Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > bhakti-rasamrta-sindhuh > samanya-bhagavad-bhakti-rasa-nirupako

 

bhagavad-bhakti-bheda-nirupakah

purva-vibhagah

 

 

 

samanya-bhagavad-bhakti-rasa-nirupako

 

dakshina-vibhagah

 

vibhavakhya prathama-lahari

 

prabalam ananya-shrayina nishevitah sahaja-rupena |

agha-damano mathurayam sada sanatana-tanur jayati ||1||

rasamritabdher bhage’smin dvitiye dakshinabhidhe |

samanya-bhagavad-bhakti-rasas tavad udiryate ||2||

asya panca laharyah syur vibhavakhyagrima mata |

dvitiya tv anubhavakhya tritiya sattvikabhidha |

vyabhicary-abhidha turya sthayi-samjna ca pancami ||3||

 

athasyah keshava-rater lakshitaya nigadyate |

samagri-pariposhena parama rasa-rupata ||4||

vibhavair anubhavaish ca sattvikair vyabhicaribhih |

svadyatvam hridi bhaktanam anita shravanadibhih |

esha krishna-ratih sthayi bhavo bhakti-raso bhavet ||5||

praktany adhuniki casti yasya sad-bhakti-vasana |

esha bhakti-rasasvadas tasyaiva hridi jayate ||6||

bhakti-nirdhuta-doshanam prasannojjvala-cetasam |

shri-bhagavata-raktanam rasikasanga-ranginam ||7||

jivani-bhuta-govinda-pada-bhakti-sukha-shriyam |

premantaranga-bhutani krityany evanutishthatam ||8||

bhaktanam hridi rajanti samskara-yugalojjvala |

ratir ananda-rupaiva niyamana tu rasyatam ||9||

 

krishnadibhir vibhavadyair gatair anubhavadhvani |

praudhananda-camatkara-kashtham apadyate param ||10||

kintu prema vibhavadyaih svalpair nito’py aniyasim |

vibhavanady-avastham tu sadya asvadyatam vrajet ||11||

 

atra vibhavadi-samanya-lakshanam –

ye krishna-bhakta-murali-nadadya hetavo rateh |

karya-bhutah smitadyash ca tathashtau stabdhatadayah ||12||

nirvedadyah sahayash ca te jneya rasa-bhavane |

vibhava anubhavash ca sattvika vyabhicarinah ||13||

 

tatra vibhavah --

tatra jneya vibhavas tu raty-asvadana-hetavah |

te dvidhalambana eke tathaivoddipanah pare ||14||

 

tad uktam agni-purane (Alankara section, 3.35) --

vibhavyate hi raty-adir yatra yena vibhavyate |

vibhavo nama sa dvedhalambanoddipanatmakah ||15||

 

tatra alambanah --

krishnash ca krishna-bhaktash ca budhair alambana matah |

raty-ader vishayatvena tathadharatayapi ca ||16||

 

tatra shri-krishnah –

nayakanam shiro-ratnam krishnas tu bhagavan svayam |

yatra nityataya sarve virajante maha-gunah |

so’nyarupa-svarupabhyam asminn alambano matah ||17||

 

tatra anya-rupena, yatha –

hanta me katham udeti sa-vatse, vatsa-pala-patale ratir atra |

ity anishcita-matir baladevo, vismaya-stimita-murtir ivasit ||18||

 

atha svarupam –

avritam prakatam ceti svarupam kathitam dvidha ||19||

 

tatra avritam –

anya-veshadinacchannam svarupam proktam avritam ||20||

 

tena, yatha –

mam snehayati kim uccair, mahileyam dvarakavarodhe’tra |

am viditam kutukarthi, vanita-vesho harish carati ||21||

 

prakata-svarupena, yatha –

ayam kambu-grivah kamala-kamaniyakshi-patima

tamala-shyamanga-dyutir atitaram chatrita-shirah |

dara-shri-vatsankah sphurad-ari-darady-ankita-karah

karoty uccair modam mama madhura-murtir madhuripuh ||22||

 

atha tad-gunah --

ayam neta suramyangah sarva-sal-lakshananvitah |

ruciras tejasa yukto baliyan vayasanvitah ||23||

vividhadbhuta-bhasha-vit satya-vakyah priyam vadah |

vavadukah supandityo buddhiman pratibhanvitah ||24||

vidagdhash caturo dakshah kritajnah sudridha-vratah |

desha-kala-supatrajnah shastra-cakshuh shucir vashi ||25||

sthiro dantah kshama-shilo gambhiro dhritiman samah |

vadanyo dharmikah shurah karuno manya-manakrit ||26||

dakshino vinayi hriman sharanagata-palakah |

sukhi bhakta-suhrit prema-vashyah sarva-shubhankarah ||27||

pratapi kirtiman rakta-lokah sadhu-samashrayah |

nari-gana-manohari sarvaradhyah samriddhiman ||28||

variyan ishvarash ceti gunas tasyanukirtitah |

samudra iva pancashad durvigaha harer ami ||29||

jiveshu ete vasanto 'pi bindu-bindutaya kvacit |

paripurnataya bhanti tatraiva purushottame ||30||

 

tatha hi padme parvatyai shiti-kanthena tad-gunah |

kandarpa-koti-lavanya ity adyah parikirtitah ||31||

eta eva gunah prayo dharmaya vana-malinah |

prithivya prathama-skandhe prathayancakrire sphutam ||32||

 

yatha prathame (1.16.27-30) --

satyam shaucam daya kshantis tyagah santosha arjavam |

shamo damas tapah samyam titikshoparatih shrutam ||33||

jnanam viraktir aishvaryam shauryam tejo balam smritih |

svatantryam kaushalam kantir dhairyam mardavam eva ca ||34||

pragalbhyam prashrayah shilam saha ojo balam bhagah |

gambhiryam sthairyam astikyam kirtir mano 'nahankritih ||35||

ime canye ca bhagavan nitya yatra maha-gunah |

prarthya mahattvam icchadbhir na viyanti sma karhicit ||36||

 

atha panca-guna ye syur amshena girishadishu ||37||

sada svarupa-sampraptah sarva-jno nitya-nutanah |

sac-cid-ananda-sandrangah sarva-siddhi-nishevitah ||38||

athocyante gunah panca ye lakshmishadi-vartinah |

avicintya-maha-shaktih koti-brahmanda-vigrahah ||39||

avataravali-bijam hatari-gati-dayakah |

atmarama-ganakarshity ami krishne kiladbhutah ||40||

sarvadbhuta-camatkara- lila-kallola-varidhih |

atulya-madhura-prema-mandita-priya-mandalah ||41||

trijagan-manasakarshi-murali-kala-kujitah |

asamanordhva-rupa-shri-vismapita-caracarah ||42||

lila premna priyadhikyam madhuryam venu-rupayoh |

ity asadharanam proktam govindasya catushtayam ||43||

evam gunash catur-bhedash catuh-shashtir udahritah |

sodaharanam etesham lakshanam kriyate kramat ||44||

 

tatra (1) suramyangah --

shlaghyanga-sannivesho yah suramyangah sa kathyate ||45||

 

yatha –

mukham candrakaram karabha-nibham uru-dvayam idam

bhujau stambharambhau sarasija-varenyam kara-yugam |

kavatabham vakshah-sthalam aviralam shroni-phalakam

parikshamo madhyah sphurati murahantur madhurima ||46||

 

(2) sarva-sal-lakshananvitah –

tanau gunottham ankottham iti sal-lakshanam dvidha ||47||

 

tatra gunottham –

gunottham syad gunair yogo raktata-tungatadibhih ||48||

 

yatha --

ragah saptasu hanta shatsv api shishor angeshv alam tungata

visaras trishu kharvata trishu tatha gambhirata ca trishu |

dairghyam pancasu kim ca pancasu sakhe samprekshyate sukshmata

dvatrimshad-vara-lakshanah katham asau gopeshu sambhavyate ||49||

 

ankottham –

rekhamayam rathangadi syad ankottham karadishu ||50||

 

yatha --

karayoh kamalam tatha rathangam

sphuta-rekhamayam atmajasya pashya |

pada-pallavayosh ca vallavendra

dhvaja-vajrankusha-mina-pankajani ||51||

 

(3) rucirah –

saundaryena drig-ananda-kari rucira ucyate ||52||

 

yatha tritiye (BhP 3.2.13) --

yad dharma-sunor bata rajasuye

nirikshya drik-svastyayanam tri-lokah |

kartsnyena cadyeha gatam vidhatur

arvak-sritau kaushalam ity amanyata ||53||

 

yatha va –

ashtanam danujabhid-anga-pankajanam

ekasmin katham api yatra ballavinam |

lolakshi-bhramara-tatih papata tasman

notthatum dyuti-madhu-pankilat kshamasit ||54||

 

(4) tejasa yuktah

tejo dhama prabhavash cety ucyate dvividham budhaih ||55||

 

tatra dhama –

dipti-rashir bhaved dhama ||56||

 

yatha –

ambara-mani-nikurambam vidambayann api marici-kulaih |

hari-vakshasi ruci-nivide manirad ayam udur iva sphurati ||57||

 

prabhavah –

prabhavah sarvajit-sthitih ||58||

 

yatha –

duratas tam avalokya madhavam

komalangam api ranga-mandale |

parvatodbhata-bhujantaro’py asau

kamsa-malla-nivahah sa vivyathe ||59||

 

(5) baliyan –

pranena mahata purno baliyan iti kathyate ||60||

 

yatha –

pashya vindhya-girito’pi garishtham

daitya-pungavam udagram arishtam |

tula-khandam iva pinditam arat

pundarika-nayano vinunoda ||61||

 

yatha va –

vamas tamarasakshasya bhuja-dandah sa patu vah |

krida-kandukatam yena nito govardhano girih ||62||

 

(6) vayasanvitah –

vayaso vividhatve’pi sarva-bhakti-rasashrayah |

dharmi kishora evatra nitya-nana-vilasavan ||63||

 

yatha –

tadatvabhivyaktikrita-tarunimarambha-rabhasam

smita-shri-nirdhuta-sphurad-amala-raka-pati-madam |

darodancat-pancashuga-nava-kala-meduram idam

murarer madhuryam manasi madirakshir madayati ||64||

 

(7) vividhadbhuta-bhashavit –

vividhadbhuta-bhashavit sa prokto yas tu kovidah |

nana-deshyasu bhashasu samskrite prakriteshu ca ||65||

 

yatha –

vraja-yuvatishu shaurih shaurasenim surendre

pranata-shirasi saurim bharatim atanoti |

ahaha pashushu kireshv apy apabhramsa-rupam

katham ajani vidagdhah sarva-bhashavalishu ||66||

 

(8) satya-vakyah –

syan nanritam vaco yasya satya-vakyah sa kathyate ||67||

 

yatha –

prithe tanaya-pancakam prakatam arpayishyami te

ranorvaritam ity abhut tava yathartham evoditam |

ravir bhavati shitalah kumuda-bandhur apy ushnalas

tathapi na murantaka vyabhicarishnur uktis tava ||68||

 

yatha va –

gudho’pi veshena mahi-surasya

harir yathartham magadhendram uce |

samsrishtam abhyam saha pandavabhyam

mam viddhi krishnam bhavatah sapatnam ||69||

 

(9) priyamvadah –

jane kritaparadhe’pi santva-vadi priyamvadah ||70||

 

yatha –

krita-vyalike’pi na kundalindra

tvaya vidheya mayi dosha-drishtih |

pravasyamano’si surarcitanam

param hitayadya gavam kulasya ||71||

 

(10) vavadukah –

shruti-preshthoktir akhila-vag-gunanvita-vag api |

iti dvidha nigadito vavaduko manishibhih ||72||

 

tatra adyo, yatha –

ashlishta-komala-padavali-manjulena

pratyaksha-raksha-rada-manda-sudha-rasena |

sakhyah samasta-jana-karna-rasayanena

nahari kasya hridayam hari-bhashitena ||73||

 

dvitiyo, yatha –

prativadi-citta-parivritti-patur

jagad-eka-samshaya-vimarda-kari |

pramitaksharadya-vividharthamayi

hari-vag iyam mama dhinoti dhiyah ||74||

 

(11) supandityah –

vidvan nitijna ity esha supandityo dvidha matah |

vidvan akhila-vidya-vin nitijnas tu yatharha-krit ||75||

 

tatra adyo, yatha –

yam sushthu purvam paricarya gauravat

pitamahady-ambudharaih pravartitah |

krishnarnavam kashya-guru-kshamabhutas

tam eva vidya-saritah prapedire ||76||

 

yatha va –

amnaya-prathitanvaya smritimati badham shad-angojjvala

nyayenanugata purana-suhrida mimamsaya mandita |

tvam labdhavasara cirad gurukule prekshya svasangarthinam

vidya nama vadhush caturdasha-guna govinda shushruyate ||77||

 

dvitiyo, yatha –

mrityus taskara-mandale sukritinam vrinde vasantanilah

kandarpo ramanishu durgata-kule kalyana-kalpa-drumah |

indur bandhu-gane vipaksha-patale kalagni-rudrakritih

shasti svasti-dhurandharo madhupurim nitya madhunam patih ||78||

 

(12) buddhiman –

medhavi sukshmadhish ceti procyate buddhiman dvidha ||79||

 

tatra medhavi, yatha –

avanti-pura-vasinah sadanam etya sandipaner

guror jagati darshayan samayam atra vidyarthinam |

sakrin nigada-matratah sakalam eva vidya-kulam

dadhau hridaya-mandire kim api citravan madhavah ||80||

 

sukshma-dhih, yatha –

yadubhir ayam avadhyo mleccha-rajas tad enam

tarala-tamasi tasmin vidravann eva neshye |

sukhamaya-nija-nidra-bhanjana-dhvamsi-drishtir

jhara-muci mucukundah kandare yatra shete ||81||

 

(13) pratibhanvitah –

sadyo navanavollekhi-jnanam syat pratibhanvitah ||82||

 

yatha padyavalyam (283) –

vasah samprati keshava kva bhavato mugdhekshane nanv idam

vasam bruhi shatha prakama-subhage tvad-gatra-samsargatah |

yaminyam ushitah kva dhurta vitanur mushnati kim yamini

shaurir gopa-vadhum chalaih parihasann evamvidhaih patu vah ||83||

 

(14) vidagdhah –

kala-vilasa-digdhatma vidagdha iti kirtyate ||84||

 

yatha --

gitam gumphati tandavam ghatayati brute praheli-kramam

venum vadayate srajam viracayaty alekhyam abhyasyati |

nirmati svayam indrajala-patalim dyute jayaty unmadan

pashyoddama-kala-vilasa-vasatish citram harih kridati ||85||

 

(15) chaturah –

caturo yugapad-bhuri-samadhana-krid ucyate ||86||

 

yatha –

paravati-viracanena gavam kalapam

gopangana-ganam apanga-tarangitena |

mitrani citratara-sangara-vikramena

dhinvann arishta-bhayadena harir vireje ||87||

 

(16) dakshah –

dushkare kshipra-kari yas tam daksham paricakshate ||88||

 

yatha shri-dashame (10.59.17) --

yani yodhaih prayuktani

shastrastrani kurudvaha |

haris tany acchinat tikshnaih

sharair ekaika-shastribhih ||89||

 

yatha va –

aghahara kuru yugmibhuya nrityam mayaiva

tvam iti nikhila-gopi-prarthana-purti-kamah |

atanuta gati-lila-laghavormim tathasau

dadrishur adhikam etas tam yatha sva-sva-parshve ||90||

 

(17) kritajnah –

kritajnah syad abhijno yah krita-sevadi-karmanam ||91||

 

yatha mahabharate3 –

rinam etat pravriddham me hridayan napasarpati |

yad govindeti cukrosha krishna mam dura-vasinam ||92||

 

yatha va –

anugatim ati-purvam cintayann riksha-mauler

akuruta bahumanam shaurir adaya kanyam |

katham api kritam alpam vismaren naiva sadhuh

kim uta sa khalu sadhu-shreni-cudagra-ratnam ||93||

 

(18) sudridha-vratah –

pratijna-niyamau yasya satyau sa sudridha-vratah ||94||

 

tatra satya-pratijno, yatha hari-vamshe (2.68.38)4 –

na deva-gandharva-gana na rakshasa

na casura naiva ca yaksha-pannagah |

mama pratijnam apahantum udyata

mune samarthah khalu satyam astu te ||95||

 

yatha va –

sa-helam akhandala-pandu-putrau

vidhaya kamsarir aparijatau |

nija-pratijnam saphalam dadhanah

satyam ca krishnam ca sukham akarshit ||96||

 

satya-niyamo, yatha –

girer uddharanam krishna dushkaram karma kurvata |

mad-bhaktah syan na duhkhiti sva-vratam vivritam tvaya ||97||

 

(19) desha-kala-supatrajnah –

desha-kala-supatrajnas tat-tad-yogya-kriya-kritih ||98||

 

yatha –

sharaj-jyotsna-tulyah katham api paro nasti samayas

trilokyam akriidah kvacid api na vrindavana-samah |

na kapy ambhojakshi vraja-yuvati-kalpeti vimrishan

mano me sotkantham muhur ajani rasotsava-rase ||99||

 

