Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rupa Goswami > Mathura Mahatmya

Mathura Mahatmya

 

Text 1

 

harir api bhajamanebhyah

     prayo muktim dadati na tu bhaktim

vihita-tad-unnati-satram

     mathure dhanyam namami tvam

 

     harir-Hari; api-even; bhajamanebhyah -worshiping; prayah-for the most part; muktim-liberation; dadati-gives; na-not; tu-but; bhaktim-bhakti; vihita-placed; tad-unnati-satram-great sacrifice; mathure-in Mathura; dhanyam-auspicious; namami-obeisances; tvam-to you.

 

 

     Generally Lord Hari gives mukti, but not bhakti, to his worshipers. O Mathura, to you, who gives a great sacrifice of pure bhakti and who are very auspicious, I offer my respectful obeisances.

 

Text 2

 

dhanyanam hridayananda-

     pradam sangrihyate muda

mahatmyam mathura-puryah

     sarva-tirtha-shiromaneh

 

     dhanyanam-of the fortunate; hridayananda-bliss to the hearts; pradam-giving; sangrihyate-collected; muda-happily; mahatmyam-glorificaion;mathura-puryah-of Mathura; sarva-tirtha-shiromaneh-the crest jewel of all holy places.

 

 

     This glorification of Mathura-puri, which is the crest jewel of all holy places, has been very happily collected. It gives joy to the hearts of the fortunate.

 

 

Text 3

 

tatrasyah papa-haritvam. adi-varahe

 

vimshatih yojananam tu

     mathuram mama mandalam

yatra tatra naro snato

     mucyate sarva-patakaih

 

     tatra-there; asyah-of that; papa-haritvam-removal of sin; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; vimshatih-twenty; yojananam-yojanas; tu-indeed; mathuramMathura; mama-My; mandalam-circle; yatra-where; tatra-there; narah-a person; snatah-bathed; mucyate-is liberated; sarva-patakaih-from all sins.

Š

 

Mathura Removes Sins

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     My abode of Mathura-mandala is 20 yojanas in circumferance. A person who stays there becomes free from all sins.

 

Text 4

 

pade pade tirtha-phalam

     mathuraya vasundhare

yatra tatra naro snato

     mucyate ghora-kilbishaih

 

     pade pade-at every step; tirtha-phalam-result of visiting holy places; mathurayah-of Mathura; vasundhare-O earth-goddess; yatra-where; tatra-there; narah-a person; snatah-bathed; mucyate-liberated; ghora-kilbishaih-from the most terrible sins.

 

 

     With every step he takes in Mathura he gets the result of going to all other holy places. O earth-goddess, any person who bathes in Mathura becomes free from the most terrible sins.

 

 

Text 5

 

sarva-dharma-vihinanam

     purushanam duratmanam

narakarti-hara devi

     mathura papa-ghatini    

 

     sarva-dharma-vihinanam-devoid of religion; purushanam- of persons; duratmanam-wicked; narakarti-hara-removing the sufferings of hell; devi-O goddess; mathura-Mathura; papa-ghatini-destroying sins.    

 

 

     O goddess, Mathura rescues the irreligious from the sufferings of hell and removes their sins.

 

Text 6

 

kritaghnash ca surapash ca

     cauro bhagna-vratas tatha

mathuram prapya manuja

     mucyate sarva-kilbishaih

 

     kritaghnah-ungrateful; ca-and; surapah-drunkards; ca-and; caurah-thief; bhagna-vratah-broken vows; tatha-then; mathuram-Mathura; prapya-attaining; manujah-persons; mucyate-liberated; sarva-kilbishaih-from all sins.

Š

 

     Ungrateful persons, drunkards, thieves, and they who have broken vows, become free from all sins when they enter Mathura

 

 

Text 7-8

 

suryodare tamo nashyed

     yatha vajra-bhayan nagah

tarksham drishtva yatha sarpa

     megha vata-hata iva

 

tattva-jnanad yatha duhkham

     simham drishtva yatha mrigah

tatha papani nashyanti

     mathura-darshanat kshanat

 

     suryodare-in the sunrise; tamah-darkness; nashyed-destroyed; yatha-as; vajra-bhayan-from fear of the goad; nagah-elephants; tarksham-Garuda; drishtva-seeing; yatha-as; sarpah-snakes;{; meghah-clouds; vata-hata-broken by the wind; iva-like; tattva-jnanad-because of knowledge of the truth; yatha-as; duhkham-suffering; simham-a lion; drishtva-having seen; yatha-as; mrigah-deer; tatha-in that way; papani-sins; nashyanti-perish;  mathura-darshanat-from the sight of Mathura; kshanat-in a moment.

 

 

     As darknress is destroyed by the rising of the sun, as elephants fear the goad, as snakes that have seen Garuda, as clouds broken by the wind, as unhappiness destroyed by knowledge, and as deer that have seen a lion, so are sins destroyed by the sight of Mathura.

 

Text 9

 

shraddhaya bhakti-yuktash ca

     gatva madhupurim narah

brahmahapi vishuddhyeta

     kim punah tv anya-pataki    

 

     shraddhaya-with faith; bhakti-yuktah-and devotion; ca-and; gatva-going; madhupurim-to Mathura; narah-a person; brahmaha-killer of a brahmana; api-even; vishuddhyeta-is purified; kim punah-what to speak; tu-indeed; anya-pataki-of other sins.    

 

 

     A person who with faith and devotion goes to Mathura becomes free from the sin of killing a brahmana, what to speak of other sins.

 

 

Text 10

 

mathura-snana-kamasya

Š     gacchatas tu pade pade

nirashani vrajanty asya

     papany eva shariratah

 

     mathura-snana-kamasya-of a person who desires to bathe in Mathura; gacchatah-going; tu-indeed; pade pade-at every step; nirashani-giving up hope; vrajanti-go; asya-of him; papani-sins; eva-indeed; shariratah-from the body.

 

 

     For one who, desiring to bathe in Mathura, goes there, at every step sins, giving up all hope, leave his body.

 

Text 11

 

anusangena gacchan hi

     vanijyenapi sevaya

mathura-snana-matrena

     papam tyaktva divam vrajet

 

     anusangena-contact; gacchan-going; hi-indeed; vanijyena-on business; api-even; sevaya-with service; mathura-in Mathura; snana-matrena-only by bathing; papam-sins; tyaktva-abandoning; divam-to the spiritual world; vrajet-goes.

 

 

     One who, going to Mathura only on business, takes a bathe there becomes free from all sins and goes to the spiritual world.

 

 

Text 12

 

namani grihnatam asyah

     sadaiva tv amhasah kshayah

sada krita-yugam catra

     sada caivottarayanam

 

     namani-names; grihnatam-taking; asyah-of it; sada-always; eva-indeed; tu-certainly; amhasah-sins; kshayah-destroyed; sada-always; krita-yugam-Satya-yuga; ca-and; atra-here; sada-always; ca-and; eva-indeed; uttarayanam-Uttarayana.

 

 

     For one who always chants the name of Mathura sins are always destroyed. For him it is always Satya-yuga. For him it is always the auspicious time of Uttarayana.

 

Text 13

 

yah shrinoti vararohe

     mathuram mama mandalam

anyenoccaritam shashvat

     so 'pi papaih pramucyate

 

Š     yah-who; shrinoti-hears; vararohe-O beautiful girl; mathuram-Mathura; mama-My; mandalam-circle; anyena-by another; uccaritam-spoken; shashvat-always; sah api-he; papaih-from sins; pramucyate-free.

 

 

     O beautiful one, he who hears from others about my Mathura-mandala is always free from sin.

 

 

Text 14

 

tri-ratram api ye tatra

     vasanti manuja mune

tesham punanti niyatam

     sprishtash carana-renavah

 

     tri-ratram-three nights; api-even; ye-who; tatra-there; vasanti-reside; manujah-people; mune-O sage; tesham-of them; punanti-purify; niyatam-always; sprishtah-touched; carana-of the feet; renavah-dust.

 

 

     O sage, to touch of the dust of the feet of they who live for three nights there purifies one.

 

Text 15

 

padme patala-khande hara-gauri-samvade

 

krishna-krida-karam sthanam

     mathurayas tatam bhuvi

punya madhupuri yatra

     sarva-papa-pranashini

 

     padme-in the Padma Purana; patala-khande-Patala-khanda; hara-gauri-samvade-in the conversation between Shiva and Gauri; krishna-krida-karam- Krishna's pastimes;sthanam-place; mathurayah-of Mathura; tatam-manifest; bhuvi-on earth; punya-sacred; madhupuri-Mathura; yatra-where; sarva-papa-all sins;pranashini-destroying.

 

 

     In the Padma Purana, Patala-khanda, in a conversation between Lord Shiva and Gauri, it is said:

 

     On this earth the shore of the Yamuna is the place where Lord Krishna enjoys pastiumes. On that shore is sacred Mathura puri, which destroys all sins.

 

 

Text 16

 

yatha trina-samuham tu

     jvalayanti sphulingikah

Štatha mahanti papani

     dahate mathura-puri

 

     yatha-as; trina-samuham-grass; tu-indeed; jvalayanti-burns; sphulingikah-sparks; tatha-so; mahanti-great; papani-sins; dahate-burns; mathura-puri-Mathura.

 

 

     As sparks set grass on fire, so does Mathura-puri burn the greatest sins.

 

Text 17

 

skande kashi-khande

 

hridyam madhuvanam prayo

     yamunayas tate mahat

adyam bhagavatah sthanam

     yat punyam hari-medhasah

papo 'pi jantus tat prapya

     nishpapo jayate dhruvam

 

     skande-in the Skanda Purana; kashi-khande-Kasi-khanda; hridyam-charming; madhuvanam-Madhuvana; prayah-for the most part; yamunayah-of the Yamuna; tate-on the shore; mahat-great; adyam-transcendental; bhagavatah-of the Lord; sthanam-place; yat-which; punyam-sacred; hari-medhasah-fixed their hearts on Lord Hari; papah-sin; api-even; jantuh-person; tat-that; prapya-attaining; nishpapah-sinless; jayate-born; dhruvam-indeed.

 

 

     In the Skanda Purana, Kashi-khanda, it is said:

 

     The charming forest of Madhuvana is situated on the shore of the Yamuna. Madhuvana is the original place of the Supreme Personality of Godhead. It is very sacred to they whose hearts are fixed on Lord Hari. A sinful man who goes there becomes at once free from all sins.

 

 

Text 18

 

atha punya-pradatvam yatha adi-varahe

 

yat punyam ashvamedhena

     yat punyam rajasuyatah

mathurayam tad apnoti

     tri-ratra-shayanad yami

 

     atha-now; punya-pradatvam-granting pious merit; yatha-as; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; yat-which; punyam-piety; ashvamedhena-by an asvamedha-yajna; yat-which; punyam-piety; rajasuyatah-from a rajasuya-Šyajna; mathurayam-in Mathura; tad-that; apnoti-attains; tri-ratra-for three nights; shayanad-by resting; yami-self-controlled.

 

 

Mathura Grants Pious Merit

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     The pious merit attained by performing an ashvamedha-yaj{.sy 241}a and the pious merit attained by performing a rajasuya-yajna is at once attained by a self-controlled person who stays for three nights in Mathura.

 

Text 19

 

vimshatir yojananam tu

     mathuram mama mandalam

pade pade 'shvamedhiyam

     punyam natra vicarana

 

     vimshatir yojananam-20 yojanas; tu-indeed; mathuram mama mandalam-My circle of Mathura; pade pade-at every step; ashvamedhiyam-of an asvamedha-yajna; punyam-piety; na-not; atra-here; vicarana-doubt.

 

 

     My Mathura-mandala is 20 yojanas (160 miles) in size. With every step there one attains the piety of perfoming an ashvamedha-yajna. Of this there is no doubt.

 

Text 20

 

snanena sarva-tirthanam

     yat syat sukrita-sancayah

tato 'dhikataram proktam

     mathure sarva-mandale

 

     snanena-by bathing; sarva-tirthanam-of all holy places; yat-what; syat-is; sukrita-sa{.sy 241}cayah-piety; tatah-than that; adhikataram-greater; proktam-said; mathure sarva-mandale-in the circle of Mathura.

 

 

     In Mathura-mandala one attains piety greater than what is attained by bathing in all other holy places.

 

Text 21

 

caturnam api vedanam

     punyam adhyayanac ca yat

tat punyam jayate pumsam

     mathuram vadatam satam

 

     caturnam api vedanam-of the four Vedas; Špunyam-piety; adhyayanat-from study; ca-and; yat-what; tat-that; punyam-piety; jayate-is born; pumsam-of persons; mathuram-Mathura; vadatam-saying; satam-saints.

 

 

     The same piety that is attained by studying the four Vedas is also attained by a saintly devotee who speak the word Mathura.

 

 

Text 22

 

svodbhava-papa-haritvam. yatha adi-varahe

 

anyatra hi kritam papam

     tirtham asadya nashyati

tirthe tu yat kritam papam

     vajra-lepo bhaved dhruvam    

 

     svodbhava-manifest in itself; papa-sins; haritvam-removal; yatha-as; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; anyatra-in any other place; hi-certainly; kritam-performed; papam-sin; tirtham-holy place; asadya-attaining; nashyati-perishes; tirthe-in the holy place; tu-but; yat-what; kritam-done; papam-sin; vajra-of a thunderbolt; lepah-the licking; bhaved-becomes; dhruvam-certainly.    

 

 

Mathura Removes the Sins Performed There

 

     This is described in the Adi-varaha Purana:

 

     Sins performed in some other place become destroyed when they approach a holy place of pilgrimage. However, sins performed at a holy place of pilgrimage become like the licking of lightning bolt.

 

Text 23

 

mathurayam kritam papam

     mathurayam vinashyati

jnanato 'jnanato 'vapi

     yat papam samuparjitam

sukritam dushkritam vapi

     mathurayam pranashyati

 

     mathurayam-in Mathura; kritam-done; papam-sins; mathurayam-in Mathura; vinashyati-perishs; jnanatah-of the wise; ajnanatah-of the ignorant; va-or; api-and; yat-which; papam-sins; samuparjitam-attained; sukritam-pious; dushkritam-impious; va-or; api-and; mathurayam-in Mathura; pranashyati-perishes.

 

 

     Sins performed at Mathura become destroyed at Mathura. Whether one is Šwise, or ignorant, saintly or wicked, his sins become destroyed at Mathura.

 

Text 24

 

yatra krishnena sancirnam

     kriditam ca yatha-sukham

cakrankita-pada tena

     sthane brahmamaye shubhe

 

     yatra-where; krishnena-by Krishna; sa{.sy 241}cirnam-filled; kriditam-enjoyed pastimes; ca-and; yatha-sukham-according to happiness; cakra-with the cakra; ankita-marked; pada-feet; tena-by Him; sthane-place; brahmamaye-spiritual; shubhe-auspicious.

 

 

     In this beautiful spiritual place Lord Krishna, whose feet are marked with a cakra, enjoyed transcendental pastimes to his heart's content.

 

Text 25

 

esha divya puri devi

     nitya-kalam su-gopita

bhakta tvam mama sishya ca

     kathita te vasundhare

 

     esha-this; divya-transcendental; puri-city; devi-O goddess; nitya-kalam-eternally; su-gopita-hidden; bhakta-devotee; tvam-you; mama-My; sishya-disciple; ca-and; kathita-spoken; te-to you; vasundhare-O earth-goddess.

 

 

     O goddess, this transcendental city is eternally hidden with great care. O earth-goddess, because you are My devotee and My disciple, it is now described to you.

 

 

Text 26

 

na maya kathitam devi

     brahmanash ca mahatmanah

rudrasya na maya purvam

     kathitam ca vasundhare

maya su-gopitam hy etad

     guhyad guhyatamam smritam

 

     na-not; maya-by Me; kathitam-described; devi-O goddess; brahmanah-Brahma; ca-and; mahatmanah-great soul; rudrasya-Shiva; na-not; maya-by Me; purvam-previously; kathitam-said; ca-and; vasundhare-O earth; maya-by Me; su-gopitam-hidden; hi-indeed; etad-this; guhyad guhyatamam smritam-greatest secret.

Š

 

     O goddess, I have not described this to the brahmanas and the great souls. I have not described it to Lord Shiva. O earth-goddess, it has been carefully hidden by Me because I consider it the most confidential of all secrets.

