Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > Stava Mala > Volume Six

Volume Six

 

 

 

 

Gitavali

Collected Songs

 

 

Song 1

 

 

Bhairava-raga

 

 

Refrain

 

 

putram udaram asuta yashoda

samajani ballava-tati-rati-moda

 

     putram-son; udaram-noble; asuta-gave birth; yashoda-Yashoda; samajani-produced; ballava-of the gopas; tati-for the multitude; rati-moda-and joy.

 

 

     Yashoda has given birth to a noble son. She has brought great joy to the gopas,

 

Text 1

 

ko 'py upanayati vividham upaharam

nrityati ko 'pi jano bahu-varam

 

     ko 'py-someone; upanayati-brings; vividham-various; upaharam-gifts; nrityati-dances; ko 'pi-someone; janah-person; bahu-many; varam-times.

 

 

     Some people bring gifts and some dance again and again.

 

Text 2

 

ko 'pi madhuram upagayati gitam

vikirati ko 'pi sa-dadhi-navanitam

 

     ko 'pi-someone; madhuram-sweetly; upagayati-sings; gitam-songs; vikirati-sprinkles; ko 'pi-someone; sa-with; dadhi-yogurt; navanitam-fresh butter.

 

 

     Some sing sweet songs and some sprinkle yogurt and butter.

 

 

Text 3

 

ko 'pi tanoti manoratha-purtim

pashyati ko 'pi sanatana-murtim

 

     ko 'pi-someone; tanoti-bestows; manoratha-of desires; purtim-the fulfillment; pashyati-sees; ko 'pi-someone; sanatana-the eternal; murtim-form.

 

 

     Some fulfill the desires of others with charity and some gaze at the eternal form of Yashoda's son.

 

 

 

 

 

Song 2

 

 

 

Asavari-raga

 

Text 1

 

vipra-vrindam abhud alankriti-godhanair api purnam

gayanan api mad-vidhan vraja-natha toshaya turnam

 

     vipra-of brahmanas; vrindam-the multitude; abhud-has become; alankriti-with ornaments; godhanaih-and cows; api-also; purnam-full; gayanan-the singers; api-also; mad-me; vidhan-like; vraja-of Vraja; natha-O master; toshaya-please satisfy; turnam-at once.

 

 

     The brahmanas are now full with ornaments and cows. O king of Vraja, please at once satisfy the singers like myself.

 

 

Refrain

 

sunur adbhuta-sundaro 'jani nanda-raja tavayam

dehi goshtha-janaya vanchitam utsavocita-dayam

 

     sunuh-son; adbhuta-wonderfully; sundarah-handsome; ajani-is born; nanda-Nanda; raja-O king; tava-to you; ayam-this; dehi-please give; goshtha-of Vraja; janaya-to the people; vanchitam-desired; utsava-festival; ucita-suitable; dayam-gift.

 

 

     O Nandaraja, a wonderfully handsome son is now born to you. Please give charity to the people of Vraja on this festive occasion.

 

 

Text 2

 

tavakatmaja-vikshana-kshana-nandi mad-vidha-cittam

yan na kair api labdham arthibhir etad icchati vittam

 

     tavaka-you; atmaja-son; vikshana-the sight; kshana-festival; nandi-delightful; mad-me; vidha-like; cittam-hearts; yan-which; na-not; kair api-by anyone; labdham-obtained; arthibhih-by they who request; etad-this; icchati-desires; vittam-treasure.

 

 

     The hearts of those like me hanker for the treasure of the blissful sight of your son. This treasure has not yet been granted to anyone who has appealed for it.

 

Text 3

 

shri-sanatana-citta-manasa-keli-nila-marale

madrisham ratir atra tishthatu sarvada tava bale

 

     shri-sanatana-of Shri Sanatana Gosvami; citta-in the heart; manasa-in the Manasa lake; keli-pastimes; nila-dark; marale-swan; madrisham-of those like me; ratih-happiness; atra-here; tishthatu-may be; sarvada-always; tava-of you; bale-in the child.

 

 

     I pray that I may always love your son, who is a dark swan playing in the Manasa lake of Sanatana Gosvami's heart.

 

 

 

 

 

Song 3

 

 

 

Vasanta-raga

 

 

Text 1

 

abhinava-kudmala-guccha-samujjvala-kuncita-kuntala-bhara

pranayi-janerita-vandana-sahakrita-curnita-vara-ghanasara

 

     abhinava-new; kudmala-buds; guccha-clusters; samujjvala-splendid; kuncita-curling; kuntala-hair; bhara-abundance; pranayi-affectionate; jana-people; irita-thrown; vandana-red powder; sahakrita-with; curnita-powdered; vara-excellent; ghanasara-camphor.

 

 

     O Lord whose curling hair is splendid with many new flower-buds, O Lord anointed by loving friends with kunkuma and powdered camphor,

 

 

Refrain

 

jaya jaya sundara nanda-kumara

saurabha-sankata-vrindavana-tata-vihita-vasanta-vihara

 

     jaya-all glories; jaya-all glories; sundara-handsome; nanda-of Nanda; kumara-O son; saurabha-fragrance; sankata-full; vrindavana-of Vrindavana; tata-in the area; vihita-performed; vasanta-springtime; vihara-pastimes.

 

 

     O handsome son of Nanda, O Lord who enjoys springtime pastimes in the fragrant forest of Vrindavana, all glories to You! All glories to You!

 

Text 2

 

adhara-virajita-mandatara-smita-locita-nija-parivara

catula-drig-ancala-racita-rasoccala-radha-madana-vikara

 

     adhara-on the lips; virajita-shines; mandatara-a very gentle; smita-smile; locita-observed; nija-own; parivara-associates; catula-restless; drig-eyes; ancala-corners; racita-created; rasa-of nectar; uccala-motions; radha-of Radha; madana-of amorous desires; vikara-transformations.

 

 

     O Lord the very gentle smile shining on whose lips is gazed at by Your friends, O Lord whose restless sidelong glances arouse the amorous desires of Radha,

 

 

Text 3

 

bhuvana-vimohana-manjula-nartana-gati-valgita-mani-hara

nija-vallabha-jana-suhrita-sanatana-citta-viharad-avatara

 

     bhuvana-the worlds; vimohana-enchanting; manjula-charming; nartana-dancing; gati-movements; valgita-charming; mani-of jewels; hara-necklaces; nija-own; vallabha-jana-dear devotees; suhrita-taken; sanatana-Sanatana Gosvami; citta-in the heart; viharad-enjoys pastimes; avatara-incarnations.

 

 

     O Lord whose jewel necklace moves with Your graceful dancing that enchants the world, O friend of the devotees, O Lord whose incarnations enjoy pastimes in Sanatana Gosvami's heart,

 

 

 

 

 

Song 4

 

 

 

Vasanta-raga

 

Text 1

 

keli-rasa-madhuri-tatibhir ati-meduri-krita-nikhila-bandhu-pashupalam

hridi vidhrita-candanam sphurad-aruna-vandanam deha-ruci-nirjita-tamalam

 

     keli-of pastimes; rasa-of nectar; madhuri-sweetnesses; tatibhih-multitudes; ati-very; meduri-affectionate; krita-made; nikhila-all; bandhu-friends and relatives; pashupalam-gopas; hridi-on the chest; vidhrita-anointed; candanam-sandal paste; sphurad-manifested; aruna-reddish; vandanam-powder; deha-of the body; ruci-splendor; nirjita-defeated; tamalam-tamala tree.

 

 

     The sweetness of His pastimes fills all His cowherd relatives and friends. His chest is anointed with sandal kunkuma. His form is splendid as a tamala tree.

 

 

Refrain

 

sundari madhavam avakalayalam

mitra-kara-lolaya ratnamaya-dolaya calita-vapur ati-capala-malam

 

     sundari-O beautiful one; madhavam-on Madhava; avakalaya-please gaze; alam-greatly; mitra-of your friends; kara-in the hands; lolaya-moving; ratnamaya-jewelled; dolaya-swing; calita-moving; vapuh-whose transcendental form; ati-greatly; capala-moving; malam-garland.

 

 

     O beautiful one, please gaze upon Lord Madhava, whose transcendental form and flower garland both move in the jeweled swing pushed by the hands of Your friends.

 

 

Text 2

 

vraja-harina-locana-racita-gorocana-tilaka-ruci-rucira-tara-bhalam

smita-janita-lobhaya vadana-shashi-shobhaya vibhramita-nava-yuvati-jalam

 

     vraja-of Vraja; harina-of the deer; locana-the eyes; racita-made; gorocana-gorocana; tilaka-tilaka

ruci-splendid; rucira-handsome; tara-more; bhalam-forehead; smita-smile; janita-born; lobhaya-desire; vadana-face; shashi-of the moon; shobhaya-splendor; vibhramita-enchanted; nava-yuvati-of young girls; jalam-the multitudes.

 

 

     His forehead is splendidly decorated with gorocana tilaka drawn by the doe-eyed girls of Vraja. The young gopis are enchanted by the moonlight of His face and overwhelmed with amorous longings created by His smile.

 

Text 3

 

narma-naya-panditam pushpa-kula-manditam ramanam iha vakshasi vishalam

pranata-bhaya-shatanam priyam adhi-sanatanam goshtha-jana-manasa-maralam

 

     narma-naya-at joking; panditam-expert; pushpa-of flowers; kula-hosts; manditam-decorated; ramanam-charming; iha-here; vakshasi-on the chest; vishalam-broad; pranata-please bow down; bhaya-fear; shatanam-destroying; priyam-dear; adhi-sanatanam-eternal; goshtha-of Vraja; jana-of the people; manasa-in the Manasa lake of the hearts; maralam-a swan.

 

 

     He is expert in joking. He is decorated with many flowers. He is charming. His chest is broad. He destroys the fears of the surrendered devotees. He is the dear, eternal swan that plays in the Manasa lake that is the hearts of the Vrajavasis.

 

 

 

 

 

Song 5

 

 

Asavari-raga

 

 

Text 1

 

nipatati parito vandana-pali

tam dolayati muda suhrid-ali

 

     nipatati-fall down; paritah-everywhere; vandana-pali-offering respects; tam-tp Him; dolayati-swing; muda-with happiness; suhrid-of friends; ali-the multitude.

 

 

     The gopi friends fall down to offer respectful obeisances. They swing Him with great pleasure.

 

 

Refrain

 

vilasati dolopari vana-mali

tarala-saroruha-shirasi yathali

 

     vilasati-splendidly manifested; dola-the swing; upari-above; vana-of forest flowers; mali-wearing a garland; tarala-moving; saroruha-of a lotus flower; shirasi-on the top; yatha-as; ali-a black bee.

 

 

     Garlanded with forest flowers, Lord Krishna splendidly plays on the swing, like a black bee on a moving lotus flower.

 

Text 2

 

janayati gopi-jana-karatali

kapi puro nrityati pashupali

 

     janayati-reates; gopi-jana-of the gopis; karatali-clapping of hands; kapi-someone; purah-before; nrityati-dances; pashupali-gopi.

 

 

     One gopi claps her hands and another gopi dances.

 

 

Text 3

 

ayam aranyaka-mandana-shali

jayati sanatana-rasa-paripali

 

     ayam-He; aranyaka-of the forest; mandana-decorations; shali-wearing; jayati-all glories; sanatana-eternal; rasa-the nectar of love; paripali-manifesting.

 

 

     All glories to Lord Krishna, who wears forest decorations, and who tastes the nectar of eternal love.

 

 

 

 

 

Song 6

 

 

 

Dhanashri-raga

 

Text 1

 

na kuru kad-arthanam atra saranyam

mam avalokya satim asharanyam

 

     na-don't; kuru-do; kad-arthanam-suffering; atra-here; saranyam-on the path; mam-at me; avalokya-seeing; satim-a pious girl; asharanyam-without shelter.

 

 

     Please do not trouble Me here on the path. You see that I am a pious girl without any shelter.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that this song is sung by Shrimati Radharani when, on Her way to perform the worship of the sun-god, She meets Krishna on the path.

 

 

Refrain

 

 

cancala munca patancala-bhagam

karavany adhuna bhaskara-yagam

 

     cancala-O libertine; munca-let go; pata-of My garment; ancala-of the edge; bhagam-part; karavany-I shall do; adhuna-now; bhaskara-of the sun-god; yagam-a sacrifice.

 

 

     Profligate Krishna, let go of the border of My garment. I must go now to perform a sacrifice for the sun-god.

 

 

Text 2

 

na racaya gokula-vira vilambam

vidadhe vidhu-mukha vinati-kadambam

 

     na-don't; racaya-do; gokula-of Gokula; vira-O hero; vilambam-delay; vidadhe-I do; vidhu-moon; mukha-face; vinati-obeisances; kadambam-a multitude.

 

 

     O hero of Gokula, please do not delay Me. O moon-faced one, I bow down before You again and again.

 

Text 3

 

rahasi bibhemi vilola-drig-antam

vikshya sanatana-deva bhavantam

 

     rahasi-in a secluded place; bibhemi-I fear; vilola-moving; drig-eyes; antam-edge; vikshya-seeing; sanatana-eternal; deva-O Lord; bhavantam-You.

 

 

     O eternal Lord, when I see You gazing at Me from the corners of Your roving eyes in this solitary place, I become afraid.

 

 

 

 

 

Song 7

 

 

Sorathi-raga

 

 

Refrain

 

 

radhe nigada nijam gada-mulam

udayati tanum anu kim iti tapa-kulam anukrita-vikata-kukulam

 

     radhe-O Radha; nigada-please describe; nijam-own; gada-of the disease; mulam-the root; udayati-rises; tanum-body; anu-in relation to; kim-why?; iti-thus; tapa-of heat; kulam-an abundance; anukrita-resembled; vikata-a terrible; kukulam-fire.

 

 

     Radha, tell me the cause of Your disease. Why is Your body so hot, as if a terrible fire blazes within it?

 

 

Text 1

 

pracura-purandara-gopa-vinindaka-kanti-patalam anukulam

kshipasi vidure mridulam muhur api sambhritam urasi dukulam

 

     pracura-many; purandara-gopa-fireflies; vinindaka-rebuking; kanti-splendor; patalam-abundance; anukulam-pleasant; kshipasi-You cast away; vidure-far; mridulam-delicate; muhuh-for a moment; api-even; sambhritam-worn; urasi-on the chest; dukulam-garment.

 

 

     Now You throw far away the beautiful, soft, and splendid silk bodice that eclipses a host of red purandaragopa insects,

 

Text 2

 

abhinandasi na hi candrarajo-bhara-vasitam api tambulam

idam api vikirasi vara-campaka-kritam anupama-dama saculam

 

     abhinandasi-You rejoice; na-not; hi-indeed; candrarajah-of camphor; bhara-abundance; vasitam-scented; api-even; tambulam-betelnuts; idam-this; api-even; vikirasi-You cast away; vara-excellent; campaka-of campaka flowers; kritam-made; anupama-peerless; dama-garland; saculam-with the jewel in Your hair.

 

 

     You no longer rejoice in betelnuts scented with ground camphor. You scatter the peerless campaka garland and throw away the jewel in Your hair.

 

 

Text 3

 

bhajad-anavasthitam akhila-pade sakhi sapadi vidambita-tulam

kalita-sanatana-kautukam api tava hridayam sphurati sa-shulam

 

     bhajad-attaining; anavasthitam-unsteadiness; akhila-pade-in all places; sakhi-O friend; sapadi-at once; vidambita-imitated; tulam-cotton; kalita-understood; sanatana-of the eternal Lord; kautukam-pastimes; api-also; tava-of You; hridayam-the heart; sphurati-manifested; sa-with; shulam-a lance.

 

 

     Friend, Your restless heart is light as a cotton swab. Pierced by a lance, it yearns to enjoy with the eternal Supreme Personality of Godhead.

 

 

 

 

 

Song 8

 

 

 

Saurashtri-raga

 

Text 1

 

kutilam mam avalokya navambujam upari cucumba sa rangi

tena hathad aham abhavam vepathu-mandala-sancalad-angi

 

     kutilam-bending; mam-Me; avalokya-seeing; nava-new; ambujam-lotus flower; upari-above; cucumba-kissed; sa-He; rangi-passionate; tena-by that; hathad-violently; aham-I; abhavam-became; vepathu-trembling; mandala-circle; sancalad-moving; angi-limbs.

 

 

     Glancing at Me, passionate Krishna kissed a bending new lotus flower. Because of that hint My whole body is now violently trembling.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that this song is Shrimati Radharani's reply to the previous song.

 

 

Refrain

 

 

bhamini priccha na varam varam

hanta vimuhyati vikshya mano mama ballava-raja-kumaram

 

     bhamini-O beautiful one; priccha-ask; na-don't; varam-again; varam-and again; hanta-indeed; vimuhyati-bewildered; vikshya-seeing; manah-the heart; mama-My; ballava-of the opas; raja-of the king; kumaram-the son.