(20) shastra-cakshuh –

shastranusari-karma yah shastra-cakshuh sa kathyate ||100||

 

yatha –

abhut kamsa-ripor netram

shastram evartha-drishtaye |

netrambujam tu yuvati-

vrindan madaya kevalam ||101||

 

(21) shucih –

pavanash ca vishuddhesh cety ucyate dvividhah shucih |

pavanah papa-nashi syad vishuddhas tyakta-dusanah ||102||

 

tatra pavano, yatha padme --

tam nirvyajam bhaja guna-nidhe pavanam pavananam

shraddha-rajyan-matir atitaram uttamah-shloka-maulim |

prodyann antah-karana-kuhare hanta yan-nama-bhanor

abhaso 'pi kshapayati maha-pataka-dhvanta-rashim ||103||

 

vishuddho, yatha –

kapatam ca hathash ca nacyute

bata satrajiti napy adinata |

katham adya vritha syamantaka

prasabham kaustubha-sakhyam icchasi ||104||

 

(22) vashi

vashi jitendriyah proktah ||105||

 

yatha prathame (1.11.37) --

uddama-bhava-pishunamala-valgu-hasa-

vridavaloka-nihato madano 'pi yasam |

sammuhya capam ajahat pramadottamas ta

yasyendriyam vimathitum kuhakair na shekuh ||106||

 

(23) sthirah

aphalodayakrit sthirah ||107||

 

yatha,

nirvedam apa na vana-bhramane murarir

nacintayad vyasanam riksha-vilapraveshe |

ahritya hanta manim eva puram prapede

syad udyamah krita-dhiyam hi phalodayantah ||108||

 

(24) dantah –

sa danto duhsaham api yogyam kleshah saheta yah ||109||

 

yatha –

gurum api guru-vasa-klesham avyaja-bhaktya

harir aja-gana-dantah komalango’pi nayam |

prakritir ati-duruha hanta lokottaranam

kim api manasi citram cintyamana tanoti ||110||

 

(25) kshamashilah

kshamashilo’paradhanam sahanah parikirtyate ||111||

 

yatha magha-kavye5 (16.25)

prativacam adatta keshavah

shapamanaya na cedi-bhubhrite |

anahunkurute ghana-dhvanih

na hi gomayu-rutani keshari ||112||

 

yatha va yamunacarya-stotre6 (60) –

raghuvara yad abhus tvam tadrisho vayasasya

pranata iti dayalur yac ca caidyasya krishna |

pratibhavam aparaddhur mugdha sayujyado’bhur

vada kim apadam agatas tasya te’sti kshamayah ||113||

 

(26) gambhirah –

durvibodhashayo yas tu sa gambhirah itiryate ||114||

 

yatha –

vrindavane varatih stutibhir nitaram upasyamano’pi |

shakto na harir vidhina rushtas tushto’thava jnatum ||115||

 

yatha va –

unmado’pi harir navya-radha-pranaya-sidhuna |

abhijnenapi ramena lakshito’yam avikriyah ||116||

 

(27) dhritiman –

purna-sprihash ca dhritiman shantash ca kshobha-karane ||117||

 

tatra adyo –

svikurvann api nitaram yashah-priyatvam

kamsarir magadha-pater vadha-prasiddham |

bhimaya svayam atulam adatta kirtim

kim lokottara-guna-shalinam apekshyam ||118||

 

dvitiyo, yatha –

ninditasya dama-ghosha-sununa

sambhramena munibhih stutasya ca |

rajasuya-sadasi kshitishvaraih

kapi nasya vikritir vitarkita ||119||

 

(28) samah –

raga-dvesha-vimukto yah samah sa kathito budhaih ||120||

 

yatha shri-dashame (10.16.33) --

nyayyo hi dandah krita-kilbishe 'smims

tavavatarah khala-nigrahaya |

ripoh sutanam api tulya-drishter

dhatse damam phalam evanushamsan ||121||

 

yatha va –

ripur api yadi shuddho mandaniyas tavasau

yaduvara yadi dushto dandaniyah suto’pi |

na punar akhila-bhartuh pakshapatojjhitasya

kvacid api vishamam te ceshtitam jaghatiti ||122||

 

(29) vadanyah –

dana-viro bhaved yas tu sa vadanyo nigadyate ||123||

 

yatha –

sarvarthinam badham abhishta-purtya

vyarthikritah kamsa-nisudanena |

hriyeva cintamani-kamadhenu-

kalpa-druma dvaravatim bhajanti ||124||

 

yatha va –

yesham shodasha-purita dasha-shati svantah-puranam tatha

cashtashlishta-shatam vibhati paritas tat-sankhya-patni-yujam |

ekaikam prati teshu tarnaka-bhritam bhusha-jusham anvaham

grishtinam yugapac ca baddham adadad yas tasya va kah samah ||125||

 

(30) dharmikah –

kurvan karayate dharmam yah sa dharmika ucyate ||126||

 

yatha –

padaish caturbhir bhavata vrishasya

guptasya gopendra tathabhyavardhi |

svairam carann eva yatha trilokyam

adharma-sparshani hathaj jaghasa ||127||

 

yatha va –

vitayamanair bhavata makhotkarair

akrishyamaneshu patishv anaratam |

mukunda khinnah sura-subhruvam ganas

tavavataram navamam namasyati ||128||

 

(31) shurah –

utsahi yudhi shuro’stra-prayoge ca vicakshanah ||129||

 

tatra adyo, yatha –

prithu-samara-saro vigahya kurvan

dvishad aravinda-vane vihara-caryam |

sphurasi tarala-bahu-danda-shundas

tvam agha-vidarana-ravanendra-lilah ||130||

 

dvitiyo, yatha –

kshanad akshauhini-vrinde jarasandhasya darune |

drishtah ko’py atra nadashto hareh praharanahibhih ||131||

 

(32) karunah --

para-duhkhasaho yas tu karunah sa nigadyate ||132||

 

yatha –

rajnam agadha-gatibhir magadhendra-kara-

duhkhandhakara-patalaih svayam andhitanam |

akshini yah sukhamayani ghrini vyatanid

vrinde tam adya yadunandana-padma-bandhum ||133||

 

yatha va –

skhalan-nayana-varibhir viracitabhisheka-shriye

tvarabhara-tarangatah kavalitatma-visphurtaye |

nishanta-shara-shayina sura-sarit-sutena smriteh

sapadya-vasha-vartmano bhagavatah kripayai namah ||134||

 

(33) manyamanakrit –

guru-brahmana-vriddhadi-pujako manyamana-krit ||135||

 

yatha –

abhivadya guroh padambujam

pitaram purvajam apy athanatah |

harir anjalina tatha gira

yadu-vriddhanana-mat-kramadayam ||136||

 

(34) dakshinah --

saushilya-saumya-carito dakshinah kirtyate budhaih ||137||

 

yatha --

bhrityasya pashyati gurun api naparadhan

sevam manag api kritam bahudhabhyupaiti |

avishkaroti pishuneshv api nabhyasuyam

shilena nirmala-matih purushottamo 'yam ||138||

 

(35) vinayi –

auddhatya-parihari yah kathyate vinayity asau ||139||

 

yatha magha-kavye (13.7) –

avaloka esha nripateh sudurato

rabhasad rathad avataritum icchatah |

avatirnavan prathamam atmana harir

vinayam visheshayati sambhramena sah ||140||

 

(36) hriman –

jnate’smara-rahasye’nyaih kriyamane stave’thava |

shalinatvena sankocam bhajan hriman udiryate ||141||

 

yatha lalita-madhave (9.40) –

darodancad-gopi-stana-parisara-prekshana-bhayat

karotkampadishac calati kila govardhana-girau |

bhayartair arabdha-stutir akhila-gopaih smita-mukham

puro drishtva ramam jayati namitasyo madhuripuh ||142||

 

(37) sharanagata-palakah –

palayan sharanapannan sharanagata-palakah ||143||

 

yatha –

jvara parihara vitrasam tvam atra samare kritaparadhe’pi |

sadyah prapadyamane yad indavati yadavendro’yam ||144||

 

(38) sukhi –

bhokta ca duhkha-gandhair apy asprishtash ca sukhi bhavet ||145||

 

tatra adyo, yatha –

ratnalankara-bharas tava dhana-damanor ajya-vrittyapy alabhyah

svapne dambholi-paner api duradhigamam dvari tauryatrikam ca |

parshve gauri-garishthah pracura-shashi-kalah kanta-sarvanga-bhajah

simantinyash ca nityam yaduvara bhuvane kas tvad-anyo’sti bhogi ||146||

 

dvitiyo, yatha –

na hanim na mlanim nija-griha-kritya-vyasanitam

na ghoram nodghurnam na kila kadanam vetti kim api |

varangibhih sangikrita-suhrid-anangabhir abhito

harir vrindaranye param anisham uccair viharati ||147||

 

(39) bhakta-suhrit –

susevyo dasa-bandhush ca dvidha bhakta-suhrin matah ||148||

 

tatra adyo, yatha vishnu-dharme –

tulasi-dala-matrena jalasya culukena ca |

vikrinite svam atmanam bhaktebhyo bhakta-vatsalah ||149||

 

dvitiyo, yatha prathame (1.9.37) --

sva-nigamam apahaya mat-pratijnam

ritam adhikartum avapluto rathasthah |

dhrita-ratha-carano 'bhyayac caladgur

harir iva hantum ibham gatottariyah ||150||

 

(40) prema-vashyah –

priyatva-matra-vashyo yah prema-vashyo bhaved asau ||151||

 

yatha shri-dashame (10.80.19) --

sakhyuh priyasya viprarsher anga-sangati-nirvritah |

prito vyamuncad adhvindun netrabhyam pushkarekshanah ||152||

 

yatha va tatraiva (10.9.18) --

sva-matuh svinna-gatraya visrasta-kavara-srajah |

drishtva parishramam krishnah kripayasit sva-bandhane ||153||

 

(41) sarva-shubhankarah –

sarvesham hita-kari yah sa syat sarva-shubhankarah ||154||

 

yatha –

kritah kritartha munayo vinodaih

khala-kshayenakhila-dharmikash ca |

vapur-vimardena khalash ca yuddhe

na kasya pathyam harina vyadhayi ||155||

 

(42) pratapi –

pratapi paurushodbhuta-shatru-tapi prasiddhi-bhak ||156||

 

yatha –

bhavatah pratapa-tapane

bhuvanam krishna pratapayati |

ghorasura-ghukanam

sharanam abhut kandara-timiram ||157||

 

(43) kirtiman –

sadgunyair nirmalaih khyatah kirtiman iti kirtyate ||158||

 

yatha –

tvad-yashah-kumuda-bandhu-kaumudi

shubhra-bhavam abhito nayanty api |

nandanandana katham nu nirmame

krishna-bhava-kalilam jagat-trayam ||159||

 

yatha va lalita-madhave (5.18) –

bhita rudram tyajati girija shyamam aprekshya kantham

shubhram drishtva kshipati vasanam vismito nila-vasah |

kshiram matva shrapayati yami-niram abhirikotka

gite damodara-yashasi te vinaya naradena ||160||

 

(44) rakta-lokah --

patram lokanuraganam rakta-lokam vidur budhah ||161||

 

yatha prathame (1.11.9) --

yarhy ambujakshapasasara bho bhavan

kurun madhun vatha suhrid-didrikshaya

tatrabda-koti-pratimah kshano bhaved

ravim vinakshnor iva nas tavacyuta ||162||

 

yatha va –

ashis-tathya jaya jaya jayety aviraste muninam

deva-shreni-stuti-kala-kalo medurah pradurasti |

harshad ghoshah sphurati parito nagarinam gariyan

ke va ranga-sthala-bhuvi harau bhejire nanuragam ||163||

 

(45) sadhu-samashrayah –

sad-eka-pakshapati yah sa syat sadhu-samashrayah ||164||

 

yatha –

purushottama ced avatarishyad

bhuvane’smin na bhavan bhuvah shivaya |

vikatasura-mandalan na jane

sujananam bata ka dashabhavishyat ||165||

 

(46) nari-gana-mano-hari --

nari-gana-mano-hari sundari-vrinda-mohanah ||166||

 

yatha shri-dashame (10.90.26) --

shruta-matro’pi yah strinam prasahyakarshate manah |

urugayorugito va pashyantinam ca kim punah ||167||

 

yatha va --

tvam cumbako’si madhava loha-mayi nunam angana-jatih |

dhavati tatas tato’sau yato yatah kridaya bhramasi ||168 ||

 

(47) sarvaradhyah –

sarvesham agra-pujyo yah sa sarvaradhya ucyate ||169||

 

yatha prathame (1.9.41)

muni-gana-nripa-varya-sankule 'ntah-

sadasi yudhishthira-rajasuya esham |

arhanam upapeda ikshaniyo

mama drishi-gocara esha avir atma ||170||

 

(48) samriddhiman --

maha-sampatti-yukto yo bhaved esha samriddhiman ||171||

 

yatha –

shat-pancashad-yadu-kula-bhuvam kotayas tvam bhajante

varshanty ashtau kim api nidhayash cartha-jatam tavami |

shuddhantash ca sphurati navabhir lakshitah saudha-lakshmair

lakshmim pashyan mura-damana te natra citrayate kah ||172||

 

yatha va krishna-karnamrite7 --

cintamanish carana-bhushanam angananam

shringara-pushpa-taravas taravah suranam |

vrindavane vraja-dhanam nanu kama-dhenu-

vrindani ceti sukha-sindhur aho vibhutih ||173||

 

(49) variyan --

sarvesham ati-mukhyo yah sa variyan itiryate ||174||

 

yatha —

brahmann atra puru-dvisha saha purah pithe nishida kshanam

tushnim tishtha surendra catubhir alam varisha duribhava |

ete dvari muhuh katham sura-ganah kurvanti kolahalam

hanta dvaravati-pater avasaro nadyapi nishpadyate ||175||

 

(50) ishvarah –

dvidheshvarah svatantrash ca durlanghyajnash ca kirtyate ||176||

 

tatra svatantro, yatha—

krishnah prasadam akarod aparadhyate’pi

padankam eva kila kaliya-pannagaya |

na brahmane drisham api stuvate’py apurvam

sthane svatantra-carito nigamair nuto’yam ||177||

 

durlanghyajno, yatha tritiye (3.2.21) --

balim haradbhish cira-loka-palaih

kirita-koty-edita-pada-pithah |

tat tasya kainkaryam alam bhritan no

viglapayaty anga yad ugrasenam ||178||

 

yatha va –

navye brahmanda-vrinde srijati vidhiganah srishtaye yah kritajno

rudraughah kala-jirne kshayam avatanute yah kshayayanushishtah |

raksham vishnu-svarupa vidadhati tarune rakshino ye tvad-amshah

kamsare santi sarve dishi dishi bhavatah shasane’jandanathah ||179||

 

atha (51) sada-svarupa-sampraptah --

sada-svarupa-samprapto maya-karya-vashikritah ||180||

 

yatha prathame (1.11.39) --

etad ishanam ishasya prakriti-stho 'pi tad-gunaih |

na yujyate sadatma-sthair yatha buddhis tad-ashraya ||181||

 

(52) sarvajnah –

para-citta-sthitam desha-kalady-antaritam tatha |

yo janati samastarthah sa sarvajno nigadyate ||182||

 

yatha prathame (1.1511) --

yo no jugopa vana etya duranta-kricchrad

durvasaso 'ri-racitad ayutagra-bhug yah |

shakanna-shishtam upayujya yatas tri-lokim

triptam amamsta salile vinimagna-sanghah ||183||

 

(53) nitya-nutanah –

sadanubhuyamano’pi karoty ananubhutavat |

vismayam madhuribhir yah sa prokto nitya-nutanah ||184||

 

yatha prathame (1.11.34) --

yadyapy asau parshva-gato raho-gatas

tathapi tasyanghri-yugam navam navam |

pade pade ka virameta tat-padac

calapi yac chrir na jahati karhicit ||185||

 

yatha va lalita-madhave (1.52) --

kulavara-tanu-dharma-grava-vrindani bhindan

sumukhi nishita-dirghapanga-tanka-cchatabhih |

yugapad ayam apurvah kah puro vishva-karma

marakata-mani-lakshair goshtha-kaksham cinoti ||186||

 

(54) sac-cid-ananda-sandrangah –

sac-cid-ananda-sandrangash cidananda-ghanakritih ||187||

 

yatha –

kleshe kramat panca-vidhe kshayam gate

yad-brahma-saukhyam svayam asphurat param |

tad vyarthayan kah purato narakritih

shyamo’yam amoda-bharah prakashate ||188||

 

yatha va brahma-samhitayam adi-purusha-rahasye (5.51) –

yasya prabha prabhavato jagad-anda-koti-

kotishv ashesha-vasudhadi vibhuti-bhinnam |

tad brahma nishkalam anantam ashesha-bhutam

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||189||

 

atah shri-vaishnavaih sarva-shruti-smriti-nidarshanaih |

tad brahma shri-bhagavato vibhutir iti kirtyate ||190||

 

tatha hi yamunacarya-stotre (14) --

yad-andantara-gocaram ca yad

dashottarany avaranani yani ca |

gunah pradhanam purushah param padam

paratparam brahma ca te vibhutayah ||191||

 

