Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > Lalita-Madhava > Act Six

Act Six

 

 

Scene 1

Vishkambhaka

 

 

Text 1

 

 

(tatah pravishaty uddhavah.)

 

     uddhavah:

 

yacante danuja-vrajad abhayatam yam vajra-hastadayah

     so 'yam hanta varaka-magadha-bhayad durgad bhajaty ambudhau

buddhim yasya kilopajivati jagan mantre sa grihnati mam

     kah pratyetu janah su-durgama-mateh krishnasya lilayitam

 

     tatah—then; pravishati—enters; uddhavah—Uddhava; yacante—beg; danuja—of demons; vrajat—from the host; abhayatam—fearlessness; yam—which; vajra-hasta—Indra who holds the thunderbolt in his hand; adayah—the demigods beginning with; sah ayam—He; hanta—indeed; varaka—insignificant; magadha—of Jarasandha, the king of Magadha; bhayat—out of fear; durgam—a fort; bhajati—does; ambudhau—in the sea; buddhim—intelligence; yasya—of whom; kila—indeed; upajivati—depends for existence; jagat—the universe; mantre—for advice; sah—He; grihnati—takes; mam—me; kah—what?; pratyetu—can understand; janah—person; su-durgama-mateh—incomprehensible; krishnasya—of Lord Krishna; lilayitam—the pastimes.

 

 

     (Uddhava enters.)

 

     Uddhava:  Even though Indra and the demigods pray to Him to become unafraid of the demons, still Krishna builds a fort in the sea out of fear of insignificant Jarasandha, and even though His great intelligence has masterminded the entire universe, still Krishna approaches me for advice. Who can understand the transcendental pastimes of inscrutable Lord Krishna?

 

 

Text 2

 

 

     (vimrishya)  aye samprati sa-cintena cetasa devarshim drashtum icchami.

 

     vimrsya—reflecting; aye—ah!; samprati—now; sa—with; cintena—anxiety; cetasa—at heart; devarsim—Devarsi Narada; drastum—to see; icchami—I wish.

 

 

     (reflecting) Ah! Now I am very anxious at heart to see Devarshi Narada.

 

 

Text 3

 

 

     (akashe) kim bravishi. sudharmasimani sa bhagavan vartata iti. bhavatu. tatraivaham pratishthamano 'smi. (iti parikramya)  aye satyam eva purastad esha devarshih.

 

     akase—turning to the sky; kim—what?; bravisi—do you say; sudharma-asimani—in the Sudharma assembley house; sah—He; bhagavan—Lord Narada; vartate—is; iti—thus; bhavatu—so be it; tatra—there; eva—certainly; aham—I; pratishthamanah—going; asmi—am; iti—thus; parikramya—walking; aye—ah!; satyam—in truth; eva—certainly; purastat—in the presence; esah—he; devarsih—Devarsi Narada.

 

 

     (Turning to the sky)  What do you say? Lord Narada is in the Sudharama assembly house. Very well, I will go there. (walks) Ah!, here is Lord Narada.

 

 

Text 4

 

 

     (pravishya) naradah:

 

uri-kartum damodara-hridi navamoda-laharim

     variyasyah premnam jagati vividhah santu gatayah

stumas tam yas tasam sphurati hridi bhavasya garima

     hrishikanam hanta prabhur api na yatra prabhavati

 

     pravishya—enters; uri-kartum—to accept; damodara—of Lord Krishna; hridi—in the heart; nava—new; amoda—of bliss; laharim—waves; variyasyah—the best; premnam—of love; jagati—in the world; vividhah—various; santu—may be; gatayah—movements; stumah—we glorify; tam—that; yah—which; tasam—of them; sphurati—is manifested; hridi—in the heart;  bhavasya—of ecstatic love; garima—intensity; hrsikanam—of the senses; hanta—indeed; prabhuh—the master; api—even; na—not; yatra—where; prabhavati—has dominion.

 

 

     Narada: (enters) To taste the waves of ever-fresh bliss in Lord Krishna's heart, in the world there many kinds of devotional love. Let us glorify the greatness of the love in the gopis' hearts. Even Lord Krishna, the controller of everyone's senses does not have the power to understand their love.

 

 

Text 5

 

 

     (puro vilokya sanandam)

 

ayam cakradyanka-sphurita-bhuja-mulas tilakavan

     dadhat kanthe malam atula-tulasi-kashtha-manijam

hareh shesham ange shirasi sa vahann uddhavataya

     gatah khyatim bhakti-prasara iha murto viharati

 

     purah—ahead; vilokya—looking; sa—with; anandam—bliss; ayam—He; cakra—the cakra; adi—beginning with; anka—markings; sphurita—manifested; bhuja-mulah—shoulder; tilakavan—bearing tilaka markings; dadhat—placing; kanthe—on the neck; malam—a garland; atula—incomparable; tulasi—of tulasi; kastha—wood; manijam—beads; hareh—of Lord Krishna; sesam—remaining; ange—on the body; sirasi—on the head; sah—he; vahan—carrying; uddhavataya—as Uddhava; gatah—attained; khyatim—fame; bhakti—of devotion; prasarah—a flooding river; iha—here; murtah—personified; viharati—enjoys pastimes.

 

 

     (Looking ahead, he becomes blissful) Here is famous Uddhava. His body decorated with tilaka, his shoulders with the cakra and other signs, his neck with incomparable tulasi beads, and his head and body with Krishna-prasadam, he is like a flooding stream of pure devotion for the Lord.

 

 

Text 6

 

 

     uddhavah:  bhagavan abhivadaye.

 

     bhagavan—O lord; abhivadaye—I offer my respectful obeisances.

 

 

     Uddhava: Lord, I offer my respectful obeisances.

 

 

Text 7

 

 

     narada: (shubhashisha sabhajayan)  mantri-raja katham vishanëa iva vikshyamano. 'si.

 

     subha—auspicious; asisa—with a benediction; sabhajayan—greeting; mantri—of counselors; raja—O king; katham—why?; visannah—dejected; iva—as if; vikshyamanah—appear; asi—you.

 

 

     Narada:  (greeting him with an auspicious benediction)  O king of counselors, why do you look so dejected?

 

 

Text 8

 

 

     uddhavah:  bhagavan deva-padeshu kritenaparadhena.

 

     bhagavan—O lord; deva—of Lord Krishëa; padesu—to the lotus feet; kritena—performed; aparadhena—because of an offense.

 

 

     Uddhava: Lord, because I offended Krishëa's lotus feet.

 

 

Text 9

 

 

     naradah:  ushara-bhumir asi santatam aparadha-bijasya. daivad virudham api tad vindati sattam na govinde.

 

     usara-bhumih—a desert; asi—you are; tvam—you; santatam—always; aparadha—of offense; bijasya—for the seed; daivat—by destiny; virudham—sprouted; api—although; tat—that; vindati—finds; sattam—existence; na—not; govinde—for Lord Krishëa.

 

 

     Narada: You are a desert where the seed of offenses can never sprout. Even if, by destiny, some offense sprouts there, Krishëa will never take it seriously.

 

 

Text 10

 

 

     uddhavah: bhagavan madiya-rabhasa-karitaiva devasya bhimaraëya-simayam avagahane hetur abhut.

 

     bhagavan—O lord; madiya—of me; rabhasa-karita—the rashness; eva—certainly; devasya—of the lord; bhima—the terrible; araëya—of the forest; simayam—in the border; avagahane—in the entering deeply; hetuh—the cause; abhut—became.

 

 

     Uddhava:  Lord, my rashness forced Krishëa deep in a dangerous forest.

 

 

Text 11

 

 

     naradah:  kidrishi sa.

 

     kidrishi—like what?; sa—this.

 

 

     Narada:  What did you do?

 

 

Text 12

 

 

     uddhavah: kshudre satrajiti devartham abhyarthana.

 

     ksudre—tiny; satrajiti—to Satrajit; deva—of the Lord; artham—on behalf; abhyarthana—a request.

 

 

     Uddhava:  On behalf of Lord Krishëa I made a request to insignificant King Satrajit.

 

 

Text 13

 

 

     naradah:  kim tad-abhyarthitam.

 

kim—what; tat—to him; abhyarthitam—requested.

 

 

     Narada:  What was your request?

 

 

Text 14

 

 

     uddhavah:  lokottaram kanya-ratnam cinta-ratnam ca.

 

     loka-uttaram—extraordinary; kanya—daughter; ratnam—jewel; cinta-ratnam—the syamantaka jewel; ca—and.

 

 

     Uddhava:  I asked that he give both his jewellike daughter and the syamantaka gem to Lord Krishëa.

 

 

Text 15

 

 

     naradah: (svagatam) citram citram. asamikshya-karitapi shishtanam ishtarambha-paryavasayitam eva dhatte. (prakasham)  sphutam abhyarthitam te sarthakam nabhut.

 

     svagatam—aside; citram—wonderful; citram—wonderful; asamikshya-karita—rashness; api—even; sistanam—of the remaining; ista—desire; arambha—activity; paryavasayitam—fulfilled; eva—certainly; dhatte—placed; prakasham—openly; sphutam—manifested; abhyarthitam—request; te—of you; sarthakam—useful; na—not; abhut—was.

 

 

     Narada: (aside) Wonderful! Wonderful! This rashness will now fulfill the desires of the other gopis, (openly) Then your request went in vain.

 

 

Text 16

 

 

     uddhavah: atha kim. pratyuta kashtadam eva vrittam.

 

     atha kim—certainly; pratyuta—on the other hand; kasta—a calamity; dam—bringing; vrttam—became.

 

 

     Uddhava:  He agreed, but still a great calamity occurred.

 

 

Text 17

 

 

     naradah: nayam agrahita-shashano 'pi vacyatam arhati satrajitah. yatah

 

     na—not; ayam—he; agrahita—not; accepting; sasanah—the order; api—although; vacyatam—the status of an offender; arhati—attained; satrajitah—of Satrajit; yatah—because.

 

 

     Narada: Even though he did not deny the request, still Satrajit was offensive to Lord Krishëa.

 

 

Text 18

 

 

vimala-hridayah khyato loke satam upadeshato

     guëayati guëa-shreëim nalpo malimasa-manasah

mukula-patalim sarangakshi-mukharpita-sidhubhir

     bakula iva kim dhatte murdhna hathad atarushakah

 

     vimala—pure; hridayah—heart; khyatah—celebrated; loke—in the world; satam—of the sainlty devotees; upadeshatah—from the instruction; guëaya—expands; guëa—of good qualities; srenim—a multitude; na—not; alpah—tiny; malimassa—polluted; manasah—whoe heart; mukula—of buds; patalim—a host; saranga—doe; akshi—whose eyes; mukha—from the mouth; arpita—placed; sidhubhih—with nectar; bakulah—a bakula tree; iva—like; kim—what?; dhatte—places; murdhna—form the mouth; hathat—forcibly; atarusakah—an atarusaka plant.

 

 

     When a person with a pure heart follows the instructions of the great devotees in this world, he attains a host of good qualities, although a person with a sinful heart will not at once attain the same result. If a doe-eyed young girl sprinkles a bakula tree with nectar from her mouth, the tree will immedialtely sprout many new buds. What will happen if she sprinkles an atarushaka plant? (No new buds will sprout. Even though Satrajit followed Lord Krishëa's order, he remained an offender.)

 

 

     Note:  When a bakula tree is sprinkled with nectar from the mouth of a young girl, the tree immediately sprouts many new buds.

 

 

Text 19

 

 

     uddhavah:

 

anarpitena ratnena

     kanya-ratnena cacyute

bhrataram sadhu-vadam ca

     sa svakiyam aghatayat

 

     anarpitena—not offended; ratnena—with the jewel; kanya—of the daughter; ratnena—with the jewel; ca—also; acyute—to the infallible Supreme Personality of Godhead; bhrataram—brother; sadhu-vadam—good reputation; ca—and; sah—he; svakiyam—own; aghatayat—destroyed.

 

 

     Uddhava: Because although he gave his jewellike daughter to the infallible Personality of Godhead, he declined to give the syamantaka jewel, Satrajit destroyed both his brother Prasena and his own good reputation.

 

 

Text 20

 

 

     naradah:  shrutam akhetake sa dishtantam avapa prasenah.

 

     shrutam—heard; akhetake—while hunting; sah—he; dista-antam—death; avapa—attained; prasenah—Prasena.

 

 

     Narada:  I heard Prasena died while hunting.

 

 

Text 21

 

 

     uddhavah: atha kim.

 

     atha kim—yes.

 

 

     Uddhava: Yes, it is true.

 

 

Text 22

 

 

     naradah:  sphutam prasenam anveshtum prasthito rathangi.

 

     sphutam—manifested; prasenam—Prasena; anvestum—to find; prasthitah—went; ratha-angi—Lord Krishëa, who wields the Sudarsana cakra.

 

 

     Narada:  Then Krishëa went to find Prasena.

 

 

Text 23

 

 

     uddhavah:  atha kim. yad esha jagat-tamah-pramathi-caritra-virocane caëura-dvishi kancit-tamah-kalam udirayati. tenadya khiëëo bhavattah k\shemam ashamse.

 

     atha kim—yes; yat—which; esah—this; jagat—of the world; tamah—the darkness; pramathi—chasing away; caritra—of whose pastimes; virocane—the sun; canura—of Canura; dvisi—to the enemy; kancit—a certain; tamah-kalam—sin; udirayati—arises; tena—for this reason; khinnah—unhappy; bhavattah—from you; ksemam—auspiciousness; asamse—I request.

 

 

     Uddhava: I sinned against Lord Krishëa, who is the enemy of Caëura, and whose transcendental pastimes are like a brilliant sun that chases away the darkness of ignorance in this world. I am vey unhappy. I beg you, bless me and relieve me of my sin.

 

 

Text 24

 

 

     naradah: hanta puëdarikaksha-bhakti-manjari-cancarika rabhasarabdho 'pi bhaktimadbhir arthah kamsa-harasya harsha-hetutam eva pratipadyate. kim uta preshthena bhavadrisha. tad adya mahotsavah kriyatam. tesham lokottara-camatkritinam vrindatavi-vilasanam vilokanaya ramaëiyas te samayo 'yam upasthitavan.

 

     hanta—O; puëdarika-aksha—for lotus eyed Lord Krishëa; bhakti—of devotional service; manjari—of the blossom; cancarika—O bumble-bee; rabhasa-arabdhah—rashness; api—even; bhakti-madbhih—by the devotees; arthah—the purpose; kamsa-harasya—of Lord Krishëa, the  killer of Kamsa; harsa—of happiness; hetutam—the status of being the cause; eva—certainly; pratipadyate—attains; kim uta—what to speak?; prethena—of one who is very dear; bhavadrisha—like yourself; tat—therefore; adya—now; maha—great; utsavah—festival of happiness; kriyatam—should be performed; tesam—of them; loka-uttara—extraordinary; camtkritinam—wonders; vrindatavi—in Vrindavana; vilasanam—of pastimes; vilokanaya—for seeing; ramaëiyah—delightful; te—of you; samayah—opportunity; ayam—this; upasthitavan—has arrived.