     

 

     Beautiful one, please do not ask again and again. Now that I have seen the prince of the gopas, My heart has become enchanted.

 

 

Text 2

 

dadima-latikam anu nistala-phala-namitam sa dadhe hastam

tad-anubhavan mama dharmojjvalam api dhairya-dhanam gatam astam

 

     dadima-a pomegranate; latikam-creeper; anu-toward; nistala-round; phala-with fruits; namitam-bowed down; sa-He; dadhe-placed; hastam-a hand; tad-that; anubhavan-because of the experience; mama-of Me; dharma-of piety; ujjvalam-splendor; dhairya-of peacefulness; dhanam-the wealth; gatam-gone; astam-has become.

 

 

     When He placed His hand on a pomegranate creeper bowed down with two round fruits, the splendor of My piety and the wealth of My peacefulness fled far away.

 

Text 3

 

adashad ashoka-lata-pallavam ayam atanu-sanatana-narma

tad aham avekshya babhuva ciram bata vismrita-kayika-karma

 

     adashad-bit; ashoka-ashoka; lata-vine; pallavam-blossom; ayam-He; atanu

abundant; sanatana-continual; narma-joking words; tad-that; aham-I; avekshya-seeing; babhuva-became; ciram-for a long time; bata-indeed; vismrita-forgotten; kayika-of the body; karma-duties.

 

 

     When I saw Him bite a red ashoka flower as He continually joked, I at once forgot all My household duties.

 

 

 

 

 

Song 9

 

 

Dhanashri-raga

 

 

Text 1

 

anadhigatakasmika-gada-karanam arpita-mantraushadhi-nikurambam

avirata-rudita-vilohita-locanam anushocati tam akhila-kutumbam

 

     anadhigata-not attained; akasmika-without a cause; gada-disease; karanam-cause; arpita-placed; mantra-aushadhi-mantra medicines; nikurambam-abundance; avirata-without stopping; rudita-crying; vilohita-reddened; locanam-eyes; anushocati-laments; tam-Her; akhila-entire; kutumbam-family.

 

 

     All Her family, the actual cause of the disease, administers mantra medicines and constantly cries with reddened eyes,

 

 

Refrain

 

 

deva hare bhava karunya-shali

sa tava nishita-kataksha-sharahata-hridaya jivati krisha-tanur ali

 

     deva-O Lord; hare-Hari; bhava-please become; karunya-shali-merciful; sa-She; tava-of You; nishita-sharpened; kataksha-sidelong glances; shara-by arrows; ahata-wounded; hridaya-heart; jivati-lives; krisha-slender; tanuh-form; ali-friend.

 

 

     O Lord Hari, please be merciful. Her heart wounded by the sharp arrows of Your sidelong glance, my friend is barely alive.

 

Text 2

 

hridi valad-avirala-sanjvara-patali-sphutad-ujjvala-mauktika-samudaya

shitala-bhutala-nishcala-tanur iyam avasidati samprati nirupaya

 

     hridi-on the breast; valad-moving; avirala-always; sanjvara-distress; patali-abundance; sphutad-manifested; ujjvala-splendid; mauktika-pearl; samudaya-abundance; shitala-cooling; bhutala-on the ground; nishcala-unmoving; tanuh-body; iyam-She; avasidati-fainting; samprati-now; nirupaya-helpless.

 

 

     The splendid pearls on Her breast move to and fro in the fever of Her anxiety. She has fainted and Her motionless body now lies helpless on the cold floor.

 

 

Text 3

 

goshtha-janabhaya-sattra-maha-vrata-dikshita bhavato madhava bala

katham arhati tam hanta sanatana vishama-dasham guna-vrinda-vishala

 

     goshtha-of Vraja; jana-of the people; abhaya-fearlessness; sattra-sacrifice; maha-great; vrata-vow; dikshita-initiated; bhavatah-from the cause; madhava-O Madhava; bala-this girl; katham-why?

arhati-deserves; tam-Her; hanta-indeed; sanatana-eternal; vishama-distress; dasham-condition; guna-of good qualities; vrinda-abundance; vishala-great.

 

 

     O Madhava, O Lord initiated with a great vow to perform the sacrifice for removing the fears of the Vrajavasis, O eternal Lord, why should this virtuous girl suffer so much?

 

 

 

 

 

Song 10

 

 

Asavari-raga

 

Text 1

 

hanta na kim u mantharayasi santatam abhijalpam

danta-rocir antarayati santamasam analpam

 

     hanta-indeed; na-not; kim-why?; u-indeed; mantharayasi-You stop; santatam-continual; abhijalpam-talking; danta-of Your teeth; rocih-the splendor; antarayati-intervenes; santamasam

darkness; analpam-great.

 

 

     Why do You not stop this continual talking. The splendor of Your teeth dispels the great darkness of this talk.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that after Radharani's messenger had presented her plaint, Lord Krishna replied: "O messenger, why do you speak in this contrary way? I always think of Radha. Indeed, I remain alive only by meditating on Her." Filled with ecstatic love for Krishna, the gopi messenger returned to Radha on the path and sang this song to Her.

 

 

Refrain

 

 

radhe pathi munca bhuri sambhramam abhisare

caraya caranamburuhe dhiram sukumare

 

     radhe-O Shri Radha; pathi-on the path; munca-give up; bhuri-great; sambhramam-agitation; abhisare-to the rendezvous; caraya-please move; caranamburuhe-Your two lotus feet; dhiram-soberly; sukumare-delicate.

 

 

     Radha, give up Your anguish. Make Your soft lotus feet peacefully walk on this path to the meeting with Krishna.

 

 

Text 2

 

santanu ghana-varnam atula-kuntala-nicayantam

dhvantam tava jivatu nakha-kantibhir abhishantam

 

     santanu-please expand; ghana-of clouds; varnam-the color; atula-incomparable; kuntala-of hair; nicaya-abundance; antam-edge; dhvantam-darkness; tava-of You; jivatu-may live; nakha-of nails; kantibhih-by the splendor; abhishantam-dispelled.

 

 

     With the splendor of Your fingernails dispel the darkness of Your cloud-black hair.   

 

Text 3

 

sa sanatana-manasadya yanti gata-shankam

angi-kuru manju-kunja-vasater alam ankam

 

     sa-it; sanatana-eternal; manasa-heart; adya-now; yanti-goes; gata-gone; shankam-doubts and fears; angi-kuru-please accept; manju-charming; kunja-grove; vasateh-of the abode; alam-great; ankam-middle.

 

 

     Your heart is now fixed on the eternal Supreme Personality of Godhead and Your doubts and fears are gone. Now please go to the middle of this charming forest grove.

 

 

 

 

 

Song 11

 

 

 

Gaudi-raga

 

 

Text 1

 

sicayam udancaya hridayad alpam

vilikhamy adbhuta-makarakalpam

 

     sicayam-the garment; udancaya-please lift; hridayad-from Your breasts; alpam-a little; vilikhamy-I shall draw; adbhuta-wonderful; makara-of makara fishes; akalpam-decoration.

 

 

     Lift the cloth a little from Your breasts and I will draw wonderful pictures of makara fishes there.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that Lord Krishna sings this song to Shrimati Radharani.

 

 

Refrain

 

 

iha na hi sankuca pankaja-nayane

vesham tava karavai rati-shayane

 

     iha-here; na-don't; hi-indeed; sankuca-shrink; pankaja-lotus; nayane-eyes; vesham-decoration; tava-of You; karavai-I shall do; rati-of love; shayane-O resting-place.

 

 

     O lotus-eyed one, don't shrink from Me. O resting-place of love, I will decorate You.

 

Text 2

 

radhe dolaya na kila kapolam

citram racayamy aham avilolam

 

     radhe-O Radha; dolaya-please move; na-not; kila-indeed; kapolam-the cheek; citram-a picture; racayamy-shall draw; aham-I; avilolam-neat.

 

 

     Radha, don't move Your cheek. I will draw a very neat picture there.

 

 

Text 3

 

tava vapur adya sanatana-shobham

janayati hridi mama kancana-lobham

 

     tava-of You; vapuh-the form; adya-now; sanatana-eternal; shobham-splendor; janayati-creates; hridi-in the heart; mama-of Me; kancana-some; lobham-desire.

 

 

     Today Your eternally beautiful form arouses passionate desires in My heart.

 

 

 

 

 

Song 12

 

 

 

Asavari-raga

 

Text 1

 

tava cancala-matir ayam agha-hanta

aham uttama-dhriti-digdha-dig-anta

 

     tava-of You; cancala-the fickle; matih-heart; ayam-He; agha-of Aghasura; hanta-the killer; aham-I; uttama-supreme; dhriti-steadiness; digdha-anointed; dig-anta-the directions.

 

 

     Your Krishna is fickle at heart. All directions are anointed with My supreme, peaceful steadiness.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that, filled with jealous anger, Shrimati Radharani sings this song to a gopi messenger.

 

 

Refrain

 

 

duti viduraya komala-kathanam

punar abhidhasye na hi madhumathanam

 

     duti-O messenger; viduraya-please put far away; komala-sweet; kathanam-words; punah-again; abhidhasye-I will speak; na-not; hi-certainly; madhumathanam-to Krishna, the killer of the Madhu demon.

 

 

     Messenger, throw these sweet words far away. Never again will I speak to Krishna.

 

 

Text 2

 

shatha-carito 'yam tava vana-mali

mridu-hridayaham nija-kula-pali

 

     shatha-of a scoundrel; caritah-the character; ayam-He; tava-of you; vana-of forest flowers; mali-wearing a garland; mridu-soft; hridaya-at heart; aham-I am; nija-own; kula-of the family; pali-the protectress.

 

 

     Your Krishna, who wears a garland of forest flowers, is a scoundrel. I am gentle-hearted. I preserve My family's good name.

 

Text 3

 

tava harir esha nirankusha-narma

aham anubaddha-sanatana-dharma

 

     tava -Your; harih-Lord Hari; esha-He; nirankusha-rowdy; narma-jokes; aham-I; anubaddha-boubd; sanatana-eternal; dharma-religion.

 

 

     Your Lord Hari likes rowdy jokes. I carefully follow the eternal path of religion.

 

 

 

 

 

Song 13

 

 

 

Text 1

 

mandita-hallishaka-mandalam

natayan radham cala-kundalam

 

     mandita-decorated; hallishaka-of the hallishaka dance; mandalam*-the circle; natayan-causing to dance; radham-Radha; cala-moving; kundalam-earrings.

 

 

     He makes Radha, who has entered the decorated hallishaka circle, and whose earrings move, dance.

 

 

Refrain

 

 

nikhila-kala-sampadi paricayi

priya-sakhi pashya natati murajayi

 

     nikhila-of all; kala-arts; sampadi-of the opulences; paricayi-expert; priya-O dear; sakhi-friend; pashya-look!; natati-dances; murajayi-Lord Krishna, who defeated Mura.

 

 

     Dear friend, watch Krishna, the master of all arts, dance.

 

Text 2

 

muhur andolita-ratna-valayam

salayam calayan kara-kisalayam

 

     muhuh-repeatedly; andolita-swinging; ratna-jewel; valayam-bracelets; salayam-together; calayan-causing to move; kara-of hands; kisalayam-the sprouts.

 

 

     He claps His budding hands and His jewel anklets move.

 

 

Text 3

 

gati-bhangibhir avashi-krita-shashi

sthagita-sanatana-shankara-vashi

 

     gati-of motions; bhangibhih-with the waves; avashi-krita-unrestrained; shashi-moon; sthagita-hidden; sanatana-Sanatana; shankara-and Shiva; vashi-captivated.

 

 

     The waves of His graceful movements overwhelm the moon and captivate hiding Lord Shiva and Sanatana Gosvami.

 

 

 

 

 

Song 14

 

 

 

Bhairavi-raga

 

Text 1

 

damodara-rati-vardhana-veshe

hari-nishkuta-vrindavipineshe

 

     damodara-for Lord Krishna; rati-love; vardhana-increasing; veshe-dress; hari-of Lord Hari; nishkuta-in the garden; vrindavipina-of Vrindavana forest; ishe-O queen.

 

 

     O You whose presence expands the pleasure of Lord Damodara, O queen of Lord Hari's Vrindavana garden,

 

 

Refrain

 

 

jaya jaya radhe madhava-dayite

gokula-taruni-mandala-mahite

 

     jaya-all glories; jaya-all glories; radhe-O Radha; madhava-of Lord Madhava; dayite-O beloved; gokula-in Gokula; taruni-of the girls; mandala-by the community; mahite-worshiped.

 

 

     Radha, all glories, all glories to You! O You who are worshiped by the girls of Gokula,

 

 

Text 2

 

vrishabhanudadhi-nava-shashi-lekhe

lalita-sakhi guna-ramita-vishakhe

 

     vrishabhanu-of Vrishabhanu; udadhi-from the ocean; nava-the new; shashi-lekhe-crescent moon; lalita-of Lalita; sakhi-friend; guna-qualities; ramita-delighted; vishakhe-Vishakha.

 

 

     O crescent moon risen from the ocean of King Vrishabhanu, O friend of Lalita, O You whose virtues delight Vishakha,

 

Text 3

 

karunam kuru mayi karuna-bharite

sanaka-sanatana-varnita-carite

 

     karunam-mercy; kuru-please do; mayi-to me; karuna-with mercy; bharite-full; sanaka-Sanaka; sanatana-and Sanatana; varnita-described; carite-virtues and pastimes.

 

 

     O You whose virtues and pastimes are described by Sanaka-kumara and Sanatana Gosvami, O very merciful one, please be merciful to me.

 

 

 

 

 

Song 15

 

 

 

Dhanashri-raga

 

 

Text 1

 

raja-purad gokulam upayatam

pramadonmadita-janani-tatam

 

     raja-of the king; purad-from the city; gokulam-to Gokula; upayatam-returned; pramada-with delight; unmadita-maddened; janani-mother; tatam-and father.

 

 

     He had returned to Gokula from the king's city. He made His mother and father mad with happiness.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that after Lord Krishna had gone to Mathura, Shrimati Radharani sings this song to a friend.

 

 

Refrain

 

 

svapne sakhi punar adya mukundam

alokayam avatamsita-kundam

 

     svapne-in a dream; sakhi-O friend; punah-again; adya-today; mukundam-Mukunda; alokayam-I saw; avatamsita-with a garland; kundam-of jasmine flowers.

 

 

     Friend, in a dream last night I saw Mukunda decorated with a garland of jasmine flowers.

 

Text 2

 

parama-mahotsava-ghurnita-ghosham

nayane/+ggita-krita-mat-paritosham

 

     parama-supreme; maha-great; utsava-festival; ghurnita-moved; ghosham-tumultuous sounds; nayana-of the eyes; ingita-hint; krita-created; mat-my; paritosham-happiness.

 

 

     He inspired a tumultous festival. His glance brought Me great happiness.

 

 

Text 3

 

nava-gunjavali-krita-para-bhagam

prabala-sanatana-suhrid-anuragam

 

     nava-new; gunja-of gunja; avali-host; krita-created; para-great; bhagam-handsomeness; prabala-strong; sanatana-eternal; suhrid-for His friends; anuragam-love.

 

 

     He was very handsome with a fresh gunja necklace. He was filled with love for His eternal friends.

 

 

 

 

 

Song 16

 

 

Saurashtri-raga

 

 

Text1

 

 

pulakam upaiti bhayan mama gatram

hasasi tathapi madad ati-matram

 

     pulakam-hairs standing erect; upaiti-attains; bhayan-out of fear; mama-My; gatram-body; hasasi-you laugh; tathapi-nevertheless; madad-out of pride; ati-matram-greatly.

 

 

     Out of fear the hairs of My body stand erect. Still, you proudly laugh at Me.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that Shrimati Radharani sings this song to a gopi friend.

 

 

Refrain

 

 

varaya turnam imam sakhi krishnam

anucita-karmani nirmita-trishnam

 

     varaya-please restrain; turnam-at once; imam-this; sakhi-O friend; krishnam-Krishna; anucita-improper; karmani-in deeds; nirmita-done; trishnam-thirst.

 

 

     Friend, hold Krishna back. He thirsts to do something wrong.

 

Text 2

 

jane bhavatim eva vipaksham

mam upanita yad vana-kaksham          

 

     jane-I know; bhavatim-you; eva-indeed; vipaksham-an enemy; mam-Me; upanita-brought; yad-because; vana-of the forest; kaksham-to the middle.

 

 

     I know you are My enemy because you have brought Me here to the middle of this forest.

 

 

Text 3

 

adya sanatanam ati-sukha-hetum

na pariharishye vidhi-krita-setum

 

     adya-today; sanatanam-eternal; ati-great; sukha-of happiness; hetum-the origin; na-not; pariharishye-I will abandon; vidhi-krita-setum-the rules of morality.

 

 

     I shall not abandon the eternal rules of morality, which are the source of great happiness.

