Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > bhakti-rasamrta-sindhuh > bhagavad-bhakti-bheda-nirupakah > dvitiya lahari

dvitiya lahari

sadhana-bhaktih

 

 

sa bhaktih sadhanam bhavah prema ceti tridhodita ||1||

 

tatra sadhana-bhaktih -

kriti-sadhya bhavet sadhya-bhava sa sadhanabhidha |

nitya-siddhasya bhavasya prakatyam hridi sadhyata ||2||

sa bhaktih saptama-skandhe bhangya devarshinodita ||3||

 

yatha saptame (7.1.31) --

tasmat kenapy upayena manah krishne niveshayet ||4|| iti |

 

vaidhi raganuga ceti sa dvidha sadhanabhidha ||5||

 

tatra vaidhi --

yatra raganavaptatvat pravrittir upajayate |

shasanenaiva shastrasya sa vaidhi bhaktir ucyate ||6||

 

yatha, dvitiye (2.1.6) --

tasmad bharata sarvatma bhagavan ishvaro harih |

shrotavyah kirtitavyash ca smartavyash cechatabhayam ||7||

 

padme ca --

smartavyah satatam vishnur vismartavyo na jatucit |

sarve vidhi-nishedhah syur etayor eva kinkarah ||8||

 

ity asau syad vidhir nityah sarva-varnashramadishu |

nityatve 'py asya nirnitam ekadashy-adivat-phalam ||9||

 

yatha, ekadashe (11.5.2-3) tu vyaktam evoktam --

mukha bahuru-padebhyah purushasyashramaih saha |

catvaro jajnire varna gunair vipradayah prithak ||10||

ya esham purusham sakshad atma-prabhavam ishvaram |

na bhajanty avajananti sthanad bhrashtah patanty adhah ||11||

 

tat phalam ca, tatraiva (11.27.49) --

evam kriya-yoga-pathaih puman vaidika-tantrikaih |

arcann ubhyatah siddhim matto vindaty abhipsitam ||12||

 

pancaratre ca --

surarshe vihita shastre harim uddishya ya kriya |

saiva bhaktir iti prokta taya bhaktih para bhavet ||13||

 

tatra adhikari --

yah kenapy atibhagyena jata-shraddho 'sya sevane |

natisakto na vairagya-bhag asyam adhikary asau ||14||

 

yathaikadashe (11.20.28) --

yadricchaya mat-kathadau jata-shraddho 'stu yah puman |

na nirvinŽo natisakto bhakti-yogo 'sya siddhidah ||15||

 

uttamo madhyamash ca syat kanishthash ceti sa tridha ||16||

 

tatra uttamah -

shastre yuktau ca nipuŽah sarvatha dridha-nishcayah |

praudha-shraddho 'dhikari yah sa bhaktav uttamo matah ||17||

 

tatra madhyamah -

yah shastradishv anipuŽah shraddhavan sa tu madhyamah ||18||

 

tatra kanishthah -

yo bhavet komala-shraddhah sa kanishtho nigadyate ||19||

 

tatra gitadishuktanam caturŽam adhikariŽam |

madhye yasmin bhagavatah kripa syat tat-priyasya va ||20||

sa kshiŽa-tat-tad-bhavah syac chuddha-bhakty-adhikaravan |

yathebhah shaunakadish ca dhruvah sa ca catuhsanah ||21||

bhukti-mukti-spriha yavat pishaci hridi vartate |

tavad bhakti-sukhasyatra katham abhyudayo bhavet ||22||

tatrapi ca vishesheŽa gatim aŽvim anicchatah |

bhaktir hrita-manah-praŽan premŽa tan kurute janan ||23||

 

tatha ca, tritiye (3.25.36) --

tair darshaniyavayavair udara-

vilasa-hasekshita-vama-suktaih |

hritatmano hrita-praŽamsh ca bhaktir

anicchato me gatim aŽvim prayunkte ||24||

 

shri krishŽa-caraŽambhoja-seva-nirvrita-cetasam |

esham mokshaya bhaktanam na kadacit spriha bhavet ||25||

 

yatha tatraiva, shrimad-uddhavoktau (3.4.15) --

ko nv isha te pada-saroja-bhajam

sudurlabho 'rtheshu caturshv apiha |

tathapi naham pravriŽomi bhuman

bhavat-padambhoja-nishevaŽotsukah ||26||

 

tatraiva, shrikapila-devoktau (3.25.35) Ė

naikatmatam me sprihayanti kecin

mat-pada-sevabhirata mad-ihah |

ye 'nyonyato bhagavatah prasajya

sabhajayante mama paurushaŽi ||27||

 

tatraiva (3.29.13) --

salokya-sarshti-samipya- sarupyaikatvam apy uta |

diyamanam na grihŽanti vina mat-sevanam janah ||28||

 

caturthe shri-dhruvoktau (4.9.10) --

ya nirvritis tanu-bhritam tava pada-padma-

dhyanad bhavaj-jana-katha-shravaŽena va syat |

sa brahmaŽi sva-mahimany api natha ma bhut

kim tv antakasi-lulitat patatam vimanat ||29||

 

tatraiva shrimad-adirajoktau (4.20.24) Ė

na kamaye natha tad apy aham kvacin

na yatra yushmac-caraŽambujasavah |

mahattamantar-hridayan mukha-cyuto

vidhatsva karŽayutam esha me varah ||30||

 

pancame shri-shukoktau (5.14.44) Ė

yo dustyajan kshiti-suta-svajanartha-daran

prarthyam shriyam sura-varaih sadayavalokam |

naicchan nripas tad-ucitam mahatam madhudvit-

sevanurakta-manasam abhavo 'pi phalguh ||31||

 

shashthe shri-vritroktau (6.11.25) Ė

na naka-prishtham na ca parameshthyam

na sarva-bhaumam na rasadhipatyam |

na yoga-siddhir apunar-bhavam va

samanjasa tva virahayya kankshe ||32||

 

tatraiva shri-rudroktau (6.17.28) Ė

narayaŽa-parah sarve na kutashcana bibhyati |

svargapavarga-narakeshv api tulyartha-darshinah ||33||

 

tatraiva indroktau (6.18.74) Ė

aradhanam bhagavata ihamana nirashishah |

ye tu necchanty api param te svartha-kushalah smritah ||34||

 

saptame prahladoktau (7.6.25) Ė

tushte ca tatra kim alabhyam ananta adye

kim tair guŽa-vyatikarad iha ye sva-siddhah |

dharmadayah kim aguŽena ca kankshitena

saram jusham caraŽayor upagayatam nah ||35||

 

tatraiva shakroktau (7.8.42) Ė

pratyanitah parama bhavata trayata nah sva-bhaga

daityakrantam hridaya-kamalam tad-griham pratyabodhi |

kala-grastam kiyad idam aho natha shushrushatam te

muktis tesham na hi bahumata narasimhaparaih kim ||36||

 

ashtame shri-gajendroktau (8.3.20) Ė

ekantino yasya na kancanartham

vanchanti ye vai bhagavat-prapannah |

aty-adbhutam tac-caritam sumangalam

gayanta ananda-samudra-magnah ||37||

 