 

Text 27

 

anyatra dashabhir varshaih

     prarabdham bhujyate tu yat

kilbisham tan maha-devi

     mathure dashabhir dinaih 

 

     anyatra-in another place; dashabhir varshaih-for 10 years; prarabdham-beginnings; bhujyate-experienced; tu-indeed; yat-what; kilbisham-sin; tat-that; maha-devi-O goddess; mathure-in Mathura; dashabhir dinaih-in 10 days. 

 

 

     O goddess, sins that fester for 10 years in other places are destroyed in Mathura in 10 days.

 

 

Text 28

 

atha sarva-tirthadhikatvam. yatha adi-varahe

 

na vidyate hi patale

     nantarikshe na manushe

samam tu mathuraya hi

     tirthe mama vasundhare

 

     atha-now; sarva-of all; tirtha-holy places; adhikatvam-superiority; yatha-as; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; na-not; vidyate-is; hi-indeed; patale-in hell; na-not; antarikshe-in heaven; na-not; manushe-in the world of men; samam-equal; tu-certainly; mathuraya-to Mathura; hi-certainly; tirthe-holy place; mama-My; vasundhare-O earth.

 

 

Mathura Is the Best of All Sacred Places

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     O earth-goddess, neither in hell, heaven,, nor in the world of humans, is there any sacred place equal to Mathura.

 

Text 29

 

tatra dharani-prashnah

 

naimisham pushkaram caiva

     purim varanasim tatha

Šetan hitva maha-bhaga

     mathuram kim prashamsasi

 

     tatra-there; dharani-of the earth; prashnah-question; naimisham-Naimisharanya; pushkaram-Pushkara; ca-and; eva-indeed; purim-city; varanasim-Varanasi; tatha-that; etan-these; hitva-ignoring; maha-bhaga-O auspicious Lord; mathuram-Mathura; kim-why?; prashamsasi-You glorify.

 

 

The the Earth-goddess Asked:

 

     There are Naimisharanya, Lake Pushkara, and the city of Varanasi. O auspicious Lord, why do You ignore them and glorify Mathura?

 

 

Text 30

 

shri-varahenoktam mathureti su-vikhyatam

     asti kshetram param mama

su-ramya ca prashasta ca

     janma-bhumih priya mama

 

     shri-varahena-by Lord varaha; uktam-said; mathura-Mathura; iti-thus; su-vikhyatam-famous; asti-is; kshetram-place; param-transcendental; mama-My; su-ramya-charming; ca-and; prashasta-glorious; ca-and; janma-bhumih-birthplace; priya-dear; mama-to me.

 

    

     Lord Varaha said:

 

     Mathura is famous as my supreme abode. It is beautiful and glorious. It is the place where I took birth. It is very dear to Me.

 

Text 31

 

sarvesham devi tirthanam

     mathuram paramam mahat

krishnena kriditam yatra

     tac ca shuddham pade pade

 

     sarvesham-of all; devi-o goddess; tirthanam-holy place; mathuram-Mathura; paramam-best; mahat-great; krishnena-by Krishna; kriditam-played; yatra-where; tac-which; ca-and; shuddham-pure; pade pade-at every step.

 

 

     O goddess, Mathura is the greatest of all holy places. Krishna enjoys pastimes there. It purifies one at every step.

 

 

Text 32

 

cakrankitam hi tat sarvam

Š     krishnasyaiva padena tu

bala-kridana-rupani

     kritani saha gopakaih

 

     cakrankitam-marked with the cakra; hi-indeed; tat-that; sarvam-all; krishnasya-of Krishna; eva-indeed; padena-by the foot; tu-indeed; bala-kridana-rupani-in childhood pastimes; kritani-done; saha-with; gopakaih-the gopas.

 

 

     It is completely covered with Krishna footprints. Krishna enjoys childhood pastimes there with the cowherd boys.

 

Text 33

 

yani tirthani tany eva

     sthapitani majarshibhih

etat te kathitam saram

     maya satyena suvrate

 

     yani-which; tirthani-holy place; tani-they; eva-indeed; sthapitani-established; majarshibhih-by great sages; etat-this; te-to you; kathitam-spoken; saram-essence; maya-by Me; satyena-in truth; suvrate-O saintly girl.

 

 

     The great sages have discovered the holy places places of Mathura. O saintly one, I have thus truthfully described the essence of Mathura to you.

 

 

Text 34

 

na tirtham mathuraya hi

     na devah keshavat parah

 

     na-not; tirtham-holy place; mathurayah-than Mathura; hi-indeed; na-not; devah-demigod; keshavat-than Krishna; parah-greater.

 

 

     No holy place is better than Mathura, and no demigod is better than Lord Keshava.

 

Text 35

 

varahe

 

shrinu tattvena me bhumi

     kathyamanam atho 'naghe

mathureti su-vikhyata

     yasmin kshetre priya mama

 

     varahe-in the Varaha Purana; shrinu-listen; tattvena-in truth; me-My; bhumi-O earth; kathyamanam-saying; athah-then; anaghe-O sinless one; Šmathura-Mathura; iti-thus; su-vikhyata-very famous; yasmin-in which; kshetre-place; priya-beloved; mama-My.

 

 

     In the Varaha Purana it is said:

 

     O earth-goddess, please listen and I shall tell you the truth. O sinless one, Mathura is very famous as the place where my beloved Radha stays.

 

 

Text 36

 

su-ramya su-prashasta ca

     janma-bhumir mama priye

bhavishyati vararohe

     dvapare samsthite yuge

 

     su-ramya-beautiful; su-prashasta-glorious; ca-and; janma-bhumir-birthplace; mama-My; priye-O beloved; bhavishyati-will be; vararohe-O beautiful girl; dvapare samsthite yuge-in Dvapara-yuga.

 

 

     O dear one, O beautiful one, delightful and famous Mathura is the place where I will take birth in the Dvapara-yuga.

 

Text 37

 

yayati-nripa-vamshe 'ham

     utpatsyami vasundhare

shatani panca varshanam

     atra sthasyami nishcayah

 

     yayati-nripa-vamshe-in the dynasty of King Yayati; aham-I; utpatsyami-will take birth; vasundhare-O earth; shatani-hundreds; pa{.sy 241}ca-five; varshanam-years; atra-here; sthasyami-I will stay; nishcayah-certainly.

 

 

     O earth-goddess, I will take birth in the dynasty of King Yayati and I will stay here for 500 years.

 

 

Text 38

 

skande mathura-khande narada-vakyam

 

shrinu dharmam maha-prajna

     yat tvam pricchasi dharma-vit

gopyam sapta-purinam tu

     mathura-mandalam smritam

 

     skande mathura-khande-in the Skanda Purana, Mathura-khanda; narada-vakyam-Narada's statement; shrinu-please listen; dharmam-religion; maha-prajna-O intelligent one; yat-what; Štvam-you; pricchasi-ask; dharma-vit-O knower of religion; gopyam-hidden; sapta-purinam-of the seven cities; tu-indeed; mathura-mandalam-Mathura; smritam-is considered.

 

 

     In the Skanda Purana, Mathura-khanda, Narada said:

 

     O wise one, O knower of religion, please listen to the answer to the question you have asked. Mathura-mandala is known to be the most confidential of the seven holy cities.

 

Text 39

 

trimshad-varsha-sahasrani

     trimshad-varsha-shatani ca

yat phalam bharate varshe

     tat phalam mathuram smaran

 

     trimshad-varsha-sahasrani-thirty thousand years; trimshad-varsha-shatani-three thousand years; ca-and; yat phalam-the result; bharate varshe-on earth; tat phalam-that result; mathuram-Mathura; smaran-remembering.

 

 

     The pious result attained by three thousand years or thirty thousand years of endeavor on earth is attained by simply once remembering Mathura.

 

 

Text 40

 

tatha hi adi-varahe

 

maha-maghyam prayage ca

     yat phalam labhate narah

tat phalam labhate devi

     mathurayam dine dine

 

     tatha hi-furthermore; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; maha-maghyam-on maha-magha; prayage-at Prayaga; ca-and; yat phalam-the result; labhate-attains; narah-a person; tat phalam-that result; labhate-attains; devi-O goddess; mathurayam-in Mathura; dine dine-any day.

 

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     The pious result one attains on the Maha-magha sacred day at Prayaga is attained on any day in Mathura.

 

Text 41

 

karttikyam caiva yat punyam

     pushkare tu vasundhare

tat phalam labhate martyo

Š     mathurayam dine dine

 

     karttikyam-during Karttika; ca-and; eva-certainly; yat punyam-the piety; pushkare-at Pushkara; tu-indeed; vasundhare-O earth; tat phalam-that result; labhate-attains; martyah-a human; mathurayam-at Mathura; dine dine-any day.

 

 

     O earth-goddess, the pious result one attains during the month of Karttika at Pushkara Lake is attained on any day in Mathura.

 

 

Text 42

 

varanasyam tu yat punyam

     rahu-graste divakare

tat phalam labhate devi

     mathurayam jitendriyah

 

     varanasyam-at varanasi; tu-indeed; yat punyam-the piety; rahu-graste divakare-during a solar eclipse; tat phalam-that result; labhate-attains; devi-O goddess; mathurayam-at Mathura; jitendriyah-a person who controls his senses.

 

 

     O goddess, the pious reult one attains on a solar eclipse in Varanasi is attained in Mathura by a person who controls his senses.

 

Text 43

 

purne varshe sahasre tu

     varanasyam tu yat phalam

tat phalam labhate devi

     mathurayam kshanena hi

 

     purne varshe sahasre-after a thousand years; tu-indeed; varanasyam-at Varanasi; tu-indeed; yat phalam-that result; tat phalam-that result; labhate-attains; devi-O goddess; mathurayam-at Mathura; kshanena-in a moment; hi-indeed.

 

 

     O goddess, the pious result one attains at Varanasi after a thousand years in attained at Mathura in a single moment.

 

 

Text 44

 

padme patala-khande

 

purne varsha-sahasre tu

     tirtha-rajeshu yat phalam

tat phalam labhate devi

     mathurayam dine dine

 

     padme patala-khande-in the Padma Purana, Patala-khand; purne varsha-sahasre-after a thousand years; tu-indeed;{.fn Š2} tirtha-rajeshu-at the kings of holy places; yat phalam tat phalam-the same result; labhate-attains; devi-O goddess; mathurayam-in Mathura; dine dine-any day.

 

 

     In the Padma Purana, Patala-khanda, it is said:

 

     O goddess, the same pious result one attains at Prayaga, the king of holy places, by staying there for a thousand years is attained every day at Mathura.

 

Text 45

 

godavari-dvadashako naro yah

     kshetre kurunam kshiti-dayako yah

shan-masakan sadhayate gayayam

     samam bhaven no dinam ekam mathure

 

     godavari-by the Godavari; dvadashakah-twelve; naro yah-a person who; kshetre kurunam-at Kurukshetra; kshiti-dayakah-giving land; yah-who; shan-masakan-for six months; sadhayate-staying; gayayam-at gaya; samam-equal; bhavet-not; nah-not; dinam-day; ekam-one; mathure-in Mathura.

 

 

     A person who lives for twelve months on the shore of the Godavari, who gives a gift of land at Kurukshetra, or who lives for six months at Gaya, is not equal to a person who lives for a single day at Mathura.

 

 

Text 46

 

na dvaraka kashi kanci na maya

     gadabhrito yasya samam na tirtham

santarpita yad yamuna-jalena

     vanchanti no pitarah pinda-danam

 

     na-not; dvaraka-Dvaraka; kashi-Varanasi; kanci-Kanci; na-not; maya-Maya; gadabhritah-of Lord Krishna; yasya-of whom; samam-equal; na-not; tirtham-holy place; santarpita-satisfied; yad-which; yamuna-of the yamuna; jalena-with water; vanchanti-desire; nah-not; pitarah-the pitas; pinda-danam-pinda.

 

 

     Neither Dvaraka, Kashi, Kanci, nor Maya are equal to Lord Krishna's place of Mathura. Pleased by the offering of Yamuna water there, the pitas do not desire offerings of pinda.

 

Text 47

 

ata evottara-khande

 

mathurayam prakurvanti

Š     puri-sadharani-drisham

ye naras te 'pi vijneyah

     papa-rashibhir anvitah

 

     atah eva-therefore; uttara-khande-in the Uttara-khanda; mathurayam-in Mathura; prakurvanti-do; puri-sadharani-an ordinary city;drisham-seeing; ye-which; narah-people; te api-they; vijneyah-known; papa-rashibhir-with sins; anvitah-filled.

 

 

     In the Uttara-khanda it is said:

 

     They who think that Mathura is an ordinary city are known to be filled with great sins.

 

 

Text 48

 

shri-krishnakhyam param brahma

     yatra kridati sarvada

tad-anyakhila-tirthebhyo

     'dhikam yat tat kim ucyate

 

     shri-krishnakhyam-named Lord Krishna; param brahma-the Supreme Personality of Godhead; yatra-where; kridati-enjoys pastimes; sarvada-eternally; tad-anyakhila-tirthebhyah-than all other holy places; adhikam-greater; yat tat-that; kim ucyate-what more need be said?

 

 

     The the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, enjoys pastimes there eternally. For this reason it is better than all other holy places. What more need be said?

 

Text 49

 

nirvana-khande ca

 

tam purim prapya mathuram

     madiyam sura-durlabham

khano bhutvandhako vapi

     pranan eva parityajet

 

     nirvana-khande-in the Nirvaana-khanda; ca-also; tam purim-that city; prapya-attaining; mathuram-Mathura; madiyam-My; sura-durlabham-difficult for the demigods to attain; kha{.sy 241}ah-a cripple; bhutva-becoming; andhakah-a blind man; va-or; api-even; pranan-life; eva-indeed; parityajet-leaving.

 

 

     In the Nirvana-khanda it is said:

 

     A blind man or a cripple who dies in my city of Mathura, which even the demigods cannot attain, will attain My eternal Šabode.

 

 

Text 50

 

patala-khande ca

 

na drishta mathura yena

     didriksha yasya jayate

yatra tatra mritasyapi

     mathure janma jayate

 

     patala-khande-in the Patala-khanda; ca-and; na-not; drishta-seen; mathura-Mathura; yena-by whom; didriksha-desiring to see; yasya-of whom; jayate-is born; yatra-where; tatra-there; mritasya-dead; api-even; mathure-in Mathura; janma-birth; jayate-is born.

 

 

     In the Patala-khanda Purana it is also said:

 

     He who deos not see Mathura, although he yearns to see it, will take birth after his death in Mathura.

 

Text 51

 

asankhya-tirthashrayatvam. yatha adi-varahe

 

shashti-koti-sahasrani

     shashti-koti-shatani ca

tirtha-sankhya tu vasudhe

     mathurayam mayodita

 

     asankhya-numberless; tirtha-of holy places; ashrayatvam-the condition of being the shelter; yatha-as; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; shashti-koti-sahasrani shashti-koti-shatani ca-60 billion; tirtha-sankhya-holy place; tu-indeed; vasudhe-O earth; mathurayam-in Mathura; maya-by Me; udita-manifest.

 

 

Mathura Is the Shelter of Numberless Holy Places

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     O earth-goddess, 60 billion sacred places reside in My Mathura. 

 

 

Text 52

 

skande mathura-khande

 

bhume rajamsi ganana

     kalenapi bhaven nripa

mathure yani tirthani

     tesham sankhya na vartate

Š

     skande mathura-khande-in the Skanda Purana, Mathura-khanda; bhume-O earth; rajamsi-dust; ganana-counting; kalena-in time; api-even; bhavet-may be; nripa-O king; mathure-in Mathura; yani-which; tirthani-holy places; tesham-of them; sankhya-counting; na-not; vartate-is.

 

 

     In the Skanda Purana, Mathura-khanda, it is said:

 

     O king, in the course of time it may be possible to count the grains of dust on the earth, but it will not be possible to count the number of holy places in Mathura. 

 

Text 53

 

atha nivasopadeshah. padme patala-khande

 

kuru bhoh kuru bho vasam

     mathurayah purim prati

yatra gopyash ca govindas

     trailokyasya prakashakah

 

     atha-now; nivasa-residence; upadeshah-instruction; padme patala-khande-in the padma Purana, Patala-khanda; kuru-do; bhoh-Oh; kuru-do; bhah-Oh; vasam-residence; mathurayah purim prati-in Mathura; yatra-where; gopyah-the gopis; ca-and; govindahKrishna; trailokyasya-of the three worlds; prakashakah-creator.

