Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > bhakti-rasamrta-sindhuh > mukhya-bhaktirasa-nirupakah

mukhya-bhaktirasa-nirupakah

pashcima-vibhagah

 

3.1

shanti-bhakti-rasakhya prathama-lahari

 

dhrita-mugdha-rupa-bharo bhagavatarpita-prithu-prema |

sa mayi sanatana-murtis tanotu purushottamas tushtim ||1||

rasamritabdher bhageítra tritiye pashcimabhidhe |

mukhyo bhakti-rasah pancavidhah shantadir iryate ||2||

atoítra pancavidhyena laharyah panca kirtitah |

athami panca lakshyante rasah shantadayah kramat ||3||

 

tatra shanta-bhakti-rasah --

vakshyamanair vibhavadyaih shaminam svadyatam gatah

sthayi shanti-ratir dhiraih shanta-bhakti-rasah smritah ||4||

prayah svasukha-jatiyam sukham syad atra yoginam |

kintv atma-saukhyam aghanam ghanam tv isham ayam sukham ||5||

tatrapisha-svarupanubhavasyaivoru-hetuta |

dasadi-van-mano-jnatva-lilader na tatha mata ||6||

 

tatra alambanah Ė

caturbhujash ca shantash ca asminn alambana matah ||7||

 

tatra caturbhujah Ė

shyamakritih sphurati caru-caturbhujoíyam

ananda-rashir akhilatma-sindhu-tarangah |

yasmin gate nayanayoh pathi nirjihite

pratyak-padat paramahamsa-muner manoípi ||8||

 

saccidananda-sandranga atmarama-shiromanih |

paramatma param brahma shamo dantah shucir vashi ||9||

sada svarupa-samprapto hatari-gati-dayakah |

vibhur ity adi gunavan asminn alambano harih ||10||

 

atha shantah Ė

shantah syuh krishna-tat-preshtha-karunyena ratim gatah |

atmaramas tadiyadhva-baddha-shraddhash ca tapasah ||11||

 

atha atmaramah Ė

atmaramas tu sanaka-sananda-mukha matah |

pradhanyat sanakadinam rupam bhaktish ca kathyate ||12||

 

tatra rupam Ė

te pancashabda-balabhash catvaras tejasojjvalah |

gauranga vata-vasanah prayena sahacarinah ||13||

 

tatra ca bhaktih Ė

samasta-guna-varjite karanatah praticinatam

gate kim api vastuni svayam adipi tavat sukham |

na yavad iyam adbhuta nava-tamala-nila-dyuter

mukunda sukha-cid-ghana tava babhuva sakshat-kritih ||14||

 

atha tapasah Ė

bhaktir muktyaiva nirvighnety atta-yukta-viraktatah |

anujjhita-mumuksha ye bhajante te tu tapasah ||15||

 

yatha Ė

kada shaila-dronyam prithula-vitapi-kroda-vasatir

vasanah kaupinam racita-phala-kandashana-rucih |

hridi dhyayam dhyayam muhur iha mukundabhidham aham

cidanandam jyotih kshanam iva vineshyami rajanih ||16||

 

bhaktatmarama-karuna prapancenaiva tapasah |

shantakhya-bhava-candrasya hrid-akashe kalam shritah ||17||

 

atha uddipanah Ė

shrutir mahopanishadam vivikta-sthana-sevanam |

antar-vritti-visheshoísya sphurtis tattva-vivecanam ||18||

vidyashakti-pradhanatvam vishva-rupa-pradarshanam |

jnani-bhaktena samsargo brahma-satradayas tatha |

eshv asadharanah prokta budhair uddipana ami ||19||

 

atra mahopanishac-chrutih, yatha Ė

akleshah kamala-bhuvah pravishya goshthim

kurvantah shruti-shirasam shrutim shruta-jnah |

uttungam yad-uparasangamaya rangam

yogindrah pulaka-bhrito navapy avapuh ||20||

 

padabja-tulasi-gandhah shankha-nado mura-dvishah |

punya-shailah shubharanyam siddha-kshetram svarapaga ||21||

vishayadi-kshayishnutvam kalasyakhila-harita |

ityady uddipana sadharanas tesham kilashritaih ||22||

 

atha padabja-tulasi-gandho, yatha tritiye (3.15.43) Ė

tasyaravinda-nayanasya padaravinda-

kinjalka-mishra-tulasi-makaranda-vayuh |

antar-gatah sva-vivarena cakara tesham

sankshobham akshara-jusham api citta-tanvoh ||23||

 

atha anubhavah Ė

nasagra-nyasta-netratvam avadhuta-viceshtitam |

yuga-matrekshita-gatir jnana-mudra-pradarshanam ||24||

harer dvishy api na dvesho natibhaktih priyeshv api |

siddhatayas tatha jivan-muktesh ca bahu-manita ||25||

nairapekshyam nirmamata nirahankarita katha |

maunam ity adayah shitah syur asadharanah kriyah ||26||

 

tatra nasagra-nayanatvam, yatha Ė

nasikagra-drig ayam puro munih

spanda-bandhura-shira virajate |

citta-kandara-tatim anakulam

asya nunam avagahate harih ||27||

 

jrimbhanga-motanam bhakter upadesho harer natih |

stavadayash ca dasadyaih shitah sadharanah kriyah ||28||

 

tatra jrimbha, yatha Ė

hridayambare dhruvam te

bhavambara-manir udeti yogindra |

yad idam vadanambhojam

jrimbham avalambate bhavatah ||29||

 

atha sattvikah Ė

romanca-sveda-kampadyah sattvikah pralayam vina ||30||

 

atha romanco, yatha Ė

pancajanya-janito dhvanir antah

kshobhayan sapadi biddha-samadhih |

yoginam giri-guha-nilayanam

pudgale pulaka-palim anaishit ||31||

 

esham nirabhimananam shariradishu yoginam |

sattvikas tu jvalanty eva na tu dipta bhavanty ami ||32||

 

atha sancarinah Ė

sancarinoítra nirvedo dhritir harsho matih smritih |

vishadotsukatavega-vitarkadyah prakirtitah ||33||

 

tatra nirvedo, yatha Ė

asmin sukha-ghana-murtau param-

atmani vrishni-pattane sphurati

atmaramataya me vritha

gato bata ciram kalah ||34||

 

atha sthayi Ė

atra shanti-ratih sthayi sama sandra ca sa dvidha ||35||

 

tatra adya, yatha Ė

samadhau yoginas tasminn asamprajnata-namani |

lilaya mayi labdheísya babhuvotkampini tanuh ||36||

 

sandra, yatha Ė

sarvavidya-dhvamsato yah samastad

avirbhuto nirvikalpe samadhau |

jate sakshad yadavendre sa vindan

mayy anandah sandratam kotidhasit ||37||

 

shanto dvidhaisha parokshya-sakshatkara-vibhedatah ||38||

 

atha parokshyam, yatha Ė

prayasyati mahat-tapah saphalatam kim ashtangika

munishvara puratani parama-yogacaryapy asau |

narakriti-navambuda-dyuti-dharam param brahma me

vilocana-camatkritim kathaya kim nu nirmasyati ||39||

 

yatha va Ė

kshetre kuroh kim api candakaroparage

sandram mahah pathi vilocanayor yadasit |

tan nirada-dyuti-jayi smarad utsukam me

na pratyag-atmani mano ramate pureva ||40||

 

sakshatkaro, yatha Ė

paramatmatayatimedurad

bata sakshat-karana-pramodatah |

bhagavann adhikam prayojanam

katarad brahma-vidoípi vidyate ||41||

 

yatha va Ė

hrishtah kambu-pati-svanair bhuvi luthac-cirancalah sancalan

murdhna ruddha-drig-ashrubhih pulakito drag esha lina-vratah |

akshnor anganam anjana-tvishi para-brahmany avapte muda

mudrabhih prakatikaroty avamatim yogi svarupa-sthitau ||42||

 

bhavet kadacit kutrapi nanda-sunoh kripa-bharah |

prathamam jnana-nishthoípi soítraiva ratim udvahet ||43||

 

yatha bilvamangaloktih --

advaita-vithi-pathikair upasyah

svananda-simhasana-labdha-dikshah |

shathena kenapi vayam hathena

dasi-krita gopa-vadhu-vitena ||44||

 

tat-karunya-shlathibhuta-jnana-samskara-santatih |

esha bhakti-rasananda-nipunah syad yatha shukah ||45||

shamasya nirvikaratvan natyajnair naisha manyate |

shanty-akhyaya rater atra svikaran na virudhyate ||46||

shamo man-nishthata buddher14 iti shri-bhagavad-vacah |

tan-nishtha durghata buddher etam shanta-ratim vina ||47||

 

kevala-shantoípi, shri-vishnu-dharmottare yatha --

nasti yatra sukham duhkham na dvesho na ca matsarah |

samah sarveshu bhuteshu sa shantah prathito rasah ||48||

 

sarvathaivam ahankara-rahitatvam vrajanti cet |

atrantarbhavam arhanti dharma-viradayas tada ||49||

sthayinam eke tu nirveda-sthayinam pare |

shantam eva rasam purve prahur ekam anekadha ||50||

nirvedo vishaye sthayi tattva-jnanodbhavah sa cet |

ishtanishta-viyogapti-kritas tu vyabhicary asau ||51||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau

pashcima-vibhage mukhya-bhakti-rasa-pancaka-nirupane

shanta-bhakti-rasa-lahari prathama |

 

3.2

pritti-bhakti-rasakhya dvitiya-lahari

 

shridhara-svamibhih spashtam ayam eva rasottamah |

ranga-prasange sa-premakakhyah prakirtitah ||1||

rati-sthayitaya nama-kaumudi-kridbhir apy asau |

shantatvenayam evaddha sudevadyaish ca varnitah ||2||

atmocitair vibhavadyaih pritir asvadaniyatam |

nita cetasi bhaktanam priti-bhakti-raso matah ||3||

anugrahyasya dasatval lalyatvad apy ayam dvidha |

bhidyate sambhrama-prito gaurava-prita ity api ||4||

dasabhimaninam krishne syat pritih sambhramottara |

purvavat pushyamanoíyam sambhrama-prita ucyate ||5||

 

tatra alambanah Ė

harish ca tasya dasash ca jneya alambana iha ||6||

 

tatra harih Ė

alambanoísmin dvibhujah krishno gokula-vasishu |

anyatra dvi-bhujah kvapi kutrapy eshu catur-bhujah ||7||

 

tatra vraje Ė

navambudhara-bandhurah kara-yugena vaktrambuje

nidhaya muralim sphurat-purata-nindi patŲambarah |

shikhanda-krita-shekharah shikharinas taŲe paryaŲana-

prabhur divi divaukaso bhuvi dhinoti nah kinkaran ||8||

 

anyatra dvi-bhujo, yatha Ė

prabhur ayam anisham pishanga-vasah

kara-yuga-bhag arikambur ambudabhah |

nava-ghana iva cancalapinaddho

ravi-shashi-mandala-manditash cakasti ||9||

 

tatra caturbhujo, yatha lalita-madhave (5.15) Ė

cancat-kaustubha-kaumudi-samudayah kaumodaki-cakrayoh

sakhyenojjvalitais tatha jalajayor adhyash caturbhir bhujaih |

divyalankaranena sankaŲa-tanuh sangi vihangeshitur

mam vyasmarayad esha kamsa-vijayi vaikunŲha-goshŲhi-shriyam ||10||

 

brahmanda-koŲi-dhamaika-roma-kupah kripambudhih |

avicintya-maha-shaktih sarva-siddhi-nishevitah ||11||

avataravali-bijam sadatmarama-hrid-gunah |

ishvarah paramaradhyah sarvajnah sudridha-vratah ||12||

samriddhiman kshama-shilah sharanagata-palakah |

dakshinah satya-vacano dakshah sarva-shubhankarah ||13||

pratapi dharmikah shastra-cakshur bhakta-suhrittamah |

vadanyas tejasa yuktah kritajnah kirti-samshrayah ||14||

variyan balavan prema-vashya ity adibhir gunaih |

yutash catur-vidheshv esha daseshv alambano harih ||15||

 

atha dasah Ė

dasas tu prashritas tasya nidesha-vasha-vartinah |

vishvastah prabhuta-jnana-vinamrita-dhiyash ca te ||16||

 

yatha Ė

prabhur ayam akhilair gunair gariyan

iha tulanam aparah prayati nasya |

iti parinata-nirnayena namran

hita-caritan hari-sevakan bhajadhvam ||17||

 

caturdhami adhikritashrita-parishad-anuragah ||18||

 

tatra adhikritah Ė

brahma-shankara-shakradyah prokta adhikrita budhaih |

rupam prasiddham evaisham tena bhaktir udiryate ||19||

 