navame shri-vaikuŽthanathoktau (9.4.67) --

mat-sevaya pratitam te salokyadi-catushtayam |

necchanti sevaya purŽah kuto 'nyat kala-viplutam ||38||

 

shri-dashame nagapatni-stutau (10.16.37) Ė

na naka-prishtham na ca sarva-bhaumam

na parameshthyam na rasadhipatyam |

na yoga-siddhir apunar-bhavam va

vanchanti yat-pada-rajah-prapannah ||39||

 

tatraiva shri-veda-stutau (10.87.21) Ė

duravagamatma-tattva-nigamaya tavatta-tanosh

carita-mahamritabdhi-parivarta-parishramaŽah |

na parilashanti kecid apavargam apishvara te

caraŽa-saroja-hamsa-kula-sanga-visrishta-grihah ||40||

 

ekadashe shri-bhagavad-uktau (11.20.34) Ė

na kincit sadhavo dhira bhakta hy ekantino mama |

vanchanty api maya dattam kaivalyam apunar-bhavam ||41||

 

tatha (11.14.14) Ė

na parameshthyam na mahendra-dhishŽyam

na sarvabhaumam na rasadhipatyam |

na yoga-siddhir apunar-bhavam va

mayy arpitatmecchati mad vinanyat ||42||

 

dvadashe shri-rudroktau (12.10.6) Ė

naivecchaty ashishah kvapi brahmarshir moksham apy uta |

bhaktim param bhagavati labdhavan purushe 'vyaye ||43||

 

padma-puraŽe ca karttika-mahatmye (damodarashtake) Ė

varam deva moksham na mokshavadhim va

na canyam vriŽeíham vareshad apiha |

idam te vapur natha gopala-b‚lam

sada me manasy avirastam kim anyaih ||44||

 

kuveratmajau baddha-murtyaiva yadvat

tvaya mocitau bhakti-baddhau kritau ca |

tatha prema-bhaktim svakam me prayaccha

na mokshe graho meísti damodareha ||45||

 

hayashirshiya-shri-narayaŽa-vyuha-stave ca -

na dharma kamam artham va moksham va varadeshvara |

prarthaye tava padabje dasyam evabhikamaye ||46||

 

tatraiva -

punah punar varan ditsur vishŽur muktim na yacitah |

bhaktir eva vrita yena prahladam tam namamy aham ||47||

yadricchaya labdham api vishŽor dasharathes tu yah |

naicchan moksham vina dasyam tasmai hanumate namah ||48||

 

ataeva prasiddham shri-hanumad-vakyam --

bhava-bandha-cchide tasyai sprihayami na muktaye |

bhavan prabhur aham dasa iti yatra vilupyate ||49||

 

shri-narada pancaratre ca jitante-stotre -

dharmartha-kama-moksheshu neccha mama kadacana |

tvat-pada-pankajasyadho jivitam diyatam mama ||50||

moksha-salokya-sarupyan prarthaye na dharadhara |

icchami hi mahabhaga karuŽyam tava suvrata ||51||

 

ataeva shri-bhagavate shashthe (6.14.5)

muktanam api siddhanam narayaŽa-parayaŽah |

sudurlabhah prashantatma kotishv api maha-mune ||52||

 

prathame ca shri-dharmaraja-matuh stutau (1.8.20) Ė

tatha paramahamsanam muninam amalatmanam |

bhakti-yoga-vidhanartham katham pashyema hi striyah ||53||

 

tatraiva shri-sutoktau (1.7.10) Ė

atmaramash ca munayo nirgrantha apy urukrame |

kurvanty ahaitukim bhaktim ittham-bhuta-guŽo harih ||54||

 

atra tyajyatayaivokta muktih panca-vidhapi cet |

salokyadis tathapy atra bhaktya nativirudhyate ||55||

sukhaishvaryottara seyam prema-sevottarety api |

salokyadir dvidha tatra nadya seva-jusham mata ||56||

kintu premaika-madhurya-jusha ekantino harau |

naivangikurvate jatu muktim panca-vidham api ||57||

tatrapy ekantinam shreshtha govinda-hrita-manasah |

yesham shrisha-prasado'pi mano hartum na shaknuyat ||58||

siddhantatas tv abhede'pi shrisha-krishŽa-svarupayoh |

rasenotkrishyate krishŽa-rupam esha rasa-sthitih ||59||

shastratah shruyate bhaktau nri-matrasyadhikarita |

sarvadhikaritam magha-snanasya bruvata yatah |

drishtantita vashishthena hari-bhaktir nripam prati ||60||

 

yatha padme -

sarve 'dhikariŽo hy atra hari-bhaktau yatha nripa ||61||

 

kashi-khaŽde ca tatha -

antyaja api tad-rashtre shankha-cakranka-dhariŽah |

samprapya vaishŽavim diksham dikshita iva sambabhuh ||62||

 

api ca -

ananushthanato dosho bhakty-anganam prajayate |

na karmaŽam akaraŽad esha bhakty-adhikariŽam ||63||

nishiddhacarato daivat prayashcittam tu nocitam |

iti vaishŽava-shastraŽam rahasyam tad-vidam matam ||64||

 

yathaikadashe (11.20.26, 11.21.2) --

sve sve 'dhikare ya nishtha sa guŽah parikirtitah |

viparyayas tu doshah syad ubhayor esha nishcayah ||65||

 

prathame (1.5.17) --

tyaktva svadharmam caraŽambujam harer

bhajann apakvo 'tha patet tato yadi |

yatra kva vabhadram abhud amushya kim

ko vartha apto 'bhajatam sva-dharmatah ||66||

 

ekadashe (11.11.37)-

ajnayaiva guŽan doshan mayadishtan api svakan |

dharman santyajya yah sarvan mam bhajet sa ca sattamah ||67||

 

tatraiva (11.5.41) -

devarshi-bhutapta-nriŽam pitriŽam

na kinkaro nayam riŽi ca rajan |

sarvatmana yah sharaŽam sharaŽyam

gato mukundam parihritya kartam ||68||

 

shri-bhagavad-gitasu (18.66) -

sarva-dharman parityajya mam ekam sharaŽam vraja |

aham tvam sarva-papebhyo mokshayishyami ma sucah ||69||

 

agastya-samhitayam --

yatha vidhi-nishedhau tu muktam naivopasarpatah |

tatha na sprishato ramopasakam vidhi-purvakam ||70||

 

ekadashe eva (11.5.42) -

svapada-mulam bhajatah priyasya

tyaktany abhavasya harih pareshah |

vikarma yac cotpatitam kathancid

dhunoti sarvam hridi sannivishtah ||71||

 

hari-bhakti-vilase 'sya bhakter angani lakshashah |

kintu tani prasiddhani nirdishyante yathamati ||72||

 

atra anga-lakshaŽam -

ashritavantaraneka-bhedam kevalam eva va |

ekam karmatra vidvadbhir ekam bhakty-angam ucyate ||73||

 