 

 

     Narada:  O bumble-bee drinking nectar at the flower of devotional service to lotus-eyed Lord Krishëa, even the devotees' reckless activities are a source of pleasure for the Lord. If this is true for the devotees in general, then how much more true is it for you, who are so dear to the Lord?  Today will be a great festival. You will have an auspicious opportunity to see the Lord's extraordinary and wonderful Vrindavana pastimes.

 

 

Text 25

 

 

     uddhavah:  bhagavan janann api kim mam mudha pralobhayasi. yad adya kenapi shoka-sankula-sankulasya devasya kuto nava-vrindavanavagahane 'pi sambhavana.

 

     bhagavan—O lord; janan—understanding; api—although; kim—why?; mam—me; mudha—uselessly; pralobhayasi—you tempt; yat—because; adya—now; kena api—by some means; soka—of grief; sankula—by the arrows; sankulasya—pierced by a multitude; devasya—of the Lord; kutah—how is it possible?; nava—again; vrindavana—into Vrindavana; avagahane—in the entrance; api—even; sambhavana—possibility.

 

 

     Uddhava:  Lord, you know better, why do you uselessly tease me in this way? Lord Krishëa is now wounded by many arrows of grief. How is it possible for Him to return to Vrindavana?

 

 

Text 26

 

 

     naradah:  kah shoka-shankor upadhih.

 

     kah—what; soka—of grief; sankoh—of the arrow; upadhih—cause.

 

 

     Narada:  What is the cause of this arrow of grief?

 

 

Text 27

 

 

     uddhavah:  kanishtha (ity ardhokte vak-stambham natayati.) 

   

     kanistha—the young girl; iti—thus; ardha—half; ukte—in the speech; vak—of speech; stambhah—stunned; natayati—represents dramatically.

 

 

     Uddhava:  The younger girl. . . (His voice becomes choked in the middle of these words, and he is unable to continue speaking.)

 

 

     Note: Of the two sisters: Radha and Candravali, Radha is the younger.

 

 

Text 28

 

 

     naradah: (vihasya)

 

api labdhanguli-sangam

     yadi nashteti drishtiman

mudram shocati rocishëum

     tatra kim karavamahe

 

     vihasya—laughing; api—whether?; labdha—attained; anguli—of the finger; sangam—association; yadi—if; nasta—lost; iti—thus; drishtinam—a person endowed with sight; mudram—a ring; shocati—laments; rocisnum—splendid; tatra—in this matter; kim—what?; karavamahe—can we do.

 

 

     Narada: (laughing)  If a person who has the power to see cannot see the glittering ring of his finger, thinks it lost, and laments for it, then what can we do to help him?

 

 

Text 29

 

 

     uddhavah:  (sa-vismayanandam)  bhagavan kincid ucchvasita te vag-vallari vyakulayati me mano-madhupam. tad abhivyakti-kriyatam. satyam eva kim ayushmati kanishtha-devi.

 

     sa—with; vismaya—wonder; anandam—and bliss; bhagavan—O lord; vak—of the words; vallari—the creeper; vyakulayati—agitates; me—of me; manah—of the heart; madhupam—the bumble-bee; tat—this; abhivyakti—manifest; kriyatam—should be; satyam—in truth; eva—certainly; kim—whether?; ayusmati—is alive; kanistha-devi—the young girl Radha.

 

 

     Uddhava:  (with wonder and bliss)  Lord, the blossoming vine of your words agitates the bumble-bee of my mind. Tell me openly: Is the younger goddess still alive?

 

 

Text 30

 

 

     naradah:  ayushmatiti kim ucyate. sa dvaravatim evalankurvati vartate.

 

     ayusmati—alive; iti—thus; kim—what?; ucyate—is said; sa—She; dvaratim—Dvaraka; eva—certainly; alankurvati—decorating; vartate—is.

 

 

     Narada: Alive? What are you saying? At this moment She decorates the city of Dvaraka.

 

 

Text 31

 

 

     uddhavah:  (sa-romancam) katham iyam atragata.

 

     sa—with; romancam—hairs standing in ecstasy; katham—how?; iyam—She; atra—there; agata—arrived.

 

 

     Uddhava:  (his hairs standing in ecstasy) How did She get there?

 

 

Text 32

 

 

     naradah:

 

akshinam vibhavam prajam ca paramam abhyarthya sarvatmana

     kurvaëaya nishevaëam virahitapatyaya satyarcanah

sardham durdhara-shankhacuda-maëina tam satyabhamakhyaya

     vikhyatam praëayan dadau dinamaëir mitraya satrajite

 

     akshinam—of the eyes; vibhavam—the opulence; prajam—a daughter; ca—also; paramam—supreme; abhyarthya—requesting; sarva—with all; atmana—his heart; kurvanaya—for doing; nisevanam—service; virahita—without; apatyaya—for a child; satya—truthful; arcanah—worship; sardham—with; durdhara—uncontrollable; shankhacuda—of the Shankhacuda demon; maëina—the jewel; tam—Her; satyabhama—Satyabhama; akhyaya—with the name; vikhyatam—celebrated; praëayan—bringing; dadau—gave; dinamaëih—the sun-god; mitraya—to his friend; satrajite—Satrajit.

 

 

     Narada:  To his friend, childless Satrajit who, praying for undying wealth and the best child, worshiped him with all his heart, the sun-god gave two gifts: the jewel of the invicible Shankhacuda demon, and the younger girl (Shri Radha), who is now known by the name Satyabhama.

 

 

Text 33

 

 

     sa-sneham abravic cainam

 

praëeshyati yashah param jagati naradanujnaya

     varaya vara-kritaye su-tanur arpiteyam tava

syamantaka-maëish ca te mahita-murtir ashtau mahan

     prashoshyati dinam nanu hiraëya-bharanayam

 

     sa—with; sneham—affection; abravit—said; ca—also; enam—to him; pranesyati—will bring; yasah—fame; param—transcendental; jagati—in the world; narada—of Narada; anujnaya—by the order; varaya—to a husband; vara—excellent; kirtaye—whose fame; su-tanuh—the beautiful girl; arpita—presented; tava—by you; syamantaka-maëih—the syamantaka jewel; ca—also; te—by you; mahita—worshipped; murtih—whose form; astau—eight; mahan—great; prasosyati—manifests; dinam—day; dinam—after day; nanu—is it not?; hiraëya—of gold; bhara—of bharas; anayam—the gift.

 

 

     The sun-god affectionately said to Satrajit:  Following Narada's direction, give this very beautiful girl in marriage to the most exalted famous husband. In this way you will become supremely famous in this world. Worship this syamantaka jewel and it will give you eight bharas of gold every day."

 

 

Text 34

 

 

     uddhavah: katham ambaramaëir maëindre 'sminn adhikari samvrittah.

 

     katham—how is it?; ambaramaëih—the sun-god; maëi-indre—in the excellent jewel; asmin—in this; adhikari—the owner; samvrittah—became.

 

 

     Uddhava:  How did the sun-god get this jewel?

 

 

Text 35

 

 

     naradah:  ravi-loka-labdhaya radhikayaiva tasmai pushpanjalitaya kalpitah.

 

     ravi—the sun; loka—planet; labdhaya—entering; radhikaya—by Radha; eva—certainly; tasmi—to him; pushpa—of flowers; anjalitaya—as handful; kalpitah—considered.

 

 

     Narada:  When Radha entered the sun-planet, She gave it to him as if it were a handful of flowers.

 

 

Text 36

 

 

     uddhavah:  katham asyas taraëi-lokasyadhirohaëam asit.

 

     katham—how is it?; asyah—of Her; tarani-lokasya—to the sun-planet; arohanam—the ascent; asit—was.

 

 

     Uddhava:  Why did Radha go to the sun-planet?

 

 

Text 37

 

 

     naradah: 

 

mokshaty adya tanum anikshita-harih sandhya-mukhe te sakhi

     turëam putri tatah samanaya mamabhyarëe vishirëam imam

ity ajnam pitur akalayya chatura sa caëdadhamnah suta

     sauram bimbam alambhayad vilapitodgaradhikam radhikam

 

     mokshati—abandons; adya—now; tanum—body; anikshita—not seen; harih—Lord Krishëa; sandhya-mukhe—at sunset; te—of you; sakhi—the friend; turëam—at once; putri—O daughter; tatah—then; samanaya—bring; mama—to me; abhyarne—near; visirnam—broken; imam—Her; iti—thus; ajnam—the order; pituh—of her father; akalayya—hearing; chatura—expert; sa—she; candadhamanah—of the sun-god; suta—the daughter (the Yamuna River); sauram—to the sun; bimbam—disc; alambhayat—brought; vilapita-udgara-adhikam—greatly lamenting; radhikam—Radha.

 

 

     Narada:  The sun-god said to his daughter, the Yamuna River:  "O daughter, because She is can not longer see Lord Krishëa, your friend Radha has given up Her body at sunset. Bring Her to me at once."  Obeying her father's orders, the Yamuna brought the grieving Radha to the sun-planet.

 

 

Text 38

 

 

     uddhavah:  vishakhayah ka varta.

 

     visakhayah—of Vishakha; ka—what?; varta—is the news.

 

 

     Uddhava:  What is the news of Vishakha?

 

 

Text 39

 

 

     naradah:  govindena samam sambandhad atmanam purëa-kamam kartu-kamasya tamarasa-bandhor icchaya dharma-rajanujaiva gokule vishakhakhyam avapa.

 

     govindena—Lord Krishëa; samam—with; sambandhat—because of the relationship; atmanam—self; purna—fulfilled; kamam—desire; kartu—to do; kamasya—desiring; tamarasa-bandhoh—of the sun-god, the friend of the tamarasa lotus flowers; icchaya—by the desire; dharma-raja—of Yamaraja; anuja—the younger sister; eva—certainly; gokule—in Gokula; visakha—Vishakha; akhyam—the name; avapa—attained.

 

 

     Narada:  Desiring to establish a relationship with Lord Krishëa, the sun-god sent his daughter, Yamaraja's younger sister, the Yamuna River, to Gokula, where she became known as Vishakha.

 

 

Text 40

 

 

     uddhavah:  nunam vishakhayah sakhyena radhikayam adhikam anvarajyata dharmaraja-mata.

 

     nunam—is it not so?; visakhayah—of Vishakha; sakhyena—with the friendship; radhikayam—in relationship to Radha; adhikam—greatly; anvarajyata—became affectionate; dharmaraja—of Yamaraja; mata—the mother.

 

 

     Uddhava:  Yamaraja's mother (Samjna)  must have become very affectionate to Vishakha's (her daughter's) friend Radha.

 

 

Text 41

 

 

     naradah:  atha kim. samjnaya vijnapanad eva tat-pitra shilpacaryeëa nava-vrindavanam dvaravatyam avishkritam. tatha hi

 

     atha kim—yes; samjnayah—of Samjna; vijnapanat—because of the request; eva—certainly; tat—of her; pitra—by the father; silpa-acaryena—by Visvakarma, the best of architects; nava-vrindavanam—Nava Vrindavana; dvaravatyam—in Dvaraka; aviskritam—was constructed; tatha hi—furthermore.

 

 

     Narada:  Yes. It was by Samjna's request that her father Vishvakarma, the best of architects, constructed Nava Vrindavana at Dvaraka. She said to him:

 

 

Text 42

 

 

kalindi-kalitopakaëtham abhitah shaila-shriyalankritam

     bhaëdirojjvalam avritam vratatibhis tabhir drumais tair api

sangam dvaravati-pure jagad-alankarmiëa nirmiyatam

     radha-madhava-madhuri-sarid-upasyandaya vrindavanam

 

     kalindi—the Yamuna River; kalita—manifested; upakaëtham—nearby; abhitah—nearby; saila—of Govardhana Hill; shriya—by the beauty; alankrita—decorated; bhandira—with bhandira trees; ujjvalam—splendid; avritam—covered; vratatibhih—with creepers; tabhih—with them; drumaih—trees; taih—by them; api—also; sa—with; angam—parts; dvaravati—of Dvaraka; pure—in the city; jagat—the universe; alankarmina—expert at decorating; nirmiyatam—should be constructed; radha—of Radha; madhava—and Krishëa; madhuri—of the sweetness; sarit—of the river; upashyandaya—for the flowing; vrindavana—Vrindavana.

 

 

     "O architect that decorates the worlds, so the stream of Shri Shri Radha-Krishëa's sweetness may flow there, please build in Dvaraka another Vrindavana splendid with bhaëdira trees, filled with many trees and vines, with the Yamuna nearby, and decorated with the beauty of Govardhana Hill."

 

 

Text 43

 

 

     uddhavah:  shilpindra-nandini katham atra pravritta.

 

     silpi—of architects; indra—of the king; nandini—the daughter; katham—what?; atra—here; pravritta—did.

 

 

     Uddhava:  Why did Vishvakarma's daughter make that request?

 

 

Text 44

 

 

     naradah:  radhika-nivedanena.

 

     radhika—to Radha; nivedanena—with an appeal.

 

 

     Narada:  Radha asked her.

 

 

Text 45

 

 

     uddhavah:  kidrisham idam.

 

     kidrisham—like what?; idam—this.

 

 

     Uddhava:  What did she say?

 

 

Text 46

 

 

     naradah:

 

pashyanti pashupala-maëdala-shiro-malyasya lila-sthalir

     yatraham niravahayishyam abhitah svantasya santarpaëam

sadyah pamara-karmaëo hata-vidher uddama-visphurjitair

     nirdhutasmi tato 'pi duram adhuna ha hanta vrindavanat

 

     pashyanti—seeing; pashupala—of the cowherd boys; maëdala—of the community; sirah—at the head; malyasya—the garland; lila—of pastimes; sthalih—the places; yatra—where; aham—I; niravahayisyam—would have attained; abhitah—completely; sva-antasya—of the heart; santarpanam—satisfaction; sadyah—at once; pamara—wretched; karmanah—whose activities; hata—wretched; vidheh—of fate; uddama-visphurjitaih—by the violent actions; nirdhuta—expelled; asmi—I shall be; tatah—then; api—even; duram—far away; adhuna—now; ha—alas!; hanta—alas!; vrindavanat—from Vrindavana.

 

 

     Narada:  She said, "Alas! Alas! Sinful, wretched fate violently took Me far from Vrindavana, where I would have satisfied my heart by seeing the places where Krishëa, the crowning garland of the gopas, enjoyed pastimes."

 

 

Text 47

 

 

     uddhavah:  devi dishtya rakshitah smo vayam tri-loki-cak\shusha mitreëa yatah.

 

     devi—O Radha; distya—by good fortune; rakshitah—protected; smah—have been; vayam—we; tri—the three worlds; caksusa—the eye; mitreëa—by the sun-god; yatah—because.

 

 

     Uddhava:  O Radha, fortunately the sun-god, whose eyes gaze at all the three worlds, has protected us.