yatha Ė

ka paryety ambikeyam harim avakalayan kampate kah shiroísau

tam kah stauty esha dhata pranamati viluŲhan kah kshitau vasavoíyam |

kah stabdho hasyateíddha danujabhid-anujaih purvajoíyam mamettham

kalindi jambavatyam tridasha-paricayam jala-randhrad vyatanit ||20||

 

atha ashritah Ė

te sharanya jnani-carah seva-nishŲhas tridhashritah ||21||

 

yatha Ė

kecid bhitah sharanam abhitah samshrayante bhavantam

vijnatarthas tvad-anubhavatah prasya kecin mumuksham |

shravam shravam tava nava-navam madhurim sadhu-vrindad

vrindaranyotsava kila vayam deva sevemahi tvam ||22||

 

tatra sharanyah Ė

sharanyah kaliya-jarasandha-baddha-nripadayah ||23||

 

yatha Ė

api gahanagasi nage prabhu-vara mayy adbhutadya te karuna |

bhaktair api durlabhaya yad aham pada-mudrayojjvalitah ||24||

 

yatha va aparadha-bhanjane --

kamadinam kati na katidha palita durnideshas

tesham jata mayi na karuna na trapa nopashantih |

utsrijyaitan atha yadu-pate sampratam labdha-buddhis

tvam ayatah sharanam abhayam mam niyunkshvatma-dasye ||25||

 

atha jnani-carah Ė

ye mumuksham parityajya harim eva samashritah |

shaunaka-pramukhas te tu prokta jnani-carah budhaih ||26||

 

yatha va hari-hakti-sudhodaye Ė

aho mahatman bahu-dosha-dushŲoípy

ekena bhaty esha bhavo gunena |

sat-sangamakhyena sukhavahena

kritadya no yena krisha mumuksha ||27||

 

yatha va padyavalyam (77) --

dhyanatitam kim api paramam ye tu jananti tattvam

tesham astam hridaya-kuhare shuddha-cinmatra atma |

asmakam tu prakriti-madhurah smera-vaktraravindo

megha-shyamah kanaka-paridhih pankajakshoíyam atma ||28||

 

atha seva-nishŲhah Ė

mulato bhajanasaktah seva-nishŲha itiritah |

candradhvajo harihayo bahulashvas tatha nripah |

ikshvakuh shrutadevash ca pundarikadayash ca te ||29||

 

yatha Ė

atmaraman api gamayati tvad-guno gana-goshŲhim

shunyodyane nayati vihagan apy alam bhikshu-caryam |

ity utkarsham kam api sa-camatkaram akarnya citram

sevayam te sphuŲam aghahara shraddhaya gardhitoísmi ||30||

 

atha parishadah Ė

uddhavo daruko jaitrah shrutadevash ca shatrujit |

nandopananda-bhadradyah parshada yadu-pattane ||31||

niyuktah santy ami mantra-sarathyadishu karmasu |

tathapi kvapy avasare paricaryam ca kurvate |

kauraveshu tatha bhishma-parikshid-viduradayah ||32||

 

tesham rupam, yatha Ė

sarasah sarasiruhaksha-veshas

tridiveshavali-jaitra-kanti-leshah |

yadu-vira-sabhasadah sadami

pracuralankaranojjvala jayanti ||33||

 

bhaktih, yatha Ė

shamsan dhurjaŲi-nirjayadi-virudam bashpavaruddhaksharam

shanka-panca-lavam madad aganayan kalagni-rudrad api |

tvayy evarpita-buddhir uddhava-mukhas tvat-parshadanam gano

dvari dvaravati-purasya puratah sevotsukas tishŲhati ||34||

 

etesham pravarah shriman uddhavah prema-viklavah ||35||

 

tasya rupam --

kalindi-madhura-tvisham madhupater malyena nirmalyatam

labdhenancitam ambarena ca lasad-gorocana-rocisha |

dvandvenargala-sundarena bhujayor jishnum abjekshanam

mukhyam parishadeshu bhakti-lahari-ruddham bhajamy uddhavam ||36||

 

bhaktih, yatha Ė

murdhany ahuka-shasanam pranayate brahmeshayoh shasita

sindhum prarthayate bhuvam tanutaram brahmanda-koŲishvarah |

mantram pricchati mam apeshala-dhiyam vijnana-varam nidhir

vikridaty asakrid vicitra-caritah soíyam prabhur madrisham ||37||

 

atha anugah Ė

sarvada paricaryasu prabhor asakta-cetasah |

purasthash ca vrajasthash cety ucyate anuga dvidha ||38||

 

tatra purasthah Ė

sucandro mandanah stambah sutambadyah puranugah |

esham parshadavat prayo rupalankaranadayah ||39||

 

seva yatha Ė

upari kanaka-dandam mandano vistrinite

dhuvati kila sucandrash camaram candra-carum |

upaharati sutambah sushŲhu tambula-viŲim

vidadhati paricaryah sadhavo madhavasya ||40||

 

atha vraja-sthah Ė

raktakah patrakah patri madhukanŲho madhuvratah |

rasala-suvilasash ca premakando marandakah ||41||

anandash candrahasash ca payodo vakulas tatha |

rasadah sharadadyash ca vrajastha anuga matah ||42||

 

esham rupam, yatha Ė

mani-maya-vara-mandanojjvalangan

puraŲa-java-madhuliŲ-paŲira-bhasah |

nija-vapur-anurupa-divya-vastran

vraja-pati-nandana-kinkaran namami ||43||

 

seva, yatha Ė

drutam kuru parishkritam bakula pita-paŲŲamshukam

varair agurubhir jalam racaya vasitam varida |

rasala parikalpayor agalatadalair viŲikah

paraga-paŲali gavam disham arundha paurandarim ||44||

 

vrajanugeshu sarveshu variyan raktako matah ||45||

 

asya rupam, yatha Ė

ramya-pinga-paŲam anga-rocisha

kharvitoru-shata-parvika-rucam |

sushŲhu goshŲha-yuvaraja-sevinam

rakta-kanŲham anuyami raktakam ||46||

 

bhaktih, yatha Ė

girivara-bhriti bhartri-darakeísmin

vraja-yuvarajataya gate prasiddhim |

shrinu rasada sada padabhiseva-

paŲŲimarata ratir uttama mamastu ||47||

 

dhuryo dhirash ca virash ca tridha parishad-adikah ||48||

 

tatra dhuryah Ė

krishneísya preyasi-varge dasadau ca yathayatham |

yah pritim tanute bhaktah sa dhurya iha kirtyate ||49||

 

yatha Ė

devah sevyataya yatha sphurati me devyas tathasya priyah

sarvah prana-samanatam pracinute tad-bhakti-bhajam ganah |

smritva sahasikam bibhemi tam aham bhaktabhimanonnatam

pritim tat-pranate khareípy avidadhad yah svasthyam alambate ||50||

 

atha dhirah Ė

ashritya preyasim asya natisevaparoípi yah |

tasya prasada-patram syan mukhyam dhirah sa ucyate ||51||

 

yatha Ė

kam api prithag-anuccair nacarami prayatnam

yadukula-kamalarka tvat-prasada-shriyeípi |

samajani nanu devyah parijatarcitayah

parijana-nikhilantah-patini me yad-akhya ||52||

 

atha virah Ė

kripam tasya samashritya praudham nanyam apekshate |

atulam yo vahana krishne pritim virah sa ucyate ||53||

 

yatha Ė

pralamba-ripur ishvaro bhavatu ka kritis tena me

kumara-makara-dhvajad api na kincid aste phalam |

kim anyad aham uddhatah prabhu-kripa-kaŲaksha-shriya

priya parishad-agrimam na ganayami bhamam api ||54||

 

caturthe ca (4.20.28) --

jagaj-jananyam jagad-isha vaishasam

syad eva yat-karmani nah samihitam

karoshi phalgv apy uru dina-vatsalah

sva eva dhishnye 'bhiratasya kim taya ||55||

 

eteshu tasya daseshu trividheshv ashritadishu |

nitya-siddhash ca siddhash ca sadhakah parikirtitah ||56||

 

atha uddipanah Ė

anugrahasya sampraptis tasyanghri-rajasam tatha |

bhuktavashishŲa-bhaktader api tad-bhakta-sangatih |

ity adayo vibhavah syur eshv asadharana matah ||57||

 

tatra anugraha-sampraptih, yatha Ė

krishnasya pashyata kripam kripadyah kripane mayi |

dhyeyoísau nidhane hanta drishor adhvanam abhyagat ||58||

 

murali-shringayoh svanah smita-purvavalokanam |

gunotkarsha-shrutih padma-padanka-nava-niradah |

tad-anga-saurabhadyas tu sarvaih sadharana matah ||59||

 

atra murali-svano, yatha vidagdha-madhave Ė

sotkanŲham murali-kala-parimalan akarnya ghurnat-tanor

etasyakshi-sahasratah suraater ashruni sasrur bhuvi |

citram varidharan vinapi tarasa vair adya dharamayair

durat pashyata deva-matritkam abhud vrindaŲavi-mandalam ||60||

 

atha anubhavah Ė

sarvatah svaniyoganam adhikyena parigrahah |

irshya-lavena casprishŲa maitri tat-pranate jane |

tan-nishŲhadyah shitah syur eshv asadharanah kriyah ||61||

 

tatra svaniyogasya sarvata adhikyam, yatha --

anga-stambharambham uttungayantam

premanandam daruko nabhyanandat

kamsarater vijane yena sakshad

akshodiyan antarayo vyadhayi ||62||

 

udbhasvarah purokta ye tathasya suhrid-adayah |

viragadyash ca ye shitah proktah sadharanas tu te ||63||

 

tatra nrityam, yatha shri-dashame (10.86.38) Ė

shrutadevoícyutam praptam svagrihan janako yatha |

natva munimsh ca samhrishŲo dhunvan vaso nanarta ha ||64||

 

yatha va Ė

tvam kalasu vimukhoípi nartanam

prema-naŲya-gurunasi paŲhitah |

yad vicitra-gati-caryayancitash

citrayasy ahaha caranan api ||65||

 

atha sattvikah Ė

stambhadyah sattvikah sarve pritadi-tritaye matah ||66||

 

yatha,

gokulendra-guna-gana-rasena

stambham adbhutam asau bhajamanah |

pashya bhakti-rasa-mandapa-mula-

stambhatam vahati vaishnava-varyah ||67||

 

shri-dashame (10.85.38) Ė

sa indraseno bhagavat-padanujam

bibhran muhuh prema-vibhinnaya dhiya |

uvaca hananda-jalakulekshanah

prahrishŲa-roma nripa gadgadaksharam ||68||

 

atha vyabhicarinah Ė

harsho dhritish catra nirvedoítha vishanŽata |

dainyam cinta smritih shanka matir autsukya-capale ||69||

vitarkavega-hri-jadya-mohonmadavahitthikah |

bodhah svapnah klamo vyadhir mritish ca vyabhicariŽah ||70||

itaresham madadinam natiposhakata bhavet |

yoge trayah syur dhrityas ta ayoge tu klamadayah |

ubhayatra pare shesha nirvedadyah satam matah ||71||

 

tatra harsho, yatha prathame (1.11.5) --

prity-utphulla-mukhah procur harsha-gadgadaya gira |

pitaram sarva-suhridam avitaram ivarbhakah ||72||

 

yatha va Ė

harim avalokya puro bhuvi

patito daŽda-praŽama-shata-kamah |

pramada-vimugdho nripatih

punar utthanam visasmara ||73||

 

klamo, yatha skande Ė

ashoshayan manas tasya mlapayan mukha-pankajam |

adhis tad-virahe deva grishme sara ivamshuman ||74||

 

nirvedo, yatha Ė

dhanyah sphurati tava surya karah sahasram

ye sarvada yadupateh padayoh patanti |

bandhyo drisham darshashati dhriyate mamasau

dure muhurtam api ya na vilokate tam ||75||

 

atha sthayi Ė

sambhramah prabhuta-jnanat kampash cetasi sadarah |

anenaikyam gata pritih sambhrama-pritir ucyate |

esha raseítra kathita sthayi-bhavataya budhaih ||76||

ashritadeh puraivoktah prakaro rati-janmani |

tatra parishadades tu hetuh samskara eva hi |

samskarodbodhakas tasya darshana-shravaŽadayah ||77||

esha tu sambhrama-pritih prapnuvaty uttarottaram |

vriddhim prema tatah snehas tato raga iti tridha ||78||

 

tatra sambhrama-pritih, yatha shri-dashame (10.38.6) Ė

mamadyamangalam nashŲam phalavamsh caiva me bhavah |

yan namasye bhagavato yogi-dhyeyanghri-pankajam ||79||

 

yatha va Ė

kalinda-nandini-kula-kadamba-vana-vallabham |

kada namaskarishami gopa-rupam tam ishvaram ||80||

 

atha prema Ė

krasa-shanka-cyuta baddha-mula premeyam ucyate |

asyanubhavah kathitas tatra vyasanitadayah ||81||

 