atha angani -

guru-padashrayas tasmat krishŽa-dikshadi-shikshaŽam |

vishrambheŽa guroh seva sadhu-vartmanuvartanam ||74||

sad-dharma-priccha bhogadi-tyagah krishŽasya hetave |

nivaso dvarakadau ca gangader api sannidhau ||75||

vyavahareshu sarveshu yavad-arthanuvartita |

hari-vasara-sammano dhatry-ashvatthadi-gauravam ||76||

esham atra dashanganam bhavet prarambha-rupata ||77||

sanga-tyago vidureŽa bhagavad-vimukhair janaih |

shishyady-ananubandhitvam maharambhady-anudyamah ||78||

bahu-grantha-kalabhyasa-vyakhya-vada-vivarjanam ||79||

vyavahare 'py akarpaŽyam shokady-avasha-vartita ||80||

anya-devan avajna ca bhutanudvega-dayita |

seva-namaparadhanam udbhavabhava-karita ||81||

krishŽa-tad-bhakta-vidvesha-vinindady-asahishŽuta |

vyatirekatayamisham dashanam syad anushthitih ||82||

asyas tatra praveshaya dvaratve 'py anga-vimshateh |

trayam pradhanam evoktam guru-padashrayadikam ||83||

dhritir vaishŽava-cihŽanam harer namaksharasya ca |

nirmalyadesh ca tasyagre taŽdavam daŽdavan-natih ||84||

abhyutthanam anuvrajya gatih sthane parikramah |

arcanam paricarya ca gitam sankirtanam japah ||85||

vijnaptih stava-pathash ca svado naivedya-padyayoh |

dhupa-malyadi-saurabhyam shri-murteh sprishtir ikshaŽam ||86||

aratrikotsavadesh ca shravaŽam tat-kripekshaŽam |

smritir dhyanam tatha dasyam sakhyam atma-nivedanam ||87||

nija-priyopaharaŽam tad-arthe 'khila-ceshtitam |

sarvatha sharaŽapattis tadiyanam ca sevanam ||88||

tadiyas tulasi-shastra-mathura-vaishŽavadayah |

yatha-vaibhava-samagri sad-goshthibhir mahotsavah ||89||

urjadaro vishesheŽa yatra janma-dinadishu |

shraddha visheshatah pritih shri-murter anghri-sevane ||90||

shrimad-bhagavatarthanam asvado rasikaih saha |

sajatiyashaye snigdhe sadhau sangah svato vare ||91||

nama-sankirtanam shri-mathura-maŽdale sthitih ||92||

anganam pancakasyasya purvam vilikhitasya ca |

nikhila-shraishthya-bodhaya punar apy atra kirtanam ||93||

iti kaya-hrishikantah-karaŽanam upasanah ||94||

catuhshashtih prithak sanghatika-bhedat kramadinah ||95||

atharshanumatenaisham udaharaŽam iryate ||96||

 

1 - tatra gurupadashrayo, yatha ekadashe (11.3.21) -

tasmad gurum prapadyeta jijnasuh shreya uttamam |

shabde pare ca nishŽatam brahmaŽy upashamashrayam ||97||

 

2 - shri-krishŽa-dikshadi-shikshaŽam, yatha tatraiva (11.3.22)

tatra bhagavatan dharman shikshed gurv-atma-daivatah |

amayayanuvrittya yais tushyed atmatma-do harih ||98||

 

3 - vishrambheŽa guroh seva, yatha tatraiva (11.17.27)-

acaryam mam vijaniyan navamanyeta karhicit |

na martya-buddhyasuyeta sarva-deva-mayo guruh ||99||

 

4 - sadhu-vartmanuvartanam, yatha skande -

sa mrigyah shreyasam hetuh panthah santapa-varjitah |

anvapta-shramam purve yena santah pratasthire ||100||

 

brahma-yamale ca -

shruti-smriti-puraŽadi-pancaratra-vidhim vina |

aikantiki harer bhaktir utpatayaiva kalpate ||101||

 

bhaktir aikantiki veyam avicarat pratiyate |

vastutas tu tatha naiva yad ashastriyatekshyate ||102||

 

5 - sad-dharma-priccha, yatha naradiye --

acirad eva sarvarthah sidhyaty esham abhipsitah |

sad-dharmasyavabodhaya yesham nirbandhini matih ||103||

 

6 - krishŽarthe bhogadi-tyago, yatha padme -

harim uddishya bhogani kale tyaktavatas tava |

vishŽu-loka-sthita sampad-alola sa pratikshate ||104||

 

7 - dvarakadi-nivaso, yatha skande --

samvatsaram va shaŽmasan masam masardham eva va |

dvaraka-vasinah sarve nara naryash caturbhujah ||105||

 

adi-padena purushottama-vasash ca, yatha brahme --

aho kshetrasya mahatmyam samantad dasha-yojanam |

divishtha yatra pashyanti sarvan eva caturbhujan ||106||

 

gangadi-vaso, yatha prathame (1.19.6) --

ya vai lasac-chri-tulasi-vimishra-

krishŽanghri-reŽv-abhyadhikambu-netri |

punati seshan ubhayatra lokan

kas tam na seveta marishyamaŽah ||107||

 

8 Ė yavad-arthanuvartita, yatha naradiye --

yavata syat sva-nirvahah svikuryat tavad artha-vit |

adhikye nyunatayam ca cyavate paramarthatah ||108||

 

9 - hari-vasara-sammano, yatha brahma-vaivarte -

sarva-papa-prashamanam puŽyam atyantikam tatha |

govinda-smaraŽam nriŽam ekadashyam uposhaŽam ||109||

 

10 Ė dhatry-ashvatthadi-gauravam, yatha skande -

ashvattha-tulasi-dhatri-go-bhumisura-vaishŽavah |

pujitah praŽatah dhyatah kshapayanti nriŽam agham ||110||

 

11 - atha shri-krishŽa-vimukha-jana-samtyago, yatha katyayana-samhitayam -

varam huta-vaha-jvala-panjarantar-vyavasthitih |

na shauri-cinta-vimukha-jana-samvasa-vaishasam ||111||

 

vishŽu-rahasye ca -

alinganam varam manye vyala-vyaghra-jalaukasam |

na sangah shalya-yuktanam nana-devaika-sevinam ||112||

 

12 - 13 - 14 - shishyananubanddhitvadi-trayam, yatha saptame (7.13.8) -

na shishyan anubadhnita granthan naivabhyased bahun |

na vyakhyam upayunjita narambhan arabhet kvacit ||113||

 

15 - vyavahare 'py akarpaŽyam, yatha padme --

alabdhe va vinashte va bhakshyacchadana-sadhane |

aviklava-matir bhutva harim eva dhiya smaret ||114||

 

16 Ė shokady-avasha-vartita, yatha tatraiva --

shokamarshadibhir bhavair akrantam yasya manasam |

katham tatra mukundasya sphurti-sambhavana bhavet ||115|||

 

17- anya-devanajna, yatha tatraiva --

harir eva sadaradhyah sarva-deveshvareshvarah |

itare brahma-rudradya navajneyah kadacana ||116||

 

18- bhutanudvega-dayita, yatha mahabharate --

piteva putram karuŽo nodvejayati yo janam |

vishuddhasya hrishikeshas turŽam tasya prasidati ||117||

 

