvipakam—Pradvipaka; pujayam asa—worshiped; tam—him; anujnapya—taking permission;; ashisham—blessing; dattva—giving; pradvipakah—Pradvipaka; munindrah—the sage; gajahvayat—from Hastinapura; svashramam—to his own ashrama; jagama—went.

 

 

     Shri Narada said: After hearing these five procedures for worshiping Lord Balarama, the saintly son of Dhritarashötra worshiped Pradvipaka Muni with great devotion. After giving his blessings, Pradvipaka, the king of sages, left Hastinapura and returned to his own ashrama.

 

Text 143

 

 

     bhagavato 'nantasya balabhadrasya para-brahmanah katham yah shrinute shravayate tayananda-mayo bhavati.

 

     bhagavatah—of the Supreme Personality of Godhead; anantasya—Ananta; balabhadrasya—Lord Balarama; para-brahmanah—the Supreme Brahman; katham—topics; yah—one who; shrinute—hears; shravayate—causes others to hear; taya—by that; ananda-

mayah—filled with bliss; bhavati—becomes.

 

 

     One who hears or repeats these descriptions of limitless Lord Balarama. the Supreme Personality of Godhead, becomes filled with bliss.

 

 

Text 144

 

 

idam maya te kathitam nripendra

     sarvarthadam shri-balabhadra-khandam

shrinoti yo dhama hareh sa yati

     vishokam anandam akhanda-rupam

 

     idam—this; maya—by me; te—to you; kathitam—spoken; nripendra—O great king; sarvarthadam—giving all desires; shri-balabhadra—of Lord Balarama; khandam—the canto; shrinoti—hears; yah—one who; dhama—to the abode; hareh—of Lord Krishna; sa—he; yati—goes; vishokam—without sufferings; anandam—bliss; akhanda—unbroken; rupam—form.

 

 

     O great king, thus I have recited for you the Balarama-khanda, which fulfills all desires. Anyone who hears it goes to Lord Krishna transcendental abode, which is eternal, full of bliss, and free of any suffering.

.pa

 

TEXT NUMBERS OF LORD BALARAMA'S THOUSAND NAMES

 

 

(The name is placed first and the Text Number follows.)

 

