Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > Stava Mala > Volume Two

Volume Two

 

 

 

 

 

 

Ananda-candrikakhyam Radha-dasha-nama-stotra

Prayer Containing Ten Names of Radha, and Bearing the Title The Moonlight of Bliss

 

 

Text 1

 

 

radha damodara-preshtha

†††† radhika varshabhanavi

samasta-ballavi-vrinda-

†††† dhamillottamsa-mallika

 

†††† radha- Radha; damodara - of Damodara; preshtha - dear;radhika- the greatest worshiper; varshabhanavi - the daughter of King Vrishabhanu; samasta - all;ballavi - the gopis;vrinda - of the multitude;dhamilla - in the braided hair; uttamsa - garland;mallika - jasmine.

 

 

†††† 1. Radha, 2. She who is dear to Lord Damodara, 3. His greatest worshiper, 4. the daughter of King Vrishabhanu, 5. She who is the crowning garland of mallika flowers on the decorated braided hair of all the gopis,

 

Text 2

 

 

krishna-priyavali-mukhya

†††† gandharva lalita-sakhi

vishakha-sakhya-sukhini

†††† hari-hrid-bhringa-manjari

 

†††† krishna - of Lord Krishna;priya - of the beloveds; avali - of the multitudes;mukhya - the first;gandharva- an expert singer and musician;lalita - of Lalita; sakhi - the friend;vishakha - of Vishakha;sakhya - in the friendship;sukhini - happiness;hari - of Lord Hari; hrid - the heart;bhringa - bumblebee;manjari - flower blossom.

 

 

†††† 6. the first of Krishna's beloveds, 7. an expert singer and musician, 8. Lalita's friend, 9. She who is delighted with the friendship of Vishakha, 10. the flower blossom that attracts the black bee of Lord Hari's heart.

 

Text 3 and 4

 

imam vrindavaneshvarya

†††† dasha-nama-manorama

ananda-candrikam nama

†††† yo rahasam stutim pathet

 

sa klesha-rahito bhutva

†††† bhuri-saubhagya-bhushitah

tvaritam karuna-patram

†††† radha-madhavayor bhavet

 

†††† imam- this;vrindavaneshvarya - of the queen of Vrindavana;dasha - ten;nama - names; manorama - charming;ananda - of bliss;candrikam- moonlight;nama - named;yo- one who;rahasyam- confidential;stutim- prayer;pathet - reads;sa- he;klesha - trouble;rahito- without; bhutva - becoming;bhuri - great;saubhagya - good fortune;bhushitah - decorated;tvaritam- quickly; karuna - of mercy;patram - the object;radha - of Radha;madhavayor- and Madhava;bhavet - becomes.

 

 

†††† He who reads this confidential prayer, which bears the title Ananda-candrika (The Moonlight of Bliss), and which is beautiful with ten names of the queen of Vrindavana, becomes free of all troubles and decorated with great good fortune. He quickly becomes the object of Shri Shri Radha-Madhava's mercy.

 

 

 

 

Shri Prema-sudha-sattrakhya Shri Vrindavaneshvari-namashtottara-shata-nama-stotra

Prayers Proclaiming 108 Names of the Queen of Vrindavana and Bearing the Title The Sacrificial Offering of the Nectar of Pure Love

 

 

Text 1

 

 

manasam mana-santyagad

†††† utkanthartam nirundhatim

radham samvidya vidyadhya

†††† tungavidyedam abravit

 

†††† manasam - in the heart; mana - jealous anger; santyagat - from abandonment; utkantha - with longing; artam - distressed; nirundhatim - obstructing; radham - Radha; samvidya - having perceived; vidya-

adhya - filled with knowledge; tungavidya - Tunngavidya; idam - this; abravit - said.

 

 

†††† Understanding that grief-stricken Radha had renounced the jealous anger in Her heart, intelligent Tungavidya spoke to Her the following words.

 

 

Text 2

 

 

vimunca bandhure manam

†††† nibandham shrinu mad-vacah

pura kandarpasundaryai

†††† yany utkanthita-cetase

 

†††† vimunca - give up; bandhure - O beautiful one;manam - jealous anger; nibandham - with restraint; shrinu - please hear; mad-vacah - my words; pura - formerly; kandarpasundaryai - Kandarpasundari; yany - which; utkanthita-cetase - with a heart filled with longings.

 

 

†††† O beautiful one, give up this jealous anger! Calmly hear my words, which were formerly spoken to Kandarpasundari, who was also anguished at heart.

 

 

Texts 3 and 4

 

 

bhagavatyopadishtani

†††† tava sakhyopalabdhaye

ingitabhijnaya tani

†††† sindurenadya vrindaya

 

vilikhya sakhi dattani

†††† sa jivita-suhrittamah

virahartas tavemani

†††† japan namani shamyati

 

†††† bhagavatya - by Paurnamasi; upadishtani - taught; tava - of You; sakhya - friendship; upalabdhaye - for attaining; ingita - the hint; abhijnaya - understanding;tani - them; sindurena - with red sindura; adya - now; vrindaya - by Vrinda; vilikhya - writing; sakhi - O friend; dattani - given;sa - He; jivita-suhrittamah - life-friend; virahartah - unhappy in separation; tava - of You; imani - these; japan - chanting; namani - names; shamyati - is pacified.

 

 

†††† Friend, these names of Yours were taught by Paurnamasi to Kandarpasundari, who desired to attain Your friendship. Vrinda-

devi, aware of all this, wrote down these names in red sindura ink and gave the writing toYour life-friend Krishna. When He is anguished by not being able to see You, He chants these names and becomes pacified.

 

Text 5

 

 

radha krishnavanadhisha

†††† mukunda-madhu-madhavi

govinda-preyasi-vrinda-

†††† mukhya vrindavaneshvari

 

†††† radha - Radha; krishnavanadhisha - the queen of Vrindavana;mukunda - Mukunda; madhu - spring; madhavi - madhavi flower; govinda - of Lord Govinda; preyasi - of the beloveds; vrinda - of the multitudes; mukhya - first;vrindavaneshvari - the queen of Vrindavana.

 

 

†††† 1. Radha is the empress of Krishna's forest, 2. the madhavi flower blossoming in the Krishna-springtime, 3. the first of Govinda's beloveds, 4. the queen of Vrindavana,

 

Text 6

 

 

brahmanda-mandalottamsa-

†††† kirtih karttika-devata††††† damodara-priya-sakhi

†††† radhika varshabhanavi

 

†††† brahmanda-mandala - of the universes; uttamsa - the crowning garland; kirtih - fame; karttika - of Karttika; devata - the deity; damodara - of Lord Damodara; priya - the dear; sakhi - friend; radhika - the greatest worshiper; varshabhanavi - the daughter of King Vrishabhanu.

 

 

†††† 5. She whose fame is the crown of the universes, 6. the presiding deity of the month of Karttika, 7. the dear friend of Lord Damodara, 8. His greatest worshiper, 9. the daughter of King Vrishabhanu,

 

Text 7

 

 

bhanu-bhakti-bharabhijna

†††† vrishabhanu-kumarika

mukhara-prana-dauhitri

†††† kirtida-kirti-dayini

 

†††† bhanu - of the sun-god; bhakti - devotion; bharabhijna - expert; vrishabhanu - of King Vrishabhanu;kumarika - the daughter; mukhara - of Mukhara; prana - the life; dauhitri - granddaughter; kirtida - of Kirtida; kirti - fame; dayini - giving.

 

 

††† 10. expert in worshiping the sun-god, 11. the daughter of King Vrishabhanu, 12. the dear granddaughter of Mukhara, 13. the bringer of fame to Kirtida,

 

Text 8

 

 

krishna-premabdhi-makari

†††† vatsalacyuta-matrika

sakhi-mandala-jivatur

†††† lalita-jivitadhika

 

†††† krishna - for Lord Krishna; prema - of love; abdhi - an ocean; makari - a shark; vatsala - full of parental love; acyuta - of Lord Krishna; matrika - the mother; sakhi - of friends; mandala - the circle; jivatuh - the life; lalita - for Lalita; jivita - than life; adhika - more.

 

 

†††† 14. the makari fish in the ocean of pure love for Krishna, 15. She whom Krishna's mother loves as her own daughter, 16. the life and soul of Her gopi friends, 17. She whom Lalita considers more dear than life,

 

Text 9

 

 

vishakha-prana-sarvasvam

†††† karunyamrita-medura

paurnamasi-prithu-prema-

†††† patri subala-nandini

 

†††† vishakha - of Vishakha; prana - life; sarvasvam - all-in-

all; karunya - of mercy; amrita - nectar; medura - abundance; paurnamasi - of Paurnamasi; prithu - great; prema - love; patri - object; subala - of Subala; nandini - happiness.

 

 

†††† 18. Vishakha's everything, 19. flooded with the nectar of compassion, 20. the object of Paurnamasi's great love, 21. pleased with Subala, . . .

 

 

Text 10

 

 

kunjadhiraja-mahishi

†††† vrindaranya-viharini

vishakha-sakhya-vikhyata

†††† lalita-prema-lalita

 

†††† kunja - of the forest; adhiraja - of the king;mahishi - the queen; vrindaranya - in Vrindavana forest; viharini - enjoying pastimes; vishakha - of Vishakha; sakhya - friendship; vikhyata - famous; lalita - of Lalita; prema - love; lalita - playful.

 

 

†††† 22. the queen of Vrindavana's king, 23. She who enjoys pastimes in Vrindavana forest, 24. famous as Vishakha's friend, 25. She who is made playful by Lalita's love, . . .

 

 

Text 11

 

 

sada-kishorika goshtha-

†††† yuva-raja-vilasini

govinda-prema-shikshartha-

†††† nati-krita-nijamshaka

 

†††† sada - eternal; kishorika - youth; goshtha - of Vraja; yuva-raja - with the prince; vilasini - enjoying pastimes; govinda - of Lord Govinda; prema - pure love; shiksha - instruction; artha - for the purpose;nati-krita - dancing; nija - own; amshaka - expansion.

 

 

†††† 26. eternally young, 27. She who enjoys transcendental pastimes with Vraja's prince, 28. who expanded to become a gandharvika (Candrakanti) to teach others how to love Lord Govinda, . . .

 

 

Text 12

 

 

prabodhani-nisha-nritya-

†††† mahatmya-bhara-darshini

candrakanti-cari sarva-

†††† gandharva-kula-pavani

 

†††† prabodhani-nisha - Prabodhani night; nritya - dancing; mahatmya - glorification; bhara - great; darshini - observing; candrakanti - as candrakanti; cari - formerly; sarva - all; gandharva - of gandharvas;kula - the multitudes; pavani - purifying.

 

 

†††† 29. who observes a festival of dancing to glorify Lord Krishna on the sacred Prabodhani night, 30. who became the gandharvika Candrakanti, 31. who became the purifier of all the gandharvas, . . .

 

 

Text 13

 

 

sva-janma-bhushitottunga-

†††† vrishabhanu-kula-sthitih

lasya-vidya-vrata-snata

†††† rasa-kridadi-karanam

 

††† sva - own; janma - with the birth; bhushita - decorated; uttunga - noble; vrishabhanu - of Vrishabhanu; kula - in the family; sthitih - situated;lasya - of dancing; vidya - the science; vrata-

snata - immersed; rasa - rasa dance; krida - pastimes;adi - beginning with; karanam - the cause.

 

 

†††† 32. She whose birth decorates the noble dynasty of King Vrishabhanu, 33. who bathes in the art of graceful dancing, 34. the original cause of the rasa-lila, . . .

 

 

Text 14

 

 

rasotsava-puroganya

†††† krishna-nita-rahah-sthala

govinda-baddha-kabari

†††† krishnottamsita-kuntala

 

†††† rasotsava - the festival of the rasa dance; puroganya - the first; krishna - by Lord Krishna; nita - led; rahah - to a secluded; sthala - place; govinda - by Govinda; baddha - tied; kabari - braided hair; krishna - by Lord Krishna; uttamsita - decorated with flowers; kuntala - hair.

 

 

†††† 35. the first person in the rasa-lila festival, 36. She whom Krishna led to a solitary place, 37. She whose braids are tied by Lord Govinda, 38. She whose hair Lord Krishna decorates with flowers, . . .

 

 

Text 15

 

 

vyakta-goshtharavindakshi-

†††† vrindotkarshati-harshini

anna-tarpita-durvasa

†††† gandharva shruti-vishruta

 

†††† vyakta - manifested; goshtha - of Vraja; aravindakshi-

- of lotus-eyed girls; vrinda - the hosts; utkarsha - the attraction; ati-harshini - delighted; anna - by food;tarpita - satisfied; durvasa - Durvasa; gandharva - expert at singing and dancing; shruti - in the Vedas; vishruta - celebrated.

 

 

†††† 39. She who is delighted by the Lord who attracts the lotus-

eyed girls of Vraja, 40. She who pleased Durvasa Muni by cooking for him a great feast, 41. She who is expert at singing, dancing, and playing musical instruments, 42. She who is celebrated in the Vedas, . . .

 

 

Text 16

 

 

gandharvika svagandharva-

†††† vismapita-balacyuta

shankhacudari-dayita

†††† gopi-cudagra-malika

 

†††† gandharvika - expert at singing, dancing, and playing musical instruments; svagandharva- - at the festival of Holi; vismapita - astonished; bala - Balarama; acyuta - and Krishna; shankhacudari - of Krishna, the enemy of Shankhacuda;dayita - the beloved; gopi - of the gopis; cudagra - the crowning; malika - garland.

 

 

†††† 43. She who is expert at singing, dancing, and playing musical instruments, 44. who surprised Krishna and Balarama at the Holi Festival, 45. who is the beloved of Shankhacuda's enemy, 46. who is crowning garland of all the gopis, . . .

 

 

Text 17

 

 

caru-gorocana-gauri

†††† garutmata-nibhambara

vicitra-patŲa-camari

†††† caru-veni-shikha-rucih

 

†††† caru - beautiful; gorocana - gorocana; gauri - fair; garutmata - sapphires; nibha - like; ambara - garments; vicitra - wonderfully colorful; paŲŲa - crown; camari - flowers; caru - beautiful; veni - braids; shikha - hair; rucih - splendid.

 

 

†††† 47. whose beautiful complexion is fair as gorocana, 48. whose garments are splendid as sapphires, 49. whose beautiful braided hair is crowned with colorful flowers,

 

Text 18

 

 

padmendu-jaitra-vaktra-shri-

†††† niruddha-mura-mardana

cakorika-camatkari-

†††† hari-hari-vilocana

 

†††† padma - the lotus; indu - and moon; jaitra - conquest; vaktra - of the face; shri - beauty;niruddha - imprisoned; mura-mardana - Lord Krishna; cakorika - cakora birds; camatkari - wonder; hari - Lord Hari; hari - enchanting; vilocana - eyes.

 

 

†††† 50. whose beautiful face, which has already conquered both the lotus and the moon, holds Lord Krishna as its prisoner, 51. whose eyes enchant Lord Hari and fill the cakori birds with wonder,††††

 

Text 19

 

 

kaliya-damanotkampi-

†††† bhangura-bhru-bhujangama

nasika-shikharalambi-

†††† lavali-sthula-mauktika

 

†††† kaliya-damana - Lord Krishna, the crusher of Kaliya; utkampi - trembling; bhangura - bent; bhru - eyebrows;bhujangama - snakes; nasika - nose; shikhara - on the tip; alambi - handing; lavali - white; sthula - large; mauktika - pearl.

 

 

†††† 52. the snake of whose frowning eyebrows make Lord Krishna, the crusher of Kaliya, tremble, 53. the tip of whose nose is decorated with a great white pearl, . . .

 

 

Text 20

 

 

bandhuradhara-bandhuka-

†††† vikrishŲa-madhusudana

danta-nirdhuta-shikhara

†††† shikharindra-dhara-priya†††††††††††††††††

†††† bandhura - beautiful; adhara - lips; bandhuka - bandhuka flower; vikrishŲa - attracted; madhusudana - the bumblebee Krishna; danta - by the teeth; nirdhuta - eclipsed; shikhara - mountain peaks; shikharindra - of the king of mountains; dhara - of the lifter; priya - the beloved.

 

 

†††† 54. the bumblebee Krishna is attracted to the beautiful bandhuka flower of whose lips, 55. whose teeth eclipse the white mountain peaks, 56. who is the beloved of He who lifted the king of mountains,

 

Text 21

 

 

kapola-manalandoli-

†††† mani-kundala-mandita

pitamshuka-shukakarshi-

†††† nistala-stana-dadima

 

†††† kapola - of the cheeks; mandala - in the circle; andoli - swinging; mani - jewel; kundala - with earrings; mandita - decorated; pitamshuka - of Lord Krishna, who wears yellow garments; shuka - the parrot; akarshi - attracting; nistala - round; stana - breasts;dadima - pomegranates.

 

 

†††† 57. who is decorated with jewel earrings swinging to and fro on Her cheeks, 58. whose round pomegranate-breasts attract the parrot of Shri Krishna, . . .

 

 

Text 22

 

 

mani-kinkiny-alankara-

†††† jhankari-shroni-mandala

sthalaravinda-viccholi-

†††† nirmincita-pada-dyutih

 

†††† mani - jewels; kinkiny - small bells; alankara - ornament; jhankari - tinkling; shroni - hips;mandala - circle; sthalaravinda - land-growing lotuses;viccholi - group; nirmincita - destroyed; pada - of the feet; dyutih - luster.

 

 

†††† 59. whose hips are decorated with tinkling jewelled bells, 60. whose splendid feet eclipse the land-growing lotuses, . . .

 

 

Text 23

 

 

arishŲa-vadha-narmartha-

†††† nirmapita-sarovara

gandhonmadita-govinda

†††† madhava-dvandvatankita

 

†††† arishŲa - of ArishŲa; vadha - killing; narma - joking words; artha - for the purpose;nirmapita - created;sarovara - lake; gandha - by the fragrance; unmadita - maddened; govinda - Govinda; madhava - Madhava; dvandvata - as a couple; ankita - marked.

 

 

†††† 61. whose favorite lake was constructed because of joking words spoken after the killing of ArishŲasura, 62. whose fragrance maddens Lord Govinda, 63. who is the companion of Lord Madhava,

 

Text 24

 

 

kalindi-kula-kunja-shrir

†††† bhandira-taŲa-mandana

dhrita-nandishvara-sthema

†††† govardhana-dari-priya

 

†††† kalindi - of the Yamuna; kula - on the shore; kunja - in thegrove; shrih - beauty; bhandira - of Bhandiravana; taŲa - of the surface; mandana - decoration; dhrita - held; nandishvara - Nandishvara; sthema - peacefulness; govardhana - of Govardhana; dari - the caves; priya - dear.