 

 

Instruction to Reside in Mathura 

 

     In the Padma Purana, Patala-kanda, it is said; 

 

     Reside in Mathura! Reside in Mathura, where the gopis, and Lord Govinda, who created the three worlds, live.

 

 

Text 54

 

re re samsara-magnadya

     siksham ekam tu me shrinu

yadicchasi sukham sandram

     vasam kuru madhoh pure

 

     re-Oh; re-Oh; samsara-in birth and death;magna-plunged; adya-today; siksham-instruction; ekam-one; tu-indeed; me-from Me; shrinu-please hear; yadi-if; icchasi-you desire; sukham-happiness; sandram-intense; vasam-residence; kuru-do; madhoh pure-in Mathura.

 

 

Š     O people plunged in the ocean of birth and death, please hear this one teaching: if you desire intense bliss, then please reside in Mathura. 

 

Text 55

 

yadiccheh para-samsaram

     vahitram mathuram kuru

nauko sa prerakah krishno

     bhoh shive para-karakah

 

     yadi-if; iccheh-you desire; para-the other shore; samsaram-birth and death; vahitram-boat; mathuram-Mathura; kuru-make; naukah-a boat; sah-He; prerakah-captain; krishnah-Krishna; bhoh-Oh; shive-O Gauri; para-karakah-taking to the other shore.

 

 

     O Gauri, if you desire to cross the ocean of repeated birth and death, then reside in Mathura. Mathura is a strong boat, and Krishna, the captain of this strong boat, will lead you to the other shore.

 

 

Text 56

 

aho loko mahan andho

     netra-yukto na pashyati

mathure vidyamane 'pi

     samsritim bhajate sada

 

     ahah-Oh; lokah-world; mahan-great; andhah-blind; netra-yuktah-with eyes; na-do not; pashyati-see; mathure-in Mathura; vidyamane-being; api-even; samsritim-to birth and death; bhajate-attached; sada-always.

 

 

     The people of this world, although they have eyes, are blind and cannot see. Although Mathura is manifest in this world, they remain attached to this world of repeated birth and death.

 

Text 57

 

manushim yonim atulam

     labdhva bhagyasya yogatah

vrithaivayur gatam tesham

     na drishtva mathuram purim

 

     manushim-human; yonim-birth; atulam-rare; labdhva-having attained; bhagyasya yogatah-possessing; vritha-useless; eva-indeed; ayur-life; gatam-gone; tesham-of them; na-not; drishtva-having seen; mathuram purim-Mathura.

 

 

     If, after attaining this rare and valuable human form of life, one does not see Mathura, then he wastes his life.

Š

 

Text 58

 

aho mateh sudaurbalyam

     aho bhagyasya daurvidham

aho mohasya mahima

     mathura naiva sevyate

 

     ahah-Oh; mateh-of intelligence; sudaurbalyam-great weakness; ahah-Oh; bhagyasya-of good-fortune; daurvidham-collapse; ahah-Oh; mohasya-of illusion; mahima-glory; mathura-Mathura; na-not; eva-indeed; sevyate-is served.

 

 

     O what foolishness! What misfortune! What illusion when Mathura is not served.

 

Text 59

 

sapadam sampadam jnatva

     sapayam kayam uccakaih

capalam cancalam caiva

     drishtva mat-puram ashrayet

 

     sa-with; apadam-calamity; sampadam-prosperity; jnatva-knowing; sa-apayam-with death; kayam-the body; uccakaih-very; capalam-fickle; cancalam-the goddess of fortune; ca-and; eva-indeed; drishtva-having seen; mat-puram-My city; ashrayet-should take shelter.

 

 

     Knowing that prosperity contains calamity within it, and knowing that this body contains death within it, and seeing that the goddess of fortune is fickle, one should take shelter of My city of Mathura.

 

 

Texts 60-62

 

 

skande mathura-khande

 

tatraiva bhavatam bandhuh

     pandavanam suhrit sakha

satvatanam priyah sakshad

     yadavanam kuleshvarah

 

krishnah kamala-patrakshah

     so 'vatirno yudhishthira

ramena saha devakyam

     vasudeva-grihottame

 

tasya karmany anekani

     parigitani suribhih

jatani mathure deshe

Š     tam purim ko na sevate

 

     skande mathura-khande-in the Skanda Purana, Mathura-khanda; tatra-there; eva-indeed; bhavatam-of you; bandhuh-friend; pandavanam-of the Pandavas; suhrit sakha-friend; satvatanam-of the Satvatas; priyah-dear; sakshad-directly; yadavanam-of the Yadavas; kuleshvarah-leader of the family; krishnah-Krishna; kamala-patrakshah-lotus-eyed; sah-He; avatirnah-descended; yudhishthira-O Yudhisthira; ramena-with Balarama; saha-with; devakyam-in the womb of Devaki; vasudeva-griha-uttame-in Vasudeva's house; tasya-of Him; karmani-deeds; anekani-many; parigitani-glorified; suribhih-by the devotees; jatani-born; mathure deshe-in Mathura; tam purim-this city; kah-who?; na-not; sevate-serves.

 

 

     In the Skanda Purana, Mathura-khanda, it is said:

 

     O Yudhishthira, who will not serve this city of Mathura, where lotus-eyed Krishna, who appeared with Balarama in the womb of Devaki in the palace of Vasudeva, and whose activities are glorified by the demigods, and who is the friend of all you Pandavas, and who is dear to all the Satvatas, and who is the king of all the Yadus, decsended?

 

 

Text 63

 

ata evadi-varahe

 

mathuram ca parityajya

     yo 'nyatra kurute ratim

mudho bhramati samsare

     mohito mama mayaya

 

     atah eva-therefore; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; mathuram-Mathura; ca-and; parityajya-abandoning; yah-who; anyatra-in another place; kurute-does; ratim-attraction; mudhah-bewildered; bhramati-wanders; samsare-in birth and death; mohitah-bewildered; mama-My; mayaya-by the maya.

 

 

     In the Adi-varaha Purana is is said:

 

     One who leaves Mathura and is happy in to stay in some other place is a fool who, bewildered by My maya, wanders in this world of birth and death.

 

Text 64

 

skande mathura-khande

 

Šmathuram ca parityajya

     yo 'nyatra kurute spriham

durbuddhes tasya kim jnanam

     ajnanena vimohitah

 

     skande-in the Skanda Purana; mathura-khande-Mathura-khanda; mathuram-Mathura; ca-and; parityajya-leaving; yah-who; anyatra-some other place; kurute-does; spriham-desire; durbuddheh-fool; tasya-of him; kim-what?; jnanam-knowledge; aj{.sy 241}anena-by ignorance; vimohitah-bewildered.

 

 

     In the Skanda Purana, Mathura-khanda, it is said:

 

     He who, although having attained Mathura, desires to go somewhere else, is bewildered. What knowledge does he have? He is bewildered by ignorance.

 

 

Text 65

 

athagati-gatitvam. adi-varahe

 

matra pitra parityakta

     ye tyakta nija-bandhubhih

yesham kvapi gatir nasti

     tesham madhu-puri gatih

 

     atha-now; agati-of they who have no shelter; gatitvam-the state of being the shelter; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; matra-by mother; pitra-and father; parityaktah-abandoned; ye-who; tyakta-abandoned; nija-bandhubhih-by their own relatives; yesham-of whom; kvapi-somewhere; gatir-shelter; na-not; asti-is; tesham-of them; madhu-puri-Mathura; gatih-is the shelter.

 

 

Mathura Is the Shelter of the Shelterless

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     For they who are abandoned by mother, father, friends and relatives, and who have no shelter, Mathura is a shelter.

 

 

Text 66

 

papa-rashibhir akranta

     ye daridrya-parajitah

yesham kvapi gatir nasti

     tesham madhu-puri gatih

 

     papa-of sins; rashibhir-by hosts; Šakrantah-overpowered; ye-who; daridrya-by poverty; parajitah-defeated; yesham-of whom; kvapi-somewhere; gatir-shelter; na-not; asti-is; tesham-of them; madhu-puri-Mathura; gatih-is the shelter.

 

 

     For they who are overpowered by a host of sins, and who are defeated by poverty and who have no shelter, Mathura is a shelter.

 

 

 

Text 67

 

ye ca yoga-paribhrashta

     ye tapo-dana-varjitah

yesham kvapi gatir nasti

     tesham madhu-puri gatih

 

     ye-who; ca-and; yoga-paribhrashta-fallen from yoga; ye-who; tapah-austerity; dana-and charity; varjitah-without; yesham-of whom; kvapi-somewhere; gatir-shelter; na-not; asti-is; tesham-of them; madhu-puri-Mathura; gatih-is the shelter.

 

     For they who have fallen from the path of yoga, who have neither austerity nor charity, and who have no shelter, Mathura is a shelter. 

 

Text 68

 

shruti-smriti-vihina ye

     shaucacara-vivarjitah

yesham kvapi gatir nasti

     tesham madhu-puri gatih

 

     shruti-smriti-vihina ye-who; shauca-acara-vivarjitah-without cleanliness; yesham-of whom; kvapi-somewhere; gatir-shelter; na-not; asti-is; tesham-of them; madhu-puri-Mathura; gatih-is the shelter.

 

     For they who have no knowledge of shruti or smriti, who have no purity, and have no shelter, Mathura is a shelter.  

 

 

Text 69

 

sarat sarataram sthanam

     guhyanam guhyam uttamam

gatim anveshamananam

     mathure parama gatih

 

     sarat-than the best; sarataram-better; sthanam-place; guhyanam-of secrets; guhyam-secret; uttamam-ultimate; gatim-destination; Šanvesamananam-of they who seek; mathure-in Mathura; parama-supreme; gatih-shelter.

 

 

     The ultimate, the supereme secret of all secrets, the goal for they who seek it, Mathura is the supreme shelter.

 

Text 70

 

pade pade samakranta

     ye vipadbhir ahar-nisham

yesham kvapi gatir nasti

     tesham madhu-puri gatih

 

     pade pade-at every step; samakrantah-defeated; ye-who; vipadbhir-by calamities; ahar-nisham-day and night; yesham-of whom; kvapi-somewhere; gatir-shelter; na-not; asti-is; tesham-of them; madhu-puri-Mathura; gatih-is the shelter.

 

     For they who, at every step, day and night, are defeated by a host of calamities, and who have no shelter, Mathura is a shelter.

 

 

Text 71

 

atha nitya-hari-sannidhanatvam.

 

adi-varahe mathurayah param kshetram

     trailokye napi vartate

yasmad vasamy aham devi

     mathurayam tu sarvada

 

     atha-now; nitya-eternally; hari-of Lord Krishna; sannidhanatvam-nearness; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; mathurayah-of Mathura; param-supreme; kshetram-place; trailokye-in the three worlds; na-not; api-even; vartate-is; yasmad-because; vasami-reside; aham-I; devi-O goddess; mathurayam-in Mathura; tu-indeed; sarvada-eternally.

 

 

Lord Hari Stays Eternally In Mathura

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     O goddess, because no place in the three worlds is superior to Mathura, I eternally stay in Mathura.

 

Text 72

 

aho 'ti-dhanya mathura

     yatra sannihito harih

sarvesham yatra papanam

     pravesho na hi vidyate

Š

     ahah-Oh; ati-dhanya-supremely opulent; mathura-Mathura; yatra-where; sannihitah-stays; harih-Krishna; sarvesham-of all; yatra-where; papanam-sins; praveshah-entance; na-not; hi-indeed; vidyate-is.

 

 

     Mathura, where Lord Hari stayed, and where no sin can enter, is supremely opulent 

 

 

Text 73

 

padme patala-khande

 

aho madhu-puri dhanya

     yatra tishthati kamsaha

tatra deva-munih sarvo

     vasam icchati sarvada

 

     padme patala-khande-in the Padma Purana, Patala-khanda; ahah-Oh; madhu-puri-Mathura; dhanya-opulent; yatra-where; tishthati-stays; kamsaha-Krishna; tatra-there; deva-demigods; munih-sages; sarvah-all; vasam-residence; icchati-desire; sarvada-eternally.

 

 

     In the Padma Purana, Patala-khanda, it is said:

 

     In opulent Mathura, where Lord Krishna stays, all the demigods and sages aspire to live eternally.

 

Text 74

 

shri-bhagavate prathama-skande

 

aho alam shlaghyatamam yadoh kulam

     aho alam shlaghyatamam madhor vanam

yad esha pumsam rishabhah priyah shriyah

     sva-janmana cankramanena cancati

 

     shri-bhagavate prathama-skande-in Shrimad-Bhagavatam, Canto One; ahah-oh; alam-greatly; shlaghyatamam-glorified; yadoh-of King Yadu; kulam-the dynasty; ahah-oh; alam-greatly; shlaghyatamam-glorified; madhor vanam-Mathura; yad-which; eshah-He; pumsam-of living beings; rishabhah-the supreme leader; priyah-the husband; shriyah-of the goddess of fortune; sva-janmana-by His birth; cankramanena ca{.sy 241}cati-wandered.

 

 

     In Shrimad-Bhagavatam 1.10.26 it is said:

 

     Oh, how supremely glorified is the dynasty of King Yadu, and how virtuous is the land of Mathura, where the supreme leader all Šliving beings, the husband of the goddess of fortune, has taken His birth and wandered in His childhood.*

 

 

Text 75

 

caturtha-skande

 

tat tata gaccha bhadram te

     yamunayas tatam shucim

punyam madhuvanam yatra

     sannidhyam nityada hareh

 

     caturtha-skande-in the Fourth Canto; tat-that; tata-my dear son; gaccha-go; bhadramgood fortune; te-for you; yamunayah-of the Yamuna; tatam-bank; shucim-being purified; punyam-the holy; madhuvanam-of the name Madhuvana; yatra-where; sannidhyambeing nearer; nityada-always; hareh-of the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     In Shrimad-Bhagavatam 4.8.42 it is said:

 

     My dear boy, I therefore wish all good fortune to you. You should go to the bank of the Yamuna, where there is a virtuous forest named Madhuvana, and there be purified. Just by going there one draws nearer to the Supreme Personality of Godhead, who always lives there.*

 

Text 76

 

shri-dashame

 

rajadhani tatah sabhut

     sarva-yadava-bhu-bhujam

mathura bhagavan yatra

     nityam sannihito harih

 

     shri-dashame-in the Tenth Canto; rajadhani-the capitol; tatah-from that time; sa-the country and the city known as Mathura; abhut-became; sarva-yadava-bhu-bhujam-of all the kings who appeared in the Yadu dynasty; mathura-the place known as Mathura; bhagavan-the Supreme Personality of Godhead; yatra-wherein; nityam-eternally; sannihitah-intimately connected, living eternally; harih-the Lord, the Supreme Personality of Godhead.

 

 

     In Shrimad-Bhagavatam 10.1.28 it is said:

 

     Since that time, the city of Mathura had been the capitol of all the kings of the Yadu dynasty. The city and district of Mathura are very intimately connected with Krishna, for Lord Krishna lives there eternally.*

Š

 

Text 77

 

shri-vishnu-purane prathame 'mshe

 

hatva ca lavanam raksho-

     madhu-putram maha-balam

shatrughno mathuram nama

     purim tatra cakara vai

 

     shri-vishnu-purane-in Vishnu Purana; prathame amshe-First Canto; hatva-having killed; ca-and; lavanam-Lavana; raksho- madhu-putram-the son of the demon Madhu; maha-balam-powerful; shatrughnah-Shatrughna; mathuram-Mathura; nama-named; purim-city; tatra-there; cakara-did; vai-indeed.

 

 

     In the Vishnu Purana, First Canto, it is said:

 

     This city is named Mathura because Shatrughna here killed powerful Lavanasura, the son of the rakshasa Madhu.

 

Text 78

 

yatra vai deva-devasya

     sannidhyam hari-medhasah

sarva-papa-hare tasmims

     tapas tirthe cakara sah

 

     yatra-where; vai-indeed; deva-devasya-the master of the demigods; sannidhyam-nearness; hari-medhasah-they who have fixed their hearts on Lord Hari; sarva-papa-all sins;hare-removing; tasmin-there; tapah-austerities; tirthe-at the holy place; cakara-did; sah-he.

 

 

     He (Dhruva Maharaja) performed austerities at this holy place, where all sins are destroyed, and where the the Supreme Personality of Godhead, on whom the devotees fix their hearts, always stays.