Abhijit, 79 * Acchedya, 69 * Acyuta, 5 * Acyutagraja, 6 * Adahya, 69 * Adbhuta, 93 * Adhibhuta, 70 * Adhidaiva, 70 * Adhyatmaka, 70 * Adi, 67 * Advitiya, 14 * Agha-nasaka, 106 * Aghari, 36 * Agni-pana, 37 * Agraga, 126 * Ahankara, 13 * Ahuka, 114 * Aila-vamsa-vivardhana, 94 * Aindra, 80 * Ajasra-sukha, 68 * Ajata-satru, 56 * Akledya, 69 * Aksara, 68 * Aksauhini-vrta, 122 * Alankara, 92 * Alpa-vigraha, 66 * Ambarisanga, 94 * Amlana-pankaja-dhara, 58 * Amrta, 68 * Amsamsa, 72 * Anadi, 67 * Anagha, 74 * Ananda, 40, 67 * Ananta, 11 * Andhaka, 113 * Andhaka-nivasa-krt, 113 * Angira, 123 * Aniruddha, 48 * Antaratma, 12 * Antra-mali, 85 * Anuvisaya, 114 * Apurna, 69 * Arista-ha, 37 * Asankhya-brahmanda-pati, 82 * Asosya, 69 * Asthita, 100, 124 * Asupta, 109 * Asurari, 30 * Asvatantra, 130 * Asvattha, 93 * Atali, 17 * Atiratha, 124 * Atta-hasa, 128 * Atyantika-maya, 73 * Aupagavi-priya, 43 * Avatara, 72 * Avrta, 13 * Avyaya, 12 * Ayodhyadhipati, 34 *  * Baddha-godhanguli-trana, 29 * Bakari, 36 * Bala, 8 * Bala-keli, 102 * Balabhadra, 5 * Baladeva, 6 * Bali, 7 * Balistha-pusta-sarvanga, 50 * Bana-varsi, 126 * Bandha-moksi, 55 * Bhagavan, 11 * Bhagirathi, 62 * Bhagna-danta, 128 * Bhairava-sasana, 112 * Bhairavakhya, 108 * Bhakta-paradhina, 129 * Bhakta-vatsala, 47 * Bharata, 28 * Bhargavottama, 25 * Bhaskarodaya, 79 * Bhata, 126 * Bhavad, 66 * Bhavisyat, 66 * Bhavya, 38 * Bhayanaka, 93 * Bhimarthi, 60 * Bhisak, 115 * Bhogitala, 17 * Bhoja, 113 * Bhoja-vrsny-andhakesvara, 114 * Bhu, 72 * Bhumi-vaikuntha-deva, 82 * Bhupari-sthita, 72 * Bhuta, 66 * Bhuta-sangha, 85 * Bhutesa, 55 * Bhuva, 72 * Bibhatsi, 84 * Bimbostha, 54 * Bindu, 62 * Bindu-sarovara, 62 * Bodhaka, 71 * Bodhi, 71 * Brahma, 70 * Brahma-dhara, 70 * Brahma-pada-nisevaka, 120 * Brahma-pada-rajah-sparsi, 120 * Brahma-pada-rajo-dadhat, 119 * Brahmaloka, 80 * Brahmanya, 119 * Brahmanya-deva, 119 * Brahmastri, 124 * Brhat, 66 * Brhat-sanu, 77 * Buddhi-sakha, 13 *  * Caidya-satru, 56 * Cala-jhankara-nupura, 88 * Calat-khanjana-locana, 100 * Candra-vamsi, 34 * Canurari, 41 * Carisnuman, 15 * Catu, 123 * Catur-bhuja, 43 * Catur-murti, 12 * Catur-veda, 12 * Catur-vyuha, 12 * Catus-pada, 12 * Cesta-rupa-tanu-sthita, 71 * Ceta, 13 * Chanda, 90 * Citkara, 16 * Citra-kutaranya-nivasa-krt, 31 *  * Dadhi-caurya-krta-srama, 101 * Dadhi-harta, 101 * Daksa-yajna-vighataka, 87 * Dami, 102 * Damodara, 102 * Danadhyaksa, 46 * Dandaka-mandalu, 