 

 

†††† 64. who is the goddess staying in the forest by the Yamuna's shore, 65. who decorates Bhandiravana, 66. who brings peacefulness to Nandishvara, 67. who likes to enter the caves of Govardhana Hill,

 

Text 25

 

 

vamshi-badishika-viddha-

†††† rasotkarsha-man-jhasha

vamshika-dhvani-visramsi-

†††† nivi-bandha-grahatura

 

†††† vamshi - of the flute; badishika - by the fishhook; viddha - pierced; rasa - after nectar; utkarsha - thirsting; manah - of the heart; jhasha - fish;vamshika - of the flute; dhvani - by the sound; visramsi - loosened; nivi - of Her belt; bandha - the bondage; graha - holding; atura - distressed.

 

 

†††† 68. the fish of whose heart, which thirsts after nectar, is pierced by the hook of Krishna's flute, 69. who is alarmed when the sound of Krishna's flute suddenly loosens Her belt,

 

Text 26

 

 

mukunda-netra-shaphari-

†††† viharamrita-dirghika

nija-kunda-kudungantas-

†††† tungananga-rasonmada

 

†††† mukunda - of Lord Mukunda; netra - the eyes; shaphari - shaphari fish; vihara - of transcendental pastimes;amrita - nectar; dirghika - lake; nija - own; kunda - lake; kudunga - the forest; antah - within; tunga - great; ananga - of amorous pastimes; rasa - by the sweet nectar; unmada - maddened.

 

 

†††† 70. who is a nectar-pond playground for the saphari fish of Mukunda's eyes, 71. who becomes maddened by the nectar of transcendental amorous pastimes in the forest by Her own lake,

 

Text 27

 

 

krishna-bhru-ccanda-kodandod-

†††† dina-dhairya-vihangama

anuraga-sudha-sindhu-

†††† hindolandolitacyuta

 

†††† krishna - of Lord Krishna; bhru - of the eyebrows; canda - fierce; kodanda - bows; udÚina - flown away; dhairya - of peacefulness; vihangama - the bird; anuraga - of love; sudha - of nectar; sindhu - in the ocean; hindola - by the waves; andolita - tossed; acyuta - Lord Krishna.

 

 

†††† 72. the bird of whose peacefulness flies away when the archer Krishna lifts His fearsome eyebrow-bow, 73. who makes infallible Krishna become tossed to and fro in the nectar ocean of love, . . .

 

 

Text 28

 

 

vrajendra-nandanasyendu-

†††† tungitananga-sagara

ananga-sangarottrishna-

†††† krishna-luncita-kancuka

 

†††† vrajendra - of the king of Vraja; nandanasya - of the son; indu - the moon; tungita - great; ananga - of amorous desire; sagara - the ocean; ananga - amorous;sangara - battle; uttrishna - thirst; krishna - by Krishna;luncita - pulled away; kancuka - bodice.

 

 

†††† 74. whose ocean of amorous desire is agitated by the rising of the moon of the prince of Vraja's face, 75. whose bodice was pulled off by Krishna, who thirsted for an amorous battle, . . .

 

 

Text 29

 

 

lila-padma-hatoddama-

†††† narma-lampaŲa-keshava

hari-vaksho-harigrava-

†††† haritaliya-rekhika

 

†††† lila - toy; padma - lotus; hata - struck; uddama - bold; narma - joking words; lampaŲa - debauchee; keshava - Krishna; hari - of Krishna; vakshah - on the chest; harigrava - sapphire; haritaliya - yellow; rekhika - line.

 

 

†††† 76. who, hearing the outrageous jokes of the debauchee Keshava, struck Him with Her toy lotus flower, 77. who is the yellow line on the sapphire chest of Lord Hari, . . .

 

 

Text 30

 

 

madhvotsanga-paryanka

†††† krishna-bahupadhanika

rati-keli-visheshoha-

†††† sakhi-smita-vilajjita

 

†††† madhva - of Madhava; utsanga - chest; paryanka - couch; krishna - Of Lord Krishna; bahu - arm; upadhanika - pillow; rati - amorous; keli - pastimes; vishesha - details; uha - guessing; sakhi - friends'; smita - smiling; vilajjita - embarrassed.

 

 

†††† 78. who reclines on the couch of Lord Madhava's chest, 79. who rests on the pillow of Lord Krishna's arm, 80. who became embarrassed when Her friends smiled by guessing the details of Her amorous pastimes,

 

Text 31

 

 

ali-puro-rahah-keli-

†††† jalpotka-hari-vandini

vaijayanti-kalabhijna

†††† vana-srak-shilpa-kalpini

 

†††† ali - friends; purah - before; rahah - in a secluded place; keli - pastimes; jalpa - talking; utka - desiring; hari - Krishna; vandini - praising; vaijayanti - vaijayanti garlands; kala - the art; abhijna - knowing; vana - of forest flowers; srak - garland; shilpa - craft; kalpini - knowing.

 

 

†††† 81. who, eager to describe Her intimate pastimes to Her friends, become a poet glorifying Lord Hari, 82. who is expert at making vaijayanti garlands, 83. who is expert at making garlands of forest flowers, . . .

 

 

Text 32

 

 

dhatu-citrati-vaicitri-

†††† visrishŲi-parameshŲhini

vaidagdhi-prathamacarya

†††† caru-caturya-citrita

 

†††† dhatu - mineral colors; citra - colorful pictures; ati - very; vaicitri - wonderful; visrishŲi - in creation;parameshŲhini - a Brahma; vaidagdhi - expert; prathamacarya - the first teacher; caru - beautiful; caturya - expertise; citrita - wonderful.

 

 

†††† 84. who is another creator Brahma in the art of drawing beautiful pictures in mineral colors, 85. who is the first teacher of all fine arts, 86. who is wonderfully decorated with all artistic skill, . . .

 

 

Text 33

 

 

asadharana-saubhagya-

†††† bhagyamrita-tarangini

maugdhya-pragalbhata-ramya

†††† dhiradhiranka-bhushita

 

†††† asadharana - uncommon; saubhagya - good fortune; bhagya-amrita - nectar; tarangini - waves of the ocean; maugdhya - innocence; pragalbhata - bold arrogance; ramya - charming; dhira - saintliness; adhira - unrestrained passion; anka - marks; bhushita - decorated.

 

 

†††† 87. who is an ocean filled with nectar waves of extraordinary good fortune, 88. who is charming in both innocence and arrogant boldness, 89. who is decorated with the marks of both saintly peacefulness and unrestrained passion,

 

Text 34

 

 

shyamala-pracchadapaŲi

†††† muka-nupura-dharini

nikunja-dhama-samskara-

†††† madhavadhvekshana-kriya

 

†††† shyamala - black; pracchadapaŲi - cloak; muka - silent; nupura - anklebells; dharini - wearing;nikunja-dhama - in the forest; samskara - ornaments; madhava - of Madhava; adhva - the path; ikshana - seeing; kriya - activity.

 

 

†††† 90. who covers Herself with a black cape, 91. who silences Her ankle-bells, 92. who gazes at the path for the appearance of Lord Madhava in the decorated forest grove, . . .

 

 

Text 35

 

 

pradurbhuta-ghanotkanŲha

†††† vipralambha-visanna-dhih

pratar-utprasitopendra

†††† candravali-katakshini

 

†††† pradurbhuta - manifested; ghana - great; utkantha - anxiety; vipralambha - by separation; visanŽa - unhappy; dhih - at heart; pratah - in the morning; utprasita - scolded with joking words; upendra - Lord KrishŽa; candravali - Candravali; katakshiŽi - sidelong glance.

 

 

†††† 93. who became filled with anxiety, 94. who became dejected at heart when KrishŽa cheated Her, 95. who sarcastically scolded Krishna at sunrise, 96. who from the corner of Her eye stared at Candravali,

 

Text 36

 

 

anakarnita-kamsari-

†††† kakuvada-manasvini

caŲukara-hari-tyaga-

†††† jatanushaya-katara

 

†††† anakarŽita - not turning Her ear; kamsari - to KrishŽa;kakuvada - sweet words; manasvini - filled with jealous anger; caŲukara - sweet words; hari - KrishŽa; tyaga - abandoning; jata - born; anushaya - regret; katara - distressed.

 

 

†††† 97. who turned a deaf ear to KrishŽa's sweet words, 98. who was filled with jealous anger, 99. who, filled with pain and regret, rejected the sweetly-speaking flatterer Krishna, . . .

 

 

Text 37

 

 

dhrita-krishnekshanotsukya

†††† lalitabhiti-manani

viprayoga-vyatha-hari-

†††† hari-sandesha-nandita

 

†††† dhrita - held; krishna - Krishna; ikshana - seeing; utsukya - eagerness; lalita - of Lalita; abhiti - because of the fearlessness; manani - filled with jealous anger; viprayoga - separation; vyatha - anguish; hari - removing; hari - of Lord Hari; sandesha - by the letter; nandita - delighted.

 

 

†††† 100. who longed to see Krishna again, 101. who, afraid of Lalita, continued Her jealous anger, 102. who rejoiced to get Krishna's letter, which removed the pain of His separation, . . .

 

 

Text 38

 

 

madalpa-jalpitadhina-

†††† punÚarikaksha-manÚita

bhru-lila-mohitopendra-

†††† hastagra-hrita-vamshika

 

†††† mada - with joy; alpa - partly; jalpita - spoken;adhina - subservient; puŽÚarikaksha - by lotus-eyed KrishŽa;maŽÚita - decorated; bhru - of the eyebrows; lila - pastimes; mohita - bewildered; upendra - KrishŽa;hasta-agra - from His hand; hrita - taken; vamshika - the flute.

 

 

†††† 103. who is decorated by a lotus-eyed person under the dominion of Her murmered words of love, 104. who, bewildering KrishŽa with the playful motions of Her eyebrows, stole the flute from His hand, . . .

 

 

Text 39

 

 

atulacyuta-madhurya-

†††† svadhanadvaita-bhagya-bhuh

niyuddha-shranti-nidrana-

†††† hari-harapaharini

 

†††† atula - unequalled; acyuta - of infallible KrishŽa; madhurya - sweetness; svadhana - tasting; advaita - without a second; bhagya - of good fortune; bhuh - the realm;niyuddha - because of fighting; shranti - exhaustion; nidraŽa - sleep; hari - of Lord Hari; hara - the garland; apahariŽi - stealing.

 

 

†††† 105. who is the abode of the transcendental good fortune of the taste of the unparalleled sweetness of infallible KrishŽa, 106. who stole the garland from Lord Hari as He slept, exhausted from fighting with His arms,

 

Text 40

 

 

dyuŲa-nirjita-vamsharthi-

†††† kamsari-parihasini

nija-pranarbuda-preshŲha-

†††† krishna-pada-nakhancala

 

†††† dyuŲa - in the gambling match; nirjita - won; vamsha - for the flute; arthi - asking; kamsari - with Lord KrishŽa; parihasini - laughing; nija - own; prana - than life; arbuda - millions of times; preshŲha - more dear; krishŽa - of KrishŽa; pada - the feet;nakhancala - the tips of the nails.

 

 

†††† 107. who laughed at KrishŽa when He begged Her for the flute She won in the dice game, 108. who considers the tip of Krishna's toenail many millions of times more dear than Her own life.

 

 

Text 41

 

 

iti radha-sakhi-vacam

†††† acamya pulakavcita

chadmana padmanabhasya

†††† lata-sadmantikam gata

 

†††† iti - thus; radha - of Shri Radha; sakhi - of the friend; vacam - the words; acamya - sipping; pulakavcita - hairs erect with joy; chadmana - on a certain pretext; padmanabhasya - of Lord Krishna; lata - of vines; sadmantikam - into the cottage; gata - gone.

 

 

†††† After sipping Her friend's words, Radha, the hairs of Her body erect with ecstatic love, on the pretext (of gathering flowers) went near Lord Krishna's vine-cottage.

 

Text 42

 

 

yah sevate jano radha-

†††† namnam ashŲottaram shatam

namna prema-sudha-sattram

†††† lihyat prema-sudham asau

 

†††† yah - one who; sevate - serves; janah - a person;radha - of Shrimati RadharaŽi; namnam - of names; ashŲottaram shatam - 108; namna - by the name; prema - of love; sudha - of the nectar; sattram - the sacrificial offering; lihyat - may lick; prema - of love; sudham - the nectar; asau - he.

 

 

†††† May the person who serves these 108 names of Shri Radha drink this nectar of transcendental love, which bears the name Prema-

sudha-sattra (the sacrificial offering of the nectar of pure love).

 

 

 

 

 

Shri RadhashŲaka

Eight Prayers Glorifying Shri Radha

 

 

Text 1

 

 

dshi dishi racayantim sancaran-netra-lakshmi-

†††† vilasita-khuralibhih khanjariŲasya khelam

hridaya-madhupa-mallim ballavadhisha-sunor

†††† akhila-guna-gabhiram radhikam arcayami

 

†††† dshi dishi - in all directions; racayantim - doing; sancaran - moving; netra - of the eyes; lakshmi-

- splendor; vilasita - splendid; khuralibhih - with actions; khanjariŲasya - of a khanjana bird; khelam - pastimes; hridaya - heart; madhupa - bee; mallim - jasmine flower; ballavadhisha - of the king of thegopas; sunoh - of the son; akhila - all; guna - virtues; gabhiram - deep; radhikam - Shrimati Radhika; arcayami - I worship.

 

 

†††† I worship Shri Radhika, who, with the splendid beauty of Her restless eyes plays as a khanjana bird turning to every direction, who is the malli flower that attracts the bumblebee of the prince of Vraja's heart, and who is deeply filled with all transcendental virtues.

 

 

Text 2

 

 

pitur iha vrishabhanor anvayaya-prashastim

†††† jagati kila samaste sushŲhu vistarayantim

vraja-nripati-kumaram khelayantim sakhibhih

†††† surabhini nija-kunde radhikam arcayami

 

†††† pituh - of Her father; iha - here; vrishabhanoh - King Vrishabhanu; anvayaya - of the family; prashastim - glory; jagati - in the world; kila - indeed;samaste - all; sushŲhu - indeed; vistarayantim - spreading; vraja-nripati-kumaram - the prince of Vraja; khelayantim - playing; sakhibhih - with friends; surabhini - fragrant; nija - in her own; kunde - lake.

 

 

†††† I worship Shri Radhika, who spreads throughout the world the fame of the dynasty of Her father, KingVrishabhanu, and who, accompanied by Her friends, plays in Her own fragrant lake with the prince of Vraja.

 

Text 3

 

 

sharad-upacita-raka-kaumudi-natha-kirti-

†††† prakara-damana-diksha-dakshina-smera-vaktram

naŲad-aghabhid-apangottunitananga-rangam

†††† kalita-ruci-tarangam radhikam arcayami

 

†††† sharat - in autumn; upacita - increased; raka - of the full moon; kaumudi - the moonlight; natha - of the Lord; kirti - glory; prakara - great; damana - overpowering; diksha - beginning; dakshiŽa - expert; smera - smiling; vaktram - face; naŲat - dancing; aghabhit - Lord KrishŽa, the killer of Aghasura; apanga - sidelong glances; uttunita - great; ananga - amorous desires; rangam - dancing arena; kalita - manifested; ruci - splendor; tarangam - waves.

 

 

†††† I worship Shri Radhika, whose smiling face expertly eclipses the glory of the autumn moon, who is flooded with waves of beauty, and who, aroused by the dancing sidelong glances of Lord Krishna, has become the dancing arena of Kama.

 

 

Text 4

 

 

vividha-kusuma-vrindotphulla-dhammilla-dhaŲi-

†††† vighaŲita-mada-ghurnat-keki-piccha-prashastim

madhuripu-mukha-bimbodgirna-tambula-raga-

†††† sphurad-amala-kapolam radhikam arcayami

 

†††† vividha - various; kusuma - flowers; vrinda - hosts;utphulla - blossoming; dhammilla - decorated braided hair; dhaŲi - violently attacked; vighaŲita - broken;mada - with joy; ghurnat - prancing; keki - of a peacock; piccha - feathers; prashastim - glory; madhuripu - of Lord Krishna; mukha - the mouth; bimba - bimba fruit; udgirŽa - emanated; tambula - betelnuts; raga - red; sphurat - manifested; amala - splendid; kapolam - cheeks.

 

 

†††† I worship Shri Radhika, whose braided hair, decorated with many kinds of blossoming flowers, has violently attacked and broken the fame of the tails of the jubilantly dancing peacocks, and whose splendid white cheek is marked with a spot of red betelnut from Lord KrishŽa's bimba fruit mouth.

 

 

Text 5

 

 

amalina-lalitantah-sneha-siktantarngam

†††† akhila-vidha-vishakha-sakhya-vikhyata-shilam

sphurad-aghabhid-anargha-prema-maŽikya-peŲim

†††† dhrita-madhura-vinodam radhikam arcayami

 

†††† amalina - splendid; lalita - of Lalita; antah - in the heart; sneha - love; sikta - sprinkled; antarngam - in the heart; akhila - all; vidha - kinds;vishakha - of Vishakha; sakhya - friendship; vikhyata - famous; shilam - character; sphurat - manifesting; aghabhit - Lord Krishna; anargha - priceless; prema - love; maŽikya - of rubies; peŲim - treasure chest; dhrita - manifesting; madhura - sweetness; vinodam - pastimes.

 

 

†††† I worship Shri Radhika, whose heart is sprinkled with pure love for Lalita, who is famous for performing all kinds of friendly activities for Vishakha's sake, who is a treasure chest of the priceless rubies of pure love for Lord KrishŽa, and who is very sweet and playful.

 

 

Text 6

 

 

atula-mahasi vrindaraŽya-rajye 'bhishiktam

†††† nikhila-samaya-bhartuh karttikasyadhidevim

aparimita-mukunda-preyasi-vrinda-mukhyam

†††† jagad-agha-hara-kirtim radhikam arcayami

 

†††† atula - peerless; mahasi - in glory; vrindaraŽya-

rajye - in the kingdom of Vrindavana forest; abhishiktam - enthroned; nikhila - of all; samaya - auspicious times; bhartuh - of the lord; karttikasya - of Karttika; adhidevim - The presiding deity;aparimita - countless; mukunda - of Lord Mukunda; preyasi - of beloveds; vrinda - of the multitudes; mukhyam - the first; jagat - in the universe; agha - sins; hara - removing; kirtim - fame.

 

 

†††† I worship Shri Radhika, who is the crowned queen of the incomparably glorious kingdom of Vrindavana forest, who is the presiding deity of the month of Karttika, the best of all auspicious occassions, who is the first of Lord Mukunda's countless beloveds, and whose fame removes the sins of this world.

 

Text 7

 

 

hari-pada-nakha-koŲi-prishŲa-paryanta-sima-

†††† taŲam api kalayantim prana-koŲer abhishŲam

pramudita-madirakshi-vrinda-vaidagdhya-diksha-

†††† gurum ati-guru-kirtim radhikam arcayami

 

†††† hari - of Lord Hari; pada - of the feet; nakha - of the nails; koŲi - of the tips; prishŲa - surface; paryanta - boundary; sima - limit; taŲam - surface; api - also; kalayantim - considering; prana - life; koŲeh - millions; abhishŲam - desired; pramudita - jubilant; madira - charming; akshi - eyes; vrinda - group; vaidagdhya - expertise; diksha - beginning; gurum - teacher; ati - very; guru - great; kirtim - fame.