 

 

Text 79

 

vayu-purane catvarimshad yojananam

     tatas tu mathura smrita

yatra devo harih sakshat

     svayam tishthati sarvada

 

     vayu-purane-in the Vayu Purana; catvarimshad-40; yojananam-yojanas; tatah-then; tu-indeed; mathura-Mathura; smritah-remembered; yatra-where; devah-Lord; harih-Krishna; sakshat-directly; svayam-personally; tishthati-stays; sarvada-eternally.

Š

 

     In the Vayu Purana it is said:

 

     In Mathura, which is 40 yojanas (320 miles) in measurement, Lord Hari stays eternally.

 

Text 80

 

atha shri-bhagavat-kripa-labhyatvam. adi-varahe

 

na tat-punyair na taj-jnanair

     na tapobhir na taj-japaih

na labhyam vividhair yajnair

     labhyam mad-anubhavatah

 

     atha-now; shri-bhagavat-of the Lord; kripa-of the mercy; labhyatvam-attainment; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; na-not; tat-punyair-with piety; na-not; taj-jnanair-by knowledge; na-not; tapobhir-by austerities; na-not; taj-japaih-by japa; na-not; labhyam-attainable; vividhair-by various; yajnair-sacrifices; labhyam-attainable; mad-anubhavatah-by My mercy.

 

 

In Mathura One May Attain the Mercy of the the Supreme Personality of Godhead

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     Not by great expertise, not by transcendental knowledge, not by austerities, not by chanting mantras and not by performing many yajnas, but only by my mercy is Mathura attained.

 

 

Text 81

 

shri-vishnoh kripaya nunam

     tatra vaso bhavishyati

vina vishnoh prasadena

     kshanam ekam na tishthati

 

     shri-vishnoh-of Lord Vishnu; kripaya-by the mercy; nunam-indeed; tatra-there; vasah-residence; bhavishyati-will be; vina-without; vishnoh-of Vishnu; prasadena-by the mercy; kshanam-moment; ekam-one; na-not; tishthati-stays.

 

 

     By the mercy of Shri Vishnu one attains residence in Mathura. Without Vishnu's mercy one cannot stay for even q moment in Mathura.

 

Text 82

 

padme uttara-khande

 

Šharau yesham sthira bhaktir

     bhuyasi yeshu tat-kripa

tesham eva hi dhanyanam

     mathurayam bhaved ratih

 

     padme-in the Padma Purana; uttara-khande-Uttara-khanda; harau-to Lord Hari; yesham-of whom; sthira-steady; bhaktir-devotion; bhuyasi-great; yeshu-in whom; tat-kripa-His mercy; tesham-of them; eva-indeed; hi-indeed; dhanyanam-fortunate; mathurayam-in Mathura; bhaved-is; ratih-pleasure.

 

 

     In the Padma Purana, Uttara-khanda, it is said:

 

     The fortunate souls who have firm devotion for Lord Hari, and who have attained His great mercy, take pleasure in Mathura. 

 

 

Text 83

 

atha bhagavad-dhyanadi-labhyatvam. adi-varahe

 

yada vishuddhas tapa-adina janah

     shubhashraya dhyana-dhana nirantaram

tadaiva pashyanti mamottamam purim

     na canyatha kalpa-shatair dvijottama

 

     atha-now; bhagavad-on the Lord; dhyana-meditation; adi-beginning with; labhyatvam-attainable; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; yada-when; vishuddhah-pure; tapah-austerity; adina-beginning with; janah-people; shubha-pure;  shrayah-hearts; dhyana-dhana-wealthy with meditation; nirantaram-always; tada-then; eva-indeed; pashyanti-see; mama-My; uttamam-supreme; purim-city; na-not; ca-and; anyatha-otherwise; kalpa-shatair-with hundreds of kalpas; dvijottama-O best of the dvijas.

 

 

Mathura Can Be Attained By One Who Meditates on the Supreme Personality of Godhead

 

     In the Adi-varaha Purana it is saidL:

 

     O best of the brahmanas, living entities who are purified by austerity and other spiritual practices, who hearts are filled with auspicious things, and who are fixed in constant meditation on Me, are able to see my supreme city of Mathura. Others cannot see it in millions of kalpas.

 

Text 84

 

moksha-pradatvam. adi-varahe

 

Šya gatir yoga-yuktasya

     brahmajnasya manishinah

sa gatis tyajatah pranan

     mathurayam narasya ca

 

     moksha-liberation; pradatvam-granting; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; ya-which; gatir-destination; yoga-yuktasya-of one engaged in yoga; brahmajnasya-who knows brahman; manishinah-wise; sa-that; gatih-destination; tyajatah-giving up; pranan-life; mathurayam-in Mathura; narasya-of a person; ca-and.

 

 

Mathura Grants Liberation

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     The spiritual desintation attained by one who practices yoga, one who knows Brahman, or one who is a thoughtful philosospher, is also attained by a person who passes from this life in Mathura.

 

 

Text 85

 

tirthe caiva grihe vapi

     catvare pathi caiva hi

yatra tatra mrita devi

     muktim yanti na canyatha

 

     tirthe-at this holy place; ca-and; eva-indeed; grihe-at home; va-or; api-and; catvare-in a courtyard; pathi-on the road; ca-and; eva-indeed; hi-indeed; yatra-where; tatra-there; mritah-after death; devi-O goddess; muktim-liberation; yanti-attain; na-not; ca-and; anyatha-otherwise.

 

 

     O goddess, they who die in this holy place in a home here, in a courtyard, or on the road, attain liberation without any doubt.

 

Text 86

 

kashy-adi-puryo yadi santi loke

     tasam tu madhye mathuraiva dhanya

ya janma-maunji-vrata-mrityu-dahair

     nrinam caturdha vidadhati moksham

 

     kashy-adi-puryah-beginning with Varanasi; yadi-if; santi-are; loke-in the world; tasam-of them; tu-indeed; madhye-in the midst; mathura-Mathura; eva-indeed; dhanya-opulent; ya-which; janma-birth; mau{.sy 241}ji-vrata-brahminical initiation; mrityu-of death; dahair-by the fires; nrinam-of people; caturdha-in Šfour; vidadhati-grants; moksham-liberation.

 

 

     If Varanasi and other holy cities were assemnbled together on this earth Mathura would be the greatest and most opulent amongst them. With the fires of birth, death, or brahmnical initiation within its boundaries, Mathura grants the four kinds of liberation.

 

 

Text 87

 

na yogair ya gatir labhya

     manvantara-shatair api

anyatra helaya satra

     labhayte mat-prasadatah

 

     na-not; yogair-by yoga; ya-which; gatir-destination; labhya-is attained; manvantara-shatair-in hundreds of Manvantaras; api-even; anyatra-in another place; helaya-easily; sa-that; atra-here; labhayte-is attained; mat-prasadatah-by My mercy.

 

 

     The spiritual destination that in another place cannot be attained byt practicieng yoga for thousands of manvantaras is attainable by My mercy very easily in this place.

 

Text 88

 

na papebhyo bhayam yatra

     na bhayam yatra vai yamat

na garbha-vasa-bhir yatra

     tat kshetram ko na samshrayet

 

     na-not; papebhyah-of sins; bhayam-fear; yatra-where; na-not; bhayam-fear; yatra-where; vai-indeed; yamat-of yama; na-not; garbha-vasa-of residence in a mother's womb; bhir-fear; yatra-where; tat kshetram-that place; kah-who?; na-not; samshrayet-will take shelter.

 

 

     Who will not take shelter of this holy place where there is no fear of sin, no fear of Yamaraja, and no fear of residing again in a mother's womb.

 

 

Text 89

 

vina sankhyena yogena

     vina svatma-vicintanam

vina vrata-tapo-danaih

     shreyo vai praninam iha

 

     vina-without; sankhyena-sankhya; yogena-yoga; vina-without; svatma-vicintanam-meditation on the Self; vina-without; vrata-vows; Štapah-austerities; danaih-and charity; shreyah-benediction; vai-indeed; praninam-of the,living entities; iha-here.

 

 

     Withyout sankhya, without yoga, without meditation on the Self, and without vows, austerities or charity, the living entities here attain the greatest benediction.

 

Text 90

 

krimi-kita-patangadya

     mathurayam mrita hi ye

kulat patanti ye vrikshas

     te 'pi yanti param gatim

 

     krimi-worms; kita-insects; patanga-birds; adya-beginning with; mathurayam-in Mathura; mrita hi-indeed; ye-who; kulat-from the riverbanks; patanti-fall; ye-who; vrikshahtrees; te-they; api-even; yanti-attain; param gatim-the supreme destination.

 

 

     The worms, insects, birds, and other creatures who die here and the trees that fall down from the riverbanks here, all attain the supreme destination.

 

 

Text 91

 

varahe

 

vimsha-yojana-vistaro

     mathurayash ca mandalam

yatra pranan vimuncanti

     siddha yanti param gatim

 

     varahe-in the varaha Purana; vimsha-yojana-vistarah-20 yojanas in size; mathurayah-of Mathura; ca-and; mandalam-circle; yatra-where; pranan-life; vimuncanti-abandon; siddhah-perfect; yanti-attain; param gatim-the supreme destination.

 

 

     In the Varaha Purana it is said:

 

     They who die in the twenty-yojana (160 miles) area of Mathura become perfect and attain the supreme destination.

 

Text 92

 

padme patala-khande

 

candala-jada-mukanam

     jiva-himsa-ratasya ca

mathura-pinda-danena

     punar janma na vidyate

Š

     padme-in the Padma Purana; patala-khande-Patala-khanda; candala-outcaste; jada-fool; mukanam-deaf-mute; jiva-himsa-ratasya-sadist; ca-and; mathura-in Mathura; pinda-danena-by offering pinda; punar-again; janma-birth; na-not; vidyate-is.

 

 

     In the Padma Purana, Patala-khanda, it is said:

 

     There is no next birth for an outcaste, a fool, a deaf-mute, or a sadist, that offers pinda in Mathura.

 

 

Text 93

 

pranalyam ishta-khacite

     shmashane vyomni mancake

atöale va mrito devi

     mathure muktim apnuyuh

 

     pranalyam-in a ditch; ishöa-khacite-ina brick-house; shmashane-at a crematorium; vyomni-in the sky; mancake-on a throne; aööale-in a palace; va-or; mritah-dying; devi-O goddess; mathure-in Mathura; muktim-liberation; apnuyuh-attain.

 

 

     Dying in Mathura, whether in a ditch, in a brick-house, at a crematorium, in the sky, on a throne, or in a palace, one attains liberation.

 

Text 94-95

 

vamana-purane

 

mathura-tirtham atulam

     vishrutam loka-sat-kritam

yatra krishnas tu gopalaih

     samam kriditavan jale

 

tatra gatva naro brahman

     mucyate sarva-patakaih

tri-ratram ushitas tatra

     niraharo jitendriyah

viharantam jale krishnam

     dhyayan mukto bhaven narah

 

     vamana-purane-in the Vamana Purana; mathura-tirtham-Mathura; atulam-peerless; vishrutam-famous; loka-sat-kritam-honored in the world; yatra-where; krishnah-Krishna; tu-indeed; gopalaih-the gopas; samam-with; kriditavan-played; jale-in the water; tatra-there; gatva-having gone; narah-a person; brahman-O brahmana; mucyate-is freed; sarva-patakaih-from all sins; tri-ratram-for three nights; ushitah-residing; tatra-there; niraharah-fasting; Šjitendriyah-controlling the senses; viharantam-playing; jale-in the water; krishnam-on Lord Krishna; dhyayan-meditating; muktah-liberated; bhavet-becomes; narah-a person.

 

 

In the Vamana Purana it is said:

 

     A person who goes to peerless, famous, honored-in-all-the-worlds Mathura-tirtha, where Krishna played in the water with the gopas, becomes free from all sins, O brahmana. A person who, fasting, controlling his senses, and meditating on Krishna playing in the water, stays there for three nights, becomes liberated.        

 

 

Text 96

 

saura-purane

 

astiha mathura nama

     trishu lokeshu vishruta

krishna-pada-rajo-mishra-

     balukaputa-vithika

sparshanena naras tasya

     mucyate sarva-bandhanat

 

     saura-purane-in the Saura Purana; asti-is; iha-here; mathura-Mathura; nama-named; trishu lokeshu-in the three worlds; vishruta-famous; krishna-of Krishna; pada-of the feet; rajah-with the dust; mishra-mixed; balukaputa-vithika-purified pathways; sparshanena-by the touch; narah-a person; tasya-of that; mucyate-is liberated; sarva-bandhanat-from all bonds.

 

In the Shaura Purana it is said:

 

     Here is the place named Mathura, famous in the three worlds, and its pathways purified by dust mixed with the dust of Krishna's feet. By its touch a person becomes liberated from all bondage.

 

Text 97

 

mathura-khande

 

mathurayam vasishyami

     yasyami mathura-purim

iti yasya bhaved buddhih

     so 'pi bandhad vimucyate

 

     mathura-khande-in the Mathura-khanda; mathurayam-in Mathura; vasishyami-I will live; yasyami-I will go; mathura-purim-to Mathura; iti-thus; yasya-of whom; bhaved-may be; Šbuddhih-conception; sah api-he; bandhad-from bondage; vimucyate-is liberated.

 

 

In the Mathura-khanda it is said:

 

     I will live in Mathura. I will go to Mathura. A person who thinks in this way becomes free from material bondage.

 

 

Text 98

 

atha vishnu-loka-pradatvam. brahmande

 

ye pashyanty acyutam devam

     mathure devaki-sutam

te vishnu-lokam asadya

     na cyavante kadacana

 

     atha-now; vishnu-loka-Vishnuloka; pradatvam-giving; brahmande-in the Brahmanda Purana; ye-who; pashyanti-see; acyutam-Lord Acyuta; devam-Lord; mathure-in Mathura; devaki-sutam-the son of Devaki; te-they; vishnu-lokam-Vishnuloka; asadya-attaining; na-not; cyavante-fall down; kadacana-ever.

 

 

Mathura Grants Residence in Vishnuloka

 

In the Brahmanda Purana it is said:

 

     They who in Mathura see the Deity of Devaki's son, the spog who never falls down, attain Vishnuloka and never fall down.

 

Text 99

 

yatram karoti krishnasya

     shraddhaya yah samahitah

sarva-papair vinirmukto

     vishnulokam sa gacchati

 

     yatram-journey; karoti-does; krishnasya-in Krishna; shraddhaya-with faith; yah-who; samahitah-assembled; sarva-papair-from all sins; vinirmuktah-free; vishnulokam-to Vishnuloka; sah-he; gacchati-goes.

 

 

     A person who, filled with faith in Lord Krishna, goes on a journey there, becomes free from all sins and goes to Vishnuloka.

 

 

Text 100

 

muka jadandha-vadhiras

     tapo-niyama-varjitah

kalenaiva mrita ye ca

     gacchanti vishnu-mandiram

 

Š     mukah-dumb; jada-foolish; andha-blind; vadhirahand deaf; tapo-niyama-varjitah-without austerity; kalena-in time; eva-indeed; mritah-after death; ye-who; ca-and; gacchanti-go; vishnu-mandiram-the palace of Lord Vishnu.

 

 

     The deaf, dumb, blind, foolish, and they who hasve no austerity or sense-control, who in the course of time die in Mathura, go to Lord Vishnu's palace.

 

Text 101

 

sarpa-dashöah pashu-hatah

     pavakambu-vinashitah

labdhapa-mrityavo ye ca

     mathure hari-loka-gah

 

     sarpa-by a snake; dashöah-bitten; pashu-by a wild beast; hatah-killed;  pavaka-by fire; ambu-or water; vinashitah-killed; labdhapa-mrityavah-who die; ye-who; ca-and; mathure-in Mathura; hari-loka-to Lord Hari's planet; gah-go.

 

 

     They who, bitten by a snake, killed by a wild beast, consumed by flames, or drowned in water, die in Mathura, attain the planet of Lord Hari.

 

 

Text 102

 

adi-varahe

 

kalpa-gramena kim tasya

     varanasya ca va shubhe

mathurayam tu yat punyam

     tasya punya-phalam shrinu

 

     adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; kalpa-gramena-for many kalpas; kim-what is the use?; tasya-of that; varanasyah-at varanasi; ca-and; va-or; shubhe-O beautiful one; mathurayam-in Mathura; tu-indeed; yat-that; punyam-piety; tasya-of that; punya-phalam-pious result; shrinu

 

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     "What is the use of living for many kalpas at Varanasi, O beautiful one, when the same pious result is easily attained at Mathura? Listen, and I will tell you of that pious result.

