Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Rasikananda Deva > Shyamananda Shataka > 2. An Ocean of Mercy

2. An Ocean of Mercy

 

I offer my respectful obeisances to Shri Durika-devi's son, Shri Shyamananda. He is the abode where the true meanings of all the Vedas rest. He teaches that the three Vedas describe Lord Krishna's glories. His bliss has no equal. He is the most exalted of exalted devotees. By his mercy the people bewilderd by the different Vedas, Smriti-shastras, Puranas, Agamas, and philosophies have now become devotees who taste the nectar of service to Lord Krishna.

 

 

Text 13

 

vadodarka-kutarkakarkasha-dhiyah sankhyati-sankhyonnata

vedantadhvani panthatam upagata vaisheshikodvakra-gah

mimamsa-prabalash ca ye vyasaninah patanjale te 'bhavan

yasyanugraha-leshato 'cyuta-paras tasmai namah karshnaye

 

vadodarka-kutarka-karkasha-dhiyah-the hard-hearted followers of dry logic; sankhyati-sankhyonnatas-the followers of atheistic sankhya; vedantadhvani panthatam-they who walk on the path of impersonal Vedanta; upagata- vaisheshikodvakra-gah-the followers of crooked vaisesika; mimamsa-prabalash-the followers of Vedanta; ca-and; ye-who; vyasaninah-thinkers; patanjale-in the patanjala yoga system; te-they; abhavan-became; yasya-of whom; anugraha-leshato-by a small fragment of the mercy; acyuta-paras-devoted to the infallible Supreme Personality of Godhead; tasmai-to him; namah-obeisances; karshnaye-to the son of Krishnananda.

 

 

I offer my respectful obeisances to Krishnananda's son, Shri Shyamananda. By a small fragment of His mercy the hard-hearted logicians, the followers of atheistic sankhya, the persons who walk on the path of impersonal Vedanta, the crooked followers of vaisheshika, and the followers of mimamsa have all become devotees of the infallible Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna.

 

Text 14

 

vani yasya vinodini su-vidusham govinda-vartankita

lila yasya shubhankari tri-jagatah krishnanuraga-prada

haso yasya madandhakara-dalano nana-madandhatmanam

drishtir yasya kripavaloka-madhura tasmai namah karshnaye

 

vani-the words; yasya-of whom; vinodini-playful; su-vidusham-of the wise; govinda-of Lord Krishna; varta-news; ankita-marked; lila-pastimes; yasya-of whom; shubhankari-auspicious; tri-jagatah-of the three worlds; krishnanuraga-prada-giving love for Lord Krishna; haso-smile; yasya-of whom; madandhakara-dalano-breaking the darkness of material illusion; nana-madandhatmanam-of the people blinded by material illusions; drishtir-glance; yasya-of whom; kripavaloka-madhura-sweet qwith mercy; tasmai-to him; namah-oebisances; karshnaye-t9o the son of Krishnananda.

 

 

I offer my respectful obeisances to Krishnananda's son, Shri Shyamananda. Filled with news of Lord Krishna, his graceful words delight the wise. His auspicious pastimes make the three worlds fall in love with Lord Krishna. His smile breaks apart the darkness that blinds the materialists. His glance is sweet with mercy.

 

 

Text 15

 

saushilyena vinodayan sujanatam manena dushtan nayan

kainkaryam parimodayan kila balat panditya-sarair budhan

vishvam krishna-rasavahena vapusha nihshesham anandayan

sadgunyadbhuta-viryavan vijayate ko 'pi prabhunam prabhuh

 

saushilyena-with good character; vinodayan-delighting; sujanatam-the pious people; manena-with respect; dushtan-the wicked; nayan-bringing; kainkaryam-to service; parimodayan-delighting; kila-indeed; balat-greatly; panditya-sarair-with great learning; budhan-the wise; vishvam-the world; krishna-rasavahena-bearing the nectar of Lord Krishna; vapusha-with the form; nihshesham-completely; anandayan-delighting; sadgunya-virtues; adbhuta-wonderfully; viryavan-powerful; vijayate-glory; ko 'pi-to someone; prabhunam-of masters; prabhuh-the master.

 

 

Glory to a saintly and wonderfully powerful person, a person who is the master of masters, a person who with His saintly virtues delights the pious, a person who respectfully leads even the wicked to the path of devotional service, a person who with his great learning pleases the learned, a person with his glorious form filled with the nectar of love for Lord Krishna delights the whole world.