19 - seva-namaparadhanam varjanam, yatha varahe --

mamarcanaparadha ye kirtyante vasudhe maya |

vaishŽavena sada te tu varjaniyah prayatnatah ||118||

 

padme ca --

sarvaparadha-krid api mucyate hari-samshrayah |

harer apy aparadhan yah kuryad dvipadapamshulah ||119||

namashrayah kadacit syat taraty eva sa namatah |

namno hi sarva-suhrido hy aparadhat pataty adhah ||120||

 

20- tan-nindady asahishŽuta, yatha shri-dashame (10.74.40) Ė

nindam bhagavatah shrŽvams tat-parasya janasya va |

tato napaiti yah so 'pi yaty adhah sukritac cyutah ||121||

 

21 - atha vaishŽava-cihŽa-dhritih, yatha padme --

ye kaŽtha-lagna-tulasi-nalinaksha-mala

ye bahu-mula-paricihŽita-shankha-cakrah |

ye va lalata-phalake lasad-urdhva-puŽdras

te vaishŽava bhuvanam ashu pavitrayanti ||122||

 

22 - namakshara-dhritih, yatha skande --

hari-namakshara-yutam bhale gopi-mridankitam |

tulasi-malikoraskam sprisheyur na yamodbhatah ||123||

 

padme ca --

krishŽa-namaksharair gatram ankayec candanadina |

sa loka-pavano bhutva tasya lokam avapnuyat ||124||

 

23 - nirmalya-dhritih, yatha ekadashe (11.6.46)--

tvayopayukta-srag-gandha-vaso'lankara-carcitah |

ucchishta-bhojino dasas tava mayam jayemahi ||125||

 

skande ca --

krishŽottirŽam tu nirmalyam yasyangam sprishate mune |

sarva-rogais tatha papair mukto bhavati narada ||126||

 

24 - agre taŽdavam, yatha dvaraka-mahatmye --

yo nrityati prahrishtatma bhavair bahushu bhaktitah |

sa nirdahati papani manvantara-shateshv api ||127||

 

tatha shri-naradoktau ca --

nrityatam shri-pater agre talika-vadanair bhrisham |

udÚiyante sharira-sthah sarve pataka-pakshiŽah || 128 ||

 

25 Ė daŽÚavan-natih, yatha naradiye --

eko 'pi krishŽaya kritah praŽamo

dashashvamedhavabhrithair na tulyah |

dashashvamedhi punar eti janma

krishŽa-praŽami na punar-bhavaya ||129||

 

26 - abhyutthanam, yatha brahmaŽÚe --

yan aruÚham purah prekshya samayantam janardanam |

abhyutthanam narah kurvan patayet sarva-kilbisham || 130 ||

 

27 - anuvrajya, yatha bhavishyottare --

rathena saha gacchanti parshvatah prishthato 'gratah |

vishŽunaiva samah sarve bhavanti shvapadadayah || 131 ||

 

28 - sthane gatih

sthanam tirtham griham casya tatra tirthe gatir yatha || 132 ||

 

puraŽantare --

samsara-maru-kantara-nistara-karaŽa-kshamau |

slaghyau tav eva caraŽau yau hares tirtha-gaminau || 133 ||

 

alaye ca, yatha hari-bhakti-sudhodaye --

pravishann alayam vishŽor darshanartham subhaktiman |

na bhuyah pravishen matuh kukshi-karagriham sudhih || 134 ||

 

29 - parikramo, yatha tatraiva --

vishŽum pradakshini-kurvan yas tatravartate punah |

tad evavartanam tasya punar navartate bhave || 135 ||

 

skande ca caturmasya-mahatmye --

catur-varam bhramibhis tu jagat sarvam caracaram |

krantam bhavati vipragrya tat-tirtha-gamanadikam || 136 ||

 

30 - atha arcanam --

shuddhi-nyasadi-purvanga-karma-nirvaha-purvakam |

arcanam tupacaraŽam syan mantreŽopapadanam || 137 ||

 

tad, yatha dashame -- (10.81.19)

svargapavargayoh pumsam rasayam bhuvi sampadam |

sarvasam api siddhinam mulam tac-caraŽarcanam || 138 ||

 

vishŽurahasye ca --

shri-vishŽor arcanam ye tu prakurvanti nara bhuvi |

te yanti shashvatam vishŽor anandam paramam padam || 139 ||

 

31 - paricarya --

paricarya tu sevopakaraŽadi-parishkriya |

tatha prakirŽaka-cchatra-vaditradyair upasana || 140 ||

 

yatha naradiye --

muhurtam va muhurtardham yas tishthed dhari-mandire |

sa yati paramam sthanam kim u shushrushaŽe ratah || 141 ||

 

yatha caturthe (4.21.31) --

yat-pada-sevabhirucis tapasvinam

ashesha-janmopacitam malam dhiyah |

sadyah kshiŽoty anvaham edhati sati

yatha padangushtha-vinihsrita sarit || 142 ||

 

angani vividhany eva syuh puja-paricaryayoh |

na tani likhitany atra grantha-bahulya-bhititah || 143 ||

 

32 - atha gitam, yatha lainge --

brahmaŽo vasudevakhyam gayamano 'nisham param |

hareh salokyam apnoti rudra-ganadhikam bhavet || 144 ||

 

33 - atha samkirtanam --

nama-lila-guŽadinam uccair-bhasha tu kirtanam || 145 ||

 

tatra nama-kirtanam, yatha vishŽu-dharme --

krishŽeti mangalam nama yasya vaci pravartate |

bhasmibhavanti rajendra maha-pataka-kotayah || 146 ||

 

lila-kirtanam, yatha saptame (7.9.18) --

so 'ham priyasya suhridah paradevataya

lila-kathas tava nrisimha virinca-gitah |

anjas titarmy anugriŽan guŽa-vipramukto

durgaŽi te pada-yugalaya-hamsa-sangah || 147 ||

 

guŽa-kirtanam, yatha prathame (1.5.22) --

idam hi pumsas tapasah shrutasya va

svishtasya suktasya ca buddhi-dattayoh |

avicyuto 'rthah kavibhir nirupito

yad uttamahshloka-guŽanuvarŽanam || 148 ||

 

34 - atha japah

mantrasya sulaghuccaro japa ity abhidhiyate || 149 ||

 

yatha padme --

krishŽaya nama ity esha mantrah sarvartha-sadhakah |

bhaktanam japatam bhupa svarga-moksha-phala-pradah || 150 ||

 

35 - atha vijnaptih, yatha skande --

harim uddishya yat kincit kritam vijnapanam gira |

moksha-dvarargalan mokshas tenaiva vihitas tava || 151 ||

 

samprarthanatmika dainya-bodhika lalasamayi |

ity adir vividha dhiraih krishŽe vijnaptir irita || 152 ||

 

tatra samprarthanatmika, yatha padme --

yuvatinam yatha yuni yunam ca yuvatau yatha |

mano 'bhiramate tadvan mano 'bhiramatam tvayi || 153 ||

 

dainya-bodhika, yatha tatraiva --

mat-tulyo nasti papatma naparadhi ca kashcana |

parihare 'pi lajja me kim bruve purushottama || 154 ||

 

lalasamayi, yatha shri-narada-pancaratre --

kada gambhiraya vaca shriya yukto jagat-pate |

camara-vyagra-hastam mam evam kurv iti vakshyasi || 155 ||

 

yatha va --

kadaham yamuna-tire namani tava kirtayan |

udbashpah puŽÚarikaksha racayishyami taŽÚavam || 156 ||

 

