Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > bhakti-rasamrta-sindhuh > bhagavad-bhakti-bheda-nirupakah > atha prema

atha prema

 

samyan-masrinita-svanto mamatvatishayankitah |

bhavah sa eva sandratma budhaih prema nigadyate || 1 ||

 

yatha pancaratre

ananya-mamata vishnau mamata prema-sangata |

bhaktir ity ucyate bhishma-prahladoddhava-naradaih || 2 ||

 

bhaktih premocyate bhishma-mukhyair yatra tu sangata |

mamatanya-mamatvena varjitety atra yojana || 3 ||

bhavottho 'ti-prasadotthah shri-harer iti sa dvidha || 4 ||

 

tatra bhavotthah --

bhava evantar-anganam-anganam-anusevaya |

arudhah parama-utkarsham bhava-uttah parikirtitah || 5 ||

 

tatra vaidha-bhavottho, yathaikadashe (11.2.40)

evam-vratah sva-priya-nama-kirtya

jatanurago druta-citta uccaih |

hasaty atho roditi rauti gayaty

unmadavan nrityati loka-bahyah || 6 ||

 

raganugiya-bhavottho, yatha padme

na patim kamayet kancid brahmacarya-sthita sada |

tam-eva murtim dhyayanti candrakantir-varanana || 7 ||

shri-krishna-gatham gayanti romancodbheda-lakshana |

asmin-manvantare snigdha shri-krishna-priya-vartaya || 8 ||

 

atha harer atiprasadotthah --

harer atiprasado 'yam sanga-danadir atmanah || 9 ||

 

yathaikadashe (11.12.7) --

te nadhita-shruti-gana nopasita-mahattamah |

avratatapta-tapasah mat-sangan mam upagatah || 10 ||

 

mahatmya-jnana-yuktash ca kevalash ceti sa dvidha || 11 ||

 

atha adyo, yatha pancaratre --

mahatmya-jnana-yuktas tu sudridhah sarvato 'dhikah |

sneho bhaktir iti proktas taya sarshtyadinanyatha || 12 ||

 

kevalo, yatha tatraiva --

manogatir avicchinna harau prema-paripluta |

abhisandhi-vinirmukta bhaktir-vishnu-vashankari || 13 || iti |

 

mahima-jnana-yuktah syad vidhi-marganusarinam |

raganugashritanam tu prayashah kevalo bhavet || 14 ||

 

adau shraddha tatah sadhu-sango 'tha bhajana-kriya |

tato 'nartha-nivrittih syat tato nishtha rucis tatah || 15 ||

athasaktis tato bhavas tatah premabhyudancati |

sadhakanam ayam premnah pradurbhave bhavet kramah || 16 ||

dhanyasyayam navah prema yasyonmilati cetasi |

antarvanibhir apy asya mudra sushthu sudurgama || 17 ||

 

ataeva shri-narada-pancaratre, yatha --

bhavonmatto hareh kincin na veda sukham atmanah |

dukham ceti maheshani paramananda aplutah || 18 ||

 

premna eva vilasatvad vairalyat sadhakeshv api |

atra snehadayo bheda vivicya na hi shamsitah || 19 ||

 

shrimat-prabhupadambhojaih sarva bhagavatamrite |

vyaktikritasti gudhapi bhakti-siddhanta-madhuri || 20 ||

gopala-rupa-shobham dadhad api raghunatha-bhava-vistari |

tushyatu sanatanatma prathama-vibhage sudhambu-nidheh || 21 ||

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau

purva-vibhage prema-bhakti-lahari-caturthi

 

iti shri-shri-bhakti-rasamrita-sindhau

rasopayogi-sthayi-bhavopapadano nama

purvavibhagah samaptah