Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > Laghu-Bhagavatamrta > Part Two Sri Bhaktamrta - The Nectar of Sri Krsna's Devotees

Part Two

Shri Bhaktamrita - The Nectar of Shri Krishna's Devotees

 

 

Text 1

 

om namah shri-krishna-rasa-rasikebhyah

 

aradhanam mukundasya

   bhaved avashyakam yatha

tatha tadiya-bhaktanam

   no ced dosho 'sti dustarah

 

   aradhanam-the worship; mukundasya-of Lord Mukunda; bhavet-may be; avasyakam-neccesary-yatha-just as; tatha-in the same way; tadiya-of Him; bhaktanam-of the devotees; na-not; u-certaily; cet-if; dosah- fault; asti-there is; dustarah-very serious.

 

 

     Lord Krishna's devotees must be worshiped. If His devotees are not (worshiped) a grave offense is committed.

 

Text 2

 

tatha hi padme

 

"markandeyo 'ambarishash ca

   vasur vyaso vibhishanah

pundariko balih shambhuh

   prahlado viduro dhruvah

 

"dalbhyah parasharo bhishmo

   naradadyash ca vaishnavaih

sevya harim nishevyami

   no ced agah param bhavet"

  

   tatha hi-furthermore;l padme-in the Padma Purana; markandeyah-Markandeya; ambarisah-Ambarisa; ca-and; vasuh-Uparicara Vasu; vyasah-Vyasadeva; vibhisanah-Vibhisana; pundarikah-Pundarika; balih-Bali; sambhuh-Siva; prahladah-Prahlada; vidurah-Vidura; dhruva-Dhruva; dalbhyah-Dalbhya; parasarah-Parasara; bhismah-Bhisma; narada-adyah-the great devotees headed by Narada; ca-also; vaishnavaih-with the devotees; sevyah-are worshippable; harim-Hari; nisevya-having served and worshipped; ami-they; na-not; u-indeed; cet-if; agah-offence; param-great; bhavet-is.

 

 

     In Padma Purana:

 

     "Vaishnavas should serve the great devotees headed by Markandeya Muni, Maharaja Ambarisha, Uparicara Vasu, Shrila Vyasadeva, Vibhishana Maharaja, Pundarika, Maharaja Bali, Lord Shiva, Maharaja Prahlada, Shri Vidura, Dhruva Maharaja, Shri Dalbya, Parashara Muni, Bhishmadeva, and Narada Muni. If one serves Lord Krishna but does not serve them, he commits a great sin."

 

 

Text 3

 

tatha ca hari-bhakti-sudhodaye

 

"arcayitva tu govindam

   tadiyan narcayanti ye

na te vishnoh prasadasya

   bhajanam dambhika janah"

 

   tatha-in the same way; ca-also; hari-bhakti-sudha-udaye-in the Hari-bhakti-sudhodaya; arcayitva-worshipping; tu-although; govindam-Govinda; tadiyan-His devotees; na-do not; arcayanti-worship; ye-those who; na- not; te-they; visnoh-of Lord Vishnu; prasadasya-of the mercy; bhajanam- the object; sambhikah-proud hypocrites; janah-such persons.

 

 

     In Hari-bhakti-sudhodaya:

 

     "They who worship Lord Govinda but do not worship His devotees are proud hypocrites who do not attain Lord Vishnu's mercy."

 

Text 4

 

padmottara-khande

 

"aradhananam sarvsham

   vishnor aradhanam param

tasmat parataram devi

   tadiyanam samarcanam"

 

   padma-of the Padma Purana; uttara-khande-in the Uttara-khanda; aradhananam-of varieties of worship; sarvesam-all; visnoh-of Lord Vishnu; aradhanam-worship; param-the most exalted; tasmat-and above such worship of Lord Vishnu; parataram-of greater value; devi-O goddess; tadiyanam-of persons in relationship with Lord Vishnu; samarcanam-rigid and firm worship.

 

 

     In Padma Purana, Uttara-khanda:

 

     "My dear Devi, although the Vedas recommend worship of demigods, the worship of Lord Vishnu is topmost. However, above the worship of Lord Vishnu is the rendering of service to Vaishnavas, who are related to Lord Vishnu."*

 

 

Text 5

 

tatraiva

 

"arcayitva tu govindam

   tadiyan narcayet tu yah

na sa bhagavato jneyah

   kevalam dambhikah smritah"

 

   tatra-there; eva-certainly; arcayitva-worshipping; tu-although; govindam-Govinda; tadiyan-His devotees; na-does not-arcayet-worship; tu-but-yah-one who; na-not; sah-he; bhagavatah-as a devotee; jneyah- should be known; kevalam-simply; dambhikah-a proud hypocrite; smrtah- should be considered.

 

 

     There also (Padma Purana, Uttara-khanda):

 

     "They who worship Lord Govinda but do not worship His devotees should not be known as devotees. They should be known to be only proud hypocrites."

 

Text 6

 

adi-purane

 

"ye me bhakta-janah partha

   na me bhaktash ca te janah

mad-bhaktanam ca ye bhaktas

   te me bhaktatama matah"

 

   adi-purane-in the Adi Purana; ye-those who; me-My; bhakta-janah- devotees; partha-O Partha; na-not; me-My; bhaktah-devotees; ca-and; te- those; janah-persons; mat-bhaktanam-of My devotees; ca-certainly; ye- those who; bhaktah-devotees; te-such persons; me-My; bhaktaramah-most advanced devotees; matah-that is My opinion.