 

 

Text 48

 

 

katham api nivasantyas tatra vrindavananke

     visrimara-hari-lila-pura-gambhirya-bhaji

api tava nividasha-setubandhanubandhair

     alaghubhir abhavishyaj jivanam durnibandham

 

     katham api—somehow; nivasantyah—residing; tatra—there; vrindavana—of Vrindavana; anke—in the lap; vismara—eternally expanding; hari—of Lord Krishëa; lila—of pastimes; pura—of the flood; gambhirya—depth; bhaji—possessing; api—whether?; tava—of You; nivida—intense; asa—of hope; setubandha—the bridge; anubandhaih—by constructing; alaghubhih—sturdy; abhavisyat—would have been; jivanam—life; durnibandham—difficult to sustain.

 

 

     O Radha, would Your painful life have continued by building a sturdy bridge of hopes to carry You across the ocean of Vrindavana filled with the deep and eternally increasing waters of Lord Krishëa's pastimes?

 

 

Text 49

 

 

     tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

 

     Then?  Then?

 

 

Text 50

 

 

     naradah:  tatash ca shanaishcara-janani shanair abravit.

 

     tatah—then; ca—also; sanaiscara—of Sani; janani—the mother (Chaya); sanaih—slowly; abravit—said.

 

 

     Narada:  Then Shani's mother Chaya slowly said:

 

 

Text 51

 

 

na vyakuli-bhava jagat-traya-saukhya-sare

     navyaravinda-vadane sadane sadatra

dhyeyah satam savitri-maëdala-madhya-varti

     devah sa eva yad ayam dayitas tavasti

 

     na—do not; vyakuli—unhappy; bhava—become; jagat—worlds; traya—of the three; saukhya—of happiness; sare—best; navya—new; aravinda—lotus; vadane—whose face; sadane—in the abode; sada—eternally; atra—here; dhyeyah—the object of meditation; satam—for the saintly devotees; savrit—the sun; maëdala—planet; madhya—in the midst; varti—staying; devah—the Lord; sah—He; eva—certainly; yat—because; ayam—He; dayitah—the beloved; tava—of You; asti—is.

 

 

     "O Radha, O newly-blossoming-lotus-faced girl who fills the three worlds with transcendental bliss, do not be unhappy. Your beloved Lord, who is the object of the saintly devotees meditation, eternally resides in this sun-planet."

 

 

Text 52

 

 

     uddhavah:  kim atra vishakhaya nottaritam.

 

     kim—whether?; atra—in this; visakhaya—by Vishakha; na—not; uttaritam—replied.

 

 

     Uddhava:  Did Vishakha not answer?

 

 

Text 53

 

 

     naradah:  katham nottaritavyam. yad etaya vihasyoktam matah savarëe varëayami samakarëaye

 

     katham—why?; na—not; uttaritavyam—to be replied; yat—which; etaya—by er; vihasya—laughing; uktam—said; matah—O mother; savarne—Savarna; varnayami—I shall describe; samakarëaya—please listen.

 

 

     Narada:  Why should she not answer?  She laughed and said: "O mother Suvarëa, please listen, and I will tell you something.

 

 

Text 54

 

 

gopinam pashupendra-nandana-jusho bhavasya kas tam kriti

     vijnatum kshamate duruha-padavi-saëcariëah prakriyam

avishkurvati vaishëavim api tanum tasmin bhujair jishëubhir

     yasam hanta caturbhir adbhuta-rucim riagodayah kuëcati

 

     gopinam—of the gopis; pashupendra-nandana-jushah—of the service of the son of Vraja's King, Maharaja Nanda; bhavasya—ecstatic; kah—what; tam—that; kriti—learned men; vijnatum—to understand; kshamate—is able; duruha—very difficult to understand; padavi—the position; saëcariëah—which provokes; prakriyam—activity; avishkurvati—He manifests; vaishëavim—of Vishëu; api—certainly; tanum—the body; tasmin—in that; bhujaih—with arms; jishëubhih—very beautiful; yasam—of whom (the gopis); hanta—alas; caturbhih—four; adbhuta—wonderfully; rucim—beautiful; raga-udayah—the evoking of ecstatic feelings; kuëcati—cripples.

 

 

     "Once Lord Shri Krishëa manifested Himself as Narayaëa with four victorious hands and a very beautiful form. When the gopis saw this exalted form, however, their ecstatic feelings abated. A learned scholar, therefore, cannot understand the gopis' ecstatic feelings, which are firmly centered upon the original form of Lord Krishëa as the son of Nanda Maharaja. The wonderful feelings of the gopis in ecstatic parama-rasa with Krishëa constitute the greatest mystery of spiritual life."*

 

 

Text 55

 

 

     uddhavah:  kim nama bhagavata satrajid anushishto 'sti.

 

     kim—whether; nama—indeed; bhagavata—by the Lord; satrajit—Satrajit; anusistah—instructed; asti—was.

 

 

     Uddhava:  Did Your lordship say anything to instruct Satrajit?

 

 

Text 56

 

 

     naradah:  atha kim. tatha hi

 

maëindram parindrah pravaram aharan nighna-tanayam

     vinighnann etam ca prabalam atha bhalluka-nripatih

parabhuya svairi tam api mura-vairi tava dhanam

     tada harta papas tvam asi patitas tapa-jaladhau

 

     atha kim—yes; tatha hi—furthermore; maëindram—the syamantaka jewel; parindrah—a lion; pravaram—excellent; aharat—took; nigha-tanayam—Prasena, the son of Nighna; vinighnan—killing; etam—this; ca—also; prabalam—powerful; atha—then; bhalluka—of the bhallukas; nrpatih—the king; parabhuya—defeating; svairi—supremely independent; tam—him; api—even; mura-vairi—Lord Krishëa, the enemy of the Mura demon; tava—of you; dhanam—the wealth; tada—then; harta—will take away; papah—sinful; tvam—you; asi—are; patitah—fallen; tapa—of suffering; jaladhau—into the ocean.

 

 

     Narada: Yes. I said to him:  A lion will kill Prasena and take away the Syamantaka jewel. Jambavan, the king of the Bhallukas will then defeat the powerful lion. Eventually the supremely independent Lord Krishëa will take your valuable jewel. O Satrajit, you are sinful. You will drown in an ocean of suffering."

 

 

Text 57

 

 

     uddhavah:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

 

     Uddhava:  Then?  Then?

 

 

Text 58

 

 

     naradah: tatas tenoktam

 

jvalito janah krishanau

     shamyati taptah krishanunaivayam

bhagavati kritagaso me

     bhagavan evadhuna sharaëam

 

     tatah—then; tena—by him; uktam—said; jvalitah—burning; janah—a person; krsanunau—in a fire; samyati—is extinguished; taptah—burned; krsanuna—by a fire; eva—certainly; ayam—he; bhagavati—to the Lord; krita—done; agasah—an offense; me—by me; bhagavan—the Lord; eva—certainly; adhuna—now; saraëam—the shelter.

 

 

     Narada:  Then Satrajit said: "A person burning in a fire can be saved by the intervention of the fire-god Agni. In the same way, although I have offended Lord Krishëa, I will be saved by taking shelter of Lord Krishëa."

 

 

Text 59

 

 

     uddhavah:  tatah kim uktam bhagavata.

 

     tatah—then; kim—what?; uktam—was said.

 

 

     Uddhava:  What did your lordship say then?

 

 

Text 60

 

 

     naradah:

 

na yavad upasarpati pratibhatebha-kaëthi-ravah

     pinaki-mukha-nakibhir mukuti-tanushishtir vibhuh

muda tad-avarodhane kutila-bhava tavad drutam

     tvayadya kula-nandini cira-dhritadhir adhiyatam

 

     na—not; yavat—as long as; upasarpati—approaches; pratibhata-ibha—of a lion; kaëthi—in the throat; ravah—the sound; pinaki—by Lord Siva; mukha—headed; nakibhih—by the demigods; mukutita-anusistih—crowned as supreme monarch; vibhuh—the all-powerful Lord; muda—happily; tat-avarodhane—in the palace; kutila-bhava—O crooked-hearted one; tavat—for that time; drutam—quickly; tvaya—by you; adya—now; kula-nandini—your daughter; cira—for a long time; dhrita—obtained; adhih—anguish; adhiyatam—is taken.

 

 

     Narada:  I said to him:  "As long as all-powerful Lord Krishëa, whose words are like a lion's roar, and who is crowned supreme monarch by Lord Shiva and all the demigods, does not come, O crooked-hearted Satrajit, then carefully keep your long suffering daughter Satyabhama in the palace."

 

 

Text 61

 

 

     tatash cavadhane radhayah praveshaya tena janani niyukta.

 

     tatah—then; ca—also; avarodhane—in the palace; radhayah—of Radha; pravesaya—for the entrance; tena—by him; janani—his mother; niyukta—was engaged.

 

 

     Then he sent his mother to take Radha into the palace's inner apartments.

 

 

Text 62

 

 

     uddhavah:  (sanandam) tvaya karuëya-sindhuna sandhukshito 'yam pavana-vyadhir anena maha-rasayanena.

 

     sa—with; anandam—bliss; tvaya—by you; karunya—of mercy; sindhuna—an ocean; sandhukshitah—cured; ayam—this; pavana-vyadhih—fever; anena—with this; maha—great; rasayanena—medicine.

 

 

     Uddhava:  (blissful)  O ocean of mercy, with the nectar-medicine of these words you have completely cured the fever of my anxiety.

 

 

Text 63

 

 

     naradah:  hanta sambhrita-gambhira-shoka-shulaya gokulam vrajantya nedam asvaditam paurëamasya.

 

     hanta—indeed; sambhrita—held; gambhira—deep; soka—of grief; sulaya—with the lance; gokulam—to Gokula; vrajantya—going; na—not; idam—this; asvaditam—relished; paurnamasya—by Paurnamasi.

 

 

     Narada:  Deeply wounded by the javelin of grief, Paurëamasi went to Gokula, where she could not relish hearing this good news.

 

 

Text 64

 

 

     uddhavah:  tam antareëa ka khalv atra lalayishyati devim yaviyasim.

 

     tam—Her; antareëa—except for; ka—who?; khalu—indeed; atra—here; lalayisyati—will love; devim—the goddess; yaviyasim—young.

 

 

         

     Uddhava:  Without her, who will take care of young Radha?

 

 

Text 65

 

 

     naradah:  tvashtur ante-vasinim atrabhirupam nirupayami.

 

     tvastuh—of Visvakarma; ante-vasinim—girl-student; atra—here; abhirupam—most expert; nirupayami—I shall describe.

 

 

     Narada:  I think there is a girl student of Vishvakarma who can do that.

 

 

Text 66

 

 

     uddhavah:  keyam puëyavati.

 

     ka—who?; iyam—she; punyavati—pious girl.

 

 

     Uddhava:  Who is that very qualified girl?

 

 

Text 67

 

 

     narada: 

 

kusuma-racana-cuncur nishkutanam akale

     pariëata-matir ayur veda-tantre taruëam

kalayitum api bhavam sthavaraëam samartha

     nivasati nava-vrinda dvaravatyam prasiddha

 

     kusuma—flowers; racana—arranging; cuncuh—expert; niskutanam—of gardens; akale—out of season; parinata-matih—expert; tarunam—in the science of horticulture; kalayitum—to understand; api—even; bhavam—the nature; sthavaraëam—of plants; samartha—able; nivasati—resides; nava-vrinda—Nava-vrinda; dvaravatyam—in Dvaraka; prasiddha—celebrated.

 

 

     Narada:  She is famous Nava-vrinda, Expert in the science of gardning, she makes gardens where the flowers bloom eternally, regardless of season. She lives in Dvaraka.

 

 

Text 68

 

 

     uddhavah:  kim nama tattvam asyah kanana-deviyam janati.

 

     kim—whether?; nama—indeed; tattvam—the truth; asyah—of Radha; kanana—expert horticulturist; iyam—this; janati—understands.

 

 

     Uddhava:  Does this goddess of the forest know the truth about Radha?

 

 

Text 69

 

 

     narada:  atha kim. yad iyam nava-vrindeti yathartha-samjna. tatrapi samjnaya nideshenanugrihita.

 

     atha kim—yes; yat—because; iyam—she; nava-vrinda—Nava-vrinda; iti—thus; yatha-artha—appropiate; samjna—name; tatra api—still; samjnaya—by Samjna; nidesena—by the instructions; anugrihita—is indebted.

 

 

     Narada:  Yes. "Nava-vrinda" is the perfect name for her. The sun-god's wife Samjna was kind to her and told her all about Radha.

 

 

Text 70

 

 

     uddhavah:  kidrig esha nideshah.

 

     kidrk—like what?; esah—this; nideshah—instruction.

 

 

     Uddhava:  What did she say?

 

 

Text 71

 

 

     naradah:

 

preyasyah pashupalika viharato ya tatra vrindavane

     lak\shmi-durlabha-citra-keli-kalika-kandasya kamsa-dvishah

radha tatra variyasiti nagarim tam ashrita ya kshitau

     sevam devi samasta-mangala-karim asyas tvam angi-kuru

 

     preyasyah—dear; pashupalikah—gopis; viharatah—enjoying pastimes; yah—who; tatra—there; vrindavane—in Vrindavana; laksmi—for the goddess of fortune; durlabha—difficult to attain; citra—wonderful; keli—of pastimes; kalika—of the bud; kandasya—the stem; kamsa—of Kamsa; dvisah—the enemy; radha—Radha; tatra—there; variyasi—the best; iti—thus; nagarim—in Dvaraka City; tam—this; ashrita—staying; ya—who; kshitau—on this earth; sevam—the service; devi—O pious girl; samasta—all; mangala—auspiciousness; karim—doing; asyah—of Her; tvam—you; angi-kuru—please accept.

 

 

     Narada:  She said: "The gopis in Vrindavana are all very dear to Krishëa, the first bloom of the flower of wonderful pastimes even the goddess of fortune cannot attain. Radha, who is best of the gopis, now stays in Dvaraka on the earth planet. O goddess, (go there) and serve Her, for service to Her is all auspicious."

 

 

Text 72

 

 

     uddhavah:  (sasram)  bhagavan tah pashupala-kishorikah smritim arudhah svantam asmakam santapayanti.

 

     sa—with; asram—tears; bhagavan—O lord; tah—they; pashupala-kishorikah—the young gopis; smritam—to the memory; arudhah—ascended; sva-antam—the heart; asmakam—of us; santapayanti—causes to burn with pain.

 

 

     Uddhava:  (with tears) Lord, when these young gopis enter my memory, my thoughts burn with pain.