 

 

 

 

 

Song 17

 

 

Text 1

 

komala-shashikara-ramya-vanantara-nirmita-gita-vilasa

turna-samagata-ballava-yauvata-vikshana-krita-parihasa

 

     komala-gentle; shashikara-moon; ramya-beautiful; vana-forest; antara-interior; nirmita-created; gita-of music; vilasa-pastimes; turna-quickly; samagata-assembled; ballava-gopi; yauvata-girls; vikshana-seeing; krita-done; parihasa-joking.

 

 

     O Lord who enjoyed pastimes of playing music in the forest beautiful with gentle moonlight, O Lord who, in order to see their ecstatic love for You, joked with the quickly arrived gopi girls,

 

 

Refrain

 

 

jaya jaya bhanusuta-tata-ranga-maha-nata sundara nanda-kumara

sharad-angi-krita-divya-rasavrita-mangala-rasa-vihara

 

     jaya-all glories; jaya-all glories; bhanusuta-of the Yamuna; tata-on the shore; ranga-in the dancing arena; maha-great; nata-dancer; sundara-handsome; nanda-of Nanda; kumara-O son; sharad-autumn; angi-krita-accepted; divya-transcendental; rasa-with nectar; avrita-filled; mangala-auspicious; rasa-rasa dance; vihara-pastime.

 

 

     O Lord who danced on the shore of the Yamuna, O handsome son of Nanda, O Lord who enjoyed the pastime of the auspicious, nectarean, transcendental autumn rasa dance, all glories, all glories to You!

 

 

Text 2

 

gopi-cumbita raga-karambita mana-vilokana-lina

guna-vargonnata-radha-sangata sauhrida-sampad-adhina

 

     gopi-the gopis; cumbita-kissed; raga-with love; karambita-mixed; mana-pride; vilokana-seeing; lina-disappearance; guna-of virtues; varga-with a multitude; unnata-exalted; radha-Radha; sangata-company; sauhrida-of love; sampad-opulence; adhina-controlled.

 

 

     O Lord who kissed the gopis, O passionate Lord, O Lord who, seeing their pride, disappeared, O Lord who stayed with virtuous Radha, O Lord who becomes controlled by the power of love,  

 

Text 3

 

tad-vacanamrita-pana-madahrita valayi-krita-parivara

sura-taruni-gana-mati-vikshobhana khelana-valgita-hara

 

     tad-of them; vacana-of the words; amrita-the nectar; pana-drinking; mada-by intoxication; ahrita-taken; valayi-in a circle; krita-made; parivara-associates; sura-of the demigods; taruni-the girls; gana-multitudes; mati-the hearts; vikshobhana-agitation; khelana-pastimes; valgita-moving; hara-necklace.

 

 

     O Lord who became intoxicated by drinking the nectar of the gopis' words, O Lord who had the gopis form a great circle, O Lord who agitated the hearts of the young demigoddesses, O Lord whose necklace moved to and fro in Your transcendental pastime,

 

 

Text 4

 

ambu-vigahana-nandita-nija-jana mandita-yamuna-tira

sukha-samvid-dhana purna sanatana nirmala nila-sharira

 

     ambu-into the water; vigahana-plunged; nandita-delighted; nija-own; jana-people; mandita-decorated; yamuna-of the Yamuna; tira-the shore; sukha-happiness; samvid-knowledge; dhana-opulence; purna-perfect; sanatana-eternal; nirmala-pure; nila-dark; sharira-form.

 

 

     O Lord who delighted the gopis with water pastimes, O Lord who decorated the Yamuna's shore, O Lord full of transcendental bliss, knowledge, and opulence, O perfect Lord, O eternal Lord, O pure Lord, O dark-complexioned Lord,

 

 

 

 

 

Song 18

 

 

 

Dhanashri-raga

 

Text 1

 

shuddha-sati-vrata-vitta

aham ati-nirmala-citta

 

     shuddha-pure; sati-of chastity; vrata-vow; vitta-famous; aham-I am; ati-very; nirmala-pure; citta-heart.

 

 

     I am famous for my vow of chastity. My heart is pure.

 

 

Text 2

 

prathayasi sujana-vimuktam

narmedam kim ayuktam

 

     prathayasi-You manifest; sujana-by pious people; vimuktam-rejected; narma-joking words; idam-this; kim-why?; ayuktam-improper.

 

 

     Why do You speak these immoral jokes the pious never say?   

 

 

Refrain

 

 

madhava parihara me patam etam

yami javena niketam

 

     madhava-O Krishna; parihara-let go; me-My; patam-garment; etam-this; yami-I am going; javena-quickly; niketam-home.

 

 

     Madhava, let go of my garments! I am going home at once!

 

Text 3

 

yadi janamy adhitiram

tvam ati-gudha-shariram

 

     yadi-if; janamy-I had known; adhitiram-by the shore; tvam-You; ati-well; gudha-hidden; shariram-form.

 

 

     If I had known You would be hiding here on the shore

 

 

Text 4

 

dure surasutayam

sayam katham upayam

 

     dure-far; surasutayam-on the Yamuna; sayam-at sunset; katham-how?; upayam-I can go.

 

 

then how could I have come so far along the Yamuna at sunset?

 

Text 5

 

vidadhe bhavad-avanamam

caritam parihara vamam

 

     vidadhe-I do; bhavad-before You; avanamam-bowing down; caritam-activity; parihara-please abandon; vamam-improper.

 

 

     I bow down before You. Please give up these immoral acts!

 

 

Text 6

 

vartma sanatanam ucitam

palaya dharmika-rucitam

 

     vartma-the path; sanatanam-eternal; ucitam-proper; palaya-please protect; dharmika-by the virtuous; rucitam-delighted.

 

 

     Please follow the eternal path that pleases the pious.   

 

 

 

 

 

Song 19

 

 

 

Karnata-raga

 

Text 1

 

kim vitanoshi mudhanga-vibhushana-kapatenatra vighatam

sodhum aham samayasya na samprati shakta lavam api yatam

 

     kim-why?; vitanoshi-you do; mudha-uselessly; anga-of the limbs; vibhushana-decoration; kapatena-by a trick; atra-here; vighatam-obstacle; sodhum-to tolerate; aham-I; samayasya-of the proper time; na-not; samprati-now; shakta-able; lavam-for a moment; api-even; yatam-gone.

 

 

     Why do you make a delay with these superfluous decorations? I cannot tolerate even a moment's delay!

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that a gopi eagerly desiring to meet Krishna at an appointed rendezvous sings this song to a gopi friend engaged in decorating her.

 

 

Refrain

 

 

gokula-mangala-vamshi

dhvanir udgarjati vana-gataye smara-bhupati-shasana-shamsi                           

 

     gokula-of Gokula; mangala-auspiciousness; vamshi-of the flute; dhvanih-the sound; udgarjati-thunders; vana-to the forest; gataye-to go; smara-Kamadeva; bhupati-of the king; shasana-the order; shamsi-proclaiming.

 

 

     The flute that brings auspiciousness to Gokula now thunders King Kamadeva's order to go to the forest.

 

 

Text 2

 

madhava-caranangushtha-nakha-dyutir ayam udayati himadhama

ma guru-jana-bhayam udgira muhur iyam abhavam dhavitu-kama

 

     madhava-of Madhava; carana-of the feet; angushtha-toes; nakha-of the nails; dyutih-splendor; ayam-this; udayati-rises; himadhama-cooling moon; ma-don't; guru-jana-of superiors; bhayam-of fear; udgira-speak; muhuh-repeatedly; iyam-this; abhavam-I was; dhavitu-to run; kama-desiring.

 

 

     "Madhava's toenails are very splendid."

     "The moon is now rising!"

     "Don't tell me again and again how I should fear my superiors! I yearn to run to Madhava!"

Text 3

 

tam sevitum iha pashya sanatana-paramaranyaja-vesham

gopa-vadhu-tatir ayam upasarpati bhanusuta-tata-desham

 

     tam-Him; sevitum-to serve; iha-here; pashya-look!; sanatana-eternal; parama-supreme; aranyaja-produced in the forest; vesham-with decorations; gopa-vadhu-of gopis; tatih-the multitude; ayam-this; upasarpati-approaches; bhanusuta-of the Yamuna; tata-desham-the shore.

 

 

     Look! the gopis are all going to the Yamuna's shore to serve Madhava, who is always handsomely decorated with forest flowers.

 

 

 

 

 

Song 20

 

 

 

Karnata-raga

 

 

Text 1

 

sphurad-indivara-nindi-kalevara radha-kuca-kunkuma-bhara-pinjara

sundara-candraka-cuda manohara candravali-manasa-shuka-panjara

 

     sphurad-blossoming; indivara-blue lotus; nindi-rebuking; kalevara-form; radha-of Radha; kuca-the breasts; kunkuma-kunkuma; bhara-abundance; pinjara-yellow; sundara-handsome; candraka-peacock feather; cuda-crown; manohara-charming; candravali-of Candravali; manasa-in the ehart; shuka-parrot; panjara-cage.

 

 

     O Lord whose transcendental form eclipses the splendor of blossoming blue lotus flowers, O Lord who has become fair by the touch of the kunkuma from Radha's breasts, O Lord who wears a handsome peacock feather crown, O charming Lord, O cage where the parrot of Candravali's heart is confined,

 

 

Refrain

 

 

jaya jaya jaya gunjavali-mandita

pranaya-vishrinkhala-gopi-mandala-vara-bimbadhara-khandana-pandita

 

     jaya-all glories; jaya-all glories; jaya-all glories; gunjavali-with a necklace of gunja mandita-decorated; pranaya-love; vishrinkhala-unrestrained; gopi-of the gopis; mandala-the circle; vara-excellent; bimba-bimba fruit; adhara-lips; khandana-at biting; pandita-expert.

 

 

     O Lord decorated with gunja, O Lord expert at biting the bimba fruit lips of the beautiful gopis passionately in love with You, all glories, all glories, all glories to You!

 

Text 2

 

mriga-vanitanana-trina-visramsana-karma-dhurandhara-murali-kujita

svarasika-smita-sushamonmadita-siddha-sati-nayanancala-pujita

 

     mriga-vanita-of the does; anana-the mouths; trina-grass; visramsana-dropping

karma-activity; dhurandhara-great; murali-of the flute; kujita-warbling; svarasika-nectarean; smita-smile; sushama-by the handsomeness; unmadita-maddened; siddha-sati-of the perfectly pious girls; nayana-of the eyes; ancala-by the corners; pujita-worshiped.

 

 

     O Lord whose flute-music makes the grass fall from the does' mouths, O Lord worshiped by the sidelong glances of the saintly gopis maddened by the handsomeness of Your sweet smile,

 

 

Text 3

 

tambulollasad-anana-sarasa jambunada-ruci-visphurad-ambara

hara-kamalasana-sanaka-sanatana-dhriti-vidhvamsana-lila-dambara

 

     tambula-with betelnuts; ullasad-splendid; anana-mouth; sarasa-lotus; jambunada-golden; ruci-splendor; visphurad-manifesting; ambara-garments; hara-Shiva; kamalasana-Brahma; sanaka-Sanaka; sanatana-Sanatana; dhriti-peacefulness; vidhvamsana-destruction; lila-of transcendental pastimes; dambara-multitude.

 

 

     O Lord whose lotus mouth is splendid with betelnuts, O Lord whose garments are magnificent as gold, O Lord whose many transcendental pastimes destroy the peaceful composure of Shiva, Brahma, Sanaka Kumara, and Sanatana Gosvami,

 

 

 

 

 

Song 21

 

 

 

Kedara-raga

 

Text 1

 

saurabha-sevita-pushpa-vinirmita-nirmala-vana-mala-parimandita

mandatara-smita-kanti-karambita-vadanambuja-nava-vibhrama-pandita

 

     saurabha-by sweet fragrance; sevita-served; pushpa-with flowers; vinirmita-made; nirmala-splendid; vana-of forest flowers; mala-garland; parimandita-decorated; mandatara-gentle; smita-smile; kanti-splendor; karambita-mixed; vadana-face; ambuja-lotus; nava-new; vibhrama-pastimes; pandita-expert.

 

 

     O Lord decorated with a beautiful garland of fragrant forest flowers, O Lord whose lotus face is decorated with the splendor of a very gentle smile, O Lord expert at enjoying ever-new transcendental pastimes,

 

 

Refrain

 

 

jaya jaya marakata-kandala-sundara vara-camikara-pitambara-dhara

vrindavana-jana-vrinda-purandara

 

     jaya-all glories; jaya-all glories; marakata-sapphire; kandala-sprout; sundara-handsome; vara-excellent; camikara-golden; pita-yellow; ambara-garments; dhara-wearing; vrindavana-of Vrindavana; jana-of the people; vrinda-of the multitude; purandara-O king.

 

     O Lord handsome as a new sapphire, O Lord dressed in handsome golden garments, O Lord of the Vrajavasis, all glories, all glories to You!

 

 

Text 2

 

vana-gunja-phala-rajibhir ujjvala-keki-shikhandaka-shekhara-manjula

guna-vargatula-gopa-vadhu-kula-citta-shilimukha-pushpita-vanjula

 

     vana-forest; gunja-hala-gunja

rajibhir ujjvala-with garlands; keki-peacock; shikhandaka-feather; shekhara-crown; manjula-charming; guna-of virtues; vargaatula-with multitudes; gopa-filled; vadhu-of girls; kula-of the hosts; citta-of the hearts; shilimukha-bumblebee; pushpita-blossoming; vanjula-ashoka tree.

 

 

     O Lord charmingly decorated with forest gunja and a splendid peacock feather crown, O blossoming ashoka tree that attracts the bumblebees of the supremely virtuous gopis' hearts,

 

Text 3

 

kara-murali-kvana-pura-vicakshana pashupaladhipa-hridayanandana

girisha-sanatana-sanaka-sanandana-narada-kamalasana-krita-vandana

 

     kara-in the hand; murali-of the flute; kvana-sound; pura-flood; vicakshana-expert; pashupaladhipa-of the king of the gopas; hridaya-of the heart; anandana-bliss; girisha-?Ziva; sanatana-Sanatana; sanaka-Sanaka; sanandana-sanandana; narada-Narada; kamalasana-Brahma; krita-offered; vandana-bowing down.

 

 

     O Lord who expertly fills with music the flute in Your hand, O Lord who delights the heart of the king of the gopas, O Lord to whom Shiva, Sanatana Gosvami, Sanatana Kumara, Sanaka Kumara, Sanandana Kumara, Narada, and Brahma bow down,

 

 

 

 

 

Song 22

 

 

 

Gauri-raga

 

 

Text 1

 

yamuna-jala-kanikabhir upete sangatam ujjvala-kunja-nikete

tvayi vinihita-vara-sauhrida-bharam vihitapara-taruni-pariharam

 

     yamuna-of the Yamuna; jala-of water; kanikabhih-with drops; upete-attained; sangatam-contact; ujjvala-splendid; kunja-forest grove; nikete-in a cottage; tvayi-in You; vinihita-placed; vara-excellent; sauhrida-love; bharam-abundance; vihita-performed; apara-unparalleled; taruni-with the girls; pariharam-pastimes.

 

 

     He waits in the splendid forest grove sprinkled by spray from the Yamuna. He enjoys transcendental pastimes with the young gopis. He is full of love for You.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that a gopi messenger sings this song to Shrimati Radharani.

 

 

Refrain

 

 

bhaja sakhi ballava-raja-kumaram kamita-tavaka-sanga-viharam

 

     bhaja-worship; sakhi-O friend; ballava-of the cowherds; raja-of the king; kumaram-the son; kamita-desired; tavaka-of You; sanga-the association; viharam-pastimes.

 

 

     Friend, please worship the gopa prince who yearns to enjoy pastimes with You.

 

Text 2

 

nava-gunja-phala-manjula-haram malya-vihari-madhupa-parivaram

nirmala-narma-vibhavana-shilam ballavam atra sanatana-lilam

 

     nava-new; gunja-phala-gunja; manjula-charming; haram-garland; malya-in the garland; vihari-playing; madhupa-bees; parivaram-multitude; nirmala-splendid; narma-jokes; vibhavana-perception; shilam-character; ballavam-gopa; atra-here; sanatana-eternal; lilam-pastimes.

 

 

     He wears a charming necklace of fresh gunja. Bumblebees play in His garland of flowers. He is playful and witty. He is a cowherd boy. He enjoys eternal transcendental pastimes.

 

 

 

 

 

Song 23

 

 

 

Mallara-raga

 

 

Text 1

 

taruni-locana-tapa-vimocana-hasa-sudhankura-dhari

manda-maruc-cala-pincha-kritojjvala-maulir udara-vihari

 

     taruni-of the girls; locana-eyes; tapa-from distress; vimocana-freeing; hasa-smile; sudha-of nectar; ankura-sprout; dhari-holding; manda-gentle; maruc-breeze; cala-moving; pincha-peacock feather; krita-done; ujjvala-splendid; maulih-crown; udara-generous; vihari-pastimes.

