Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > bhakti-rasamrta-sindhuh > gauna-bhakti-rasa-nirupakah

gauna-bhakti-rasa-nirupakah

uttara-vibhagah

 

4.1

hasya-bhakti-rasakhya prathama-lahari

 

bhakti-bharena pritim kalayann urarikrita-vrajasangah |

tanutam sanatanatma bhagavan mayi sarvada tushtim ||1||

rasamritabdher bhage’tra turiye tuttarabhidhe |

rasah sapta-vidho gauno maitri-vaira-sthitir mithah ||2||

rasabhasash ca tenatra laharyo nava kirtitah |

prag atraniyatadharah kadacit kvapy uditvarah ||3||

gauna bhakti-rasah sapta lekhya hasyadayah kramat ||4||

bhaktanam pancadhoktanam esham madhyata eva hi |

kvapy ekah kvapy anekash ca gauneshv alambano matah ||5||

 

tatra hasya-bhakti-rasah --

vakshyamanair vibhavadyaih pushtim hasa-ratir gata |

hasya-bhakti-raso nama budhair esha nigadyate  ||6||

asminn alambanah krishnas tathanyo’pi tad-anvayi |

vriddhah shishu-mukhah prayah prokta dhirais tad-ashrayah |

vibhavanadi-vaishishthyat pravarash ca kvacin matah ||7||

 

tatra krishno, yatha –

yasyamy asya na bhishanasya savidham jirnasya shirnakriter

matar neshyati mam pidhaya kapatad adharikayam asau |

ity uktva cakitaksham adbhuta-shishav udvikshyamane harau

hasyam tasya niruddhato’py atitaram vyaktam tadasin muneh ||8||

 

atha tad-anvayi ---

yac ceshta krishna-vishaya proktah so’tra tad-anvayi ||9||

 

yatha –

dadami dadhi-phanitam vivrinu vaktram ity agrato

nishamya jarati-giram vivrita-komalaushthe sthite |

taya kusumam arpitam navam avetya bhugnanane

harau jahasur uddhuram kim api sushthu goshtharbhakah ||10||

 

yatha va –

asya prekshya karam shishor munipate shyamasya me kathyatam

tathyam hanta cirayur esha bhavita kim dhenu-kotishvarah |

ity ukte bhagavan mayadya paritash  cirena kim caruna

drag avirbhavad-uddhura-smitam idam vaktram tvaya rudhyate ||11||

 

uddipana hares tadrig-vag-vesha-caritadayah |

anubhavas tu nasaushtha-ganda-nishpandanadayah ||12||

harshalasyavahitthadya vijneya vyabhicarinah |

sa hasa-ratir evatra sthayi-bhavatayodita ||13||

shodha hasa-ratih syat smita-hasite vihasitavahasite ca |

apahasitatihasitake jyeshthadinam kramad dve dve ||14||

vibhavanadi-vaicitryad uttamasyapi kutracit |

bhaved vihasitadyam ca bhavajnair iti bhanyate ||15||

 

tatra citram –

smitam tv alakshya-dashanam netra-ganda-vikasha-krit ||16||

 

yatha –

kva yami jarati khala dadhi-haram didhirshanty asau

pradhavati javena mam subala mankshu raksham kuru |

iti skhalad-udirite dravati kandishike harau

vikasvara-mukhambujam kulam abhun muninam divi ||17||

 

hasitam –

tad eva dara-samlakshya-dantagram hasitam bhavet ||18||

 

yatha –

mad-vashena purah-sthito harir asau putro’ham evasmi te

pashyety acyuta-jalpa-vishvasitaya samrambha-rajyad-drisha |

mam eti skhalad-akshare jatilaya vyakrushya nishkasite

putre prangatah sakhi-kulam abhud dantamshu-dhautadharam ||19||

 

vihasitam –

sa-svanam drishta-dashanam bhaved vihasitam tu tat ||20||

 

yatha –

mushana dadhi meduram viphalam antara shankase

sa-nihshvasita-dambaram jatilayatra nidrayate |

iti bruvati keshave prakata-shirna-danta-sthalam

kritam hasitam utsvanam kapata-suptaya vriddhaya ||21||

 

avahasitam –

tac cavahasitam phulla-nasam kuncita-locanam ||22||

 

yatha –

lagnas te nitaram drishor api yuge kim dhatu-rago ghanah

pratah putra balasya va kim asitam vasas tvayange dhritam |

ity akarnya puro vrajesha-grihini-vacam sphuran-nasika

duti sankucad-ikshanavahasitam jata na roddhum kshama ||23||

 

apahasitam –

tac capahasitam sashru-locanam kampitamsakam ||24||

 

yatha –

udasram devarshir divi dara-tarangad-bhuja-shira

yad abhrany uddando dashana-rucibhih pandarayati |

sphutam brahmadinam natayitari divye vraja-shishau

jaratyah prastobhan natati tad anaishid drisham asau ||25||

 

atihasitam –

sahasra-talam kshiptangam tac catihasitam viduh ||26||

 

yatha –

vriddhe tvam valitananasi valibhih prekshya suyogyam atas

tvam udvodhum asau bali-mukha-varo mam sadhayaty utsukah |

abhir vipluta-dhir vrine na hi param tvatto bali-dhvamsanad

ity uccair mukhara-gira vijahasuh sottalika balikah ||27||

 

yasya hasah sa cet kvapi sakshan naiva nibadhyate |

tathapy esha vibhavadi-samarthyad upalabhyate ||28||

 

yatha –

shimbi-lambi-kucasi dardura-vadhu-vispardhi nasakritis

tvam jiryad-duli-drishtir oshtha-tulitangara mridangodari |

ka tvattah kutile parasti jatila-putri kshitau sundari

punyena vraja-subhruvam tava dhritim hartum na vamshi kshama ||29||

 

esha hasya-rasas tatra kaishiki-vritti-vistritau |

shringaradi-rasodbhedo bahudhaiva prapancitah ||30||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhav uttara-vibhage

hasya-bhakti-rasa-nirupane adbhuta-bhakti-rasa-lahari prathama ||

4.2

adbhuta-bhakti-rasakhya dvitiya-lahari

 

 

atmocitair vibhavadyaih svadyatvam bhakta-cetasi |

sa vismaya-ratir nitad- bhuto-bhakti-raso bhavet  ||1||

bhaktah sarva-vidho’py atra ghatate vismayashrayah |

lokottara-kriya-hetur vishayas tatra keshavah ||2||

tasya ceshta-visheshadyas tasminn uddipana matah |

kriyas tu netra-vistara-stambhashru-pulakadayah ||3||

avega-harsha-jadyadyas tatra syur vyabhicarinah |

sthayi syad vismaya-ratih sa lokottara-karmatah |

sakshad anumitam ceti tac ca dvividham ucyate ||4||

 

tatra sakshat, yatha –

sakshad aindriyakam drishta-shruta-sankirtitadikam ||5||

 

tatra drishtam, yatha –

ekam eva vividhodyama-bhajam

mandireshu yugapan nikhileshu |

dvarakam abhi samiksya mukundam

spandanojjhita-tanur munir asit ||6||

 

yathoktam shri-dashame (10.69.2) –

citram bataitad ekena vapusha yugapat prithak |

griheshu dvy-ashta-sahasram striya eka udavahat ||7||

 

yatha va –

kva stanya-gandhi-vadanendur asau shishus te

govardhanah shikhara-ruddha-ghanah kva cayam |

bhoh pashya savya-kara-kandukitacalendrah

khelann iva sphurati hanta kim indra-jalam ||8||

 

shrutam, yatha –

yany akshipan praharanani bhatah sa devah

pratyekam acchinadamuni shara-trayena |

ity akalayya yudhi kamsaripoh prabhavam

spharekshanah kshitipatih pulaki tadasit ||9||

 

