Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Sahasra Naam > Anjaneya or Hanuman Stotra

Shri Anjaneya or Hanuman Stotra of 1000 Names

 

|| shri anjaneya sahasranamastotram ||

 

udyadaditya sankasham udara bhuja vikramam |

kandarpa koti lavanyam sarva vidya visharadam ||

 

shri rama hridayanandam bhakta kalpa mahiruham |

abhayam varadam dorbhyam kalaye marutatmajam ||

 

atha sahasranama stotram |

 

hanuman shri prado vayu putro rudro anagho ajarah |

amrityur viravirashca gramavaso janashrayah || 1||

 

dhanado nirgunah shuro viro nidhipatir munih |

pingaksho varado vagmi sita shoka vinashakah || 2||

 

shivah sharvah paro avyakto vyaktavyakto dharadharah |

pingakeshah pingaroma shrutigamyah sanatanah || 3||

 

anadirbhagavan devo vishva hetur nirashrayah |

arogyakarta vishvesho vishvanatho harishvarah || 4||

 

bhargo ramo rama bhaktah kalyanah prakriti sthirah |

vishvambharo vishvamurtih vishvakarashca vishvapah || 5||

 

vishvatma vishvasevyo atha vishvo vishvaharo ravih |

vishvaceshto vishvagamyo vishvadhyeyah kaladharah || 6||

 

plavangamah kapishreshto vedavedyo vanecarah |

balo vriddho yuva tattvam tattvagamyah sukho hyajah || 7||

 

anjanasunuravyagro grama khyato dharadharah |

bhurbhuvassvarmaharloko jano lokastapo avyayah || 8||

 

satyam omkara gamyashca pranavo vyapako amalah |

shivo dharma pratishthata rameshtah phalgunapriyah || 9||

 

goshpadikritavarishah purnakamo dharapatih |

rakshoghnah pundarikakshah sharanagatavatsalah || 10||

 

janaki prana data ca rakshah pranapaharakah |

purnasattvah pitavasa divakara samaprabhah || 11||

 

dronaharta shaktineta shakti rakshasa marakah |

akshaghno ramadutashca shakini jiva harakah || 12||

 

bhubhukara hataratirdushta garva pramardanah |

hetuh sahetuh pramshushca vishvabharta jagadguruh || 13||

 

jagattrata jagannatho jagadisho janeshvarah |

jagatpita harih shrisho garudasmayabhanjanah || 14||

 

parthadhvajo vayusuto amita puccho amita prabhah |

brahma puccham parabrahmapuccho rameshta eva ca || 15||

 

sugrivadi yuto jnani vanaro vanareshvarah |

kalpasthayi ciranjivi prasannashca sada shivah || 16||

 

sannatih sadgatih bhukti muktidah kirti dayakah |

kirtih kirtipradashcaiva samudrah shripradah shivah || 17||

 

udadhikramano devah samsara bhaya nashanah |

vardhi bandhanakrid vishva jeta vishva pratishthitah || 18||

 

lankarih kalapurusho lankesha griha bhanjanah |

bhutavaso vasudevo vasustribhuvaneshvarah || 19||

 

shriramadutah krishnashca lankaprasadabhanjakah |

krishnah krishna stutah shantah shantido vishvapavanah || 20||

 

vishva bhokta ca maraghno brahmacari jitendriyah |

urdhvago languli mali langula hata rakshasah || 21||

 

samira tanujo viro viramaro jayapradah |

jaganmangaladah punyah punya shravana kirtanah || 22||

 

punyakirtih punya gatirjagatpavana pavanah |

devesho jitamarashca rama bhakti vidhayakah || 23||

 

dhyata dhyeyo bhagah sakshi ceta chaitanya vigrahah |

nanadah pranadah prano jagatpranah samiranah || 24||

 

vibhishana priyah shurah pippalayana siddhidah |

suhrit siddhashrayah kalah kala bhakshaka bhanjanah || 25||

 

lankesha nidhanah sthayi lanka dahaka ishvarah |

candra surya agni netrashca kalagnih pralayantakah || 26||

 

kapilah kapishah punyarashih dvadasha rashigah |

sarvashrayo aprameyatma revatyadi nivarakah || 27||

 

lakshmana pranadata ca sita jivana hetukah |

ramadhyeyo hrishikesho vishnu bhakto jati bali || 28||

 

devaridarpaha hota karta harta jagatprabhuh |

nagara grama palashca shuddho buddho nirantarah || 29||

 