36 - atha stava-pathah --

prokta manishibhir gita-stava-rajadayah stavah || 157 ||

 

yatha skande --

shri-krishŽa-stava-ratnaughair yesham jihva tv alankrita |

namasya muni-siddhanam vandaniya divaukasam || 158 ||

 

narasimhe ca --

stotraih stavash ca devagre yah stauti madhusudanam |

sarva-papa-vinirmukto vishŽu-lokam avapnuyat || 159 ||

 

37 - atha naivedyasvado, yatha padme --

naivedyam annam tulasi-vimishram

visheshatah pada-jalena siktam |

yo 'shnati nityam purato murareh

prapŽoti yajnayuta-koti-puŽyam || 160 ||

 

38 - atha padyasvado, yatha tatraiva --

na danam na havir yesham svadhyayo na surarcanam |

teípi padodakam pitva prayanti paramam gatim || 161 ||

 

39 - atha dhupa-saurabhyam, yatha hari-bhakti-sudhodaye --

aghraŽam yad dharer datta-dhupocchishtasya sarvatah |

tad-bhava-vyala-dashtanam nasyam karma vishapaham || 162 ||

 

atha malya-saurabhyam, yatha tantre --

pravishte nasika-randhre harer nirmalya-saurabhe |

sadyo vilayam ayati papa-panjara-bandhanam || 163 ||

 

agastya-samhitayam ca --

aghraŽam gandha-pushpader arcitasya tapodhana |

vishuddhih syad anantasya ghraŽasyehabhidhiyate || 164 ||

 

40 - atha shri-murteh sparshanam, yatha vishŽu-dharmottare --

spristva vishŽor adhishthanam pavitrah shraddhayanvitah |

papa-bandhair vinirmuktah sarvan kaman avapnuyat || 165 ||

 

41 - atha shri-murter darshanam, yatha varahe --

vrindavane tu govindam ye pashyanti vasundhare |

na te yama-puram yanti yanti puŽya-kritam gatim || 166 ||

 

42 - aratrika-darshanam, yatha skande --

kotayo brahma-hatyanam agamyagama-kotayah |

dahaty aloka-matreŽa vishŽoh saratrikam mukham || 167 ||

 

utsava-darshanam, yatha bhavishyottare --

ratha-stham ye nirikshante kautikenapi keshavam |

devatanam gaŽah sarve bhavanti shvapacadayah || 168 ||

 

adi-shabdena puja-darshanam, yathagneye --

pujitam pujyamanam va yah pashyed bhaktito harim ||169||†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

43 - atha shravaŽam

shravaŽam nama-carita-guŽadinam shrutir bhavet || 170 ||

 

tatra nama-shravaŽam, yatha garuÚe --

samsara-sarpa-dashta-nashta-ceshtaika-bheshajam |

krishŽeti vaishŽavam mantram shrutva mukto bhaven narah || 171 ||

 

caritra-shravaŽam, yatha caturthe -- (4.29.41)

tasmin mahan-mukharita madhubhic-caritra-

piyusha-shesha-saritah paritah sravanti |

ta ye pibanty avitrisho nripa gaÚha-karŽais

tan na sprishanty ashana-triÚ-bhaya-shoka-mohah || 172 ||

 

guŽa-shravaŽam, yatha dvadashe (12.3.15) --

yas tuttamahshloka-guŽanuvadah

sangiyate 'bhikshŽam amangala-ghnah |

tam eva nityam shriŽuyad abhikshŽam

krishŽe 'malam bhaktim abhipsamanah || 173 ||

 

atha tat-kripekshaŽam, yatha dashame (10.14.8) --

tat te 'nukampam su-samikshamaŽo

bhunjana evatma-kritam vipakam |

hrid-vag-vapurbhir vidadhan namas te

jiveta yo mukti-pade sa daya-bhak || 174 ||

 

atha smritih --

yatha katham cin-manasa sambandhah smritir ucyate || 175 ||

 

yatha vishŽu-puraŽe (5.17.17) --

smrite sakala-kalyaŽa-bhajanam yatra jayate |

purusham tam ajam nityam vrajami sharaŽam harim || 176 ||

 

yatha ca padme --

prayaŽe caprayaŽe ca yan-nama smaratam nriŽam |

sadyo nashyati papaugho namas tasmai cid-atmane || 177 ||

 

atha dhyanam --

dhyanam rupa-guŽa-kriÚa-sevadeh sushthu cintanam || 178 ||

 

tatra rupa-dhyanam, yatha narasimhe --

bhagavac-caraŽa-dvandva-dhyanam nirdvandvam iritam |

papino 'pi prasangena vihitam suhitam param || 179 ||

 

guŽa-dhyanam, yatha vishŽudharme --

ye kurvanti sada bhaktya guŽanusmaraŽam hareh |

prakshiŽa-kalushaughas te pravishanti hareh padam || 180 ||

 

krida-dhyanam, yatha padme --

sarva-madhurya-saraŽi sarvadbhutamayani ca |

dhyayan haresh caritraŽi lalitani vimucyate || 181 ||

 

seva-dhyanam, yatha puraŽantare --

manasenopacarena paricarya harim sada |

pare van-manasa 'gamyam tam sakshat pratipedire || 182 ||

 

atha dasyam --

dasyam karmarpaŽam tasya kainkaryam api sarvatha || 183 ||

 

tatra adyam yatha skande --

tasmin samarpitam karma svabhavikam apishvare |

bhaved bhagavato dharmas tat-karma kimutarpitam || 184 ||

 

karma svabhavikam bhadram japa-dhyanarcanadi ca |

itidam dvividham krishŽe vaishŽavair dasyam arpitam || 185 ||

mridu-shraddhasya kathita svalpa karmadhikarita |

tad-arpitam harau dasyam iti kaishcid udiryate || 186 ||

 

dvitiyam, yatha naradiye --

iha yasya harer dasye karmaŽa manasa gira |

nikhilasv apy avasthasu jivan-muktah sa ucyate || 187 ||

 

atha sakhyam --

vishvaso mitra-vrittish ca sakhyam dvividham iritam || 188 ||

 

tatra adyam, yatha mahabharate --

pratijne tava govinda na me bhaktah praŽashyati |

iti samsmritya samsmritya praŽan samdharayamy aham || 189 ||

 

tatha ekadashe (11.2.53) ca --

tri-bhuvana-vibhava-hetave 'py akuŽtha-

smritir ajitatma-suradibhir vimrigyat |

na calati bhagavat-padaravindal

lava-nimishardham api yah sa vaishŽavagryah ||190||

 

shraddha-matrasya tad-bhaktav adhikaritva-hetuta |

angatvam asya vishvasa-visheshasya tu keshave || 191 ||

 