 

 

     In Adi-purana, (where Lord Krishna told Arjuna):

 

   "Those who are My direct devotees are actually not My devotees, but those who are the devotees of My servant are factually My devotees."*

 

 

Text 7

 

shri-bhagavate ca

 

"mad-bhakta-pujabhyadhika" iti

 

   shri-bhagavate-in the Shrimad-Bhagavatam; ca-also; mat-of My; bhakta-devotees; puja-the worship; abhyadhika-is more important; iti-thus.

 

 

     In Shrimad-Bhagavatam 11.19.21 (Lord Krishna says):

 

     "The worship of My devotees is more important than worshiping Me."

 

Text 8

 

etesham api sarvesham

   prahladah pravaro matah

yat proktam tasya mahatmyam

   skanda-bhagavatadishu

 

   etesam-of them; api-even; sarvesam-all; prahladah-Prahlada; pravarah-the best; matah-is considered; yat-what; proktam-was said; tasya-of him; mahatmyam-glorification; skanda-in the Skanda Purana; bhagavata-Shrimad-Bhagavatam; adisu-and other Vedic literatures.

 

 

     Among all the devotees of the Lord, Prahlada Maharaja is the best. His glories are described in Skanda Purana, Shrimad-Bhagavatam, and other Vedic literatures.

 

 

Text 9

 

yatha skande shri-rudra-vakyam

 

"bhakta eva hi tattvena

   krishnam janati na tv aham

sarveshu hari-bhakteshu

   prahlado 'ti-mahattamah"

 

   yatha-just as; skande-in the Skanda Purana; shri-rudra-of Lord Siva; vakyam-the statement; bhaktah-devotee; eva-certainly; hi-indeed; tattvena-in truth; krishnam-Krishna; janati-knows; na-not; tu-but; aham-I; sarvesu-among all; hari-of Lord Hari's; bhaktesu-devotes; prahladah- Prahlada; ati-mahat-tamah-is the greatest.

 

 

     In Skanda Purana Lord Shiva says:

 

     "A devotee is one who understands Lord Krishna in truth. I am not among them. Among all Lord Krishna's devotees Prahlada Maharaja is the best."

 

Text 10  

 

shri-saptama-skandhe shri-prahladasyaiva vakyam

 

  kvaham rajah-prabhava isha tamo'dhike'smin

     jatah suretara-kule kva tavanukampa

na brahmano na tu bhavasya na vai ramaya

     yan me 'rpitah shirasi padma-karah prasadah

 

   shri-saptama-skandhe-in the Seventh Canto of Shrimad-Bhagavatam; shri-prahladasya-of Prahlada Maharaja; eva-certainly; vakyam-the statement; kva-where; aham-1 (am); rajah-prabhavah-being born in a body full of passion; isha-O my Lord; tamah-the mode of ignorance; adhike-surpassing in; asmin-in this; jatah-born; sura-itara-kule-in a family of atheists or demons (who are subordinate to the devotees); kva-where; tava-Your; anukampa-causeless mercy; na-not; brahmanah-of Lord Brahma; na-not; tu-but; bhavasya-of Lord Siva; na-nor; vai- even; ramayah-of the goddess of fortune; yat-which; me-of me; arpitah-offered; shirasi-on the head; padma-karah- lotus hand; prasadah-the symbol of mercy.

 

 

     Prahlada Maharaja's words in Shrimad-Bhagavatam (7.9.26):

 

     "O my Lord, O Supreme, because I was born in a family full of the hellish material qualities of passion and ignorance, what is my position? And what is to be said of Your causeless mercy, which was never offered even to Lord Brahma, Lord Shiva or the goddess of fortune, Lakshmi? You never put Your lotus hand upon their heads, but You have put it upon mine."*

 

 

Text 11

 

tatraiva shri-nrisimha-vakyam

 

bhavanti purusha loke

     mad-bhaktas tvam anuvratah

bhavan me khalu bhaktanam

     sarvesham pratirupa-dhrk

 

   tatra-there; eva-certainly; shri-nrsimha-of Lord Nrsimha; vakyam-the statement; bhavanti-become; purushah-persons; loke-in this world; mat- bhaktah-My pure devotees; tvam-you; anuvratah- following in your footsteps; bhavan-you; me-My; khalu- indeed; bhaktanam-of all devotees; sarvesam-in different mellows; pratirupa-dhrik-tangible example.

 

 

     Lord Nrisimha's words there (Shrimad-Bhagavatam 7.10.21):

 

     "Those who follow your example will naturally become My pure devotees. You are the best example of My devotee, and others should follow in your footsteps."*

 

Text 12

 

pandavah sarvatah shreshthah

   prahladadidrishad api

shri-bhagavatam evatra

   pramanam sphutam ikshyate

 

   pandavah-the Five Pandavas; sarvatah-is all respects; sresthah-the greatest devotees; prahlada-adi-beginning with Prahlada Maharaja; idrsat-than the devotees of that stature; api-even; shri-bhagasvatam-Shrimad-Bhagavatam; eva-certainly; atra-in this regard; pramanam-evidence; sphutam-clearly; iksyate-is seen.