85 * Dandakesa, 31 * Dandi, 21 * Dani, 10 * Dantavakra-nisudaka, 56 * Dari-bhrn, 77 * Dasarathi, 27 * Dasarha, 113 * Dattatreya, 25 * Daya-nidhi, 52 * Deva, 5 * Deva-giri, 75 * Deva-mangala, 25 * Deva-sarma, 52 * Devadatta, 18 * Devaloka, 78 * Devamaya, 80 * Devasura-bhayankara, 125 * Devatatma, 14 * Dhanada, 59 * Dhanadhyaksa, 46 * Dhananjaya, 18 * Dhanesvara, 46 * Dhanvantari, 26 * Dhanvi, 28 * Dhanvinam, 48 * Dhara, 15 * Dharma-sastri, 90 * Dhauta-vastra-samavrta, 97 * Dhenukari, 36 * Dhrta-natha, 46 * Dhrtarasta, 18 * Dhruva, 12, 80 * Dhuli-dhusara-sarvanga, 103 * Dhuri, 83 * Dig-ambara, 98 * Dipaka, 107 * Divya-loka-vilokita, 99 * Divya-racana, 99 * Divyanga, 99 * Dravayu, 22 * Drsta, 66 * Dugdha-hara, 101 * Dugdha-pana, 37 * Dundubhi, 113 * Duryodhana-guru, 47 * Dvaraka-duhkha-samharta, 118 * Dvaraka-durga-sancari, 117 * Dvaraka-graha-vigraha, 117 * Dvaraka-jana-mangala, 118 * Dvarakesa, 10 * Dvipari-ha, 111 * Dvitiya, 14 * Dvividanga-nisudana, 51 * Dyota, 113 *  * Gada, 65 * Gada-siksa-kara, 47 * Gadagraja, 65 * Gadhinam, 94 * Gadya, 65 * Gairisa, 75 * Gaja-carma-dhara, 84 * Gaja-hanta, 42 * Gaja-koti-prayayi, 123 * Gaji, 84 * Gana, 71 * Gana-natha, 75 * Gandaki-snana-van, 58 * Gandivi, 49 * Ganga, 62 * Ganga-sagara-sangarthi, 60 * Garjita-svana, 129 * Gata-sadhvasa, 105 * Gatadhi, 94 * Gauna, 68 * Gautama, 89 * Gavam-pati, 82 * Gaya-sira, 59 * Ghana-kancuka-sanghavan, 98 * Gharghara-svana, 84 * Giri, 75 * Giri-dhara, 83 * Giri-gahvara, 75 * Girisa, 75 * Go-ganasraya, 35 * Goda, 60 * Gokulesa, 35 * Goloka-dhama-dhisana, 83 * Golokanki-krtam-gana, 99 * Golokesa, 82 * Gomati-tira-vasa-krt, 57 * Gopa, 35 * Gopa-putra, 35 * Gopa-vrndesa, 35 * Gopala, 35 * Gopati, 35 * Gopika-kantha-bhusana, 83 * Gopika-sata-yutharthi, 39 * Gopisatavrta, 35 * Govardhana-samuddharta, 39 * Gudha-vyudha, 68 * Guna, 68 * Guna-nidhi, 65 * Guna-patra, 65 * Gunabhasa, 68 * Gunakara, 65 * Gunarnava, 65 * Gunatita, 67 * Gunavrta, 68 * Gurvi, 47 *  * Halayudha, 5 * Hali, 7 * Hamsa, 24 * Hanumat-prita-manasa, 32 * Hari, 7, 23 * Hari-dasa-sahaya-krt, 56 * Harina, 23 * Harsi, 30 * Hasta, 79 * Hastinapura-sankarsi, 52 * Hasya, 93 * Hemarcita, 75 * Hindola, 108 * Hrsta, 50 * Hunkara, 129 * Hy, 12 *  * Ilvalatmaja-hanta, 64 * Indriyesa, 14 *  * Jagad-bandhu, 119 * Jagad-bharta, 118 * Jagad-bhrata, 119 * Jagan-mata, 118 * Jagan-mitra, 119 * Jagara, 109 * Jagat-pita, 118 * Jagat-sakha, 119 * Jagat-trata, 