 

Text 16

 

netrananda-kishora-hari-murajid-damodara-shri-hari-

shri-gopi-bala-ratna-mathura-mukha-sva-grava-khandani yah

loke 'smin prakatany amuni kritavams tejo-'nkitany atmanas

tam karshnim dyu-manim bhaje bhava-maha-duhkhandhakara-dvisham

 

netrananda-bliss of the eyes; kishora-youht; hari-playful; murajid-killer of Mura; damodara-Damodara; shri-hari-Shri Hari; shri-gopi-Shri Gopi; bala-Balarama; ratna-jewels; mathura-mukha-of the leader of Mathura-mandala; sva-own; grava-khandani-suryakanta jewels; yah-who; loke 'smin-in this world; prakatany-manifested; amuni-them; kritavams-did; tejo-'nkitany-market with power; atmanas-of the self; tam-him; karshnim-the son of Krishnananda; dyu-manim-the sun like a jewel in the sky; bhaje-I worship; bhava-of the material world; maha-great; duhkha-sufferings; andhakara-blinding darkness; dvisham-the feroicious enemy.

 

 

I serve Krishnananda's son, Shri Shyamananda. He is a sun like a jewel in the sky, a sun that is the ferocious enemy of the blinding darkness that is the torment of living in this world of birth and death, a sun that with its brilliant light places in this world the suryakanta jewels of Lord Krishna's holy names, names like Netrananda (the bliss of the eyes), Kishora (the most charming of youths), Hari (the playful Lord), Murajit (the killer of Mura), Damodara (the Lord whose waist was tied with a rope), Shri Hari (the Lord who removes all that is inauspicious), Shri-gopi (the master of the gopis), and Bala (Balarama).

 

 

Text 17

 

dainyadambara-sannatendra-vibhava-praudhatya-lilotsavah

sainyadambara-samvritati-balavat pashanda-senotsavah

van-madhurya-vishirna-dambhika-kulaunmukhya-prabhavotsavah

ko 'pi prema-durandharo 'stu jagad-anandaya karshnotsavah

 

dainya-humbleness; adambara-pride; sannatendra-king of the humble; vibhava-praudhatya-great glory; lila-pastimes; utsavah-festival; sainya-soldiers; adambara-pride; samvritati-balavat-great power; pashanda-sena-armies of the atheists; utsavah-festival; vak-words; madhurya-sweetness; vishirna-ripped apart; dambhika-pride; kulaunmukhya-prabhava-great power; utsavah-festival; ko 'pi-someone; prema-durandharo-filled with love; astu-may be; jagad-anandaya-for the delight of the worlds; karshna-in relation to Lord Krishna; utsavah-a festival.

 

 

May he who is a festival of the pastimes of humbleness, a festival that crushes the arrogance of the atheists, a festival of sweet words that rip pride into pieces, a festival filled with ecstatic love, a festival celebrating the glories of Lord Krishna, delight the worlds.

 

Text 18

 

uddharmasura-shekharan ati-balan mandyam nayams tejasa

sva-pranesha-yasho-'mritaih kali-tapah klishtam jagat plavayan

vidvan-manya-madacalam vimala-cid-dambholina darayan

jiyat karshni-purandaro bhuvi sada karshnaditeyagranih

 

uddharmasura-shekharan-they who are like crowns of the sinful demons; ati-balan-very powerful; mandyam-weakness; nayams-leading; tejasa-with power; sva-pranesha-of the master of his life; yasho-'mritaih-with the nectar of the glories; kali-tapah-the sufferings of Kali-yuga; klishtam-suffering; jagat-the world; plavayan-flooding; vidvat-of the learned; manya-mada-of arrogant pride; acalam-the mountain; vimala-pure and splendid; cid-of spirit; dambholina-with the thunderbolt; darayan-breaking to pieces; jiyat-all glories; karshni-purandaro-the king of Krishna devotees; bhuvi-in the world; sada-always; karshnaditeyagranih-the son of Krishnananda.