 

Text 103

 

mathuram ca samasadya

Š     yah kashcid mriyate bhuvi

api kiöah patango va

     jayate sa caturbhujah

 

     mathuram-Mathura; ca-and; samasadya-attaining; yah kashcid-someone; mriyate-dies; bhuvi-in this world; api-even; kiöah-a worm or a bug; patangah-a moth or a bird; va-or; jayate-is born; sah-he; caturbhujah-with four arms.

 

 

     A human, worm, insect, moth, or bird who goes to Mathura and dies there, becomes reborn as a four-armed resident of the spiritual world.

 

 

Text 104

 

gautamiya-tantre

 

mathnati sarva-papani

     dadati paramam gatim

uttamo hi naro yatra

     tena sa mathura smrita

 

     gautamiya-tantre-in the gautamiya Tantra; mathnati-crushes; sarva-all; papani-sins; dadati-gives; paramam gatim-the supreme destination; uttamah-ultimate; hi-indeed; narah-a person; yatra-where; tena-by him; sa-this; mathura-Mathura; smrita-remembered.

 

 

     In the Gautamiya-tantra it is said:

 

     The place that crushes (math) all sins and grants the supreme destination where the Supreme Person resides, is known as Mathura.

 

Text 105

 

sarvabhishöa-pradatvam. brahmanda-purane

 

satyam satyam muni-shreshöha

     bruve shapatha-purvakam

sarvabhishöa-pradam nanyan

     mathurayah samam kvacit

 

     sarva-all; abhishöa-desires; pradatvam-giving; brahmanda-purane-in the brahmanda Purana; satyam-true; satyam-true; muni-sages;shreshöha-best; bruve-I say; shapatha-purvakam-with a vow; sarva-all; abhishöa-desires;pradam-giving; na-not; anyat-another; mathurayah-to Mathura; samam-equal; kvacit-anywhere.

 

 

Mathura Fulfills All Desires

Š

     In the Brahmanda Purana it is said:

 

     It is true! It is true! O sage, I vow that it is true! No other place fulfills all desires as Mathura does!

 

 

Text 106

 

skande mathura-khande

 

kshetra-palo maha-devo

     vartate yatra sarvada

yatra vishranti-tirtham ca

     tatra kim durlabham phalam    

 

     skande mathura-khande-in the Skanda Purana, Mathura-khanda; kshetra-palah-protector; maha-devah-Mahadeva; vartate-is; yatra-where; sarvada-always; yatra-where; vishranti-tirtham-Vishranti-tirtha; ca-and; tatra-there; kim-what?; durlabham-difficult to attain; phalam-result.    

 

 

     In the Skanda Purana, Mathura-khanda, it is said:

    

     In Mathura, where the Supreme Lord is the all-pervading protector, and where there are places of His transcendental pastimes, what result is difficult to attain?

 

Text 107

 

padmottara-khande

 

tri-varga-da kaminam ya

     mumukshunam ca mokshada

bhakticchor bhaktida kas tam

     mathuram nashrayed budhah

 

     padmottara-khande-in Padma Purana, Uttara-khanda; tri-varga-da-giving the three goals; kaminam-of they who desire; ya-which; mumukshunam-of they who wish liberation; ca-and; mokshada-giver of liberation; bhakti-icchor-of one who desires bhakti; bhaktida-giver of bhakti; kah-who?; tam-this; mathuram-Mathura; na-not; ashrayed-takes shelter; budhah-wise.

 

 

     In the Padma Purana, Uttara-khanda, it is said:

 

     What wise man would not take shelter of of Mathura, which gives the three goals of life to they who desire them, which gives liberation to they who hanker after liberation, and which gives devotional service to they who desire devotional service?

 

 

Text 108

Š

tatraiva patala-khande parvati-prashnah

 

uktodbhutash ca mahima

     mathuraya jaöadhara

muner bhuvo va saritah

     prabhavah kena va vibho

krishnasya va prabhavo 'yam

     samyogasya pratapavan

 

 

     tatra-there;iva-like; patala-khande-in thre Patala-khanda; parvati-prashnah-Parvati's question; ukta-said; udbhutah-manifested; ca-and; mahima-glory; mathuraya-of Mathura; jaöadhara-O Shiva; muner-of the sage; bhuvah-of the world; va-or; saritah-of the rivers; prabhavah-glory; kena-by what?; va-or; vibhah-O Lord; krishnasya-of Krishna; va-or; prabhavah-glory; ayam-this; samyogasya-contact; pratapavan-powerful.

 

 

     In the Padma Purana, Patala-khanda, Parvati asks the following question:

 

     O Jaöadhara, You have already described the glory of Mathura. What is the glory of the sages, the ground, and the rivers there? What is the great glory of Krishna there?

 

Text 109

 

tatraiva shri-mahadevottaram

 

na bhumika-prabhavash ca

     sarito va varanane

rishinam na prabhavash ca

     prabhavo vishnu-tarake

 

     tatra-there; eva-indeed; shri-mahadeva-Lord Mahadeva's uttaram-reply; na-not; bhumika-of ground; prabhavah-glory; ca-and; saritah-of rivers; va-or; varanane-O girl with the beautiful face; rishinam-of sages; na-not; prabhavah-glory; ca-and; prabhavah-glory; vishnu-tarake-of Lord Vishnu's taraka potency.

 

 

     Shri Mahadeva replied:

 

     O girl with a beautiful face, this is not the glory of ordinary ground, rivers, and sages. This is the glory of Lord Vishnu's taraka potency.

 

 

Text 110

Š

tatha paraka-cic-chakter

     ubhe tat-pada-karake

tad eva shrinu bho devi

     prabhavo yena vartate

 

     tatha-so; paraka-cic-chakter-from the paraka potency; ubhe-both; tat-pada-karake-cause; tad-this; eva-indeed; shrinu-hear; bhah-O; devi-O goddess; prabhavah-glory; yena-how; vartate-is.

 

 

     The glory here is also manifest from the spiritual paraka potency. O goddess, please hear of these two potencies.

 

Text 111

 

shri-krishna-mahima sarvas

     cic-chakter yah pravartate

tarakam parakam tasya

     prabhavo 'yam anahatah

tarakaj jayate muktih

     prema-bhaktish ca parakaö

 

     shri-krishna-of Krishna; mahima-glory; sarvahall; cic-chakter-spiritual potency; yah-who; pravartate-is; tarakam-taraka; parakam-paraka; tasya-of that; prabhavah-glory; ayam-this; anahatah-glorious; tarakaj-from taraka; jayate-is born; muktih-liberation; prema-bhaktih-pure devotional service; ca-and; parakaö-from paraka.

 

 

     All Krishna's glories are manifest from His spiritual potency. His glories are His taraka potency and His paraka potency. From His taraka potency liberation is manifest. From His paraka potency loving devotional service is manifest.

 

 

Text 112

 

tatraiva shri-bhagavad-vakyam

 

ubhau mantrav ubhe namni

     madiya-prana-vallabhe

nana-namani mantrash ca

     tan-madhye saram ucyate

 

     tatra-there;iva shri-bhagavad-of the Lord; vakyam-words; ubhau-both; mantrav-mantras; ubhe-both; namni-names; madiya-My; prana-life; vallabhe-dear; nana-various; namani-names; mantrah-mantras; ca-and; tan-madhye-in the midst; saram-best; ucyate-is said.

 

 

Š     There also the Supreme Lord says:

 

     O girl more dear to me than life, in this way there are two mantras and two names. Among all mantras and names they are said to be the best.

 

Text 113

 

ajnatam athava jnatam

     tarakam japate yadi

yatra tatra bhaven mrityuh

     kashyam tu phalam adishet

 

     ajnatam-not known; athava-or; j{.sy 241}atam-known; tarakam-taraka; japate-chants; yadi-if; yatra-where; tatra-there; bhavet-is; mrityuh-death; kashyam-in Varanasi; tu-indeed; phalam-result; adishet-shows.

 

 

     If a person knowingly or unkowingly chants the taraka mantra, then no matter where he dies, he attains the result of dying in Varanasi.

 

 

Text 114

 

vartate yasya jihvagre

     sa pumal loka-pavanah

chinatti sarva-papani

     kashi-vasa-phalam labhet

 

     vartate-is; yasya-of whom; jihvagre-on the tip of the tongue; sah-he; puman-person; loka-pavanah-purifying the world; chinatti-cuts; sarva-all; papani-sins; kashi-in Varanasi; vasa-residence; phalam-result; labhet-attains.

 

 

     He on whose tongue the name taraka appears, purifies the people of the worlds. He breaks all sins. He attains the result of living at Varanasi.

 

Text 115

 

iti taraka-mantro 'yam

     yas tu kashyam pravartate

sa eva mathure devi

     vartate 'tra varanane

 

     iti-thus; taraka-mantro ayam-this taraka mantra; yah-who; tu-indeed; kashyam-in Varanasi; pravartate-is; sah-he; eva-indeed; mathure-in Mathura; devi-O goddess; vartate-is; atra-here; varanane-O girl with the beautiful face.

 

 

Š     O goddess, O girl with the beautiful face, even though he lives in Varanasi, a person who chants this taraka mantra actually lives here in Mathura.

 

 

Text 116

 

atha parakam ucyeta

     yatha-mantram yatha-balam

parakam yatra varteta

     riddhi-siddhi-samagamah

 

     atha-now; parakam-paraka; ucyeta-is said; yatha-as; mantram-mantra; yatha-balam-as far as there is power; parakam-paraka; yatra-where; varteta-is; riddhi-siddhi-samagamah-powers and opulences.

 

 

     When the powerful paraka mantra is chanted, spiritual opulences and perfections appear.

 

Text 117

 

pujyo bhavati trailokye

     shatayur jayate puman

ashöa-siddhi-samayukto

     vartate yatra parakam

 

     pujyah-worshiped; bhavati-is; trailokye-in the three worlds; shatayur-a life of 100 years; jayate-is born; puman-person; ashöa-siddhi-samayuktah-with the 8 mystic powers; vartate-is; yatra-where; parakam-paraka.

 

 

     A person who chants the paraka mantra becomes worshiped by the three worlds. He lives for a hundred years. He attains the eight perfections.

 

 

Text 118

 

parakam yasya jihvagre

     tasya santosha-vartita

paripurno bhavet kamah

     satya-sankalpata tatha

 

     parakam-paraka; yasya-of whom; jihvagre-on the tongue; tasya-of him; santosha-vartitahappiness; paripurnah-full; bhavet-is; kamah-desire; satya-sankalpata-wishes become true; tatha-as.

 

 

     A person who places the paraka mantra on the tip of his tongue becomes happy. His desires become fulfilled.

 

Text 119

 

dvi-vidha prema-bhaktis tu

Š     shruta drishöa tathaiva ca

akhanda-paramanandas

     tad-gato jneya-lakshanah

 

     dvi-vidha-two kinds; prema-bhaktih-loving devotion; tu-indeed; shruta-heard; drishöa-seen; tatha-so; eva-indeed; ca-and; akhanda-unbroken; parama-anandahbliss; tad-gatah-attained; j{.sy 241}eya-lakshanah-known.

 

 

     Prema-bhakti (devotional service in pure love of God) is of two kinds: that attained by hearing about Me and that attained by seeing Me. A person who has thus fallen in love with Me becomes filled with a bliss that never breaks.

 

 

Text 120

 

ashru-patam kvacin nrityam

     kvacit premati-vihvalah

kvacit tasya maha-murccha

     mad-guno giyate kvacit

 

     ashru-patam-shedding tears; kvacit-sometimes; nrityam-dancing; kvacit-sometimes; premati-vihvalah-overcome with love; kvacit-sometimes; tasya-of him; maha-murccha-fainting; mad-gunah-My virtues; giyate-glorified; kvacit-sometimes.

 

 

     Sometimes he sheds tears. Sometimes he dances. Sometimes he becomes overcome with love. Sometimes he faints. Sometimes he glorifies Me in song.

 

Text 121

 

atha prapancatitam. adi-varahe

 

anyaiva kacit sa srishöir

     vidhatur vyatirekini

na yat kshetra-gunan vaktum

     ishvaro 'pishvaro yatah

 

     atha-now; prapanca-the material world; atitam-beyond; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; anya-another eva-indeed; kacit-certain; sa-it; srishöir-creation; vidhatur-of the creator; vyatirekini-distinguished; na-not; yat-what; kshetra-of the place; gunan-virtues; vaktum-to describe; ishvarah-able; api-even; ishvarah-Shiva; yatah-because.

 

 

Mathura is Beyond the Material World of Five Elements

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

Š     Mathura was not created by Brahma. Even Lord Shiva has not the power to properly describe Mathura's glories.

 

 

Text 122

 

skande mathura-khande

 

tan-mandalam mathuram hi

     vishnu-cakropari sthitam

padmakaram sada tatra

     vartate shashvatam nripa

 

     skande mathura-khande-in the Skanda Purana, Mathura-khanda; tan-mandalam mathuram-the circle of Mathura; hi-indeed; vishnu-cakra-upari-above Lord Vishnu's circle; sthitam-situated; padma-akaram-in the form of a lotus; sada-always; tatra-there; vartate-is; shashvatam-eternaly; nripa-O king.

 

 

     In the Skanda Purana, Mathura-khanda, it is said:

 

     O king, this circle of Mathura is like a lotus eternally above the circle of Lord Vishnu's realm.

 

Text 123

 

padme patala-khande

 

rishir mathura-namatra

     tapah kurvati shashvate

tato 'sya mathuram nama-

     bhavad adhyam shriya yutam

 

     padme patala-khande-in the Padma Purana, Patala-khanda; rishir-sage; mathura-nama-named Mathura; atra-here; tapah kurvati-performs austerities; shashvate-always; tatah-therefore; asya-of him; mathuram-Mathura; nama-name; abhavad-was; adhyam-enriched; shriya-the goddess of fortune; yutam-with.

 

 

     In the Padma Purana, Patala-khanda, it is said:

 

     A sage named Mathura performed austerities there for a long time. Beautiful Mathura is named after him.

 

 

Text 124

 

tatraiva nirvana-khande

 

nityam me mathuram viddhi

     vanam vrindavanam tatha

yamunam gopa-kanyash ca

     tatha gopala-balakan

 

Š     tatra-there; eva-indeed; nirvana-khande-in the Nirvana-khanda; nityam-always; me-My; mathuram-Mathura; viddhi-know; vanam-forest; vrindavanam-Vrndavana; tatha-so; yamunam-Yamuna; gopa-kanyah-gopis; ca-and; tatha-so; gopala-balakan-gopa boys.

 

 

     In that same book, in the Nirvana-khanda, it is said:

 

     Know that My Mathura is eternal. So also is Vrindavana forest. So also are the Yamuna, the gopis, and the gopa boys.

 

Text 125

 

aho na jananti nara durashayah

     purim madiyam paramam sanatanim

surendra-nagendra-munindra-samstutam

     manoramam tam mathuram param gatim

 

     ahah-Oh; na-not; jananti-know; narah-people; durashayah-wicked; purim-city; madiyam-My; paramam-supreme; sanatanim-eternal; surendra-leaders of the demigods; nagendra-leaders of the nagas; munindra-leaders of the sages; samstutam-glorified; manoramam-enchanting; tam mathuram-this Mathura; param gatim-the supreme destination.

 

 

     Wicked men cannot understand My eternal, beautiful, transcendental city of Mathura, which is the supreme destination, and which is glorified by the kings of the demigods, nagas, and sages.

 

 

Text 126

 

atha deva-traya-rupatvam. padme patala-khande

 

ma-kare ca u-kare ca

     a-kare canta-samsthite

mathurah shabda-nishpanna

     om-karasya tatah samah

 

     atha-now; deva-traya-rupatvam-the form of the three demigods; padme patala-khande-in the Padma Purana, Patala-khanda; ma-kare-the syllable ma; ca-and; u-kare-the syllable u; ca-and; a-kare-the syllable a; ca-and; anta-samsthite-at the end; mathurah-Mathura; shabda-nishpanna-as sound; om-karasya-of om; tatah-to that; samah-equal.

 

 

     Mathura Is the Form of the Three Deities

 

     In the Padma Purana, Patala-khanda, it is said:

 

Š     Mathura is the same as the syllable aum. The a, u, and m in aumkara come from the same letters in the word Mathura.