118 * Jaitram, 124 * Jala-kolahali, 104 * Jamadagnya, 63 * Jambavan, 111 * Jambu, 63 * Jambudvipa, 111 * Jambukasanki, 111 * Jana, 72 * Janaki-virahatura, 33 * Janesvara, 57 * Jarudhi, 76 * Jayakula, 78 * Jayanta-krt, 78 * Jayantanga, 78 * Jayanti-dig, 78 * Jayi, 64 * Jita-pada, 81 * Jivatma, 12 * Jnanam, 14 * Jnapaka, 70 * Jvara, 110 * Jvara-jit, 110 * Jvara-karta, 110 * Jvara-varjita, 110 * Jvara-yuk, 110 * Jyahata-kosthaka, 28 * Jyoti, 46 * Jyotismati-bharta, 46 *  * Kabandhaha, 31 * Kairavesvara, 49 * Kaka-paksa-dhara, 103 * Kakutstha, 27 * Kala, 21, 129 * Kala-hanta, 42 * Kalagni, 22 * Kalaksara, 108 * Kalanjara, 77 * Kalanka-ha, 42 * Kali, 21 * Kali-priya, 21 * Kalindi-bhedana, 8 * Kalindi-kula-viksana, 103 * Kaliyantaka, 40 * Kalki, 26 * Kalpa-vrksa, 48 * Kalpa-vrksa-vana-prabhu, 48 * Kalpa-vrksi, 48 * Kalpanta-bhairava, 86 * Kama-pala, 5 * Kamatha, 25 * Kambalasva, 18 * Kamsa-bhratr-nihanta, 42 * Kamsa-hanta, 42 * Kamsa-kodanda-bhanjana, 41 * Kamsari, 40 * Kana-nama-bhak, 89 * Kanadi, 89 * Kanakangadi, 20 * Kanka, 76 * Kapata-vaksa, 55 * Kapila, 25 * Kari-karna-marut-prejat-kuntala-vyapta-kundala, 125 * Karindra-kara-kodanda, 54 * Karma, 14 * Karuna-sindhu, 27 * Kasi-natha, 112 * Kataki, 20 * Katisutri, 20 * Katyayana, 23 * Kaurava-pujita, 52 * Kausalyananda-vardhana, 27 * Kausi, 97, 112 * Kausika, 112 * Kavaci, 28 * Kaveri, 61 * Kavi, 70 * Kavya-krn, 91 * Kesi-satru, 37 * Khadga-khadnita-sarvanga, 127 * Khadgi, 28 * Khanda-mandali, 21 * Kharparasi, 87 * Kiranasa, 54 * Klista-vapu, 127 * Kosalendra, 26 * Koti-brahmanda-karaka, 82 * Koti-kandarpa-lavanya, 20 * Krishna, 24, 62 * Krta-svotsanga-ga, 100 * Krtamala, 61 * Krtanta-kala-sanghari, 86 * Kruddha, 51 * Ksami, 47 * Kuli, 104 * Kumbhanda-khandana-kara, 49 * Kumuda-bandhava, 78 * Kundali, 21 * Kundali-bhuta, 100 * Kunta-dhari, 84 * Kupakarna-prahara-krt, 49 * Kurma, 24 * Kuruksetra-pati, 63 * Kusa, 112 * Kusa-dhari, 112 * Kusa-vigraha, 112 * Kusasthali-pati, 112 * Kusmanda-gana-samvrta, 85 * Kuta, 86 * Kuta-hanta, 41 *  * Lagudi, 7 * Laksanartha, 92 * Lanka-dahana-tat-para, 33 * Lavanari, 34 * Laya, 22, 73 * Lila-dhara, 83 * Lohargala-vanadhipa, 105 * Loka, 100 * Lokalokacalashrita, 81 *  * Mada-ghurnita-locana, 19 * Madana, 48 * Madhava, 9 * Madhu-madhava-sevita, 50 * Madhusrava, 19 * Madotkata, 125 * Magadhari, 43 * Maha, 72 * Maha-bhuja, 18 * Maha-mana, 10, 13 * Maha-muni, 63 * Maha-punya, 61 * Maha-raja-cchatra-dhara, 53 * Maha-rajopalaksana, 53 * Maha-vayu, 71 * Maha-vibhuti, 55 * Maha-vira, 6, 71 * Maha-visnu, 24 * Mahahi, 22 * Maharatha, 124 * Mahatala, 17 * Mahaugha, 15 * Mahavana-nivasi, 105 * Mahogra-vak, 114 * Mainaka, 76 * Maithilarcita-padabja, 47 * Mala-kosaka, 107 * Malla-yuddha-pravartaka, 42 * Mana-pramana, 108 * Manada, 47 * Manak, 130 * Manda, 48 * Mandara, 77 * Mani, 10 * Mani-dhara, 16 * Mani-hara, 16 * Mantra-visarada, 44 * Mantri, 44 * Manu, 74 * Manu-suta, 74 * Manvantaravatara, 74 * Manya, 49 * Mardala, 126 * Marica-vadha-karaka, 29 * Matanga-vana-sancari, 32 * Mathura, 100 * Mathura-darsi, 100 * Mathuresa, 10 * Matsya, 25 * Megha-mallara, 107 * Megha-mandala, 54 * Meru, 75 * Mimamsi, 89 * Mrda, 86 * Mrdanisa, 86 * Mrdu, 108 * Mrga, 79 * Mukta-kesa, 103 * Mukti-natha, 106 * Mukuti, 21 * Munda-mali, 85 * Muni, 24, 31 * Muni-priya, 31 * Murari, 48 * Musali, 7 * Mustikari, 41 *  * Nadi, 62 * Naga-kanya-samarcita, 20 * Naimisaranya-yatrarthi, 57 * Naimittika, 73 * Naiyayika, 89 * Naksatresa, 79 * Nana-candana-gandhadhya, 96 * Nana-kauseya-vesa-dhrk, 97 * Nana-mani-samakirna, 95 * Nana-padma-kara, 97 * Nana-puspa-dhara, 95 * Nana-puspa-rasarcita, 96 * Nana-ratna-vibhusana, 95 * Nana-varna-maya, 96 * Nana-vastra-dhara, 96 * Nanda, 40 * Nanda-raja-suta, 40 * Nanda-vardhana, 40 * Nandikesvara, 77 * Nara, 26 * Nara-narayanasrama, 63 * Narada, 24 * Naravesa, 72 * Narayana, 26 * Narayanastri, 124 * Narmada, 62 * Nataka-prada, 91 * Navanita-sitasana, 101 * Naya, 89 * Neta, 32 * Nilambara, 6 * Nirakara, 14 * Niranjana, 14 * Nirantara, 67 * Nirguna, 66 * Nirjara, 110 * Nirodha, 73 * Nirupama, 99 * Nirvikalpaka, 67 * Nirvikara, 68 * Nisangi, 28 * Nitya, 68 * Nivartaka, 69 * Nivata-kavacesvara, 21 * Nrsimha, 26 * Nupuri, 20 *  * Pada-sphota, 92 * Padma-mali, 19 * Padma-pada-sphurad-dyuti, 55 * Padma-pani, 7 * Padma-varti, 123 * Padmaksa, 19 * Pakvimabha, 23 * Pampa, 62 * Pancavati-pati, 32 * Pandita, 88 * Pandu-putra-sahaya-krt, 43 * Panini, 22 * Panka-prangana-lepaka, 104 * Papa-ghna, 56 * Para, 11 * Parama, 11 * Paramatma, 12 * Paramesvara, 10 * Parasari-samhita-vit, 91 * Paresa, 10 * Paribhadraka, 76 * Parijataka, 77 * Paripurnatama, 11 * Parna, 98 * Parya, 115 * Pasu-pati, 86 * Pataha-vaditra, 129 * Patala, 17 * Patanga, 76 * Patanjali, 22 * Patta-dhara, 128 * Patta-rajni-pati, 128 * Patu, 128 * Paulastya, 59 * Paundraka-ghataka, 51 * Pauranika, 91 * Payasvini, 