 

 

Text 73

 

 

     naradah: ma bhaja santapam. yatah

 

drishtva kam api kamsavairi-virahad asadayantir dasham

     kamakhya narakasureëa lalana-rajih kilajiharat

etabhir madhurair giram parimalair asvasitabhis taya

     tungaradhana-tushtaya maëi-giri-droëishu tatroshyate

 

     ma—do not; bhaja—experience; santapam—pain; yatah—because; drishtva—seeing; kam api—a certain; kamsa-vairi—from Lord Krishëa, the enemy of Kamsa; virahat—because of separation; asadayantih—attaining; dasam—a condition of life; kama-akhya—the goddess named Kama-devi; narakasureëa—by Narakasura; lalana—of girls; rajih—the multitude; kila—indeed; ajiharat—kidnapped; etabhih—by them; madhuraih—with sweetness; giram—of words; parimalaih—with incense; asvasitabhih—reassured; taya—by her; tunga—exalted; aradhana—by worship; tustaya—pleased; maëi-giri—of the Manigiri Mountain; dronisu—in the valleys; tatra—there; usyate—lived.

 

 

     Narada:  Don't be unhappy. When the demigoddess Kama-devi saw the condition of the gopis in separation from Krishëa, she arranged that the demon Naraka would kidnap them all. The gopis now stay with Kama-devi in the valley of Maëigiri Mountain. They worship her with incense and other articles, and she, pleased with their exalted worship, reassures them with sweet words.

 

 

Text 74

 

 

     uddhavah: (sanandam) bhagavan pashya pashya mudritam palyankikam anusaranti satrajitah savitri purantara-kaksham avagahate.

 

     sa—with; anandam—bliss; bhagavan—O lord; pashya—look!; pashya—look!; mudritam—covered; palyankikam—a palanquin; anusaranti—following; satrajitah—of Satrajit; savitri—the mother; pura—the city; antara-kaksham—the inner portions; avagahate—enters.

 

 

     Uddhava:  (with bliss) Lord! Look! Look! Satrajit's mother now follows a covered palanquin into the palace!

 

 

Text 75

 

 

     naradah:  tad ehi. sudharma-madhyam adhyasya madhavendram pratipalayavah. (iti nishkrantau)

 

     tat—then; ehi—come; sudharma—of the Sudharma assembly house; madhyam—in the middle; adhyasya—staying; madhava—Madhava; indram—for the king; pratipalayavah—let us wait; iti—thus; nishkrantau—they exit; viskambhakah—thus ends the viskambhaka interlude.

 

 

     Narada: Come, let us go to the Sudharma assembly house and wait for Lord Krishëa. (They both exit.)

 

(Thus ends the vishkambhaka interlude)

 

 

Scene 2

 

 

Text 1

 

 

     (tatah pravishati satrajin-mataram anusaranti radha.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; satrajit—of Satrajit; mataram—the mother; anusaranti—following; radha—Radha.

 

 

     (Radha, following Satrajit's mother, enters.)

 

 

Text 2

 

 

     radha:  (sa-vyatham akashe sanskritena)

 

vicitrayam kshauëyam ajanishata kanyah kati na va

     kathorangi nanya nivasati maya kapi sadrishi

mukundam yan muktva samayam aham adyapi gamaye

     dhig astu pratyasham ahaha dhig asun dhin mama dhiyam

 

     sa—with; vyatham—agitation; akase—in the sky; sankritena—in Sanskrit; vicitrayam—variegated; kshaunyam—on the earth; ajanista—have taken birth; kanyah—girls; kati—how many?; na—not; va—or; kathora-angi—unfortunate; na—not; anya—anyone else; nivasati—resides; maya—me; ka api—anyone; sadrishi—like; mukundam—Krishëa; yat—because; muktva—giving up; samayam—opportunity; aham—I; adya—now; api—even; gamaye—attain; dhik—fie!; astu—let there be; pratyasam—on all the hopes; ahaha—aha!; dhik—fie!; asun—on the life-breath; dhik—fie!; mama—My; dhiyam—on the intelligence.

 

 

     Radha: (turning to the sky, She says in Sanskrit)  How many girls are born in the many different countries of the earth? Among them all no one is as hard-hearted as I, for even though I am separated from Krishëa, I still remain alive. I say: Shame on My futile hopes! Shame on My mind and heart! Shame on My life-breath!

 

 

Text 3

 

 

     (parivritya)  ajje kisa eso jaëo ettha ante-ure ëi-adi.

 

     parivritya—turning; ajje—O noble lady; kisa—why?; eso—this; jano—person; ettha—here; ante-ure—in the inner apartments of the palace; ni-adi—has been brought.

 

 

     (turning to Vriddha)  Noble lady, why is this person brought here in the palace?

 

     Note:  By the words "this person", Radha refers to Herself.

 

 

Text 4

 

 

     vriddha:  ëattiëi tassa maha-tabo-dhanassa de-esiëo ëideseëa.

 

     nattini—O granddaughter; tassa—of him; maha—great; tabo—of austerity; dhanassa—who possesses gret wealth; de-esino—of Devarsi Narada; midesena—by the order.

 

 

     Vriddha:  Granddaughter, it is by the request of Devarshi Narada, who possesses great wealth in austerity.

 

 

Text 5

 

 

     radha:  (sva-gatam) so bha-avadi-e acari-o amha siëiddho tti suëi-adi. tado jevva bha-avanteëa bhaëuna tado sattajido tassa va-aëe thabiso.

 

     svagatam—aside; so—he; bha-avadi-e—of the noble Paurnamasi; acari-o—the spiritual master; amha—to us; sinidho—affectionate; tti—thus; suni-adi—has been heard; tado—thus; jevva—certainly; bha-avantena—by the noble; bhanuna—sun-god; tado—father; sattajido—Satrajit; tassa—of him; va-ane—in the statement; thabido—is established.

 

 

     Radha: (aside) I have heard that he (Narada) is the spiritual master of noble Paurëamasi and he is affectionate to us also. It is by Narada's advice that the noble sun-god made Satrajit My foster-father.

 

 

Text 6

 

 

     vriddha: ëattiëi ehi. de-i rubbiëi-e hatthe tumam samppa-issam.

 

     nattini—O granddaughter; ahi—come here; de-i-e—devi; rubbini-e—of Rukmiëi; hatthe—into the hand; tumam—You; samappa-issam—I shall place.

 

 

     Vriddha:  Granddaughter, come here and I will place You in the hand of noble Rukmiëi-devi.

 

 

Text 7

 

 

     (tatah pravishati sa-parijana candravali.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; sa—with; parijana—associates; candravali—Candravali.

 

 

     (Accompanied by her entourage, Candravali enters.)

 

 

Text 8

 

 

     candravali: sahi mahavi samanta-a-maëim maggidum patthido ajja-utto kisa vilambedi.

 

     sahi—O friend; mahavi—Madhavi; samanta-a—for the syamantaka; maëim—jewel; maggidum—to search; patthido—gone; ajja—of the noble man; utto—the son; kisa—why?; vilambedi—is.

 

 

     Candravali:  Friend Madhavi, why is the noble Lord gone so long in His search for the syamantaka jewel?

 

 

Text 9

 

 

     madhavi:  bhatöi-dari-e param pi tattha kim pi kajjantaram huvissadi.

 

     bhatti-dari-e—O princess; param—another; pi—also; tattha—there; kim pi—something; kajja—reason; antaram—another; huvissadi—will be.

 

 

     Madhavi:  Princess, some other business must have detained Him.

 

 

Text 10

 

 

     radha:  (svagatam)  bhaëidamhi bhaëuëa vacche java samanta-o mahavena tuha maëi-bandhe na bandhi-adi. java sa-rahassam padham de ëama samvaraëijjam tti.

 

     svagatam—aside; bhanidamhi—was explained to Me; bhanuna—by the sun-god; vacche—O child; java—as long as; samanta-o—the syamantaka jewel; mahavena—by Krishëa; tuha—by You; maëi—of the jewel; bandhe—in the gift; na—not; bandhi-adi—is bound; java—then; sa-rahassam—a secret; padham—first; de—of You; nama—the name; samvaranijjam—will remain concealed; tti—thus.

 

 

     Radha: (aside)  The sun-god said to Me: "Child, until Lord Krishëa ties the syamantaka jewel on Your wrist, the secret of Your previous name (Radha) should be hidden."

 

 

Text 11

 

 

     candravali: (vilokya)  hala ka esa jaradi muttimadi-e a-uruva-ruba-lacchi-e samam ettha a-acchadi.

 

     vilokya—seeing; hala—ah!; ka—who?; esa—this; jaradi—old lady; muttimadi-e—personified; a-uruva—unprecedented; ruba—of beauty; lacchi-e—opulence; samam—with; ettha—here; a-acchadi—comes.

 

 

     Candravali:  (looking) Ah! Who is this old lady coming here with a girl like the goddess of unprecedented beauty?

 

 

Text 12

 

 

     radha:  (candravalim alokya svagatam)  sahu mahuri-pura-bharida esa ra-inda-mahisi go-ula-kisori-sorabbham vi-a dharedi.

 

     candravalim—Candravali; alojya—seeing; svagatam—aside; sahu—indeed; mahuri—of sweetness; pura-bharida—a great flood; esa—this; ra-inda-mahisi—queen; go-ula—of Gokula; kishori—of a young girl; sorabbham—the beauty; vi-a—as if; dharedi—manifests.

 

 

     Radha:  (seeing Candravali, She says to Herself)  This queen is like a great flood of charming sweetness! She is as beautiful as the young girls of Gokula!

 

 

Text 13

 

 

     vriddha:  (upasritya)  de-i ruppiëi samanta-a-ppasange kida-araheëa maha putteëa sattajideëa appaëo putti esa saccabhama ra-indassa ubahari-kida. ta pi-a-sahi-saharaëa-siëeha-mahuri-sohaggahi-ariëi tu-e karaëijja.

    

     upasritya—approaching; de-i—devi; ruppini—O Rukmiëi; samanta-o—to the syamantaka jewel; ppasange—in relation; kida—commited; abarahena—by the offense; maha—of me; puttena—by the son; sattajidena—Satrajit; appano—my; putti—daughter; esa—She; saccabhama—Satyabhama; ra-indassa—to King Krishëa; ubahari-kida—is given; ta—therefore; pi-a—dear; sahi—as a friend; saharaëa—mutual; sineha—of affection; mahuni—sweetness; sohagga—of opulence; ahi-arini—worthy; tu-e—by you; karanijja—should be done.

 

 

     Vriddha:  (approaching)  O Queen Rukmiëi, my son Satrajit offended the king in the syamantaka jewel affair, and to make amends he now gives his daughter Satyabhama to Him. Please be very friendly and affectionate to Her.

 

 

Text 14

 

 

     radha: (svagatam) kamam vuddhi pralabedu. ke-alam diëesassa ëidesa-vissambheëa ettha pa-itthamhi;

 

     svagatam—aside; kamam—as she likes; vuddhi—the old lady; pralabedhu—may talk; ke-alam—only; dinesassa—of the sun-god; nidesha—of the order; vissambhena—by the secret; ettha—here; pa-itthamhi—I have entered.

 

 

     Radha:  (aside)  The old lady may talk as she likes, it is only by the sun-god's order that I have come here.

 

 

Text 15

 

 

     candravali:  ajje dhaëëamhi ja-e idiso sahijaëo ubatthido. ta tumam appaëo gharam jahi. aham kkhu saccabhamam padibala-issam.

 

     ajje—O noble lady; dhannamhi—I am fortunate; ja-e—of whom; idiso—like this; sahijano—companion; ubatthido—is manifested; ta—therefore; tumam—you; appano—own; gharam—to the house; jahi—please go; aham—I; kkhu—indeed; saccabhamam—Satyabhama; padibala-issam—shall protect.

 

 

     Candravali: Noble lady, I am honored to have a friend like Her. You go home. I will take care of Satyabhama.

 

 

Text 16

 

 

     vriddha:  jaha bhaëa-i de-i. (iti nishkranta)

 

     jaha—as; bhana-i—speaks; de-i—the queen.

 

 

     Vriddha: As the queen speaks, so be it. (exits)

 

 

Text 17

 

 

     candravali:  (janantikam)  sahi mahavi pekkha pekkha eso ajja-uttassa sacca-sankappida-sedu-vimaddaëo saccabhama-e sundera-puro dhiram bi mam andoledi.

 

     jana—the person; antikam—near; sahi—O friend; mahavi—Madhavi; pekkha—look!; pekkha—look!; eso—this; ajja-puttassa—of the noble son; sacca—transcendental; sankappida—of the desires; sedu—the boundary; vimaddano—crushing; saccabhama-e—of Satyabhama; sundera—of beauty; puro—the flood; dhiram—sober and steady; bi—even; mam—me; andoledi—causes to reel about.

 

 

     Candravali:  (whispers) Friend Madhavi, look! Look! The great ocean of Satyabhama's beauty will flood Lord Krishëa. Even though I am very steady and sober, I am rocking to and fro in the waves of that ocean.

 

 

Text 18

 

 

     madhavi: bhaööidari-e saccam bhaëasi. esa tumha vibbhamam uppadedi.

 

     bhattidari-e—O queen; saccam—the truth; bhanasi—you speak; esa—She; tumha—of you; vibbhamam—overwhelming; uppadedi—does.

 

 

     Madhavi:  O queen, you speak the truth. This girl has certainly overwhelmed you.

 

 

Text 19

 

 

     candravali:  hala munca me salahaëam. ëam kkhu asaruppam rubam edam.

 

     hala—ah!; munca—give up; me—of me; salahanam—the praise; nam—is it not?; kkhu—certainly; asaruppam—unequalled; rubam—beauty; edam—this.

 

 

     Candravali:  Stop praising me! There is no beauty equal to this.

 

 

     Note: In the previous text the word "vibbhamam"  may mean either "overwhelmed", or  "beauty". Candravali assumed that Madhavi has intended the second meaning, and had said: "This girl makes you seem all the more beautiful."

 

 

Text 20

 

 

     (punar nibhalya sanskritena)

 

drishöir vahaty uparatim svasitanupurvi

     namri-karoty adhara-pallava-tamratam ca

gaëda-dvayi ca paricumbati kambu-kantim

     mad-vismayam sthitir iyam su-tanos tanoti

 

     punah—again; nibhalya—looking; sankritena—in Sanskrit; drishöih—glance; vahati—carries; uparatim—peacefulness; svasita—of breathes; anupurvi—the series; namri-karoti—makes bow down; adhara—of the lips; pallava—of the flowers blossom; tamratam—the redness; ca—and; ganda—of cheeksh; dvayi—the pair; ca—and; paricumbati—kisses; kambu—of the conch-shell; kantim—the beauty; mat—of me; vismayam—the wonder; sthitih—situation; iyam—this; su-tanoh—of this beautiful girl; tanoti—creates.

 

 

     (Looking again, she says in Sanskrit)  Her eyes are peaceful. Her breathing makes the redness of her flower blossom lips bow down to offer respects. Her two cheeks kiss the beauty of the conchshell. The beauty of this girl fills me with wonder.

 

 

Text 21

 

 

     madhavi:  ëuëam kasi-ra-a-kaëëa-a amma vi-a esa kassim bi purise baddha-ra-a huvissadi.