(55) sarva-siddhi-nishevitah –

sva-vashakhila-siddhih syat sarva-siddhi-nishevitah ||192||

 

yatha –

dashabhih siddha-sakhibhir vrita maha-siddhayah kramad ashtau |

animadayo labhante navasaram dvari krishnasya ||193||

 

(56) atha avicintya-maha-shaktih –

divya-sargadi-kartritvam brahma-rudradi-mohanam |

bhakta-prarabdha-vidhvamsa ity ady acintya-shaktita ||194||

 

tatra dviya-sargadi-kartritvam, yatha –

asic chayadvitiyah prathamam atha vibhur vatsa-dimbhadi-dehan

amshenamshena cakre tad anu bahu-catur-bahutam teshu tene |

vrittas tattvadi-vitair atha kam alabhavaih stuyamano’khilatma

tavad brahmanda-sevyah sphutam ajani tato yah prapadye tam isham ||195||

 

brahma-rudradi-mohanam, yatha –

mohitah shishu-kritau pitamaho

hanta shambhur api jrimbhito rane |

yena kamsa-ripunadya tat-purah

ke mahendra vibudha bhavad-vidhah ||196||

 

bhakta-prarabdha-vidhvamso, yatha shri-dashame (10.45.45) –

guru-putram ihanitam nija-karma-nibandhanam |

anayasva maharaja mac-chasana-puraskritah ||197||

 

adi-shabdena durghata-ghatanapi –

api jani-parihinah sunur abhira-bhartur

vibhur api bhuja-yugmotsanga-paryapta-murtih |

prakatita-bahu-rupo’py eka-rupah prabhur me

dhiyam ayam avicintyananta-shaktir dhinoti ||198||

 

(57) koti-brahmanda-vigrahah –

aganya-jagad-andadhyah koti-brahmanda-vigrahah |

iti shri-vigrahasyasya vibhutvam anukirtitam ||199||

 

yatha tatraiva (10.14.11) --

kvaham tamo-mahad-aham-kha-caragni-var-bhu-

samveshtitanda-ghata-sapta-vitasti-kayah |

kvedrig-vidhaviganitanda-paranu-carya-

vatadhva-roma-vivarasya ca te mahitvam ||200||

 

yatha va –

tattvair brahmandam adhyam surakula-bhuvanaish cankitam yojananam

pancashat-koty-akharva-kshiti-khacitam idam yac ca patala-purnam |

tadrig-brahmanda-lakshayuta-paricaya-bhag eka-kaksham vidhatra

drishtam yasyatra vrindavanam api bhavatah kah stutau tasya shaktah ||201||

 

(58) avataravali-bijam

avataravali-bijam avatari nigadyate ||202||

 

yatha shri-gita-govinde (1.16) –

vedan uddharate jaganti vahate bhugolam udbibhrate

daityam darayate balim chalayate kshatra-kshayam kurvate |

paulastyam jayate halam kalayate karunyam atanvate

mlecchan murcchayate dashakriti-krite krishnaya tubhyam namah ||203||

 

(59) hatari-gati-dayakah –

mukti-data hatarinam hatari-gati-dayakah ||204||

 

yatha –

parabhavam phenila-vaktratam ca

bandham ca bhitim ca mritim ca kritva |

pavarga-datapi shikhanda-maule

tvam shatravanam apavargado’si ||205||

 

yatha va –

citram murare sura-vairi-pakshas

tvaya samantad anubaddha-yuddhah |

amitra-vrindany avibhidya bhedam

mitrasya kurvann amritam prayati ||206||

 

(60) atmarama-ganakarshi –

atmarama-ganakarshity etad vyaktartham eva hi ||207||

 

yatha –

purna-paramahamsam mam madhava lila-mahaushadhir ghrata |

kritva bata sarangam vyadhita katham sarase trishitam ||208||

 

athasadharana-guna-catushke – (61) lila-madhuryam --

 

yatha brihad-vamane –

santi yadyapi me prajya lilas tas ta manoharah |

na hi jane smrite rase mano me kidrisham bhavet ||209||

 

yatha va –

parisphuratu sundaram caritram atra lakshmi-pates

tatha bhuvana-nandinas tad-avatara-vrindasya ca |

harer api camatkriti-prakara-vardhanah kintu me

bibharti hridi vismayam kam api rasa-lila-rasah ||210||

 

(62) premna priyadhikyam, yatha shri-dashame (10.31.15) --

atati yad bhavan ahni kananam

trutir yugayate tvam apashyatam |

kutila-kuntalam shri-mukham ca te

jada udikshitam pakshma-krit drisham ||211||

 

yatha va --

brahma-ratri-tatir apy agha-shatro

sa kshanardhavad agat tava sange |

ha kshanardham api vallavikanam

brahma-ratri-tativad virahe’bhut ||212||

 

(63) venu-madhuryam, yatha tatraiva (10.33.15) –

savanashas tad-upadharya sureshah

shakra-sharva-parameshthi-purogah |

kavaya anata-kandhara-cittah

kashmalam yayur anishcita-tattvah ||213||

 

yatha va vidagdha-madhave (1.26) --

rundhann ambu-bhritash camatkriti-param kurvan muhus tumburum

dhyanad antarayan sanandana-mukhan vismerayan vedhasam |

autsukyavalibhir balim catulayan bhogindram aghurnayan

bhindann anda-kataha-bhittim abhito babhrama vamshi-dhvanih ||214||

 

(64) rupa-madhuryam, yatha tritiye (3.2.12)

yan martya-lilaupayikam sva-yoga-

maya-balam darshayata grihitam |

vismapanam svasya ca saubhagarddheh

param padam bhushana-bhushanangam ||215||

 

shri-dashame ca (10.29.40) --

ka stry anga te kala-padayata-murcchitena

sammohita 'ryapadavim na calet trilokyam |

trailokya-saubhagam idam ca nirikshya rupam

yad go-dvija-druma-mrigan pulakany abibhrat ||216||

 

yatha va, lalita-madhave (8.34) --

aparikalita-purvah kash camatkara-kari

sphurati mama gariyan esha madhurya-purah |

ayam aham api hanta prekshya yam lubdha-cetah

sarabhasam upabhoktum kamaye radhikeva ||217||

 

samasta-vividhashcarya-kalyana-guna-varidheh |

gunanam iha krishnasya din-matram upadarshitam ||218||

 

yatha ca shri-dashame (10.14.7) –

gunatmanas te 'pi gunan vimatum

hitavatirnasya ka ishire 'sya |

kalena yair va vimitah sukalpair

bhu-pamshavah khe mihika dyubhasah ||219||

 

nitya-guno vanamali, yad api shikhamanir ashesha-netrinam |

bhaktapekshikam asya, trividhatvam likhyate tad api ||220||

harih purnatamah purnatarah purna iti tridha |

shreshtha-madhyadibhih shabdair natye yah paripathyate ||221||

prakashitakhila-gunah smritah purnatamo budhaih |

asarva-vyanjakah purnatarah purno 'lpa-darshakah ||222||

krishnasya purnatamata vyaktabhud gokulantare |

purnata purnatarata dvaraka-mathuradishu ||223||

 

sa punash caturvidhah syad dhirodattash ca dhira-lalitash ca |

dhira-prashanta-nama tathaiva dhiroddhatah kathitah ||224||

bahuvidha-guna-kriyanam aspada-bhutasya padmanabhasya |

tat-tal-lila-bhedad virudhyate na hi catur-vidhah ||225||

 

tatra dhirodattah –

gambhiro vinayi kshanta karunah sudridha-vratah |

akatthano gudha-garvo dhirodattah su-sattva-bhrit ||226||

 

yatha –

viram-manya-mada-prahari-hasitam dhaureyam artoddhritau

nirvyudha-vratam unnata-kshiti-dharoddharena dhirakritim |

mayy uccaih krita-kilbishe’pi madhuram stutya muhur yantritam

prekshya tvam mama durvitarkya-hridayam dhir gish ca na spandate ||227||

 

gambhiratvadi-samanya-guna yad iha kirtitah |

tad eteshu tad-adhikya-pratipadana-hetave ||228||

idam hi ttatvam purvaih proktam raghudvahe |

tat-tad-bhaktanusarena tatha krishne vilokyate ||229||

 

dhira-lalitah --

vidagdho nava-tarunyah parihasa-visharadah |

nishcinto dhira-lalitah syat prayah preyasi-vashah ||230||

 

yatha --

vaca sucita-sharvari-rati-kala-pragalbhyaya radhikam

vrida-kuncita-locanam viracayann agre sakhinam asau |

tad-vaksho-ruha-citra-keli-makari-panditya-param gatah

kaishoram saphali-karoti kalayan kunje viharam harih ||231||

 

govinde prakatam dhira-lalitatvam pradarshyate |

udaharanti natya-jnah prayo’tra makara-dhvajam ||232||

 

dhira-shantah –

shama-prakritikah klesha-sahanash ca vivecakah |

vinayadi-gunopeto dhira-shanta udiryate ||233||

 

yatha –

vinaya-madhura-murtir manthara-snigdha-taro

vacana-patima-bhangi-sucitashesha-nitih |

abhidadhad iha dharmam dharma-putropakanthe

dvija-patir iva sakshat prekshyate kamsa-vairi ||234||

 

yudhishthiradiko dhirair dhira-shantah prakirtitah ||235||

 

dhiroddhatah –

matsaryavan ahankari mayavi roshanash calah |

vikatthanash ca vidvadbhir dhiroddhata udahritah ||236||

 

yatha –

ah papin yavanendra dardura punar vyaghutya sadyas tvaya

vasah kutracid andha-kupa-kuhara-krode’dya nirmiyatam |

helottanita-drishti-matra-bhasita-brahmandandah puro

jagarmi tvad-upagrahaya bhujagah krishno’tra krishnabhidhah ||237||

 

dhiroddhatas tu vidvadbhir bhimasenadir ucyate ||238||

matsaryadyah pratiyante doshatvena yad apy ami |

lila-vishesha-shalitvan nirdoshe’tre gunah smritah ||239||

 

yatha va –

ambho-bhara-bhara-pranamra-jalada-bhrantim vitanvann asau

ghoradambara-dambarah suvikutam utkshipya hastargalam |

durvarah para-varanah svayam aham labdho’smi krishnah puro

re shridama-kurangasangara-bhuvo bhangam tvam angikuru ||240||

 

mitho virodhino’py atra kecin nigadita gunah |

harau nirankushaishvaryat ko’pi na syad asambhavah ||241||

 

tatha ca kaurme –

asthulash canush caiva sthulo’nush caiva sarvatah |

avarnah sarvatah proktah shyamo raktanta-locanah |

aishvarya-yogad bhagavan viruddhartho’bhidhiyate ||242||

tathapi doshah parame naivaharyah kathancana |

guna viruddha apy ete samaharyah samantatah ||243||

 

mahavarahe ca –

sarve nityah shashvatash ca dehas tasya paratmanah |

hanopadana-rahita naiva prakritijah kvacit ||244||

paramananda-sandoha jnana-matrash ca sarvatah |

sarve sarva-gunaih purnah sarva-dosha-vivarjitah ||245||

 

vaishnava-tantre’pi –

ashtadasha-maha-doshai rahita bhagavat-tanuh |

sarvaishvaryamayi satya-vijnanananda-rupini ||246||

 

ashtadasha-maha-doshah, yatha vishnu-yamale –

mohas tandra bhramo ruksha-rasata kama ulbanah |

lolata mada-matsarye himsa kheda-parishramau ||247||

asatyam krodha akanksha ashanka vishva-vibhramah |

vishamatvam parapeksha dosha ashtadashoditah ||248||

 

ittham sarvavatarebhyas tato’py atravatarinah |

vrajendra-nandane sushthu madhurya-bhara iritah ||249||

 

tatha ca brahma-samhitayam adi-purusha-rahasye (5.59) –

yasyaika-nishvasita-kalam athavalambya

jivanti loma-bilaja jagad-anda-nathah |

vishnur mahan sa iha yasya kala-vishesho

govindam adi-purusham tam aham bhajami ||250||

 

athashtav anukirtyante sad-gunatvena vishrutah |

mangalalankriya-rupah sattva-bhedas tu paurushah ||251||

shobha vilaso madhuryam mangalyam sthairya-tejasi |

lalitaudaryam ity ete sattva-bhedas tu paurushah ||252||

 

tatra shobha –

nice dayadhike spardha shauryotsahau ca dakshata |

satyam ca vyaktim ayati yatra shobheti tam viduh ||253||

 

yatha –

svarga-dhvamsam vidhitsur vraja-bhuvi kadanam sushthu vikshyativrishtya

nican alocya pashcan namuci-ripu-mukhanudha-karunya-vicih |

aprekshya svena tulyam kam api nija-rusham atra paryapti-patram

bandhun anandayishyann udaharatu harih satya-sandho mahadrim ||254||

 

vilasah –

vrishabhasyeva gambhira gatir dhiram ca vikshanam |

sa-smitam ca vaco yatra sa vilasa itiryate ||255||

 

yatha –

malla-shrenyam avinayavatim mantharam nyasya drishtim

vyadhunvano dvipa iva bhuvam vikramadambarena |

vag-arambhe smita-parimalaih kshalayan manca-kaksham

tunge ranga-sthala-parisare sarasakshah sasara ||256||

 

madhuryam –

tan madhuryam bhaved yatra ceshtadeh sprihaniyata ||257||

 

yatha –

varam adhyasinas tata-bhuvam avashtambha-rucibhih

kadambaih pralambam pravalita-vilambam viracayan |

prapannayam agre mihira-duhitus tirtha-padavim

kurangi-netrayam madhu-ripur apangam vikirati ||258||

 

mangalyam –

mangalyam jagatam eva vishvasaspadata mata ||259||

 

yatha –

anyayyam na harav iti vyapagata-dvarargala danava

rakshi krishna iti pramattam abhitah kridasu raktah surah |

sakshi vetti sa bhaktim ity avanata-vratash ca cintojjhitah

ke vishvambhara na tvad-anghri-yugale vishrambhitam bhejire ||260||

 

sthairyam –

vyavasayad acalanam sthairyam vighnakulad api ||261||

 

yatha –

pratikule’pi sa-shule, shive shivayam niramshukayam ca |

vyalunad eva mukundo vindhyavali-nandanasya bhujan ||262||

 

tejah –

sarva-cittavagahitvam tejah sadbhir udiryate ||263||

 

yatha shri-dashame (10.43.17) –

mallanam ashanir nrinam naravarah strinam smaro murtiman

gopanam svajano’satam kshitirbhujam shasta sva-pitroh shishuh |

mrityur bhoja-pater virad avidusham tattvam param yoginam

vrishninam paradevateti vidito rangah gatah sagrajah ||264||

 

yatha --

tejo budhair avajnader asahishnutvam ucyate ||265||

 

yatha –

akrushte prakatam didandayishuna candena ranga-sthale

nande canakadundubhau ca puratah kamsena vishva-druha |

drishtim tatra surari-mrityu-kulata-samparka-dutim kshipan

mancasyopari sancukurdishur asau pashyacyutah prancati ||266||

 

lalitam –

shringara-pracura ceshta yatra tam lalitam viduh ||267||

 

yatha—

vidhatte radhayah kuca-mukulayoh keli-makarim

karena vyagratma sarabhasam asavyena rasikah |

arishte satopam katu ruvati savyena vihasann

udancad-romancam racayati ca krishnah parikaram ||268||

 

audaryam –

atmady-arpana-karitvam audaryam iti kirtyate ||269||

 

yatha—

vadanyah ko bhaved atra vadanyah purushottamat |

akincanaya yenatma nirgunayapi diyate ||270||

 

samanya nayaka-gunah sthiratadya yad apy ami |

tathapi purvatah kincid visheshat punar iritah ||271||

 

athasya sahayah –

asya gargadayo dharme yuyudhanadayo yudhi |

uddhavadyas tatha mantre sahayah parikirtitah ||272||

 

atha krishna-bhaktah –

tad-bhava-bhavita-svantah krishna-bhakta itiritah ||273||

yo satya-vakya ity adya hriman ity antima gunah |

proktah krishne’sya bhakteshu te vijneya manishibhih ||274||

te sadhakash ca siddhash ca dvi-vidhah parikirtitah ||275||

 

tatra sadhakah –

utpanna-ratayah samyan nairvighnyam anupagatah |

krishna-sakshat-kritau yogyah sadhakah parikirtitah ||276||

 

yathaikadashe (11.2.46) –

ishvare tad-adhineshu balisheshu dvishatsu ca |

prema-maitri-kripopeksha yah karoti sa madhyamah ||277||

 

yatha va –

siktapy ashru-jalotkarena bhagavad-varta-nadi-janmana

tishthaty eva bhavagni-hetir iti te dhimann alam cintaya |

hrid-vyomany amrita-spriha-hara-kripa-vrishteh sphutam lakshate

nedishtah prithu-roma-tandava-bharat krishnambudhasyodgamah ||278||

 

bilvamangala-tulya ye sadhakas te prakirtitah ||279||

 