61 * Phani, 16 * Phani-raja, 15 * Phanindra, 15 * Phanisvara, 16 * Phutkari, 16 * Pinaka-tankara-kara, 88 * Pinamsa, 55 * Pitosnisa, 98 * Pitr-vakya-kara, 30 * Plaksa, 111 * Plaksavanesvara, 111 * Prabala, 8 * Prabhasa, 62 * Prabhavati-baddha-kara, 102 * Prabhavisnu, 24 * Prabhu, 16 * Pracanda, 54 * Pradhanam, 13 * Pradyota, 113 * Praharsita, 50 * Prahlada-raksaka, 94 * Praja-bharta, 117 * Praja-palana-tat-para, 117 * Prajarthada, 117 * Prakrte, 11 * Prakrti, 13, 90 * Prakrtika, 73 * Pralambaghna, 6 * Pralambari, 36 * Pralaya, 22 * Pramathesa, 86 * Prarthya, 115 * Pratapavan, 6 * Pratibhata, 126 * Pratici, 61 * Pratima-panca-samyuta, 122 * Pratyag-dhama, 67 * Prayaga-tirtha-raja, 59 * Preraka, 71 * Priyatama, 105 * Procya, 126 * Prthu, 25 * Pulahasrama, 59 * Punarvasu, 79 * Purana, 10 * Purna, 10 * Purusa, 10 * Purusottama, 11 * Puskara, 63 * Puspa-dhanva, 95 * Puspakastha, 33 * Puspi, 95 * Pusta, 50 * Pusya, 79 * Putanari, 36 *  * Raga-putra, 107 * Raga-satka, 107 * Raghavendra, 26 * Raghudvaha, 26 * Ragini-ramanotsuka, 107 * Raivata-jamata, 50 * Raivati-harsa-vardhana, 45 * Rajakari, 41 * Rajendra, 27 * Rajiva-locana, 31 * Raktosnisa, 98 * Rama, 5, 31, 63, 81 * Ramabhadra, 5 * Ramacandra, 26 * Rana-durmada, 126 * Rana-slaghi, 124 * Ranga-natha, 106 * Ranga-ranjana, 106 * Rangavalli-jalakara, 66 * Ranodbhata, 124 * Rasa-mandala-madhya-stha, 38 * Rasa-mandala-mandana, 38 * Rasatala, 17 * Ratha-koti-jaya-dhvaja, 123 * Rathi, 52 * Ratna-kambala-dhari, 97 * Rauhineya, 6 * Ravanari, 33 * Ravanyari, 33 * Revatadri-vihara-krt, 46 * Revati-citta-harta, 45 * Revati-prana-natha, 45 * Revati-priya-karaka, 45 * Revati-ramana, 5 * Rodha, 73 * Rohini-lalita, 38 * Rsabha, 25 * Rugna-vajra, 128 *  * Sabha-bhasa, 116 * Sabha-candra, 116 * Sabha-deva, 116 * Sabha-dipa, 116 * Sabha-pati, 116 * Sabha-ravi, 116 * Sabha-sila, 116 * Sabhagni, 116 * Sad-aksara, 127 * Sad-anana, 87 * Sada, 96 * Sadhu, 105, 129 * Sadhu-bhusana, 129 * Sadhu-cari, 131 * Sadhu-citta, 131 * Sadhu-dhana, 130 * Sadhu-grasta-mana, 130 * Sadhu-jnati, 130 * Sadhu-priya, 130 * Sadhu-vasi, 131 * Sadhumaya, 130 * Sadhv-isa, 105 * Sadhya, 80, 105 * Saguna, 66 * Sahasra-phana-mandita, 15 * Sahasra-vadana, 8 * Saila-sattama, 76 * Saindhava, 63 * Sakhi, 13 * Sakra-jid, 39 * Saksat, 11 * Saksi, 13 * Sakti-hasta, 87 * Sala-bahu, 57 * Salari, 41 * Salmali, 111 * Salmali-dvipa, 111 * Salva-hanta, 57 * Sama, 67 * Sama-buddhi, 