sankirtitam, yatha –

dimbah svarna-nibhambara ghana-ruco jatash caturbahavo

vatsash ceti vadan krito’smi vivashah stambha-shriya pashyata |

ashcaryam kathayami vah shrinuta bhoh pratyekam ekaikashah

stuyante jagad-andavadbhir abhitas te hanta padmasanaih ||10||

 

anumitam, yatha –

unmilya vraja-shishavo drisham purastad

bhandiram punar atulya vilokayantah |

satmanam pashu-patalim ca tatra davad

unmuktam manasi camatkriyam avapuh ||11||

 

apriyadeh kriya kuryan nalaukiky api vismayam |

asadharany api manak karoty eva priyasya sa ||12||

priyat priyasya kim uta sarva-lokottarottara |

ity atra vismaye prokta raty-anugraha-madhuri ||13||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhav uttara-vibhage

gauna-bhakti-rasa-nirupane adbhuta-bhakti-rasa-lahari dvitiya ||

4.3

vira-bhakti-rasakhya tritiya-lahari

 

saivotsaha-ratih sthayi vibhavadyair nijocitah |

aniyamana svadyatvam vira-bhakti-raso bhavet ||1||

yuddha-dana-daya-dharmaish caturdha-vira ucyate  |

alambana iha prokta esha eva caturvidhah ||2||

utsahas tv esha bhaktanam sarvesham eva sambhavet ||3||

 

tatra yuddha-virah –

paritoshaya krishnasya dadhad utsaham ahave |

sakha bandhu-vishesho va yuddha-vira ihocyate ||4||

pratiyoddha mukundo va tasmin va prekshake sthite |

tadiyecchaveshenatra bhaved anyah suhrid-varah ||5||

 

tatra krishno, yatha –

aparajita-maninam hathac

catulam tvam abhibhuya madhava |

dhinuyam adhuna suhrid-ganam

yadi na tvam samarat parancasi ||6||

 

yatha va –

samrambha-prakatikrita-pratibhatarambha-shriyoh sadbhutam

kalindi-puline vayasya-nikarair alokyamanas tada |

avyutthapita-sakhyayor api varahankara-visphurjitah

shridamnash ca baki-dvishash ca samaratopah patiyan abhut ||7||

 

suhrid-varo, yatha –

sakhi-prakara-marganan aganitan kshipan sarvatas

tathadya lagudam kramad bhramayati sma dama kriti |

amamsta racita-stutir vrajapates tanujo’py amum

samriddha-pulako yatha laguda-panjarantah-sthitam ||8||

 

prayah prakrita-shuranam sva-pakshair api karhicit |

yuddha-keli-samutsaho jayate paramadbhutah  ||9||

 

tatha ca hari-vamshe –

tatha gandiva-dhanvanam vikridan madhusudanah |

jigaya bharata-shreshtham kuntyah pramukhato vibhuh ||10|| iti |

 

katthitasphota-vispardha-vikramastra-grahadayah |

pratiyodha-sthitah santo bhavanty uddipana iha ||11||

 

tatra katthitam –

pindishuras tvam iha subalam kaitavenabalangam

jitva damodara yudhi vritha ma krithah katthitani |

madyann esha tvad-alaghu-bhujasarpa-darpapahari

mandradhvano natati nikate stokakrishnah kalapi ||12||

 

katthitadyah sva-samsthash ced anubhavah prakirtitah |

tathaivahopurushika kshveditakrosha-valganam ||13||

asahaye’pi yuddheccha samarad apalayanam |

bhitabhaya-pradanadya vijneyash capare budhaih ||14||

 

tatra katthitam, yatha –

protsahayasyatitaram kim ivagrahena

mam keshisudana vidann api bhadrasenam |

yoddhum balena samam atra sudurbalena

divyargala pratibhatas trapate bhujo me ||15||

 

ahopurushika, yatha –

dhritatope gopeshvara-jaladhi-candre parikaram

nibadhnaty ullasad bhuja-samara-carya-samucitam |

sa-romancam kshveda-nivida-mukha-bimbasya natatah

sudamnah sotkantham jayati muhur ahopurushika ||16||

 

catushtaye’pi viranam nikhila eva sattvikah |

garvavega-dhriti-vrida-mati-harshavahitthikah |

amarshotsukatasuya-smrity-adya vyabhicarinah ||17||

yuddhotsaha-ratis tasmin sthayi-bhavatayodita |

ya svashakti-sahayadyair aharya sahajapi va |

jigisha stheyasi yuddhe sa yuddhotsaha iryate ||18||

 

tatra sva-shaktya aharyotsaha-ratir, yatha –

sva-tata-shishtya sphutam apy anicchann

ahuyamanah purushottamena |

sa stoka-krishno dhrita-yuddha-trishnah

prodyamya dandam bhramayancakara ||19||

 

sva-shaktya sahajotsaha-ratir, yatha –

shukakaram prekshya me bahu-dandam

ma tvam bhaishih kshudra re bhadrasena |

helarambhenadya nirjitya ramam

shridamaham krishnam evahvayeya ||20||

 

yatha va –

balasya balino balat suhrid-anikam alodayan

payodhim iva mandarah krita-mukunda-paksha-grahah |

janam vikata-garjitair vadhirayan sa dhira-svaro

hareh pramadam ekakah samiti bhadraseno vyadhat ||21||

 

sahayenaharyotsaha-ratir, yatha –

mayi valgati bhima-vikrame

bhaja bhangam na hi sangaraditah |

iti mitra-gira varuthapah

sa-virupam vibruvan harim yayau ||22||

 

sahayena sahajotsaha-ratir, yatha –

sangrama-kamuka-bhujah svayam eva kamam

damodarasya vijayaya kriti sudama |

sahayyam atra subalah kurute bali cej

jato manih sujatito vara-hatakena ||23||

 

suhrid eva pratibhato vire krishnasya na tvarih |

sa bhakta-kshobha-karitvad raudre tv alambano rase |

ragabhavo drig-adinam raudrad asya vibhedakah ||24||

 

atha danavirah –

dvi-vidho dana-virah syad ekas tatra bahu-pradah |

upasthita-durapartha-tyagi capara ucyate ||25||

 

tatra bahu-pradah –

sahasa diyate yena svayam sarvasvam apy uta |

damodarasya saukhyaya procyate sa bahu-pradah ||26||

sampradanasya vikshadya asminn uddipana matah |

vanchitadhika-datritvam smita-purvabhibhashanam ||27||

sthairya-dakshinya-dhairyadya anubhava ihoditah |

vitarkautsukya-harshadya vijneya vyabhicarinah ||28||

danotsaha-ratis tv atra sthayi-bhavatayodita |

pragadha stheyasi ditsa danotsaha itiryate ||29||

dvidha bahu-prado’py esha vidvadbhir iha kathyate |

syad abhyudayikas tv ekah paras tat-sampradanakah ||30||

 

tatra abhyudayikah –

krishnasyabhyudayartham tu yena sarvasvam arpyate |

arthibhyo brahmanadibhyah sa abhyudayiko bhavet ||31||

 

yatha –

vrajapatir iha sunor jatakartham tathasau

vyatarad amala-cetah sancayam naicikinam |

prithur api nriga-kirtih sampratam samvritasid

iti nijagadur uccair bhusura yena triptah ||32||

 

atha tat-sampradanakah –

jnataye haraye sviyam ahamta-mamataspadam |

sarvasvam diyate yena sa syat tat-sampradanakah ||33||

tad-danam priti-pujabhyam bhaved ity uditam dvidha ||34||

 