atha siddhah –

avijnatakhila-kleshah sada krishnashrita-kriyah |

siddhah syuh santata-prema-saukhyasvada-parayanah ||280||

samprapta-siddhayah siddha nitya-siddhash ca te tridha ||281||

 

tatra samprapta-siddhayah –

sadhanaih kripaya casya dvidha samprapta-siddhayah ||282||

 

tatra sadhana-siddhah, yatha tritiye (3.15.25) –

yac ca vrajanty animisham rishabhanuvrittya

dure yama hy upari nah sprihaniya-shilah |

bhartur mithah su-yashasah kathananuraga-

vaiklavya-bashpa-kalaya pulaki-kritangah ||283||

 

yatha va –

ye bhakti-prabhavishnuta-kavalita-kleshormayah kurvate

drik-pate’pi ghrinam krita-pranatishu prayena mokshadishu |

tan prema-prasarotsava-stavakita-svantan pramodashrubhir

nirdhautasya-tatan muhuh pulakino dhanyan namaskurmahe ||284||

 

markandeyadayah proktah sadhanaih prapta-siddhayah ||285||

 

atha kripa-siddhah, yatha shri-dashame (10.23.42-43) –

nasam dvijati-samskaro na nivaso gurav api |

na tapo natma-mimamsa na shaucam na kriyah shubhah ||286||

athapi hy uttamahshloke krishne yogeshvareshvare |

bhaktir dridha na casmakam samskaradimatam api ||287||

 

yatha va –

na kacid abhavad guror bhajana-yantrane’bhijnata

na sadhana-vidhau ca te shrama-lavasya gandho’py abhut |

gato’si caritarthatam paramahamsa-mrigya-shriya

mukunda-pada-padmayoh pranaya-sidhuno dharaya ||288||

 

kripa-siddha yajna-patni-vairocani-shukadayah ||289||

 

atha nitya-siddhah –

atma-koti-gunam krishne premanam paramam gatah |

nityananda-gunah sarve nitya-siddha mukundavat ||290||

 

yatha padme shri-bhagavat-satyabhama-devi-samvade –

atha brahmadi-devanam tatha prarthanaya bhuvah |

agato’ham ganah sarve jatas te’pi maya saha ||291||

ete hi yadavah sarve mad-gana eva bhamini |

sarvada mat-priya devi mat-tulya-guna-shalinah ||292||

 

tatha ca shri-dashame (10.14.32) –

aho bhagyam aho bhagyam nanda-gopa-vrajaukasam |

yan-mitram paramanandam purnam brahma sanatanam ||293||

 

tatraiva (10.26.13) –

dustyajash canurago’smin sarvesham no vrajaukasam |

nanda te tanaye’smasu tasyapy autpattikah katham ||294||

 

sanatanam mitram iti tasyapy autpattikah katham |

sneho’smasv iti caitesham nitya-preshthatvam agatam ||295||

ity atah kathita nitya-priya yadava-vallavah |

esham laukikavac-ceshta lila mura-ripor iva ||296||

 

tatha hi padmottara-khande –

yatha saumitri-bharatau yatha sankarshanadayah |

tatha tenaiva jayante nija-lokad yadricchaya ||297||

punas tenaiva gacchanti tat-padam shashvatam param |

na karma-bandhanam janma vaishnavanam ca vidyate ||298||

 

ye proktah panca-pancashat kramat kamsaripor gunah |

te canye capi siddheshu siddhidatvadayo matah ||299||

bhaktas tu kirtitah shantas tatha dasa-sutadayah |

sakhayo guru-vargash ca preyasyash ceti pancadha || ||

 

atha uddipanah --

uddipanas tu te prokta bhavam uddipayanti ye |

te tu shri-krishna-candrasya gunash ceshtah prasadhanam ||301||

smitanga-saurabhe vamsha-shringa-nupura-kambavah |

padanka-kshetra-tulasi-bhakta-tad-vasaradayah ||302||

 

tatra gunah –

gunas tu trividhah proktah kaya-van-manasashrayah ||303||

 

tatra kayikah –

vayah-saundarya-rupani kayikamridutadayah ||304||

gunah svarupam evasya kayikadya yadapy ami |

bhedam svikritya varnyante tathapy uddipana iti ||305||

atas tasya svarupasya syad alambanataiva hi |

uddipanatvam eva syad bhushanades tu kevalam ||306||

esham alambanatvam ca tathoddipanatapi ca ||307||

 

tatra vayah –

vayah kaumara-pauganda-kaishoram iti tat tridha ||308||

kaumaram pancamabdantam paugandam dashamavadhi |

a-shodashac ca kaishoram yauvanam syat tatah param ||309||

aucityat tatra kaumaram vaktavyam vatsale rase |

paugandam preyasi tat-tat-kheladi-yogatah ||310||

shraishthyam ujjvala evasya kaishorasya tathapy adah |

prayah sarva-rasaucityad atrodahriyate kramat ||311||

adyam madhyam tatha shesham kaishoram trividham bhavet ||312||

 

tatra adyam –

varnasyojjvalata kapi netrante caruna-cchavih |

romavali-prakatata kaishore prathame sati ||313||

 

tatha –

harati shitima ko’py anganam mahendra-mani-shriyam

pravishati drishor ante kantir manag iva lohini |

sakhi tanu- ruham rajih sukshma darasya virohate

sphurati sushama navyedanim tanau vana-malinah ||314||

 

vaijayanti-shikhandadi-nata-pravara-veshata |

vamshi-madhurima vastra-shobha catra paricchadah ||315||

 

yatha shri-dashame (10.21.5) --

barhapidam nata-vara-vapuh karnayoh karnikaram

bibhrad-vasah kanaka-kapisham vaijayantim ca malam |

randhran venor adhara-sudhaya purayan gopa-vrindair

vrindaranyam sva-pada-ramanam pravishad gita-kirtih ||316||

 

kharatatra nakhagranam dhanur andolita bhruvoh |

radanam ranjanam raga-curnair ity adi ceshtitam ||317||

 

yatha—

navam dhanur ivatanor natad-agha-dvishor bhru-yugam

sharalir iva shanita nakhara-rajir agre khara |

virajati sharirini rucira-danta-lekharuna

na ka sakhi samikshanad yuvatir asya vitrasyati ||318||

 

tan-mohanata, yatha –

kartum mugdhah svayam acatuna na kshamante’bhiyogam

na vyadatum kvacid api jane vaktram apy utsahante |

drishtva tas te nava-madhurima-smeratam madhavartah

sva-pranebhyas trayam udasrijann adya toyanjalinam ||319||

 

atha madhyamam –

uru-dvayasya bahvosh ca kapi shrir urasas tatha |

murter madhurimadyam ca kaishore sati madhyame ||320||

 

yatha –

sprihayati kari-shunda-dandanayoru-yugmam

garuda-mani-kavati-sakhyam icchaty urash ca |

bhuja-yugam api dhitsaty argalavarga-nindam

abhinava-tarunimnah prakrame keshavasya ||321||

 

mukham smita-vilasadhyam vibhramottarale drishau |

tri-jagan-mohanam gitam ity adir iha madhuri ||322||

 

yatha –

ananga-naya-caturi-paricayottarange drishau

mukhambujam udancita-smita-vilasa-ramyadharam |

acancala-kulangana-vrata-vidambi-sangitakam

hares tarunimankure sphurati madhuri kapy abhut ||323||

 

vaidagdhi-sara-vistarah kunja-keli-mahotsavah |

arambho rasa-lilader iha ceshtadi-saushthavam ||324||

 

yatha –

vyaktalakta-padaih kvacit pariluthat-pinchavatamsaih kvacit

talpair vicyuta-kancibhih kvacid asau vyakirna-kunjotkara |

prodyan-mandala-bandha-tandava-ghatalakshmollasat-saikata

govindasya vilasa-vrindam adhikam vrindatavi shamsati ||325||

 

tan-mohanata, yatha –

viduran maragnim hridaya-ravi-kante prakatayann

udasyan dharmendum vidadhad abhito raga-patalam |

katham ha nas tranam sakhi mukulayan bodha-kumudam

tarasvi krishnababhre madhurima-bhararko’bhyudayate ||326||

 

atha shesham –

purvato’py adhikotkarsham badham angani bibhrati |

tri-vali-vyaktir ity adyam kaishore carame sati ||327||

 

yatha –

marakata-girer ganda-grava-prabha-hara-rakshasam

shata-makha-mani-stambharambha-pramathi-bhuja-dvayam |

tanu-taranija-vici-cchaya-vidambi-bali-trayam

madana-kadali-sadhishthorum smaramy asurantakam ||328||

 

tan-madhuryam, yatha –

dashardha-shara-madhuri-damana-dakshayanga-shriya

vidhunita-vadhu-dhritim varakala-vilasaspadam |

drig-ancala-camatkriti-kshapita-khanjarita-dyutim

sphurat-tarunimodgamam taruni pashya pitambaram ||329||

 

idam eva hareh prajnair nava-yauvanam ucyate ||330||

atra gokula-devinam bhava-sarvasva-shalita |

abhuta-purva-kandarpa-tantra-lilotsavadayah ||331||

 

yatha –

kantabhih kalahayate kvacid ayam kandarpa-lekhan kvacit

kirair arpayati kvacid vitanute kridabhisarodyamam |

sakhya bhedayati kvacit smara-kala-shadgunyavan ihate

sandhim kvapy anushasti kunja-nripatih shringara-rajyottamam ||332||

 

tan-mohanata, yatha –

karnakarni sakhi-janena vijane duti-stuti-prakriya

patyur vancana-caturi gunanika kunda-prayan nishi |

vadhiryam guru-vaci venu-virutav utkarnateti vratan

kaishorena tavadya krishna guruna gauri-ganah pathyate ||333||

 

netuh svarupam evoktam kaishoram iha yadyapi |

nanakriti-prakatanat tathapy uddipanam matam ||334||

balye’pi nava-tarunya-prakatyam kvacit |

tan natirasa-vahitvan na rasajnair udahritam ||335||

 

atha saundaryam –

bhavet saundaryam anganam sannivesho yathocitam ||336||

 

yatha –

mukham te dirghaksham marakata-tati-pivaram uro

bhuja-dvandvam stambha-dyuti-suvalitam parshva-yugalam |

parikshino madhyah prathima-lahari-hari jaghanam

na kasyah kamsare harati hridayam pankaja-drishah ||337||

 

atha rupam –

vibhushanam vibhushyam syad yena tad rupam ucyate ||338||

 

yatha –

krishnasya mandana-tatir mani-kundaladya

nitanga-sangatim alankritaye varangi |

shakta babhuva na manag api tad-vidhane

sa pratyuta svayam analpam alankritasit ||339||

 

atha mriduta –

mriduta komalasyapi samsparshasahatocyate ||340||

 

yatha –

ahaha navambuda-kanter amushya sukumarata kumarasya |

api nava-pallava-sangad angany aparajya shiryanti ||341||

 

ye nayaka-prakarane vacika manasas tatha |

gunah proktanta evatra jneya uddipana budhah ||342||

 

ceshta –

ceshta rasadi-lilah syus tatha dushta-vadhadayah ||343||

 

tatra raso, yatha –

nrityad-gopa-nitambini-krita-parirambhasya rambhadibhir

girvanibhir ananga-ranga-vivasham sandrishyamana-shriyah |

krida-tandava-panditasya paritah shri-pundarikaksha te

rasarambha-rasarthino madhurima cetamsi nah karshati ||344||

 

dushta-vadho, yatha lalita-madhave (9.50) --

shambhur vrisham nayati mandara-kandarantar

mlanah salilam api yatra shiro dhunane |

ah kautukam kalaya keli-lavad arishtam

tam dushta-pungavam asau harir unmamatha ||345||

 

atha prasadhanam --

kathitam vasanakalpa-mandanadyam prasadhanam ||346||

 

tatra vasanam –

navarka-rashmi-kashmira-haritaladi-sannibham |

yugam catushkam bhuyishtham vasanam tri-vidham hareh ||347||

 

tatra yugam –

paridhanam sa-samvyanam yuga-rupam udiritam ||348||

 

yatha stavavalyam mukundashtake (3) –

kanaka-nivaha-shobhanandi pitam nitambe

tad-upari navaraktam vastram ittham dadhanah |

priyam iva kila varnam raga-yuktam priyayah

pranayatu mama netrabhishta-purtim mukundah ||349||

 

catushkam –

catushkam kancukoshnisha-tunda-bandhantariyakam ||350||

 

yatha –

smerasyah parihita-patalambara-shrish

channangah purata-rucoru-kancakena |

ushnisham dadhad arunam dhatim ca citrah

kamsarir vahati mahotsave mudam nah ||351||

 

bhuyishtham –

khanditakhanditam bhuri nata-vesha-kriyocitam |

aneka-varnam vasanam bhuyishtham kathitam budhaih ||352||

 

yatha –

akhandita-vikhanditaih sita-pishanga-nilarunaih

pataih krita-yathocita-prakata-sanniveshojjvalah |

ayam karabha-rat-prabhah pracura-ranga-shringaritah

karoti karabhoru me ghana-rucir mudam madhavah ||353||

 

atha akalpah –

kesha-bandhanam alepo mala-citra-visheshakah |

tambula-keli-padmadir akalpah parikirtitah ||354||

syaj jutah kavari cuda veni ca kaca-bandhanam |

pandurah karburah pita ity alepas tridha matah ||355||

mala tridha vaijayanti ratna-mala vana-srajah |

asya vaikakshakapida-pralambadya bhida matah ||356||

makari-patra-bhangadhyam citram pita-sitarunam |

tatha visheshako’pi syad anyad uhyam svayam budhaih ||357||

 

yatha –

tambula-sphurad-ananendur amalam dhammillam ullasayan

bhakti-ccheda-lasat-sughrishta-ghusrinalepa-shriya peshalah |

tungorah-sthala-pingala-srag alika-bhrajishnu-patrangulih

shyamanga-dyutir adya me sakhi drishor dugdhe mudam madhavah ||358||

 

atha mandanam –

kiritam kundale harash catushki valayormayah |

keyura-nupuradyam ca ratna-mandanam ucyate ||359||

 

yatha –

kanci citra mukutam atulam kundale hari-hire

haras taro valayam amalam candra-carush catushki |

ramya cormir madhurima-pure nupure cety agharer

angair evabharana-patali bhushita dogdhi bhusham ||360||

 

kusumadi-kritam cedam vanya-mandanam iritam |

dhatu-klptam tilakam patra-bhanga-latadikam ||361||

 

atha smitam, yatha krishna-karnamrite (99) --

akhanda-nirvana-rasa-pravahair

vikhanditashesha-rasantarani |

ayantritodvanta-sudharnavani

jayanti shitani tava smitani ||362||

 

atha anga-saurabham, yatha –

parimala-sarid esha yad vahanti samantat

pulakayati vapur nah kapy apurva muninam |

madhu-ripur uparage tad-vinodaya manye

kuru-bhuvam anavadyamoda-sindhur vivesha ||363||

 

atha vamshah –

dhyanam balat paramahamsa-kulasya bhindan

nindan sudha-madhurimanam adhira-dharma |

kandarpa-shasana-dhuram muhur esha shamsan

vamshi-dhvanir jayati kamsa-nisudanasya ||364||

 

esha tridha bhaved venu-murali-vamshikety api ||365||

 

tatra venuh –

parikakhyo bhaved venur dvadashanguler dairghya-bhak ||366||

 

murali –

hasta-dvayam itayama mukha-randhra-samanvita |

catuh-svara-cchidra-yukta murali caru-nadina ||367||

 

vamshi –

ardhangulantaronmanam taradi-vivarashtakam |

tatah sardhangulad yatra mukha-randhram tathangulam ||368||

shiro vedangulam puccham try-angulam sa tu vamshika |

nava-randhra smrita sapta-dashangula-mita budhaih ||369||

dashangulantara syac cet sa tara-mukha-randhrayoh |

mahanandeti vyakhyata tatha sammohiniti ca ||370||

bhavet suryantara sa cet tata akarshini mata |

anandini tada vamshi bhaved indrantara yadi ||371||

gopanam vallabha seyam vamshuliti ca vishruta |

kraman manimayi haimi vainaviti tridha ca sa ||372||

 

atha shringam –

shringam tu gavalam hema-nibaddhagrima-pashcimam |

ratna-jala-sphuran-madhyam mandra-ghoshabhidham smritam ||373||

 

yatha –

taravali venu-bhujangamena

taravalila-garalena dashta |

vishanika-nada-payo nipiya

vishani kamam dvi-guni-cakara ||374||

 

atha nupuram, yatha –

agha-mardanasya sakhi nupura-dhvanim

nishamayya sambhrita-gabhira-sambhrama |

aham ikshanottaralitapi nabhavam

bahir adya hanta guravah purah sthitah ||375||

 

atha kambuh –

kambus tu dakshinavartah pancajanyatayocyate ||376||

 

yatha –

amara-ripu-vadhuti-bhruna-hatya-vilasi

tridiva-pura-purandhri-vrinda-nandikaro’yam |

bhramati bhuvana-madhye madhavadhmata-dhamnah

krita-pulaka-kadambah kambu-rajasya nadah ||377||

 

