Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rasikananda Deva > Shyamananda Shataka > 8. An Ocean of the Pastimes of Compassion

   8. An Ocean of the Pastimes of Compassion

 

     May merciful Shri Shyamananda, who teaches the people the truth of Vrindavana, Vrindavana embraced by the Yamuna, the Yamuna with jewel banks, the deep Yamuna with pure black-ointment waters that make one blissful and make one fall in love with Krishna, the Yamuna filled with blossoming lotus flowers and buzzing black bees, the Yamuna filled with cooing playing cuckoos, swans, and cranes, . . .

 

 

     Note: Texts 55-77 are a single sentence. The gist of this sentence is:

 

     May merciful Shri Shyamananda, who teaches the people the truth of Vrindavana (texts 55-64) and Lord Krishna (65-77) increase our love for Lord Krishna.

 

Text 56

 

shashvad-rasa-parishramakula-vapur-goparavindekshana-

 vincholi-ruci-manjaribhir abhito gaurayita-jyotisha

praudha-nanda-vidhayi-lola-lahari-shreni-bhujalingita-

 shri-gopisha-tanu-cchavi-dvi-gunita-shri-sampad-amodaya

 

     shashvad-always; rasa-from the rasa dance; parishrama-exhaustion; akula-filled; vapur-form; goparavindekshana-the lotus-eyed gopis; vi{.sy 241}choli-multitude; ruci-attraction; manjaribhir-with new buds and blossoms; abhito-everywhere; gaurayita-fair; jyotisha-with effulgence; praudha-developed; nanda-delight; vidhayi-giving; lola-restless; lahari-shreni-waves; bhuja-by the arms; alingita-embraced; shri-gopisha-of the gopis' master; tanu-body; chavi-effulgence; dvi-gunita-doubled; shri-sampad-beauty and opulence; amodaya-with the sweet fragrance.

 

 

 . . . the Yamuna filled with a white splendor of newly-blossomed flowers, flowers that delight the lotus-eyed gopis exhausted from the rasa dance, the Yamuna whose splendor and sweet fragrance is doubled when Lord Krishna's form is embraced by the arms of her restless blissful waves, . . .

 

 

Text 57

 

keli-srasta-vikasi-citra-sumano-damali-vahi-sthira-

 srotobhir nayanavalim nava-navanandam nayantya muhuh

shrimat-krishna-tad-angana-ghana-rasa-kridotsava-sphitaya

Š rasa-praskhalitanga-raga-pulinodara-shriya veshtitam

 

     keli-pastimes; srasta-fallen; vikasi-blossomed; citra-wonderful; sumano-sumanah flowers; dama-strings; ali-multitudes; vahi-carrying; sthira-motionless;  srotobhir-by streams; nayanavalim-eyes; nava-navanandam-newer and newer bliss; nayantya-carrying; muhuh-again and again; shrimat-krishna-Shri Krishna; tad-angana-and His gopi beloveds; ghana-sweet; rasa-nectar; krida-pastimes; utsava-festival; sphitaya-great; rasa-by the rasa dance; praskhalita-fallen; anga-raga-cosmetics; pulina-of the banks; udara-great; shriya-with beauty; veshtitam-surrounded.

 

 

 . . . Vrindavana surrounded by the Yamuna, the Yamuna again and again delighting every eye with newer and newer bliss by carrying in its streams the colorful blossomed sumanah flowers fallen during many pastimes, the Yamuna filled with many festivals of sweet pastimes enjoyed by Krishna and His gopi beloveds, the Yamuna with banks gloriously anointed with cosmetics fallen from the gopis during the rasa dance, . . .

