Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > Yugala Kishorashtaka

Shri Yugala-kishorashtaka

 

Eight Prayers Glorifying the Youthful Divine Couple

 

 

 

TEXT 1

 

nava-jaladhara-vidyud-dyota-varnau prasannau

vadana-nayana-padmau caru-candravatamsau

alaka-tilaka-bhalau kesha-vesha-praphullau

bhaja bhaja tu mano re radhika-krishnacandrau

 

 

nava--new; jaladhara--cloud; vidyud--lightning; dyota--splendor; varnau--color; prasannau--happy; vadana--face; nayana--eyes; padmau--lotuses; caru--beautiful; candra--moon; avatamsau--crowns; alaka--curling locks of hair; tilaka--(t3)tilaka(t1); bhalau--foreheads; kesha--hair; vesha--garments; praphullau--blossoming; bhaja--please worship; bhaja--please worship; tu--indeed; mano--heart; re--O!; radhika-krishnacandrau--Shri  Shri  Radhika-Krishnacandra.

 

 

O heart, please, please worship Shri  Shri  Radhika-Krishnacandra, who are magnificent as a fresh monsoon cloud and a lightning flash, who are cheerful, who are merciful, whose faces and eyes are lotus flowers, who wear beautiful moon-crowns, whose foreheads are decorated with tilaka and curling locks of hair, and whose hair and garments blossom with splendor.

 

TEXT 2

 

 

vasana-harita-nilau candanalepanangau

mani-marakata-diptau svarna-mala-prayuktau

kanaka-valaya-hastau rasa-natya-prasaktau

bhaja bhaja tu mano re radhika-krishnacandrau

 

 

 

vasana--garments; harita--yellow; nilau--and blue; candana--with sandal paste; alepana--anointed; angau--limbs; mani--jewels; marakata--sapphires; diptau--effulgent; svarna--of (t3)svarna(t1) flowers; mala--with garlands; prayuktau--endowed; kanaka--golden; valaya--bracelets; hastau--hands; rasa--(t3)rasa(t1); natya--dance; prasaktau--engaged.

 

 

 

 

O heart, please, please worship Shri  Shri  Radhika-Krishnacandra, whose garments are yellow and blue, whose limbs are anointed with sandal paste, who are splendid with sapphires, who are decorated with garlands of (t3)svarna(t1) flowers, who wear golden bracelets, and who enjoy the (t3)rasa(t1) dance.

 

TEXT 3

 

 

ati-matihara-veshau ranga-bha/ni-tri-bhangau

madhura-mridula-hasyau kundalakirna-karnau

natavara-vara-ramyau nritya-gitanuraktau

bhaja bhaja tu mano re radhika-krishnacandrau

 

 

 

ati--very; matihara--charming; veshau--appearance; ranga--dancing; bha/ni-tri-bhangau--three-fold bending; madhura--c\sweet; mridula--gentle; hasyau--smiles; kundala--earrings; akirna--adorned; karnau--ears; natavara--of the best of dances; vara--most; ramyau--charming; nritya--dancing; gita--and music; anuraktau--enjoying.

 

 

O heart, please, please worship Shri  Shri  Radhika-Krishnacandra, who are very handsome and charming, whose forms bend in three places as They dance, whose gentle smiles are sweet, whose ears are decorated with earrings, who are the best of graceful dancers, and who enjoy pastimes of singing and dancing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

TEXT 4

 

 

 

vividha-guna-vidagdhau vandaniyau su-veshau

manimaya-makaradyaih shobhitaggau sphurantau

smita-namita-katakshau dharma-karma-pradattau

bhaja bhaja tu mano re radhika-krishnacandrau

 

 

 

vividha--various; guna--virtues; vidagdhau--expert; vandaniyau--worshipable; su-veshau--handsome; manimaya--of jewels; makara--with sharks; adyaih--beginning; shobhita--decorated; aggau--whose forms; sphurantau--manifesting; smita--with a smile; namita--bending; katakshau--sidelong glances; dharma--religion; karma--the results of activities$

pradattau--giving.

 

 

O heart, please, please worship Shri  Shri  Radhika-Krishnacandra, who are filled with all virtues, who are worshipable, who are handsome, whose transcendental forms are decorated with jewel ornaments in the shape of sharks and other objects, who cast crooked, smiling glances from the corners of Their eyes, and who give the results of all pious activities. 