 

     nunam—is it not so?; kasi—of Kasi; ra-a—of the king; kanna-a—the daughter; amma—Amba; vi-a—like; esa—She; kassimbi—for one; purise—man; baddha—bound; ra-a—with love; huvissadi—will become.

 

 

     Madhavi:  This girl will fall in love with some man, just as Amba, the princess of Kashi did.

 

 

     Note:  Amba wished to marry the brahmacari Bhishma, who rejected her. She tried with great austerity to gain vengeance by killing him.

 

 

Text 22

 

 

     candravali: (sanskritena)

 

sadharmyam madhuripu-viprayoga-bhajam

     tanv-angi muhur iyam angakais tanoti

prakrityah priya-sakhi madhurim kim etam

     dainye 'pi prathayitum artayah kshamante

 

     sanskritena—in Sanskrit; sadharmyam—the same nature; madhuripu—from Lord Krishëa, the enemy of the Madhu demon; viprayoga—separation; bhajam—of those experiencing; tanu-angi—slender limbed girl; muhuh—repeatedly; iyam—She; angakaih—with bodily gestures; tanoti—manifests; prakrityah—natural; priya—O dear; sakhi—friend; madhurim—sweetness; kim—how; etam—this; dainye—in grief; api—even; prathayitum—to manifest; artayah—sufferings; kshamante—are able.

 

 

     Candravali:  (in Sanskrit)  This slender girl acts like one in love with Krishëa and separated from Him. O dear friend, how is it that even Her sufferings enhance the sweetness of Her beauty?

 

 

Text 23

 

 

     ta ehi. parikkhamha se citta-vuttim. (ity upasritya)  sahi saccabhame esa appano sabami. edam tujjha sinijjhadi me hi-a-am.

 

     ta—therefore; ehi—come; parikkhamha—we may see; se—of Her; citta—of the heart; vuttim—the activities; iti—thus; upasritya—approaching; sahi—O friend; saccabhame—Satyabhama; esa—this; appano—of myself; sabami—I curse; edam—this; tujjha—of You; sinijjhadi—loves; me—of me; hi-a-am—the heart.

 

 

     Come here. Let us examine the contents of Her heart. (approaching Her) O friend Satyabhama, I swear, my heart feels great affection for You.

 

 

Text 24

 

 

     radha:  (svagatam)  ëasaccam bhaëadi. jam maha bi cittam tadha. (prakasham) de-i tado dhaëëamhi.

 

     svagatam—aside; na—not; asaccam—untruthfully; bhanadi—she speaks; yam—which; mama—of Me; bi—also; cittam—heart; tadha—in that way; prakasham—openly; de-i—O queen; tado—in this way; dhannamhi—I am honored.

 

 

     Radha: (aside) She does not speak a lie. My heart also feels the same affection for her. (openly)  O queen, I am honoured.

 

 

Text 25

 

 

     candravali:  bahini kisa tumam dummaëa lakkhi-asi.

 

     bahini—O sister; kisa—why?; tumam—You; dummana—unhappy at heart; lakkhi-asi—appear.

 

 

     Candravali: Sister, why do You seem so unhappy at heart?

 

 

Text 26

 

 

     radha:  de-i ettha aham tadeëa pasaham pesidamhi tti me dommaëassam.

 

de-i—O queen; ettha—here; aham—I; tadena—by My father; pasaham—forcibly; pesidamhi—I was sent; tti—thus; me—of Me; dommanassam—unhapinnes.

 

 

     Radha: O queen, My father sent Me here very suddenly. Therefore I feel uncomfortable.

 

 

Text 27

 

 

     candravali:  hala ma uttama ajja-uttassa hatthe tumam samappa-issam.

 

     hala—ah!; ma—do not; uttamma—be anxious; ajja-uttassa—of noble Krishëa; hatthe—in the hand; tumam—You; samappa-issam—I shall place.

 

 

     Candravali: Don't be anxious. I will personally place You in the king's hand.

 

 

Text 28

 

 

     radha:  (sa-dainyam)  de-i saccam jevva ja-i siëiddhasi. tado evvam savvadha puno na kkhu vaharissasi. (iti kakubhir namasyati.)

 

     sa—with; dainyam—humility; de-i—O queen; saccam—in truth; ja-i—if; saccam—in truth; jevva—indeed; truth; jevva—indeed; ja-i—if; siniddhasi—you are affectionate; tado—then; evvam—in this way; savvadha—in all respects; puno—again; na—not; kkhu—indeed; vaharissasi—you will speak; iti—thus; kakubhi—with plaintive words; namasyati—bows down.

 

 

     Radha: (humbly)  O queen, if you are actually affectionate to Me, then please don't ever speak this way again. (speaking these plaintive words, She bows down.)

 

 

Text 29

 

 

     candravali: sahi tado bhaëahi. kadham ettha ëivasidum icchasi.

 

     sahi—O friend; tado—then; bhanahi—speak; kadham—whether?; ettha—here; nivasidum—to reside; icchasi—You wish.

 

 

     Candravali:  Friend, speak. Do You wish to live here?

 

 

Text 30

 

 

     radha:  de-i jattha pusisa-ëamam bi ëa suëi-adi tattha jevva eso jaëo rakkhi-adu. jadha tahim appano vvada-sesam samavedi.

 

     de-i—O queen; jattha—where; purisa—of a man; namam—the name; bi—even; na—not; suni-adi—is heard; tattha—there; jevva—certainly; eso—this; jano—person; rakkhi-adu—is protected; jadha—just as; tahim—there; appano—of Me; vvada—of the vow; sesam—the remainder; samavedi—attains.

 

 

     Radha:  O queen, this person is safe only in a place where even the name of a man is not heard. Let Me stay in such a place and keep My purity intact.

 

 

Text 31

 

 

     candravali:  (sanandam apavarya)  mahavi amha-kadavvam ima-e cce-a diööhi-a abbhatthidam. ta gadu-a diëëa-pasadam ëa-a-vundam ettha anehi.

 

     sa—with; anandam—bliss; apavarya—concelling; mahavi—O Madhavi; amha—by us; kadavvam—to be done; ima-e—by Her; cce-a—certainly; ditthi-a—by good fortune; abbhatthidam—requested; ta—therefore; gadu-a—having gonel dinna—given; pasadam—kindness; na-a-vundam—Nava-vrinda; ettha—here; anehi—bring.

 

 

     Candravali:  (concealing her happiness)  Madhavi, fortunately what we would like to do, she reqests. Go and bring kind-hearted Nava-vrinda here.

 

 

Text 32

 

 

     madhavi: (svagatam)  sahu mantidam. jam tattha na-a-vundavane ra-indassa pavesa-sambhavana bi natthi. ta jadha ra-issa-bhedo na hodi. tadha bhaööi-dari-a-nidesha-miseëa divvam karavi-a ëa-a-vundam anissam. (iti nishkranta)

 

     svagatam—aside; sahu—well; mantidam—advised; jam—because; tattha—there; na-a-vundavane—in Nava-vrindavana; ra-indassa—of King Krishëa; pavesa—of the entrance; sambhavana—the ability; bi—even; na—not; atthi—is; ta—therefore; jadha—as; ra-issa—of the secret; bhedo—breaking; na—not; hodi—is; tadha—then; bhatti-dari-a—of the queen; nidesha—of the order; misena—on the pretext; divvam—a view?; karavi-a—taking; na-a-vundam—Nava-vrinda; anissam—I shall bring; iti—thus; nishkranta—exits.

 

 

     Madhavi:  (aside)  This is good advice. the king will never enter Nava-vrindavana. I will not disclose this secret. I will faithfully execute the queen's order, and I will bring Nava-vrinda. (exits)

 

 

Text 33

 

 

     radha: (svagatam) kadham sa esa bahiëi canda-alivva i-am de-i me padibhadi.

 

     kadham—why is it?; sa—she; esa—this; bahini—sister; canda-ali—Candravali; ivva—like; i-am—this; de-i—queen; me—to Me; padibhadi—is manifested.

 

 

     Radha: (aside)  How is it that this queen is just like My sister Candravali?

 

 

Text 34

 

 

     (pravishya nava-vrindaya saha madhavi.)

 

     pravishya—entering; nava-vrindaya—Nava-vrinda; saha—with; madhavi—Madhavi.

 

 

     (Madhavi enters with Nava-vrinda.)

 

 

Text 35

 

 

     madhavi:  de-i a-ada esa na-a-vunda.

 

     de-i—O queen; a-ada—arrived; esa—she; na-a-vunda—Nava-vrinda.

 

 

     Madhavi:  O queen, Nava-vrinda has come.

 

 

Text 36

 

 

     candravali:  na-a-vunde pekkhi-adu esa ma sahi saccabhama.

 

     na-a-vunde—O Nava-vrinda; pekkhi-adu—may be seen; esa—She; me—my; sahi—friend; saccabhama—Satyabhama.

 

 

     Candravali:  Nava-vrinda, look. Here is my friend Satyabhama.

 

 

Text 37

 

 

     nava-vrinda: (vilokya sa-khedam atma-gatam)

 

prasadi-kritya devasya

     mayi nirmalyam ambaram

devya karita-divyayam

     radhaiva katham arpyate

 

     vilokya—seeing; sa—with; khedam—anxiety; atma-gatam—to herself; prasadi-kritya—giving; devasya—of the Lord; mayi—to me; nirmalyam—once worn by Him; ambaram—garment; devya—by the queen; karita—done; divyayam—solemn declaration; radha—Radha; eva—certainly; katham—how is it?; arpyate—is given.

 

 

     Nava-vrinda:  (glancing at Radha, she becomes anxious, and says to herself)  This is a garment once worn by Lord Krishëa! Why is the queen very solemnly presenting Radha before me?

 

 

Text 38

 

 

     radha:  (svagatam)  kadham sa esa nava-vunda. (ity upasarpati)

 

     svagatam—aside; kadham—ah!; sa—she; esa—this; nava-vunda—Nava-vrinda; iti—thus; upasarpati—approaches.

 

 

     Radha:  (aside)  Ah!  Is this Nava-vrinda? (She approaches)

 

 

Text 39

 

 

     nava-vrinda: (svagatam) ha dhik kashöam rabhasenadya krita-shapatha hatasmi.

 

     svagatam—aside; ha—alas!; dhik—alas!; kastham—alas!; rabhasena—rashly; adya—now; krita—done; sapatha—promise; hata—doomed; asmi—I am.

 

 

     Nava-vrinda: (aside)  Alas! Alas! Alas! I have rashly given my promise! Now I am doomed!

 

 

Text 40

 

 

     radha:  (sasram atma-gatam)  ammahe idam tam cce-a kim pi pidambaram. (iti sa-vaiklavyam vilokayati)

 

     sa—with; asram—tears; atma-gatam—to herself; ammahe—ah!; idam—this; tam—thing; cce-a—certainly; kim pi—something; pida—yellow; ambaram—garment; iti—thus; sa—with; vaiklayam—agitation; vilokayati—sees.

 

 

     Radha:  (shedding tears, She says to Herself)  Ah! Is this that yellow garment? (Gazing at the garment, She becomes agitated.)

 

 

Text 41

 

 

     nava-vrinda: (svagatam)

 

janita-kanaka-lak\shmi-vibhrame drishöim asmin

     gatavati cira-kalad amshuke kamsa-hantuh

alaghubhir api yatnair dustaram samvaritum

     vikritim atula-badham hanta radha dadhati

 

     svagatam—aside; janita—manifested; kanaka—golden; laksmi—of opulence; vibhrame—beauty; drishöim—glance; asmin—on this; gatavati—gone; cira—for a long; kalat—time; amsuke—on the garment; kamsa—of Kamsa; hantuh—of the killer; alaghubhih—with great; api—even; yatnaih—endeavours; dustaram—difficult to subdue; samvaritum—to conceal; vikir vikritim—ecstatic emotions; atula—incomparable; badham—distress; hanta—indeed; radha—Radha; dadhati—places.

 

 

     Nava-vrinda: (aside)  As Radha gazes for a long time at Lord Krishëa's splendid golden garment, She anxiously struggles to conceal the ecstatic love awakening in Her heart.

 

 

Text 42

 

 

     candravali:  (sa-sankam)  ëa-a-vunde pucchi-adu. kisa sacca du-ulam pekkhhanti vimhaledi.

 

     sa—with; sankam—doubt; na-a-vunde—O Nava-vrinda; pucchi-adu-—it may be asked; kisa—why; sacca—Satyabhama; du-ulam—at the garment; pekkhanti—gazing; vimhaledi—has become agitated.

 

 

     Candravali: (with doubt)  Nava-vrinda, why did Satyabhama become so agitated simply by seeing this cloth? Please ask her.

 

 

Text 43

 

 

     nava-vrinda:

 

dukule 'smin karta-svara-mahasi vistarita-drisho

     vapuh kim te phullair vahati tulanam nipa-kusumaih

truöantibhih kim va sphaöika-maëi-malabhir upamam

     labhante 'mi kshamodari nayanayos toya-prishatah

 

     yatha—just as; va—or; lalita-madhave—in Lalita-Madhava; dukule—in the silk garment; karta-svara—of gold; mahasi—with the glory; vistarita—wide open; drishah—eyes; vapuh—carries; tulanam—equal; nipa-kusumaih—with kadamba flowers; turantibhih—broken; kim—why?; va—or; sphatika—crystal; maëi—of gems; malabhih—garlands; upamam—like; labhante—attain; ami—these; kshama—slender; udari—waist; nayanayoh—on the eyes; toya—of water; prsatah—drops.

 

 

     Nava-vrinda:  O slender-waisted girl, as You stare with wide-open eyes at this splendid golden cloth, why does Your body become covered with upright hairs like blossoming kadamba flowers, and why do Your eyes become filled with tears that seem like broken strands of crystal gems?

 

 

Text 44

 

 

     radha: (savahittham)  ëa-a-vunde maha bahiëi vi-a tumam disasi. tado pajjussu-amhi.

 

     sa—with; avahittham—concealment; na-a-vunde—O Nava-vrinda; maha—My; bahini—sister; vi-a—as if; tumam—you; disasi—are seen; tado—therefore; pajjussu-amhi—I have become excited.

 

 

     Radha:  (concealing her actual intention) Nava-vrinda, I see you as My sister. For this reason I am a little excited.

 

 

Text 45

 

 

     nava-vrinda:  (svagatam)  vandhyo 'yam radhika-sangopane devyah prayasa-bharah. na hi kaustubha-maëindra-marici-maëdali puëdarikaksha-vakshas-taöim antareëanyatas tishöhati.

 

     svagatam—aside; vandhyah—useless; ayam—this; radhika—of Radha; sangopane—in the concealment; devyah—of the queen; prayasa—of endeavor; bharah—abundance; na—not; hi—indeed; kaustubha—Kaustubha; maëi—of jewels; indra—of the king; marici—of effulgence; maëdali—the abundance; puëdarika-aksha—of lotus-eyed Lord Krishëa; vakshah—of the chest; tatim—the surface; antareëa—without; anyatah—otherwise; tishöhati—stands.