 

 

     The Pandavas are even greater than Prahlada Maharaja and the devotees like him. Shrimad-Bhagavatam may be seen as the clear evidence for this.

 

 

Text 13

 

tatha hi shri-saptama-skandhe shri-narada-vakyam

 

yuyam nri-loke bata bhuri-bhaga

     lokam punana munayo 'bhiyanti

yesham grihan avasatiti sakshad

     gudham param brahma manushya-lingam

 

   tatha hi-furthermore; shri-saptama-skandhe-in the Seventh Canto of Shrimad-Bhagavatam; shri-narada-of Narada Muni; vakyam-the statement; yuyam-all of you (the Pandavas); nri-loke-within this material world; bata-however; bhuri-bhagah-extremely fortunate; lokam-all the planets; punanah-who can purify; munayah-great saintly per-sons; abhiyanti-almost always come to visit; yesham-of whom; grihan-the house; avasati- resides in; iti-thus; sakshat-directly; gudham-very confidential; param brahma-the Supreme Personality of Godhead; manusya-lingam-appearing just like a human being.

 

 

     Shri Narada's words in Shrimad-Bhagavatam (7.10.48-50, and 7.15.75-77):

 

     "My dear Maharaja Yudhishthira, all of you [the Pandavas] are extremely fortunate, for the Supreme Personality of Godhead, Krishna, lives in your palace just like a human being. Great saintly persons know this very well, and therefore they constantly visit this house.*

 

Text 14

 

sa va ayam brahma mahad-vimrigya-

     kaivalya-nirvana-sukhanubhutih

priyah suhrid vah khalu matuleya

     atmarhaniyo vidhi-krid gurush ca

 

   sah-that (Supreme Personality of Godhead, Krishna); va- also; ayam-this; brahma-the impersonal Brahman (which is an emanation from Krishna); mahat-by great personalities; vimrigya-searched for; kaivalya-oneness; nirvana-sukha-of transcendental happiness; anubhutih-the source of practical experience; priyah-very, very dear; suhrit-well-wisher; vah-of you; khalu-indeed; matuleyah-the son of a maternal uncle; atma-exactly like body and soul together; arhaniyah-worshipable (because He is the Supreme Personality of Godhead); vidhi-krit-(yet He serves you as) an order carrier; guruh-your supreme advisor; ca-as well.

 

 

     "The impersonal Brahman is Krishna Himself because Krishna is the source of the impersonal Brahman. He is the origin of the transcendental bliss sought by great saintly persons, yet He, the Supreme Person, is your most dear friend and constant well-wisher and is intimately related to you as the son of your maternal uncle. Indeed, He is always like your body and soul. He is worshipable, yet He acts as your servant and sometimes as your spiritual master.*

 

 

Text 15

 

na yasya sakshad bhava-padmajadibhi

     rupam dhiya vastutayopavarnitam

maunena bhaktyopashamena pujitah

     prasidatam esha sa satvatam patih

 

  na-not; yasya-of whom; sakshat-directly; bhava-Lord Siva; padma ja-Lord Brahma (born from the lotus); adibhih-by them and others also; rupam-the form; dhiya-even by meditation; vastutaya-fundamentally; upavarnitam-described and perceived; maunena-by samadhi, deep meditation; bhaktya-by devotional service; upashamena-by renunciation; pujitah-worshiped; prasidatam-may He be pleased; eshah- this; sah-He; satvatam-of the great devotees; patih-the master.

 

 

     "Exalted persons like Lord Shiva and Lord Brahma could not properly describe the truth of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. May the Lord, who is always worshiped as the protector of all devotees by great saints who observe vows of silence, meditation, devotional service and renunciation, be pleased with us."*

 

Text 16

 

vyakhyatam ca shri-svami-padaih

 

     "aho prahladasya bhagyam yena devo drishtah, vayam tu manda-bhagyah" iti vishidantam rajanam praty aha, yuyam iti tribhih".

 

   vyakhyatam-commented upon; ca-also; shri-svami-padaih-by Shrila Shridhara Svami; aho-Oh; prahladasya-of Prahlada; bhagyam-the good fortune; yena-by whom;l devah-the Personality of Godhead; drstah-was seen; vayam-we; tu-however; manda-bhagyah-are very unfortunate; iti-thus; visidantam-who was lamenting; rajanam prati-to the king; aha-he said; yuyam iti- beginning with the word "yuyam"; tribhih-with the three verses.

 

 

     Shrila Shridhara Svami comments:

     "Tothe king who lamented, `Ah, Prahlada, who saw the Lord, was fortunate", Narada Muni spoke the three verses beginning with 7.10.48."