atha padankah, yatha shri-dashame (10.38.26) –

tad-darshanahlada-vivriddha-sambhramah

premnordhva-romashru-kalakulekshanah |

rathad avaskandya sa teshv aceshtata

prabhor amuny anghri-rajamsy aho iti ||378||

 

yatha va –

kalayata harir adhvana sakhayah

sphutam amuna yamuna-tatim ayasit |

harati pada-tatir yad-akshini me

dhvaja-kulishakusha-pankajankiteyam ||379||

 

atha kshetram, yatha –

hari-keli-bhuvam vilokanam

bata dure’stu sudurlabha-shriyam |

mathurety api karna-paddhatim

pravishan nama mano dhinoti nah ||380||

 

atha tulasi, yatha bilvamangale8 --

ayi pankaja-netra-mauli-male

tulasi-manjari kincid arthayami |

avabodhaya partha-sarathes tvam

caranabja-sharanabhilashinam mam ||381||

 

atha bhakto, yatha caturthe (4.12.21) –

vijnaya tav uttama-gaya-kinkarav

abhyutthitah sadhvasa-vismrita-kramah |

nanama namani grinan madhu-dvishah

parshat-pradhanav iti samhatanjalih ||382||

 

yatha va –

subala bhuja-bhujangam nyasya tunge tavamse

smita-vilasad-apangah prangane bhrajamanah |

nayana-yugam asincad yah sudha-vicibhir nah

kathaya sa dayitas te kvayam aste vayasyah ||383||

 

atha tad-vasaro, yatha –

adbhuta bahavah santu bhagavat-parva-vasarah |

amodayati mam dhanya krishna-bhadrapadashtami ||384||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau dakshina-vibhage

bhakti-rasa-samanya-nirupane vibhava-lahari prathama |

2.2

anubhavakhya dvitiya-lahari

 

anubhavas tu citta-stha-bhavanam avabodhakah |

te bahir vikriya prayah prokta udbhasvarakhyaya ||1||

nrityam viluthitam gitam kroshanam tanu-motanam |

hunkaro jrimbhanam shvasa-bhuma lokanapekshita |

lala-sravo’töahasash ca ghurna-hikkadayo’pi ca ||2||

te shitah kshepanash ceti yatharthakhya dvidhoditah |

shitah syur gita-jrimbhadya nrityadyah kshepanabhidhah ||3||

 

tatra nrityam, yatha –

murali-khurali-sudha-kiram

hari-vaktrendum avekshya kampitah |

ganane saganesha-dindima-

dhvanibhis tandavam ashrito harah ||4||

 

viluöhitam, yatha tritiye (3.1.32)

kaccid budhah svasty-anamiva aste

shvaphalka-putro bhagavat-prapannah |

yah krishna-padankita-marga-pamsushv

aceshöata prema-vibhinna-dhairyah ||5||

 

yatha va –

navanuragena tavavashangi

vana-srag-amodam avapya matta |

vrajangane sa kaöhine luöhanti

gatram sugatri vranayancakara ||6||

 

gitam, yatha –

raga-dambara-karambita-cetah

kurvati tava navam guna-ganam |

gokulendra kurute jalatam sa

radhikadya-drishadam suhridam ca ||7||

 

kroshanam, yatha –

hari-kirtana-jata-vikriyah

sa vicukrosha tathadya naradah |

aciran nara-simha-shankaya

danuja yena dhrita vililyire ||8||

 

yatha va –

urarikrita-kakur akula

karariva vraja-raja-nanda |

murali-tarali-kritantara

muhur akroshad ihadya sundari ||9||

 

tanu-mocanam, yatha –

krishna-namani mudopavinite

prinite manasi vainiko munih |

udbhaöam kim api moöayan

vapus troöayaty akhila-yajna-sutrakam ||10||

 

hunkaro, yatha –

vainava-dhvanibhir udbhramad-dhiyah

shankarasya divi hunkriti-svanah |

dhvamsayann api muhuh sa danavam

sadhu-vrindam akarot sada navam ||11||

 

jrimbhanam, yatha –

vistrita-kumuda-vane’sminn

udayati purne kalanidhau puratah |

tava padmini mukha-padmam

bhajate jrimbham aho citram ||12||

 

shvasa-bhuma, yatha –

upasthite citra-paöambudagame

vivriddha-trishna lalitakhya-cataki |

nihshvasa-jhanjha-marutapavahitam

krishnambudakaram avekshya cukshubhe ||13||

 

lokanapekshita, yatha shri-dashame (10.23.41) --

aho pashyata narinam api krishne jagad-gurau |

duranta-bhavam yo’vidhyan mrityupashan grihabhidhan ||14||

 

yatha va padyavalyam (73) –

parivadatu jano yatha tatha va

nanu mukharo na vayam vicarayamah

hari-rasa-madira madatimatta

bhuvi viluöhama naöama nirvishama ||15||

 

lala-sravo, yatha –

shanke prema-bhujangena dashöah kashöam gato munih |

nishcalasya yad etasya lala sravati vaktratah ||16||

 

aööahasah –

hasad bhinno’ööahaso’yam citta-vikshepa-sambhavah ||17||

 

yatha –

shanke ciram keshava-kinkarasya

cetas taöe bhakti-lata praphulla |

yenadhi-tunda-sthalam aööahasa-

prasuna-punjash caöulam skhalanti ||18||

 

ghurna, yatha –

dhruvam agharipur adadhati vatyam

nanu murali tvayi phutkriti-cchalena |

kim ayam itaratha dhvanir vighurnanam

sakhi tava ghurnayati vrajambujakshih ||19||

 

hikka, yatha –

na putri racayaushadham visrija romam atyuddhatam

mudha priya-sakhim prati tvam ashivam kim ashankase |

hari-pranaya-vikriyakulataya bruvana muhur

varakshi harir ity asau vitanute’dya hikka-bharam ||20||

 

vapur utphullataraktodgamadyah syuh pare’pi ye |

ativa-viralatvat te naivatra parikirtitah ||21||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau dakshina-vibhage

bhakti-rasa-samanya-nirupane’nubhava-lahari dvitiya |

 

2.3

sattvikakhya tritiya-lahari

 

krishna-sambandhibhih sakshat kincid va vyvadhanatah |

bhavaish cittam ihakrantam sattvam ity ucyate budhaih ||1||

sattvad asmat samutpanna ye ye bhavas te tu sattvikah |

snigdha digdhas tatha ruksha ity ami trividha matah ||2||

 

tatra snigdhah --

snigdhas tu sattvika mukhya gaunash ceti dvidha matah ||3||

 

tatra mukhyah --

akraman mukhyaya ratya mukhyah syuh sattvika ami |

vijneyah krishna-sambandhah sakshad evatra suribhih ||4||

 

yatha –

kundair mukundaya muda srijanti

srajam varam kunda-vidambi-danti |

babhuva gandharva-rasena venor

gandharvika spandana-shunya-gatri ||5||

 

mukhyah stambho’yam ittham te jneyah svedadayo’pi ca ||6||

 

atha gaunah –

ratyakramanatah prokta gaunas te gauna-bhutaya |

atra krishnasya sambandhah syat kincid vyavadhanatah ||7||

 

yatha –

sva-vilocana-catakambude

puri nite purushottame pura |

atitamra-mukhi sagadgadam

nripam akroshati gokuleshvari ||8||

          imau gaunau vaivarnya-svara-bhedau |

 

atha digdhah –

rati-dvaya-vinabhutair bhavair manasa akramat |

jane jata-ratau digdhas te ced raty-anugaminah ||9||

 

yatha –

putanam iha nishamya nishayam

sa nishanta-luöhad-udbhaöa-gatrim |

kampitanga-latika vraja-rajni

putram akula-matir vicinoti ||10||

 

kampo raty-anugamitvad asau digdha itiryate ||11||

 

rukshah –

madhurashcarya-tad-vartotpannair mud-vismayadibhih |

jata bhaktopame ruksha rati-shunye jane kvacit ||12||

 

yatha –

bhogaika-sadhana-jusha rati-gandha-shunyam

svam ceshöaya hridayam atra vivrinvato’pi |

ullasinah sapadi madhava-keli-gitais

tasyangam utpulakitam madhurais tadasit ||13||

 

ruksha esha romancah –

ruksho’yam rati-shunyatvad romancam kathito budhaih |

mumukshu-prabhrito purvam yo ratabhyasa iritah ||14||

cittam sattvibhavat prane nyasyaty atmanam udbhaöam |

pranas tu vikriyam gacchan deham vikshobhayaty alam |

tada stambhadayo bhava bhakta-dehe bhavanty ami ||15||

te stambha-sveda-romancah svara-bhedo’tha vepathuh |

vaivarnyam ashru pralaya ity ashöau sattvikah smritah ||16||

catvari kshmadi-bhutani prano jatv avalambate |

kadacit sva-pradhanah san dehe carati sarvatah ||17||

stambham bhumi-sthitah pranas tanoty ashru-jalashrayah |

tejasthah sveda-vaivarnye pralayam viyad-ashrayah ||18||

svastha eva kraman manda-madhya-tivratva-bheda-bhak |

romanca-kampa-vaivarnyany atra trini tanoty asau ||19||

bahir antash ca vikshobha-vidhayitvad atah sphuöam |

proktanubhavatamisham bhavata ca manishibhih ||20||

 

tatra stambhah –

stambho harsha-bhayashcarya-vishadamarsha-sambhavah |

tatra vag-adi-rahityam naishcalyam shunyatadayah ||21||

 

tatra harshad, yatha tritiye (3.2.14)

yasyanuraga-pluta-hasa-rasa-

lilavaloka-pratilabdha-manah |

vraja-striyo drigbhir anupravritta-

dhiyo 'vatasthuh kila kritya-sheshah ||22||

 

bhayad, yatha –

giri-sannibha-malla-cakra-ruddham

puratah prana-parardhatah parardhyam |

tanayam janani samikshya shushyan

nayana hanta babhuva nishcalangi ||23||

 

ashcaryad, yatha shri-dashame (10.13.56)

tato 'tikutukodvritya- stimitaikadashendriyah |

tad-dhamnabhud ajas tushnim pur-devy-antiva putrika ||24||

 

yatha va –

shishoh shyamasya pashyanti shailam abhramliham kare |

tatra citrarpitevasid goshöhi goshöha-nivasinam ||25||

 

vishadad, yatha –

baka-sodara-danavodare

puratah prekshya vishantam acyutam |

divishan-nikaro vishanëa-dhih

prakaöam citrapaöayate divi ||26||

 

amarshad, yatha –

kartum icchati mura-dvishe purah

patri-moksham akripe kripi-sute |

satvaro’pi ripu-nishkraye rusha

nishkriyah kshaëam abhut kapi-dhvajah ||27||

 

atha svedah –

svedo harsha-bhaya-krodhadi-jah kleda-karas tanoh ||28||

 

tatra harshad, yatha –

kim atra suryatapam akshipanti

mugdhakshi caturyam urikaroshi |

jnatam purah prekshya saroruhaksham

svinnasi bhinna kusumayudhena ||29||

 

bhayad, yatha –

kutukad abhimanyu-veshiëam

harim akrushya gira pragalbhaya |

viditakritir akulah kshaëad

ajani svinna-tanuh sa raktakah ||30||

 

krodhad, yatha –

yajnasya bhangad ativrishöi-kariëam

samikshya shakram sarusho garutmatah |

ghanoparishöad api tishöhatas tada

nipetur angad ghana-nira-bindavah ||31||

 

atha romancah –

romanco’yam kilashcarya-harshotsaha-bhayadijah |

romëam abhyudgamas tatra gatra-samsparshanadayah ||32||

 

tatra ashcaryad, yatha --

dimbhasya jrimbham bhajatas trilokim

vilokya vailakshyavati mukhantah |

babhuva goshöhendra-kuöumbiniyam

tanu-ruhaih kudmalitanga-yashöih ||33||

 

harshad, yatha shri-dashame (10.30.10) –

kim te kritam kshiti tapo bata keshavanghri-

sparshotsavotpulakitanga-ruhair vibhasi |

apy anghri-sambhava urukrama-vikramad va

aho varaha-vapushah parirambhaëena ||34||

 

utsahad, yatha –

shringam kelir aëarambhe raëayaty agha-mardane |

shridamno yoddhu-kamasya reme romancitam vapuh ||35||

 

bhayad, yatha –

vishva-rupa-dharam adbhutakritim

prekshya tatra purushottamam purah |

arjunah sapadi shushyad-ananah

shishriye vikaöa-kaëöakam tanum ||36||

 

atha svara-bhedah –

visada-vismayamarsha-harsha-bhity-adi-sambhavam |

vaisvaryam svara-bhedah syad esha gadgadikadikrit ||37||

 

tatra vishadad, yatha –

vraja-rajni rathat puro harim

svayam ity ardha-vishirëa-jalpaya |

hriyam eëadrisha gurav api

shlathayantya kila rodita sakhi ||38||

 

vismayad, yatha shri-dashame (10.13.64) –

shanair athotthaya vimrijya locane

mukundam udvikshya vinamra-kandharah |

kritanjalih prashrayavan samahitah

sa-vepathur gadgadayailatelaya ||39||

 

amarshad, yatha tatraiva (10.29.30) –

preshöham priyetaram iva pratibhashamaëam

krishëam tad-artha-vinivartita-sarva-kamah |

netre vimrijya ruditopahate sma kincit

samrambha-gadgada-giro’bruvatanuraktah ||40||

 

harshad, yatha tatraiva (10.39.56-57)

hrishyat-tanuruho bhava-pariklinnatma-locanah ||

gira gadgadayastaushit sattvam alambya satvatah |

praëamya murdhnavahitah kritanjali-puöah shanaih ||41||

 

bhiter, yatha –

tvayy arpitam vitara veëum iti pramadi

shrutva mad-iritam udirëa-vivarëa-bhavah |

turëam babhuva guru-gadgada-ruddha-kaëöhah

patri mukunda tad anena sa harito’sti ||42||

 

atha vepathuh –

vitrasamarsha-harshadyair vepathur gatra-laulya-krit ||43||

 

tatra vitrasena, yatha –

shankha-cudam adhirudha-vikramam

prekshya vistrita-bhujam jighrikshaya |

ha vrajendra-tanayeti-vadini

kampa-sampadam adhatta radhika ||44||

 

amarsheëa, yatha –

krishëadhikshepa-jatena vyakulo nakulambujah |

cakampe drag amarsheëa bhu-kampe girirad iva ||45||

 

harsheëa, yatha –

vihasasi katham hatashe pashya bhayenadya kampamanasmi |

cancalam upasidantam nivaraya vraja-pates tanayam ||46||

 

atha vaivarëyam –

vishada-rosha-bhity-ader vaivarëyam varëa-vikriya |

bhava-jnair atra malinya-karshyadyah parikirtitah ||47||

 

tatra vishadad, yatha –

shvetikritakhila-janam viraheëa tavadhuna |

gokulam krishëa devarsheh shvetadvipa-bhramam dadhe ||48||

 

roshad, yatha –

kamsa-shakram abhiyunjatah puro

vikshya kamsa-sahajanudayudhan |

shri-balasya sakhi tasya rushyatah

prodyad-indu-nibham ananam babhau ||49||

 

bhiter, yatha –

rakshite vraja-kule bakariëa

parvatam vara-mudasya lilaya |

kalima bala-ripor mukhe bhavann

ucivan manasi bhitim utthitam ||50||

 

vishade shvetima prokta dhausaryam kalima kvacit |

roshe tu raktima bhityam kalima kvapi shuklima ||51||

raktima lakshyate vyakto harshodreke’pi kutracit |

atrasarvatrikatvena naivasyodahritih krita ||52||

 

atha ashru –

harsha-rosha-vishadadyair ashru netre jalodgamah |

harshaje’shruëi shitatvam aushëyam roshadi-sambhave |

sarvatra nayana-kshobha-raga-sammarjanadayah ||53||

 

atra harsheëa, yatha --

govinda-prekshaëakshepi-bashpa-purabhivarshiëam |

uccair anindad anandam aravinda-vilocana ||54|

 

rosheëa, yatha hari-vamshe (2.66.24) –

tasyah susrava netrabhyam vari praëaya-kopajam |

kusheshaya-palashabhyam avashyaya-jalam yatha ||55||

 

yatha va –

bhimasya cedisha-vadham vidhitso

reje’shru-visravi rushoparaktam |

udyan-mukham vari-kaëavakirëam

sandhya-tvisha grastam ivendu-bimbam ||56||

 

vishadena, yatha shri-dashame (10.60.23) –

pada sujatena nakharuëa-shriya

bhuvam likhanty ashrubhir anjanasitaih |

asincati kunkuma-rushitau stanau

tasthav adho-mukhy atiduhkha-ruddha-vak ||57||

 

atha pralayah –

pralayah sukha-duhkhabhyam ceshöa-jnana-nirakritih |

atranubhavah kathita mahi-nipatanadayah ||58||

 

tatra sukhena, yatha –

milantam harim alokya lata-punjad atarkitam |

jnapti-shunya-mana reje nishcalangi vrajangana ||59||

 

duhkhena, yatha shri-dashame (10.39.15) –

anyash ca tad-anudhyana-nivrittashesha-vrittayah |

nabhyajanan imam lokam atma-lokam gata iva ||60||

 