 

 

     Nava-vrinda:  (aside)  Candravali's struggle to hide Radha from Krishëa is useless. The effulgence of the regal Kaustubha jewel does not stay anywhere but on lotus-eyed Krishëa's chest.

 

 

Text 46

 

 

     candravali:  (radha-hastam adaya) ëa-a-vunde esa appano bahiëi. tuha hatthe samappida.

 

     radha—of Radha; hastam—the hand; adaya—taking; na-a-vunde—O Nava-vrinda; esa—this girl; appano—of you; bahini—the sister; tuha—of you; hatthe—in the hand; samappida—is placed.

 

 

     Candravali:  (taking Radha's hand)  Nava-vrinda, this is my sister. I place Her in your hand.

 

 

Text 47

 

 

     nava-vrinda:  devi badham anukampitasmi.

 

     devi—O queen; badham—greatly; anukampita—the object of mercy; asmi—I am.

 

 

     Nava-vrinda:  O queen, you are very kind to me.

 

 

Text 48

 

 

     candravali:  bahiëi sacce jahi ëa-a-vunda-e samam appano ahi-ru-idam vasanti-ca-us-salam. tattha pupphobahariëi me ba-ula tumam paricarissadi.

 

     bahini—O sister; sacce—Satyabhama; jahi—go; na-a-vunda-e—Nava-vrinda; samam—with; appano—my; ahi-ru-idam—favorite; vasanti—of vasanti creepers; ca-us-salam—courtyard; tattha—there; puppha—flowers; ubaharini—bearing; me—my; ba-ula—bakula tree; tumam—You; paricarissadi—will serve.

 

 

     Candravali:  Sister Satyabhama, go now with Nava-vrinda to my favorite courtyard garden of flowering vasanti vines. There the gardener Bakula will tend to Your needs.

 

 

Text 49

 

 

     radha: de-i manda-bha-iëi esa rahi-a sama-e sumaridavva.

 

     de-i—O queen; manda-bha-ini—unfortunate; esa—She; rahi-a—Radha; sama-e—now; sumaridavva—is to be remembered.

 

 

     Radha:  My queen, please sometimes remember unfortunate Radha.

 

 

Text 50

 

 

     candravali:  (sashankam)  hala kim bhaëidam tu-e.

 

     sa—with; asankam—anxiety; hala—Oh!; kim—what?; bhanidam—has been said; tu-e—by You.

 

 

     Candravali:  (anxious)  Ah! What did You say?

 

 

Text 51

 

 

    radha: (saöankam atma-gatam)  haddhi haddhi garu-o pamado. (prakasham)  de-i arahi-a esa tti.

 

     sa—with; atankam—anguish; atma-gatam—to Herself; haddhi—alas!; haddhi—alas!; garu-o—a grave; pamado—blunder; prakasham—openly; de-i—O queen; arahi-a—worshipper; esa—She; tti—thus.

 

 

     Radha: (She anxiously says to Herself) Alas! Alas! A grave blunder! (openly)  O queen, I said: "Please remember this unfortunate worshiper of you."

 

 

     Note:  The word "radha" also means "worshiper".

 

 

Text 52

 

 

     nava-vrinda:  (radhaya saha parikramanti svagatam)

 

vasanti shuddhante madhurima-parita madhuripor

     iyam tanvi sadyah svayam iha bhavitri kara-gata

vritangim uttungair avikala-madhuli-parimalaih

     praphullam rolambe nava-kamalinim kah kathayati

 

(iti radhaya saha nishkranta.)

 

     radhaya—Radha; saha—with; parikramaëti—walking; svagatam—to herself; vasanti—residing; suddhante—in the inner apartments of the palace; madhurim—with sweetness; parita—filled; madhu-ripoh—of Lord Krishëa, the enemy of the Madhu demon; iyam—this; tanvi—slender girl; sadyah—now; svayam—personally; iha—here; bhavitri—will be; kara—in the hand; gata—gone; vrita—filled; angim—limbs; uttungaih—great; avikala—complete; madhuli—of honey; parimalaih—with the fragance; praphullam—blooming; rolambe—in the bumble-bee; nava—fresh; kamalinim—lotus flowers; kah—who?; kathayati—can describe; iti—thus; radhaya—Radha; saha—with; nishkranta—exits.

 

 

     Nava-vrinda:  (Walking with Radha, she says to herself:)  This charming slender girl will now live in Lord Krishëa's palace. Soon She will be in His hands. Who tells the bumblebee of a newly blossoming lotus flower filled with the sweet fragance of honey?

 

(She exits with Radha.)

 

 

     Note: No one needs to inform a bumblebee of the presence of a flower filled with honey, the bee will become attracted to it and find it of its own accord. Even though Candravali tries to conceal Radha from Lord Krishëa, she will not succeed.

 

 

Text 53

 

 

     madhavi:  bhaööi-dari-e ka kkhu amhaëam sanka. jam so kida-ëibandho uddippadi.

 

     bhatti-dari-e—O queen; ka—what?; kkhu—indeed; amhanam—of us; sanka—anxiety; jam—because; so—this; kida—done; nibandho—promise; uddippadi—is manifested.

 

 

     Madhavi:  My queen, why should we worry? Krishëa promise will be remembered.

 

 

Text 54

 

 

     candravali:  sahi ka kkhu kulavati bhaööuëo aradim pi jaëanti kaöhiëëam rakkhidum pahavedi.

 

     sahi—O friend; ka—what?; kkhu—indeed; kalavati—pious girl; bhattuno—for the husband; aradim—without love; pi—even; jananti—knowing; kathinnam—hardness; rakkhidum—to maintain; pahavedi—is able.

 

 

     Candravali: Friend, what chaste wife can be callous and unloving to her husband?

 

 

Text 55

 

 

     (nepathye)

 

rambha-stambhavalinam racayata padavi-simni vinyasa-bandham

     gandhabhah-shikaraëam vikirata nikaram sa-tvaram catvareshu

devibhir divya-pushpavalibhir akalita-sthairyam akiryamano

     vishvesham netra-vithi-mudam ayam udagad udgiram vrishëi-candrah

 

     nepathye—from behind the scenes; rambha-stambha—of plaintain trees; avalinam—of the lines; racayata—make; padavi—of the path; simni—on the boundary; vinyasa-bandham—fashioning; gandha—fragant; ambhah—of water; sikaraëam—of spray; vikirata—sprinkle; nikaram—an abundance; sa—with; tvaram—speed; catvaresu—in the courtyards; devibhih—by the beautiful women; divya—splendid; pushpa—of flowers; avalibhih—with hosts; akalita—not done; sthairyam—composure; akiryamanah—spreading; visvesam—of the worlds; netra—of the eyes; vithi—of the series; mudam—the joy; ayam—He; udagat—has appeared; udgiran—spreading; vrishëi—of the Vrishëi dynasty; candrah—the moon.

 

 

     A voice from behind the scenes: Decorate the sides of the path with plaintain leaves. Sprinkle scented water in the courtyards. Have the beautiful women create a charming atmosphere by showering flowers. Lord Krishëa, the moon of the Vrishëi dynasty, the joy of the eyes of the world, has now come.

 

 

Text 56

 

 

     madhavi:  bhaööi-dari-e diööhi-a vija-adi du-aravadi-ëadho. ta ëevaccha-gharam parisehi. (iti nishkrante)

 

     bhatti-dari-e—O queen; ditthi-a—by good fortune; vija-adi—comes; du-aravadi—of Dvaraka; nadho—the king; ta—therefore; nevaccha-gharam—to the dressing room; parisehi—you should enter; iti—thus; nishkrante—they exit.

 

 

     Madhavi:  O queen, by good fortune Lord Krishëa, the king of Dvaraka, has come. Go to your dressing room (and prepare to greet Him.)  (They both exit.)

 

 

Text 57

 

 

     (tatah pravishati madhumangalenanugamyamanah krishëah.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; madhumangalena—by Madhumangala; anugamyamanah—followed; krishëah—Krishëa.

 

 

     (Followed by Madhumangala, Krishëa enters)

 

 

Text 58

 

 

     krishëah: (sa-khedam)

 

vidyotiny akalanka-kunkuma-mayi carca mamangasya ya

     mala kaëöha-taöasya campaka-krita ya saurabhodgariëi

ya siddhanjana-curëa-shitalatara haimi shalaka drishos

     tam radham katham antarapi dhig asums truöyanti me ratrayah

 

     sa—with; khedam—unhappiness; vidyotini—splendid; akalanka—flawless; kunkuma—of kunkuma; mayi—consisting; carca—ointment; mama—of Me; angasya—of the limbs; ya—which; mala—garland; kaëöha—of the neck; tatasya—of the surface; campaka—of campaka flowers; krita—made; ya—which; saurabha—a sweet fragance; udgarini—emitting; ya—which; siddha—perfect; anjana-curna—mascara; sitalatara—very cooling; haimi—a golden; salaka—stick; drishoh—of the eyes; tam—Her; radham—Radha; katham—how?; antara—without; api—even; dhik—fie!; asun—on My life; trutyanti—break; me—My; ratrayah—nights.

 

 

     Krishëa (unhappy)  Radha is splendid yellow kunkuma anointing My body. She is a fragant garland of campaka flowers draped aroung My neck. She is golden mascara decorating My eyes. If I must remain separated from Her, I say: To hell with My life!  Now that I am separated from Her, My nights break (and I lie awake thinking of Her.)

 

 

Text 59

 

 

     madhumangalah:  (krishëasya kare maëim pashyan)  pi-a-va-assa rahi-a-kaëöhalankaro maëindo kaham di-a-areëa laddho.

 

     krishëasya—of Krishëa; kare—in the hand; maëim—the jewel; pashyan—seeing; pi-a—O dear; va-assa—friend; rahi-a—of Radha; kaëöha—of the neck; alankaro—the decoration; maëindo—the syamantaka jewel, the king of jewels; kaham—how; di-a-areëa—by the sun-god; laddho—was attained.

 

 

     Madhumangala:  (seeing the jewel in Krishëa's hand)  Dear friend, the syamantaka jewel was formerly the ornament around Radha's neck. How did the sun-god get it?

 

 

Text 60

 

 

     krishëah: sakhe

 

anudisham ati-namra kurvati purvam asit

     pitri-pati-pitur arghyam garga-vakyena radha

iti bahula-rucinam vicibhih samparitam

     maëi-varam upaharam ëunam asmai cakara

 

     sakhe—O friend; anudinam—day after day; ati—very; namra—meek and humble; kurvati—doing; purvam—previously; asit—was; pitr-pati—of Yamaraja, the master of the pitas; pituh—of the father (the sun-god); arghyam—offering of water; garga—of Garga Muni; vakyena—by the statement; radha—Radha; iti—thus; bahula—great; rucinam—of effulgence; vicibhih—with waves; samparitam—filled; maëi—of jewels; varam—the best; upaharam—an offering; nunam—is it not so?; asmai—to him; cakara—made.

 

 

     Krishëa:  My friend, following Garga Muni's instructions, Radha used to daily offer water to the sun-god. She must have given the syamantaka jewel, filled with waves of effulgence, to him.

 

 

Text 61

 

 

     madhumangalah:  pekkha pekkha eso kiraëa-kandalihim kim pi velakkhaëëam dhare-e maëindo.

 

     pekkha—look!; pekkha—look!; eso—this; kiraëa—of effulgence; kandalihim—with an abundance; kim pi—somewhat; velakkhanam—an extraordinary nature; dhare-i—maëifests; maëindo—great jewel.

 

 

     Madhumangala:  Look! Look! The jewel is unusually bright!

 

 

Text 62

 

 

     krishëah: sakhe ghana-chaitanya-vivarto 'yam na prakrita-ratna-sadharaëim dhuram arodhum arhati. (iti syamantakam vakshas-taöe nidhaya sa-bashpam.)

 

     sakhe—O friend; ghana—intense; chaitanya—of transcendental bliss; vivartah—the tranformation; ayam—this; na—not; prakrita—ordinary; ratna—jewel; sadharanim—commonness; dhuram—the burden; arodhum—to take up; arhati—deserves; iti—thus; syamantakam—the Syamantaka jewel; vakshah—of His chest; tate—on the surface; nidhaya—placing; sa—with; bashpam—tears.

 

 

     Krishëa:  Friend, this jewel is a person alive with intense transcendental bliss. It is not ordinary or material. (He places the syamantaka jewel on His chest, shed tears, and says:)

 

 

Text 63

 

 

dhanyah so 'yam maëir avirala-dhvanta-punje nikunje

     smitva smitva mayi kuca-paöim krishöavaty unmadena

gadham gudhakritir api taya man-mukhakuöa-vedi

     nishöhivanyah kiraëa-laharim hrepayam asa radham

 

     atha—now; pata—garment; akrstih—tugging; yatha—just as; lalita-madhave—in Lalita-Madhava; dhanyah—fortunate; sah ayam—this; maëih—jewel; avirala—thick; dhvanta—of darkness; punje—with an abundance; nikunje—in the forest grove; smitva smitva— continuously smiling; mayi—as I; kuca-patim—the bodice; krstavati—pulled; unmadena—excitedly; gadham—deeply; gudha—concealed; akritih—form; api—although; taya—by Her; mat—of Me; mukha—in the presence; akuta—the intentions; vedi—understanding; nisthivanyah—emitting; kiraëa—of light; laharim—waves; hrepayam asa—embarrassed; radha—Radharani.

 

 

     This jewel is very fortunate. When I madly tugged at Radha's bodice, and She tried to cover (Her breasts) in the thick forest-darkness, this jewel, understanding My wishes, smiled and, sending out waves of light, embarrassed Radha.

 

 

Text 64

 

 

     madhumangalah:  pi-a-assa sudam ma-e jambavantassa sa-asado eso maëindo tu-e laddho.

 

     pi-a—O dear; va-assa—friend; sudam—it was heard; ma-e—by me; jambavantassa—from Jambavan; sa-asado—near; eso—this; maëindo—great jewel; tu-e—by You; laddho—was obtained.

 

 

     Madhumangala:  Dear friend, I heard that You got this great jewel from Jambavan.

 

 

Text 65

 

 

     krishëah:  atha kim.

 

     atha kim—yes.

 

 

     Krishëa:  Yes, it is true.

 

 

Text 66

 

 

     madhumangalah:  kadham laddho.

 

     kadham—how; laddho—obtained.

 

 

     Madhumangala:  How did You get it?

 

 

Text 67

 

 

     krishëah:  sakhe sa bhalluka-mallah sva-vilantare mam viloma-ceshöam vilokya shankita-ratnapaharah sampraharam arebhe.

 

     sakhe—O friend; sah—he; bhalluka—of the bhallukas; mallah—a wrestler; sva—own; vila—cave; antare—within;  mam—Me; viloma—opposing; cestam—activities; vilokya—seeing; sankita—afraid; ratna—of the jewel; apaharah—taking; sampraharam—a fight; arebhe—began.