tatra priti-danam –

priti-danam tu tasmai yad dadyad bandhv-adi-rupine ||35||

 

yatha --

carcikyam vaijayantim patam uru-puratodbhasuram bhushananam

shrenim manikya-bhajam gaja-ratha-turagan karburan karburena |

dattva rajyam kutumbam svam api bhagavate ditsur apy anyad uccair

deyam kutrapy adrishtva makha-sadasi tada vyakulah pandavo’bhut ||36||

 

puja-danam --

puja-danam tu tasmai yad vipra-rupaya diyate ||37||

 

yatha ashtame (8.20.11) –

yajanti yajnam kratubhir yam adrita

bhavanta amnaya-vidhana-kovidah |

sa eva vishnur varado 'stu va paro

dasyamy amushmai kshitim ipsitam mune ||38||

 

yatha va dasha-rupake –

lakshmi-payodharotsanga-kunkumarunito hareh |

balinaiva sa yenasya bhiksha-patrikritah karah ||39||

 

atha upasthita-durapartha-tyagi –

upasthita-durapartha-tyagy asau yena neshyate |

harina diyamano’pi sarshty-adis tushyata varah ||40||

purvato’tra viparyasta-karakatvam dvayor bhavet |

asminn uddipanah krishna-kripalapa-smitadayah ||41||

anubhavas tad-utkarsha-varnana-dradhimadayah |

atra sancarita bhumna dhriter eva samikshyate ||42||

tyagotsaha-ratir dhiraih sthayi bhava ihoditah |

tyageccha tadrishi praudha tyagotsaha itiryate ||43||

 

yatha hari-bhakti-sudhodaye (7.28) –

sthanabhilashi tapasi sthito 'ham

tvam praptavan deva-munindra-guhyam |

kacam vicinvann api divya-ratnam

svamin kritartho 'smi varam na yace ||44||

 

yatha va tritiye (3.15.48) –

natyantikam viganayanty api te prasadam

kim vanyad arpita-bhayam bhruva unnayais te |

ye 'nga tvad-anghri-sharana bhavatah kathayah

kirtanya-tirtha-yashasah kushala rasa-jnah ||45||

 

ayam eva bhavann uccaih praudha-bhava-vishesha-bhak |

dhuryadinam tritiyasya virasya padavim vrajet ||46||

 

atha daya-virah –

kripardra-hridayatvena khandasho deham arpayan |

krishnayacchanna-kripaya daya-vira ihocyate ||47||

uddipana iha proktas tad-arti-vyanjanadayah |

nija-prana-vyayenapi vipanna-trana-shilata ||48||

ashvasanoktayah sthairyam ity adyas tatra vikriyah |

autsukyam atiharshadya jneyah sancarino budhaih ||49||

dayotsaha-ratis tv atra sthayi-bhava udiryate |

dayodreka-bhrid utsaho dayotsaha ihoditah ||50||

 

yatha –

vande kutmalitanjalir muhur aham viram mayura-dhvajam

yenardham kapata-dvijaya vapushah kamsa-dvishe ditsata |

kashtam gadgadikakulo’smi kathanarambhad aho dhimata

sollasam krakacena daritam abhut patni-sutabhyam shivah ||51||

 

haresh cet tattva-vijnanam naivasya ghatate daya |

tad-abhave tv asau dana-vire’ntar-bhavati sphutam ||52||

vaishnavatvad ratih krishne kriyate’nena sarvada |

kritatra dvija-rupe ca bhaktis tenasya bhaktata ||53||

antar-bhavam vadanto’sya dana-vire dayatmanah |

vopadevadayo dhira viram acakshate tridha ||54||

 

atha dharma-virah –

krishnaika-toshane dharme yah sada parinishthitah |

prayena dhira-shantas tu dharma-virah sa ucyate ||55||

uddipana iha proktah sac-chastra-shravanadayah |

anubhava nayastikya-sahishnutva-yamadayah ||56||

dharmotsaha-ratir dhiraih sthayi bhava ihocyate |

dharmaikabhiniveshas tu dharmotsaho matah satam ||57||

 

yatha –

bhavad abhi rati-hetun kurvata sapta-tantun

puram abhi puru-hute nityam evopahute |

danuja-damana tasyah pandu-putrena gandah

suciram araci shacyah savya-hastanka-shayi ||58||

 

yajnah puja-vishesho’sya bhujady-angani vaishnavah |

dhyatvendrady-ashrayatvena yad eshv ahutir arpyate ||59||

ayam tu sakshat tasyaiva nideshat kurute makhan |

yudhishthiro’mbudhih premnam maha-bhagavatottamah ||60||

danadi-trividham viram varnayantah parisphutam |

dharma-viram na manyante katicid dhanikadayah18 ||61||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhav uttara-vibhage

vira-bhakti-rasa-nirupane adbhuta-bhakti-rasa-lahari tritiya ||

 

 

4.4

karuna-bhakti-rasakhya caturtha-lahari

 

atmocitair vibhavadyair nita pushtim satam hridi |

bhavec choka-ratir bhakti-raso hi karunabhidhah ||1||

avyucchinna-mahanando’py esha prema-visheshatah |

anishtapteh padataya vedyah krishno’sya ca priyah ||2||

tathanavapta-tad-bhakti-saukhyash ca sva-priyo janah |

ity asya vishayatvena jneya alambanas tridha ||3||

tat-tad-vedi ca tad-bhakta ashrayatvena ca tridha |

so’py aucityena vijneyah prayah shantadi-varjitah |

tat-karma-guna-rupadya bhavaty uddipana iha ||4||

anubhava mukhe shosho vilapah srasta-gatrata |

shvasa-kroshana-bhupata-ghatoras tadanadayah ||5||

atrashtau sattvika jadya-nirveda-glani-dinatah |

cinta-vishada-autsukya-capalonmada-mrityavah |

alasyapasmriti-vyadhi-mohadya vyabhicarinah ||6||

hridi shokatayamshena gata parinatim ratih |

ukta shoka-ratih saiva sthayi bhava ihocyate ||7||

 

tatra krishno, yatha shri-dashame (10.16.10) –

tam naga-bhoga-parivitam adrishta-ceshtam

alokya tat-priya-sakhah pashupa bhrishartah |

krishne 'rpitatma-suhrid-artha-kalatra-kama

duhkhanushoka-bhayam udha-dhiyo nipetuh ||8||

 

yatha va –

phani-hradam avagadhe darunam pincha-cude

skhalad-ashishira-bashpa-stoma-dhautottariya |

nikhila-karana-vritti-stambhinim alalambe

visham agatim avastham goshtha-rajasya rajni ||9||

 

tasya priya-jano, yatha –

krishna-priyanam akarshe shankha-cudena nirmite |

nilambarasya vaktrendur nilimanam muhur dadhe ||10||

 

sva-priyo, yatha hamsadute (54) --

virajante yasya vraja-shishu-kula-steya-vikala-

svayambhu-cudagrair lulita-shikharah pada-nakharah |

kshanam yan alokya prakata-paramananda-vivashah

sa devarshir muktan api tanu-bhritah shocati bhrisham ||11||

 

yatha va –

matar madri gata kutas tvam adhuna ha kvasi pando pitah

sandrananda-sudhabdhir esha yuvayor nabhud drisham gocarah |

ity uccair nakulanujo vilapati prekshya pramodakulo

govindasya padaravinda-yugala-proddama-kanti-cchatam ||12||

 

ratim vinapi ghatate hasyader udgamah kvacit |

kadacid api shokasya nasya sambhavana bhavet ||13||

rater bhumna krashimna ca shoko bhuyan krishash ca sah |

ratya sahavina-bhavat kapy etasya vishishtata ||14||

 

api ca –

krishnaishvaryady-avijnanam kritam naisham avidyaya |

kintu premottara-rasa-visheshenaiva tat kritam ||15||

atah pradurbhavan shoko labdhapy udbhatatam muhuh |

duruham eva tanute gatim saukhyasya kam api ||16||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhav uttara-vibhage

gauna-bhakti-rasa-nirupane karuna-bhakti-rasa-lahari caturthi ||

 