 

Text 58

 

kantaih kalpa-mahiruhair vratatiibhih phulla-prasunavali-

 smerabhir madhu-sampad-ashru-jharibhih kantabhir alingitaih

unmilat-pulakabha-kuntala-kula-bhrajishnubhih koraka-

 shreni-manjula-manda-hasa-lalitair amulam ullasibhih

 

     kantaih-beautiful; kalpa-mahiruhair-kalpavrksa trees; vratatiibhih-with vines; phulla-prasunavali--blossoming flowers; smerabhir-smiling; madhu-sampad-ashru-jharibhih-flowijg with nectar streams of tears; kantabhir-beautiful; alingitaih-embraced; unmilat-rising; pulaka-hairs; abha-like; kuntala-hair; kula-multitude; bhrajishnubhih-glorious; koraka-buds; shreni-series;-manjula-beautiful; manda-gentle; hasa-smiles; lalitair-playful and graceful; amulam-to the roots; ullasibhih-splendid.

 

 

 . . . Vrindavana splendid with glorious kalpa-vriksha trees embraced by kalpa-lata vines, vines smiling with fully-blossomed flowers, vines shedding streams of tears with oozing honey, vines the hairs of their bodies erect with partly-blossomed flowers, vines gently laughing with graceful new buds, . . .

 

 

Text 59

 

asincan-makaranda-gandha-lahari-lubdha-dvirephakula-

 pretyagrotkaca-suna-pallava-bharenanamra-shakhotkaraih

su-snigdha-cchadanojjvalair nava-bhavad-gucchavali-manjulair

 udyan-nutana-manjari-vilasitaish citrair varair akulam

 

     asinca-sprinkling; makaranda-honey; gandha-fragrance; lahari-waves; lubdha-eager; dvirepha-bees; akula-filled; pretyagra-new; utkaca-hairs erect; suna-pallava-bharena-with many flowers; anamra-bowing down; shakhotkaraih-with tall branches; su-snigdha-glistening; chadana-leaves; ujjvalair-splendid; nava-bhavad-gucchavali-manjulair-beautiful with new clusters of flowers; udyat-rising; nutana-new; manjari-buds; vilasitais-splendid; citrair-colorful; varair-excellent; akulam-filled.

 

 

 . . . Vrindavana filled with many trees, trees with bending branches, branches with hairs standing erect with new flower blossoms, blossoms that with their sweet fragrance and pollen attract swarms of greedy black bees, trees with glorious leaves, trees with many clusters of beautiful flowers, trees colorful with many wonderful buds, . . .

 

Text 60

 

pronmilan-nalini-lavanga-latika-sat-ketaki-mallika-

 vasanti-nava-malika-nava-vadhu-dakshinyato mantharaih

kalindi-lahari-kanotkara-samutsari-prasarancitair

 gopi-yutha-dukula-lolana-paraih samsevitam marutaih

 

     pronmilat-blossoming; nalini-lotus; lavanga-clove; latika-vines; sat-ketaki-ketaki; mallika-mallika;  vasanti-vasanti; nava-new; malika-mallika; nava-vadhu-young gopis; dakshinyato-from the right; mantharaih-slow; kalindi-Yamuna; lahari-waves; kanotkara-samutsari-prasarancitair-touched by spray from the Yamuna's waves; gopi-yutha-of the gopis; dukula-garments; lolana-paraih-moving; samsevitam-served; marutaih-by breezes.

 

 

 . . . Vrindavana graced with many gentle breezes, breezes bearing the fragrance of blossoming lotus, lavanga, ketaki, mallika, vasanti, and nava-malika flowers, breezes that delight the gopis, breezes carrying the spray from the Yamuna's waves, breezes that make the gopis' garments flutter, . . .

 

 

Text 61

 

vyaktalaktaka-lanchanaih parigalad-divyangaragahitair

 bhrashyan-nupura-hara-pincha-rasana-vanya-sraja-sankulaih

talpaih pallava-kalpitaih sumanasam varshonnatai rajata

 kunjavasa-shatena bhringa-nripater akridakenatatam

 

     vyakta-manifest; alaktaka-of red lac; la{.sy 241}chanaih-with the makrs; parigalad-divyangaragahitair-marked with fallen splendid cosmetics; bhrashyat-fallen; nupura-anklets; hara-necklaces; pincha-peaceock feathers; rasana-belts; vanya-sraja-forest garlands; sankulaih-with many; talpaih-with beds; pallava-kalpitaih-made of leaves and flowers; sumanasam-sumanah; varshonnatair-sprouted with the new rains; rajata-splendid; kunja-forest groves; avasa-abodes; shatena-with a hundred; bhringa-nripater-of the king of black bees; akridakena atatam-filled with pastimes.