 

 

     Krishëa:  Seeing Me as an enemy that entered his cave, and afraid that I would take the syamantaka jewel from him, the bhalluka-wrestler Jambavan began to fight with Me.

 

 

Text 68

 

 

     madhumangalah:  tado tado.

 

     tado—then?; tado—then?

 

 

     Madhumangala:  Then?  Then?

 

 

Text 69

 

 

     krishëah:  tatash ciraya mad-vijnanatah samapte tu tasmin maha-sangrama-tantre yantritah sa mantri mam samodam avadit

 

kaccid bhime smarasi jaladhau setubandhanubandham

     kaccit tvam va dasha-mukha-shirah-kaëdukotk\shepa-kelim

tad vismartum caritam athava nasi shakto yad esha

     prancam ratnaharaëa-mishatah kinkaram sankaroshi

 

     tatah—therefore; ciraya—for a long time; mat—Me; vijnanatah—from understanding; samapte—completed; tu—indeed; tasmin—in that; maha-sangrama-tantre—in the great batle; yantritah—restrained; sah—he; mantri—wise; mam—Me; sa—with; amodam—happiness; avadit—said; kaccit—something; bhime—terrible; smarasi—You remember; jaladhau—in the ocean; setubandha—of the bridge; anubandham—the construction; kaccit—something; tvam—You; va—or; dasa-mukha—of the ten-headed demon (Ravana); sirah—of the heads; kanduka—balls; utksepa—tossing; kelim—pastime; tat—that; vismartum—to forget; caritam—pastimes; athava—or; na—not; asi—You are; saktah—able; yat—because; esa—this; prancam—old; ratna—of the jewel; aharaëa—taking; misatah—on the pretext; kinkaram—servant; sankarosi—please.

 

 

     Krishëa:  After a long time wise Jambavan understood who I am. He stopped the fierce battle and very happily said: "You must remember how We built a bridge across the terrible ocean, and how We playfully tossed about the ten heads of the demon Ravaëa. You cannot forget this pastimes. Your coming here to take away this jewel is merely a trick to bring some happiness to Your old servant.

 

 

Text 70

 

 

     madhumangalah:  tado tado.

    

     tado—then?; tado—then?

 

 

     Madhumangala:  Then? Then?

 

 

Text 71

 

 

     krishëah:  hema-kuööimarpitayam ratna-khaööayam mam niveshya maëindram anetum prakoshöhantaram pravishöe bhalluka-cakravartini muhurtatah kapi jarati mad-abhyarëam asadya niveditavati tata tasmin haöhad akrishyamane maëindre jambavatah kumari vipadyate anakrishyamane khalv ishöa-devatasya te vipralambhah sambhavatiti maha-sankaöa-jambala-magnasya jambavatah karavalambam bhavantam antareëa nanyam pashyami. tatas tam avocam vriddhe tasminn avastambha-kadambodgariëi manau dhana-trishëopadhih kim asya gauravonnahah. dhatri tata na hi na hi.

 

     tatah—then; hema—of gold; kuttima—with inlay; arpitayam—placed; ratna—with jewels; khattayam—studded; mam—Me; nivesya—seating; maëi—of jewels; indram—the king; anetum—to bring; prakosta—room; antaram—another; pravishte—entered; bhalluka—of the Bhallukas; cakravartini—when the king; muhurtatah—for a moment; ka api—a certain; jarati—elderly lady; mat—of Me; arbhyarnam—the vicinity; asadya—approaching; niveditavati—spoke; tata—O noble sir; tasmin—in this; hathat—with violence; akrsyamane—being taken; maëi-indre—the regal jewel; jambavatah—of Jambavan; kumari—the daughter; vipadyate—will become very distressed; anakrsyamane—not being taken; khalu—indeed; ista-devatasya—of the worshipable deity; te—of You; vipralambhah—not keeping his word; sambhavati—will be; iti—thus; maha—great; sankata—of distress; jambala—in the mud; magnasya—sinking; jambavatah—of Jambavan; kara—give a hand; avalambam—in assistance; bhavantam—Your Lordship; antareëa—without; na—not; anyam—another; pashyami—I see; tatah—then; tam—to her; avocam—I said; vriddhe—O elderly lady; tasmin—in this; avastambha—of gold; kadamba—an abundance; udgarini—creating; manau—for the jewel; dhana—for wealth; trishëa—thirst; upadhih—characteristic; kim—what?; asyah—of her; gaurava-unnahah—great calamity; dhatri—the nurse; tata—O child; na—no; hi—indeed; na—no; hi—indeed.

 

 

     Krishëa:  Seating Me on a jeweled throne in a golden palace, Jambavan, the king of the bhallukas, went to his treasury to get the jewel. A moment later an elderly lady approached Me and said: "Son, if You forcibly take the syamantaka jewel, then Jambavan's daughter will be so aggrieved that she will at once give up her life, and if Jambavan does not allow You, his worshipable Lord, to take the jewel, then he will break his promise to You, and there will be ill-feeling between You both. In this way Jambavan is now sinking into the mud of a great dilemma. If You do not extend Your hand to rescue him, I do not see how he can find a solution." Then I said to her, "O elderly one, Jambavan thirsts after the great quantiy of gold this jewel produces. (That is the real reason.) Why would his daughter want to give up her life (over this jewel)?" The nurse then said: "No, my son. No! . . .

 

 

Text 72

 

 

ratnam yada dinakara-pratimalla-rocir

     bhalluka-maëdala-patih svayam ajahara

etat tada kshaëam avekshya saroruhakshi

     sa kshina-dhairya-nikara vikala babhuva

 

     ratnam—the jewel; yada—when; dinakara—to the sun; pratimalla—a rival; rocih—whose splendor; bhalluka—of the bhallukas; maëdala—of the circle; patih—the king; svayam—personally; ajahara—brought; etat—this; tada—then; kshaëam—a moment; aveskya—seeing; raroruha-akshi—the lotus-eyed girl; sa—she; kshina—withered; dhairya—peaceful composure; nikara—abundance; vikala—agitated; babhuva—became.

 

 

     "When this lotus-eyed girl saw the king of the bhallukas had brought this jewel, whose brilliance rivalled the light of the sun, she became completely overwhelmed. She lost all her peaceful composure."

 

 

Text 73

 

 

     sampratam vatsa

 

khidyanti ghaöikam krameëa ghatayaty akshama-vak\shojayor

     jighranti ca muhur muhurtam upari ghraëasya vinyasyati

dhatte nishvasati ca nira-kaëika-kirëantayor netrayor

     ittham bandhum iva syamantakam asau dhutangam alingati

 

     sampratam—now; vatsa—the child; khidyanti—pressing; ghatikam—the jewel; kramena—one after another; ghatayati—brings together; akshama—large; vaksojayoh—on the breasts; jighranti—smelling; ca—also; muhuh—repeatedly; muhurtam—for a moment; upari—above; ghraëasya—the nose; vinyasyati—places; dhatte—places; nisvasati—sighs; ca—also; nira—of water; kanika—drops; kirnantayoh—sprinkling; netrayoh—on the eyes; ittham—in this way; bandhum—a dear friend; iva—as if; syamantakam—the syamantaka jewel; asau—she; dhuta—trembling; angam—limbs; alingati—embraces.

 

 

     "Even now the girl presses the syamantaka jewel to her large breasts, smells it, placing it against her nose, sighs and places it to her tear-filled eyes, and, her limbs trembling, embraces it as if it were her very dear friend."

 

 

Text 74

 

 

     madhumangalah: tado tado.

 

     tado—then?; tado—then?

 

 

     Madhumangala:  Then? Then?

 

 

Text 75

 

 

     krishëah:  tatash ca kautukenaham akranta-manas tam avadisham dhatrike kim atra karaëam yad esha tatra ratne prajyam rajyati. dhatri tata kas tad vijnatum ishöe. yatah.

 

     tatah—then; ca—also; kautukena—with curiosity; aham—I; akranta—overcome; manah—whose heart; tam—to her; avadisam—spoke; dhatrike—O nurse; kim—what?; atra—here; karaëam—cause; yat—which; esa—she; tatra—there; ratne—to the jewel; prajyam—greatly; rajyati—is attached; dhatri—the nurse; tata—O son; kah—who?; tat—that; vijnatum—to know; iste—is able; yatah—because.

 

 

     Krishëa: My mind then became overwhelmed with wonder and curiosity and I said to her, "Mother, why is this girl so attached to the jewel?" The elderly nurse replied, "Son, who knows? . . .

 

 

Text 76

 

 

ratne ratis te mahati kim atra

     sa bhangura-bhrur iti pricchyamana

nishvasya nishvasya tanoti bashpam

     mukhendum avritya paöancalena

 

     ratne—for the jewel; ratih—attraction; te—of you; mahati—great; kim—why?; atra—here; sa—she; bhangura—with knitted; bhruh—eyebrows; iti—thus; prcchyamana—asked; nisvasya—sighing; nisvasya—and sighing; tanoti—does; bashpam—tears; mukha—face; indum—moon; avritya—covering; pata—of the cloth; ancalena—with the edge.

 

 

     "I asked her why she was so attached to the jewel. She replied by knitting her eyebrows, repeatedly sighing, bursting into tears, and covering her moonlike face with the edge of her sari."

 

 

Text 77

 

 

     tatas tam abhyadham dhatri kim esha vyavaharanti tishöhati. dhatri

 

kalyaëibhir dyutibhir adhikam radhika-madhavakhyam

     yat pancali-mithunam atulam nirmane nirmalangi

tasyanyonya-praëaya-madhuraih sangamalapa-rangaih

     khelanti sa kshapayati galad-bashpa-dharam dinani

 

     tatah—then; tam—to her; abhyadham—I said; dhatri—O nurse; kim—how?; esa—she; vyavaharanti—performing activities; tishöhati—stands; dhatri—the nurse; kalyanibhih—beautiful; dyutibhih—with splendor; adhikam—greatly; radhika—Radhika; madhava—and Madhava; akhyam—named; pancali—of dieties; mithunam—a pair; atulam—peerless; nirmane—fashioned; nirmala—splendid; angi—the girl whose limbs; tasya—of them; anyonya—mutual; praëaya—of love; madhuraih—sweet; sangama—meeting; alapa—of words; rangaih—with the happinesses; khelanti—playing; sa—she; kshapayati—sheds; galat—flowing; bashpa—of tears; dharam—a flood; dinani—day after day.

 

 

     Then I asked her, "Mother, how does this girl pass her days?" The nurse then replied: "The beautiful girl has fashioned a very splendid pair of Deities named Radhika and Madhava. Day after day she speaks to these Deities, describing the sweetness of the love They bear for each other, and happily convincing Them to meet as lovers. She spends her days speaking like this and shedding a flood of tears.

 

 

Text 78

 

 

     tatas tad akarëya gambhira-vismayarambha-samvita-cittas tam evaham sa-santvam avadisham dhatrike kidrisham pancalike-dvandvam tad-avaloke kautuhala-van asmi. dhatri tata tad adbhutam jagan-maëdalottamsayoh stri-pumsayor yugmam. tayor hi.

 

     tatah—then; tat—this; akarëya—hearing; gambhira—deep; vismaya—of wonder; arambha—by the beginnig; samvita—filled; cittah—heart; tam—to her; eva—certainly; aham—I; sa—with; santvam—sweet words; avadisam—spoke; dhatrike—O mother; kidrisham—like what?; pancalika—of deities; dvandvam—the pair; tat—of them; avaloke—in the matter of seeing; kautuhala-van—very eager; asmi—I am; dhatri—the nurse; tata—O son; tat—this; adbhutam—wonderful; jagat—of the universe; maëdala—in the circle; uttamsayoh—of the crowns; srti—of women; pumsayoh—and men; yugman—the pair; tayoh—of them; hi—indeed.

 

 

     As I heard this description My heart became filled with wonder, and I sweetly said to her, "Mother, what are these Deities like? I am very eager to see them." The elderly nurse then said, "Son, of all handsome couples who are  like crowns decorating the universe, this couple is the most wonderful. . . .

 

 

Text 79

 

 

tvad-aloke sadyah sa khalu tava tulyakriti-dharah

     puman me smerasyah smaraëa-padavim abhyupagatah

na jane sa dhanya kva nu vasati puëye janapade

     yad-iksharambhe sa smritim upajahite vara-tanuh

 

     tvat—of You; aloke—in the sight; sadyah—at once; sah—He; khalu—indeed; tava—of You; tulya—equality; akriti—form; dharah—manifesting; puman—the man; me—of me; smera—smiling; asyah—whose face; smaraëa—of the memory; padavim—the path; abhyupagatah—has entered; na—not; jane—I know; sa—She; dhanya—fortunate; kva—where?; nu—indeed; vasati—resides; punye—of the sight; arambhe—in the action; sa—She; smritim—the memory; upajahite—approaches; vara—beautiful; tanuh—whose form.

 

 

     "The male Deity looks like You. The sight of You makes that smiling male Diety immediately enter the pathway of my memory. I do not know at what sacred pilgrimage place that fortunate girl of that female Deity resides. Having seen that Deity, its beautiful form always stay in my memory."

 

 

Text 80

 

 

     madhumangalah:  tado tado.

 

     tado—then?; tado—then?

 

 

     Madhumangala:  Then? Then?

 

 

Text 81

 

 

     krishëah:  tatash ca kakshantaram asadya jambavati-cittam uttambhayam asa vatse tavayam pancalikayor yah shyamah puman sa kautuki vigrahantareëa jangami-bhavam angi-kritya paryankika-madhyam adhyaste tad adbhutam drishöer aparokshi-kriyatam.

 

     tata—then; ca—also; kaksha—the interior of the palace; antaram—within; asadya—going; jambavati—of Jambavati; cittam—the heart; uttambhayam asa—aroused; vatse—O child; tava—of you; ayam—this; pancalikayoh—of the two deities; yah—which; syamah—the dark one; puman—male; sah—He; kautuki—playful; vigraha—form; antareëa—with another; jangami—of a moving person; bhavam—the nature; angi-kritya—accepting; paryankika—of the throne; madhye—on the midst; adhyaste—sits; tat—this; adbhutam—wonderful; drishöeh—of the sight; aparokshi-kriyatam—is plainly visible.

 

 

     Then she entered the palace and excited Jambavati's heart by saying: "Child, of your two Deities the dark-complexioned man is very playful. He has stepped out of His Deity form and, accepting the form of a moving human being, is now sitting on a throne. It is very wonderful. You should see Him."

 

 

Text 82

 

 

     ity akarëya ca

 

radhayah pratimam maëi-praëayinim vinyasya dhatri-kare

     sa sadyas taruëa tirohita-tanur mam vikshya paryotsuka

kroshanti shithili-krita-trapam apadhvastanga-varëonnatih

     satankam nipapata mac-caraëayor anke kurangekshaëa

 

(iti vaivashyam naöayati.)

