Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rasikananda Deva > Shyamananda Shataka > Sri Syamananda-sataka

Shri Syamananda-sataka

 

 

 

Text 1

 

sandrananda-nidhih prasada-jaladhis trailokya-shobha-nidhih

 purna-prema-rasamritakshaya-nidhih saubhagya-lakshmi-nidhih

santaptaika-maha-nidhir drava-nidhih karunya-lila-nidhih

 shyamananda-kala-nidhir vijayate madhurya-sampan-nidhih

 

     sandrananda-of intense bliss; nidhih-ocean; prasada-jaladhis-ocean of mercy; trailokya-shobha-of glory in the three worlds; nidhih-ocean; purna-prema-rasamritakshaya-nidhih-eternal ocean of nectar love; saubhagya-of good fortune; lakshmi-nidhih-ocean of opulence; santaptaika-maha-nidhir-great ocean of splendor; drava-nidhih-ocean of pastimes; karunya-of mercy; lila-nidhih-ocean of pastimes; shyamananda-Shyamananda; kala-nidhir-ocean of artistic skill; vijayate-glory; madhurya-of sweetness; sampan-nidhih-ocean of opulence.

 

 

     Glory to Shri Syamananda, who is 1. an ocean of transcendental bliss, 2. an ocean of mercy, 3. an ocean of glory that fills the three worlds, 4. an eternal nectar ocean of spiritual love, 5. an ocean of glorious good fortune, 6. a great ocean of splendor, 7. an ocean of gracefulness, 8. an ocean of the pastimes of compassion, 9. an ocean of artistic skill, and 10. an ocean of sweetness.

 

Text 2

 

yam loka bhuvi kirtayanti hridayanandasya shishyam priyam

 sakshac chri-subalasya yam bhagavatah preshthanushishyam tatha

sa shriman rasikendra-mastaka-manish citte mamahar-nisham

 shri-radha-priya-narma-marmasu rucim sampadayan bhasatam

 

     yam-whom; loka-the people; bhuvi-in the world; kirtayanti-praise; hridayanandasya-of Hrdayananda; shishyam-disciple; priyam-dear; sakshac-directly; chri-subalasya-of Shri Subala; yam-whom; bhagavatah-of the Lord; preshthanushishyam-dear grand disciple; tatha-so; sa-he; shriman-glorious; rasikendra-mastaka-of Rasikananda's head; manish-jewel; citte-in the heart; mama-of me; ahar-nisham-day and night; shri-radha-priya-dear to Shri Shri Radha-Krishna; narma-joking; marmasu-in the heart; rucim-pleasure; sampadayan-doing; bhasatam-is glorious.

 

 

     May Shri Shyamananda, whom the people of this world praise as the dear disciple of Hridayananda and the dearest grand disciple of of Bhagavan Shri Subala, and who is the crest jewel in the crowns of the kings of the rasikas, and who pleases Shri Radha's playful friends, day and night be gloriously manifest in my heart.

 

 

Text 3

 

shyamenaiva rasena yas tri-jagatim anandayaty ullasan

 shyamananda itirayanti kavayo yam karshna-rajam bhuvi

sangupta-vraja-sundarendra-ramani-bhava-prakashojjvalam

 tam vande jagatam gurum sa-karunam shri-durika-nandanam

 

     shyamena-dark; eva-indeed; rasena-by nectar; yas-who; tri-jagatim-three worlds; anandayaty-delights; ullasan-joyful; shyamananda-Syamananda; iti-thus; irayanti-say; kavayo-poets; yam-whom; karshna-rajam-king of devtoees; bhuvi-in the earth; sangupta-hidden; vraja-sundarendra-of the king of handsome boys in Vraja; ramani-of a beautiful girl; bhava-nature; prakasha-manifest; ujjvalam-splendid; tam-to him; vande-I bow; jagatam-of the worlds; gurum-the guru; sa-karunam-merciful; shri-dutika-nandanam-the son of Shri Dutika.

 

 

     I offer my repsectful obeisances to the great devotee who, because he delights (ananda) the three worlds with the dark nectar of Lord Krishna (shyama), the poets call Shri Shyamananda. He is the king of the devotees of Lord Krishna. He reveals the secret truths of the beautiful gopis dear to Vraja's handsome prince. He is the son of Shri Durika-devi and the merciful spiritual master of all the worlds.

 

Text 4

 

atha ashirvada-rupe mangalacaranam

 

cetash ced virala-pracara-madhura-premamritasvadane

 kamo marganaya vina yadi sukhad bhavakhya-cintamanau

ced raganuga-bhakti-sampadi rucih sarvatma-bhavat tada

 shyamananda-suparva-padapam imam nityam bhajadhvam janah

 

     atha-now; ashirvada-rupe-in the form of a blessing; mangalacaranam-auspicious introduction; cetash-heart; ced-if; virala-pracara-madhura-rare and sweet; premamrita-nectar of love; asvadane-in tasting; kamo-desire; marganaya-by searching; vina-without; yadi-if; sukhad-happily; bhavakhya-cintamanau-the contamani jewel of ecstatic love; ced-if; raganuga-bhakti-spontaneous devotion; sampadi-in the treasure; rucih-attraction; sarvatma-bhavat-with all your heart; tada-then; shyamananda-of Syamanada; suparva-glorious; padapam-tree; imam-this; nityam-always; bhajadhvam-please worship; janah-O people.