 

 

†††† I worship Shri Radhika, who considers the tip of Lord KrishŽa's toenail millions of times more dear than Her own life, who is the art-teacher of many happy, beautiful-eyed gopis, and whose fame is very great.†††

 

Text 8

 

 

amala-kanaka-paŲŲoddhrishŲa-kashmira-gaurim

†††† madhurima-laharibhih samparitam kishorim

hari-bhuja-parirabdham labdha-romanca-palim

†††† sphurad-aruna-dukulam radhikam arcayami

 

†††† amala - pure; kanaka - gold; paŲŲa - in a pestle;uddhrishŲa - crushed; kashmira - kunkuma; gaurim - fair complexion; madhurima - sweetness; laharibhih - with eaves; samparitam - surrounded; kishorim - girl; hari - of Lord Hari; bhuja - by the arms; parirabdham - embraced; labdha - attained; romanca - hairs standingerect in joy; palim - multitude; sphurat - manifesting; aruŽa - red; dukulam - garments.

 

 

†††† I worship Shri Radhika, whose fair complexion is crushed kunkuma in a golden pestle, who is an adolescent girl flooded with waves of sweetness, who is embraced by the arm of Lord Hari, whose bodily hairs stand erect in ecstasy, and who is dressed in splendid red silk garments.

 

 

Text 9

 

 

tad-amala-madhurimnam kamam adhara-rupam

†††† paripaŲhati varishŲham sushŲhu radhashŲakam yah

ahimakirana-putri-kula-kalyaŽa-candrah

†††† sphuŲam akhilam abhishŲam tasya tushŲas tanoti

 

†††† tat - of Her; amala - pure; madhurimŽam - of the sweetnesses; kamam - indeed; adhara - of a great reservoir; rupam - the form; paripaŲhati - reads; varishŲham - excellent; sushŲhu - nicely; radhashŲakam - eight prayers glorifying Shri Radha; yah - one who; ahimakiraŽa-putri - of the Yamuna, the daughter of the sun-god;kula-kalyaŽa - on the shore; candrah - the moon ; sphuŲam - manifested; akhilam - all; abhishŲam - desires;tasya - of him; tushŲah - satisfied; tanoti - does.

 

 

†††† Lord KrishŽa, the auspicious moon shining on the Yamuna's shore, becomes pleased and fulfills all the desires of a person who reads these eight beautiful verses, which are a reservoir of Shri Radhika's splendid and pure sweetness.

 

 

 

Shri Prarthana-paddhatih

An Appeal

 

 

Text 1

 

 

shuddha-gangeya-gaurangim

†††† kurangi-langimekshanam

jita-koŲindu-bimbasyam

†††† ambudambara-samvritam

 

†††† shuddha - pure; gangeya - gold; gaurangim - fair limbs; kurangi - doe; langima - beautiful; ikshaŽam - eyes; jita - defeated; koŲi - millions; indu - of moons; bimba - bimba fruit; asyam - mouth; ambuda - a monsoon cloud; ambara - garments; samvritam - wearing.

 

 

†††† O queen whose fair limbs are more splendid than pure gold, O queen whose eyes are as charming as the does' eyes, O queen whose face defeats millions of moons, O queen dressed in garments as dark as monsoon clouds, . . .

 

 

Text 2

 

 

navina-ballavi-vrinda-

†††† dhammillottamsa-mallikam

divya-ratnady-alankara-

†††† sevyamana-tanu-shriyam

 

†††† navina - young; ballavi - of gopis; vrinda - hosts;dhammilla - of decorated, braided hair; uttamsa - crowning gar;and; mallikam - jasmine flowers; divya - splendid; ratna - jewels; ady - beginning; alankara - ornaments; sevyamana - being served; tanu - body; shriyam - beauty.

 

 

. . . O queen who is the crowning garland of mallika flowers on the decorated braided hair of the young gopis, O queen whose beauty is served by many splendid transcendental jewels and other ornaments, . . .

 

 

Text 3

 

 

vidagdha-manÚala-gurum

†††† guna-gaurava-manÚitam

ati-preshŲha-vayasyabhir

†††† ashŲabhir abhiveshŲitam

 

†††† vidagdha - of intelligent and clever gopis; manÚala - of the circle; gurum - the guru; guna - of virtues; gaurava - significant; maŽÚitam - decorated; ati - very;preshŲha - dear; vayasyabhih - by friends; ashŲabhih - eight; abhiveshŲitam - surrounded.

 

 

. . . O teacher of the intelligent and expert gopis, O queen elaborately decorated with a host of transcendental virtues, O queen accompanied by Your eight very dear friends, . . .

 

 

Text 4

 

 

cancalapanga-bhangena

†††† vyakuli-krita-keshavam

goshŲhendra-suta-jivatu-

†††† ramya-bimbadharamritam

 

†††† cancala - restless; apanga - of sidelong glances; bhangena - by the waves; vyakuli-

krita - agitated; keshavam - Keshava; goshŲhendra - of the king of Vraja; suta - the son; jivatu - the life; ramya - handsome; bimba - bimba fruit; adhara - lips; amritam - nectar.

 

 

. . . O queen who arouses Lord Keshava with the waves of Your restless sidelong glances, O queen whose nectar bimba fruit lips have become the food of the prince of Vraja, . . .

 

 

Text 5

 

 

tvam asau yacate natva

†††† viluŲhan yamuna-taŲe

kakubhir vyakula-svanto

†††† jano vrindavaneshvari

 

†††† tvam - to You; asau - he; yacate - begs; natva - bowing down; viluŲhan - rolling about; yamuna-

taŲe - on the shore of the Yamuna; kakubhih - with choked words; vyakula - agitated; svantah - at heart; janah - a person; vrindavaneshvari - O queen of Vrindavana.

 

 

. . . O queen of Vrindavana, bowing down and rolling about on the Yamuna's shore, this person, with an agitated heart and a choked voice, appeals to You.

 

 

Text 6

 

 

kritagaske 'py ayogye 'pi

†††† jano 'smin kumatav api

dasya-dana-pradanasya

†††† lavam apy upapadaya

 

†††† krita - performed; agaske - offenses; apy - although; ayogye - unsuitable; api - although; janah - person; asmin - in this; kumatav - wicked; api - although; dasya - service; dana - of the gift; pradanasya - of the giver; lavam - a small portion; apy - even; upapadaya - please grant.

 

 

†††† Even though he has committed offenses, even though he is unqualified, and even though his intelligence is crooked, please give this person a small particle of Your devotional service.

 

 

Text 7

 

 

yuktas tvaya jano naiva

†††† duhkhito 'yam upekshitum

kripa-dyota-dravac-citta-

†††† navanitasi yat sada

 

†††† yuktah - engaged; tvaya - by You; janah - a person;na - not; eva - indeed; duhkhitah - unhappy; ayam - he; upekshitum - to ignore; kripa - of mercy; dyota - splendor; dravac - melting; citta - heart; navanita - fresh butter; asi - You are; yat - which; sada - always.

 

 

†††† Because the fresh butter of Your heart is always melting in the splendor of Your transcendental mercy, it is not proper for You to neglect this anguished person.†††††††††

 

 

 

CaŲu-pushpanjali

A Handful of Prayer-Flowers

 

 

Text 1

 

 

nava-gorocana-gaurim

†††† pravarendivarambaram

mani-stabaka-vidyoti-

†††† veni-vyalangana-phanam

 

†††† nava - new; gorocana - gorocana; gaurim - fair; pravara - beautiful; indivara - blue lotus; ambaram - garments; maŽi - of jewels; stabaka - of flowers; vidyoti - splendid; veŽi - braids; vyalangana - snake; phaŽam - hood.

 

 

†††† O queen as fair as fresh gorocana, O queen whose garments are a splendid blue lotus, O queen whose glistening, jewel-and-

flower-decorated braids are the hood of a serpent, . . .

 

 

Text 2

 

 

upamana-ghaŲa-mana-

†††† prahari-mukha-manÚalam

navendu-nindi-bhalodyat-

†††† kasturi-tilaka-shriyam

 

†††† upamana - of comparisons; ghaŲa - of the multitudes; mana - the pride; prahari - striking; mukha - face; maŽÚalam - circle; nava - new; indu - moon; nindi - rebuking; bhala - forehead; udyat - rising; kasturi - musk; tilaka - tilaka; shriyam - beauty.

 

 

. . . O queen whose beautiful face crushes the pride of anything to which it may be compared, O queen whose beautiful forehead decorated with musk tilaka rebukes the crescent moon, . . .

 

 

Text 3

 

 

bhru-jitananga-kodanÚam

†††† lola-nilalakavalim

kajjalojjvalata-rajac-

†††† cakori-caru-locanam

 

†††† bhru - by the eyebrows; jita - defeated; ananga - of Kamadeva; kodanÚam - the bow; lola - moving; nila - black; alaka - curling locks of hair; avalim - host; kajjala - mascara; ujjvalata - splendor;rajac - shining; cakori - cakori bird; caru - beautiful; locanam - eyes.

 

 

. . . O queen whose eyebrows defeat Kamadeva's bow, O queen with dark, curling locks of hair, O queen whose glistening, mascara-

decorated eyes are more beautiful than two splendid cakori birds, . . .

 

 

Text 3

 

 

tila-pushpabha-nasagra-

†††† virajad-vara-mauktikam

adharoddhuta-bandhukam

†††† kundali-bandhura-dvijam

 

†††† tila - sesame; pushpa - flower; abha - appearance;nasa - of the nose; agra - the tip; virajat - shining; vara - excellent; mauktikam - pearl;adhara - lips; uddhuta - shaken away; bandhukam - bandhuka flower; kunda - of jasmine flowers; ali - host; bandhura - beautiful; dvijam - teeth.

 

 

. . . O queen the tip of whose sesame-flowerlike nose is decorated with a beautiful, splendid pearl, O queen whose lips rebuke the bandhuka flowers, O queen whose teeth are more charming than a row of jasmines, . . .

 

 

Text 5

 

 

sa-ratna-svarŽa-rajiva-

†††† karŽikakrita-karŽikam

kasturi-bindu-cibukam

†††† ratna-graiveyakojjvalam

 

†††† sa-ratna - with jewels; svarŽa - gold; rajiva - of a blue lotus flower; karŽika - the whorl; akrita - fashioned; karŽikam - earrings; kasturi - of musk; bindu - a dot; cibukam - on the chin; ratna - jewel; graiveyaka - necklace; ujjvalam - splendid.

 

 

. . . O queen who wears earrings of jewels, gold, and lotuses, O queen whose chin is decorated with a dot of musk, O queen who wears a splendid jewel necklace, . . .

 

 

Text 6

 

 

divyangada-parishvanga-

†††† lasad-bhuja-mriŽalikam

valari-ratna-valaya-

†††† kalalambi-kalavikam

 

†††† divya - splendid; angada - armlets; parishvanga - embrace; lasat - splendid; bhuja - arms; mriŽalikam - lotus stems; valari-ratna - of sapphires; valaya - bracelets; kala - tinkling sounds; alambi - manifested; kalavikam - above the wrist.

 

 

. . . O queen whose splendid, lotus-stem arms are embraced by glistening armlets, O queen who wears tinkling sapphire bracelets, . . .

 

 

Text 7

 

 

ratnanguriyakollasi-

†††† varagguli-karambujam

manohara-maha-hara-

†††† vihari-kuca-kuÚmalam

 

†††† ratna - jewel; anguriyaka - rings; ullasi - splendid; vara - beautiful; agguli - fingers;kara-ambujam - lotus hand; manohara - charming; maha - great; hara - necklace; vihari - play; kuca - breasts; kuÚmalam - buds.

 

 

. . . O queen the fingers of whose lotus hand shine with jewel rings, O queen on whose beautiful budding breasts a great necklace playfully moves, . . .

 

 

Text 8

 

 

romali-bhujagi-murdha-

†††† ratnabha-taralancitam

vali-trayi-lata-baddha-

†††† kshina-bhangura-madhyamam

 

†††† roma - of hairs; ali - line; bhujagi - snake; murdha - head; ratnabha - jewel; tarala - the chief jewel; ancitam - decorated; vali - lines; trayi - three; lata - vines; baddha - bound; kshina - slender; bhangura - curving; madhyamam - waist.

 

 

. . . O queen whose necklace-jewel is like a jewel on the head of Your torso-hair serpent, O queen whose graceful, slender waist is bound by a vine of three folds of skin, . . .

 

 

Text 9

 

 

mani-sarasanadhara-

†††† visphara-shroni-rodhasam

hema-rambha-madarambha-

†††† stambhanoru-yugakritim

 

†††† mani - of jewels; sarasana - small bells; adhara - support; visphara - broad; shroŽi - hips; rodhasam - surface; hema - golden; rambha - plantain tree; mada-arambha - overwhelmed; stambhana - stunned; uru - thighs; yuga - pair; akritim - form.

 

 

. . . O queen whose broad hips support a chain of small, jewelled bells, O queen whose two beautiful thighs stun the charming golden plantain trees, . . .

 

 

Text 10

 

 

janu-dyuti-jita-kshulla-

†††† pita-ratna-samudgakam

sharan-niraja-nirajya-

†††† manjira-viranat-padam

 

†††† janu - of the knees; dyuti - splendor; jita - defeated; kshulla - small; pita-ratna - topaz; samudgakam - chest; sharan - autumn; niraja - clouds; nirajya - worship; manjira - charming; viraŽat - sounding; padam - feet.

 

 

. . . O queen whose knees defeat the topaz jewel-chest, O queen whose feet and tinkling anklets are worshiped by the autumn lotus flowers, . . .

 

 

Text 11

 

 

rakendu-koŲi-saundarya-

†††† jaitra-pada-nakha-dyutim

ashŲabhih sattvikair bhavair

†††† akuli-krita-vigraham

 

†††† rakendu-koŲi - millions of full moons; saundarya - beauty; jaitra - defeating; pada - feet; nakha - nails; dyutim - splendor; ashŲabhih - with eight;sattvikaih - sattvika; bhavaih - ecstasies; akuli-

krita - filled; vigraham - whose form.

 

 

. . . O queen the splendor of whose toenails defeats the beauty of millions of full moons, O queen whose transcendental form is agitated by the eight sattvika ecstasies, . . .

 

 

Text 12

 

 

mukundanga-kritapangam

†††† anangormi-tarangitam

tvam arabdha-shriyanandam

†††† vande vrindavaneshvari

 

†††† mukunda - of Mukunda; anga - on the form; krita-

apangam - sidelong glances; ananga - of amorous desire; urmi-tarangitam - in the ocean of waves; tvam - You; arabdha - begun; shriya - beauty; anandam - bliss; vande - I offer my respectful obeisances; vrindavaneshvari - O queen of Vrindavana.

 

 

. . . O queen who casts a sidelong glance at the transcendental body of Lord Mukunda, O queen tossed about by the waves of amorous desire, O queen full of transcendental beauty and bliss, O queen of Vrindavana, I bow down and offer my respectful obeisances to You.

 

 

Text 13

 

 

ayi prodyan-maha-bhava-

†††† madhuri-vihvalantare

ashesha-nayikavastha

†††† prakaŲyadbhuta-ceshŲite

 

†††† ayi - Oh!; prodyan - rising; maha - great; bhava - ecstasy; madhuri - by sweetness; vihvala - agitated; antare - at heart; ashesha - of all;nayika - heroines; avastha - situation; prakaŲya - manifestaion; adbhuta - wonder;; ceshŲite - activities.

 

 

†††† O queen whose heart is overcome by the sweetness of rising ecstatic love, O queen who wonderfully displays the characteristics of all kinds of amorous heroines, . . .

 

 

Text 14

 

 

sarva-madhurya-viccholi-

†††† nirmanthita-padambuje

indira-mrigya-saundarya-

†††† sphurad-anghri-nakhancale

 

†††† sarva - all; madhurya - sweetness; viccholi - abundance; nirmanthita - filled; padambuje - lotus feet; indira - by the goddess of fortune;mrigya - sought; saundarya - beauty; sphurat - manifest; anghri - of the feet; nakhancale - the tips of thenails.

 

 

. . . O queen whose lotus feet are filled with all sweetness, O queen the beauty of whose toenails is eagerly sought by the goddess of fortune, . . .

 

 

Text 15

 

 

gokulendu-mukhi-vrinda-

†††† simantottamsa-manjari

lalitadi-sakhi-yutha-

†††† jivatu-smita-korake

 

†††† gokulendu - of the moon of Gokula; mukhi - face; vrinda - multitude; simanta - in the parted hair; uttamsa - ornament; manjari - flower blossom; lalitadi - beginning with Lalita; sakhi - friends; yutha - multitudes; jivatu - life; smita - smile; korake - bud.

 

 

. . . O flower worn in the parted hair of the moon-faced girls of Gokula, O queen whose budding smile is the life of Lalita and Your other friends, . . .

 

 

Text 16

 

 

caŲulapanga-madhurya-

†††† bindunmadita-madhave

tata-pada-yashah-stoma-

†††† kairavananda-candrike

 

†††† caŲula - moving; apanga - corner of the eye; madhurya - sweetness; bindu - by a drop; unmadita - maddened; madhave - Madhava; tata-pada - of Her dear father; yashah - the fame; stoma - abundance; kairava - the white lotus; ananda - bliss; candrike - moonlight.

 

 

. . . O queen a drop of the sweetness of whose restless sidelong glance maddens Lord Madhava, O moonlight of bliss for the white lotuses of Your father's fame, . . .

 

 

Text 17

 

 

apara-karuna-pura-

†††† puritntar-mano-hrade

prasidasmin jane devi

†††† nija-dasya-spriha-jushi

 

†††† apara - shoreless; karuŽa - of mercy; pura - flood;purita - flooded; ntah - within; manah - of the heart; hrade - in the lake; prasida - please be kind;asmin - to this; jane - person; devi - O queen; nija - own; dasya - service; spriha - desire; jushi - possessing.

 

. . . O queen the lake of whose heart is filled with a limitless flood of mercy, please be kind to this person who yearns to attain Your service.

 

 

Text 18

 

 

kaccit tvam caŲu-paŲuna

†††† tena goshŲhendra-sununa

prarthyamana-calapanga-

†††† prasada drakshyase maya

 

†††† kaccit - when?; tvam - You; caŲu-paŲuna - expert at speaking sweet words; tena - by Him; goshŲhendra-

sununa - the prince of Vraja; prarthyamana - begged; calapanga - sidelong glance; prasada - mercy; drakshyase - will be seen; maya - by me.

 

 

†††† When will I see the sweetly speaking prince of Vraja beg for the mercy of Your restless sidelong glance?

 

 

Text 19

 

 

tvam sadhu madhavi-pushpair

†††† madhavena kala-vida

prasadhyamanam khidyantim

†††† vijayishyamy aham kada

 

†††† tvam - You; sadhu - with beautiful; madhavi-

pushpaih - madhavi flowers; madhavena - by Madhava; kala-

vida - expert; prasadhyamanam - decorated; khidyantim - uncomfortable; vijayishyamy - will fan; aham - I; kada - when?