 

 

     The nectar of His smile extinguishes the burning anguish of the young gopis' eyes. His splendid peacock feather crown moves in the gentle breeze. He is playful and generous.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that this song describes Lord Krishna return to Vraja from the forest at the end of the day.

 

 

Refrain

 

 

sundari pashya milati vana-mali

divase parinatim upagacchati sati nava-nava-vibhrama-shali

 

     sundari-O beautiful one; pashya-look!; milati-meets; vana-of forest flowers; mali-wearing a garland; divase-of the day; parinatim-at the end; upagacchati-approaches; sati-O pious one; nava-newer; nava-and newer; vibhrama-pastimes; shali-possessing.

 

 

     Beautiful one, look! As the day comes to an end the eternally playful Lord who wears a garland of forest flowers comes before us.

 

Text 2

 

dhenu-khuroddhuta-renu-paripluta-phulla-saroruha-dama

acira-vika+svara-lasad-indivara-mandala-sundara-dhama

 

     dhenu-of the cows; khura-by the hooves; uddhuta-raised; renu-by dust; paripluta-flooded; phulla-blossoming; saroruha-lotus; dama-garland; acira-quickly; vikasvara-blossoming; lasad-splendid; indivara-of blue lotus flowers; mandala-circle; sundara-beautiful; dhama-luster.

 

 

     His garland of blossomed lotuses is flooded with dust raised by the cows. His complexion is splendid as a host of suddenly blossomed blue lotuses.    

 

 

Text 3

 

kala-murali-ruti-krita-tavaka-ratir atra drig-anta-tarangi

caru-sanatana-tanur anuranjana-kari suhrid-gana-sangi

 

     kala-the sweet; murali-of the flute; ruti-sound; krita-done; tavaka-of You; ratih-happiness; atra-here; drig-of the eyes; anta-of the corner; tarangi-waves; caru-beautiful; sanatana-eternal; tanuh-form; anuranjana-kari-pleasing; suhrid-of the friends; gana-the host; sangi-in the company.

 

 

     He delights you with the sweet music of His flute. His sidelong glances are waves. His eternal form is handsome. He is charming. He stays with His friends.

 

 

 

 

 

Song 24

 

 

 

Dhanashri-raga

 

Text 1

 

yady api samadhishu vidhir api pashyati na tava nakhagra-maricim

idam icchami nishamya tavacyuta tad api kripadbhuta-vicim

 

     yady api-although; samadhishu-in the trance of meditation; vidhih-Brahma; api-even; pashyati-sees; na-not; tava-of You; nakha-of the nails; agra-of the tips; maricim-the effulgence; idam-this; icchami-I desire; nishamya-hearing; tava-of You; acyuta-O infallible Lord; tad api-nevertheless; kripa-of mercy; adbhuta-wonderful; vicim-waves.

 

 

     O infallible Lord, although even the demigod Brahma cannot see in meditation a single ray of light from the tip of Your toenail, still, as I hear of the wonderful waves of Your mercy, I yearn to see You.

 

 

Refrain

 

 

deva bhavantam vande

man-manasa-madhukaram arpaya nija-pada-pankaja-makarande

 

     deva-O Lord; bhavantam-to You; vande-I bow down; man-of me; manasa-the heart; madhukaram-to the bumblebee; arpaya

-place; nija-own; pada-feet; pankaja-lotus; makarande-honey.

 

 

     O Lord, I offer my respectful obeisances to You. Please place the bumblebee of my mind in the honey of Your lotus feet.

 

 

Text 2

 

bhaktir udancati yady api madhava na tvayi mama tila-matri

parameshvarata tad api tavadhika-durghata-ghatana-vidhatri

 

     bhaktih-devotion; udancati-arises; yady api-although; madhava-O Madhava; na-not; tvayi-for You; mama-of me; tila-matri-even a sesame seed; parama-supreme; ishvarata-power; tad api-nevertheless; tava-of You; adhika-greater; durghata-the impossible; ghatana-possible; vidhatri-creating.

 

 

     O Madhava, although I have not even a sesame seed of devotion for You, Your supreme power can make even the impossible become possible.

 

Text 3

 

ayam avilolatayadya sanatana kalitadbhuta-rasa-bharam

nivasatu nityam ihamrita-nindini vindan madhurima-saram

 

     ayam-this; avilolataya-with steadiness; adya-today; sanatana-eternal; kalita-attained; adbhuta-wonderful; rasa-of nectar; bharam-abundance; nivasatu-may reside; nityam-eternally; iha-here; amrita-nectar; nindini-rebuking; vindan-finding; madhurima-sweetness; saram-the best.

 

 

     O eternal Lord, may the bumblebee of my mind, finding there the most wonderful sweetness, eternally stay in the honey of Your lotus feet, which rebukes the sweetest nectar.

 

 

 

 

 

Songs 25-33

The Eight Kinds of Gopis

 

 

Song 25

Abhisarika (The Gopi Who Goes to Meet Krishna)

 

 

Dhanashri-raga

 

 

Text 1

 

tvam kuca-valgita-mauktika-mala

smita-sandri-krita-shashi-kara-jala

 

     tvam-You; kuca-breasts; valgita-moving; mauktika-of pearls; mala-necklace; smita-smiling; sandri-krita-intensified; shashi-of the moon; kara-of the shining; jala-the network.

 

 

     The necklace of pearls moves on your breasts. You smile illumines the moonlight.

 

 

Refrain

 

 

harim abhisara sundari sita-vesha

raka-rajanir ajani gurur esha

 

     harim-Lord Hari; abhisara-go to meet; sundari-O beauitful girl; sita-white; vesha-garments; raka-the full; rajanih-moon; ajani-is born; guruh-excellent; esha-it.

 

 

     The beautiful full-moon night is clothed in white. O beautiful one, go now to meet Lord Hari.

 

Text 2

 

parihita-mahisha-dadhi-ruci-sicaya

vapur arpita-ghana-candana-nicaya

 

     parihita

dressed; mahisha-buffalo; dadhi-yogurt; ruci-splendor; sicaya-garments; vapuh-form; arpita-placed; ghana-thick; candana-sandal paste; nicaya-abundance.

 

 

     Your garments are splendid as buffalo yogurt. Your body is anointed with sandal paste.

 

 

Text 3

 

karna-karambita-kairava-hasa

kalita-sanatana-sanga-vilasa

 

     karna-ears; karambita-mixed; kairava-white lotuses; hasa-smiling; kalita-attained; sanatana-of the eternal Supreme Personality of Godhead; sanga-in the company; vilasa-transcendental pastimes.

 

 

     Smiling white lotus blossoms are placed on your ears. You will enjoy transcendental pastimes with the eternal Supreme Personality of Godhead.

 

 

 

 

 

Song 26

Vasika-sajja (The Gopi Who Carefully Decorates Herself to Meet Krishna

 

 

 

Kalyana-raga

 

Text 1

 

kusumavalibhir upaskuru talpam

malyam camala-mani-sara-kalpam

 

     kusuma-of flowers; avalibhih-with hostys; upaskuru-please make; talpam-the bed; malyam-garland; ca-and; amala-splendid; mani-of jewels; sara-best; kalpam-made.

 

 

     Decorate the bed with flowers. Make a flower garland splendid as a string of jewels.

 

 

Refrain

 

 

priya-sakhi keli-paricchada-punjam

upakalpaya sa-tvaram adhi-kunjam

 

     priya-sakhi-O dear friend; keli-for tranbscendental pastimes; paricchada-the paraphernalia; punjam-abundance; upakalpaya-please arrange; sa-withu; tvaram-haste; adhi-kunjam-the forest grove.

 

 

     Dear friend, please quickly decorate the forest and arrange everything for the Lord's pastimes.

 

 

Text 2

 

mani-samputam upanaya tambulam

shayanancalam api pita-dukulam

 

     mani-jewel; samputam-chest; upanaya-please bring; tambulam-betelnuts; shayana-of the bed; ancalam-the edges; api-also; pita-yellow; dukulam-silk.

 

 

     Bring the jeweled box of betelnuts and the yellow silk cloth for the bed.

 

Text 3

 

viddhi samagatam apratibandham

madhavam ashu sanatana-sandham

 

     viddhi-please know; samagatam-arrived; apratibandham-without obstacle; madhavam-Madhava; ashu-quickly; sanatana-eternal; sandham-promise.

 

 

     Know that Lord Madhava, who is always true to His word, will quickly come without being stopped by anything.

 

 

 

 

 

Song 27

Utkanthita (The Gopi That Anxiously Waits For Krishna, Who Does Not Come to the Rendezvous)

 

 

Asavari-raga

 

 

Text 1

 

kim u candravalir anaya-gabhira

nyarunad amum rati-viram adhira

 

     kim u-perhaps; candravalih-Candravali; anaya-gabhira-very bold; nyarunad-obstructed; amum-Him; rati-of playful pastimes; viram-the hero; adhira-quarrelsome.

 

 

     Perhaps bold and quarrelsome Candravali stopped the Lord who is the hero of playful pastimes.

 

 

Refrain

 

 

ati-ciram ajani rajanir ati-kali

sangam avindata na hi vana-mali

 

     ati-ciram-for a long time; ajani-was produced; rajanih-the night; ati-very; kali-dark; sangam-contact; avindata-found; na-not; hi-indeed; vana-with forest flowers; mali-wearing a garland.

 

 

     The night was very long and dark. Still, the Lord who wears a garland of forest flowers did not come to meet me.

 

Text 2

 

kim iha jane dhrita-panka-vipake

vismritir asya babhuva varake

 

     kim-why?; iha-here; jane-in this person; dhrita-held; panka-of sins; vipake-ripeness; vismritih-forgetfulness; asya-of Him; babhuva-has become; varake-worthless and insignificant.

 

 

     Why has He forgotten this person? She is worthless and insignificant. The fruits of her past sins are now ripe.

 

 

Text 3

 

kim uta sanatana-tanur alaghishtham

ranam arabhata suraribhir ishtam

 

     kim uta-is it possible?; sanatana-eternal; tanuh-form; alaghishtham-severe; ranam-battle; arabhata-begun; sura-of the demigods; aribhih-with the enemies; ishtam-desired.

 

 

     Perhaps the eternal Lord has begun a holy war with the enemies of the demigods.

 

 

 

 

 

Song 28

Vipralabdha (The Gopi Cheated By Krishna, Who Does not Come to the Rendezvous)

 

 

Gaudi-raga

 

Text 1

 

komala-kusumavali-krita-cayanam

apasaraya rati-lila-shayanam

 

     komala-soft; kusuma-of flowers; avali-abundance; krita-done; cayanam-collection; apasaraya-take away; rati-amorous; lila-pastimes; shayanam-bed.

 

 

     Take away this bed of soft flowers meant for transcendental amorous pastimes!

 

 

Refrain

 

 

shri-harinadya ne lebhe sham aye

hanta janam sakhi sharanam kam aye

 

     shri-harina-by Shri Hari; adya-now; ne-not; lebhe-attained; sham-happiness; aye-O!; hanta-indeed; janam-person; sakhi-O friend; sharanam-shelter; kam-whom?; aye-O!

 

 

     Today I have not attained happiness with Lord Hari! O friend, of what person can I take shelter now?

 

 

Text 2

 

vidhrita-manohara-gandha-vilasam

kshipa yamuna-tata-bhuvi pata-vasam

 

     vidhrita-held; manohara-charming; gandha-fragrance; vilasam-splendor; kshipa-scatter; yamuna-of the Yamuna; tata-on the shore; bhuvi-on the ground; pata-vasam-fragrant powder.

 

 

     Scatter this charming aromatic powder on the Yamuna's bank!

 

Text 3

 

labdham avehi nishantim ayamam

munca sanatana-sangati-kamam

 

     labdham-attained; avehi-please attain; nishantim-peacefulness; ayamam-restraint; munca-abandon; sanatana-with the eternal Personality of Godhead; sangati-the company; kamam-the desire.

 

 

     Become peaceful! Give up this desire for the company of the eternal Personality of Godhead!

 

 

 

 

 

Song 29

Khandita (The Gopi Cheated by Krishna)

 

 

 

Rasakeli-raga

 

 

Text 1

 

hridayanataram adhi-shayitam

ramaya janam nija-dayitam

 

     hridaya-the heart; anataram-within; adhi-shayitam-staying; ramaya-please delight; janam-the person; nija-own; dayitam-beloved.

 

 

     Now You may please the person who stays in Your heart!    

 

Text 2

 

kim phalam aparadhikaya

samprati tava radhikaya

 

     kim-what?; phalam-the fruit; aparadhikaya-offensive; samprati-now; tava-of You; radhikaya-by Radhika.

 

 

     What is the use of offensive Radhika?

 

 

Refrain

 

 

madhava parihara patima-tarangam

vetti na ka tava rangam

 

     madhava-O Madhava; parihara-please retract; patima-of cleverness; tarangam-the waves; vetti-knows; na-not; ka-what gopi?; tava-Your; rangam-pastimes.

 

 

     Madhava, retract these waves of clever words! What girl does not know how You have been enjoying?

 

 

Text 3

 

aghurnati tava nayanam

yahi ghatim bhaja shayanam

 

     aghurnati-roll; tava-Your; nayanam-eyes; yahi-go!; ghatim-at once; bhaja-go; shayanam-to sleep.

 

 

     Your eyes are rolling! Go to sleep!

 

Text 4

 

anulepam racayalam

nashyatu nakha-pada-jalam

 

     anulepam-sandal paste; racaya-do; alam-abundance; nashyatu-becomes destroyed; nakha-of the nails; pada-the marks; jalam-the network.

 

 

     Smear sandal paste on Your limbs. Then the network of scratchmarks will perish.

 

 

Text 5

 

tvam iha vilasati bala

mukhara-sakhinam mala

 

     tvam-You; iha-here; vilasati-enjoy transcendental pastimes; bala-fresh; mukhara-talkative; sakhinam-of friends; mala-the garland.

 

 

     The fresh garland of My talkative friends is laughing at You.

 

Text 6

 

deva sanatana vande

na kuru vilambam alinde

 

     deva-O Lord; sanatana-O eternal one; vande-I bow down before You; na-not; kuru-do; vilambam-delay; alinde-at My doorstep.

 

 

     O eternal Lord, I bow down before You. Do not loiter at My doorstep.

 

 

 

 

 

Song 30

Another Description of the Khandita Gopi

 

 

 

Bhairava-raga

 

 

Text 1

 

yam sevitavan asi jagari

tvam ajayat sa nishi nagari

 

     yam-whom; sevitavan-served; asi-You; jagari-attentive; tvam-You; ajayat-conquered; sa-she; nishi-at night; nagari-heroine.

 

 

     The girl You attentively served has conquered You at night.

 

 

Refrain

 

 

kapatam idam tava vindati hare

navasaram punar ali-nikare

 

     kapatam-trick; idam-this; tava-Your; vindati-finds; hare-O Lord Hari; na-not; avasaram-an opportunity; punah-again; ali-of friends; nikare-in the multitude.

 

 

     Lord Hari, this trick does not bewilder my friends.

 

Text 2

 

ma kuru shapatham gokula-pate

vetti ciram ka caritam na te

 

     ma-don't; kuru-do; shapatham-vow; gokula-of Gokula; pate-O Lord; vetti-knows; ciram-for a long time; ka-what girl?; caritam-pastimes; na-not; te-of You.

 

 

     O king of Gokula, please do not swear that You are truthful. What girl has not for a long time known these pastimes?

 

 

Text 3

 

mukta-sanatana-sauhrida-bhare

na punar aham tvayi rasam ahare

 

     mukta-abandoned; sanatana-eternal; sauhrida-of love; bhare-abundance; na

-not; punah-again; aham-I; tvayi-for You; rasam-love; ahare-do.

 

 

     O Lord who has abandoned Your eternal love for us, I shall never love You again!

 

 

 

 

 

Song 31

Kalahantarita (The Gopi Remorseful Because She quarreled with Krishna and Rejected Him)

 

 

Lalita-raga

 

Text 1

 

nakarnayam ati-suhrid-upadesham

madhava-catu-patalam api lesham

 

     na-not; akarnayam-I heard; ati-is; suhrid-of a friend; upadesham-the advice; madhava-O Madhava; catu-of sweet words; patalam-a multitude; api-even; lesham-a small portion.

 

 

     I did not listen to even a fragment of the advice of my friends or the sweet words of Lord Madhava.

 

 

Refrain

 

 

sidati sakhi mama hridayam adhiram

yad abhajam iha na hi gokula-viram

 

     sidati-sits; sakhi-O friend; mama-of me; hridayam-the heart; adhiram-shattered; yad-because; abhajam-I did worship; iha-here; na-not; hi-indeed; gokula-of Gokula; viram-the hero.

 

 

     Friend, because I did not worship the hero of Gokula my heart is now shattered.