yathaó

aŽimadi-saukhya-vicim avici-duhkha-pravaham va |

naya mam vikritir na hi me tvat-padakamalavalambasya ||82||

 

yatha vaó

rushajvalita-buddhina bhrigu-sutena shaptoípy alam

maya hrita-jagat-trayoípy atanukaitavam tanvata |

vinindya krita-bandhanoípy uraga-raja-pashair balad

arajyata sa mayy aho dviguŽam eva vairocanih ||83||

 

atha snehah --

sandrash citta-dravam kurvan prema 'sneha' itiryate |

kshaŽikasyapi neha syad visleshasya sahishŽuta ||84||

 

yatha Ė

dambhena bashpambu-jharasya keshavam

vikshya dravac-cittam asusruvat tava |

ity uccakair dharayato vicittatam

citra na te daruka daru-kalpata ||85||

 

yatha va Ė

patnim ratna-nidheh param upaharan pureŽa bashpambhasam

rajyan-manjula-kaŽŲha-garbha-luŲhita-stotraksharopakramah |

cumban phullakadamba-dambara-tulangaih samikshiyacyutam

stabdhoípy abhyadhikam shriyam praŽamatam vrindad dadharoddhavah ||86||

 

atha ragah Ė

snehah sa rago yena syat sukham duhkham api sphuŲam

tat-sambandha-lave 'py atra pritih praŽa-vyayair api ||87||

 

yatha Ė

gurur api bhujagad bhis takshakat prajya-rajya-

cyutir ati-shayini ca prayacarya ca gurvi |

atasanuta mudam uccaih krishŽa-lila-sudhantar-

viharaŽa-sacivatvad auttareyasya rajnah ||88||

 

yatha va Ė

keshavasya karuŽa-laveípi ced

badavoípi kila shadavo mama |

asya yady adayata-kusha-sthali

purŽa-siddhir api me kushasthali ||89||

 

praya adya-dvaye prema snehah parishadeshv asau |

parikshiti bhaved-rago daruke ca tathoddhave ||90||

vrajanugeshv anekeshu raktaka-pramukheshu ca |

asminn abhyudite bhavah prayah syat sakhya-lesha-bhak ||91||

 

yatha Ė

shuddhantan militam bashpa-ruddha-vag uddhavo harim |

kincit-kuncita-netrantah svantena parishasvaje ||92||

 

ayoga-yogav etasya prabhedau kathitav ubhau ||93||

 

atha ayogah Ė

sangabhavo harer dhirair ayoga iti kathyate |

ayoge tan-manaskatvam tad-guŽady-anusandhayah ||94||

tat prapty-apaya-cintadyah sarvesham kathitah kriyah |

utkaŽŲhitam viyogash cety ayoge 'pi dvidhocyate ||95||

 

tatra utkaŽŲhitam --

adrishŲa-purvasya harer didrikshotkaŽŲhitam matam ||96||

 

yatha narasimhe Ė

cakara meghe tad-varŽe bahu-mana-ratim nripah |

pakshapatena tan-namni mrige padme ca tad-drishi ||97||

 

yatha va, shri-dashame (10.38.10) Ė

apy adya vishŽor manujatvam iyushor

bharavataraya bhuvo nijecchaya

lavaŽya-dhamno bhavitopalambhanam

mahyam na na syat phalam anjasa drishah ||98||

 

atrayoga-prasaktanam sarvesham api sambhave |

autsukya-dainya-nirveda-cintanam capalasya ca |

jadatonmada-mohanam api syad atiriktata ||99||

 

tatra autsukyam, yatha shri-krishŽa-karŽamrite (41) --

amuny adhanyani dinantaraŽi

hare tvad-alokanam antareŽa |

anatha-bandho karuŽaika-sindho

ha hanta ha hanta katham nayami ||100||

 

yatha va,

vilocana-sudhambudhes tava padaravinda-dvayi

vilocana-rasa-cchaŲam anupalabhya vikshubhyatah |

mano mama manag api kvacid anapnuvan nirvritim

kshaŽardham api manyate vraja-mahendra varsha-vrajam ||101||

 

dainyam, yatha tatraiva15 Ė

nibaddha-murdhanjalir esha yace

nirandhra-dainyonnati-mukta-kaŽŲham |

dayambudhe deva bhavat-kaŲaksha-

dakshiŽya-leshena sakrin nishinca ||102||

 

yatha va --

asi shashi-mukuŲadyair apy alabhyekshaŽas tvam

laghur aghahara kiŲad apy aham kuŲa-karma |

iti visadrishatapi prarthane prarthayami

snapaya kripaŽa-bandho mam apanga-cchaŲabhih ||103||

 

nirvedo, yatha Ė

sphuŲam shritavator api shruti-nishevaya shlaghyatam

mamabhava-niratayor bhavatu netrayor mandayoh |

bhaven na hi yayoh padam madhurima-shriyam aspadam

padambujanakhankurad api visari rocis tava ||104||

 

cintam, yatha Ė

hari-pada-kamalavaloka-trishŽa

taralamater api yogyatam avikshya |

avanata-vadanasya cintaya me

hari hari nihshvasato nishah prayati ||105||

 

capalam, yatha shri-krishŽa-karŽamrite (32) --

tvac-chaishavam tri-bhuvanadbhutam ity avehi

mac-capalam ca tava va mama vadhigamyam |

tat kim karomi viralam murali-vilasi

mugdham mukhambujam udikshitum ikshaŽabhyam ||106||

 

yatha va Ė

hriyam aghahara muktva drik-patangi mamasau

bhayam api damayitva bhakta-vrindat trisharta |

niravadhim avicarya svasya ca kshodimanam

tava caraŽa-sarojam ledhum anivcchatisha ||107||

 

jadata, yatha saptame (7.4.37) Ė

nyasta-kridanako balo jadavat tan-manastaya |

krishŽa-graha-grihitatma na veda jagad idrisham ||108||

 

yatha va Ė

nimeshonmuktakshah katham iha parispanda-vidhuram

tanum bibhrad bhavyah pratikritir ivaste dvija-patih |

aye jnatam vamshi-rasika-nava-raga-vyasanina

purah shyamambhode bata vinihita drishŲir amuna ||109||

 

unmado, yatha saptame (7.4.40) Ė

nadati kvacid utkaŽŲho vilajjo nrityati kvacit |

kvacit tad-bhavana-yuktas tanmayo 'nucakara ha ||110||

 

yatha va Ė

kvacin naŲati nishpaŲam kvacid asambhavam stambhate

kvacid vihasati sphuŲam kvacid amandam akrandati |

lasaty analasam kvacit kvacid apartham artayate

harer abhinavoddhura-praŽaya-sidhum atto munih ||111||

 

moho, yatha hari-bhakti-sudhodaye --

ayogyam atmanam itisha-darshane

sa manyamanas tad-anapti-katarah |

udbela-duhkharŽava-magna-manasah

shrutashrudharo dvija murcchitapatat ||112||

 

yatha va

hari-caraŽa-vilokabdhi-tapavalibhir

bata vidhuta-cid-ambhasy atra nas tirtha-varye |

shruit-puŲa-parivaheneshanamamritani

kshipata nanu satirthash ceshŲatam praŽa-hamsah ||113||

 

atha viyogah Ė

viyogo labdha-sangena vicchedo danuja-dvidha ||114||

 

yatha Ė

bali-suta-bhuja-shaŽda-khaŽdanaya

kshataja-puram purushottame prayate |

vidhuta-vidhura-buddhir uddhavoíyam

viraha-niruddha-mana niruddhavoíbhut ||115||

 

angeshu tapah krishata jagaryalamba-shunyata |

adhritir jadata vyadhir unmado murcchitam budhaih |

viyoge sambhrama-priter dashavasthah prakirtitah ||116||

anavasthitr akhyata cittasyalamba-shunyata |

aragita tu sarvasminn adhritih kathita budhaih |

anyeíshŲau prakaŲarthatvat tapadya na hi lakshitah ||117||

 

tatra tapo, yatha Ė

asman dunoti kamalam tapanasya mitram

ratnakarash ca badavanala-gudha-murtih |

indivaram vidhu-suhrit katham ishvaram va

tam smarayan munipate dahatiha sabhyan ||118||

 

krishata, yatha Ė

dadhati tava tathadya sevakanam

bhuja-parighah krishatam ca paŽdutam ca |

patati bata yatha mriŽala-buddhya

sphuŲam iha paŽdava-mitra paŽdu-pakshah ||119||

 

jagarya, yatha Ė

virahan mura-dvishash ciram vidhurange parikhinna-cetasi |

kshaŽadah kshaŽa-dayitojjhita bahulashve bahulas tadabhavan ||120||

 

avalambana-shunyata, yatha Ė

vijaya-ratha-kuŲumbina vinanyan

na kila kuŲumbam ihasti nas trilokyam |

bhramad idam anavekshya yat-padabjam

kvacid api na vyavatishŲhateídya cetah ||121||

 

adhritih, yatha Ė

prekshya pincha-kulam akshi pidhatte

naiciki-nicayam ujjhati dure |

vashŲi yashŲim api nadya murare

raktakas tava padambuja-raktah ||122||

 

jadata, yatha Ė

yaudhishŲhiram puram upeyushi padmanabhe

khedanala-vyatikarair ativiklavasya |

svedashrubhir na hi param jalatam avapur

angani nishkriyataya ca kiloddhavasya ||123||

 

vyadhir, yatha Ė

cirayati maŽim anveshŲum

calite murabhidi kushasthali-puratah |

samajani dhrita-nava-vyadhih

pavana-vyadhir yatharthakhyah ||124||

 

unmado, yatha Ė

proshite bata nijadhidaivate

raivate navam avekshya niradam |

bhranta-dhir ayam adhiram uddhavah

pashya rauti ramate namasyati ||125||

 

murcchitam, yatha Ė

samajani dasha vishleshat te padambuja-sevinam

vraja-bhuvi tatha nasin nidra-lavoípi yatha pura |

yadu-vara dara-shvasenami vitarkita-jivitah

satatam adhuna nishceshŲangas taŲany adhisherate ||126||

 

mritih, yatha --

danuja-damana yate jivane tvayy akasmat

pracura-viraha-tapair dhvanta-hrit-pankajayam |

vrajam abhi paritas te dasa-kasara-panktau

na kila vasatim artah kartum icchanti hamsah ||127||

 

ashivatvan na ghaŲate bhakte kutrapy asau mritih |

kshobhakatvad viyogasya jata-prayeti kathyate ||128||

 

atha yogah Ė

krishŽena sangamo yas tu sa yoga iti kirtyate |

yogeípi kathitah siddhis tushŲih sthitir iti tridha ||129||

 

tatra siddhih Ė

utkaŽŲhite hareh praptih siddhir ity abhidhiyate ||130||

 

yatha shri-krishŽa-karŽamrite (57) Ė

maulish candraka-bhushaŽo marakata-stambhabhiramam vapur

vaktram citra-vimugdha-hasa-madhuram bale vilole drishau |

vacah shaishava-shitaya mada-gaja-shlaghya vilasa-sthitir

mandam mandam aye ka esha mathura-vithim mitho gahate ||131||

 

yatha va shri-dashame (10.38.34) Ė

rathat turŽam avaplutya soíkrurah prema-vihvalah |

papata caraŽopante daŽdavad rama-krishŽayoh ||132||

 

tushŲih Ė

jate viyoge kamsareh sampraptis tushŲir ucyate ||133||

 

yatha prathame (1.11.10) Ė

katham vayam natha ciroshite tvayi

prasanna-drishŲyakhila-tapa-shoshaŽam |

jivema te sundara-hasa-shobhitam

apashyamana vadanam manoharam ||134||

 

yatha va Ė

samaksham akshamah prekshya harim anjali-bandhane |

daruko dvaraka-dvari tatra citra-dasham yayau ||135||

 

sthitih Ė

saha-vaso mukundena sthitir nigadita budhaih ||136||

 

yatha hamsadute (50)16

purastad abhiri-gaŽa-bhayada-nama sa kaŲhino

maŽi-stambhalambi kuru-kula-katham sankalayita |

sa janubhyam ashŲapada-bhuvanam avashŲabhya bhavita

guroh shishyo nunam pada-kamala-samvahana-ratah ||137||

 

nijavasara-shushrusha-vidhane savadhanata |

puras tasya niveshadya yogeímisham kriya matah ||138||

kecid asya rateh krishŽa-bhakty-asvada-bahirmukhah |

bhavatvam eva nishcitya na rasavasthatam jaguh ||139||

iti tavad asadhiyo yat puraŽeshu keshucit |

shrimad-bhagavate caisha prakaŲo drishyate rasah ||140||

 

tatha hi ekadashe (11.3.32) Ė

kvacit rudanty acyuta-cintaya kvacid

dhasanti nandanti vadanty alaukikah |

nrityanti gayanty anushilayanty ajam

bhavanti tushŽim param etya nirvritah ||141||

 