sarve hi sattva-mulatvad bhava yadyapi sattvikah |

tathapy amisham sattvaika-mulatvat sattvika-pratha ||61||

sattvasya taratamyat praëa-tanu-kshobha-taratamyam syat |

tata eva taratamyam sarvesham sattvikanam syat ||62||

dhumayitas te jvalita dipta uddipta-samjnitah |

vriddhim yathottaram yantah sattvikah syush catur-vidhah ||63||

sa bhuri-kala-vyapitvam bahv-anga-vyapita’pi ca |

svarupeëa tathotkarsha iti vriddhis tridha bhavet ||64||

tatra netrambu-vaisvarya-varjanam eva yujyate |

bahv-anga-vyapitamisham tayoh kapi vishishöata ||65||

tatrashruëam drig-aucchunya-karitvam avadatata |

tatha tarativaicitri-vailakshaëya-vidhayita |

vaisvarëyasya tu bhinnatve kauëöhya-vyakulatadayah ||66||

bhinnatvam sthana-vibhramshah kauëöhyam syat sanna-kaëöhata |

vyakulatvam tu nanocca-nica-gupta-viluptata ||67||

prayo dhumayita eva rukshas tishöhanti sattvikah |

snigdhas tu prayashah sarve caturdhaiva bhavanty ami ||68||

mahotsavadi-vritteshu sad-goshöhi-taëdavadishu |

jvalanty ullasinah kvapi te ruksha api kasyacit ||69||

sarvananda-camatkara-hetur bhavo varo ratih |

ete hi tad-vinabhavan na camatkaritashrayah ||70||

 

tatra dhumayitah –

advitiya ami bhava athava sa-dvitiyakah |

ishad-vyakta apahnotum shakya dhumayita matah ||71||

 

yatha –

akarëayann aghaharam agha-vairi-kirtim

pakshmagra-mishra-viralashrur abhut purodhah |

yashöa darocchvasita-loma-kapolam ishat-

prasvinna-nasikam uvaha mukharavindam ||72||

 

atha jvalitah –

te dvau trayo va yugapad yantah suprakaöam dasham |

shakyah kricchreëa nihnotum jvalita iti kirtitah ||73||

 

yatha –

na gunjam adatum prabhavati karah kampa-taralo

drishau sasre pincham na paricinutam satvara-kriti |

kshamav uru stabdhau padam api na gantum tava sakhe

vanad vamshi-dhvane parisaram avapte shravaëayoh ||74||

 

yatha va –

niruddham bashpambhah katham api maya gadgada-giro

hriya sadyo gudhah sakhi vighaöito vepathur api |

giri-droëyam veëau dhvanati nipuëair ingita-maye

tathapy uhancakre mama manasi ragah parijanaih ||75||

 

atha diptah –

praudham tri-chatura vyaktim panca va yugapad-gatah |

samvaritum ashakyas te dipta dhirair udahritah ||76||

 

yatha –

na shaktim upaviëane ciram adhatta kampakulo

na gadgada-niruddha-vak prabhur abhud upashlokane |

kshamo’jani na vikshaëe vigalad-ashru-purah puro

madhu-dvishi parisphuraty avasham-murtir asin munih ||77||

 

yatha va –

kim unmilaty asre kusumaja-rajo ganjasi mudha

sa-romance kampe himam anilam akroshasi kutah |

kim uru-stambhe va vana-viharaëam dvekshi sakhi te

nirabadha radhe vadati madanadhim svara-bhida ||78||

 

atha uddiptah –

ekada vyaktim apannah panca-shah sarva eva va |

arudha paramotkarsham uddipta iti kirtitah ||79||

 

yatha –

adya svidyati vepate pulakibhir nispandatam angakair

dhatte kakubhir akulam vilapati mlayaty analposhmabhih |

stimyaty ambubhir ambaka-stavakitaih pitambarodòamaram

sadyas tad-viraheëa muhyati muhur goshöhadhivasi janah ||80||

 

uddipta eva suddipta maha-bhave bhavanty ami |

sarva eva param koöim sattvika yatra bibhrati ||81||

 

kim ca –

athatra sattvikabhasa vilikhyante catur-vidhah ||82||

raty-abhasa-bhavas te tu sattvabhasa-bhavas tatha |

nihsattvash ca pratipash ca yatha-purvam ami varah ||83||

 

tatra adyah –

mumukshu-pramukheshv adya raty-abhasat puroditat ||84||

 

yatha –

varaëasi-nivasi kashcid ayam vyaharan haresh caritam |

yati-goshöhyam utpulakah sincati gaëòa-dvayim asraih ||85||

 

atha sattvabhasa-bhavah –

mud-vismayader abhasah prodyan jatya shlathe hridi |

sattvabhasa iti proktah sattvabhasa-bhavas tatah ||86||

 

yatha –

jaran-mimamsakasyapi shriëvatah krishëa-vibhramam |

hrishöayamana-manaso babhuvotpulakam vapuh ||87||

 

yatha va –

mukunda-caritamrita-prasara-varshiëas te maya

katham kathana-caturi-madhurima gurur varëyatam |

muhurtam atad-arthino’pi vishayiëo’pi yasyananan

nishamya vijayam prabhor dadhati bashpa-dharam ami ||88||

 

atha nihsattvah –

nisarga-picchila-svante tad-abhyasa-pare’pi ca |

sattvabhasam vinapi syuh kvapy ashru-pulakadayah ||89||

 

yatha –

nishamayato hari-caritam na hi sukha-duhkhadayo’sya hridi bhavah |

anabhiniveshaj jata katham asravad asram ashrantam ||90||

 

prakritya shithilam yesham manah picchilam eva va |

teshv eva sattvikabhasah prayah samsadi jayate ||91||

 

atha pratipah –

hitad anyasya krishëasya pratipah krud-bhayadibhih ||92||

 

tatra krudha, yatha hari-vamshe (2.30.63)9 –

tasya prasphuritaushöhasya raktadhara-taöasya ca |

vaktram kamsasya rosheëa rakta-suryayate tada ||93||

 

bhayena, yatha –

mlanananah krishëam avekshya range

sishveda mallas tv adhi-bhala-shukti |

mukti-shriyam sushöhu puro milantyam

atyadarat padyam ivajahara ||94||

 

yatha va –

pravacyamane puratah puraëe

nishamya kamsasya bhayatirekam |

pariplavantahkaraëah samantat

parimlana-mukhas tadasit ||95||

 

nasty arthah sattvikabhasa-kathane ko’pi yadyapi |

sattvikanam vivekaya dik tathapi pradarshita ||96||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau dakshiëa-vibhage

bhakti-rasa-samanya-nirupaëe sattvika-lahari tritiya |

2.4

vyabhicaryakhya caturtha-lahari

 

athocyante trayas-trimshad-bhava ye vyabhicariëah |

vishesheëabhimukhyena caranti sthayinam prati ||1||

vag-anga-sattva-sucya jneyas te vyabhicariëah |

sancarayanti bhavasya gatim sancariëo 'pi ||2||

unmajjanti nimajjanti sthayiny amrita-varidhau |

urmivad vardhayanty enam yanti tad-rupatam ca te ||3||

nirvedo’tha vishado dainyam glani-shramau ca mada-garvau |

shanka-trasavega unmadapasmriti tatha vyadhih ||4||

moho mritir alasyam jaòyam vriòavahittha ca |

smritir atha vitarka-cinta-mati-dhritayo harsha utsukatvam ca ||5||

augryam arshasuyash capalyam caiva nidra ca |

suptir bodha itime bhava vyabhicariëah samakhyatah ||6||

 

tatra (1) nirvedah –

maharti-viprayogershya-sad-vivekadi-kalpitam |

svavamananam evatra nirveda iti kathyate |

atra cintashru-vaivarëya-dainya-nihshvasitadayah ||7||

 

tatra mahartya, yatha –

hanta deha-hatakaih kim amibhih

palitair viphala-puëya-phalair nah |

ehi kaliya-hrade visha-vahnau

svam kuöumbini haöhaj juhavama ||8||

 

viprayogeëa, yatha –

asangaman madhava-madhuriëam

apushpite nirasatam prayate |

vrindavane shiryati ha kuto’sau

praëity apuëyah subalo dvirephah ||9||

 

yatha va, dana-keli-kaumudyam (20)

bhavatu madhava-jalpam ashriëvatoh

shravaëayor alam ashravaëir mama |

tam avilokayator avilocanih

sakhi vilocanayosh ca kilanayoh ||10||

 

irshyaya, yatha hari-vamshe (2.67.11)10 satyadevi-vakyam –

stotavya yadi tavat sa naradena tavagratah |

durbhago’yam janas tatra kim artham anushabditah ||11||

 

sad-vivekena, yatha shri-dashame (10.51.47) –

mamaisha kalo’jita nishphalo gato

rajya-shriyonnaddha-madasya bhupateh |

martyatma-buddheh suta-dara-kosha-bhushv

asajjamanasya duranta-cintaya ||12||

 

amangalam api procya nirvedam prathamam munih |

mene’mum sthayinam shanta iti jalpanti kecana ||13||

 

atha (2) vishadah –

ishöanavapti-prarabdha-karyasiddhi-vipattitah |

aparadhadito’pi syad anutapo vishaëëata ||14||

atropaya-sahayanusandhish cinta ca rodanam |

vilapa-shvasa-vaivarëya-mukha-shoshadayo’pi ca ||15||

 

tatra ishöanavaptito, yatha –

jaram yata murtir mama vivashatam vag api gata

mano-vrittish ceyam smriti-vidhurata-paddhatim agat |

agha-dhvamsin dure vasatu bhavad-alokana-shashi

maya hanta prapto na bhajana-rucer apy avasarah ||16||

 

prarabdha-karyasiddheh, yatha –

svapne mayadya kusumani kilahritani

yatnena tair viracita vana-malika ca |

yavan mukunda-hridi hanta nidhiyate sa

ha tavad eva tarasa virarama nidra ||17||

 

vipattiteh, yatha –

katham anayi pure mayaka sutah

katham asau na nigrihya grihe dhritah |

amum aho bata danti-vidhuntudo

vidhuritam vidhum atra vidhitsati ||18||

 

aparadhat, yatha shri-dashame (10.14.9) –

pashyesha me’naryam ananta adye

paratmani tvayy api mayi-mayini

mayam vitatyekshitum atma-vaibhavam

hy aham kiyan aiccham ivarcir agnau ||19||

 

yatha va –

syamantakam aham hritva gato ghorasyam antakam |

karavai taraëim kam va kshipto vaitaraëiyam anu ||20||

 

atha (3) dainyam –

duhkha-trasaparadhadyair anaurjityam tu dinata |

caöu-krin-mandya-malinya-cintanga-jaòimadi-krit ||21||

 

tatra duhkhena, yatha shri-dashame (10.51.57) –

ciram iha vrijinartas tapyamano’nutapair

avitrisha-shaòa-mitro labdha-shantih kathancit |

sharaëada samupetas tvat-padabjam paratmann

abhayam ritam ashokam pahi mapannam isha ||22||

 

trasena, yatha prathame (1.8.10)

abhidravati mam isha sharas taptayaso vibho |

kamam dahatu mam natha ma me garbho nipatyatam ||23||

 

aparadhena, yatha shri-dashame (10.14.10)

atah kshamasvacyuta me rajo-bhuvo

hy ajanatas tvat-prithagisha-maninah

ajavalepandhatamo’ndhacakshusha

esho’nukampyo mayi nathavan iti ||24||

 

adya-shabdena lajjayapi, yatha tatraiva (10.22.14) –

ma’nayam bhoh krithas tvam tu nanda-gopa-sutam priyam |

janimo’nga vraja-shlaghyam dehi vasamsi vepitah ||25||

 

atha (4) mlanih –

ojah somatmakam dehe bala-pushöi-krid asya tu |

kshayaccham adhi-raty-adyair glanir nishpraëata mata |

kampanga-jaòya-vaivarëya-karshya-drig-bhramaëadi-krit ||26||

 

tatra shrameëa, yatha –

aghurëan-maëi-valayojjvala-prakoshöha

goshöhantar-madhuripu-kirti-nartitaushöhi |

lolakshi dadhi-kalasam viloòayanti

krishëaya klama-bhara-nihspriha babhuva ||27||

 

yatha va –

gumphitum nirupamam vana-srajam

caru pushpa-paöalam vicinvati |

durgame klama-bharatidurbala

kanane kshaëam abhun mrigekshaëa ||28||

 

adhina, yatha –

sa rasavaty atikareëa vihina

kshiëa-jivana-taroccala-hamsa |

madhavadya viraheëa tavamba

shushyati sma sarasi shucineva ||29||

 

ratya, yatha rasa-sudhakare (2.13f) –

ati-prayatnena ratanta-tanta

krishëena talpavaropita sa |

alambya tasyaiva karam kareëa

jyotsna-kritanandam alindam apa ||30||

 

atha (5) shramah –

adhva-nritya-rathady-utthah khedah shrama itiryate |

nidra-svedanga-sammarda-jrimbhashvasadi-bhag asau ||31||

 

atha adhvano, yatha –

kritagasam putram anuvrajanti

vrajajirantar vraja-raja-rajni |

pariskhalat-kuntala-bandhaneyam

babhuva gharmambu-karambitangi ||32||

 

nrityadeh, yatha –

vistiryottaralita-haram anga-haram

sangitonmukha-mukharair vritah suhridbhih |

asvidyad viracita-nanda-sunur va

kurvaëas taöa-bhuvi taëòavani ramah ||33||

 

ratad, yatha shri-dashame (10.33.20)

tasam ativihareëa shrantanam vadanani sah |

pramrijat karuëah premëa shantamenanga paëina ||34||

 

atha (6) madah –

viveka-hara ullaso madah sa dvi-vidho matah |

madhu-pana-bhavo’nanga-vikriya-bhara-jo’pi ca |

gaty-anga-vaëi-skhalana-drig-ghurëa-raktimadi-krit ||35||

 

tatra madhu-pana-bhavo, yatha lalita-madhave (5.41) –-

bile kva nu vililyire nripa-pipilikah piòitah

pinasmi jagad-aëòakam nanu harih krudham dhasyati |

shaci-griha-kuranga re hasasi kim tvam ity unnadann

udeti mada-òambara-skhalita-cuòam agre hali ||36||

 

yatha va pracam11 –

bha-bha-bhramati medini la-la-landate candramah

kri-krishëa vavada drutam ha-ha-hasanti kim vrishëayah |

sisidhu mu-mu-munca me pa-pa-pa-pana-patre sthitah

mada-skhalitam alapan hala-dharah shriyah vah kriyat ||37||

 

uttamas tu madac chete madhyo hasati payati |

kanishöhah kroshati svairam purusham vakti roditi ||38||

mado’pi tri-vidhah proktas taruëadi-prabhedatah |

atra natyupayogitvad vistarya na hi varëitah ||39||

 

ananga-vikriya-bharajo, yatha –

vrajapati-sutam agre vikshya bhugnibhavad-bhrur

bhramati hasati rodity asyam antardadhati |

pralapati muhur alim vandate pashya vrinde

nava-madana-madandha hanta gandharvikeyam ||40||

 

atha (7) garvah –

saubhagya-rupa-taruëya-guëa-sarvottamashrayaih |

ishöa-labhadina canya-helanam garva iryate ||41||

atra solluëöha-vacanam lilanuttara-dayita |

svangeksha nihnuvo’nyasya vacanashravaëadayah ||42||

 

tatra saubhagyena, yatha shri-krishëa-karëamrite (3.93) –

hastam utkshipya yato’si balat krishëa kim adbhutam |

hridayad yadi niryasi paurusham gaëayami te ||43||

 

rupa-taruëyena, yatha –

yasyah svabhava-madhuram parishevya murtim

dhanya babhuva nitaram api yavana-shrih |

seyam tvayi vraja-vadhu-shata-bhukta-mukte

drik-patam acaratu krishëa katham sakhi me ||44||

 

guëena, yatha –

gumphantu gopah kusumaih sugandhibhir

damani kamam dhrita-ramaëiyakaih |

nidhasyate kintu sa-trishëam agratah

krishëo madiyam hridi vismitah srajam ||45||

 

sarvottamashrayeëa, yatha shri-dashame (10.2.33)

tatha na te madhava tavakah kvacid

bhrashyanti margat tvayi baddha-sauhridah

tvayabhigupta vicaranti nirbhaya

vinayakanikapa-murdhasu prabho ||46||

 

ishöa-labhena, yatha –

vrindavanendra bhavatah paramam prasadam

asadya nandita-matir muhur uddhato’smi |

ashamsate muni-manoratha-vritti-mrigyam

vaikuëöha-natha-karuëam api nadya cetah ||47||

 

atha (8) shanka

sviya-cauryaparadhadeh para-krauryaditas tatha |

svanishöotprekshaëam yat tu sa shankety abhidhiyate |

atrasya-shosha-vaivarëya-dik-preksha-linatadayah ||48||

 

tatra cauryad, yatha –

sa-tarëakam òimbha-kadambakam haran

sad-ambham ambhoruha-sambhavas tada |

tirobhavishyan haritash calekshaëair

ashöabhir ashöau haritah samikshate ||49||

 