 

 

Text 17

 

asya padya-trayasya taparyarthas tair eva likhitah

 

     "na tu prahladasya grihe param brahma vasati, na ca tad-darshanartham munayas tad-grihan abhiyanti, na ca tasya brahma matuleyadi-rupena vartate, na ca svayam eva prasannam, ato yuyam eva tato 'py asmatto 'pi bhuri-bhagah iti bhavah"

 

   asya-of this; padya-trayasya-three verses; tatparya-arthah-the menaing; taih-by Shridhara Svami-eva-certainly; likhitah-is described in writing; na-not; tu-but; prahladasya-of Prahlada Maharaja; grhe-in the home; param-the Supreme; brahma-Lord; vasati-resides; na-not; ca-and; tat-of Him; darsana-the sight; artham-for the purpose; munayah-the great sages; tat-grhan-to His home; abhiyanti-travel; na-not; ca-and; tasya- of him; brahma-the Supreme Lord; matuleya-adi-rupena-as the maternal cousin and in other intimate relationship also; vartate-remains; na-nor; ca-and; svayam-personally; prasannam-pleased; atah-threrfore; yuyam- you; eva-certainly; tatah-than Prahlada; api-even; asmattah-than Me; api-also; bhuri-bhagah-more fortunate; iti-thus; bhavah-the meaning.

 

 

     Shridhara Svami further comments on these three verses:

 

     "The Supreme Personality of Godhead did not personally stay in Prahlada Maharaja's home (although He stayed in the Pandavas' home). The great sages did not travel to Prahlada's home in order to see the Supreme Lord (although they did visit the Pandavas' home for this purpose). The Supreme Lord did not become the intimate relative of Prahlada Maharaja (as He became the maternal cosin of the Pandavas). The Supreme Lord also did not personally express great pleasure in the daily activities of Prahlada Maharaja (as He did with the Pandavas). For all these reasons Narada said that the Pandavas were more fortunate than either himself (Narada) or Prahlada."

 

Text 18

 

sadati-sannikrishtatvan

   mamatadhikyato hareh

pandavebhyo 'pi yadavah

   kecit shreshthatama matah

  

   sada-constant; ati-sannikrstavan-closeness; mamata-adhikyatah-because of intimate family relationship; hareh-of Lord Hari; pandavebhyah-than the Pandavas; api-even; yadavah-members of the Yadu dynasty; kecit-some; sresthatamah-more exalted; matah-are considered.

 

 

     Because of their constant intimate association with Krishna and close family ties with Him, some members of the Yadu dynasty are more exalted than the Pandavas.

 

 

Text 19

 

tatha hi shri-dashame

 

"aho bhoka-pate yuyam

   janma-bhajo nrinam iha

yat pashyathasakrit krishnam

   durdarsham api yoginam"

 

   tatha hi-furthermore; hi-certainly; shri-dasame-in the Tenth Canto of Shrimad-Bhagavatam; aho-Oh; bhoja-of the Bhoja dynasty; pate-O king; yuyam-you; janma-bhajah-have taken a fortunate birth; nrnam-You; janma-bhajah-have taken a fortunate birth; nrnam-among human beings; iha-here in the material world; yat-because; pasyatha-you see; asakrt-constantly; krishnam-Shri Krishna; durdarsam-who is difficult to see; api-even; yoginam-for the yogis.

 

 

     In Shrimad-Bhagavatam (10.82.28 and 30):

 

     "Your majesty Ugrasena, king of the Bhojas, factually the Yadus are the only persons within this world who are perfect in all respects. All glories unto you! All glories unto you! The specific condition of yor perfection is that you are always seeing Lord Krishna, who is sought after by many mystic yogis undergoing severe austerities and penances for great numbers of years. All of you are in direct touch with Lord Krishna at every moment."*

 

Text 20

 

"tad-darshana-sparshananupatha-prajalpa-

   shayyasanashana-sayauna-sapinda-bandhah

yesham grihe niraya-vartmani vartatam vah

   svargapavarga-viramah svayam asa vishnuh"

 

   atah eva-therefore; aha-He says; tat-of Lord Krishna; darsana-sight; sparsana-touch; anupatha-trvelling on the same path; prajalpa-talking; sayya-on the bed; asana-on the sitting place; asana-taking meals; sayauna-by matrimonial relationship; sapinda-and by blood relationship; bandhah-relation; yesam-of whom; grhe-in the home; niraya-to hell; vartmani-on the road; vah-you; svarga-elevation to the upper planetary system; apavarga-and liberation; viramah-stopping; svayam-personally; asa-is; visnuh-Lord Vishnu.

 

 

     "Your majesty, King of the Bhojas, you are related with the Yadu dynasty by matrimonial relationship and by blood relationship also. As a result you are constantly in touch with Lord Krishna, and you have no difficulty in seeing Him at any time. Lord Krishna moves with you, talks with you, sits with you, rests with you, and dines with you. The Yadus appear to be always engaged in worldly affairs which are considered to lead to the royal road to hell. But due to the presence of Lord Krishna, the Original Personality of Godhead in the Vishnu category, who is omniscient, omnipresent, and omnipotent, all of you are factually relieved from all material contamination and are situated in the transcendental position of liberation and Brahman existence."*

 

 

Text 21

 

"shayasanatanalapa-

   krida-snanadi-karmasu

na viduh santam atmanam

   vrishnayah krishna-cetasah"

 

   saya-sleeping; asana-sitting; atana-walking; alapa-talking; krida-recreation; snana-bathing; adi-beginning with; karmasu-in activites; na-did not; vidhu-know; santam-being; atmanam-themselves; vrsnayah-the Yadavas; krishna-cetasah-thinking of Krishna; iti adau-in the passage begginning; ca-also; parama-supreme; sadhutva-of piety; prasiddheh- because of fame.