 

 

 . . . Vrindavana filled with forest couches marked with the remains of red lac, couches anointed with the remains of splendid cosmetics, couches that are the resting places of fallen anklets, necklaces, peacock feathers, belts, and forest garlands, couches made of leaves and flowers, couches splendid with jasmine flowers blossoming after the rain, Vrindavana filled with hundreds of forest abodes, abodes that are the home where the king of black bees enjoys pastimes, . . .

 

Text 62

 

vani-gana-rasotsavam gati-maha-nrityam cid-anandathur

 jyotih prema-param sudhamaya-jalam cintamani-kshma-talam

hridyam vidruma-pallavam shikhari-bhit-pashana-patrotkaram

 mukta-koraka-caru-hira-sumano-manikya-nana-phalam

 

     vani-words; gana-songs; rasa-nectar; utsavam-festival; gati-walking; maha-great; nrityam-dancing; cid-anandathur-transcendental bliss; jyotih-effulgence; prema-param-transcendental love; sudhamaya-jalam-nectar water; cintamani-cintamani jewels; kshma-earth; talam-surface; hridyam-delighting the heart; vidruma-pallavambuds of the coral tree; shikhari-bhit-pashana-sapphire; patrotkaram-leaves; mukta-pearls; koraka-buds; caru-beautiful; hira-diamonds; sumano-sumanah flowers; manikya-rubies; nana-various; phalam-fruits.

 

 

 . . . Vrindavana where every word is a nectar festival of song, where all walking is dancing, where effulgence is full of transcendental bliss, where love is spiritual and sublime, where all water is nectar, where the ground is paved with cintamani jewels, where the trees bear new sprouts made of coral, leaves of sapphires, buds of pearls, sumanah flowers of diamonds, and many kinds of fruit made of rubies, . . .

 

 

Text 63

 

shari-kira-kapota-shatpada-kuhu-kanthavali-gayakam

 gayan-matta-mayura-nartaka-varam bhusha-suvadyotkaram

vamshi-gana-parasparasu-lalitam sarvartubhih sevitam

 dik-cakram sumano-rajah-samudayaih sampadayad-dhusaram

 

     shari-kira-parrots; kapota-doves; shatpada-bees; kuhu-kantha-cuckoos; avali-multitudes; gayakam-singing; gayat-singing; matta-wild; mayura-peacocks; nartaka-varamexcellent dancing; bhusha-ornaments; suvadyotkaram-graceful tinkling; vamshi-flute; gana-song; paraspara-mutual; su-lalitamgraceful; sarva-all; ritubhih-by seasons; sevitam-served; dik-directions; cakram-circle; sumano-rajah-samudayaih-with pollen of the sumanah flowers; sampadayad-dhusaram-darkening.

 

 

 . . . Vrindavana filled with the singing of parrots, doves, bees, and cuckoos, Vrindavana filled with the wild dancing of the peacocks, Vrindavana filled with the tinkling of many ornaments, Vrindavana delightful with flute melodies, Vrindavana served by all the seasons, Vrindavana where the circle of the directions is darkened with the pollen of sumanah flowers, . . .

 

Text 64

 

sarvashcarya-rasaika-sima paramanandaika-dhamamalam

 rajan-mandala-bandha-nartana-ghata-koti-prasarojjvalam

ambhoja-dhvaja-vajra-mina-kalasha-cchatrordhvarekhadikair

 gopinatha-padambujanka-nikarair ullasi vrindavanam

 

     sarva-all; ashcarya-wonderful; rasa-nectar; eka-one; sima-limit; paramananda-transcendental bliss; eka-dhama-the abode; amalam-splendid; rajat-glistening; mandala-circle; bandha-bound; nartana-dancing; ghata-places; koti-millions; prasara-extension; ujjvalam-splendid; ambhoja-lotus; dhvaja-flag; vajra-thunderbolt; mina-fish; kalasha-waterpot; chatra-parasol; urdhvarekha-urdhvarekha line; adikair-beginning; gopinatha-of Lord Krishna; padambuja-of the lotus feet; anka-nikarair-with the marks; ullasi-splendid; vrindavanam-Vrindavana.