niranjano nirvikalpo gunatito bhayankarah |

hanumamshca duraradhyah tapassadhyo maheshvarah || 30||

 

janaki ghanashokotthatapaharta paratparah |

vadambhyah sadasadrupah karanam prakriteh parah || 31||

 

bhagyado nirmalo neta puccha lanka vidahakah |

pucchabaddho yatudhano yatudhana ripupriyah || 32||

 

cayapahari bhutesho lokesha sadgati pradah |

plavangameshvarah krodhah krodha samraktalocanah || 33||

 

krodha harta tapa harta bhaktabhaya varapradah|

bhaktanukampi vishveshah puruhutah purandarah || 34||

 

agnirvibhavasurbhasvan yamo nishkritirevaca |

varuno vayugatiman vayuh kaubera ishvarah || 35||

 

ravishcandrah kujah saumyo guruh kavyah shanaishvarah |

rahuh keturmaruddhata dharta harta samirajah || 36||

 

mashakikrita devari daityarih madhusudanah |

kamah kapih kamapalah kapilo vishva jivanah || 37||

 

bhagirathi padambhojah setubandha visharadah |

svaha svadha havih kavyam havyavaha prakashakah || 38||

 

svaprakasho mahaviro laghushca amita vikramah |

pradinodòinagatiman sadgatih purushottamah || 39||

 

jagadatma jagadhyonirjagadanto hyanantakah |

vipapma nishkalankashca mahan madahankritih || 40||

 

kham vayuh prithvi hyapo vahnirdikpala eva ca |

kshetrajnah kshetra palashca palvalikrita sagarah || 41||

 

hiranmayah puranashca khecaro bhucaro manuh |

hiranyagarbhah sutratma rajarajo vishampatih || 42||

 

vedanta vedyo udgitho vedavedanga paragah |

prati gramasthitah sadhyah sphurti data gunakarah || 43||

 

nakshatra mali bhutatma surabhih kalpa padapah |

cinta manirgunanidhih praja patiranuttamah || 44||

 

punyashlokah puraratirjyotishman sharvaripatih |

kilikilyaravatrastapretabhutapishacakah || 45||

 

runatraya harah sukshmah stulah sarvagatih puman |

apasmara harah smarta shritirgatha smritirmanuh || 46||

 

svarga dvaram praja dvaram moksha dvaram kapishvarah |

nada rupah para brahma brahma brahma puratanah || 47||

 

eko naiko janah shuklah svayam jyotirnakulah |

jyotih jyotiranadishca sattviko rajasattamah || 48||

 

tamo harta niralambo nirakaro gunakarah |

gunashrayo gunamayo brihatkayo brihadyashah || 49||

 

brihaddhanur brihatpado brihanmurdha brihatsvanah |

brihat karno brihannaso brihannetro brihatgalah || 50||

 

brihadhyantro brihatceshto brihat puccho brihat karah |

brihatgatirbrihatsevyo brihalloka phalapradah ||51||

 

brihacchaktirbrihadvancha phalado brihadishvarah |

brihalloka nuto drashta vidya data jagad guruh || 52||

 

devacaryah satya vadi brahma vadi kaladharah |

sapta patalagami ca malayacala samshrayah || 53||

 

uttarashasthitah shrido divya aushadhi vashah khagah |

shakhamrigah kapindrashca puranah shruti sancarah || 54||

 

caturo brahmano yogi yogagamyah paratparah |

anadi nidhano vyaso vaikunthah prithvi patih || 55||

 

parajito jitaratih sadanandashca ishita |

gopalo gopatirgopta kalih kalah paratparah || 56||

 

manovegi sada yogi samsara bhaya nashanah |

tattva data ca tattvajnastattvam tattva prakashakah || 57||

 

shuddho buddho nityamukto bhakta rajo jayapradah |

pralayo amita mayashca mayatito vimatsarah || 58||

 

maya-nirjita-rakshashca maya-nirmita-vishtapah |

mayashrayashca nirlepo maya nirvancakah sukhah || 59||

 

sukhi sukhaprado nago maheshakrita samstavah |

maheshvarah satyasandhah sharabhah kali pavanah || 60||

 

raso rasajnah sammanastapascakshushca bhairavah |

ghrano gandhah sparshanam ca sparsho ahankaramanadah || 61||

 

neti-neti-gamyashca vaikuntha bhajana priyah |

girisho girija kanto durvasah kavirangirah || 62||

 