 

 

     In Shrimad-Bhagavatam 10.90.46):

 

     "The Yadavas loved Krishna so intensely that in their regular activites: in sleeping, sitting, traveling, talking, sporting, cleansing, and bathing, they were simply absorbed in thoughts of Krishna, and paid no attention to bodily necessities."*

 

Text 22

 

yadubhyo 'pi varishtho 'sau

   sarvebhyah shrimad-uddhavah

shrimad-bhagavate yasya

   shruyate mahimadbhutah

 

   yadubhyah-of the Yadus; api-even; varisthah-best; asau-he; sarvebhyah-all; shrimat-uddhavah-Uddhava; shrimat-bhagavate-in the Shrimad-Bhagavatam; yasya-of whom; sruyate-is heard; mahima-the glory; adbhutah-wonderful.

 

 

     Uddhava, whose wonderful glories are described in Shrimad-Bhagavatam, is the best of all the Yadavas.

 

 

Text 23

 

tatha hi ekadashe shrimad-bhagavad-vakyam

 

"na tatha me priyatama

   atma-yonir na shankarah

na ca sankarshano na shrir

   naivatma ca yatha bhavan"

 

   tatha hi-furthermore; ekadase-in the Eleventh Canto of Shrimad-Bhagavatam; shrimat-bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; vakyam- in the statement; na-not; tatha-in the same way; me-to Me; priyatamah- dear; atma-yonih-Brahma; na-nor; sankarah-Siva; na-nor; ca-and; sankarsanah-Sankarsana; na-nor; shrih-Laksmi-devi; na-nor; eva- certainly; atma-Myself; ca-also; yatha-as; bhavan-you are.

 

 

     Lord Krishna's words in Shrimad-Bhagavatam (11.14.15):

 

     "O Uddhava, neither Brahma, Shiva, Sankarshana, Lakshmi, nor I Myself am dear to Me as you."

 

Text 24

 

tatha

 

"tvam tu bhagavateshv aham" iti

 

   tatha-in the same way; tvam-you; tu-indeed; bhagavatesu-among the devotees; aham-I am; iti-thus.

 

 

     (Lord Krishna also said to Uddhava in Shrimad-Bhagavatam 11.16.29): "(O Uddhava,) among the devotees you are my representative."

 

 

Text 25

 

abalyad eva govinde

   bhaktir asyakhilottama

 

   abalyat-from childhood; eva-certainly; govinde-to Lord Govinda; bhaktih-devotion; asya-of him; akhila-uttama-superexcellent.

 

 

     Even from his own childhood, Uddhava was a great devotee of Lord Krishna.

 

Text 26

 

tatha ca shri-tritiye

 

yah panca-hayano matra

     pratar-ashaya yacitah

tan naicchad racayan yasya

     saparyam bala-lilaya

 

   tatha-in the same way; ca-also; shri-trtiye-in the Third Canto of Shrimad-Bhagavatam; yah-one who; panca-five; hayanah-years old; matra-by his mother; pratah-ashaya-for breakfast; yacitah-called for; tat-that; na-not; aicchat-liked; racayan-playing; yasya-whose; sapar- yam-service; bala-lilaya-childhood.

 

 

     In Shrimad-Bhagavatam (3.2.2):

 

     "Uddhava was one who even in his childhood, at the age of five years, was so absorbed in the service of Lord Krishna that when he was called by his mother for morning breakfast, he did not wish to have it."*

 

 

Text 27

 

ata eva tatraiva shri-bhagavad-vacanam

 

noddhavo 'nv api man-nyuno

     yad gunair narditah prabhuh

 

   atah eva-therefore; tatra-in the Shrimad-Bhagavatam; eva-certainly; shri-bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; vacanam-the statement; na-not; uddhavah-Uddhava; anu-slightly; api-also; mat-to Myself; nyunah-inferior; yat-because; gunaih-by the modes of ma-terial nature; na-nor; arditah-affected; prabhuh-master.

 

 

     There also (Shrimad-Bhagavatam 3.4.31)

 

     "Uddhava is not inferior to Me in any way because he is never affected by the modes of material nature."*

 

Text 28

 

     asyarthah. yad-gunaih yasya uddhavasya gunaih, prabhur apy aham, na arditah na yacitah. yad va, yat yasmat, uddhavah gunaih sattvadibhih, na arditah na piditah, gunatita ity arthah. tatra hetuh, prabhuh bhaskti-rasasvade prabhavishnuh.

 

   asya-of this verse; arthah-the meaning; yat-of whom; gunaih-with the qualities; yasya-of whom; uddhavasya-of Uddhava; gunaih-by the qualities; prabhuh-lord; api-although; aham-I am; na-not; arditah-"ardita"; na- which means nat; yacitah-begged; yat va-or; yat-"yat"; yasmat-means "because"; uddhavah-Uddhava; gunaih-"guna"; sattva-adibhih-means "by goodness, passion, and ignorance, the three modes of material nature; na ardita-"na ardita"; na piditah-means "not troubled"; guna-the modes of material nature; atitah-beyond; iti-thus; arthah-the meaning; tatra-in this connection; hetuh-the reason; prabhuh-the Lord; bhakti-of devotional service; rasa-the mellows; asvade-in the taste; prabhavisnyh-all-powerful.