 

4.5

raudra-bhakti-rasakhya pancama-lahari

 

nita krodha-ratih pushtim vibhavadyair nijocitaih |

hridi bhakta-janasyasau raudra-bhakti-raso bhavet ||1||

krishno hito’hitash ceti krodhasya vishayas tridha |

krishne sakhi-jaraty-adyah krodhasyashrayatam gatah |

bhaktah sarva-vidha eva hite caivahite tatha ||2||

 

tatra krishne sakhyah krodhah –

sakhi-krodhe bhavet sakhyah krishnad atyahite sati ||3||

 

yatha vidagdha-madhave (2.37)

antah-klesha-kalankitah kila vayam yamo 'dya yamyam purim

nayam vancana-sancaya-pranayinam hasam tathapy ujjhati |

asmin samputite gabhira-kapatair abhira-palli-vite

ha medhavini radhike tava katham prema gariyan abhut ||4||

 

tatra jaratyah krodhah –

krodho jaratya vadhv-adi-sambandhe prekshite harau ||5||

 

yatha –

are yuvati-taskara prakatam eva vadhvah patas

tavorasi nirikshyate bata na neti kim jalpasi |

aho vraja-nivasinah shrinuta kim na vikroshanam

vrajeshvara-sutena me suta-grihe’gnir utthapitah ||6||

 

govardhanam maha-mallam vinanyesham vrajaukasam |

sarvesham eva govinde ratih praudha virajate ||7||

 

atha hitah --

hitas tridhanavahitah sahasi cershyur ity api ||8||

 

tatra anavahitah –

krishna-palana-kartapi tat-karmabhiniveshatah |

kvacit tatra pramatto yah prokto’navahito’tra sah ||9||

 

yatha –

uttishtha mudha kuru ma vilambam

vrithaiva dhik pandita-manini tvam |

kratyat-palashi-dvayam antara te

baddhah suto’sau sakhi bambhramiti ||10||

 

atha sahasi –

yah prerako bhaya-sthane sahasi sa nigadyate ||11||

 

yatha –

govindah priya-suhridam giraiva yatas

talanam vipinam iti sphutam nishamya |

bhru-bheda-sthaputita-drishtir adyam esham

dimbhanam vraja-pati-gehini dadarsha ||12||

 

atha irshyuh –

irshyur mana-dhana prokta praudhershyakranta-manasa ||13||

 

yatha –

durmana-mantha-mathite kathayami kim te

duram prayahi savidhe tava jajjvalimi |

ha dhik priyena cikurancita-pincha-kotya

nirmanchitagra-caranapy arunananasi ||14||

 

atha ahitah –

ahitah syad dvidha svasya haresh ceti prabhedatah ||15||

 

tatra svasyahitah –

ahitah svasya sa syad yah krishna-sambandha-badhakah ||16||

 

yatha uddhava-sandeshe (74) –

krishnam mushnan akaruna-balad gopa-nari-vadharthi

ma maryadam yadu-kula-bhuvam bhindhire gandineyah |

iti uttunga mama madhu-pure yatraya tatra tasam

vitrastanam parivavalire vallavinam vilapah ||17||

 

atha harer ahitah –

ahitas tu hares tasya vairi-paksho nigadyate ||18||

 

yatha –

harau shruti-shirah-shikha mani-marici-nirajita

sphurac-carana-pankaje’py avamatim vyanakty atra yah |

ayam kshipati pandavah shamana-danda-ghoram hathat

trir asya mukutopari sphutam udirya savyam padam ||19||

 

solluntha-hasa-vakrokti-katakshanadaradayah |

krishnahita-hitasthah syur ami uddipana iha ||20||

hasta-nispeshanam danta-ghatöanam rakta-netrata |

dashöaushöhatatibhru-kuöi bhujasphalana-tadanah ||21||

tushnikata natasyatvam nishvaso bhugna-drishöita |

bhartsanam murdha-vidhutir drig-ante paöala-cchavih ||22||

bhru-bhedadhara-kampadya anubhava ihoditah |

atra stambhadayah sarve prakaöyam yanti sattvikah ||23||

avego jadata garvo nirvedo moha-capale |

asuyaugryam tathamarsha-shramadya vyabhicarinah ||24||

atra krodha-ratih sthayi sa tu krodhas tridha matah |

kopo manyus tatha roshas tatra kopas tu shatru-gah ||25||

manyur bandhushu te pujya-sama-nyunas tridhoditah |

roshas tu dayite strinam ato vyabhicaraty asau ||26||

hasta-peshadayah kope manyau tushnikatadayah |

drig-anta-paöalatvadya roshe tu kathitah kriyah ||27||

 

tatra vairini, yatha –

nirudhya puram unmade harim agadha-sattvashrayam

mridhe magadha-bhupatau kim api vaktram akroshati |

drisham kavalita-dvishad-visara-jangale nunoda

dahad-ingala-pravala-pingalam langali ||28||19

 

pujyo, yatha vidagdha-madhave (2.22) –

kroshantyam kara-pallavena balavan sadyah pidhatte mukham

dhavantyam bhaya-bhaji vistrita-bhujo rundhe purah paddhatim |

padante viluöhaty asau mayi muhur dashöadharayam rusha

matash candi maya shikhanda-mukuöad atmabhirakshyah katham ||29||

 

same, yatha –

jvalati durmukhi marmani murmuras

tava gira jaöile niöile ca me |

giridharah sprishati sma kada madad

duhiaram duhitur mama pamari ||30||

 

nyune, yatha –

hanta svakiya-kuca-murdhni manoharo’yam

harash cakasti hari-kanöha-taöi-carishnuh |

bhoh pashyata svakula-kajjala-manjariyam

kuöena mam tad api vancayate vadhuöi ||31||

 

asmin na tadrisho manyau vartate raty-anugrahah |

udaharana-matraya tathapy esha nidarshitah ||32||

krodhashrayanam shatrunam caidyadinam svabhavatah |

krodho rati-vinabhavan na bhakti-rasatam vrajet ||33||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhav uttara-vibhage

gauna-bhakti-rasa-nirupane raudra-bhakti-rasa-lahari pancami ||

 

4.6

bhayanaka-bhakti-rasakhya shashöha-lahari

 

vakshyamanair vibhavadyaih pushöim bhaya-ratir gata |

bhayanakabhidho bhakti-raso dhirair udiryate  ||1||

krishnash ca darunash ceti tasminn alambana dvidha |

anukampyeshu sagassu  krishnas tasya ca bandhushu ||2||

darunah snehatah shashvat-tad-anishöhapti-darshishu |

darshanac chravanac ceti smaranac ca prakirtitah ||3||

 

tatra anukampyeshu krishno, yatha –

kim shushyad-vadano’pi munca khacitam citte prithum vepathum

vishvasya prakritim bhajasva na manag apy asti mantum tava |

ushma-mrakshitam riksha-raja rabhasad vistirya viryam tvaya

prithvi pratyuta yuddha-kautuka-mayi sevaiva me nirmita ||4||

 

yatha va –

mura-mathana puras te ko bhujangas tapasvi

laghu-haram iti karshir ma sma dinaya manyum |

gurur ayam aparadhas tathyam ajnanato’bhud

asharanam atimudham raksha raksha prasida ||5||

 

