Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > bhakti-rasamrta-sindhuh > bhagavad-bhakti-bheda-nirupakah > atha bhavah

atha bhavah

 

shuddha-sattva-visheshatma prema-suryamshu-samya-bhak |

rucibhish citta-masrinya-krid asau bhava ucyate || 1 ||

 

tatha hi tantre --

premnas tu prathamavastha bhava ity abhidhiyate |

sattvikah svalpa-matrah syur atrashru-pulakadayah || 2 ||

 

sa yatha padma-purane --

dhyayam dhyayam bhagavatah padambuja-yugam tada |

ishad-vikriyamanatma sardra-drishtir abhud asau || 3 ||

 

avirbhuya mano-vrittau vrajanti tat-svarupatam |

svayam-prakasha-rupapi bhasamana prakashyavat || 4 ||

vastutah svayam asvada-svarupaiva ratis tv asau |

krishnadi-karmakasvada-hetutvam pratipadyate || 5 ||

sadhanabhiniveshena krishna-tad-bhaktayos tatha |

prasadenatidhanyanam bhavo dvedhabhijayate |

adyas tu prayikas tatra dvitiyo viralodayah || 6 ||

 

tatra sadhanabhinivesha-jah

vaidhi-raganuga-marga-bhedena parikirtitah |

dvividhah khalu bhavo'tra sadhanabhiniveshajah || 7 ||

sadhanabhiniveshas tu tatra nishpadayan rucim |

harav asaktim utpadya ratim samjanayaty asau || 8 ||

 

tatra adyo (1.5.26) --

tatranvaham krishna-kathah pragayatam

anugrahenashrinavam manoharah |

tah shraddhaya me 'nupadam vishrinvatah

priya-shravasy anga mamabhavad ratih || 9 || iti |

 

ratya tu bhava evatra na tu premabhidhiyate |

mama bhaktih pravritteti vakshyate sa yad agratah || 10 ||

 

yatha tatraiva (1.5.28) --

ittham sharat-pravrishikav ritu harer

vishrinvato me 'nusavam yasho 'malam |

sankirtyamanam munibhir mahatmabhir

bhaktih pravrittatma rajas-tamopaha || 11 ||

 

tritiye ca (3.25.25) --

satam prasangan mama virya-samvido

bhavanti hrit-karna-rasayanah kathah |

taj-joshanad ashv apavarga-vartmani

shraddha ratir bhaktir anukramishyati || 12 ||

 

purane natya-shastre ca dvayos tu rati-bhavayoh |

samanarthataya hy atra dvayam aikyena lakshitam || 13 ||

 

dvitiyo, yatha padme --

ittham manoratham bala kurvati nritya utsuka |

hari-pritya ca tam sarvam ratrim evatyavahayat || 14 ||

 

atha shri-krishna-tad-bhakta-prasadajah

sadhanena vina yas tu sahasaivabhijayate |

sa bhavah krishna-tad-bhakta-prasadaja itiyate || 15 ||

 

atha shri-krishna-prasadajah --

prasada vacikaloka-dana-hardadayo hareh || 16 ||

 

tatra vacika-prasadajah, yatha naradiye --

sarva-mangala-murdhanya purnananda-mayi sada |

dvijendra tava mayy astu bhaktir avyabhicarini || 17 ||

 

aloka-danajah, yatha skande --

adrishta-purvam alokya krishnam jangala-vasinah |

viklidyad-antaratmano drishtim nakrashtum ishire || 18 ||

 

hardah --

prasada antaro yah syat sa harda iti kathyate || 19 ||

 

yatha shuka-samhitayam --

mahabhagavato jatah putras te badarayana |

vinopayair upeyabhud vishnu-bhaktir ihodita || 20 ||

 

atha tad-bhakta-prasadajah, yatha saptame (7.4.36)

gunair alam asankhyeyair mahatmyam tasya sucyate |

vasudeve bhagavati yasya naisargiki ratih || 21 ||

 

naradasya prasadena prahlade shudha-vasana |

nisargah saiva tenatra ratir naisargiki mata || 22 ||

 

skande ca --

aho dhanyo 'si devarshe kripaya yasya tat-kshanat |

nico 'py utpulako lebhe lubdhako ratim acyute || 23 ||

 

bhaktanam bhedatah seyam ratih panca-vidha mata |

agre vivicya vaktavya tena natra prapancyate || 24 ||

kshantir avyartha-kalatvam viraktir mana-shunyata |

asha-bandhah samutkantha nama-gane sada rucih || 25 ||

asaktis tad-gunakhyane pritis tad-vasati-sthale |

ity adayo 'nubhavah syur jata-bhavankure jane || 26 ||

 

tatra kshantih --

kshobha-hetav api prapte kshantir akshubhitatmata || 27 ||

 

yatha prathame (1.19.15) --

tam mopayatam pratiyantu vipra

ganga ca devi dhrita-cittam ishe |

dvijopasrishtah kuhakas takshako va

dashatv alam gayata vishnu-gathah || 28 ||

 

atha avyartha-kalatvam, yatha hari-bhakti-sudhodaye

vagbhih stuvanto manasa smarantas

tanva namanto 'py anisham na triptah |

bhaktah sravan-netra-jalah samagram

ayur harer eva samarpayanti || 29 ||

 

atha viraktih --

viraktir indriyarthanam syad arocakata svayam || 30 ||

 

yatha pancame (5.14.43) --

yo dustyajan dara-sutan suhrid rajyam hridi-sprishah |

jahau yuvaiva malavad uttamahshloka-lalasah || 31 ||

 