 

 

 . . . Vrindavana situated at the highest limit of all wonderful nectar, Vrindavana the pure and splendid abode of transcendental bliss, Vrindavana splendid with millions of glistening dancing arenas, Vrindavana splendid with the impressions of Lord Krishna's feet, impressions bearing the marks of the lotus, flag, thunderbolt, fish, waterpot, parasol, urdhvarekha line, and other auspicious signs, . . .

 

Text 65

 

tan-natham ca rasatmakam vraja-caram kantam kishoram harim

 pronmilan-nava-yauvanam nata-varam gopangana-vallabham

tiryag-grivam imam tribhanga-lalitam vamshi-karam sundaram

 gopi-mandala-madhya-gam sura-taror mule nivishtam sukham

 

     tat-of that place; natham-the master; ca-also; rasatmakam-the heart of nectar; vraja-caram-who walks in Vraja; kantam-dear; kishoram-young; harim-Krishna; pronmilan-nava-yauvanam-situated in new youth; nata-varam-the best dancer; gopangana-vallabham-dear to the gopis; tiryak-tilted; grivam-neck; imam-Him; tribhanga-lalitam-gracefully bending in three places; vamshi-karam-flute in hand; sundaram-handsome; gopi-of the gopis; mandala-of the circle; madhya-in the midst; gam-gone; sura-taror-of a kalpavrksa tree; mule-at the root; nivishtam-entered; sukham-happy.

 

 

 . . . and who also teaches the people about Vrindavana's master, Lord Krishna, Lord Krishna who is the soul of nectar, Lord Krishna who walks in Vraja, dear and handsome Lord Krishna situated in the prime of new youth, Lord Krishna the best of dancers, Lord Krishna the gopis' beloved, Lord Krishna whose neck is tilted, Lord Krishna whose form gracefully bends in three places, Lord Krishna who carries a flute in His hand, Lord Krishna who stays in the midst of the circle of gopis, Lord Krishna who happily sits under a kalpa-vriksha tree, . . .

 

Text 66

 

vishvashcarya-camatkriyakhila-kala-lilormi-pathonidhim

 saundaryadya-samordhva-rupam atula-prema-priya-mandalam

tattvam tam murali-ravamrita-rasair vishvasya vismapanam

 lavanyamrita-rashim ujjvala-rasanandadhidevam param

 

     vishva-universe; ashcarya-wonderful; camatkriyakhila-wonderful; kala-art; lila-pastimes; urmi-waves; pathonidhim-ocean; saundaryadya-beginning with handsomeness; asamordhva-peerless; rupam-form; atula-peerless; prema-love; priya-dear; mandalam-circle; tattvam-truth; tam-Him; murali-ravamrita-rasair-with nectar sounds of the flute; vishvasya-of the universe; vismapanam-wonder; lavanyamrita-nectar of handsomeness; rashim-abundance; ujjvala-rasanandadhidevam-the master of splendid nectar; param-Supreme.

 

 

 . . . Lord Krishna whose waves of graceful pastimes fill the worlds with wonder, Lord Krishna whose handsome form and qualities have no equal, lord Krishna who is surrounded by a circle of peerless gopi beloveds, Lord Krishna whose nectar flute music fills the world with wonder, Lord Krishna who is a nectar ocean of handsomeness, Lord Krishna who is the ruler of all splendid nectar and bliss, . . .