bandhushu daruna darshanad, yatha –

ha kim karomi taralam bhavanantarale

gopendra gopaya balad uparudhya balam |

kshma-mandalena saha cancalayan mano me

shringani langhayati pashya turanga-daityah ||6||

 

shravanad, yatha --

shrinvanti turaga-danavam rusha

gokulam kila vishantam uddhuram |

drag abhut tanaya-rakshanakula

shushyad-asya-jalaja vrajeshvari ||7||

 

smaranad, yatha –

virama virama matah putanayah prasangat

tanum iyam adhunapi smaryamana dhunoti |

kavalayitum ivandhikritya balam ghuranti

vapur atipurusham ya ghoram avishcakara ||8||

 

vibhavasya bhru-kuöy-adyas tasminn uddipana matah |

mukha-shoshanam ucchvasah paravritya vilokanam ||9||

sva-sangopanam udghurna sharananveshanam tatha |

kroshanadyah kriyash catra sattvikash cashru-varjitah ||10||

iha santrasa-marana-capalavega-dinatah |

vishada-mohapasmara-shankadya vyabhicarinah ||11||

asmin bhagna-ratih sthayi bhavah syad aparadhatah |

bhishanebhyash ca tatra syad bahudhaivaparadhita ||12||

taj-ja bhir naparatra syad anugrahya-janan vina |

akritya ye prakritya ye ye prabhavena bhishanah ||13||

etad-alambana bhitih kevala-prema-shalishu |

nari-baladishu tatha prayenatropajayate ||14||

akritya putanadyah syuh prakritya dushöa-bhu-bhujah |

bhishanas tu prabhavena surendra-girishadayah ||15||

sada bhagavato bhitim gata atyantikim api |

kamsadya rati-shunyatvad atra nalambana matah ||16||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhav uttara-vibhage

gauna-bhakti-rasa-nirupane bhayanaka-bhakti-rasa-lahari shashöhi ||

 

4.7

bibhatsa-bhakti-rasakhya saptama-lahari

 

pushöim nija-vibhavadyair jugupsa-ratir agata |

asau bhakti-raso dhirair bibhatsakhya itiryate ||1||

asminn ashrita-shantadya dhirair alambana matah ||2||

 

yatha –

pandityam rata-hindakadhvani gato yah kama-diksha-vrati

kurvan purvam ashesha-shidga-nagari samrajya-caryam abhut |

citram so’yam udirayan hari-gunanudbashpa-drishöir jano

drishöe stri-vadane vikunita-mukho vishöabhya nishöhivati ||3||

 

atra nishöhivanam vaktra-kunanam ghrana-samvritih |

dhavanam kampa-pulaka-prasvedadyash ca vikriyah ||4||

iha glani-shramonmada-moha-nirveda-dinatah |

vishada-capalavega-jadyadyo vyabhicarinah ||5||

jugupsa-ratir atra syat sthayi sa ca vivekaja |

prayiki ceti kathita jugupsa dvi-vidha budhaih ||6||

 

tatra vivekaja –

jata-krishna-rater bhakta-visheshasya tu kasyacit |

vivekottha tu dehadau jugupsa syad vivekaja ||7||

 

yatha –

ghana-rudhira-maye tvaca pinaddhe

pishita-vimishrita-visra-gandha-bhaji |

katham iha ramatam budhah sharire

bhagavati hanta rater lave’py udirne ||8||

 

atha prayiki –

amedhya-puty-anubhavat sarvesham eva sarvatah |

ya prayo jayate seyam jugupsa prayiki mata ||9||

 

yatha –

asrin-mutrakirne ghana-shamala-panka-vyatikare

vasann esha klinno jada-tanur aham matur udare |

labhe cetah-kshobham tava bhajana-karmakshamataya

tad asmin kamsare kuru mayi kripa-sagara kripam ||10||

 

yatha va –

ghranodghurnaka-puta-gandhi-vikaöe kiöakule dehali-

srasta-vyadhita-yutha-gutha-ghaöana-nirdhuta-netrayushi |

kara-namani hanta magadha-yamenami vayam narake

kshiptas te smritim akalayya naraka-dhvamsinn iha pranimah ||11||

 

labdha-krishna-rater eva sushöhu putam manah sada |

kshubhyaty ahridy aleshe’pi tato’syam raty-anugrahah ||12||

hasyadinam rasatvam yad gaunatvenapi kirtitam |

pracam matanusarena tad vijneyam manishibhih ||13||

ami pancaiva shantadya harer bhakti-rasa matah |

eshu hasyadayah prayo bibhrati vyabhicaritam ||14||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhav uttara-vibhage

gauna-bhakti-rasa-nirupane bibhatsa-bhakti-rasa-lahari saptami ||

 

4.8

rasanam maitri-vaira-sthiti-namni ashöama-lahari

 

athamisham kramenaiva shantadinam parasparam |

mitratvam shatravatvam ca rasanam abhidhiyate ||1||

shantasya prita-bibhatsa-dharma-virah suhrid-varah |

adbhutash caisha pritadishu catuhshv api ||2||

dvishann asya shucir yuddhaviro raudro bhayanakah ||3||

suhrit-pritasya bibhatsah shanto vira-dvayam tatha |

vairi shucir yuddha-viro raudrash caika-vibhavakah ||4||

preyasas tu shucir hasyo yuddha-virah suhrid-varah |

dvisho vatsala-bibhatsa-raudra bhishmash ca purvavat ||5||

vatsalasya suhrid-dhasyah karuno bhishma-bhit tatha |

shatruh shucir yuddha-virah prito raudrash ca purvavat ||6||

shucer hasyas tatha preyan suhrid asya prakirtitah |

dvisho vatsala-bibhatsa-shanta-raudra-bhayanakah |

prahur eke’sya suhridam vira-yugmam pare ripum ||7||

mitram hasyasya bibhatsah shucih preyan savatsalah |

pratipakshas tu karunas tatha prokto bhayanakah ||8||

adbhutasya suhrid virah panca shantadayas tatha |

pratipaksho bhaved asya raudro bibhatsa eva ca ||9||

virasya tv adbhuto hasyah preyan pritis tatha suhrit |

bhayanako vipaksho’sya kasyacic chanta eva ca ||10||

karunasya suhrid-raudro vatsalash ca vilokyate |

vairi hasyo’sya sambhoga-shringarash cadbhutas tatha ||11||

raudrasya karunah prokto virash capi suhrid-varah |

pratipakshas tu hasye’sya shringaro bhishano’pi ca ||12||

bhayanakasya bibhatsah karunash ca suhrid-varah |

dvishantu vira-shringara-hasya-raudrah prakirtitah ||13||

bibhatsasya bhavec chanto hasyah pritis tatha suhrit |

shatruh shucis tatha preyan jneya yuktya pare ca te ||14||

 

tatra suhrit-krityam --

kathitebhyah pare ye syus te tatöasthah satam matah ||15||

suhrid-amishranam samyag asvadam kurute rasam ||16||

dvayos tu mishrane samyam duhshakam syat tula-dhritam |

tasmad angangi-bhavena melanam vidusham matam ||17||

bhaven mukhyo’tha va gauno raso’ngi kila yatra yah |

kartavyam tatra tasyangam suhrid eva raso budhaih ||18||

athangitvam prathamato mukhyanam iha likhyate |

angatam yatra suhrido mukhya gaunash ca bibhrati ||19||

 

tatra shante’ngini pritasyangata, yatha –

jiva-sphulinga-vahner mahaso ghana-cit-svarupasya |

tasya padambuja-yugalam kim va samvahayishyami ||20||

atra mukhye’ngini mukhyasyangata |

 