 

Text 127

 

maha-rudro ma-karah syad

     u-karo vishnu-samjnakah

a-karo 'ntyas tu brahma syat

     tri-shabdam mathuram bhavet

 

     maha-rudrah-Shiva; ma-karah-the letter m; syad-is; u-karah-the letter u; vishnu-samj{.sy 241}akah-is Vishnu; a-karah-the letter a; antyah-at the end; tu-indeed; brahma-Brahma; syat-is; tri-three; shabdam-sounds; mathuram-Mathura; bhavet-is.

 

 

     In the syllable aum the m is Lord Shiva, the u is Lord Vishnu, and the a is Lord Brahma. These three letters are the same as Mathura.

 

 

Text 128

 

tada varah shreshöha uktah

     satya evabhavat tatah

sa tri-devamayi murtir

    mathuri tishöhate sada

 

     tada-then; varah shreshöhah-the best; uktah-said; satye-in truth; eva-indeed; abhavat-was; tatah-then; sa-that; tri-devamayi-the three demigods; murtir-form; mathuri-Mathura; tishöhate-stands; sada-always.

 

     

     Of these this is the best statement. Of these this is the truth. Mathura is eternally the form of these three demigods.

 

Text 129

 

atha shri-vishnu-bhakti-pradatvam. padme uttara-khande

 

anyeshu punya-tirtheshu

     muktir eva maha-phalam

muktaih prarthya harer bhaktir

     mathurayam ca labhyate

 

 

     atha-now; shri-vishnu-to Lord Vishnu; bhakti-devotion; pradatvam-giving; padme uttara-khande-in the Padma Purana, Uttara-khanda; anyeshu-in other; punya-tirtheshu-holy places; muktir-liberation; eva-indeed; maha-phalam-great result; muktaih-by the liberated; prarthya-requested; harer-of Lord Hari; Šbhaktir-devotion; mathurayam-in Mathura; ca-and; labhyate-is attained.

 

 

Mathura Gives Lord Vishnu's Devotional Service

 

     In the Padma Purana, Uttara-khanda it is said:

    

     Liberation is the great result attained at other holy places. Devotional service to Lord Hari, for which the liberated souls pray, is attained at Mathura.

 

 

Text 130

 

tri-ratram api ye tatra

     vasanti manuja mune

harir dadyat sukham tesham

     muktanam api durlabham

 

     tri-ratram-three nights; api-even; ye-who; tatra-there; vasanti-reside; manujah-persons; mune-O sage; harir-Hari; dadyat-gives; sukham-happiness; tesham-to them; muktanam-liberated; api-even; durlabham-difficult to attain.

 

 

     O sage, to they who stay there for three nights, Lord Hari happily gives what even the liberated souls cannot attain.

 

Text 131

 

brahmanda-purane

 

trailokya-varti-tirthanam

     sevanad durlabha hi ya

paranandamayi siddhir

     mathura-sparsha-matratah

 

     brahmanda-purane-in the Brahmanda Purana; trailokya-varti-in the three worlds; tirthanam-of the holy places; sevanad-by service; durlabha-rare; hi-indeed; ya-which; paranandamayi-blissful; siddhir-perfection; mathura-of Mathura; sparsha-matratah-simply by the touch.

 

 

     In the Brahmanda Purana it is said:

 

     The blissful perfection difficult to attain by serving all holy places in the three worlds is attained by simply touching Mathura.

 

 

Text 132

 

skande mathura-khande

 

smaranti mathuram ye ca

Š     mathuresham vishampate

sarva-tirtha-phalam tesham

     syac ca bhaktir harau para

 

     skande mathura-khande-in the Skanda Purana, Mathura-khanda; smaranti-meditiate; mathuram-on Mathura; ye-who; ca-and; mathuresham-Mathura's king; vishampate-O king; sarva-tirtha-phalam-result of all holy places;; tesham-of them; syac-is; ca-and; bhaktir-devotion; harau-to Lord Hari; para-supreme.

 

 

     In the Skanda Purana, Mathura-khanda, it is said:

 

     O king, they who meditate on the king of Mathura attain transcendental devotion to Lord Hari, which is the fruit of all pilgrimages.

 

Text 133

 

atha svatah parama-phalatvam. padme patala-khande

 

aho madhu-puri dhanya

     vaikunöhac ca gariyasi

dinam ekam nivasena

     harau bhaktih prajayate

 

     atha-now; svatah-personally; parama-phalatvam-the greatest result; padme patala-khande-in the Padma Purana, Patala-khanda; ahah-Oh; madhu-puri-Mathura; dhanya-opulent; vaikunöhac-than Vaikunöha; ca-and; gariyasi-greatesr; dinam-day; ekam-one; nivasena-by residence; harau-for Lord Hari; bhaktih-devotion; prajayate-is born.

 

 

Mathura Gives the Greatest Result

 

     In the Padma Purana, Patala-khanda, it is said:

 

     Opulent Mathura is greater than Vaikunöha. Living there for a single day creates genuine devotion to Lord Hari.

 

 

Text 134

 

atha sapta-purinam tu

     sarvotkrishöam tu mathuram

shruyatam mahima devi

     vaikunöha-bhuvanottamah

 

     atha-now; sapta-7; purinam-of the cities; tu-indeed; sarva-utkrishöam-best of all; tu-indeed; mathuram-Mathura; shruyatam-should be heard; mahima-glory; devi-O goddess; vaikunöha-in thre spiritual world;bhuvana-abode; uttamah-highest.

 

 

Š     Mathura is the best of the seven holy cities. O goddess, please hear of its glories greater than Vaikunöha.

 

Text 135

 

adi-varahe

 

bhur-bhuvah-svas-tale vapi

     na patala-tale 'malam

nordhva-loke maya drishöam

     tadrik kshetram vasundhare

 

     adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; bhur-bhuvah-svas-tale-on Bhur, Bhuvar, and Svar; va-or; api-and; na-not; patala-tale-in hell; amalam-pure; na-not; urdhva-loke-in the higher world; maya-by Me; drishöam-seen; tadrik-like this; kshetram-a place; vasundhare-O earth.

 

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     Not in Bhurloka, Bhuvarloka, Svarloka, Patalaloka, or Urdhvaloka have I seen any place like this, O earth-goddess.

 

 

Text 136

 

varahe

 

labhanam mathura-labho

     jnananam jnanam uttamam

pritinam parama pritir

     gatinam gatir uttama

 

     varahe-in the Varaha Purana; labhanam-of attainments; mathura-of Mathura; labhah-the attainment; jnananam-of knowledges; j{.sy 241}anam-knowledge; uttamam-utlimate; pritinam-of loves; parama-ultimate; pritir-love; gatinam-of goals; gatir-goal; uttama-ultimate.

 

 

     In the Varaha Purana it is said:    

 

     Attainment of Mathura is the greatest of attainments. Knowledge of Mathura is the greatest of knowledges. Love for Mathura is the greatest of loves. The goal of Mathura is the greatest of goals.

 

Text 137

 

rahasyanam rahasyam ca

     kriyanam ca maha-kriya

etan marana-kale tu

     smartavyam manasapi ca

yadicchet paramam siddhim

     samsarasya ca mokshanam

Š

     rahasyanam-of secrets; rahasyam-the secret; ca-and; kriyanam-of actions; ca-and; maha-kriya-greatest action; etat-this; marana-kale-at the time of death; tu-indeed; smartavyam-should be remembered; manasa-by the heart; api-and; ca-and; yadi-if; icchet-desires; paramam-supreme; siddhim-perfection; samsarasya-of the material world; ca-and; mokshanam-liberation.

 

 

     The secret of Mathura is the greatest secret. Actions in Mathura are the greatest actions. If one yearns for the supreme perfection and release from the cycle of birth and death, he should, with all his heart, meditate on Mathura at the time of his death.

 

 

Text 138  

 

atha mathura-mandala-simajnanam. adi-varahe

 

vimshatir yojananam tu

     mathuram mama mandalam

 

     atha-now; mathura-mandala-of the circle of Mathura; sima-boundaries; jnanam-boundaries are unknown; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; vimshatir-20; yojananam-of yojanas; tu-indeed; mathuram-Mathura mama-My; mandalam-circle.

 

 

The Boundaries of the Circle of Mathura Are Unknown

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     My circle of Mathura is 20 yojanas (160 miles).

 

Text 139

 

tatha padme yamuna-mahatmye

 

ramyam apsarasam sthanam

     yasmimsh cancalatam gatah

yayavarah pura vipras

     tapasvi vijitendriyah

 

     tatha-as; padme yamuna-mahatmye-in the Padma Purana, Yamuna-mahatmya; ramyam-charming; apsarasam-of apsaras; sthanam-place; yasmin-where; cancalatam gatah-went; yayavarah-Yayavara; pura-before; viprahvipra; tapasvi-austere; vijitendriyah-controlling the senses.

 

 

     In the Padma Purana, Yamuna-mahatmya, it is said:

 

Š     One day an austere, sense-controlled brahmana named Yayavara went to the beautiful place Apsaras-tirtha.

 

 

Text 140

 

cira-kalam prataptam tam

     indra-shapagninarditam

sprishöa vari-kanenenam

     mocayitva tu patakat

vimanenarka-varnena

     prapayat tam suralayam

 

     cira-kalam-for a long time; prataptam-austerities; tam-this; indra-Indra's; shapa-curse; agnina-by the fire; arditam-tormented; sprishöa-touched; vari-kanena-by a drop of water; enam-this; mocayitva-freeing; tu-indeed; patakat-from sins; vimanena-by an airmplace; arka-varnena-splendid as the sun; prapayat-brought; tam-him; suralayam-to the abode of the demigods.

 

 

     Tormented by the fire of Indra's curse, he performed austerities for a long time, but it was only when he was touched by a single drop of water there that he at once became free from his sin and an airplane splendid as the sun took him to the home of the demigods. 

 

Text 141

 

pujyamanadarenarghyair

     vanaprasthair yatha-vidhi

mathura-mandalam prapta

     tasmad devarshi-sevita

 

     pujyamana-worshiped; adarena-with respect; arghyair-with arghya; vanaprasthair-vy Vanaprasthas; yatha-vidhi-following the rules; mathura-mandalam-the circle of Mathura; prapta-attained; tasmad-from that; devarshi-by Narada; sevita-served.

 

 

     Respectfully worshiped with arghya by the vanaprasthas and served by the sages, the Yamuna river flows through Mathura-mandala.

 

 

Text 142

 

pavayitva kurun deshan

     shurasenan samavishat

vanani dvadasha sphita-

     sphitani guna-sampada

 

     pavayitva-purifying; kurun-Kurus; deshan-lands; shurasenan-Surasenas; samavishat-entered; vanani-forests; dvadasha-12; sphita-sphitani-great; guna-sampada-rich with good Šqualities.

 

 

     After purifying the Kuru and Shurasena lands, it enters twelve great and glorious forests.

 

Text 143

 

kramad vishrantim asadya

     vishranta keshavalaye

sudarshanopari-gata

     gata-shrama-samipa-ga

 

     kramad-gradually; vishrantim-Vishranti; asadya-attaining; vishranta keshavalaye-abode of Krishna; sudarshana-Sudarsana; upari-gata-above; gata-shrama-samipa-ga-near Gatashrama.

 

 

     Gradually it reaches Vishranti-tirtha in the abode of Lord Keshava. It goes to Sudarshana and then it flows by Vishrama-ghaöa.

 

 

Text 144

 

ity upakramya

 

ashlishöa vasudevena

     sat-krityabhyarcya tapani

samprapta punya-salila

     su-punyam dhrauvyam ashramam

 

     iti-thus; upakramya-following; ashlishöa-embraced; vasudevena-by Krishna; sat-kritya abhyarcya-respectfully worshiped; tapani-Ymauna; samprapta-attained; punya-salila-pure waters; su-punyam-sacred; dhrauvyam ashramam-Dhruva's ashrama.

 

 

     Lord Vasudeva respectfully worships and embraces the Yamuna, which with its pure waters flows to pure Dhruva-ashrama.

 

Text 145

 

samprapta punya-salila

     su-punyam renukashramam

dikshito yatra ramo 'bhut

     sarva-kshatra-kshayadhvare

 

     samprapta-attained; punya-salila-pure water; su-punyam-sacred; renukashramam-Renukasrama; dikshitah-initiated; yatra-where; ramah-Rama; abhut-was; sarva-kshatra-kshayadhvare-in the sacrifice to kill all the kshatriyas.

 

 

     With its pure waters it flows to pure Renuka-ashrama, where Lord Rama was initiated to perform a yaj{,sy 241}a to kill all the kshatriyas.

 

Š

Text 146

 

tatah prayata yamuna

     bharatasyashvamedhikam

ishöam shakuntaleyena

     sarangair yatra saptabhih

 

     tatah-then; prayata-gone; yamuna-Yamuna; bharatasya-of Bharata; ashvamedhikam-asvamedha; ishöam-done; shakuntaleyena-the son of Sakuntala; sarangair-saranga-yajnas; yatra-where; saptabhih-seven.

 

 

     Then the Yamuna flows by the place where Bharata performed an ashvamedha-yajna and the place where Shakuntala's son performed seven saranga-yajnas.

 

Text 147

 

atha sa saptabhir medhyaih

     somapendro 'py amadyata

tatah pratyanmukhi bhutva

     samprapta shaukarim purim

yasyam dharam samuddhartum

     utpannash cadishukarah

 

     atha-now; sah-he; saptabhir medhyaih-with seven sacrifices; somapendrah-Indraq; api-also; amadyata-was pleased; tatah-then; pratyanmukhi bhutva-turning west; samprapta-attained; shaukarim puri-Saukari Puri; yasyam-in which; dharam-earth; samuddhartum utpannah-lifted; ca-and; adishukarah-Varaha.

 

 

     Indra was pleased when he drank soma at those seven yaj{.sy 241}as. Then the river turns west and flows to Shaukari Puri, where Lord Varaha lifted the earth.

 

 

Text 148

 

tatas tam nagarim shauri

     bhutva pratyanmukhi punah

parikramya vinishkranta

     jihma-gatyeva pannagi

 

     tatah-then; tam-that; nagarim-city; shauri bhutva pratyanmukhi punah parikramya -continuing west;vinishkranta-crooked; jihma-gatya iva pannagi-like a snake.

 

 

     Continuing west, the river circles that city and then continues with crooked motions as a snake.

 

Text 149

 

Štatah sa shurasenebhyah

     pancalanam vimukti-da

ishöakashramam apede

     vashishöhayatanam mahat

 

     tatah-then; sa-it; shurasenebhyah-from the land of Surasena; pancalanam-to the people pof Pancala-desa; vimukti-liberation; da-giving; ishöakashramam-Istakasrama; apede-attained; vashishöhayatanam-the home of Vashishöa Muni; mahat-great.

 

 

     Then it leaves the land of Shurasena and gives liberation to the people of Pancala-desha, and then it flows to ishöaka-ashrama, the home of Vashishöa Muni.

 

 

Text 150

 

     etena yaya-varam adhikritya shaukari-vaöeshvara-paryantam mathura-mandalam jneyam. evam eva sarvasu dikshv api j{.sye 241}eyam. vimshati-yojanatmake bahu-tirthavat tvaya visheshah.

 

     etena-thus; yaya-varam-Yayavara; adhikritya-in relation; shaukari-vaöeshvara-paryantam-from Saukari to Vatesvara;  jneyam-is known; evam-thus; eva-indeed; sarvasu dikshu-in all directions; api-also; j{.sye 241}eyam-known; vimshati-yojanatmake-20 yojanas; bahu-tirthavat-like a great holy place; tvaya-by you; vishesha-specific.

 

 

     In this way the circle of Mathura goes from Yayavara-ashrama to Shaukari Puri to Vashishöha-ashrama. Turning to all directions, it makes a circle 20 yojanas (160 miles) in circumference. There are many holy places within that circle.

 

Text 151

 

mathura-khande

 

mathura-mandalam tad dhi

     yojananam tu dvadashe

yatra tirtha-sahasrani

     krishna-rama-kritani ca

 

     mathura-khande-in Mathura-khanda; mathura-mandalam-the circle of Mathura; tad-that; hi-indeed; yojananam-of yojanas; tu-indeed; dvadashe-12; yatra-where; tirtha-holy places; sahasrani-thousands; krishna-rama-kritani-done by Krishna and Balarama; ca-and.