 

 

†††† When, as artistic Madhava carefully decorates You with madhavi flowers, and You begin to feel a little uncomfortable, will I fan You?

 

 

Text 20

 

 

keli-visramsino vakra-

†††† kesha-vrindasya sundari

samskaraya kada devi

†††† janam etam nidekshyasi

 

†† ††keli - because of pastimes; visramsinah - falling; vakra - curling; kesha - hair; vrindasya - abundance; sundari - O) beautiful one; samskaraya - to set in order; kada - when; devi - O queen; janam - person; etam - this; nidekshyasi - will You order.

 

 

††† O queen, when will You order this person to fix Your curling locks of hair now disarrayed because of Your pastimes?

 

 

Text 21

 

 

kada bimboshŲhi tambulam

†††† maya tava mukhambuje

arpyamanam vrajadhisha

†††† sunur acchidya bhokshyate

 

†††† kada - when; bimba - bimba fruit; oshŲhi - lips; tambulam - betelnuts; maya - by me; tava - of You; mukhambuje - in the lotus mouth; arpyamanam - being placed;vrajadhisha - of the king of Vraja; sunuh - the son; acchidya - breaking; bhokshyate - will taste.

 

 

†††† O queen whose lips are like bimba fruits, when will the prince of Vraja snatch away and enjoy the betelnuts as I place them in Your lotus mouth?††††††

 

Text 22

 

 

vraja-raja-kumara-vallabha-

†††† kula-simanta-mani prasida me

parivara-ganasya te yatha

†††† padavi me na deviyasi bhavet

 

†††† vraja-raja - of the king of Vraja; kumara - of the son;vallabha - the beloved; kula - of the multitudes; simanta - in the parted hair; mani - the jewel; prasida - please be merciful; me - to me; parivara - of associates; gaŽasya - of the multitudes; te - of You;yatha - as; padavi - the path; me - of me; na - not; deviyasi - far away; bhavet - may be.

 

 

†††† O jewel in the parted hair of the beloveds of the prince of Vraja, let not the path of Your intimate friends be far from me.

 

 

Text 23

 

 

karunam muhur arthaye param

†††† tava vrindavana-cakravartini

api keshiripor yatha bhavet

†††† sa caŲu-prarthana-bhajanam janah

 

†††† karunam - mercy; muhuh - at every moment; arthaye - I beg; param - greatly; tava - of You; vrindavana-

cakravartini - O queen of Vrindavana; api - also; keshiripoh - of Lord KrishŽa, the enemy of Keshi; yatha - as; bhavet - may be; sa - he; caŲu-prarthana - of glorification; bhajanam - abode; janah - person.

 

 

O queen of Vrindavana, moment aftermoment I beg only for Your kindness. By Your kindness may this person become able to offer proper prayers to Lord KrishŽa, the enemy of Keshi.

 

Text 24

 

 

imam vrindavaneshvarya

†††† jano yah paŲhati stavam

caŲu-pushpanjalim nama

†††† sa syad asyah kripaspadam

 

†††† imam - this; vrindavaneshvarya - of the queen of Vrindavana; janah - person; yah - who; paŲhati - reads; stavam - prayer; caŲu-pushpanjalim - CaŲupushpanjali; nama - named; sa - he; syat - may be; asyah - of Her; kripaspadam - the object of mercy.

 

 

†††† May whoever reads this prayer to the queen of Vrindavana, which bears the name CaŲu-pushpanjali (A Handful of Prayer-flowers), become the object of Her mercy.

 

 

 

Shri Gandharva-prarthanashŲaka

Eight Appeals to Shri Radha

 

 

Text 1

 

 

vrindavane viharator iha keli-kunje

†††† matta-dvipa-pravara-kautuka-vibhramena

sandarshayasva yuvayor vadanaravinda-

†††† dvandvam vidhehi mayi devi kripam prasida

 

†††† vrindavane - ibn Vrindavana; viharatoh - enjoying transcendental pastimes; iha - here; keli-kunje - in the pastimegrove; matta - maddened; dvipa - elephant; pravara - excellent; kautuka - enthusiastic; vibhramena - with pastimes; sandarshayasva - please reveal; yuvayoh - of the youthful couple; vadanaravinda - lotus face; dvandvam - pair;vidhehi - please give; mayi - to me; devi - O queen;kripam - mercy; prasida - please be kind.

 

 

†††† Please reveal the lotus faces of You both as, with the enthusiasm of two maddened elephants, You enjoy pastimes in the pleasure-groves of Vrindavana. O queen please be kind to me. Please be kind.

 

 

Text 2

 

 

ha devi kaku-bhara-gadgadayadya vaca

†††† yace nipatya bhuvi danÚavad udbhaŲartih

asya prasadam abudhasya janasya kritva

†††† gandharvike nija-gane gananam vidhehi

 

†††† ha - O; devi - queen; kaku-bhara - with many words choked with emotion; gadgadayadya - stammering; vaca - with words; yace - I beg; nipatya - falling down;bhuvi - on the ground; daŽÚavat - like a stick; udbhaŲartih - distressed; asya - of him; prasadam - kindness; abudhasya - foolish; janasya - person; kritva - doing; gandharvike - O Radha;nija - own; gaŽe - associates; gaŽanam - of the counting; vidhehi - please do.

 

 

†††† Falling down like a stick on the ground, distressed, and stammering with words choked with emotion, I beg You: O Queen Gandharvika, please be kind to this foolish person and count him one of Your associates.

 

 

Text 3

 

 

shyame rama-ramana-sundarata-varishŲha-

†††† saundarya-mohita-samasta-jagaj-janasya

shyamasya vama-bhuja-baddha-tanum kadaham

†††† tvam indira-virala-rupa-bharam bhajami

 

†††† shyame - O beautiful one; rama - of the goddess of fortune; ramana - thathe husband; sundarata - handsomeness; varishŲha - greater; saundarya - by handsomeness; mohita - enchanted; samasta - all; jagaj - the worlds; janasya - of the person; shyamasya - Shyama; vama - left; bhuja - arm; baddha - bound; tanum - form; kada - when?; aham - I; tvam - You; indira - than the goddess of fortune; virala - distant; rupa - beauty; bharam - abundance; bhajami - I worship.

 

 

†††† O beautiful one, when shall I worship You, Your intense beauty leaving the goddess of fortune far behind, and Your transcendental form bound by the left arm of Lord Shyama, who charms all the worlds with His handsomeness far greater than that of Lord NarayaŽa?

 

Text 4

 

 

tvam pracchadena mudira-cchavina pidhaya

†††† manjira-mukta-caranam ca vidhaya devi

kunje vrajendra-tanayena virajamane

†††† naktam kada pramuditam abhisarayishye

 

†††† tvam - You; pracchadena - with a cape; mudira-

cchavina - splendid as a cloud; pidhaya - covering; manjira - ankle-bells; mukta - silent; caraŽam - feet; ca - and; vidhaya - making; devi - O queen; kunje - in the forest; vrajendra - of the king of Vraja; tanayena - with the son; virajamane - shining; naktam - at night; kada - when?;pramuditam - jubilant; abhisarayishye - will I lead to the meeting.

 

 

†††† O queen, when, covering You with a cape as splendid as a monsoon cloud, and removing Your ankle-bells from Your feet, will I lead happy You to a splendid forest grove at night for a meeting with the prince of Vraja?

 

 

Text 5

 

 

kunje prasuna-kula-kalpita-keli-talpe

†††† samvishŲayor madhura-narma-vilasa-bhajoh

loka-trayabharanayosh caranambujani

†††† samvahayishyati kada yuvayor jano 'yam

 

†††† kunje - in the forest; prasuna-kula - of flowers; kalpita - made; keli - pastime; talpe - on the bed; samvishŲayoh - entered; madhura - sweet; narma - joking words; vilasa - pastimes; bhajoh - enjoying; loka - worlds; traya - of the three;abharaŽayosh - the two ornaments; caraŽambujani - lotus feet; samvahayishyati - will I massage; kada - when?;yuvayoh - of You both; janah - person; ayam - this.

 

 

†††† When, as You, the two ornaments of the three worlds, recline on a pastime bed of flowers and enjoy pastimes of sweet joking words, will this person massage Your lotus feet?

 

 

Text 6

 

 

tvat-kunda-rodhasi vilasa-parishramena

†††† svedambu-cumbi-vadanamburuha-shriyau vam

vrindavaneshvari kada taru-mula-bhajau

†††† samvijayami camari-caya-camarena

 

†††† tvat-kunda-rodhasi - on the shore of Your lake; vilasa - from pastimes; parishramena - with fatigue; svedambu - perspiration; cumbi - kissing; vadanamburuha - lotus faces; shriyau - handsomeness; vam - You both; vrindavaneshvari - O queen of Vrindavana; kada - when?; taru - of a tree; mula - at the root; bhajau - being; samvijayami - will I fan; camari-caya-

camareŽa - with a camari fan.

 

 

†††† O queen of Vrindavana, when, the two of You staying under a tree by the shore of Your lake and Your handsome lotus faces kissed with perspiration from of the fatigue of Your pastimes, will I fan You both with a camara wisk?

 

Text 7

 

 

linam nikunja-kuhare bhavatim mukunde

†††† citraiva sucitavati rucirakshi naham

bhugna bhruvam na racayeti mrisha-rusham tvam

†††† agre vrajendra-tanayasya kadanuneshye

†††† linam - entered; nikunja-kuhare - in the depths of the forest; bhavatim - You; mukunde - Mukunda; citra - Citra; eva - certainly; sucitavati - indicated;rucirakshi - O beautiful-eyed one; na - not; aham - I;bhugna - with bent; bhruvam - eyebrows; na - don't;racaya - do; iti - indeed; mrisha - false; rusham - anger; tvam - You; agre - in the presence; vrajendra - Of the king of Vraja; tanayasya - of the son; kada - when?; anuneshye - will I pacify.

 

 

†††† When, as You playfully hide in a forest cave, and Citra hints that now, O beautiful-eyed one, You are trapped by Mukunda, and I say,Don't knit Your eyebrows," will I lead You, as You feign anger, into the presence of the prince of Vraja?†††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Text 8

 

 

vag-yuddha-keli-kutuke vraja-raja-sunum

†††† jitvonmadam adhika-darpa-vikasi-jalpam

phullabhir alibhir analpam udiryamana-

†††† stotram kada nu bhavatim avalokayishye

 

†††† vag - of words; yuddha - battle; keli-kutuke - in the transcendental pastime; vraja - of Vraja; raja - of the king; sunum - the son; jitva - defeating; unmadam - intoxicated; adhika - very; darpa - proud; vikasi - manifested; jalpam - joking words; phullabhih - blossoming; alibhih - by friends; analpam - great; udiryamaŽa - spoken; stotram - praises;kada - when?; nu - indeed; bhavatim - You; avalokayishye - will I see.

 

 

†††† When will I see You as, after defeating the prince of Vraja in a playful verbal duel, intoxicated with happiness and speaking many proud words, You are elaborately praised by the Your blossoming friends?

 

 

Text 9

 

 

yah ko 'pi sushŲhu vrishabhanu-kumarikayah

†††† samprarthanashŲakam idam paŲhati prapannah

sa preyasa saha sametya dhrita-pramoda

†††† tasya prasada-laharim urari-karoti

 

†††† yah - who; ko 'pi - whoever; sushŲhu - nicely; vrishabhanu-kumarikayah - of the daughter of King Vrishabhanu; samprarthanashŲakam - eight appeals; idam - this; paŲhati - reads; prapannah - surrendered; sa - She; preyasa - Her lover; saha - with; sametya - meeting; dhrita - held; pramoda - joy; tasya - of him; prasada - mercy; laharim - waves; urari-karoti - accepts.

 

 

†††† Whatever surrendered devotee reads these eight appeals to the daughter of King Vrishabhanu, She, along with Her beloved, happily splashes with waves of mercy.

 

 

 

 

Nama-yugashŲaka

Eight Names of the Divine Couple

 

 

Text 1

 

 

radha-madhavayor etad

†††† vakshye nama-yugashtakam

radha-damodarau purvam

†††† radhika-madhavau tatah

 

†††† radha-madhavayoh - of Shri Shri Radha-Madhava; etat - this; vakshye - I will speak; nama-yugashtakam - eight names; radha-damodarau - Radha-Damodara; purvam - beginning; radhika-madhavau - Radhika-Madhava; tatah - then.

 

 

†††† I shall now speak eight names of the Divine Couple. They are: 1. Radha-Damodara, 2. Radhika-Madhava,

 

Text 2

 

 

vrishabhanu-kumari ca

†††† tatha gopendra-nandanah

govindasya priya-sakhi

†††† gandharva-bandhavas tatah

 

†††† vrishabhanu-kumari - the daughter of King Vrishabhanu; ca - and; tatha - then; gopendra-nandanah - the son of the king of the gopas; govindasya - of Govinda; priya-

sakhi - the dear friend; gandharva-bandhavah - the friend of Radha; tatah - then.

 

 

†††† 3. Vrishabhanu's daughter and Nanda's son, 4. Govinda's friend and Radha's friend.

 

 

Text 3

 

 

nikunja-nagarau goshŲha-

†††† kishora-jana-shekharau

vrindavanadhipau krishna-

†††† vallabha-radhika-priyau

 

†††† nikunja - of the forest; nagarau - the hero and heroine; goshŲha - of Vraja; kishora-jana - of the youths; shekharau - the two crowns; vrindavanadhipau - the king and queen of Vrindavana; krishna - of Krishna; vallabha - the beloved; radhika - of Radhika; priyau - the beloved.

 

 

†††† 5. the hero and heroine of the forest, 6. the two crowns of of youth, 7. the king and queen of Vrindavana, and 8. KrishŽa's beloved and Radhika's beloved.

 

 

 

 

Vraja-navina-yuva-dvandvashŲaka

Eight Prayers Glorfying the Youthful Couple of Vraja

 

 

Text 1

 

 

adurvidha-vidagdhataspada-vimugdha-vesha-shriyor

†††† amanda-shikhikandhara-kanaka-nindi-vasas-tvishoh

sphurat-puraŲa-ketaki-kusuma-vibhramabhra-prabha-

†††† nibhanga-mahasor bhaje vraja-navina-yunor yugam

 

†††† adurvidha - complete; vidagdhata - of intelligence; aspada - the abode; vimugdha - charming; vesha - appearance; shriyoh - handsomeness; amanda - great; shikhikandhara - shikhikandhara; kanaka - and gold; nindi - rebuking; vasah - garments; tvishoh - splendor; sphurat - blossoming; puraŲa - golden; ketaki - ketaki flower; kusuma - flower; vibhrama - charm; abhra - cloud; prabha - splendor; nibha - like; anga - of the bodies;mahasoh - splendor; bhaje - I worship; vraja - of Vraja; navina-yunoh - the young; yugam - couple.

 

 

†††† I worship the youthful couple of Vraja, who are full of all handsomeness, charm, and intelligence, the splendor of whose garments eclipses shikhikandhara and gold, and the splendor of whose transcendental forms is like a golden ketaki flower and a monsoon cloud.

 

 

Text 2

 

 

samriddha-vidhu-madhuri-vidhurata-vidhanoddhurair

†††† navamburuha-ramyata-mada-viÚambanarambhibhih

vilimpad iva varnakavali-sahodarair dik-taŲir

†††† mukha-dyuti-bharair bhaje vraja-navina-yunor yugam

 

†††† samriddha - full; vidhu - moon; madhuri - sweetness;vidhurata - suffering; vidhana - doing; uddhuraih - pride; nava - new; amburuha - lotuses; ramyata - charm; mada - pride; viÚambana - mocking; arambhibhih - eager; vilimpat - anointed; iva - as if;varnakavali - with many fragrant ointments; sahodaraih - with brothers; dik-taŲih - the directions; mukha - of the faces; dyuti - splendor; bharaih - with abundance.

 

 

†††† I worship the youthful couple of Vraja, who anoint all directions with Their faces' splendor, which is the brother of all fragrant substances, which eclipses the sweetness of the full moon, and which mocks the lotus flowers' pride in their beauty.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Text 3

 

 

vilasa-kalahoddhati-skhalad-amanda-sindura-bhag-

†††† akharva-madanankusha-prakara-vibhramair ankitam

madoddhuram ivebhayor mithunam ullasad vallari-

†††† grihotsava-ratam bhaje vraja-navina-yunor yugam

 

†††† vilasa - pastime; kalaha - quarrel; uddhati - shaking; skhalat - fallen; amanda - great; sindura - of sindura; bhag - possessing; akharva - great; madana - of Kamadeva; ankusha - elephant-

goad; prakara - many; vibhramaih - with pastimes; ankitam - marked; mada - with pride; uddhuram - filled;iva - like; ibhayoh - ;of elephants; mithunam - a pair; ullasat - splendid; vallari - vine; griha - cottage; utsava - festival; ratam - happiness.

 

 

†††† I worship the youthful couple of Vraja, who shook off a great abundance of red sindura in Their playful quarrel, who are like two proud, splendid elephants playfully marked by Kamadeva's great goad, and who are intent on enjoying a festival of transcendental pastimes in the cottage of vines.

 

 

Text 4

 

 

ghana-pranaya-nirjhara-prasara-labdha-purter mano-

†††† hradasya parivahitam anusaradbhir asraih plutam

sphurat-tanu-ruhankurair nava-kadamba-jrimbha-shriyam

†††† vrajat tad anisham bhaje vraja-navina-yunor yugam

 

†††† ghana - intense; praŽaya - of love; nirjhara - streams; prasara - flowing; labdha - obtained; purteh - of the flood; manah - the heart; hradasya - of the lake; parivahitam - flowed;anusaradbhih - following after; asraih - with tears; plutam - flooded; sphurat - manifested; tanu-

ruha - hairs; ankuraih - with sprouts; nava - new; kadamba - kadamba flowers; jrimbha - yawning; shriyam - beauty; vrajat - going; tat - that; anisham - day and night.

 

 

†††† I worship the youthful couple of Vraja, who are flooded with tears of joy flowing from Their hearts' lakes filled by the swiftly flowing mountain streams of Their intense love, and who, the hairs of Their bodies erect with bliss, have become as splendid as blossoming kadamba flowers.

 

 

Text 5

 

 

ananga-rana-vibhrame kim api bibhrad-acaryakam

†††† mithash-calad-drig-ancala-dyuti-shalakaya kilitam

jagaty-atula-dharmabhir madhura-narmabhis tanvator

†††† mitho vijayitam bhaje vraja-navina-yunor yugam

 

†††† ananga - amorous; rana - battle; vibhrame - in the pastimes; kim api - something; bibhrat - manifesting;acaryakam - the status of a teacher; mithash - together;calat - moving; drig - eyes; ancala - from the corners; dyuti - glory; shalakaya - by the arrow; kilitam - pierced; jagaty - in the universe; atula - peerless; dharmabhih - natures; madhura - sweet;narmabhih - with joking words; tanvatoh - performing; mithah - together; vijayitam - glory.

 

 

†††† I worship the youthful couple of Vraja, who, both geeat acaryas in the pastimes of amorous battle, first wound each other with the arrows of the splendor of Their restless sidelong glances, and finally defeat each other with sweet joking words that have no equal in the entire world.