tatraiva bibhatsasya, yatha –

aham iha kapha-shukra-shonitanam

prithu-kutupe kutuki ratah sharire |

shiva shiva paramatmano duratma

sukha-vapushah smarane’pi mantharo’smi ||21||

atra mukhya eva gaunasya |

 

tatraiva pritasyadbhuta-bibhatsayosh ca, yatha –

hitvasmin pishitopanaddha-rudhira-klinne mudam vigrahe

prity-utsikta-manah kadaham asakrid-dustarka-caryaspadam |

asinam puraöasanopari param brahmambuda-shyamalam

sevishye cala-caru-camara-marut-sancara caturyatah ||22||

          atra mukhya eva mukhyasya gaunayosh ca |

 

atha prite shantasya, yatha –

niravidyataya sapady aham

niravadyah pratipadya-madhurim |

aravinda-vilocanam kada

prabhum indivara-sundaram bhaje ||23||

atra mukhye mukhyasya |

 

tatraiva bibhatsasya, yatha –

smaran prabhu-padambhojam naöann aöati vaishnavah |

yas tu drishöya padmininam api sushöhu hriniyate ||24||

          atra mukhye gaunasya |

 

tatraiva bibhatsa-shanta-viranam, yatha –

tanoti mukha-vikriyam yuvati-sanga-rangodaye

na tripyati na sarvatah sukha-maye samadhav api |

na siddhishu ca lalasam vahati labhyamanasv api

prabho tava padarcane param upaiti trishnam manah ||25||

          atra mukhye mukhyasya gaunayosh ca |

 

atha preyasi shucer, yatha –

dhanyanam kila murdhanyah subalamur vrajabalah |

adharam pincha-cudasya calash culukayanti yah ||26||

          atra mukhye mukhyasya |

 

tatraiva hasasya, yatha –

drishos taralitair alam vraja nivritya mugdhe vrajam

vitarkayasi mam yatha na hi tathasmi kim bhurina |

itirayati madhave nava-vilasinim chadmana

dadarsha subalo balad-vikaca-drishöir asyananam ||27||

          atra mukhye gaunasya |

 

tatraiva shucihasyayor, yatha –

mihira-duhitur udyad-vanjulam manju-tiram

pravishati subalo’yam radhika-vesha-gudhah |

sa-rabhasam abhipashyan krishnam abhyutthitam yah

smita-vikashita-gandam sviyam asyam vrinoti ||28||

          atra mukhye mukhya-gaunayoh |

 

atha vatsale karunasya –

niratapatrah kantare santatam mukta-padukah |

vatsan avati vatso me hanta santapyate manah ||29||

          atra mukhye gaunasya |

 

tatraiva hasyasya, yatha –

putras te navanita-pindam atanum mushnan mamantar-grihad

vinyasyapasasara tasya kanikam nidrana-dimbhanane |

ity ukta kula-vriddhaya suta-mukhe drishöim vibhugna-bhruni

smeram nikshipati sada bhavatu vah kshemaya goshöheshvari ||30||

          atrapi mukhye gaunasya |

 

tatraiva bhayanakadbhuta-hasya-karunanam, yatha –

kampra svedini curna-kuntala-taöe spharekshana tungite

savye doshni vikashi-ganda-phalaka lilasya-bhangi-shate |

bibhranasya harer girindram udayad-bashpa cirordhva-sthitau

patu prasnava-sicyamana-sicaya vishvam vrajadhishvari ||31||

          atrapi mukhye caturnam gaunanam |

 

kevale vatsale nasti mukhyasya khalu sauhridam |

ato’tra vatsale tasya nataram likhitangata ||32||

 

atha ujjvale preyaso, yatha –

mad-vesha-shilita-tanoh subalasya pashya

vinyasya manju-bhuja-murdhni bhujam mukundah |

romanca-kancuka-jushah sphuöam asya karne

sandesham arpayati tanvi mad-artham eva ||33||

          atra mukhye mukhyasya |

 

tatraiva hasyasya, yatha –

svasasmi tava nirdaye paricinoshi na tvam kutah

kuru pranaya-nirbharam mama krishangi kanöha-graham |

iti bruvati peshalam yuvati-vesha-gudhe harau

kritam smitam abhijnaya guru-puras tada radhaya ||34||

          atra mukhye gaunasya |

 

tatraiva preyo-virayor yatha –

mukundo’yam candravali-vadana-candre caöulabhe

smara-smeram arad drisham asakalam arpayati ca |

bhujam amse sakhyuh pulakini dadhanah phani-nibham

ibhari-kshvedabhir vrisha-danujam udyojayati ca ||35||

          atra mukhye mukhya-gaunayoh |

 

atha gaunanam angita –

hasyadinam tu gaunanam yad-udaharanam kritam |

tenaisham angita vyakta mukhyanam ca tathangata |

tathapy alpa-visheshaya kincid eva vilikhyate ||36||

 

atha hasye’ngini shucer angata, yatha --

madanandhataya tri-vakraya

prasabham pita-paöancale dhrite |

adadhad vinatam janagrato

harir utphulla-kapolam ananam ||37||

          atra gaune’ngini mukhyasyangata |

 

vire preyaso, yatha –

senanyam vijitam avekshya bhadrasenam

mam yoddhum milasi purah katham vishala |

ramanam shatam api nodbhaöoru-dhama

shridama ganayati re tvam atra ko’si ||38||

          atrapi gaune’ngini mukhyasya |

 

raudre preyo-virayor, yatha –

yadunandana nindanoddhatam

shishupalam samare jighamsubhih |

atilohita-locanotpalair

jagrihe pandu-sutair varayudham ||39||

atra gaune mukhya-gaunayoh |

 

adbhute preyo-vira-hasyanam, yatha –

mitranika-vritam gadayudhi gurum-manyam pralamba-dvisham

yashöya durbalaya vijitya puratah sollunöham udgayatah |

shridamnah kila vikshya keli-samaraöopotsave paöavam

krishnah phulla-kapolakah pulakavan visphara-drishöir babhau ||40||

atra gaune mukhyasya gaunayosh ca |

 

evam anyasya gaunasya jneya kavibhir angita |

tatha ca mukhya-gaunanam rasanam angatapi ca ||41||

so’ngi sarvatigo yah syan mukhyo gauno’thava rasah |

sa evangam bhaved angi-poshi sancaritam vrajan ||42||

 

tatha ca naöyacaryah paöhanti –

eka eva bhavet sthayi raso mukhyatamo hi yah |

rasas tad-anuyayitvad anye syur vyabhicarinah ||43||

 

shri-vishnu-dharmottare ca –

rasanam samavetanam yasya rupam bhaved bahu |

sa mantavyo rasah sthayi sheshah sancarino matah ||44||

 

stokad vibhavanaj jatah samprapya vyabhicaritam |

pushnan nija-prabhum mukhyam gaunas tatraiva liyate ||45||

prodyan vibhavanotkarshat pushöim mukhyena lambhitah |

kuncata nija-nathena gauno’py angitvam ashnute ||46||

mukhyas tv angatvam asadya pushnann indram upendravat |

gaunam evanginam kritva nigudha-nija-vaibhavah ||47||

anadi-vasanodbhasa-vasite bhakta-cetasi |

bhaty eva na tu linah syad esha sancari-gaunavat ||48||

angi mukhyah svam atrangair bhavais tair abhivardhayan |

sajatiyair vijatiyaih svatantrah san virajate ||49||

yasya mukhyasya yo bhakto bhaven nitya-nijashrayah |

angi sa eva tatra syan mukhyo’py anyo’ngatam vrajet ||50||

 

kim ca—

asvadodreka-hetutvam angasyangatvam angini |

tad vina tasya sampato vaiphalyayaiva kalpate ||51||

yatha mrishöa-rasalayam yavasadeh kathancana |

tac-carvane bhaved eva satrinabhyavaharita ||52||

 