dvitiyam, yatha agastya-samhitayam --

paricarya parah kecit prasadeshu ca sherate |

manushyam iva tam drashtum vyavahartum ca bandhuvat || 192 ||

 

atha atma-nivedanam, yatha ekadashe (11.29.34) --

martyo yada tyakta-samasta-karma

niveditatma vicikirshito me |

tadamritatvam pratipadyamano

mayatma-bhuuyaya ca kalpate vai || 194 ||

 

artho dvidhatma-shabdasya paŽÚitair upapayate |

dehy-ahantaspadam kaishcid dehah kaishcin mamatva-bhak || 195 ||

 

tatra dehi, yatha yamunacarya-stotre (49) --

vapuradishu yoípi ko'pi va

guŽato 'sani yatha tatha-vidhah |

tad ayam tava pada-padmayor

aham adyaiva maya samarpitah || 196 ||

 

deho, yatha bhakti-viveke --

cintam kuryan na rakshayai vikritasya yatha pashoh |

tatharpayan harau deham viramed asya rakshanat || 197 ||

 

dushkaratvena virale dve sakhyatma-nivedane |

keshamcid eva dhiraŽam labhate sadhanarhatam || 198 ||

 

atha nija-priyopaharaŽam, yatha ekadashe (11.11.41) --

yad yad ishtatamam loke yac cati-priyam atmanah |

tat tan nivedayen mahyam tad anantyaya kalpate || 199 ||

 

atha tad-arthe 'khila-ceshtitam, yatha pancaratre --

laukiki vaidiki vapi ya kriya kriyate mune |

hari-sevanukulaiva sa karya bhaktim icchata || 200 ||

 

atha sharaŽapattih, yatha hari-bhakti-vilase (11.677) --

tavasmiti vadan vaca tathaiva manasa vidan |

tat-sthanam ashritas tanva modate sharaŽagatah || 201 ||

 

shri-narasimhe ca --

tvam prapanno 'smi sharaŽam deva-deva janardana |

iti yah sharaŽam praptas tam kleshad uddharamy aham || 202 ||

 

53 -- atha tadiyanam sevanam | tulasyah, yatha skande --

ya drishta nikhilagha-sanga-shamani sprishta vapuh-pavani

rogaŽam abhivandita nirasani siktantaka-trasini |

pratyasatti-vidhayini bhagavatah krishŽasya samropita

nyasta tac-caraŽe vimukti-phalada tasyai tulasyai namah || 203 ||

 

tatha ca tatraiva --

drishta sprishta tatha dhyata kirtita namita stuta |

ropita sevita nityam pujita tulasi shubha || 204 ||

navadha tulasim devim ye bhajanti dine dine |

yuga-koti-sahasraŽi te vasanti harer grihe || 205 ||

 

54 -- atha shastrasya,

shastram atra samakhyatam yad bhakti-pratipadakam || 206 ||

 

yatha skande --

vaishŽavani tu shastraŽi ye shriŽvanti pathanti ca |

dhanyas te manava loke tesam krishŽah prasidati || 207 ||

vaishŽavani tu shastraŽi ye Ďrcayanti grihe narah |

sarva-papa-vinirmukta bhavanti sura-vanditah || 208 ||

tishthate vaishŽavam shastram likhitam yasya mandire |

tatra narayaŽo devah svayam vasati narada || 209 ||

 

tatha shri-bhagavate dvadashe (12.13.15) ca --

sarva-vedanta-saram hi shri-bhagavatam ishyate |

tad-rasamrita-triptasya nanyatra syad ratih kvacit || 210 ||

 

55 -- atha mathurayah, yatha adi-varahe

mathuram ca parityajya yo 'nyatra kurute ratim |

muÚho bhramati samsare mohita mama mayaya || 211 ||

 

brahmaŽÚe ca --

trailokya-varti-tirthanam sevanad durlabha hi ya |

parananda-mayi siddhir mathura-sparsha-matratah || 212 ||

 

shruta smrita kirtita ca vanchita prekshita gata |

sprishta shrita sevita ca mathurabhishtada nriŽam |

iti khyatam puraŽeshu na vistara-bhiyocyate || 213 ||

 

56 --atha vaishŽavanam sevanam, yatha padme (6.253.176) --

aradhananam sarvesham vishŽor aradhanam param |

tasmat parataram devi tadiyanam samarcanam || 214 ||

 

tritiye (3.7.19) ca --

yat-sevaya bhagavatah kuta-sthasya madhu-dvishah |

rati-raso bhavet tivrah padayor vyasanardanah || 215 ||

 

skande ca --

shankha-cakrankita-tanuh shirasa manjari-dharah |

gopi-candana-liptango drishtash cet tad-agham kutah || 216 ||

 

prathame (1.19.33) ca --

yesham samsmaraŽat pumsam sadyah shuddhyanti vai grihah |

kim punar darshana-sparsha-pada-shaucasanadibhih || 217 ||

 

adi-puraŽe --

ye me bhakta-janah partha na me bhaktash ca te janah |

mad-bhaktanam ca ye bhaktas te me bhaktatama matah || 218 ||

 

yavanti bhagavad-bhakter angani kathitaniha |

prayas tavanti tad-bhakta-bhakter api budha viduh || 219 ||

 

57 - atha yatha-vaibhava-mahotsavo, yatha padme --

yah karoti mahipala harer gehe mahotsavam |

tasyapi bhavati nityam hari-loke mahotsava || 220 ||

 

58 - atha urjadaro, yatha padme --

yatha damodaro bhakta-vatsalo vidito janaih |

tasyayam tadrisho masah svalpam apy uru-karakah || 221 ||

 

tatrapi mathurayam vishesho, yatha tatraiva --

bhuktim muktim harir dadyad arcito 'nyatra sevinam |

bhaktim tu na dadaty eva yato vashyakari hareh || 222 ||

sa tv anjasa harer bhaktir labhyate karttike naraih |

mathurayam sakrid api shri-damodara-sevanat || 223 ||

 

59 -- atha shri-janma-dina-yatra, yatha bhavishyottare --

yasmin dine prasuteyam devaki tvam janardana |

tad-dinam bruhi vaikuŽtha kurmas te tatra cotsavam |

tena samyak-prapannanam prasadam kuru keshavah || 224 ||

 

60 -- atha shri-murter-anghri-sevane pritih, yatha adi-puraŽe --

mama nama-sadagrahi mama seva-priyah sada |

bhaktis tasmai pradatavya na tu muktih kadacana || 225 ||

 

61 -- atha shri-bhagavatarthasvado, yatha prathame (1.1.3) --

nigama-kalpa-taror-galitam phalam

shuka-mukhad amrita-drava-samyutam |

pibata bhagavatam rasam alayam

muhur aho rasika bhuvi bhavukah || 226 ||

 

tatha dvitiye (2.1.9) ca --

parinishthito 'pi nairguŽye uttamahshloka-lilaya |

grihita-ceta rajarshe akhyanam yad adhitavan || 227 ||

 

62 --atha sa-jatiyashaya-snigdha-shri-bhagavad-bhakta-sango, yatha prathame (1.18.13) --

tulayama lavenapi na svargam napunar-bhavam |

bhagavat-sangi-sangasya martyanam kimutashishah || 228 ||

 

hari-bhakti-sudhodaye ca --

yasya yat-sangatih pumso maŽivat syat sa tad-guŽah |

sva-kularddhyai tato dhiman sva-yuthyan eva samshrayet || 229 ||

 