saptame ca (7.7.34) Ė

nishamya karmaŽi guŽan atulyan

viryaŽi lila-tanubhih kritani |

yadatiharshotpulakashru-gadgadam

protkaŽŲha udgayati rauti nrityati ||142||

 

eshatra bhaktabhavanam prayaki prakriyodita |

kintu kaladi-vaishishŲhyat kvacit syat sima-langhanam ||143||

 

atha gaurava-pritih Ė

lalyabhimaninam krishŽe syat pritir gauravottara |

sa vibhavadibhih pushŲa gaurava-pritir ucyate ||144||

 

tatra alambanah Ė

harish ca tasya lalyash ca bhavanty alambana iha ||145||

 

tatra harih, yatha Ė

ayam upahita-karŽah prastute vrishŽi-vriddhair

yadupatir itihase manda-hasojjvalasyah |

upadishati sudharma-madhyam adhyasya divyan

hitam iha nijayagre ceshŲayaivatmajan nah ||146||

 

maha-gurur maha-kirtir maha-buddhir maha-balah |

rakshi lalaka ity adyair guŽair alambano harih ||147||

 

atha lalyah Ė

lalyah kila kanishŲhatva-putratvady-abhimaninah |

kanishŲhah saraŽa-gada-subhadra-pramukhah smritah |

pradyumna-carudeshŽadyah sambadyash ca kumarakah ||148||

 

esham rupam, yatha Ė

api murantaka-parshada-maŽdalad

adhika-maŽdana-vesha-guŽa-shriyah |

asata-pita-sita-dyutibhir yuta

yadu-kumara-gaŽah puri remire ||149||

 

esham bhaktih, yatha Ė

sagdhim bhajanti hariŽa mukham unnamayya

tambula-carvitam adanti ca diyamanam |

ghratash ca murdhni parirabhya bhavanty adasrah

sambadayah kati pura vidadhus tapamsi ||150||

 

rukmiŽi-nandanas teshu lalyeshu pravaro matah ||151||

 

tasya rupam Ė

sa jayati shambara-damanah sukumaro yadu-kumara-kula-maulih |

janayati janeshu janaka-bhrantim yah sushŲhu rupeŽa ||152||

 

asya bhaktih Ė

prabhavati samikshyatam divi kripambudhir madrisham

sa esha paramo gurur garuda-go yadunam patih |

yatah kim api lalanam vayam avapya daroddhurah

purarim api sangare guru-rusham tiraskurmahe ||153||

 

ubhayesham sadaradhya-dhiyaiva bhajatam api |

sevakanam ihaishvarya-jnanasyaiva pradhanata ||

lalyanam tu sva-sambandha-sphurter eva samantatah ||154||

vraja-sthanam paraishvarya-jnana-shunya-dhiyam api |

asty eva vallavadhisha-putratvaishvarya-vedanam ||155||

 

atha uddipanah Ė

uddipanas tu vatsalya-smita-prekshadayo hareh ||156||

 

yatha Ė

agre sanugraham pashyann agrajam vyagra-manasah |

gadah padaravindeísya vidadhe daŽdavan-natim ||157||

 

atha anubhavah Ė

anubhavas tu tasyagre nicasana-niveshanam |

guror vartmanusaritvam dhuras tasya parigrahah |

svairacara-vimokshadyah shita lalyeshu kirtitah ||158||

 

tatra nicasana-niveshanam, yatha Ė

yadu-sadasi surendrair drag upavrajyamanah

sukhada-karaka-varbhir brahmaŽabhyukshitangah |

madhuripum abhivandya svarŽa-piŲhani muncan

bhuvam abhi makaranko rankavam svicakara ||159||

 

dasaih sadharaŽash canye procyanteímishu kecana |

praŽamo mauna-bahulyam sankocam prashrayadhyata |

nija-praŽa-vyayenapi tad-ajna-paripalanam ||160||

adho-vadanata sthairyam kasa-hasadi-varjanam |

tadiyatirahah-keli-vartady-uparamadayah ||161||

 

atha sattvikah Ė

kandarpa vindati mukunda-padaravinda-

dvandve drishoh padam asau kila nishprakampa |

praleya-bindu-nicitam dhrita-kaŽŲaka te

svinnadya kaŽŲaki-phalam tanur anvakarshit ||162||

 

atha vyabhicariŽah Ė

anantaroktah sarveítra bhavanti vyabhicariŽah ||163||

 

tatra harsho, yatha Ė

dure darendrasya nabhasy udirŽe

dhvanau sthitanam yadu-rajadhanyam |

tanuruhais tatra kumarakaŽam

naŲaish ca hrishyadbhir akari nrityam ||164||

 

nirvedo, yatha Ė

dhanyah samba bhavan sa-ringaŽam ayan parshve rajah-karburo

yas tatena vikrishya vatsalataya svotsangam aropitah |

dhin mam durbhagam atra shankara-mayair durdaiva-visphurjitaih

prapta na kshaŽikapi lalana-ratih sa yena balye pituh ||165||

 

atha sthayi Ė

deha-sambandhitamanad guru-dhir atra gauravam |

tanmayi lalake pritir gaurava-pritir ucyate ||166||

sthayi-bhavoítra sa caisham amulat svayam ucchrita |

kancid vishesham apanna premeti sneha ity api |

raga ity ucyate catra gaurava-pritir eva sa ||167||

 

tatra gaurava-pritih, yatha Ė

mudram bhinatti na rada-cchadayor amandam

vaktram ca nonnamayati sravad-asra-kirŽam |

dhirah param kim api sankucatim jhashanko

drishŲim kshipaty aghabhidash caraŽaravinde ||168||

 

prema, yatha Ė

dvishadbhih kshodishŲhair jagad-avihitecchasya bhavatah

karad akrishyaiva prasabham abhimanyav api hate |

subhadrayah pritir danuja-damana tvad-vishayika

prapede kalyaŽi na hi malinimanam lavam api ||169||

 

sneho, yatha Ė

vimunca prithu-vepathum visrija kaŽŲhakuŽŲhayitam

vimrijya mayi nikshipa prasarad-ashru-dhare drishau |

karam ca makara-dhvaja prakaŲa-kaŽŲakalankritam

nidhehi savidhe pituh kathaya vatsa kah sambhramah ||170||

 

rago, yatha Ė

visham api sahasa sudham ivayam

nipibati cet pitur ingitam jhashankah |

visrijati tad-asammatir yadi syad

visham iva tam tu sudham sa eva sadyah ||171||

 

trishv evayoga-yogadya bhedah purvavad iritah ||172||

 

tatra utkaŽŲhitam, yatha Ė

shambarah sumukhi labdha-durvipad-

dambarah sa ripur ambarayitah |

ambu-raja-mahasam kada guruh

kambu-raja-karam ikshitasmahe ||173||

 

atha viyogah Ė

mano mameshŲam api geŽdu-lilam

na vashŲi yogyam ca tathastra-yogyam |

gurau puram kauravam abhyupete

karam iva dvaravatim avaiti ||174||

 

siddhih Ė

militah shambara-purato madanah purato vilokayan pitaram |

koíham iti svam pramadan na dhir adhir apy asau veda ||175||

 

tushŲih Ė

militam adhishŲhita-garudam prekshya yudhishŲhira-puran muraratim |

ajani muda yadu-nagare sambhrama-bhuma kumaraŽam ||176||

 

sthitih Ė

kuncayann akshiŽi kincid bashpa-nishpandi-pakshiŽi |

vandate padayor dvandvam pituh prati-dinam smarah ||177||

 

utkaŽŲhita-viyogadye yad yad vistaritam na hi |

sambhrama-pritivaj jneyam tat tad evakhilam budhaih ||178||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau

pashcima-vibhage mukhya-bhakti-rasa-pancaka-nirupaŽe

priti-bhakti-rasa-lahari dvitiya |

 

 

3.3

preyobhaktirasakhya tritiya-lahari

 

sthayi-bhavo vibhavadyaih sakhyam atmocitair iha |

nitash citte satam pushŲim rasah preyan udiryate ||1||

 

tatra alambanah Ė

harish ca tad-vayasyash ca tasminn alambana matah ||2||

 

tatra harih Ė

dvibhujatvadi-bhag atra pragvad alambano harih ||3||

 

tatra vraje, yatha Ė

mahendra-maŽi-manjula-dyutir amanda-kunda-smitah

sphurat-puraŲa-ketaki-kusuma-ramya-paŲŲambarah |

srag-ullasad-urah-sthalah kvaŽita-veŽur atravrajan

vrajad aghaharo haraty ahaha nah sakhinam manah ||4||

 

anyatra, yatha Ė

cancat-kaustubha-kaumudi-samudayam kaumodaki-cakrayoh

sakhyenojjvalitais tatha jalajayor adhyam caturbhir bhujaih |

drishŲva hari-harin-maŽi-dyuti-haram shaurim hiraŽyambaram

jagmuh paŽdu-sutah pramoda-sudhaya naivatma-sambhavanam ||5||

 

suveshah sarva-sal-lakshma-lakshito balinam varah |

vividhadbhuta-bhasha-vid vavadukah supaŽditah ||6||

vipula-pratibho dakshah karuŽo vira-shekharah |

vidagdho buddhiman kshanta rakta-lokah samriddhiman |

sukhi variyan ity adya guŽas tasyeha kirtita ||7||

 

atha tad-vayasyah Ė

rupa-vesha-guŽadyais tu samah samyag-ayantritah |

vishrambha-sambhritatmano vayasyas tasya kirtitah ||8||

 

yatha Ė

samyena bhiti-vidhureŽa vidhiyamana-

bhakti-prapancam anudancad-anugraheŽa |

vishrambha-sara-nikuramba-karambitena

vandetaram aghaharasya vayasya-vrindam ||9||

 

te pura-vraja-sambandhad dvi-vidhah praya iritah ||10||

 

tatra pura-sambandhinah Ė

arjuno bhimasenash ca duhita drupadasya ca |

shridama-bhusuradyash ca sakhayah pura-samshrayah ||11||

 

esham sakhyam, yatha Ė

shirasi nripatir drag aghrasid agharim adhira-dhir

bhuja-parighayoh shlishŲau bhimarjunau pulakojjvalau |

pada-kamalayoh sasrau dasratmajau ca nipetatus

tam avashadhiyah praudhanandad arundhata paŽdavah ||12||

 

shreshŲhah pura-vayasyeshu bhagavan vanaradhvajah ||13||

 

asya rupam, yatha Ė

gaŽdiva-paŽih kari-raja-shuŽda

ramyorur indivara-sundarabhah |

rathangina ratna-rathadhirohi

sa rohitakshah sutaram arajit ||14||

 

sakhyam, yatha Ė

paryanke mahati surari-hantur anke

nihshanka-praŽaya-nisrishŲa-purva-kayah |

unmilan-nava-narma-karmaŲhoíyam

gaŽdivi smita-vadanambujo vyarajit ||15||

 

atha vraja-sambandhinah Ė

kshaŽadarshanato dinah sada saha-vihariŽah |

tad-eka-jivitah prokta vayasya vraja-vasinah |

atah sarva-vayasyeshu pradhanatvam bhajanty ami ||16||

 

esham rupam, yatha Ė

balanuja-sadrig-varo-guŽa-vilasa-vesha-shriyah

priyankaraŽa-vallaki-dala-vishaŽa-veŽv-ankitah |

mahendra-maŽi-haŲaka-sphaŲika-padma-raga-tvishah

sada praŽaya-shalinah sahacara hareh pantu vah ||17||

 

sakhyam, yatha Ė

unnidrasya yayus tavatra viratim sapta kshapas tishŲhato

hanta shranta ivasi nikshipa sakhe shridama-paŽau girim |

adhir vidhyati nas tvam arpaya kare kim va kshaŽam dakshiŽe

doshŽas te karavama kamam adhuna savyasya samvahanam ||18||

 

yatha va shri-dashame (10.12.11) Ė

ittham satam brahma-sukhanubhutya

dasyam gatanam para-daivatena |

mayashritanam nara-darakeŽa

sakam vijahruh krita-puŽya-punjah ||19||

 

eshu krishŽasya sakhyam, yatha Ė

sahacara-nikurambam bhratar arya pravishŲam

drutam agha-jaŲharantah-koŲare prekshamaŽah |

skhalad-ashishira-bashpa-kshalita-kshama-gaŽdah

kshaŽam aham avasidan shunya-cittas tad asam ||20||

 

suhridash ca sakhayash ca tatha priya-sakhah pare |

priya-narma-vayasyash cety ukta goshŲhe catur-vidhah ||21||

 

tatra suhridah Ė

vatsalya-gandhi-sakhyam tu kincit te vayasadhikah |

sayudhas tasya dushŲebhyah sada raksha-parayaŽah ||22||

subhadra-maŽdalibhadra-bhadravardhana-gobhaŲah |

yakshendrabhaŲa-bhadranga-virabhadra maha-guŽah |

vijayo balabhadradyah suhridas tasya kirtitah ||23||

 