 

 

     Here is the meaning of this verse. "Yad-gunaih" means "with Uddhava's qualities", "prabhuh" means "I, the Lord", and "na arditah" means "na requested". Or, the meaning may be: "yat" means {.sy 168}because", "gunaih" means "by the modes of nature beginning with the mode of goodness", and "na arditah" means "not troubled". This means that Uddhava is beyond the modes of material nature. The reason is given in the word "prabhuh", which means "able to taste the nectar of devotional service.

 

 

Text 29

 

vraja-devyo variyasya

   idrishad uddhavad api

yad asam prema-madhuryam

   sa esho 'py abhiyacate

 

   vraja-devyah-the gopis of Vrajabhumi; variyasyah-superior; idarsat-like this; uddhavat-to Uddhava; api-even; yat-became; asam-of them; prema-of pure love of Krishna; madhuryam-the sweetness; sah esah-he (Uddhava); api-even; abhiyacate-begs for.

 

 

     The gopis of Vraja are more exalted even than Uddhava. Uddhava begs to attain the same sweetness of love (they bear for Lord Krishna).

 

Text 30

 

tatha hi shri-dashame

 

"etah param tanu-bhrito bhuvi gopa-vadhvo

   govinda evam akhilatmani rudha-bhavah

vanchanti yad bhava-bhiyo munayo varam ca

   kim brahma-janmabhir ananta katharasasya"

 

   tatha hi-furthermore; shri-dasame-in the Tenth Canto of Shrimad-Bhagavatam; etah-they; param; superior; tanu-bhrtah-with forms; bhuvi-on the earth; gopa-vadhvah-the gopis; govinde-for Govinda; evam-in this way; akhila-atmani-the Supersoul present in all living entities; rudha-fully developed; bhava-ecstatic love; vanchanti-desire; yat-which; bhava-of material existance; bhiyah-afraid; munyah-sages; vayam-we; ca-also; kim- what is the use; brahma-as Brahma; janmabhih-with births; ananta- unlimited; katha-topics; rasasya-of the nectar.

 

 

     In Shrimad-Bhagavatam 10.47.58 (Uddhava said):

 

     "Among all the living entities who have accepted the human form of life, the gopis are superexcellently successful in their mission. Their thought is throughly absorbed in the lotus feet of Krishna. Great sages and saintly persons are also trying to be absorbed in meditation upon the lotus feet of Krishna, who is Mukunda Himself, the giver of liberation, but the gopis, having lovingly accepted the Lord, are automatically accustomed to this habit. They do not depend on any yogic practice. The conclusion is that one who has attained the gopis' condition of life does not have to tatke birth as Lord Brahma or be born in a brahmana family or be initiated as a brahmana."*

 

 

Text 31

 

shri-brihad-vamane ca bhrigv-adin prati shri-brahma-vakyam

 

"shashti-varsha-sahasrani

   maya tapatam tapah pura

nanda-gopa-vraja-strinam

   pada-renupalabdhaye

tathapi na maya praptas

   tasam vai pada-renavah"

 

   shri-brhat-vamane-in the Brhad-Vamana Purana; ca-also; bhrgu-adin prati-to the sages headed by Bhrgu; shri-brahma-of Brahma; vakyam-the statement; sasti-varsa-sahasrani-for six thousand years; maya-by me; taptam-were performed; tapah-austerities; pura-formerly; nanda-gopa-vraja; in Vrndavana; strinam-of the gopis; pada-of the feet; renu-the dust; upalabdhaye-for attaining; tatha api-nevertheless; na-was not; maya-by me; praptah-attained; tasam-of them; vai-certainly; pada-of the feet; renavah-the dust.

 

 

     In Brihad-Vamana Purana, speaking to the sages headed by Bhrigu, Brahma said

 

     "Although I performed severe austerities for six thousand years to attain the dust from the Vraja-gopis' lotus feet, I was unable to attain it."

 

Text 32

 

bhrigv-adi-vakyam

 

"vaishnavanam pada-rajo

   grihyate tvad-vidhair api

santi te bahavo loke

   vaishnava naradadayah

 

"tesham vihaya gopinam

   pada-renus tvayapi yat

grihyate samshayo me 'tra

   ko hetus tad vada prabho"

 

   bhrgu-adi-of the sages headed by Bhrgu; vakyam-the statement; vaishnavanam-of the devotees of the Lord; pada-of the feet; rajah-the dust; grhyate-is attained; tvat-vidhaih-by those like you; api-also; santi-there are; te-they; bahavah-many; loke-in this world; vaishnavah-devotees; narada-adayah-headed by Narada Muni; tesam-of them; vihaya-abandoning; gopinam-of the gopis; pada-of the feet; renuh-the dust; tvaya-by you; api-although; yat-what; grhyate-is attained; samsayah-doubtr; me-of me; atra-in this regard; kah-what?; hetuh-is the reason; tat-that; vada-please explain; prabho-O Lord.

 

 

     The sages headed by Bhrigu said:

 

     "In this world are many devotees, among whom Narada is the first, the dust of whose feet persons like you may take. Still, you neglect them for the dust of the gopis' feet. This fills me with doubt. What is the reason. O lord, please tell."