63 -- atha shri-nama samkirtanam, yatha dvitiye (2.1.11)

etan nirvidyamananam icchatam akuto-bhayam |

yoginam nripa nirŽitam harer namanukirtanam || 230 ||

 

adi-puraŽe ca --

gitva ca mama namani vicaren mama sannidhau |

iti bravimi te satyam krito 'ham tasya carjuna || 231 ||

 

padme ca --

yena janma-sahasraŽi vasudevo nishevitah |

tan-mukhe hari-namani sada tishthanti bharata || 232 ||

 

yatas tatraiva ca --

nama cintamaŽih krishŽash chaitanya-rasa-vigrahah |

purŽah shuddho nitya-mukto 'bhinnatvan nama-naminoh || 233 ||

 

atah shri-krishŽa-namadi na bhaved grahyam indriyaih |

sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty adah || 234 ||

 

64 - atha shri-mathura-maŽÚale sthitih, yatha padme --

anyeshu puŽya-tirtheshu muktir eva maha-phalam |

muktaih prarthya harer bhaktir mathurayam tu labhyate || 235 ||

tri-vargada kaminam ya mumukshuŽam ca mokshada |

bhakticchor bhaktida kas tam mathuram nashrayed budhah || 236 ||

aho madhu-puri dhanya vaikuŽthac ca gariyasi |

dinam ekam nivasena harau bhaktih prajayate || 237 ||

 

duruhadbhuta-virye 'smin shraddha dure 'stu pancake |

yatra svalpo 'pi sambandhah sad-dhiyam bhava-janmane || 238 ||

 

tatra shri-murtih yatha --

smeram bhangi-traya-paricitam saci-vistirŽa-drishtim

vamshi-nyastadhara-kishalayam ujjvalam candrakeŽa |

govindakhyam hari-tanum itah keshi-tithopankaŽthe

ma prekshishthas tava yadi sakhe bandhu-sange 'sti rangah || 239 ||

 

shri-bhagavatam yatha --

shanke nitah sapadi dashama-skandha-padyavalinam

varŽah karŽadhvani pathi katamanupurvyad bhavadbhih |

hamho dimbhah parama-shubhadan hanta dharmartha-kaman

yad garhantah sukhamayam ami moksham apy akshipanti || 240 ||

 

krishŽa-bhakto yatha --

drig-ambhobhir dhautah pulaka-patali maŽÚita-tanuh

skhalann antah-phullo dadhad atiprithum vepathum api |

drishoh kaksham yavan mama sa purushah ko 'py upayayau

na jate kim tavan matir iha grihe nabhiramate || 241 ||

 

nama yatha --

yadavadhi mama shita vaiŽikenanugita

shruti-patham agha-shatror nama-gatha prayata |

anavakalita-purvam hanta kam apy avastham

tadavadhi dadhad-antar-manasam shamyativa || 242 ||

 

shri mathura-maŽÚalam yatha

tata-bhuvi krita-kantih shyamala yas tatinyah

sphutita-nava-kadambalambi-kujad-dvirepha |

niravadhi-madhurimŽa maŽÚiteyam katham me

manasi kam api bhavam kanana-shris tanoti || 243 ||

 

alaukika-padarthanam acintya shaktir idrishi |

bhavam tad-vishayam capi ya sahaiva prakashayet || 244 ||

keshamcit kvacid anganam yat kshudram shruyate phalam |

bahir-mukha-pravrittyaitat kintu mukhyam phalam ratih || 245 ||

sammatam bhakti-vijnanam bhakty-angatvam na karmaŽam || 246 ||

 

yatha caikadashe (11.20.9)

tavat karmaŽi kurvita na nirvidyeta yavata |

mat-katha-shravaŽadau va shraddha yavan na jayate || 247 ||

 

jnana-vairagyayor-bhakti-praveshayopayogita |

ishat prathamam eveti nangatvam ucitam tayoh || 248 ||

yad ubhe citta-kathinya-hetu prayah satam mate |

sukumara-svabhaveyam bhaktis tad-hetur irita || 249 ||

 

yatha tatraiva (11.20.31) --

tasman mad-bhakti-yuktasya yogino vai mad-atmanah |

na jnanam na ca vairagyam prayah shreyo bhaved iha || 250 ||

 

kintu jnana-virakty-adi-sadhyam bhaktyaiva sidhyati || 251 ||

 

yatha tatraiva (11.20.32-33) --

yat karmabhir yat tapasa jnana-vairagya tash ca yat |

yogena dana dharmeŽa shreyobhir itarair api || 252 ||

sarvam mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate 'njasa |

svargapavargam mad-dhama kathancid yadi vanchati || 253 ||

 

rucim udvahatas tatra janasya bhajane hareh |

vishayeshu garishtho 'pi ragah prayo viliyate || 254 ||

anasaktasya vishayan yatharham upayunjatah |

nirbandhah krishŽa-sambandhe yuktam vairagyam ucyate || 255 ||

prapancikataya buddhya hari-sambandhi-vastunah |

mumukshubhih parityago vairagyam phalgu kathyate || 256 ||

proktena lakshaŽenaiva bhaktir adhikritasya ca |

angatve suniraste 'pi nityady-akhila-karmaŽam || 257 ||

jnanasyadhyatmikasyapi vairagyasya ca phalgunah |

spashtatartham punar api tad evedam nirakritam || 258 ||

dhana-shishyadibhir dvarair ya bhaktir upapadyate |

viduratvad uttamata-hanya tasyash ca nangata || 259 ||

visheshaŽatvam evaisham samshrayanty adhikariŽam |

vivekadiny ato 'misham api nangatvam ucyate || 260 ||

krishŽonmukham svayam yanti yamah shaucadayas tatha |

ity esham ca na yukta syad bhakty-angantara-patita || 261 ||

 

yatha skande --

ete na hy adbhuta vyadha tavahimsadayo guŽah |

hari-bhaktau pravritta ye na te syuh para-tapinah || 262 ||

 

tatraiva --

antah-shuddhir bahih-shuddhis tapah-shanty-adayas tatha |

ami guŽah prapadyante hari-sevabhikaminam || 263 ||

 

sa bhaktir eka-mukhyaŽgashritanaikangi katha va |

svavasananusareŽa nishthatah siddhi-krid bhavet || 264 ||

 

tatra ekanga, yatha granthantare1 --

shri vishŽoh shravaŽe parikshid abhavad vaiyasakih kirtane

prahladah smaraŽe tad-anghri-bhajane lakshmih prithuh pujane |

akruras tv abhivandane kapi-patir dasye 'tha sakhye 'rjunah

sarvasvatma-nivedane balir abhut krishŽaptir esham para || 265 ||

 