 

 

     In the Mathura-khanda it is said:

 

     The circle of Mathura is 12 yojanas (96 miles) in circumference. Within it are thousands of holy places where Lord ŠKrishna and Lord Rama enjoyed pastimes.

 

 

Text 152

 

tatha hi vaishishöhyam

 

gavyutir dvadashamayi

     dvadasharanya-samyuta

tatrapi mathura devi

     sarva-siddhi-vidhayini

 

     tatha hi-furthermore; vaishishöhyam-specific; gavyutir-krosas; dvadashamayi-12; dvadasha-12; aranya-forests; samyuta-endowed; tatra-there; api-also; mathura-Mathura; devi-O goddess; sarva-siddhi-vidhayini-granting all perfections.

 

 

A Specific Description (in the Mathura-khanda)

 

     Its measurement is 12 kroshas (24 miles). It has twelve forests. O goddess, within it is Mathura, which grants all perfections.

 

Text 153

 

tatrapi padmakriter vaishishöyam

 

idam padmam maha-bhage

     sarvesham mukti-dayakam

karnikayam sthito devi

     keshavah klesha-nashanah

 

     tatra-there; api-also; padma-of a lotus; akriter-form; vaishishöyam-specific; idam-this; padmam-lotus; maha-bhage-O fortunate one; sarvesham-to all; mukti-liberation; dayakam-giving; karnikayam-whorl; sthitah-standing; devi-O goddess; keshavah-Krishna; klesha-sufferings; nashanah-destroying.

 

 

In the Same Scripture a Description of Mathura as a Lotus Flower

 

     O beautiful girl, this place is a great lotus flower that gives liberation to all. O goddess, in the whorl of this lotus Lord Keshava, the destroyer of troubles, stays.

 

 

Text 154

 

karnikayam mrita ye tu

     te nara mukti-bhaginah

madhya-patra mrita ye ca

     tesham muktir vasundhare

 

     karnikayam-in the whorl; mritah-after death; Šye-who; tu-indeed; te-they; narah mukti-bhaginah-liberated souls; madhya-patra-in the middle leaf; mritah-after death; ye-who; ca-and; tesham-of them; muktir-liberation; vasundhare-O earth.

 

 

     They who die in the whorl of this lotus become liberated. O earth-goddess,they who die in the middle leaves of this lotus become liberated.

 

Text 155

 

pashcime tu harim devam

     govardhana-nivasinam

drishöva tam deva-devesham

     kim manah paritapyase

 

     pashcime-in the west; tu-indeed; harim devam-the Deity of Lord Hari; govardhana-nivasinam-residing on Govardhana Hill; drishöva-having seen; tam deva-devesham-the master of the demigods; kim-what?; manah-heart; paritapyase-suffers.

 

 

     What heart, seeing the Deity of Lord Hari, who resides on Govardhana Hill in the western part of this lotus, and who is the master of the demigods, will remain unhappy?

 

 

Text 156

 

uttarena tu govindam

     drishöva devam param shubham

nasau patati samsare

     yavad ahuta-samplavam

 

     uttarena-in the north; tu-indeed; govindam-Lord Govinda; drishöva-having seen; devam-Deity; param-transcendental; shubham-handsome; na-not; asau-he; patati-falls; samsare-into birth and death; yavad-as far as; ahuta-samplavam-an ocean.

 

 

     A person who sees the handsome Deity of Lord Govinda in the northern part of this lotus will not fall into the ocean of repeated birth and death.

 

Text 157

 

vishranti-samjnakam tirtham

     purva-patre vyavasthitam

yam drishöva tu naro yati

     muktim nasty atra samshayah

 

     vishranti-Vishranti; samjnakam-named; tirtham-holy place; purva-eastern; patre-on the Špetal; vyavasthitam-situated; yam-whom; drishöva-having seen; tu-indeed; narah-a person; yati-attains; muktim-liberation; na-not; asti-is; atra-here; samshayah-doubt.

 

 

     A person who sees Vishranti-tirtha on the eastern petals of this lotus attains liberation. Of this there is no doubt.

 

 

Text 158

 

dakshinenottamam viddhi

     pratimam divya-rupinim

maha-kayam su-rupam ca

     keshavakara-sannibham

yam drishöva manujo devi

     brahmaloke mahiyate

 

     dakshinena-in the south; uttamam-supreme; viddhi-know; pratimam-Deity; divya-rupinim-splendid; maha-kayam-large; su-rupam-handsome; ca-and; keshava-akara-sannibham-Keshava; yam-whim; drishöva-having seen; manujah-a person; devi-O goddess; brahmaloke-on Brahmaloka; mahiyate-glorified.

 

 

     Know that in the south is a large, splendidly handsome Deity of Lord Keshava. O goddess, a person who sees this Deity becomes glorious in the spiritual world.

 

Text 159

 

athatra kala-visheshe nivasa-phalam. adi-varahe tatra jyaishöhe

 

jyaishöhasya shukla-dvadashyam

     snatva tu niyatendriyah

mathurayam harim drishöva

     prapnoti paramam gatim

 

     atha-now; atra-here; kala-time; visheshe-s[ecific; nivasa-of residence; phalam-result; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; tatra-there; jyaishöhe-in the month of Jyaistha; jyaishöhasya-of Jyaistha; shukla-dvadashyam-on the shukla-dvadashi; snatva-having bathed; tu-indeed; niyata-controlling; indriyah-the senses; mathurayam-in Mathura; harim-the Deity of Lord Hari; drishöva-having seen; prapnoti-attains; paramam gatim-the supreme destination.

 

 

The Result of Residing at Mathura During Certain Specific Times

 

     In the Adi-varaha Purana the month of Jyaishöha (May-June) is described:

 

Š     A person who is sense-controlled and who bathes in Mathura during the shukla-dvadashi in the month of Jyaishöha attains the supreme destination.

 

 

Text 160

 

caturmasye. adi-varahe prithivyam yani tirthani

     a-samudra-saramsi ca

mathurayam gamishyanti

     supte caiva janardane

 

     caturmasye-during Caturmasya; adi-varahe-in the Adi-varaha Purana; prithivyam-on the earth; yani-which; tirthani-holy places; a-samudra-saramsi-to the oceans and lakes; ca-and; mathurayam-in Mathura; gamishyanti-will go; supte-asleep; ca-and; eva-certainly; janardane-Krishna.

 

 

Residing in Mathura During Caturmasya

 

     In the Adi-varaha Purana it is said:

 

     When Lord Janardana will go to sleep all holy places, lakes, and seas on the earth will go to Mathura.

 

     Note: Lord Krishna sleeps during the four months of Caturmasya.

 

Text 161

 

caturo varshikan masan

     madhu-purya vasemahi

sarvani tatra tirthani

     vividhani vasanti ca

 

     chaturah-four; varshikan-of the monsoon season; masan-months; madhu-purya-of Mathura; vasemahi-let us reside; sarvani-all; tatra-there; tirthani-holy places; vividhani-various; vasanti-reside; ca-and.

 

 

     Let us reside in Mathura-puri during the four months of the monsoon season, when all holy places also reside there.

 

 

Text 162

 

tatraiva janmashöamyam

 

janmashöami-dine prapte

     tatra yo mam prapashyati

janma-koöi-kritam papam

     tat-kshanad eva nashyati

 

     tatra-there; eva-indeed; janmashöamyam-on Šjanmastami; janmashöami-dine-when Janmastami day; prapte-has arrived; tatra-there; yah-who; mam-Me; prapashyati-sees; janma-koöi-kritam-done in millions of births; papam-sin; tat-kshanad-in that moment; eva-certainly; nashyati-perish.

 

 

Residing in Mathura During Janmashöami

 

     In the same scripture Lord Krishna says:

 

     For a person who sees Me there (in Mathura) during Janmashöami, the sins of millions of births perish in a single moment.

 

Text 163

 

bhadre masi mamashöabhyam

     yah karoti mamarcanam

sarvam papam parityajya

     mama sthanam sa gacchati

 

     bhadre masi-in the month of Bhadra; mama-My; ashöabhyam-on janmastami; yah-who; karoti-does; mama-My; rcanam-worship; sarvam-all; papam-sin; parityajya-leaving; mama-My; sthanam-abode; sah-he; gacchati-goes.

 

 

     A person who worships Me during My Janmashöami in the month of Bhadra becomes free from all sins and goes to My abode.

 

 

Texts 164 and 165

 

 

sarvam taptam tapas tena

     sarvam danam ca taih kritam

yaih kritam mathuram gatva

     bhadreshöamyam vasundhare

snatva vishranti-tirtheshu

     pujanam me 'valokanam

 

     sarvam-all; taptam-austerities; tapah-performed; tena-by him; sarvam-all; danam-charity; ca-and; taih-by them; kritam-done; yaih-by whom; kritam-done; mathuram-to Mathura; gatva-having gone; bhadreshöamyam-on auspicious Janmastami; vasundhare-O earth; snatva-having bathed; vishranti-tirtheshu-at Vishranti-tirtha; pujanam-worship; me-of Me; avalokanam-sight.

 

 

     All austerities are automatically performed and all charity automatically given by they who, going to Mathura during Janmastami in the month of Bhadra, bathe in Vishranti-tirtha, worship me, and see My Deity-form, O earth-goddess.

 

Š

Text 166

 

visheshatah karttike. padme karttika-mahatmye narada-vakyam

 

yatra kutrapi deshe ca

     karttike snana-danatah

agni-hotra-samam punyam

     pujayam tu visheshatah

 

     visheshatah-specifically; karttike-in karttika; padme karttika-mahatmye-in the Padma Purana, Karttika-mahatmya; narada-of Narada; vakyam-words; yatra-where; kutrapi-in a certain; deshe-country; ca-and; karttike-during Karttika; snana-from bathing; danatah-and giving charity; agni-hotra-to an agnihotra sacrifice; samam-equal; punyam-pious merit; pujayam-in worship; tu-indeed; visheshatah-specifically.

 

 

Residing in Mathura During the Month of Karttika

 

     In the Karttika-mahatmya, Narada says:

 

     By bathing in sacred places and giving charity during the month of Karttika, a person in any country attains piety equal to an agnihotra-yajna.    

 

Text 167

 

kurukshetre koöi-guno

     gangayam api tat-samah

tato 'dhikah pushkare syad

     dvarakayam tu bhargava

 

     kurukshetre-in Kurukshetra; koöi-gunah-millions of times; gangayam-in the Ganges; api-also; tat-samah-equal to that; tatah-than that; adhikah-greater; pushkare-in Pushkara; syad-is; dvarakayam-in Dvaraka; tu-indeed; bhargava-O Bhargava.

 

 

     When these activities are performed at Kurukshetra or on the banks of the Ganges, the benefit is multiplied by millions of times. The benefit is even greater at Pushkara or Dvaraka, O Bhargava.

 

 

Text 168

 

krishna-salokya-do masah

     puja-snanaish ca karttikah

anyah puryas tat-samana

     bhavanti mathuram vina

 

     krishna-salokya-dah-giving residence on the same planet as Krishna; masah-month; puja-with worship; Šsnanaih-bathing; ca-and; karttikah-Karttika; anyah-another; puryah-of the city; tat-samana-equal; bhavanti-are; mathuram-Mathura; vina-without.

 

 

     In Mathura bathing and worship during the month of Karttika place one on the same planet as Lord Krishna. No other holy place is equal to Mathura.

 

Text 169

 

damodaratvam hi hares

     tatraivasit yatah kila

mathurayam tatas turjo

     vaikunöha-priti-vardhanah

karttiko mathurayam vai

     paramavadhir ishyate

 

 

     damodaratvam-the state of being Damodara; hi-indeed; harehof Lord Hari; tatra-there; eva-indeed; asit-was; yatah-because; kila-indeed; mathurayam-in Mathura; tatah-then; tu-indeed; urjah-Karttika; vaikunöha-Lord Vaikunöha; priti-pleasure; vardhanah-increasing; karttikah-Karttika; mathurayam-in Mathura; vai-indeed; parama-avadhir-the supreme destination; ishyate-is accepted.

 

 

     The month of Karttika, when Lord Hari enjoyed His Damodara-pastime in Mathura, delights Lord Vaikunöha. The month of Karttika spent in Mathura brings the supreme destination.

 

 

Text 170

 

yatha maghe prayagah syad

     vaishakhe jahnavi tatha

karttike mathura sevya

     tatrotkarshah paro na hi

 

     yatha-as; maghe-in Magha; prayagah-Prayaga; syad-is; vaishakhe-in vaisakha; jahnavi-the Ganges; tatha-so; karttike-in karttika; mathura-Mathura; sevya-to be served; tatra-there; utkarshah-excellence; parah-better; na-not; hi-indeed.

 

 

     As Prayaga should be served in the month of Magha, and the Ganges in the month of Vaishakha, so Mathura should be served in the month of Karttika. Nothing is better than that service.

 

Text 171

 

mathurayam narair urje

     snatva damodaro 'rcitah

Škrishna-rupa hi te jneya

     natra karya vicarana

 

     mathurayam-in Mathura; narair-by people; urje-in Karttika; snatva-having bathed; damodarah-Lord Damodara; arcitah-worshiped; krishna-rupah-the form of Krishna; hi-indeed; te-they; jneyah-should be known; na-not; atra-here; karya-to be done; vicarana-doubt.

 

 

     They who, after properly bathing, worship Lord Damodara in Mathura during Karttika, attain forms like that of Lord Krishna. Of this there is no doubt.

 

 

Text 172

 

durlabhah karttiko vipra

     mathurayam nrinam iha

yatrarcitah svakam rupam

     bhaktebhyah samprayacchati

 

     durlabhah-rare; karttikah-Karttika; viprah-O brahmanas; mathurayam-in Mathura; nrinam-of people; iha-here; yatra-where; arcitah-worshiped; svakam-own; rupam-form; bhaktebhyah-to the devotees; samprayacchati-gives.

 

 

     O brahmanas, residence in Mathura during Karttika is a rare attainment for humans. To they who worship Him there and then the Lord gives their original spiritual forms.

 

Text 173

 

bhuktim muktim harir dadyad

     arcito 'nyatra sevinam

bhaktim tu na dadaty eva

     yato vashya-kari hareh

 

     bhuktim-sense gratification; muktim-liberation; harir-Krishna; dadyad-gives; arcitah-worshiped; anyatra-in another place; sevinam-of the servants; bhaktim-devotional service; tu-indeed; na-not; dadati-gives; eva-indeed; yatah-because; vashya-kari-brought under the dominion; hareh-of Krishna.

 

 

     When He is worshiped in any other place, Lord Hari gives only liberation or sense-gratification to His servants. He does not give them pure devotional service, for that service brings Him under their dominion.

 

Š

Text 174

 

sa tv anjasa harer bhaktir

     labhyate karttike naraih

mathurayam sakrid api

     shri-damodara-sevanat

 

     sa-this; tu-indeed; anjasa-easily; harer-to Krishna; bhaktir-devotion; labhyate-is attained; karttike-in karttika; naraih-by people; mathurayam-in Mathura; sakrid-once; api-even; shri-damodara-sevanat-from serving Lord Damodara.

 

 

     By once serving Lord Damodara in Mathura during Karttika, the people can easily attain pure devotional service to Lord Hari.

 

Text 175

 

mantra-dravya-vihinam ca

     vidhi-hinam ca pujanam

manyate karttike devo

     mathurayam mad-arcanam

 

     mantra-mantras; dravya-offerings; vihinam-without; ca-and; vidhi-proper rules; hinam-without; ca-and; pujanam-worship; manyate-is considered; karttike-during Karttika; devah-the Lord; mathurayam-in Mathura; mad-arcanam-worship of Me.

 

 

     They who, even without proper mantras and offerings, and without properly following the rules, worship Him in Mathura during Karttika, the Lord considers His true devotees.

 

 

Text 176

 

yasya papasya yujyeta

     marananta hi nishkritih

tac-chuddhy-artham idam proktam

     prayashcittam su-nishcitam

karttike mathurayam vai

     shri-damodara-pujanam

 

     yasya-of whom; papasya-sin; yujyeta-engaged; maranantah-to the time of death; hi-indeed; nishkritih-atonement; tac-chuddhy-artham-to purify; idam-this; proktam-is said; prayashcittam-atonement; su-nishcitam-carefully considered; karttike-in Karttika; mathurayam-in Mathura; vai-indeed; shri-damodara-pujanam-worship of Lord Damodara.

