Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rasikananda Deva > Shyamananda Shataka > 9. An Ocean of Artistic Skill

 9. An Ocean of Artistic Skill

 

     May Shri Shyamananda, who meditates on Shri Shri Radha-Krishna, Shri Shri Radha-Krishna who on the Yamuna's bank in a grove of blossoming vasanti vines, a grove filled with playful buzzing bees, lay down on a couch of kankelli flowers and, nectar in Their hearts, enjoy many amorous pastimes,

 

 

     Note: Texts 78-93 are a single sentence. The gist of this sentence is:

 

     "May Shri Syamananda, who meditates on Shri Shri Radha-Krishna, grant auspiciousness to us."

 

 

Text 79

 

shriman-navya-kishora-sundara-varau tarunya-lakshmy-ancitau

 lavanyotka-rasa-ghanau nava-rasollasa-sphurad-bibhramau

madhurya-prakarancitau smara-kala-vaidagdhya-saraspade

 pashyantau nayanotsavam nava-navam pratyanga-bhangim mithah

 

     shrimat-glorious; navya-kishora-new youht; sundara-varau-handsome and beautiful; tarunya-lakshmy-a{.sy 241}citau-filled with the gracefulness of youth; lavanyotka-rasa-ghanau-monsoon clouds of beauty; nava-rasollasa-sphurad-bibhramau-filled with the nectar of ever new blissful pastimes; madhurya-prakarancitau-sweet; smara-kala-vaidagdhya-saraspade-the two abode of expert skill in transcendental amorous pastimes; pashyantau-looking; nayanotsavam-a festival for the eyes; nava-navam-new; pratyanga-bhangim-graceful limbs; mithah-mutual.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who are glorious with the splendor of youth, who are filled with the beauty and handsomeness of youth, who are two monsoon clouds of the nectar of handsomeness and beauty, Shri Shri Radha-Krishna who taste the nectar of joyful pastimes, Shri Shri Radha-Krishna who, gazing at each other's limbs, give a festival of bliss to each other's eyes, . . .

 

Text 80

 

gauri-shyamalakau nave mridutare cine rase vallabhe

 navyendivara-kancana-dyuti-hare patöambare bibhratau

kasturi-nava-kunkumakta-vapushau lilamritabhodharav

 ashrantabhinavau svayam shuci-rasau shri-sagarau nagarau

 

     gauri-shyamalakau-fair and dark; nave-new; mridutare-gentle; cine-silk; rase-nectar;; vallabhe-dear navyendivara-new lotus; kancana-glod; dyuti-hare-removing the splendor; paööambare-garments; bibhratau-wearing; kasturi-nava-kunkuma-with musk and kunkuma; akta-anointed; vapushau-bodies; lilamrita-nectyar of transcendental pastimes; ahodharau-oceans; ashrantabhinavau-always new; svayam-personally; shuci-rasau-pure nectar; shri-sagarau-oceans of beauty; nagarau-hero and heroine.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who wear soft silk garments splendid like gold and like blue lotus flowers, Shri Shri Radha-Krishna whose limbs are anointed with kunkuma and musk, Shri Shri Radha-Krishna who are two flooding oceans of the nectar of transcendental pastimes, Shri Shri Radha-Krishna who are eternally new and fresh, are filled with the purest nectar, are two oceans of transcendental beauty and handsomeness, and are the best of lovers, . . .

 

 

Text 81

 

bhramyad-bhrnga-dara-spuöad-vicakila-srag-dharinau harinau

 raty-ashvasana-bhashanaika-nipunau narmamritasvadinau

aviddhaika-rasau su-keli-rasikau premanubhavojjvalau

 pronmilat-kilakincita-smara-kala-vishvag-vilasasprihau

 

     bhramyad-bhrnga-dara-spuöad-vicakila-filled with flying bees; srag-dharinau-wearing garlands; harinau-charming; raty-ashvasana-bhashanaika-nipunau-expert at tasting the nectar of lovers' talks; narmamritasvadinau-tasting the nectar of joking words; aviddhaika-rasau-tasting the nectar of crooked pastimes; su-keli-rasikau-tasting sweet pastimes; premanubhavojjvalau-filled with splendid love; pronmilat-kilakincita-smara-kala-vishvag-vilasasprihau-yearning to enjoy nectar pastimes of flirting.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who wear flower garlands that attract playful black bees, charming Shri Shri Radha-Krishna who taste the nectar of lovers' talks and lovers' jokes, Shri Shri Radha-Krishna whe enjoy many crooked amorous pastimes and many charming and straightforward amorous pastimes, Shri Shri Radha-Krishna who glisten with passionate love, Shri Shri Radha-Krishna who yearn to enjoy many pastimes of playful flirting, . . .