 

TEXT 5

 

 

kanaka-mukuta-cudau pushpitodbhushitangau

sakala-vana-nivishtau sundarananda-pushjau

carana-kamala-divyau deva-devadi-sevyau

bhaja bhaja tu mano re radhika-krishnacandrau

 

 

 

kanaka--golden; mukuta-cudau--crowns; pushpita--of flowers; udbhushita--with decorations; angau--whose limbs; sakala--all; vana--forests; nivishtau--entered; sundara--beautiful; ananda--bliss; pushjau--abundance; carana--feet; kamala--lotus; divyau--splendid; deva-deva-adi--by the greatest demigods; sevyau--served.

 

 

O heart, please, please worship Shri  Shri  Radhika-Krishnacandra, who wear golden crowns, whose limbs are decorated with flowers, who go to all the forests of Vrindavana, who are filled with splendid bliss, whose feet are glittering lotuses, and who are served by the greatest demigods.

 

TEXT 6

 

 

ati-suvalita-gatrau gandha-malyair virajau

kati kati ramaninam sevyamanau su-veshau

muni-sura-gana-bhavyau veda-shastradi-vijshau

bhaja bhaja tu mano re radhika-krishnacandrau

 

 

 

ati--very; suvalita--graceful; gatrau--limbs; gandha--fragrant; malyair--with garlands; virajau--splendid; kati--how many?; kati--how many?; ramaninam--by beautiful girls; sevyamanau--served; su-veshau--handsome; muni--of sages; sura--and demigods; gana--by hosts; bhavyau--meditated; veda-shastra-adi--in all Vedic literatures; vijshau--learned.

 

 

O heart, please, please worship Shri  Shri  Radhika-Krishnacandra, whose graceful forms are splendid with fragrant flower garlands, who are served by numberless beautiful (t3)gopis(t1), who are handsome, on whom the sages and demigods meditate, and who are learned in all Vedic literatures.

 

TEXT 7

 

 

ati-sumadhura-murtau dushta-darpa-prashantau

suravara-varadau dvau sarva-siddhi-pradanau

ati-rasa-vasha-magnau gita-vadyair vitanau

bhaja bhaja tu mano re radhika-krishnacandrau

 

 

 

ati--very; sumadhura--charming; murtau--forms; dushta--of the demons; darpa--the pride; prashantau--quelling; suravara--to the demigods; varadau--granting benedictions; dvau--two; sarva--all; siddhi--perfections; pradanau--granting; ati--sweet; rasa--nectar; vasha-magnau--plunged; gita--singing; vadyair--and playing musical instruments; vitanau--expert.

 

 

O heart, please, please worship Shri  Shri  Radhika-Krishnacandra, whose transcendental forms are very sweet and charming, who curb the demons' pride, who are the benefactors of the best of the demigods, who grant all perfections, who are plunged into the sweetest nectar, and who expertly sing and play musical instruments.

 

TEXT 8

 

 

agama-nigama-sarau srishti-samhara-karau

vayasi nava-kishorau nitya-Vrindavana-sthau

shamana-bhaya-vinashau papinas tarayantau

bhaja bhaja tu mano re radhika-krishnacandrau

 

 

 

agama-nigama--of Vedic scriptures; sarau--the ultimate goal; srishti--creation; samhara--and annihilation; karau--doers; vayasi--in age; nava--new; kishorau--youths; nitya--eternally; Vrindavana--in Vrindavana; sthau--staying; shamana--strife; bhaya--and fear; vinashau--destruction; papinas--the sinful; tarayantau--delivering.

 

 

O heart, please, please worship Shri  Shri  Radhika-Krishnacandra, who are the ultimate goal of all Vedic scriptures, who create and destroy the universes, who are youthful, who eternally stay in Vrindavana, who destroy all fear and strife, and who deliver the sinful. 

 

TEXT 9

 

 

idam manoharam stotram

shraddhaya yah pathen narah

radhika-krishnacandrau ca

siddhidau natra samshayah

 

 

 

 

idam--this; manoharam--beautiful; stotram--prayer; shraddhaya--with faith; yah--one who; pathen--reads; narah--a person; radhika-krishnacandrau--Radhika-Krishnacandra; ca--and; siddhidau--granting perfection; na--not; atra--in this; samshayah--any doubt.

 

 

Shri  Shri  Radhika-Krishnacandra grant perfection to whoever reads this beautiful prayer with faith and devotion. Of this there is no doubt.