yatha va –

syamantakam hanta vamantam artham

nihnutya dure yad aham prayatah |

avadyam adyapi tad eva karma

sharmaëi citte mama nirbhinatti ||50||

 

aparadhad, yatha –

tad-avadhi malino’si nanda-goshöhe

yad-avadhi vrishöim acikarah shacisha |

shriëu hitam abhitah prapadya krishëam

shriyam avishankam alankuru tvam aindrim ||51||

 

para-krauryeëa, yatha padyavalyam (331) --

prathayati na tatha mamartim uccaih

sahacari vallava-candra-viprayogah |

kaöubhir asura-maëòalaih parite

danujapater nagare yathasya vasah ||52||

 

shanka tu pravara-striëam bhirutvad bhaya-krid bhavet ||53||

 

atha (9) trasah –

trasah kshobho hridi taòid-ghora-sattvogra-nisvanaih |

parshvasthalamba-romanca-kampa-stambha-bhramadi-krit ||54||

 

tatra taòita, yatha –

baòham niviòaya sadyas taòita taòitekshaëah |

raksha krishëeti cukrosha ko’pi gopi-stanandhayah ||55||

 

ghora-sattvena, yatha –

aduram asedushi vallavangana

svam pungavikritya surari-pungave |

krishëa-bhrameëashu tarangad-angika

tamalam alingya babhuva nishcala ||56||

 

ugra-nisvanena, yatha –

akarëya karëa-padavi-vipadam yashoda

visphurjitam dishi dishi prakaöam vrikaëam |

yaman nikama-chatura chaturah sva-putram

sa netra-catvara-caram ciram acacara ||57||

 

gatrotkampi manah-kampah sahasa trasa ucyate |

purvapara-vicarottham bhayam trasat prithag bhavet ||58||

 

atha (10) avegah –

cittasya sambhramo yah syad avego’yam sa cashöadha |

priyapriyanala-marud-varshotpata-gajaritah ||59||

priyotthe pulakah santvam capalyabhyudgamadayah |

apriyotthe tu bhu-pata-vikrosha-bhramaëadayah ||60||

vyatyasta-gati-kampakshi-milanasradayo’gnije |

vataje’javriti-kshipra-gati-drin-marjanadayah ||61||

vrishöijo dhavana-cchatra-gatra-sankocanadi-krit |

autpate mukha-vaivarëya-vismayo’kaëöhitadayah ||62||

gaje palayanotkampa-trasa-prishöhekshaëadayah |

arijo varma-shastradi-grahapasaraëadikrit ||63||

 

atra priya-darshanajo, yatha –

prekshya vrindavanat putram ayantam prasnuta-stani |

sankula pulakair asid akula gokuleshvari ||64||

 

priya-shravaëajo, yatha shri-dashame (10.23.18) –

shrutvacyutam upayatam nityam tad-darshanotsukah |

tat-kathakshipta-manaso babhuvur jata-sambhramah ||65||

 

apriya-darshanajo, yatha –

kim idam kim idam kim etad uccair

iti ghora-dhvani-ghurëita lapanti |

nishi vakshati vikshya putanayas

tanayam bhramyati sambhramad yashoda ||66||

 

apriya-shravaëajo, yatha –

nishamya putram kraöatos taöante

mahijayor madhyagam urdhva-netra |

abhira-rajni hridi sambhrameëa

biddha vidheyam na vidancakara ||67||

 

agnijo, yatha –

dhir vyagrajani nah samasta-suhridam tam praëa-raksha-maëim

gavya gauravatah samikshya niviòe tishöhantam antar-vane |

vahnih pashya shikhaëòa-shekhara kharam muncann akhaëòa-dhvanim

dirghabhih sura-dirghikambu-laharim arcibhir acamati ||68||

 

vatajo, yatha –

pamshu-prarabdha-ketau brihad-aöavi-kuöonmathi-shauöirya-punje

bhaëòiroddaëòa-shakha-bhuja-tatishu gate taëòavacarya-caryam |

vata-vrate karishan-kashatara-shikhare sharkare jhatkarishëau

kshauëyam aprekshya putram vrajapati-grihiëi pashya sambambhramiti ||69||

 

varshajo, yatha shri-dashame (10.25.11) –

atyasarativatena pashavo jata-vepanah |

gopa gopyash ca shitarta govindam sharaëam yayuh ||70||

 

yatha va –

samam uru-karakabhir danti-shuëòa-sapiëòah

pratidisham iha goshöhe vrishöi-dharah patanti |

ajanishata yuvano’py akulas tvam tu balah

sphuöam asi tad-agaran ma sma bhur niryiyasuh ||71||

 

utpatajo, yatha –

kshitir ativipula öalaty akasmad

upari ghuranti ca hanta ghoram ulkah |

mama shishur ahi-dushitarka-putri-

taöam aöatity adhuna kim atra kuryam ||72||

 

gajo, yatha –

apasarapasara tvaraya gurur

mudira-sundara he puratah kari |

mradima-vikshaëatas tava nash calam

hridayam avijate pura-yoshitam ||73||

 

gajena dushöa-sattvo’nyah pashv-adir upalakshyate ||74||

 

yatha va –

caëòamshos turagan saöagra-naöanair ahatya vidravayan

drag andhankaraëah surendra-sudrisham goshöhoddhutaih pamshubhih |

pratyasidatu mat-purah sura-ripur garvandham arvakritir

dragishöhe muhur atra jagrati bhuje vyagrasi matah katham ||75||

 

arijo, yatha lalita-madhave (2.29) –

sthulas tala-bhujan natir giritaöi-vakshah kva yakshadhamah

kvayam bala-tamala-kandala-mriduh kandarpa-kantah shishuh |

nasty anyah saha-karita-paöur iha praëi na janimahe

ha goshöheshvari kidrig adya tapasam pakas tavonmilati ||76||

 

yatha va tatraiva (5.30) –

saptih sapti ratha iha rathah kunjaro me

tuëas tuëo dhanur uta dhanur bhoh kripaëi kripaëi |

ka bhih ka bhir ayam ayam aham ha tvaradhvam tvaradhvam

rajnah putri bata hrita-hrita kamina vallavena ||77||

 

avegabhasa evayam parashrayatapi cet |

nayakotkarsha-bodhaya tathapy atra nidarshitah ||78||

 

atha (11) unmadah –

unmado hrid-bhramah prauòhanandapad-virahadijah ||79||

atraööa-haso naöanam sangitam vyartha-ceshöitam |

pralapa-dhavana-krosha-viparita-kriyadayah ||80||

 

tatra prauòhanandad, yatha karëamrite (2.25) --

radha punatu jagad acyuta-datta-citta

manthanakam vidadhati dadhi-rikta-patre |

yasyah stana-stavaka-cancala-locanalir

devo’pi ruddha-hridayo dhavalam dudoha ||81||

 

apado, yatha –

pashun api kritanjalir namati mantrika ity alam

tarun api cikitsaka iti vishaushadham pricchati |

hradam bhujaga-bhairavam hari hari pravishöe harau

vrajendra-grihiëi muhur bhrama-mayim avastham gata ||82||

 

virahad, yatha shri-dashame (10.30.4) --

gayantya uccair amum eva samhata

vicikyur unmattakavad vanad vanam |

papracchur akashavad antaram bahir

bhuteshu santam purusham vanaspatin ||83||

 

unmadah prithag utko’yam vyadhishv antarbhavann api |

yat tatra vipralambhadau vaicitrim kurute param ||84||

adhiruòhe maha-bhave mohanatvam upagate |

avasthantaram apto’sau divyonmada itiryate ||85||

 

atha (12) apasmarah –

duhkhottha-dhatu-vaishamyady-udbhutash citta-viplavah |

apasmaro’tra patanam dhavanasphoöana-bhramah |

kampah phena-srutir bahu-kshepaëa-vikroshanadayah ||86||

 

yatha –

phenayate pratipadam kshipate bhujormim

aghurëate luöhati kujati liyate ca |

amba tavadya virahe ciram amburaja-

beleva vrishëi-tilaka vraja-raja-rajni ||87||

 

yatha va –

shrutva hanta hatam tvaya yadu-kulottamsatra kamsasuram

daityas tasya suhrittamah pariëatim ghoram gatah kam api |

lala-phena-kadamba-cumbita-mukha-prantas tarangad-bhujo

ghurëann arëava-simni maëòalataya bhramyan na vishramyati ||88||

 

unmadavad iha vyadhi-vishesho’py esha varëitah |

param bhayanakabhase yat karoti camatkritim ||89||

 

atha (13) vyadhih –

doshodreka-viyogadyair vyadhayo ye jvaradayah |

iha tat-prabhavo bhavo vyadhir ity abhidhiyate |

atra stambhah shlathangatva-shvasottapa-klamadayah ||90||

 

yatha –

tava cira-viraheëa prapya piòam idanim

dadhad-uru-jaòimani dhmapitany angakani |

shvasita-pavana-dhaöi-ghaööita-ghraëa-vaöam

luöhati dharaëi-prishöhe goshöha-vaöi-kuöumbam ||91||

 

atha (14) mohah –

moho hrin-muòhata harshad vishleshad bhayatas tatha |

vishadadesh ca tatra syad dehasya patanam bhuvi |

shunyendriyatvam bhramaëam tatha nishceshöata-mayah ||92||

 

tatra harshad, yatha shri-dashame (10.12.44)

ittham sma prishöah sa tu badarayaëis

tat-smaritananta-hritakhilendriyah |

kricchrat punar labdha-bahir-drishih shanaih

pratyaha tam bhagavatottamottamam ||93||

 

yatha va –

nirucchvasita-ritayo vighaöitakshipa-kshma-kriya

niriha-nikhilendriyah pratinivritta-cid-vrittayah |

avekshya kuru-maëòale rahasi puëòarikekshaëam

vrajambuja-drisho’bhajan kanaka-shalabhanji-shriyam ||94||

 

vishleshad, yatha hamsadute (4) –

kadacit khedagnim vighaöayitum antar-gatam asau

sahalibhir lebhe taralita-mana yamuna-taöim |

cirad asyash cittam paricita-kuöira-kalanad

avastha tastara sphuöam atha sushupteh priya-sakhi ||95||

 

bhayad, yatha –

mukundam avishkrita-vishva-rupam

nirupayan vanara-varya-ketuh |

kararavindat puratah skhalantam

na gaëòivam khaëòita-dhir viveda ||96||

 

vishadad, yatha shri-dashame (10.11.49) –

krishëam maha-baka-grastam drishöva ramadayo 'rbhakah |

babhuvur indriyaëiva vina praëam vicetasah ||97||

 

asyanyatratma-paryante syat sarvatraiva muòhata |

krishëa-sphurti-visheshas tu na kadapy atra liyate ||98||

 

atha (15) mritih –

vishada-vyadhi-santrasa-samprahara-klamadibhih |

praëa-tyago mritis tasyam avyaktakshara-bhashaëam |

vivarëa-gatrata-shvasa-mandya-hikkadayah kriyah ||99||

 

yatha –

anullasa-shvasa muhur asaralottanita-drisho

vivriëvantah kaye kim api nava-vaivarëyam abhitah |

harer namavyaktikritam alaghu-hikka-laharibhih

prajalpantah praëan jahati mathurayam sukritinah ||100||

 

yatha va –

viramad-alaghu-kaëöhodghosha-ghutkara-cakra

kshaëa-vighaöita-tamyad-drishöi-khadyota-diptih |

hari-mihira-nipita-praëa-gaòhandhakara

kshayam agamad akasmat putana kala-ratrih ||101||

 

prayo’tra maraëat purva citta-vrittir mritir mata |

mritir atranubhavah syad iti kenacid ucyate |

kintu nayaka-viry artham shatrau maraëam ucyate ||102||

 

atha (16) alasyam –

samarthyasyapi sad-bhave kriyanunmukhata hi ya |

tripti-shramadi-sambhuta tad-alasyam udiryate ||103||

atranga-bhajo jrimbha ca kriya dvesho’kshi-mardanam |

shayyasanaika-priyata tandra-nidradayo’pi ca ||104||

 

tatra tripter, yatha –

vipraëam nas tatha triptir asid govardhanotsave |

nashirvade’pi gopendra yatha syat prabhavishëuta ||105||

 

shramad, yatha –

sushöhu nihsaha-tanuh subalo’bhut

pritaye mama vidhaya niyuddham |

moöayantam abhito nijam angam

nahavaya sahasahvayatam amum ||106||

 

atha (17) jaòyam –

jaòyam apratipattih syad ishöanishöha-shrutikshaëaih |

virahadyaish ca tan-mohat purvavasthaparapi ca |

atranimishata tushëim-bhava-vismaraëadayah ||107||

 

tatra ishöa-shrutya, yatha shri-dashame (10.21.13) –

gavash ca krishëamukha-nirgata-veëu-gita-

piyusham uttabhita-karëa-puöaih pibantyah |

shavah snuta-stana-payah-kavalah sma tasthur

govindam atmani drishashru-kulah sprishantyah ||108||

 

anishöa-shrutya, yatha –

akalayya parivartita-gotram

keshavasya giram arpita-shalyam |

biddha-dhir adhika-nirnimishakshi-

lakshaëa kshaëam avartata tushëim ||109||

 

ishöekshaëena, yatha shri-dashame (10.71.40) –

govindam griham aniya deva-devesham adritah |

pujayam navidat krityam pramadopahato nripah ||110||

 

anishöekshaëena, yatha tatraiva (10.39.36)

yavad alakshyate ketur yavad reëu rathasya ca |

anuprasthapitatmano lekhyanivopalakshitah ||111||

 

viraheëa, yatha –

mukunda viraheëa te vidhuritah sakhayash cirad

alankritibhir ujjhita bhuvi nivishya tatra sthitah |

skhalan-malina-vasasah shavala-ruksha-gatra-shriyah

sphuranti khala-devala-dvija-grihe surarca iva ||112||

 

atha (18) kriòa –

navina-sangamakaryas tavavajnadina krita |

adhrishöata bhaved vriòa tatra maunam vicintanam |

avaguëöhana-bhu-lekhau tathadhomukhatadayah ||113||

 

tatra navina-sangamena, yatha padyavalyam (198) –

govinde svayam akaroh saroja-netre

premandha vara-vapur arpaëam sakhi |

karpaëyam na kuru daravaloka-dane

vikrite kariëi kim ankushe vivadah ||114||

 

akaryeëa, yatha –

tvam avag iha ma shirah kritha

vadanam ca trapaya shaci-pate |

naya kalpa-tarum na cec chacim

katham agre mukham ikshayishyasi ||115||

 

stavena, yatha –

bhuri-sadguëya-bhareëa stuyamanasya shauriëa |

uddhavasya vyarocishöa namri-bhutam tada shirah ||116||

 

avajnaya, yatha hari-vamshe (2.67.19)12 satyadevi-vakyam –

vasanta-kusumaish citram sada raivatakam girim |

priya bhutva’priya bhuta katham drakshyami tam punah ||117||

 

atha (19) avahittha –

avahitthakara-guptir bhaved bhavena kenacit ||118||

atrangadeh parabhyuha-sthanasya pariguhanam |

anyatreksha vritha-ceshöa vag-bhangity-adayah kriyah ||119||

 

tatha coktam –

anubhava-pidhanartho’vahittham bhava ucyate ||120||

 

tatra jaihmyena, yatha shri-dashame (10.32.15) –

sabhajayitva tam ananga-dipanam

sahasa-lilekshaëa-vibhrama-bhruva |

samsparshanenanka-kritanghri-hastayoh

samstutya ishat kupita babhashire ||121||

 

dakshiëyena, yatha –

satrajiti-sadana-simani parijate

nite praëita-mahasa madhusudanena |

draghiya-simani vidarbha-bhuvas tadershyam

saushilyatah kila na ko’pi vidambabhuva ||122||

 

hriya, yatha prathame (1.11.33) –

tam atmajair drishöibhir antaratmana

duranta-bhavah parirebhire patim |

niruddham apy asravad ambu netrayor

vilajjatinam bhrigu-varya vaiklavat ||123||

 

jaihmya-hribhyam, yatha –

ka vrishasyati tam goshöha-bhujangam kula-palika |

duti yatra smrite murtir bhitya romancita mama ||124||

 

saujanyena, yatha –

guòha gabhirya-sampadbhir mano-gahvara-garbhaga |

prauòhapy asya ratih krishëe durvitarka parair abhut ||125||

 

gauraveëa, yatha –

govinde subala-mukhaih samam suhridbhih

smerasyaih sphuöam iha narma nirmimaëe |

anamrikrita-vadanah pramoda-mugdho

yatnena smitam atha samvavara patri ||126||

 

hetuh kashcid bhavet kashcid gopyah kashcana gopanah |

iti bhava-trayasyatra viniyogah samikshyate ||127||

hetutvam gopanatvam ca gopyatvam catra sambhavet |

prayeëa sarva-bhavanam ekasho’nekasho’pi ca ||128||

 

atha (20) smritih –

ya syat purvanubhutartha-pratitih sadrishekshaya |

driòhyabhyasadina vapi sa smritih parikirtita |

bhaved atra shirah-kampo bhru-vikshepadayo’pi ca ||129||

 