 

Text 82

 

kshiranau madanasavena suratonmada-praharshoddhatau

 shringarotsava-sindhu-sangama-rasollasati-mugdha-dyuti

anyonyam pratikalpitatanu-ranakalpavalokotthita-

 spharotsaha-rasa-pravaha-kalitanangati-sangashrayau

 

     kshiranau-intoxicated; madanasavena-by drinking the nectar of amorous pastimes; suratonmada-praharshoddhatau-filled with ecstatic bliss by enjoying amorous pastimes; shringarotsava-festival of amorous pastimes; sindhu-ocean; sangama-rasa-nectar; ullasa-joy; ati-mugdha-charming; dyuti-two splendors; anyonyam-mutually; pratikalpitatanu-rana-in the battle of amorous pastimes; akalpavalokotthita-glances;  spharotsaha-eager; rasa-pravaha-stream of nectar; kalitananga-amorous pastimes; ati-sangashrayau-shelter.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who are intoxicated by tasting the nectar of amorous pastimes, who taste the wild happiness of amorous pastimes, who are glorious by playing in the ocean of a great festival of amorous pastimes, who fight each other in the battle of amorous pastimes, who, gazing at each other, dive into the flowing stream of passionate amorous pastimes, . . .

 

 

Text 83

 

antar-mugdha-manoja-ranga-kalitair anyonyam alinganaih

 purna-prema-sunirbharai rasa-bharad ekayamanakriti

alokotthita-manmathormi-capalau cumbati-lubdhadharau

 caturyavali-peshalau smara-kalalapamritodgarinau

 

     antar-within; mugdha-manoja-ranga-kalitair-with many amorous pastimes; anyonyam-mutually; alinganaih-with embraces; purna-prema-sunirbharais-with great love; rasa-bharad-from great nectar; ekayamana-become one; akriti-forms; alokotthita-arisen from glances; manmathormi-waves of amorous pastimes; capalau-restless; cumba-kisses; ati-lubdha-very greedy; adharau-lips; caturya-expertise; avali-series; peshalau-expert; smara-kala-expert amorous; alapa-talking; amrita-nectar; udgarinau-manifesting.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who, passtionately embracing, find their two forms sweetly become one, who play in the waves of amorous desire, waves created by their glances, whose lips yearn to kiss, who are most expert, who speak nectar words of lovers' talks, . . .

 

Text 84

 

premandhau rati-lampaöau nava-nava-krida-kala-sangatau

 praudhananda-dhurandharau manasijollasa-shriya rajitau

krida-kuöa-vilokana-smita-calad-dhairyavalambhau valan-

 mara-kridana-sangaronnati-galad-gharmardra-sarvangakau

 

     premandhau-blinded with love; rati-lampaöau-passionate; nava-nava-krida-newer and newer pastimes; kala-sangatau-expert; praudhananda-dhurandharau-filled with the sweetest bliss; manasijollasa-shriya-with the glorious of amorous bliss; rajitau-shining; krida-pastimes; kuöa-crooked; vilokana-glances; smita-smiles; calad-moving; dhairya-peacerfulness; avalambhau-manifest; valan-manifesting; mara-amorous; kridana-pastimes; sangara-battle; unnati-exalted; galad-flowing; gharma-perspiration; ardra-wet; sarvangakau-all limbs.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who are blind with love, who enjoy newer and newer passionate amorous pastimes, who are filled with the swetest bliss, who glisten with the splendor of glorious amorous bliss, whose crooked playful smiles and glances destroy Their peaceful composure, whose limbs are wet from the perspiration that flowed in Their amorous pastimes, . . .