bhrigurvasishtashca yavanastumbururnarado amalah |

vishva kshetram vishva bijam vishva netrashca vishvagah || 63||

 

yajako yajamanashca pavakah pitarastatha |

shraddha buddhih kshama tandra mantro mantrayutah svarah || 64||

 

rajendro bhupati runòa mali samsara sarathih |

nityah sampurna kamashca bhakta kamadhuguttamah || 65||

 

ganapah kishapo bhrata pita mata ca marutih |

sahasra shirsha purushah sahasrakshah sahasrapat || 66||

 

kamajit kama dahanah kamah kamya phala pradah |

mudrahari rakshasaghnah kshiti bhara haro balah || 67||

 

nakha damshtra yudho vishnu bhakto abhaya vara pradah |

darpaha darpado driptah shata murtiramurtiman || 68||

 

maha nidhirmaha bhogo maha bhago maharthadah |

mahakaro maha yogi maha teja maha dyutih || 69||

 

maha karma maha nado maha mantro maha matih |

mahashayo mahodaro mahadevatmako vibhuh || 70||

 

rudra karma krita karma ratna nabhah kritagamah |

ambhodhi langhanah simho nityo dharmah pramodanah || 71||

 

jitamitro jayah sama vijayo vayu vahanah |

jiva data sahasramshurmukundo bhuri dakshinah || 72||

 

siddharthah siddhidah siddha sankalpah siddhi hetukah |

sapta patalacaranah saptarshi gana vanditah || 73||

 

saptabdhi langhano virah sapta dviporumanòalah |

saptanga rajya sukhadah sapta matri nishevitah || 74||

 

sapta lokaika mukutah sapta hota svarashrayah |

saptacchando nidhih saptacchandah sapta janashrayah || 75||

 

sapta samopagitashca sapta patala samshrayah |

medhavi kirtidah shoka hari daurbhagya nashanah || 76||

 

sarva vashyakaro garbha doshaghnah putrapautradah |

prativadi mukhastambhi tushtacittah prasadanah || 77||

 

parabhicarashamano duhkhaghno bandha mokshadah |

nava dvara puradharo nava dvara niketanah || 78||

 

nara narayana stutyo naranatho maheshvarah |

mekhali kavaci khadgi bhrajishnurjishnusarathih || 79||

 

bahu yojana vistirna pucchah puccha hatasurah |

dushtagraha nihanta ca pishaca graha ghatakah || 80||

 

bala graha vinashi ca dharmo neta kripakarah |

ugrakrityashcogravega ugra netrah shata kratuh || 81||

 

shata manyustutah stutyah stutih stota maha balah |

samagra gunashali ca vyagro raksho vinashakah || 82||

 

rakshoghna hasto brahmeshah shridharo bhakta vatsalah |

megha nado megha rupo megha vrishti nivarakah || 83||

 

megha jivana hetushca megha shyamah paratmakah |

samira tanayo bodhha tattva vidya visharadah || 84||

 

amogho amoghahrishtishca ishtado anishta nashanah |

artho anarthapahari ca samartho rama sevakah || 85||

 

arthi dhanyo asuraratih punòarikaksha atmabhuh |

sankarshano vishuddhatma vidya rashih sureshvarah || 86||

 

acaloddharako nityah setukrid rama sarathih |

anandah paramanando matsyah kurmo nidhihshamah || 87||

 

varaho narasimhashca vamano jamadagnijah |

ramah krishnah shivo buddhah kalki ramashrayo harah || 88||

 

nandi bhringi ca canòi ca ganesho gana sevitah |

karmadhyakshyah suradhyaksho vishramo jagatampatih || 89||

 

jagannathah kapi shreshtah sarvavasah sadashrayah |

sugrivadistutah shantah sarva karma plavangamah || 90||

 

nakhadaritarakshashca nakha yuddha visharadah |

kushalah sughanah shesho vasukistakshakah svarah || 91||

 

svarna varno balaòhyashca rama pujyo aghanashanah |

kaivalya dipah kaivalyam garuòah pannago guruh || 92||

 

kilyaravahataratigarvah parvata bhedanah |

vajrango vajra vegashca bhakto vajra nivarakah || 93||

 

nakhayudho manigrivo jvalamali ca bhaskarah |

prauòha pratapastapano bhakta tapa nivarakah || 94||

 

sharanam jivanam bhokta nanaceshtohyacancalah |

susvastho asvasthyaha duhkhashamanah pavanatmajah || 95||

 