 

 

Text 67

 

shrimad-rasa-rasotsukam nava-ghana-shyamam prasannananam

 bibhranam vasanam tadid-dyuti-haram citram ca vanya-srajam

su-smeram madhurakritim malayajalepa-sphurad-vigraham

 gopinam nayanotsavam nava-nava-kalpati-citra-dyutim

 

     shrimad-rasa-rasotsukam-who thirsts to taste the nectar of the rasa dance; nava-ghana-shyamam-who is dark like a new monsoon cloud; prasannananam-whose face is cheerful and smiling; bibhranam-wearing; vasanam-garments; tadid-dyuti-haram-splendid like lightning; citram-colorful; ca-and; vanya-srajam-wearing a forest garland; su-smeram-smiling; madhurakritim-sweetform; malayajalepa-sphurad-vigraham-form anointed with sandal paste; gopinam-of gopis; nayanotsavam-a festival for the eyes; nava-nava-newer and newer; kalpa-garments; ati-very; citra-wonderful; dyutim-splendor-.

 

 

 . . . Lord Krishna who thirsts to enjoy a rasa-dance festival, Lord Krishna who is dark like a new monsoon cloud, Lord Krishna whose face is cheerful and pleasing, Lord Krishna who wears garments that eclipse lightning, Lord Krishna adorned with a wondeful colorful forest garland, Lord Krishna whose smile is graceful, Lord Krishna whose form is charming, Lord Krishna whose form glistens with sandal paste, Lord Krishna who is festival for the gopis' eyes, Lord Krishna whose garments are wonderful, colorful, and always new, . . .

 

Text 68

 

tiryag-daksha-lalata-patöa-militam utphulla-malli-sraja

 gunjad-bhringa-manojnaya valayitam mayura-pinchojjvalam

su-snigdham vraja-nagari-viracitam cudam navam bibhratam

 caru-shri-mukha-candramash-chavi-lava-vyakshipta-candrayutam

 

     tiryag-tilted; daksha-expert; lalaöa-forehead; paööa-crown; militam-met; utphulla-malli-sraja-garland of blossomed jasmine flowers;  gunjad-humming; bhringa-bees; manojnaya-handsome; valayitam-surrounded; mayura-peaceock; pincha-feather; ujjvalam-splendid; su-snigdham-glistening; vraja-nagari-viracitam-drawn by the heroine of Vraja; cudam-crown; navam-new; bibhratam-wearing; caru-shri-mukha-handsome face; candramas-moon; chavi-light; lava-fragment; vyakshipta-cast; candra-moons; ayutam-millions.

 

 

 . . . Lord Krishna who wears an ever-new crown tilted toward His right forehead, a crown fashioned by the heroine of Vraja, a crown encircled by a garland of blossoming jasmine flowers and charming with a host of humming black bees, a crown glorious with a peacock feather, a splendid crown on His handsome moonlike face, a crown that eclipses many millions of the shining moons of this world, . . .

 

 

Text 69

 

vyalolalaka-darshaniya-tilakam lilonnata-bhru-yugam

 khela-cancala-khanjariöa-paöima-vyakshepi-netrambujam

dhiranam kuöilavalokana-shara-shrenibhir eni-drisham

 pativratya-mahadri-setum acalam sancalayantam balat

 

     vyalola-moving; alaka-locks of hair; darshaniya-handsome; tilakam-tilaka; lila-playfully; unnata-raised; bhru-yugam-eyebrows;  khela-pastimes; cancala-restless; khanjariöa-khanjana birds; paöima-skillfully; vyakshepi-cast; netrambujam-lotus eyes; dhiranam-of the sober; kuöilavalokana-shara-shrenibhir-with arrows of crooked glances; eni-doe; drisham-eyed; pativratya-mahadri-setum-the great mountain of being faithful to their husbands; acalam-unmoving; sancalayantam-shaking; balat-forcibly.

 

 

 . . . Lord Krishna whose tilaka is very graceful amidst His curly locks of hair, Lord Krishna who playfully raises His eyebrows, Lord Krishna who playfully casts a glance from His lotus eyes, lotus eyes restless like khanjana birds, Lord Krishna who with the feathered arrows of many crooked glances forcibly shakes the unmoving mountain of the saintly doe-eyed gopis' faithful dedication to their husbands, . . .