 

 

Text 2

 

nalokayam arpitam uru-haram

pranamantam ca dayitam anuvaram

 

     na-not; alokayam-I saw; arpitam-placed; uru-great; haram-necklace; pranamantam-bowing down; ca-and; dayitam-beloved; anuvaram-again and again.

 

 

     I did not see my beloved repeatedly bowing down and offering a precious necklace.

 

Text 3

 

hanta sanatana-gunam abhiyantam

kim adharayam aham urasi na kantam

 

     hanta-alas!; sanatana-eternal; gunam-virtues; abhiyantam-approaching; kim-why?; adharayam-I held; aham-I; urasi-to my breast; na-not; kantam-lover.

 

 

     Why when He approached me did I not hold to my breast my eternally virtuous lover?

 

 

 

 

 

Song 32

Proshita-preyasi (The Gopi Far Away From Krishna)

 

 

Gauri-raga

 

 

Text 1

 

kurvati kila kokila-kula ujjvala-kala-nadam

jaiminir iti jaiminir iti jalpati sa-vishadam

 

     kurvati-does; kila-indeed; kokila-of cuckoos; kula-the multitude; ujjvala-splendid; kala-sweet music; nadam-sound; jaiminih-sounds of "jaimini"; iti-thus; jaiminih-"jaimini"; iti-thus; jalpati-say; sa-with; vishadam-unhappiness.

 

 

     Now that with beautiful sweet voices the cuckoos lament, "jaimini jaimini,"

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that Uddhava sings this song to Lord Krishna in Mathura.

 

 

Refrain

 

 

madhava ghore viyoga-tamasi nipapata radha

vidhura-malina-murtir adhikam adhirudha-badha

 

     madhava-O Madhava; ghore-terrible; viyoga-of separation; tamasi-in the darkness; nipapata-has fallen; radha-Radha; vidhura-distressed; malina-darkened; murtih-form; adhikam-greatly; adhirudha-risen; badha-pain.

 

 

     Her body filled with pain, grief-stricken Radha has fallen, O Madhava, into the terrible darkness of separation from You.

 

Text 2

 

nila-nalina-malyam ahaha vikshya pulaka-vita

garuda garudety abhirauti parama-bhita

 

     nila-blue; nalina-lotus flowers; malyam-garland; ahaha-ah!; vikshya-seeing; pulaka-vita-hairs standing erect; garuda-Garuda!; garuda-Garuda!; ity-thus; abhirauti-calls; parama-greatly; bhita-afraid.

 

 

     When She sees a garland of blue lotuses She mistakes it for a black snake. Frightened, and the hairs of Her body erect, She cries out, "Garuda! Garuda!"

 

 

Text 3

 

lambhita-mriganabhim aguru-kardamam anu dina

dhyayati shiti-kantham api sanatanam anulina

 

     lambhit-mriganabhim-musk; aguru-kardamam-aguru; anu-following; dina-the poor girl; dhyayati-meditates; shiti-kantham-on the peacock; api-also; sanatanam-continually; anulina-absorbed.

 

 

     When She sees musk or aguru, the poor girl thinks the god of love has appeared. To chase him away She becomes rapt in meditation on love's enemy, the peacock.

 

 

 

 

 

Song 33

Sadhina-bhartriika  (The Gopi That Has Krishna Firmly in Her Control)

 

 

Mallara-raga

 

Text 1

 

patravalim iha mama hridi gaure

mrigamada-bindubhir arpaya shaure

 

     patra-of pictures; avalim-a series; iha-here; mama-on My; hridi-breasts; gaure-golden; mrigamada-of musk; bindubhih-with drops; arpaya-please place; shaure-O Krishna.

 

 

     Shauri, with drops of musk paint many pictures on My golden breasts.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that Shrimati Radharani sings this song to Lord Hari.

 

 

Refrain

 

 

shyamala sundara vividha-visheshe

viracaya vapushi mamojjvala-veshe

 

     shyamala-dark; sundara-handsome; vividha-various; visheshe-specific; viracaya-please make; vapushi-on the body; mama-My; ujjvala-splendid; veshe-dress.

 

 

     Shyamasundara, place these splendid garments on My body.

 

 

Text 2

 

pincha-mukuta mama pincha-nikasham

varam avatamsaya kuntala-pasham

 

     pincha-peacock feather; mukuta-crown; mama-of Mer; pincha-peacock feather; nikasham-appearance; varam-excellent; avatamsaya-please decorate; kuntala-pasham-hair.

 

 

     O Krishna crowned with peacock feathers, decorate with flowers My beautiful peacock-feather hair.

 

Text 3

 

atra sanatana shilpa-lavangam

shruti-yugale mama lambhaya sangam

 

     atra-here; sanatana-eternal; shilpa-skill; lavangam-lavanga flower; shruti-of ears; yugale-on the pair; mama-My; lambhaya-please make; sangam-contact.

 

 

     O eternal lover, place these lavanga flowers artistically on My ears.

 

 

 

 

 

Song 34

 

 

 

Vasanta-raga

 

 

Text 1

 

kim ayam racayati nayana-tarangam

kairavini na hi bhajati patangam

 

     kim-why?; ayam-He; racayati-does; nayana-of the eyes; tarangam-waves; kairavini-the kairava lotus; na-not; hi-indeed; bhajati-worships; patangam-the sun.

 

 

     Why does He cast waves from His eyes? The kairava lotus does not worship the sun.                 

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that this song is sung by Shrimati Radharani. Radharani is busily engaged in collecting flowers when Lord Hari, eager to touch Her, appears on the scene. Seeing Krishna, Radha is internally overjoyed, although She speaks these words of prohibition to Lalita.

 

 

Refrain

 

 

varaya madhava-muda-vadanangam

sprishati yathayam na sakhi mad-angam

 

     varaya-stop; madhavam-Madhava; udavad-anangam-amorous; sprishati

;touches; yatha-as; ayam-He; na-not; sakhi-O friend; mad-My; angam-body.

 

 

     Friend, stop this amorous Madhava so He does not touch My body!

 

Text 2

 

kampi-karan mama patati lavangam

tvam api tathapi na muncasi rangam

 

     kampi-trembling; karan-from the hand; mama-My; patati-falls; lavangam-the lavanga flower; tvam-You; api-even; tathapi-nevertheless; na-not; muncasi-abandon; rangam-happiness.

 

 

     The lavanga flower falls from My trembling hand and still you do not stop this cheerfulness!

 

 

Text 3

 

kim api sanatana-dharmam abhangam

na pariharishye hridi krita-sangam

 

     kim api-something; sanatana-eternal; dharmam-religion; abhangam-unbroken; na-not; pariharishye-I will abandon; hridi-in the heart; krita-done; sangam-contact.

 

 

     I will not abandon the eternal codes of religion that always stay in My heart!

 

 

 

 

 

Song 35

 

 

 

Bhairava-raga

 

Text 1

 

apaghana-ghatita-ghusrina-ghanasara

pincha-khacita-kuncita-kaca-bhara

 

     apaghana-on the body; ghatita-manifested; ghusrina-kunkuma

ghanasara-and camphor; pincha-peacock feather; khacita-studded; kuncita-curling; kaca-bhara-hair.

 

 

     O Lord anointed with kunkuma and camphor, O Lord whose curling hair is decorated with a peacock feather,

 

 

Refrain

 

 

jaya jaya ballava-raja-kumara

radha-vakshasi harimani-hara

 

     jaya-all glories; jaya-all glories; ballava-of the cowherd; raja-king; kumara-O son; radha-of Radh.a; vakshasi-on the breast; harimani-of sapphires; hara-O necklace.

 

 

     O prince of the gopas, O sapphire necklace on Radha's breast, all glories, all glories to You!

 

 

Text 2

 

radha-dhriti-hara-murali-tara

nayanancala-krita-madana-vikara

 

     radha-of Radha; dhriti-the peacefulness; hara-taking; murali-of the flute; tara-the music; nayana-of the eyes; ancala-from the corners; krita-created; madana-of amorous love; vikara-emotion.

 

 

     O Lord whose flute-music robs Radha of Her peaceful composure, O Lord whose sidelong glance arouses Radha's desire,

 

Text 3

 

rasa-ranjita-radha-parivara

kalita-sanatana-citta-vihara

 

     rasa-by sweet love; ranjita-delighted; radha-of Radha; parivara-the friends; kalita-performed; sanatana-of Sanatana; citta-in the heart; vihara-pastimes.

 

 

     O Lord whose sweet love delights Radha's friends, O Lord who enjoys pastimes in Sanatana Gosvami's heart,

 

 

 

 

 

Song 36

 

 

 

Karnata-raga Ekatali-tala

 

 

Refrain

 

 

sundari sadhvi tvam iha kishori

tat katham asi vada goshtha-purandara-nandana-hrin-mani-cori

 

     sundari-O beautiful one; sadhvi-pious; tvam-You; iha-here; kishori-young girl; tat-therefore; katham-why?; asi-You are; vada-please tell; goshtha-of Vraja; purandara-of the king; nandana-of the son; hrin-of the heart; mani-of the jewel; cori-the thief.

 

     O beautiful one, You are a pious young girl. Tell me: Why have You stolen the jewel that is the prince of Vraja's heart?

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that Vishakha sings this song to Shrimati Radharani.

 

 

Text 1

 

na hi sangopaya para-dhanam adhuna tvam vidita kula-pali

lalita-sakhi kuru karunam sidati kandara-bhuvi vana-mali

 

     na-don't; hi-indeed; sangopaya-conceal; para-of another; dhanam-the wealth; adhuna-now; tvam-You; vidita-known; kula-pali-pious and chaste; lalita-of Lalita; sakhi-O friend; kuru-do; karunam-mercy; sidati-stays; kandara-bhuvi-in a cave; vana-mali-decorated with a garland of forest flowers.

 

 

     You are known as a pious girl. Don't hide another's wealth. The Lord who wears a garland of forest flowers now stays in a cave. O friend of Lalita, be merciful to Him.

 

Text 2

 

ayi ramani-mani ramaniyam manim arpaya punar avilambam

bhavatu nirakulam ati-kripaya tava hari-parijana-nikurambam

 

     ayi-O; ramani-of beautiful girls; mani-jewel; ramaniyam-handsome; manim-jewel; arpaya-please give; punah-again; avilambam-without delay; bhavatu-may be; nirakulam-without anxiety; ati-great; kripaya-with kindness; tava-of You; hari-of Lord Hari; parijana-of the associates; nikurambam-the multitude.

 

 

     O jewel of beautiful girls, return the handsome jewel at once! Only by Your great mercy can Lord Hari's friends become peaceful.

 

 

Text 3

 

duti-yugam idam avanamati svayam avani-luthita-kaca-jutam

tanvi sanatana-sauhridam anusara vistaraya na hi kutam

 

     duti-of gopi messengers; yugam-pair; idam-this; avanamati-bows down; svayam-personally; avani-on theround; luthita-rolling; kaca-hair; jutam-disarrayed; tanvi-O slender girl; sanatana-for the eternal Personality of Godhead; sauhridam-love; anusara-please do; vistaraya-expand; na-not; hi-indeed; kutam-a deception.

 

 

     These two gopi messengers bow down before You. They roll on the ground, their hair in disarray. O slender girl, give Your love to the eternal Supreme Personality of Godhead. Do not cheat Him.

 

 

 

 

 

Song 37

 

 

 

Mallara-raga Ekatali-tala

 

 

Refrain

 

 

radhe kalaya hridayam anukulam

dalati drig-ancala-shara-hata-hrit tava gokula-jivita-mulam

 

     radhe-O Radha; kalaya-please make; hridayam-Your heart; anukulam-favorable; dalati-splits; drig-of the eyes; ancala-from the corner; shara-arrow; hata-wounded; hrit-heart; tava-of You; gokula-of Gokula; jivita-of the life; mulam-the root.

 

 

     Radha, make Your heart kind. He who is the life of Gokula is now wounded, His heart pierced by the arrow of Your sidelong glance.

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that Vishakha sings this song to Shrimati Radharani.   

 

Text 1

 

shilita-pancama-gitir adakshina-pani-saroruha-hamsi

tanute sampratam asya muni-vratam arati-bharad iva vamshi

 

     shilita-played; pancama-on the fifth note; gitih-a melody; adakshina-left; pani-in the hand; saroruha-lotus; hamsi-swan; tanute-spreads; sampratam-now; asya-of Him; muni-ratam-silence; arati-pain; bharad-from great; iva-as if; vamshi-the e.

 

 

     His flute has now become like a swan in the lotus flower of His left hand, a swan accustomed to sing the fifth note, but now silent out of great pain.

 

 

Text 2

 

bhramad-indindira-vrinda-vikarshana-parimala-patala-vishala

patita kantha-tatad abhishushyati tasya vane vana-mala

 

     bhramad-wandering; indindira-bees; vrinda-multitudes; vikarshana-attracting; parimala-fragrance; patala-abundance; vishala-great; patita-fallen; kantha-of the neck; tatad-from the surface; abhishushyati-wilts; tasya-of Him; vane-in the forest; vana-of forest flowers; mala-the garland.

 

 

     His forest-flower garland, once very fragrant and attractive to swarms of black bees, has now wilted and fallen from His neck to the forest ground.

 

Text 3

 

adaye dadhati tanur api tanutam tasya samujjhita-lila

shiryati kandara-dhamni sanatana-hridayananda-shila

 

     adaye-O merciless girl; dadhati-places; tanuh-body; api-even; tanutam-being emaciated; tasya-of Him; samujjhita-lila-abandoned pastimes; shiryati-withers; kandara-dhamni-in a cave; sanatana-of Sanatana; hridaya-of the heart; ananda-bliss; shila-character.

 

 

     O merciless girl, His transcendental form, which delights Sanatana Gosvami's heart, has now stopped its pastimes, and has now become very thin, slowly withering away in a mountain cave.

 

 

 

 

 

Song 38

 

 

 

Vasanta-raga

 

 

Refrain

 

 

madhuripur adya vasante

khelati gokula-yuvatibhir ujjvala-pushpa-su-gandha-dig-ante

 

     madhuripuh-Lord Krishna; adya-now; vasante-in the springtime; khelati-enjoys pastimes; gokula-of Gokula; yuvatibhih-with the girls; ujjvala-splendid; pushpa-flowers; su-very; gandha-fragrant; dig-directions; ante-in the end.

 

 

     Now, in springtime filled with the fragrance of splendid flowers, Lord Krishna enjoys pastimes with the young girls of Gokula.

 

 

Text 1

 

prema-karambita-radha-cumbita-mukha-vidhur utsava-shali

dhrita-candravali-caru-karangulir iha nava-campaka-mali

 

     prema-with love; karambita-mixed; radha-by Radha; cumbita-kissed; mukha-mouth; vidhuh-moon; utsava-festival; shali-possessing; dhrita-held; candravali-of Candravali; caru-by the beautiful; kara-angulih-fingers; iha-here; nava-new; campaka-of campaka flowers; mali-wearing a garland.

 

 

     He wears a garland of fresh campaka flowers. He has become a festival of transcendental bliss. Radha passionately kisses the moon of His mouth and Candravali holds Him with her graceful fingers.

 

Text 2

 

nava-shashi-rekha-likhita-vishakha-tanur atha lalita-sangi

shyamalashrita-bahur udancita-padma-vibhrama-rangi

 

     nava-shashi-rekha-a crescent moon; likhita-drawn; vishakha-of Vishakha; tanuh-body; atha-then4; lalita-by Lalita; sangi-accompanied; shyamala-on Shyamala; ashrita-rested; bahuh-arm; udancita-risen; padma-with Padma; vibhrama-pastimes; rangi-happiness.

 

 

     He draws new moons on Vishakha's body. He embraces Lalita. He places His arm around Shyama. He enjoys pastimes with Padma.

 

 

Text 3

 

bhadralambita-shyaibyodirita-rakta-rajo-bhara-dhari

pashya sanatana-murtir ayam ghana-vrindavana-ruci-kari

 

     bhadra-by Bhadra; alambita-embraced; shyaibya-by Shaibya; udirita-cast off; rakta-red; rajah-powder; bhara-abundance; dhari-holding; pashya-look!; sanatana-of the eternal Supreme Personality of Godhead; murtih-the transcendental form; ayam-this; ghana-intense; vrindavana-in Vrindavana; ruci-delight; kari-causing.

 

 

     He is embraced by Bhadra. He is decorated with kunkuma fallen from Shaibya. Look! The transcendental form of the eternal Personality of Godhead enjoys pastimes in Vrindavana.

 

 

 

 

 

Song 39

 

 

 

Vasanta-raga

 

 

Refrain

 

 

ritu-rajarpita-tosha-tarangam

radhe bhaja vrindavana-rangam

 

     ritu-of seasons; raja-by the king; arpita-given; tosha-of happiness; tarangam-waves; radhe-O Radha; bhaja-please attain; vrindavana-of Vrindavana; rangam-happiness.