 

Text 6

 

 

adrishŲa-cara-caturi-cana-caritra-citrayitaih

†††† saha pranayibhir janair viharamanayor kanane

paraspara-mano-mrigam shravana-caruŽa carcari-

†††† cayena rajayad bhaje vraja-navina-yunor yugam

 

†††† adrishŲa - unprecedented; cara - motions; caturi-

caŽa - of expertise; caritra - pastimes; citrayitaih - wonderful; saha - with; praŽayibhih - affectionate; janaih - people; viharamanayoh - enjoying transcendental pastimes; kanane - in the forest; paraspara - together; manah - hearts; mrigam - deer; shravaŽa - ears; caruŽa - beautiful; carcari-cayena - with clapping the rhythm carcari; rajayat - pleasing.

 

 

†††† I worship the youthful couple of Vraja, who enjoy transcendental pastimes in the forest with Their affectionate friends expert at very wonderful playfulness, and who delight the deer and doe of each other's heart with rhythmic clapping very pleasing to the ear.

 

 

Text 7

 

 

maranda-bhara-mandira-prati-navaravindavali-

†††† sugandhini viharayor jala-vihara-visphurjitaih

tape sarasi vallabhe salila-vadya-vidya-vidhau

†††† vidagdha-bhujayor bhaje vraja-navina-yunor yugam

 

†††† maranda-bhara - of an abundance of nectar; mandira - the abodes; prati-nava-aravinda-avali - new lotuses; sugandhini - fragrant; viharayoh - enjoying pastimes; jala - water; vihara - pastimes; visphurjitaih - manifesting; tape - in the hot summer; sarasi - in the lake; vallabhe - favorite; salila - in water; vadya - music; vidya - science; vidhau - ways; vidagdha - expert; bhujayoh - arms.

 

 

†††† I worship the youthful couple of Vraja, who, Their arms expert at gracefully rhythmic splashing, during the hot summer enjoy water-pastimes in Their favorite lake fragrant with many new lotuses that are great palaces filled with sweet honey.

 

 

Text 8

 

 

mrisha-vijaya-kashibhih kalita-caturi-rashibhih

†††† glahasya haranam haŲhat prakaŲayadbhir uccair gira

tad-aksha-kali-dakshayoh kalita-pakshayoh sakshibhih

†††† kulaih sva-suhridam bhaje vraja-navina-yunor yugam

 

†††mrisha - falsely; vijaya - victory; kashibhih - claiming; kalita - possessing; caturi - of cleverness; rashibhih - an abundance; glahasya - of the prize; haranam - taking; haŲhat - by force; prakaŲayadbhih - proclaiming; uccaih - with loud; gira - words; tat - that; aksha - dice; kali - quarrel; dakshayoh - expert; kalita - manifested;pakshayoh - sides; sakshibhih - by witnesses; kulaih - many; sva - own; suhridam - friends.

 

 

†††† I worship the youthful couple of Vraja, who are expert at quarrelling in the dice-game, the expert friends of both sides, witnesses to the game, loudly proclaiming victory and forcibly taking the wagered prizes.

 

 

Text 9

 

 

idam valita-tushŲayah paripaŲhanti padyashŲakam

†††† dvayor guna-vikasi ye vraja-navina-yunor janah

muhur nava-navodayam pranaya-madhurim etayor

†††† avapya nivasanti te pada-saroja-yugmantike

 

†††† idam - this; valita - manifested; tushŲayah - happiness; paripaŲhanti - read; padyashŲakam - eight verses; dvayoh - of the divine couple;guna - with transcendental virtues; vikasi - blossoming;ye - they who; vraja - of Vraja; navina-yunoh - of the youthful couple; janah - a person; muhuh - at every moment; nava - newer; nava - and newer; udayam - arisal; praŽaya - of love; madhurim - sweetness; etayoh - of Them; avapya - attaining; nivasanti - reside; te - they; pada - feet; saroja - lotus; yugma - pair; antike - near.

 

 

†††† They who take pleasure in reading these eight verses, which blossom with the transcendental qualities of the youthful couple of Vraja, will attain the ever-new sweetness of pure transcendental love, and will reside near the Divine Couple's lotus feet.

 

 

Text 10

 

 

koŽenakshŽah prithu-ruci mitho harina lihyamanav

†††† ekaikena pracura-pulakenopaguÚhau bhujena

gauri-shyamau vasana-yugalam shyama-gauram vasanau

†††† radha-krishnau smara-vilasitoddama-trishŽau smarami

 

†††† koŽena - by the corners; akshŽah - of the eyes; prithu-ruci - great splendor; mithah - together; harina - captivating; lihyamanav - being tasted; ekaikena - one by one; pracura-pulakena - with bodily hairs erect with joy; upaguÚhau - embraced; bhujena - by arms; gauri - fair; shyamau - and dark; vasana - garments; yugalam - pair; shyama - dark; gauram - and fair; vasanau - manifesting; radha - Radha;krishnau - and Krishna; smara - amorous; vilasita - pastimes; uddama - intense; trishŽau - thirst;smarami - I meditate.

 

 

†††† I meditate on Shri Shri Radha-KrishŽa, who from the charming corners of Their eyes lick each other's splendid beauty, who embrace each other with arms where the hairs stand erect in ecstasy, who are fair and dark, who wear blue and golden garments, and who thirst to enjoy transcendental amorous pastimes.

 

 

 

 

KarpaŽya-panjika-stotra

A List of Requests

 

 

Text 1

 

 

tishŲhan vrindaŲavi-kunje

††††† vijnaptim vidadhaty asau

vrindaŲavishayoh pada-

†††† padmeshu kripaŽo janah

 

†††† tishŲhan - staying; vrindaŲavi - in Vrindavana;kunje - forest; vijnaptim - an appeal; vidadhaty - does; asau - he; vrindaŲavishayoh - of the king and queen of Vrindavana; pada - feet; padmeshu - at the lotus; kripaŽah - poor; janah - person.

 

 

†††† A very poor man living in Vrindavana forest presents the following appeal at the lotus feet of Vrindavana's king and queen.

 

 

Text 2

 

 

navendivara-sandoha-

†††† saundaryaskandana-prabham

caru-gorocana-garva-

†††† gaurava-grasi-gaurabham

 

†††† nava - new; indivara - of lotuses; sandoha - all;saundarya - beauty; askandana - rebuking; prabham - splendor; caru - beautiful; gorocana - of gorocana; garva - the pride; gaurava - great; grasi - devouring; gaurabham - golden splendor.

 

 

†††† O king whose luster eclipses the splendor of newly blossomed blue lotus flowers, O queen whose fair complexion devours the intense pride of yellow gorocana,

 

Text 3

 

 

shatakumbha-kadamba-shri-

†††† viÚambi-sphurad-ambaram

harata kimshukasyamshun

†††† amshukena virajitam

 

†††† shatakumbha - of gold; kadamba - of an abundance; shri - the splendor; viÚambi - rebuking; sphurat - manifested; ambaram - garments; harata - removing; kimshukasya - of the kimshuka flower; amshun - the splendor; amshukena - with garments; virajitam - decorated.

 

 

. . . O king whose splendid garments mock the beauty of golden kadamba flowers, O queen whose splendid garments eclipse the glory of red kimshuka flowers, . . .

 

 

Text 4

 

 

sarva-kaishoravad-vrinda-

†††† cuÚaruÚha-harinmanim

goshŲhashesha-kishorinam

†††† dhammillottamsa-malikam

 

†††† sarva - of all; kaishoravat - youths; vrinda - of the multitude; cuÚaruÚha - the crowning; harinmaŽim - sapphire; goshŲha - Vraja; ashesha - all; kishoriŽam - youths; dhammilla - in the braided hair; uttamsa - the ornament; malikam - jasmine flowers.

 

 

. . . O king who is the sapphire crown of all youths, O queen who is the jasmine flower crown in the decorated braids of all the girls in Vraja, . . .

 

 

Text 5

 

 

shrisha-mukhyatma-rupanam

†††† rupatishayi-vigraham

ramojjvala-vrajavadhu

†††† vraja-vismapi-saushŲhavam

 

†††† shrisha - of the Personality of Godhead; mukhyatma - the first self; rupaŽam - of the forms; rupa-atishayi - the most handsome; vigraham - form; rama - the goddess of fortune; ujjvala - splendid; vraja - of Vraja; vadhu - girls; vraja - multitudes; vismapi - filling with wonder; saushŲhavam - excellent.

 

 

. . . O king whose transcendental form is most handsome of all forms of the Personality of Godhead, O queen whose beauty fills with wonder the girls of Vraja, who are more beautiful than the goddess of fortune, . . .

 

 

Text 6

 

 

saurabhya-hrita-gandharvam

†††† gandhonmadita-madhavam

radharodhana-vamshikam

†††† mahati-mohitacyutam

 

†††† saurabhya - by the fragrance; hrita - enchanted; gandharvam - Radha; gandha - by the fragrance; unmadita - maddened; madhavam - Madhava; radha - Radha;arodhana - checking; vamshikam - the flute; mahati - by the lute; mohita - e4nchanted; acyutam - infallible Krishna.

 

 

. . . O king whose fragrance captivates Shri Radha, O queen whose fragrance maddens Lord Madhava, O king whose flute stuns Shri Radha, O queen whose vina charms infallible Krishna, . . .

 

 

Text 7

 

 

radha-dhriti-dhana-sthena-

†††† locanancala-capalam

drig-ancala-kala-bhringi-

†††† dashŲa-krishna-hrid-ambujam

 

†††† radha - of Radha; dhriti - the peacefulness; dhana - the wealth; sthena - thief; locana - of the eyes; ancala - the corners; capalam - restless; drig - of the eyes; ancala - the corners; kala - portion; bhringi - bumblebee; dashŲa - bitten; krishŽa - KrishŽa's; hrit - heart; ambujam - lotus.

 

 

. . . O king whose restless sidelong glances are the thief that steals Radha's peacefulness, O queen whose bumblebee sidelong glance bites the lotus of KrishŽa's heart, . . .

 

 

Text 8

 

 

radha-guÚha-parihasa-

†††† prauÚhi-nirvacani-kritam

vrajendra-suta-narmokti-

†††† romancita-tanu-latam

 

†††† radha - of Radha; guÚha - concealed; parihasa - smile; prauÚhi - completion; nirvacani - silent; kritam - become; vrajendra - of the king of Vraja; suta - of the son; narma - joking; ukti - words; roma - hairs; ancita - erect; tanu - body; latam - vine.

 

 

. . . O king who made no reply to Radha's mysterious jokes, O queen the hairs of whose vinelike form stood erect with joy as You heard the prince of Vraja's joking words, . . .

 

 

Text 9

 

 

divya-sad-guna-manikya-

†††† shreni-rohana-parvatam

umadi-ramani-vyuha-

†††† sprihaniya-gunotkaram

 

†††† divya - splendid; sat - transcendental; guna - virtues; maŽikya - rubies; shreŽi - multitude; rohaŽa - increasing; parvatam - mountain; uma - with Uma; adi - beginning; ramaŽi - of beautiful girls; vyuha - multitudes; sprihaŽiya - desirable; guŽa - of virtues; utkaram - multitudes.

 

 

. . . O king whose splendid transcendental virtues are an eternally growing mountain of rubies, O queen whose many transcendental virtues are desired by Parvati and all other beautiful girls, . . .

 

 

Text 10

 

 

tvam ca vrindavanadhisha

†††† tvam ca vrindavaneshvari

kakubhir vandamano 'yam

†††† mandah prarthayate janah

 

†††† tvam - You; ca - and; vrindavanadhisha - O king of Vrindavana; tvam - You; ca - and; vrindavaneshvari - O queen of Vrindavana; kakubhih - with words choked with emotion; vandamanah - bowing down; ayam - this; mandah - foolish; prarthayate - begs; janah - person.

 

 

. . . O king of Vrindavana, O queen of Vrindavana, bowing down before You, with a choked voice this foolish person appeals to You.

 

Text 11

 

 

yogyata me na kacid vam

†††† kripa-labhaya yady api

maha-kripalu-maulitvat

†††† tathapi kurutam kripam

 

†††† yogyata - suitability; me - of me; na - not; kacit - something; vam - of You both; kripa - mercy; labhaya - for attaining; yady api - although; maha - very; kripalu - merciful; maulitvat - because of being the crowns; tathapi - nevertheless; kurutam - please do; kripam - mercy.

 

 

†††† Although I am not worthy to receive Your mercy, please be merciful to me, for You are the crowns of all who are merciful.

 

 

Text 12

 

 

ayogye 'py aparadhe 'pi

†††† drishyante kripayakulah

maha-kripalavo hanta

†††† loke lokesha-vanditau

 

†††† ayogye - unworthy; apy - even; aparadhe - offender;api - even; drishyante - are seen; kripaya - with mercy;akulah - they who aer filled; maha-kripalavah - very merciful; hanta - indeed; loke - in the world; lokesha - for the demigods; vanditau - the object of worship.

 

 

†††† O king and queen worshiped by the masters of all the worlds, they who are very merciful are filled with mercy even for the unworthy and even for the offenders.

 

 

Text 13

 

 

bhakter vam karuna-hetor

†††† leshabhaso nasti me

maha-lileshvarataya

†††† tad apy atra prasidatam

 

†††† bhakteh - of devotional service; vam - You both; karuna - of mercy; hetoh - the cause; lesha - of a fragment; abhasah - a shadow; na - not; asti - is; me - of me; maha - great; lila - of pastimes; ishvarataya - because of being the masters; tad apy - still; atra - here; prasidatam - please be kind.

 

 

†††† Although I have not the dimmest shadow of pure devotion, which is the only way to attain You, still, because You are the masters of playful transcendental pastimes, please be merciful to me.

 

Text 14

 

 

jane dushŲe 'py asakte 'pi

†††† prasidanto vilokitah

maha-lila maheshash ca

†††† ha nathau bahavo bhuvi

 

†††† jane - person; dushŲe - wicked; apy - even; asakte - indifferent; api - even; prasidantah - are kind; vilokitah - seen; maha-lila - great pastimes;maheshash - powerful controllers; ca - and; ha - O; nathau - Lords; bahavah - many; bhuvi - in this world.

 

 

†††† O my king and queen, in this world many powerful controllers and many playful persons are seen to be merciful to the impious and indifferent.

 

 

Texts 15 and 16

 

 

adhamo 'py uttamam matva

†††† svam ajno 'pi manishiŽam

shishŲam dushŲo 'py ayam jantur

†††mantum vyadhita yady api

 

tathapy asmin kadacid vam

†††† adhishau nama-jalpini

avadya-vrinda-nistari-

†††† namabhaso prasidatam

 

†††† adhamah - the fallen; apy - even; uttamam - the highest; matva - considering; svam - own; ajnah - order;api - even; manishiŽam - of the great philosophers and sages; shishŲam - desired; dushŲah - wicked; apy - even; ayam - this; jantuh - creature; mantum - to think; vyadhita - distressed; yady api - although; tathapy - still; asmin - in this; kadacit - sometimes;vam - You; adhishau - O Lords; nama - name; jalpini - chanting; avadya - sins; vrinda - of all; nistari - deliverer; nama - of the holy name; abhasah - the shadow; prasidatam - please be kind.

 

 

†††† Although I am the lowestand You the highest, although I am fool and You the greatest philosopher, although I am wicked and You the most saintly, and although I commit offenses when I think of You, still, O king and queen the shadow of whose holy name delivers one from a host of sins, please be kind to this person who sometimes chants Your holy name.

 

 

Text 17

 

 

yad akshamyam nu yuvayoh

†††† sakrid bhakti-lavad api

tadagah kvapi nasty eva

†††† kritvasham prarthaye tatah

 

†††† yat - that which; akshamyam - is unforgivable; nu - indeed; yuvayoh - of You both; sakrit - once; bhakti - of devotional service; lavat - from a tiny particle; api - even; tat - of him; agah - sin;kvapi - somewhere; na - not; asty - is; eva - indeed; kritva - done; asham - hope; prarthaye - I beg; tatah - then.

 

 

†††† The most unpardonable sin is made nonexistent by a small particle of devotion to You. This makes me hopeful. For this reason I now appeal to You.

 

 

Text 18

 

 

hanta klibo 'pi jivo 'yam

††† nitah kashŲena dhrishŲatam

muhuh prarthayate nathau

†††† prasado ko 'py udancatu

 

†††† hanta - indeed; klibah - a eunuch; api - although;jivah - living entity; ayam - this; nitah - brought;kashŲena - by pain; dhrishŲatam - to boldness; muhuh - at every moment; prarthayate - prays; nathau - O Lords;prasadah - mercy; ko 'py - something; udancatu - may arise.

 

 

†††† Although this living entity is cowardly eunuch, intense pain has now made him bold. O king and queen, again and again he appeals to You. Please be kind to him.†††

 

Text 19

 

 

esha papi rudann uccair

†††† adaya radanais trinam

ha nathau nathati praŽi

†††† sidaty atra prasidatam

 

†††† esha - this; papi - sinful person; rudann - crying;uccaih - loudly; adaya - taking; radanaih - with his teeth; triŽam - a straw; ha - O; nathau - Lords;nathati - begs; praŽi - living entity; sidaty - stays; atra - here; prasidatam - please be merciful.

 

 

†††† Loudly crying and taking a straw between his teeth, this sinful soul begs:O king and queen, please be kind!"

 

 

Text 20

 

 

ha-ha-ravam asau kurvan

†††† durbhago bhikshate janah

etam me shrinutam kakum

†††† kakum shrinutam ishvarau

 

†††† ha-ha-ravam - sounds ofalas! alas!"; asau - he; kurvan - doing; durbhagah - unfortunate; bhikshate - begs; janah - person; etam - this; me - of me; shriŽutam - please hear; kakum - plaintive words;kakum - plaintive words; shriŽutam - please hear; ishvarau - O Lords.

 

 

†††† Calling out,†† Alas! Alas!" this unfortunate person begs:Please hear my appeal! O king and queen, please hear my appeal!"

 

 

Text 21

 

 

yace phut-kritya phut-kritya

†††† ha ha kakubhir akulah

prasidatam ayogye 'pi

†††† jane 'smin karunarnavau

 

†††† yace - I beg; phut-kritya - crying aloud; phut-

kritya - crying aloud; ha - Oh!; ha - Oh!; kakubhih - with words choked with emotion; akulah - filled;prasidatam - please be merciful; ayogye - unworthy; api - although; jane - person; asmin - for this; karuna - of mercy; arnavau - O oceans.

 

 

†††† Filled with anguish and again and again calling out,Alas! Alas!" I beg:O oceans of mercy, please be kind to this unworthy person!"

 

 

Text 22

 

 

kroshaty arta-svarair asye

††† nyasyangushŲham asau janah

kurutam kurutam nathau

†††† karuna-kanikam api

 

†††† kroshaty - cries; arta - of pain; svaraih - with sounds; asye - in the face; nyasya - placing; angushŲham - fingers; asau - this; janah - person; kurutam - please do; kurutam - please do; nathau - O Lords; karuŽa - of mercy; kaŽikam - a tiny drop; api - even.