69 * Sama-drn, 67 * Sama-prabha, 69 * Samantoddhrta-paduka, 123 * Sambhava, 74 * Sambhu-kodanda-bhanjana, 29 * Samhara-kadru, 22 * Sami, 109 * Samiksana, 55 * Samrat, 15 * Samya, 67 * Sanaka, 25 * Sanghata, 13 * Sanghavan, 13 * Sankarsana, 5 * Sankha-cakra-gada-dhara, 44 * Sankhacuda-vadhodyata, 39 * Sankhacudabha, 18 * Sankhya-sastri, 89 * Sanku, 74 * Santana, 77 * Sapta-godavari-pati, 60 * Sarayu, 59 * Sarayupama, 61 * Sarga, 73 * Sargadi, 73 * Sari, 28 * Sarma, 14 * Sartha, 69 * Sartha-vit, 92 * Sarva, 51 * Sarva-laksana, 27 * Sarva-niti-jna, 114 * Sarva-sastrartha-tattva-ga, 90 * Sarvaga, 69 * Sarvavit, 69 * Sarvopama, 99 * Sasi, 78 * Sastra-bhasya-kara, 22 * Sasvata, 11 * Sata-kratu, 109 * Sata-yama, 109 * Satananda, 109 * Satru-nirbhartsanodyata, 128 * Satru-sandha, 56 * Satru-tapana, 28 * Satrughna, 28 * Sattvam, 115 * Satvata, 113 * Satvatam-pati, 113 * Satyam, 72 * Saumitri, 28 * Saumya, 43 * Sesa, 11 * Setu-bandhana, 59 * Setubandha, 33 * Sevya, 50 * Siddha-gita, 53 * Siddha-katha, 53 * Siddhasrama, 62 * Sikata-bhumi-cari, 102 * Sikhandi, 21 * Sikhari, 51 * Silpi, 51 * Sira-pani, 7 * Sisira, 76 * Sisu, 38 * Sisumara, 80 * Sita, 80 * Sitosnisa, 98 * Sivarthada, 87 * Smrti-kara, 91 * Snigdha, 94 * Sodasabda, 127 * Sona-sampluta, 58 * Sphita, 106 * Sphota-vrtti, 92 * Sphotayana, 23 * Sphurad-danta, 17 * Sphurja, 110 * Sphurti, 16 * Sragvi, 58 * Sravana, 79 * Shri-raga, 107 * Shri-vrndavana-sancari, 104 * Shridhara, 83 * Shrimal, 34 * Shrisa, 40 * Srngara, 93 * Sruta, 66 * Srutisvara, 88 * Sthanu, 15 * Su-kirti, 106 * Su-puspita, 95 * Su-smita-cchavi, 54 * Su-yasa, 106 * Subala, 76 * Subha, 80 * Subhaspada, 131 * Sudama-saukhya-dayaka, 64 * Sudha-ghana, 130 * Sudha-sindhu, 79 * Sudharmadhipati, 115 * Sudhi, 103 * Sugriva, 32 * Sugriva-sakha, 32 * Sukla, 80 * Sukla-camara-vijita, 53 * Sula-sucy-arpita-gaja, 84 * Sunandi, 51 * Suprabha, 61 * Supta, 109 * Sura, 27 * Suralaya, 75 * Surarcita, 34 * Surasena, 114 * Surya-vamsi, 34 * Susupta, 109 * Sutalesa, 17 * Sutali, 16 * Sutoyada, 126 * Sva, 72 * Svaccha, 93 * Svapna, 109 * Svara-gamya, 108 * Svara-jati-smara, 108 * Svarat, 8 * Svasrayasraya, 70 * Svatantra, 129 * Svayambhu, 74 * Svayambhuva-sahaya-krt, 74 * Sveta-varna, 6 * Svetadvipa, 81 * Syamalanga, 43 * Syami, 109 * Syandanam, 124 * Symantaka-mani, 49 *  * Takra-bhuk, 101 * Takra-hari, 101 * Tala, 108 * Talanka, 7 * Talatala, 17 * Tali, 16 * Tamraparni, 60 * Tapa, 