 

 

Text 85

 

visramsad-ghana-nila-kuncita-kaca-srastati-mukta-srajav

 antar-mohana-kelija-smara-madaveshati-ramyananau

bibhranau cala-curna-kuntala-cayam vaktrabjayoh sundaram

 svedambhah-kana-jala-dhauta-tilaka-shrimal-lalaöodarau

 

     visramsad-in disarray; ghana-thick; nil-dark; -ku{.sy 241}cita-curly; kaca-hair; srasta-fallen; ati-mukta-srajau-garlands of atimukta flowers; antar-hearts; mohana-charm; kelija-born from pastimes; smara-madavesha-passionate love; ati-ramya-very charming; ananau-faces; bibhranau-holding; cala-curna-kuntala-cayam-moving hairs; vaktrabjayoh-lotus faces; sundaram-handsome; svedambhah-kana-driops of perspiration; jala-net; dhauta-washed; tilaka-tilaka; shrimat-graceful; lalaöa-foreheads; udarau-bellies.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna whose atimukta garlands have fallen from Their dark, think, dishevelled hair, whose hearts are filled with love, whose faces are delightful and charming, whose lotus faces are framed by very graceful hair, whose foreheads and bellies are washed by streams of perspiration, . . .

 

Text 86

 

madyan-manmatha-navya-karmuka-shara-shreni-triloki-jaya-

 praudha-shri-mada-harino rati-ranotsahonnatim tanvatoh

mugdhaish cilli-drig-antayosh cala-dasham kancin nayantau mithah

 samyak-kaushala-nartaki-vzra-kala-samsparddhibhir vibhramaih

 

     madyat-passionate; manmatha-amorous; navya-new; karmuka-bow; shara-arrows; areni-series; triloki-three worlds; jaya-conquering;  praudha-intense; shri-mada-harino-charming and passionate; rati-ranotsahonnatim-feroicious in the battle of amorous pastimes; tanvatoh-manifesting; mugdhais-charming; cilli-drig-antayos-moving eyebrows and glances; cala-dasham-restless; kancit-something; nayantau-leading; mithah-mutual; samyak-kaushala-nartaki-the expert dancer; vzra-kala-art; samsparddhibhir-battle; vibhramaih-with pastimes.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna whose arrows of passionate glances conquer the three worlds, who ferociously engage in amorous battle, whose restless glances and moving eyeborws make each other restless with passion, who are expert dancers in the battle arena of amorous pastimes, . . .

 

 

Text 87

 

ishan-mudritayor madadalasayoh karnanta-maitri-jushor

 unmilan-nava-nila-shona-rucirambhoja-dyuti-shri-mushoh

akshinacita-pakshmabhir madhurayor vaktravalokayushoh

 sakuöa-smitam ingitair nayanayor ullasayantau mithah

 

     ishat-slightly; mudritayor-opened; madadalasayoh-languid with amorous pastimes; karnanta-maitri-jushor-friends of the ears; unmilat-rising; nava-new; nila-dark; shona-red; rucira-charming; ambhoja-dyuti-spkendor of lotus flowers; shri-mushoh-beautiful; akshinacita-pakshmabhir-drooping eyelids; madhurayor-sweet; vaktra-faces; avalokayushoh-seeing; sakuöa-smitam-meaningful smiles; ingitair-with hints; nayanayor-of the eyes; ullasayantau-delighting; mithah-mutual.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who delight each other with the meaningful glances from their eyes, eyes splendid and beautiful like blue and red blossoming lotus flowers, large eyes that are the friends of their ears, eyes whose lids, exhausted from many amorous pastimes, are now beginning to close, . . .

 

Text 88

 

antah-khelad-ananga-sangara-bhavan-murchokshanambho-nibhais

 tanvadbhih shrama-vari-bindubhir alam lampaöyam akshno ruca

mugdhe mohana-modanaika-mahite vaktrambuje sa-smite

 nasagre vara-mauktike ca lalite sphita-tvishi bibhratau

 

     antah-in the heart; khelad-playing; ananga-sangara-amorous battle; bhavat-being; murcha-faitning; ushanambho-nibhais-with perspiration; tanvadbhih-manifesting; shrama-vari-bindubhir-with drops,of perspiration; alam-greatly; lampaöyam-passion; akshno-of the eyes; ruca-with the splendor; mugdhe-charmed; mohana-modanaika-mahite-charming glory; vaktrambuje-lotus faces; sa-smite-smiling; nasagre-tips of the noses; vara-mauktike-glorious pearls; ca-and; lalite-charming; sphita-tvishi-splendor; bibhratau-manifesting.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who are exhausted from amorous battle, who are covered with perspiration, whose eyes glisten with love, whose smiling faces are filled with passionate love, whose nose-pearls are glorious, who manifest the greatest charm and splendor, . . .

 

 

Text 89

 

smayam smayam ananga-ranga-madhurair bhangi-shataih sauratair

 darsham darsham anukshanam madhurimadhare cale kundale

anyonyam nava-karnikara-sumano-gucchavatamsa-cchaöa-

 rajac-caru-kapola-cumbana-rasasvadair atriptim gatau

 

     smayam-smiling; smayam-and smiling; ananga-ranga-madhurair-with the sweetness of amorous pastimes; bhangi-shataih-with hundreds of waves; sauratair-amorous pastimes; darsham-gazing; darsham-and gazing; anukshanam-at every moment; madhurima-of sweetness; adhare-abode; cale-moving; kundale-earrings; anyonyam-mutually; nava-karnikara-sumano-gucchavatamsa-garkands of karinakara and sumanah flowers;cchaöa-splendor; rajat-glistening; caru-kapola-beautiful cheeks; cumbana-rasa-nectar of kisses; asvadair-by tasting; atriptim-unsatiated; gatau-attained

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who, smiling and smiling, taste hundreds of sweet waves of amorous pastimes, who gaze and gaze at each other's charming earrings, who, tasting the nectar of kissing each other's cheeks glistening with splendid karnikara and a sumanah garlands, find their desires are never satiated, . . .

 

Text 90

 

anyonyarpita-manjuloraga-latam asvadayantau valan

 narmokti-pramadollasat-smita-lasad-bimbaushöha-kanti-cchaöau

dor-damaguru-saurabham manimaya-graiveyakodbhrajite

 ramyam kankana-mudrikangada-ruca kanöhe 'rpayantau mithah

 

     anyonya-mututally; arpita-offered; manjuloraga-latam-betelnuts; asvadayantau-tasting; valan- narmokti-joking words; pramada-pleasure; ullasat-joyful; smita-smiles; lasad-glistening; bimbaushöha-bimba fruit lips; kanti-cchaöau-splendor; dor-dama-arms; aguru-saurabham-aguru fragrance; manimaya-graiveyaka-jewel necklaces; udbhrajite-splendid; ramyam-charming; kankana-mudrikangada-ruca-with the splendor of bracelets, armlets, and fingerrings; kanöhe-on the neck; arpayantau-placing; mithah-of each other.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who relish the betelnuts They place in each other's mouths, whose bimba fruit lips glisten with happy smiles as They speak many joking words, who are fragrant with aguru, who are decorated with bracelets, armlets, and rings, who place splendid jewel necklaces on each other's necks, . . .

 

 

Text 91

 

kasturi-makari-tad-anka-madhure vakshoja-vakshah-sthale

 bibhranau karajankite hridi parishvangojjvale shri-yute

romali-taöini bali-traya-maha-vici-sunabhi-hrada-

 bhramyan-mugdha-vishala-drishöi-shaphari-yugmoddhritav akshamau

 

     kasturi-musk; makari-dolphins; tad-anka-marks; madhure-charming; vakshoja-vakshah-sthale-on the breasts and chest; bibhranau-wearing; karajankite-mark with fingernail scratches; hridi-chest; parishvangojjvale-splendid withembraces; shri-yute-beautiful; romali-line of hairs; taöini-river; bali-traya-three folds of skin; maha-vici-great waves; sunabhi-navel; hrada-lake; bhramyat-wandering; mugdha-charmed; vishala-great; drishöi-of glances; shaphari-saphari fish; yugma-pair; uddhritau-manifest; akshamau-passionate.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who gloriously embrace, His chest and Her breasts both marked with scratches and with pictures of dolphins drawn in musk, Shri Shri Radha-Krishna, the passionate and playful shaphari fish of whose eyes happily play in each other's navel lakes, navel lakes tossed with great waves of three folds of skin, navel lakes where a dark river of a line of hairs flows, . . .

 

Text 92

 

lila-bhangura-madhyamau gurutara-shroni-skhalan-mekhalau

 ramyoru madanambudheh plava-varav alambyamanau mithah

kujan-nupura-ranjitanghri-jaljau shriman-nakhendu-tvisham

 lavanyena natananam vidadhatau kandarpa-koöy-arbudam

 

     lila-playful; bhangura-graceful; madhyamau-waists; gurutara-broad; shroni-hips; skhalat-tinkling; mekhalau-belts; ramya-delightful; uru-thighs; madanambudheh-of the ocean of amorous pastimes; plava-varau-delightful boats; alambyamanau-resting; mithah-mutually; kujan-tinkling; nupura-anklets; ranjita-sounded; anghri-jalajau-lotus feet; shrimat-glorious; nakha-nails; indu-moon; tvisham-light; lavanyena-beatifully; nata-ananam-bowed heads; vidadhatau-makes; kandarpa-koöy-arbudam-millions of Kamadevas.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna whose waists are graceful and playfully curved, whose broad hips are decorated with tinkling belts, whose delightful thighs are two graceful boats in an ocean of passionate amorous pastimes, whose lotus feet are decorated with tinkling anklets, the glorious moonlight of whose toenails makes millions of Kamadevas bow their heads in shame, . . .

 

 

Text 93

 

anyonyam nikhilanga-sangama-rasasvadottha-bhavakulav

 arudham rasa-varidher udarato magnau vilasavadhi

sambhoganka-manoramanga-latikau vrindavanendrav imau

 dhyayan ko 'pi rasatmako bhavatu nah kshemaya lila-tanuh

 

     anyonyam-mutually; nikhila-all; anga-limbs; sangama-meeting; rasa-nectar; asvada-taste; uttha-risen; bhava-with love; akulau-overwhelmed; arudham-risen; rasa-varidhe-in the ocean of nectar; udarato-from the belly; magnau-plunged; vilasavadhi-great pastimes; sambhoga-of enjoyment; anka-marks; manorama-charming; anga-limbs; latikau-vines; vrindavanendrau-the king and queenof Vrindavana; imau-them; dhyayan-meditating; ko 'pi-someone; rasatmako-the heart of nectar; bhavatu-may be; nah-of us; kshemaya-for auspiciousness; lila-tanuh-the pastime form.

 

 

 . . . Shri Shri Radha-Krishna who, touching each other's limbs, are now overcome with love, who are plunged in an ocean of nectar pastimes, who are sublimely playful, whose flowering-vine limbs are gracefully decorated with the marks of their pleasure pastimes, and who are the king and queen of Vrindavana, may that Shri Shyamananda grant auspiciousness to us."

 

 

Text 94

 

atha madhurya-sampan-nidhih

 

dyute jitvara-maninam vraja-patim nirjitya vamshim balat

 karshantim kara-pankajat priya-sakhi-yuthagrimam radhikam

sa-vrida-smita-sundarasyam api tam krishnam kvacid yah smaran

 smerasyah pramadotkarati-vivashah stambham samalambate

 

     atha-now; madhurya-sampan-nidhih-an ocean of sweetness; dyute-in the gambling match; jitvara-maninam-claiming victory; vraja-of Vraja; patim-the master; nirjitya-defeating; vamshim-flute; balat-forcibly; karshantim-pulling away; kara-pankajat-from the lotus hand; priya-dear; sakhi-gopi friends; yutha-group; agrimam-foremost; radhikam-Shri Radha; sa-vrida-smita-sundarasyam-face beautiful with a shy smile; api-also; tam-Him; krishnam-Krishna; kvacid-somewhere; yah-who; smaran-remembering; smerasyah-smiling; pramadotkarati-vivashah-overcome with joy; stambham-stunned; samalambate-became.