atha vairi-krityam –

janayaty eva vairasyam rasanam vairina yutih |

sumrishöa-panakadinam kshara-tiktadina yatha ||53||

 

yatha hi –

brahmishöhaya nishphalo me vyatitah

kalo bhuyan ha samadhi-vratena |

sandranandam tan maya brahma murtam

konenakshnah saci-savyasya naikshi ||54||

          tatra shantasyojjvalena vairasyam |

 

kshanam api pitri-koöi-vatsalam tam

sura-muni-vandita-padam indiresham |

abhilashati varangana-nakhankaih

prabhum ikshitam mano me ||55||

          tatra pritasyojjvalenaiva |

 

dorbhyam argala-dirghabhyam sakhe parirabhasva mam |

shirah krishna tavaghraya viharishye tatas tvaya ||56||

          atra preyaso vatsalena |

 

yam samasta-nigamah paramesham

satvatas tu bhagavantam ushanti |

tat suteti bata sahasikim tvam

vyaji-hirshatu katham mama jihva ||57||

          atra vatsalasya pritena |

 

tadid-vilasa-tarala nava-yauvana-sampadah |

adyaiva duti tena tvam maya ramaya madhavam ||58||

          atrojjvalasya shantena |

 

ciram jiveti samyujya kacid ashirbhir acyutam |

kailasa-stha vilasena kamuki parishashvaje ||59||

          atra shucer vatsalena |

 

shuceh sambandha-gandho’pi kathancid yadi vatsale |

kvacid bhavet tatah sushöhu vairasyayaiva kalpate ||60||

 

pishitasrin-mayi naham satyam asmi tavocita |

svapanga-biddham shyamanga kripayangi-kurushva mam ||61||

          atra shucer bibhatsena |

 

evam anyapi vijneya prajnai rasa-virodhita |

prayeneyam rasabhasa-kakshayam paryavasyati ||62||

 

kim ca –

dvayor ekatarasyeha badhyatvenopavarnane |

smaryamanatayapy uktau samyena vacane’pi ca ||63||

rasantarena vyavadhau taöa-sthena priyena va |

vishayashraya-bhede ca gaunena dvishata saha |

ity adishu na vairasyam vairino janayed yutih ||64||

 

tatra ekatarasya badhyatvena varnane, yatha vidagdha-madhave (2.18) –

pratyahritya munih kshanam vishayato yasmin mano dhitsate

balasau vishayeshu dhitsati tatah pratyaharanti manah |

yasya sphurti-lavaya hanta hridaye yogi sumutkanöhate

mugdheyam kila tasya pashya hridayan nishkrantim akankshati ||65||

 

badhyatvam atra shantasya shucer utkarsha-varnanat ||66||

 

smaryamanatve, yatha –

sa esha vaihasikata-vinodair

vrajasya hasodgama-samvidhata |

phanishvarenadya vikrishyamanah

karoti ha nah paridevanani ||67||

 

samyena vacane, yatha –

vishranta-shodasha-kala nirvikalpa niravritih |

sukhatma bhavati radhe brahma-vidyeva rajate ||68||

 

yatha va –

radha shantir ivonnidram nirnimeshekshanam ca mam |

kurvati dhyana-lagnam ca vasayaty adri-kandare ||69||

 

vasantarena vyavadhau, yatha –

tvam kasi shanta kim ihantarikshe

drashöum param brahma kutas tatakshi |

asyatirupat kim ivakulatma

rambhe samavishya bhida smarena ||70||

          atradbhutena vyavadhih |

 

vishaya-bhinnatve, yatha shri-dashame (10.60.45) –

tvak-shmashru-roma-nakha-kesha-pinaddham antar

mamsasthi-rakta-krimi-viö-kapha-pitta-vatam |

jivac-chavam bhajati kantam ati-vimudha

ya te padabja-makarandam ajighrati stri ||71||

 

yatha va vidagdha-madhave (2.31) –

tasyah kanta-dyutini vadane manjule cakshi-yugme

tatrasmakam yad-avadhi sakhe drishöir esha nivishöa |

satyam brumas tad-avadhi bhaved indum indivaram ca

smaram smaram mukha-kuöilata-kariniyam hriniya ||72||

ubhayatra shuci-bibhatsayoh |

 

ashraya-bhinnatve, yatha –

vijayinam ajitah vilokya ranga-

sthala-bhuvi sambhrita-samyugina-lilam |

pashupa-savayasam vapumshi bhejuh

pulaka-kulam dvishatam tu kalimanam ||73||

          atra vira-bhayanakayoh |

 

vishayashraya-bhede’pi mukhyena dvishata saha |

sangatih kila mukhyasya vairasyayaiva jayate ||74||

 

tatra vishaya-bhede, yatha –

vimocayargalabandham vilambam tata nacara |

yami kashya-griham yuna manah shyamena me hritam ||75||

          atra shuceh pritena |

 

ashraya-bhede, yatha –

rukmini-kuca-kashmira-pankilorah-sthalam kada |

sadanandam param brahma drishöya sevishyate maya ||76||

          atra shantasya shucina |

 

anurakta-dhiyo bhaktah kecana jnana-vartmani |

shantasyashraya-bhinnatve vairasyam nanumanvate ||77||

 

kim ca –

bhrityayor nayakasyeva nisarga-dveshinor api |

angayor anginah pushöyai bhaved ekatra sangatih ||78||

 

yatha –

kumaras te malli-kusuma-sukumarah priyatame

garishöho’yam keshi girivad iti me vellati manah |

shivam bhuyat pashyonnamita-bhuja-medhir muhur amum

khalam kshundan kuryam vrajam atitaram shalinam aham ||79||

          atra vidvishau virabhayanakau vatsalam pushnitah |

 

yatha –

kampra svedini curna-kuntala-taöe ity adi (BRS 4.8.31) ||80||

          tatra hasya-karunau vatsalam eva pushnitah |

 

api ca –

mitho vairav api dvau yau bhavau dharma-sutadishu |

kaladi-bhedat prakaöyam tau vindantau na dushyatah ||81||

adhirudhe maha-bhave viruddhair virasah yutih |

na syad ity ujjvale radha-krishnayor darshitam pura ||82||

kvapy acintya-maha-shaktau maha-purusha-shekhare |

rasavali-samaveshah svadayaivopajayate ||83||

 

tatra rasanam vishayatve, yatha lalita-madhave (3.4) --

daityacaryas tad-asye vikritim arunatam malla-varyah sakhayo

gandaunnatyam khaleshah pralayam rishigana dhyana-mushnasram ambah |

romancam samyuginah kam api nava-camatkaram antah suresha

lasyam dasah kaöaksham yayur asita-drishah prekshya range mukundam ||84||

 

ashrayatve, yatha –

svasmin dhurye’py amani shishushu gari-dhritav udyateshu smitasyas

thutkari dadhni visre pranayishu vivrita-praudhir indre’runakshah |

goshöhe sashrur vidune gurushu hari-makham prasya kampah sa payad

asare sphara-drishöir yuvatishu pulaki bibhrad adrim vibhur vah ||85||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhav uttara-vibhage

rasanam maitri-vaira-sthiti-namni lahari ashöhami ||

 