 

Text 70

 

lambi-svaccha-suvritta-mauktika-lasan-nasagram abja-dvayim

 bibhranam mani-kundale ca makarakare cale karnayoh

sinduraruna-bimba-vidruma-maha-manikya-ramyadharam

 mukta-dadima-bija-kunda-shikhara-shri-nindi-dantavalim

 

     lambi-svaccha-suvritta-mauktika-beautiful splendid pearl; lasat-glisteninmg; nasagram-tip of the nose; abja-dvayim-two lotus flowers; bibhranam-holding; mani-kundale-jewel earrings; ca-and; makarakare-in the shape of sharks; cale-moving; karnayoh-on the ears; sinduraruna-red with sindura; bimba-bimba fruit; vidruma-coral; maha-manikya-great ruby; ramya-delightful; adharam-lips; mukta-pearls; dadima-pomengranate; bija-seeds; kunda-jasmine flowers; shikhara-sikhara jewels; shri-beauty; nindi-rebuking; dantavalim-teeth.

 

 

 . . . Lord Krishna the tip of whose nose glistens with a beautiful pearl, Lord Krishna whose ears are decorated with two lotus flowers and with swinging shark-shaped jewel earrings, Lord Krishna whose red lips are more charming than red sindura, bimba fruits, coral, or great rubies, Lord Krishna whose teeth rebuke the beauty of pearls, pomegranate seeds, jasmine flowers, and shikhara gems, . . .

 

 

Text 71

 

piyushadhika-madhuri-parimala-pratyakshara-vyahriti-

 vyamishra-smita-lesha-sundara-mukha-snigdhi-krita-stri-janam

abhiri-haöha-kanöha-dharana-param nagendra-shundopamam

 rajat-svangada-kankanormi dadhatam dvandvam bhuja-dandayoh

 

     piyusha-than nectar; adhika-more; madhuri-sweetness; parimala-fragrance; pratyakshara-in every syllable; vyahriti-statement; vyamishra-mixed; smita-smiles; lesha-slight; sundara-handsome; mukha-mouth; snigdhi-affectionate; krita-made; stri-janam-girls; abhiri-gs; haöha-force; kanöha-neck; dharana-holding; param-intent; nagendra-king of elephants; shunda-trunk; upamam-like; rajat-shining; -svangada-kankana-bracelets and armlets; urmi-waves; dadhatam-holding; dvandvam-pair; bhuja-dandayoh-of arms.

 

 

 . . . Lord Krishna whose graceful words and gentle smiles sweeter and more fragrant than nectar make the girls of Vraja fall in love with him, Lord Krishna whose arms decorated with waves of glistening bracelets and armlets hold the gopis' necks in the same way an elephant's trunk holds something, . . .

 

Text 72

 

bhasvan-mauktika-hara-kaustubha-mani-shrivatsa-sal-lanchanaih

 shrimad-gopa-vilasini-stana-taöi-patravali-mudraya

gandhonmadita-cancarika-paöala-vyakosha-nipa-sraja

 rupamohitaya shriya ca vilasad-vakshah-kapaöodaram

 

     bhasvat-shining; mauktika-pearl; hara-necklace; kaustubha-mani-Kautsubha jewel; shrivatsa-sal-lanchanaih-Shrivatsa mark; shrimad-gopa-vilasini-of the splendid and playful gopis; stana-taöi-breasts; patravali-many pictures and designs; mudraya-with the mark; gandha-with sweet fragrance; unmadita-wild; cancarika-bees; paöala-multitude; vyakosha-blossomed; nipa-of kadamba flowers; sraja-with a garland; rupa-form; amohitaya-chamring; shriya-by the goddess of fortune; ca-and; vilasad-vakshah-kapaöodaram-thwe great doors of His glistening chest.

 

 

 . . . Lord Krishna whose splendid palace-door chest is glorious with the Shrivatsa mark and with a glistening pearl necklace and Kaustubha jewel, whose palace-door chest is glorious with remnants of the pictures and designs drawn on the playful gopis' glorious breasts, whose palace-door chest is glorious with a blossoming kadamba garland that makes the black bees wild with its sweet fragrance, whose palace-door chest is the resting-place of the beautiful goddess of fortune, . . .

 

 

Text 73

 

vyamugdha-bhramaranganavali-lasat-tapincha-caru-sphurad-

 roma-shreni-su-vigraham tribalimat-kantodare bandhuram

gopa-stri-samudaya-netra-shaphari-jivatu-nabhi-hradam

 nishkujan-mani-kanci-dama-khacita-shroni-taöi-manjulam

 

     vyamugdha-bewildered; bhramaranganavali-bees; lasat-glistening; tapincha-tamala tree; caru-beautiful; sphurad-roma-shreni-hairs; su-vigraham-handsome form; tribalimat-kantodare-belly beautiful with three folds of skin; bandhuram-graceful; gopa-stri-samudaya-of the gopis; netra-eyes; shaphari-saphari fish; jivatu-source of life; nabhi-navel; hradam-lake; nishkujan-tinkling; mani-jewel; kanci-dama-belt; khacita-worn; shroni-taöi-hips; manjulam-charming.

 

 

 . . . Lord Krishna, the line of hairs on whose torso is like a line of black bees on a tamala tree, Lord Krishna whose belly is graceful with three folds of skin, Lord Krishna whose navel lake is home for the shaphari fish of the gopis' eyes, Lord Krishna whose graceful hips are decorated with a tinkling jewel belt, . . .

 

Text 74

 

gopi-citta-karindra-bandhana-mani-stambhoru-yugmam natac-

 chrimad-gokula-nagari-pada-gati-spardhi-bhraman-nupuram

padagra-cchavi-madhuri-vijita-sat-kurmendu-kantim java-

 pushpali-nava-pallavamrita-sharat-pankeruhanghri-dyutim

 

     gopi-of the gopis; citta-of the hearts; karindra-the king of elephants; bandhana-bound; mani-jewel; stambha-pillar; uru-yugmam-thighs; natat-dancing;  shrimad-gokula-nagari-of the hewroine of Gokula; pada-gati-steps; spardhi-rivaling; bhraman-wandering; nupuram-anklets; padagra-toes; chavi-splendor; madhuri-sweetness; vijita-defeated; sat-kurmendu-of the king of turtles; kantim-handsomeness; java- pushpali-roses; nava-pallava-new blossoms; amrita-nectar; sharat-autumn; pankeruha-lotus; anghri-feet; dyutim-glory.

 

 

 . . . Lord Krishna whose hips are two jewel stakes for chaining the regal elephants of the gopis' thoughts, Lord Krishna whose anklet-clad feet rival even the beautiful gopis' graceful steps, Lord Krishna whose toes defeat with their splendor and sweetness even the king of the turtles, Lord Krishna whose feet are more glorious than even the nectar autumn-lotus flowers and the new rose blossoms, . . .

 

 

Text 75

 

dambholi-dhvaja-cakra-goshpada-yava-vyomardha-rekhankusha-

 cchatrendrayudha-mina-shankha-kalashambhojankita-shri-padam

kurvanam jita-candra-darpana-mani-shriman-nakhendu-tvisha

 brahmananda-sudhambudheh shata-shatam sapurti-kallolakam

 

     dambholi-thunderbolt; dhvaja-flag; cakra-cakra; goshpada-cow's hoofprint; yava-barleycorn; vyoma-sky; ardha-half; rekha-line; ankusha-elephant goad; cchatra-parasol; indrayudha-Indra's weapon; mina-fish; shankha-conchsell; kalasha-waterpot; ambhoja-lotus; ankita-marked; shri-graceful; padam-feet; kurvanam-doing; jita-defeated; candra-moon; darpana-mirror; mani-jewel; shrimat-beautiful; nakha-nails; indu-moon; tvisha-with the light; brahmananda-spiritual bliss; sudhambudheh-nectar ocean; shata-shatam-hundreds and hundreds; sapurti-kallolakam-oceans filled wiht waves.

 

 

 . . . Lord Krishna the soles of whose graceful feet are decorated with the marks of the thunderbolt, flag, cakra, cow's hoofprint, barleycorn, sky, half-line, elephant goad, parasol, rainbow, fish, conchsell, waterpot, and lotus, Lord Krishna whose toes defeat the moon, mirrors, and jewels, Lord Krishna's whose toes with their moonlight create hundreds and hundreds of great waves on the nectar ocean of transcendental bliss, . . .

 

Text 76

 

kancid vishva-vimohini tanumatim samsiddhi-vidyam navam

 murtam kancana mantra-rajam abala-kaula-vrata-stambhanam

kancit kanana-devatam ghana-rucim mugdham lagantim shriyam

 kancid bhranta-nadim vadhu-dhriti-tarim sammajjayantim balat

 

     kancid-something; vishva-vimohini-charming the worlds; tanumatim-personified; samsiddhi-vidyam-transcendental knowledge; navam-new; murtam-form; kancana-something; mantra-rajam-king of mantras; abala-kaula-vrata-the gopis; devotion to their husbands; stambhanam-stunning; ka{.sy 241}cit-something; kanana-devatam-goddess of the forest; ghana-rucim-delight; mugdham-charmed; lagantim-doing; shriyam-beauty; kancid-somehting; bhranta-nadim-river; vadhu-of the gopis; dhriti-of the peaceful composure; tarim-boat; sammajjayantim-causing to sink; balat-forcibly.

 

 

 . . . Lord Krishna whose goddess of perfect transcendental knowledge charms the worlds, Lord Krishna whose king of mantras makes the gopis' devotion to their husbands become stunned, Lord Krishna whose charming handsomeness glistening like a dark cloud rules the forests of Vraja, Lord Krishna whose handsomeness makes the boat of the gopis' peaceful composure capsize and sink in the ocean of being overwhelmed, . . .

 

 

Text 77

 

kincil loka-vilocanasya madhurasvadam padartham param

 kancic citta-mahotsavam rasamayim kancit pashasyam kalam

govindam madhuraih smitair upadishaty ananda-murtim janan

Š yah premna karuno vivardhayatu nah krishne ratim ko 'pi sah

 

     kincil-something; loka-vilocanasya-of the people's eyes; madhurasvadam-sweet; padartham-meaning; param-great; ka{.sy 241}cit-somehting; citta-mahotsavam-a great festival for the heart; rasamayim-full of nectar; kancit-somehting; pashasyamnlorious; kalam-art; govindam-Krishna; madhuraih-with sweet; smitair-smiles; upadishaty-teaches; ananda-of bliss; murtim-form; janan-to the people; yah-who; premna-with love; karuno-merciful; vivardhayatu-may increase; nah-our; krishne-to Krishna; ratim-attraction; ko 'pi-someone; sah-he.

 

 

 . . . Lord Krishna whose graceful form charms the eyes of all the worlds, Lord Krishna who is a festival of joy for the heart, Lord Krishna whose artistic skill is glorious and sublime, may that Shri Shyamananda increase our love for Lord Krishna.

 

Text 78

 

atha shyamananda-kala-nidhih

 

kalindya upakulato nava-nave samphulla-vasantika-

 kunje manjuni vibhramad-bhramarika-sandoha-jhankarini

kankelli-prasavavali-viracite talpe nivishöau sukham

 vyamugdhau rati-vibhramai rasa-cala-svantau kala-kovidau

 

     atha-now; shyamananda-of Shri Shyamananda; kala-nidhih-the ocean of artistic skill; kalindya-of the Yamuna; upakulato-on the bank; nava-nave-newer and newer;  samphulla-blossoming; vasantika-vasanti flowers; kunje-in the forest; ma{.sy 241}juni-charming; vibhramad-wandering; bhramarika-sandoha-bees; jhankarini-humming; kankelli-prasavavali-viracite-made of flowers;  talpe-on the couch; nivishöau-entered; sukham-happy; vyamugdhau-charming; rati-vibhramair-with amorous pastimes; rasa-cala-svantau-tasting nectar in their hearts; kala-kovidau-expert and artistic.