 

 

All glories eternally to to Krishnananda's son, Shri Shyamananda. With his great power he makes the powerful sinners who are like the crowns worn by the demons weak and helpless. With the nectar of the glories of Lord Krishna, who is his life's master, he floods a world tormented by Kali-yuga. With his glistening thunderbolt of spiritual knowledge he breaks into pebbles the great mountains of the learned scholars' pride.

 

 

Text 19

 

ashleshat kali-ghora-duhkha-dahana-jvalopataptashaya

magna yasya kripakulad vraja-vadhu-pranesha-lila-rase

tam vande karunamburashim adhika-priti-prasannananam

premanugraha-vigraham guru-bhavottapavali-nigraham

 

ashleshat-from an embrace; kali-of Kali-yuga; ghora-horrible; duhkha-suffering; dahana-burning; jvala-flames; upatapta-tormented; ashayas-hearts; magnas-plunged; yasya-of whom; kripakulad-from the great mercy; vraja-vadhu-pranesha-of He whom is the life's master of Vraja's girls; lila-rase-in the nectar of transcendental pastimes; tam-to him; vande-I bow; karunamburashim-an ocean of mercy; adhika-priti-prasannananam-whose face glistens with cheerful spiritual love; premanugraha-vigraham-the form of love and kindness; guru-bhavottapavali-the sufferibgs of material life; nigraham-defeating.

 

 

I offer my respectful obeisances to Shri Shyamananda, who is an ocean of mercy. He is kindness and spiritual love personified. His face is always cheerful with spiritual love. He is a soldier who defeats the horrible sufferings of life in the material world. By his merciful embrace, they who are tortured by the flames of Kali-yuga's torments find themselves plunged in the nectar of Lord Krishna's pastimes, Lord Krishna who is the life's master of Vraja's girls.

 

Text 20

 

dushta vyadha-pulinda-huna-yavanah shumbhah khasah pukkasha

ye canye 'shubha-vrittayah su-patitah krurantyaja durhridah

yal-lila-shravanamrita-svadanatas tyakta-svabhava babuh

premananda-rasojjvalas tam adhamoddharavataram bhaje

 

dushtas-wicked; vyadha-hunters; pulinda-huna-yavanah-Pulindas, Hunas, and Yavanas; shumbhah-Shumbhas; khasah-Khasas; pukkasha-Pukkasas; ye-who; ca-and; anye-others; ashubha-vrittayah-inauspicious deeds; su-patitah-very fallen; krurantyaja-cruel antyajas; durhridah-people with wicked hearts; yal-lila-whose pastimes; shravana-hearing; amrita-nectar; svadanatas-by tasting; tyakta-abandoned; svabhavas-own natures; babuh-become; premananda-rasojjvalas-splendid with the nectar and bliss of spiritual love; tam-to him; adhama-the fallen; uddhara-to deliver; avataram-descended to this world; bhaje-I worship.

 

 

I worship Shri Shyamananda, who descended to this world to deliver the fallen people. By tasting the nectar of hearing of his pastimes, the wicked hunters, Pulindas, Hunas, Yavanas, Shumbhas, Khasas, Pukkashas, cruel Antyajas, and all other sinners with wicked hearts and inauspicious deeds have given up their old natures and become devotees glorious with the nectar of spiritual love and bliss.

 

 

Text 21

 

atha trailokya-shobha-nidhih

 

yat-padabja-paraga-ragi-hridayas tivranuraga janah

shri-krishna-pratimurti-shesha-nilayah kshma-mandale sarvatah

asan kirtana-nartanadi-rasikah sa-prema-seva-paras

tam gopi[xiii]sha-nitanta-bhakti-sukhadam karshnim bhaje 'ntar hridi

 

atha-now; trailokya-shobha-nidhih-an ocean of glory in the three worlds; yat-padabja-of whose lotus feet; paraga-the pollen dust; ragi-reddened; hridayas-hearts; tivranuraga-intrense love; janah-people; shri-krishna-of Shri Krishna; pratimurti-every form; shesha-nilayah-abodes; kshma-mandale-on the earth; sarvatah-completely; asan-were; kirtana-nartanadi-beginning with singing and dancing; rasikah-tasting the nectar; sa-prema-seva-paras-attached to loving devotional service; tam-him; gopi[xiii]sha-nitanta-bhakti-devotion to the master of the gopis; sukhadam-giving happiness; karshnim-to the son of Krishnananda; bhaje-I worship; antar-within; hridi-the heart.