72 * Taraksa, 54 * Tarka-vidvan, 88 * Taru-raja, 77 * Tatakari, 30 * Tirtha-yayi, 57 * Tosalantaka, 41 * Trata, 27 * Trayo-vimsatika, 71 * Tri-jvara, 110 * Tridha, 72 * Trikuta, 76 * Triloka-vijayi, 64 * Trisuli, 84 * Triveni, 61 * Trnavarta-nipataka, 36 *  * Uddhava-sakha, 44 * Ugrasena, 114 * Ugrasena-priya, 115 * Ujjvala, 93 * Urangama, 23 * Urdhvaga, 8 * Urja, 110 * Urvara, 109 * Utiman, 73 * Uttariya-dhara, 98 *  * Vaca, 90 * Vada, 89 * Vadi, 89 * Vai, 88 * Vaidhrti, 79 * Vaidya, 91 * Vaijayanti-virajita, 58 * Vaikuntha, 23 * Vaikuntha-natha, 81 * Vaikuntha-nayaka, 81 * Vaisesika, 90 * Vaiyakarana-krt, 90 * Vaiyyasa, 90 * Vajra-bhedana, 127 * Vajranga, 127 * Vakya-sphota, 92 * Vamana, 23 * Vamsi-vadya-visarada, 34 * Vamsivata-tata-sthita, 104 * Vanamali, 19 * Vanecara, 30 * Vara, 48, 94 * Varaha, 24 * Varanasi-gata, 51 * Varna, 96 * Varuni-mada-mattanga, 19 * Vasanta-malati-karsi, 65 * Vasu, 9 * Vasudeva, 9 * Vasudeva-kalananta, 8 * Vasuki, 18 * Vasumati-bharta, 9 * Vasuttama, 9 * Vatodaka, 60 * Vatsa-vrnda, 103 * Veda-pathi, 88 * Vedanta-krt, 89 * Vegatara, 18 * Veni, 60, 61 * Venu-vadana, 7 * Vetala-bhrd, 85 * Vibhisana-sahaya-krt, 30 * Vidya-visarada, 91 * Vigadhi, 94 * Vijvara, 110 * Vilaksana, 80 * Vindhya, 76 * Vipasi, 58 * Vipra, 122 * Vipra-bhakta, 122 * Vipra-gita-maha-katha, 121 * Vipra-guru, 122 * Vipra-hita, 121 * Vipra-mukhya, 121 * Vipra-pada-jalardranga, 121 * Vipra-padanuga, 122 * Vipra-padodaka-priya, 121 * Vipra-seva-parayana, 120 * Vipranghri-jala-putanga, 120 * Vira, 8 * Vira-bhadra, 87 * Vira-ghosa, 127 * Vira-ha, 44 * Vira-mathana, 44 * Vira-sammarda, 126 * Viradhari, 30 * Virat, 15 * Visarga, 73 * Visasi, 87 * Visesa-vit, 24 * Vishnu, 24 * Visva-dharma, 52 * Visva-jid, 64 * Visva-karma, 52 * Visva-natha, 64 * Vitali, 16 * Vittalesa, 106 * Vraja-raksaka, 39 * Vrajarbhaka, 102 * Vrajesvara, 36 * Vrddha, 25 * Vrndavana-latashrita, 37 * Vrsa, 86 * Vrsabhanu-vara, 40 * Vrsni, 113 * Vrsni-cakravrta, 115 * Vrsni-vallabha, 9 * Vrtra-ha, 78 * Vyali, 85 * Vyangya-viddhanavad-dhvani, 92 * Vyapaka, 70 * Vyapi, 81 * Vyatipata, 80 * Vyomasura-vinasa-krt, 37 *  * Yadavendra, 9 * Yadu-sabha-pati, 115 * Yadu-vara, 7 * Yaduttama, 9 * Yajna, 23 * Yajna-bharta, 29 * Yajna-trata, 29 * Yajnika, 23 * Yasasvi, 106 * Yasomati-suta, 38 * Yava-bhoji, 93 * Yava-krita, 93 * Yavana-ha, 43 * Yavasana, 93 * Yoddha, 122 * Yogesvara, 24 * Yuddha-bhrd, 44 * Yuddha-vira, 125