 

 

Text 33

 

shri-brahma-vakyam

 

"na striyo vraja-sundaryah

   putra shreshthah striyo 'pi tah

naham shivash ca sheshash ca

   shrish ca tabhih samah kvacit"

 

   shri-brahma-of Brahma; vakyam-the statement; na-not; striyah-ordinary women; vraja-of Vraja; sundaryah-the beautiful gopis; putra-my son; sresthah-the best; striyah-women; api-even; tah-they; na-not; aham-I; sivah-Siva; ca-and; sesah-Ananta Sesa; ca-and; shrih-Laksmi-devi; ca-and; tabhih-with them; samah-are equal; kvacit-at any time.

 

 

     Brahma said:

 

     "My sons, the beautiful girls of Vraja are the best of women. Neither I, Lord Shiva, Ananta Shesha, nor Lakshmi-devi, are equal to them in any way."

 

Text 34

 

adi-purane ca shrimad-arjuna-vakyam

 

trailokye bhagavad-bhaktah

   ke tvam jananti marmani

keshu va tvam sada tushtah

   keshu prema tavatulam"

 

   adi-purane-in the Adi Purana; ca-also; shrimat-arjuna-of Arjuna; vakyam-the statement; trailokye-in the three planetary systems; bhagavat-of the Personality of Godhead; bhaktah-devotes; ke-which?; tvam-You; jananti-are able to understand; marmani-in an intimaete way; kesu-with whom; va-or; tvam-You; sada-always; tustah-are pleased; kesu-for whom; prema-love; tava-Your; atulam-without equal.

 

 

     In Adi Purana, Arjuna said (to Lord Krishna):

 

     "In the three worlds, which devotees know You most intimately? With whom are You always pleased? To whom do You bear love without equal?

 

 

Text 35

 

shri-bhagavad-vakyam

 

"na tatha me priyatamo

   brhma rudrash ca parthiva

na ca lakshmir na catma ca

   yatha gopijano mama

 

   shri-bhagavat-of the Supreme Personality of Godhead; vakyam-the statement; na-not; tatha-in that way; me-to Me; priyatamah-most dear; brahma-Brahma; rudrah-Siva; ca-and; parthiva-O king; na-not; ca-and; laksmih-Laksmi; na-nor; ca-and; atma-My own self; ca-and; yatha-as; gopijanah-the gopis; mama-are to Me.

 

 

     The Personality of Godhead replied:

 

     " O king, neither Brahma, Shiva, Lakshmi, nor My own self are as dear to Me as the gopis.

 

Text 36

 

"bhakta mamanuraktash ca

   kati santi na bhu-tale

kintu gopijanah prana-

   dhika-priyatamo mama

 

   bhaktah-devotees; mama-to Me; anuraktah-dear; ca-also; kati-many; santi-are; na-not; bhu-tale-in this world; kintu-however; gopijanah-the gopis; prana-than My own life-breath; adhika-more; priyatamah-dear; mama-to Me.

 

 

     "How many devotees do I love in this world? Still, the gopis are more dear to Me than My own life-breath.

 

 

Text 37

 

"na mam jananti munayo

   yoginash ca parantapa

na ca rudradayo deva

   yatha gopyo vidanti mam

 

   na-do not; mam-Me; janati-understand; munayah-the great sages; yoginah-the yogis; ca-and; parantapa-O mighty Arjuna; na-not; ca-and; rudra-adayah-headed by Lord Siva; devah-the demigods; yatha-as; gopyah-the gopis; vidanti-understand; mam-Me.

 

 

     "O mighty Arjuna, neither the great sages, yogis, nor demigods headed by Shiva understand Me as well as do the gopis of Vraja.

 

Text 38

 

"na tapobhir na vedaish ca

   nacarair na ca vidyaya

vasho 'smi kevalam premna

   pramanam tatra gopikah

 

   na-not; tapobhih-by austerities; na-not; vedaih-by Vedic studies; ca-and; na-not; acaraih-by saintly conduct; na-not; ca-and; vidyaya-by cultivation of knowledge; vasah-controlled; asmi-I am; kevalam-only; prema-by pure love; pramanam-evidence; tatra-in this connection; gopikah-the gopis.

 

 

     "Neither by austerities, Vedic study, saintly conduct, nor knowledge am I conquered. I am conquered only by love. The gopis are proof of that.

 

 

Text 39

 

"man-mahatmyam mat-saparyam

   mac-chraddham man-manogatam

jananti gopikah partha

   nanye jananti marmani

 

   mat-My; mahatmyam-glory; mat-My; saparyam-worship and service; mat-in Me; sraddham-faith; mat-upon Me; manah-gatam-meditation; jananti-undetrstand; gopikah-the gopis; partha-O son of Prtha; na-not; anye-others; jananti-understand; marmani-in the most confidential meaning.

 

 

     "The gopis understand My glories, service to Me, faith in Me, and meditation upon Me. O son of Pritha, others do not understand these things intimately.

 

Text 40

 

"nijangam api ya gopyo

   mameti samupasate

tabhyah param na me partha

   nigudha-prema-bhajanam" iti

 

   nija-own; angam-transcendental form; api-even; yah-who; gopyah-gopis; mama-My; iti-thus; sam upasate-worship; tabhyah-than them; param-greater; na-not; me-of Me; partha-O son of Prtha; nigudha-confidential; prema-of love; bhajanam-object; iti-thus.