anekanga, yatha navame (9.4.18-20) --

sa vai manah krishŽa-padaravindayor vacamsi vaikuŽtha-guŽanuvarŽane |

karau harer mandira-marjanadishu shrutim cakaracyuta-sat-kathodaye || 266 ||

mukunda-lingalaya-darshane drishau tad-bhritya-gatra-sparshe 'nga-sangamam |

ghraŽam ca tat-pada-saroja-saurabhe shrimat-tulasya rasanam tad-arpite || 267 ||

padau hareh kshetra-padanusarpaŽe shiro hrishikesha-padabhivandane |

kamam ca dasye na tu kama-kamyaya yathottamahshloka-janashraya ratih || 268 ||

 

shastroktaya prabalaya tat-tan-maryada yanvita |

vaidhi bhaktir iyam kaishcan maryada-marga ucyate || 269 ||

 

atha raganuga Ė

virajantim abhivyaktam vraja-vasi janadishu |

ragatmikam anusrita ya sa raganugocyate || 270 ||

raganuga-vivekartham adau ragatmikocyate || 271 ||

ishte svarasiki ragah paramavishtata bhavet |

tan-mayi ya bhaved bhaktih satra ragatmikodita || 272 ||

sa kamarupa sambandha-rupa ceti bhaved dvidha || 273 ||

 

tatha hi saptame (7.1.29-30) --

kamad dveshad bhayat snehad yatha bhaktyeshvare manah |

aveshya tad agham hitva bahavas tad-gatim gatah || 274 ||

gopyah kamad bhayat kamso dveshac caidyadayo nripah |

sambandhad vrishŽayah snehad yuyam bhaktya vayam vibho || 275 || iti ||

 

anukulya-viparyasad bhiti-dveshau parahatau |

snehasya sakhya-vacitvad vaidha-bhakty-anuvartita || 276 ||

kim va premabhidhayitvan nopayogoítra sadhane |

bhaktya vayam iti vyaktam vaidhi bhaktir udirita || 277 ||

yad-ariŽam priyaŽam ca prapyam ekam ivoditam |

tad brahma-krishŽayor aikyat kiraŽarkopama-jushoh || 278 ||

brahmaŽy eva layam yanti prayeŽa ripavo hareh |

kecit prapyapi sarupyabhasam majjanti tat-sukhe || 279 ||

 

tatha ca brahmaŽÚa puraŽe Ė

siddha-lokas tu tamasah pare yatra vasanti hi |

siddha brahma-sukhe magna daityash ca hariŽa hatah || 280 ||

 

raga-bandhena kenapi tam bhajanto vrajanty ami |

anghri-padma-sudhah prema-rupas tasya priya janah || 281 ||

 

tatha hi shri-dashame (10.87.23) Ė

nibhrita-marun-manoíksha-driÚha-yoga-yujo hridi yan

munaya upasate tad-arayoípi yayuh smaraŽat |

striya uragendra-bhoga-bhuja-daŽÚa-vishakta-dhiyo

vayam api te samah sama-drishoínghri-saroja-sudhah || 282 ||

 

tatra kamarupa Ė

sa kamarupa sambhoga-trishŽam ya nayati svatam |

yad asyam krishŽa-saukhyartham eva kevalam udyamah || 283 ||

iyam tu vraja-devishu suprasiddha virajate |

asam prema-visheshoíyam praptah kam api madhurim |

tat-tat-kriÚa-nidanatvat kama ity ucyate budhaih || 284 ||

 

tatha ca tantre Ė

premaiva gopa-ramaŽam kama ity agamat pratham || 285 ||

 

ity uddhavadayoípy etam vanchati bhagavat-priyah || 286 ||

kama-praya ratih kintu kubjayam eva sammata || 287 ||

 

tatra sambandha-rupa Ė

sambandha-rupa govinde pitritvady-abhimanita |

atropalakshaŽataya vrishŽinam vallava matah |

yadaishya-jnana-shunyatvad esham rage pradhanata || 288 ||

kama-sambandha-rupe te prema-matra-svarupake |

nitya-siddhashrayataya natra samyag vicarite || 289 ||

ragatmikaya dvaividhyad dvidha raganuga ca sa |

kamanuga ca sambandhanuga ceti nigadyate || 290 ||

 

tatra adhikari Ė

ragatmikaika-nishtha ye vraja-vasi-janadayah |

tesham bhavaptaye lubdho bhaved atradhikaravan || 291 ||

tat-tad-bhavadi-madhurye shrute dhir yad apekshate |

natra shastram na yuktim ca tal-lobhotpatti-lakshaŽam || 292 ||

vaidha-bhakty-adhikari tu bhavavirbhavanavadhi |

atra shastram tatha tarkam anukulam apekshate || 293 ||

krishŽam smaran janam casya preshtham nija-samihitam |

tat-tat-katha-ratash casau kuryad vasam vraje sada || 294 ||

seva sadhaka-rupeŽa siddha-rupeŽa catra hi |

tad-bhava-lipsuna karya vraja-lokanusaratah || 295 ||

shravaŽotkirtanadini vaidha-bhakty-uditani tu |

yany angani ca tany atra vijneyani manishibhih || 296 ||

 

tatra kamanuga Ė

kamanuga bhavet trishŽa kama-rupanugamini || 297 ||

sambhogeccha-mayi tat-tad-bhavecchatmeti sa dvidha || 298 ||

keli-tatparyavaty eva sambhogeccha-mayi bhavet |

tad-bhavecchatmika tasam bhava-madhurya-kamita || 299 ||

shri-murter madhurim prekshya tat-tal-lilam nishamya va |

tad-bhavakaŽkshiŽo ye syus teshu sadhanatanayoh |

puraŽe shruyate padme pumsam api bhaved iyam || 300 ||

 

yatha Ė

pura maharshayah sarve daŽÚakaraŽya-vasinah |

drishtva ramam harim tatra bhoktum aicchan suvigraham || 301 ||

te sarve stritvam apannah samudbhutash ca gokule |

harim samprapya kamena tato mukta bhavarŽavat || 302 ||

 

riramsam sushthu kurvan yo vidhi-margeŽa sevate |

kevalenaiva sa tada mahishitvam iyat pure || 303 ||

 

tatha ca maha-kaurme Ė

agni-putra mahatmanas tapasa stritvam apire |

bhartaram ca jagad-yonim vasudevam ajam vibhum || 304 ||

 

atha sambandhanuga --

sa sambandhanuga bhaktih procyate sadbhir atmani |

ya pitritvadi-sambandha-mananaropanatmika || 305 ||

lubdhair vatsalya-sakhyadau bhaktih karyatra sadhakaih |

vrajendra-subaladinam bhava-ceshtita-mudraya || 306 ||

tatha hi shruyate shastre kashcit kurupuri-sthitah |

nanda-sunor adhishthanam tatra putrataya bhajan |

naradasyopadeshena siddhoíbhud vriddha-vardhakih || 307 ||

 

ataeva narayaŽa-vyuha-stave Ė

pati-putra-suhrid-bhratri-pitrivan maitravad dharim |

ye dhyayanti sadodyuktas tebhyoípiha namo namah || 308 ||

 

krishŽa-tad-bhakta-karuŽya-matra-labhaika-hetuka |

pushti-margataya kaishcid iyam raganugocyate || 309 ||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau

purva-vibhage sadhana-bhakti-lahari-dvitiya ||