atha mana-shunyata --

utkrishtatve 'py amanitvam kathita mana-shunyata || 32 ||

 

yatha padme --

harau ratim vahann esha narendranam shikha-manih |

bhiksham atann ari-pure shvapakam api vandate || 33 ||

 

atha asha-bandhah --

asha-bandho bhagavatah prapti-sambhavana dridha || 34 ||

 

yatha shrimat-prabhupadanam --

na prema shravanadi-bhaktir api va yogo 'thava vaishnavo

jnanam va shubha-karma va kiyad aho saj-jatir apy asti va |

hinarthadhika-sadhake tvayi tathapy acchedya-mula sati

he gopi-jana-vallabha vyathayate ha ha mad-ashaiva mam || 35 ||

 

atha samutkantha --

samutkantha nijabhishta-labhaya guru-lubdhata || 36 ||

 

atha krishna-karnamrite (54) --

anamram asita-bhruvor upacitam akshina-pakshmankureshv

alolam anuraginor nayanayor ardram mridau jalpite |

atamram adharamrite mada-kalam amlana vamshi-svaneshv

ashaste mama locanam vraja-shishor-murtim jagan-mohinim || 37 ||

 

atha nama-gane sada rucih, yatha --

rodana-bindu-maranda-syandi-drig-indivaradya govinda |

tava madhura-svara-kanthi gayati namavalim bala || 38 ||

 

tad-gunakhyane asaktih, yatha krishna-karnamrite (88) --

madhuryad api madhuram

manmathata tasya kim api kaishoram |

capalyad api capalam

ceto bata harati hanta kim kurmah || 39 ||

 

tad vasati-sthale pritih, yatha padyavalyam2 --

atrasit kila nanda-sadma shakatasyatrabhavad bhanjanam

bandha-ccheda-karo 'pi damabhir abhud baddho 'tra damodarah |

ittham mathura-vriddha-vaktra-vigalat-piyusha-dharam pibann

anandashru-dharah kada madhu-purim dhanyash carishyamy aham || 40 ||

 

api ca --

vyaktam masrinitevantar lakshyate rati-lakshanam |

mumukshu-prabhritinam ced bhaved esha ratir na hi || 41 ||

vimuktakhila-tarshair ya muktir api vimrigyate |

ya krishnenatigopyashu bhajadbhyo 'pi na diyate || 42 ||

sa bhukti-mukti-kamatvac chuddham bhaktim akurvatam |

hridaye sambhavaty esham katham bhagavati ratih || 43 ||

kintu bala-camatkara-kari tac-cihna-vikshaya |

abhijnena subodho 'yam raty-abhasah prakirtitah || 44 ||

pratibimbas tatha cchaya raty-abhaso dvidha matah || 45 ||

 

tatra pratibimbah --

ashramabhishta-nirvahi rati-lakshana-lakshitah |

bhogapavarga-saukhyamsha-vyanjakah pratibimbakah || 46 ||

daivat sad-bhakta-sangena kirtanady-anusarinam |

prayah prasanna-manasam bhoga-mokshadi raginam || 47 ||

keshamcit hridi bhavendoh pratibimba udancati |

tad-bhakta-hrin-nabhah-sthasya tat-samsarga-prabhavatah || 48 ||

 

atha chaya --

kshudra-kautuhala-mayi cancala duhkha-harini |

ratesh chaya bhavet kimcit tat-sadrishyavalambini || 49 ||

hari-priya-kriya-kala-desha-patradi-sangamat |

apy anushangikad esha kvacid ajneshv apikshyate || 50 ||

kintu bhagyam vina nasau bhava-cchayapy udancati |

yad abhyudayatah kshemam tatra syad uttarottaram || 51 ||

hari-priya-janasyaiva prasada-bhara-labhatah |

bhavabhaso 'pi sahasa bhavatvam upagacchati || 52 ||

tasminn evaparadhena bhavabhaso 'py anuttamah |

kramena kshayam apnoti kha-sthah purna-shashi yatha || 53 ||

 

kim ca --

bhavo 'py abhavam ayati krishna-preshthaparadhatah |

abhasatam ca shanakair nyuna-jatiyatam api || 54 ||

gadhasangat sadayati mumukshau supratishthite |

abhasatam asau kimva bhajaniyesha-bhavatam || 55 ||

ataeva kvacit teshu navya-bhakteshu drishyate |

kshanam ishvara-bhavo 'yam nrityadau mukti-pakshagah || 56 ||

sadhaneksham vina yasminn akasmad bhava ikshyate |

vighna-sthagitam atrohyam prag-bhaviyam susadhanam || 57 ||

lokottara-camatkara-karakah sarva-shaktidah |

yah prathiyan bhaved bhavah sa tu krishna-prasadajah || 58 ||

jane cej jata-bhave 'pi vaigunyam iva drishyate |

karya tathapi nasuya kritarthah sarvathaiva sah || 59 ||

 

yatha narasimhe --

bhagavati ca harav ananya-ceta

bhrisham alino 'pi virajate manushyah |

na hi shasha-kalusha-cchavih kadacit

timira-parabhavatam upaiti candrah || 60 ||

 

ratir anisha-nisargoshna-prabalatarananda-pura-rupaiva |

ushmanam api vamanti sudhamshu-koter api svadvi || 61 ||

 

iti shri-shri bhakti-rasamrita-sindhau

purva-vibhage bhava-bhakti-lahari tritiya ||