 

 

     "The gopis worship My body. O son of Pritha, no one else worships Me with more intimate love."

 

 

Text 41

 

na citram prema-madhuryam

   asam vanched yad uddhavah

pada-renukshitam yena

   trina-janmapi yacyate

 

   na-not; citram-a sorce of wonder; prema-of pure love; madhuryam-the sweetness; asam-of the gopis; vanchet-desired; yat-which; uddhavah-Uddhava; pada-of the lotus feet; renu-by the dust; uksitam-sprinkled; yena-by which; trna-as a blade of grass; janma-birth; api-even; yacyate-prayed for.

 

 

     It is not surprising that Uddhava, who begged to take birth as a blade of grass sprinkled with the dust of their feet, yearned to attain the same sweetness of love they (bore for Lord Krishna).

 

Text 42

 

tatha hi shri-dashame

 

"asam aho carana-renu-jusham aham syam

   vrindavane kem api gulma-lataushadhinam

ya dustyajam svajanam arya-patham ca hitva

   bhejur mukunda-padavim shrutibhir vimrigyam"

 

   tatha hi-furthermore; shri-dasame-in the Tenth Canto of Shrimad-Bhagavatam; asam-of the gopis; aho-Oh; carana-renu-the dust of the lotus feet; jusam-devoted to; aham syam-let me become; vrndavane-in Vrndavana; kim api-anyone; gulam-lata-ausadhinam-among bushes, creepers and herbs; ya-they who; dustyajam-very difficult to give up; sva-janam-family members; arya-patham-the path of chastity; ca-and; hitva-giving up; bhejuh-worshiped; mukunda-padavim-the lotus feet of Mukunda, Krishna; srutibhih-by the Vedas; vimrgyam-to be searched for.

 

 

     (He says) in Shrimad-Bhagavatam (10.47.61):

 

     "'The gopis of Vrindavana have given up the association of their husbands, sons and other family members, who are very difficult to give up, and they have forsaken the path of chastity to take shelter of the lotus feet of Mukunda, Krishna, which one should search for by Vedic knowledge. Oh, let me be fortunate enough to be one of the bushes, creepers or herbs in Vrindavana because the gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet."*

 

 

Text 43

 

iti krishnam nishevyagre

   krishnasyopasakair janaih

sevyah prasada-pushpadyair

   avashyam vraja-subhruvah

 

   iti-thus; krishnam-Krishna; nisevya-having served; agre-in the beginning; krishnasya; of Shri Krishna; upasakaih-by the worshipped; janaih-persons; sevyah-worthy of being served; prasada-offered to Krishna; puspa-adyaih- with flowers and other articles; avasyam-inevitably; vraja-of Vraja; subhruvah-the gopis who have beautiful eyebrows.

 

 

     After serving Lord Krishna, the devotees of Krishna should serve the beautiful-eyebrowed girls of Vraja with offerings of prasadam-flowers and other things.

 

Text 44

 

tatrapi sarva-gopinam

   radhikati-variyasi

sarvadhikyena kathita

   yat puranagacadishu

 

   tatrapi-nevertheless; sarva-of all; gopinam-the gopis; radhika-Shrimati Radharani; ati-variyasi-is the best; sarva-to all the other gopis; adhikyena-as superior; kathita-is described; yat-which; purana-agama-adisu-in the Puranas, Agamas, and other Vedic literatures.

 

 

     Shrimati Radharani is the best of all the gopis. Her superiority is described in the Puranas, Agamas, and other Vedic literatures.

 

 

Text 45

 

yatha padme

 

"yatha radha priya vishnos

   tasyah kundam priyam tatha

sarva-gopishu saivaika

   vishnor atyanta-vallabha

 

   yatha-just as; padme-in the Padma Purana; yatha-just as; radha- Shrimati Radharani; priya-very dear; visnoh-to Lord Krishna; tasyah-Her; kundam-bathing place; priyam-very dear; tatha-so also; sarva-gopisu- among all the gopis; sa-She; eva-certainly; eka-alone; ¨visnoh-of Lord Krishna; atyanta-vallabha-very dear.

 

 

     In Padma Purana:

 

     "Just as Shrimati Radharani is most dear to Shri Krishna, Her bathing place known as Radha-kunda is also dear to Him. Among all the gopis, Shrimati Radharani is supermost and very dear to Lord Krishna."*

 

Text 46

 

adi-purane ca

 

"trailokye prithivi dhanya

   yatra vrindavanam puri

tatrapi gopikah partha

   tatra radhabhidha mama"

 

   adi-purane-in the Adi Purana; ca-also; railokye-in the three planetary systems; prthivi-the earth; dhanya-is very fortunate; yatra-where; vrndavanam puri-the village of Vrndavana; tatra-there; api-also; gopikah- the gopis; partha-O son of Prtha; tatra-there; radha-Shrimati Radharani; abhidha-named; mama-very dear to Me.

 

 

     Also, in Adi Purana:

 

     "O son of Pritha, in the three worlds the earth planet, where the town of Vrindavana is situated, is most fortunate. There the gopis stay. There My (beloved), who is named Radha, stays."