tatra sadrishekshaëa, yatha –

vilokya shyamam ambhodam ambhoruha-vilocana |

smaram smaram mukunda tvam smaram vikramam anvabhut ||130||

 

driòhabhyasena, yatha –

praëidhana-vidhim idanim akurvato’pi pramadato hridi me |

hari-pada-pankaja-yugalam kvacit kadacit parisphurati ||131||

 

atha (21) vitarkah –

vimarshat samshayadesh ca vitarkas tuha ucyate |

esha bhru-ksepaëa-shiro’nguli-sancalanadi-krit ||132||

 

tatra vimarshad, yatha vidagdha-madhave (2.27) –

na janishe murdhnash cyutam api shikhaëòam yad akhilam

na kaëöhe yan malyam kalayasi purastat kritam api |

tad unnitam vrindavana-kuhara-lila-kalabha he

sphuöam radha-netra-bhramara-vara viryonnatir iyam ||133||

 

samshayat, yatha –

asau kim tapincho na hi tad-amala-shrir iha gatih

payodah kim vamam na yad iha nirango himakarah |

jagan-moharambhoddhura-madhura-vamshi-dhvanir ito

dhruvam murdhany adrer vidhumukhi mukundo viharati ||134||

 

vinirëayanta evayam tarka ity ucire pare ||135||

 

atha (22) cinta –

dhyanam cinta bhaved ishöanapty-anishöapti-nirmitam |

shvasadhomukha-bhulekha-vaivarëyan nidrata iha |

vilapottapa-krishata-bashpa-dainyadayo’pi ca ||136||

 

tatra ishöanaptya, yatha shri-dashame (10.29.29)

kritva mukhany avashucah shvasanena shushyad

bimbadharaëi caraëena likhantyah |

asrer upattamasibhih kucakunkumani

tasthur mrijantya uruduhkha-bharah sma tushëim ||137||

 

yatha va –

aratibhir atikramya kshama pradosham adoshadhih

katham api cirad adhyasina praghaëam aghantaka |

vidhurita-mukhi ghurëaty antah prasus tava cintaya

kim ahaha griham kriòa-lubdha tvayadya visasmare ||138||

 

anishöaptya, yatha –

grihiëi gahanayantashcintayonnidra-netra

glapaya na mukha-padmam tapta-bashpa-plavena |

nripa-puram anuvindan gandineyena sardham

tava sutam aham eva drak paravartayami ||139||

 

atha (23) matih –

shastradinam vicarottham artha-nirdharaëam matih ||140||

atra kartavya-karaëam samshaya-bhramayosh chida |

upadeshash ca shishyaëam uhapohadayo’pi ca ||141||

 

yatha padme vaishakha-mahatmye –

vyamohaya caracarasya jagatas te te puraëagamas

tam tam eva hi devatam paramikam jalpantu kalpavadhi |

siddhante punar eka eva bhagavan vishëuh samastagama-

vyapareshu vivecana-vyatikaram niteshu nishciyate ||142||

 

yatha va shri-dashame (10.60.39) –

tvam nyasta-daëòamunibhir gaditanubhava

atmatmadash ca jagatam iti me vrito’si |

hitva bhavad-bhruva udirita-kala-vega-

dhvastashisho’bja-bhavanakapatin kuto’nye ||143||

 

atha (24) dhritih –

dhritih syat purëata jnana-duhkhabhavottamaptibhih |

apraptatita-nashöarthan abhisamshocanadi-krit ||144||

 

tatra jnanena, yatha vairagya-shatake (55) bhartriharih –

ashnimahi vayam bhiksham ashavaso vasimahi |

shayimahi mahi-prishöhe kurvimahi kim ishvaraih ||145||

 

duhkhabhavena, yatha –

goshöham rama-keli-griham cakasti

gavash ca dhavanti parah-parardhah |

putras tatha divyati divya-karma

triptir mamabhud grihamedhi-saukhye ||146||

 

uttamaptya, yatha –

harilila-sudha-sindhos taöam apy adhitishöhatah |

mano mama caturvargam triëayapi na manyate ||147||

 

atha (25) harshah –

abhishöekshaëa-labhadi-jata cetah-prasannata |

harshah syad iha romancah svedo’shru mukha-phullata |

avegonmada-jaòatas tatha mohadayo’pi ca ||148||

 

tatra abhishöekshaëena, yatha shri-vishëu-puraëe [ViP 5.17.25]

tau drishöva vikasad-vaktra-sarojah sa mahamatih |

pulakancita-sarvangas tadakruro’bhavan mune ||149||

 

abhishöa-labhena, yatha shri-dashame (10.33.12)

tatraikamsagatam bahum krishëasyotpalasaurabham |

candanaliptam aghraya hrishöaroma cucumba ha ||150||

 

atha (26) autsukyam –

kalakshamatvam autsukyam ishöekshapti-sprihadibhih |

mukha-shosha-tvara-cinta-nihshvasa-sthiratadikrit ||151||

 

tatra ishöeksha-sprihaya, yatha shri-dashame (10.71.34)

praptam nishamya nara-locana-pana-patram

autsukya-vishlathita-kesha-dukula-baddhah |

sadyo visrijya griha-karma patimsh ca talpe

drashöum yayur yuvatayah sma narendra-marge ||152||

 

yatha va, stavavalyam shri-radhikashöake (14.7) –

prakaöita-nija-vasam snigdha-veëu-praëadair

druta-gati harim arat prapya kunje smitakshi |

shravaëa-kuhara-kaëòum tanvati namra-vaktra

snapayati nija-dasye radhika mam kada nu ||153||

 

ishöapti-sprihaya, yatha –

narma-karmaöhataya sakhi-gaëe

draghayaty aghaharagratah katham |

gucchaka-grahaëa-kaitavad asau

gahvaram druta-pada-kramam yayau ||154||

 

atha (28) augryam –

aparadha-durukty-adi- jatam caëòatvam ugrata |

vadha-bandha-shirah-kampa-bhartsanottaòanadi-krit ||155||

 

tatra aparadhad, yatha –

sphurati mayi bhujangi-garbha-vishramsi-kirtau

viracayati mad-ishe kilbisham kaliyo’pi |

huta-bhuji bata kuryam jaöhare vaushaò enam

sapadi danuja-hantuh kintu roshad bibhemi ||156||

 

duruktito, yatha sahadevoktih –

prabhavati vibudhanam agrimasyagra-pujam

na hi danuja-ripor yah praundha-kirter visoòhum |

kaöutara-yama-daëòoddaëòa-rocir mayasau

shirasi prithuni tasya nyasyate savya-padah ||157||

 

yatha va baladevoktih –

ratah kila nripasane kshitipa-laksha-bhuktojjhite

khalah kuru-kuladhamah prabhum ajaëòa-koöishv ami |

haha bata viòambana shiva shivadya nah shriëvatam

haöhad iha kaöakshayanty akhila-vandyam apy acyutam ||158||

 

atha (28) amarshah –

adhikshepapamanadeh syad amarsho’sahishëuta ||159||

tatra svedah shirahkampo vivarëatvam vicintanam |

upayanveshaëakrosha-vaimukhyottaòanadayah ||160||

 

tatra adhikshepad, yatha vidagdha-madhave (2.53) –

nirdhautanam akhila-dharaëi-madhuriëa

kalyaëi me nivasati vadhuh pashya parshve navoòha |

antargoshöhe caöula naöayann atra netra-tribhagam

nihshankas tvam bhramasi bhavita nakulatvam kuto me ||161||

 

apamanad, yatha padmoktih –

kadamba-vana-taskara drutam apehi kim caöubhir

jane bhavati mad-vidhe paribhavo hi natah parah |

tvaya vraja-mrigi-drisham sadasi hanta candravali

varapi yad ayogyaya sphuöam adushi tarakhyaya ||162||

 

adi-shabdad vancanad api, yatha shri-dashame (10.31.16) –

pati-sutanvaya-bhartri-bandhavan

ativilanghya te 'nty acyutagatah |

gati-vidas tavodgita-mohitah

kitava yoshitah kas tyajen nishi ||163||

 

atha (29) asuya –

dveshah parodaye’suyanya-saubhagya-guëadibhih |

tatrershyanadarakshepa dosharopo guëeshv api |

apavrittis tiro-viksha bhruvor bhanguratadayah ||164||

 

tatra anya-saubhagyena, yatha padyavalyam (302)13 –

ma garvam udvaha kapola-tale cakasti

krishëa-svahasta-likhita nava-manjariti |

anyapi kim na sakhi bhajanam idrishinam

vairi na ced bhavati vepathur antarayah ||165||

 

yatha va shri-dashame (10.30.30) –

tasya amuni nah kshobham kurvanty uccaih padani yat |

yaikapahritya gopinam raho bhunkte 'cyutadharam ||166||

 

guëena, yatha –

svayam parajayam praptan krishëa-pakshan vijitya nah |

balishöha bala-pakshash ced durbalah ke tatah kshitau ||167||

 

atha (30) capalyam –

raga-dveshadibhish citta-laghavam capalam bhavet |

tatravicara-parushya-svacchandacaraëadayah ||168||

 

tatra rageëa, yatha shri-dashame (10.52.41) –

shvo bhavini tvam ajitodvahane vidarbhan

guptah sametya pritana-patibhih paritah |

nirmathya caidya-magadhesha-balam prasahya

mam rakshasena vidhinodvaha virya-shulkam ||169||

 

dvesheëa, yatha –

vamshi-pureëa kalindyah sindhum vindatu vahita |

guror api puro nivim ya bhramshayati subhruvam ||170||

 

atha (31) nidra –

cintalasya-nisarga-klamadibhish citta-milanam nidra |

tatranga-bhanga-jrimbha-jaòya-shvasakshi-milanani syuh ||171||

 

tatra cintaya, yatha –

lohitayati martaëòe veëu-dhvanim ashriëvati |

cintayakranta-hridaya nidadrau nanda-gehini ||172||

 

alasyena, yatha –

damodarasya bandhana-karmabhir atinihsahanga-latikeyam |

dara-vighurëitottamanga kritanga-bhanga vrajeshvari sphurati ||173||

 

nisargeëa, yatha –

aghahara tava virya-proshitashesha-cintah

parihrita-griha-vastu-dvara-bandhanubaddhah |

nija-nijam iha ratrau pranganam shobhayantah

sukham avicalad-angah sherate pashya gopah ||174||

 

klamena, yatha –

sankranta-dhatu-citra suratante sa nitanta-tanta’dya |

vakshasi nikshiptangi harer vishakha yayau nidram ||175||

 

yuktasya sphurti-matreëa nirvishesheëa kenacit |

hrin-milanat puro’vastha nidra bhakteshu kathyate ||176||

 

atha (32) suptih –

svuptir nidra-vibhava syan nanarthanubhavatmika |

indriyoparati-shvasa-netra-sammilanadi-krit ||177||

 

yatha –

kamam tamarasaksha keli-vitatih pradushkrita shaishavi

darpah sarpa-pates tad asya tarasa nirdhuyatam uddhurah |

ity utsvapna-gira cirad yadu-sabham vismapayan smerayan

nihshvasena darottarangad-udaram nidram gato langali ||178||

 

atha (33) bodhah –

avidya-moha-nidrader dhvamsodbodhah prabuddhata ||179||

 

tatra avidya-dhvamsatah –

avidya-dhvamsato bodho vidyodaya-purahsarah |

ashesha-klesha-vishranti-svarupavagamadi-krit ||180||

 

yatha –

vindan vidya-dipikam sva-svarupam

buddhva sadyah satya-vijnana-rupam |

nishpratyuhas tat param brahma murtam

sandranandakaram anveshayami ||181||

 

moha-dhvamsatah –

bodho moha-kshayac chabda-gandha-sparsha-rasair hareh |

drig-unmilana-romanca-dharotthanadi-krid bhavet ||182||

 

tatra shabdena, yatha –

prathama-darshana-ruòha-sukhavali-

kavalitendriya-vrittir abhud iyam |

agha-bhidah kila namny udite shrutau

lalitayodamimilad ihakshiëi ||183||

 

gandhena, yatha –

aciram agha-hareëa tyagatah srasta-gatri

vana-bhuvi shavalangi shanta-nihshvasa-vrittih |

prasarati vana-mala saurabhe pashya radha

pulakita-tanur esha pamshu-punjad udasthat ||184||

 

sparshena, yatha –

asau paëi-sparsho madhura-masriëah kasya vijayi

vishiryantyah saura-pulina-vanam alokya mama yah |

durantam uddhuya prasabham abhito vaishasa-mayim

drutam murccham antah sakhi sukha-mayim pallavayati ||185||

 

rasena, yatha –

antarhite tvayi balanuja rasa-kelau

srastanga-yashöir ajanishöa sakhi visamjna |

tambula-carvitam avapya tavambujakshi

nyastam maya mukha-puöe pulakojjvalasit ||186||

 

nidradhvamsatah –

bodho nidrakshayat svapna-nidra-purti-svanadibhih |

tatrakshi-mardanam shayya-moksho’nga-valanadayah ||187||

 

tatra svapnena, yatha –

iyam te hasa-shrir viramatu vimuncancalam idam

na yavad-vriddhayai sphuöam abhidadhe tvac-caöulatam |

iti svapne jalpanty aciram avabuddha gurum asau

puro drishöva gauri namita-mukha-bimba muhur abhut ||188||

 

nidra-purtya, yatha –

duti cagat tad-agaram jajagara ca radhika |

turëam puëyavatinam hi tanoti phalam udyamah ||189||

 

svanena, yatha –

durad vidravayan nidra-maralir gopa-subhruvam |

saranga-rangadam reje veëu-varida-garjitam ||190||

 

iti bhavas trayas-trimshat kathita vyabhicariëah |

shreshöha-madhya-kanishöheshu varëaniya yathocitam ||191||

matsaryodvega-dambhershya viveko nirëayas tatha |

klaibyam kshama ca kutukam utkaëöha vinayo’pi ca ||192||

samshayo dharshöyam ity adya bhava ye syuh pare’pi ca |

ukteshv antarbhavantiti na prithaktvena darshitah ||193||

 

tatha hi –

asuyayam tu matsaryam trase’py udvega eva tu |

dambhas tathavahitthayam irshyamarshe matav ubhau |

viveko nirëayash cemau dainye klaibyam kshama dhritau ||194||

autsukye kutukotkaëöhe lajjayam vinayas tatha |

samshayo’ntarbhavet tarke tatha dharshöyam ca capale ||195||

esham sancari-bhavanam madhye kashcana kasyacit |

vibhavash canubhavash ca bhaved eva parasparam ||196||

nirvede tu yathershyaya bhaved atra vibhavata |

asuyayam punas tasya vyaktam uktanubhavata ||197||

autsukyam prati cintayah kathitatranubhavata |

nidram prati vibhavatvam evam jneyah pare’py ami ||198||

esham ca sattvikanam ca tatha nana-kriya-tateh |

karya-karaëa-bhavas tu jneyah prayeëa lokatah ||199||

nindayas tu vibhavatvam vaivarëyamarshayor matam |

asuyayam punas tasyah kathitaivanubhavata ||200||

praharasya vibhavatvam sammoha-pralayau prati |

augryam pratyanubhavatvam evam jneyah pare’pi ca ||201||

trasa-nidra-shramalasya-mada-bhid-bodha-varjinam |

sancariëam iha kvapi bhaved raty-anubhavata ||202||

sakshad-rater na sambandhah shaòbhis trasadibhih saha |

syat parasparaya kintu lilanuguëatakrite ||203||

vitarka-mati-nirveda-dhritinam smriti-harshayoh |

bodha-bhid-dainya-suptinam kvacid rati-vibhavata ||204||

paratantrah svatantrash cety uktah sancariëo dvidha ||205||

 

tatra paratantrah –

varavarataya proktah paratantra api dvidha ||206||

 

tatra varah –

sakshad vyavahitash ceti varo’py esha dvidhoditah ||207||

 

tatra sakshat –

mukhyam eva ratim pushëan sakshad ity abhidhiyate ||208||

 

yatha –

tanuruhali ca tanush ca nrityam

tanoti me nama nishamya yasya |

apashyato mathura-maëòalam tad-

vyarthena kim hanta drishor dvayena ||209||

 

atha vyavahitah –

pushëati yo ratim gauëim sa vyavahito matah ||210||

 

yatha –

dhig astu me bhuja-dvandvam bhimasya parighopamam |

madhavakshepiëam dushöam yat pinashöi na cedipam ||211||

 

nirvedah krodha-vashyatvad ayam vyavahito rateh ||212||

 

atha avarah –

rasa-dvayasyapy angatvam agacchann avaro matah ||213||

 

yatha –

lelihyamanam vadanair jvaladbhir

jaganti damshörasphuöad-uttamangaih |

avekshya krishëam dhrita-vishvarupam

na svam vishushyan smarati sma jishëuh ||214||

 

ghora-kriyady-anubhavad acchadya sahajam ratim |

durvaravirabhud bhitir moho’yam bhi-vashas tatah ||215||

 

atha svatantrah –

sadaiva paratantrye’pi kvacid esham svatantrata |

bhupala-sevakasyeva pravrittasya kara-grahe ||216||

bhavajnai rati-shunyash ca raty-anu