4.9

rasabhasakhya navama-lahari

 

purvam evanushishöena vikala rasa-lakshana |

rasa eva rasabhasa rasa-jnair anukirtitah ||1||

syus tridhoparasash canu-rasash caparasash ca te |

uttama madhyamah proktah kanishöhash cety ami kramat ||2||

 

atra uparasah --

praptaih sthayi-vibhavanu-bhavadyais tu virupatam |

shantadayo rasa eva dvadashoparasa matah ||3||

 

tatra shantoparasah –

brahma-bhavat para-brahmany advaitadhikya-yogatah |

tatha bibhatsa-bhumadeh shanto hy uparaso bhavet ||4||

 

tatra adyam, yatha –

vijnana-sushamadhaute samadhau yad udancati |

sukham drishöe tad evadya purana-purushe tvayi ||5||

 

dvitiyam, yatha –

yatra yatra vishaye mama drishöis

tam tam eva kalayami bhavantam |

yan niranjana paravara-bijam

tvam vina kim api naparam asti ||6||

 

atha pritoparasah –

krishnasyagre’tidharshöyena tad-bhakteshv avahelaya |

svabhishöa-devatanyatra paramotkarsha-vikshaya |

maryadatikramadyaish ca pritoparasata mata ||7||

 

tatra adyam, yatha –

pranayan vapur vivashatam satam kulair

avadhiryamana-naöano’py anargalah |

vikira prabho drisham ihety akunöha-vak

caöulo baöu-vyavrinutatmano ratim ||8||

 

atha preya-uparasah –

ekasminn eva sakhyena hari-mitrady-avajnaya |

yuddha-bhumadina capi preyanuparaso bhavet ||9||

 

tatra adyam, yatha –

suhrid ity udito bhiya cakampe

chalito narma-gira stutim cakara |

sa nripah pariripsato bhujabhyam

harina dandavad agratah papata ||10||

 

atha vatsaloparasah –

samarthyadhikyabhijnanal lalanady-aprayatnatah |

karunasyatirekades turyash coparaso bhavet ||11||

 

tatra adyam, yatha –

mallanam yad-avadhi parvatodbhaöanam

unmatham sapadi tavatmajad apashyam |

nodvegam tad-avadhi yami jami tasmin

draghishöham api samitim prapadyamane ||12||

 

atha shringaroparasah | tatra sthayi-vairupyam –

dvayor ekatarasyaiva ratir ya khalu drishyate |

yan ekatra tathaikasya sthayinah sa virupata |

vibhavasyaiva vairupyam sthayiny atropacaryate ||13||

 

tatra ekatra ratir, yatha lalita-madhave –

manda-smitam prakriti-siddham api vyudantam

sangopitash ca sahajo’pi drishos tarangah |

dhumayite dvija-vadhu-madanarti-vahnav

ahnaya kapi gaitri ankuritam ayasit ||14||

 

atyantabhava evatra rateh khalu vivakshitah |

etasyah prag-abhave tu shucir noparaso bhavet ||15||

 

anekatra ratir, yatha –

gandharvi kurvanam avekshya lilam

agre dharanyam sakhi kama-palam |

akarnayanti ca mukunda-renum

bhinnadya sadhvi smarato dvidhasi ||16||

 

kecit tu nayakasyapi sarvatha tulya-ragatah |

nayikasv apy anekasu vadanty uparasam shucim ||17||

 

vibhava-vairupyam –

vaidagdhyaujjvalya-viraho vibhavasya virupata |

lata-pashu-pulindishu vriddhasv api sa vartate ||18||

 

tatra lata, yatha –

sakhi madhu kirati nishamya vamshim

madhu-mathanena kaöakshitatha mridvi |

mukula-pulakita latavaliyam

ratim iha pallavitam hridi vyanakti ||19||

 

pashur, yatha –

pashyadbhutas tunga-madah kurangih

patanga-kanya-puline’dya dhanyah |

yah keshavange tad-apanga-putah

sananga-rangam drisham arpayanti ||20||

 

pulindi, yatha –

kalindi-puline pashya pulindi pulakacita |

harer drik-capalam vikshya sahajam ya vighurnate ||21||

 

vriddha, yatha –

kajjalena krita-kesha-kalima

bilva-yugma-racitonnata-stani |

pashya gauri kirati drig-ancalam

smerayaty aghaharam jaraty asau ||22||

 

sthayino’tra virupatvam eka-ragatayapi cet |

ghaöetasau vibhavasya virupatve’py udahritih ||23||

shucitvaujjvalya-vaidigdhyat suveshatvac ca kathyate |

shringarasya vibhavatvam anyatrabhasata tatah ||24||

 

atha anubhava-vairupyam –

samayanam vyatikrantir gramyatvam dhrishöapi ca |

vairupyam anubhavader manishibhir udiritam ||25||

 

tatra samaya-vyatikrantih –

samayah khanditadinam priye roshoditadayah |

pumsah smitadayash catra priyaya tadanadishu |

etesham anyatha-bhavah samayanam vyatikramah ||26||

 

tatra adyam, yatha  --

kanta-nakhandhito’py adya parihritya hare hriyam |

kailasa-vasinim dasim kripa-drishöya bhajasva mam ||27||

 

atha gramyatvam  --

bala-shabdady-upanyaso virasokti-prapancanam |

kaöi-kandutir ity adyam gramyatvam kathitam budhaih ||28||

 

tatra adyam, yatha  --

kim nah phani-kishorinam tvam pushkara-sadam sada |

murali-dhvanina nivim gopa-bala vilumpasi ||29||

 

atha dhrishöata –

prakaöa-prarthanadih syat sambhogades tu dhrishöata ||30||

 

yatha –

kanta kailasa-kunjo’yam ramyaham nava-yauvana |

tvam vidagdho’si govinda kim va vacyam atah param ||31||

 

evam eva tu gaunanam hasadinam api svayam |

vijneyoparasatvasya manishibhir udahritih ||32||

 

atha anurasah --

bhaktadibhir vibhavadyaih krishna-sambandha-varjitaih |

rasa hasyadayah sapta shantash canurasa matah ||33||

 

tatra hasyanurasah –

tandavam vyadhita hanta kakkhaöi

markaöi bhru-kuöibhis tathoddhuram |

yena vallava-kadambakam babhau

hasa-dambara-karambitananam ||34||

 

atha adbhutanurasah –

bhandira-kakshe bahudha vitandam

vedanta-tantre shuka-mandalasya |

akarnayan nirnimishakshi-pakshma

romancitangash ca surarshir asit ||35||

 

evam evatra vijneya virader apy udahritih ||36||

ashöav ami taöastheshu prakaöyam yadi bibhrati |

krishnadibhir vibhavadyair gatair anubhavadhvani ||37||

 

atha aparasah --

krishna-tat-pratipakshash ced vishayashrayatam gatah |

hasadinam tada te 'tra prajnair aparasa matah ||38||

 

tatra hasyaparasah –

palayamanam udvikshya capalayata-locanam |

krishnam araj jarasandhah sollunöham ahasin muhuh ||39||

 

evam anye’pi vijneyas te’dbhutaparasadayah |

uttamas tu rasabhasah kaishcid rasatayoditah ||40||

 

tatha hi –

bhavah sarve tad-abhasa rasabhasash ca kecana |

ami prokta-rasabhijnaih sarve 'pi rasanad rasah ||41||

 

bharatadyash catasras tu rasavasthana-sucikah |

vrittayo naöya-matritvad ukta naöaka-lakshane ||42||

 

granthasya gaurava-bhayad asya bhakti-rasa-shriyah |

samahritih samasena maya seyam vinirmita ||

gopala-rupa-shobham dadhad api raghunatha-bhava-visari |

tushyatu sanatano’sminn uttara-bhage rasamritambhodheh ||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhav uttara-vibhage

rasabhasa-lahari navami ||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau gauna-bhakti-rasa-nirupano nama caturtho vibhagah samaptah |

 

ramanga-shatru-ganite shake gokulam adhishöhitenayam |

bhakti-rasamrita-sindhur viöankitah kshudra-rupena ||

 

samapto’yam shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhuh ||