Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > bhakti-rasamrta-sindhuh > bhagavad-bhakti-bheda-nirupakah > prathama-lahari samanya-bhaktih

prathama-lahari samanya-bhaktih

 

shri-shri-radha-govinda-devau vijayete

 

akhila-rasamrita-murtih prasrimara-ruci-ruddha-taraka-palih |

kalita-shyama-lalito radha-preyan vidhur jayati ||1||

hridi yasya preranaya pravartito 'ham varaka-rupo 'pi |

tasya hareh pada-kamalam vande chaitanya-devasya ||2||

vishrama-mandiratya tasya sanatana-tanor mad-ishasya |

bhakti-rasamrita-sindhur bhavatu sadayam pramodaya ||3||

bhakti-rasamrita-sindhau caratah paribhuta-kala-jala-bhiyah |

bhakta-makaran ashilita-mukti-nadikan namasami ||4||

mimamsaka-badavagneh kathinam api kunthayann asau |

sphuratu sanatana suciram tava bhakti-rasamritambhodhih ||5||

bhakti-rasasya prastutir akhila-jagan-mangala-prasangasya |

ajnenapi mayasya kriyate suhridam pramodaya ||6||

 

etasya bhagavad-bhakti-rasamrita-payonidheh |

catvarah khalu vakshyante bhagah purvadayah kramat ||7||

tatra purve vibhage 'smin bhakti-bheda-nirupake |

anukramena vaktavyam laharinam catushtayam ||8||

adya samanya-bhakty-adhya dvitiya sadhananvita |

bhavashrita tritiya ca turya prema-nirupika ||9||

tatradau sushthu vaishishtyam asyah kathayitum sphutam |

lakshanam kriyate bhakter uttamayah satam matam ||10||

 

anyabhilashita-shunyam jnana-karmady-anavritam |

anukulyena krishnanushilanam bhaktir uttama ||11||

 

yatha shri-narada-pancaratre --

sarvopadhi-vinirmuktam tat-paratvena nirmalam |

hrishikena hrishikesha-sevanam bhaktir ucyate ||12||

 

shri-bhagavatasya tritiya-skandhe ca (3.29.11-13) --

lakshanam bhakti-yogasya nirgunasya hy udahritam |

ahaituky avyavahita ya bhaktih purushottame ||13||

salokya-sarshti-samipya-sarupyaikatvam apy uta |

diyamanam na grihnanti vina mat-sevanam janah ||14||

sa eva bhakti-yogakhya atyantika udahritah |

yenativrajya trigunam mad-bhavayopapadyate ||15||

 

salokyetyadi-padyastha-bhaktotkarsha-nirupanam |

bhakter vishuddhata-vyaktya lakshane paryavasyati ||16||

kleshaghni shubhada moksha-laghuta-krit sudurlabha |

sandrananda-visheshatma shri-krishnakarshini ca sa ||17||

 

tatrasyah kleshaghnatvam -

kleshas tu papam tad-bijam avidya ceti te tridha ||18||

 

tatra papam --

aprarabdham bhavet papam prarabdham ceti tad dvidha ||19||

 

tatra aprarabdha-haratvam, yatha ekadashe (11.14.19) -

yathagnih susamiddharcih karoty edhamsi bhasmasat |

tatha mad-vishaya-bhaktir uddhavainamsi kritsnashah ||20||

 

prarabdha-haratvam, yatha tritiye (3.33.6) -

yan-nama-dheya-shravananukirtanad

yat-prahvanad yat-smaranad api kvacit |

shvado'pi sadyah savanaya kalpate

kutah punas te bhagavan nu darshanat ||21||

 

durjatir eva savanayogyatve karanam matam |

durjaty-arambhakam papam yat syat prarabdham eva tat ||22||

 

padma-purane ca --

aprarabdha-phalam papam kutam bijam phalonmukham |

kramenaiva praliyeta vishnu-bhakti-ratatmanam ||23||

 

bija-haratvam, yatha shashthe (6.2.17) -

tais tany aghani puyante tapo-dana-vratadibhih |

nadharmajam tad-hridayam tad apishanghri-sevaya ||24||

 