pavanah pavanah kanto bhaktagassahano balah |

megha nadaripurmeghanada samhritarakshasah || 96||

 

ksharo aksharo vinitatma vanareshah satangatih |

shri kantah shiti kantashca sahayah sahanayakah || 97||

 

astulastvananurbhargo devah samsritinashanah |

adhyatma vidyasarashca adhyatmakushalah sudhih || 98||

 

akalmashah satya hetuh satyagah satya gocarah |

satya garbhah satya rupah satyam satya parakramah || 99||

 

anjana pranalingaca vayu vamshodbhavah shubhah |

bhadra rupo rudra rupah surupascitra rupadhrit || 100||

 

mainaka vanditah sukshma darshano vijayo jayah |

kranta digmanòalo rudrah prakatikrita vikramah || 101||

 

kambu kantah prasannatma hrasva naso vrikodarah |

lamboshtah kunòali citramali yogavidam varah || 102||

 

vipashcit kavirananda vigraho ananya shasanah |

phalgunisunuravyagro yogatma yogatatparah || 103||

 

yoga vedyo yoga karta yoga yonirdigambarah |

akaradi kshakaranta varna nirmita vigrahah || 104||

 

ulukhala mukhah simhah samstutah parameshvarah |

shlishta janghah shlishta januh shlishta panih shikha dharah || 105||

 

susharma amita sharma ca narayana parayanah |

jishnurbhavishnu rocishnurgrasishnuh sthanureva ca || 106||

 

hari rudranukrid vriksha kampano bhumi kampanah |

guna pravahah sutratma vita ragah stuti priyah || 107||

 

naga kanya bhaya dhvamsi rukma varnah kapala bhrit |

anakulo bhavopayo anapayo veda paragah || 108||

 

aksharah purusho loka natho raksha prabhu driòah |

ashtanga yoga phalabhuk satya sandhah purushtutah || 109||

 

smashana sthana nilayah preta vidravana kshamah |

pancakshara parah panca matriko ranjanadhvajah || 110||

 

yogini vrinda vandyashca shatrughno ananta vikramah |

brahmacari indriya ripuh dhritadanòo dashatmakah || 111||

 

aprapancah sadacarah shura sena vidarakah |

vriddhah pramoda anandah sapta jihva patirdharah || 112||

 

nava dvara puradharah pratyagrah samagayakah |

shatcakradhama svarloko bhayahyanmanado amadah || 113||

 

sarva vashyakarah shaktirananto ananta mangalah |

ashta murtirdharo neta virupah svara sundarah || 114||

 

dhuma keturmaha ketuh satya keturmaharathah |

nandi priyah svatantrashca mekhali samara priyah || 115||

 

lohangah sarvavid dhanvi shatkalah sharva ishvarah |

phala bhuk phala hastashca sarva karma phalapradah || 116||

 

dharmadhyaksho dharmaphalo dharmo dharmaprado arthadah |

panca vimshati tattvajnah taraka brahma tatparah || 117||

 

tri margavasatirbhumih sarva duhkha nibarhanah |

urjasvan nishkalah shuli mali garjannishacarah || 118||

 

raktambara dharo rakto rakta mala vibhushanah |

vana mali shubhangashca shvetah svetambaro yuva || 119||

 

jayo jaya parivarah sahasra vadanah kavih |

shakini òakini yaksha raksho bhutaugha bhanjanah || 120||

 

sadhyojatah kamagatir jnana murtih yashaskarah |

shambhu tejah sarvabhaumo vishnu bhaktah plavangamah || 121||

 

caturnavati mantrajnah paulastya bala darpaha |

sarva lakshmi pradah shriman angadapriya iòitah || 122||

 

smritirbijam sureshanah samsara bhaya nashanah |

uttamah shriparivarah shri bhu durga ca kamakhyaka || 123||

 

sadagatirmatarishca rama padabja shatpadah |

nila priyo nila varno nila varna priyah suhrit || 124||

 

rama duto loka bandhuh antaratma manoramah |

shri rama dhyanakrid virah sada kimpurushasstutah || 125||

 

rama karyantarangashca shuddhirgatiranamayah |

punya shlokah paranandah pareshah priya sarathih || 126||

 

loka svami mukti data sarva karana karanah |

maha balo maha virah paravaragatirguruh || 127||

 

samasta loka sakshi ca samasta sura vanditah |

sita sameta shri rama pada seva durandharah || 128||

 

iti shri sita sameta shri rama pada seva durandhara

shri hanumat sahasra nama stotram sampurnam ||