esham sakhyam, yatha Ė

dhunvan dhavasi maŽdalagram amalam tvam maŽdalibhadra kim

gurvim narya gadam grihaŽa vijaya kshobham vritha ma krithah |

shaktim na kshipa bhadravardhana puro govardhanam gahate

garjann esha ghano bali na tu balivardakritir danavah ||24||

 

suhritsu maŽdalibhadra-balabhadrau kilottamau ||25||

 

atra maŽdalibhadrasya rupam, yatha --

paŲala-paŲala-sad-ango lakuŲa-karah shekhari shikhaŽdena |

dyuti-maŽdali-mali-nibham bhati dadhan maŽdalibhadrah ||26||

 

asya sakhyam, yatha Ė

vana-bhramaŽa-kelibhir gurubhir ahni khinnikritah

sukham svapitu nah suhrid vraja-nishanta-madhye nishi |

aham shirasi mardanam mridu karomi karŽe katham

tvam asya visrijann alam subala sakthini lalaya ||27||

 

baladevasya rupam, yatha Ė

gaŽdantah-sphurad-eka-kuŽdalam ali-cchannavatamsotpalam

kasturi-krita-citrakam prithu-hridi bhrajishŽu gunja-srajam |

tam viram sharad-ambuda-dyuti-bharam samvita-kalambaram

gambhira-svanitam pralamba-bhujam alambe pralamba-dvisham ||28||

 

asya sakhyam, yatha Ė

jani-tithir iti putra-prema-samvitayaham

snapayitum iha sadmany ambaya stambhitoísmi |

iti subala gira me sandisha tvam mukundam

phaŽi-pati-hrada-kacche nadya gaccheh kadapi ||29||

 

atra sakhayah Ė

kanishŲha-kalpah sakhyena sambandhah priti-gandhina |

vishala-vrishabhaurjasvi-devaprastha-varuthapah ||30||

maranda-kusumapida-maŽibandha-karandhamah |

ity-adayah sakhayoísya seva-sakhyaika-ragiŽah ||31||

 

esham sakhyam, yatha Ė

vishala visini-dalaih kalaya bijana-prakriyam

varuthapa vilambitalaka-varutham utsaraya |

mrisha vrishabha jalpitam tyaja bhajanga-samvahanam

yad-ugra-bhuja-sangare gurum agat klamam nah sakha ||32||

 

sarveshu sakhishu shreshŲho devaprasthoíyam iritah ||33||

 

tasya rupam, yatha Ė

bibhrad geŽdum paŽdurodbhasa-vasah

pasha-baddhottunga-maulir baliyan |

bandhukabhah sindhur aspardhi-lilo

devaprasthah krishŽa-parshvam pratasthe ||34||

 

asya sakhyam, yatha Ė

shridamnah prithulam bhumam abhi shiro vinyasya vishramiŽam

damnah savya-kareŽa ruddha-hridayam shayya-virajat-tanum |

madhye sundari kandarasya padayoh samvahanena priyam

devaprastha itah kriti sukhayati premŽa vrajendratmajam ||35||

 

atha priya-sakhah Ė

vayas-tulyah priya-sakha sakhyam kevalam ashritah |

shridama ca sudama ca dama ca vasudamakah ||36||

kinkiŽi-stokakrishŽamshu-bhadrasena-vilasinah |

puŽdarika-viŲankaksha-kalabinkadayoípy ami ||37||

ramayanti priya-sakhah kelibhir vividhaih sada |

niyuddha-daŽda-yuddhadi-kautukair api keshavam ||38||

 

esham sakhyam, yatha Ė

sagadgada-padair harim hasati koípi vakroditaih

prasarya bhujayor yugam pulaki kashcid ashlishyati |

kareŽa calata drishau nibhritam etya rundhe parah

krishangi sukhayanty ami priya-sakhah sakhayam tava ||39||

 

eshu priya-vayasyeshu shridama pravaro matah ||40||

 

tasya rupam, yatha Ė

vasah pingam bibhratam shringa-paŽim

baddha-spardham sauhridan madhavena |

tamroshŽisham shyama-dhamabhiramam

shridamanam dama-bhajam bhajami ||41||

 

sakhyam, yatha Ė

tvam nah projjhya kaŲhora yamuna-taŲe kasmad akasmad gato

dishŲya drishŲim itoísi hanta nividashleshaih sakhin priŽaya |

brumah satyam adarshane tava manak ka dhenavah ke vayam

kim goshŲham kim abhishŲam ity aciratah sarvam viparyasyati ||42||

 

atha priya-narma-vayasyah Ė

priya-narma-vayasyas tu purvatoípy abhito varah |

atyantika-rahasyeshu yukta bhava-visheshiŽah |

subalarjuna-gandharvas te vasantojjvaladayah ||43||

 

esham sakhyam, yatha Ė

radha-sandesha-vrindam kathayati subalah pashya krishŽasya karŽe

shyama-kandarpa-lekham nibhritam upaharaty ujjvalah paŽi-padme |

pali-tambulam asye vitarati chaturah kokilo murdhni dhatte

tara-dameti narma-praŽayi-sahacaras tanvi tanvanti sevam ||44||

 

priya-narma-vayasyeshu prabalau subalarjunau ||45||

 

tatra subalasya rupam, yatha Ė

tanu-ruci-vijita-hiraŽyam hari-dayitam hariŽam harid-vasanam |

subalam kuvalaya-nayanam naya-nandita-bandhavam vande ||46||

 

asya sakhyam, yatha Ė

vayasya-goshŲhyam akhilengiteshu

visharadayam api madhavasya |

anyair duruha subalena sardham

samjna-mayi kapi babhuva varta ||47||

 

ujjvalasya rupam, yatha Ė

aruŽambaram uccalekshaŽam

madhu-pushpa-balibhih prasadhitam |

hari-nila-rucim hari-priyam

maŽi-harojjvalam ujjvalam bhaje ||48||

 

asya sakhyam, yatha Ė

shaktasmi manam avitum katham ujjvaloíyam

dutah sameti sakhi yatra milaty adure |

sapatrapapi kulajapi pativratapi

ka va vrishasyati na gopa-vrisham kishori ||49||

 

ujjvaloíyam vishesheŽa sada narmokti-lalasah ||50||

 

yatha --

sphurad-atanu-tarangavardhitanalpa-velah

sumadhura-rasa-rupo durgamavara-parah |

jagati yuvati-jatir nimnaga tvam samudras

tad iyam aghahara tvam eti sarvadhvanaiva ||51||

 

eteshu keípi shastreshu keípi lokeshu vishrutah ||52||

nitya-priyah sura-carah sadhakash ceti te tridha |

kecid eshu sthira jatya mantrivat tam upasate ||53||

tam hasayanti capalah kecid vaihasikopamah |

kecid arjava-sareŽa saralah shilayanti tam ||54||

vama vakrima-cakreŽa kecid vismayayanty amum |

kecit pragalbhah kurvanti vitaŽdam amuna |

saumyah sunritaya vaca dhanya dhinvanti tam pare ||55||

evam vividhaya sarve prakritya madhura ami |

pavitra-maitri-vaicitri-carutam upacinvate ||56||

 

atha uddipanah Ė

uddipana vayo-rupa-shringa-veŽu-dara hareh |

vinoda-narma-vikranti-guŽah preshŲha-janas tatha |

raja-devavataradi-ceshŲanukaraŽadayah ||57||

 

atha vayah Ė

vayah kaumara-paugaŽda-kaishoram ceha sammatam |

goshŲhe kaumara-paugaŽde kaishoram pura-goshŲhayoh ||58||

 

tatra kaumaram, yatha Ė

kaumaram vatsale vacyam tatah sankshipya likhyate ||59||

 

yatha shri-dashame (10.13.11) --

bibhrad veŽum jaŲhara-paŲayoh shringa-vetre ca kakshe

vame paŽau masriŽa-kavalam tat-phalany angulishu |

tishŲhan madhye sva-parisuhrido hasayan narmabhih svaih

svarge loke mishati bubhuje yajna-bhug bala-kelih ||60||

 

atha paugaŽdam Ė

adyam madhyam tatha shesham paugaŽdam ca tridha bhavet ||61||

tatra adyam paugaŽdam Ė

adharadeh sulauhityam jaŲharasya ca tanavam |

kambu-grivodgamadyam ca paugaŽde prathame sati ||62||

 

yatha Ė

tundam vindati te mukunda shanakair ashvatta-patra-shriyam

kaŽŲham kambuvad ambujaksha bhajate rakha-trayim ujjvalam |

arundhe kuruvinda-kandala-rucim bhu-candra danta-cchado

lakshmir adhuniki dhinoti suhridam akshiŽi sa kapy asau ||63||

 

pushpa-maŽdana-vaicitri citraŽi giri-dhatubhih |

pita-paŲŲa-dukuladyam iha proktam prasadhanam ||64||

sarvaŲavi-pracareŽa naiciki-caya-caraŽam |

niyuddha-keli-nrityadi-shiksharambhoítra ceshŲitam ||65||

 

yatha Ė

vrindaraŽye samastat surabhiŽi surabhi-vrinda-raksha-vihari

gunjahari shikhaŽda-prakaŲita-mukuŲah pita-paŲŲambara-shrih |

karŽabhyam karŽikare dadhad alam urasa phulla-mallika-malyam

nrityan dor-yuddha-range naŲavad iha sakhin nandayaty esha krishŽah ||66||

 

atha madhya-paugaŽdam Ė

nasa sushikhara tunga kapolau maŽdalakriti |

parshvady-angam suvalitam paugaŽde sati madhyame ||67||

 

yatha Ė

tila-kusuma-vihasi-nasika-shrir

nava-maŽi-darpaŽa-darpa-nashi-gaŽdah |

harir iha parimrishŲa-parshva-sima

sukhayati sushŲhu sakhin sva-shobhayaiva ||68||

 

ushŽisham paŲŲa-sutrottha-pashenatra tadit-tvisha |

yashŲih shyama tri-hastocca svarŽagrety adi-maŽdanam |

bhaŽdire kridanam shailoddharaŽadyam ca ceshŲitam ||69||

 

yatha Ė

yashŲim hasta-traya-parimitam prantayoh svarŽa-baddham

bibhral-lilam caŲula-camari-caru-cudojjvala-shrih |

baddhoshŽishah puraŲa-rucina paŲŲi-pashena parshve

pashya kridan sukhayati sakhe mitra-vrindam mukundah ||70||

 

paugaŽda-madhya evayam harir divyan virajate |

madhyuryadbhuta-rupatvat kaishoragramsha-bhag iva ||71||

 

atha shesha-paugaŽdam Ė

veŽi nitamba-lambagra lilalaka-lata-dyuti |

amsayos tungatety adi paugaŽde carame sati ||72||

 

yatha Ė

agre lilalaka-latikayalankritam bibhrad-asyam

cancad-veŽi-shikhara-shikhaya cumbita-shreŽi-bimbah |

uttungamsa-cchavir aghaharo rangam anga-shriyaiva

nyasyann eva priya-savayasam gokulan nirjihite ||73||

 

ushŽishe vakrima lila-sarasi-ruha-paŽita |

kashmireŽordhva-puŽdradyam iha maŽdanam iritam ||74||

 

yatha Ė

ushŽishe dara-vakrima kara-tale vyajrimbhi-lilambujam

gaura-shrir alike kilordhva-tilakah kasturika-binduman |

veshah keshava peshalah subalam apy aghurŽayaty adya te

vikrantam kim uta svabhava-mridulam goshŲhabalanam tatim ||75||

 

atra bhangi giram narma-sakhaih karŽa-katha-rasah |

eshu gokula-balanam shri-shlaghety-adi-ceshŲitam ||76||

 

yatha Ė

dhurtas tvam yad avaishi hrid-gatam atah karŽe tava vyahare

keyam mohanata-samriddhir adhuna godhuk-kumari-gaŽe |

atrapi dyuti-ratna-rohaŽa-bhuvo balah sakhe panca-shah

panceshur jagatam jaye nija-dhuram yatrarpayan madyati ||77||

 

atha kaishoram Ė

kaishoram purvam evoktam sankshepeŽocyate tatah ||78||

 

yatha Ė

pashyotsikta-bali-trayi-vara-late vasas tadin-manjule

pronmilad-vana-malika-parimala-stome tamala-tvishi |

ukshaty ambaka-catakan smita-rasair damodarambhodhare

shridama ramaŽiya-roma-kalikakirŽanga-shakhi babhau ||79||

 

prayah kishora evayam sarva-bhakteshu bhasate |

tena yauvana-shobhasya neha kacit prapancita ||80||

 

atha rupam, yatha Ė

alankaram alankritva tavangam pankajekshaŽa |

sakhin kevalam evedam dhamna dhiman dhinoti nah ||81||

 

atha shringam, yatha Ė

vraja-nija-vadabhi-vitardikayam

ushasi vishaŽa-vare ruvaty udagram |

ahaha savayasam tadiya-romŽam

api nivahah samam eva jagrati sma ||82||

 

veŽur, yatha Ė

suhrido na hi yata katara

harim anveshŲum itah sutam raveh |

kathayann amum atra vaiŽava-

dhvani-dutah shikhare dhinoti nah ||83||

 

shankho, yatha Ė

pancali-patayah shrutva pancajanyasya nisvanam |

pancasya pashya muditah pancasya-pratimam yayuh ||84||

 

vinodo, yatha Ė

sphurad-aruŽa-dukulam jagudair gaura-gatram

krita-vara-kavarikam ratna-taŲanka-karŽam |

madhuripum iha radha-vesham udvikshya sakshat

priya-sakhi subaloíbhud vismitah sa-smitash ca ||85||

 

athanubhavah Ė

niyuddha-kanduka-dyuta-vahya-vahadi-kelibhih |

lagudalagudi-krida-sangaraish casya toshaŽam ||86||

palyankasana-dolasu saha-svapopaveshanam |

caru-citra-parihaso viharah salilashaye ||87||

yugmatve lasya-ganadyah sarva-sadharaŽah kriyah ||88||

 

tatra niyuddhena toshaŽam, yatha Ė

aghahara jita-kashi yuddha-kaŽdula-bahus

tvam aŲasi sakhi-goshŲhyam atma-viryam stuvanah |

kathaya kim u mamoccaish caŽda-dor-daŽda-ceshŲa-

viramita-raŽa-rango nihsahangah sthitoísi ||89||

 

yuktayuktadi-kathanam hita-kritye pravartanam |

prayah purahsaratvadyah suhridam iritah kriyah ||90||

tambulady-arpaŽam vaktre tilaka-sthasaka-kriya |

patrankura-vilekhadi sakhinam karma kirtitam ||91||

nirjiti-karaŽam yuddhe vastre dhritvasya karshaŽam |

pushpadyacchedanam hastat krishŽena sva-prasadhanam |

hastahasti-prasangadyah proktah priya-sakha-kriyah ||92||

dutyam vraja-kishorishu tasam praŽaya-gamita |

tabhih keli-kalau sakshat sakhyuh paksha-parigrahah ||93||

asakshat sva-sva-yuthesha-paksha-sthapana-caturi |

karŽakarŽi-kathadyash ca priya-narma-sakha-kriyah ||94||

vanya-ratnalankarair madhavasya prasadhanam |

puras tauryatrikam tasya gavam sambhalana-kriyah ||95||

anga-samvahanam malya-gumphanam bijanadayah |

etah sadharaŽa dasair vayasyanam kriya matah |

purvokteshv aparash catra jneya dhirair yathocitam ||96||

 

atha sattvikah, tatra stambho, yatha Ė

nishkramantam nagam unmathya krishŽam

shridamayam drak parishvaktu-kamah |

labdha-stambhau sambhramarambha-shali

bahu-stambhau pashya notksheptum ishŲe ||97||

 

svedo, yatha Ė

kridotsavananda-rasam mukunde

svaty-ambude varshati ramya-ghoshe |

shridama-murtir vara-shuktir esha

svedambu-mukta-paŲalim prasute ||98||

 

romanco, yatha dana-keli-kaumudyam (37) --

api guru-puras tvam utsange nidhaya visankaŲe

vipula-pulakollasam svara parishvajate harih |

praŽayati tava skandhe casau bhujam bhujagopamam

kva subala pura siddha-kshetre cakatha kiyat-tapah ||99||

 

svara-bhedadi catushkam, yatha Ė

pravishŲavati madhave bhujaga-raja-bhajam hradam

tadiya-suhridas tada prithula-vepathu-vyakulah |

vivarŽa-vapushah kshaŽad vikaŲa-gharghara-dhmayino

nipatya nikaŲa-sthali-bhuvi sushuptim arebhire ||100||

 

ashru, yatha Ė

davam samikshya vicarantam ishika-tulais

tasya kshayartham iva bashpa-jharam kiranti |

svam apy upekshya tanum ambuja-mala-bhariŽy

abhira-vithir abhito harim avarishŲa ||101||

 

atha vyabhicariŽah Ė

augryam trasam tathalasyam varjayitvakhilah pare |

rase preyasi bhava-jnaih kathita vyabhicariŽah ||102||

tatrayoge madam harsham garvam nidram dhritim vina |

yoge mritim klamam vyadhim vinapasmriti-dinate ||103||

 

tatra harsho, yatha Ė

nishkramayya kila kaliyoragam

vallaveshvara-sute samiyushi |

sammadena suhridah skhalat-padas

tad-girash ca vivashangatam dadhuh ||104||

 

atha sthayi Ė

vimukta-sambhrama ya syad vishrambhatma ratir dvayoh |

prayah samanayor atra sa sakhya-sthayi-shabda-bhak ||105||

vishrambho gadha-vishvasa-visheshah yantraŽojjhitah |

esha sakhya-ratir vriddhim gacchanti praŽayah kramat |

prema snehas tatha raga iti panca-bhidodita ||106||

 

tatra sakhya-ratih, yatha Ė

mukundo gandini-putra tvaya sandishyatam iti |

garudanka gudakeshas tvam kada parirapsyate ||107||

 

praŽayah Ė

praptayam sambhramadinam yogyatayam api sphuŲam |

tad-gandhenapy asamsprishŲa ratih praŽaya ucyate ||108||

 

yatha Ė

surais tripura-jin mukhair api vidhiyamana-stuter

api prathayatah param adhika-parameshŲhya-shriyam |

dadhat-pulakinam harer adhi-shirodhi savyam bhujam

samaskuruta pamshuman shirasi candrakan arjunah ||109||

 

prema, yatha Ė

bhavaty udayatishvare suhridi hanta rajya-cyutir

mukunda vasatir vane para-grihe ca dasya-kriya |

iyam sphuŲam amangala bhavatu paŽdavanam gatih

parantu vavridhe tvayi dvi-guŽam eva sakhyamritam ||110||

 

sneho, yatha shri-dashame (10.15.18) --

anye tad-anurupaŽi manojnani mahatmanah |

gayanti sma maharaja sneha-klinna-dhiyah shanaih ||111||

 

yatha va --

ardranga-skhalad-accha-dhatushu suhrid-gotreshu lila-rasam

varshaty ucchvasiteshu krishŽa-mudire vyaktam babhuvadbhutam |

ya prag asta sarasvati drutam asau linopakaŽŲha-sthale

ya nasid udagad drishoh pathi sada nirorudhavatra sa ||112||

 

rago, yatha Ė

astreŽa dushparihara haraye vyakari

ya patri-panktir akripeŽa kripi-sutena |

utplutya gaŽdiva-bhrita hridi grihyamaŽa

jatasya sa kusuma-vrishŲir ivotsavaya ||113||

 

yatha va Ė

kusumany avacinvatah samantad

vana-mala-racanocitany araŽye |

vrishabhasya vrisharkaja maricir

divasardheípi babhuva kaumudiva ||114||

 

atha ayoge utkaŽŲhitam, yatha Ė

dhanur-vedam adhiyano madhyamas tvayi paŽdavah |

bashpa-sankirŽaya krishŽah girashlesham vyajijnapat ||115||

 

atha viyoge, yatha Ė

aghasya jaŲharanalat phaŽi-hradasya ca kshvedato

davasya kavalad api tvam avitatra yesham abhuh |

itas tritayatoípy atiprakaŲa-ghora-dhaŲi-dharat

katham na viraha-jvarad avasitan sakhin adya nah ||116||

 

atrapi purvavat proktas tapadyas ta dasha dasha ||117||

 

tatra tapah Ė

prapannah bhaŽdireípy adhika-shishire caŽdim abharam

tushareípi praudhim dinakara-suta-srotasi gatah |

apurvah kamsare subala-mukha-mitravalim asau

baliyan uttapas tava viraha-janma jvalayati ||118||

 

krishata Ė

tvayi prapte kamsa-kshitipati-vimokshaya nagarim

gabhirad abhiravali-tanushu khedad anudinam |

caturŽam bhutanam ajani tanima danava-ripo

samirasya ghranadhvani prithulata kevalam abhut ||119||

 

jagarya, yatha Ė

netrambuja-dvandvam avekshya purŽam

bashpambu-pureŽa varuthapasya |

tatranuvrittim kila yadavendra

nirvidya nidra-madhupi mumoca ||120||

 

alambana-shunyata Ė

gate vrindaraŽyat priya-suhridi goshŲheshvara-sute

laghu-bhritam sadyah patad-atitaram utpatad api |

na hi bhramam bhramam bhajati caŲulam tulam iva me

niralambam cetah kvacid api vilambam lavam api ||121||

 

adhritih Ė

racayati nija-vrittau pashupalye nivrittim

kalayati ca kalanam vismritau yatna-koŲim |

kim aparam iha vacyam jiviteípy adya dhatte

yaduvara virahat te narthitam bandhu-vargah ||122||

 

jadata Ė

anashrita-paricchadah krisha-vishirŽa-rukshangakah

sada viphala-vrittayo virahitah kila cchayaya |

virava-parivarjitas tava mukunda goshŲhantare

sphurati suhridam gaŽah shikhara-jata-vriksha iva ||123||

 

vyadhih Ė

viraha-jvara-samjvareŽa te jvalita vishlatha-gatra-bandhana |

yaduvira taŲe viceshŲate ciram abhira-kumara-maŽdali ||124||

 

unmadah Ė

vina bhavad-anusmritim viraha-vibhrameŽadhuna

jagad-vyavahriti-kramam nikhilam eva vismaritah |

luŽŲhanti bhuvi sherate bata hasanti dhavanty ami

rudanti mathura-pate kim api vallavanam gaŽah ||125||

 

murcchitam Ė

divyatiha madhure mathurayam

prapya rajyam adhuna madhu-nathe |

vishvam eva muditam ruditandhe

gokule tu muhur akulatabhut ||126||

 

mritih Ė

kamsarer viraha-jvarormi-janita-jvalavali-jarjara

gopah shaila-taŲe tatha shithilita-shvasankurah sherate |

varam varam akharva-locana-jalair aplavya tan nishcalan

shocanty adya yatha ciram paricaya-snigdhah kuranga api ||127||

 

prokteyam virahavastha spashŲa-lilanusaratah |

krishŽena viprayogah syan na jatu vraja-vasinam ||128||

 

tatha ca skande mathura-khaŽde Ė

vatsair vatsataribhish ca sada kridati madhavah |

vrindavanantara-gatah sa-ramo balakair vritah ||129||

 

atha yoge siddhir, yatha Ė

paŽdavah puŽdarikaksham prekshya cakri-niketane |

citrakaram bhajann eva mitrakaram adarshayat ||130||

 

tushŲir, yatha shri-dashame (10.71.27) Ė

tam matuleyam parirabhya nirvrito

bhimah smayan prema-javakulendriyah |

yamau kiriŲi ca suhrittamam muda

prabriddha-bashpah parirebhireícyutam ||131||

 

yatha va Ė

kurujangale harim avekshya purah

priya-sangamam vraja-suhrin-nikarah |

bhuja-maŽdalena maŽi-kuŽdalinah

pulakancitena parishashvajire ||132||

 

sthitir, yatha shri-dashame (10.12.12)

yat-pada-pamsur bahu-janma-kricchrato

dhritatmabhir yogibhir apy alabhyah |

sa eva yad-drig-vishayah svayam sthitah

kim varŽyate dishŲam ato vrajaukasam ||133||

 

dvayor apy eka-jatiya-bhava-madhurya-bhag asau |

preyan kam api pushŽati rasash citta-camatkritim ||134||

prite ca vatsale capi krishŽa-tad-bhaktayoh punah |

dvayor anyonya-bhavasya bhinna-jatiyata bhavet ||135||

preyan eva bhavet preyan atah sarva-raseshv ayam |

sakhya-samprikta-hridayaih sadbhir evanubudhyate ||136||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau

pashcima-vibhage mukhya-bhakti-rasa-pancaka-nirupaŽe

preyo-bhakti-rasa-lahari tritiya |

 

3.4

vatsala-bhakti-rasakhya caturtha-lahari

 

vibhavadyais tu vatsalyam sthayi pushŲim upagatah |

esha vatsala-namatra prokto bhakti-raso budhaih ||1||

 

tatra alambanah Ė

krishŽam tasya gurumsh catra prahur alambanan budhah ||2||

 

tatra krishŽo, yatha Ė

nava-kuvalaya-dama-shyamalam komalangam

vicalad-alaka-bhringa-kranta-netrambujantam |

vraja-bhuvi viharantam putram alokayanti

vraja-pati-dayitasit prasnavotpida-digdha ||3||

 

shyamango rucirah sarva-sal-lakshaŽa-yuto mriduh |

priya-vak saralo hriman vinayi manya-mana-krit |

datety-adi-guŽo krishŽo vibhava iti kathyate ||4||

evam guŽasya casyanugrahyatvad eva kirtita |

prabhavanaspadataya vedyasyatra vibhavata ||5||

 

tatha shri-dashame (10.8.45) --

trayya copanishadbhish ca sankhya-yogaish ca satvataih |

upagiyamana-mahatmyam harim samanyatatmajam ||6||

 

yatha va Ė

vishŽur nityam upasyate sakhi maya tenatra nitah kshayam

shanke putanikadayah kshiti-ruhau tau vatyayonmulitau |

pratyaksham girir esha goshŲa-patina rameŽa sardham dhritas

tat-tat-karma duranvayam mama shishoh kenasya sambhavyate ||7||

 

atha guravah Ė

adhikam-manya-bhavena shiksha-karitayapi ca |

lalakatvadinapy atra vibhava guravo matah ||8||

 

yatha Ė

bhury-anugraha-citena cetasa

lalanotkam abhitah kripakulam |

gauraveŽa guruŽa jagad-guror

gauravam gaŽam agaŽyam ashraye ||9||

 

te tu tasyatra kathita vraja-rajni vrajeshvarah |

rohiŽi tash ca vallavyo yah padmaja-hritatmajah ||10||

devaki tat-sapatnyash ca kunti canakadundubhih |

sandipani-mukhash canye yatha-purvam ami varah |

vrajeshvari-vrajadhishau shreshŲhau gurujaneshv imau ||11||

 

tatra vrajeshvarya rupam, yatha shri-dashame (10.9.3) Ė

kshaumam vasah prithu-kaŲi-taŲe bibhrati sutra-naddham |

putra-sneha-snuta-kuca-yugam jata-kampam ca subhruh ||12||

 

yatha va Ė

dori-juŲita-vakra-kesha-paŲala sindura-bindullasat-

simanta-dyutir anga-bhushaŽa-vidhim nati-prabhutam shrita |

govindasya-nisrishŲa-sashru-nayana-dvandva navendivara-

shyama-shyama-rucir vicitra-sicaya goshŲheshvari patu vah ||13||

 

vatsalyam, yatha Ė

tanau mantra-nyasam praŽayati harer gadgadamayi

sa-bashpakshi raksha-tilakam alike kalpayati ca |

snuvana pratyushe dishati ca bhuje karmaŽam asau

yashoda murteva sphurati suta-vatsalya-paŲali ||14||

 

vrajadhishasya rupam, yatha Ė

tila-taŽdulitaih kacaih sphurantam

nava-bhaŽdira-palasha-caru-celam |

ati-tundilam indu-kanti-bhajam

vraja-rajam vara-kurcam arcayami ||15||

 

vatsalyam, yatha Ė

avalambya karangulim nijam

skhalad-anghri prasarantam angane |

urasi sravad-ashru-nirjharo

mumude prekshya sutam vrajadhipah ||16||

 

atha uddipanah Ė

kaumaradi-vayo-rupa-veshah shaishava-capalam |

jalpita-smita-liladyah budhair uddipanah smritah ||17||

 

tatra kaumaram Ė

adyam madhyam tatha shesham kaumaram tri-vidham matam ||18||

 

tatra adyam Ė

sthula-madhyorutapanga-shvetima svalpa-dantata |

pravyakta-mardavatvam ca kaumare prathame sati ||19||

 

yatha Ė

tri-chatura-dashana-sphuran-mukhendum

prithutara-madhya-kaŲi-rakoru-sima |

nava-kuvalaya-komalah kumaro

mudam adhikam vraja-nathayor vyatanit ||20||

 

asmin muhuh pada-kshepa-kshaŽike rudita-smite |

svangushŲha-panam uttana-shayanadyam ca ceshŲitam ||21||

 

mukha-puŲa-krita-padambhoruhangushŲha-murdha-

pracala-caraŽa-yugmam putram uttana-suptam |

kshaŽam iha virudantam smera-vaktram kshaŽam sa

tilam api viratasin nekshitum goshŲha-rajni ||22||

 

atra vyaghra-nakham kaŽŲhe raksha-tilaka-mangalam |

paŲŲa-dori kaŲau haste sutram ity adi maŽdanam ||23||

 

yatha Ė

tarakshu-nakha-maŽdalam nava-tamala-patra-dyutim

shishum rucira-rocana-krita-tamala-patra-shriyam |

dhrita-pratisaram kaŲi-sphurita-paŲŲa-sutra-srajam

vrajesha-grihiŽi sutam na kila vikshya triptim yayau ||24||

 

atha madhyamam Ė

drik-taŲi-bhaga-lakata-nagnata cchidri-karŽata |

kalokti-ringanadyam ca kaumare sati madhyame ||25||

 

yatha Ė

vicalad-alaka-ruddha-bhru-kuŲi cancalaksham

kala-vacanam udancan nutana-shrotra-randhram |

alaghu-racita-ringam gokule dig-dukulam

tanayam amrita-sindhau prekshya mata nyamankshit ||26||

 

ghraŽasya shikhare mukta nava-nitam karambuje |

kinkiŽy-adi ca kaŲyadau prasadhanam ihoditam ||27||

 

yatha Ė

kvaŽita-kanaka-kinkiŽi-kalapam

smita-mukham ujjvala-nasikagram uktam |

kara-dhrita-navanita-piŽdam agre

tanayam avekshya nananda nanda-patni ||28||

 

atha shesham Ė

atra kincit krisham madhyam ishat-prathima-bhag urah |

shirash ca kaka-pakshadhyam kaumare carame sati ||29||

 

yatha Ė

sa manag apaciyamana-madhyah

prathimopakrama-shikshaŽarthi-vakshah |

dadhad-akula-kaka-paksha-lakshmim

jananim stambhayati sma divya-dimbhah ||30||

 

dhaŲi phaŽa-padi catra kincid-vanya-vibhushaŽam |

laghu-vetraka-ratnadi maŽdanam parikirtitam ||31||

vatsa-raksha vrajabhyarŽe vayasyaih saha khelanam |

pava-shringa-daladinam vadanady atra ceshŲitam ||32||

 

yatha Ė

shikhaŽda-krita-shekharah phaŽa-paŲim dadhat

kare ca lagudim laghum savayasam kulair avritah |

avann iha shakrit-karin parisare vrajasya priye

sutas tava kritarthayaty ahaha pashya netraŽi nah ||33||

 

atha paugaŽdam Ė

paugaŽdadi puraivoktam tena sankshipya likhyate ||34||

 

yatha --

pathi pathi surabhiŽan amshukottamsi-murdha

dhavalim ayug-apango maŽditah kancukena |

laghu laghu parigunjan-manju-manjira-yugmam

vraja-bhuvi mama vatsah kacca-deshad upaiti ||35||

 

atha kaishoram Ė

aruŽima-yug-apangas tunga-vakshah-kapaŲi-

viluŲhad-amala-haro ramya-romavali-shrih |

purusha-maŽir ayam me devaki shyamalangas

tvad-udara-khani-janma netram uccair dhinoti ||36||

 

navyena yauvanenapi divyan goshŲhendra-nandanah |

bhati kevala-vatsalya-bhajam paugaŽda-bhag iva ||37||

sukumareŽa paugaŽda-vayasa sangatoípy asau |

kishorabhah sada dasa-visheshaŽam prabhasate ||38||

 

atha shaishava-capalam Ė

parir bhinatti vikiraty ajire dadhini

santanikam harati krintati mantha-daŽdam |

vahnau kshipaty aviratam nava-nitam ittham

matuh pramoda-bharam eva haris tanoti ||39||

 

yatha va Ė

prekshya prekshya dishah sa-shankam asakrin mandam padam nikshipan

nayaty esha latantare sphuŲam ito gavyam harishyan harih |

tishŲha svairam ajanativa mukhare caurya-bhramad-bhru-latam

trasyal-locanam asya shushyad-adharam ramyam didrikshe mukham ||40||

 

atha anubhavah Ė

anubhavah shiro-ghraŽam kareŽangabhimarjanam |

ashirvado nideshash ca lalanam pratipalanam |

hitopadesha-danadya vatsale parikirtitah ||41||

 

atra shiro-ghraŽam, yatha shri-dashame (10.13.33) --

tad-ikshaŽotprema-rasaplutashaya

jatanuraga gata-manyavo 'rbhakan |

uduhya dorbhih parirabhya murdhani

ghraŽair avapuh paramam mudam te ||42||

 

yatha va Ė

dugdhena digdha kuca-vicyutena

samagram aghraya shirah sapiccham |

kareŽa goshŲheshitur anganeyam

angani putrasya muhur mamarja ||43||

 

cumbashleshau tathahvanam nama-grahaŽa-purvakam |

upalambhadayash catra mitraih sadharaŽah kriyah ||44||

 

atha sattvikah Ė

navatra sattvikah stanya-sravah stambhadayash ca te ||45||

 

tatra stanya-sravo, yatha shri-dashame (10.13.22) --

tan-mataro veŽu-rava-tvarotthita

utthapya dorbhih parirabhya nirbharam |

sneha-snuta-stanya-payah-sudhasavam

matva param brahma sutan apayayan ||46||

 

yatha va lalita-madhave (1.46) Ė

niculita-giri-dhatu-sphita-patravalikan

akhila-surabhi-reŽun kshalayadbhir yashoda |

kuca-kalasa-vimuktaih sneha-madhvika-madhyais

tava navam abhishekam dugdha-puraih karoti ||47||

 

stambhadayo, yatha Ė

katham api parirabdhum na kshama stabdha-gatri

kalayitum api nalam bashpa-pura-plutakshi |

na ca sutam upadeshŲum ruddha-kaŽŲhi samartha

dadhatam acalam asid vyakula gokulesha ||48||

 

atha vyabhicariŽah --

tatrapasmara-sahitah pritoktah vyabhicariŽah ||49||

 

tatra harsho, yatha shri-dashame (10.17.19) Ė

yashodapi mahabhaga nashŲa-labdha-praja sati |

parishvajankam aropya mumocashru-kalam muhuh ||50||

 

yatha va vidagdha-madhave (1.20) Ė

jita-candra-paraga-candrika

naladendivara-candana-shriyam |

parito mayi shaitya-madhurim

vahati sparsha-mahotsavas tava ||51||

 

atha sthayi Ė

sambhramadi-cyuta ya syad anukampeínukampituh |

ratih saivatra vatsalyam sthayi bhavo nigadyate ||52||

yashodades tu vatsalya-ratih praudha nisargatah |

premavat snehavad bhati kadacit kila ragavat ||53||

 

tatra vatsalya-ratir, yatha shri-dashame (10.6.43)

nandah sva-putram adaya pretyagatam udara-dhih |

murdhny upaghraya paramam mudam lebhe kurudvaha ||54||

 

yatha va --

vinyasta-shruti-palir adya murali-nisvana-shushrusha

bhuyah prasrava-varshiŽi dviguŽitotkaŽŲha pradoshodaye |

gehad anganam anganat punar asau geham vishanty akula

govindasya muhur vrajendra-grihiŽi panthanam alokate ||55||

 

premavad, yatha Ė

prekshya tatra muni-raja-maŽdalaih

stuyamanam asi mukta-sambhrama |

krishŽam ankam abhi gokuleshvari

prasnuta kuru-bhuvi nyavivishat ||56||

 

yatha va --

devakya vivrita-prasu-caritayapy unmrijyamananane

bhuyobhir vasudeva-nandanatayapy udghushyamaŽe janaih |

govinde mihira-grahotsukataya kshetram kuror agate

prema vallava-nathayor atitaram ullasam evayayau ||57||

 

snehavat, yatha Ė

piyusha-dyutibhih stanadri-patitaih kshirotkarair jahnavi

kalindi ca vilocanabja-janitair jatanjana-shyamalaih |

aran-madhyama-vedim apatitayoh klinna tayoh sangame

vrittasi vraja-rajni tat-suta-mukha-preksham sphuŲam vanchasi ||58||

 

ragavat, yatha Ė

tushavati tushanaloípy upari tasya baddha-sthitir

bhavantam avalokate yadi mukunda goshŲheshvari |

sudhambudhir api sphuŲam vikaŲa-kala-kuŲaty alam

sthita yadi na tatra te vadana-padmam udvikshyate ||59||

 

atha ayoge utkaŽŲhitam, yatha Ė

vatsasya hanta sharad-indu-vinindi-vaktram

sampadayishyati kada nayanotsavam nah |

ity acyute viharati vraja-baŲikayam

urvi tvara jayati devaka-nandininam ||60||

 

yatha va --

bhratas tanayam bhratur

mama sandisha gandini-putra |

bhratrivyeshu vasanti

didrikshate tvam hare kunti ||61||

 

viyogo, yatha shri-dashame (10.46.28) Ė

yashoda varŽyamanani putrasya caritaŽi ca |

shriŽvaty ashruŽy asrakshit sneha-snuta-payodhara ||62||

 

yatha va Ė

yate raja-puram harau mukha-taŲi vyakirŽa-dhumralaka

pashya srasta-tanuh kaŲhora-luŲhanair dehe vraŽam kurvati |

kshiŽa goshŲha-mahi-mahendra-mahishi ha putra putrety asau

kroshanti karayor yugena kurute kashŲad uras-tadanam ||63||

 

bahunam api sad-bhave viyogeítra tu kecana |

cinta vishada-nirveda-jadya-dainyani capalam |

unmada-mohav ity adya atyudrekam vrajanty ami ||64||

 

atra cinta Ė

manda-spandam abhut klamair alaghubhih sandanitam manasam

dvandvam locanayosh cirad avicala-vyabhugna-taram sthitam |

nishvasaih sravad eva pakam ayate stanyam ca taptair idam

nunam vallava-rajni putra-virahodghurŽabhir akramyase ||65||

 

vishadah Ė

vadana-kamalam putrasyaham nimilati shaishave

nava-taruŽimarambhonmrishŲam na ramyam alokayam |

abhinava-vadhu-yuktam camum na harmyam aveshayam

shirasi kulisham hanta kshiptam shvaphalka-sutena me ||66||

 

nirvedah Ė

dhig astu hata-jivitam niravadhi-shriyoípy adya me

yaya na hi hareh shirah snuta-kucagram aghrayate |

sada nava-sudha-duham api gavam parardham ca dhik

sa luncati na cancalah surabhi-gandhi yasam dadhi ||67||

 

jadyam Ė

yah puŽdarikekshaŽa tishŲhatas te

goshŲhe karambhoruha-maŽdanoíbhut |

tam prekshya daŽda-stimitendriyad yad

daŽdakritis te janani babhuva ||68||

 

dainyam Ė

yacate bata vidhatar udasra tvam radais triŽam udasya yashoda |

gocare sakrid api kshaŽam adya matsaram tyaja mamanaya vatsam ||69||

 

capalam Ė

kim iva kurute harmye tishŲhann ayam nirapatrapo

vrajapatir iti brute mugdhoíyam atra muda janah |

ahaha tanayam praŽebhyoípi priyam parihritya tam

kaŲhina-hridayo goshŲhe svairi pravishya sukhiyati ||70||

 

unmadah Ė

kva me putro nipah kathayata kurangah kim iha vah

sa babhramabhyarŽe bhaŽata tam udantam madhukarah |

iti bhramam bhramam bhrama-bhara-viduna yadupate

bhavantam pricchanti dishi dishi yashoda vicarati ||71||

 

mohah Ė

kuŲumbini manas taŲe vidhuratam vidhatse katham

prasaraya drisham manak tava sutah puro vartate |

idam grihiŽi griham na kuru shunyam ity akulam

sa shocati tava prasum yadu-kulendra nandah pita ||72||

 

atha yoge siddhih Ė

vilokya ranga-sthala-labdha-sangamam

vilocanabhishŲa-vilokanam harim |

stanyair asincan nava-kancukancalam

devyah kshaŽad anakadundubhi-priyah ||73||

 

tushŲir, yatha prathame (1.11.30) Ė

tah putram ankam aropya sneha-snuta-payodharah |

harsha-vihvalitatmanah sishicur netrajair jalaih ||74||

 

yatha va lalita-madhave (10.14) --

nayanayoh stanayor api yugmatah

paripatadbhir asau payasam jharaih |

ahaha vallava-raja-griheshvari

sva-tanayam praŽayad abhishincati ||75||

 

sthitir, yatha vidagdha-madhave (1.19) --

ahaha kamala-gandher atra saundarya-vrinde

vinihita-nayaneyam tvan-mukhendor mukunda |

kuca-kalasa-mukhabhyam ambara-knopam amba

tava muhur atiharshad varshati kshira-dharam ||76||

 

svikurvate rasam imam naŲya-jna api kecana ||77||

 

tathahuh [SahD 3.201] Ė

sphuŲam camatkaritaya vatsalam ca rasam viduh |

sthayi vatsalatasyeha putrady-alambanam matam ||78||

 

kim ca Ė

apratitau hari-rateh pritasya syad apushŲata |

preyasas tu tirobhavo vatsalaysasya na kshatih ||79||

esha rasa-trayi prokta pritadih paramadbhuta |

tatra keshucid apy asyah sankulatvam udiryate ||80||

sankarshaŽasya sakhyas tu priti-vatsalya-sangatam |

yudhishŲhirasya vatsalyam pritya sakhyena canvitam ||81||

ahuka-prabhritinam tu pritir vatsalya-mishrita |

jarad-abhirikadinam vatsalyam sakhya-mishritam ||82||

madreya-naradadinam sakhyam pritya karambitam |

rudra-tarkshyoddhavadinam pritih sakhyena mishrita ||83||

aniruddhapi-naptriŽam evam kecid babhashire |

evam keshucid anyeshu vijneyam bhava-mishraŽam ||84||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau

pashcima-vibhage mukhya-bhakti-rasa-pancaka-nirupaŽe

vatsala-bhakti-rasa-lahari caturthi |

 

3.5

madhura-bhakti-rasakhya pancama-lahari

 

atmocitair vibhavadyaih pushŲim nita satam hridi |

madhurakhyo bhaved bhakti-raso 'sau madhura ratih ||1||

nivrittanupayogitvad duruhatvad ayam rasah |

rahasyatvac ca samkshipya vitataŽgo vilikhyate || 2||

 

tatra alambanah --

asmin alambanah krishŽah priyas tasya tu subhruvah ||3||

 

tatra krishŽah --

tatra krishŽah asamanordhva-saundarya-lila-vaidigdhi-sampadam |

ashrayatvena madhure harir alambano matah ||4||

 

yatha shri-gita-govinde (1.11) Ė

vishvesham anuranjanena janayann anandam indivara-

shreŽi-shyamala-komalair upanayann angair anangotsavam |

svacchandam vraja-sundaribhir abhitah praty-angam alingitah

shringarah sakhi murtiman iva madhau mugdho harih kridati ||5||

 

atha tasya preyasyah Ė

nava-nava-vara-madhuri-dhuriŽah

praŽaya-taranga-karambitas tarangah |

nija-ramaŽataya harim bhajantih

praŽamata tah paramadbhutah kishorih ||6||

 

preyasishu harer asu pravara varshabhanavi ||7||

 

asya rupam Ė

mada-cakita-cakori-caruta-cora-drishŲir

vadana-damita-rakarohiŽi-kanta-kirtih |

avikala-kala-dhautoddhuti-dhaureyaka-shrir

madhurima-madhu-patri rajate pashya radha ||8||

 

asya ratih --

narmoktau mama nirmitoru-paramanandotsavayam api

shrotrasyanta-taŲim api sphuŲam anadhaya sthitodyan-mukhi |

radha laghavam apy anadara-giram bhangibhir atanvati

maitri-gauravatoípy asau shata-guŽam mat-pritim evadadhe ||9||

 

tatra krishŽa-ratir, yatha shri-gita-govinde (3.1) Ė

kamsarir api samsara-vasanabaddha-shrinkhalam |

radham adhaya hridaye tatyaja vraja-sundarih ||10||

 

atha uddipanah |

uddipana iha prokta murali-nisvanadayah ||11||

 

yatha padyavalyam (172)17

guru-jana-ganjanam ayasho

griha-pati-caritam ca daruŽam kim api |

vismarayati samastam

shiva shiva murali murarateh ||12||

 

atha anubhavah Ė

anubhavas tu kathita drig-nateksha-smitadayah ||13||

 

yatha lalita-madhave (1.14) Ė

krishŽapanga-tarangita-dyumaŽija-sambheda-veŽi-krite

radhayah smita-candrika-suradhuni-pure nipiyamritam |

antas tosha-tushara-samplava-lava-vyalidhatapodgamah

krantva sapta jaganti samprati vayam sarvordhvam adhyasmahe ||14||

 

atha sattvikah, yatha padyavalyam (181) --

kamam vapuh pulakitam nayane dhritasre

vacah sa-gadgada-padah sakhi kampi vakshah |

jnatam mukunda-murali-rava-madhuri te

cetah sudhamshu-vadane taralikaroti ||15||

 

atha vyabhicariŽah Ė

alasyaugrye vina sarve vijneya vyabhicariŽah ||16||

 

tatra nirvedo, yatha padyavalyam (221) --

ma munca pancashara panca-sharim sharire

ma sinca sandra-makaranda-rasena vayo |

angani tat-praŽaya-bhanga-vigarhitani

nalambitum katham api kshamateídya jivah ||17||

 

harsho, yatha dana-keli-kaumudyam (34) --

kuvalaya-yuvatinam lehayann akshi-bhringaih

kuvalaya-dala-lakshmi-langimah svanga-bhasah |

mada-kala-kalabhendrollanghi-lila-tarangah

kavalayati dhritim me kshmadhararaŽya-dhurtah ||18||

 

atha sthayi --

sthayi bhavo bhavaty atra purvokta madhura ratih ||19||

 

yatha padyavalyam (158) --

bhruvalli-taŽdava-kala-madhuranana-shrih

kankelli-koraka-karambita-karŽa-purah |

koíyam navina-nikashopala-tulya-vesho

vamshiraveŽa sakhi mam avashikaroti ||20||

 

radha-madhavayor eva kvapi bhavaih kadapy asau |

sajatiya-vijatiyair naiva vicchidyate ratih ||21||

 

yatha Ė

ito dure rajni sphurati parito mitra-paŲali

drishor agre candravalir upari shailasya danujah |

asavye radhayah kusumita-lata samvrita-tanau drig-

anta-shrir lola tadid iva mukundasya valate ||22||

 

ghora khaŽdita-shankhacudam ajiram rundhe shiva tamasi

brahmishŲha-shvasanah shama-stuti-katha praleyam asincati |

agre ramah sudha-rucir vijayate krishŽa-pramodocitam

radhayas tad api praphullam abhajan mlanim na bhavambujam ||23||

 

sa vipralambha-sambhoga-bhedena dvi-vidho matah ||24||

 

tatra vipralambhah Ė

sa purva-rago manash ca pravasadi-mayas tatha |

vipralambho bahu-vidho vidvadbhir iha kathyate ||25||

 

tatra purva-ragah Ė

prag-asangatayor bhavah purva-rago bhaved dvayoh ||26||

 

yatha padyavalyam (181) Ė

akasmad ekasmin pathi sakhi maya yamuna-taŲam

vrajantya drishŲo yo nava-jaladhara-shyamala-tanuh |

sa drig-bhangya kim vakuruta na hi jane tata idam

mano me vyalolam kvacana griha-krityo na lagate ||27||

 

yatha shri-dashame (10.53.2) Ė

yatha vinidra yac citta rukmiŽi kamalekshaŽa |

tathaham api tac-citto nidram ca na labhe nishi |

vedaham rukmiŽya dveshan mamodvaho nivaritah ||28||

 

atha manah |

manah prasiddha evatra ||29||

 

yatha shri-gita-govinde (2.1) Ė

viharati vane radha sadharaŽa-praŽaye harau

vigalita-nijotkarshad irisya-vashena gatanyatah |

kvacid api lata-kunje gunjan-madhu-vrata-maŽdali-

mukhara-nikhare lina dinapy uvaca rahah sakhim ||30||

 

atha pravasah

pravasah sanga-vicyutih ||31||

 

yatha padyavalyam (350) Ė

hastodare vinihitaika-kapola-paler

ashranta-locana-jala-snapitananayah |

prasthana-mangala-dinavadhi madhavasya

nidra-lavoípi kuta eva saroruhakshyah ||32||

 

yatha prahlada-samhitayam uddhava-vakyam Ė

bhagavan api govindah kandarpa-shara-piditah |

na bhunkte na svapiti ca cintayan vo hy aharnisham ||33||

 

atha sambhogah Ė

dvayor militayor bhogah sambhoga iti kirtyate ||34||

 

yatha padyavalyam (199) --

paramanuraga-parayatha radhaya

parirambha-kaushala-vikashi-bhavaya |

sa taya saha smara-sabhajanotsavam

niravahayac chikhi-shikhaŽda-shekharah ||35||

 

shrimad-bhagavatady-arha-shastra-darshitaya drisha |

iyam avishkrita mukhya-panca-bhakti-rasa maya ||36||

gopala-rupa-shobham dadhad api raghunatha-bhava-vistari |

tushyatu sanatanatma pashcima-bhage rasambu-nidheh ||37||

 

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau

pashcima-vibhage madhurakhya-bhakti-rasa-lahari caturthi |

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau

mukhya-bhakti-rasa-nirupakah pashcima-vibhagah samaptah |