avidya-haratvam, yatha caturthe (4.22.39) -

yat-pada-pankaja-palasha-vilasa-bhaktya

karmashayam grathitam udgrathayanti santah |

tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha-

sroto-ganas tam aranam bhaja vasudevam ||25||

 

padme ca --

kritanuyatra-vidyabhir hari-bhaktir anuttama |

avidyam nirdahaty ashu dava-jvaleva pannagim ||26||

 

shubhadatvam --

shubhani prinanam sarva-jagatam anuraktata |

sadgunah sukham ity-adiny akhyatani manishibhih ||27||

 

tatra jagat-prinanadidvaya-pradatvam, yatha padme --

yenarcito haris tena tarpitani jaganty api |

rajyanti jantavas tatra jangamah sthavara api ||28||

 

sad-gunadi-pradatvam, yatha pancame (5.18.12) -

yasyasti bhaktir bhagavaty akincana

sarvair gunais tatra samasate surah |

harav abhaktasya kuto mahad-guna

manorathenasati dhavato bahih ||29||

 

sukhapradatvam --

sukham vaishayikam brahmam aishvaram ceti tat tridha ||30||

 

yatha tantre --

siddhayah paramashcarya bhuktir muktish ca shashvati |

nityam ca paramanando bhaved govinda-bhaktitah ||31||

 

yatha hari-bhakti-sudhodaye ca --

bhuyo 'pi yace devesha tvayi bhaktir dridhastu me |

ya mokshanta-caturvarga phalada sukhada lata ||32||

 

moksha-laghutakrit --

manag eva prarudhayam hridaye bhagavad-ratau |

purusharthas tu catvaras trinayante samantatah ||33||

 

yatha shri-narada-pancaratre --

hari-bhakti-maha-devyah sarva mukty-adi-siddhayah |

bhuktyash cadbhutas tasyash cetikavad anuvratah ||34|| iti |

 

sudurlabha --

sadhanaughair anasangair alabhya sucirad api |

harina cashvadeyeti dvidha sa syat sudurlabha ||35||

 

tatra adya, yatha tantre --

jnanatah sulabha muktir bhuktir yajnadi-punyatah |

seyam sadhana-sahasrair hari-bhaktih sudurlabha ||36||

 

dvitiya, yatha pancama-skandhe (5.6.18) --

rajan patir gurur alam bhavatam yadunam

daivam priyah kula-patih kva ca kinkaro vah |

astv evam anga bhajatam bhagavan mukundo

muktim dadati karhicit sma na bhakti-yogam ||37||

 

sandrananda-visheshatma --

brahmanando bhaved esha cet pararddha-gunikritah |

naiti bhakti-sukhambhodheh paramanu-tulam api ||38||

 

yatha, hari-bhakti-sudhodaye --

tvat-sakshat-karanahlada-vishuddhabdhi-sthitasya me |

sukhani goshpadayante brahmany api jagad-guro ||39||

 

tatha bhavartha-dipikayam (10.88.11) ca -

tvat-kathamrita-pathodhau viharanto maha-mudah |

kurvanti kritinah kecit catur-vargam trinopamam ||40||

 

shri-krishnakarshini --

kritva harim prema-bhajam priya-varga-samanvitam |

bhaktir vashikarotiti shri-krishnakarshini mata ||41||

 

yathaikadashe (11.14.20) --

na sadhyati mam yogo na sankhyam dharma uddhava |

na svadhyayas tapas tyago yatha bhaktir mamorjita ||42||

 

saptame (7.10.48) ca naradoktau --

yuyam nriloke bata bhuri-bhaga

lokam punana munayo'bhiyanti |

yesham grihan avasatiti sakshad

gudham param brahma manushya-lingam ||43||

 

agrato vakshyamanayas tridha bhakter anukramat |

dvishah shadbhih padair etan mahatyam parikirtitam ||44||

 

kim ca -

svalpapi rucir eva syad bhakti-tattvavabodhika |

yuktis tu kevala naiva yad asya apratishthata ||45||

 

tatra pracinair apy uktam -

yatnenapadito 'py arthah kushalair anumatribhih |

abhiyuktatarair anyair anyathaivopapadyate ||46||

 

iti shri shri bhakti-rasamrita-sindhau

purva-bhage bhakti-samanya lahari prathama

 

-=o0o=-