 

 

†††† Placing his face in his hands, this person cries in anguish:O king and queen, please, please give a small drop of Your mercy!"

 

 

Text 23

 

 

vaceha dinaya yace

†††† sakrandam ati-manda-dhih

kiratam karuna-svantau

†††† karunormi-cchaŲam api

 

†††† vaca - with words; iha - here; dinaya - pathetic;yace - I beg; sakrandam - with crying; ati - very; manda - slow; dhih - intelligence; kiratam - please splash; karuŽa - of mercy; svantau - at heart; karuŽa - of mercy; urmi - of waves; cchaŲam - multitude;api - even.

 

 

Crying, I, who am a great fool, beg in apiteous voice:O merciful king and queen, please splash me with Your waves of mercy!"

 

 

Text 24

 

 

madhurah santi yavanto

†††† bhavah sarvatra cetasah

tebhyo 'pi madhuram prema

†††† prasadi-kurutam nijam

 

†††† madhurah - sweet; santi - are; yavantah - as; bhavah - natures; sarvatra - everywhere; cetasah - hearts; tebhyo;to them; api - even;madhuram - sweet; prema -love; prasadi-kurutam - become merciful; nijam - own.

 

 

†††† To they whose hearts are filled with sweet, ecstatic devotion You mercifully give sweet, pure love.

 

 

Text 25

 

 

sevam evadya vam devav

†††† ihe kincana naparam

prasadabhimukhau hanta

†††† bhavantau bhavatam mayi

 

†††† sevam - service; eva - indeed; adya - now; vam - of You; devav - O Lords; ihe - I desire; kincana - something; na - not; aparam - another; prasada-abhimukhau - merciful; hanta - indeed; bhavantau - You both; bhavatam - may become; mayi - to me.

 

 

†††† O king and queen, I wish only to serve You. I do not wish anything else. Please become kind to me.

 

 

Text 26

 

 

nathitam param evedam

†††† anatha-jana-vatsalau

svam sakshad dasyam evasmin

†††† prasadi-kurutam jane

 

†††† nathitam - begged; param - greatly; eva - indeed;idam - this; anatha-jana - to the shelterless; vatsalau - kind; svam - Yourselves; sakshat - direct; dasyam - service; eva - indeed; asmin - to this; prasadi-kurutam - please be kind; jane - person.

 

 

†††† O king and queen who are kind to the shelterless, please be kind to this person and grant the direct service he begs.

 

 

Text 27

 

 

anjalim murdhni vinyasya

†††† dino 'yam bhikshate janah

asya siddhir abhishŲasya

†††† sakrid apy upapadyatam

 

†††† anjalim - folded hands; murdhni - on the head;vinyasya - placing; dinah - poor; ayam - this; bhikshate - begs; janah - person; asya - of him; siddhih - fulfillment; abhishŲasya - of the desire; sakrit - once; apy - even; upapadyatam - may be granted.

 

 

†††† Folded palms placed on his head, this poor person begs:May my desire now be fulfilled."

 

Text 28

 

 

amalo vam parimalah

†††† kada parimilan vane

anarghena pramodena

†††† ghranam me ghurnayaishyati

 

†††† amalah - splendid; vam - of You; parimalah - fragrance; kada - when; parimilan - meeting;vane - in the forest; anargheŽa - priceless; pramodena - with happiness; ghraŽam - nose; me - of me;ghurŽayaishyati - will overwhelm.

 

 

†††† When, coming through the forest, will Your splendid fragrance overwhelm my nose with immeasurable happiness?

 

 

Text 29

 

 

ranjayishyati karŽau me

†††† hamsa-gunjita-ganjanam

manjulam kim nu yuvayor

†††† manjira-kala-sinjitam

 

†††† ranjayishyati - will delight; karŽau - the ears;me - of me; hamsa - of swans; gunjita - warbling;ganjanam - shame; manjulam - charming; kim - whether?; nu - indeed; yuvayoh - of You both; manjira - of anklets; kala - musical; sinjitam - tinkling.

 

 

†††† When will the musical tinkling of Your anklets, which shames the swans' warbling, delight my ears?

 

 

Text 30

 

 

saubhagyanka-rathangadi-

†††† lakshitani padani vam

kada vrindavane pashyann

†††† unmadishyaty ayam janah

 

†††† saubhagya - of auspiciousness; anka - the marks; rathanga - the wheel; adi- - beginning with; lakshitani - characterized; padani - the footprints; vam - of You; kada - when?; vrindavane - in Vrindavana; pashyann - seeing; unmadishyaty - will become mad; ayam - this; janah - person.

 

 

†††† When, seeing in Vrindavana forest Your footprints bearing a chariot wheel and other auspicious signs, will this person become mad with joy?

 

 

Text 31

 

 

sarva-saundarya-maryada-

†††† nirajya-pada-nirajau

kim apurvani parvani

†††† ha mamakshnor vidhasyathah

 

†††† sarva - of all; saundarya - handsomeness; maryada - the topmost limit; nirajya - worshipable; pada - feet; nirajau - lotuses; kim - whether?; apurvaŽi - unprecedented; parvaŽi - festivals; ha - Oh!;mama - of me; akshŽoh - of the eyes; vidhasyathah - will place.

 

 

†††† O king and queen whose lotus feet are the worshipable ultimate limit of all beauty, will You place these unprecedented joyful festivals before my eyes?

 

Text 32

 

 

su-cirasha-phalabhoga-

†††† padambhoja-vilokanau

yuvam sakshaj janasyasya

†††† bhavetam iha kim bhave

 

†††† su-cira - for a long time; asha - hope; phala - the result; abhoga - the enjoyment; padambhoja - lotus feet; vilokanau - seeing; yuvam - You; sakshaj - directly; janasya - person; asya - this; bhavetam - may be; iha - in this world; kim - whether?;bhave - in the birth.

 

 

†††† O Lords the sight of whose lotus feet I have for a long time yearned to see, will this person be able to directly see You in this birth?

 

 

Text 33

 

 

kada vrindaŲavi-kunja-

†† ††kandare sundarodayau

khelantau vam vilokishye

†††† suratau nati-duratah

 

†††† kada - when?; vrindaŲavi - of Vrindavana; kunja - in the forestgroves; kandare - in cave; sundara - of handsomeness; udayau - the arisal; khelantau - enjoying pastimes; vam - You both; vilokishye - will I see; suratau in amorous pastimes; na - not; ati - very; duratah - far.

 

 

†††† O splendid king and queen, when will I see You enjoying amorous pastimes nearby in the groves and caves of Vrindavana forest?

 

 

Text 34

 

 

gurvayattataya kvapi

†††† durlabhanyonya-vikshanau

mithah sandesha-shidhubhyam

†††† nandayishyami vam kada

 

†††† gurv - of superiors; ayattataya - out of fear; kvapi - someplace; durlabha - difficult to attain; anyonya - of each other; vikshanau - the sight; mithah - of each other; sandesha - of the letters; shidhubhyam - with the nectars; nandayishyami - will I delight; vam - You both; kada - when?

 

 

†††† O king and queen who, out of fear of Your superiors, rarely see each other, when will I delight You with the nectar of each other's letters?

 

Text 35

 

 

gaveshayantav anyonyam

†††† kada vrindavanantare

sangamayya yuvam lapsye

†††† harinam paritoshikam

 

†††† gaveshayantav - searching; anyonyam - for each other; kada - when; vrindavanantare - in Vrindavana forest; sangamayya - bringing together; yuvam - ou both; lapsye - I will attain; harinam - an excellent; paritoshikam - reward.

 

 

†††† When, as You search for each other in Vrindavana forest, will I bring You together, and receive from You an excellent gift as a reward?

 

 

Text 36

 

 

pani-krita-mitho-hara-

†††† lunca-navya-grahas tayoh

kalim dyute vilokishye

†††† kada vam jita-kashinoh

 

†††† paŽi-kritamithah - placed in the hand; hara - necklace;lunca - taking; navya - new; grahah - holding; tayoh - of the two; kalim - quarrel;dyute - in the dice-game; vilokishye - I will see; kada - when?; vam - You both; jita-ashinoh - claiming to be the winner.

 

 

†††† When will I, holding the fresh garland intended as the victor's prize, see Your dispute, as You both claim victory in the gambling match?

 

 

Text 37

 

 

kunje kusuma-shayyayam

†††† kada vam arpitangayoh

pada-samvahanam hanta

†††† jano 'yam racayishyati

 

†††† kunje - in the forest; kusumashayyayam - of flowers; kada - on a bed; vam - You both; arpita - placed; angayoh - limbs; pada - of the feet; samvahanam - massage; hanta - indeed; janah - person; ayam - this; racayishyati - will do.

 

 

†††† When, as You lay on the bed of flowers, will this person massage Your feet?

 

 

Text 38

 

 

kandarpa-kalahoddhaŲŲa-

†††† truŲitanam lata-grihe

kada gumphaya haranam

†††† bhavantau mam niyokshyatah

 

†††† kandarpa - amorous; kalaha - battle; uddhaŲŲa - by the movement; truŲitanam - broken; lata - of vines; grihe - in the cottage; kada - when; gumphaya - for stringing; haraŽam - of necklaces; bhavantau - You both; mam - me; niyokshyatah - will engage.

 

 

†††† When will You order me to repair the necklaces broken during Your amorous battle in the cottage of vines?†††††

 

Text 39

 

 

keli-kallola-visrastan

†††† hanta vrindavaneshvarau

karhi barhi-patatrair vam

†††† maŽÚayishyami kuntalan

 

†††† keli - of pastimes; kallola - in the waves; visrastan - broken; hanta - indeed; vrindavaneshvarau - O king and queen of Vrindavana; karhi - when?; barhi - peacock; patatraih - with feathers; vam - You both; maŽÚayishyami - will I decorate; kuntalan - the hair.

 

 

†††† O king and queen of Vrindavana, when will I decorate Your hair with peacock feathers, the previous decorations having been washed away by the waves of Your pastimes?

 

 

Text 40

 

 

kandarpa-keli-panÚitya-

†††† khanÚitakalpayor aham

kada vam alika-dvandvam

†††† karishye tilakojjvalam

 

†††† kandarpa - amorous; keli - pastimes; paŽÚitya - expertise; khaŽÚita - broken; akalpayoh - decorations; aham - I; kada - when?; vam - You; alika - of foreheads; dvandvam - the pair; karishye - will I make; tilaka - with tilaka; ujjvalam - splendid.

 

 

†††† When will I apply splendid tilaka markings to Your foreheads, the previous decorations broken by Your great skill in amorous pastimes?

 

 

Text 41

 

 

devoras te vana-sragbhir

†††† drishau te devi kajjalah

ayam janah kada kunja-

†††† maŽÚape maŽÚayishyati

 

†††† deva - O Lord; urah - the chest; te - of You; vana-sragbhih - with garlands of forest flowers; drishau - the eyes; te - of You; devi - O queen; kajjalah - black kajjala; ayam - this; janah - person; kada - when?; kunja - in the forest; maŽÚape - temple; manÚayishyati - will decorate.

 

 

†††† O king, when will I decorate Your chest with forest flower garlands? O queen, when will I decorate Your eyes with black kajjala? When will this person decorate You in the garden temple?

 

 

Text 42

 

 

jambunadabha-tambuli-

†††† parnany avadalayya vam

vadanambujayor esha

†††† nidhasyati janah kada

 

†††† jambunada - of gold; abha - splendor; tambuli - betel; parŽany - leaves; avadalayya - breaking; vam - You both; vadanambujayoh - lotus faces; esha - this; nidhasyati - will place; janah - person; kada - when?

 

 

†††† When will this person break golden betel leaves and place them in Your mouths?

 

 

Text 43

 

 

kvasau dushkrita-karmaham

†††† kva vam abhyarthanedrishi

kim va vam va na yuvayor

†††† unmadyati madhuri

 

†††† kv - where?; asau - this; dushkrita - wicked; karma - deeds; aham - I; kva - where?; vam - You; abhyarthana - request; idrishi - like this; kim va - furthermore; vam - You both; va - or; na - not;yuvayoh - of You; unmadyati - maddens; madhuri - sweetness.

 

 

†††† What am I? I am a sinful man. How can I make such a request? Who will not become maddened by Your transcendental sweetness?

 

 

Text 44

 

 

yaya vrindavane jantur

†††† anarho 'py esha vasyate

tayaiva kripaya nathau

†††† siddhim kurutam ipsitam

 

†††† yaya - by which; vrindavane - in Vrindavana; jantuh - creature; anarhah - unworthy; apy - even; esha - this; vasyate - may live; taya - by that; eva - indeed; kripaya - mercy; nathau - O Lords; siddhim - fulfillment; kurutam - please do; ipsitam - desire.

 

 

†††† O king and queen, by the same mercy that allows this unworthy person to reside in Vrindavana, please fulfill his desire.

 

 

Text 45

 

 

karpanya-panjikam etam

†††† sada vrindaŲavi-naŲau

giraiva jalpato 'py asya

†††† jantoh sidhyatu vanchitam

 

†††† karpanya-panjikam - Karpanya-panjikam; etam - this; sada - regularly; vrindaŲavi - of Vrindavana forest; naŲau - O the two dancers; gira - aloud; eva - certainly; jalpatah - speaking; apy - even; asya - of him; jantoh - of a person; sidhyatu - may fulfill; vanchitam - desire.

 

 

†††† O king and queen who dance in Vrindavana forest, may the the desires of a person who repeatedly recites this KarpaŽya-panjika becomefulfilled.

 

 

 

 

 

Utkalika-vallari

A Vine of Hopes

 

 

Text 1

 

 

prapadya vrindavana-madhyam ekah

†††† kroshann asav utkalikakulatma

udghaŲayami jvalatah kaŲhoram

†††† bashpasya mudram hridi mudritasya

††††††††† prapadya - having attained; vrindavana-madhyam - the midst of Vrindavana forest; ekah - one; kroshann - crying; asav - he; utkalika - by longings; akulatma - distressed at heart; udghaŲayami - I shall reveal; jvalatah - burning; kaŲhoram - the hard; bashpasya - of tears; mudram - mark; hridi - in the heart; mudritasya - marked.

 

 

†††† Overcome with yearnings, and crying in the middle of Vrindavana forest, I shall now reveal the deep mark burning tears have made in my heart.

 

Text 2

 

 

aye vrindaranya tvaritam iha te sevana-parah

†††† param apuh ke va na kila paramananda-padavim

ato nicair yace svayam adhipayor ikshaŽa-vidher

†††† varenyam me cetasy upadisha disham ha kuru kripam

 

†††† aye - O; vrindaranya - Vrindavana forest; tvaritam - quickly; iha - here; te - they; sevana-

parah - devoted to service; param - great; apuh - attain; ke - who?; va - or; na - not; kila - indeed; parama - transcendental; ananda - of bliss; padavim - the path; atah - then; nicaih - with humility; yace - I beg; svayam - own; adhipayoh - of the two monarchs; ikshaŽa-vidheh - of the sight; vareŽyam - best; me - of me; cetasy - in the heart; upadisha - please show; disham - the direction; ha - Oh!;kuru - please do; kripam - mercy.

 

 

††† O Vrindavana forest, who among your devoted servants has not already attained the path of supreme transcendental bliss? I humbly beg you: please reveal in my heart the best way to attain my king and queen. Please be kind to me.

 

 

Text 3

 

 

tavaranye devi dhruvam iha murarir viharate

†††† sada preyasyeti shrutir api virauti smritir api

iti jnatva vrinde caranam abhivande tava kripam

†††† kurushva kshipram me phalatu nitaram tarsha-viŲapi

 

†††† tava - of you; araŽye - in the forest; devi - O queen; dhruvam - certainly; iha - here; murarih - Lord Murari; viharate - enjoys pastimes; sada - eternally; preyasya - with His beloved; iti - thus; shrutih - The Vedas; api - also; virauti - declare; smritih - the Smriti; api - also; iti - thus; jnatva - understanding; vrinde - O Vrinda; caraŽam - to the feet; abhivande - I bow down;tava - of you; kripam - mercy; kurushva - please do; kshipram - quickly; me - to me; phalatu - may bear fruit;nitaram - completely; tarsha - of thirst; viŲapi - the tree.

 

 

†††† O Queen Vrinda, both shruti and smriti proclaim that Lord Murari eternally enjoys pastimes with His beloved in Your forest. Knowing this, I bow down before your feet. Please be merciful to me. Please make the tree of my desires quickly bear fruit.

 

 

Text 4

 

 

hridi cira-vasad-asha-manÚalalamba-padau

†††† gunavati tava nathau nathitum jantur eshah

sapadi bhavad-anujnam yacate devi vrinde

†††† ayi kira karunardram drishŲim atra prasida

 

†††† hridi - in the heart; cira - for a long time; vasat - from residence; asha - the hope; maŽÚala - multitude; alamba - support; padau - feet; guŽavati - full of transcendental qualities; tava - of you;nathau - O Lords; nathitum - to request; jantuh - person; eshah - this; sapadi - at once; bhavat - of you; anujnam - for permission; yacate - appeals; devi - O queen; vrinde - Vrinda; ayi - O; kira - please sprinkle; karuŽah - with mercy;adram - wet; drishŲim - glance; atra - here; prasida - please be kind.

 

 

†††† O virtuous Queen Vrinda, this person begs your permission to present his appeal before your king and queen, whose feet he has long yearned in his heart to attain. Please cast your merciful glance on me. Please be kind.††

 

Text 5

 

 

dadhatam vapur amshu-kandalim

†††† dalad-indivara-vrinda-bandhuram

krita-kancana-kanti-vancanaih

†††† sphuritam caru-marici-sancayaih

 

†††† dadhatam - manifesting; vapuh - a form; amshu - of luster; kandalim - all; dalat - blossoming; indivara - of blue lotus flowers; vrinda - the multitude; bandhuram - handsome; krita - done; kancana - of gold; kanti - the splendor; vancanaih - removing;sphuritam - manifested; caru - handsome; marici - splendor; sancayaih - with an abundance.

 

 

†††† O king whose transcendental form is more splendid than the blossoming blue lotus flowers, O queen whose splendid beauty has stolen the glory of gold, . . .

 

 

Text 6

 

 

nicitam ghana-cancala-tater

†††† anukulena dukula-rocisha

mriganabhi-rucah sanabhina

†††† mahitam mohana-paŲŲa-vasana

 

†††† nicitam - adorned; ghana - of clouds; cancala - of lightningflashes; tater - of a host; anukulena - with the glory; dukula - of the garments; rocisha - with the splendor; mriganabhi - of musk; rucah - the splendor; sanabhina - compared; mahitam - glorified;mohana - charming; paŲŲa - exquisite; vasana - garments.

 

 

. . . O king dressed in silk garments as splendid as lightning, O queen dressed in beautiful garments as splendid as musk, . . .