 

 

     O Radha, please enjoy pastimes in Vrindavana forest's waves of springtime happiness

 

 

     Note: Shrila Jiva Gosvami explains that Lord Krishna sings this song to Shrimati Radharani.

 

Text 1

 

malayanila-guru-shikshita-lasya

natati lata-tatir ujjvala-hasya

 

     malaya-by the Malaya; anila-breeze; guru-teacher; shikshita-instructed; lasya-in dancing; natati-dance; lata-of vines; tatih-the host; ujjvala-splendid; hasya-smiles.

 

 

     The splendidly smiling vines are now dancing on the order of the their dancing-guru, the Malayan breeze.

 

 

Text 2

 

pika-tatir iha vadyati mridangam

pashyati taru-kulam ankurad-angam

 

     pika-of cuckoos; tatih-the host; iha-here; vadyati-sings; mridangam-drums; pashyati-sees; taru-of the trees; kulam-the multitude; ankurad-blossoming; angam-branches.

 

 

     Seeing the blossoming trees, the cuckoos are now playing drums.

 

Text 3

 

gayati bhringa-ghatadbhuta-shila

mama vamshiva sanatana-lila

 

     gayati-sings; bhringa-of the bumblebees; ghata-the hosts; adbhuta-wonderful; shila-character; mama-of Me; vamshi-the flute; iva-like; sanatana-eternal; lila-pastimes.

 

 

     The wonderful, eternally playful bees are now singing as if they were My own flute.

 

 

 

 

 

Song 40

 

 

 

Vasanta-raga

 

 

Refrain

 

 

viharati saha radhikaya rangi

madhu-madhure vrindavana-rodhasi harir iha harsha-tarangi

 

     viharati-enjoys pastimes; saha-with; radhikaya-Radhika; rangi-happy; madhu-with spring; madhure-sweet; vrindavana-of Vrindavana; rodhasi-in the land; harih-Lord Hari; iha-here; harsha-of happiness; tarangi-waves.

 

 

     Tossed by waves of bliss in Vrindavana forest sweet with spring, Lord Hari enjoys transcendental pastimes with Shrimati Radhika.

 

 

Text 1

 

vikirati yantreritam aghavairini radha kunkuma-pankam

dayitam ayam api sincati mrigamada-rasa-rashibhir avishankam

 

     vikirati-sprinkles; yantra-from an instrument; iritam-sent; aghavairini-on Krishna; radha-Radha; kunkuma-pankam-kunkuma

dayitam-beloved; ayam-He; api-also; sincati-sprinkles; mrigamada-rasa-of musk; rashibhih-with an abundance; avishankam-without fear.

 

 

     Radha splashes Krishna with kunkuma from a syringe. Krishna fearlessly splashes His beloved with musk.

 

Text 2

 

kshipati mitho yuva-mithunam idam navam arunataram pata-vasam

jitam iti jitam iti muhur api jalpati kalpayad-atanu-vilasam

 

     kshipati-throws; mithah-on each other; yuva-the youthful; mithunam-couple; idam-this; navam-new; arunataram-red; pata-vasam-aromatic powders; jitam-conquered; iti-thus; jitam-conquered; iti-thus; muhuh-again and again; api-and; jalpati-says; kalpayad-performing; atanu-many; vilasam-pastimes.

 

 

     The youthful couple throw fragrant red powders at each other. Again and again They call out, "I have won! I have won!" They enjoy many pastimes.

 

 

Text 3

 

subalo ranayati ghana-karatali jitavan iti vana-mali

lalita vadati sanatana-vallabham ajayat pashya mamali

 

     subalah-Subala; ranayati-calls out; ghana-karatali-loudly clapping his hands; jitavan-conquered; iti-thus; vana-of forest flowers; mali-wearing a garland; lalita-Lalita; vadati-says; sanatana-the eternal; vallabham-beloved; ajayat-has conquered; pashya-look!; mama-my; ali-friend.

 

 

     Subala loudly claps his hands and proclaims, "Krishna, who wears a garland of forest flowers, is the winner!" Then Lalita says, " Look! My friend has now defeated Her eternal beloved!"

 

 

 

 

 

Song 41

 

 

 

Dhanashri-raga

 

 

Refrain

 

 

radha sakhi jala-kelishu nipuna

khelati nija-kunde madhuripuna

 

     radha-Radha; sakhi-O friend; jala-water; kelishu-in pastimes; nipuna-expert; khelati-enjoys pastimes; nija-own; kunde-in the lake; madhuripuna-with Lord Krishna.

 

 

     Friend, Radha, who is expert in water-pastimes, is now playing in Her own lake with Lord Krishna. 

 

Text 1

 

kuca-pata-lunthana-nirmita-kalina

ayudha-padavi-yojita-nalina

 

     kuca-on the breasts; pata-cloth; lunthana-theft; nirmita-done; kalina-with a dispute; ayudha-weapon; padavi-position; yojita-employed; nalina-with a lotus flower.

 

 

     He struggles to steal Her bodice. She strikes Him with a lotus flower.

 

 

Text 2

 

dridha-parirambhana-cumbana-hathina

hima-jala-secana-karmani kathina

 

     dridha-firm; parirambhana-embraces; cumbana-kissing; hathina-hard; hima-cold; jala-water; secana-splashing; karmani-in activity; kathina-hard.

 

 

     By force He tightly embraces and kisses Her. She mercilessly splashes Him with cold water.

 

Text 3

 

sukha-bhara-shithila-sanatana-mahasa

dayita-parajaya-lakshana-sahasa

 

     sukha-of happiness; bhara-by an abundance; shithila-weakened; sanatana-eternal; mahasa-prowess; dayita-beloved; parajaya-defeat; lakshana-pretense; sa-with; hasa-laughter.

 

 

     Overwhelmed with bliss, His eternal strength is lessened. She laughs at the pretended conquest of Her beloved.

 

 

 

 

 

Song 42

 

 

 

Dhanashri-raga

 

 

Refrain

 

 

radhe nija-kunda-payasi tungi-kuru rangam

kim ca sinca pincha-mukutam angi-krita-bhangam

 

     radhe-O Radha; nija-of Your own; kunda-lake; payasi-in the water; tungi-kuru-raise; rangam-pastimes; kim ca-something; sinca-sprinkle; pincha-peacock feather; mukutam-crown; angi-krita-accepted; bhangam-defeat.

 

 

     Radha, now You may enjoy in the waters of Your own lake! Violently splash the defeated Krishna!

 

 

Text 1

 

asya pashya phulla-kusuma-racitojjvala-cuda

bhitibhir ati-nila-nibida-kuntalam anu gudha

 

     asya-of Him; pashya-look!; phulla-blossoming; kusuma-flowers; racita-fashioned; ujjvala-splendid; cuda-crown; bhitibhih-with fear; ati-very; nila-dark; nibida-thick; kuntalam-hair; anu gudha-hidden.

 

 

     Look! In fear He has hidden the splendid crown of flower blossoms in His thick, black hair!

 

Text 2

 

dhatu-racita-citra-vithir ambhasi parilina

malapy ati-shithila-vrittir ajani bhringa-hina

 

     dhatu-with mineral colors; racita-made; citra-pictures; vithih-series; ambhasi-in the water; parilina-dissolved; mala-garland; apy-also; ati-very; shithila-wilted; vrittih-action; ajani-manifested; bhringa-by the bumblebees; hina-abandoned.

 

 

     The mineral-color pictures drawn on His body have dissolved in the water. His garland has withered and the bees have left it.

 

 

Text 3

 

shri-sanatana-sumani-ratnam amshubhir api candam

bheje pratibimba-bhava-dambhi tava gandam

 

     shri-sanatana-eternal; sumani-ratnam-Kaustubha jewel; amshubhih-with the effulgence; api-also; candam-ferocious; bheje-does; pratibimba-of a reflection; bhava-nature; dambhi-pretending; tava-of You; gandam-the cheek.

 

 

     He places His eternal, ferociously splendid Kaustubha jewel against Your cheek, pretending that You are its reflection.

 

 

 

 

 

 

Shri Lalita-pranama-stotra

Bowing Down to Shri Lalita

 

Text 1

 

radha-mukunda-pada-sambhava-gharma-bindu-

    nirmanchanopakarani-krita-deha-laksham

uttunga-sauhrida-vishesha-bharat pragalbham

    devim gunaih su-lalitam lalitam namami

 

     radha-of Radha; mukunda-and Mukunda; pada-from the feet; sambhava-produced; gharma-of perspiration; bindu-drops; nirmanchana-for worship; upakarani-krita-become an instrument; deha-laksham-whose body; uttunga-exalted; sauhrida-love; vishesha-specific; bharat-from the abundance; pragalbham-bold; devim-Devi; gunaih-with virtues; su-very; lalitam-charming; lalitam-to Lalita; namami-I offer my respectful obeisances.

 

 

     I offer my respectful obeisances to charming and virtuous Lalita-devi, who worships the perspiration from Shri Shri Radha-Mukunda's feet, and who, out of great love, is very bold and arrogant.

 

 

Text 2

 

raka-sudha-kirana-mandala-kanti-dandi-

    tunda-shriyam cakita-caru-camuru-netram

radha-prasadhana-vidhana-kala-prasiddham

    devim gunaih su-lalitam lalitam namami

 

     raka-of the full moon; sudha-the nectar; kirana-effulgence; mandala-circle; kanti-splendor; dandi-rebukes; tunda-of the face; shriyam-the beauty; cakita-frightened; caru-beautiful; camuru-of the doe; netram-eyes; radha-of Radha; prasadhana-of decoration; vidhana-activity; kala-in the art; prasiddham-celebrated.

 

 

     I offer my respectful obeisances to charming and virtuous Lalita-devi, the beauty of whose face rebukes the full moon's splendor, whose eyes are like the lovely eyes of a frightened doe, and who is famous for artistically decorating Shrimati Radharani.

 

Text 3

 

lasyollasad-bhujaga-shatru-patattra-citra-

    patöamshukabharana-kanculikancitanim

gorocana-ruci-vigarhana-gaurimanam

    devim gunaih su-lalitam lalitam namami

 

     lasya-dance; ullasad-splendid; bhujaga-shatru-peacock; patattra-tail; citra-wonderful; paööa-amshuka

silk garments; abharana-ornaments; kanculika-bodice; ancita-decorated; anim-body; gorocana-of gorocana; ruci-splendor; vigarhana-condemnation; gaurimanam-fair complexion.

 

 

     I offer my respectful obeisances to charming and virtuous Lalita-devi, whose transcendental form is gracefully dressed with a bodice, ornaments, and silk garments wonderfully colorful as the tail of a jubilantly dancing peacock, and whose fair complexion rebukes the splendor of gorocana.

 

 

Text 4

 

dhurte vrajendra-tanaye tanu sushöhu vamyam

     ma dakshina bhava kalankini laghavaya

radhe giram shrinu hitam iti shikshayantim

     devim gunaih su-lalitam lalitam namami

 

     dhurte-to the rascal; vrajendra-of the king of Vraja; tanaye-to the son; tanu-do; sushöhu-expertly; vamyam-contrariness; ma-don't; dakshina-gentle and submissive; bhava-become; kalankini-dishonored; laghavaya-for being taken lightly; radhe-O Radha; giram-words; shrinu-please hear; hitam-auspicious; iti-thus; shikshayantim-instructing.

 

 

     I offer my respectful obeisances to charming and virtuous Lalita-devi, who gives the following instruction. "Radha, please hear these beneficial words: Be contrary with the rogue who is the prince of Vraja. O dishonored one, do not become gentle and submissive for Your own undoing."

 

Text 5

 

radham abhi vraja-pateh kritam atmajena

    kuöam manag api vilokya vilohitakshim

vag-bhangibhis tam acirena vilajjayantim

    devim gunaih su-lalitam lalitam namami

 

     radham-Radha; abhi-to; vraja-of Vraja; pateh-of the king; kritam-done; atmajena-by the son; kuöam-trick; manag-slightly; api-even; vilokya-seeing; vilohita-red; akshim-eyes; vag-of words; bhangibhis-with waves; tam-Him; acirena-at once; vilajjayantim-embarrasses.

 

 

    I offer my respectful obeisances to charming and virtuous Lalita-devi, who, seeing Him even slightly cheat Shri Radha, with reddened eyes shames the prince of Vraja with a flood of words.

 

 

Text 6

 

vatsalya-vrinda-vasatim pashupala-rajnyah

    sakhyanushikshana-kalasu gurum sakhinam

radha-balavaraja-jivita-nirvishesham

    devim gunaih su-lalitam lalitam namami

 

     vatsalya-of parental love; vrinda-of the abundance; vasatim-the abode; pashupala-of the cowherds; rajnyah-of the queen; sakhya-of friendship; anushikshana-by instruction; kalasu-in the arts; gurum-teacher; sakhinam-of friends; radha-of Radha; bala-avaraja-of Krishna, the younger Brother of Balarama; jivita-the life; nirvishesham-without distinction.

 

 

    I offer my respectful obeisances to charming and virtuous Lalita-devi, who is the abode where the queen of the gopas places her love, who is the teacher of the arts of friendship to her friends, and who considers Shri Shri Radha-Krishna as dear as life.

 

Text 7

 

yam kam api vraja-kule vrishabhanujayah

    prekshya sva-paksha-padavim anurudhyamanam

sadyas tad ishöa-ghaöanena kritarthayantim

    devim gunaih su-lalitam lalitam namami

 

     yam-whom; kam-someone; api-even; vraja-of Vraja; kule-in the community; vrishabhanujayah-of the daughter of King Vrishabhanu; prekshya-seeing; sva-own; paksha-of the party; padavim-the path; anurudhyamanam-obstructing; sadyas-at once; tad-of her; ishöa-the desire; ghaöanena-with the attainment; kritarthayantim-desires fulfilled.

 

 

    I offer my respectful obeisances to charming and virtuous Lalita-devi, all of whose desires became at once completely fulfilled when She saw in Vraja the path of Shri Radha blocked by a certain person.

 

 

Text 8

 

radha-vrajendrasuta-sangama-ranga-caryam

    varyam vinishcitavatim akhilotsavebhyah

tam gokula-priya-sakhi-nikuramba-mukhyam

    devim gunaih su-lalitam lalitam namami

 

     radha-of Radha; vrajendrasuta-and Krishna; sangama-meeting; ranga-caryam-pastime; varyam-best; vinishcitavatim-considered; akhila-of all; utsavebhyah-festivals; tam-her; gokula-of Gokula; priya-of the dear; sakhi-friends; nikuramba-of the multitudes; mukhyam-the first.

 

 

    I offer my respectful obeisances to charming and virtuous Lalita-devi, who is the first of Radha's friends in Gokula, and for whom the meeting of Shri Shri Radha-Krishna is the greatest of jubilant festivals.

 

Text 9

 

nandann amuni lalita-guna-lalitani

    padyani yah paöhati nirmala-drishöir ashöau

pritya vikarshati janam nija-vrinda-madhye

    tam kirtida-pati-kulojjvala-kalpa-valli

 

     nandann-enjoying; amuni-these; lalita-of Lalita; guna-qualities; lalitani-charming; padyani-verses; yah-one who; paöhati-reads; nirmala-pure; drishöir-vision; ashöau-eight; pritya-with love; vikarshati-pulls; janam-person; nija-own; vrinda-community; madhye-into the midst; tam-Her; kirtida-of Kirtida; pati-of the husband; kula-in the family; ujjvala-splendid; kalpa-desire; valli-vine.

 

 

     Shrimati Radharani, the splendid desire vine in the family of King Vrishabhanu, lovingly accepts among Her own associates a person who happily and with pure vision reads these eight verses describing the charming virtues of Shri Lalita.

 

 

 

 

 

Shri Yamunashöaka

Eight Prayers Glorifying Shri Yamuna

 

 

Text 1

 

bhratur antakasya pattane 'bhipatti-harini

     prekshayati-papino 'pi papa-sindhu-tarini

nira-madhuribhir apy ashesha-citta-bandhini

     mam punatu sarvadaravindabandhu-nandini

 

     bhratuh-of her brother; antakasya-Yama; pattane-in the city; abhipatti-approaching; harini-removing; prekshayati-by the sight; papinah-sinful; api-even; papa-of sins; sindhu-of the ocean; tarini-crossing; nira-madhuribhih-with sweet nectar; apy-even; ashesha-all; citta-hearts; bandhini-charming; mam-me; punatu-may purify; sarvada-always; aravindabandhu-of the sun-god; nandini-the daughter.

 

 

     May Shri Yamuna, who is the daughter of Suryadeva, who saves one from having to enter the city of her brother Yamaraja, the sight of whom enables the most sinful persons to cross the ocean of sin, and the sweetness of whose water charms the hearts of everyone, always purify me.