 

 

     The perfect atonement to purify the sins of a lifetime is: worship Lord Damodara in Mathura during Karttika.

Š

Text 177

 

sulabha mathura loke

     pratyabdam karttikas tatha

tathapi samsarantiha

     nara mudha bhavambudhau

 

     sulabha-easy to attain; mathura-Mathura; loke-in this world; pratyabdam-every year; karttikah-Karttika; tatha-so; tathapi-still; samsaranti-go; iha-here; narah-peple; mudhah-bewildered; bhava-of repeated birth and death; ambudhau-in the ocean.

 

 

     Although Mathura is easy to visit in this world, and although Karttika comes every year, the fools still swim in the ocean of repeated birth and death.

 

 

Text 178

 

kim yajnaih kim tapobhir va

     tirthair anyaish ca sevitaih

karttike mathurayam ced

     arcyate radhika-priyah

 

     kim-what is the use?; yajnaih-of sacrifices; kim-what is the use?; tapobhir-of austerities; va-or; tirthair-holy places; anyaih-of other; ca-and; sevitaih-served; karttike-in Karttika; mathurayam-in Mathura; ced-if; arcyate-is worshiped; radhika-Radha's; priyah-beloved.

 

 

     What is the use of yajnas? What is the use of austerities? What is the use of serving other holy places if Shrimati Radhika's beloved is worshiped in Mathura during Karttika?

 

Text 179

 

yani sarvani tirthani

     nada nadyah saramsi ca

karttike nivasanty atra

     mathure sarva-mandale

 

     yani-which; sarvani-all; tirthani-holy place; nadah-streams; nadyah-rivers; saramsi-lakes; ca-and; karttike-in Karttika; nivasanti-reside; atra-here; mathure sarva-mandale-in the circle4 of Mathura.

 

 

     All holy places and all holy rivers, streams, and lakes reside in the circle of Mathura during Karttika.

 

 

Text 180

 

Šparopahasam uddishya

     karttike hari-sevaya

mathurayam labhed bhaktim

     kim punah shraddhaya narah

 

     para-upahasam uddishya-as a joke; karttike-in Karttika; hari-sevaya-with service to Lord Hari; mathurayam-in Mathura; labhed-attain; bhaktim-devotion; kim-what?; punah-again; shraddhaya-with faith; narah-a person.

 

 

     They who as a joke serve Lord Hari during Karttika in Mathura will attain pure devotional service, what to speak of they who serve the Lord with faith and devotion.

 

Text 181

 

tatraiva dhumrakesham prati yama-vakyam

 

tasman nripatmaja shreyah

     param kincin na-not; vidyate

karttike mathurayam ca

     shri-damodara-pujanat

 

     tatra-there; eva-indeed; dhumrakesham prati-to Dhumrakesha; yama-vakyam-words of Yama; tasmat-from this;  nripatmaja-O prince; shreyah param-better; ki{.sy 241}cit-something; na-not; vidyate-is; karttike-in Karttika; mathurayam-in Mathura; ca-and; shri-damodara-of Lord Damodara; pujanat-than worship.

 

 

     In the same scripture Yamaraja says to Dhumrakesha:

 

     Therefore, O prince, nothing is better than to serve Lord Damodara in Mathura during Karttika.

 

 

Text 182

 

na catra samshayah karyah

     ishitritvam idam hareh

raja hi kasyacid dhritva

     sarvasvam cet prayacchati

parasmai kasya kas tatra

     niyanta syat prabhor yatha

 

     na-not; ca-and; atra-here; samshayah-doubt; karyah-to be done; ishitritvam-power; idam-this; hareh-of Krishna; raja-king; hi-indeed; kasyacid-of someone; dhritva-holding; sarvasvam-everything; cet-if; prayacchati-gives; parasmai-to another; kasya-of whom?; kah-who?; tatra-there; Šniyanta-controller; syat-is; prabhor-the Lord; yatha-as.

 

 

     Of this there is no doubt. This is the power of Lord Hari. He can take everything from one person and He can give everything to another. Who is a controller as powerful as Lord Hari?

 

Text 183

 

ayam sarveshvarah shriman

     anyatha kartum ishvarah

aty-alpam bhuri kurute

     bahu tuccham ca manyate

 

     ayam-He; sarveshvarah-the Lord of all; shriman-master of opulences; anyatha-otherwise; kartum-to do; ishvarah-able; aty-alpam-tiny; bhuri-great; kurute-makes; bahu-great; tuccham-insignificant; ca-and; manyate-is considered.

 

 

     He is the supremely opulent controller of all. He has the power to change anything. He can make the very small great and He can make the great insignificant.

 

 

Text 184

 

tatrapi prabodhinyam ati-visheshah. padme karttika-mahatmye.

 

tavad garjanti tirthani

     vajimedhadayo makhah

mathurayam priya vishnor

     yavan nayati bodhini

 

     tatra-there; api-also; prabodhinyam-on Prabodhini; ati-visheshah-specificaly; padme karttika-mahatmye-in the Padma Purana, Karttika-mahatmya; tavad-then; garjanti-thunders; tirthani-holy places; vajimedhadayah-beginning with ashvamedha sacrifices; makhah-sacrifices; mathurayam-in Mathura; priya-dear; vishnor-of Krishna; yavan-when; nayati-leads; bodhini-awakening.    

 

 

Residence in Mathura During Prabodhini tithi

 

     In the Padma Purana, Karttika-mahatmya, it is said:

 

     When Lord Vishnu does not wake from His happy sleep on Prabodhini tithi, then all the holy places roar with ashvamedha-yajnas.    

 

 

     Note: Prabodhini tithi is the first ekadashi in the month of Karttika. On that day the Lord awakens from His four-month-long nap.

 

ŠText 185

 

samsara-dava-taptanam

     kama-saukhya-pipasinam

shri-krishna-pada-padmasya

     sannidhyam shitalam griham

 

     samsara-of birth and death; dava-by the forest fire; taptanam-burned; kama-of lust; saukhya-the pleasures; pipasinam-thirsty; shri-krishna-of Lord Krishna; pada-padmasya-of the lotus feet; sannidhyam-nearness; shitalam-cool; griham-home.

 

 

     Shri Krishna's lotus feet are a cooling shelter for they who thirst after material happiness but find themselves burned by the forest-fire of repeated birth and death.

 

 

Text 186

 

mathurayam tu kim vacyam

     jagare hari-sannidhau

karttike bodhinim prapya

     tatah shreyah param hi na

 

     mathurayam-in Mathura; tu-indeed; kim-what?; vacyam-can be said; jagare-in the awakening; hari-sannidhau-near Lord Hari; karttike-in Karttika; bodhinim-Prabodhini; prapya-attaining; tatah-than that; shreyah param-better; hi-indeed; na-not.

 

 

     What can be said about approaching the Deity of Lord Hari when He awakens in Mathura? No day is better than the Prabodhini day in the month of Karttika.

 

Text 187

 

rajyam anyatra santyajya

     sphitam nihata-kanöakam

karttike mathurayam vai

     kaimutyam jagaram caret

 

     rajyam-kingdom; anyatra-in another place; santyajya-abandoning; sphitam-great; nihata-kanöakam-without disturbance; karttike-in Karttika; mathurayam-in Mathura; vai-indeed; kaimutyam-what is better?; jagaram-awake; caret-may do.

 

 

     One should leave any other great and peaceful kingdom, and in Mathura stay awake through the night during Prabodhini in the month of Karttika. What place is better than Mathura for this?

 

 

Text 188

Š

atha dvadashyam. vishnu-purane

 

urjasya shukla-dvadashyam

     snatva vai yamuna-jale

mathurayam harim drishöva

     prapnoti paramam gatim

 

     atha-now; dvadashyam-during dvadashi; vishnu-purane-in the Vishnu Purana; urjasya-of karttika; shukla-dvadashyam-on shukla-dvadashi; snatva-having bathed; vai-indeed; yamuna-jale-in the water of the Yamuna; mathurayam-in Mathura; harim-Lord Hari; drishöva-having seen; prapnoti-attains; paramam-supreme; gatim-destination.

 

 

Residing in Mathura During Dvadashi

 

     In the Vishnu Purana it is said:

 

     A person who during the Shukla-dvadashi in the month of Karttika bathes in the Yamuna and sees the Deity of Lord Hari in Mathura attains the supreme destination.

 

Text 189

 

atha bhishma-pancake. padme bhishmam prati shri-krishna-vacanam

 

tvaya krite vrate pashcat

     khyasyate bhishma-pancakam

ye tatra janma-bhumau me

     karishyanti maha-vratam

mathurayam tu gangeya

     tesham bhaktih kare sthita

 

     atha-now; bhishma-pancake-in Bhisma-pancaka; padme-in the Padma Purana; bhishmam prati-to Bhisma; shri-krishna-vacanam-Krishna's words; tvaya-by you; krite-done; vrate-vow; pashcat-after; khyasyate-will be known; bhishma-pa{.sy 241}cakam-as Bhisma-pancaka; ye-who; tatra-there; janma-bhumau-in the birthplace; me-My; karishyanti-will do; maha-vratam-great vow; mathurayam-in Mathura; tu-indeed; gangeya-O Bhisma; tesham-of them; bhaktih-devotion; kare-in the hand; sthita-standing.

 

 

Residing in Mathura During Bhishma-pancaka

 

     In the Padma Purana, Shri Krishna says to Bhishma:

 

     O Gangeya, this vow you have followed will henceforth be known as Bhishma-pancaka. They who follow this great vow in My birthplace, Mathura, find pure devotional service resting in their hand.    

 

 

Text 190

Š

sarvabhaumas tv indra-padam

     brahmalokas tathakshayam

yoga-siddhim ca muktim ca

     prito yacchami sarvashah

 

     sarvabhaumahroyal power; tu-indeed; indra-padam-the post of Indra; brahmalokah-Brahmaloka; tatha-so; akshayam-immortal; yoga-siddhim-mystic power; ca-and; muktim-liberation; ca-and; pritah-pleased; yacchami-I give; sarvashah-completely.

 

 

     Being perfectly pleased with him, I give him royal power, the post of Indra, residence in immortal Brahmaloka, yogic powers, and liberation.

 

Text 191

 

durlabho bhakti-yogo me

     mama vashya-vidhayakah

karttike mathurayam ca

     vratenanena labhyate

 

     durlabhah-difficult to attain; bhakti-yogah-bhakti-yoga; me-of Me; mama-My; vashya-vidhayakah-brings under the dominion; karttike-in karttika; mathurayam-in Mathura; ca-and; vratena-vow; anena-by this; labhyate-is attained.

 

 

     Pure devotional service to Me which, becausae it places Me under My devotee's dominion, is very difficult to attain, is easily attained by following this vow in Mathura during Karttika.

 

 

Text 192

 

puranantare ca

 

sarvabhishöa-pradam proktam

     mathure bhishma-pancakam

 

     purana-antare-in another Purana; ca-and; sarva-all; abhishöa-desires; pradam-granting; proktam-said; mathure-in Mathura; bhishma-pancakam-Bhisma-pancaka.

 

 

     In another place in the Puranas it is said:

 

     Following the vow of Bhishma-pancaka in Mathura is said to fulfill all desires.

 

Text 193

 

yatha bhavishye

Š

bhishma-panca-dine prapte

     mathura-mandale hareh

nidra-ccheda-kare punye

     paduke cavalokayet

 

     yatha-as; bhavishye-in the Bhavishya Purana; bhishma-panca-dine prapte-on the day of Bhisma-pancaka; mathura-mandale-in Mathura; hareh-of Krishna; nidra-ccheda-kare-awakening from sleep; punye-sacred; paduke-sandals; ca-and; avalokayet-may see.

 

 

     In the Bhavishya Purana it is said:

 

     A person who observes Bhishma-pancaka and Prabodhini tithi in Mathura will see Lord Hari's splendid sandals.

 

 

Text 194

 

atha mathura-vanantargata-madhupuri-mahatmyam. skande mathura-khande

 

madhor vanam prathamato

     yatra vai mathura-puri

madhu-daityo hato yatra

     harina vishva-murtina

 

     atha-now; mathura-vana-Mathura Forest; antargata-within; madhupuri-Mathura City; mahatmyam-glorification; skande-in the Skanda Purana; mathura-khande-Mathura-khanda; madhor vanam-Madhuvana; prathamatah-first; yatra-where; vai-indeed; mathura-puri-Mathura City; madhu-daityah-the demon Madhu; hatah-killed; yatra-where; harina-by Lord Krishna; vishva-murtina-the form of the universe.

 

 

Glorification of Mathura City in Mathura Forest

 

     In the Skanda Purana, Mathura-khanda, it is said:

 

     First is Madhuvana, where is Mathura City, where Lord Hari, who appears as the Universal Form, killed the Madhu demon.

 

Text 195

 

tatraiva bhagavad-vasa

     avirbhavo harer nripa

vishramash ca hares tatra-there;

     devanam ca nripottama

 

     tatra-there; eva-indeed; bhagavad-of the Lord; vase-in the residence; avirbhavah-appearance; harer-of Lord Krishna; nripa-O king; vishramah-pastimes; Šca-and; hareh-of Lord Hari; tatra-there; devanam-of the demigods; ca-and; nripottama-O great king.

 

 

     There the Supreme Personality of Godhead resides. O king, there Lord Hari appeared. O great king, there Lord Hari and the demigods enjoyed pastimes.

 

 

Text 196

 

yo vai madhuvane snati

     yamuna-jalam ashritah

sarva-tirtheshu sa snatas

     tat-phalam labhate dhruvam

 

     yah-who; vai-indeed; madhuvane-in Madhuvana; snati-bathes; yamuna-jalam-in the Yamuna's waters; ashritah-sheltered; sarva-tirtheshu-in all holy places; sah-he; snatahhas bathed; tat-phalam-result; labhate-attains; dhruvam-indeed.

 

 

     A person who bathes in the waters of the Yamuna in Madhuvana attains the result of bathing in all holy places.

 

Text 197

 

sarvesham nripa siddhih syat

     tasmin madhuvane nrinam

tapasa bhakti-yogena

     snana-matrena karmana

 

     sarvesham-of al; nripa-O king; siddhih-perfection; syat-is; tasmin-there; madhuvane-in Madhuvana; nrinam-of people; tapasa-with austerity; bhakti-yogena-bhakti-yoga; snana-matrena-simply by bathing; karmana-by the activity.

 

 

     O king, a person who performs the devotional austerity of merely bathing in Madhuvana attains all perfections.

 

 

Text 198

 

aho madhuvanam dhanyam

     yatra ramah sahanujah

karoti karma lokanam

     hitaya ca manishinam

 

     ahah-Oh; madhuvanam-Madhuvana; dhanyam-opulent; yatra-where; ramah-Balarama; saha-with; anujah-His younger brother; karoti-does; karma-action; lokanam-of the worlds; hitaya-for the benefit; ca-and; manishinam-thoughtful.

 

 

Š     Madhuvana, where Balarama and His younger brother performed actions for the benefit of thoughtful men, . . .

Text 199

 

mardito yatra krishnena

     cograsenatmajo 'surah

pavitah sparsha-matrena

     gatim nitash ca yoginam

 

     marditah-killed; yatra-where; krishnena-by Krishna; ca-and; ugrasena-Ugrasena's; atmajah-son; asurah-demon; pavitah-purified; sparsha-matrena-simply by a touch; gatim-destination; nitah-brought; ca-and; yoginam-of the yogis.

 

 

 . . .and where Krishna killed Ugrasena's demon son, purified him with a mere touch, and gave him the desination attained by the yogis, is filled with transcendental opulence.

 

 

Text 200

 

tasmin madhuvane rajan

     durghatam kim hari-priye

vaktum namani tirthanam

     shakyante na mayadhuna

tasmin madhuvane yani

     mahatmyam ca nripottama

 

     tasmin-there; madhuvane-in Madhuvana; rajan-O king; durghatam-difficult to attain; kim-what?; hari-priye-dear to Lord Hari; vaktum-to say; namani-names; tirthanam-holy places; shakyante-are able; na-not; maya-by me; adhuna-now; tasmin-in this; madhuvane-Madhuvana; yani-which; mahatmyam-glorification;– ca-and; nripottama-O great king.

 

 

     O king, what is difficult to attain in Madhuvana, which is so dear to Lord Hari? O great king, I do not now have the power to name Madhuvana's forests and describe their glories.