 

 

Text 7

 

 

madhurim prakaŲayantam ujjvalam

†††† shri-pater api varishŲha-saushŲhavam

indira-madhura-goshŲha-sundari-

†††† vrinda-vismaya-kara-prabhonnatam

 

†††† madhurim - sweetness; prakaŲayantam - manifesting; ujjvalam - splendor; shri - of the goddess of fortune; pateh - of the husband; api - even; varishŲha-

saushŲhavam - greater; indira - of the goddess of fortune; madhura - sweet; goshŲha - of Vraja; sundari - the beautiful girls; vrinda - multitudes; vismaya - wonder; kara - doing; prabha - splendor; unnatam - great.

 

 

. . . O king whose splendid sweetness surpasses Lord Narayana, O queen who fills both the goddess of fortune and the sweet, beautiful girls pf Vraja with wonder, . . .

 

Text 8

 

 

itara-jana-su-durghaŲodayasya

†††† sthira-guna-ratna-cayasya rohaŽadrim

akhila-guŽavati-kadamba-cetah-

†††† praacura-camatkriti-kari-sad-guŽaÚhyam

 

†††† itara - other; jana - persons; su - very; durghaŲa - difficult to attain; udayasya - of the appearance; sthira - eternal; guŽa - of good qualities; ratna - of jewels; cayasya - of the multitude; rohaŽa - expanding; adrim - great mountain; akhila - all; guŽavati - virtuous girls; kadamba - multitude; cetah - hearts; praacura - great;camatkriti - wonder; kari - doing; sat - eternal; guŽa - with virtues; aÚhyam - enriched.

 

 

. . . O king who is an expanding mountain of the jewels of eternal virtues unattainable by outsiders, O queen who possesses a treasure of transcendental virtues that stun with wonder the hearts of all virtuous girls, . . .

 

 

Text 9

 

 

nistula-vraja-kishora-manÚali-

†††† mauli-manÚana-harinmanishvaram

vishva-visphurita-gokulollasan-

†††† navya-yauvata-vatamsa-malikam

 

†††† nistula - unequalled; vraja - of Vraja; kishora - of youths; manÚali - in the circle; mauli - crown; maŽÚana - ornament; harinmaŽi - sapphire; ishvaram - king; vishva - in the world; visphurita - manifested; gokula - in Gokula; ullasan - manifested; navya-yauvata - of fresh youths; vatamsa - crown; malikam - jasmine.

 

 

. . . O king who is the regal sapphire crown of the peerless youths of Vraja, O queen who is the jasmine crown of the splendid girls of Gokula in this world, . . .

 

 

Text 10

 

 

svanta-sindhu-makari-krita-radham

†††† hrin-nishakara-kurangita-krishnam

preyasi-parimalonmada-cittam

†††† preshŲha-saurabha-hritendriya-vargam

 

†††† svanta - of the heart; sindhu - in the ocean; makari - a makara; fish; krita - become; radham - Shri Radha; hrin - of the heart; nishakara - the moon; kurangita - become the deer; krishnam - Krishna; preyasi - beloved; parimala - by the fragrance; unmada - maddened; cittam - the heart; preshŲha - of the beloved; saurabha - the sweet fragrance; hrita - stolen; indriya - of the senses; vargam - the group.

 

 

. . . O king whose heart is an ocean where the makara fish of Shri Radha swims, O queen whose heart is a moon that contains the deer of Lord KrishŽa, O king whose mind is maddened by the fragrance of Your beloved, O queen whose senses are captured by the fragrance of Your beloved, . . .

 

 

Text 11

 

 

prema-murti-vara-karttika-devi-

†††† kirti-gana-mukhari-krita-vamsham

vishva-nandana-mukunda-samajna-

†††† vrinda-kirtana-rasajna-rasa-jvam

 

†††† prema-murti - the form of love; vara - excellent; karttika - Karttika; devi - Queen; kirti - of glories;gana - the host; mukhari - talkative; krita - become;vamsham - flute; vishva - universe; nandana - happiness; mukunda - Mukunda; samajna - name;vrinda - multitude; kirtana - glorification; rasajna - tongue; rasa - nectar; jvam - knowing.

 

 

. . . O king whose flute is very eager to sing the glories of Shri Radha, the deity of pure love, O queen whose tongue tastes the sweetness of chanting the glories of Lord Mukunda, the joy of the world, . . .

 

 

Text 12

 

 

nayana-kamala-madhuri-niruddha-

†††† vraja-nava-yauvata-mauli-hrin-maralam

vraja-pati-suta-citta-mina-raja-

†††† grahana-paŲishŲha-vilocananta-jalam

 

†††† nayana - lotus; kamala - eyes; madhuri - sweetness;niruddha - full; vraja - of Vraja; nava - fresh; yauvata - youths; mauli - crown; hrin - heart; maralam - swan; vraja - of Vraja; pati - of the king; suta - of the son; citta - of the heart; mina - of fish;raja - the king; grahana - catching; paŲishŲha - expert; vilocana - of the eyes; anta - of the corners; jalam - the net.

 

 

. . . O king the sweetness of whose lotus eyes traps the swan of the heart of She who is the crown of Vraja's girls, O queen the net of whose sidelong glance expertly catches the regal fish of the prince of Vraja's heart, . . .

 

 

Text 13

 

 

gopendra-mitra-tanaya-dhruva-dhairya-sindhu-

†††† pana-kriya-kalasha-sambhava-veŽu-nadam

vidya-mahishŲha-mahati-mahaniya-gana-

†††† sammohitakhila-vimohana-hrit-kurangam

 

††† gopendra - of the king of the gopas; mitra - of the friend; tanaya - the daughter; dhruva - eternal; dhairya - peacefulness; sindhu - ocean; pana - drinking;kriya - activity; kalasha - a cup; sambhava - origin;veŽu - flute; nadam - sound; vidya - knowledge; mahishŲha - greatest; mahati - lute; mahaniya - glorious;gana - songs; sammohita - enchanted; akhila - all; vimohana - enchanting; hrit - of the heart; kurangam - the deer.

 

 

. . . O king whose flute music is a cup for drinking the ocean of the eternal patience of the daughter of the gopa king's friend, O queen whose very graceful songs enchant the deer of the heart of He who enchants the entire world, . . .

 

 

Text 14

 

 

kvapy anushangi-katayodita-radhikakhya-

†††† vismaritakhila-vilasa-kalakalapam

krishneti varna-yugala-shravananubandha-

†††† pradurbhavaj-jaÚima-Úambara-samvritangim

 

†††† kvapy - wherever; anushangi-kataya - casually; udita - risen; radhika - of Radhika; akhya - the name;vismarita - forgotten; akhila - all; vilasa - pastimes; kala - arts; kalapam - many; krishna - Krishna; iti - thus; varŽa - syllables; yugala - two; shravaŽa-anubandha - by hearing; pradurbhavaj - becomes manifested; jaÚima - of being stunned; Úambara - abundance; samvrita - filled; angim - body.

 

 

. . . O king who, when You hear the nameRadhika, forgets all playful arts, O queen who, when You hear the two syllablesKrishŽa", becomes stunned and motionless, . . .

 

 

Text 15

 

 

tvam ca ballava-purandaratmaja

†††† tvam ca gokula-varenya-nandini

esha murdhni racitavjalir naman

†††† bhikshate kim api durbhago janah

 

†††† tvam - You; ca - and; ballava - of the gopas; purandara - of the king; atmaja - the son; tvam - You;ca - and; gokula - of Gokula; varenya - the best; nandini - girl; esha - he; murdhni - on the head; racita - placed; avjalih - folded palms; naman - bowing down; bhikshate - begs; kim api - something; durbhagah - unfortunate; janah - person.

 

 

. . . O son of the king of the gopas, O daughter of the best man in Gokula, bowing down and placing folded hands above his head, this unfortunate person begs You for a certain gift.

 

 

Text 16

 

 

hanta sandra-karuna-sudha-jhari-

†††† purna-manasa-hradau prasidatam

durjane 'tra dishatam rater nija-

†††† prekshana-pratibhuvash chaŲam api

 

†††† hanta - indeed; sandra - great; karuŽa - mercy; sudha - nectar; jhari - swiftly flowing stream; purŽa - filled; manasa - of the hearts; hradau - the lakes; prasidatam - please be kind; durjane - to this wicked person; atra - here; dishatam - please show; rateh - of love; nija - Your own; prekshaŽa - glances; pratibhuvash - guarantee; chaŲam - splendor; api - also.

 

 

†††† O king and queen the lakes of whose hearts are filled by the swiftly flowing nectar mountain streams of Your great mercy, please be kind to this wicked person. Please show him luster of the transcendental happiness that is the guarantee of being able to see You in the future.

 

Text 17

 

 

shyamayor nava-vayah-sushamabhyam

†††† gaurayor amala-kanti-yashobhyam

kapi vam akhila-valgu-vamsatau

†††† madhuri hridi sada sphuratan me

 

†††† shyamayoh - of the two dark ones; nava-vayah - youth; sushamabhyam - handsome; gaurayoh - of the two fair ones; amala - spotless; kanti - splendor; yashobhyam - fame; kapi - something; vam - You both; akhila - all; valgu - charming; vamsatau - crowns; madhuri - sweetness; hridi - in the heart; sada - eternally; - sphuratan - manifesting; me - of me.

 

 

†††† O king dark with a splendid complexion, O queen dark with youthful beauty, O king golden with transcendental fame, O queen golden with a splendidly beautiful complexion, O king and queen who are the handsome crowns of everyone, please eternally display Your sweetness in my heart.

 

 

Text 18

 

 

sarva-ballava-varenya-kumarau

†††† prarthaye bata yuvam pranipatya

lilaya vitaratam nija-dasyam

†††† lilaya vitaratam nija-dasyam

 

†††† sarva - of all; ballava - gopas; vareŽya - best; kumarau - youths; prarthaye - I request; bata - indeed;yuvam - You both; praŽipatya - bowing down; lilaya - easily; vitaratam - please give; nija - own; dasyam - service.

 

 

†††† O son and daughter of the best of the gopas, I bow down before You and beg: Please give me service to You! Please give me service to You!

 

 

Text 19

 

 

pranipatya bhavantam arthaye

†††† pashupalendra-kumara kakubhih

vraja-yauvata-mauli-malika-

†††† karuna-patram imam janam kuru

 

†††† pranipatya - bowing down; bhavantam - You; arthaye - I beg; pashupalendra - of the king of the gopas; kumara - O son; kakubhih - with words choked with emotion; vraja - of Vraja; yauvata - of the girls; mauli - crown;malika - jasmine; karuŽa - of mercy; patram - the object; imam - this; janam - person; kuru - please make.

 

 

†††† O prince of the gopas, I fall down before You and beg in a choked voice: Please make me an object of mercy for She who is the jasmine crown of the girls of Vraja!

 

 

Text 20

 

 

bhavatim abhivadya caŲubhir

†††† varam urjeshvari varyam arthaye

bhavadiyataya kripam yatha

†††† mayi kuryad adhikam bakantah

 

bhavatim - to You;abhivadya - offering obeisances; caŲubhir - with sweet words; varam - a benediction; urjeshvari - O Queen of Karttika; varyam - excellent; arthaye - I request; bhavadiyataya - as the state of being in relation to You; kripam - mercy; yatha - as; mayi - to me; kuryat - may do; adhikam - more; bakantah - Lord Krishna, the killer of Baka.

 

 

†††† O Queen of Karttika, I fall down before You and beg with sweet words: May Lord Krishna, the killer of Baka, be as merciful to me as You.

Text 21

 

 

dishi vidishi viharam acarantah

†††† saha pashupala-varenya-nandanabhyam

pranayi-jana-ganas tayoh kurudhvam

†††† mayi karunam bata kakum akalayya

 

†††† dishi vidishi - in all directions; viharam - pastimes; acarantah - enjoying; saha - with; pashupala-varenya - of the best of the gopas; nandanabhyam - the son and daughter;praŽayi - affectionate; jana - people; gaŽah - hosts;tayoh - of Them; kurudhvam - please do; mayi - to me;karuŽam - compassion; bata - indeed; kakum - plaintive words; akalayya - please hear.

 

 

†††† O affectionate people who enjoy transcendental pastimes in this place and that with the son and daughter of the best of the gopas, please hear my choked words and be merciful to me.

 

 

Text 22

 

 

giri-kunja-kuŲira-nagarau

†††† lalite devi sada tavashravau

iti te kila nasti dushkaram

†††† kripayangi-kuru mam atah svayam

 

†††† giri - hills; kunja - forest groves; kuŲira - cottages; nagarau - amorous hero and heroine; lalite - O Lalita; devi - O queen; sada - always; tava - of You; ashravau - obedient; iti - thus; te - for you; kila - indeed; na - not; asti - is; dushkaram - difficult to do; kripaya - with mercy; angi-

kuru - please accept; mam - me; atah - then; svayam - personally.

 

 

†††† O queen Lalita, the hero and heroine who enjoy transcendental pastimes in the cottage, forest, and hill, are always obedient to you. Therefore nothing is difficult for you. Therefore please be kind and accept me.

 

 

Text 23

 

 

bhajanam varam ihasi vishakhe

†††† gaura-nila-vapushoh pranayanam

tvam nija-pranayinor mayi tena

†††† prapayasva karuŽardra-kaŲaksham

 

†††† bhajanam - object; varam - benediction; iha - here;asi - You are; vishakhe - O Vishakha; gaura - fair; nila - and dark; vapushoh - of the two forms; praŽayanam - of the lovers; tvam - You; nija - own; praŽayinoh - of the two affectionate friends; mayi - to me; tena - by that; prapayasva - cause to attain; karuŽa - with mercy; ardra - melting; kaŲaksham - sidelong glance.

 

 

†††† O Vishakha, you are the best of the lovers of the fair and dark Divine Couple. Please enable me to attain the merciful sidelong glance of Your two dear friends.

 

Text 24

 

 

subala ballava-varya-kumarayor

†††† dayita-narma-sakhas tvam asi vraje

iti tayoh purato vidhuram janam

†††† kshanam amum kripayadya nivedaya

 

†††† subala - O Subala; ballava-varya - of the best of the gopas; kumarayor - of the son and daughter; dayita - dear; narma - playful; sakhah - friend; tvam - you; asi - are; vraje - in Vraja; iti - thus;tayoh - of Them both; puratah - in the presence; vidhuram - distressed; janam - person; kshaŽam - for a moment; amum - this; kripaya - with mercy; adya - now; nivedaya - please introduce.

 

 

†††† O Subala, you are the intimate friend of the son and daughter of the best of the gopas in Vraja. Please be merciful and intoduce this unhappy person to your two friends.

 

 

Text 25

 

 

shrinuta kripaya hanta praneshayoh pranayoddhurah

†††† kim api yad ayam dinah prani nivedayati kshaŽam

pravanita-manah kim yushmabhih samam tilam apy asau

†††† yugapad anayoh sevam premŽa kadapi vidhasyati

 

†††† shriŽuta - please hear; kripaya - with mercy; hanta - indeed; praŽa-ishayoh - of the two Lords of life; praŽaya - with love; uddhurah - intense; kim api - something; yat - that; ayam - this; dinah - poor; praŽi - living entity; nivedayati - requests; kshaŽam - for a moment; pravaŽita - aspiring; manah - heart; kim - what?; yushmabhih - with You; samam - equal; tilam - a sesame seed; apy - even; asau - this; yugapat - at the same time; anayoh - of Them; sevam - service; premŽa - with love; kadapi - at some time; vidhasyati - will give.

 

 

†††† Please listen with compassion, O great lovers of the two Lords of Life. A poor living entity appeals to you. How can this lowly-hearted person become even a sesame seed in comparison to you? This person asks: will he be able to attain the loving service of the Divine Couple?

 

 

Text 26

 

 

kva jano 'yam ativa pamarah

†††† kva durapam rati-bhagbhir apy adah

iyam ullasayaty ajarjara

†††† gurur uttarsha-dhura tathapi mam

 

†††† kva - where?; janah - person; 'yam - this; ativa - very; pamarah - lowly and insignificant; kva - where; durapam - difficult to attain; rati - love;bhagbhih - by those who possess; apy - also; adah - that; iyam - she; ullasayaty - causes to act rashly; ajarjara - young; guruh - intense; uttarsha - of desires; dhura - burden; tathapi - nevertheless; mam - me.

 

 

†††† Where is this fool? Where is that state even the great devotees cannot attain? Still, a new and intense thirst for it now makes me tremble.

 

Text 27

 

 

dhvasta-brahma-marala-kujita-bharair urjeshvari-nupura-

†††† kvanair urjita-vaibhavas tava vibho vamshi-prasuta-

kalah

labdhah shasta-samasta-nada-nagari-samrajya-lakshmim param

†††† aradhyah pramadat kada shravaŽayor dvandvena mandena me

 

††† dhvasta - defeated; brahma - of Brahma; marala - of the swan; kujita - warblings; bharaih - abundance; urjeshvari - of the Queen of Karttika; nupura - of the anklets; kvaŽaih - by the sounds; urjita - great; vaibhavah - glory; tava - of You; vibhah - O Lord; vamshi - from the flute; prasuta - born; kalah - music;labdhah - attained; shasta - glorified; samasta - all;nada - sounds; nagari - city; samrajya - kingdom; lakshmim - opulence; param - great; aradhyah - worshipable; pramadat - out of joy; kada - when?; shravaŽayoh - of the ears; dvandvena - by the pair; mandena - slow.

 

 

†††† O all-powerful Lord, when will Your sweet and glorious flute music, which possesses the greatest opulence of the kingdom of all beautiful sounds, and which is accompanied by Shri Radha's anklet tinkling, which eclipses the warbling of Brahma's swan, be joyfully worshiped by my two slow ears?

 

 

Text 28

 

 

stambham prapancayati yah shikhi-pincha-mauli

†††† venor api pravalayan svara-bhangam uccaih

nadah kada kshanam avapsyati te mahatya

†††† vrindavaneshvari sa me shravanatithitvam

 

†††† stambham - being stunned; prapancayati - creates; yah - who; shikhi-pincha - peacock feather; mauli - crown; venoh - of the flute; api - also; pravalayan - turning; svara - of sounds; bhangam - breaking; uccaih - loudly; nadah - the sound; kada - when?; kshaŽam - for a moment;avapsyati - will attain; te - of You; mahatya - of the lute; vrindavaneshvari - O queen of Vrindavana; sa - that; me - of me; shravaŽa - of the ears; atithitvam - the condition of being a guest.

 

†††† O queen of Vrindavana, when will the sound of Your lute, which silences the flute of the peacock-feather-crowned Lord, become the guest of my ears?

 

 

Text 29

 

 

kasya sambhavati ha tad-ahar va

†††yatra vam prabhu-varau kala-gitih

unnaman madhurimormi-samriddha

†††† dushkritam shravanayor vidhunoti†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††† kasya - of what?; sambhavati - is born; ha - +Oh!;tat - that; ahah - day; va - or; yatra - where;vam - of You both; prabhu - of masters; varau - O best; kala - sweet; gitih - music; unnaman - raising; madhurima - of sweetness; urmi - waves; samriddha - opulent; dushkritam - impurity;shravaŽayoh - of the ears; vidhunoti - cleanses.