 

Text 2

 

hari-vari-dharayabhimanditoru-khandava

     pundarika-mandalodyad-andajali-tandava

snana-kama-pamarogra-papa-sampad-andhini

     mam punatu sarvadaravindabandhu-nandini

 

     hari-charming; vari-waters; dharaya-with the stream; abhimandita-decorated; uru-great; khandava-Khandava forest; pundarika-of lotus flowers; mandala-in the circle; udyat-rising; andaja-of birds; ali-hosts; tandava-dancing; snana-bathing; kama-desiring; pamara-degraded; ugra-fierce; papa-of sins; sampat-the multitude; andhini-blinding.

 

 

     May Shri Yamuna, who is the daughter of Suryadeva, who decorates the great Khandava forest with a stream of pleasant waters, who is filled with lotus flowers and dancing birds, and who blinds the terrible sins of they who desire to bathe in her, always purify me.

 

 

Text 3

shikarabhimrishöa-jantu-durvipaka-mardini

     nandanandanantaranga-bhakti-pura-vardhini

tira-sangamabhilashi-mangalanubandhini

     mam punatu sarvadaravindabandhu-nandini

 

     shikara-by a drop; abhimrishöa-touched; jantu-of the living entities; durvipaka-sinful reactions; mardini-crushing; nandanandana-for Lord Krishna; antaranga-#confidential; bhakti-of devotional service; pura-the flood; vardhini-increasing; tira-shore; sangama-touch; abhilashi-desiring; mangala-auspiciousness; anubandhini-containing.

 

 

     May Shri Yamuna, who is the daughter of Suryadeva, a drop of whose water destroys the sinful reactions of the people, who creates a great flood of confidential pure devotional service to Lord Nandananadana, and who brings auspiciousness to they who desire to live on her shore, always purify me.

 

Text 4

 

dvipa-cakravala-jushöa-sapta-sindhu-bhedini

     shri-mukunda-nirmitoru-divya-keli-vedini

kanti-kandalibhir indranila-vrinda-nindini

     mam punatu sarvadaravindabandhu-nandini

 

     dvipa-of islands; cakravala-a multitude; jushöa-endowed; sapta-seven; sindhu-oceans; bhedini-dividing; shri-mukundaLord Mukunda; nirmita-manifested; uru-great; divya-transcendental; keli-pastimes; vedini-manifesting; kanti-of splendor; kandalibhih-with an abundance; indranila-of sapphires; vrinda-a host; nindini-rebuking.

 

 

     May Shri Yamuna, who is the daughter of Suryadeva, who divides the seven oceans and seven continents, who witnessed many of Lord Mukunda's transcendental pastimes, and whose splendor rebukes a host of sapphires, always purify me.

 

 

Text 5

 

mathurena mandalena carunabhimandita

     prema-naddha-vaishnavadhva-vardhanaya pandita

urmi-dor-vilasa-padmanabha-pada-vandini

     mam punatu sarvadaravindabandhu-nandini

 

     mathurena-of Mathura; mandalena-by the circle; caruna-beautiful; abhimandita-decorated; prema-by love; naddha-bound; vaishnava-of the devotees; adhva-the path; vardhanaya-for increasing; pandita-expert; urmi-of waves; doh-of the arms; vilasa-the pastimes; padmanabha-of Lord Krishna; pada-to the feet; vandini-offering respectful obeisances.

 

 

     May Shri Yamuna, who is the daughter of Suryadeva, who is decorated by the beautiful district of Mathura, who expertly protects they who follow the path of loving devotional service, and who with the playful motions of the waves that are her arms offers respectful obeisances to Lord Padmanabha's feet, always purify me.

 

Text 6

 

ramya-tira-rambhamana-go-kadamba-bhushita

     divya-gandha-bhak-kadamba-pushpa-raji-rushita

nandasunu-bhakta-sangha-sangamabhinandini

     mam punatu sarvadaravindabandhu-nandini

 

     ramya-charming; tira-banks; rambhamana-lowing; gah-cows; kadamba-multitudes; bhushita-decorated; divya-splendid; gandha-fragrance; bhak-possessing; kadamba-kadamba; pushpa-flowers; raji-multitudes; rushita-covered; nandasunu-of Lord Krishna; bhakta-of the devotees; sangha-of the multitudes; sangama-by the touch; abhinandini-delighted.

 

 

     May Shri Yamuna, who is the daughter of Suryadeva, whose charming shores are decorated with many lowing cows, who is filled with many splendid and fragrant kadamba flowers, and who is delighted to have the company of Lord Krishna's devotees, always purify me.

 

 

Text 7

 

phulla-paksha-mallikaksha-hamsa-laksha-kujita

     bhakti-viddha-deva-siddha-kinnarali-pujita

tira-gandhavaha-gandha-janma-bandha-randhini

     mam punatu sarvadaravindabandhu-nandini

 

     phulla-paksha-blossoming with joy; mallikaksha-hamsa-royal swans; laksha-thousands; kujita-warbling; bhakti-in pure devotion; viddha-absorbed; deva-the devas; siddha-siddhaskinnara-ali-and khinnaras; pujita-worshiped; tira-shore; gandhavaha-the breezes; gandha-fragrance; janma-birth; bandha-bondage; randhini-destroying.

 

 

     May Shri Yamuna, who is the daughter of Suryadeva, who is filled with the warblings of thousands of joyful mallikaksha swans, who is worshiped by the Vaishnavas, devas, siddhas, and kinnaras, and the slightest scent of the fragrant breeze moving on whose shores stops the cycle of repeated birth and death, always purify me.

 

Text 8

 

cid-vilasa-vari-pura-bhur-bhuvah-svar-apini

     kirtitapi durmadoru-papa-marma-tapini

ballavendra-nandanangaraga-bhanga-gandhini

     mam punatu sarvadaravindabandhu-nandini

 

     cit-transcendental; vilasa-splendor; vari-of waters; pura-flood; bhuh-Bhuh; bhuvah-Bhuvah; svah-and Svah; apini-attaining; kirtita-glorified; api-even; durmada-terrible; uru-great; papa-sins; marma-the heart; tapini-torturing; ballavendra-of the king of the gopas; nandana-of the son; angaraga-of the scented ointments; bhanga-waves; gandhini-fragrant.

 

 

     May Shri Yamuna, who is the daughter of Suryadeva, who is the famous, splendid, spiritual river flowing through the Bhuh, Bhuvah, and Svah planets, who burns away the greatest sins, and who is fragrant with scented ointments from Lord Krishna's transcendental body, always purify me.

 

 

Text 9

 

tushöa-buddhir ashöakena nirmalormi-ceshöitam

     tvam anena bhanuputri sarva-deva-veshöitam

yah staviti vardhayasva sarva-papa-mocane

     bhakti-puram asya devi pundarika-locane

 

     tushöa-happy; buddhih-intelligence; ashöakena-with these eight verses; nirmala-splendid; urmi-waves; ceshöitam-moved; tvam-you; anena-by this; bhanu-of the sun-0god; putri-O daughter; sarva-all; deva-by the demigods; veshöitam-surrounded; yah-one who; staviti-prays; vardhayasva-please increase; sarva-all; papa-of sins; mocane-in deliverance; bhakti-of pure devotional service; puram-the flood; asya-of Him; devi-O queen; pundarika-lotus; locane-eyes.

 

 

      O lotus-eyed one, O daughter of Suryadeva, O rescuer from all sins, please flood with pure devotional service that person who, reciting these eight prayers with a cheerful heart, glorifies you, whose waves are pure and splendid, and who is accompanied by all the demigods.

 

 

 

 

 

Shri Mathura-stava

Prayers to Shri Mathura

 

Text 1

 

mukter govinda-bhakter vitarana-chaturam sac-cid-ananda-rupam

     yasyam vidyoti vidya-yugalam udayate tarakam parakam ca

krishnasyotpatti-lila-khanir akhila-jagan-mauli-ratnasya sa te

     vaikunöhoru-pratishöha prathayatu mathura mangalanam kalapam

 

     mukteh-of liberation; govinda-for Lord Krishna; bhakteh-of devotional service; vitarana-gift; chaturam-expert; sac-eternity; cit-knowledge; ananda-and bliss;  rupam-form; yasyam-in which; vidyoti-shines; vidya-of knowledge; yugalam-two kinds; udayate-is manifesting; tarakam-liberating; parakam #and delighting;  ca-also; krishnasya-of Lord Krishna; utpatti-arising; lila-of pastimes; khanih-the mine; akhila-all; jagan-of the universes; mauli-the crown; ratnasya-jewel; sa #it;  te-of you; vaikunöha-than Vaikunöha; uru-greater; pratishöha-position; prathayatu-may manifest; mathura-Mathura; mangalanam #of auspiciousness;  kalapam-the abundance.

 

 

     May Mathura, which is more famous than Vaikunöha, which is a mine of the jewels of the pastimes of Lord Krishna, the crest jewel of all the worlds, which has within it two potencies of eternal and blissful transcendental knowledge: taraka, which brings liberation, and paraka, which brings pure devotion for Lord Govinda, bring great auspiciousness to you all.

 

 

Text 2

 

koöindu-spashöa-kanti rabhasa-yuta-bhava-klesha-yodhair ayodhya

     maya vitrasi-vasa muni-hridaya-mushah divya-lilah stuvanti

sashih kashisha-mukhyamara-patibhir alam prarthita-dvarakarya

     vaikunöhodgita-kirtir dishatu madhu-puri prema-bhakti-shriyam vah

 

     koöi-millions; indu-of moons; spashöa-clear; kanti-splendor; rabhasa-powerful; yuta-endowed; bhava-of repeated birth and death; klesha-of miseries; yodhair -by the soldiers;  ayodhya-unassailable; maya-illusion; vitrasifrightened; vasa-residence; muni-of the sages; hridaya-of the hearts; mushah-enchantment; divya-transcendental; lilah -pastimes;  stuvanti-glorify; sa-with; ashih-wishes; kashi-of Varanasi; isha-the king; mukhya-first; amara-the demigods; patibhih-by the leaders; alam-greatly; prarthita-prayed;  dvarakarya-the position of doorkeeper; vaikunöha-by the Personality of Godhead; udgita-sung; kirtih-glories; dishatu-may show; madhu-of sweet nectar; puri-a flood; prema-of pure love; bhakti-of devotion;  shriyam-opulence; vah-to you all.

 

 

     May  Mathura, which is more splendid than millions of moons, which cannot be attacked by the powerful armies of material suffering, where material illusion is afraid to stay, which charms the sages' hearts, which glorifies the Lord's transcendental pastimes, whose doors Brahma, Shiva, and all the demigods aspire to guard, and whose glories are sung by the Supreme Lord Himself, give the great treasure of pure devotional service to you all.

 

Text 3

 

bijam mukti-taror anartha-paöali-nistarakam tarakam

     dhama prema-rasasya vanchita-dhura-samparakam parakam

etad yatra nivasinam udayate cic-chakti-vritti-dvayam

     mathnatu vyasanani mathura-puri sa vah shriyam ca kriyat

 

     bijam-the seed; mukti-of liberation; taroh-of the tree; anartha-of unwanted things; paöali-the multitudes; nistarakam-casting away; tarakam-the taraka energy; dhama-abode; prema-of pure love; rasasya-of the nectar; vanchita-desired; dhura-abundance; samparakam-fulfilling; parakam-paraka; etat-this; yatra-where; nivasinam-of the residents; udayate-arises; cicspiritual; chakti-potency; vritti-activities; dvayam-two; mathnatu-may destroy; vyasanani-sins; mathura-of Mathura; puri-the city; sa-it; vah-of you; shriyam-opulence; ca #and;  kriyat-may do.

 

 

     May Mathura Puri, (where two transcendental potencies, taraka, which is the seed of the tree of liberation and the savior from a host of sufferings, and paraka, which satisfies the thirst for the nectar of pure love of Krishna, arise among the residents,) crush all your sins and give you the treasure of pure love for Lord Krishna.

 

 

Text 4

 

adyavanti patad-graham kuru kare maye shanair vijaya

     cchatram kanci grihana kashi puratah padu-yugam dharaya

nayodhye bhaja sambhramam stuti-katham nodgaraya dvarake

     deviyam bhavatishu hanta mathura drishöi-prasadam dadhe

 

     adya-now; avanti-O Avanti; patad-graham-the betelnut dish; kuru-please do; kare-in the hand; maye-O Gaya; shanaih-slowly; vijaya-fan; cchatram-a parasol; kanci-O Kanci; grihana-please hold; kashi-O Varanasi; puratah-in front; padu-of sandals; yugam #the pair;  dharaya-please hold; naayodhye-don't; haja-O Ayodhya; sambhramam-with reverence; stuti-recite prayers; katham-words; na-don't; udgaraya-#recite; dvarake-O Dvaraka; deviyam-in relation to the queen; bhavatishu-to you; hanta-indeed; mathura-Mathura; drishöi-of the glance; prasadam-the mercy; dadhe-has given.

 

 

     Avanti, hold this betelnut dish in your hand! Gaya, slowly move the fan! Kanci, hold this parasol! Varanasi, carry these two sandals! Ayodhya, don't be afraid! Dvaraka, don't recite these prayers! Mathura-devi has already placed her glance of mercy upon you all.

 

 

 

 

 

Prathama Govardhanashöaka

First Set of Eight Prayers Glorifying Govardhana Hill

 

Text 1

 

govindasyottamsita-vamshi-kvanitodyal-

     lasyotkanöha-matta-mayura-vraja-vita

radha-kundottunga-tarangankuritanga

     praty-asham me tvam kuru govardhana purnam

 

     govinda-of Lord Govinda; asya-by the mouth; uttamsita-decorated; vamshi-flute; kvanita-sounded; udyal-rising; lasya-dancing; utkanöha-with longings; matta-maddened; mayura-of peacocks; vraja-multitudes; vita-surrounded; radha-of ?Zri Radha; kunda-the lake; uttunga-tall; taranga-waves; ankurita-sprouted; anga-limbs; praty-each; asham-desire; me-of me; tvam-you; kuru-please make; govardhana-O Govardhana Hill; purnam-fulfilled.

 

 

     O hill filled with peacocks madly dancing to the music of the flute on Lord Govinda's mouth, O hill splashed by the high waves of Radha-kunda, O Govardhana, please fulfill my desires.

 

 

Text 2

 

yasyotkarshad vismita-dhibhir vraja-devi-

     vrindair varyam varnitam aste hari-dasyam

citrair yunjan sa dyuti-punjair akhilasham

     praty-asham me tvam kuru govardhana purnam

 

     yasya-of which; utkarshat-from the excellence; vismita-astonished; dhibhih-minds; vraja-of Vraja; devi-of the goddesses; vrindaih-by the multitudes; varyam-best; varnitam-described; aste-is; hari-of Lord Hari; dasyam-the service; citraih-wonderful; yunjan-endowed; sa-with; dyuti-splendor; punjaih-abundance; akhila-all; asham-directions.

 

 

     O hill the goddesses of Vraja, astonished by your glory, described as the best servant of Lord Hari, O hill that fills all directions with the most wonderful splendor, O Govardhana, please fulfill my desires.

 

Text 3

 

vindadbhir yo mandiratam kandara-vrindaih

     kandaish cendor bandhubhir anandayatisham

vaiduryabhair nirjhara-toyair api so 'yam

     praty-asham me tvam kuru govardhana purnam

 

     vindadbhih-finding; yah-who; mandiratam-the state of being a palace;  kandara-of caves; vrindaih-with multitudes; kandaish-with clouds; ca-and; indoh-of the moon; bandhubhih-with the friends; anandayati-delights; isham-the Supreme Personality of Godhead; vaidurya-of vaidurya gems; abhaih-with the splendor; nirjhara-of swiftly moving streams; toyaih-with the waters; api-also; sah ayam-he.

 

 

     O hill that with your palatial caves and clouds that are the moon's friends pleases the Supreme Personality of Godhead, O hill the water of whose swiftly-flowing streams is the color of lapis lazuli, O Govardhana, please fulfill my desires.

 

 

Text 4

 

shashvad-vishvalankaranalankriti-medhyaih

     premna dhautair dhatubhir uddipita-sano

nityakrandat-kandara venu-dhvani-harshat

     praty-asham me tvam kuru govardhana purnam

 

     shashvat-always; vishva-of the universes; alankarana-decoration; alankriti-the ornament; medhyaih-pure; premna-with love; dhautaih-washed; dhatubhih-with minerals; uddipita-shining; sanah-peaks; nitya-always; akrandat-calling out; kandara-valleys; venu-of the flute; dhvani-sound; harshat-out of joy.

 

 

     O hill whose peaks are splendid with mineral colors washed with love and suitable to decorate the Supreme Lord who is the Himself the eternal decoration of all the worlds, O hill whose valley eternally resounds with the joyful sound of the flute, O Govardhana, please fulfill my desires.

  

Text 5

 

prajya rajir yasya virajaty upalanam

     krishnenasau santatam adhyasita-madhya

so 'yam bandhura-dharmo surabhinam

     praty-asham me tvam kuru govardhana purnam

 

     prajya-large; rajih-multitude; yasya-of which; virajaty-shines; upalanam-of stones; krishnena-by Lord Krishna; asau-it; santatam-always; adhyasita-seated; madhya-in the middle; sah ayam-he; bandhura-charming; dharmah-nature; surabhinam-of the surabhi cows.