 

     iti—thus; akarëya—hearing; ca—and; radhayah—of Radha; pratimam—the deity; maëi—of jewels; praëayinim—made; vinyasya—placing; dhatri—of the nurse; kare—in the hand; sa—she; sadyah—at once; taruna—by a tree; tirohita—hidden; tanuh—whose form; mam—at Me; vikshya—gazing; paryotsuka—eager; krosanti—crying; sithili-krita—slackened; trapam—shyness; apadhvasta—destroyed; anga—of the body; varna—color; unnatih—exalted; sa—with; atankam—fear; nipapata—fell; mat—of Me; caraëayoh—of the feet; anke—on the lap; kuranga-ikshaëa—the doe-eyed girl; iti—thus; vaivasyam—the state of being overwhelmed; naöayati—represents dramatically.

 

 

     When she heard this, Jambavati placed the jeweled Radha-Deity in the nurse's hand and at once hid behind a tree, stealthily gazing at Me with great eagerness. Then, her complexion turned pale. Losing all shyness, and breaking into tears, that doe-eyed girl timidly fell before My feet. (He becomes overwhelmed.)

 

 

Text 83

 

 

     madhumangalah:  (sa-sambhramam paëim prasarya)  pi-a-va-assa maha hattham olambedi.

 

     sa—with; sambhramam—haste; panim—his hand; prasarya—extending; pi-a—dear; va-assa—friend; maha—my; hattham—hand; olambedi—please take.

 

 

     Madhumangala:  (at once extends his hand)  Dear friend, take my hand.

 

 

Text 84

 

 

     krishëah: (tatha krita sa-gadgadam)

 

upataru lalitam tam pratyabhijnaya sadyah

     prakriti-madhura-rupam prekshya radhakritim ca

maëim api paricinvan shankhacudavatamsam

     muhur aham udaghurëam bhuriëa sambhrameëa

 

     tatha—in that way; krita—doing; sa—with; gadgadam—a faltering voice; upataru—by this tree; lalitam—Lalita; tam—her; pratyabhijnaya—recognizing; sadyah—at once; prakriti—by nature; madhura—charming; rupam—form; prekshya—seeing; radha—of Radharani;  akritim—the form; ca—also; maëim—the jewel; api—also; paricinvan—perceiving; shankhacuda—of Shankhacuda; avatamsam—the crown; muhuh—repeatedly; aham—I; uda-ghurnam—agitated; bhurina—with great; sambhramena—wonder.

 

 

     Krishëa: (in a faltering voice)

 

     Then I could understand that this girl (Jambavati) under the tree is actually Lalita, the Deity is Shri Radha, and the syamantaka jewel is Shankhacuda's crown-jewel. These facts made Me agitated with great wonder.

 

 

Text 85

 

 

     madhumangalah: hi hi pi-a-va-assa eso kanji-am pattha-antassa sihariëi-laho. (ity utkujan)  bho edam maha-sokkha-vikkhoheëa papphuda-e me hi-a-am ta dharehi mam.

 

     hi—O; hi—O; pi-a—dear; va-assa—friend; eso—this; kanji-am—sour cereal; pattha-antassa—of one who begs; siharini—of a mountain; laho—the attainment; iti—thus; utkujan—loudly; bho—O; edam—this; maha—great; sokkha—of happiness; vikkhohena—by the agitation; papphuda-i—trembles; me—my; hi-a-am—heart; ta—therefore; dharehi—please hold up; mam—me.

 

 

     Madhumangala:  O! O dear friend!  This is like a man who begs for some sour cereal and gets a priceless mountain instead. (raising his voice)  Oh! My heart is trembling with happiness. Please hold me up.

 

 

Text 86

 

 

     krishëah: sakhe kshaëam avyagrah samakarëaya.

 

     sakhe—O friend; kshaëam—for a moment; avyagrah—peaceful; samakarëaya—please listen.

 

 

     Krishëa:  Friend, calm down for a moment and listen.

 

 

Text 87

 

 

     madhumangalah:  (sa-dhairyam)  tado tado.

 

     sa—with; dhairyam—peaceful composure; tado—then?; tado—then?

 

 

     Madhumangala:  (composes himself)  Then what happened? What happened then?

 

 

Text 88

 

 

     krishëah:  tatah santi-hetubhih komalalapa-madhuribhih santvitapi su-kaëöhi mukta-kaëöham krandanti mam avadit

 

alinde kalindi-kamala-surabhau kunja-vasater

     vasantim vasanti-nava-parimalodgari-cikuram

tvad-utsange nidra-sukha-mukulitakshim punar imam

     kadaham sevishye kishalaya-kalapa-vyajanani

     

     tatah—then; santi—of peacefulness; hetubhih—with the causes; komala—gentle; alapa—of words; madhuribhih—with the sweetness; santvita—pacified; api—even; su-kaëöhi—the girl wiht the beautiful neck; mukta—wide open; kaëöham—with her throat; krandanti—crying; mam—to Me; avadit—said; alinde—in the courtyard; kalindi—of the Yamuna River; kamala—of the lotus flowers; surabhau—with the fragance; kunja—of the forest grove; vasateh—of the residence; vasantim—of jasmine flowers; nava—fresh; parimala—of the fragance; udgari—manifesting; cikuram—whose hair; tvat—of You; utsange—on the lap; nidra—with sleep; mukulita—closed; akshim—whose eyes; punah—again; imam—Her; kada—when?; aham—I; sevisye—will serve; kisalaya—of new leaves; kalapa—with a bunch; vyajanani—holding a fan.

 

 

     Krishëa:  Even though I tried to console her with many sweet words, beautiful-necked Jambavati cried with a wide-open throat and said to Me, "When will I again serve Her? When, Her hair decorated with fragant jasmine flowers, and Her eyes closed in the happiness of sleep as She embraces You in the forest-cottage courtyard scented with the lotus flowers of the Yamuna, will I again fan Her with a fan of newly-sprouted leaves?" 

 

 

Text 89

 

 

     tatah pragadhatarotkaëöha paritena hrid-bashpa-mudra mayapi cirat tasyam udghaöita hanta lalite

 

sa-vidham anrita-nidra-mudri takshasya yanti

     muhur iyam adhuna me vaktra-bimbam cucumba

iti sakhi puratas te hrepitaya mayoccair

     bhru-kuöi-madhuram asyam radhikayah smarami

 

     tatah—then; pragadhatara—intense; utkaëöha—with yearning; paritena—filled; hrit—on the chest; bashpa—of tears; mudra—with the mark; maya—by Me; api—also; cirat—after a long time; tasyam—to her; ugghatita—revealed; hanta—O; lalite—Lalita; sa-vidham—near; anrta—false; nidra—of sleep; mudrita—closed; akshasya—eyes; yantim—going; muhuh—repeatedly; iyam—Her; adhuna—now; me—of Me; vaktra—of the mouth; bimbam—the bimba fruits; cucumba—kissed; iti—thus; sakhi—O friend; puratah—in the presence; te—of you; hrepitaya—with embarrassment; maya—by Me; uccaih—greatly; bhru—of the eyebrows; kuti—knitting; madhuram—sweetness; asyam—the face; radhikayah—of Radha; smarami—I remember.

 

 

     At that moment I became overwhelmed with intense longings. My chest became streaked with tears and after a long silence I said, "O Lalita, I remember how one time in Her presence I said to you, `Just now I carefully closed My eyes, pretending to be sound asleep, and just now She approached Me and repeatedly kissed My bimba-fruit lips.' When She heard me say these words to you She becomes overwhelmed with embarrassment. I remember how sweetly knitted eyebrows decorated Her face at that moment."

 

 

Text 90

 

 

     madhumangalah:  tado tado.

 

     tado—then?; tado—then?

 

 

     Madhumangala:  Then? Then?

 

 

Text 91

 

 

     krishëah:  tatash ca vijnatakhila-vrittantah sa jambavan sanandam tatragatya mam abravit

 

sugriva-praëitaya muhuh samagram

     karuëyam mayi kurute sarojabandhuh

tasyaham tvaritam adharayam nidesham

     nihshankam giri-shikharad imam patantim

 

     tatah—then; ca—also; vijnata—understood; akhila—the entire; vrittantah—story; sah—he; jambavan—Jambavan; sa—with anandam—happiness; tatra—there; agatya—arriving; mam—to Me; abravit—said; sugriva—of Sugriva; pranitaya—by the dear friendship; muhuh—repeatedly; samagram—complete; karunyam—mercy; mayi—to me; kurute—does; saroja-bandhuh—the sun-god; tasya—of him; aham—I; tvaritam—quickly; adharayam—perceived; nideshat—from the instruction; nihsankam—without doubt; giri—of the mountain; sikharat—from the summit; imam—this girl; patantim—falling.

 

 

     Krishëa:  When Jambavan became aware of all that happened, he happily approach Me and said, "Because I am the close friend of Sugriva, Sugriva's friend the sun-god is always very kind to me. Once, on his order, I visited a certain mountain and there I saw this girl descending through the air from the top of that mountain."

 

 

Text 92

 

 

     tatash ca jambunadalankrita jambavati tena bhalluka-shiromalyena shiri-maëina saha mama paëau vinyasta. mayapi vidarbhendra-maryada-bhanga-bhiruëa raivata-kandarayam sa sundari rakshita. tad idam rahasya-katha-ratnam yatnatash citta-koshantare dharaëiyam yatha kasyapi vitarka-padavim api nadhirohati.

 

     tatah—then; ca—also; jambunada—with gold; alankrita—decorated; jambavati—Jambavati; tena—by him; bhalluka—of the Bhallukas; siromalyena—by the crown; sirah-maëina—the syamantaka jewel; saha—with; mama—of Me; panau—into the hand; vinyasta—placed;; maya—by Me; api—also; vidarbha—of Vidarbha; indra—of the king; maryada—the agreement; bhanga—of breaking; bhiruna—with fear; raivata—of Raivata Mountain; kandarayam—in a cave; sa—she; sundari—the beautiful girl; rakshita—is protected; tat—therefore; idam—this; rahasya-katha—of secrets; ratnam—jewel; yatnatah—with great endeavor; citta—of the heart; kosa—the treasury room; antare—within; dharaniyam—should be kept; yatha—as; kasya api—of anyone; vitarka—of guessing; padavim—the path; api—even; na—not; adhirohati—may enter.

 

 

     Then Jambavan, the crowning garland of the bhallukas, placed both the syamantak jewel, and his daughter Jambavati decorated with golden ornaments, into My hand. Afraid of breaking the agreement I made with the king of Vidarbha, I hid beautiful Jambavati in a cave of Mount Raivata. Please carefully conceal the jewel of this great secret in the treasury of your heart. Do not let this secret ever approach even the pathway of anyone's guessing.

 

 

Text 93

 

 

     madhumangalah:  evvam nedam.

 

     evvam—in this way; na—not; idam—this.

 

 

     Madhumangala:  I will not tell anyone.

 

 

Text 94

 

 

     krishëah:  (sa-vaiklavyam)

 

nikhila-suhridam artharambhe vilambita-cetaso

     masriëita-shikho yah prapto 'bhun manan mridutam iva

sa khalu lalita-sandra-sneha-prasanga-ghani-bhavan

     punar api balad indhe radha-viyogamayah shikhi

 

     sa—with; vaiklauyam—agitation; nikhila—all; suhridam—of the friends; artha—the purpose; arambhe—in the beginning; vilambita—resting; cetasah—hearts; masrnita—softened; sikhah—flame; yah—which; praptah—attained; abhut—became; manak—a little; mrdutvam—gentleness; iva—as if; sah—that; khalu—indeed; lalita—of Lalita; sandra—intense; sneha—love; prasanga—contact; ghani—intensified; bhavan—becoming; punah—again; api—also; balat—violently indhe—flames up; radha—of Shrimati Radharani; viyoga-mayah—consisting of separation; sikhi—fire.

 

 

     Krishëa: (agitated) As I was busy pleasing My friends, the fire of separation from Radha remained subdued and peaceful, but now that I see Lalita's intense love for Her, that fire has suddenly become a great conflagration.

 

 

Text 95

 

 

     (iti virahartim naöayan.)

 

lalaöe kashmiraih kuru mama drisham pavakamayim

     dadhita bhogindra-dyutim urasi mukta-maëisaram

tanoh kaëöham muktva janaya ghanasarair dhavalatam

     hara-bhrantya bhitas tadati na yatha mam manasijah

 

     iti—thus; viraha—of separation; artim—the suffering; naöayan—representing dramatically; lalate—on the forehead; kasmiraih—with kunkuma; kuru—please make; mama—of Me; drisham—an eye; pavaka-mayim—of fire; dadhitah—please place; bhogi—of snakes; indra—of the king; dyutim—the splendor; urasi—on the chest; mukta—of pearls; maëisaram—a string; tanoh—of the body; kaëöham—the neck; muktva—excepting; janaya—please create; ghanasaraih—with camphor; dhavalatam—whiteness; hara—of Siva; bhrantya—with the mistake; bhitah—afraid; tadati—strikes; na—not; yatha—as; mam—Me; manasijah—cupid.

 

 

     (He feels the pain of separation)  Draw a flaming red eye in kunkuma on My forehead. Make this necklace of pearls look like the king of serpents draped across My chest. Except for My neck, make My entire body white by dusting it with camphor powder. In this way Cupid will think I am Lord Shiva. Then he will be afraid and he will no longer attack Me in this way.

 

 

Text 96

 

 

     madhumangalah:  saccam garu-o kkhu eso santavo ta ko ettha padi-aro tti ëa kkhu odharemi.

 

     saccam—in truth; garu-o—intense; kkhu—indeed; eso—this; santavo—suffering; ta—therefore; ko—what?; ettha—in this; padi-aro—remedy; tti—thus; na—not; kkhu—indeed; odharemi—I see.

 

 

     Madhumangala:  His suffering is great. I do not see any remedy to counteract it.

 

 

Text 97

 

 

     krishëah:  sakhe priya-vihara-samabhihara-sakshiëah kunja-vrindasya vrindavanasya vilokanam antareëa natra parah pratikarah. tad esha maëindras tvaya satrajitaya samarpyatam. mayapy avarodhaya gantavyam.

 

(iti nishkrantau.)

 

(iti nishkrantah sarve.)

 

     sakhe—O friend; priya—with My beloved Radha; vihara—of pastimes; samabhihara—abundance; sakshinah—of the witness; kunja—groves; vrindasya—with many; vrindavanasya—of Vrindavana; vilokanam—the sight; antareëa—without; na—not; atra—here; parah—another; pratikarah—remedy; tat—therefore; esah—this; maëi—of jewels; indrah—the king; tvaya—by you; satrajitaya—to Satrajit; samarpyatam—should be given; maya—by Me; api—also; avarodhaya—inside; gantavyam—will be gone; iti—thus; nishkrantau—they both exit; iti—thus; nishkrantah—exits; sarve—everyone.

 

 

     Krishëa:  Aside from again seeing the forest of Vrindavana, which repeatedly witnessed the pastimes I enjoyed with My beloved, there is no remedy. Give this syamantaka jewel to Satrajit. I will now go inside the palace. (They both exit. Everyone exits.)