 

 

†††† O great king and queen, when will Your graceful music, flooded with waves of sweetness, purify my ears? When will that day come?

 

 

Text 30

 

 

parimala-saranir vam gaura-nilanga-rajan-

†††† mrigamada-ghusrinanugrahini nagareshau

sva-mahima-paramanu-pravritashesha-gandha

†††† kim iha mama bhavitri ghrana-bhringotsavaya

 

†††† parimala - of sweet fragrance; saraŽih - the path; vam - of You both; gaura - fair; nila - and dark; anga - forms; rajan - shining; mrigamada - musk; ghusriŽa - kunkuma; anugrahini - decorated; nagareshau - O charming king and queen; sva - own; mahima - glory;paramaŽu - atom; pravrita - dressed; ashesha - complete;gandha - fragrance; kim - whether?; iha - here; mama - of me; bhavitri - will be; ghraŽa - of the nose;bhringa - of the bee; utsavaya - for a festival of happiness.

 

 

†††† O charming king and queen whose fair and dark forms are splendidly decorated with musk and kunkuma, when will Your sweet fragrance, bearing only a fraction of Your transcendental glories, bring a festival of happiness to the black bee of my nose?

 

 

Text 31

 

 

pradeshinim mukha-kuhare vinikshipan

†††† jano muhur vana-bhuvi phut-karoty asau

prasidatam kshanam adhipau prasidatam

†††† drishoh purah sphuratu taÚid-ghana-cchavih

 

†††† pradeshinim - forefinger; mukha-kuhare - to his mouth;vinikshipan - placing; janah - person; muhuh - repeatedly; vana-bhuvi - in the forest; phut-

karoty - cries aloud; asau - this; prasidatam - please be kind; kshaŽam - for a moment; adhipau - O king and queen; prasidatam - please be kind; drishoh - the eyes;purah - in the presence; sphuratu - please become manifest; taÚit - lightning flash; ghana - of a monsoon cloud; cchavih - great splendor.

 

 

†††† Placing his forefinger to his mouth, this person repeatedly cries out in the forest:O king and queen, please be merciful for a moment! Please be merciful! May Your forms, as splendid as a monsoon cloud and lightning, appear before my eyes.

 

 

Text 32

 

 

vraja-madhura-jana-vrajavatamsau

†††† kim api yuvam abhiyacate jano 'yam

mama nayana-camatkritim karotu

†††† kshanam api pada-nakhendu-kaumudi vam

 

†††† vraja - of Vraja; madhura - sweet; jana - people;vraja - of the multitude; avatamsau - the two crowns; kim api - something; yuvam - of You both; abhiyacate - I beg; janah - person; ayam - this; mama - of me;nayana - of the eyes; camatkritim - wonder; karotu - may do; kshanam - for a moment; api - even; pada-

nakha - of the toenails; indu - of the moons; kaumudi - the moonlight; vam - You.

 

 

†††† O crowning garlands of the charming people of Vraja, this persons begs something of You: May the moonlight of Your toenails, even for only a moment, fill my eyes with wonder.††††††††††††††

 

Text 33

 

 

atarkita-samikshaŽollasitaya mudashlishyator

†††† nikunja-bhavanangane sphurita-gaura-nilangayoh

rucah pracurayantu vam puraŲa-yuthika-manjari-

†††† viraja-dali-ramyayor mama camatkritim cakshushoh

 

†††† atarkita - unexpected; samikshana - revealing; ullasitaya - with splendor; muda - with joy; ashlishyatoh - embracing; nikunja - of the forest grove; bhavana - of the cottage; angane - in the courtyard; sphurita - manifest; gaura - fair; nila - and dark; angayoh - forms; rucah - splendor; pracurayantu - may increase; vam - of You; puraŲa - golden; yuthika - yutha flowers; manjari - blossoms;viraja - splendid; dali - petals;ramyayoh - delightful; mama - of me; camatkritim - the wonder; cakshushoh - of the eyes.

 

 

†††† May the splendor of You both, whose fair and golden forms, charmingly decorated with golden jasmine petals, joyfully embrace in the courtyard of the forest cottage, suddenly fill my eyes with wonder.

 

 

Text 34

 

 

sakshat-kritim bata yayor na mahattamo 'pi

†††† kartum manasy api manak prabhutam upaiti

icchann ayam nayanayoh pathi tau bhavantau

†††† jantur vijitya nijagara bhiyam hriyam ca

 

†††† sakshat-kritim - direct manifestation; bata - indeed; yayoh - of whom; na - not; mahattamah - the great soul;api - even; kartum - to do; manasy - in the mind; api - even; manak - the mind; prabhutam - majesty; upaiti - attains; icchann - desiring; ayam - this; nayanayoh - of the eyes; pathi - on the path; tau - both; bhavantau - You; jantuh - living entity; vijitya - having defeated; nijagara - conceals; bhiyam - fear; hriyam - shyness; ca - and.

 

 

†††† The most exalted devotee cannot attain in his heart even a small portion of Your glory. Yearning that You appear on the pathway of his eyes, this person has now swallowed his fear and shame.

 

 

Text 35

 

 

athava mam kim nu dushanam

†††† bata vrindavana-cakravartinau

yuvayor guna-madhuri nava

†††† jantum unmadyatiha kam na va

 

†††† athava - or; mam - me; kim - whether?; nu - indeed; dushanam - sin; bata - indeed; vrindavana-

cakravartinau - O king and queen of Vrindavana; yuvayoh - of You; guŽa - of the transcendental virtues; madhuri - the sweetness; nava - fresh; jantum - living entity; unmadyati - maddens; iha - here; kam - whom?; na - not; va - or.

 

 

†††† O king and queen of Vrindavana, how sinful I am! Still, who will not become maddened by the sweetness of Your transcendental qualities?

 

 

Text 36

 

 

priya-jana-krita-parshni-graha-caryonnatabhih

†††† su-gahana-ghaŲanabhir vakrima-ÚambareŽa

pranaya-kalaha-keli-kshvelibhir vam adhishau

†††† kim iha racayitavyah karŽayor vismayo me

 

†††† priya-jana - by dear friends; krita - done; parshŽi - in the heel; graha - taking; carya - conduct; unnatabhih - elevated; su - very; gahana - grave; ghaŲanabhih - deeds; vakrima - crookedness; ÚambareŽa - pride; praŽaya - lovers'; kalaha - quarrel;keli - pastimes; kshvelibhih - with pastimes; vam - You both; adhishau - O king and queen; kim - what?; iha - here; racayitavyah - to be performed; karŽayoh - of the ears; vismayah - wonder; me - of me.

 

 

†††† O king and queen, when will Your playful and crooked lovers' quarrels, when Your friends plaintively grasp Your heels, fill my ears with wonder?

 

 

Text 37

 

 

nibhritam apahritayam etaya vamshikayam

†††† dishi dishi drisham utkam prerya sampricchamanah

smita-shabala-mukhibhir vipralabdhah sakhibhis

†††† tvam agha-hara kada me tushŲim akshŽor vidhatse

 

†††† nibhritam - secretly; apahritayam - when stolen; etaya - by Her; vamshikayam - the flute; dishi dishi - in all directions; drisham - eyes; utkam - eager; prerya - sending; sampricchamanah - inquiring; smita - smile; shabala - mixed; mukhibhih - faces; vipralabdhah - cheated; sakhibhih - by the gopi friends; tvam - You; agha - of Aghasura; hara - O killer; kada - when?; me - of me; tushŲim - happiness; akshŽoh - of the eyes; vidhatse - will do.

 

 

†††† When, O killer of Agha, Your flute stolen by Her, and Yourself, as You eagerly search and ask everywhere for it, cheated by the smiling gopis, will You delight my eyes?

 

Text 38

 

 

kshatam adhara-dalasya svasya kritva tvad-ali-

†††† kritam iti lalitayam devi krishne bruvaŽe

smita-shabala-drig-anta kincid uttambhita-bhrur

†††† mama mudam upadhasyaty asya-lakshmih kada te

 

†††† kshatam - bitten; adhara - lip; dalasya - flower petal; svasya - own; kritva - doing; tvat - of You; ali - the gopifriend; kritam - done; iti - thus; lalitayam - Lalita; devi - O queen; krishne - Krishna; bruvane - speaking; smita - with a smile;shabala - mixed; drig - of the eyes; anta - corner; kincit - something; uttambhita - raised; bhruh - eyebrows; mama - of me; mudam - the happiness;upadhasyaty - will perform; asya - of the face; lakshmih - splendor; kada - when?; te - of You.

 

 

†††† When, O queen, as You bite Your flower petal lips, raise Your eyebrows, and crookedly smile from the corners of Your eyes while Krishna chats with Your friend Lalita, will the beauty of Your face delight me?

 

 

Text 39

 

 

katham idam api vanchitum nikrishŲah

†††† sphuŲam ayam arhati jantur uttamarham

guru-laghu-gaŽanojjhitarta-nathau

†††† jayatitaram athava kripa-dyutir vam

 

katham - whether?;;idam - this; api - also;vanchitum - to desire; nikrishŲah - low; sphuŲam - manifested; ayam - this; arhati - becomes worthy; jantuh - person; uttama - supremely; arham - qualified; guru - significant; laghu - insignificant; gaŽana - counting; ujjhita - abandoned; arta - distressed; nathau - O Lords; jayatitaram - all glories; athava - then; kripa - of mercy; dyutih - splendor; vam - of You both.

 

 

†††† Will this lowly person ever be able to desire the treasure desired by great souls? O king and queen who remove all sufferings, great and small, all glories to the splendor of Your kindness!††††

 

Text 40

 

 

vritte daivad vraja-pati-suhrin-nandini-vipralambhe

†††† samrambhenollasita-lalitashankayodbhranta-netrah

tvam sharibhih samaya-paŲubhir drag upalabhyamanah

†††† kamam damodara mama kada modam akshnor vidhata

 

†††† vritte - in the event; daivat - because of destiny; vraja - of Vraja; pati - of the king; suhrin - of the friend; nandini - from the daughter; vipralambhe - in the separation; samrambhena - with great desire; ullasita - brilliant; lalita - of love; ashankaya - with apprehension; udbhranta - agitated; netrah - eyes; tvam - You; sharibhih - by the female parrots; samaya - at hints; paŲubhih - experts; drag - at once; upalabhyamanah - perceived; kamam - to Your heart's content;damodara - O Damodara; mama - of me; kada - when?; modam - delight; akshnoh - of the eyes; vidhata - the creator.

 

 

†††† O Lord Damodara, when, Your glittering, love-filled eyes restless with apprehension in the destined separation from the daughter of the gopa king's friend, and Yourself seen by the shari birds expert at understanding hints, will You delight my eyes?

 

 

Text 41

 

 

rasarambhe vilasati parityajya goshŲhambujakshi-

†††† vrindam vrindavana-bhuvi rahah keshavenopaniya

tvam svadhina-priyatama-pada-prapanenarcitangim

†††† dure drishŲva hridi kim acirad arpayishyami darpam

 

†††† rasa - of the rasa dance; arambhe - in the beginning;vilasati - shining; parityajya - abandoning; goshŲha - of Vraja; ambujakshi- - of the lotus-eyed girls; vrindam - the multitude; vrindavana - of Vrindavana; bhuvi - ;in the land; rahah - in a secluded place; keshavena - by Keshava; upaniya - brougth; tvam - You; svadhina - independent; priyatama - most dear; pada - feet; prapanena - by attaining; arcita - worshiped; angim - body; dure - far away; drishŲva - seeing; hridi - in the heart; kim - whether?; acirat - quickly; arpayishyami - I will throw away; darpam - pride.

 

 

†††† When, in the beginning of the rasa dance seeing You leave the lotus-eyed girls of Vraja, be led by Your independent lover Keshava to a secluded place in Vrindavana forest, and be worshiped by Him, will I at once abandon all my pride?

 

 

Text 42

 

 

ramya shona-dyutibhir alakair yavakenorja-devyah

†††† sadyas tandri-mukulad-alasa-klanta-netra vrajesha

pratash candravali-parijanaih saci drishŲva vivarŽair

†††† asya-shris te pranayati kada sammadam me mudam ca

 

†††† ramya - charming; shona - reddish; dyutibhih - splendor; alakaih - with curling locks of hair;yavakena - with yavaka; urja-devyah - of the Queen of Karttika; sadyah - at once; tandri - from exhaustion;mukulat - closed; alasa-klanta - fatigue; netra - eyes; vrajesha - O king of Vraja; pratash - at dawn; candravali - of Candravali; parijanaih - by the friends; saci - askance; drishŲva - seeing; vivarŽaih - colorless; asya - of the face; shrih - beauty; te - of You; pranayati - loves; kada - when?; sammadam - pride; me - of me; mudam - delight; ca - and.

 

 

†††† When, handsome with curling locks of hair, its eyes closing with fatigue, decorated with the reddish color of Queen Radha's yavaka cosmetic, and stared at with crooked eyes by Candravali's pale friends, will the splendor of Your face at dawn, O king of Vraja, make me happy and proud?

 

Text 43

 

 

vyatyukshi-rabhasotsave 'dhara-sudha-pana-glahe prastute

†††† jitva patum athotsukena harina kanŲhe dhritayah purah

ishac-chonima-militaksham anriju-bhru-valli-helonnatam

†††† prekshisye tava sa-smitam sa-ruditam tad devi vaktram kada

 

†††† vyatyukshi - water-splashing; rabhasa - jubilant; utsave - in the festival; adhara - of the lips; sudha - the nectar; pana - drinking; glahe - in the wagered prize; prastute - begun jitva - having won; patum - to drink; atha - then; utsukena - with eagerness; harina - by Lord Hari; kanŲhe - on the neck; dhritayah - held; purah - in the presence; ishac - slightly; choŽima - reddish; milita - marked; aksham - eyes; anriju - crooked; bhru - eyebrows; valli - vine; hela - with contempt; unnatam - raised; prekshisye - will I see; tava - of You; sa - with; smitam - a smile; sa - with; ruditam - crying; tat - that; devi - O queen; vaktram - face; kada - when?

 

 

†††† O queen, when will I see Your face at once crying and smiling, the vine of its eyebrows crookedly raised in scorn, and its eyes reddish, as Lord Hari, having won Your lips' nectar in the water-splashing contest, grasps Your neck, eager to drink?

 

 

Text 44

 

 

alibhih samam abhyupetya shanakair gandharvikayam muda

†††† goshaŲhadhisha-kumara hanta kusuma-shreŽim harantyam tava

prekshishye puratah pravishya sahasa guÚha-smitasyam balad

†††† acchindanam ihottariyam urasas tvam bhanumatyah kada

 

†††† alibhih - gopi friends; samam - with; abhyupetya - having approached; shanakaih - gradually; gandharvikayam - Radha; muda - with happiness; goshaŲhadhisha - of the king of Vraja; kumara - O son; hanta - indeed; kusuma - of flowers; shreŽim - a series;harantyam - taking; tava - of You; prekshishye - I will see; puratah - in the presence; pravishya - entering;sahasa - at once; guÚha - concealed; smita - smiling;asyam - face; balat - by force; acchindanam - snatched away; iha - here; uttariyam - upper garment; urasah - from the breasts; tvam - You; bhanumatyah - of Bhanumati; kada - when?

 

 

†††† O prince of Vraja, when, Your flower garland stealthily stolen by Radharani and the gopis, will I see You retaliate by coming before them, and with a secret smile, suddenly ripping open the bodice covering the breasts of Bhanumati?

 

Text 45

 

 

udancati madhutsave sahacari-kulenakule

†††† kada tvam avalokyase vraja-purandarasyatmaja

smitojjvala-mad-ishvari-cala-drig-ancala-preranan

†††† nilina-guna manjari-vadanam atra cumban maya

 

†††† udancati - rises; madhu - spring; utsave - in the festival; sahacari - of friends; kulena - by a multitude; akule - filled; kada - when?; tvam - You; avalokyase - will be seen; vraja - of Vraja;purandarasya - of the king; atmaja - the son; smita - smile; ujjvala - splendid; mat - of me; ishvari - the queen; cala - restless; drig - eyes; ancala - corners; preranan - sent; nilina - filled; guŽa - transcendental virtues;manjari - blossoms; vadanam - mouth; atra - here; cumban - kissing; maya - by me.

 

 

†††† O prince of Vraja, when, surrounded by Radha's friends in the spring festival, will I see You, on the signal of my queen's smiling, glistening, and restless sidelong glance, suddenly kiss the mouth of GuŽa-manjari?†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Text 46

 

 

kalinda-tanaya-taŲi-vana-viharatah shrantayoh

†††† sphuran-madhura-madhavi-sadana-simni vishramyatoh

vimucya racayishyate sva-kaca-vrindam atramuna

†††† janena yuvayoh kada pada-saroja-sammarjanam

 

†††† kalinda-tanaya - of the Yamuna; taŲi - on the shore; vana - in the forest; viharatah - performing transcendental pastimes; shrantayoh - fatigued; sphuran - manifested;madhura - sweet; madhavi - madhavi; sadana - cottage;simni - in the boundary; vishramyatoh - resting; vimucya - releasing; racayishyate - will be done; sva - own; kaca - of hair; vrindam - abundance; atra - here; amuna - by this; janena - person; yuvayoh - of You; kada - when?; pada - feet; saroja - lotus; sammarjanam - massage.

 

 

†††† When, the two of You fatigued by enjoying many pastimes in the forest by the Yamuna's shore and now resting in the charming cottage of madhavi vines, will this person untie Your hair and massage Your lotus feet?

 

Text 47

 

 

parimilad-upabarham pallava-shrenibhir vam

†††† madana-samara-caryabhara-paryaptam atra

mridubhir amala-pushpaih kalpayishyami talpam

†††† bhramara-yuji nikunje ha kada kunja-rajau

 

†††† parimilat - together with; upabarham - a pillow; pallava - of flower buds; shrenibhih - with multitudes; vam - You; madana - amorous; samara - battle; carya - activities; bhara - abundant; paryaptam - attained; atra - here; mridubhih - with soft;amala - splendid; pushpaih - flowers; kalpayishyami - O shall fashion; talpam - a bed; bhramara - bees; yuji - with; nikunje - in the forest grove; ha - O!; kada - when?; kunja-rajau - O king and queen of the forest.

 

 

†††† O king and queen of the forest, when, Your amorous battle finished, will I make You a bed of soft and splendid flowers and a pillow of many flower buds in the forest filled with bees?

 

 

Text 48

 

 

ali-dyutibhir ahritair mihira-nandini-nirjharat

†††† purah puraŲa-jharjhari-paribhritaih payobhir maya

nija-pranayibhir janaih saha vidhasyate vam kada

†††† vilasa-shayana-sthayor iha padambuja-kshalanam

 

†††† ali - of black bees; dyutibhih - by the luster; ahritaih - taken; mihira-nandini-nirjharat - from the Yamuna River; purah - in the presence; puraŲa - golden; jharjhari - vessel; paribhritaih - brought; payobhih - with water; maya - by me; nija - own; pranayibhih - affectionate friends; janaih - people; saha - with; vidhasyate