 

 

     O hill whose rocks are the regular sitting place of Lord Krishna, O charming friend of the surabhi cows, O Govardhana, please fulfill my desires.

 

 

Text 6

 

nirdhunvanah samhriti-hetum ghana-vrindam

     jitva jambharatim asambhavita-badham

svanam vairam yah kila niryapitavan sah

     praty-asham me tvam kuru govardhana purnam

 

     nirdhunvanah-defeating; samhriti-of destruction; hetum-the cause; ghana-of clouds; vrindam-the multitude; jitva-defeating; jambharatim-Indra; asambhavita-caused; badham-distress; svanam-of its relatives; vairam-enmity; yah-who; kila-indeed; niryapitavan-destroyed; sah-he.

 

 

     O hill that stopped the destructive clouds, O hill that defeated Indra and made him harmless, O hill that ended Indra's hatred of your relatives, the hills and mountains, O Govardhana, please fulfill my desires.

 

Text 7

 

bibhrano yah shri-bhuja-dandopari bhartush

     chatri-bhavam nama yathartham svam akarshit

krishnopajnam yasya makhas tishöhati so 'yam

     praty-asham me tvam kuru govardhana purnam

 

     bibhranah-holding; yah-who; shri-handsome; bhuja-danda-arm; upari-above; bhartush-of the Lord; chatri-umbrella; bhavam-the state; nama-certainly; yathartham-appropriate; svam-own; akarshit-became; krishna-by Lord Krishna; upajnam-begun; yasya-of whom; makhah-the sacrifice; tishöhati-situated; sah ayam-he.

 

 

     O hill that became an umbrella above the handle of the Supreme Lord's arm, O hill very appropriately named, O hill Lord Krishna ordered to be worshipped in a Vedic yajna, O Govardhana, please fulfill my desires.

 

 

Text 8

 

gandharvayah keli-kala-bandhava kunje

     kshunnais tasyah kankana-haraih prayatanga

rasa-krida-manditayopatyakadhya

     praty-asham me tvam kuru govardhana purnam

 

     gandharvayah-of Shrimati Radharani; keli-of the pastimes; kala-of the arts; bandhava-the friend and assistant; kunje-in the forest groves; kshunnaih-fallen; tasyah-of Her; kankana-bracelets; haraih-and necklaces; prayatanga-pious; rasa-krida-with the rasa-lila; manditaya-decorated; upatyaka-mountain; adhya-enriched.

 

 

     O friend of Shrimati Radharani's transcendental pastimes, O hill in whose forest groves She dropped Her necklaces and bracelets, O hill decorated with the rasa-lila, O Govardhana, please fulfill my desires.

 

Text 9

 

adri-shreni-shekhara padyashöakam etat

     krishnambhoda-preshöha paöhed yas tava dehi

premanandam tundilayan kshipram amandam

     tam harshena svi-kurutam te hridayesha

 

     adri-of mountains; shreni-of the multitudes; shekhara-O crown; padyashöakam-eight verses; etat-this; krishna-of Lord Krishna; ambhoda-to the dark cloud; preshöha-dear; paöhet-may read; yah-one who; tava-of you; dehi-please give; prema-of transcendental love; anandam-the bliss; tundilayan-nourishing; kshipram-quickly; amandam-intense; tam-him; harshena-with happiness; svi-kurutam-may accept; te-of you; hridayesha-the Lord of the heart.

 

 

     O king of hills, O dear friend of the black cloud Krishna, I pray that to whoever reads these eight verses glorifying you, the Lord of your heart (Shri Krishna) will, quickly granting the intense bliss of pure love, happily accept among His associates.

 

 

 

 

 

Dvitiya Govardhanashöaka

Second Set of Eight Prayers Glorifying Govardhana Hill

 

 

Text 1

 

nila-skandhojjvala-ruci-bharair mandite bahu-dande

     chatra-cchayam dadhad agharipor labdha-saptaha-vasah

dhara-pata-glapita-manasam rakshita gokulanam

     krishna-preyan prathayatu sada sharma govardhano nah

 

     nila-dark; skandha-shoulder; ujjvala-splendid; ruci-luster; bharaih-with an abundance; mandite-decorated; bahu-of the arm; dande-the handle; chatra-of the umbrella; cchayam-the shade; dadhat-placing; agharipoh-of Lord Krishna; labdha-attained; sapta-for seven; aha-days; vasah-residence; dhara-rainstorm; pata-falling; glapita-withered; manasam-whose hearts; rakshita-protected; gokulanam-of Gokula; krishna-to Lord Krishna; preyan-the dear friends; prathayatu-may expand; sada-always; sharma-happiness; govardhanah-Govardhana; nahus all.

 

 

     May Govardhana Hill, which for seven days became an umbrella shading Lord Krishna's arm decorated with the luster of His dark shoulder, and which protected the people of Gokula, their hearts wilting because of the torrential rains, always delight us all.

 

Text 2

 

bhito yasmad apriganayan bandhava-sneha-bandhan

     sindhav adris tvaritam avishat parvatipurvajo 'pi

yas tam jambhadvisham akuruta stambha-sambheda-shunyam

     sa praudhatma prathayatu sada sharma govardhano nah

 

     bhitah-afraid; yasmat-of whom; apriganayan-considering; bandhava-for friends and relatives; sneha-love; bandhan-bonds; sindhav-in the ocean; adrih-the hill; tvaritam-quickly; avishat-entered; parvati-of Parvati; purvajah-the elder brother; api-even; yah-who; tam-to him; jambhadvisham-Indra; akuruta-did; stambha-of arrogance; sambheda-of the touch; shunyam-free; sa-he; praudha-atma-powerful and bold.

 

 

     When Indra frightened him, Parvati's elder brother, Mount Mainaka, remembering the strength of family ties, hurriedly took shelter of the ocean. Powerful Govardhana Hill, however, was able to easily remove Indra's stubborn pride. I pray Govardhana Hill may always delight us all. 

 

 

Text 3

 

avishkritya prakaöa-mukuöaöopam angam sthaviyah

     shailo 'smiti sphuöam abhidadhat tushöi-visphara-drishöih

yasmai krishnah svayam arasayad ballavair dattam annam

     dhanyah so 'yam prathayatu sada sharma govardhano nah

 

     avishkritya-manifesting; prakaöa-manifested; mukuöa-summit; aöopam-expanded; angam-form; sthaviyah-great; shailah-mountain; asmi-I am; iti-thus; sphuöam-manifested; abhidadhat-spoke; tushöi-with happiness; visphara-expanded;  drishöih-eyes; yasmai-to whom; krishnah-Lord Krishna; svayam-personally; arasayat-ate; ballavaih-by the cowherd people; dattam-offered; annam-food; dhanyah-auspicious; sah ayam

 

 

     Lord Krishna manifested a mountainlike form, clearly proclaimed, "I am the great mountain," and, His eyes wide with pleasure, ate the feast the cowherd men had offered to Govardhana Hill. May auspicious Govardhana Hill always delight us all.

 

Text 4

 

adyapy urja-pratipadi mahan bhrajate yasya yajnah

     krishnopajnam jagati surabhi-sairibhi-kridayadhyah

shashpalambottama-taöataya yah kuöumbam pashunam

     so 'yam bhuyah prathayatu sada sharma govardhano nah

 

     ady-today; apy-even; urja-of the month of Karttika; pratipadi-at the beginning; mahan-great; bhrajate-shines; yasya-of which; yajnah-the sacrifice; krishna-by Lord Krishna; upajnam-invented; jagati-in the world; surabhi-of surabhi cows; sairibhi-and sairibhi buffaloes; kridaya-with pastimes; adhyah-enriched; shashpa-grasses; alamba-support; uttama-supreme; taöataya-with slopes; yah-who; kuöumbam-maintenance; pashunam-of the cows; sah ayam-he; bhuyah-greatly.

 

 

     The great worship Lord Krishna created for Govardhana Hill at the beginning of Karttika is splendidly manifested even today. Govardhana Hill is wealthy with the pastimes of the surabhi cows and buffaloes, and it nourishes them with its excellent grass. I pray that Govardhana Hill may always delight us all.     

 

 

Text 5

 

shri-gandharva-dayita-sarasi-padma-saurabhya-ratnam

     hritva shankotkara-para-vashair asvanam sancaradbhih

ambhah-kshoda-pariharika-kulenakulenanuyatair

     vatair jushöah prathayatu sada sharma govardhano nah

 

     shri-gandharva-of Shri Radha; dayita-favorite; sarasi-in the lake; padma-of the lotus flowers; saurabhya-the fragrance; ratnam-jewel; hritva-taking; shanka-fear; utkara-great; para-by others; vashaih-controlled; asvanam not making a sound; sancaradbhih-moving; ambhah-of water; kshoda-drops; pariharika-watchmen; kulena-by the multitude; akulena-agitated; anuyataih-followed; vataih-by winds; jushöah ; endowed.

 

 

     Stealing the precious jewel of the fragrance of the lotuses growing in Radha's favorite lake, the frightened breezes blowing on Govardhana Hill silently flee, although they are pursued by drops of water who are watchmen guarding the lake. I pray that Govardhana Hill may always delight us all.    

 

Text 6

 

kamsarates tari-vilasitair atarananga-rangair

     abhirinam pranayam abhitah patram unmilayantyah

dhauta-gravavalir amalinair manasamartya-sindhor

     vici-vrataih prathayatu sada sharma govardhano nah

 

     kamsarateh-of Lord Krishna, the enemy of Kamsa; tari-boating; vilasitaih-with pastimes; atara-toll; ananga-amorous pastimes; rangaih-with the happiness; abhirinam-of the gopis; pranayam-love; abhitah-completely; patram-the object; unmilayantyah-revealing; dhauta-washed; grava-rocks; avalih-with multitudes; amalinaih-splendid; manasa-amartya-sindhoh-of the celestial Manasa-ganga River; vici-waves; vrataih-with multitudes.

 

 

     The celestial Manasa-ganga River, which, with the Lord's dana-keliand boating pastimes reveals the gopis' pure love for Lord Krishna, washes the stones of Govardhana Hill with its pure waves. I pray that Govardhana Hill may always delight us all.

 

 

Text 7

 

yasyadhyakshah sakala-haöhinam adade cakravarti

     shuklam nanyad vraja-mrigadrisham arpanad vigrahasya

ghaööasyoccair madhukara-rucas tasya dhama-prapancaih

     shyama-prasthah prathayatu sada sharma govardhano nah

 

     yasya-of which; adhyakshah-the Lord; sakala-of all; haöhinam-they who are powerful; adade-took; cakravarti-the king; shuklam-butter; na-not; anyat-another; vraja-of Vraja; mrigadrisham-of the doe-eyed girls; arpanat-from the offering; vigrahasya-of resistance; ghaööasya-of the toll-station; uccaih-greatly; madhukara-of bees; rucah-the splendor; tasya-of that; dhama-the abode; prapancaih-with the manifestation; shyama-dark; prasthah-surface.

 

 

     The toll-station on Govardhana Hill is dark with the soplendor of many black bees. The all-powerful king who guards that toll-station did not take any butter from the doe-eyed girls of Vraja when they resisted Him. I pray that Govardhana Hill may always delight us all.

 

Text 8

 

gandharvayah surata-kalahoddamata-vavadukaih

     klanta-shrotrotpala-valayibhih kshipta-pinchavatamsaih

kunjais talpopari pariluöhad-vaijayanti-paritaih

     punyanga-shrih prathayatu sada sharma govardhano nah

 

     gandharvayah-of Shrimati Radharani; surata-lover's; kalaha-quarrel; uddamata-bold and arrogant; vavadukaih-with eloquent words; klanta-wilted; shrotra-in the ears; utpala-lotus flowers; valayibhih-with bracelets; kshipta-tossed; pincha-peacock feathers; avatamsaih-with crowns; kunjaih-with forest groves; talpa-the bed; upari-above; pariluöhat-rolling; vaijayanti-Vaijayanti garlands; paritaih-filled with; punya-lovely; anga-body; shrih-splendor.

 

 

     Govardhana Hill is very beautiful with Shrimati Radharani's arrogant words in the lover's quarrel and with forest groves filled with wilted lotus earrings, rejected peacock-feather crowns, and Vaijayanti garlands on beds. I pray that Govardhana Hill may always delight us all.

 

 

Text 9

 

yas tushöatma sphutam anupaöhec chraddhaya shuddhayantar

     medhyah padyashöakam acaöulah sushöhu govardhanasya

sandram govardhana-dhara-pada-dvandva-shonaravindam

     vindan premotkaram iha karoty adri-raje sa vasam

 

     yah-one who; tushöa-happy; atma-at heart; sphutam-manifested; anupaöhec-recites; chraddhaya-with faith; shuddhaya-pure; antah-at heart; medhyah-pure; padyashöakam-eight verses; acaöulah-attentive; sushöhu-nicely; govardhanasya-of Govardhana Hill; sandram-intense; govardhana-of Govardhana Hill;; dhara-of the holder; pada-of the feet; dvandva-the pair; shona-red; aravindam-lotuses; vindan-finding; prema-of love; utkaram-abundance; iha-here; karoty-does; adri-of mountains; raje-at the king; sa-he; vasam-residence.

 

 

     May a person who with faith, attention, and a pure and cheerful heart, reads these eight verses glorifying Govardhana Hill, reside by that king of mountains and find there intense, pure love for the red lotus feet of the lifter of Govardhana Hill.

 

 

 

 

 

Shri Vrindavanashöaka

Eight prayers Glorifying Shri Vrindavana

 

Text 1

 

mukunda-murali-rava-shravana-phulla-hrid-ballavi-

     kadambaka-karambita-prati-kadamba-kunjantara

kalinda-giri-nandini-kamala-kandalandolina

     su-gandhir anilena me sharanam astu vrindaöavi

 

     mukunda-of Lord Mukunda; murali-of the flute; rava-the sound; shravana-from hearng; phulla-blossomed; hrit-hearts; ballavi-gopis; kadambaka-multitude; karambita-mixed; prati-to each; kadamba-of kadamba trees; kunja-grove; antara-within; kalinda-giri-nandini-of the Yamuna River, the daughter of Mount Kalinda; kamala-of lotus flowers; kandala-multitudes; andolina-moving to and fro; su-sweet; gandhih-fragrance; anilena-with the breeze; me-of me; sharanam-shelter; astu-may be; vrindaöavi-Vrindavana.

 

 

     May Vrindavana, which is fragrant with a gentle breeze that makes the lotuses in the Yamuna rock to and fro, where there are groves of kadamba trees and there are many gopis, their hearts blossoming with happiness by hearing the music of Lord Mukunda's flute, be my shelter.

 

 

Text 2

 

vikunöha-pura-samshrayad vipinato 'pi nihshreyasat

     sahasra-gunitam shriyam praduhati rasa-shreyasim

caturmukha-mukhair api sprihita-tarna-dehodbhava

     jagad-gurubhir agrimaih sharanam astu vrindaöavi

 

     vikunöha-of Vaikunöha; pura-of the cities; samshrayat-than the abode; vipinatah-than the forest; api-also; nihshreyasat-than liberation; sahasra; thousands of times; gunitam-multiplied; shriyam-opulence; praduhati-blazing; rasa-nectar; shreyasim-best; caturmukha-of Brahma; mukhaih-by the mouths; api-even; sprihita-desired; tarna-of a blade of grass; deha-in the body; udbhava-birth; jagat-of the universe; gurubhih-by the masters; agrimaih-best.

 

 

     May Vrindavana, where Lord Brahma and other jagad-gurus desire to be born even as a blade of grass, and which, even though it is a forest, is many thousands of times more opulent, beautiful, charming, and sweet than the spiritual cities of Vaikunöha, be my shelter.

 

Text 3

 

anarata-vikasvara-vratati-punja-pushpavali-

     visari-vara-saurabhodgama-rama-camatkarini

amanda-makaranda-bhrid-viöapi-vrinda-vandi-krita-

     dvirepha-kula-vandita sharanam astu vrindaöavi

 

     anarataeternally; vikasvara-blossoming; vratati-vines; punja-multitudes; pushpa-of flowers; avali-hosts; visari-spreading; vara-excellent; saurabha-fragrance; udgama-rising; rama-the goddess of fortune; camatkarini-bringing wonder; amanda-great; makaranda-honey; bhrit-holding; viöapi-trees; vrinda-multitude; vandi-krita-transformed into poets; dvirepha-of bumblebees; kula-swarms; vandita-offered prayers and obeisances.

 

 

     May Vrindavana, where the fragrance of the eternally blossoming flower vines fills the goddess of fortune with wonder, and where the bumblebees in the trees filled with very sweet honey are poets who bow down and recite eloquent prayers, be my shelter.

 

 

Text 4